Page 13

lzmislilisu krinku,,punomoöstva,, da bi zavladali pocjepanomosmanskomostavltinom.projektantovoga je bio niko drugi negoöovjekkoji je sebenazvao,,sinom pastira crkve", a rijeö je o tadadnjem predsjedniku AmerikeWilsonu. .StavArapa premaovome je bio da su sklopili savezniStvo sa svojim neprijateljima protiv samihse'be, stavljajuöise pod zastavuoküpatoia vlastitezemlje. SlijedeöiLawrencea od Arabije,postalisu dio Allenbyeve vojske!

Drugidogadaj: Drugi svjetskirat. Njegovcilj je bio da dokrajöi naciste,koji su bili protivnicicionistim a, zatimuzdizaÄje tajnejevrejskevlade- komunizmai proglaSenje rodenja drZavelzrael. Opet je pozicija Arapa bila priklanjanje saveznicima, koji su okupiralinjihovezemlje i koli iu otvorilinjihovezemljeza svojebazei mobiliziralisinove tih kolonija- muslimane.pipremajuöise za bitku protiv Nijemacakod Alamina,saveznicisu dovelinekeSelhove iz Indijei drugihkrajevakoji su davalifetvemusrimänima da je borbaprotivNijemacadZihadna Allahovomputu! Oyoq" putaje maskabila dogovors Ujedinjenim .. nacijamai Poveljao ljudskimpraviira,o pr"uu svakog naroda na samoodredenje i oslobodenje oä kolonijalizacijet Arapi su pozdraviliove sjajneideje,radujuöise onome5tose nazivasamostalnost. pokornosu vjerovaliu zakonitostUjedinjenihnacija,kao i u rezolucijeSavjeta

22

sigurnosti. Medutim,kakavje bio rezultat? drZavelzrael,ali i formiranjeneöega Formiranje jo! goregod toga: sekularnihsluZinskihdriava koje su doveledo toga da narod äali za vremenomu kome su vladaliEnglezii Francuzi.Ove drZavesu doveleummet u svojojhistoriji. do najveöedekadence Tre6idogadai: je jevrejsko-kr5öanskom alijansom Predstavljen pomirenje",öime je potvrden nazvanom"medunarodno zavrietakere komunistiökeideologije.Tako su dvije granepostalejedan ogromniStapi sredstvokojim treba - muslimanima. neprijatelju glavuzajedniökom smrskati Ovim aktom su, takoder, otvorena vrata preseljenjanajve6ojzajednicijevreja u svijetu poslije Amerike- ruskimi jevrejimaistoka.Ovo je znaöilo i preuzimanje kontrolejevrejskihbanakanad bogatstvom Arapau NewYorkui ostalimgradovima. klasa u Jevreji u lzraelu postaju aristokratska öitavomarapskomokruZenju,koje postajeradnasnaga na jevrejskimprojektima.Odbrambenaizraelskavojska postajepolicajacöitavogregiona.Da bi se to olaklalo, mora se osujetitibilo kakav poku5ajArapa da nabave atomskooru2je ili ograniöenuhemijsku zamjenu za njega;i uöiniti da islamskiummet bude beznadeZno pocijepan. Da bi se to ostvarilo,kreiranje scenarijrata u Zaljevu.Opet Arapi postajuvojskasaveznicima i hrana minamakojesu se nalazileprednjima.Borilisu se u ratu

t3

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina