Page 1


Dr. Seferel-Havali

Prijevod

Kuds

Dievad Hot

izmeduistinitogi laZnog obeรถanja

MuamerStcriieti


Predgovor

DVA OBECANfA

Ono o öemu öemo govoritinije dalekood nale svakodnevice.Svakogadana i svakogasata u svim sredstvimainformiranjasluSamoili i sami govorimoo velikom dogadaju ili, kako ga nazivaju,mirovnom procesuizmeduArapaiJevreja.

je Madridsamojednastanicadugog U stvarnosti voza koji je krenuoprije pet hiljadagodina.On öe se kretati sve do Sudnjeg dana. Madrid, Washington, Moskvasu samoprolaznestanicena njegovomdugom putu.

Nemasumnjeda ono 5tose ovih danadogadau vjerskim, Madridurjestvelikidogadajpo svimmjerilima: psiholoSkim,historijskim...Najbolji pokazateljtoga je zapadnimediji nivo paZnjekoju ovomeskupuposveöuju i to u toj mjeri da i analizama, svojim komentarima goruöa probleme ili svoja zaboravljajuna unutarnje pitanja.Njihovevode,mislioci,novinari,ali i pojedinci praöenjem su opsjednutiovim problemomi neprestanim ovogadogadaja!

To je put obeöanjakoje je Allah dao Svome poslaniku lbrahimu,alejhiselam,i kojeje dao njegovim dobrimpotomcimanakonnjega.Oko ovogaobeöanjase susreöu tri poznatevjereu svijetu.

lJ öemuie sri problema? le li ovo iedan od mnogobroinih regionalnih sukobaza koji je potrebno naöi rjeienje? NipoSto! Ono 5to se dogodilo u Madridu mnogostruko prevazilazi sve pretpostavke. Ovo veliki historijskiznak kojim se Zeli napraviti predstavlja zaokret u dugotrajnomsukobu izmedu dva golem vjerovanja,dvije civilizacije,dvije historijekoje su u ! antagonizmu medusobnom

' Bliskoistoöna lz . u Madridu. zapoöela 30.oktobra 1991 konferencija mirovna i datiraovakjniga(prim.prev.) togarazdoblja

5tosetiöemuslimana, kao5toöemopojasniti,ovo obeeanjenalazeu Allahovoj Knjizi i u sunnetusvoga Poslanika, sallallahu alejhive sellem. Jevrejii kr5öani,pak, na sebi svojstennaöin, izmiSljajuöi naAllaha,razumijevaju ovo obe6anje. Shodnotome,ovo je sukobizmedudva naöela,a ne dvijesileili dvanaroda.Sukobizmedudvaobeöanja izmeduistinitog i laZnogobeöanja. Bazirajue i se na tome,ovo je i sukobizmedudva vjerovanja.Vjerovanjatevhida,s kojim je dolao Allahov poslaniklbrahim,alejhiselam,i kojegje obnovionajbolji medusvimposlanicima, Muhammed, sallallahu alejhive sellem.To vjerovanje öe u posljednjem dobuobnovitilsa, alejhiselam,sinMerjemin. Ovo je i sukobizmedupozivau 5irk,krivovjerjei laL,koji su ustanoviliisposnicii sveöenici, pozivakoji su sami pisaligovoreöiljudimada dolazi od Allaha.Taj poziv ni u kom sluöajune dolaziod Allaha.Poöev5iod


jevrejskihsveöenika, prekopolosai zabludjelihpapakoji su druge odvodili u zabludu,do Herzla i njegovih pom4gaöa,da bi se na kraju definitivno okonöalo pojavljivanjemnjihovogmesijeDedädä.ala. Kad se susretnudvojicaMesija:lsa,alejhiselam, sin Merjemin,i DedZdlal,tada öe se DedZdZalpoöeti topiti, kao 5to se so topi u vodi, ali öe ga u tome preduhitritilsa,alejhiselam,time jto öe ga ubiti.,Tadaee biti okonöanovaj dugi sukob izmedudva obeöanja,tj. izmedu dva ummetakoja su u njih vjerovali;s jedne strane,ummetislamai, sadrugestrane, jevrejii kr5öani.3 To je suStina problema.Ono ito se sadadogadau Madridunije naporza postizanjem sporazuma ili mira. To predstavljapotporulaZnomobeöanjui vjerovanjeu u istinitoobeöanje. llega, ali i negiranjei nevjerovanje Ovo je sri problema. Nakon ovoga, razgovor o pojedinostima dogadajai njihovimdetaljimane smijenas navestida zaboravimo ovu su5tinu.

TAZNOG OBECAN|A u PoRISTE Poznataje öinjenicada je Allah odabraooblast Samaa:

gore,i i Slnajske "Takomi smokvei masline, gradaovogaslgurnog..." (Et-Tin, 1.-3.). On je odredioda na ovome mjestuZivi lbrahim, alejhi selam,i odavdepoöinjeobeöanjekoje datiraod prijeotprilikepet hiljadagodina.Na tom mjestuje poöeo problemi samabitka. Dakle,od onogatrenutkakad je Allah odabrao lbrahima,alejhi selam, i uöinio ga naredivlimu da ode u sveto predvodnikom öovjeöanstva, mjestoMekku i obnovi gradnjuSvete i blagoslovljeno kuöe(Ka'be). Od toga trenutkaje poöeo konflikt izmedu tri vjerena koji smoukazali. Sada öemo soomenutiodlomke iz Tevratasu kojima Jevrejinalaze uporiSteza podri.avanjelaZnog obeöanja.lstinitoobeöanjekoje je Allah dao öitavom i koje je svimapoznato/bit öe spomenuto öovjeöanstvu na kraju. Poöetöemo s glavnimdokazomna komejevreji

2 Ovopotvrduje hadisu rsahihMuslimu> kojiprenose Abdullah ibn-Amr i Nuvas ibn-Semana, kaoi hadisu <Musnedu imama Ahmedar, odDZabira ibn-Abdullaha. Za vi5edetalja u vezisa ovimpitanjem, pogledajte u knjizi <Predznaci Sudnjeg dana>, Jusufa el-Vabila 'vrhom s OnoStona Zapadunazivaju ledenogbrijega,, izmeduArapai jevreja neöeseotopiti u Madridu. Toöesedogoditi predkrajDunjaluka na polju bojnom

4Oblast prev.) (prim. Sirijui Levant Palestinu, Translordaniju, obuhvata 5Tevratje knjigakojuje Allahobjavio Jevreji Vremenom, Musau, alejhiselamu. prohtjevima, takodaje izgubio sumijenjali shodno svojim tekstTevrata, politike. postav5i njihove nasilniöke Svjedoöanstvo autentiönost, utemeljiteljem ovoga nalazimoi daöevamsejevrejiodazvati u Kur'anu: "Zarsevi nadate rijeöi i vamazaljubavvjernicipostati,a nekimeiluniimasuAllahove pasuih,po5tosuih shvatili, 75. slu$ali, izvrnuli"EFBekara, svjesno (prim.prev.)


bazirajusvojestavove,na osnovuöegaje i Zapadzauzeo svoj stavo ovome pitanju.U Knjizi postanka(to je prvo poglavljeTevrata)nalazimoöudno kazivanjevezanoza vrijemeNuha, alejhi selam,u kome moZemonaöi kljuö za razumijevanje obeöanjakoje je Allah dao lbrahimu, alejhiselam. Ova iskrivljena tevratska predajakaZe: 9:20A Nojepoöeraditizemlju, i posadi vinograd. 9:21 | napiv$ise vina,opi se i otkri se nasred Satorasvojega. 9:22A Ham,otacHanancima, vidjegolotinju oca svojegai kazaobojicibradesvojenapotju. 9:23A Sami JafetuzeSehaljinui ogrnu$e je obojicana ramenasvoja i, idudi natraSke, pokri5enjomgolotinjuocasvojega, licemnatrag okrenuv5i sedanevidegolotinjuocasvojega. 9:24A kad se Nojeprobudiod vina,doznaSta muje uöiniomladisin, 9:25 | reöe:<Prokletda je Hanan,i da bude slugaslugama bradesvojell 9:26ljo5 reöe:<Blagoslovljen daje Gospod Bog, Simov i Hanan damubudestugall Pogledajte ovaj citat od koga se jeie koZe vjernikaradi nepoStivanja i laZi usmjerenih ka Allahovim poslanicima.Prvo 5to öovjekproöitau Tevratujest ovaj tekst.

Ko je bio taj Hanan6koji je proklet i na öijem ropstvuje tolikoPotencirano?! Hanan je praotacArapa prije lsmaila,alejhi selam. Ovim citatom poöinje obrazovanjeu golemom Skola u Americi. Broj ovih Skola protestantskih broju doseZe20.000 i u njima uöe milioni uöenika.Ovim citatomoni poöinjusvoje5kolovanje-ina osnovunjega oblikujusvojuvizijupo ovompitanju.'

ZemljaKen'anova se poglavlja U nekimdijelovimaovogabiblijskog Tevratu zemlje.lskrivljeni opisujugraniceKen'anove kaZe: poglavlju svomdesetom plemena hananejska. serasija5e 10:18A posliie od Sidonaiduöi 10:19| bjehumeilehananejske na Gerarpa do Gaze, i iduöi na Sodomui iAdamuiSevoiim Gomoru PadoDasa. Ovo su granice zemlje Ken'anoveod istoka od premazapadu.Zatooni sebimogudopustitiodricanje visoravni. Caze,ali ne i od Colanske I Naarapskom prev.) (prim. Ken'an 7 ZasluZuje naAllahaoverijeöii ubacio onajkojije slagao svakoöudenje da je Ham,sin Pretpostavimo upitao: nije Zai se ovajteksiu Tevrat! Ali' ötaje u svemutome od samogfaraona' gorii veÖinevjernik Nuhov, da je Sam,sin Nuhov,najbolje I pretpostavimo skrivioüanan(Ken'an). osim Allahovo Zai nijenaöaonistadrugoöimebi ga nagradio stvorenje. podari im i da probere Jevreje ba5 potomstvom togada medunjegovim budurobovi ovajdardaimpotomstvo Ken'anovo


U drugomcitatustoji:

Obrezanivladar u 17.poglavljustoji: U Knjizipostanka,

12:1| reöeGospod < ldi lz zemljesvoJe Avramu:8 I od rodasvofega i iz domaocasvolega u zemlju koJu0uti ja pokazatt r. 12:2 <l uölnit öu od tebe veftkl narod,i blagosovit dute, i lmetvojeprostavit du i ti öeS bitlblagoslov[en.r 12:3<Blagoslovit öuonekojltebeuzblagosiflaJu, I proklet0uonekojitebeusproklinJu, I u tebtöe biti blagoslovljena svaplemena nazemtji.> 12:6I prodeAvramtu zemfludomjestaSlhema I do ravnicemore5ke, a bijahutadaHananelcl u toj zemlji. 12:7| iaulse Gospod Avramui reöe:<Tvojemu sjemenuelatöu zemljuovuD;i Avramnaöinl ondjelrtvenikGospodu Kojimusejavlo.

17=7..A postav[amzavletsvoJizmedusebei nakontebeod kofienado Woiega tebeI sjemena da sam8og tebi I koliena,da ie zavletvJeöan, nakontebe; tvoJemu sJemenu nakontebe tvoJemu 17:8| datöutebi i sJemenu i hanansku zemlju svu si do5liak, kojoi zemljuu Bog.rr lm i bit öu vieönu, driavu U istom poglavljuse spominjei oznaka tu zemlju.Ta oznaka onih koji öe naslijediti je obrezivanje: 17:9I reöeBogAvramu:tTl, pak,drii zavJet moJ,ti I sjemetvoJenakontebeod kolienana koljeno. 17:10A ovoJezavJetmoi lzmeilumenei vas i tvojeganakontebe,koie 6e te drlati: sjemena vassvemu5klnJe. lzmedu daseobrezuJe da öeteokraiaktiielasvoiega, 17:11A obrezivat vas.rt I mene lzmedu budeznakzavJeta

8UTevratu stojidasezvaoAvram, a poslijemuje Bogpromijenio imeu lbrahim

10

Zanimljivoje da ovo poglavljedefiniraobiljeZje po kome se mogu prepoznationi koji öe naslijediti zemlju. Ovo nas podsjeöana hadis koji se nalazi u Buhariji, hadiso Heraklu,koji kaZe:

1l


"Vidiosamu snudasepojavio obrezani vladar". Po5to se kr5öani ne obrezuju, njegovi velikodostojnici mureko5e: "Samosejevrejiobrezuju. Akoieli5,pobitöemo svejevrejekojise nataziu tvofojkraljevini". Medutim,pravotumaöenje togasna.jesaznaokad mu je doveden Ebu-Sufjan. Nakonpitaniakoja mu je postavio,a koja su u vezi sa znakovimaposlanstva, shvatio je istinskotumaöenjesna i shvatioje da je Muhammed, sallallahu alejhive sellem,onaj nä kogaie obeöanjeodnosi.Ali, oni su iskrivilisvatumaöenja-ovih predskazanja i radosnihnagovjeStaja.e

"Tebi i tvom potomstvu/, . !,l 15 poglavlju,iskrivljeniTevrardaje odrednice zemlje koja je u njihovom posjedui njihovo vjeöito pravo:

15:18TaJdanuöiniGospod zavjetsa Avramom govoredi: u Sjemenu tvojemudadohzemljuovu odvodemlsirske dovelikevode,vodeEufratar, . ZaIim kaäe: 27:29" Narodi ti sluiitii plemena ti se klanJala! Biogospodar braöisvojoJ I klanjaliti se slnovi materetvoje!prokletbiokojitebeusprokllnJe, a blagoslovflen kojttebeuzbtagositja!> pogredajte u knjizisejhur-israma *Er-DZevab |bn-Tejmijje: es]o.elatle_o-ovome

Sahih',3/299.,pasvedo4/19.

t2

alejhimaselam. Ovo seodnosinaJakuba, Zarimspominjuda je Jakub,alejhi selam,zaspao Tada je vidio i Haranau Palestini. izmeduBeersheba je rekao: mu Koji Boga, i reöe:r'Ja Gospod, 28:13I glena vrhustaia5e Bog Avrama,oca tvojega,i Bog sam Gospod tebi öu datii tu zemliuna koiojspava5 lsakov; tvoiemu; sjemenu 28:14| slemenaöe tvojegabiti kao prahana zemlii,te de5se raöiritina zapadi na istoki na blagoslovit sleverI naiug,i svl narodinazemlJl >. tvoiem i u siemenu se u tebi öe Danas su jevreji medu najmalobrojnijim narodimau svijetui veöina njih ne vodi porijeklood Jakuba,alejhiselam,negosu to judaiziranijevrejikoji su i sliöno. u osnoviArapi,Evropljani Kadseovo uzmeu obzir,kolikotek ostajejevreja alejhiselam? koji vodeporijeklood Jakuba, Stvarno stanje neosPorno svjedoöi da ova Kad ova obeöanja obeöanjanisuupuöenalzraelöanima. vezuju za sebe, oni laZu i iznose potvore na A l l a h a . Odista se ova obeöanja odnose na potomstvo lsmaila, ale.ihiselam(tj., na Arape, prim. prev.)'o

10Poznato o tomejesu li Arapi je razmimoilaZenje meduuöenjacima ih smatra Jemenapotomcilsmaila,alejhiselam.VeÖinauöenjaka potomci jemenski lsmailovi, potomcima. nisu Arapi da Öaki akokaZemo alejhi (kojisu potomcilsmailovi, vezekojeih spajaju Mudara sa Arapima od onihkojespajajy selam,prim.prev.;definitivno su jaöei izvjesnije i Jevrejski JevrejefUöa,koji su crnci,sa Jevrejima lstoöneEvrope. 13


Amertct.

ZaStokr5öani? Ovdjemoramopostavitipitanje:Ako je problemu tome 5to jevreji vjeruju u ova obeöanjaza koja kaZuda su doSlau njihovoj Knjizi,to je prirodno,jer oni u njih vjerujustogaöto su jevreji i 3to se ta obeöanjana njih i odnose;medutim,kakvevezesaovim imajukr5öani?

Dozvolitemi da ovomeopasnomi zaöudujuÖem problemupridemiz njegovihkorijena'

Na ovo pitanjemoZemoveomalahkoodgovoriti: Jevrejisu iskoristiliKnjigu u koju vjeruju oni i krleani zajedno,a to je prvi dio Biblije,koja se sastojiiz dva dijela.Svakiod ta dva dijela se nazivaZavjet.Prvi dio je Starizavjet,tj. Tevrat,a drugije Novi zavjet,koji se sastojiod evandel.ja i poslanica. TevratsadrZispomenutecitate i svaki kr5öanin koji öita Bibliju,poöinjeod tih citatai zato nije nikakvo öudoto 5tooni vjerujuu ono u 5tavjerujui jevreji. Medutim,bit öeteu pravuako kaZete:Zar kr!öani kroz historijunisuöitaliBiblijui znali za ovaobeöanja, jevreje ali su i poredtoga na najgorenaöineugnjetavali svedo poöetkamodernogdoba?!Staje to 5to ih je navelo na ovako drastiöanzaokret,da su postaliod onih koji jevrejskog najviSe teZeka ostvarivanju obeöanja? KaZemvam da nije samo to 5to ste primijetili. Zapanjujute je i to da su upravo kr5öanioni koji, uz pomoösvojihrazvijenihmedija,nosebajrakpropagiranja ovog obeöanja,a posebnovalja naglasiti- oni koji su fundamentalistiöki nastrojeni medunjima,pogotovooni u

protestantski potomcima cionisti sveovejevrejesmatraju lshakovim, Stoje golemalaZ.Ovometrebadodatida sviArapislijedeplemeKurej5, iz kojeg je Allahizabrao Svoga Poslanika, sallallahu alejhivesellem 14

l5


TRrVJERE I OöEK|VAN|MES|TA S.u"tri vjere se slaZuoko toga da posljednjui najveöubitku,u kojoj öe pobijeditinjihovavjerai kojom öe doei do ostvarenjanjihovih obeöanja'i uniitänja njihovih neprijatelja,neöe predvoditiuo6iöalenivoda. Onaj koji öe togadananositibarjakje oöekivani obeöan, potpomognut od Boga- zoveseMesija. lmamlbnu-l-Kajjim, rahimehullah, rekaoje: ."Sye tri vjere oöekujujednog öovjekakoji öe doöi u posljednjim danima,,ovoga svijeta.t) svim vjerama I postojiovo obeöanje,,.t Ben Curion, prvi predsjednikizraelskevlade, rekaoje: "Swju egzistencijui Zivost cionizam crpi iz dva . izyorl. lz iz.vorakoji je dubok, emocionalani vjeöit,on je odvojen od vremenai prostora,i starje onolik'okotiko'je starsam jevrejski narod. Taj izvor je BoZije Obetanje i *Jedna iitse. svoJ gouor onpoöinje " rgas;trr-L;fa*, stjedeöim rijeöima: prevara, odSejtanskih kojima jevrejima, seonpoigrava jest sa toStooni oöekuju vjerovijesnika pomjeranjem izDavudovog, poiomstva. alejhiselam, svojih usana u dovi, onöeuöiniti pomru. dasvinarodi Ovaj oöekivani je,ponjihovom vjerovjesnik mistjenju, Mesija kojiimjeobäöan. 0ni,zapravo, öekaju laznog Mesiju Dedzdzata i oniöebititi kojiöebitinjegovi stjedbänici. A

praviMesija, lsa,alejhi selam, sveöeihpobiti i nikoga oOnjihneöä po5tedjeti..." Dalje, onkaZe: "Muslimani oöekuju silazak Mesije, lga'a, sinaMerjemina, sa neba. 0nöeslomiti kriz,ubitisvinju, - jevieje pobiti sv0je neprijatetje i onekoji - krSöane". gaoboZavaju Ovoistospominje i Sejhut-islam lbn-Tejmilje u svojoj knjizi<Et-DZevab es_ Sahiiho.

16

priöe o nada u povratak. Obeöanie vodi poriieklo iz i tvoiim reöeno: "Tebi nebesa sa oio, Jävreiu" komeie öitavu predaka, vaiih iliedbinicima eu dati zemliu )Lmlju Hanana,ito ee biti vai vieöitimetak"' Jevre.iigledaju na ovo obe6anjeo nasljedstvu na koji su se zemlje kao naledan dio vjeöitog.zavjeta i oü"uLt"ti sa nlihovim Bogom, da 6e ga provoditi ostvarivati. da öe se pojavitiMesijada bi povratio Vjerovanje 'Kraljevinu, postafoje esencijalniizvor u jevrejskojvjeri i sa nlega ponavllaluü svakodnevnimmolitvama' kad ponavljaju: i bogobojaznoSöu piä*' odanoSöu "Apsolutnovjerujemu dolazak Mesijei zato öu ga- öaki ako zakasni-svakidan oö.ekivati"' Drugi izvor je bio izvor obnove i akcije' Io j: rezultarpoiitiöki aktivnih ideja proiziölihiz okolnosti vremena i prostora.One su inicirane dogadaiimai koje su se odvijaleu Evropiu 1.9'stoljeöu' revolucijama koje su ova velikazbivanja ali i dubokimposljedicama ostavilana Zivotjevreja.r3

Dvojicamesiia Baziraju6i se na ovome, moZemo doöi do zakljuökada öe bitka buduönostibiti izmedu dvojice tvtes'ija.Prvi öe biti Mesija Dedidäal, u kojeg vjeruju

je 12"tbrahimnijebio ni jevrejni krööanin, veöpravivjernik;vjerovao 67') (Ali-lmran, u BogaJednoga i n'rjebioidolopoklonik" p' 59' rglsr;ail'el-Kajtäni, Amerika>, limevakifi uet-natRie attawratije 17


Jevrejii nazivajuga Kraljemmiralai pripremajuterenza njegovdolazak,ali ga ne nazivajuDedZdZalom.

kr5öanei muslimane,a zatim öe se öitav ljudski rod pokoriti"lztaelu".To je MesijaDedidäal. Dodirna taöka izmedu kr5öanai jevreja jest miSljenjeda formiranje izraelskedrZave u Palästini pr"dttuull" nuZan preduvjet dolasku Mesije, shodno svakeod ove dvijegrupe. iumaöenjima Logiöanosvrt na ovo nasdovodi do spoznajeda to vidljivododirivanjeu sebinosivelikukontradiktornost. ZdravrazumnalaZeda bi formiranjeizraelskedrZavei krajadrugogmilenijatrebaliizazvativeliki i pribliZavanje i jevreja,na osnovuvelikih neprekidnirat izmedukr5öana i oöekivanogsukoba izmedu dvojice kohtradiktornosti Mesija. U ovoj etapi kr5öani bi trebali biti blizi i da sa njimasuradujustoga5toobje strane muslimanima oöekujuMesi.iu,lsaa,alejhi selama,i imaju zajedniöku Mesiji- DedZdZalu' mrZnjupremajevrejskom

Drugi Mesija,lsa, alejhi selam,sin Merjemin,u öiji dolazaki povratakvjerujui krjöanii muslimani. Jevrejii kr5öanise slaZuu tome da öe oöekivani Mesijabiti iz redovalzraelöana, da öe siöimedunjih i da 6e oni biti njegovivojnici i pomagaöi.prijestonjegove vladavineöe biti Kuds(Jerusalem). täkoderseslaäud-aee vrijeme njegovog dolaska biti broj godine koji öe odgovaratihiljadi (poöetakmilenija).2a utemeijenje uzimajunekatumaöenjasnakoji je sanjaoJovan(lvanii snovidenjanekihdrugihsveöenika. Kaodokaz,uzimajui proroöanstvanekih proroka kao 5to ie Nostradamus. Njegovaproroöanstva su Amerikanciprätoöiliu film koji je pobudioveliki interesu prolloj dekadi.Ona iznova postaju aktuelna u vrijeme Zaljevskograta izmedu Zapadai lraka.

Medutim, ovdje dolazimo do veoma bitne ali i öinjenice.lzlazi na vidjelo jevrejskospletkarenje, velika mrinja kr5öanaprema muslimanima.Jevrejsko se ogleda u obmanamakoje su .poöinili spletkarenje vode iionistiöki'rabini,ä toj" su prihvatiliprotestantske (5toi ne öudi,jer su nekiod njih jevrejikoji su infiltrirani Obmanu predstavljaodgadanie u redove protestanata). za vjerovanjeo dolasku detaljnijepolemikei interesiranja Mesije.-TopostiZusuradnjomi zajedniökimplaniranjem pipremenjegovogadolaska.Nakonnjegovogadolaskaöe sevidjetihoZeliJevrejitadapovjerovatiu njegaili öe on biti onaju kogasadavjerujujevreji?! Ovaj problemje ostavljenpotpunopostrani,jer raspravljenje o njemune donosikoristnijednojod strana! Obje stranesu se udruZileu djelovanjuna uniStenju njihovogazajedniökog neprijatelja- musli mana!

PribliZ.avanjem krajadrugogmilenijaod rodenja lsa, alejhi selam,i ubjedenjada se pribliZilovrijeme njegovog ponovnog dolaska, prema milljenju protestantskih fundamentalista, susreöuse dva ,t"rä ,n" na kojimase zasnivalaZnoobeöanje:s jednestrane,san kr5öana o silaskulsaa,alejhiselam,na zemljui unilienje svih muslimanai jevreja,kao i svih onih (oji ne dijeie njihovo vjerovanjeu bitki nazvanojArmagedon;i, s druge.strane,sanjevrejao pojavivljdara to]i ee voditi porijeklo od Davuda, alejhi selam, i koji öe unijtiti

1+Krizarska ijevrejska glasila imajuobicaj "periodom nazivati mira"dolazeöi periodhistorije regiona! Premajevrejskim cionistima, on öe bitivladaru tomperiodu, dokseprotestantski cionisti slazusaimenom, alinei saonim Stosetimepodrazumijeva

t8

19

,ü,r

_-G,


Vode ovih dviju vjera su se sloZili da naöine maskupod kojom öe sakritipravo lice svoje zavjereod oöiju nemarnihkrööana, kao i od oöiju muslimana, od kojih setraZida na to ne obraöajupainju! KriäarskamrZnja se ogleda u potöinjavanju zapadnogkrS6anskog svijetajevrejimaöak i u ovom golemompitanjuu komevjera,razumi interesnalaZuda u najmanjurukurazumijustavmuslimana. Ovdje posebno mislimo na katolike, papine sljedbenike,koji ne vjeruju u doslovnostTevrata. Medutim,u tome ih sprjeöavaju zavisti mrZnjakoju,kao pripadniciKnjige,posjedujunasprammuslimanima. BaI kao 5tonamAllah na to ukazujeu Kur'anu.rs Ako ima Eta öudnije od povodenjakr5öanaza jevrejima,onda je to povodenjemuslimanaza ovim dvjema skupinama;kao 5to je to sluöajsa sudionicima skupau Madridukoji pristajuna projektzami5ljenog mira öak onih koji su im se potöinjavalijo5 od vremena savezniökihobeöanjaiz Prvogasvjetskograta.

historijuu ovom regionu,od togavremenapa do danas, sdie demo vidieti kako je doSlodo zavjerepripadnika "fniig" i kakosu im povjerovalii pristaliuz njih oni koji su'zänijekaliistinitoobeöanjeili su .se pravili da su ga ,"uor"uili. oni ne uzimajupoukuradi poraznihrezultata i oöitihprijevarakojesesvakiput ponavljaju' Vidjet öemo da se svaki dogadaj koji vodi rezultatuo'dvijapod koprenomkako bi udaljio sa sebe ali i onih od kojih setraZi pogledenemainihpromatraöa, da budunemarni! Zapanjujuöe je da su Arapi najprivrZeniji u vrijeme kad oni najviSe sä zavjerenicima savezniStvu da ih prevarei da 5toviSeod njih otmu' ustrajavaju Prvidogadai:

Ako je ideja o dolasku lsaa, alejhi selama, preokupiralamisli ljudi na kraju 19. i poöetku 20. stoljeöa,kad se praktiönopoöelo raditi na realizaciji ovoga laZnogobeöanjai osnivanjudrZavelzrael,onda moramo ukazati na nekoliko velikih dogadaja kroz

Prvi svjetskirat, koji je imao za posljedicu(ili se moZe reöi da mu je to bio jedan od ciljeva)podjela carstvai ru3enjehilafeta,zatim proglalavanje Osmanskog prava jeväja na osnivanjevlastite drZave - uprkos koji je odbio njihovezamamne sultanu-Abdulhamidu, drZavebaziranena jevrejskoj velike ponude,i osnivanje ideologiji komunizmu! ' Kad je generalAllenby ulao u Kuds,postavivSi zastavuna brdo Zejtun,rekaoje: "Tek sadasu zavrlenikriZarskiratovi!"

tsStoseprotestanata govoriti, tile,o njimaöemokasnije doksukatolici na svom kongresu1963.d-onijeliodlukukojomse jevreji progla5avaju neduinimza krv lsaovu.Caksu promijenili svojumolitvukojusu koristili dvadeset jevrejai njihovo stoljeöa, izostavljajuöi iz njeproklinjanje tjaganje

Ovo je bilo odluöenozlokobnom Balfourovom deklaracijom, a kao 5toöemovidjeti,on je bio fanatiöni protestant. 5taje bila maskau ovoj zavjeri?'I kakav je bio stavArapa?

Mi, zapadi tri dogadaja

20

21


lzmislilisu krinku,,punomoöstva,, da bi zavladali pocjepanomosmanskomostavltinom.projektantovoga je bio niko drugi negoöovjekkoji je sebenazvao,,sinom pastira crkve", a rijeö je o tadadnjem predsjedniku AmerikeWilsonu. .StavArapa premaovome je bio da su sklopili savezniStvo sa svojim neprijateljima protiv samihse'be, stavljajuöise pod zastavuoküpatoia vlastitezemlje. SlijedeöiLawrencea od Arabije,postalisu dio Allenbyeve vojske!

Drugidogadaj: Drugi svjetskirat. Njegovcilj je bio da dokrajöi naciste,koji su bili protivnicicionistim a, zatimuzdizaÄje tajnejevrejskevlade- komunizmai proglaSenje rodenja drZavelzrael. Opet je pozicija Arapa bila priklanjanje saveznicima, koji su okupiralinjihovezemlje i koli iu otvorilinjihovezemljeza svojebazei mobiliziralisinove tih kolonija- muslimane.pipremajuöise za bitku protiv Nijemacakod Alamina,saveznicisu dovelinekeSelhove iz Indijei drugihkrajevakoji su davalifetvemusrimänima da je borbaprotivNijemacadZihadna Allahovomputu! Oyoq" putaje maskabila dogovors Ujedinjenim .. nacijamai Poveljao ljudskimpraviira,o pr"uu svakog naroda na samoodredenje i oslobodenje oä kolonijalizacijet Arapi su pozdraviliove sjajneideje,radujuöise onome5tose nazivasamostalnost. pokornosu vjerovaliu zakonitostUjedinjenihnacija,kao i u rezolucijeSavjeta

22

sigurnosti. Medutim,kakavje bio rezultat? drZavelzrael,ali i formiranjeneöega Formiranje jo! goregod toga: sekularnihsluZinskihdriava koje su doveledo toga da narod äali za vremenomu kome su vladaliEnglezii Francuzi.Ove drZavesu doveleummet u svojojhistoriji. do najveöedekadence Tre6idogadai: je jevrejsko-kr5öanskom alijansom Predstavljen pomirenje",öime je potvrden nazvanom"medunarodno zavrietakere komunistiökeideologije.Tako su dvije granepostalejedan ogromniStapi sredstvokojim treba - muslimanima. neprijatelju glavuzajedniökom smrskati Ovim aktom su, takoder, otvorena vrata preseljenjanajve6ojzajednicijevreja u svijetu poslije Amerike- ruskimi jevrejimaistoka.Ovo je znaöilo i preuzimanje kontrolejevrejskihbanakanad bogatstvom Arapau NewYorkui ostalimgradovima. klasa u Jevreji u lzraelu postaju aristokratska öitavomarapskomokruZenju,koje postajeradnasnaga na jevrejskimprojektima.Odbrambenaizraelskavojska postajepolicajacöitavogregiona.Da bi se to olaklalo, mora se osujetitibilo kakav poku5ajArapa da nabave atomskooru2je ili ograniöenuhemijsku zamjenu za njega;i uöiniti da islamskiummet bude beznadeZno pocijepan. Da bi se to ostvarilo,kreiranje scenarijrata u Zaljevu.Opet Arapi postajuvojskasaveznicima i hrana minamakojesu se nalazileprednjima.Borilisu se u ratu

t3


u su ]<9me Arapi s obije strane,u svakomsluöaju,bili gubitnici.Svojimnovcemi svojimrukama,ali i rukama svojih.neprijatelja, poru5ilisu sveu ita su ulagalii jto su gradiliduginiz godina! SvipredloZeni sigurnosni sistemisudoZivjelikrah osim.sistemazapadnezaStite.Ovogaputa su maskabili "novi svjetskiporedak,, i ,,medunarolnilegitimitef,. öudnoje ili najöudnijeje to 5to je ova maska mnogoviSeprovidnanegoone prijainje.Ovaj put su se jasno.vidjele prisnevezei savezizmeAl trSeanai jevreja u realizacijilaZnogobeeanja. MoZdarajnareZiu tomeiio je islamskisvijettoliko poniZeni oneÄoöao, dok su oni postalisigurnii samouvjereni, bez bojaznida öe njihova zavjera biti orkrivena ili da öe njihou" spletke biti osujeeene!

Yezaizmedunovogsvjetskogporetkai vladavinemesireDedZdäala Postavljase pitanje: jta öe se dogoditi sa öovjeöanstvom nakondolaskaoöekivanog Mesijö? Svi se slaZuu tome da öe nakonsilaskaMesijei nakon5toon uniStisvojeneprijatelja, öitavoöovjeöansivo imatisamojednuvladu.Ovoje prvabitnastvar. Drugabitna stvarje da 6e mir zavladatiöitavim svijetom.Znaöi, za vrijeme te vladavinejedne vlade, neöe biti sukobamedu drZavamai narodima;Staviie, neöebiti.nikakvepotrebeza oru1jemili vojskom! Na ouä uKazu1u r predskazanja svihvjera.

24

bez ZaSto ovo ne bi bio ulaz za oportunistetu, politike ili bili obzira bili oni medu vodama kr5öanske a vodeopÖenito, ro Kaiem"oportunisti" da su zapadne radisaznanja Tevratai bez obzirakolikovjerujuu predskazanja ameriöke, posebno - sekularistiökom oportunizmu taökeglediöta indZi6,bliZi- s islamske manirima. pogotovo diplomatskim njihovim u drugom, öemu negobilo iliJevrejskog daje idejazavjere vrataonimakojismatraju Ovimezatvaram ta istomi5ljenici, Carri njegovi William kakosu to predstavili oktopoda", KaZem: Zapadu. ka nastrojenim neprijateljski mozgove kojaöiniislamske Canai uzmimoknjigesliöneonojkojuje Williama Ostavimo Nipoöto! ili <TheReligious and Politics> GraceHalsell- <Prophecy napisala ovoj Ovadjela,kojasu uzetakaooslonac Policy>. of American Dimension naöoj tvrdnji,analize ili zakljuöcinisu obavijenigre5kamaili i intervjuima na svedoöenjima, preuveliöavanjem. Ona su zasnovana glasilima i u njimanema u ötampii sluZbenim objavljenim statistikama vjerovanje svogaudjelaelementma5te.Uprkostome,oni potvrduju ovo Öemone5to predsjednika u bitkuzvanu"Armagedon"; ameriökih predsjednici Stosenastiöe,to neznaöida suameriöki i dokazati. kasnije tevratske kaoötoje to sluöajsa vodama postaliöistisljedbenici Tevrata, instituta! Zwemer protestanti, kaostudenti partije iliapsolutni u TelAvivu, Otuda vladaviSelogika. predvodi i njome politiku viöeelemenata Oanä5n1u je politika (koja nije jedan Ako je vjerski elemenata. od ovih oportunizam je li moguöe u njojrazlikovati licimjerstvo, totalno zasnovana naSerijatu) prepoznati razlikuizmedu Ko je u moguönosti vjernika od licemjera? i Reagana fundamentaliste protestantskog misionara, putujuöeg Cartera, jednom u stazom kretali nisu svi oni Zar se Busha, CIA-e? öefa biv5eg lma li ostuarenju istogplanajoö od CampDavidapa do Madrida? vjerovanje iskreno kaopolazi5te cionistiöki lobi,kojisvimanjimamanipulira, pohlepa snovikojisu ukorijenjeni polazi5te i ovosvjetski ili je njegovo zlatno tele? jevreja jo5 kad su oboZavali vremena od duboko u duSama u Mesijin vjerovanjem sa njihovim Suöeljavaju li se ovakvastremljenja je li to vjerovanje ilinije? ispravno dolazak ilijesvejedno jestnjegov povratka Mesije OnoStointeresira BushaviSeod ponovnog reizbor mjesto. napredsjedniöko njihovih Pobo2nost öelnikaAmerikene moZese mjeritisa sveto5Öu kaoötoje Jimmy predhodnika, sveöenicima onase mjerisa savremenim Swaggert i njemu sliöni! u formiranju Na kraju,kaZem da jevrejineÖeuspjeti da onajkojismatra objasnili, veÖ smo to Sto kao Sejtanske islama, zemlji kraljevine u je odidejetakozvanog najudaljeniji zavjereni5tva... 25


lihvarski genijalcirot5ildskih korijena!? S ovogaaspektaje ameriökioportunizam ulao na najSiravrata.Stoga,kad BushupreZebogastvo Amerikei njene ljude da bi realiziraointereskoji je zajedniöki izmedunjegai Jevreja,nuZnoje da se pozovena parolu da je Amerikajedinakojavladai upravljasvijetom.Ovaj nacionalistiöki jestparazitsko tron,öiji je vrh on zaposjeo, jevreja je staniSte i u njihovom interesuda ta drZava potraje5toduZei da bude5tojaöa.Na ovaj naöinsu sesa starimjevrejskimsnomsreleliöneili partijske aspiracije.

njihovihciljeva' PritomeöemosedotaÖi laZnoobeöanje. ne ulazeöiu 't i..,izlaze' 5,';"JJ-tonuditi i rjeSenja olin se mogu pojaviti i*i".."^,u.!- motiue äto razmimoilaZenia'

MoZdase svakood njih izrugujena raöunovoga drugogili upreZesvogasuparnikau ostvarivanje vlastitih interesa. BaIpo pravilukojenamspominje Allah,dZ.5.: na5,u- reCi6e ljudi, Sti6enici "Gospodaru njihovi "mismojednidrugima biliodkoristi,' ( E l - E n ' a1 m2, 8 . ) . Ovo je veoma lijepo pojasnio tbn-Tejmijjeu svojojknjizi"El-Ubudijje". Svakood njih sasvojestranekoristikonzervativnu fundamentalistiöku struju,imajuöina umu njezinuticaj na mase.tt Polazeöiod ovih öinjenica,narativnoi statistiöki temo izloäti naporeonih koji se trude da realiziraju 1tBiv5iölanKongresa je jasnoukzaonaovuironijui pronicljivost PaulFindley cionistiökog lobija u iskoriötavanju fundamentalista, s jedne, i liberala, s druge strane

26

27


DRUGIMIIENU| (ARMACEDON,, Ranijesmospomenuli da kr5öani vjerujuda öe se Mesijavratitinakonistekahiljadugodina,a zatimvladati jo5 hiljadu godina. Baziralueise na ovome vjerovanju, o n i s u m u s e n a d a l i p o g l e d a l id a d o d e 1 0 0 0 .g o d i n e poslijelsaa,alejhiselam.18 Te godine se Mesija nije pojavio i pitanje je utihnuloi i5öeznuloiz stvarnosti, ali je ostalou snovima. pred1900.godinu,ove idejesu Kadse pribliZilostoljeöe se iznovapoöeleradati.Covorilose da öe se,ukolikose Mepijanije pojaviopoöetkom20. stoljeöa,onda pojaviti njegovimkrajem. S obzirom da öe mjesto njegovoga pojavljivanjabiti vjerovatnonjegova matiöna zemlja, nuZnoje obaviti pipremeza njegovdolazaktako 5to öe se iskupitilsraileaniu palestinskoj zemlji, gdje öe se odigrativelikai odluöujuöa bitkanArmagedon, ili Dolina (Mala Megidon dolinau Palestini, za kojukaZuda öe seu njoj odigratibitka,gdje6e se okupitiogromnevojskeöiji öe broj - prematvrdnjamanekih- dostiöi400 miliona vojnika). CraceHalsellkaZena zavrletkusvojeknjige: "Zbog njihovog ubjedenja da je atomski 'Armagedon' neminovnost, jer je boianska odredba, veliki broj protestanatakoji vjeruju u 'predodredenje' uzeli su sebi za imperativ da slijede 'lzrael'. To öe

ts Kaoötoto navodiFisheru svojoj<Historiji (pogledajte Evrope> öasopis 'U Francuskoj <Rozel-Yusuf>, od 27.9. 1993.godine, ölanak: i Americi ka2uda smaksvijetanastupa za sedamgodina", Upozoravamo daje uz priloZena ölanak i karikatura kojasadrZi nevjerstvo i ismijavanje Allaha

direktno.do,Y,'ir^-6,f "r"1,'n"Jt#r,1,"::;li.?,i;,:"i, Y:2Y::::,'fr"l,'"1r,;;';ki;;'^aaotinititeia"" u Americi'U t\ul]n" Ovo je vjerovanierazliöitih vieruju i protestanata' -;d ouo, pJ"J'runä"*untulistiökihnlihovih republikanskih mnosi drugi, pJ;;;l pa do obiönogsvijeta' öää3i"a"ira] o ovim -nakoje govore Poiaviose veliki broj knjiga priiem' izvanredan 'u näigt" 'l;iä. i on" oredskazaniimu ':?,:u\^ o zavrSetku 'NtaivaZnije tu' medu i "Krajvelikezemaliske Robertsa, vremena",autoraor"iä tlsi"', HalaLindseYa'2. i dramatiöan Obje kniigena veomaemoci.onalan civilizaciiai propast.njegovih naöinopisujukraj svijeta' i'ärtfti u'uittti "nlmagedon>'U toi nlegovi"h uni5tavanie o ["2"' ::,1"'::!,^'o razmittiati müiä l;ai"%a'n;ir' ras-tuporeza ili o spolialnim ougoviÄa Amerike' o nekoliko buduönosti,t4"a"C:i'[ g"n";^,rii . .Rijeö ie gt;l;" i cijetiivijet fe se izmiieniti"' vjerovanie'kao i sam Stepenubjedenjau ovo rata u Zalievu' Neki su govoro njemu," iou"äuo tokom. 'Armagedon' t1q: ' 'i je vjerovali da je Zalievski rat usnto koii su povezalisa snom dogadaieu vezi t;iit Jovän(lvan)i niemusliöni:

naputu protestanti teGrace Militantni andPoliticso: 'Prophecy Halsell, rata,str.195' nuklearnog sedamdesetih bestseler 'o Grace da,ieovonaiprodavaniji spominie Halsell primieraka godina; prodano ie 19miliona

29 2B


19:17 | vidjehjednoga gdjestojinasuncu andeta i povika glasom velikijem govoredisvima ptlcamakoleleteispodneba:< Doditei skupite senavelikuveöeru Boiüu, 19:18Da Jedetemesaod careva,i mesaod voJvoda, I mesaodjunaka,I mesaod konjai od onijeh koji sjede na njima, I mesaod svilu slobodnjaka i robova, i odmalijeh iod velikijehr. 19:19| vidJeh zvijerI carevezematjske I vojnike njlhoveskuptjene dase pobijus onijemStoijeCi nakonJui s vojskama njegovijem. 19:20| bi uhvaöena zuiier,is njomlainiprorok, koJiuöinlprednjomznakekojimaprevärione koji primi5eiig zvijerini kojl se poktanjaju ikoni njezinoJ: iivi blt öebaöeniobojeu bazenu jezero ognjeno, kojegorisumporom. 19:21A ostatipobiJeni bit öe maöem onogaSto sjedinakonfu,kojiizideizustanjegovijetr; isve septicenasitiSe odmesanjihova (Otkrovenje, 19:17 .-21 .). 20:1 | yiOiln andetagdje sitazis neba,koji ima5ekljuö od bezdanai verigevetikeu ruci svoJoJ. 20:2| uhvatiaidahu,staruzmiju,koJaje rlavoi sotona, je nahiljadugodina. i sveza 20:3| u bezdan bacije, i zatvorije, i zapeöati nadnjom,da visene prela$öuJe naroda,C'okse ne navrSlhifiadagodina, I potomva[a da bude odriJeSena namalovremena. 20:4 I vidjehprijestote,I sjeitahuna njima,I 'za dade tm se sud, i du5e lsjeöeni;äh

30

kolisene i zariJeöBoZJu' lsusovo svledoöanstvo primi5e ne I pJfloniSezvijerini ikoni niezinoi i i oiivieSe iigt n. öelimasvoilmaI rucl svoioi; godlna' saHristomhi[adu ca.-rovaöe ne 20:5A ostalimrtvacine oilvJe5e'doklese prvo vaskrsenüe' godlna' Ovo le iurg nititOu prvom 20:6Blaienie i svetonaikoii imadiielu oblasti' nema smrt nadnllmadruga vasfrsenuu, Bogui HristuI carovatöe *go et Ottisvegtänici godina' s niimhiüadu godina'pustitöe se 20:7| kadse svrSihlUada sotonaiz tamnicesvoie' 20:8| lziÖiÖedavaranarodepo svaöetirikraia dalh skupinaboikoiiieh iemlie,Gogai Magoga, morski ie brojkaoPilesak 20:1'-8')' (Otkrovenje, za vjerovanje.u uskrsnu6e Dokaz protestantima PavlaSolunjanima: poslanika na nebo1" prvaposlunica i 4:6 ...Kao 5to vam i Prije kazasmo Posvledoöismo. negou 4'.7JerBognasne dozvana neöistoÖu svetost. ne odtacujeöovjeka 4:8 Koii,dakle,odbacuje, u negogog., ltoii ie daosvetogaDuhasvolega vas. netrebuletedavamse pi5e 4:9A za bratoüublie da se liubitemedu nauöeni ter stesamiod Bo-ga sobom'

31


4:10Jer to öinitesa svombraöompo cijeloj Maöedoniji. Ali vas molimo,braö0,da jo5 izobilnije öinite,

doölkaoluPelPonoÖl. , 5:3Jer,kadreku:<Mirle,I nemaseStaboJatir kao napastlna njlh pogibao onda0e iznenada bolnatrudnu!enu,i neöeuteÖl.

4:11lda se ljubazno starate da stemirni,lda gledate svojposao,i da raditesvojijem rukama kaoStovamzapovijedismo;

5:4Ali,vi, braöo,nijesteu tamlda vasdankao lupeizastane.

premaonimaStosu 4:12Dase vladatepoöteno napolJu, i daodnjihni5tanepotrebujete.

5:5 Jer ste vi svi sinovividielai slnovidana; noöinltltame. nljesmo

4:13l{eöuvam,pak,zatajiti,brado,za onekoji su umrll,da ne ialite kaoi ostalikoJInemaju nada;

kao i ostali, 5:6 Tako,dakle,da ne spavamo trllezni. I dabudemo negodapazlmo 5:7 Jer koii spavaju,u noölspavaju,I koji se u noÖlseoPiJaJu. opfaJu,

4:14Jer,akovjerujemo dalsusumrijei vaskrse, takoöeBogi onekoJisu umrliu lsusudovestl s njim.

5:8Ali,mi kojlsmosinovidana... (Solunjanima: 4.i 5.). Glava

4:15Jer vamovokazujemo rijeöjuGospodnjom da mi koji iivimo i ostanemoza dolazak preteöi Gospodnji, neöemo oniJeh kojlsupomrli.

Oni vjeruju da ee kraj bitke rezultirati pobjedomkr5öanai totalnimuni5tenjem odluöujuöom idolopoklonika, tj. muslimana.Oni vjeruju da öe se to dogodititako 5to öe kr5öani,zajednosa Mesijom,biti uzdignutiiznadoblaka,dok öe se muslimanipogu5itiu moru uZarenogsumpora,kao 5to stoji u spomenutim snovidenjima.

4:16 Jer 0e sam Gospodsa zapovfleSöu, sa glasom arhandelovijem, i s trubomBoliJom siöis neba;i mrtviu Kristuvaskrsnuöe naJprile; 4217 A potommi iivi kojismoostali,zaJedno sa njima bit demo uzeti u oblake,na susret Gospoduna nebo, i tako öemo svagdas Gospodom blti. jedan drugogaovijem 4:18 Tako utje5avajte riJeöima

Znaöi, oni koji sebe laino dovode u vezu sa lsaom,alejhi selam,i koji su pored Allaha sebi uzeli boZanstvo, öak i öikalkai pariSka svi oni öe biti spaseni, golotinja, kockari Las Vegasa, homoseksualciSan Franciska i narkomaniiz Miamija,dok öe vjernici,oni koji su oboZavalisamoJednogaBogai koji su Mu bili predani,svi odredabiti uni5teni,makarse nalazilikod Kabe,samozatojer su potomciKen'ana.

(Glava peta). 5:1A za öasei vremena, braöo,nijevamtrijebe plsatl; 5:2Jersamiznatejamaöno daöedanGospodnji

32

33

dtüi, ü; -rilr xi'i


A sumpornuvatru su protumaöilikao atomske bombekojeöe bacitina muslimane!

Sedampredsjednika U ovo vjeruju protestantskifundamentalisti. je koji su ftaviSe,u to vjerovaloi svihsedampredsjednika bili prijeBusha,kaoi samBush,makarizkurtoazije. Autor knjige"The Religious Dimension,, prenosi . da je predsjednik Carterrekao: "Sedam ameriökih predsjednika su vjerovali u ovo. Oni su praktiöno utjelovili ovo vjerovanjetime lto su vezeSAD-asa "lzraelom" vi{e nego posebneveze. To su jedinstvene veze stoga Jto se njihovi korijeni nalaze duboko u savjesti, moralu i vjerovanjima samog ameriökognaroda.lzrael i SAD saöinjavajuemigrantikoii su bili pioniri i zbog toga zajedno dije,timo iasljedstio Tevrata".2l

Ovih sedam predsjednika vjeruju da je borba izmedu Arapa i jevreja borba izmedu Davuda i DZaluta, kojeg oni nazivaju Colijat. Danalnji ,,Coli)aI,,suArapi, a Davud je jevrejskinarod. Rgaganje vi5e od desetputa spomenuoda je kraj svijeta blizu i da vjeruje u bitku nArmagedono.ü razgovoru sa izvrlnim direktorom izraelskog lobija AIPAC,22 on je rekao:

"Kad listam vaia stara predskazanja u Starom 'Armagedon', pitam zavjetu i predznake koii naiavliuiu sam sebe jesmo li mi generacija koja & biti svjedok tih dogadaja. Ne znam jesam li u posljednje vrijeme primijetio neke od ovih znakova, ali, vjeruj mi, njihov opis se srcprocentnopodudara sa realnolAu u kojoj mi Zivimo". Reagan je, takoder, rekao: "Ja teZim cionizamu kao kljuönom nastojanjujevreja... Formiranjem izraelske drZave,jevreji öe moöi povratiti vlast nad samim sobom u njihovoj povijesnoj domovini i time okonöati svoj san star dvije h i ljade god i na ! "23 jedan Evans, od krleanskih Mike lidera,o kome 6emo kasnijegovoriti, fundamentalistiökih kaZesljedeöe: "Januara 1985. godine, Jimma Bakkera, Jimmya Swaggarta,Jerrya Falwella (svi oni su fundamentalistiöke vode i o njima ee kasnije biti rijeöi) i mene, zajedno sa nekolicinom drugih, pozvao je predsjednik Reagan na privatni sastanak.Nikad neöu zaboraviti ita nam je tom prilikom rekao. Predsjednik je izrazio svoje ubjedenje da ie Amerika na pragu duhovnog budenja i jol dodao: "Ja u to vjerujem cijelim svojim srcem. Bog öuva ljude kao lto sam ja i vi, zahvaljujuci molitvama i skruienomobraCanjuvjernika, pripremajuöi time svijet za kraljasvih kraljeva i vladarasvih vladara", tj. Mesije.2a Ako je Reaganovakvo razmilljao, 5ta moZemo reöi o Bushu, koji je bio njegov zamjenik i najbliZi

21YusufAl-Hasan, nEl-Bu'd ad-Dini,("TheReligious Dimension ofAmerican p.76. Policy,),

23 Yusuf oEl-Bu'd AFHasan, ("TheReligious Dimension ofAmerican ad-Dinio Policy"1, p.172.-179.

22American lsrael Public Atfairs prev.) Committee (prim.

2o Grace u Prophecy Halsell, andPolitics,s , p. 191.

34

35


pomoenik?! öovjekkoji je za jevrejeuöinioono 5toprije niti bilo ko drugi.Za vrijeme njeganije uöinioReagan, je izrazio naklonitost Zaljevske krize, on prije njega! kao niko fundamentalistima vezesa Poredovoga,Bushima övrsteprijateljske liderima, medu protestantskimfundamentalistiökim kojimase posebnoistiöeJerryFalwell.Za njegaBush kaZe: "S potpunom sigurno{euturdim da se sa ljudima je kao ito JerryFalwell, nikadneöeponovo dogoditi neito takouiasno kao ttoje bio holokaustnadjevrejima".2s Crace Halsellistiöeda je Falwell,25. januara '1986.,organiziraosveöaniruöaku Bushovuöast,rekavSi tom prigodom: "Bush ee biti najbolji predsjednik za | 988. godinu".26 Bez obzira 5ta moZe biti reöenoo njegovoj on liöno,u svojojknjizi "Looking kriminalnojpro5losti, Forward",sebeopisujekao poboZnogöovjeka,navodida je njegovdjed bio sveöenikte da on i njegovaporodica svakogdanaöitajuBibliju.Zarimkazujeo problemukoji je imaodok je bio ambasador u Kini,kad je htio krstiti svoju köerku.Tu je i njegovaslika, na kojoj nosi crnu kapicui oslanjase na Zid plaöana naöinkakoto öine

Jevrelt"' Ako je ovo stav ameriökih predsjednikaprema je sasvim kr5öanskomfundamentalizmu,vidjet öemo da druköijinjihovstavo islamui muslimanima.

lslamskifundamentalizam Pogledajmonjihov stav u pogledu"islamskog . fundamentalizma" U ovom kontekstu öemo spomenuti rijeöi Nixona, koji se medu Zivim ameriökim predsjednika predsjednicimasmatra najsklonijim razmiSljanjui teoretiziraniu. U njegovojkniizi "1999 Victory Without War" (o1999.,pobjedabez ratar),öiji naslovpodsjeöana jednedrZave, kaZe: svijetom "idejumilenija"i vladavine "Konflikt Arapa protiv Jevreia prerasta u sukob izmedu islamskihfundamentalista,sa iedne strane, i drZava,sa drugestrane"'28 lzraelai umjereniharapskih Zatimnastavlja: "lJ islamskomsviietu, od Maroka pa sve do tndonezije, islamski fundamentalizamie nasliiedio komuniiam kaoglavno sredstvonasilnihpromiena".2e izjavamakoje moZeizreöi SvojuknjiguzavrSava kalibra: najveöeg samojedanprotestantski fundamentalist

zi YusufAl-Hasan, <El-Bu'd Dimension of ad-Dinir(<TheReligious p.172. Policy>), American 26GraceHalsell, p. 13.KaoStoje poznato, <Prophecy ovo andPolitics>, je i koliko vezusafundamentalistima sei dogodilo. Ovodokazuje njegovu vaZno naponovnom izboru zanjega daimiskaZe zahvalnost 36

tt Sa prirodu napomenom daovonaStosmomaloprijeukazalipredstavlja religioznosti predsjednika ameriökih 'oRichard ggg p.267. Waro, Nixon, Without " 1 Victory 'oRichard o1999 War',p.293. Nixon, Without Victory

5/


"Kadje Amerika bila slabai siromaina, prije 200 viergvanjebito ono sti nu,je odrzato yaie i,e u €?!::.1, ztvot.r, a sada kad ulazimo u nai treöi vijek i kai d7öekujeyo sljedeöimilenij, ,riiu,Ää bnoru otkriti nate vjerovanjei iznova mu udaitnuti Zivost".to Poznati öasopis<ForeignAffairs, je publicirao jedan njegov komentar u vezi sa öuvenim prvim sastankomizmedu Reaganai Corbaöova,u kome on kaZe: . "Rusija i ,ay1rlka . trebaju sklopiti odluönu suradnjuu borbi protiv islamskog fJiarÄ,urt"lizma,,.3l

30Richard Nixon, <19g9 Victory Warr,p.31g. 31 Autor knjige<Amerika Without wesh-shaiiyatrr" lonmerikai legitimitetr) dogadaj ,eOan kgijuouöuje nat"'Jäi. änät,eri fundamentarizam 1311inje presao sasveöenika i poritiöara i näintetektuatä.. Egiprtr*r pjesnik D,emar el-Gitani pripoviieda o svomprtorrni,, r'nä.ür-rä'*o,rgo,nparestine iz semihom er'Kasimom' Niihdvojica J, isriäräiJä precstavnici arapske ljevice'Birisu iznenadeni kad.jä- r,rr. trJäräri et-citani - na scenu pjesnik

izameriöke deleör.uä irääje proöitao :l,il. uv.du ?3lrtije rekao: pjesmu u c'.,em

<MiAmerikancii Äusi,ärrro zaboraviti na.e nesuglasice i ujediniti sezajedno.u proö'r;ffirr.Er-Gitani gorui i njegov

postede pitajuöi se:llä ri.rä'tr napredak kojismo fiu;iffäili1rjeniti 3B

DVA CIONIZMA (Oni koii radena realizaciii"La2nogobeöania")

PrijeHertzla Kakoje nastaocionistiökipokretkoji insistirana iemlji i smatraje jevrejskomteritorijom? oalestinskoi bautt" poiic" osjeöajprisutanu svijetu.dase obe6anje koje je Allah dao lbrahimu,alejhi selam,odnosi na jevreje, a ne na muslimane?! Ono 5to öujemo i 5to smo öitali u Skolskim da su da zakljuöimo iz histoiije,navodi,nas programima jevreji. osnivaöiove idejeHertzli je sasvim druköija' Medutim,realnost Prvi koji su poöelipozivatina iskupljanjejevreja bili su kr5öani,i proroöanstava tevratskih radiostvarivanja pokreta' to oko öetiristoljeöaprijejevrejai cionistoökog Ukolikone pojmimoovu öinjenicu,neöemomoöi shvatitistavZapadaopöenito,a posebnoneöemomoöi pojmitistavAmerikespramkonfliktaöiji smosvjedoci' historijski Kakobismose u to uvjerili,napravimo osvrt.

Crnakuga Kakavje bio statusjevrejau Evropi? je Jevrejisu prokletiu IndZilu,a i prije toga ih Allahprokleo:

39


"lezikom Davudai lsaa,sina Merjemina, prokleti su oni od sinova lsrailovihkoji nisu vjerovali - zato 5to su se bunili i uvijek granice zla prelazili,, (El_Maide, 78.). To 5to su "prokleti,,,i 5to su ,,braöamaimunai svinja", "obolavaod teleta,,i ,,krvopije,,,nisu jedini razlozineprijateljstva kriöanapremanjima.Kod krSöana, po njihovommiSljenju,postojemnogoveöi razlozi.Oni ne. optuZu.iujevreje za nevjerovanjeu Boga niti za ubijanjeposlanika.Oni ih optuZujuza ubiswosamog Boga- Mesije,nekaje AlJahvisokoiznadonogaStomü pripisuju. lstinaje ono iro kaZeUzvijeniAllah: "A nisu ga ni ubili ni raspeli,veö im se priöinilo,, (En-Nisa 1 ,5 7 . ) . Odavde poöinje neprijateljstvoizmedu dviju skupina.kojene prestaje.papinskacrkva, koja svoje srediSte ima u Rimu,nije prestalagajiti neprijaieljstvo'i proklinjati jevrejena zaöudujuöi naöin... Jedna od zanimljivosti u vezi sa ovim neprijateljstvom je i to kad se jednom na Zapadubila raSirila veomaopasnakuga.Nazvalisuje crnakuga.Ona -velikog je bila razlogsmrri miliona ljudi i siromajtva broja gradova i sela. Nakon ovoga sluöaja,papa jä sluZbenoizjavioda smatrada su tu"kugupiouzrotouuti jevreji!?

40

koji su pogadalisvijet ili nesreöa Svakaneöisto6a jevrejima. Otuda i kampanjeöi5öenja su povezivanisa drultva od jevrejakoje su predvodilepape' Luropskog Tokom su trajaleu 13., 14.i 15.stoljeöu' Ove'kam-panje ' Njemaöka, Britanija, jevreja oöi5öene oi n;if' su Fiancuskai mnoge evropskezemlje. Na jevreje se gledalokao na najopasnijaBoäia stvorenjakoja u sebi n o s en a j v i Szel a ' . . Bjeleä od pakla zvanog Evropa,utoöi5tesu Andaluziji,gdje su ih pronaSliu tada muslimanskoj prihvatilimuslimani.Kad su kr5öaniosvojili islamski Madrid,poduzev5irat Sirokihrazmjeraöiji je cilj bio taj val je zahvatioi jevreje'Oni muslimana, uni5tavanje u Cröku vilajete,a posebno u osmanske sutadaemigrirali i Bosnu. periodusu se U ovomeodluönomvremenskom jedan a drugi geografski, zbila dva velika dogadaja, vjerski. ova dva faktorase formiranajveöa Preplitanjem silakojase bori protivislama,i protivAllahovogistinitog obeöanja. Ona radi na realizacijilaZnogobefanjai na pripremi MesijeDedZdZala. dolaska Ta dvadogadajasu: - OtkriöeAmerike, - Pojavaprotestantskog Pokreta.

Protestanti vodi Katoliökecrkve se suprotstavljaju Protestanti papi odbijajuöida mu se pokore.Oni vjerujuda nije

41


mogueeda öovjekposreduje izmeduljudii Boga. Zagovaraju da svakiöovjektrebasamprouöavati i provoditi u djelo svetu knjigu Bibliju. Odbacuju monopol crkvnih ljudi na poduöavanjevjeri i na komentiranje Biblije.Ove stavoveoni su poprimiliod muslimanau dodirimasa njima za vrijemekri2arskih ratova.Tadasu vidjelida svakimusliman samza sebeuöi Kur'ani da nemanikakvogposrednika izmeduvjernika muslimana i Boga. Ono 5tose dogodilou Evropinakonpojavljivanja ovogapravcajestda su se ljudi poöelivraeatitemeljima Tevrata,a protestantski lider Martin Lutherje preveo Tevratna njemaökijezik.Zatimjeprevedeni na engleski. Ovaj pokretse najvi5eraiiriou Njemaökoji Britaniji.Oni su vjerovali u doslovnosti nepogrjelivostTevrata. Vjerovalisu da je svakoslovo koje se u njemu nalazi istinakoju je poslaoBog.Na taj naöinsu poöeliijöitavati tevratsketekstovepoput onogao obeöanjukoje je dato lbrahimui Jakubu,alejhimaselam,koje smo ranije spomenuli. Oni su povjerovaliu te tekstovesa ubjedenjem da oni moraju raditi na njihovu ostvarivanju. Time su okrenuliledastavovima papei crkvenihljudi po pitanju odnosapremajevrejima. Jevrejisu se obradovaliovom pokretuna5aviiu njemy oduSaki priliku za osvetu papi i njegovim pristalicama, ali i prilikuda krSeane gurnuu meduiobne razmirice. Upotrijebili su sve svoje spletke, svu pronicljivost, kao i svojuimovinuda bi pomoglinjegovo 5irenje. Na ovaj naöin su se postepenopoöeli popravljati

1Z

odnosi izmedu jevreja i kr5öana' Kr5öani su poöeli vjerovatida je Palestinazemlja obeöanajevrejimai da je njihova vjerska duZnost da rade na realizaciji toga obeöanja. .fevrejisu se dali na Sirenjeovih naöelamedu svim kr5öanskimfrakcijama. Posljednjadva stoljeöasu bili svjedoci nevidenih frakcijskihratovau EvroPi. OtkrivanjeAmerike je do5lo u vrijeme velikog i Zestokog katoliökog nasrtaja na protestante.To je bio razlog iseljavanjaprotestanatau Novi svijet' Oni su se poöeii masovno seliti u Ameriku, tako da danas u njoj öine najveöibroj stanovniStva. Njihov izlazak iz Evrope je bio u tevratskom vjerskomduhu. Prilikom njihovadolaskau Ameriku,bili su optimisti, usporedujuÖisvoj egzodus sa egzodusom lzraeiöanaiz Egiptai njihovim ulaskomu Svetuzemlju' öak su imena gradova i oblasti u Americi poöeli nazivati tevratskimimenima,vierujueida je to Nova zemlja,koju im je Bogobeöaona Ovome svijetu. Tako je ameriöko druStvo zasnovano na temeljima, kao 5to smo i imali protestantsko-tevratskim prilikuvidjetiiz Carterovihrijeöi. Vjerovatno sada znate poöetak odgovora na pitanje zaito danas, za razliku od prijaSnjih vremena, kr5öani rade na realizaciji jevrejskog obeeanja, (i se iz njihovihdZelatau njihovesluge! preobraZuju Sada razumijetezaStoje Amerika drlava koja je bila spremna prigrliti vladavinu obeöanog Mesije DedZd)ala,öiji dolazaknajavljujuza2000. godinu'

43


WilliamEugeneBlackstone

I ii

I

i

Rezultat protestantskog pokreta i prodiranja tevratske ideologije u njega je bio pojavljivanje ideje kr5öanskog cionizma prije pojave ideje jevrejskog cionizma. Oni su posvojili ideju o povratkujevreja u Palestinukao uvertiruu silazakMesije,5to bi se, prema miSljenju nekih, trebalo dogoditi poöetkom novog milenija. Najpoznatiji öovjek ovoga pokreta u Americi je bio Blackstone,öiji spomen lzrael slavi iako nije bio jevrej.Bio je protestant. Rodenje 1841. godine.U svojoj knjizi "lsus dolazi", pozivao je ideji cionizma znatno prije samogHertzla.Ova knjigaje prevedenana öetrdeset osam jezika, medu kojima je i hebrejski.DoZivjelaje nekoliko izdanja i Stampanaje u viSe od milion knjiga na primjeraka.To je bila najrasprostranjenija Zapadu u devetnaestomstoljeöu. Rezime njegovogmiSljenjaje da jevrejskinarod zauvjek treba povratiti Ken'anovu zemlju. Pored ovoga, njemu je poSlo za rukom da, zajedno sa svojim pristalicama,pokrene peticiju koju je potpisalo 413 uticajnih ameriökih liönosti: kongresmena,advokata i drugih ljudi iz elite. Peticiju su predali predsjedniku BenjaminuHerrisonu,traied od njega da iskoristisav svoj uticaj i ovlasti u ostvarivanjuzahtjeva lzraelöanau vezi s njihovim povratkomu Palestinu.Ova peticija je p r e d a n a1 8 9 1 .g o d i n e .

Palestine" "Fondza otkrivanje

U Britaniji su za vriieme kraljice Victorije' protestanti osnovali fond koji su nazvali Fond za predsjedni\ i" bio äitr.iu"n;u Palestine, a njegov nadbiskup' britanski vodeöi n"JUittup od Canterburya, i Fondje osnovans namjeromotkrvanjagranica je opisano to kako onako öbeeane zemlje, znamenitosti Tevratu. u

Balfourovadeklaraciia öuvene Nakon ovoga se pojavljujeBalfour'autor deklaracije' sestre' kaZe o Njegov biograf, inaöe köerka njegove njemu: ga je " On je duboko vjerovao u Tevrat' liöitavao Kao rezultat doslovno, vieruiuei u s'aku niegovu .riieö' ' obeeanie" toga vierovänja, dao ie svoie Velike U njegovo vrijeme je predsiednikVlade govorio da je Britaniiebio ioyd Ceärge,koji je za sebe u Tevratu'a u cionisti da vjeruje u sve ono 5to se nalazi

,u fouättom jevreja'on' dalje'.kaZe9:^l: predznaK ubijeäen da povratak ievreja predstavlja

;";il"

dolaskaMesije' na to Postojiveliki broj argumenatakoji ukazuju jevrejskog prije cionitam'poitoiuoznatno da je kr5öanski cionizma. Chaima Bit öe dovolino spomenuti rijeöi Weizmanna:

I

ill

45 44

bd


"

Jödan od glavnih razloga da jevreji dobiju Balfourovo obeAanje od Britanije, koje im omogueaje formiranje jake jevrejske driave, jesu osjeAaji britanske populacije, koji su uveliko pod uticajem Tevra ta".32

Pogledajte,samo, kako su uspjeli u njegovu - u njegovusvijesturezatitakvaubjedenja! profiliranju

HenryCabotLodge WoodrowWilson("sinpastiraCrkve") Nakon ovoga na se sceni pojavljuj, predsjednik Wilson, koji je bio presjednikAmerike za vrijeme Prvog svjetskograta,kad su Arapi ratovalina stranisaveznika. Ovaj öovjek je o sebi rekao: " Mislim da öu ja, 'sin pastira Crkve', biti u stanju povratiti Svetuzemlju jevrejima" .33 Neki jevrejskiautorio njemu kaZu: "Pripadnost predsjednika Wilsona cionizmu je bila veoma duboka. Posebnu painju je poklanjao kriöanskom cionistiökom miiljenju, i to u toj mjeri da nije gledao na moralne, politiöke i vjerske rezultate c i on i stiökog p rograma". Jedna od zaöudujuöih stvari, koja istovremeno izaziva smijeh,jest detalj koji nalazimo kod jednog od autora kad kaZe:

"Wilson, presjednik najveöe drZave, koji se predstavljaokao intelektu alac,mislio je da na svijetu ima 100 m"ilionajevreja, dok u stvarnosti njihov broj nije prelazioni 10 miliona". 32 Mahmud Na'na'ah, fis-sittinaato, F.7. "As-Sihjunijah '" Regina p. Sharif, ZionismD, 70. "Non-Jewish

46

U Wilsonovo vri]eme i u perodu nakon njega, je pojavljuje se öovjek kojega moramo sp.omenuti,a koji je To politici' ameriökoj u vodama bio meau vaZnijim politiku vanjsku za predsjednik Kongresne komisije neposrednopostijePrvogsvjetskograta. U govoru koji je odriao u Bostonu 1922' godine, izmedu ostalogje rekao: "Treba pohvaliti ieliu ievreiskog naroda u svim dijelovima sviieta za postoianiem .iedne nacionalne diLave za pripadnike niihova naroda koii se Lele vratiti u zemlju koja ie bila njihova belika, u koioi su 2ivieli i radili hiljadama godina. Ne mogu ostati miran na Palestina u rukama pomisao da su Kuds i muhamedanaca".3o To su rijeöi predsjednikaKongresnekomisije za vanjskupolitiku,govor koji datiraod 1922.,tj. 26 godina prije formiranjaiiraelskedrZave.U njemu on potvrduje ostanuu rukama da-nemoZepiihvatitida Kudsi Palestina muslimana! Ovo spominjemoda bi se shvatiloda su kr5öani,i prije poöetka velikog povratak jevreja u Palestinu, vjerovalida lzraelmora biti formiranna tom tlu' 3aRegina p' 108. r Non-Jewish Zionism', Sharif,

47


PROTESTANTSKO BUDENf E Jedan od savremenih rezultata koje je protestantizam donio sa sobomjest pojavljivanje velikog vjerskog budenjau Americi. Da, to je budenjei oni ga tako nazivaju.Opisuju ga fundamentalistiökim, 5to u svojoj biti i jest, ali protestantski fundamental izam. TrebamoobratitipaZnjuna ovo budenjeda bismo dokuöilikolikinemarje obuzeonasmuslimane, posebno nale medije,koji nam ne prikazujuovo lice ameriöke civilizacije,koje je iz dana u dan u porastu.Nasuprot tome, oni nam predstavljajuAmeriku kao zemlju razuzdanosti, sekularizma i ateizma. Mi, svakako,trebamogovoritiopSirnijeo ovome budenjuili o ovome fundamentalizmu, koji na sebe preuzimaodgovornostza realizacijilaZnogobeöanjai koji utiöe na kreiranje ameriöke politike i javnog ameriökogmiSljenjai koji potpunopodrZavajevrejsku drlavu, da bismo se mogli upoznati sa njihovom ideologijom, njihovimdjelimai predstavnicima. Knjiga koja predstavljaAmeriku pod naslovom "Amerikadanas",koja se dijeli u ameriökimkulturnim centrima(jedan od njih je i u DZiddi),potvrdujeda - nisunarodbezvjere. Amerikanci- kao 5toto smatramo Medutim,njihovavjeraje elastiönai Siroka.Dovoljnoje samoda se vjerujeu ono 5tozagovaraCrkvai da se na nekinaöinbudenjezinölan.Ta pripadnost za sobomne povlaöiozbiljanvjerskipristup.

a slijediAmerika. kr5öana, najviSe Institutza statistiku "Callop" navodida viöeod 94 vjeruju u Boga (naravno,u Amerike stanovnika posto i da 7'l posto njezinih dogmom), njihovom skfadus nakonsmrti(u skladusa vjerujuu proZivljenje stanovnika biblijskomdoktrinom). Neke druge statistikekaZu da je broj ölanova Crkveu SAD-u1970.godinedostigao131milion,dok se 1980.godinetaj broj popeona 135 miliona,da bi za samodvije godineskoöiona 139 milionai 600 hiljada ölanova.

Donacijeza Crkvu Koliko Amerikancidoniraju za potrebeCrkve? - a koje se smatrajuzastar.ielim Premastatistikama i datirajuod 1982. godine- znamo da su Crkvi darovali oko 60 milijardi dolara,dok nam knjiga "Amerika danas" ukazuje na polovinu ove cifre, 5to, opet, predstavlja veamamnogo. Svjetski sedmiönik koji se bavi prouöavanjem kr5öanskog misionarstva,1979. godine je objavio da su donacije date Crkvi u svrhu misionarstvadostigle 15'l milijardudolara(u Americiivan nje). Codine 1990.je ova cifra prema5ila180 milijardi. Somalijesu izdvojili 196 Samo za pokrStavanje milionadolara!

Statistike kaZuda je lrskazemljasa procentualno

48

49


UniverzitetiiSkole

i sveöenici Predsjednici

Dolazimo do vjerskih 5kola, univerzitetai mreZau Americi.5tamislite,kolikije njihov televizijskih broj?Misliteli da kr5öansko budenjeu Americinalikuje naSemislamskombudenju,koje ne posjedujeöasopise, magazine, niti radiostanice,a da ne govorimo o programu satelitskomtelevizijskom !?

kojima se potvrdujeda je Jedanod argumenata Amerika vjerska drZava jest i öinjenica da su oba prije Busha,Reagani Carter,bili vjerski predsjednika Carterje bio veoma dosljedanuöenjima konzervativci. je ostaojedanod njezinih crkvei dan-danas Protestantske Sudani drugamjesta, misionara.Putujuöiu Afganistan, i poziva u krSöanstvo. Ovo zna on brani misionarstvo svakoko prativijestio njemu.On je misionari sveöenik.

Nikako! Crkve posjedujui upravljajustotinama i institutima Skola, univerzitetima u Americi. godini je broj nauönih U Skolskoj1981.182. .1948. instituta viSegSkolstva dosegao cifruod A kolikoih je teksada?! Kad je rijeö o Skolama,1954. godine su posjedovali 123 Skole,dok je 1980.godinenjihovbroj prelaobrojkuod 18.000.3s Nije novinaako kaZemoda su poznatiameriöki univerziteti zasnovani na protestantskimvjerskim osnovama.Medu njima su Harvard,Yale,Ceorgetown/ Dayton,Denver,Bostoni drugi. Kao rezime, moZemo re6i da protestantski fundamentalisti u Americiimajuvi5eod 20 hiljadaSkola, instituta, fakultetai milioneuöenikakoji prouöavaju Toru. Svi oni vjeruju u principe koje smo malo prije spominjali.36 35JerryFalwell, <TheFundamentalist PhenomenonD : <TheResurgence of p.21. Conservative Christianity>, ro Postavlja se pitanje:Za5tosu se studentikoji su, prijedvadeset ili godina, poslanina studijeu Ameriku trideset vraöalipuniotpadni5tva i jo5 poboZniji?! odmetanja od vjere,dokse u posljednje vrijeme vraöaju je hri5öanski preporod. odrazloga Jedan

JU

Njegovsljedbenik,predsjednikReagan,kao 5to kampanjeje tokom predizborne smo ranijespomenuli, vi3e od desetputa ponovioda vjeruje u predskazanja Tore,a u to spadai bitka'Armagedon'. Jo5 jedna öinjenicakoja upuöuje na Sirenje vjerskogbudenjau Americijeststatistika koja ukazujeda '1984. knjigevjersketematike.Samo su najprodavanije godinesu na sajmuknjiga,od ukupnogiznosaprodatih knjiga,jednatreöinabile knjigevjersketematike.Cijena tih knjigaseprocjenjuje na milijardudolara,a te knjigeje kupilooko37 milionakupaca.

prijedvadeset Pitajte na studije ili kidesetgodina... onekojisu poslani Kr5cani <Minijeöemo nisus njimanikadpriöali o vjeri,veöbi imgovorili: posljednjih na5uvjeru,pa za5toi vi ne bistenijekali vaöu?>Medutim, godinastudentkoji ode na studijena ZapadbudeokruZen Skolskim drugovima, profesorima a i profesoricama kojis njimpolemiziraju o vjeri... musliman, i o islamu bezobzira kolikigrije5nik onbio,kaddodeu raspravu je ispravnosti kröcanstvu ili o Ku/anui Bibliji, islamai Kur'ana. svjestan Upravoovo ga nagonida kontaktira sa svojombraöommuslimanima vjernicima i dases njimapotpomaZe!

51


Vjerskimediji

seodrZavajutarnjamisaza lzrael. okviruovogakongresa

Jo5viSezaöudujeuticajvjerena ameriökemedije. Televizijski i radiokanali su preplavljeni razgovorima o Tori i njenim likovima.öasopisii revije su ispunjeni fotografijamazvijezda vjerskih radio i televizijskih programa, kao 5tosu Billy Crahami JerryFalwell.Ove fotografije dominirajusvijeSöu Amerikanaca.

Zapadni kr56ansko-fundamentalistiöki pokret vizuelnomi radiomreZom. Dvije upravljasvomcrkvenom najveöezvijezdeovih programasu JerryFalwell i Pat Njih dvojicaprimajuvi5edonacijaod dvije Robertson. politiöke partije, demokratskei ameriöke vodeöe republikanske.

Ove zvijezde,fundamentalistiöke zvijezde,poput Jimmya Swaggerta,koji posjedujesedmiöni program rat" (öovjekkoji je poraZenu debatisa Sejhom "KriZarski AhmedomDidatom),po svomepublicitetui mamljenju paZnjenarodnihmasapostalisu konkurencija sportskim, muziökimi filmskimzvijezdama. Neke statistike kazujuda je broj onih koji prate fundamentalistiöke vjerske programa 1980. godine dostizao47 postoöitaveameriökepopulacije. KaZu da svake sedmiceotvaraju jednu novu radiostanicu, a svakogmjesecanovu televiziju.Ovo je izvje5tajod prije nekolikogodina.Koliki li je taj broj sada?! U Americi postoji poznato udruienje pod nazivom " The Associationof National Religious Broadcasters" (okuplja zaposlene u vjerskim radiostanicama iz svihdijelovaSAD-a). Ovo udruienjeje osnovano1944.godine.U to vrijemeje imalosamo49 radiostanica, a 1980.godinese taj broj poveöaona 800, je dok 1982.godineskoöiona 1.000 radiostanica koje proizvodei uredujuvjerskiprogram. Trebanapomenutida, nakonnagloguveöavanja brojanjegovihölanova,ovo udruZenje od 1980.godine poöinjeorganiziratigodiSnjikongressvojih ölanova.U

52

Sve ove öinjenice preuzetesu iz ameriöke pokret se smatra Stampe.Ameriökifundamentalistiöki jednimod politiökihfenomenadvadesetog stoljeöa. Veliki broj socijologai psihologase dao na analiziranjeovoga fenomena. Postojijo5 jedna stvar na koju moramoobratiti AIDS-ai herpesai paZnju:veza izmedupojavljivanja Sirenjavjerskogbudenja u Americi. Ljudi su poöeli osjeöativaZnostvjere u Zivotu. Postojalesu manje zabranjenimi koje kr5öanske crkvekojesu blud smatrale su se borileprtivnjega,öuvajuöisvojesinovei köerkeod njegovazla. se broj 5irenjemovih prljavihbolesti,poveöavao tih crkava,kao i broj njihovih pristalica.Ovome treba dodati uticaj ovisnosti o drogama, beskuöni5tvoi nezaposlenost. Sve je to dovelo do porastakrSeanskog fundamentalizma u toj mjeri da njihov broj sadadoseZe B0 miliona.Stogase ubrajamedu najvaZnijepokreteu da pretpostavlja dvadesetom stoljeöu. Jedanod analitiöara öe potrajati najmanje 500 godina.37

3t

u EFBu'd pogledati: Detallnile, ed-Dinio

53


crkve" "Elektronske Vjerskatelevizijau Americije zaöudujuöa. Ona posjeduje toliki broj vjerskihprograma da ih nije moguöe pobrojati. UdruZenjekoje okuplja zaposleneu vjerskim stanicama kaZeda imaju1.000televizijskih i radiostanica koje medusobnosuraduju.Procjenjujese da njihove zdruZeneradioprograme sedmiönoprati 115 miliona ljudi, dok se pretpostavlja da 14 milionaljudi redovno gleda"elektronske crkve".

U istraZivaökojstudiji UdruZenjaradiostanica islamskihzemalja u DZiddi, koje se bavi radom kr5öanskihmisionarskihradiostanica,spominje se da samo u Americi ima 38 televizijskih stanica, 66 televizijui 1.400radiostanica. kompanijaza kablovsku Medu njima su öetiri televizijskestaniceöiji godiSnji 50 milionadolara. budZet,svakeod njih,prema5uje sa stanjemislamskih Na tebi je da ovo usporediS medija!

Neka prouöavanjakaZu da najvaZnijihdeset "elektronskihcrkvi" u Americi prati oko 40 posto gledalaca ameriöke televizije.

oni su Pri realizacijiovih medijskihprojekata, se da polovinaovih poöelikoristitii satelite.Procjenjuje datiraiz 1985. Ova informacija stanicakoristisatelite. je sve ove stanice izvjesno da veö sada godine,dok Dakle,gledanesu u öitavomsvijetu. koristesatelite.

Naravno,ovdje öete zapazitilahkoöuislama,s jednestrane,i teZinudrugihvjera.Namamuslimanima öitava Zemlja je uöinjena dozvoljenomi öistom za obavljanjenarnaza,kao Sto to stoji u jednom hadisu Allahovog poslanika, sallallahu alejhive sellem.

lsta studija spominje da je u oblasti izdvojeno100 milionadolaraza filmsku kinematografije Tu produkcijubi u Hollywooduza potrebe produkciju. kuöa koju su televizijetrebalaproizvoditiprodukcijska nazvali"TheCenesisProject".

Na drugoj strani,kr5öanisvoju molitvu moraju obavljatiu crkvama.Stogasu njihovi ideolozidoSlisa sljedeöomidejom:mi öemovam svakenedjeljedonijeti crkvu" u vaSekuöe...,kad god upalite "elektronsku televizor- pred sobomöetenaöicrkvu.Tako,ameriöke porodice dok sjede u svojoj kuöi s upaljenim televizorima,pred sobom imaju crkvu. Nazivaju je "elektronska crkva". '1982. Institutza statistiku "Callop"navodida je godine52 milionaAmerikanaca mjeseöno pratilojedan ili viSe programauelektronskih crkviu, dok je 1983. godine- kad se pojaviovirus AIDS-a- njihov broj pove6anna 60 miliona.

filmovaöiji Projektobuhvataprodukcijupetnaest je sadiaj uzetiz biblijskogpoglavlja"Knjigapostanka", kao i osamnaestfilmova s tematikom iz Lukinog evandelja.

54

öemouzetikao SljedeeuizjavuJimmySwaggerta kakve obrazacna osnovukojegmoZemodobiti predstavu programe emitirajuove stanice: "Osjeeamda ie Amerikapovezananekomtainom vezom sa lzraelom. Ta veza, po mom ubiedeniu, datira koncept znatnoprije osnivanjaSAD-a.Jevreisko-krlöanski obeeanje se cijelo vrijeme vraeana tbrahimai na BoZiie koje mu je dano. Ja duboko vieruiem da to obeöanie

55


obuhvata i Ameriku. To stoga lto Bog kaZe: ,Ja blagosiljam onoga kgii blaSoilia tzrael i proktinjem , 'Sjedinjene o.noga. .koji ga proklinje,. Hvala Bogu, Ameriöke DrZavesu danas jol uvijek suferiorn'e. Ja'sam ubijedenda je to zato lto mi podrZavaÄobrael, i molim Bogada zauvijek tako ostane.,,

zvtlEzDEKRSCANSKOG FUNDAMENTAIIZMA lidera ameriökog Dolazimo do pokreta.Ko su oni? 5ta rade? Nakon fundamentalistiökog svega, na tebi je da njihov fundamentalizam,koji je potpomognuti podrZan,usporediSsa stanjemonih koji u islamskimzemljamapozivajuAllahu, sa onime sa öime se oni suoöavajui kako su Zigosanikao fundamentalisti, pritome bivajuöina udarusa svih strana.

leruyFalwell najuticanija liönost medu Najpoznatija i fundamentalistimajest öovjek koji se zove protestantskim Jerry Falwell. On je osnivaö organizacije"The Moral Majority". Medu njegovim izjavama je i ta da ameriöka podrSka lzraelu nije samo u interesu lzraela, veö i u interesuAmerike. Ovo je sasvimjedinstvenaliönost.Na poöetku je taj öovjek zagovaraoda su SjedinjeneDrZave krleanska nacija, da bi zatim doSaosa novim sloganomtvrdeöi da je Amerikajevrejsko-krSöanska republika. Jednom je rekao: "Ako se neko suprotstavi lzraelu, taj se suprotstavioBogu".38 Tokom svojih programa,on se poziva na ono 5to naziva "BoZijim obeöanjem datim lbrahimu priie öetiri 38Jerry p.215. nThe Phenomenon,, Fundamentalist Falwell,

56

57


hiljadegodina": "Blagoslovitöu one koji tebeblagoslovei prokleti one koji tebeprokunu", dodajuöida, zbog ovoga vjerskog razloga, Amerika neprekidno treba pomagati lzraelu,kako ekonomski,tako i vojno." 3e Kadje - 1948.godine- formiranlzrael,on to nije smatrao samo poöetkom realizacije tevratskih proroöanstava, negoi "znakomBoZijegispunjenja datoga obeöanjai Njegova blagoslova"upuöenogizabranom narodu.ao Falwellje takoderosnovaouniverzitet i nazvaoga "LibertyUniversity".On kaZeda öe do 2000. godine 50.000studenata pohadatitaj univerzitet.atNa njemu studentikoji dolazeiz razliöitih zemaljastudiraju vjerske judaizma. znanostiiz perspektive Falwellneprestano naglaiavada "obnovadrZave lzrael predstavlja ispunjenje proroöanstava".To i jesu obeöanja, ali iskrivljenog Tevrata. On se ne zadovoljavasadalnjimgranicama lzraelakoje ukljuöujuZapadnuobalu, Cazu,Colansku visoravan. On, takoder,pozivana ekspanzijiizraelske zemljeod Nilado Eufrata. Kad su Jevreji 1982. godine napali Liban i okupiraliBejrut,u svom programu"Old Time Cospel Hour" (sedmiönaemisijakoju prati oko 5,6 miliona gledalaca- prim. prevodiocaove knjige na engleski),

Falwellje izjavio: "Poglavlje Postanka u Tevratu kaie da öe se granice lzraela pruiati od Eufrata na istoku, do Nila na zapadu. Dakle, obeAana zemlia Ae obuhvatati diielove danalnjeg lraka, Sirije, Turske, SaudiiskeArabiie, Egipta, Sudana, kao i cijeli Liban,Jordan i Kuvait".a2 fundamentalistiökim U skladu sa protestantskim pogledima,sve ove zemlje su zemlja Ken'ana i otuda naziv"Obeöanazemlja.t' Ovaj öovjek napadaArape govoreöida im nema mjestamedu njima, niti sa njima smiju postojatidobri odnosi jer oni negirajuvrijednostiSjedinjenihDrZava i naöinnjihovaZivljenja,kao i 5toodbijajupriznatilzrael. Ovo je u skladusa onim 5to nalazimo u Tevratuda <postojisedam prokletih naroda), a da su <Arapi najvaZnijimedu njimao. Ostalo je jo5 da kaZemoto da je Jerry Falwell CeorgaBusha.Kao bliskiprijateljameriökogpredsjednika 5tosmo ranijespomenuli,sam Bushje u nekolikonavrata naglasiosvojeprijateljstvosa njim.a3

PatRobertson

3'g WolfBlttz;r,"Sri*r.n Washington andJerusalem: AReporter s Notebooko, p.1 98.

Druga liönost je Pat Robertson,poznat Sirom Amerikekao zviiezdavjersketelevizije.Ovaj öovjekje osnivaö televizijske stanice koja putem satelitskog pokrivaviSeod 60 drZavaSiromsvijeta. emitiranja

o0JohnKater, ontheRight: TheMoral Majority p. inperspectiveo, "Christians 79. otPerry oNative Deane Young, God's Bullies: Reflections onpreachers and p.2'15. Politics,,

a2Alan p.14. Alliance", Dehmer, "Unholy a3zavisedetalja i 'TheReligious Dimension' pogledaj u vezia Falwellom' prev.) uProphecy (prim. andPolitics,

5B

59


On kaZe da je primo viSe od miliona poziva putemsvojebesplatne telefonske linije,BOO,,.

On oöekujeda öe se Mesija pojaviti na kraju drugogmilenija.

Ti pozivi su vjerskogkarakterai odnosese na religioznekodeksei konsultacije, kao i traZenje crkvenih uputana kojeodgovaraju on i njegovaskupina.

Robertsonto zasniva na vjerovanju "da je ponovno osnivanjeizraelskedrLavesamosignalda su se biblijskaproroöanstvapoöelaveomabrzo ostvarivati"i da öe se "dogoditi ono lto nagovjeitava Biblija u vezi s ponovnimosnivanjemdrZavelzrael".

Codine 198S.je objaviosvoju kandidaturu za predsjednika Amerike,imajuöinamjerubiti protukandidat Bushu. Medutim, nakon toga je povukao svoju kandidaturu.

Tokomsvogprograma "The 700 Club",Robertson neprestanopotencira neprijateljstvoprema Arapima, ih BoZijimneprijateljima. nazivajuöi

Jesteli primijetili koliki ugled posjedujeovaj öovjekkad je u stanjustiöido predsjedniökog mjestau SAD-u uprkos tome 5to je jedan od ekstremnih fundamental istiökih voda. lzgledada je politikazabranjena samo,,islamskim fundamentalistima"!

ne smije On smatrada se prema Palestincima je odnositipravednos obziromda "osnivanielzraelai odredivanjenjegovihgranicau skladus BoZiiomvoliom i kazivanjimaTevrata". ovo nije pitanjeljudskog S njegovetaökeglediSta, izbora nego je rijeö o BoZijoj volji i eksplicitnim principima. tevratskim

stanicapod imenom . Postojii poznatatelevizijska koju posjeduju Pat Robertson i njegovaskupina 9BN,oo fundamentalistiökih protestanata. Ona emitira program24 sata dnevno i njezineemisijesu uglavnomposveeene religioznim propovijedima.On vodi program ,7OO Club".as

Kad je lzrael zauzeojug Libana,ovaj öovjek je osnovaotelevizijskustanicu"Star of Hope" (oZviiezda nadeu).Ova stanicaje emitiralasvoj programiz oblasti pod izraelskom okupacijomkoja je bila pod upravom i izraelskogplaöenikamajora libanskogsecesioniste

Osnivaöje i <Regent univerziteta>.

Haddada.a6

O njemu<NewYorkTimes>pise: "Sve ito se nalazi u mozgu pata Robertsonajesu posljednji dani Ovoga svijeta, dolazak Mesije i velika bitka 'Armagedon"'.

Na otvaranju ove stanice - öiji programi se emitiraju u Siriji, lraku, Turskoj, Egiptu i sjevernim oblastimaarapskogpoluostrva- Robertsonje rekao:

* Christian Broadcast (prim.prev.) Network asEmisiia je gledana u Sjevernoj Americi i u 84drugezemlje(prim.prev.)

aoZaljenje u Libanunazivaju mediji5aöicukr5Öana izaziva ötoarapski plaÖenika jevreji u oblasti placeniökim drugih nemaju kao da milicijama, osimnjih!

ffi

60

fl' riil II -l

-r

61


"Kur'an i islamska uöenja ne mogu zadovoljiti najdublje potrebe ljudskog duha. Ovo je vrijeme krize jer se islam bazira na vjerovanju koje doZivljava unutarnja suöeljavanja", tj. on oöekuje pad islama i njegovo propadanje. On ide dalje i kaZe: "l pored toga ito medu muslimanima ima mnogo onih koji imaju duboko negativne emocije, u posljednje vrijeme se pojavljuju oni koji su otvoreni ka prihvatanju poruka Biblije ako im one budu prezentirane putem televizije".aT U jednom od svojih tekstova,on navodi da je izraefska okupacija Jerusalema iz 1967. godine "najvainiji predskazuju6idogadaj u na5im Zivotima i da se svima pribliiio kraj,ouizuzev jevrejima, te da öe njegova informativna mreZa biti aktivni dio boianskog pokreta podrike lzraelu". Ovaj öovjek, Pat Robertson,bio je u sluZbenoj delegaciji koja je pratila Busha 1985. godine na njegovom putovanju u Sudan kad je postignutameriökosudanski dogovor o ekstradiranju kevreja "Flala" iz Sudanau lzrael.Ovo upuöujena jaöinu njegovihrelacija koje ga vezujusa predsjednikom Bushom,an On je, takoder, organizirao avione za prijevoz jevreja "Flaia" iz Amerike i s juga Libana u lzrael. l)za sve ovo/ ne treba zaboraviti da je ovaj öovjek voda protestantskih fundamentalistai da nije jevrej.

a7AlanDehmer, p.6. Allianceo, "Unholy 'oOverijeöi sualuzija naonoStosenalazi (21:24) (prim. u Lukinom evandelju prev.) aePogledati, oGeorge George Bush withDoug Wead, Bush: ManofIntegrity,, p.37.(prim. prev.)

62

List <jark el-Evsetr,od 12. novembra(1412. naslov: objavilesusljedeöi godinepo HidZri), "Vjerski misionarkupuje najveöu informativnu kuöuu Americi". Ove novinespominjupriöu da je Robertsonova kupila kompanija(uUnitedStatesMedia Corporation>) najjaöu informativnukuöu u Americi, <United Press lntrenational>. je U tekstuse navodi:"'U. S. MediaCorporation' a stanicakoje posjedujeRobertson, dio mreZekr5öanskih öiji i radiostanica od lanca televizijskih se sastoji koja SiromAmerike.Ovaj kanal, programisu rasprostranjeni porodici,ima 54 milionapretplatnika koji je namijenjen famiIijama".so meduameriökim

CeorgeOtis Ceorge Otis je tre6a vodeöa liönost iz redova protestantskih fundamentalistiökihkrugova. On predvodi veliku organizaciju koja se naziva "High Adventure Ministry". Ova organizacijavjeruje u doslovnostTevrata i, shodno tome, da je lzarel uvertiraza povratakMesije. Oni se potpunoobavezujuna pomoö jevrejima. U jednojod svojihreklama,oni kaZu: "Mi smo duZni omoguöiti lzraelu sigurnost zato lto vjerujemo da je öitava Svetazemlia nasliedstvoievreia i neprihvatljivo je da pripadne nekome drugom ili da to bude izmijenjeno. Ovo je obeAanie koje je Bog dao 5oRobertson ( prim.prev.) je kasnije povukao svojuponudu

63


On posjeduje program koji se zove "lzrael je kljuö opstojnosti Amerike". Ovaj program se emitira svakodnevnona viSeod 50 stanicau 25 ameriökihdrZava i trajejedan sat.

lbrahimu, lshaku i Jakubu, obeöanje koje nikad nije opozvano", U tom proglasu, on dodaje: "Kao lto je formiranje savremenog lzraela ispunjenje obeeanja koji se ne kosi sa tevratskim proroöanstvimai radostannagovjeltajdolaskaMesije, mi smatramoda su jevreji, bez obzira gdje bili, odabrani Boiiji narod i da Bog blagosiljaonog ko njih blagosilja,a proklinje one koji njih proklinju".

EvanskaZe: "Ako se lzrael odrekne Zapadne obale, to öe rezultirati njegovim uniltenjem, a nakon to7a i Sjedinjenih Ameriökih drZava. Ako bi se lzrael odrekao Zapadne obale u korist Palestine,to bi znaöilo negiranje obeöanja datog u Tevratu, a to bi izazvalo propast lzraela, a kasnijei Amerike,jer je gledala kako lzrael öini nelto suprotno Bo2ijoj Knjizi i nakon toga mu je dala podrlku u tome".s2

Mike Evans Evo jo5 jedne vodeöe liönosti krleanskog fundamentalizma- Mike Evans.On, isto tako, ima veoma dobre odnose sa predsjednikomBushom,sri ubraja se u red najekstremnijihkrSöanskihfundamentalista.Njegov stav se moZe saZeti u to da Amerika mora teZiti ka uspostavi lzraela i da taj öin mora biti u ime Boga i predstavljatipotporu BoZijojrijeöi.

Evansbodri ameriöki narod da se mobilizira u podrZavanju najboljeg prijatelja Sjedinjenih Ameriökih DrZavapotpisivanjempeticije o "blagoslovu lzraela",jer mu je Cospodar jasno naredio da radi na produkciji ovoga posebnogprogramao lzraelu. produkcija njegovog Drugim rijeöima, televizijskogprograma,koji emitira 50 stanica,naredena je BoZijomobjavom i predstavljaradosnuvijest ljudima o povratkuBoiijeg narodau Obeöanuzemlju.

51GraceHalsell(p. 187.)prenosi od jednogprotestanskog sveöenika: 'Sveöenik Bushai zauzima MikeEvansje prijatelj George visokomjestou medubiraöima i podstiöe ihdaglasaju republikanskoj stranci; onagitira za i Busha.On vjerujeu Ameriku ljudepoputnas:poputReagana koja podrZava lzrael". je jevrejkojije prihvatio Tajsveöenik takoder kaZe:"MikeEvans krSöanstvo kakobi pomogao svomenarodu, ali to ne znaöida on odlaziu lzraeli pokuSava pokrstitijevreje ilibiloStaodtoga.Onoötoonöinijest dapokaie jevrejima ida stojimo daih volimo uznjih...A Bogkaiedaöeblagosloviti jevreje!" onekojiblagosiljaju jedanod onih koji kolegai bliskiprijatelj, Ovo je Bushovstranaöki jo5oddanaReagana! podriavaju njegovu izbornu kampanju Valjdanamje sadajasnoStaznaöe"medunarodni legitimitet" i "novi poredak", poziva kojima Bush. svjetski

program prate desetine miliona Ovaj Amerikanaca,Evropljanai naroda LatinskeAmerike. Evans,kao i svi koji su vjeStimetodamavjerskog marketinga, usavrlili su tehnike propagande i metode hu5kanja.U öudne metodenjegoveagitacije- öiji je cilj pridobijanje ameriökih emoci.ia prema lzraelu - jest i ideja ".ferUSA lem D. C.'

:ri

52PaulFindley, Confront andInstitutions Out:People "TheyDareto Speak p.240. lsrael's Lobby,,

ffi

ül

64

r .XS h!il'

I,

-r

-r

65


Poznato je da Amerikanci svoj glavni grad nazivaju "WashingtonD. C." kako bi pravili razliku izmedu njegai istoimenedrZave.Zato on Kudsnaziva podtime (D. C.) D. C.", podrazumijevajuöi "Jerusalem (Davudova oDavid's prijestonica). Capitol>

blagoslovitionoga koji ih blagosiljai prokleti onoga koji ih proklinje'. Vjerujemoda je duZnost Amerikeda bude rame uz rame sa lzraelom.BoZija rijeö priznaje Kuds, a mi smoduini priznati BoZijurijeö". Deklaraciju")er USA lem D. C.u Evansje proslijedio velikom broju Amerikanaca, a potpisaloje poslani predsjedniku milionljudi.Potpisisu ameriökom i predsjedniku izraelske vlade.

Ovim potezomje uspio mobiliziratiameriöke emocijeu koristtakvihideja. D. U svojojdeklaracijipod naslovom"Jerusalem predsjedniku predsjedniku i C.",on seobraöaameriökom : vladegovoreöi izraelske

Medunarodnakr5öanska ambasada

"Mi vjerujemoda je KudsvlasniltvoSvemoguAeg

Postojijo5 jedna protestantska fundamentalistiöka organizacijaöiji ölanovi doslovno vjeruju u poruke Tevratai IndZila;oni jevrejima priznaju obeöanjekoje la)no pripisujuAllahu. Ova organizacijanosi ime "The International Christian Embassy" (Medunarodna kr5öanskaambasada).Ovi ljudi vjeruju da je sam Bog oformio njihovu organizaciju, öije se sjediStenalazi u Kudsui koja ima ogrankeu svim dijelovima svijeta.

Boga". Ovo predstavljasmjernicu,ali i pritisak na izraelske vladeda predsjednika i predsjednika ameriökog jer je je pitanju to BoZiji Kuds, ne smiju popustitikad u gradi niko nemapravona ustupke. On dodaje: "BoZijarijeö ne prihvatapregovore.Mi vjeruiemo da Svete knjige priznaju Kuds kao glavni grad i duh lzraelai da öe se jevrejskiMesijavratiti u njega".

Osnivaöove organizacijekaZe: "Mi smo veöi cionisti od samih lzraelöana.Kuds je jedini grad kojeg Bog öuva i On je ovu zemlju zauvijek dao lzraelöanima".

A ko je jevrejskiMesija? Nikodrugido samDedZd2al!

Ova organizacija vjeruje da Mesija neöe imati mjesto za svoj ponovni dolazak ako lzrael ne bude postojao.

On, takoder,kaäe "Zato se mi obavezujemona molitvu za narod lzraela, ali i na to da eemobiti uz njih u njihovoj borbi za slobodui mir."

Oni se ne zadovoljavaju podrSkom koju daju lzraelu, nego mu pomaZu u realizaciji njegove ekspanzionistiöke politike koju provodi, smatrajuöida su Zapadnaobala i oblast Caze pravo koje je Bog podario izraelskomnarodu.

Zalim nastavlja: 'Ja "Mi vjerujemo u Boiije rijeöi kada kaZe: eu r'd;,

ffi' 67

66 -l

EL


llt Ova organizacija- koja se smatraza jednu od najopasnijihu Americi i svijetu- ima sedamnaöela. jevrejaPalestine, naöeloje pokrltavanje tj. da Posljednje jevreji povjeru.iuu povrataklsaa, a. s., i da postanu krdöanikaouvertiraza njegovdolazak. Medutim,jevrejisu uspjeliizbacitiovu taöku iz njihovogprograma,tako da je ostaloprvih Sestnaöela. Pogledajmo ih! 1. Pokazivanjeposebnoginteresiranjaza jevreje, a posebnoza ponovnorodenjenjihovedriavelzrael. da se moleza Kuds 2. Podsjeöanje i ohrabrivanje kr5öana i "dräavulzrael". 3. Poduöavanjesvih kr5öana u svijetu i njihovo informiranje o onome5tosedogadau "izraelskojzemlii". vode, organizacijei crkve da 4. Uticanjena kr5öanske iskoristesvoj autoritetu mjestimagdje se nalazei da naroda. lobirajuu interesu lzraelaijevrejskog projekata i pomaganje unutarlzraelada bi 5. Formiranje jevreja. seostvarioStoveöi prosperitet uticaja na polju pomirenjaArapa i 6. lskoriStavanje jevreja.

Sedmataökaje izbrisana!

Navest öemo jedan od primjera djelovanja ove organizacije koja je kao oktopod ra5irenapo öitavom svijetu. Poznatoje da je u Svicarskomgradu Bazelu 1898.

68

godine odrZana prva konferencijacionista kojoj je prisustvovao i Herzl. je namjernoodluöilau istom Ova organizacija jo5 jednu gradu odrZati konferenciju,ali ovoga puta konferencija je bila namijenjena protestantskim cionistima,a ne jevrejskim.l, odista,oni su je i odrZali 1985.godine,navodeöi u proglasu: "Mi smo delegacije razliöitih zemalja i predstavniciraznihcrkavaskupljenihovdje,u ovoj maloj sali, u kojoj su se prije BB godina okupili dr. Theodor Herzl i delegati prve cionistiöke konferencije da bi postavili prvu ciglu za ponovno rodenje dräave lzrael. Dolli smo da se zajedno molimo i udovoljimo Bogu, da predoöimo na{u golemu vjeru i veliku poöast prema lzraelu, kako njegovome narodu, tako i driavi i njezinomevjerovanju.Dolli smo da ovdje izrazimo na{u solidarnostsa njima. Mi danasshvatamo,nakon gorkih patnji kojima su jevreji bili izloheni, da se oni i dalje suöeljavajusa snagamakoje ih preziru i uniltavaju,poput onih kojima su bili izlo1eni u prollosti. Mi kao kßeani znamo da ni sama Crkva nije bila pravedna prema jevrejima kroz dugu historiju njihovih patnji i njihovoga tlaöenja.Mi smo danas okupljeni u Europi, 40 godina nakon holokaustanad jevrejima, radi izraäavanja nale podrlke lzraelu i da bismogovorili o drZavi öije rodenje je pipremljeno ovdje, u Bazelu. Mi uvijek kaZemo da nemapovratka snagamakoje mogu iznova krenuti ili ponovititlaöenje j evreja." Takodersu neveli: "öestitamo 'izraelskoj dräavi' i narodu na ogromnim dostignuöimakoja su postigli za manje od öetiri decenije. Mi vas bodrimo da budete snaini i

69


vjerujete u Boga i da budete inspirirani Niegovom prirodom u suöeljavaniusa svim preprekamakoie iskrsnu pred vas. Mi s ljubavlju od vas traLimo da nastojite realizirati ciljeve kojima stremite.Trebateshvatiti da ie jedino Boiija ruka ta koia vam je pomogla da povratite vaiu zemlju i koja vas je okupila sa razliöitih miestau koja sfe bili protjerani, bal kao {to nalazimo u proroöanstvimasvetih knjiga. l, na kraiu, pozivamo sve jevreje na svijetu da se preseleu lzrael, kao öto traLimo od svih kr{eanada podrZe i pomognu niihove jevreiske prijatelje u svakom niihovom slobodarskomkoraku inspiriranomod Boga".

ukolikona njemune sudjelujelzrael. Ova odluka je donesenastoga5to su arapske zemlje ponekad prijetile povlaöenjem,pa su druge drZavebile prisiljeneda im udovolje jer su arapske zemljeöinileveöinu.

iil 'tl

it'

4. Sve drZave- u skladusa Tevratom,medunarodnim pravomi zateöenim stanjem- morajupriznati"Jehudu"i "Sameru"kaosastavni dio lzraela.

na ovoj konferenciji!? 5taje odluöeno Pogledajmo

je odluke! najvaZni Proöitajmo savezusvedok 1. Zapadne smijepomagatiSovjetskom jevrejima da se isele u pravo sovjetskim oni ne daju je je kasnije potpuno poznato,ovo lzrael. Kao Sto provedeno. 2. Ohrabrivanje lzraela i njegovih stanovnikana sudjelovanjeu svim medunarodniminstitucijamai organizacijama,i upuöivanjezahtjeva Americi i sa bilo kojegskupa evropskimzemljamaza povlaöenjem

70

MoZdasepitatezaStoje potencirano na Vatikanu? Stoga5toje VatikansrediSte katolika,a katolicine vjerujutakodubokou idejulzraelakao 5toje to sluöajsa protestantima.

Treba napomenutida su svi sudioniciove konferencijebili kr5eani.l, nemojteda nas ovaj tekst jevrejski zbuni,pa da pomislimoda su njegovisudionici cionisti. Jesu li njene odluke uopöe bile u vezi sa pitanjima? i njihovimvjerskim kr5öanima

3. SvedrZavetrebajupriznatilzraelkao driavu i imaju potpunediplomatske uspostaviti odnosesa njom;u ovom je kontekstu posebnospomenuta VladaVatikana.

,Jl 'if

5. Zahtjevamood svih driava da priznaju Kuds kao vjekovniglavni grad lzraelai da iz Tel Aviva u njega prebacesvojeambasade. 6. Traienjeod svih prijateljskih zemaljasa lzraelomda svojim oruZjem ne podupiru nijednu drZavu u eventualnomratu protiv izraela,ukljuöujuöii Egipat,s kojimje potpisan mirovnisporazum. 7. Zahtjev svim zemljama da odbace Palestinsku oslobodilaöku organizaciju te da ona budetretiranakao teroristiökaorganizacija.Ovaj zahtjev je ostvarivanje poznatogtevratskog citatada Bog blagosiljasvakogko blagosilja lzraeli proklinjesvakogako ga proklinje. (neprijateljstva B. Osudivanjesvih vidova antisemitizma ka lzraelui jevrejima).

71


na sve strahotekoje je poöinila"kr5Öanska 9. Podsjeöanje c i v i l i z a c i j a "i o n i k o j i s e b en a z i v a j uk r i ö a n i m an, a r o ö i t o n a p o k o l j ek o j i s u p o ö i n j e n zi a v r i j e m eD r u g o gs v j e t s k o g rata. Oni smatraiuda svaki kr5öaninkoji se suprotstavio j e v r e j i m an i j e p r a v ik 1 5 6 a n i n .

o ö e k u j ud a n k a d ö e K u d sp o s t a tci c n t a ri n t c r e s i r a n sj av i h l j u d i ,k a d K u d sk a o b o 7 a n s k val a d a v i n ap o s t . r n rce a l n o sit öinjenica,5l

1 0 . R a d i t i n a u d o m l j a v a n i uA r a p a k o j i s u i z b l e g l i i z P a l e s t i n e1 9 4 8 . g o d i n e u m j e s t i m ag d j e s e t r e n u t n o nalaze.

Medutim, jevreji pod tinre podrazumijev;rju vladavinusvogaMesije,tj. DedZdZala.

BoZanska vladavina je, prema kr5öanskom , l e j h is e l a m . m i S l j e n j uv,l a d a v i n al s a a a

O v d j e t r e b a i s t a ö id a o n i k o j i v j e r u j u u o v o o b e ö a n j ei z T e v r a t a v, j e r u j u u D e d Z d Z a l o v vu l a d a v i n u . S h o d n ot o m e , s v a k o k o b u d e i m a o o v o u b j e d e n l ei l i , t i ot o o n i l i n c , m i r n o i s p o k o j n op r i z n ap r o j e k tl z r a e l a h z n a o t o i l i n e z n a o , t a j r a d i n a i z g r a d n j iD e d Z d Z a l o v c i v r a t s k ip h r o r o ö a n s t a vkao, j a i m p e r i l ei r a d in a r e a l i z a c itj e s u o n i i z m i s l i l iT. a k o d e ro, n ö i n i u s l u g u i,e l i o t o i l i n e , c i l j e v i m aL rk o j e v j e r u j u z n a o t o i l i n e z n a o ,c i o n i s t i ö k i m o v i f u n d a m e n t a l i sz tai j e d n os aj e v r e j i m a .

1 1 . E k o n o m s k op o m a g a n j el z r a e l a , i t o o s n i v a n j e m m e d u n a r o d n o fgo n d aö i j i k a p i t a lö e i z n o s i t i1 0 0 m i l i o n a d o l a r az a i n v e s t i r a n jue r a z v o il z r a c l a . l, uistinu, prile zavrSetkakonfercncijeje s p o m e n u t as u m a s a k u p l j e n ad,o d a j u ö it o m e p o n r o ök o j a s e u k o n t i n u i t e t us a k u p l j az a p o t p o r u l z r a e l u ,a u t o m o k v i r r - rs e o h r a b r u j u p r i v a t n e i n v e s t i c i j eu " i z r a e l s k u driavu". 1 2 . f r a ü s eo d s v i h k r 5 ö a r nkaa, o i o d s v i hd r Z a v ad a s e n e o d a z i v a j u a r a p s k i m n a s t o j a n j iam z a e k o n o m s k i m bolkotom lzracla. Naravno, ovo se i dogodilo. b l o k a d ak o l a j e p o s t o j a l an, a k o nM a d r i d aj e Ekonomska d o k i n u t ai p o r c d t o g a 5 t o j e u v e ö i n i s l u ö a l e v ab i l a formalna. s a v e z Lcrr k v i ,ö i j e 1 3 . U p u ö i v a n j ep o z i v aM e d u n a r o d n o m je sjediSteu Tenevi, da prizna tevratskuvczu kola povezuje jevreyski narod sa njegovom nobeöanom p r i z n a t e v r a t s k ui p r o r o ö a n s k u z e m l j o n r u ,a l i i d a l z r a e l a . dimenziju

530 KrSöanskol u TheReligious pogledati: i o ovomkongresu, ambasadi D i m e n s i o0n.u14.. e a l s ekl lo, j a T a k o d epro, g l e d a" tPi :r o p h eacnydP o l i t i c sp,.,1 3 1 .a; u t o rG, r a cH je prisustvovala izprverukepojaSnjava onoStoje tamoimalapriliku Kongresu, vidteti i öuti

Dakle, vierovanjena öijem uöenju je lzrael o s n o v a nm o r ap r i z n a t si p o m e n u tci r k v e n is a v c z . 1 4 . S v i s u d i o n i c io v e k o n f e r e n c i j see m o l e i n e s t r p l j i v o

72

\


Stavislamista

Dvaobeöanjako.iase nikadne moguusaglasiti.

Ovo je taökarazmimoilaZenja izmeduislamistai onih koji poput pasa isplaZenihjezika tröe za fatamorganom madridskih i drugihpregovora. Zato nemanikakvenelagodnosti niti dvoumljenja prilikomodgovorana pitanjekoji je stavislamista prema mirovnomprocesu. Stav je odluöno odbijanje,ne iz inada ili tvrdoglavosti, veö radi nepromjenjivog stavazasnovanog navjerskim principima.

Razlikaje u tome 5to se mi, hvala Allahu, u obeöanjukoje namje datooslanjamona Allahoverijeöii rijeöiNjegovaPoslanika, sallallahu alejhive sellem,kao i na realneöinjenice. U tom kontekstu, spomenutöu nekolikoradosnih vijestivezanihza istinitoobeöanje,a zatimöu upotpuniti svojgovoro kr5öanskim fundamentalistima.sa

Ako sejevrejskii kr5öanski fundamentalisti ne libe u svojim izjavamakojima u potpunostiodbacujuideju mira, jo5 od takozvanogZenevskog - projekta,onda oni koji posjeduju istinskoAllahovo obeianje, Njegovu vjeönurijeö i istinitopredskazanje su preöii imajuveöe pravona ovaj stav.

Zajedniökoodbijanje Pojavilasu se zapitkivanja- kako na Zapadu, tako i u arapskomsvijetu- o tajni podudarnostistavova "fundamentalista" s obje strane o pitanju odbijanja mirovnogprocesa. Odgovorje - s primjedbomna ovajobmanjivaöki naziv"fundamentalisti" _ da kad su u pitanjumuslimani je dodirna taöka to 5to je svako od nas ubiieden u obeöanjeod Boga,ali u skladusasvojimvjerovanjem. Mi vjerujemou istinskoAllahovoobeöanje... Dok oni vjerujuu la2noobeöanje, obeöanjekoje je laZnopripisano Allahu.

74

s 0 stvarnosti preporuöujem boZanskog lzrailovim obeöanja sinovima öitanje knjige<El-halfijje et-tevratijje li mevkifAmerika>. Njezinameriöki autoropovrgava ovuizmi5ljotinu i pojaSnjava, bazirajuöi se natekstovima pripadnika Knjige ali i drugim tekstovima, da onoötose nalaziu proölim potvrduje porukuMuhammeda, knjigama sallallahu alejhive sellem,i njegovog ummeta

75


rsnNrrooBEenNf r Mi na svakom rekatu namaza uöimo Fatihu spominjuöi u njojAllahoverijeöi:

.

"Uputinasna praviput,na putonihkojimasi milostSvojudarovao, a ne onihkojisu protiv sebesrdibuizazuali, niti onihkojisu zalutali!" (ElFatiha, 5.-7.).

Jevrejisu oni koji su izazvaliAllahovusrdZbu, dok su krSöani oni koji suzalutali. Dakle, mi na svakomrekatu uöimo ajete koji podrazumijevaju da je obeöanjena koje oni raöunaju derogirano, neistinitoi izmi5ljeno. Ako je obeöanje dato lbrahimu,alejhi selam,onda se ono odnosina ovaj monoteistiöki ummet.

lsmailovopotomstvo Ummet koji je Allah vi5estruko blagoslovioi njegovbroj stalnouveöava,ummetkoji je zaiao medu razliöitaplemenai narode,onakokakoje to spomenuto i u Tevratu. Ovo nije nijedan ummet do ummeta Muhammeda, sallallahu alejhive sellem.A narodkoji je spomenut su Arapi.Oni su potomcilsmaila, alejhiselam. Arapi su uSli u svaki narod, medu lndijce, Afgane, Evropljane, Berbere,Etijopljane... na svakommjestu.

76

Dakle, ovo je narod koji je zalao medu sve narode.To je narodkoji je Allahuöiniomnogobrojnim i i upravonjemuje dataova zemlja,kao koji je blagoslovio 5tonalazimoi u samomTevratu. lmamAhmed i imam Tirmizija(koji kaZeda je prenoseda je AllahovPoslanik, ovaj hadisvjerodostojan) alejhive sellem,rekao: sallallahu sinovaizabraolsmaila, "Altahje od lbrahimovih dokje od lsmailovih sinovalzabraoKen'ana, od - sinove je izabrao Ken'ana Kurej5ije, od Kurej5ija je izabrao Ha$imove, a od sinovaHaSimovih mene".55

U ovaj kontekstulazesvi ajeti i hadisikoji u sebi sadrZeradosnaizvjeSöao pobjedi islamas6i njegovoj nadsvimdrugimvjerama. dominaciji

Allahovoobeöanjejevrejima Jasnoje i nedvosmislenoAllahovo obeöanje koje je dato jevrejima: ss Ovajhadis,osimnjegoveprvereöenice, nalazise u Muslimovom je poglavlja Znaöenje aSahihu> ove reöenice na poöetku o fadiletima. dokazza to je vjerodostojno, iakoto nijesluöajsa njenimsenedom; pomagao Kabe, ali svome ocuu gradnji Ku/anadaje lsmail svjedoöanstvo i ononaötoupuöuje rijeöima uöenjaka daje ontrebaobiti tajtekst,prema (pogledaj <Kitabu-l-fedail> i samosvo.istvo u <Mustedreku>) Zrtvovan potomci, plemena kaoStonalazimo u Muslimovom Kinane da su njegovi vrijednost <Sahihu>, nanjegovu i njihova vrijednost upuöuje soNekeod njihöemoi spomenuti. Na poöetku svogadjela<Silsile ovehadise. öejhAlbani spominje Sahihan cijenjeni


"l Gospodartvoj obznanida 6e do Smaka svijetaprepuStatinad njima vlast nekome ko öe ih na najgorinaöintlaöiti.Gospodar tvoj je, doista, brz kad kainjava, a On je" opraStai Samilostan (El-A'raf , 167.). Ovo je Allahovoobeöanjekoje nikad neöe biti pogaZeno. Oni koji prihvatajuono 5todolaziiz Madrida ili sabilo kojihdrugihpregovora koji slijede, oni su protiv onogaStose nalaziu ovomeajetu. Allahje obeöaoda öe do Sudnjeg dana UzviSeni Hitlerje jedandio slatione koji öe ih najteZekaZnjavati. tog obeöanja.Oslobodilaökipokreti u Palestinisu jo5 jedanvid istogobeöanja. Njegovje dio i dZihadkoji sada trajenaokupiranim teritorijama. Ovaj proces ee doZivjeti svoju kulminaciju jevreja,kao 5to stoji u Allahovim potpunimuniStenjem rijeöima: akosene "Magdjegodsena$li,bit öeponiieni, pod za5titu Allahovu i za5titu muslimana, i stave srdibui snadide ih bijeda zasluäitöe Allahovu dokaze nevjeruJu zatoStou Allahove i Stosu,nl krivenl duine,vjerovjesnike ubijali,i zatoSto protiv Boga ustaju i Sto u zlu svaku mjeru prekoraöuju" (Ali-lmran, 112.).

Allahovoobeöanjekojese na njih odnosiopet nedjelima, öe biti aktuelizirano. "SveStoöinite- ölnltesebi,dobroi zlo.A kad doilevrijemedrugeprijetnje,poslatöemoih da na licimava5imtugui jad ostavei da u Hram, provalei dasveStoosvoje kaoI pruiput,ponovo poru5e; dotemelja i Gospodar va50evamseopet smilovati;ako vi ponovozapoönete, zapoöet öemoi Mi. A Diehennem smo za nevjernike tamnicom uöinili"(El-lsra', 7.-8.). zapoönete, zapoöet Öemo "Akovi ponovo i Mi.,' To znaöi:kadgodse oni vratesvojimzlodjelima, vratit6e im se i Allahovakazna. U vezi s ovim, Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,obavjeStava nasu vjerodostojnom hadisu: "NeÖenastupitlSudniidan sve dok ne budete ratovallprotivjevreJa, i dokkameni drvonebudu '0 muslimane, govorlll: o Allahovrobe,izamene je jevrel,dottii ubijga'."57 Ovo ee se,takomi Allaha,svakakoi dogoditi,jer nas o ovome izvje5tavaonaj koji govori samo lstinu, AllahovPoslanik, sallallahu alejhive sellem.

Dakle,stanjebi.jedei poniZenjaod Allahai ljudi, stanjasu u kojima se oni konstantnonalaze,osim u nekim rijetkim periodima,izuzetnimsluöajevima, u kojimaöe im biti datoda njihovakaznaza trenutakbude odloZena.I kad se, nakonovoga,ponovovrate svojim

57Hadisprenose Buharija ga imam i Muslim od EbuHurejre, i prenosi Ahmed ibnDZunduba. odSemure

7B

79


PovratakMesije

Mehdi

Mi takodervjerujemou ponovnidolazakMesije naS (lsa,alejhiselam)onako kakonaso tomeobavjeitava Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,u vjerodostojnim hadisima.

To negirajui svi hadisikoji spominjupojavljivanje Mehdijau posljednjimdanimaOvogasvijeta;zatojto su muslimanioni koji öe ratovatiprotiv svojih neprijatelja pod vodstvomMehdija,zatim öe siöi lsa, alejhi selam, koji öedovrlititu bitku.

i jevreje. Kaddode,on öe pobitikr5öane Prvi koga öe on ubiti bit öe vladarjevreja,laZni mesijaDedZdZal.Ubit öe ga u mjestuBabu Ludd u Palestini.Kad ponovo side, Mesija, alejhi selam,od kr5eanai jevrejaneöe prihvatitiniStaosim prelaskana islam,a akoto odbiju,bit ee ubijeni. "Polomit6e krii, ubitisvinjui dokinutidiizju", kao 5tokaZeAllahov Poslanik,sallallahualejhive sellem. Za kr5öaneneöe biti drugog izbora;

ili öe biti pogubljeni ili öe postatimustimani alelhiselam,rukomi sabljomi onih lsaovom, kojiöebitisanJlm.58 muslimana Svihadisikoji govoreo dolaskulsaa,alejhiselam, ono 5to se govorina madridskomi drugim opovrgavaju mirovnimprocesima.

;t n*i.

o;rr* ;;;urrir

lsa,alejhiselam,klanjatöe nanfazza Mehdijem da bi dokazaoda nije do5aosanovimSerijatom, veöda je sljedbenik Muhammeda, sallallhualejhive sellem.Zato öe on klanjatiu dZematuiza Mehdijai ratovatöe zajedno samuslimanima.

Oblastratovai iskuSenja, a ne oblastmira Premasvim vjerodostojnimhadisimaAllahovog Poslanika,sallallahualejhi ve sellem, koji govore o posljednjim danimaSvijeta, vidimoda oni upuöujuna to da öe ova oblastbiti prepunaiskuSenja i ratova,a ne kako oni zagovaraju da öe novi svjetskiporedaktu oblastuöiniti"obla5öu sigurnosti i mira". Poslanik, sallallahu alejhive sellem,rekaoje:

danneöenastupiti svedokRimljani ne "'Sudnji protivvasi koncentrisat buduratovali 0eseu oblasti El-E'amak". U drugojpredajistoji:

poglavlja selam lsa,alejhi o silasku nupoee*u

BO

81


"UoblastiDabik".se

i muslimaniöe nastavitida se bore protivnjih:

lz ovogase vidi da je oblastSamaoblastbitaka. Velikascenaza velike bitke.U njoj öe se odigratibitke biti uvodu kojeöe,s AllahovimdopuStenjem, muslimana je i Rima,gradaöiji jedandio osvajanjeKonstantinopola na kopnu,a drugina moru. Hadisekoji govoreo vrijednostiSamaspomenuo te je Sejhu-l-islam lbn Tejmijje.On je, komentirajuöi hadise,rekao da öe Sam biti utvrdenjemuslimanau To Öebiti utoöi5te dobu (predSudnjidan).60 posljednjem protivRimljana. ratovati i na tom öe m.iestu muslimanima i prostornam Hadisina ovu temusu mnogobrojni cilj nam Medutim, ih sve spomenemo. da ne dozvoljava procesima; mirovnim u je pobiti laZi koje se spominju bilo da su to obeöaniaiz iskrivljenogTevrata,izjave ili bilo fundamentalista ameriökihlidera,protestantskih 5tadrugo5tosu rekliAllahovineprijatelji. je Bushrekao: Na Madridskojkonferenciji "Cilj ove konferenciie niie okonöavanierata izmedudviju strana,veAokonöavanieneprijatelistva". SamAllahu Kur'anunegiraove rijeöii ovu ideju; 5eOvosudijelovi o Muslim, u oPoglavlju kojiprenosi hadisa dugog Obje odlbn-Mesuda. i sliönapredaja Postoji odEbu-Hurejre. isku5enjima,, predaje potvrduju onoStosmospomenuli! prim.prev.) u Sirili, (El-E'amak subrdablizuHaleba i Dabik 60KaoStosespominje Ebu-Davud: hadisukojiprenosi u Poslanikovom grada pored zemlji nadanbitkebitÖenaSumovitoj "SjediSte muslimana Damask" . zvanog

82

"...A ako glaveokrenete,0n öe vas drugim narodom zamijeniti, kojiondakaoStostevi ne6e biti" (Muhammed,38.). jevrejei "0 vjernici,ne uzimajteza za5titnike krSöane! Onisu samisebiza5titnici! A njihovje onajmetluvamakoji ih za zaötitnike prihvati; Allahuistinuneöeukazatina praviput ljudima kojisamisebinepravdu öine"(El-Maide, 51.). "0 vjernici,ako neko od vas od vjeresvoje paAllahöesigumoumjesto otpadne, njihdovestl ljude koje 0n voti i koji Njegavote,prema vjernicimaponizne,a prema nevjernicima ponosite; oniöesenaAllahovu putuboritii neöe se niöijegprijekora bojati.Toje Ailahov dar,koji 0n dajekomehoöe- a Allahje neizmjerno dobar i znasve"( EFMaide, 54.).

OdmetniStvo od viere Ako u ovome trenutku ostavimo dZihad i povjerujemo da je prestalo neprijateljstvoizmedu nas i jevreja, onda se odmeöemo od onoga Sto je Allah naredio.U tom sluöaju,Allah öe nas zamijeniti drugim narodom,koji öe posjedovatisljedeöeosobine:

da öeonemeduvamakoji budu "Allahobeöava vjerovali i dobra djela öinili sigurnim namjesnicima na Zemljipostaviti,kao Sto je

B3


postavionamiesnicima oneprÜeniih,I da Öeim onu koiuim 0n uövrstitl, njihovu zacijelovjeru strah slgurno5öu lm slgurno lell, i da de i neÖe klanJatl, Meni oni de se samo zamijenltl; poslÜe koil I A oni smatrati. drugeMenlravnim - oni su pravigrije5nici" togabudunezahvalni ( En-Nur, 55.). Ovo je Allahovo obeöanjeu kome obeöava naZemlji. da öe ih uöinitinamjesnicima vjernicima

"Nadao samse da öu imati priliku da ka2em da ee biti mira, ali vjerujem da bitka ,Armagedon, nemonovnodolazi i da öe se dogoditi u dolini Me[gidon. To je neminovnost. Oni mogu potpisivati ,lrornu sporazumekakve Zele, ali se time neöe postiöi niflta. Dolazecrni dani". On dodaje: "Ja ne planiram ulaziti u predstojeei pakao. Odistaee Bog siei sa Svojih visina.BoZemoj, sretansam zbog toga. Takosam sretanlto On ponovo dolazi,,.ol

U drugomajetu,AllahkaZe:

Dodirnataöka,ali... posliieTevrata, 0e napisalida "Mismou Zeburu, naslliediti" robovi Zemlju Mojiöestiti ' (El-Enbija, 105.). Osim ovih, postojei druge radosnevijesti koje nam govoreda öe ova vjerastiöidokledoseZudan i noö; mnogaradosnaobeöanjakoja potvrdujuda öe se istinsko obedanje ispuniti, a da öe laZno obe6anje biti i odbaöeno: obezvrijedeno lai, istlnaje ugu5ii laii "Negolstlnomsuzbfiamo a teSkovamazbogonogaStoo Njemu nestane; (El-Enbija, 18.). lznoslte!" Unatoöovome,pogledajmo5takaZuzagovornici izma. protestantskog fundamental

Jesteli vidjelikakona5stavnalikujenjihovomkad je u pitanjuodbacivanje Madridskemirovnekonferncije, ali i onih koje moguuslijeditinakonnje?!| mi kaZemo, kao i oni, da je - 5ta god bilo dogovoreno- bitka neminovna. I vidjetöemoöije obeöanje je istinito,a öije je laZno. paöekaJte "Reci:"Svimi öekamo, i vi, a sigurno öetesaznatlko su bill sljedbenicl pravevJerei ko je bionapravom putu',(Ta-Ha, 135.). JerryFalwell kaZe: "Poitenenamjeresu glupa djela,,. I dodaje: utGrace Halsell, p.17. andpolitics,, "Prophecy jedasuovorijeöi (Moguöe Jimmyja atitaöinjenica Swaggerta, nistabitnije prim.prev.) nemijenja;

KaZePatRobertson:

B4

B5


"lzrael" nema pravo na odstupanje ni od jednog pedlja palestinskezemlje, jer je to zemlja Tevrata koju je Bog obeöao svome narodu".

druköijimpolaziStem i s drugimznaöenjem.

jo5 jedan iz reda protestantskih Douglas Krieger,62 fundamentalista, upozoravajuöi lzrael na opasnost mirovnog rje5enja,rekaoje:

"Nagovjeitavanje mira prije dolaska Mesije predstavljaherezLt"(tj. bezboZnistvo i nevjerstvo).

"Protestantski fundamentalisti su poput jevreja i ortodoksa opsjednuti zemljom koju je Bog obeöao Ibrahimu i njegovim potomcima. Izrael moie iskoristiti protestantske fundamentaliste da preko njihovih radio i televizijskih stanica reflektira slike lzraela kakve iele i prihvataju Amerikanci. To mogu postiei iirenjem ideje da Bog voli militantni i naoruZan lzrael; i lto lzrael u veeoj mjeri bude militantniji, utoliko te ga vjerska desnica u Sjedinjenim Driavama viie pomagati i postajat ee im joi blizi".63

"Svaki öovjek koji vjeruje u mir jestprotiv BoZije volje i protiv Mesije".6a

Znaöi, sto lzraeleanibudu Ze5öeodbacivali mir, vjerski orijentirani desniöariu Americi öe imati veöe simpatijepremanjima,jer i samiodbacujuideju mira. jedan protestantski James Robison, jo5 fundamentalist, koji kod ameriökevlade uZivatoliki ugled da ga je Reaganjednom prilikom pozvao da molitvom otvori sveöanostRepublikanskepartije. on, izmedu ostalog,kaZe:

On takoderkaZe:

I dodaje:

Stogaautor knjige"Prophecyand politics,'kaäe da 40 miliona protestantskih fundamentalista övrsto vjerujuda sami Bog Zeli da lzrael zauzmesvu arapsku zemljukojuje moguöeuzeti. Kao5tokaZu: "Zaista,mi kr{eaniodgadamodolazak Kristana taj naöin lto ne pomaZemo jevrejima da osvoje jo! zemlje". ZaIo )evreji osnivaju nova naseljau podruöju Zapadne obalei podruöju Colanske visoravni, pa öaki za vrijemesamogodrZavanja Madridskekonferencije. U ovome ih podrZavaju protestantski fundamentalisti u Americikoji kaZu: "Svakoko se protivi ovome - osnivanju novih naselja- taj odlaZepovratakKrista ili doprinositome',.

"Mira neöe biti sve dok se Mesija ne vrati!"

Mi muslimanise slaZemos ovim. Medutim,s

Medunarodne rezolucije- blje5taviprincipi Jedan protestantskifundamentalistkaZe u svome

62Protestantski lideriz Colorada u'Grace p. .152. Halsell, Prophecy andPolitics,

B6

6n Grace Halsell, p. 16. andPolitics", "Prophecy

87


jevrejima: pozivuupueenom

ct tlEvtMtRovNocPRoCESA I NfEGOVEPOSTf ED|CE

"Jevreji ne smiju vjerovati ovim bljeltavim principima 'medunarodnog prava'. Stoga, Izrael, s vremenana vrijeme, treba kriiti 'medunarodnopravo' i samodredivati lta je to zakonito i moralno,bazirajuöise na samojednoj odrednici: ita je to dobro za jevreje i lta predstavlja nj ihov interes".so

Ostala nam je veoma vaäna stvarkoje se moramo dota6i.Ona se sastojiiz dva dijela: Prvi dio: Koji se rezultati mogu oöekivati od onoga 5to se trenutno naziva mirovni proces?lli, bolje reöeno,5ta se planira sa ovom oblaSöukad bude gurnuta u vjerovanjeu laZno obe6anje i kad joj bude nametnuto nevjerovanjeu istinito obeöanje koje dolazi od Allaha, subhanehuve teala?

Ako je medunarodnopravo protiv izgradnje jevrejskihnaseobinai protivjevrejskihintresa,onda ono ne moZebiti prihvaöeno i niimesekomotnomoZeudariti o zid. jedanod protivnika U skladus ovim,lsrael3ahak, Samirovevlade i ölan Or6anizacijeza ljudskaprava, kaZe:

Drugi dio: Rjelenjai prijedlozi. Postoje mnogi ciljevi iopasne posljedice... Nadam se da nas govor o pojedinostimaneöe navestida zaboravimonjegovedalekoseZneciljeve.Ono 5to öu vam spomenuti,nisu svi ciljevi. To su pokazateljiprikupljeni iz njihovih proglasakoje su objavljivaliu svojim starimi novim knjigama.

"Novi kriöanskidesniöariopravdavajusvakivojni ili zloöinaöki öin lzraela. Dakle, shodno tome, oni podrZavajuta djela".

ll

;,:" ,t,

e0Grace p. 156. Halsell, andPoliticso, "Prophecy

BB

1. Obustavljanje palestinskog dZihada unutar okupiranih teritorija,poznatog kao intifada. Nakon sklapanjamira, palestinskiborci neee viSe biti borci za oslobodenjeod okupacije nego öe biti gradani koji se bore protiv vlastite driave i, shodno tome, svaka njihova akcija öe izgubiti zakonsku utemeljenost,a svakazemlja ima pravo suzbijati sve svoje gradane koji prelaze granice njenog zakona ba5kao 5toje propisanomedunarodnimpravom! Ovo je najvaZnijicilj, jer lzrael se sada najviSeboji mudZahida- boraca intifade - stoga5to mu arapske zemlje ne predstavljajuopasnost,i on to dobro zna.

B9


Medutim, prijetnju predstavljastrah od rastuöe islamskesvijestina okupiranimpodruöjimai van njih.e' 2 . Ovim opöimmiromizmeduArapaijevreja,oni Zele stijesnitiislamskopozivanje- davu,i Zeleatakiratina islamskepokretena bilo kojem mjestu.Vjerovatno pokretuu svim ciljajuzadatijake udarceislamskom kao 5to dijelovimasvijeta;od Marokado Indonezije, seizrazioi samNixon.e2 silakojeokruZujulzraeluprkos 3 . UniStavanje arapskih za njega. opasnost tome5totrenutnone predstavljaju lrakje veö uniSteni vjerovatnoöe sljede6ikorakbiti sirijskevojske,jer ta vojska posjeduje uniStavanje neki vid snage, obuöenostii iskustva,i moZe predstavljati opasnostza jevrejeukoliko bi islamisti zamijenili trenutnu vlast. Ovaj plan moZe biti onome realiziratii sirijskibatinijskireüm, istovijetno Stoje uöinioSadatu Egiptu. 4.

Pokoravanje cijele oblasti jevrejskoj vojnoj dominaciji i nametanjeameriökogprotektoratau napredovanja bilo kojeod oblasti,kao i sprjeöavanje oblasnih vojski, tako da te vojske öuvaju samo Ovo opravdavaju da unutarnju sigurnost. öinjenicom poretkane6ebiti potrebeza u sklopunovogsvjetskog

sr Nakonprogla5enja vodstvom i njihovoga sporazuma sa izdajniökim je daje sve natajsporazum, ispalo nakonpotpisivanja tajnihsuplemenata palestinski negoStoje mogaopretpostaviti öovjek. znatnopoganije Palestinci koji pripadajuPLO-upostatöe sredstvoza istrjebljenje pogledati muslimana i dio jevrejskog sigurnosnog aparata. Za detalje, >El-Mujtama'a> i <El-Bejan> öasopise s2 Nakonsklapanja je öemuje bila posljednjeg poznato sporazuma, preko izloäena islamska zemljeod Mauritanije dava.To je obuhvatilo Zaljeva zemalja doFilipina

90

svojihgranica, Ako teZitesigurnosti poputSaddama!? garantirati. Medutim, poredak vam ih öe novi svjetski postojanje snaga za neöe predstavljatismetnju redakoje neöeimatiagresivne unutarnjeg odrZavanje ka susjedima. namjere Ovo je cilj za5to je planiranscenarijokupacije Kuvajtai Zaljevskogratakoji su tako predoöilida je u svijestiljudi. postaoprihvaöen 5 . Mijenjanjemedijskihi Skolskihsistematako da se izbaci sve 5to podstiöemrZnju ka jevrejima.Ovo I samSamirje najaviona predstavlja velikuopasnost. i: konferencij Madridskoj stavaka "Moradoöido izmjenevaSegneprijateljskog jevrejima,tako da postepeno dode do ukidanjasvih da obiljeZjanaspramjevreja.5tavi5e, neprijateljskih netrpeljivost! prestane sveono 5toizazivavjersku spomenute Ovomeje pristupioEgipatpromijenivSi koje je bitke izostavili su lz udZbenika sisteme. protiv vodio Poslanik,sallallahualejhi ve sellem, jevreja, kao 5to su izostavljenidokazi njihovoga ka Poslaniku,sallallahualejhi ve neprijateljstva sellem,i to u toj mjeri da neki mufesirikoji se spominjatiajete pojavljujuna televizijiizbjegavaju prelazeöi jevrejima preskaöu ih i samo koji govoreo na druge. Oni ovoZelepostiöina cijelomBliskomistoku. na se mijenjajugledi5ta sistema Skolskih Promjenom je izuöavan naZalost, problem, koji dosad, cijeli (Arapii .ievreji) i nije samoiz prizmenacionalizma islama. mu seprilazilosastanovista


Na drugojstrani,u Americi20.0005kolapoduöava da je ovo vjerski problem sa dubokim tevratskim korijenima. jevrjskeekonomske 6. Nametanje dominacijeu öitavom regionu. 5ta predstavljanaia ekonomija u usporedbisa zapadnomekonomijomkojom su zavladaliJevreji putemkamatei kamatnihbanaka?!Kako6e tek biti kad svoje ruke pruZe u nale krajeve!?Brzo te zavladatiekonomskimtokovimau svim zemljama regiona. 7.

Sirenje kr5öanske i jevrejske kulturepo cijelojoblasti. To öe biti popraöenokampanjamapokrStavanja. Kr5öanisu poöeli dizati glave i govoriti da su dogadaji u Zaljevu stvorili priliku za uvodenje krleanskevjere u oblasti za koje prije nismo ni sanjali da öe u njih uöi. Javno kr5öansko javnecrkvekoje su u nekimdrZavama misionarstvo, regionai javno podrZane.Ova Svetazemlja je sa svih strana okruZena projektima pokrStavanja. Oöekivatije i kampanjeu kojima öe se nasrtatina islamska uöenjai kojimaöe biti ona skrnavljena na svim nivoima.Jer,oni posjeduju ogromnumedijsku ma3ineriju. U ovomeöe im pomoöii arapska 5tampa tako5toöe skrnaviti slikuonih koji pozivajuislamui skrnavljenjem fakatanaie islamske historije.Sveovo treba oöekivati, iako je moguee da se njegovo provodenje bude odvijalo donekle usporeno i postepeno.

B . Kradaprirodnihbogastava u regionu,kao5tosu nafta i voda, i njeno kori5tenjeza jevrejskei ameriöke interese.

92

Kalu da mora doöi do dva rata: rata za naftu i rala za vodu. Naftni rat je zavrlen, a oöekuje se rat za vodu. Oni Zele prisvojiti vode Eufrata, Litana, rijeke Jordana,pa öak i vodu Nila, koju bi eksplatirali cijevima ispod Suecskogkanala i dovodili je do palestinskezemlje. Na oku su im i podzemne vode koje se nalaze na sjeveruArapskog poluostrva.Sve ovo im je potrebno da bi izgradili nova naselja jevrejskimdoseljenicima.Zaro oni ukazuju da 6e sljedeei rat biti rat za vodu. Recimo, da izbije rat izmedu Turske i Sirije. Amerikanciöe biti primoranina vojni angaZman.Taj rat öe rije5itiproblem sirijskevojske, sa jedne strane, i problemvoda, s drugestrane.Uz lo, treba imati na umu da je Turskaölanica NATO-pakta. Danas se na Zapadu neprekidno odvijaju susreti na ojaöavanju ovoga pakta i njegovom razvoju prikljuöivanjemzemalja lstoöne Evrope.Postavljase pitanje: Protiv koga je usmjeren ovaj razvoi i osnaZivanjeovoga pakta? Kako bi se suprotstavilizajedniökomneprijateljukoji neöe biti niko drugi do nas samih - oni teZe pripajanjuzemaljabivSeglstoönogblokaZapadu... 9. Kvarenjemorala u cijeloj oblasti,ötoje osobinajevreja bez obziragdje oni do5li... Pod izgovoromturizma i historijskihostavltina,oni 6e pokvariti öitav region. Svim zemljama u regionu prijeti opasnost od nemorala,ito putemdroge,prostitucijei nemoralnih filmova. OvdaSnjenovine su objavile da je lzrael poslaodjevojke koje su zaraiene sidom u Egipatzato 5to Egipat predstavljacentar stabilnosti i snage u islamskomsvijetu. Ovo öe se pro5iriti i na druge

93


PRUEDrOZt ZA RASKRTNKAVANf E zAVfEREPROTTV KUDSA

zemlje. A razvratnijevrejskisatelitskiTV-kanali nisu niStadrugo osim dio svegaovog. 10. Otvaranjevrata izraelskim5pijunimau mjestimao kojima nisu ni sanjali.Ovo je veoma vaian cilj zato 5to lzrael planira u onolikoj mjeri u kojoj poznaje ovaj region i stvarno stanje u njemu. Oni posebno Zeleznati sve detaljeo islamskompreprodu(sahvi),o odbrambenojspremnostiarapskihvojski.MoZda i ne postoji niSta5to im je od velike vaZnosti,a da s time nisu upoznati.Medutim,nuZnoje potpunopoznavati svepojedinosti.

1. 5irenjevjerskesvijestiu cijelom ummetu i upoznavanje svih slojeva ummeta sa ispravnim vjerovanjem,a posebnosa principomvela' vel bera' (ljubaviprema vjernicima i mrZnje prema nevjernicima).Da se izjasnimoda je podlogaovogasukobavjerska;da na Madridskoj konferenciji niko nije zastupao stav islamai da na njoj nismoöuli StakaZeAllah, sta kaZe Njegov Poslanik.Niti smo öuli da je Kuds islamski. Ovo je sveislamskiproblem i ne tiöe se samo Palestinaca, niti samo Arapa, niti samo muslimana koji su Zivi danas.Ovo predstavljaislamskiproblem koji setiöe svih muslimanado Sudnjegadana.

1 1. Postoji cilj u koji jevreji ulaZu napore, a to je otkrivanje arheoloSkih iskopina s jevrejskim tragovima. To je zato da bi dokazali da je neka zemlja u svojoj osnovi jevrejska. Postoje miSljenja koja govore da zemlja iz koje su jevreji izaSlinije Egipat, veö juZni dio Arapskog poluostrva.öak su neki priloZili slike Abhe i oblasti oko nje, zagovarajuti da se u Tevratu spominje upravo ova oblast. Kao dokaz tome, navode moguönostda je vladarkoji je iskopaojame da bi kazniovjernikebio jevrej... Zatim, kao dokaz navode i Hajber... Sve to predstavljauvod za proturanjeideje da je ova zemlja njihova.

2 . OZivljavanjeuloge dZamije...da bi se pruZiootpor ovome valu koji ruSilaökidjeluje na medijskom i kulturnom planu. Mi ne posjedujemo ni5ta osim dZamija.l, hvalaAllahu,njihov uticajje veomaveliki i mi moramo raditi na njegovom uveöavanju.Ako veö ne posjedujemokomunikacijske satelite,onda je najmanje 5to molemo uraditi to da potpuno iskoristimo ono 5toveö imamo.

,# $ it

3 . Zbijanje redova pripadnika ehli-sunnetau öitavom

Ovo su neki od ciljevakoje oni Zelerealiziratii neke posljedicenjihovogmoguCegostvarivanja...

svijetu i da to bude uvod za sjedinjavanjesafova öitavogummetau skladusa metodamanaSihuzoritih prethodnika(selefu-sal i h).

Molimo Allaha da saöuva nas, naöu vjeru i naie zemlje od njihovoga zla.

t

94

m

x, E --

Kao 5to je nuZnost objedinjavanje davetskih i praktiönihplanova na Sirenjuispravnogvjerovanja, uz izbjegavanje razmimoilaZenja u sporednim stvarima koje se baziraju na idZtihadu. Problemi

95


ovakvogkarakteratreba.iubiti rjeSavaniu ljubavi, bratstvui medusobnojsamilosti,a to se postiZe 5to je bilo kulturerazmimoilaienia, oZivfjavanjem meduna5imprethodnicima. prisutno 4.

NuZno otvaranje islamskih banki koje öe se suprotstavitikamatnojnajezdi koja prijeti cijelom regionu.

5 . Zestokoupozoravanjena opasnostkoju sa sobom nuZnoje Stavi5e, programa. nosimijenjanjenastavnih i govore koji i hadise razumiju ajete da uöenici oni i da se jevrejskim spletkamaprema nama kojuZivimo. primijenena stvarnost praktiöno namje da u ummetubudimonaduu istinito 6 . DuZnost Allahovoobeöanjei da to povezujemosa dokazima i iz stvarnogZivotakakoovaj ummetne bi iz Serijata bio pogodenbeznadem.Jer,islamskiummetu bilo kom od teSkihtrenutakasvoje historijenikad nije zapaou beznade.Mi smo uvjerenida öe nam Allah pomoöi. aktivnostina Zapadu,posebno davetskih 7 . Poveöavanje u Americi.I praöenjeplanovai aktivnostionih koji kuju zavjere,uz savjetna5ojbraöikoji su na Zapadu takvihpokreta.l, kadseoni poönu da prateaktivnosti islama,na njimaje da pozivajuljudena pridrZavati Zapadu u islam,jer vjerskaprazninau kojoj ljudi priliku tamo Zive,kao i vjerskeslobodepredstavljaju koji oni Americi. A ako pogotovo u za 5irenjeislama, sa sobomnose Uputu uspiju proSiritisvoj uticaj do sredstavainformiranjai do politiökihkrugova,tada moguuöinitimnogo. narodna 8 . Svomsnagomistinskipoduprijetipalestinski

96

okupiranimpodruöjima/pomagatiim na davetskom polju knjigama,novcem, kao i svime 5to im je potrebnou njihovomdZihadu.Ulaganjenastojanja za opstankom na okupiranim podruöjima i za jer öe tako lzrael poveöanjem palestinskog nataliteta, izgubiti ravnoteZuu ljudstvu i politici, ali i na moralnomplanu. Amerikanci,Britancii drugi - donirajustotinemilijardi mislimna jevrejei kr5öane u koristlzraela. novcakoji su muslimaniuloZiliu 9. TraZitipovlaöenje bankekoje drZenali neprijatelji. Taj novactrebabiti potrolen u nuZne odbrambenepotrebe zemalja islamskog svijeta.Na5ineprijatelji Zive od milijardi koje stavljamona njihovebanke,dok milioni nale braeeumiruod gladi,siromaltva i u izbjegliStvu. Takoder,moramoöuvatibogastva ummetaza buduöe generacijei ne smijemo dozvoliti jevrejima i kr5öanima da ih crpeu "okriljumira"... 10.Moramo se boriti protiv luksuza, rasipniStvai nezaposlenosti u na5emummetu.Moramoobjediniti sve potencijale ummeta za suprostavljanje Svaki öovjek dZinovskomi zavidnomneprijatelju. treba izdvajatiiz svojeplaöe,od hrane i od svoga jer smosuoöeni vremena, sagolemimi nemilosrdnim i gubitnika. neprijateljem. nije Ovo bitkapobjednika je Ovo bitkaza biti ili ne biti. ali veöinafludine zna" "A AllahölniStahoÖe, (Jusuf, 2'1.)

97


Od djelakojaje napisaodr. El-Havali, izdvajamo:

Autoru crticama

cSEKU LARIZAM,KORITEN l, RAZVO, I uTrcAf NA SAVREMEN! tSrAMsKl

Zrvor,,

- Seferibn-Abdurrahman el-Havali,roden je 1373. hidiretskegodineu selu ElHavalanajuguSaudijske Arabije.

(METODOTOGUA ESARUSKE AKIDETSKE SKOLE,,

- 1394. h. g. s odliรถnim uspjehom zavr5ava studije na lslamskom univerzitetu u Medini.

eKTSSTNGEROVO OBECANf E: ISLAMSKISTAVSPRAMRATAU ZA[f EVUr,

- 1399. h. g. na univerzitetu Ummu-lKurau Mekki branimagistarsku lezu iz vjerovanja. oblastiislamskog

LAZNocosECnNfnr.

rKUDSIZMEDUlSTlNlTOcI

- 1406. h. g., takoder na univerzitetu Ummu-l-Kurau Mekki, s odliรถnim uspjehombranidoktorsku disertaciju. - 1408.h. g. biva izabranza SefaKatedre akide (islamsko vjerovanje) na Ummu-l-Kura univerzitetu u Mekki.Tu je funkcijuobavljaosvedo "1414.h.9., kad je otpu5tenradi svojih otvorenih stavova. - 1413.h. g., kao odgovorna krSeanske misionarske napore/ u DZeddi je istraZivanja osnovaoCentarza islamska i prevodenje.

98

99


Sadriai Predgovor

4

DVA OBECANfA

5

uPoRrSTETAZNOGOBECANfA - ZemljaKen'anova - Obrezanivladar - "Tebiitvom potomstvu// - Zalto kr5öani?

7 9 't1

rRt V,EREI OöEKIVANIMESUA - Dvojicamesija - Mi, zapaditri dogadaja - Vezaizmedunovogsvjetskog mesije poretkai vladavine dedZdZala

16 17 20

D R U C IM I L E N UI gARMAGEDONll

- Sedampredsjednika - lslamski fundamentalizam DVA CIONIZMA - PrijeHertzla - Crnakuga - Protestanti - WilliamEugene Blackstone - "Fondza otkrivanje Palestine" ja - Balfourovadeklaraci - WoodrowWilson ("sinpastiraCrkve") - HenryCabotLodge

t00

12 14

24 28 34 37 39 39 39 41 44 45 45

BUDENIE PROTESTANTSKO - Donacijeza Crkvu - Univerziteti i Skole - Predsjednici i sveöenici - Vjerskimediji - "Elektronske crkve" zvttEzDE KRSCANSKOC FUNDAMENTAIIZMA - JerryFalwell - PatRobertson - CeorgeOtis - MikeEvans - Medunarodna kr5öanska ambasada - Stavislamista - Zajedniöko odbijanje

rsilNrrooBEeANfE - lsmailovoootomstvo - Allahovoobeeanje.ievrejima - PovratakMesije - Mehdi - Oblast ratovai iskuienja,a ne oblastmira - Odmetni5tvood vjere - Dodirnataöka,ali... - Medunarodnerezolucije-

4B 49 50 51 52 54 57 57 59 63 64 67 74 74 76 76 7B BO 81 B1 B3 B5 BB

blje5taviprincipi

crrfEVrMrRovNoGPRocEsA POSLfEDICE I NfEGOVE

46 47

101

B9


ZA PRUEDLOZI ZAVIERE RASKRINKAVANIE PROTIVKUDSA

95

Autor u crticama

9B 100

Sadiai

102

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina