Page 11

Jevrejii nazivajuga Kraljemmiralai pripremajuterenza njegovdolazak,ali ga ne nazivajuDedZdZalom.

kr5öanei muslimane,a zatim öe se öitav ljudski rod pokoriti"lztaelu".To je MesijaDedidäal. Dodirna taöka izmedu kr5öanai jevreja jest miSljenjeda formiranje izraelskedrZave u Palästini pr"dttuull" nuZan preduvjet dolasku Mesije, shodno svakeod ove dvijegrupe. iumaöenjima Logiöanosvrt na ovo nasdovodi do spoznajeda to vidljivododirivanjeu sebinosivelikukontradiktornost. ZdravrazumnalaZeda bi formiranjeizraelskedrZavei krajadrugogmilenijatrebaliizazvativeliki i pribliZavanje i jevreja,na osnovuvelikih neprekidnirat izmedukr5öana i oöekivanogsukoba izmedu dvojice kohtradiktornosti Mesija. U ovoj etapi kr5öani bi trebali biti blizi i da sa njimasuradujustoga5toobje strane muslimanima oöekujuMesi.iu,lsaa,alejhi selama,i imaju zajedniöku Mesiji- DedZdZalu' mrZnjupremajevrejskom

Drugi Mesija,lsa, alejhi selam,sin Merjemin,u öiji dolazaki povratakvjerujui krjöanii muslimani. Jevrejii kr5öanise slaZuu tome da öe oöekivani Mesijabiti iz redovalzraelöana, da öe siöimedunjih i da 6e oni biti njegovivojnici i pomagaöi.prijestonjegove vladavineöe biti Kuds(Jerusalem). täkoderseslaäud-aee vrijeme njegovog dolaska biti broj godine koji öe odgovaratihiljadi (poöetakmilenija).2a utemeijenje uzimajunekatumaöenjasnakoji je sanjaoJovan(lvanii snovidenjanekihdrugihsveöenika. Kaodokaz,uzimajui proroöanstvanekih proroka kao 5to ie Nostradamus. Njegovaproroöanstva su Amerikanciprätoöiliu film koji je pobudioveliki interesu prolloj dekadi.Ona iznova postaju aktuelna u vrijeme Zaljevskograta izmedu Zapadai lraka.

Medutim, ovdje dolazimo do veoma bitne ali i öinjenice.lzlazi na vidjelo jevrejskospletkarenje, velika mrinja kr5öanaprema muslimanima.Jevrejsko se ogleda u obmanamakoje su .poöinili spletkarenje vode iionistiöki'rabini,ä toj" su prihvatiliprotestantske (5toi ne öudi,jer su nekiod njih jevrejikoji su infiltrirani Obmanu predstavljaodgadanie u redove protestanata). za vjerovanjeo dolasku detaljnijepolemikei interesiranja Mesije.-TopostiZusuradnjomi zajedniökimplaniranjem pipremenjegovogadolaska.Nakonnjegovogadolaskaöe sevidjetihoZeliJevrejitadapovjerovatiu njegaili öe on biti onaju kogasadavjerujujevreji?! Ovaj problemje ostavljenpotpunopostrani,jer raspravljenje o njemune donosikoristnijednojod strana! Obje stranesu se udruZileu djelovanjuna uniStenju njihovogazajedniökog neprijatelja- musli mana!

PribliZ.avanjem krajadrugogmilenijaod rodenja lsa, alejhi selam,i ubjedenjada se pribliZilovrijeme njegovog ponovnog dolaska, prema milljenju protestantskih fundamentalista, susreöuse dva ,t"rä ,n" na kojimase zasnivalaZnoobeöanje:s jednestrane,san kr5öana o silaskulsaa,alejhiselam,na zemljui unilienje svih muslimanai jevreja,kao i svih onih (oji ne dijeie njihovo vjerovanjeu bitki nazvanojArmagedon;i, s druge.strane,sanjevrejao pojavivljdara to]i ee voditi porijeklo od Davuda, alejhi selam, i koji öe unijtiti

1+Krizarska ijevrejska glasila imajuobicaj "periodom nazivati mira"dolazeöi periodhistorije regiona! Premajevrejskim cionistima, on öe bitivladaru tomperiodu, dokseprotestantski cionisti slazusaimenom, alinei saonim Stosetimepodrazumijeva

t8

19

,ü,r

_-G,

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina