Page 27

UniverzitetiiSkole

i sveöenici Predsjednici

Dolazimo do vjerskih 5kola, univerzitetai mreZau Americi.5tamislite,kolikije njihov televizijskih broj?Misliteli da kr5öansko budenjeu Americinalikuje naSemislamskombudenju,koje ne posjedujeöasopise, magazine, niti radiostanice,a da ne govorimo o programu satelitskomtelevizijskom !?

kojima se potvrdujeda je Jedanod argumenata Amerika vjerska drZava jest i öinjenica da su oba prije Busha,Reagani Carter,bili vjerski predsjednika Carterje bio veoma dosljedanuöenjima konzervativci. je ostaojedanod njezinih crkvei dan-danas Protestantske Sudani drugamjesta, misionara.Putujuöiu Afganistan, i poziva u krSöanstvo. Ovo zna on brani misionarstvo svakoko prativijestio njemu.On je misionari sveöenik.

Nikako! Crkve posjedujui upravljajustotinama i institutima Skola, univerzitetima u Americi. godini je broj nauönih U Skolskoj1981.182. .1948. instituta viSegSkolstva dosegao cifruod A kolikoih je teksada?! Kad je rijeö o Skolama,1954. godine su posjedovali 123 Skole,dok je 1980.godinenjihovbroj prelaobrojkuod 18.000.3s Nije novinaako kaZemoda su poznatiameriöki univerziteti zasnovani na protestantskimvjerskim osnovama.Medu njima su Harvard,Yale,Ceorgetown/ Dayton,Denver,Bostoni drugi. Kao rezime, moZemo re6i da protestantski fundamentalisti u Americiimajuvi5eod 20 hiljadaSkola, instituta, fakultetai milioneuöenikakoji prouöavaju Toru. Svi oni vjeruju u principe koje smo malo prije spominjali.36 35JerryFalwell, <TheFundamentalist PhenomenonD : <TheResurgence of p.21. Conservative Christianity>, ro Postavlja se pitanje:Za5tosu se studentikoji su, prijedvadeset ili godina, poslanina studijeu Ameriku trideset vraöalipuniotpadni5tva i jo5 poboZniji?! odmetanja od vjere,dokse u posljednje vrijeme vraöaju je hri5öanski preporod. odrazloga Jedan

JU

Njegovsljedbenik,predsjednikReagan,kao 5to kampanjeje tokom predizborne smo ranijespomenuli, vi3e od desetputa ponovioda vjeruje u predskazanja Tore,a u to spadai bitka'Armagedon'. Jo5 jedna öinjenicakoja upuöuje na Sirenje vjerskogbudenjau Americijeststatistika koja ukazujeda '1984. knjigevjersketematike.Samo su najprodavanije godinesu na sajmuknjiga,od ukupnogiznosaprodatih knjiga,jednatreöinabile knjigevjersketematike.Cijena tih knjigaseprocjenjuje na milijardudolara,a te knjigeje kupilooko37 milionakupaca.

prijedvadeset Pitajte na studije ili kidesetgodina... onekojisu poslani Kr5cani <Minijeöemo nisus njimanikadpriöali o vjeri,veöbi imgovorili: posljednjih na5uvjeru,pa za5toi vi ne bistenijekali vaöu?>Medutim, godinastudentkoji ode na studijena ZapadbudeokruZen Skolskim drugovima, profesorima a i profesoricama kojis njimpolemiziraju o vjeri... musliman, i o islamu bezobzira kolikigrije5nik onbio,kaddodeu raspravu je ispravnosti kröcanstvu ili o Ku/anui Bibliji, islamai Kur'ana. svjestan Upravoovo ga nagonida kontaktira sa svojombraöommuslimanima vjernicima i dases njimapotpomaZe!

51

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina