Page 20

pomoenik?! öovjekkoji je za jevrejeuöinioono 5toprije niti bilo ko drugi.Za vrijeme njeganije uöinioReagan, je izrazio naklonitost Zaljevske krize, on prije njega! kao niko fundamentalistima vezesa Poredovoga,Bushima övrsteprijateljske liderima, medu protestantskimfundamentalistiökim kojimase posebnoistiöeJerryFalwell.Za njegaBush kaZe: "S potpunom sigurno{euturdim da se sa ljudima je kao ito JerryFalwell, nikadneöeponovo dogoditi neito takouiasno kao ttoje bio holokaustnadjevrejima".2s Crace Halsellistiöeda je Falwell,25. januara '1986.,organiziraosveöaniruöaku Bushovuöast,rekavSi tom prigodom: "Bush ee biti najbolji predsjednik za | 988. godinu".26 Bez obzira 5ta moZe biti reöenoo njegovoj on liöno,u svojojknjizi "Looking kriminalnojpro5losti, Forward",sebeopisujekao poboZnogöovjeka,navodida je njegovdjed bio sveöenikte da on i njegovaporodica svakogdanaöitajuBibliju.Zarimkazujeo problemukoji je imaodok je bio ambasador u Kini,kad je htio krstiti svoju köerku.Tu je i njegovaslika, na kojoj nosi crnu kapicui oslanjase na Zid plaöana naöinkakoto öine

Jevrelt"' Ako je ovo stav ameriökih predsjednikaprema je sasvim kr5öanskomfundamentalizmu,vidjet öemo da druköijinjihovstavo islamui muslimanima.

lslamskifundamentalizam Pogledajmonjihov stav u pogledu"islamskog . fundamentalizma" U ovom kontekstu öemo spomenuti rijeöi Nixona, koji se medu Zivim ameriökim predsjednika predsjednicimasmatra najsklonijim razmiSljanjui teoretiziraniu. U njegovojkniizi "1999 Victory Without War" (o1999.,pobjedabez ratar),öiji naslovpodsjeöana jednedrZave, kaZe: svijetom "idejumilenija"i vladavine "Konflikt Arapa protiv Jevreia prerasta u sukob izmedu islamskihfundamentalista,sa iedne strane, i drZava,sa drugestrane"'28 lzraelai umjereniharapskih Zatimnastavlja: "lJ islamskomsviietu, od Maroka pa sve do tndonezije, islamski fundamentalizamie nasliiedio komuniiam kaoglavno sredstvonasilnihpromiena".2e izjavamakoje moZeizreöi SvojuknjiguzavrSava kalibra: najveöeg samojedanprotestantski fundamentalist

zi YusufAl-Hasan, <El-Bu'd Dimension of ad-Dinir(<TheReligious p.172. Policy>), American 26GraceHalsell, p. 13.KaoStoje poznato, <Prophecy ovo andPolitics>, je i koliko vezusafundamentalistima sei dogodilo. Ovodokazuje njegovu vaZno naponovnom izboru zanjega daimiskaZe zahvalnost 36

tt Sa prirodu napomenom daovonaStosmomaloprijeukazalipredstavlja religioznosti predsjednika ameriökih 'oRichard ggg p.267. Waro, Nixon, Without " 1 Victory 'oRichard o1999 War',p.293. Nixon, Without Victory

5/

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina