Page 14

u su ]<9me Arapi s obije strane,u svakomsluöaju,bili gubitnici.Svojimnovcemi svojimrukama,ali i rukama svojih.neprijatelja, poru5ilisu sveu ita su ulagalii jto su gradiliduginiz godina! SvipredloZeni sigurnosni sistemisudoZivjelikrah osim.sistemazapadnezaStite.Ovogaputa su maskabili "novi svjetskiporedak,, i ,,medunarolnilegitimitef,. öudnoje ili najöudnijeje to 5to je ova maska mnogoviSeprovidnanegoone prijainje.Ovaj put su se jasno.vidjele prisnevezei savezizmeAl trSeanai jevreja u realizacijilaZnogobeeanja. MoZdarajnareZiu tomeiio je islamskisvijettoliko poniZeni oneÄoöao, dok su oni postalisigurnii samouvjereni, bez bojaznida öe njihova zavjera biti orkrivena ili da öe njihou" spletke biti osujeeene!

Yezaizmedunovogsvjetskogporetkai vladavinemesireDedZdäala Postavljase pitanje: jta öe se dogoditi sa öovjeöanstvom nakondolaskaoöekivanog Mesijö? Svi se slaZuu tome da öe nakonsilaskaMesijei nakon5toon uniStisvojeneprijatelja, öitavoöovjeöansivo imatisamojednuvladu.Ovoje prvabitnastvar. Drugabitna stvarje da 6e mir zavladatiöitavim svijetom.Znaöi, za vrijeme te vladavinejedne vlade, neöe biti sukobamedu drZavamai narodima;Staviie, neöebiti.nikakvepotrebeza oru1jemili vojskom! Na ouä uKazu1u r predskazanja svihvjera.

24

bez ZaSto ovo ne bi bio ulaz za oportunistetu, politike ili bili obzira bili oni medu vodama kr5öanske a vodeopÖenito, ro Kaiem"oportunisti" da su zapadne radisaznanja Tevratai bez obzirakolikovjerujuu predskazanja ameriöke, posebno - sekularistiökom oportunizmu taökeglediöta indZi6,bliZi- s islamske manirima. pogotovo diplomatskim njihovim u drugom, öemu negobilo iliJevrejskog daje idejazavjere vrataonimakojismatraju Ovimezatvaram ta istomi5ljenici, Carri njegovi William kakosu to predstavili oktopoda", KaZem: Zapadu. ka nastrojenim neprijateljski mozgove kojaöiniislamske Canai uzmimoknjigesliöneonojkojuje Williama Ostavimo Nipoöto! ili <TheReligious and Politics> GraceHalsell- <Prophecy napisala ovoj Ovadjela,kojasu uzetakaooslonac Policy>. of American Dimension naöoj tvrdnji,analize ili zakljuöcinisu obavijenigre5kamaili i intervjuima na svedoöenjima, preuveliöavanjem. Ona su zasnovana glasilima i u njimanema u ötampii sluZbenim objavljenim statistikama vjerovanje svogaudjelaelementma5te.Uprkostome,oni potvrduju ovo Öemone5to predsjednika u bitkuzvanu"Armagedon"; ameriökih predsjednici Stosenastiöe,to neznaöida suameriöki i dokazati. kasnije tevratske kaoötoje to sluöajsa vodama postaliöistisljedbenici Tevrata, instituta! Zwemer protestanti, kaostudenti partije iliapsolutni u TelAvivu, Otuda vladaviSelogika. predvodi i njome politiku viöeelemenata Oanä5n1u je politika (koja nije jedan Ako je vjerski elemenata. od ovih oportunizam je li moguöe u njojrazlikovati licimjerstvo, totalno zasnovana naSerijatu) prepoznati razlikuizmedu Ko je u moguönosti vjernika od licemjera? i Reagana fundamentaliste protestantskog misionara, putujuöeg Cartera, jednom u stazom kretali nisu svi oni Zar se Busha, CIA-e? öefa biv5eg lma li ostuarenju istogplanajoö od CampDavidapa do Madrida? vjerovanje iskreno kaopolazi5te cionistiöki lobi,kojisvimanjimamanipulira, pohlepa snovikojisu ukorijenjeni polazi5te i ovosvjetski ili je njegovo zlatno tele? jevreja jo5 kad su oboZavali vremena od duboko u duSama u Mesijin vjerovanjem sa njihovim Suöeljavaju li se ovakvastremljenja je li to vjerovanje ilinije? ispravno dolazak ilijesvejedno jestnjegov povratka Mesije OnoStointeresira BushaviSeod ponovnog reizbor mjesto. napredsjedniöko njihovih Pobo2nost öelnikaAmerikene moZese mjeritisa sveto5Öu kaoötoje Jimmy predhodnika, sveöenicima onase mjerisa savremenim Swaggert i njemu sliöni! u formiranju Na kraju,kaZem da jevrejineÖeuspjeti da onajkojismatra objasnili, veÖ smo to Sto kao Sejtanske islama, zemlji kraljevine u je odidejetakozvanog najudaljeniji zavjereni5tva... 25

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina