Page 21

"Kadje Amerika bila slabai siromaina, prije 200 viergvanjebito ono sti nu,je odrzato yaie i,e u €?!::.1, ztvot.r, a sada kad ulazimo u nai treöi vijek i kai d7öekujeyo sljedeöimilenij, ,riiu,Ää bnoru otkriti nate vjerovanjei iznova mu udaitnuti Zivost".to Poznati öasopis<ForeignAffairs, je publicirao jedan njegov komentar u vezi sa öuvenim prvim sastankomizmedu Reaganai Corbaöova,u kome on kaZe: . "Rusija i ,ay1rlka . trebaju sklopiti odluönu suradnjuu borbi protiv islamskog fJiarÄ,urt"lizma,,.3l

30Richard Nixon, <19g9 Victory Warr,p.31g. 31 Autor knjige<Amerika Without wesh-shaiiyatrr" lonmerikai legitimitetr) dogadaj ,eOan kgijuouöuje nat"'Jäi. änät,eri fundamentarizam 1311inje presao sasveöenika i poritiöara i näintetektuatä.. Egiprtr*r pjesnik D,emar el-Gitani pripoviieda o svomprtorrni,, r'nä.ür-rä'*o,rgo,nparestine iz semihom er'Kasimom' Niihdvojica J, isriäräiJä precstavnici arapske ljevice'Birisu iznenadeni kad.jä- r,rr. trJäräri et-citani - na scenu pjesnik

izameriöke deleör.uä irääje proöitao :l,il. uv.du ?3lrtije rekao: pjesmu u c'.,em

<MiAmerikancii Äusi,ärrro zaboraviti na.e nesuglasice i ujediniti sezajedno.u proö'r;ffirr.Er-Gitani gorui i njegov

postede pitajuöi se:llä ri.rä'tr napredak kojismo fiu;iffäili1rjeniti 3B

DVA CIONIZMA (Oni koii radena realizaciii"La2nogobeöania")

PrijeHertzla Kakoje nastaocionistiökipokretkoji insistirana iemlji i smatraje jevrejskomteritorijom? oalestinskoi bautt" poiic" osjeöajprisutanu svijetu.dase obe6anje koje je Allah dao lbrahimu,alejhi selam,odnosi na jevreje, a ne na muslimane?! Ono 5to öujemo i 5to smo öitali u Skolskim da su da zakljuöimo iz histoiije,navodi,nas programima jevreji. osnivaöiove idejeHertzli je sasvim druköija' Medutim,realnost Prvi koji su poöelipozivatina iskupljanjejevreja bili su kr5öani,i proroöanstava tevratskih radiostvarivanja pokreta' to oko öetiristoljeöaprijejevrejai cionistoökog Ukolikone pojmimoovu öinjenicu,neöemomoöi shvatitistavZapadaopöenito,a posebnoneöemomoöi pojmitistavAmerikespramkonfliktaöiji smosvjedoci' historijski Kakobismose u to uvjerili,napravimo osvrt.

Crnakuga Kakavje bio statusjevrejau Evropi? je Jevrejisu prokletiu IndZilu,a i prije toga ih Allahprokleo:

39

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina