Page 19

A sumpornuvatru su protumaöilikao atomske bombekojeöe bacitina muslimane!

Sedampredsjednika U ovo vjeruju protestantskifundamentalisti. je koji su ftaviSe,u to vjerovaloi svihsedampredsjednika bili prijeBusha,kaoi samBush,makarizkurtoazije. Autor knjige"The Religious Dimension,, prenosi . da je predsjednik Carterrekao: "Sedam ameriökih predsjednika su vjerovali u ovo. Oni su praktiöno utjelovili ovo vjerovanjetime lto su vezeSAD-asa "lzraelom" vi{e nego posebneveze. To su jedinstvene veze stoga Jto se njihovi korijeni nalaze duboko u savjesti, moralu i vjerovanjima samog ameriökognaroda.lzrael i SAD saöinjavajuemigrantikoii su bili pioniri i zbog toga zajedno dije,timo iasljedstio Tevrata".2l

Ovih sedam predsjednika vjeruju da je borba izmedu Arapa i jevreja borba izmedu Davuda i DZaluta, kojeg oni nazivaju Colijat. Danalnji ,,Coli)aI,,suArapi, a Davud je jevrejskinarod. Rgaganje vi5e od desetputa spomenuoda je kraj svijeta blizu i da vjeruje u bitku nArmagedono.ü razgovoru sa izvrlnim direktorom izraelskog lobija AIPAC,22 on je rekao:

"Kad listam vaia stara predskazanja u Starom 'Armagedon', pitam zavjetu i predznake koii naiavliuiu sam sebe jesmo li mi generacija koja & biti svjedok tih dogadaja. Ne znam jesam li u posljednje vrijeme primijetio neke od ovih znakova, ali, vjeruj mi, njihov opis se srcprocentnopodudara sa realnolAu u kojoj mi Zivimo". Reagan je, takoder, rekao: "Ja teZim cionizamu kao kljuönom nastojanjujevreja... Formiranjem izraelske drZave,jevreji öe moöi povratiti vlast nad samim sobom u njihovoj povijesnoj domovini i time okonöati svoj san star dvije h i ljade god i na ! "23 jedan Evans, od krleanskih Mike lidera,o kome 6emo kasnijegovoriti, fundamentalistiökih kaZesljedeöe: "Januara 1985. godine, Jimma Bakkera, Jimmya Swaggarta,Jerrya Falwella (svi oni su fundamentalistiöke vode i o njima ee kasnije biti rijeöi) i mene, zajedno sa nekolicinom drugih, pozvao je predsjednik Reagan na privatni sastanak.Nikad neöu zaboraviti ita nam je tom prilikom rekao. Predsjednik je izrazio svoje ubjedenje da ie Amerika na pragu duhovnog budenja i jol dodao: "Ja u to vjerujem cijelim svojim srcem. Bog öuva ljude kao lto sam ja i vi, zahvaljujuci molitvama i skruienomobraCanjuvjernika, pripremajuöi time svijet za kraljasvih kraljeva i vladarasvih vladara", tj. Mesije.2a Ako je Reaganovakvo razmilljao, 5ta moZemo reöi o Bushu, koji je bio njegov zamjenik i najbliZi

21YusufAl-Hasan, nEl-Bu'd ad-Dini,("TheReligious Dimension ofAmerican p.76. Policy,),

23 Yusuf oEl-Bu'd AFHasan, ("TheReligious Dimension ofAmerican ad-Dinio Policy"1, p.172.-179.

22American lsrael Public Atfairs prev.) Committee (prim.

2o Grace u Prophecy Halsell, andPolitics,s , p. 191.

34

35

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina