Page 23

mogueeda öovjekposreduje izmeduljudii Boga. Zagovaraju da svakiöovjektrebasamprouöavati i provoditi u djelo svetu knjigu Bibliju. Odbacuju monopol crkvnih ljudi na poduöavanjevjeri i na komentiranje Biblije.Ove stavoveoni su poprimiliod muslimanau dodirimasa njima za vrijemekri2arskih ratova.Tadasu vidjelida svakimusliman samza sebeuöi Kur'ani da nemanikakvogposrednika izmeduvjernika muslimana i Boga. Ono 5tose dogodilou Evropinakonpojavljivanja ovogapravcajestda su se ljudi poöelivraeatitemeljima Tevrata,a protestantski lider Martin Lutherje preveo Tevratna njemaökijezik.Zatimjeprevedeni na engleski. Ovaj pokretse najvi5eraiiriou Njemaökoji Britaniji.Oni su vjerovali u doslovnosti nepogrjelivostTevrata. Vjerovalisu da je svakoslovo koje se u njemu nalazi istinakoju je poslaoBog.Na taj naöinsu poöeliijöitavati tevratsketekstovepoput onogao obeöanjukoje je dato lbrahimui Jakubu,alejhimaselam,koje smo ranije spomenuli. Oni su povjerovaliu te tekstovesa ubjedenjem da oni moraju raditi na njihovu ostvarivanju. Time su okrenuliledastavovima papei crkvenihljudi po pitanju odnosapremajevrejima. Jevrejisu se obradovaliovom pokretuna5aviiu njemy oduSaki priliku za osvetu papi i njegovim pristalicama, ali i prilikuda krSeane gurnuu meduiobne razmirice. Upotrijebili su sve svoje spletke, svu pronicljivost, kao i svojuimovinuda bi pomoglinjegovo 5irenje. Na ovaj naöin su se postepenopoöeli popravljati

1Z

odnosi izmedu jevreja i kr5öana' Kr5öani su poöeli vjerovatida je Palestinazemlja obeöanajevrejimai da je njihova vjerska duZnost da rade na realizaciji toga obeöanja. .fevrejisu se dali na Sirenjeovih naöelamedu svim kr5öanskimfrakcijama. Posljednjadva stoljeöasu bili svjedoci nevidenih frakcijskihratovau EvroPi. OtkrivanjeAmerike je do5lo u vrijeme velikog i Zestokog katoliökog nasrtaja na protestante.To je bio razlog iseljavanjaprotestanatau Novi svijet' Oni su se poöeii masovno seliti u Ameriku, tako da danas u njoj öine najveöibroj stanovniStva. Njihov izlazak iz Evrope je bio u tevratskom vjerskomduhu. Prilikom njihovadolaskau Ameriku,bili su optimisti, usporedujuÖisvoj egzodus sa egzodusom lzraeiöanaiz Egiptai njihovim ulaskomu Svetuzemlju' öak su imena gradova i oblasti u Americi poöeli nazivati tevratskimimenima,vierujueida je to Nova zemlja,koju im je Bogobeöaona Ovome svijetu. Tako je ameriöko druStvo zasnovano na temeljima, kao 5to smo i imali protestantsko-tevratskim prilikuvidjetiiz Carterovihrijeöi. Vjerovatno sada znate poöetak odgovora na pitanje zaito danas, za razliku od prijaSnjih vremena, kr5öani rade na realizaciji jevrejskog obeeanja, (i se iz njihovihdZelatau njihovesluge! preobraZuju Sada razumijetezaStoje Amerika drlava koja je bila spremna prigrliti vladavinu obeöanog Mesije DedZd)ala,öiji dolazaknajavljujuza2000. godinu'

43

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina