Page 1

1

‫مافااتييحو الككونووز‬ ‫فيى‬

‫ل‬ ‫ع ملم الرووحاانيي‬ MEFÂTÎHUL KUNÛZ FÎ İLMUR RÛHÂNÎ HAZIRLAYAN

İDRİS ÇELEBİ


2


3 DEFİNE ARAMADA KULLANILAN MAJİK AMELİYELER 1. EL İLE DEFİNE KEŞFİ: Defineleri ve gizli olan şeyleri meydana çıkarmak istersen: Akıl baliğ olmamış bir çocuğun avucunun içine Hecheca’‫ج اع‬ ‫ اهج اه ا‬ismini yaz. Daha sonra uzunluğu birbirine eşit iki

tane tatlı Nar dalı al. Çubukların ucuna birer kertik yapıp her biri üzerine aşağıdaki Sureyi “Fesevvaha” ya kadar yaz. Yazılacak Sure-i şerif budur:

‫بلس لم ل‬ ‫الش مم ل‬ ‫س اوض اح ايها اوالم اق ام لر ال اذا تالا ايه ا‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم او م‬ ‫م‬ ‫حه ا لر ال اذا اجلح اه ا اوالحمي لل ال اذا يا مع اش ايها اوال حس ام لاء اوامابانا ايه ا اواملامر ل‬ ‫ض‬ ‫اوالن ا‬ ‫وراها اوتا مق او ايها قا مد افم لا اح ام من‬ ‫اواماطا اح ايها اونافس اوام ا‬ ‫اس حو ايها فاا ملاام اها فج ا‬ ‫لل‬ ‫ث ا مش اق ايها‬ ‫ت اث ود بلطا مغ او ايه ا اذانمبا اع ا‬ ‫اب ام من اد حس ايها اك حذبا م‬ ‫ازحك ايها اوقا مد اخ ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫وه ا‬ ‫فا اق ا‬ ‫ال ال مم ارس ول ا انقا ةا ا اوس س مقيا ايها فا اك مذ مّ ب وه فا اع اقر ا‬ ‫فا اد مم اد ام اعلامي له مم اربهه مم بل اذنمبل له مم فا اس حو ايها‬ Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi veduhaha. Vel kameri iza telaha. Ven nehari iza cellaha. Vel leyli iza yağşaha. Ves semai ve ma benaha. Vel ardı ve ma tahaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. Felhemaha fücüraha ve takvaha. Kad eflaha men zekkaha. Ve kad habe men dessaha. Kezzebet semüdü bitağvaha. İzinbease eşkaha. Fekale lehüm rasulül lahi nakatallahi ve sukyaha. Fekezzebühü feakaruha fedemdeme aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha. Yazdıktan sonra Nar dallarını Lüban, Kizbere, ve Senderus buhurları ile buhurlarsın. Buhurlarkende üzerine Mülk suresini ve yazmış olduğun Şems sure’sini “Fesevvaha” ya kadar okursun. Daha sonra tatlı Nar dallarını alıp, şüphe ettiğin mekana çocukla birlikte git. Dalları çocuğa verirsin ve çocuk yazılı dalları birbirine geçirerek tutsun. Çocuğu şüpheli mekana sal. Sende o anda çocuk hazinenin üzerinde durana kadar aşağıdaki Azimeti devamlı okursun.


‫‪4‬‬ ‫‪Okunacak Azimet budur:‬‬

‫ل‬ ‫ك اي ال اي ار محان اي ارلحيم ايس بهوح ايق دهوس اي اع لظيم‬ ‫اللحه حم المن ا مس أال ا‬ ‫ان ل‬ ‫ي اك لري ي مؤلمن ي مهي لمن س بحا ان ل‬ ‫ا م ا ا معظا م س ملطا ل‬ ‫ا اربهنا ا‬ ‫ا م ا ام‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اللاي لهنا ا اللاه و ل‬ ‫اح د ق دهوس اجبح ار احى قا يهوم ن ور النهور م اد بلمار املم مور لا‬ ‫ا‬ ‫ت مد لركه املابص ار وهوي مد لركك املابص ار وه و الح ل‬ ‫الابلي قا ل‬ ‫اص م‬ ‫لطي ف م‬ ‫ما ا ا‬ ‫ما ا ا‬ ‫ل‬ ‫ال ل‬ ‫م ل ل‬ ‫ود مام ار اج املا مش يا لاء لم ان الم اع ادلم‬ ‫اض لرالم ام موج م‬ ‫الابا ابارة اولاب س المم اهابا ة ما‬ ‫اللا ى المموج ل‬ ‫ود الممت عظح م لبلم لك لبي لء يخ اللق ال حس مو ل‬ ‫ات اواملامر ل‬ ‫ض اع لال‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اا‬ ‫املاس رار المملل‬ ‫البح ا لر الح لذى قاه ر بلق مدرتلل‬ ‫الل هن والمع حم ار و ال‬ ‫جي لع‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ما ا‬ ‫ل‬ ‫ل لل‬ ‫اعة ك هل اش مىء‬ ‫الم ام مخلوقاات اوانم اقاد المعحزته ك هل ماملوق طامو اعا اواك مراها اوطا ا‬ ‫ات ل‬ ‫ت اقمس مت علايك م ايهه ا املارو لاح الال ح ل‬ ‫ض روا ال ال‬ ‫اح حت احامل ت النحبا ا‬ ‫ا م ا م م ا ما م‬ ‫ع لزيالت ه لذ له وجهر وه لذ له املاد لمى وه لذ له المعود ال ال المم اك ل‬ ‫ان الح لذى امابح ا‬ ‫ا اا‬ ‫ا ا ا اا‬ ‫ا‬ ‫رض بل حّ لمق ه لذ له املا مس لاء لب لق ل‬ ‫لل‬ ‫ون لى‬ ‫آهيا ا اش ار لاهياا اد ا‬ ‫ا ام‬ ‫لف اه ذه املا ل ا ا ا‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫ت اللح‬ ‫ص بااؤت لآل اش دحا لى اوانح ه لااق اس م لاموتا معلام و ان اعظي م ا من اك انا م‬ ‫ام‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫ض رو ان اري لح س لايم ل‬ ‫ان ابم لن‬ ‫ا‬ ‫ص مي احةا اواح اد اة فاا اذاه مم اجيع لا اديمنااه مم مم ا م ا‬ ‫ما‬ ‫اداود اعلامي له ال حس لا مم اعلاميك مم اللح ام ا زلم لزلمت مم اك ف اه لذ له املا اد لم هى اوج هروه‬ ‫ال ال م اك ل‬ ‫ان الم م لال والم افض لحة وال حذ اه ل‬ ‫ب المم اخبحا فل ى اه اذا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬


5

‫ل‬ ‫وح احمي ث اما اك ا ان بلعل حزلة الم اع لزي لز المم معتا هز لف اع لزي لزله‬ ‫الم ام اك ان اواه اذا الم امطم ر م‬ ‫لبا مهيا اك مم لبا مهيا اك مم لشا ار قاللي ش الهي ش ابقليا اش اسا اقليش اسا اقليش‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫اعةا لم من‬ ‫يش ه اه ا‬ ‫اه ا‬ ‫اعةا ال حس ا‬ ‫اح ا الم اع اج ال الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫اح ا الم او ا‬ ‫يش ه الم او ا‬ ‫قامب لل لل ا من ايمتلياك مم الم اع اذا ب با مغتاةا اوانمت مم لاتا مشعرو من‬ Allahümme inni eselüke Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya sübbüh Ya Kuddüs Ya Azim Ya Kerim Ya Mü’minü Ya Müheyminü sübhanallahi ma a’zamü sultanillahi rabbena ilahüna ilahün Vahidün Kuddüsün Cebbarun Hayyün Kayyümün nurun nuru müdebbirel ümür. La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsaru ve hüvel latifül habir. Kasımül cebabiretü ve labisül muhabetil hadıril mevcüd mahracal eşyai minel ademi ilel vücudil müteazzimü bil kibriyai Ya Halikas semavati vel ardı alimül esrarül melikül cebbarillezi kahrun bi kudretihil cinnü vel ummaru ve cemiıl mahlukati ve enkadül ızzetihi küllü mahlukin tavan ve kerhan ve taatün külli şeyin hatta hameltün nebatati aksemtü aleyküm eyyühel ervahı ahdaru ila azimeti hazihi ve cürru ve hazihil Ademiyyün ve hazihil udü ilel mekanillezi mehabba fi hazihil ardı bi hakki hazihil esmai bi hakki Ahiyyen Şerahiyyen edünayı esbaütün ali şeddayi Ve innehü lekasemün lev ta’lemüne azim. İn kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun. Eryahı Süleyman ibni Davud aleyhisselam aleyküm illa ma zülziltüm keffün hazihil Ademiyyü ve cürruhü ila mekanil mali vel fıddeti vez zehebil muhabba fi hazal mekani ve hazal matruh haysü ma kane biı izzetil azizil mu’tezzü fi azizihi bi ehyaküm biehyaküm Şimarin Kalişin Hemişin Bakiyaşin Semakışin Semakışin Hemişehü Hemişehü elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate min kable en ye’tiyekümül azabü bağteten ve entüm la teşurun. Çocuk ile definenin veya gizli olan herhangi birşeyin yerini tesbit ettikten sonra, çocuğu eski haline getirmek için aşağıdaki Sarfiyyeyi okursan, Allah Teala'nın izniyle çocuğun aklı başına gelir.


6 Okunacak Sarfiye budur:

‫دملاخ دملاخ ب خ ب خ بلس لام النمص لرفوا الذا زلم لزلا ل‬ ‫ت املامرض لزلمازا الا ا‬ ‫ام ام ا ا ا م ا‬ ‫واخرج ل‬ ‫ال ام للنم اس ان اما الا ا يا موامئلذ ت اح ملدث‬ ‫ت املامرض اثم اقا الا ااوقا ا‬ ‫ا ما ا‬ ‫ل‬ ‫ات‬ ‫ات ا مش تا ا‬ ‫ص درالنحاس ا مش تا ا‬ ‫ا مخبا ااراه ا لبا ان اربح ا‬ ‫ك ا مو اح ى الا ا يا موامئذ يا م‬ ‫ات ولاحوال ولا ق حواة اللح لب ل‬ ‫ل الم اعلل حى حى الم اع لظيم‬ ‫ا مشتا ا ا ا م ا‬

Demlahın Demlahın Behhin Behhin biselam insarifü İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahracetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha. Bienne rabbeke ev haleha. Yevmeizin yasdürun nasi eştata eştata eştata. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 2. YUMURTA İLE TERBİ’ : Bir Tavuk yumurtası alıp, yumurtayı kırk defa yıkadıktan sonra yumurtanın üzerine şu Ayeti Kerime'yi yaz:

‫ل ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل ما لف لف ال حسمو ل‬ ‫ات اواملامر ل‬ ‫ض ال حن اا ه او‬ ‫ب مس لم ا الحر محا لن الحرحي لمل ا‬ ‫ا‬ ‫الا لميد‬ ‫ن م‬ ‫المغال ه‬

Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati vel ardı innallahe hüvel ğaniyyün hamid. Yumurtaya bu Ayeti yazdıktan sonra yumurtanın üzerine Mülk ve Fürkan sure’lerini okuyup, Meyatü saile ile buhurla. Sonra şüphe ettiğin mekana gidip yumurtayı hafifçe göm ve o mekanı terket. Ertesi gün o mekana gelip, yumurtanın üzerindeki toprağı aç. Eğer yumurta parça parça olmuş ise orada define vardır. Eğer yumurta sağlam ise orada hazine yoktur. Sen anla! 3. YUMURTA İLE TERBİ': Siyah

bir Tavuk yumurtası alıp üzerine aşağıdaki esmaları yaz. Yazdıktan sonra yumurtayı Meyatü saile ile buhurla. Şu Azimeti de yumurtanın üzerine oku:

3 ‫احا‬ ‫طا مشلوش ا‬ ‫ورش طاملطاش طااش اوا الم او ا‬ ‫ورش باط ا‬ ‫صمي اشاش ا مهل ا‬


7

3 ‫اعةا‬ ‫ ال حس ا‬3 ‫الم اع اج ال‬

Taşluşin Sayşaşin Ehlüraşin Beturaşin Taltaşin Taşuvan elvahan 3 elacele 3 essaate. Yumurtanın üzerine Azimeti okuduktan sonra, yumurtayı şüphe ettiğin mekana hafifçe gömüp o mekanı terk et. Ertesi gün o mekana gelir ve yumurtayı çıkarırsın. Eğer yumurta parça parça olmuşsa, orada hazine vardır. Eğer yumurta sağlam ise orada hiç bir şey yoktur. Anla ve iyi fehim et. Yumurta üzerine yazılacak Esmalar budur:

4. YUMURTA İLE TERBİ: Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi bir yumurta üzerine yazdıktan sonra, yumurtayı şüphe ettiğin mekana koy. Sonra üç (3) defa Mülk suresini oku. Yumurta yuvarlanarak definenin üzerinde durur ve bir karış kadar yukarıya kalkıp definenin üzerine düşer. Yumurta üzerine yazılacak Ayeti Kerime budur:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم اوال مذقاتا ملت مم نا مف اسا فاا حد ارمء مت فل ايها اوا ممرلج‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ض لربوه بلب ع ل‬ ‫ك مي مي لى لى ا‬ ‫اض م‬ ‫اماكمن ت مم تا مكتتمو ان فاق ملناا م‬ ‫ض اها اك اذل ا‬ ‫ام‬ ‫آيتلله لا اعلحك مم تا مع لقلو ان‬ ‫الم ام موتاى اوي لريك مم ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkateltüm nefsen feddara’tüm fiha vallahü muhricun ma küntüm tektemun. Fekulnadrubühü


8 biba’dıha kezalike yuhyillahül mevta ve yüriküm ayatihi lealleküm ta’kılün. Elli (50) veya altmış (60) cm uzunluğunda bir Hurma dalı al. Oruçlu ve riyazatlı olarak boş ve sakin bir mekanda şu Ayetlerle duayı yaz: 5. HURMA DALI İLE DEFİNE KEŞFİ:

‫بلس لم ل‬ ‫يك بلله قامب ال ا من‬ ‫ال لع مف لريت لم ان م‬ ‫ا الحر مح ام الحرلحي لم قا ا‬ ‫الل ملن ا ان آتل ا‬ ‫م‬ ‫ت قوم لمن مق لامك واللن علاي له لاق لوى ا لمي ي ب ل ل‬ ‫ال‬ ‫ك لمثم اق ا‬ ‫ا ا م اا ا ا م ا م ا‬ ‫ن انح اها ا من ت ا‬ ‫ا اح‬ ‫ض يم ل‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫احبحة م من اخمرادل فاتاك من لف ا‬ ‫ص مخارة ا موف ال حس ام اوات ا موف املامر ل ا‬ ‫ال‬ ‫لباا ا ال حن ا لا لطيف اخبل‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ب ايطاا لر م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫لبا مق طاطا ه اورة‬

Bismillahirrahmanirrahim. Kale ifritin minel cinni ene atike bihi kable en tekume min makamike ve inni aleyhi lekaviyyün emin. Ya büneyye inneha in tüke miskale habbetin min hardali fetekün fi sahratin ev fis semavati ev fil ardı ye’ti bihallahü innallahe latifün habir. Tılsımlar ve Ecib Ya Tariş bi hakki Tahuratin. Yazdıktan sonra, Hurma dalının üzerine yedi (7) defa Cin Suresini okuyup, Hasalban, Cavi ve Meyatü saile ile buhurla. Bu ameli tamamladıktan sonra, şüphe ettiğin mekana git ve hurma dalını elinle tutarak mekanı dolaş. Definenin olduğu yer Allah c.c. ın izni ile sana bildirilir. Bu mevzu doğru olup, defalarca denenmiştir. Bununla amel etmek istersen: Tuz, Arpa, Buğday veya Susam gibi şeylerin herhangi birinden yarım avuç kadar al. Üzerine aşağıdaki Azimeti bin (1000) defa oku. Daha sonra şüphe ettiğin mekana okuduğunu saçıp, o mekanı terket. Ertesi gün o mekana gel. Eğer saçtığın tohumlar bir yere toplanmış ise orada hazine vardır. Saçtığın gibi kalmışsa orada hiç bir şey yoktur. Bu sırra sahip olursan 7 Cin mülüküne hükmedersin. Bu sırrı ehlinden başkasına öğretme! Bu terbiye sahip olmak için, elin, 6. TOHUM İLE DEFİNE KEŞFİ:


‫‪9‬‬ ‫‪dilin, belin, bedenin ve elbisen temiz olmalıdır. Kalbine hiçbir‬‬ ‫‪zaman şüphe getirme. Şüphe ameli batıl eder. Bu sırrı nakleden‬‬ ‫‪hükemadan Şeyh İsa Bahmuri olup, ona nakleden Şeyh Ali‬‬ ‫‪Karrabuna, ona nakledende Şeyh Numan'dır. Allah Teala hepsine‬‬ ‫‪rahmet eylesin.‬‬ ‫‪Okunacak mübarek Azimet budur:‬‬

‫ل‬ ‫ك ايه اها الم امللك املا محارر ال من‬ ‫بل مس لم ا الحر محا لن الحرلحي لم اقم اس ممت اعلامي ا‬ ‫ت لف ام مش لرلق لق الدهنمياا اوقا مبلل اها اوام مغ لرلباا اولشالشا لشا لالاا اوباملراها اوامب لراها‬ ‫كمن ا‬ ‫لل‬ ‫ان ل‬ ‫وسهللها وجبللها اتمتلى ال ال المم اك ل‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ت اوا مجناادد اك اوا مع اوانانا ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا م ا ا اا ا‬ ‫ا‬ ‫وتال حم ه اذا الم اقم لح المم مدرور علاى ه اذا المم اك ل‬ ‫ان لن ال من اكا ان فيل له اذ اهب‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫م ا‬ ‫ا موفلضحة ا مو اج مواهر تابح مرتا مل موه ال من اكا ان امافل ليه لا تا ملموه اقم اس ممت اعلاميك مم‬ ‫لبلم اقس لم لم املا معظالم لم الح لذى قاسم بلل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫ا ال ال م حمد خي ر خ مل لق ل‬ ‫الم اقلامم لمن لعمن لد لد ل‬ ‫صلح ى ا اعلامي له‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اما ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك ايهها الممللك املا محرر بلص ل‬ ‫بل‬ ‫اح ل‬ ‫ب المق مد ارلة‬ ‫ا ا‬ ‫او اسلح مم اقم اس ممت اعلامي ا ا ا‬ ‫ل‬ ‫ل ل ل‬ ‫ب اولالف ت اك ملذيب لالف لراي لء اولا لف‬ ‫اوالمم اشبلم له انح ا‬ ‫ك لا اتمت لين ف ى اك مذ ا‬ ‫تارتليبب وتاله له هم ه لذ له الم اقمحح المم مدرورر علا اى اذا المم اك ل‬ ‫ان لن ال من‬ ‫م ا ا ا اا ا‬ ‫ا ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اكا ان فل ليه اذ اهبب ا مم فلضحةة ا مم اج مواهرر ا مم تابا حرتم لاموه اقم اس ممت‬ ‫اعلاميك مم با مهش با مهش بل اش مه اش مهة با مخ با مخ اقم اس ممت اعلاميك مم لب لهياا‬ ‫ض لل ق مل هو ا ا اح مد ال‬ ‫صبااؤت لآل اشدحا لى بلاف م‬ ‫اشار لاهياا اد ا‬ ‫ون لى ا م‬ ‫ف لاحوال ولاق حوةا اللح لب ل‬ ‫صم مد لبالم ل‬ ‫ل الم اعلل لمي لمي الم اع لظي لملم‬ ‫ام ا‬ ‫ال ح ا‬


10 Bismillahirrahmanirrahim. Aksemtü aleyke eyyühel melikül Ahmer in künte fi meşrikud dünya ve kabliha ve mağribiha ve şimaliha ve berriha ve bahriha ve sehliha ve cebeliha te’ti ilel mekan ente ve ecnadike ve a’vaneke ve telümme hazal kamhıl medrurin ala hazal mekani in kane fihi zehebin ev fıddetin ev cevherin tebbertelmühü in kane ma fihi la telmühü aksemtü aleyküm bil kasemül a’zamül lezi kaseme bihi Danyalin alas sebaı ve bima cerril kalemü min ındallahi ila Muhammed in hayra halkıllahi sallallahü aleyhi ve sellem. Aksemtü aleyke eyyühel melikül Ahmer bi sahibül kudreti vel müşebbihi inneke la te’tini fi kezzibe ve la fi tükezzibü ve la fi riyai vela fi tertibü ve telleme hazihil kamhıl medrurin ala hazal mekan in kane fihi zeheben em fıddeten em cevherin em teberretle muhü aksemtü aleyküm Behşin Behşin Bişehşehtin Behhın Behhın aksemtü aleyküm Bi Ahiyyen Şerahiyyen edunayi esbaütün ali şeddayi bi fadli Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Bi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Daha sonra Sure-i Fatiha'yı ölmüş olan bütün mü’minler için okur ve Azimeti tekrar edersin. Beyaz melik ve siyah melik üzerine Azimeti okursun. 7. HARDAL İLE TERBİ': Yarım avuç miktarı kadar Hardal alıp, üzerine yirmibir (21) defa Kıyamet suresini oku. Sonra şüphe ettiğin mekana Hardalları saçıp, o mekanı terket. Ertesi gün sabah erkenden o mekana gel. Hardallar bir yere toplanmış ise hazine o toplanan yerdedir. Şayet senin saçtığın gibi duruyorsa, orada hazine yoktur. Bu ameli şu tertip üzere yaparsın; Yarım avuç kadar Hardal alıp, üzerine üç gece boyunca yirmibir (21) defa Kıyamet Suresini okursun. Üçüncü gece okuduktan sonra, hardalları şüphe ettiğin mekana saç. Eğer hardallar bir noktada toplanmış ise orada hazine vardır. Aynı kalıp toplanmamış ise orada hazine yoktur. Bu mesele sahih olup mücerrebdir.

Aşağıdaki iki Vefki bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra üzerine kırk (40) defa Cavi ve Mastaki buhurlarını yakarak, Sure-i Rahmanı okuyup, kağıdı aynı buhurlarla buhurla. Bundan sonra şüphe ettiğin mekana git ve kağıdı arkana doğru at. Kağıt uçar ve şüpheli yerin üzerine düşer. Eğer, şüphe ettğin mekanda hazine yoksa kağıt uçmaz. 8. VEFK İLE TERBİ':


11 Kağıt üzerine yazılacak Vefkler budur:

9. İHLAS SURESİ İLE TERBİ: Allah rizası için 7 gün riyazatlı olarak oruç tut. Oruçlu iken hergün binbir (1001) defa İhlas Suresini oku. Her yüzde (100) bir (1) defa da bu surenin Azimetini oku.

‫تاوحكلوا يعبد المو ل‬ ‫ت اي اعمبد الحر محا من اوافم اعلوا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫اح‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا م‬ ‫ا ا ام ا‬ ‫امات مؤامرو ان بلله اوا اكللمك مم اعلا ليه اب اراك ا فليك مم او اعلاميك مم‬

Tevekkelü Ya Abdülvahid ente Ya Abdüssamed ente Ya Abdurrahman vefalü ma tü’merune bihi ve ükelliküm aleyhi barakallahü fiküm ve aleyküm. Yedi gün süresince farz namazlarının hepsini cemeatle kıl. Yedi günü böyle tamamladıktan sonra, şu hatemi kağıt üzerine yaz.


12 Daha sonra şüphe ettiğin mekana git ve kağıdı önüne koy. Kağıdın üzerine binbir (1001) defa İhlas Sure'sini oku. Kağıt uçar ve definenin üzerine konar. Kağıdın yazılı tarafı şüphe ettiğin yere düşerse, o hazine Altındır. Eğer şüpheli yere kağıdın beyaz tarafı düşerse, o hazine Gümüş tür. Eğer hazinenin derinliğini bilmek istersen: Kırk (40) defa İhlas suresini oku, o zaman kağıt tekrar uçar ve başka bir yere konar. Kağıdın ilk düştüğü yerle, ikinci düştüğü yer arasındaki mesafe hazinenin derinliğinin mesafesidir. Anla! İrşad olursun. Bu mesele her istenilen şey için mücerreb (denenmiş) olup, sahih (doğru) tir. Bunun için dört köşeli bir levha al. Levhanın dört köşesine şu isimlerden birini yaz. (Levhanın her köşesine bir isim) 10. LEVHA İLE TERBİ:

‫وح‬ ‫ص مام اح مام ايفا م‬ ‫ا‬ ‫ث ن م‬

Sam Ham Yasef Nuh Levhanın köşelerine bu isimleri yazdıktan sonra, ortasınada şu Ayeti Kerime'lerle isimleri yaz:

‫بلس لم ل‬ ‫ت املارضض لزلمزا الا واخرج ل‬ ‫ا الحر مح لن الحرلحي لاملذاازلم لزلا ل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا اا‬ ‫م‬ ‫املامرض اثم اقا الاا اوقا اال ام للنم اسان اما الاا اوال مذ قاتا ملت مم نا مف اسا فاا حد ارمء مت فل ايها‬ ‫آهياا شر ل‬ ‫وا ممرلج ماكمن تم تا مكتت مو ان ل‬ ‫احا للك لمل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اح‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫اه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اا اا‬ ‫ا م‬ ‫ا‬ ‫بانا لاء ممن تا لقر الم اع اج ال الم اع اج ال لبا لمق اواهياق اواهيا لقل اوطا مم اهمي لقل اواهمكول‬ ‫وهاق وه اقره وصع اذع ب يلنوا وع لجلوا وع ل‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اع‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫اعةا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا ا ا ا ا م ام ا ا م ا ا م‬

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahra cetül ardu eskaleha. Ve kalel insanü maleha. Ve izkateltüm nefsen feddara’tüm fiha vallahü muhricün ma küntüm tektümun. Ahiyyen Şerahiyyen elvahan elvahan likülli benai müntekırin elacele elacele bi hakki ve Heyekın ve Heyekılin ve Tamheykılin ve Hemkülin ve Hakın ve Hekarahin ve Sa’zeın beyyinü ve accilü ve accilü essaate essaate.


13 Sonra levhanın tam ortasına yeni bir çivi çak. Çivinin başına iki erkek baş parmaklarını koysun. Sende şu Azimeti oku:

‫ا الر مح لن الرلحي لم ال‬ ‫ص افا والممرواة لمن شعائللر ل‬ ‫ح‬ ‫ا فا ام من‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫بل مس لم ل ح ا ح‬ ‫ا‬ ‫ا ا ما م ا‬ ‫ف طااوافاا لبا لمق الوح‬ ‫اح اعلامي له ا من ياطححو ا‬ ‫اح حج المبا مي ا‬ ‫ت ا لو ماعتا امار فالاجنا ا‬ ‫ب موسى و لعيسى وال‬ ‫ب الوح والم اقلامم وبلر ل‬ ‫ومافلفل ليه وبلر ل‬ ‫اس‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا ا ا‬ ‫ا‬ ‫ويونس والميسع وذالم لك مف لل ا لجب انمت ي ل‬ ‫ت اي امميمو من‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م ا ا ا ا ا‬ ‫ا ا ا ااا ا‬ ‫ل ل‬ ‫ل ل‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫ي او لل مّلا مسااء ميبل ا‬ ‫ت ايابو ا ملياة اجيبوا طاائع ا‬ ‫اوانم ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. İnnes safa vel mervete min şeairillahi femen haccel beyte evi’temera fela cünaha aleyhi en yettavvefe Tavafan bi hakki elühın ve ma fihi ve bi rabbi elühın vel kalemü ve bi rabbi Musa ve İsa ve ilyase ve Yunüse Velyesea ve Zülkifli ecib ente ya inayetü ve ente Ya Meymun ve ente Ya Ebul heyeti ecibu taiıne ve lil esma-i mucibin. Bu levha ile başka amellerde işlersin. Örneğin: Suçlanan bir kimseyi, bağlı veya sihirli olanı Allah c.c. ın izniyle bilirsin. Bunun için: O kişinin ve annesinin ismini bir kağıt üzerine yaz ve yazdığın kağıdı levhanın üzerine koy ve şöyle dersin:

‫اح ب ه لذ له ام للس لم اشر ل‬ ‫ال من اكا ان ص ل‬ ‫ف النل ل‬ ‫حب الم اف لان فا اد ملور ال ملدفحلة‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫يل‬ ‫ايل ل‬ ‫ي اوال من اكا ان بالراي فا اد ملور شاالا‬

İn kane sahibü hazihil ismi şerefin nebiyyil fani fedevvirud diffeti yemini ve in kane beriyyen fedevviru şimalen. (Bu ismin sahibi olan kişi fanisi müşerref olan nebidense levhayı sağa yönlendirin. Suçlu ise sola yönlendirin). Bu duayı söyleyip, Azimeti bir daha okursun. Levha sağa veya sola döner. Sen iyi anla! Allah c.c. ın izniyle irşad olursun. 11. TAS İLE TERBİ: Gizli olan şeyleri ve defineleri çıkarmak için, bu mevzu sahih olup mücerrebdir. Her şeyin bir yolu vardır.


14 Bunun için: Sarı ve sırçalı bir tasa aşağıdaki esmaları, daire şeklinde Cumartesi günü, Zühal saatinde yaz. Yazdıktan sonra, buhuru meryem, senderus ve lüban ile tası buhurla. Daha sonra tasın içine yedi adet Arpa ve üç adette Buğday koy. Akıl baliğ olmadık bir çocuğun eline şüpheli mekanda tası ver. Tası vermeden öncede o mekanı Lüban ile buhurla. Çocuk elinde tası tutarak, şüpheli mekanın başında dursun. Sende eline bir Nar dalı al. Çocuk elindeki tas ile dururken, sende aşağıda gelecek olan Azimeti okumaya başla ve çocuğa şüpheli mekanın içinde yürümesini söyle. Çocuk hazinenin üzerine geldiğinde, müvekkiller çocuğu ani bir şekilde duruturlar. Hiç kimse o çocuğu yerinden hareket ettiremez. Bilki; Hazine çocuğun durduğu yerdedir. Çocuk hiç durmadan yürürse o mekanda hazine yoktur. Eğer, gizli olan şeyleri (Kayıp, sihir vb.) meydana çıkarmak istersen, bu ameli aynı şekilde yaparsın. Ama çocuk tas elinde iken, evin kapısısının önünde durmalı ve Azimet okunurken evin içine girmelidir. Tasın içine yazılacak Dairenin şekli budur:

Okunacak Azimet te budur:


‫‪15‬‬

‫الل لن الحرلجي لم لب ل‬ ‫ل الح لذى لااللاها اللحه او املاحولل‬ ‫اقم اس ممت اعلاميك مم ايه اها م م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫اهر والمب ل‬ ‫اطن اوه او بلك لمل اش مىء اعلليم اللح اما ا مسار معت مم او‬ ‫اواملخر اوالظح ا ا‬ ‫ا لجب تم اين ماكمن تم لمن بللا لد ل‬ ‫ا تا اعالاى اس مهلل اها اوا مجبالل اها اوباملراها‬ ‫م م ما ا م م‬ ‫وامب لراها فااللمن ا معظام اعلاميكم لبم لل مس لم الح لذى المم مكت ل‬ ‫وب ا من اتابهوا اه لذ له‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الطحاسسةا ال ال اك اذا واك اذا لب لق شش ظاطوش ش افال ا ل‬ ‫ب اي اد مم لراي مط‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا ام ا‬ ‫م‬ ‫اا‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫وخ اللحاما اقم با ملت مم اوا مسبا محت مم اه لذ له‬ ‫بلعحزت اتوه احاسه او اسيلمدك مم ا ابن م‬ ‫اس لة ال ال اك اذا اواك اذا لبا لمق اهول اهميلاب با مك افش با مك افش اش افافا مه‬ ‫الطح ا‬ ‫ا لجيبوا واسحبوا ه لذ له الطح ل‬ ‫ضروا كلح اما اعازممت نا مقارة املامر ل‬ ‫ض‬ ‫اسةا ا مح ا‬ ‫اما ا‬ ‫ا‬ ‫امحرة‬

‫‪Aksemtü aleyküm eyyühel cinnir racimi billahillezi la ilahe illa‬‬ ‫‪hüvel evvelü vel ahiru vez zahirü vel batınü ve hüve bi külli‬‬ ‫‪şeyin alim. İlla ma esra’tüm ve ecibtüm eyne ma küntüm min‬‬ ‫‪biladillahi teala sehliha ve ecbeliha ve berriha ve bahriha‬‬ ‫‪feinni a’zemü aleyküm bil ismillezimil mektubi en tehabbü‬‬ ‫‪hazihit taseti ila keza ve keza bi hakki şeşin zatuşin şefalin‬‬ ‫‪ecib ya demriyat bi izzeti temuhin hasihin ve seyyidiküm eba‬‬ ‫‪nuh illa ma akbeltüm ve eshabtüm hazihit tasete ila keza ve‬‬ ‫‪keza bi hakki ehulin heylabin bekfeşin bekfeşin şefafeh ecibu‬‬ ‫‪ve eshabu hazihit tasete ihdaru küllema azemtü nakratül ardı‬‬ ‫‪merratin.‬‬ ‫‪Eğer icabet gecikirse, şu isimleri okursun:‬‬

‫ل ل‬ ‫يج باياابا مه لا امها قا مل اق مه اسيح باا‬ ‫ايف مور ه اوطااه مر قااه مر اهمي اه م‬ ‫ات اساؤ م‬ ‫ب اك لر م‬ ‫ل ل ل‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫اسه‬ ‫ذال ا‬ ‫ك ه او ا الحذى لاالاها الح ه او اوالطه مور س ايا سيوا ايحت اها الطح ا‬


16

‫ال‬ ‫ت بلله اس لفيناةا نوح انوخ لامي غوب اسمي غوب اس مليوب‬ ‫ار‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اام‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫اه مليوب اهمي لوب طا مشطاش اهطاميش طا لريش ا مرميش ال ا مكبا مر لبانم ا‬ ‫ت ال مستلظم اه اارا ا معياطوش ا مركوش ام معيااش اوطوش‬ ‫استاظم اهار م‬ ‫المق مد ارةا او م‬ * ‫اعةا‬ ‫اعةا ال حس ا‬ ‫احا الم اع اج ال الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫احا الم او ا‬ ‫الم او ا‬

Ya für huve tahir kahir heyhat saüb keric beyabeh lemehe kalkah seyyeben zalike hüvallahüllezi la ilahe illa hüve vettur. Siran siru eyyetühet tasehü ila keza ve keza saret bihi sefineten nuhın ve nemuhın leyğubin seyğubin selyubin helyubin heylubin taştaşin hetayşin tarişin ermişin allahü ekber bi entel kudreten vestazherat istızharan a’yetuşin erkuşin ma’yaşin vetuşin elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate

12. KAĞIT İLE TERBİ': Dört (4) tane kağıt alıp, her kağıt üzerine aşağıdaki Esmaları yaz. Yazdığın kağıtlarla birlikte şüphe ettiğin mekana git. Kağıtların üzerinede aşağıda gelecek olan Azimeti oku ve kağıtları arkana doğru at. Kağıtlar havada uçar ve dördüde aynı yere düşerse orada hazine vardır. Eğer kağıtlar ayrı ayrı yerlere düşerse o mekanda hazine yoktur. Kağıtlara yazılacak Esmalar budur:

‫اهمي لوب اهمي لوب اسميلوب اسمي لوب ام لهيل ام لهيل فا لهيل فا لهيل ا ممشوا‬ ‫ل‬ ‫لل ل‬ ‫ك اع لن الممطاالل ل‬ ‫ب اك لس مح لر‬ ‫او مامشوا اوبايلمنوا اهذه الدحفينا لة ا موامنن ذال ا‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫الم ام مدفو ان او اغ ملي اذل ا‬

Heylubin Heylubin Seylubin Seylubin Mehilin Mehilin Fehilin Fehilin Emşu Vemşu ve beyyinü hazihid defineti ev nahnü zalike anil mutalibi ke sihril medfune ve ğayri zalik. Kağıtların üzerine okunacak Azimette budur:

‫با مك لميناد با مك لميناد ا مهيا اارمكش ا مهيا اارمكش با مك اشا با مك اشا لع مل اشاقلش‬


17

‫لع مل اشاقلش لم مهراقلش لم مهراقلش انم اشاش انم اشاش ام مق اشل ام مق اشل‬ ‫ال‬ ‫حام اه لذ له املا مسا لاء او مامشوا اه لذ له املاموار لاق الشي لّ الشي‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫يب‬ ‫ج‬ ‫ا ا‬ ‫صولر فا اج لم معنااه مم اجم اعا النحه‬ ‫لبا لمق اع لمي اع لمي اك موالاا من اون لفخ لف ال ه‬ ‫لمن سلايما ان والنحه بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم الحتا معلوا اعلا حى اوأمت لون‬ ‫م ما ا م‬ ‫اض لرين بلس لم ل‬ ‫ل‬ ‫مسلل لمي م س لر لعي طاائلعلي ح ل‬ ‫ا ر مل‬ ‫ي‬ ‫ب الم اعالام ا‬ ‫م ا م ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا م‬ ‫اعةا‬ ‫اعةا ال حس ا‬ ‫احا الم اع اج ال الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫احا الم او ا‬ ‫الم او ا‬

Bekminedin Bekminedin Ehyarakşin Ehyarakşin Bekşan Bekşan Ilşakışin Ilşakışin Mihrakışin Mihrakışin Enşaşin Enşaşin Makşelin Makşelin Ecibü Ya huddame hazihil esma-i vemşu hazihil evrakı Şemirin Şemirin bihakki Amirin Amirin Kevlehan Ve nüfiha fissuri fecemi’nahüm cema. İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tünü müslimin. Müsriıne taiıne hadırine bismillahi rabbil alemin. elvahan elvahan elacele elacele essaate assaatu.

13. NAR DALI İLE DEFİNE KEŞFİ: İki adet Nar çubuğu alıp, üzerlerine aşağıdaki Azimeti yazarsın. Yazdıktan sonra çubukların ucunu çatallaştırırsın. Yani çubukların uçları birbirine girecek şekilde kertiklersin. Sonra çubukların üzerine Esma-i Kameri okur ve daha sonra şüphe ettiğin mekana gidip, çubukları kertiklerinden birbirine geçirip, şüpheli mekanda yürümeye başla. Çubuklar seni definenin olduğu yere doğru adeta sürüklercesine götürür ve definenin üzerine gelince aşağı doğru eğilirler. Bilki! Talep ettiğin hazine oradadır. Kazar ve defineyi çıkarırsın. Bu Nar çubuklarını diğer hacetlerdede (gizli şeyleri ortaya çıkarmada, sihir bulmada ve benzeri şeyler) Allah tealanın izni ile kullanırsın. Nar çubukları üzerine yazılacak Azimet budur:


18

‫لاي ل‬ ‫اش ملش ايم ان اسيااف‬ ‫اخيم لاياالا مغو لاياافور لايااروث لايااروغ لايااروش لايا ا‬ ‫ا‬ ‫الاا لرث ايم ان الم اوا لرث ايم ان ادنم اهش ايم ان اخمن ادل ايم ان يامنكول ايم ان‬ ‫ايم ان م‬ ‫ض اين دخ ل‬ ‫ان ال حساكلن فل ى‬ ‫ام منصور ايم ان نا اهاش ايم ان ثاباات املامر ل م ا ا‬ ‫ا ملوى ايهها النحثليب لسيوا ال‬ ‫الابليح لة لب لق المملل ل‬ ‫ك الح لذى لاه الم ل‬ ‫ف رأمس‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اا ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ف فام ولف ك لل فام الم ل‬ ‫ف وجه لف ك لل وجه الم ل‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫مام‬ ‫ا مو لف ك لمل ارأمس الم ا م‬ ‫ا م‬ ‫ان ي من لطق بلك لل صوت لغاة يسبلح ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل ل‬ ‫ا او مح اده‬ ‫ام‬ ‫ل اسان اوف ك لمل ل اس ا‬ ‫م ام‬ ‫المواحا المعجل ال حساعةا يايهها ل‬ ‫الس اه لام لبا لمق الم امللك الم اعلحم‬ ‫ا ا ااا ا ا ا م‬ ‫مال مّ مّ اّ لذى ال من يا اشأم ايمرلج اما يا مسكن لف املامر ل‬ ‫ض انم لزلوا اعلاى الم ام لال‬ ‫لل‬ ‫ت املامر ل‬ ‫ي‬ ‫ض بلار محاتل ا‬ ‫ك اي ا مر اح ام الحراح ا‬ ‫المم اخبحاء امت ا‬

Leyahımin leyalağvin leyafurin leyarusin leyaruğin leyaruşin leyaşelşin eyne seyafü eynel harisü eynel varisü eyne denheşin eyne handalin eyne yenkülin eyne mansurin eyne nehaşin eyne sebatül ardı eyne duhanis sakinü fil heva eyyühen nesibe siru ilel habiyyeti bi hakkil melikillezi lehü elfi ra’sin ev fi külli ra’sin elfi vechin fi külli vechin elfi femin ve fi külli femin elfi lisani ve fi külli lisani yentiku bi külli savtin lüğatin yüsebbihullahü vahdehü elvahan elacele essaate ya eyyühes sihami bi hakkil melikül allamüllezi in yeşe’yahricü ma yeskünü fil ardı ünzilü alel malil muhabbaü tahtel ardı bi rahmetike ya erhamerrahimin. Bir yumurta al ve yumurtanın üzerine aşağıdaki tılsımı yaz. Yazdıktan sonra, şüpheli mekana git ve yumurtayı o mekana koy. Sure-i Yasin'i oku ve hemen o mekanı terket. Ertesi gün o mekana geldiğinde, o mekanda hazine varsa, yumurtayı definenin üzerinde bulursun. Eğer o mekanda hazine yoksa, yumurta senin koyduğun gibi kalır. Sen! İyi anla. 14. YUMURTA İLE TERBİ':


19 Yumurta üzerine yazılacak tılsım budur:

5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 ‫ااا ا ا ا لو ط ااااااا ه ه‬ ‫ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن اي اعلل هى اي اعلل هى اي اعلل هى اي اعلل هى‬5 5 5 5 ‫اي اعلل هى اي اعلل هى اي اعلل هى اي اعلل هى اي اعلل هى اي اعلل هى اّيايايا اعلل هى‬ Bir yumurta alıp, üzerine Çarşamba günü Şems sure sini kırk (40) defa oku. Okuduktan sonra şüpheli mekana gidip, yumurtayı yere göm. Gömdükten sonra aşağıdaki Ayeti Kerimeyi yetmiş (70) defa okuyup, mekanı terket. Ertesi günü o mekana erkenden gelip, yumurtanın üzerini aç. Eğer yumurta parça parça olmuş ise orada hazine vardır. Eğer yumurta sapasağlam duruyorsa, o mekanda hazine yoktur. Sen anla! Yetmiş defa okunacak Ayeti Kerimeler budur: 15.YUMURTA İLE TERBİ':

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر مح لن الحرل‬ ‫ل‬ ‫اب ال حس ام لاء لبااء ممن اه لمر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا ا‬ ‫م‬ ‫ون فاالمتا اقى الم اماء اعلاى ا ممرر قا مدق لد ارار‬ ‫ض عي ا‬ ‫اوفاجحمران املامر ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Fefetahna ebvabes sema-i bi main münhemir. Ve feccernel arda uyunen feltekal maü ala emri kadkudir.

Yumurta ile terbi’ yapmak istersen, önce bu amelin riyazatını yap. Bunun için: Salı gününden başlayarak, üç gün oruç tut. Üç gün boyunca hayvan ve hayvandan çıkan gıdalar yeme. İftarını arpa ekmeği ile yap. Böylece Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerini oruçla geçir. Cuma akşamı olduğunda tenha bir yere çekilip, kıbleye karşı iki diz üzerine otur. Oturduğun yerin etrafına bir daire çiz ve aşağıdaki isimleri yirmi (20) defa oku. Karşına bir şahıs gelir ve sana; “Hacetin nedir” diye sorar. Sende; Bana itaat edecek, her söylediğimi işitecek, uzakta ve yakında yanıma hemen gelecek bir hadim istiyorum” dersin. O hadim senin isteklerini bazı şartlar ileri sürerek kabül eder. Bundan sonra senin için acaip işler (Uzağı yakınlaştırmak, kaleleri feth etmek, hazinelerin kapısını açmak ve tayyıl ard gibi) yapar. Senin her 16. YUMURTA İLE TERBİ':


20 istediğini yerine getirir. Bu acaip ameli Süleyman Aleyhisselamın veziri Asaf bin Berhiya yapardı. Yirmi defa okunacak isimler budur:

‫اي لهن اي لهن ابه ابه ام مواه ام مواه اه اي اهمي اه اارش اي اهمي اه اارش اين اورش‬ ‫صيا اارش اي ارش اي ارش ياه‬ ‫ص مم ا‬ ‫صيا اارش اي ا‬ ‫اص مم ا‬ ‫اين اورش ا مرش ا مرش يا ا‬ ‫ياه باه باه ايموص ايموص اي احنحا من اي امنحا من اي او لاسع املامراكا ان اخنا مخ‬ ‫وت اهميخ الحله حم‬ ‫وت ا مراي ال ايه او اهيوه بل مستا اماهو باناخ اش ا‬ ‫اي اشلل ايعخ ا‬ ‫الا لد لي لبا لمق اه لذ له املا مسا لاء لعمن اد اك ال حن يا مس امع كلح اها ا امه باه‬ ‫اس لمخ مرلل م‬ ‫ير ح ل‬ ‫ي‬ ‫ب الم اعالام ا‬ ‫اا‬

Ya hinin Ya hinin Bahin Bahin mevhen mevhen ya heyharaşin ya heyharaşin ya nuraşin ya nuraşin erşin erşin ya samsayaraşin ya samsayaraşin ya raşin ya raşin yehin yehin behin behin ya musın ya musın ya hannan ya mennan ya vasiul erkani hanah ya şeliahutan eryalehın ya hu heyuhin bistemahu benehın şemutan heyhın allahümme sehhirlil hadimi bi hakki hazihil esma-i ındeke inne yesmeu külleha emehin behin ya rabbel alemin. Bu amelin buhuru halvette iken Lübani zeker, Meyatü saile ve Senderus'tur. Bu riyazatı tamamladıktan sonra, aşağıdaki Azimeti bir yumurta üzerine yaz ve yazdığını yumurtanın üzerine oku. Daha sonra şüphe ettiğin mekana o yumurtayı göm ve mekanı terket. Ertesi gün o mekana gelip, yumurtanın üzerini aç. Eğer, yumurta parçalanmış ise orada hazine vardır. Yumurta sağlam duruyorsa, orada hazine yoktur. Yumurta üzerine yazılacak ve okunacak Azimet:


21

‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ت تا مقلاق مل ا‬ ‫اس بااسر اسبااسر اسبواكة اسبواكة اكطم امطام اكطم امطام تا مقلاق مل ا‬ ‫ت مطااق مطااق طااق طااق ايم ان الهرؤس املامربا اعة ام اازر‬ ‫ت ن زلا م‬ ‫ن زلا م‬ ‫حام اه لذ له املا مسا لاء ان‬ ‫اواك ممطام اوقا مس اوارة اوطامي اكل اقم اس ممت اعلاميك مم ايخد ا‬ ‫ال لدي ا من يام لشى ه لذ ل‬ ‫البليح ل‬ ‫ضة ال ال م اك ل‬ ‫احا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اتممروا اه اذا ما‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا ا‬ ‫اا‬ ‫ا‬ 2 ‫اعةا‬ ‫ ال حس ا‬2 ‫ الم اع اج ال‬2

Sebaserin sebaserin sebuketin sebuketin katmatamin katmatamin taklekulte taklekulte nüzület nüzület mutakın mutakın takın takın eyner ruüsül erbaatün mazerin kamtamin kasveratin taykel aksemtü aleyküm ya huddame hazihil esmai en te’murü hazel hadimü en yemşi hazihil beydatü ila mekanil habiyyeti elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate.

Aşağıdaki Esmaları bir tas içine ve balik olmamış çocuğun iki eline yaz. Tası ve çocuğun ellerini Hasalban ve Lübani zeker ile buhurla. Yazılı tası çocuk iki eliyle tutsun. Sende yazmış olduğun Esmaları 4, 7 veya 21 defa oku. Ama bu ameli şüphe ettiğin mekanda yap. Sen, Esmaları okurken çocuk mekanda yürüsün. Hazinenin üzerine geldiğinde çocuğu ani bir duruşla duruturlar. Okunacak ve yazılacak Esmalar budur: 17. TAS İLE TERBİ':


22

‫افحاك افحاك اثليم اثليم بالليخ بالليخ ا مهروج ا مهروج با مهاراج با مهاراج‬ ‫ال الم اعلل هى اعلاى ك لمل بااراخ‬ ‫اشطم املليخ اشطم املليخ اشا اشا اشااخ اشااخ الم اع ل ه‬ ‫الح لذى ي معلام ادبليب النحملاة ال هسوادا وارفاعوا الم اك ل‬ ‫ح‬ ‫وها‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫اسةا اوجهر ا‬ ‫م ام‬ ‫ا م‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫اللل الممو لض لع المممت هوم لبلدحفل‬ ‫وع لف لف ه اذا المم اك ل‬ ‫ان لبا لمق‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫اا ام‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ك ب هيائل‬ ‫ه لذ له املا مسا لاء ولب لق المملل ل‬ ‫يل اويا لمس مر اش له اد ا انحه لااللاها اللحه او‬ ‫ا‬ ‫ا ا م ا اما م‬ ‫الا لكيم‬ ‫اوالم املائل اك لة اواولوا المعلمل لم قاائل اما لبلم لق مس لط لااللاها اللحه او الم اع لزيز م‬

Effakin effakin esimin esimin belihın belihın ehrucin ehrucin behracin behracin şatmelihın şatmelihın şemahın şemahın elaliyyü elaliyyü ala külli berahın ellezi ya’lemü debiben nemletüs süvdan verfeul keffi vet tasete ve cürruha ilel mevdıul methümü bid definel mevduı fi hazal mekan bi hakki hazihil esmai ve bi hakkil melikil behyail ve yessir. Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketi ve ülül ılmi kaimen bil kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim.

Aşağidaki tılsımı ve Ayeti Kerimeyi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, kağıdı bir Horozun boynuna tak. Şüphe ettiğin mekana Horozu sal. Horoz medfun malın üzerinde durup çırpınır, gagası ve ayakları ile orayı deşeler. Sen bilki! Define oradadır. Yazılacak tılsım ve Ayeti Kerime budur: 18. HOROZ İLE TERBİ':


23

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم اوآتامي نااه لم ان المكنولز اما ال حن ام اف لاتاه لاتا نوء‬ ‫م‬ ‫صبا لة‬ ‫لبلمع م‬

Tılsımlar.Bismillahirrahmanirrahim. Ve ateynahü minel künüzi ma inne mefatihahü letenü-ü bil usbeti.

Ekşi bir nar levhası alıp, levhanın üzerine yedi (7) defa Sure-i Şemsi ve yedi defa da Sure-i Zilzali oku. Okuduktan sonra levhanın üzerine aşağıdaki Hatemi yaz. Levhanın üzerine tekrar aynı sureleri yedişer defa oku. Daha sonra levha ile birlikte şüphe ettiğin mekana gidip, şüpheli mekanın üzerinde yürü. Tam definenin üzerine geldiğinde, seni ani bir duruşla duruturlar. Durduğun yer definenin üzeridir. Bu mesele sahih olup, defalarca tecrübe edilmiştir. Sen iyi anla! Ekşi Nar levhası üzerine yazılacak Hatem budur: 19. NAR LEVHASI İLE TERBİ':

20. VEFK İLE TERBİ':

Bu mevzu sahih olup, mücerrebdir. Aşağıdaki Vefki şerifi bir kağıt üzerine yazıp, üzerine yüzotuzüç (133) defa şu Ayeti kerimeyi oku.

‫س لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم و لعمن اده ام افاتلح المغامي ل‬ ‫ب لايا معلامها اللحه او اويا معلام‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ام لاف المبا ملر اوالمبا مح لر اواماتا مسقط لم من اوارقاة اللحيا معلام اها اولا احبحة‬


24

‫ل‬ ‫ض ولارطمب ولايبلس اللح لف كل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف ظل امات املامر ل ا ا ا ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ındehü mefatihul ğaybi la ya’lemüha illa hüve ve ya’lemü ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min verakatin illa ya’lemüha ve habbetin fi zulümatil ardı ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Sonra yazdığın Vefki Hasalban ile tebhir et. Daha sonra şüphe ettiğin mekana gidip, mekanda kağıdı arkana doğru at. Kağıt uçarak definenin tam üzerine düşer. Bilki! Define kağıdın düştüğü yerdedir. Anla ve iyi fehim et. Kağıt üzerine yazılacak Vefk budur:

21. HOROZ İLE TERBİ': Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri bir kağıt üzerine yazıp, yazdığın bu kağıdı da bir Horozun boğazına tak. Horozu şüpheli mekana sal. Horoz o mekanda gezinip, tam hazinenin üzerinde durur. Gagası ve ayakları ile orayı deşeler ve kanatlarını çırpar. Bilki! Medfun mal oradadır. Horoz hiçbir şey yapmazsa, define yoktur. Kağıt üzerine yazılacak Ayeti Kerime ler budur:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر مح لن الحرلحي لم ا حمن ي ه لديكم لف الظهلم ل‬ ‫ات المبا ملرملر اوالمبا مح لر‬ ‫ا‬ ‫م ام م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫من ي ه لد ا فاهو الممهتا لدى ال نورر ال حسمو ل‬ ‫ات اواملامر ل‬ ‫ض امثال‬ ‫ا م‬ ‫ا م ام‬ ‫اا‬


25

‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫صبااحح الم لم م ل‬ ‫اجة‬ ‫نولرله اكم مش اكوة ف ايها م م‬ ‫اجة الهز اج ا‬ ‫صبااح ف ز اج ا‬ ‫اكانح اها اك مواكب د ملرى يوقاد لم من اش اجارة مبا ااراكة ازيمتوناة لا اش مرقليحة‬ ‫ولا اغربليحة ي اكاد ازي ت ها ي ل‬ ‫ضىء اولا موالم تام اس مسه انر نور اعلاى نور‬ ‫ا م ا ما‬ ‫ض لرب ا املامث اال لل‬ ‫ي ه لدى ا لل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫حاس اوا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫م‬ ‫ا م ا اا‬ ‫ا‬ ‫بلك لل شىء علليم ا ملمدل ل‬ ‫ب المعالا ل‬ ‫ي الحر محا لن الحرلحي لم مالل ل‬ ‫ل ر مل‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫م ا م ا ام‬ ‫ا‬ ‫ي ولم ال ملدين ال حي اك ناعبد وال حي اك ناستاعلي اله لد ان ل‬ ‫الصار اط الم م مستا لق ايم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ام‬ ‫م‬ ‫م ا‬ ‫ا‬ ‫ضالمل‬ ‫لصرا اط الح ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫وب‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ين‬ ‫ذ‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا ام ا م م‬ ‫م ما‬ ‫ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Emmen yehdiküm fi zulümatil berri vel bahr. Men yehdillahü fehüvel mühtedi. Allahü nuris semavati vel ardı meselü nurihi kemişkatin fiha misbahun elmisbahu fi zücacetin ezzücacetü keenneha kevkebün dürriyyün yükadü min şeceretin mübareketin zeytünetin la şarkiyyetin ve la ğarbiyyetin yekadü zeytüha yüdıü ve lev lem temseshü narun nurun ala nurin yehdüllahü nurihi men yeşaü ve yadribüllahül emsale linnasi vallahü bikülli şeyin alim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyya kena’büdü ve iyya kenestein. İhdinas sıratal müstakim. Sıratellezine enamte aleyhim. Ğayril ma’dubi aleyhim veladdallin. 22. HOROZ İLE TERBİ': Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, kağıdı Horozun boynuna tak. Şüpheli mekana Horozu sal. Horoz hazine nerede ise orada durur ve orayı ayakları ile deşeler, çırpınır ve gagası ile didikler. Bilki! Aradığın şey oradadır. Allah Teala'ya hamdet. Orayı kazar ve ve defineyi Allah'ın izniyle çıkarırsın.

Yazılacak Ayeti Kerime ler budur:


26

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر مح لن الحرلحي لم مرج المبحري لن ي ملتا لقي ل‬ ‫ان بامي نا ه اما با مرازخ‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا ا م ام ا ا‬ ‫م‬ ‫لاي بغلي ل‬ ‫ان‬ ‫ام ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Maracel bahreyni yeltekiyan. Beyne hüma berzahın la yebkıyan. Veya bu iki Ayeti Kerimeyi bir levha üzerine yazıp, şüpheli mekana gel. İki kişi levhadan tutup, levhaya hiç bakmadan şüpheli mekanda yürüsünler. Hazinenin üzerine geldiklerin zaman ani bir duruşla duruturlar. Sen bilki! Hazine oradadır. Ama o iki kişi yürürken, sende sürekli Ayetel Kürsiyi okursun. 23. YUMURTA İLE TERBİ': Dört tane yumurta al ve yumurtaları güzelce yıkadıktan sonra, yumurtaların üzerine aşağıda gelecek olan harfleri yaz. Daha sonra yumurtaları Türşe (Kuzu kulağı otu) ile tebhir et. Bundan sonra şüphe ettiğin mekanın dört köşesine yumurtaları koy. Yumurtaların üzerine bir miktar toprak koyup gizledikten sonra, aşağıda gelecek olan Azimeti o mekanda yetmiş (70) defa oku ve orayı terket. Ertesi gün mekana gelip yumurtalara bak. Eğer yumurtalar aynı yere toplanmış ise hazine oradadır. Tekrar Azimeti yetmiş defa okur ve yumurtaların üzerine üflersin. Yer yarılır ve sana keşf olur. Ama bu ameli arabi ayın ilk günü yaparsın. Bu mevzu sahih olup mücerrebtir. Sen anla! Yumurtaların üzerine yazılacak olan harfler budur:

‫اشهصطعفلهم‬ Okunacak Azimet te budur:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم الحر محان اعلح ام المق مرآ ان اخلا اق ام للنم اسا ان اعلح امه المبا ياا ان‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫حجر يا مسج اد لان اوال حس اماءا ارفا اع اها‬ ‫حمس اوالم اق امر ب مسباان اوالن م‬ ‫حجم اوالش ا‬ ‫الش م‬ ‫ض اع الم لم ايزا ان الح تاطمغا موا لف الم لم ايزا ان اواقليموا الم اومز ان لبلم لق مس لط اولاتم لسروا‬ ‫اواو ا‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫حخل اذات املا مك ام لام‬ ‫ض او ا‬ ‫ض اع اها للا انلم ف ايها فااك اهة اوالن م‬ ‫ض ا‬ ‫الممازا ان اواملامر ا‬


27

‫ب ذوالمع م ل‬ ‫ل ل‬ ‫ى آلالء اربلمك اما ت اك ملذ اب لن اخلالا اق ام للنم اسا ان‬ ‫او م‬ ‫الا ه ا‬ ‫صف اوالحرمياان فابا م‬ ‫ل‬ ‫الا حن لمن مارلج لمن انر فابل ل‬ ‫ل‬ ‫اى آلالء‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ربلكما ت اك مل‬ ‫ل ل ل‬ ‫ب المم مشرل قا م ل‬ ‫ى آلالء اربلمك اما‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ي اوار ه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ب الم ام مغ لربا مي فاب ا م‬ ‫ا ا‬ ‫ام ا‬ ‫ل‬ ‫ان ب ي نا هما ب رازخ لاي بغلي ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل ل‬ ‫يك‬ ‫ان اب اراك ا ف ا‬ ‫ت اك مذ ابن امار اج المبا محاريم لن ياملتاقيا ام ا ام ام ا‬ ‫ل‬ ‫وعلايك تاوحكل يخد ل ل‬ ‫ض لة لة اعلاى‬ ‫حام اهذه املا مسااءاءا لبل مجا لاع اهؤلاء المبا مي ا‬ ‫اام ا ا ا ا‬ ‫البليح لة او الل حد فلين لة الح لذى ا لريده لب لق ه لذ له املا مس ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫لي م‬ ‫ا ام ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫ما م‬

Bismillahirrahmanirrahim. Errahman. Allemel Kuran. Halakal insan. Allemehül beyan. Eşşemsü vel kameru bi hüsban. Ven necmü veş şeceru yescüdan. Ves sema-e rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekımül vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel arda ve daaha lil enam. Fiha fakihetün ven nahlü zatül ekmam. Vel habbü zül asfi ver reyhan. Febieyyi alai rabbiküma tükezziban. Halakal insane min salsalin kel fehhar. Ve halakal canne min maricin min nar. Febieyyi alai rabbiküma tükezziban. Rabbül meşrikaynı ve rabbül ma’ribeyn. Febieyyi alai rabbiküma tükezziban. Maracel bahreyni yeltekiyan. Beynehüma berzahın la yebkıyan. Barakallahü fike ve aleyke tevekkelü Ya huddame hazihil esma-i bi icmaı haülail beydate alel habiyyeti ev iddefineti ellezi üridehü bi hakki hazihil esmai vel ayat.

24. KAĞIT İLE TERBİ': Eğer sen kağıt ile terbi’ yapmak istersen, bu en güzel olanıdır. Sahih olup, defalarca tecrübe edilmiştir. Sen bu ameli yapmak istediğin zaman, Salı günü güneş doğmadan önce kırmızı bir kağıt veya geyik derisi üzerine, gülsuyu ve zaferan ile aşağıdaki hatemi yaz. Hatemi gülsuyu, cavi, mastaki ve lübani zeker ile tebhir et. Sonra kağıdın ortasından kırmızı ipek ip geçir. İpin ucunada küçük bir çıngırak bağla. Çarşamba günü sabah erkenden şüphe ettiğin mekana git. Kağıdı tekrar adı geçen buhurlarla buhurla. Kağıdı önüne koyup, aşağıdaki Azimeti kağıdın üzerine kırk (40) defa oku. Kağıt havaya yükselir, havaya uçar ve hazinenin üzerine düşer. Eğer, orada hazine varsa kağıdın yazılı


‫‪28‬‬ ‫‪tarafı toprağın üzerine düşer. Eğer, orada hazine yoksa kağıdın‬‬ ‫‪yazılı tarafı yukarı doğru düşer.‬‬ ‫‪Kırmızı kağıt veya deri üzerine yazılacak Hatem budur:‬‬

‫‪Hatem üzerine kırk (40) defa okunacak Azimet te budur:‬‬

‫ا ولااللاه اللح ل‬ ‫ل ل ل ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫بل مس لم ا الحر محا لن الحرحي لم بل مس لم ا اولبل اوم ان ا ا‬ ‫ولاح وال ولاق حواة اللح لب ل‬ ‫ل الم اعلل لمىلمى الم اع لظيم با مهلا مهلايوب با مهلا مهلايوب‬ ‫ا ام ا‬ ‫اس مهلايوب اس مهلايوب اسم اس لهيل اسم اس لهيل اطملوخ اطملوخ بانوخ بانوخ‬ ‫ص معنليض اواي ادلميااخ اواي اش معلاك يامرفاع‬ ‫اج اواي ا‬ ‫اس مل اهلب اس مل اهلب تا اوحكل اي اديمبا م‬ ‫ه لذ له المورقاة وتامن لزلا علاى المم اك ل‬ ‫ان الم اممت هوم لبا لمق اوا معلام اما اكا ان قا مب ال ا من‬ ‫ا اا ا ا ا ا‬ ‫يكو ان الللاه اللح هو ع ل‬ ‫ل‬ ‫حه ااد لة ه او الحر محانن الحرلحيم هو‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا م ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا الح لذى لااللاها اللح ه او الم امللك المقدهوس ال حسلام المم مؤلمن المم اهمي لمن‬ ‫الااللق‬ ‫الابحار الممتا اكبلمي سمب احا ان ا اع حما ي مش لركو ان ه او ا م‬ ‫الم اع لزيز م‬


‫‪29‬‬

‫السن يسبلح لاه م لاف ال حسمو ل‬ ‫ات‬ ‫المباا لرئ المم ا‬ ‫ص ملور لاه املا مسااء م م ا ا م ا‬ ‫اا‬ ‫ال لكيم آل آل اليل اليل اكه افيائليل اكه افيائل‬ ‫اواملامر ل‬ ‫يل‬ ‫ض اوه او الم اع لزيز ما‬ ‫ما م ما م‬ ‫وهيلل ال ل‬ ‫ال ل‬ ‫صبااؤت‬ ‫ونى اد ا‬ ‫وهيلل ا مهيااش ا مهيااش اد ا‬ ‫ونى ا م‬ ‫اصباؤت علاى المم اك ل‬ ‫ان يامن افه لآل اشدحا لى اشدحا لى الوحوش الوحوش‬ ‫ما‬ ‫ا ا‬ ‫الوناش ا لجب يا محر يص ل‬ ‫احب يا مولم الثحلاثالة لبا لمق اد مملليخ اد مملليخ لبا لمق‬ ‫م ا ام ا ا‬ ‫ك اسمسمائليل ا لجب يميمو من ص ل‬ ‫لل ل‬ ‫احب يا مولم‬ ‫الم املك المم اؤمك لل اعلامي ا ا ا م م ا ا م‬ ‫ا‬ ‫ال حسب ل‬ ‫ت لب لق اازلل اازلل امزرارا امزررا و لب لق اللل ل‬ ‫ك‬ ‫ك المم اؤمكل لل اعلامي ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م ل ل م م ا ا لا ا ا ل ا‬ ‫صاحب يا موم املامربا اعةا ا مهيااش ا مهيااش‬ ‫ب ايب مرقاان ا‬ ‫يل اج م‬ ‫اك مس افياائ م‬ ‫ك لمي اكائليل ا لجب يم مذ لهب ص ل‬ ‫ك المم اؤمكل‬ ‫ولب لق المملل ل‬ ‫ل‬ ‫احب يا مولم‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م ا‬ ‫م م ا‬ ‫ا ام ا‬ ‫ك المم اؤمكل لل علايك روقم يائل ل‬ ‫املاح مد يه يه ولب لق المملل ل‬ ‫ب‬ ‫يل اج م‬ ‫ا ا ا ا ام ا‬ ‫ام ا ا م‬ ‫احب ي ول‬ ‫ي اشمهورش ص ل‬ ‫الا ل‬ ‫يس اولبا لمق اد مراد لميش اد مراد لميش اولبا لمق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا ام ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ك صرفايائليل ا لجب يمحرمة ص ل‬ ‫ك المم اؤمكل‬ ‫المملل ل‬ ‫احب ياولم ام للثمنا م ل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م م م ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ك المم اؤمكل لل علايك جب رائليل ا ل‬ ‫لب لق سام سام ولب لق المملل ل‬ ‫ض‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ب ايابميا م‬ ‫ا‬ ‫م اما م م‬ ‫ام ا ا ا ام ا‬ ‫صل‬ ‫ب‬ ‫احب يا مولم م‬ ‫الم اعة لبا لمق سباوح سبهوح قدهوس قدهوس اربحناا اوار ه‬ ‫ا‬ ‫ك المممو مكل لل علاي ا ل‬ ‫المملائل اك لة والهروح لب لق الم ملل ل‬ ‫يل اعلامي له ام‬ ‫ا ام‬ ‫ا م ام ا‬ ‫ا‬ ‫ك اعمن ياائ م‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫ي ا مجاع م‬ ‫ال حسلام او اعلاى المم مسلم ا‬


30 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve billahi ve minallahi ve la ilahe illallahi ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Behlehleyubin behlehleyubin sehleyubin sehleyubin semsehilin semsehilin atluhın atluhın benuhın benuhın selhebiyyün selhebiyyün tevekkelü ya deybac ve ya sa’nidın ve ya delyahın ve ya şa’lakin yerfeu hazihil verakati ve tenzilüha alel mekanil methumin bi hakki ve a’lemü ma kane kable en yekün. la ilahe illa hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanürrahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve el melikül kuddüsüs selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikün. Hüvalla hül halikul bariul musavvirü lehül esmaül hüsna. Yüsebbihu lehü ma fis semavati vel ard. Ve hüvel azizül hakim. Alin alin ilin ilin kehfeyalin kehfeyalin elühilin elühilin ehyaşin ehyaşin edunayi edunayi esbautin esbautin alel mekani yenfehü ali şeddayi şeddayi eluhuşin eluhuşin eluneşin ecib ya ahmer ya sahibü yevmis selaseti bi hakki demlihın demlihın bi hakkil melikil müekkili aleyke semsemail ecib ya meymun sahibü yevmis sebti bi hakki ezeliyyin ezeliyyin ezrarin ezrarin ve bi hakkil melikil müekkili aleyke kesfeyail ecib ya bürkan sahibu yevmil erbeate bi hakki ehyaşin ehyaşin ve bi hakkil melikil müekkili aleyke mikail ecib ya müzhib sahibü yevmil ahad yahin yahin ve bi hakkil melikil müekkili aleyke rukyail ecib ya şemhureş sahibu yevmil hamis ve bi hakki derdemişin derdemişin ve bi hakkil melikil müekkili aleyke sarfeyail ecib ya mürreh sahibu yevmil isneyn bi hakki samin samin ve bi hakkil melikil müekkili aleyke cebrail ecib ya ebyad sahibu yevmil cumuatü bi hakki sübbühun sübbühun kuddüsün kuddüsün rabbena ve rabbül melaiketi ver ruh bi hakkil melikil müekkili aleyke anyail aleyhimesselamü ve alel mürseline ecmeın. Aşağıdaki Esmaları ve Vefki bir tasın içine, bir erkek veya baliğ olmamış çocuğun iki eline yaz. Lübani zeker ile tası ve elleri buhurla. Şüpheli mekana gelerek, çocuğa tası tutup mekanda yürümesini emret. Sende o anda devamli yazmış olduğun Esmaları oku. Tası tutan kimse bir noktaya geldiğinde ani bir duruş ile duruturlar. Hiç kimse onu oradan hareket ettiremez. bilki! Hazine oradadır. Allah c.c. a hamdet ve kaz. Yazılacak ve okunacak budur: 25. TAS İLE TERBİ':


31

‫افحاك افحاك اثليم اثليم بالليخ بالليخ ا مهروج ا مهروج با مهاراج با مهاراج اشطم املليخ‬ ‫حل‬ ‫شطمملليخ اشاخ اشاخ المع ل ه ل‬ ‫ل‬ ‫يب‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا ا‬ ‫ال الم اعل هى اعلاى ك لمل بااراخ الذى يا معلام ادب ا‬ ‫النحملاة ال هسودا علاى صخرلة ال حسم لاء لف اللحي لاة الظهلم لاء وهه و الم اق ل‬ ‫اهر فا مو اق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م ا ا ا ما ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫لعب لاد له الح ل‬ ‫الابلي ا لجيبوا يخدحام اه لذ له املا مسا لاء والمبلسو الم اك ل‬ ‫ح‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫لطيف م‬ ‫اسةا‬ ‫م‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ان اللل فل ليه الدحفلي لم لم ن ال حذه ل ل ل‬ ‫وسليوها ال ال المم اك ل‬ ‫احا‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا ام ا‬ ‫احا الم او ا‬ ‫ب اوالمفضحة الم او ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫اعةا‬ ‫اعةا ال حس ا‬ ‫الم اع اج ال الم اع اج ال ال حس ا‬

Effakin effakin esimin esimin belihın belihın ehrucin ehrucin behracin behracin şatmelihın şatmelihın şemahın şemahın elaliyyü elaliyyü ala külli berahın ellezi ya’lemü debiben nemletüs süvdan ala sahratis semai fil leyletiz zulümai ve hüvel kahiru fevka ibadihil latifül habir. Ecibu ya huddame hazihil esmai vel bisül keffi vet tasete ve seyyiruha ilel mekani ila fihid define minez zehebi vel fiddeti elvahan elvahan elacele elacele essaata essaate. Esmalarla birlikte iki ele ve tasa yazılacak Vefk:

Aşağıdaki esmaları bir tasın içine ve baliğ olmamış çocuğun iki eline yaz. Şüphe ettiğin mekana gelip, tası ve çocuğun ellerini Lübani zeker ve Meyatü saile ile buhurla. Çocuk elindeki tas ile mekanın içinde yürüsün. Sende o anda yazmış 26. TAS İLE TERBİ':


32 olduğun Esmaları okumaya devam et. Çocuk hazinenin üzerine geldiği anda, müvekkiller onu ani bir duruşla duruturlar. Bilki! Medfun mal oradadır. Allah Teala'ya hamdet Orayı kaz ve hazineyi çıkar. Yazılacak ve okunacak Esmalar budur:

‫افحاك افحاك اثليم اثليم بالليخ بالليخ ا مهروج ا مهروج با مهاراج با مهاراج‬ ‫ال الم اعلل هى اعلاى ك لمل‬ ‫اشطم املليخ اشطم املليخ اشا اشاشااخ اشا اشا اشااخ الم اع ل ه‬ ‫ب راخ الح لذى ي معلام ادبل‬ ‫ص مخاراة ال حس ام لاء لف لف‬ ‫يب الن محملاة ال هس موادا اعلاى ال ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫اللحي لاة ال هسودا وهه و الم اق ل‬ ‫الا لكيم ا لخيبوا‬ ‫اهر فا مو اق لعبا لاد له اوه او الم اع لزيز م‬ ‫م‬ ‫ا ا ا‬ ‫ف والطحاسة وجروها ال‬ ‫يخدحام وارفاعوا الم اك ل‬ ‫ل الم ام مو لض لع الم اممت هوم‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ا ام‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ل‬ ‫وع لف لف ه اذا المم اك ل‬ ‫ان لبا لمق اه لذ له املا مسا لاء اولبا لمق‬ ‫ي الم ام موض ل‬ ‫لبلدحف ا‬ ‫ا ا‬ ‫ك ب هيائل‬ ‫المملل ل‬ ‫يل اويا لمسمر اش له اد ا انحه لااللاها اللحه او اوالم املائل اكةة اواولوا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫الا لكيم‬ ‫المعلمل لم قاائل اما لبلم لق مس لط لااللاها اللحه او الم اع لزيز م‬

Effakin effakin esimin esimin belihın belihın ehrucin ehrucin behracin behracin şatmelihın şatmelihın şemahın şemahın elaliyyü elaliyyü ala külli berahın ellezi ya’lemü debiben nemletüs süvdan ales sahrates semai fil leyletüs süvdan ve hüvel kahiru fevka ibadihi ve hüvel azizül hakim. Ecibu ya huddame hazihil esmai verfeul keffi vet tasete ve cürruha ilel mevdıul methümü bid definel mevduı fi hazal mekan bi hakki hazihil esma-i ve bi hakkil meliki behyail ve yessir. Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketi ve ülül ılmi kaimen bil kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim. Uzunluğu dirsekten parmak ucuna kadar olan iki tane Gül çubuğu kes. Çubukların ucunu birbirine geçecek şekilde kertikleyip, üzerlerine şu Ayeti Kerimeleri yaz: 27. ÇUBUK İLE TERBİ':


33

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم امار اج المبا محاريم لن ياملتا لقياا من بامي نا ه اما با مرازخ‬ ‫م‬ ‫لايامبغلياا من‬

Bismillahirrahmanirrahim. Maracel bahreyni yelte- kıyan. Beynehüma berzahun la yebğıyan. Yazdıktan sonra, şüpheli mekana gidip kertikleri birleştirerek, Ayetel Kürsi yi devamlı okuyarak mekanın içinde yürümeye başla. Hazinenin üzerine geldiğinde çubuklar yere doğru eğilirler. Sen bilki! Hazine oradadır. Ayetel Kürsi nin yerine Sure-i İhlası veya Sure-i Yasini “Fi imamim mübin” e kadar okursun. 28. TAS İLE TERBİ':

Nakşı olmayan bir tas alıp, tasın üzerine şu

isimleri:

‫ل‬ ‫يشس فا مشلا مم اعش اك مشطا مهش بلعلمل اشاقلش لم مهاراقلش اقم ش‬ ‫بلعلمل اقش ام مهلاق ا‬ ‫ل‬ ‫ب اي امميمو ان‬ ‫ام مق اهش قاا لرش اك مشلاباخ اج م‬

Biılkaşin mehlekışesin feşlemaşin keştahşin biılşakışin mihrakışin akşin makheşin karişin keşlebehin ecib ya meymun. Yazdıktan sonra, tasın içine su doldurup, nar ağacından bir dal al ve bu dal ile suyu karıştır. Her karıştırdığında yukarıdaki Azimeti oku. Tas hareket ederse, tas seni hazinenin olduğu yere götürür. Celb etmek, sara etmek, gaibi getirtmek ve buna benzer şeyler yapmak istersen, dilediğini vekil et. Sen hareket ettirmek, celb etmek ve diğerlerine emir edersin.

29. TESTİ İLE TERBİ': Testiyi yürütmek ve yerde olan birşeyi meydana çıkartmak istersen: Kırmızı renkli bir testi al ve içini su ile doldur. Dilediğin kişinin avucuna ve testinin üzerine şu isimleri yaz:

‫تا مرش تامي ارش تا لريش طا لريش طامريوش فايوش قا ملموش الليش امطم امش‬


34

‫النحه لمن سلايما ان والنحه بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم الحتا معلوا اعلا حى وأمت لون‬ ‫م ما ا م‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫م مسلم ا‬

Terşin teyraşin terişin tarişin taryuşin feyuşin kalmuşin elişin matmeşin. İnnehü min süleymane ve innehü bismillahir rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Yazdıktan sonra bu isimleri okuyarak hazine şüphe edilen mekanda yürütürsen, o kişi hazinenin üzerinde durur. Bu amelin buhuru ise lübani zeker ve Kizbere dir. 30. TESTİ İLE TERBİ': Testiyi yürütmek ve defineyi bulmak istersen: Kırmızı renkli bir testinin üzerine dokuz defa Tı harfini, erkek veya kadının elinede dokuz adet Tı ( ‫ )ط‬harfini yazdıktan

sonra testinin içine su doldur. Testiyi avucu yazılı olan kimse boğazından tutar. Sende şu Azimeti, testi o kişinin avucuna yapışana kadar oturduğun yerden lübani zeker ve kizbere buhurlarını tüttürerek oku. Okunacak Azimet budur:

‫ل‬ ‫ف الال ال‬ ‫فح‬ ‫وك او احملر مق اه لذ له المق ملةا اوالم اك ح‬ ‫ب اي اسميد ا‬ ‫اه مرش طامرش اج م‬ ‫اما لل الدحفل ل‬ ‫ي الح لذى فل ليه م‬ ‫الابليحةة ا موال ال امتااع فلا لن ابم لن فلاناةا اوالا‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫احا الم اع اجل‬ ‫ي مر اسل اعلاميك اما ش اواظ م من انر اوانااس فالاتامن تاصاران الم او ا‬ ‫اعةا‬ ‫ال حس ا‬

Herşin tarşin ecib ya seyduke ve harrik hazihil kulte vel keffi ila mahalid defini ellezi fihil habiyyeti ev ila metain fülan ibni fülane ve ela yurselü aleyküma şüvazun min narin ve nuhasün fela tentesıran. Elvahan elacele essaate. O kişi şüpheli mekanda dolaşırken, sende Azimeti okuyarak adı geçen buhurları tüttürürsen, o kişiyi şüpheli yerde duruturlar. Durutulduğu yer hazinenin üstüdür.


35 31. TESTİ İLE TERBİ': Kırmızı Testiyi yürütmek ve defineyi bulmak istersen: Kırmızı renkli bir testi al ve etrafına şu Azimeti hurufu mukatta’ olarak yaz. Yazılacak Azimet budur:

‫اه مرش طامرش طامريوش اكاش اك اكاش ام اكاش اع اج ج اع اجاج ا مرج‬ ‫اب صمنع ل‬ ‫واج ادنم لكيش ولهى اتهر محر ال حسح ل‬ ‫احا ا لجيبوا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫حام اه لذ له املا مسا لاء اوالمبلسوا المقلحةا اويا اد اما لس لك اها اوجهراها ال ال اما لل‬ ‫ايخد ا‬ ‫السرقالة ا لو لو الدحفلي لّ ا لو ل‬ ‫ل‬ ‫الس مح لر‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ‫م‬

Herşin tarşin taryuşin kaşin kekaşin mekaşin acecin acacin ercin vacin. Ve hiye temurru merras sehabi sunallahi elvahan ecibu ya huddame hazihil esma-i vel bisül kullete ve yedema sikiha ve curruha ila mahalis sirkati evid defini evis sihr. Yazdıktan sonra çocuğun eline testiyi ver ve lübani zeker buhurunu yakarak yazmış olduğun isimleri azimet olarak devamlı oku. Çocuk hazinenin üzerine geldiği an çok ani bir duruşla duruturlar. Sen Bilki! Gömülü olan define oradadır.

32. HAZİNE İSTİHARESİ: Bir yerde define olup olmadığını anlamak için: Önce iki rekat istihare namazı kılıp, her iki rekattada bir Fatiha ve kırk defa İhlas suresini oku. Namazdan sonra kıbleye karşı yönelip iki diz üzerine otur ve üçyüz (300) defa şu Ayeti i oku:

‫صل‬ ‫بلس لم ل‬ ‫ال ل‬ ‫ا الحر مح لن الحرلحي لم والح لذين آمنوا وع ل‬ ‫ات لان اك ملفار حن‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ا ا ا اا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اعمن ه مم اسيلمأاتلل مم اولانا مج لز يانحه مم ا مح اس ان الح لذى اكانوا يا مع املو ان‬

Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine amenu ve amilus salihati lenükeffiranne anhüm seyyiatihim veleneczi yennehüm ahsenellezi kanü ya’melun. Daha sonra dünya kelamı konuşmadan kıbleye karşı sağ yanın üzerine yat. Rüyanda ruhanilerden iki kişi gelip, o definenin nerede olduğunu ve oradan nasıl çıkarılacağını sana söylerler.


36 33. HAZİNEDEKİ TILSIMI İPTAL ETMEK: Tılsımlı olan bir mekanda sallanan kılıç, ok, yay ve benzeri gibi şeyler olursa, aşağıdaki Azimeti bir kağıda yazıp kağıdı alnına yapıştır. Eğer iki avucunada yazarsan daha iyi olur. Bu şekilde o mekana girip tılsımın karşısında durursan, tılsım iptal olur. Yazılacak Azimet budur:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم آل اش ملع تا اع مو تا اع مو اعمينل له سدهوه بل اك اف لاء امعل مى لممياال‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫م لطيعلى لاك ي آل ما اعظام س ملطا ل ل‬ ‫ك‬ ‫ان ا اواما اج ايد اشأمنه تابا ااراك اربحناا اوالامي ا‬ ‫م ا ا ا م‬ ‫المم ل‬ ‫ص مي‬ ‫ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Alin şelin teav teav aynihi suddühü bikefai meıyyin mimyalin mutıiyyin leke ya alin ma a’zamü sultanillahi ve ma ecide şe’nühü tebareke rabbena ve ileykel masır.

34. HAZİNEDEKİ TILSIMI İPTAL: Definenin üzerinde olan cinleri defetmek için, define şüphe ettiğin mekandan bir avuç toprak alıp, o toprağın üzerine yedi defa Ayetel Kürsi, 7 defa Zilzal suresi, 7 defa İnşirah suresi, 7 defa Kureyş suresi, 7 defa Fatiha suresi ve 7 defada şu Ayeti kerimeleri oku:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم فالا حما اتالحى اربهه للمل اجبا لل اج اعلاه اد اكا او اخحر‬ ‫م‬ ‫ك ا من تاتا اكبح ار فل ايها فاا مخرر مج النحك لم ان‬ ‫صعل اقا فا اما ياكون لا ا‬ ‫وسى ا‬ ‫م ا‬ ‫السحرر ال حن ا سي ب لطله ال‬ ‫ل ل ل‬ ‫ال ح ل‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ين قا ا‬ ‫ا ام‬ ‫وسى اماجمئ ت مم بله م م‬ ‫ال م ا‬ ‫ا‬ ‫صاغ لر ا‬ ‫لايصللح عمل المم مف لس ل‬ ‫ين‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م اا ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Felemma tecella rabbühü lil cebeli cealehü dekkan ve harra musa saıka. Fema yekünü leke en tetekebbera fiha feahruc inneke mines sağirin. Kale musa ma ci’tüm bihis sihru innallahe seyubtılühü innallahe la yuslihu amelel müfsidin. Aynı ameli üç defa tekrar edip toprağın üzerine üfle. Okuduğun toprağı o mekana serpersen, oradaki cinler mekanı terk ederler.


‫‪37‬‬ ‫‪Definelerden manileri iptal etmek için‬‬

‫‪35. MANİLERİ İPTAL ETMEK:‬‬

‫‪okunacak Azimet budur:‬‬

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم لا مو انم ازلمناا اه اذا المق مرآ ان اعلاى اجبال لار ايمتاه‬ ‫م‬ ‫اشعا مت ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ض لرب اهال للن ل‬ ‫حاس‬ ‫ك املا ممثاال نا م‬ ‫ص مد اعا لم من اخ مشيا لة ا اوتلمل ا‬ ‫اخ ا ا ا‬ ‫لا اعلحهّ مم ياتا اف حكرو ان هو ا الح لذى لااللاها اللح هو اع لال المغامي ل‬ ‫حه ااد لة‬ ‫ب اوالش ا‬ ‫ا‬ ‫الم اكبلي الممت ع لال انم لزلوا ايهها الم اك لواكلب المع لظيمل ل لام لر ل‬ ‫ال انم لزال ال‬ ‫ا تا اع ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫لمن السم لاء السابلع لة ال‬ ‫جيعع حراك ل‬ ‫ض واب لطل ال‬ ‫ل‬ ‫ات اه اذا الم اكمن لز‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م ام‬ ‫ا حا ح ا‬ ‫ا ا اا‬ ‫الل مك امةاةا ا مو الل لطملا لس لم الممطامل لس لم له لبا لمق اماتا اكلح ممت بلله‬ ‫الح لذى اعلل امتته م‬ ‫علايك وما ا انمت اكلحم بلله علايك ولب لق روحانليحتل ل‬ ‫ك‬ ‫ك فاالمن قا حه مرت ا‬ ‫ا م ا اا ا ا ا م ا ا ا م ا ا‬ ‫ك لبلمق مد ارلة الح لذى لاتا مق لدر اعلامي اها ا اح ادا اللح اااا انم لزل‬ ‫استا من ازلمت ا‬ ‫او م‬ ‫ل‬ ‫وراارلمبا اه لاء لبالبا لمق اه لذ له املا مسا لاء الحلت لا تا مق لدر للاق اس لم ايها‬ ‫اوالمب مس لن ن ا‬ ‫اسمي غوب اسمي غوب اسمي غااب اسمي غااب اد مولميش اد مولميش اكمن ادروش‬ ‫اكمن ادروش اك مكنوش اك مكنوش سبحا ان المملل ل‬ ‫ك الحر محا لن بلكهيعص‬ ‫ما ا‬ ‫وحعق ولا تاتأا حخر فاال‬ ‫ل‬ ‫ك لبا اذا ام لل مس لم‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫وحانليح تا ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫م‬ ‫ا ا م‬ ‫ا‬ ‫الل هن هن اوام للنمسس‬ ‫الم اع لظيم املا معظام الح لذى تا مفازع لممنه الم املائل اكةة او م‬ ‫الراك ل‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫ات لم من اه اذا‬ ‫يع اع م اا‬ ‫او اجيعع الم ام مخلو قاات اانم لزمل اوابمط مل اج ا‬ ‫الم ام مو لض لع اوالمبل مس لن المبا اهاءاءا لبا لمق لآل اشدحا لى ايه ايه آه آه ياه‬


‫‪38‬‬

‫ل‬ ‫ص معى اكعل مى‬ ‫اممي اهميهّ آل آل ياغوب ي غوب يوباميه بلتا مكه تا مك افال بل ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك اي آل النم لزمل ايهها‬ ‫ك ايآل اما ا معظا ام ا مس ا‬ ‫ا مك افال ممياال م لطيعل لمى لا ا‬ ‫الم اكواكب المع لظيم الممطا لاع للملسب عة الممرتالفع علاى ال‬ ‫جي لع الم اك مواكب‬ ‫ام ا ا م ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫جيع حراك ل‬ ‫واب لطل ال‬ ‫ات ه اذا المم اك ل‬ ‫ان او لط مل لس اما تلله لبا لمق اه لذ له املا مسا لاء‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا م م ا اا‬ ‫الم اع لظيم ا مراد لميش ا مراد لميش اكمن ادروش اكمن ادروش اكمن اكنوش اكمن اكنوش‬ ‫اهاء اهاء بلكهيعص بلكهيعص ال‬ ‫اخر فاال‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا مم م م ا‬ ‫ا ا‬ ‫ل‬ ‫جيع حراك ل‬ ‫وروحانليحتل ا ل ل‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ات‬ ‫ك با اذا امل مس لم الم اعظيم املا معظام انم لزمل اوابمط مل ا ا اا‬ ‫ا ا‬ ‫اه اذا الم ام مو لض لع اوالمبل مس لن المبا اه لاء لبا لمق آل اش ملع ايه ايه آه آه ياه ياه‬ ‫اهمي اهميه آل ا اهال ياعوب يوباميه ياه اواه بلتا مكه بلتا مك افال امميعل مى اكعل مى‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك اي آل النم لزمل ايه اها‬ ‫ك اي آل اما ا معظا ام ا مس ا‬ ‫ا مك افال ممياال م لطيعل مى لا ا‬ ‫ات ل‬ ‫جيعع حراك ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ت اه اذا‬ ‫الم اك اواكب ال حسعيد الممطااعع اوابمط مل ا ا ا اا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ان وموانلعل له و ال‬ ‫المم اك ل‬ ‫ك‬ ‫ج‬ ‫يك او اعلامي ا‬ ‫يع اع اماف ليه اب اراك ا ف ا‬ ‫ا ااا ا ا‬

‫‪Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel kurane ala‬‬ ‫‪cebelin leraeytehü haşian mütesaddian min haşyetillahi ve‬‬ ‫‪tilkel emsalü nadribüha linnasi leallehüm yetefekkerun.‬‬ ‫‪Hüvalla hüllezi la ilahe illa hüve alimül ğaybi veş şehadetil‬‬ ‫‪kebirül müteal. İnzilü eyyühel kevakibül azimü li emrillahi‬‬ ‫‪teala ünzilü mines sema-is sebati ilel ardı ve ebtılü cemiu‬‬ ‫‪harekati hazel kenzillezi alimethül hükema-i ev ittılasimil‬‬ ‫‪mutalsimihi bihakki ma tekellemte bihi aleyke ve ma ene‬‬ ‫‪mütekelleme bihi aleyke ve bi hakki ruhaniyyetike feinni‬‬ ‫‪kahhartüke vestenzeltüke bil kudretillezi la yakdiru aleyha‬‬ ‫‪ehaden illallahi enzilü vel bisni nurul behai bi hakki hazihil‬‬


39 esmailleti la takdiru li kasemiha seyğubin seyğubin seyğabin seyğabin devmişin devmişin kenderuşin kenderuşin keknuşin keknuşin sübhanel melikir rahmani bi kef ha ya ayın sat bi ha mim ayın sin kaf ve la teteahhar feinni kahhartüke ente ve ruhaniyyetike bi hazel ismil azimül a’zamüllezi tefzeu minhül melaiketi vel cinni vel insi ve cemiıl mahlukati ünzil ve ebtıl cemiıl harakati min hazel mevdıı vel bisnik behai bi hakki ali şeddayi yahin yahin ahin ahin yehin meyheyhin alin alin yeğubin yeğubin yubeyhin bi tekhin tekfalin bisa’yin keıyyin ekfalin mimyalin mutııyyin leke ya alin ma a’zame ismüke ya alin inzil eyyühel kevakibül azimül mutaı lil sebatül mertefiu ala cemiıl kevakibü ve ebtıl cemiu harakati hazel mekani ve tılsimatihi bi hakki hazihil esmail azimü erdemişin erdemişin kenderuşin kenderuşin kenkenuşin kenkenuşin hemaün hemaün bi kef ha ya ayın sat bi kef ha ya ayın sat inzil ve la teteahhar feinni kahhartüke ve ruhaniyyetike bi hazel ismil azimül a’zamü inzil ve ebtıl cemiu harakati hazel mevdıi vel bisni el behai bi hakki alin şelın yahin yahin ahin ahin yehin yehin heyheyhin alin ehalin yeubin yubeyhin yehin vahin bi tekhin bitekfalin meyıyyin keıyyin ekfalin mimyalin mutıiyyin leke ya alin ma a’zame İsmüke ya alin inzil eyyühel kevakibüs seıdül mutai ve ebtıl cemiu harakati hazel mekani ve mevaniıhi cemia ma fihi barakallahü fike ve aleyke. Bu amelin yapılışı: Meyatü saile ve senderus buhurlarını iyice dövdükten sonra yoğurup, fındık tanesi büyüklüğünde ve aynı ağırlıkta oniki (12) tane küre yap. Daha sonra tılsımlı mekana gidip, Asma odununun kömüründe buhurları tek tek yak ve yukarıdaki Azimeti oku. Allah Teala'nın izniyle o mekandaki bütün tılsımlar iptal olur. 36. ŞEKKUL ARD:

Üç tane siyah tavuk yumurtası alıp, yumurtaları su ile iyice yıka ve kurula. Yumurtaları tekrar gülsuyu ve misk ile yıkayıp kurula. Birinci yumurtaya bunu yaz:

‫ م الفم تا مح ايه اها الم اع او لان‬3 4 4 1 ‫ ه‬4 6 1 8 3 1 ‫ ه‬4 6 1 ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫اعةا‬ ‫احا الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫المم اومكل با اذا الم ام اكان الم او ا‬


‫‪40‬‬ ‫‪Bir altı dört he bir üç sekiz bir altı dört he bir dört dört üç mim‬‬ ‫‪İftah eyyühel avanil müvekkilü bi hazal mekan. Elvahan‬‬ ‫‪elacele essaate.‬‬ ‫‪İkinci yumurtaya bunu yaz:‬‬

‫و ‪ 2 4 4 4 1 9 7 3 1 8 7‬الفم تا مح ايه اها الم اع او لان‬ ‫الممومكلل لب اذا المم اك ل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ان‬ ‫م‬ ‫اعةا‬ ‫احا الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫اا‬ ‫ا ا ا‬

‫‪Vav şifre yedi sekiz bir üç şifre yedi dokuz bir dört dört dört‬‬ ‫‪iki. İftah eyyühel avanil müvekkilü bi hazal mekan. Elvahan‬‬ ‫‪elacele essaate.‬‬ ‫‪Üçüncü yumurtaya bunu yaz:‬‬

‫ان براك ا فل‬ ‫تاوحكل ايهها المعو لان بلافمت لح ه اذا المم اك ل‬ ‫احا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫يك‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ما م اا‬ ‫اا‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا اا‬ ‫اعةا‬ ‫الم اع اج ال ال حس ا‬

‫‪Şifreler. Tevekkelü eyyühel avani bi fethi hazal mekani‬‬ ‫‪barekallahü fiküm ve aleyküm. Elvahan elacele essaate.‬‬ ‫‪Yazdıktan sonra yumurtaları Hüdhüd tacı, Lübani zeker, Cavi,‬‬ ‫‪Meyatü saile ve Meyatü yabise ile buhurla. Bundan sonra her‬‬ ‫‪yumurta üzerine aşağıdaki Azimeti oku.‬‬ ‫‪Okunacak Azimet budur:‬‬

‫ا المع لظي لم ال‬ ‫بلس لم ل‬ ‫الجب نورره وزلا ل‬ ‫ت ل‬ ‫الرقااب للامل لق له‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا ا ا‬ ‫وتا حك اد ل‬ ‫اللباال لم ان ا ملامي با لة اوي اسبلمح الحر معد لبا مم لد له اوالم املائل اك لة لم من‬ ‫ت م‬ ‫ا‬ ‫لخي افتل له وهو ا الح لذى لااللاه اللح هو المو ل‬ ‫احد املا احد الم اف مرد المممن افارد‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا‬ ‫الممت و لحد لف المملاك ل‬ ‫الا هى الم اقيهوم‬ ‫ل الدحائللم م‬ ‫وت بل لو مح ادانليح لة الم اق لديا املاازل ه‬ ‫اا م‬ ‫ا‬ ‫ب الم اع مر لش الم اع لظيم طا مشكوش‬ ‫ه او ا الح لذى لا اللاها اللح ه او ار ه‬


‫‪41‬‬

‫طا مشكوش طا مشياا ا مهلاطوش باطمروش طامل اعه طامل اعه طاملطاش ام ملطاش‬ ‫الا هق الممبل ل‬ ‫ي اقم اس ممت اعلاميك مم ايحت اها املامراو لاح‬ ‫طااش لااللاها ه او الم امللك م‬ ‫الطح ل‬ ‫ا الم اك لرلي ولب لق ل‬ ‫اهرلة وا لى المملائل اك لة الهرحانليح لة بلنولروج له ل‬ ‫ا‬ ‫ا ام‬ ‫ام‬ ‫ا‬ ‫ا ا م ا‬ ‫المع لظيم املاعظام انم لزلوا ايهها ال حساد ل‬ ‫ات الم املائل اك لة الم لكارلام انمت مم‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ان واب لطلوا ال‬ ‫وا معوانانا كم الفم تاحوا ه اذا المم اك ل‬ ‫يع امافل ليه لم ان املامر ل‬ ‫ض‬ ‫ج‬ ‫ا ا ام‬ ‫ا‬ ‫ا ا م‬ ‫ل ل ل‬ ‫حهيل لج ايه ايه ايه‬ ‫او م‬ ‫حام اوالم ام اوان لع با لمق ا النهولر م ادبلملر املمولر لبلت م‬ ‫الد ا‬ ‫الش مم ل‬ ‫صابلياا اه مشتا ارا اي اه مشتا ارا اي اعللياا ايا مه ال الم اق ام لر‬ ‫الم اع اج ال ايا مه ال لم‬ ‫ساا‬ ‫ش‬ ‫اكمزانه اكمزانه ا مج اها لرش اش لفيع الطحيلمط الم اع اج ال ايا مه ال الم ام لر ل‬ ‫يخ اه م‬ ‫ش اش مرب الم اع اج ال ايا مه ال المم مش التى اح احج اح احج اهمبلاخ اهمبلاخ‬ ‫اه م‬ ‫الم اع اج ال ايا مه ال الهزمهرلة اّ اهاج فااج بل اشاللخ اه مل اكمي اهميح قدهوس قدهوس‬ ‫ب المملائل اك لة والروح ياهل زحل روقم يائليل وصرفايائل‬ ‫روقم يائل‬ ‫يل‬ ‫ر‬ ‫يل‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا م‬ ‫ا م‬ ‫وجب رائليل ولم اكائليل والسرافليل و اسمسمائليل وطامطامائل‬ ‫يل اوالم املائل اك لة‬ ‫ا اما م ا‬ ‫م ا ما م ا ا ا م ا م ا م‬ ‫ول لاه‬ ‫الم اك لريبليهو ان الفم اعلوا اما ت مؤامرو ان م‬ ‫الالمق لم من ا مم لرله ال اذا ا ار ااد اشميأا ا من ياق ا‬ ‫اعةا‬ ‫اعةا ال حس ا‬ ‫احا الم اع اج ال الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫احا الم او ا‬ ‫ك من فاياكو من الم او ا‬

‫‪Bismillahil azimil ihtarakal hacebe nurahü ve zeletir rikabü‬‬ ‫‪lihalkihi ve tedekketil cibalü minel heybeti ve yüsebbihur‬‬ ‫‪ra’dü bi hamdihi vel melaiketi min hıfetihi ve hüvalla hüllezi la‬‬ ‫‪ilahe illa hüvel vahidül ehadül ferdül münferedül mütevahhıdü‬‬ ‫‪fil meleküti bi vahdaniyyetil kadimil ezeliyyüd daimil hayyül‬‬ ‫‪kayyüm. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve rabbül arşil azim.‬‬


42 Taşkuşin taşkuşin taşyan ehletuşin batruşin talahin talahin taltaşin meltaşin taşin la ilahe illa hüvel melikül hakkul mübin. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahıt tahireti ve eyyil melaiketir ruhaniyyeti bi nuri vechillahil kerimi ve bi hakkillahil azimül a’zamü enzilü eyyühes sadatil melaiketil kirami entüm ve a’vanüküm iftahu hazal mekani ve ebtılü cemia ma fihi minel ardı vel huddame vel mevaniı bi hakkilllahin nuri müdebbiril ümuri bit tehyici yahin yahin yahin elacele ya ehleş şemse esabiyan heşteran ya heşteran ya aliyyen ya ehlel kamera keznahin keznahin echarişin şefiın ettayyıtın elacele ya ehlel merihı heşşin heşşin şerbin elacele ya ehlel müşteri hahacin hahacin heblahın heblahın elacele ya ehlez zühreti hacin fahin bişalihın helkeyheyhın kuddüsün kuddüsün rukyail rabbil melaiketi verruh ya ehle zühal rukyail ve sarfeyail ve cebrail ve mikail ve israfil ve semsemail ve israfil ve ve tamtamail vel melaiketil keribiyyüne ifalü ma tü’merunel hakki min emrihi. İza erade şeyen en yekulelehü kün feyekün. Elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate. Daha sonra yumurtaları sırası ile mekanın kapısı önünde kır. Yumurtaların üzerine azimeti okurken ve yumurtaları kırarken Ummal buhurunu yak. Bu amele, elbisen ve bedenin temiz, kendinde oruçlu olduğun halde başla. Girdiğin mekan harap, müvekkil veya dağ bile olsa korkma! Çünkü görerek yapılan işler, hareketleri ve manileri iptal eder. Sana orada, Felsim isimli ruhani hizmet eder. Sen! Bütün manileri ve engelleri men edersin. Huddamlar ve maniler seni engelleyemez. O mekandan hacetini alıp, buhurunu kestikten sonra şöyle dersin:

‫يخدحام ه لذ له المم اك ل‬ ‫ان المرلجعوا ال ال ام اكانلك مم اواقمطاع المبخ اور ار اب اراك‬ ‫ا اا ا‬ ‫ا فليكم وعلايكم وا مغللقو المم اك ل‬ ‫ان طااش طوش لاموش اجهوش‬ ‫ا‬ ‫م اام م ا‬ ‫احا‬ ‫احا الم او ا‬ ‫لا محموش انوش اهطوش اهمطوش الم او ا‬ ‫اعة اب اراك ا فليك مم او اعلاميك مم‬ ‫اعةا ا اّل حس ا‬ ‫الم اع اج ال الم اع اج ال ال حس ا‬


43 Ya huddame hazihil mekani irciu ila mekaniküm ve aktaul buhuru barekallahü fiküm ve aleyküm ve ağlekul mekani taşin tuşin lemuşin cehuşin lahmu- şin enuşin hetuşin hemtuşin elvahan 2 elacele 2 essaate 2 barekallahü fiküm ve aleyküm. Mekanın kapısı sana Allah c.c. ın izniyle feth olur. Her yumurta üzerine yukarıdaki geçen Azimeti bir defa oku. Ey Kardeş! Sen bu sırrı iyi anla, irşad olursun. 37. ŞEKKUL ARD:

Sen! Yerin yarılmasını istersen ve de o mekan korkunç bir yerde ise, önce bir nar dalı alıp, nar dalının üzerine şu Ayeti yaz:

‫ا الحر مح لن الحرلحي لم ال حن ا فاالل‬ ‫بلس لم ل‬ ‫الا ل‬ ‫الا حى‬ ‫ق‬ ‫ب اوالن احوى ي مخ مخ رلج م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت وممرلج المميل ل‬ ‫ل لل‬ ‫الا لمى اذللكم ا فااامنا منا ت مؤفاكونا‬ ‫ت لم ان م‬ ‫ام‬ ‫م ان الم اميم ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahe falikul habbi venneva yuhricül hayyel minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayyi zalikümüllahü feenna tü’fekun: Yazdıktan sonra dalın üzerine 900 defa Zilzal suresini okuyup, her yüz (100) de bir defada şu Ayeti Kerimeyi oku:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر مح لن الحرلحي لم ل‬ ‫وعمن اده ام افاتلح المغا مبي ل‬ ‫ب لايا معلام اها اللحه او‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اويا معلام ام لاف المبا ملر اوالمبا مح لر اواماتا مسقط لم من اوارقاة اللحيا معلام اها اولا احبحة‬ ‫ات ل‬ ‫لفظلم ل‬ ‫ت املامر ل‬ ‫ض اولاارطمب اولا ايبلس اللحلف كلتااب مبلي‬ ‫ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ındehü mefatihul ğaybi la ya’lemüha illa hüve ve ya’lemü ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min verakatin illa ya’lemüha ve la habbetin fi zulümatıl ardı ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Daha sonra Nar dalını korkunç yere vurur ve vururkende şöyle:

‫اي ا مرضض اظم له لرى كنولزاك‬ Ya ardu ezhiri künüzike


44 dersin. Dalı vurduğun anda, yer Allah c.c. ın izniyle yarılır ve içindekiler meydana çıkar. O anda sağında bir melek zuhur eder. Sen o meleği sağında gördüğünde Nar dalını sol eline al. O zaman melek sana zarar vermez. Ondan sonra yerden yeşil bir nesne zahir olur. Sen bunu şimşek gibi görürsün. Bu amelin buhurları: Ham amber, Ud, Karanfil ve Tahş sakızı olup, amel zamanı bunları buhur olarak yakarsın. Hacetin yerine geldikten sonra, yani işini bitirdiğin zaman, men etmek için şu Sarfiyyeyi okursun:

‫صروم الوم الوم احيوم احيوم قايوم قايوم سمب احا ان ام من بل لذ مك لرله‬ ‫صروم تا م‬ ‫تا م‬ ‫ل‬ ‫وب‬ ‫تاطم امئ حن المقل م‬

Tasrumin tasrumin elumin elumin hayumin hayumin hayumin kayumin kayumin sübhane men bizikrihi tatmeinnel kulüb. 38. ŞEKKUL ARD: Şakkul ard yapmak istersen: Yedi karış uzunluğunda bir ayva dalı al. Dalın üzerine şu tılsımı yaz:

yazdıktan sonra şüpheli mekana gelip, mekanın etrafında dön ve döndükten sonra aşağıdaki şekli o mekana çiz. Çizilecek şekil budur:

çizdikten sonra şöyle de:

‫ك ايا مرضض اا‬ ‫ال حسلام اعلامي ا‬

Esselamü aleyke ya ardullah. Daha sonra çizmiş olduğun dairenin üzerinde durup, aşağıdaki Azimeti 830 defa oku.


45 Okunacak Azimet budur:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر مح لن الحرلحي لم ال اذا ال حس ماء انم اش حقت وا لذنا ل ل‬ ‫ت‬ ‫ت لارمباا اوح حق م‬ ‫م ا م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫وال اذا املارض م دحت والم اق ت مافل‬ ‫ح‬ ‫وما‬ ‫ال‬ ‫وم‬ ‫اس‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫وم‬ ‫اس‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫يه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫م ا م ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫يل اش اقا‬ ‫صم‬ ‫وما ا اس ااما ا م‬ ‫ابم ارس ا‬ ‫صبااؤت الله حم اي امطم امطاا الله حم اي امطم امطاائ م‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫وما بلار محاتل ا‬ ‫ك اياا مر اح ام الحراح ا‬ ‫اش اقا يا اقا يا اقا اش مقطاميط ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. İzes semaün şakkat. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat. Ve izel ardu müddet. Ve elkat ma fiha ve tehallat. Tasuman hamasuman luhuman ebrasuman esamen Esbaütin Allahümme ya matmata Allahümme ya matmatail şakkan şakkan yakkan yakkan şaktaytuman bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bu Azimeti 830 defa okuduktan sonra, yere selam verip, Ayva dalını yere vur. Vurduğun anda yer yarılır ve içinde ne ne var ise sana görünür. 39. ŞEKKUL ARD: Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi bir Tarfe (Yılgın) çubuğuna yazıp, üzerine ondokuz (19) defa Zilzal suresini, ud ve amber buhurlarını tüttürerek oku. Sonra define olan yere çubukla vur ve vururkende şöyle de:

‫ض الفم تا مح كن اوزاز اك‬ ‫ايا مر ا‬

Ya arda iftah künüzeke Allah Teala'nın hikmetiyle yer yarılır, gök gürler ve o yerden sesler duyulur. Bir mehib sesiyle definenin müvekkili senin sol yanına geçer. Sende o anda o yerin sağ yanında durki, müvekkil sana zarar vermesin. Tarfe çubuğuna yazılacak Ayet budur:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحيم فا اع اسى ا ا من ايمتلى لبل افمت لح ا مو ا ممر لم من‬ ‫م‬ ‫ل لل‬ ‫لل‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫صبلحوا اعلاى اما ا اسهروا لف انمفسس له مم اندم ا‬ ‫عمنده فاي م‬


46 Bismillahirrahmanirrahim.Feasallahü en ye’ti bil fethı ev emrin min ındihi feyusbihu ala ma eserru fi enfüsihim nadimin. 40. ŞAKKUL ARD: Hazine

şüphe edilen mekanda aşağıdaki Ayet ile sureyi üç (3) defa okuyup, günlük ve karanfil buhur edersen olacak acaiplikleri görürsün. Bu Ayet ve surenin sırrını iyi anla! Okunacak olan Ayeti Kerime ile Sure budur:

‫ا الحر مح لن الحرلحي لم ال حن ا فاالل‬ ‫بلس لم ل‬ ‫الا ل‬ ‫الا حى‬ ‫ق‬ ‫ب اوالن احوى يمرلج م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت وممرلج المميل ل‬ ‫لمن المميل ل‬ ‫الا لمى اذللكم ا فااامنا منا ت مؤفاكو ان‬ ‫ت لم ان م‬ ‫ام‬ ‫ا ام ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahe falikul habbi venneva yuhricül hayyel minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayyi zalikümüllahü feenna tü’fekun. Bu Ayeti kerimenin ardından okunacak olan surede İnşikak suresidir. 41. ŞEKKUL ARD: Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri misk ve zaferan ile bir geyik üzerine yazıp, deriyi hazine olan yerde ateşe at. Deriyi ateşe attıktan sonra şu mübarek duayı oku:

‫بلس لم ل‬ ‫اب ي اش لديد الم عل اق ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم يس لريع مل ل‬ ‫اب اي اغ فور‬ ‫ال اس ا‬ ‫اا‬ ‫م‬ ‫يشكور ي اك لري يرلحيم يفاالل‬ ‫الا ل‬ ‫ب اوالن احوى اي احبليب املا مسبااب‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫اا ا‬ ‫اا ا‬ ‫م‬ ‫ات ي لميب الدحعو ل‬ ‫الاج ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ات اي اولل هى‬ ‫ام‬ ‫ايم مفتااح املابم اواب ايقااض اى ما ا ا ا‬ ‫م ل ل ل ل ل‬ ‫ات ي مم لى الممو ل‬ ‫ل‬ ‫ت اي نور‬ ‫الا اسناات اي ارافع المباليحات ايمقيل الم اع اشار ا‬ ‫ام‬ ‫ضى حاج لت لف ه لذ له الس ل ل‬ ‫ل‬ ‫املار لضي وال حسمو ل‬ ‫ت اقم ل‬ ‫ي‬ ‫ح ا‬ ‫اعة ايالاها املاحول ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫م ا ا اا‬ ‫الالالل اوام لل مكار مام‬ ‫ايذاا م‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ya seriul hisabi ya şedidül ıkabü ya ğafuru ya şeküru ya kerimü ya rahimü ya falikul habbi venneva ya habibül esbabü ya miftahul ebvabü ya kadıyel


47 hacati ya mucibed da’vati ya veliyyül hasenati ya rafiul beliyyati ya mukilül aşarati ya muhyil mevti ya nurul ardıne ves semavati akdı haceti fi hazihis saati ya ilahel evveline ya zelcelali vel ikram. Allah Teala nın izniyle yer yarılır ve içindekiler sana görünür. Geyik derisi üzerine yazılacak Ayetler budur:

‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫كا‬ ‫ك فا مت احا مبليناا ليا معفار لا ا‬ ‫بل مس لم ا الحر محا لن الحرلحي لم انحفاتا محناالا ا‬ ‫ل‬ ‫ك لصاراطاا‬ ‫ك اويا مهديا ا‬ ‫ك اوام ااتا حخار اوي تا حم نل مع امتاه اعلامي ا‬ ‫حم لم من اذنمبل ا‬ ‫اماتا اقد ا‬ ‫ل‬ ‫صارا اع لز ايزا‬ ‫م مستاق ايم ام ا اويامنصاراك ا نا م‬

Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mübina. Liyağfire lekallahü ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhara ve yütemme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sıratan müstekima. Ve yensurakallahü nasran aziza. Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi define olan mekanda üçyüz (300) defa oku. Sonra definenin üzerinde kara Tavuk kes. O Tavuğun kanı yere deydiği anda Allah'ın kudretiyle yer yarılır. Üçyüz defa okunacak Ayeti Kerime budur: 42. ŞEKKUL ARD:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم اويا مستا مغ لفرو ان لل ام من لف املامر ل‬ ‫ض ال ال حن اا ه او‬ ‫م‬ ‫المغافور الحرلحيم‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yestağfirune limen fil ardı ela innallahe hüvel ğafurur rahim.

Üç veya sekiz gün riyazat tut. Riyazattan sonra Cumartesi günü hazine olan mekana git. Temiz bir abdest alıp, iki rekat namaz kıl. Her rekatta bir Fatiha ve bir Ayetel kürsi oku. Namazdan sonra kırk (40) defa aşağıdaki duayı zikret. Sonra sıdk ile o yerin üzerine kıbleye karşı secde et. Allah Teala'nın kudretiyle yer yarılır ve içinde ne varsa sana görünür. Kırk defa okunacak Dua-i şerif budur: 43. ŞEKKUL ARD:


48

‫ل‬ ‫اك بلله ا احدد‬ ‫ك بلهل اوبلك لمل ام ااد اع ا‬ ‫ك ابا لمق اما اسئا لا ا‬ ‫اللحه حم الن ا مسئا ل ا‬ ‫لممن هم لم ن مسئ لا ل‬ ‫ل‬ ‫ودة اواد مع اوة م مستا اجاباة ايال‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م م ا ما‬ ‫م اا م ا‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫اي ار محان اي ارلحيم اي اك لري اي اح لكيم بلار محاتل ا‬ ‫ك اي ا مر اح ام الحراح ا‬

Allahümme inni eselüke bi hakki ma seeleke bihi ve bi külli ma deake bihi ehadün minhüm min meseleti şerifetin ğayra merdüdetin ve da’vetin müstecabetin Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Kerimü Ya Hakimü bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Aşağıda Ayetleri sağ avucuna yazdıktan sonra, üzerine yetmiş (70) defa Fatiha suresini oku ve define şüphe ettiğin yere var. Kıbleye karşı durduktan sonra, secde et ve elini yere vur. Elini yere vururkende şöyle dersin: 44. ŞEKKUL ARD:

‫ايا مرضض الفم تا مح كن اوزاز اك‬

Ya ardu iftah künüzeke Allah Teala nın emriyle yer yarılır ve içindeki olanlar sana görünür. Ama bu ameli Cumartesi günü okursun. Sağ avucuna yazılacak Ayeti Kerimeler budur:

‫ال ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫اهلليح لة‬ ‫ب مس لم ا الحر محا لن الحرحي لم اوقا قا مر ان ف ب يوتك حن اولاتابا حر مج ان تابا هر اج ما‬ ‫ل‬ ‫ي الحزاكواة اوا لط مع ان اا اوارسولاه النح اما ي لرد ا‬ ‫ول اواقم لم ان ال ح‬ ‫امل ا‬ ‫صلاواة اوآت ا‬ ‫تل‬ ‫الرجس اهل ابلمي ل‬ ‫بل‬ ‫للي مذ اه اه ل‬ ‫ت اويطا لمهارك مم تاطم له ايا اواذمكمر ان‬ ‫ب اع منكم مل م ا م ا ا م‬ ‫ت ل‬ ‫مايطملاى فل ى ب يوتلك حن لمن آي ل‬ ‫ا اوالم لح مك ام لة ال حن اا اكا ان لا لطي افا‬ ‫م ا‬ ‫ا‬ ‫اخبل ايا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kurne fi büyütikünne ve la teberrecne teberrücel cahiliyyetil üla ve akmines salate ve atinez zekate ve etı’nallahe ve rasulehü innema yüridullahü


49 liyüzhibe ankümür ricse ehlel beyte ve yütahhiraküm tathira. Vezkürne ma yütla fi büyütikünne min ayatillahi vel hıkmeti innallahe kane latifan habira. 45. ŞEKKUL ARD: Aşağıdaki Ayeti kerimeyi define olan yerde bir deste Reyhan üzerine onbin (10.000) defa oku ve reyhanın üzerine üfle. Reyhanı define üzerinde bir hayvan keser gibi ortadan kes. Allah c.c. ın izniyle gizli olan define senin için feth olur. Onbin defa okunacak Ayeti Kerime budur:

‫ا الحر مح لن الحرلحي لم مت ه اذا الموعد ال من كمن تم ل ل‬ ‫بلس لم ل‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫صادق ا‬ ‫م ا‬ ‫م‬ ‫اا ا ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Meta hazal va’dü in küntüm sadikın 46. ŞEKKUL ARD: Define olan yerde aşağıdaki Ayeti Kerimeyi bindokuz (1009) defa okuyup, eline bir Eyvan al. Eyvanı definenin üzerinde sürü. Tam definenin üzerine geldiğinde derhal yer yarılır ve içinde ne varsa, Allah c.c. ın izniyle sana görünür. Bindokuz defa okunacak Ayeti Kerime budur:

‫لل‬ ‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر مح لن الحرلحي لم قا مد ي علام ا الممع لوقل ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ي ممنك مم اوالم اقائل ا‬ ‫ام ا‬ ‫ام‬ ‫م‬ ‫ل لل مخ اوانلل مم‬

Bismillahirrahmanirrahim. Kad ya’lemüllahül müav- vikıne minküm vel kailine li ihvanihim.

47. DEFİNE KEŞFİ İÇİN : Aşağıdaki Ayeti bir yeşil kaba yazıp, yedi (7) akarsudan alacağın suyu içine doldurduktan sonra üzerine Besmele-i şerif ile 41 defa İhlasi şerifi okuyup üfle. O suyu define üzerine saçarsan, yerini belli edecek açık bir alamet görürsün. Yazılacak Ayeti kerime budur:

‫ا الحر مح لن الحرلحي لم تلمل ك ال دحار املا لخ رة انعله ا لللح ل‬ ‫بلس لم ل‬ ‫ين لي لريدو ان‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل ل ل‬ ‫عللوا لف املامر ل‬ ‫ي‬ ‫ض اولا فا اسادا اوالم اعاقباة لملمتحق ا‬


50 Bismillâhirrahmânirrahîm. Tilked dârul âhiratu necaluhâ lillezîne lâ yurîdûne ulivven fil ardı velâ fesâden vel âkibetu lil muttekîn. 48. ŞEKKUL ARD: Define şüphe ettiğin mekanda Enam suresinin 95. Ayeti kerimesi olan şu Ayeti kerimeyi:

‫ا الحر مح لن الحرلحي لم ال حن ا فا الل‬ ‫بلس لم ل‬ ‫الا ل‬ ‫الا حى لم ان‬ ‫ق‬ ‫ب اوالن احوى يم رلج م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت وممرلج المميل ل‬ ‫المميل ل‬ ‫الا لمى ذاللكم ا فااامنا منا ت مؤفاكو ان‬ ‫ت لم ان م‬ ‫ام‬ ‫ام ا‬ Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnallâhe fâlikul habbi vennevâ yuhricül hayyel minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayyi zâlikümüllâhü feenna tü’fekûn.

120 defa ve İnşikak suresinide 3 defa oku. Okuma esnasında günlük ve karanfil yak. İşlemi bitirince yerin yarıldığını görürsün. Yer yarılınca kurban kes ve keserken şu Ayeti Kerimeyi oku:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم اويا مستا مغ لفرو ان لل ام من لف املامر ل‬ ‫ض ال ال حن اا ه او‬ ‫م‬ ‫المغافور الحرلحيم‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yesta’firûne limen fil ardı elâ innellâhe huvel ğafûrur rahîm.

49. DEFİNE KEŞFİ: Bir kağıttan para gibi 4 tane parça kesip, bunların üzerine hergün 370 kere olmak üzere 3 gün süreyle aşağıdaki Ayeti oku. Okuma bitince define olduğu zannedilen yere varıp, bu kağıtları yere koy. Bu Ayeti tekrar okumaya başla. Kırk (40) tamam olmadan o kağıtlar havaya kalkıp define nerede ise üzerine varıp konarlar. Okunacak Ayeti kerime budur:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم اوال مذقاتا ملت مم نا مف اس ا فا ا حد ارمء مت فل ايه ا اوا مم رلج‬ ‫م‬ ‫اماكمن ت مم تا مكتت مو ان‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkateltüm nefsen feddâra’tüm fihâ vallâhü muhricun mâ küntüm tektumûn.


51 50. DEFİNE KEŞFİ: Define var olduğu zannedilen yere varıp aşağıdaki Ayeti bir yumurtanın üzerine yazıp, yumurtayı ateşin içine bırak. Yanarken yine aynı Ayeti oku. Eğer o yerde define varsa yumurta çatlar. Yazılacak ve okunacak Ayeti kerime budur:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم و لعمن اده ام افاتل ح المغامي ل‬ ‫ب لايا معلامه ا اللحه او‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اويا معلام ام لاف المبا ملر اوالمبا مح لر اواماتا مس قط لم من اوارقاة اللحيا معلام اه ا اولا احبح ة فل ى‬ ‫ل‬ ‫ظ لم ل‬ ‫ل‬ ‫ات املامر ل‬ ‫ي‬ ‫ض اولاارطمب اولا ايبلس الح لف كتااب مبل ا‬ ‫ا‬ Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fil berri vel bahri ve mâ teskutu min verakatin illâ ya’lemühâ ve lâ habbetin fî zulümâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mübîn.

51. DEFİNE KEŞFİ: Aşağıdaki Ayeti bir kağıda yazıp, kağıdı akgünlük ile buhur ettikten sonra bakire kız elbisesi parçasına sarıp, ibiği iki çatallı olan bir gök horozun sağ kanadına bağlayıp, defineyi aradığın yere Pazar günü güneş doğmadan önce salarsan, horoz definenin üzerine varıp yeri eşeler. Yazılacak Ayeti kerime budur:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم و لعمن اده ام افاتلح المغامي ل‬ ‫ب لايا معلامها اللحه او‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اويا معلام ام لاف المبا ملر اوالمبا مح لر اواماتا مسقط لم من اوارقاة اللحيا معلام اها اولا احبحة فل ى‬ ‫ل‬ ‫ض ولارطمب ولايبلس اللح لف كل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ظل امات املامر ل ا ا ا ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ındehü mefatihul ğaybi la ya’lemüha illa hüve ve ya’lemü ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min verakatin illa ya’lemüha ve habbetin fi zulümatil ardı ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin.

Çarşamba gecesi 40 tane nohuda teker teker her biri üzerine aşağıdaki esmaları 861 kere okuyup üfle. Definenin var olduğu zannettiğin yere bu nohutları serp. Bir gün 52. DEFİNE KEŞFİ:


52 sonra sabah gün doğmadan o mekana git. Nohutların toplandığı yerin altında define vardır. Okunacak isimler budur:

‫اللحه حم يحيس يميح اظم لهروا يعلحم المغيوب ا مجول لب مذ لن ل‬ ‫ا‬ ‫ا ا م ا ام‬ ‫اا ا‬

Allâhumme yâ haysun 2 yâ Meyhun 2 Ezhirû yâ allâmel ğuyub ecmulu 2 bi iznillâh 53. DEFİNE KEŞFİ: Bir yerde define varmıdır yokmudur anlamak istersen: Bir yumurta üzerine aşağıdaki ayeti yazıp şüpheli mekana koyup, karşısına oturup Mulk suresini okursun. Eğer define varsa yumurta çatlar, define yoksa çatlamaz. Yumurta üzerine yazılacak Ayeti kerime budur:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم اوال مذقاتا ملت مم نا مف اس ا فا ا حد ارمء مت فل ايه ا اوا مم رلج‬ ‫م‬ ‫اماكمن ت مم تا مكتت مو ان‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkateltüm nefsen feddara’tüm fiha vallahü muhricun ma küntüm tektemun. 54. ÇUBUK İLE DEFİNE KEŞFİ: Bir nar veya fındık ağacının yanına gidilir ve birbuçuk karış kadar bir çatal çubuk seçilir. O kısım elle tutulur ve 7 defa Enam suresinin 59. Ayeti kerimesi olan şu Ayet:

‫س لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم و لعمن اده ام افاتلح المغامي ل‬ ‫ب لايا معلامها اللحه او اويا معلام‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ام لاف المبا ملر اوالمبا مح لر اواماتا مسقط لم من اوارقاة اللحيا معلام اها اولا احبحة فل ى‬ ‫ل‬ ‫ض ولارطمب ولايبلس اللح لف كل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ظل امات املامر ل ا ا ا ا‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fil berri vel bahri ve mâ teskutu min verakatin illâ ya’lemühâ ve lâ habbetin fî zulümâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mübîn. okunur. Yedinciyi bitirdikten sonra bir tahra ile tutmakta olduğun dal bir vuruşta yerinden koparılır. Çatalın tek taraflı ucu dikkatle bir bıçakla kazınır ve beyazlatılır. Birer çizgi ile dört kısma bölünür.


53 Birinci kısma Besmele-i şerif, ikinci kısma selamun kavlen mir rabbir rahim, üçüncü kısma Ayetel kursi, dördüncü kısma yasini şerifin son iki Ayeti kerimesi yazılır. Yazdıktan sonra o günkü cumadan başlayarak çubuğu kalın bir şeyle sarıp güneş ışığı göstermeden bir minbere konur. Üzerine 3 hutbe okunmak üzere minberde bırakılır. Üçüncü hafta çubuk minberden alınır. Çubuk kullanılır hale gelmiştir. Define zan olunan yerde çubuğun iki çatalından iki elle tutularak araştırma yapılır. Define olan yerde çubuk harekete gelir ve yere doğru eğilir. Herkesten uzak tenha bir mahalde üç gün uyku zamanları hariç olmak üzere oruç ve riyazatla aşağıdaki yazılı esma ve Ayetleri okuyan ve zaman zaman günlük, asilbent ve öd buhur ederek itikatını tamam eden kimseye üçüncü gece rüyasında mutlaka halktan zengin kılacak bir define gösterilir veya bir servet kapısı açılır. Okunacak Esma ve Ayetler budur: 55. RÜYADA DEFİNE KEŞFİ:

‫ن اي م مغ لن اي ممنعلم اي اك لاف‬ ‫اللحه حم اي اك لري اي اوحه اب اي اذا الطا مولل اي اغ ل ه‬ ‫ل‬ ‫يدال لاحوللنا ا‬ ‫ا اّللحه حم اربحنا ا انم لزمل اعلامي نا ا ام ائل اد اة لم ان ال حس اماء تاك ون لانا ا لع ا‬ ‫آخ لران وآيةا لممنك وارزقم نا وانمت خي ر ل‬ ‫ول‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الرا لزق ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬

Allâhumme Yâ Kerîmu Yâ Vehhâbu Yâ Zettavli Yâ Ğaniyyu Ya Muğnî Yâ Munimu Ya Kafî Allâhumme rabbenâ enzil aleynâ mâideten mines semâ-i tekûnu îden li evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke verzuknâ ve ente hayrur râzikîn. 56. DEFİNE KEŞFİ: Define olduğu zannedilen bir mahalde yürüyerek bir daire çizilir ve en çok tahmin edilen yerden abdestli olarak bir avuç toprak alınır. Avuç hafifçe yumulur ve aşağıdaki ayetler (7) yediden (21) yirmibir e kadar okunur. Orada define varsa avuç gayri ihtiyari sımsıkı yumulur. Şayet orada define yoksa avuç gayri ihtiyari açılır ve topraklar dökülür. Okunacak Ayetler budur:


54

‫ل‬ ‫ل‬ ‫حهار آياتا م ل‬ ‫ي فا ام اح مو ان آياةا‬ ‫مس لم ا الحر محا لن الحرحي لم او اج اع ملناا اللحمي ال اوالن ا ا‬ ‫اللح ليل و جع ملناا آيةا النحها لر مب ل‬ ‫ضلا لم من اربلمك مم اوللتا معلاموا‬ ‫صاراة للتا مب تا غوا فا م‬ ‫ا اا ا ا م‬ ‫السنلي و مل‬ ‫ع ادد ل‬ ‫ص ملنااه تا مف ل‬ ‫صيلا اوك حل النم اسان‬ ‫اب اوك حل اشميئ فا ح‬ ‫ا‬ ‫ال اس ا‬ ‫ا ا م ا‬ ‫المزمنااه طاائلره لف عن لق له ونمرلج لاه ي وم الم لقيام لة كل‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫اه‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ورا القم ارام‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ام ا ا ا ا ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ك اح لسيباا ام لن ماهتا ادى فاالحناا‬ ‫ك الميا موام اعلامي ا‬ ‫ك اك افى بلنا مف لس ا‬ ‫كلتاابا ا‬ ‫ي هتا لدى للنا مف لس له ومن ض حل فاالحنااي ل‬ ‫ض هل اعلامي اها اولا تا لزر اوا لزارة لومزار ا مخارى‬ ‫اا م ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ث ارسولا‬ ‫ي اح حت نامب اع ا‬ ‫اواما كنحا م اع مذبل ا‬

Bismilâhirrahmânirrahîm. Ve cealnel leyle ven nehâra âteyni femehavnâ âyetel leyli ve cealnâ âyeten nehâri mubsiraten litebteğû fadlen min rabbiküm ve lita’lemû adedes sinîne vel hisâbe ve kule şeyin fassalnâhu tefsîlâ. Ve kulle insânin elzemnâhu tâirahu fî unukihi ve nuhricu lehü yevmel kiyâmeti kitâben yelkâhu menşûrâ. İkra’ kitâbeke kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ. Menihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihi ve men dalle fe innemâ yedillu aleyhâ ve lâ teziru vâziratun vizra uhrâ ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ nebase rasûlâ.

57. ÇUBUK İLE DEFİNE KEŞFİ: Fındık veya zeytin dalı ile define yerinin tesbiti: Bir Arabi ayın onundan onbeşine kadar gün doğmadan önce üç tarafı müsavi bir parmak kalınlıkta fındık veya zeytin ağacından çatal bir dal kesilir. Bu ameliye yapılacağı zaman oruçlu, canlı ve canlıdan çıkan şeylerden perhizli olmalıdır. Çatalın bir ucunu çakı ile temizleyerek alın beyaz kısmı meydana çıkarılır ve üzerine şu Ayeti kerime yazılır:

‫ال ل‬ ‫ك بلي لمينل‬ ‫وما تل‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ى‬ ‫وس‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اى اتا اوحكؤا اعلامي اها اواه ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬


55

‫ال الم ل‬ ‫لبا علاى اغن لمى ولل فل‬ ‫ل‬ ‫وسى فاالم اق ايها‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫آ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫يه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا ا ا اا ا ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫فاال اذا اه اى احبحة تا مس اعى‬

Ve mâ tikle yemînike yâ Mûsâ. Kâle hiye asâye etevekkeû aleyhâ ve ehuşşu bihâ alâ ğanemî ve liye fihâ meâribu uhrâ kâle elkihâ yâ mûsâ fe elkâhâ fe izâ hiye habbetun tesâ. Çatalın diğer tarafına da yine çakı ile temizlendikten sonra üzerine:

‫اوال مذقاتا ملت مم نا مف اس ا فا ا حد ارمء مت فل ايه ا اوا مم رلج ام اكمن ت مم تا مكتت م و ان‬ ‫ل‬ ‫ااض لربوه بلب ع ل‬ ‫آي تلله لا اعلحك مم‬ ‫ض اها اك اذل ا‬ ‫فاق ملنا م ا م‬ ‫ك ميلي ا الم ام موتاى اوي لريك م ا‬ ‫تا مع لقلو ان‬ Ve iz kateltum nefsen feddâra’tum fîhâ vallâhü muhricun mâ kuntum tektumûn. Fekul nâdribûhu bi ba’dihâ kezâlike yuhyillâhul mevtâ ve yurîkum âyâtihi leallekum ta’kilûn. Ayeti kerimesi yazılır. Bundan sonra çatalın tekli ucunada yine çakı ile temizleyip üzerine:

‫ل‬ ‫الالر ايد لة ال ال اما لل الدحفلينا لة ا لو‬ ‫ب اي امميمو ان ال حس اح لاب اوتا اوحك مل لبا لمق اه لذ له م‬ ‫اج م‬ ‫المكنولز و اغ ليها لف ه اذا المم اك ل‬ ‫ان‬ ‫ا ما ا ا‬

Ecib yâ Meymûnes sehâbî ve tevekkel bi hakki hâzihil cerîdeti ilâ mahalid defîneti evil kunûzi ve ğayrihâ fî hâzel mekân. Bu amelden sonra yedi (7) gün rizaen lillah riyazetle ve her şeyden perhiz ederek oruç tutulur. Günde 313 ten noksan olmamak ve gücün yeterse 1000 e kadar çıkmak üzere şu azimet okunur.

‫اه مج ام اجة اه مج ام اجة اه اجاج اه اجاج اع ملموج اع ملموج ام مهيوج ام مهيوج‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫يد اة ال ال اما لل الدحفل ل‬ ‫ي لبا لمق‬ ‫ج‬ ‫يد او اج مر اه لذ له م‬ ‫الالر ا‬ ‫ب ايه اها الم اع مو ان الشحد ا‬ ‫م‬ ‫لل‬ ‫ل ل ل ل ل‬ ‫احا‬ ‫اهذه املا مسااء اوبا لمق ا مسم ا الم اعظيم ااملا معظام الم او ا‬


56

‫اعة‬ ‫اعة ال حس ا‬ ‫اعة ال حس ا‬ ‫احا الم اع اج ال الم اع اج ال الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫احا الم او ا‬ ‫الم او ا‬

Hecmecetin Hecmecetin Hecâcin Hecâcin Almûcin Almûcin Mehyûcin Mehyûcin Ecib eyyuhel avneş şedîde ve cer hâzihil cerîdete ilâ mahalid defîn bi hakki hâzihil esmâ-i ve bi hakki ismullâhil azîmul a’zamu elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâatu essâatu essâatu. Çubuk bu suretle hazırlandıktan sonra define umulan mahale gidilir ve orada çubuk elde olduğu halde azimet okunmaya başlanır. Şayet orada define varsa çubuk seni oraya adeta sürüklercesine götürür. Perşembe günü doğmuş beş yumurta üzerine aşağıdaki esmalar ve ayetler yazılır. Akşamdan sonra define olduğu şüpheli mekanın dört köşesine dört yumurta ortasınada beşinci yumurta gömülür. Ama her yumurtayı gömerken üzerine yedi (7) defa yazılı esmalar ve Ayetler okunur. Yazılacak ve okunacak Esma ve Ayetler budur: 58. YUMURTA İLE DEFİNE KEŞFİ:

‫ت‬ ‫ب اّ مهيوش قاطوش قاطوش لوش لوش تا اوحك مل اشمار اعطاا انم ا‬ ‫با مهيوش ا‬ ‫ا وبلنولر وج له ل‬ ‫واعوانك بلعل لزلة ل‬ ‫ا الع ل‬ ‫ل‬ ‫حام اه لذ له املا مسا لاء بايلمنوا‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ظ‬ ‫م‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا ما ا م ا ا‬ ‫ا قل‬ ‫البليحةا واخ لرجوها لب لق ومن اص ادق لمن ل‬ ‫ه لذ ل‬ ‫ص ادق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا ا م‬ ‫ا ا م اا م م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫لل‬ ‫ي اوال مذقاتا ملت مم نا مف اسا فاا حد ارمء مت فل ايها اوا ممرلج اماكمن ت مم تا مكتت مو ان‬ ‫الم اقائل ا‬ ‫ل‬ ‫ااض لربوه بلب ع ل‬ ‫آيتلله لا اعلحك مم‬ ‫ض اها اك اذل ا‬ ‫فاق ملنا م ا م‬ ‫ك ميلي ا الم ام موتاى اوي لريكم ا‬ ‫ل‬ ‫ت اشم لخيثا اواي امميطاروش اواي للياطم احش‬ ‫تا معقلو ان تا اوحك مل اي اشملوخ اوانم ا‬ ‫لبلخر لاج م ل‬ ‫لل‬ ‫اعةا‬ ‫الابا يحة الحلت لف اه اذا الم ام اكان با لمق اما تالا موته اعلاميك مم اوالطح ا‬ ‫ما‬ ‫ل‬ ‫ل ر لم ل‬ ‫ين اوللااذا املا مسا لاء‬ ‫ل ا‬ ‫ب الم اعا ا اّ ا‬


57

‫اعةا‬ ‫اعةا ال حس ا‬ ‫احا الم اع اج ال الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫احا الم او ا‬ ‫الم او ا‬

Behyûşin Behyûşin Katûşin Katûşin Lûşin Lûşin tevekkel şemeratâ ente ve a’vânuke bi izzetillâhi ve bi nûri vechillâhil azîmul a’zamu yâ huddâme hâzihil esmâ-i beyyinû hâzihilk habiyyete ve ahricûhâ bi hakki ve men esdaku minallâhi kîlen ve huve esdakul kâilîn. Ve iz kateltum nefsen feddâra’tum fîhâ vallâhü muhricun mâ kuntum tektumûn. Fekul nâdribûhu bi ba’dihâ kezâlike yuhyillâhul mevtâ ve yurîkum âyâtihi leallekum ta’kilûn. Tevekkel yâ şemlûhin ve ente şemhîsan ve yâ meytrûşinve yâ liyathaşin bi ihrâcil habiyyetilleti fî hâzel mekânibi hakki mâ televtuhu aleykum ve tâate lillâhi rabbil alemine ve li hazel esma-i elvahan elvahan elacele elacele essate essate. 59. HARDAL İLE DEFİNE KEŞFİ: Gündüzden oruç tutulup, iftarda canlı ve canlıdan çıkan bir şey yememek şartıyla, yatsı namazından sonra bir avuç Hardal üzerine yüzbir (101) defa şu:

‫س لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم و لعمن اده ام افاتلح المغامي ل‬ ‫ب لايا معلامها اللحه او اويا معلام‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م لاف المب لر والمبح لر وماتاسقط لمن ورقاة اللحي علامها ولاحبحة لف ظلم ل‬ ‫ات‬ ‫م اا ا م ا ا ا‬ ‫ا ام ا ا م ا ا م‬ ‫ا‬ ‫ض ولارطمب ولايبلس اللح لف كل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫املامر ل ا ا ا ا‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fil berri vel bahri ve mâ teskutu min verakatin illâ ya’lemühâ ve lâ habbetin fî zulümâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mübîn. Ayeti kerime okunur. Ve her Mubîn yüziki (102) defa tekrarlanır. Okuma esnasında hardallar avuçta tutulur ve okunan Ayeti kerimeler hardallara üflenir. Okuma işi tamamlandıktan sonra hardallar oraya serpilir. Ertesi sabaha kadar oraya kimse girmez. Sabahleyin hardallar orada gömülü bir şey varsa üzerinde toplanmış olur. Yoksa hardallar serpildiği gibi kalır.

60. ÇUBUK İLE DEFİNE KEŞFİ: Yeri belli olmayan bir definenin yerini bulmak için fındık veya zeytin ağacından çatal bir dal kesilir.


58 Birinci köşesine:

‫الاارلام ال ال الم ام مس لج لد‬ ‫سمب احا ان الح لذى ا مسارى بل اعمب لد له لاميلا لم ان الم ام مس لج لد م‬ ‫املاقلصى الح لذى برمكناا حولاه لان لريه لمن آيتلناا النحه ال حس لميع المب ل‬ ‫صي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا ام ا م ا‬

Sübhânellezî esrâ bi abdihi leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksallezî bâreknâ havlehu linuriyehu min Âyâtinâ innehu huves semîul basîr. İkinci köşesine:

‫ولم ن آي تاله خلا ق ال حس مو ل‬ ‫ات اواملامر ل‬ ‫ث فلي له ام ا لم من ادابحة اوه او‬ ‫ض اوام ا با ح‬ ‫ا م ا ا ا اا‬ ‫اعلاى اجمعل له مم ال اذا يا اشاء قا لدير‬

Ve min âyâtihi halakas semâvâti vel ardi ve mâ besse fîhimâ min dâbbetin ve huve alâ cemıhim izâ yeşâu kadîr. Üçüncü köşesine:

‫اب ص منع ل‬ ‫الل‬ ‫ال امتس ب ها ج لام اد اة وله ى ات هر م حر ال حس ح ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اوتا ارى م ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫الح لذى اتم اق ان ك حل اش ميء النحه اخبلي لباا تا مف اعلو ان‬

Ve teral cibâle tahsebuhâ câmideten ve hiye temurru meres sahâbi sunallâhillezî etkana kule şeyin innehu habirun bimâ tefalûn. Dördüncü köşesine.

‫وال من كل لا حما ال‬ ‫ضرو ان اوآياة الم املامرض الم اممي تا ة ا محيا مي نا اه‬ ‫جيع لا اديمناا م مح ا‬ ‫ا‬ ‫اوا مخار مجناا لممن اها احباا فا لممنه ايمكلو ان‬ Ve in kullun lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve âyetun lehumul ardul meyteh. Ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhu ye’kulûn. Ayeti kerimeleri yazılır. Yazdıktan sonra dalın üzerine 21 defa Kasemul emlakul felekiyye okunur. Bu suretle dal hazırlandıktan sonra muhafaza edilir. Daha sonra define aramak için çatalın tekli


‫‪59‬‬ ‫‪tarafı yere eğik vaziyette tutulur ve devamlı olarak Kasemul‬‬ ‫‪emlakul felekiyye okunur. Ta ki çubuk ele yapışmış gibi seni‬‬ ‫‪definenin üzerine götürünceya kadar.‬‬ ‫‪Kasemul emlakul felekiyye budur:‬‬

‫ا وعلاى ل‬ ‫ل ل ل ل ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫بل مس لم ا الحر محا لن الحرحي لم بل مس لم ا اولب ا اوم ان ا اوا ال ا ا‬ ‫ا ولا اللاه اللح ا وما النحصر اللحلم ن لعمن لد ل‬ ‫ولف ل‬ ‫ا اولا اح موال اولاق حواة‬ ‫اا م‬ ‫ا ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل المعلل‬ ‫اللح لب ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫وحانليح لة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫اح‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا م ا‬ ‫ا‬ ‫ا م ا م م ا ا م ا ما‬ ‫وك الطح ل‬ ‫الوه لريحل‬ ‫اهرلة الحزكليح ل‬ ‫والممل ل‬ ‫ل‬ ‫هورانليح لة لبا لمق‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫اح‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اص‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ان ل‬ ‫ا وبلعظام لة عظام لة ل‬ ‫ا وبلق مدرلة ق مدرلة ل‬ ‫ح لق ل‬ ‫ان س ملطا ل‬ ‫ا وبلس ملطا ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام ا ا ا ا ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا ولبا جرى بلله الم اقلام لم ن لعمن لد ل‬ ‫ا وبلنولر وج له ل‬ ‫وبلعل لز لع لز ل‬ ‫ا ال ال‬ ‫ا‬ ‫ا م م ا ام‬ ‫م‬ ‫ا اا‬ ‫ا سيل لد ان م حمد صلح ى ا علاي له وسلحم اب لن عبد ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا م ا ا ا م ام‬ ‫اخ ملي اخ مل لق ا م ا ا‬ ‫ا ولا اللاه اب لن عبد ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ا‬ ‫اسم ا او اج حل ثانااء ا ا م ام‬ ‫اوارسول ا تابا ااراك م‬ ‫ا ولا اللاه اغي ر ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ا احى قايهوم‬ ‫اسم ا او اج حل ثانااء ا ا م‬ ‫اوارسول ا تابا ااراك م‬ ‫ك ب لديع ال حسمو ل‬ ‫ك المم مل ل‬ ‫مالل ل‬ ‫ات اواملامر ل‬ ‫الالالل اوام لل مكارلام اع لزيز‬ ‫ض ذو م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫اجبحار متا اكلمب قا حهار قا لوى امتلي قا لادر م مقتا لدر اش لديد المباطم ل‬ ‫ش اش لديد‬ ‫اب لاي عللبه ولاي منجو لممنه ها لرب لبولل ل‬ ‫اب س لريع الم لحس ل‬ ‫المعل اق ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام ا ا‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬ ‫وق حوتلله وعظام لة ا مسائلله و لل‬ ‫ل ل‬ ‫ب‬ ‫آيته اقم اس ممت اعلاميك مم اي املائ اكةا ار م‬ ‫اا ا ا ا ا‬ ‫الم عالا لمي بلح لق املا مس لاء الحلت تا اكلحم لبا ربهناا علاى ال حسمو ل‬ ‫ات‬ ‫ا ا ا ا‬ ‫ا ا ام ا‬ ‫اا‬ ‫ت‬ ‫فا مارتا اف اع م‬


‫‪60‬‬

‫اللب لال فاناصبت وعلا ى المعي ل‬ ‫او اعلاى املامر ل‬ ‫ون‬ ‫ض فا اسطا اح م‬ ‫اا م ا ا‬ ‫ت او اعلاى م ا‬ ‫ل‬ ‫ت او اعلاى‬ ‫ت او اعلاى المبل احا لر فا از حخار م‬ ‫ت او اعلاى املانم اها لر ف مجار م‬ ‫فامن اف اجار م‬ ‫ل‬ ‫حم ل‬ ‫استا نا اار‬ ‫اضاءا م‬ ‫النهجوم فاأ مازاهار م‬ ‫س فاأ ا‬ ‫ت او اعلاى الم اق ام لر فا م‬ ‫ت او اعلاى الش م‬ ‫ضاءا اولبا لمق املا مسا لاء الحلت ميلي‬ ‫اّ اّ ا‬ ‫حها لر فاأ ا‬ ‫او اعلاى اللحمي لل فاأاظملا ام او اعلاى الن ا‬ ‫ا لباا الم ام موتاى اويليت لباا املا محيا لاء اولبا لمق املا مسا لاء الم ام مكتوبالة اعلاى‬ ‫سر لاد لق المعر لش ولب لق م لاف اللحو لح الممحف ل‬ ‫وظ لم ان املا مسا لاء اوالنح مق ل‬ ‫ش‬ ‫م ام‬ ‫ام ا ا م ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ض اعلاى اماء اجاد‬ ‫اوبا لمق ام من ارفا اع ال حس اماءا بلغا لي اع امد اوبا اس اط املامر ا‬ ‫ل‬ ‫اح لد املاح لد الم افرلد ال ح ل ل‬ ‫وبلق مدرلة ل‬ ‫ا المو ل‬ ‫ص امد الحذى الم يال مد اوالم ي لا مد اوالم‬ ‫ا م‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫حخ مذ ص ل‬ ‫يكن لاه كفوا احد ول ي ت ل‬ ‫احباةا اولااولا ادا اولبا لمق ام لن حاتا اذ البم ار لاه ايم‬ ‫ا‬ ‫ا ا اما‬ ‫ا م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫يسى لم من ر ل‬ ‫وح المقدس اوبا اع ا‬ ‫اخليلا اواكلح ام م ا‬ ‫وسى تا مكل ايما او اخلا اق ع ا‬ ‫صلحى ا اعلامي له او اسلح ام لب ملالمق با لش ايا اونالز ايرا سمب احا ان ام لن انم اش حق‬ ‫ما حم ادا ا‬ ‫لمن نولر ال حسموات واملارض و انر لل‬ ‫حم ل‬ ‫ضاءا بلله الم اق امر‬ ‫اا ا م ا ا م‬ ‫س اوا ا‬ ‫ت به الش م‬ ‫م‬ ‫وخضع اك لل اشىء بلق مدرتلل‬ ‫يثسبلمح الحر معد لبا مم لد له اوالم املئل اكة لم من‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا ا ا‬ ‫اا اا م م‬ ‫لخيفتل له ال‬ ‫ضرتلى واجب تم د معوتل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫اج لت‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا ام م ا ا ا م م ا ا‬ ‫ا ا ا م‬ ‫ايهها المملوك الم افلا لكيحةا ال حسب عةا روقم يائليل وجب رائليل و اسمسمائل‬ ‫يل‬ ‫ا‬ ‫م ا ا ا ا اما ا ا ا ا ا‬ ‫ولمي اكائليل وصرفايائليل وعمن يائليل واكس افيائل‬ ‫يل لبا لمق احالا لة الم اع مر لش‬ ‫ا‬ ‫ا ا ام ا ا ا ا ا ا ا م ا ا‬


‫‪61‬‬

‫ال لسي لم والمملائل اك لة المم اقحربلي جب رائليل ولمي اكائل‬ ‫المع لظي لم والمكرل‬ ‫ل‬ ‫يل‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا م م‬ ‫واسرافليل وعزرائليل واملانمبلي لاء والممرسللي والشهه اد لاء وال ح لل‬ ‫ي اولبا لمق‬ ‫صال ا‬ ‫ا م ا ا ا ام ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا‬ ‫ان المع لظي لم وما فليها لمن املي ل‬ ‫ل لل‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫الت محوارية اوامل من ليل اوالحزبولر اوالمف مرقا ا ا ا ا ا ا‬ ‫الا لكي لم فالإلمن اقم لسم اعلاميك مم اوالنحه لااق اسم لا مو تا معلامو ان اع لظيم النحه‬ ‫اوال ملذ مك لر م‬ ‫لاقرآن اك لري لف كلتااب م مكنون لا ايا هسه اللح الممطا حهرو ان تامن لزيل لمن ر ل‬ ‫ب‬ ‫مام‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫اهر والمب ل‬ ‫ل‬ ‫اطن اوه اوبلك لمل اش مىء اعلليم‬ ‫الم اعالام ا‬ ‫ي ه او املاحول اواملخر اوالظح ا ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫استا اوى اعلاى‬ ‫ه او الحذى اخلا اق ال حس ام اوات اواملامر ا‬ ‫ض لف ستحة احيم ثح م‬ ‫املامر لش يا معلام اما ياللج فل ى املامر ل‬ ‫ض اوام ا ايمرلج لممن اها اوامايامن لزل لم ان‬ ‫ال حس ام لاء اوامايا معرج فل ايها اوه او ام اعك مم ايم ان اماكمن ت مم اوا لبااتا مع املو ان‬ ‫ض وال ال ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا ت مر اجع املمور يوللج‬ ‫باصي لاه م ملك ال حس ام اوات اواملامر ل ا‬ ‫الحلايل لف النحا لر ويولل لج النحهار لف الحلي لل لّ وهو علليم بل اذا ل‬ ‫صدولر‬ ‫ت ال ه‬ ‫م ا ا ا‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫هو ا الح لذى لا اللاها اللح هو اع لال المغامي ل‬ ‫حه ااد لة ه او الحر محان‬ ‫ب اوالش ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الحرلحيم ه او ا الح لذى لااللاها اللح ه او الم امللك المقدهوس ال حسلام المم مؤلمن‬ ‫البحار الممت اكلب سبحا ان ل‬ ‫ل‬ ‫ا اع حما ي مش لركو ان ه او ا‬ ‫ا م ما‬ ‫المم اهميمن الم اع لزيز ما‬ ‫مل‬ ‫السن يسبلح لاه م لاف ال حسمو ل‬ ‫ات‬ ‫الاالق المباا لرئ المم ا‬ ‫ص ملور لاه املا مسااء م م ا ا م ا‬ ‫اا‬ ‫لل‬ ‫لل‬ ‫ض وهو المع لزيز م ل‬ ‫ي لباميللك مم‬ ‫ي طاائع ا‬ ‫الاكيم اقمبللوا اسامع ا‬ ‫اواملامر ل ا ا ا‬


62

‫ولرجاللكم وذكولركم وال ان ثل‬ ‫صغليك مم اواكبل ليك مم اح حت لا ياتا اخلحف‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ماا‬ ‫ما‬ ‫ا ا ما‬ ‫ل ل‬ ‫لل‬ ‫ل‬ ‫ل ل ل‬ ‫ي لبا لمق ام من‬ ‫ب الم اعالام ا‬ ‫اع لمن ا احد ممنك مم ا من كمن ت مم طاائع ا‬ ‫يل لا مسااء ا ار م‬ ‫ش حق اسعكم وابصاركم وخلا اقكم لمن ان لر ال حسموم ا ل‬ ‫اج‬ ‫ج‬ ‫ب ايا اب اديمبا م‬ ‫ا ما م ا م ا ا م ا ا م م‬ ‫ا م‬ ‫وي ب لن ع ل‬ ‫يف وي اب طاا لرش ملل ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك المع حم مار اوايا اب‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫يف‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اا ا ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اا ا‬ ‫اا ا‬ ‫اص اواي ا ابالحزاما لزمم اواي ا هم الحزام مام اوافم اعلوا اك اذا اواك اذا لبا لمق‬ ‫ما حمد المغا حو م‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫اعتل اها لا اديمك مم ا لجيبوا ايه اها المملوك ال حسمب اعةا‬ ‫اهذه املا مسااء اعلاميك مم اوطا ا‬ ‫وك المم مذكورلة بلطااع لت وقا ل‬ ‫لل‬ ‫احا‬ ‫الم افلاكيحة اوأممروا مل ا ا ا ا ا ا‬ ‫اج لت الم او ا‬ ‫ضاء اح ا‬ ‫اعةا اب اراك ا فليك مم او اعلاميك مم‬ ‫اعةا ال حس ا‬ ‫احا الم اع اج ال الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫الم او ا‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi ve billâhi ve minallâhi ve ilellâhi ve alallâhi ve fillâhi ve lâ ilâhe illallâhü ve men nasru illâ min ındillâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Aksemtü aleyküm yâ ma'şeral ervâhır rûhâniyyeti vel mülûkit tâhiratiz zekiyyeti vel eşhâsıl cevheriyyeti vel ervâhın nûrâniyyeti bi hakki hakkillâhi ve bi kudreti kudretillâhi ve bi azameti azametillâhi ve bi sultâni sultânillâhi ve bi ızzi ızzillâhi ve bi nûri vechillâhi ve bi mâ cerâ bihil kalemü min ındillâhi ilâ hayri halkıllâhi seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellemebni abdullâhi ve rasûlillâhi tebârakesmüllâhi ve celle senâüllâhi ve lâ ilâhe ğayrüllâhi hayyün kayyûmün mâlikül mülki bedîus semâvâti vel ardı zûl celâli vel ikrâmi azîzün cebbârün metekebbirun kahhârun kaviyyün metînün kâdirun muktedirun şedîdül batşi şedîdül ıkâbi serîul hısâbi lâ yağlibühü ğâlibün ve lâ yencû minhü hâribün bi havlillâhi ve kuvvetihi ve azameti esmâihi ve âyâtihi aksemtü aleyküm yâ melâikete rabbil âlemîne bi hakkil esmâilletî tekelleme bihâ rabbünâ ales semâvâti fertefeat ve alel ardı fesetahat ve alel cibâli fenesabet ve alel uyûni fenfecerat ve alel enhâri füccirat ve alel bihâri fezehharat ve alen nücûmü feezherat ve aleş


63 şemsi feedâet ve alel kameri festenâra ve alel leyli feazleme ve alen nehâri feezâe ve bi hakkil esmâilletî yuhyillâhü bihel mevtâ ve yümîtü bihel ehyâe ve bi hakkil esmâil mektûbeti alâ surâdikıl arşi ve bi hakki mâ fil levhıl mahfûzi minel esmâi ven nakşi ve bi hakki men rafeas semâe bi ğayri amedin ve besetal arda alâ mâin cemedin ve bi kudretillâhil vâhidil ehadil ferdis samedillezî lem yelid ve lem yûled be lem yekün lehü küfüven ehadün ve lem yettehız sâhibeten ve lâ veleden ve bi hakki menittehaze ibrâhîme halîlen ve kelleme mûsâ teklimen ve halaka îsâ min rûhıl kudüsi ve bease muhammeden sallallâhü aleyhi ve selleme bil hakki beşîran ve nezîran sübhâne menin şakka min nûrihis semâvâtü vel ardu ve nârat bihiş şemsü ve edâe bihil kameru ve hadaa küllü şeyin bi kudretihi ve yüsebbihur ra'dü bi hamdihi vel melâiketü min hîfetihi illâ mâ hadartüm fî hadratî ve ecebtüm da'vetî ve kadaytüm hâcetî eyyühel mülûkel felekiyyetes sebate rûkyâîle ve cebrâîle aleyhisselâmü ve semsemâîle ve mîkâîle ve sarfeyâîle ve anyâîle ve kesfeyâîle ve bi hakki hameletil arşil azîmi vel kürsiyyil cesîmi vel melâiketil mukarrabîne cebrâîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle vel enbiyâi vel mürselîne veş şühedâi ves sâlihîne ve bi hakkit tevrâti vel incîli vez zebûri vel fürkânil azîmi ve mâ fîhâ minel âyâti vez zikril hakîmi fe innî uksimü aleyküm. Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. İnnehü le kurânün kerîmün fî kitâbin meknûnin lâ yemessehü illel mutahharûne tenzîlün min rabbil âlemîn. Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Hüvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin sümmes tevâ alel arşi ya'lemü mâ yelicü fil ardı ve mâ yahrücü minhâ ve mâ yenzilü mines semâi ve mâ ya'rucü fîhâ ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallâhü bimâ ta'melûne basîr. Lehü mülküs semâvâti vel ardı ve ilellâhi türceul umûr. Yûlicül leyli fin nehâri ve yûlicün nehâri fil leyli ve hüve alîmün bi zâtis sudûr. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânürrahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve elmelikül kuddûsüs selâmül mü'minül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbirü sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ yüsebbihu lehü mâ fis semâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm. Akbilû sâmiîne tâiîne bi hayliküm ve ricâliküm ve zükûriküm ve inâsiküm ve sağîriküm ve kebîriküm hattâ


64 yetehallefü annî ehadün minküm in küntüm tâiîne li esmâillâhi rabbil âlemîne bi hakki men şakka semaküm ve ebsâraküm ve halakaküm min nâris semûmi ecib yâ ebâ deybac ve yâ benî afîf ve yâ benî tarîf ve yâ ebâ târiş melikil ummâri ve yâ ebâ Muhammed in ğavvâsı ve ya ebez zemâzim ve yâ ümmüz zimâmi vefalû kezâ ve kezâ bi hakki hâzihil esmâi aleyküm ve tâatihâ ledeyküm ecîbû eyyühel mülûkes sebatel felekiyyete ve'murul mülûkel mezkûrate bi tâatî ve kadâi hâcetî elvâhan 2 elacele 2 essâate 2. Dört tane taş al. Her taş üzerine Ruusü erbaa dan bir isim yazdıktan sonra, taşları keten bir beze koy ve tayyıb buhuru ile buhurla. Sonra taşları keten bezin içinden alıp, şüphe ettiğin mekanı gündüz terbi’ et. Gece olduğu zaman, yatsı namazını kıldıktan sonra, daha önceki kullandığın keten bezin içine terbi’ ettiğin taşları al ve bezin içine tayyib buhuru ile birlikte koy. Taşlarla birlikte mekanına gelip, yatsı namazı kıldığın yeri tayyıb ile buhurla. Orada yedi defa Şems, yedi defa Duha, yedi defa Tin surelerini okuyup, sonunda bir defa şu duayı oku: 61. ACAİB BİR DEFİNE İSTİHARESİ:

‫ل‬ ‫ت اعلامي له لم من اه اذا الم اكمن لز ا موالدحفليناةا‬ ‫الحله حم الرلن لف امنا لامى اما ا م‬ ‫ض ام مر ا‬

Allahümme erini fi menami ma admerte aleyhi min hazel kenzi ev iddefineh. Okuduktan sonra gecenin üçte birine kadar yat. Daha sonra yatağından kalk ve güzelce bir abdest alıp, iki rekat namaz kıl. Birinci rekatta Fatiha ve İnşirah, ikinci rekatta Fatiha ve Kadr sure lerini oku. Namaz dan sonra şu isimleri:

‫ه لادى خبلي ب ل‬ ‫ي‬ ‫ص مي مبل م‬ ‫ا‬ ‫ا م ا‬

Hadi Habir Basir Mübin. Çok hızlı bir şekilde yedibin (7000) defa oku. Her yüzde bir defada:

‫صرلن يب ل‬ ‫اله لدلن يه لادى واخلبلن يخبلي واب ل‬ ‫ي‬ ‫ي لل ايمبل م‬ ‫ص مي اوبالم م‬ ‫م ا ا ا م م ا ا م ا م م اا‬

İhdini Ya Hadi ve ahbirni Ya Habir ve ebsirni Ya Basir ve beyyinli Ya Mübin.


65 dersin. Sonra kıbleye karşı sağ yanın üzerine yat. Rüyanda sana birisi gelip, definenin yerini, gerekli olan buhurunu, azimetini ve kurbanını söyler. Eğer birinci gece göremezsen, ikinci veya üçüncü gece şüphesiz definenin yerini görürsün. Define ile ilgili en kuvvetli istihare budur. Sen bununla amel et. Sırrını görürsün. Terbi; Dört taş alıp her taşın üzerine Ruusu erbaa dan bir isim yaz. Ruusu erbaa isimleri budur:

‫طامي اكل‬

‫قا مس اوارة‬

‫اك ممطام‬

‫ام اازر‬

Mazerin Kamtamin Kasveretin Taykel Yazdıktan sonra, şüphe ettiğin mekana taşlarla birlikte git. Şüphe ettiğin mekanda kendine göre dört köşe belirle. Birinci köşeden ikinci köşeye kadar çizerek birinci isim olan Mazer yazılı taşı koy. İkinci köşeden üçüncü köşeye kadar çiz ve ikinci isim olan Kamtam yazılı taşı koy. Üçüncü köşeden dördüncü köşeye kadar çizerek üçüncü isim olan Kasverah yazılı taşı koy. Dördüncü köşeden birinci köşeye kadar çizerek dördüncü isim olan Taykel yazılı taşı koy. Bu amele “Terbi’” denir. 62. Fussilet Sure sinin 53. ve 54. Ayeti Kerime si olan şu:

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر مح لن الحرلحي لم سن لري لهم آيتلناا اف املفا ل‬ ‫اق اولف انمف لس له مم اح حت‬ ‫ا‬ ‫ا م ا‬ ‫م‬ ‫ال هق اوال ي مك ل‬ ‫ك انحه اعلا ى ك لمل اش مىء اش لهيد الا‬ ‫ف بلاربلم ا‬ ‫ياتا با ح ا‬ ‫ي ال مم انحه ما ا م ا‬ ‫النحه مم لف لم مرياة لم من للاق لاء ارمبلل مم الا النحه بلك لمل اش مىء لميط‬ Bismillahirrahmanirrahim. Senurihim ayatina fil afakı ve fi enfüsihim hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakku evelem yekfi bi rabbike ennehü ala külli şeyin şehid. Ela innehüm fi miryetin min lika-i rabbihim ela innehü bi külli şeyin muhit. Ayeti Kerimelerin özelliği hazineler ve definelere muttali olmak isteyen kimse içindir. Bu Ayeti Kerimeleri harflerinin sayısınca 112 defa, yedi hafta uyumadan önce, geceleri okursun. Bu müddet içerisinde her Cuma geceside Zerire kamışı ve Kust ile buhurlansın. Muhakkakki ruhaniyet senin üzerine uyanık olarak durur. Bu ruhani sana


66 hazine, define ve gaib olan şeylerden sene içerisinde meydana gelen olaylardan ve senin istediğin herşeyi bildirir. Bu ameli sakın denemek için yapma. Eğer denemek için yaparsan, sana tarif edileni göremezsin. Ameller niyetlere göredir. Pazar günü güneş saatinde, gülsuyu ve zaferan ile bir kağıt üzerine Şuara suresini yaz. Yazdığını bir Sırtlan derisine koy ve. Şüphe ettiğin mağaradan biraz toprak alıp, o toprağıda derinin içine koy. Deriyi güzelce sardıktan sonra, çatal ibikli, beyaz renkli hindi Horozunun boynuna asıp, horozu şüphe ettiğin mağaraya sal. Bu esnada sende Kizbere buhurunu yakki, devamlı duman tütsün. O Horoz definenin olduğu yerden başka yerde durmaz. Durduğu yeri ise ayağıyla deşeleyerek öter ve çırpınır. Eğer sen onu öyle görürsen, bilki o Horoz definenin üzerinde durmuştur. Orayı kaz ve defineyi çıkar. Onun için Allah c.c. a hamdet. 63. MAĞARADA YERİ MEÇHUL DEFİNENİN KEŞFİ:

64. DEFİNE KEŞFİ: Yer altında en az on (10) yıl kalmış olan definenin yerini tespit etmek istersen: Rabuül evvel ayının ilk Pazar günü veya Aşüre ayının ilk Pazar günün (Bu daha efdaldir) den başlayarak Allah rizası için üç (3) gün oruç tut. Veya bu ameli herhangi bir arabi ayın ilk Pazar günüde başlarsın. Oruçlu iken amelinin icabeti çok seri olur. Bu ameli yapmak için, üç (3) gün oruç tuttuktan sonra, (Pazar ve Pazartesi günü oruçlu iken Azimeti okuma) Salı günü oruçlu olarak her farz namazın arkasından yedi (7) defa aşağıdaki Azimeti yedi gün süre ile oku. Yedinci gün olan Pazartesi gün tamamlanınca sekizinci gün olan Salı günü Azimeti bir levha üzerine yaz. Levhayı Kizbere ile buhurla ve güneş doğmadan önce başlayarak, zeval vaktine kadar Azimeti devamlı oku. O anda seni bir titreme tutar. Sende hemen sağ elinle levhayı tut. Ama önceden levhanın ortasına bir bıçak sapla veya bir ip geçir. Çünkü yardımcılar o levhayı elinde döndürüp, levha ile birlikte sağ elini çok kuvvetli bir şekilde çekerler. O anda Azimeti okumayı kes. Sonra gece şüphe ettiğin mekana git. Kizbere buhurunu ateşe at ve levhada yazılı olan Azimeti okumaya başla. Sonra levhanın ortasına bir bıçak sapla ve bıçaktan sinbere ipi ile bağla. Azimeti tekrar okumaya başlarsan, levha dönüp definenin olduğu yere gider. O anda ruhani azimeti okuyan kişiyi bayıltır. O kişi ruhaniyetin söyledikleri ile konuşur. Ruhani o kişinin vasıtasıyla definenin yerini, kurbanını, buhurunu, azimetini ve o


‫‪67‬‬ ‫‪mekanın ummarını söyler. Bu amel en güvenilir ve en kıymetli bir‬‬ ‫‪bilgidir. Sen! bunun değerini ve kıymetini bil.‬‬ ‫‪Levhaya yazılacak ve okunacak azimet budur:‬‬

‫بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن الحرلحي لم اقم اس ممت اعلاى املامراو لاح المع مل لويحلة لبملا مسا لاء‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫وش مع بل من‬ ‫ال هس مراينليح لة اوبليااه ايه آهياا اشاراهياا اجميل لحيد الحذى تا اكلح ام بلله ي ا‬ ‫ن و من واقم لسم لبم للس لم املا مك لب الح لذى تا اكلحم بلل‬ ‫وسى اعلاى اجبا لل الطه مور‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫اخ ا ل‬ ‫حام اه لذ له املا مسا لاء الح لذى‬ ‫ون مى ام مرجيد لوه انوخ اقمبللوا او اع مجلوا ايخد ا‬ ‫خلاقكم طاائلعل ل‬ ‫الش مم ل‬ ‫س اوض اح ايها اوالم اق ام لر الذاا تالا ايها‬ ‫ي افم اعلوا امات مؤامرو ان او م‬ ‫ا‬ ‫اا م‬ ‫حها لر ال اذا اجلح اها اوالحلحمي لل ال اذا يا مع اش ايها اوال حس ام لاء اواما بانا ايها اواملامر ل‬ ‫ض اواما‬ ‫اوالن ا‬ ‫وراها اوتا مق او ايها قا مد‬ ‫طا اح ايها اونافس اواما اس اس حو ايها ا‬ ‫ف اّ اّ اّااملاملا ملاام اها فج ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫غو ايها ا لذنمبا اع ا‬ ‫اب ام من اد حس ايها اك حذبا م‬ ‫افم لا اح ام من ازحك ايها اوقا مد اخ ا‬ ‫ت اثود بطا ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ا مش اق ايها فافا اق ا‬ ‫ص لر م‬ ‫ال ال مم ارسول ا ان قاةا ا اوس مقيا ايها اللحه حم ا م‬ ‫س ايم ل‬ ‫س اقمبلل يدرديئل‬ ‫روحانليح لة تل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫يل‬ ‫حم‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ور‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫حم‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ويعمن يائليل ويعطميائل‬ ‫وس لاحواه اقمبللوا اولاتامن لفروا اوافم اعلوا اما‬ ‫ش‬ ‫يل‬ ‫اا ا ا م اا ا ا م‬ ‫ا‬ ‫وها فا اد مم اد ام اعلامي له مم اربهه مم بل اذنمبل له مم فا اس حو ايها‬ ‫ت مؤامرو ان فا اك مذ مّبوه فا اع اقر ا‬

‫اولا ايااف ع مقبا ايها‬

‫‪Bismillahirrahmanirrahim. Aksemtü alel ervahıl ulviyyeti bil‬‬ ‫‪esma-is süryaniyyeti ve bi yahin yahin ahiyyen şerahiyyen‬‬ ‫‪ceylin hıdin ellezi tekelleme bihi yuşa’ bin nun ve uksimü bil‬‬ ‫‪ismil ekberillezi tekelleme bihi musa ala cebelit tur ehunay‬‬ ‫‪mercidin luhin şatuhin enuhin akbilu ve accilü ya huddame‬‬ ‫‪hazihil esma-illezi halakaküm taiıne ifalü ma tü’merun.‬‬


68 Veşşemsi veduhaha. Vel kameri iza telaha. Ven nehari iza cellaha. Vel leyli iza yağşaha. Ves sema-i ve ma benaha. Vel ardı ve ma tahaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. Feelhemaha fücüraha ve takvaha. Kad eflaha men zekkaha. Ve kad habe men dessaha. Kezzebet semüdü bitağvaha. İzinbease eşkaha. Fekale lehüm rasulüllahi nakatallahi ve sukyaha. Allahümme esrif ruhaniyyeti tilkeş şemsi yahdimüne sureten veş şemsi akbil ya derdeyail ve ya anyail ve ya atyail şumuse levvahin akbilü ve la tenfiru vefalü ma tü’merun. Fekezzebühü feakaru ha fedemdeme aleyhim rabbühüm bizen bihim fesevvaha. Ve la yehafü ukbaha. Sen bu Azimete iyi sahip ol ve çok sıkı tut. Çünkü bu azimet çok acaibtir. Bunda iki türlü fayda vardır. Birincisi o mekanı terbi’ etmek. İkincisi ise o mekanda bulunan şeylerden haberdar olmaktır. Sara çeşitlerinin hepsi için bu azimet gereklidir. Ayrıca defineyi kazmak için ihtiyaç olan şeyleride söylerler. Allah ın rahmeti üzerine olsun. Talebelerden çoğu bu ilmi bilmez ve buna gerekli olan şeyleride bulamamışlardır. Bunun sebebide gömülü olan definenin yanındaki avanlar yüzündendir. İnsanlardan birisi bunu yapmak istese ve orayı terbi’ edip, şüpheli olan yeri kazsa, bazen birşey bulamaz. Bazende oradaki avanlar o kişiye darb ederler. Kim bu avanların darb ettiğini görürse, o kişinin haline delalet eden olmaz. Çünkü o kişinin bilgisi azdır. Üzerinde amel olan şey, eğer yeri terbi’ edip definenin yerini öğrenmişsen, o yere terbi’ ettiğin günden başka bir günde gel. O yerden aldığın dört taş üzerine Ruusu erbaa yı yaz. Şüpheli olan mekanı terbi’ edip, Tayyib buhuru ile buhurla. Eğer Sent ve Akırıkarha olursa daha iyidir. Orayı kazmaya başla. Allah c.c. ın izniyle maksadına nail olursun. Sana hayal gibi birşey engel olacak olursa, onu tedavi etmeden amelini yapma. Eğer tedavi etmeden yaparsan amelin bozulur. Bu her amelde böyledir. Mekanı terbi’ etmenin ve üzerine Ruusu erbaa yazılı taşların faydası şudur: Define şüphe ettiğin mekanı terbi’ edersen oradaki sakin olan avanlar hazineyi senden gizleyemezler. İnsanlardan bazıları kazı işi ile çok uğraşır ve bununla birlikte ne hazine ne de başka birşey bulabilirler. Bunun sebebide orada görevlendirilmiş olan avanların hilesidir. Kazı yaparlar ve geri dönerler. Orada bir şey olmadığını zannederler. Eğer sen o zikrettiğimiz taşları yazıp mekanı terbi’ edersen, o mekanın tamirini delalet edecek şeyleri görür ve hacetine Allah c.c. ın izniyle ulaşırsın.


69 65. Definenin olduğu mekanda bir mani zuhur ederse, sırçalı bir tabağa Rahman sure sini yaz. Güneş ışığı görmemiş pınar suyu veya kuyu suyu ile yazıyı boz. Sonra Rahman sure sini okuyarak o suyu o mekana serp. Suyu serptikten sonra o mekanı Mastaki ile buhurlarsan, o mani bozulur. Sonra hacetine yönel. a. Definenin olduğu yerde Yılan ve Akrep şeklinde mani görürsen, Kamer isimlerini okuyarak Lüban buhurunu yakarsan, o mani iptal olur. Ama amelini ayın ortasındaki gecede yaparsın. O geceden önce veya sonra yapma! Zikrettiğimi anla ve hacetini gör. b.Taşlar şeklinde görünen mani için: Böyle bir mani gördüğün zaman, Cumartesi gecesi o mekandan çık ve yine geri gel. Çünkü o Yahudi bir cinnidir. Bunun için: Cumartesi gecesi Necm suresiyle beraber azimeti okuyarak, Sudan, Lüban ve Meyatü saile buhurlarını yakarsan, o mani iptal olur. Ondan sonra hacetini görürsün. c. Mü’min ve Kafir cinlerden gelen mani için; Eğer o mani mü’min cinlerden ise, o cinni Allah’ın vahdaniyetine ve efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. in elçiliğine şehadet eder. O cinniden Ahti Süleymani al. O cinni sana o mekanı tanıtır. O cine avanların oradan gidip, hacetine ulaşman için gerekli olan şartları sor. Eğer bu cin kafirlerdense, onun ne şartını nede sözünü kabul et. O cinin üzerine Sure-i Cin i okursan, o kafir cin yanar. Ondan sonra Allah Teala hazretlerinin izniyle matlubuna yönelir ve hacetini görürsün. d. Kurbağa şeklinde bir mani zuhur ederse, o mekandan hemen uzaklaş. O günden itibaren yedi (7) gün sonraya kadar o mekana varma. Eğer senin elin o Kurbağa ya değerse hazine taş şekline dönüşür. Çünkü o Kurbağa cinlerin dişisindendir. Yedinci gün tayyib bir buhur olan Sudan ve Cavi buhurlarını yakarak Yasin sure sini on (10) defa oku ve hacetine yönel. e. Hanafis (Osurgan böceği) şeklinde bir mani zuhur ederse, o mekanda Çarşamba gecesi Meyatü saile ve Cavi buhurlarını yakarak yedi (7) defa Hucurat suresini oku. Daha sonra fekrun sıfatında zuhur eden maninin üzerine yürü. Bu fekrun hiristiyan bir cinnidir. Bu cinniye miladi ayın ilk gününden başka bir günde


70 hükmedemezsin. Sen o mekanı Tevsiril ğant, Hant, ve Katran ile buhurlayarak, yüz (100) defa Esma-i Kameri okursan, sana hiçbir mani görülmez. O zaman sende hacetine yönelirsin. f. Yer haşereleri ve buna benzer bir alamet zuhur ederse, sen iyi bilki; O mekanın cinnileri Cin Krallarının kızlarındandır. O anda yapman gereken o mekanda Lüban, Meyatü saile ve Füclül ahmer buhurlarını yakarak yedi (7) defa Mürselat suresini okumandır. O anda oradaki manilerin hepsi batıl olur. Sende hacetini görürsün. Ama bu ameli Pazartesi gecesi yaparsın. .g. Demir sesi olarak duyulan mani: Bu demir sesini çıkaranlar cinlerin ifritlerinden olup, en azgınlarındandır. Sen! Bunun ilacını getirene kadar, o mekandan hemen uzaklaş. Bunun ilacı; Arabi ayın ilk veya onbeşinci veyahutta son gecesi Katran ile bu mekanı buhurlarsın. Buhurlama anındada üç defa Kehf suresini okursun. O mekandaki bütün maniler iptal olur. Sen hacetine devam edersen, Allah c.c. izniyle muradına ulaşırsın. h. Arı şeklinde görülen mani: Eğer mekanda Arı şeklinde bir mani zuhur ederse, o mekana ayın 12. veya 22. gecesinden haricindeki gecelerde yaklaşma! Bu iki geceden birinde o mekana gidip, Tevsiril ğant, Meyatü saile ve Harmel buhurlarını yakarak yedi defa İnşikak sure sini oku. Senin için orada bütün maniler kaybolur. Sonra sen hacetine yürü ve hacetini Allah c.c. ın izniyle gör. i. Ölü Fare şeklinde bir mani zuhur ederse, Pazartesi günü o mekanda Fücl, Nane yaprağı ve Kırmızı sarımsak buhurlarını yakarak yirmibir defa Tarık suresini oku. O mekandaki maniler senin için iptal olur. Sen hacetine doğru yürü ve hacetini gör. j. Gizli mani: Azimet okuyana görünüp, diğerlerine görünmeyen gizli mani için: Bu mani uzun boylu, siyah tenli ve elinde kılıç olan bir köle sıfatında zuhur eder. Azimet sahibine darb etmek ister. Ne zaman böyle bir mani zuhur ederse ilacını getirmeden sakın bu ameli yapma! Eğer amele devam edersen, o cinni azimet sahibine vurur ve sara eder. Eğer talibin huddamlarından gerçek bir yardımcısı veya gerçek bir ruhani hizmetçisi varsa, o cinni talibe vurur ve sara eder. Eğer talibin huddamı yoksa, o cin talibe darb


71 ettiği anda öldürür veya talibin herhangi bir azasına yerleşip, o azayı iptal eder. Bunlardan başka talibin ağzını eğer, ayaklarını iptal edip, hareket ettirmez. Yahutta talibin zekerine darb edip, talibi bağlar. Talip bir müddet erkekliğini kaybeder. Yukarıda zikrettiğim gibi zuhur eder ve talibe bir şey yapmazsa, bu amelin ilacını arabi ayın son Cumartesi günü yaparsın. Bu maninin ilacı: Lüban, Mastaki, Cavi, Sudan, Fücl (Turp), Meyatü saile, Kırmızı sarımsak ve Tevsiril ğant kökü buhurlarını karıştırıp yumuşakça dövdükten sonra, Difle den yapılmış Katran ile yoğurup macun haline getir. Sonra o mekanda üç (3) defa Feth sure sini okuyup, mekanı bu macunla buhurlarsan, o mani Cin gider. Sende hacetine doğru yürürsün. Eğer talip o mekanda bir şey bulamazsa, o Cin geri döner ve talibi darb eder. Talibin tedavisinide yazılarla, Sudan, Lüban ve Meyatü saile ile buhurlayarak yaparsın. Bu talibin tedavisi: Bir tabağa Hakka suresini yaz. Yazıyı yağ ile bozup, darb olan azayı bu yağ ile yağlarsın. Kalan yağıda aç karınla talibe içirirsin. Bu Cin ne zaman birisine vursa üç gün sonra çıkar ve o kişi kurtulur. O kişi ümidini kesmeyip, hacetine devam etsin. Çünkü bu gibi şeyler, define üzerine yerleşmiş olan Cinnilerden meydana gelir. O cinniler talibin aciz kalmasını ve o mekandan gitmesini isterler. Eğer çok mal varsa bir alamet zuhur eder. Bunu tedavi et. Daha sonra bir mani daha zuhur eder. k. Cinlerden aniden kahır ve ğalebe ile zuhur eden mani için: Seni yenmek ve kahretmek amacıyla aniden zuhur eden bir manidir. Bu mekanda belkide yenme amacı zuhur etmez. Bunun yanında mal olduğunu bildiğin bir mekana gittiğinde oradaki tılsımları tedavi etsen bile, mal kuma, toprağa, kömüre, taşa veya çömleğe dönüşür. Eğer oradaki mal kuma dönüşmüşse, aslı Altın parçalarıdır. Eğer oradaki mal toprağa dönüşmüşse, bazı hükemaların yaptığı kimyevi maddeler veya tab olmamış paralardır. Eğer oradaki mal kömüre dönüşmüşse, o kömürün aslı cevher den kolyeler ve yakutlardır. Eğer oradaki mal taşa dönüşmüşse, o taşın aslı saf gümüşten yapılmış paralardır. Eğer oradaki mal çömleğe dönüşmüşse, o çömleğin aslı altın dan halhallar, gümüş bilezikler, altın takılar ve buna benzerleridir.


72 a. Aşağıda gelecek olan dörtlüyü zaferan ve temiz su ile bir kağıt üzerine yaz. Yazdığın kağıdın ortasına biraz altın, biraz da altın parçaları koy. Sonra bunları mavi bir beze sarıp, bezide kırmızı topraktan bir çamurun içine koy. Tamamen değişen definenin yanına bir zira’ (65 cm.) miktarı derinlikte göm. Kırk gün tamamlanana kadar o mekana hiç kimse yaklaşmasın. Her yedi günde bir o mekanı Lüban ve Meyatü saile ile buhurla. Kırk gün dolduktan sonra orayı açarsan, en güzel şekilde hacetini bulursun. Muradına ermek için amelini gizli yap. Baban veya kardeşin olsa bile bundan kimseye söz etme! Bu sırrı başka birine söylersen, en kuvvetli ilaçlarla bile tedavi yapsan mal eski haline döner. Anla! İrşad olursun. Yazılacak dörtlü budur:

b. Toprağa dönüşmüş olan definenin ilacı: Eğer, define toprağa dönüşmüş ise: Gümüş talaşı veya Altın parçası alıp, üzerine yetmiş (70) defa Esma-i Kameri oku. Temiz su ve zaferan ile beyaz keten bez üzerine aşağıdaki hatemi yaz. Yazılacak Hatem budur:

c. Kömüre dönüşmüş olan definenin ilacı: Yedi Karınca yuvasından toprak al ve bu toprağı bir levha üzerine ser. Bu toprağın üzerinede Batadin zehecin vahın hatemini yaz. Yazılacak Hatem (üçlü vefk) budur:


73

‫د‬

‫ط‬

‫ب‬

‫ج‬

‫ه‬

‫ز‬

‫ح‬

‫ا‬

‫و‬

Bu yazılan toprağın üzerine bir miktar taş ve bir miktar cevher koy. Sonra bunların hepsini yeşil keten bir bezin içine koyup, bezi sarı ipek ile bağla. Bezide çamurun içine koyup, değişmiş olan definenin yanına daha önce zikrettiğimiz gibi göm. Kırk gün dolana kadar orada beklet. Muklil ezrak, Misk ve Kafur alıp bunların üzerinede kırk (40) defa Mülk suresini oku. Seni Allah tan başka kimsenin görmediği bir yerde bunları karıştırıp, üzerine Meyatü saile döküp yoğur. Bunlardan fındık miktarı kadar altı tane hap yap. Her yedi günde bir o mekanı oruçlu olarak bu hapların bir adedi ile buhurla. Kırk gün dolduğunda orayı açarsan, hacetini en güzel şekilde bulursun. Allah c.c. a hamdet. d. Taşa dönüşmüş olan definenin ilacı: Bir Kurbağa alıp, Pazar günü üzerine Esma-i Kameri okuyarak Kurbağayı kes. Sonra bu Kurbağanın yağından biraz alıp, Gümüş ten olan bir parayı bu yağ ile yağla. Üzerine bir defa Mülk sure sini okuyup, siyah yünden bir bezin içine koy. Bezi beyaz veya yeşil ipek iple bağlayıp çamurun içine koy. Bunu değişmiş olan definnin yanına daha önce zikredildiği gibi göm. Aynı zamanda her gece Tevsiril ğant ile yirmi (20) gece tamamlanana kadar buhurla. Sonra üç gece Neddül esved ile buhurlayıp, kırk gün tamam olana kadar bırak. Kırk (40) gün sonra orayı açarsan, hacetini istediğin gibi bulursun. Allah c.c. a hamdet. e. Çömlek şekline dönüşen definenin ilacı: Böyle birşey zuhur ederse, bilki: Oradaki mal Altın ve Gümüş karışımı olan büyük bir hazinedir. Bunun için: Büyük bir mavi keten bez alıp üzerine Samki arabi ile Mülk suresini yaz. Bu bezin ortasına biraz altın, birazda gümüş parçası ve ölçme aletlerinden (metre, mezura, terazi) de koyup, bezi sarı ipek iple bağla. Bunu beyaz çamurun içine koyup, bu çamuru değişmiş olan definenin yanına daha önce zikrettiğimiz gibi göm. Cuma gecesi Sudan, Sandalı ahmer ve Lüban buhurları


74 ile buhurla. Kırk (40) gün tamamlanınca orayı açarsan, hacetini istediğin gibi ve seni razı edecek şekilde bulursun. f. Kuma, ufak taşlara ve çömleğe dönüşmüş olan definenin ilacı: Şu şana rağbet eden ey İnsan! Bilki; Allah c.c. seni muvaffak etsin. Ben sana acaip şeyler ve garip sırlar vasfettim. Sana vasf ettiğim şeyleri yaparsan, definelere ve hazinelere ulaşırsın. Bunlar ile dünyada bazı yerlere yükselirsin. Bunda rağbet edilen şey sadece mal topluluğu olup, yalanda dağildir. Bunun mevkisi İsmi a’zam mevkisindedir. Bu isimlerle dua edersen cevap alırsın. Bununla bir şey sorarsan hacetin yerine gelir. Mevlamızın ismi celle ve ala el aliyyül azimdir. Bundan daha yüce bir şey olamaz. Güvendiğim evliyalardan bazıları bana şunu zikrettiler. Allah Teala bu iki isme (Altın ve Gümüş) yaratıkların tedbir sırrını koymuştur. Bununla gemi suyun üzerinde yürür. Deli olan bakire kız güzel olmasa bile evlenir. Ağaçlar bununla dağlarda ve kayalarda biter. Bu dağlıklı ve kayalıklı yerler bununla ova olur. Gündüz gece, gecede gündüz olur. Bunlarla At ların üzerine binersin. Bununla şanın ve kelamın yücelip, sözlerin herkesin yanında geçerli olur. Bununla mertebelere ve her yere ulaşırsın. Bunlarla saraylar bina eder ve karanlıktan aydınlığa çıkarsın. Bunlarla emir altında olan kişi amir olup, esir de serbest kalır. Velhasıl ben sana bunların menfeatlarının hepsini sayacak olsam kitaplar almaz. Bunların menfaatları katipler arasında mahsur kaldığı için, katipler yazmaktan aciz kalır. Senin için bunların bütün dünyada geçerli olması yeterlidir. Her ne hacet için olursa olsun, bu kadın veya erkeğin elinde olursa, en kısa zamanda işleri hallolur. Çünkü Allah Teala bu iki ismin üzerine en büyük kabülü ve en geniş sırrı koymuştur. İnsanlardan bir ahmak bile bunu sana geri vermez. Bunlarda her hastalık için şifa da vardır. Biz burada mevzumuza dönelim. Sen bilki! Bu defineyi bulduğunda, eğer bu define üç neviye dönüşmüş ise (Taş, Kum ve Çömlek) Allah Teala nın yardımıyla mavi ve kırmızı bez alıp, üzerine zaferan ve gülsuyu ile Mürselat suresini yaz. Bunun ortasına altın ve gümüş takılarla parçalar koyup, bezi yeşil ipek iple bağla. Bunuda buğday hamurunun içine koy. Eğer buğday hamuru yoksa arpa hamurunun içine koyarsın. Sonra dönüşmüş olan definenin yanına daha önce zikrettiğimiz gibi göm. Amelinin yedinci gününde Cavi ile, ikinci yedinci günde Sudan ile buhurla. Yirmibirinci günü defineyi ve o bezi çıkarıp,


75 üzerinde yirmi rekat namaz kıl. Her rekatta Fatiha dan sonra Yasin sure sini oku. Daha sonra bunları tekrar yerine göm. Yirmisekizinci gece Neddül esved, otuzbeşinci gece Meyatü saile, kırkikinci gecede Kust ile buhurla. Eğer Kust yoksa Nane yaprağı ile buhur yaparsın. Kırkdokuzuncu gece orayı açtığın zaman oradaki malların aslına, yani altının altına, gümüşünde gümüşe döndüğünü görürsün. Sen! Allah c.c. hamdet. FAYDA VE HATİME: Bilki: Allah seni ve beni salih amellere muvaffak etsin. Eğer bu defineye ulaşmış isen ve definede dönüşmüşse üzerine konuşma! Hatta baban, kardeşin ve insanlardan kim olursa olsun, hatemleri zikrettiğimiz gibi kullanıp, o mekana göm. O mekana hiç kimse girmesin ve kadınlar yaklaşmasın. Hatta birlikte olduğun karını bile yaklaştırma! Eğer bunu yaparsan, senin amelin bozulur ve malın hepsi değişir. Ey rağbet eden Talip! Bu kırk gün müddet içerisinde kadınına yaklaşmaktan sakın! Bu süre içinde yalan söyleme, haram yeme, her Cuma günü gusül edip ev olmayan boş bir mekana çıkar ve Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. e birgün ve bir gece salavati şerife getir. Temiz elbiseler giy. Amelinin onuncu, yirminci ve otuzuncu günleri oruç tut. Temiz ve seslerden uzak bir yerde halvete girip, orada bir gece peygamberimize salavatı şerife getirerek yat. Şunuda iyi bilki; Bir malın üzerinden kırk (40) sene geçtiği zaman üzerine İfritler yerleşir. Bu adı geçen nevilerden başkasıylada o İfritler malın üzerinden asla kaldırılamazlar. Eğer hazineyi gömen kişi hazinenin içine Tuz koymuşsa, o hazine yer altında bin sene kalsa bile o mala Cin asla yaklaşamaz. Üzerine Tuz serpilmiş olan hazineye avanların eli ulaşamaz. Bazı insanlar yerdeki çukurlarda veya yıkık duvarlarda hazine bulup alırlar. Çünkü o hazine gömülürken içine Tuz konmuştur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. in dediğine güven. Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur:

‫اطملبوا مل‬ ‫ض‬ ‫الرمز اق لف اخبا ااي املامر ا‬

Utlübür rızka fi habayal arda (Rızkınızı yerin gizliliklerinde arayınız). Bu hadisi şerifi bazıları çift sürme ile ve ziraatla tefsir etmişler, bazıları medfun olan mala tefsir etmişlerdir. İkisi içinde geçerlidir.


76 Sana zikrettiğim bütün tedavileri Mülükü seba’ dan aldım. Bu yedi ruhani: Müzhib ve memleketin ehli, Mürre ve kabile ehli, Ahmer ve dairesi, Bürkan ve önderleri, Şemhureş ve askerleri, Ebyad ve orduları, Meymun ve yardımcılarıdır. Acaib ve garib olan sır budur. Bunu hiç kimseye söyleme ve bundan başkasınada yönelme. Eğer himmetin yüksek ise bunun içindekiler sana yeter. Arif olanda anlar. Tevfik Allah Teala hazretlerindendir. 66. HAZİNELERİN FETHİ: Bu, çok kuvvetli bir Azimet olup, kapalı olan her hazine bu azimet ile açılır. Cahiliye Kral’larından kalan yeraltındaki mallar ve hazineler kapısında düzenlenmiş olan kaya ve kuleler bu azimet sayesinde sökülür. Bu Azimeti kullanmanın şekli; Boş bir yerde ve insanlardan uzak olarak, günlerce bu azimete hizmet edersin. Yirmibirinci gün olduğunda uzun boylu, siyah büyük başlı, at üzerinde ve elinde büyük bir Aslan olan bir kişi zuhur eder. Seninle konuşur. Sen ona cevap verme! Senden karşılık görmeyince kaybolur gider. Azimeti okumaya devam et. Otuzbeşinci gün kafası Köpek, cismi ise insan olan biri gelip sana selam verir ve seninle konuşmak ister. Onada cevap verme ve Azimeti okumaya devam et. O senden gider. Kırkikinci gün olduğunda yeşil elbiseli yetmiş erkek zuhur eder. Sana selam verirler. Sen onların selamını al. Onlar sana: “Bizden ne istiyorsun” derler. Sende onlara: “Önce Allah c.c. tan, sonrada sizden Tavis diye isimlendirilen Dimriyates Sandid sultanınız ve halifenizle görüşmek istiyorum” dersin. Onlar sana: Peki tamam! diyerek giderler. Ey bu isme hazırlanan Talip! Vadedilen kırkyedinci (47) günde senin için beyaz bir şehir zahir olur. Bu şehrin içinde Atlı ve atıcılardan olan büyük bir ordu vardır. Bu Askerler dağlara ve ovaya iner. Sen bu askerlerin seslerini işitirsin. Daha sonra bu askerler şehrin kapısı önüne çadırlarını kurarlar. İlk kurdukları çadır yeşil ipekten olup, yeşil kubbelidir. Çadırın tepesinde kırmızı bir yakut vardır. Bu yakut etrafa lamba gibi ışık verir. Çadırın kubbesine inci yakutla süslenmiş altından bir kürsi dikilir. O anda sen düşman ile savaşıp, geri dönen askerler görürsün. Bu askerlerin elbiseleri beyazdır. Bunların arasında Tavis diye isimlendirilen bir önder vardır. Önderin üzerinde ışığından gözleri giderecek şekilde bir elbise vardır. Başındada ruhanilerin ve


77 mü'min cinlerin önderi, hazineleri imar eden ve ifritlere hükmeden de vardır. Bunun elinin altında da yetmiş (70) komutan vardır. Her komutanında sancağı vardır. Her sancağın altında yetmişbin (70.000.) atlı ordu vardır. Ayrıca 70.000. de okçu vardır. Bunlar göz açıp yumuncaya kadar, Cinni yardımcılarla emrolundukları şeyi yerine getirirler ve asla ve asla isyan etmezler. Bu Cin'lerin sultanı olan Tavis öne geçer ve sana selam verdikten sonra şöyle der: "Ey bizim Azimetimizi okuyan, kardeş lerimizi öven, ordumuza selam veren ve bizimle buluşmak için evlerden uzakta günlerce halvette kalan, bizim harikülade oyunlarımıza rabet eden ve sırlarımızı isteyen efendi; Senin için bizde hibe sofraları, nurlu ve acaip şeyler vardır. Kahrımızın nurundan bizim korumamız altında bir kılıç kuşanacaksın. Bununla dört yönde her hazineye ve her defineye bizim hükmümüz altında hamle edebilirsin. Senin için senin sözün dinlenir ve sana iteat edilir. Sen! Ne istersen bize emret. Biz yerine getiririz". Sende o zaman Lübani zeker, Sandalı ahmer ve Ziyabe diye isimlendirilen Sent buhurlarını yakarsın. Kral Tavis kendini bu buhurlarla buhurladıktan sonra, Ona şöyle dersin:

‫ك ل‬ ‫ايهه ا الم مللك المطا ا لوس طالاب ت ل‬ ‫الس حر لف النملقلا ل‬ ‫ص خولر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب ال ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م م‬ ‫ا ا‬ ‫م‬ ‫ور اوك هل اماطالامبت‬ ‫اوفاتا لح المكه ا‬ ‫وف اوالدحي ا‬

Eyyühel melikül Tavis talebtü minkes sırra fi inkilabis suhuri ve fetehil kühüfe ved deyüra ve küllü ma talebtü. ( Ey Kral Tavis! Senden kayaların devrilmesinin, mağaraların ve kapalı yerlerin sırrını isterim ). Sen her ne istersen Kral Tavis o çemberin erbabını çağırır ve onlar Kral'ın etrafında toplanırlar. Onlardan korkma! Çünkü onlar yanmakta olan buhuru koklamaktadırlar. Bu koku onların yanında sofra ve onlar için en yüce hediyedir. Buhurun dumanı kesildiğinde Kral Tavis vezirine emreder. Vezirde şöyle der; "Ey Cinlerin ifritler topluluğu! Kral Tavis size tılsımlı olan kayaları, hazineleri ve diyarların kapılarını, hangi kavimden olursa olsun bizim azimetimiz olan bu azimeti bu adem oğluna açılmasını emretti" der. Ey Talip! Sana sırrı giydirirler. "Bizim azimetimizi okuduğun müddetçe biz senin emrettiğin herşeyi işleriz derler. Onların hepsi işittik ve emrolunan şeye iteat ettik derler".


78 Daha sonra o topluluk göz açıp kapamadan daha seri bir şekilde dağılırlar. Sende Allah Teala'nın sana sunduğu mevhibeler ile o halvetten sevinçli ve mutlu olarak ayrılırsın. Her ne zamanki, bir hazineye veya mağaraya geldiğin zaman orası senin için infilak eder. Şayet oraya girmek istersen, azimeti bir defa okuyup, hizmete kaim olan buhurları yak. Sen! Dağın infilak ettiğini duyarsın. Daha sonra kapıdan şimşek çakarcasına bir ses duyarsın. Kapıdaki o kilit açılır. İçeriye gir ve dilediğini al. İçeriye giren yetmiş (70) kişi olmuş olsa bile istediğinizi alırsınız. Seninle beraber bin (1000) kişi bile olsa üzerinize kapı kapanmaz ve her istediğinizi alıp çıkarsınız. Daha sonra bu azimeti bir defa okuyup, zikredilen buhurları tüttürürsün. O anda hayal gibi bir şey görürsen, buhurları ateşe atma ve buhuru kes. Ama buhurları yakman ve azimet okuman kapının önünde vede çıkarken olmalıdır. O zaman kapı kapanır. Anla! İrşad olursun. Okunacak Azimet budur:

‫اقمسمت لبملا مس لاء ال هسرينليح لة علاى قابائل‬ ‫الل لن و لعما لر المم اك ل‬ ‫ل‬ ‫ان الح لذى‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ما ا ا‬ ‫ام‬ ‫ما ا ا‬ ‫خلاق فاس حوى والح لذى قادحر فاهدى والح ل‬ ‫اء‬ ‫ث‬ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ا ا ام‬ ‫ا اا ا‬ ‫ا ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫اع لة اويامن اهضوا ال ال اما ا ام مرت ه مم‬ ‫ي يا اد ح‬ ‫ى لبل حس مم لع اوالطح ا‬ ‫ا مح اوى ايمضروا با م ا‬ ‫ل ل‬ ‫اع لة اويا مفتاحوا اه اذا الم اكمن از ايم ان اشمي اوا لرمد اوعرورمد ايم ان‬ ‫لبلمق حواة اوامل مستطا ا‬ ‫صل‬ ‫ان الحراكلب علاى الم لف ليل الممتا ع لم لم لبلثهعب ل‬ ‫احب جب لل الدهخ ل‬ ‫ان ايم ان‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫وديئليل المعل مف لر ل‬ ‫يت ا ملاا لر ل‬ ‫ب لم ان المق ممق لم ال هسلامي ام لان فابل اح لمق ام من اعلح ام‬ ‫ر ما م‬ ‫ون آصف بلن ب رلخيا ولزي لر نحل لب ل‬ ‫ون و ل‬ ‫الس لر الممص ل‬ ‫لمن المعلمل لم المم مكن ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ان اب لن داومد علاي له ال حسلالم اقمبلل ير م ل‬ ‫ل‬ ‫احض مر امملل لسى‬ ‫سلامي ام م ا ا م‬ ‫يل او م‬ ‫ما‬ ‫ود ايئ م‬ ‫ك لمن المق حولة والشحجاع لة والمبطم ل ل ل‬ ‫ه اذا اين ما ي عرف ل‬ ‫اع لة‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ش اوامل مستطا ا‬ ‫ا ا ا اا‬ ‫ا‬ ‫ا م ا ا ما‬


‫‪79‬‬

‫ال‬ ‫صخر بلح لق فاالل‬ ‫الا ل‬ ‫ب اوالن احوى الح لذى يمرلج‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ما ا م‬ ‫م ا‬ ‫ا ما ا م‬ ‫ت و ممرلج المميل ل‬ ‫م ل لل‬ ‫الا لمى اذللكم ا فاا حن ت مؤفاكو من‬ ‫ت لم ان م‬ ‫ام‬ ‫الا حى م ان الم اميم ا‬ ‫اح وجعل الحيل س اكنا والشحمس والم اقمر حسب ا ل‬ ‫ل ل‬ ‫ك‬ ‫ان ذال ا‬ ‫فاالق املاّ م‬ ‫صبا ل ا ا ا ا م ا ا ا ا م ا ا ا ا م ا‬ ‫تا مق لدير المع لزي لز المعلل‬ ‫الري لح اين د مهوش المعل مف لر ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫يت قاائل اد‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا م ا م ا ا ما م ا‬ ‫الس لن المب ل‬ ‫الهروحانليح لة اين اسم لطيل ل‬ ‫ل‬ ‫وحانليح لة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫اه‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫صاحب م م ا م ا ا م‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا ما‬ ‫ت الممللك املا مك لب اين ال حز لاهد المعابلد ال حس ل‬ ‫ل ل‬ ‫اجد ابو‬ ‫ا‬ ‫ايم ان الميااقوتاه بمن ا‬ ‫ا ما‬ ‫ح لام لد ا مللمن لدى بلن شمنطو ان المعلحم لة ل ل ل‬ ‫ل‬ ‫ص لل‬ ‫م ا‬ ‫صاحب الم الواء املا اسد اواملا م‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫المممج اد اين ت ب ملدرو انّ الهروح لانه ص ل‬ ‫احب المللبا ل‬ ‫حاج‬ ‫اس املا محا لر اوالت ل‬ ‫ا م ا ما ا ا ا ا‬ ‫املا محر الحراكلب علاى الحرم اك ل‬ ‫حهبا لاء الممومكلل اعلاى اخازائل لن املامر ل‬ ‫ض‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫صل‬ ‫احب الملللبا ل‬ ‫وك‬ ‫اس املا محار اوالت ل‬ ‫وده ايم ان الممل ا‬ ‫حاج ايم ان اشمعو ان اوجن ا‬ ‫ا‬ ‫ل ل‬ ‫لل‬ ‫ش اواملابمياض‬ ‫ور ا‬ ‫املامرضيحة ال حسمب اعة م مذهب اومحراة اواملا محار اوب مرقاان او اشمه ا‬ ‫وميمو ان احضر يم مذ لهب لب لق الممللك المغالل‬ ‫ك امره روقم يائل‬ ‫يل‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا ام‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م ام ا‬ ‫ام ا‬ ‫م‬ ‫ولب لق يه يه يمحراة لب لق الممللك المغالل‬ ‫ك جب رائل‬ ‫يل اولبا لمق اسام‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ام ا ا ا ام ا‬ ‫م اما م‬ ‫ك المغالل‬ ‫سام وال مسع يا محر لب لق المملل‬ ‫ك اسمسمائل‬ ‫ل‬ ‫يل اولبا لمق‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا ا ام ا ا ام ا‬ ‫اا م‬ ‫دملليخ دملليخ وافم عل ما امرتك يب رقاا ان لب لق المملل ل ل‬ ‫ك‬ ‫ك المغاالب اعلامي ا‬ ‫ا م ا م ا ا م ا ام ا ا م ا م ا‬ ‫لمي اكائليل ولب لق ا مهياش ا مهياش ي اشمهورش لب لق المملل ل‬ ‫ك المغااللب‬ ‫م ا ام ا‬ ‫ا ا ا ام ا‬


‫‪80‬‬

‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك صرفايائل ل‬ ‫ك‬ ‫اعتل ا‬ ‫يل اوبا لمق اد مرادميش اد مرادميش اوأمم مر ا مه ال طا ا‬ ‫اعلامي ا ا م ا م‬ ‫ك المغالل‬ ‫ك عمن يائل‬ ‫ياب يض لب لق المملل ل‬ ‫يل اولبا لمق سبهوح قدهوس‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ما ا م ا‬ ‫م‬ ‫ب المملئل اك لة والروح ت قدحم لب ملي ل ل‬ ‫اعةا اي امميمو ان لبا لمق‬ ‫وش ا ال الطح ا‬ ‫ار ه ا ا ا ه ا ا ا ا‬ ‫ك المغالل‬ ‫ك اكس افيائليل ص ل‬ ‫احب الم افلا ل‬ ‫المملل ل‬ ‫ك ال حسابل لع المم اومكل لل‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ما م ا‬ ‫ا‬ ‫اعلاى اد مورلة ز احل ولبا لمق ا ازل ل‬ ‫ل ايم ان املا مجنا لاد الم اق لويحلة ايم ان بانو اغميلا ان‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل ا از م‬ ‫م‬ ‫س حكا ان المكه ل‬ ‫اضلو ان لمن اره ل‬ ‫الانا لاد لق الم اف ل‬ ‫الل ملن للعبولديحلة‬ ‫اط م‬ ‫وف او م‬ ‫م ما‬ ‫المملل‬ ‫ك املاب يض اين فا ل‬ ‫الااللق اين اشمس الم اقو لام لد بلمن ل‬ ‫ت المملل ل‬ ‫اط امة‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ال حسحابليح لة الحلت لل‬ ‫اعتلها سمب عو ان الم ل‬ ‫ف اجميش ايم ان‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫اس‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ادرادم ايمن ع ا ل‬ ‫حماللاق لة ايم ان ا مولاد املا محار ال حساكلنو ان الم لميا لاه‬ ‫صاب ب من الش ا‬ ‫م ا‬ ‫اللب لال والمعي ل‬ ‫ل ح‬ ‫ون المغاائلارلة ايم ان ا مولاد املابمياض‬ ‫ايم ان بانو الم اق اماق لم اسكان م ا ا‬ ‫ايم ان ا مولاد امميمو ان ايم ان س حكان الدهيولر بانو الن مهع اما ان ايم ان س حكان‬ ‫الم امازابل ال ايم ان ا مهل الحزاوابل لع اوالت احوابل لع اوبانو قا مي اعا ان ايم ان بانو قا مي اشا ان ا مولاد‬ ‫الر ل‬ ‫ث ايم ان بانو اد مهاا ان س حكا ان الم امازابل لل الم لكباا لر ايم ان بانو املا محار‬ ‫مام‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫ص احاب المت اه هولل اوالحز لع ليق اوالنحعل ليق‬ ‫شا م‬ ‫س حكا ان ا موديحة ايم ان بانو المع لم‬ ‫يت الطحيحارلة الم افرمزدقليح لة اين س حكا ان ال‬ ‫المع افا لر ل‬ ‫جي لع المباساتل ل‬ ‫ي املا ابلل ل‬ ‫س ايم ان‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الا لر ل‬ ‫الانا لاد لق ايم ان س حكا ان ال ملد اي لر ايم ان الت احوابل لع‬ ‫ث ايم ان س حكا ان م‬ ‫امولاد ما‬


‫‪81‬‬

‫والحزوابل لع ال‬ ‫ب م مغلاق او لط مل لسم‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ا ما اا ا‬ ‫ا ا ا ا ام م ا‬ ‫واب لطله لب لق المعل مف لر ل‬ ‫ت ال حسيل لد اد مهوش وطا ال ل ل ل ل‬ ‫س ايم ان‬ ‫ا م ام‬ ‫م‬ ‫اعته ل مل املك الطحا لو م‬ ‫ا‬ ‫بانو ا اس مي اوبانو امبدوش اقم لدموا لبيوللك مم اورحماتلك مم او مارفاعوا اه لذ له‬ ‫ص مخاراة المم مغلا اقةا للااذا الم اكمن لز الفم اعلو ااما ا ام مرتلك مم بلله اي ام مع اشار‬ ‫ال ح‬ ‫الممخاطابلي لف ه لذ له المع لزي لة والممثم ن علاي لهم بل اكم لال الم ل‬ ‫صل‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫م ا م‬ ‫ا ا ا ا ا ا ا ام م ا‬ ‫لب لق ل‬ ‫آهياا اشار لاهياا انوخ اعمن ازر اشول اسار اشمب اه اشة اهميدواكة بلاقاراش‬ ‫ام‬ ‫اوبلغاموك اهالوه اديم ار اشاحور اشانم لزيش ام اعاش اشاس شويا اسة ا محضروا‬ ‫ل لل‬ ‫صعلق‬ ‫اي ام مع اشار م‬ ‫حامل لا مسااء تظلمك مم اولا ا مرض ت قلهكم الحر معدبلك مم يا م‬ ‫الد ا‬ ‫صف واملار ل ل‬ ‫الري لح قاادت لبي ل‬ ‫يح بلكم تاع ل‬ ‫او ل‬ ‫وشك مم‬ ‫ض ت لزلم لزل او ملا ا م‬ ‫الر ل م م‬ ‫ا م‬ ‫م‬ ‫وخيوللكم ورحماتلكم الحرا لركم وعبل ل‬ ‫يدكم ذكولركم وال انثل‬ ‫ص مفاران‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫م ا م ما ا‬ ‫م ا م ما م ا ا م‬ ‫ا‬ ‫ل ل‬ ‫لل‬ ‫ل‬ ‫الدحام والمع افا لر ل‬ ‫يت‬ ‫صاحب الطحمب لل الحذى ا اذا نا اقاره بلسيااباته اسم اعته م ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫مل‬ ‫اع لة‬ ‫ي يا اد ح‬ ‫ى لبل حس مم لع اوالطح ا‬ ‫الاائلو ان لف اقمطاا لر الدهنمياا ا محضروا با م ا‬ ‫وافم علوا ما امرتلكم بلله ولمن مل‬ ‫ي يا اديمله بلل مذ لن اربلمله اوام من‬ ‫ال ملن ام من يا مع امل با م ا‬ ‫ا ا ا ام م ا ا‬ ‫ي لز مغ لممن هم اعن ا مم لران ن لذقمه لمن اع اذ ل‬ ‫اب ال حسعل لي يا مع املو ان لاه امايا اشاء‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫ا‬ ‫لمن اما لريب واتااثل ل‬ ‫الو ل‬ ‫آل‬ ‫اب اوقدور ار لاسياات ال مع املوا ا‬ ‫يل اوج افان اك ماا‬ ‫م ا ا ا ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫داود ش مكرا وقالليل لمن لعب ل‬ ‫ك نا افارا لم ان‬ ‫اد‬ ‫صارفم ناا الامي ا‬ ‫ى الشحكور اوا مذ ا‬ ‫ا ا ا ا‬ ‫م ا ا‬


‫‪82‬‬

‫مل‬ ‫صتوا فالا حماق ل‬ ‫ضروه قاالوا انم ل‬ ‫ض اى اولحموا‬ ‫ال ملن يا مستا لمعو ان المق مرآ ان فالا حما اح ا‬ ‫ل ل‬ ‫ال ال قاولم لهم ممن لذ لرين قاالو يقاومناا الن ال ل‬ ‫وسى‬ ‫ا ما‬ ‫حس معناا كتا ااب انم لزال م من با معد م ا‬ ‫م م‬ ‫ا‬ ‫م ل ل‬ ‫الالمق اوال ال طا لريق م مستا لقيم ايقا موامناا‬ ‫ي يا اديمله يا مه لدى ال ال م‬ ‫ص مدقاا ل اما با م ا‬ ‫ا‬ ‫ا لجيبوا دا لعى ل‬ ‫ا او لآمنوا بلله يا مغ لف مرلاك مم لم من ذنوبلك مم او ليمرك مم لم من‬ ‫ا ا‬ ‫ع اذاب الليم ومن لا ليب دا لعى ا فالايس لبع ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م ا م‬ ‫اا م‬ ‫م ام ا‬ ‫م ا ا‬ ‫ل‬ ‫ضلال مبلي اقم لسم اعلاميك مم اوا معازم‬ ‫لاه لم من دونلله ا موليااء اولائل ا‬ ‫ك لف ا‬ ‫يت الطحغ لاة واملارو لاح الحزكليح لة الطح ل‬ ‫علايكم ي اجاعة المع افا لر ل‬ ‫اهارلة‬ ‫ام م ا ا ا ا‬ ‫ا ا ام‬ ‫الممخلوقلي لمن ن لر السم لوم ال‬ ‫ص موا اه اذا الم اق اس لم‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ؤ‬ ‫ات‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام ا م ا ح‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا ا ا ا ا‬ ‫لبلح لذى خلا اقكم وخر اق لاكم ا ملل‬ ‫صار‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا م ا اا م م ا ا ا م م ا‬ ‫ام ل‬ ‫ي انحه يااريك مم ه او اوقابليله لم من احميث لاتاارموناه مم ايم ان اشاا مط‬ ‫ا‬ ‫لدميلم ا‬ ‫ساكل لن النلمي لان اين ص ل‬ ‫احب ا ملامولل اوال لطم ل‬ ‫الش اوا لر اقمبللوا اوافم اعلوا اما‬ ‫يش او لم‬ ‫ا ما ا‬ ‫ا‬ ‫امرتلكم بلله يص ل‬ ‫احب املامراو لاح الحزكليح لة اواي ايحت اها املامراواح الم ام مر لضيح لة‬ ‫ام م ا ا‬ ‫المب لهيح لة الن ل ل ل‬ ‫ص لر ل‬ ‫يف الم اعازائللم اواقم اهروا او مازجروا او اس ملوطوا‬ ‫هورانيحة الم اقائ امة بلتا م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وع مل‬ ‫الدحام لب لق ه لذ ل‬ ‫اب‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ور‬ ‫خ‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ام‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ا ام ا‬ ‫ا ا ما ا‬ ‫اا ا ا‬ ‫ال الم اكائلنا لة علاى المكنولز اين دمروش المعل مف لر ل‬ ‫يت الح لذى ال اذا‬ ‫اواملاقم اف ا‬ ‫ا‬ ‫م ا ام‬ ‫ت مل ل لل ل‬ ‫صاح صيحةا الرتاع اد ل‬ ‫اب‬ ‫ا ا ام ا م ا‬ ‫الباال ل اسطم اوته افم تا مح اي اد ممروش الابم او ا‬


‫‪83‬‬

‫ض لرب لبامقمع لة اسمطا لع المعل مف لر ل‬ ‫ال‬ ‫صخولر فاتا من افلل مق لبا لمق الح لذى قا ا‬ ‫يت ال ه‬ ‫او م م ا ا‬ ‫اك المبا محار فا من افلا اق فا اكان ك هل فلمرق اكا لطحمولد الم اع لظي لم ايم ان‬ ‫صا‬ ‫انل م‬ ‫ض لر م‬ ‫ب بل اع ا‬ ‫ي الد ل‬ ‫ب راكاش الشحي ل‬ ‫اط ل‬ ‫الل ملن ايم ان ابو‬ ‫حاخ لل لف ط ائلاف لة الطحغا لاة لم ان م‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ي عقوب املا محر الحراكلب علاى المب مغلا لة اين ص ل‬ ‫احب املاقااللي لم املامربا اع لة‬ ‫ام ا ا‬ ‫ا ا ما ا‬ ‫ش او اس ملطوز او اس مراهاق اوشوع‬ ‫اقم اس ممت اعلاميك مم ايملوك املاقمطاا لر م ملب م‬ ‫اولم مشياال اواك مرحول اوقا ميل اواك مرجوس المزلجروا اواقم لهروا ايحت اها املا مع اوان‬ ‫الله ل‬ ‫ل‬ ‫ات اواملاقااللي لم املامربا اع لة بل اشميطااط او اعدول‬ ‫المم اومكلو ان اعلاى م ا‬ ‫و اشامول وب رطاا لوش ال‬ ‫صخور وما امران اللح و ل‬ ‫اح ادة اكلا ممح‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا اا‬ ‫ا ا ا ام‬ ‫ا‬ ‫اعك مم فا اه مل لم من م حدكلر اوالنحه لااق اسم لا مو‬ ‫ص لر اولااق مد ا مهلا مكناا ا مشيا ا‬ ‫لبلمبا ا‬ ‫تا معلامو ان اع لظيم النحه لاق مرآن اك لري لف كلتااب ام مكنون لاايا هسه اللح‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫حام‬ ‫ت او م‬ ‫ب الم اعالام ا‬ ‫ي ايا مشيااش اقمبل مل انم ا‬ ‫الممطا حهرو ان تامن لزيل م من ار م‬ ‫الد ا‬ ‫اواملا مع اوان المع مل لويحلة اواملامر لضيح لة لبا لمق لم من لع ملم اما اكا ان اواماياكون الحر محان‬ ‫اف ال حسمو ل‬ ‫اعلاى الم اعر لش ا مشتا وى لاه ام ل‬ ‫ات اواما لف املامر ل‬ ‫ض اوامابامي نا ه اما‬ ‫م‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫اتت الثحرى وال من امتهر لبلم اقولل فاالنحه ي علام ل‬ ‫السملر اوا مخ افى ال لااللا اه‬ ‫اوام ام ا ا ا ا م م‬ ‫ام م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ض اوانم ازال‬ ‫ه او لاه املا مسااء م‬ ‫ال مس ان ال الحذى اخلا اق ال حس ام اوات اواملامر ا‬ ‫لمن ال حسم لاء ماء فاأاخرج بلله لمن الثحمر ل‬ ‫ات لرمزقاا لاك مم او اس حخار لاكم‬ ‫ا ا ا ا ما ا ا اا‬


‫‪84‬‬

‫المف مل ل‬ ‫ى لف المبا مح لر لب مام لرله او اس حخار لاكم املانم اه اار او اس حخار لاكم‬ ‫ا‬ ‫ك لتا مج لر ا‬ ‫حمس والم اقمر ادائلبا م ل‬ ‫حه اار اوآتايك مم لم من ك لمل‬ ‫ي او اس حخار لاكم الحمي لل اوالن ا‬ ‫الش م ا ا ا ا‬ ‫ما سأالمتموه وال من تاع هدوا نلعم ل‬ ‫وها ايم ان المملك المع مل لويحلة‬ ‫ت ا لا متص ا‬ ‫ما ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫الطحيحارو ان الهبلطوا علاى الممل ل‬ ‫وك املامر لضيح لة او مازجروه مم اح حت يا مف اعلوا اما‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫الب لل ل‬ ‫امرت هم بلله لمن فامت لح ه اذا المباب وانملفلا ل‬ ‫ل‬ ‫اع لة الم امللك‬ ‫ط‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اا ا م ا‬ ‫ام م م‬ ‫ا ا ا ا‬ ‫طاا لو لس او اسطم اولة قا مه لرله اوا مح اك لام له اعلاميك مم اولبا لمق املا مسا لاء الم ام مكتوبالة لف‬ ‫ال‬ ‫كمرلسيح له لبلمق حولة الحلت امواد اع اها ا فل ليه اوالمغالابا لة اعلاى ا مخياا لرك مم قا ا‬ ‫يك بلل‬ ‫الل لن ا ان آتل‬ ‫لع مف لريت ل‬ ‫ك اواللمن اعلامي له‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وم لم من ام اق لام ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا م‬ ‫ا‬ ‫للاق لوى ا ل‬ ‫ال الح لذى لعمن اده لع ملم لمن الم لكتا ل‬ ‫يك بلله قامب ال ان‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اب ا ان آتل ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ض لل ارلمب‬ ‫ك فالا حم اارآه م مستا اقارا لعمن اده قا ا‬ ‫ال اه اذا لم من فا م‬ ‫ك طامرف ا‬ ‫يامرتا حد الامي ا‬ ‫لليا مب ل اولنءا ا مشكر ا مم ا مكفر اوام من اش اكار فاالحناا يا مشكر للنا مف لس له اوام من اك افار‬ ‫فاال حن رلب اغ لن اك لري ا مكرموا وافم تحوا الممغالل‬ ‫ور‬ ‫خ‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وف‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫ام ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا ا‬ ‫واملاب واب الم لم لط مل لسم لة والمكنولز الدحقليه ل‬ ‫وسيح لة اوال حدفاائل لن لم من‬ ‫ا ما ا‬ ‫ا ا‬ ‫ال ل‬ ‫اهلليح لة الفم علوا ما ت ؤمرو ان بلله النحه لمن سلايما ان والنحه بلس لم ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا ا ا‬ ‫اذ اخائ لر ما‬ ‫م ما ا م‬ ‫لل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫ي طاائع ا‬ ‫ي م مس لرع ا‬ ‫الحر محا لن الحرحي لم الح تا معلوا اعلا حى اوأمت لون م مسلم ا‬ ‫ل‬ ‫ل ل ل‬ ‫ي ايم ان قا اماقلم ال حساكلن فل ى اجبا لل المغا ام لام ايم ان‬ ‫ب الم اعالام ا‬ ‫ل لا مسااء ا ار م‬


85

‫ل‬ ‫الانا لادق‬ ‫ش ايم ان س حكا ان م‬ ‫ش ايم ان اها لر ا‬ ‫عروش ايم ان اه ادام ايم ان قا اما لر ا‬ ‫ل ل ل‬ ‫الراي لح الراكبوا ل‬ ‫ل ل‬ ‫الراي لح‬ ‫اوالمكهوف الممط ملس امة ايم ان ا م‬ ‫ص احاب ازاوابع م م م‬ ‫وافملل‬ ‫صخور وتاوحكلوا لباس ل‬ ‫ود اواطم لردوا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ف اه اذا الم اكمن لز الم ام معم ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ااا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫وش ملخ اهيولرا‬ ‫اعلامي له لم ان املا مع او لان لبا لمق اهذ له املا مسااء اعلاميك مم ان ا‬ ‫ام ا‬ ‫ل الم اق لادر ال حن لف اذلل‬ ‫كا ليت للملعالا ل‬ ‫ي اي املائل اكةا ا النم لزلوا اعلاى‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫املارو لاح الهروحانليح لة املا معلالم واحضروهم مع من ذا اكرت لمن مل ل‬ ‫وك‬ ‫ا م‬ ‫م اا ام م ا م‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫الدحام لب لق م حمد بلن عبد ل‬ ‫ل‬ ‫مل ل‬ ‫ا اعلامي له‬ ‫ال ملن او اجي لع الم اع افا لريت او م ا ا م ا م ام‬ ‫ال حسلالم رس ل‬ ‫ول الثح اقلا م ل‬ ‫ي او اسيلم لد املا انلم ا لجيبوا اما ا ام مرتك مم بلله اواللح‬ ‫ا‬ ‫اسلح طمت اعلاميك مم ان ارا‬ ‫امت لرقك مم بل لش اهاب قاابلس لم ان الم اع مر لش الفم اعلوا اما ت مؤامرو ان‬

Aksemtü bil esmais süryaniyyeti ala kabailil cinni ve imaril mekan. Ellezi halaka fesavva. Vellezi kaddera fehada. Vellezi ahracel mera. Feca alehü ğusaen ahva. Yahduru beyne yedeyye bissemı vettaati ve yenhedu ila ma emertühüm bil kuvvete vel istitaati ve yeftehu hazel kenze eyne şeyvarid ve ururüd eyne sahibü cebelid duhanir rakibü alel filil müteammimi bis su’bani eyne rudyail el ifritil haribi minel kumkumis süleymani fe bi hakki min alleme minel ılmil meknuni ves sırrıl mesuni asaf bin berhiya vezirin nebiyyillahi süleyman ibni davud aleyhis selami akbil ya rudyail vahdur meclisi haza eyne ma ya’refü minke minel kuvveti veş şecaati vel batşi vel istitaati iftah hazes sahra bi hakki falikul bahra vel habbi ven neva yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyiti minel hayyi zalikümüllahü feenna tü’fekün. Falikul isbahı ve cealel leyle sekenen veş şemse vel kamera


86 husbanen zalike takdirül azizil alim. Eyne zevbe ater riyahı eyne dehmuşel ifriti kaider ruhaniyeti eyne semtıle sahibül hüsnil bahiri eyne meymuner ruhaniyyeti eynel yakutehü bintil melikül ekberi eynez zahidül abidüs sacidü ebu hamidil hindi bin şentunel allameti sahibül livail esvedi vel aslil memcede eyne tebed diruner ruhaniyyü sahibül libasil ahmeru vet tacil ahmerur rakibü aler remketiş şehbail müvekkilü ala hazainil ardı sahibül libasil ahmeru vet taci eyne şemune ve cunüdehü eynel mülükel erdıyyetis sebate müzhibü ve mürrete vel ahmeru ve bürkanü ve şemhureşe vel ebyadu ve meymune ahdar ya müzhibü bi hakkil melikül ğalibü aleyke emruhü rukyail ve bi hakki yahin yahin ya mürrete bi hakkil melükül ğalibü aleyke emruhü cebrail ve bi hakki sami sami ve isma’ ya ahmeru bi hakkıl melikil ğalibü aleyke semsamail ve bi hakki demlihın demlıhın vefal ma emertuke ya bürkane bi hakkil melikil ğalibü aleyke mikail ve bi hakki ehyaşin ehyaşin ya şemhureşin bi hakkil melikil ğalibü aleyke sarfeyail ve bi hakki derdemişin derdemişin ve’mür ehle taatike ya ebyadu bi hakkil melikül ğalübü aleyke anyail ve bi hakki subbuhun kuddüsün rabbül melaiketi ver ruhu tekaddeme bil ceyuşi ilet taati ya meymune bi hakkil melikül ğalibü aleyke kesfeyail sahibül felekis sabiıl müvekkili ala devreti zuhalin ve bi hakki ezeliyyin ezeliyyin eynel ecnadil kaviyeti eyne benu ğaylane sukkanül kuhüfi vel hanadıkıl fadılüne min erhatıl cinni li ubudiyyetil melükül haliku eyne şemsül kavamidi bintil melükül ebyadu eyne fatımatüs sehabiyyeti elleti libasüha ahmerü ve tahte taatiha sebune elfi ceyşin eyne derdemin eyne usabü bin eşşemalikati eyne evladül ahmerüs sakinüne elmiyahe eyne benül kamakimü sükkanül cibali vel uyunil ğaireti eyne evladül ebyadu eyne evladü meymune eyne sükkanüd düyuri benun nu’mane eyne sukkanül mezabili eyne ehlüz zevabiı vet tevabiı ve benü kayane eyne benu kayşane evladül harsi eyne benu dehmane sükkanel mezabilil kibari eyne benül ahmeru sükkanel evdiyyeti eyne benül ışşi eshabüt tühevvüli vez zeikı ven neıkil ifaritit tayyratil ferezdekıyyetin eyne sükkane cemıil besatinil ebalisi eyne evladül harisi eyne sükkanel hanadikı eyne sükkaned diyari eynet tevabiı vez zevabiı ifalü ma emertüküm ve ağliku külle sahratin ve babe muğlekin ve tılsimü ve ebtılıhü bi hakkil ifritis seyyidi dehmuşin ve taatihi


87 lil melikit tavisi eyne benü eseyrin ve benü becdüşin akdimü bi huyulikum ve rummatikum verfeu hazihis sahratel muğlegate li hazel kenzi ifalü ma emertiküm bihi ya ma’şeral muhatıbine fi hazihil azimeti vel müsna aleyhim bi kemalil fi’li vel vusfi bi hakki ahiyen şerahiyen enühın anzerin şemulin sarin şebheşetin heyduketin bikaraşin ve biğamukin haluhin deyraşahurin şenzişin meaşin şasin şuyesetin ahduru ya ma’şeral huddame li esmai tüzilliküm ve la ardın tükullkümür ra’dü biküm yasıkü ver rihıbiküm ta’sifü vel ardı tüzillizilü ver riyahı kadet bi cüyüşiküm ve huyuliküm ve rummatiküm ihrariküm ve abidüküm zükiriküm ve inasiküm eyne safranü sahibüt tablil lezi iza nakarahü bi süyabetihi sematühül huddame vel afaritil cailüne fi akdarid dünya ahduru beyne yedeyye bis sem-ı vet taati vefalü ma emertiküm bih. Ve minel cinni men ya’melü beyne yedeyhi bi izni rabbihi ve men yeziğ minhüm an emrina nüzikhü min azabis seir. Ya’melüne lehü ma yeşaü min meharibe ve temasile ve cifanin kel cevabi ve kudürin rasiya tin i’melü ale davude şükran ve kalilün min ibadiyeş şekür. Ve iz sarafna ileyke neferan minel cinni yestemiunel kurane felemma hadaruhü kalu ensitü felemma kudıye vellev ila kavmihim münzirin. Kalü ya kavmena inna semi’na kitaben ünzile min ba’di musa musaddikan lima beyne yedeyhi yehdi ilel hakki ve ila tarikim müstekim. Ya kavmena ecibü daiyallahi ve aminu bihi yağfirleküm min zünübiküm ve yücirküm min azabin elim. Ve men la yücib daıyallahi feleyse bi mu’cizin fil ardı ve leyse lehü min dünihi evliya-ü ülaike fi dalalim mübin. Uksimü aleyküm ve a’zemü aleyküm ya cema atül afaritit tağati vel ervahiz zekiyyetit tahiretil mahlukine min naris semumi ifalü ma tü’^merune ve la ta’sav hazel kasemi billezi halakaküm ve haraka leküm el hicbü ve tamese anküm ebsarül ademiyyin. İnnehü yeraküm hüve ve kabilühü min haysü la teravnehüm. Eyne şemat sakinen nirani eyne sahibül hevli vet tışi veş şivari akbilü vefalü ma emertiküm bihi ya sahibül ervahiz zekiyyeti ve ya eyyetühel ervahul merdiyyetil behiyyetin nuraniyyetil kaimetü bi tasrifil azaimi vakhiru vezcüru ve sevvitu ve azzibül huddame bi hakki hazihil aksame hatta yeftehus suhura vel ebvabe vel akfalel kaineti alel künüzi eyne demruşül ifritillezi iza saha sayhate irteadetil cibalü li satvetihi iftah ya demruşü el ebvabe vadrib bi makmaati semta-il ifritis suhuri fetenfelik


88 fe kanü küllü firkın kattavdil azim. Eyne berkaşüş şeyatınid dahili fi taifetit tağati minel cinni eyne ebu ya’kubel ahmerur rakibü alel bağleti eyne sahibül ekalimil erbaati aksemtü aleyküm ya mülükül aktari mübriş ve saltuzü ve serhakın ve şuin ve mişyalin ve kerhulin ve kaylin ve kercusin izcuri vakhiru eyyetühel a’vanül müvekkilüne alel cihati vel akalimil erbaati bi şeytatin ve adülin ve şemamulin ve bertavişin iftahus suhura. Vema emrüna illa vahidetün kelemhin bil basar. Ve lekad ehlekna eşyaaküm fehel min müdekir. Ve innehü lekasemün lev ta’lemüne azim. İnnehü le kuranün kerim. Fi kitabin meknun. La yemessühü illel mütahharun. Tenzilün min rabbil alemin. Ya eşyaşin akbil ente vel huddame vel a’vanül ulviyyeti vel ardıyyeti bi hakki min ilmin ma kane ve ma yekün. Errahmanü alel arşis teva. Lehü ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehü ya’lemüs sırrı ve ahfa. Allahü la ilahe illa hüve lehül esma-ül hüsna. Allahüllezi halakas semavati vel arda ve enzele mines sema-i maen feahraca bihi mines semarati rızkan leküm ve sahhara lekümül fülke litecriye fil bahri bi emrihi ve sahhara lekümül enhar. Ve sahhara lekümüş şemsi vel kamera daibeyni ve sahhara lekümül leyli vennehar. Ve ataküm min külli ma seeltümühü ve in teuddü ni’metallah. La tuhsuha. Eyne melikül ulviyyetit tayyarune ‫ـ‬ihbitu alel mülükil ardiyyeti vezcüruhüm hatta yefalü ma emertühüm bihi min fethi hazel babe ven kilakil cebeli bi hakki taatil melüki Tavisi ve satveti kahrihi ve ahkamihi aleyküm ve bi hakkil esma-il mektübeti fi kürsiyyihi bil kuvveti elleti ev deahallahü fihi vel ğalebeti ala ahyariküm. Kale ifritün minel cinni ene atike bihi kable en tekume min makamike ve inni aleyhi li kaviyyün emin. Kalellezi ındehü ılmün minel kitabi ene atike bihi kable en yertedde ileyke tarfüke felemma raahü müstekarran ındehü kale haza min fadli rabbi liyeblünie eşkürü em ekfürü ve men şekera fe innema yeşkürü li nefsihi ve men kefera feinne rabbi ğaniyyün kerim. Ekramü veftahul meğalika vel kühüfe vessuhura vel ebvabel mitılsimiti vel künüzid dekıyyusiyyeti ved defaine min zehairil cahiliyyeti ifalü ma tü’merune bihi. İnnehü min süleymane ve innehü bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Müsriıne taiıne li esma-illahi rabbil alemine eyne kamakımüs sakinü fi cebelil ğamami eyne uruşü


89 eyne hedami eyne kamarişe eyne harişe eyne sükkanel hanadiku vel kühüfil mutlisimeti eyne eshabü zevabiur riyahı irkebur riyahı veflikus sahura ve tevekkelü bi hasefi hazel kenzil ma’mude vedridü ma aleyhi minel a’vani bihakki hazihil esma-i aleyküm nemuşelhın heyurillahil kadiru. İnne fi zalike le ayatin lil alemin. Ya melaiketallahü inzilü alel ervahır ruhaniyyetil a’lami vahduruhüm mea men zekarte min mülükil cinni ve cemi-ıl afariti vel huddame bi hakki Muhammed in bin abdullahi aleyhis selami rasulis sekaleyni ve seyyidil enami ecibü ma emartiküm bihi ve illa sellattü aleyküm naran tuhrikuküm bi şihabin kabisin minel arşi ifalü ma tü’merun. Mavi bir kağıt üzerine Çarşamba günü Utarid saatinde ve tali-ın Mizan burcu esnasında doksan (90) defa şu Ayeti kerimeleri yaz: 67. BİRİNCİ TERBİ’:

‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ي ناازال بلله الهروح‬ ‫ب الم اعالام ا‬ ‫بل مس لم ا الحر محا لن الحرحي لم اوانحه لاتا من لزيل ار لم‬ ‫ك للتاكو ان لمن المممن لذ ل‬ ‫ين بللل اسان اعار مل‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫املالمي اعلاى قا ملبل ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ي ا اوالم ياك من ال مم آياةا ا من يا معلا امه علا امؤ بالن‬ ‫مبلي اوانحه لافى زب لر املاحول ا‬ ‫السرائل‬ * ‫يل‬ ‫ما ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehü letenzilü rabbil alemin. Nezele bihir ruhul emin. Ala kalbike liteküne minel münzirin. Bi lisanin arabiyyin mübin. Ve innehü lefi zübüril evvelin. Evelem yekün lehüm ayeten en ya'lemehü ülema-ü beni İsrail. Yazdıktan sonra kağıdı Hasalban ile buhurlayıp, bakire bir kız çocuğunun elbisesi parçasının içine koy. Beyaz veya mavi renkli, çift ibikli, bacakları ve gagası sarı, hayaları çıkmış bir Horoz'un kanadına yazdığını bağla. Pazartesi günü güneş doğmadan önce Horozu şüpheli mekana sal. Sende o esnada Şuara suresini oku. Horoz mal gömülü yere gidip, kanatları ile yere vurur, gagası ve ayakları ilede yeri deşeler. Eğer, bu alameti görürsen bilki! Orada hazine vardır. Allah tealaya hamdet ve orayı kaz. Horoz hiçbirşey yapmazsa orada hazine yoktur.


90 68. İKİNCİ TERBİ': Bir kağıt üzerine zaferan ve gülsuyu ile Sure-i Rahman'ı yaz. Yazdıktan sonra kağıdın üzerine 300 defa Şems suresini oku. Okurkende meyatü saile, lübani zeker, neddül esved ve kastalü buhurlarını yak. Pazar günü Kamer saatinde o şüpheli mekanda kağıdı at. Kağıt uçar ve hazinenin üzerine düşer. Eğer kağıt uçmaz ise o mekanda hazine yoktur.

Bir tabağa tali-ın Seretan burcu esnasında ve Kamer saatinde Vakıa suresini yaz. Yazıyı su ile silip, içine 69. ÜÇÜNCÜ TERBİ':

Buğday koy. Tabağa x ayının gecesi yıldızlara yıldızlat. Sure-i Şems'i okuyarak şüphe ettiğin mekana buğdayları serp. Serptikten sonra o mekanı o gün terk et. Sonra

‫ي ك ى در‬

defa, o mekanda hazine varsa, o buğdaylar hazinenin üzerinde toplanırlar. Eğer o mekanda hazine yoksa, serptiğin gibi kalır Feceşin sezhazin hatemini beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuğun avucuna yazıp, Kizbere ilede buhurla. Bu ameli tali-ın Hut burcu esnasında ve Utarid saatinde yap. Şüphe edilen mekana çocukla birlikte gidip, çocuğu o mekana sal. Çocuk mekanda dolaşırken, sende Cin suresini oku. O çocuk hazinenin üzerine geldiği zaman eli ile yere vurur. Sen bilki! Define oradadır. Feceşin sezhazin hatemi budur: 70: DÖRDÜNCÜ TERBİ':

71. BEŞİNCİ TERBİ': Feceşin sezhazin hatemini zaferan ve gülsuyu ile bir levha üzerine yaz. Yazdıktan sonra levhanın ortasına bir bıçak çak. O bıçağı yedi renk (Sarı, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, gri ve siyah) ipek ipler ile bağla. Bağladıktan sonra levhayı Cavi ve Lüban buhurlarını tüttürerek, levhayı iplerinden tut


91 ve Yasin suresini okumaya başla. Levha dönerek definenin üzerinde durur. 72. ALTINCI TERBİ': Sure-i Mülk'ü defa bir tabağa yazıp yazıyı su ile sil. Suyun içine bir miktar Kizbere koy. Bu ameli tali-ın Sünbüle burcu esnasında ve Zühre saatinde yaparsın. Şüphe edilen mekana geceleyin git. Rahman suresini okuyarak, Kizbereleri şüpheli mekana serp. Ertesi güne kadar orada bırak. Ertesi gün o mekana gel. Eğer hazine varsa kizbereler hazinenin üzerinde toplanır. Eğer orada define yoksa kizbereler senin serptiğin gibi kalır. 73. YEDİNCİ TERBİ':

Yumurta üzerine Esma-i Kameri

yaz.

Yumurtayı şüpheli mekana bırak. buhuru tüterken Esma-i Kameri oku. O yumurtalar definenin üzerinde toplanır. Ama bu ameli saatinde yaparsın. Esma-i kamer budur:

‫لاي ل‬ ‫اش ملش‬ ‫اخيم لاياالا مغو لاياافور لايااروث لايااروغ ال اّيروش لايا ا‬ ‫ا‬

Leyahımin Leyalağvin Leyafürin Leyarusin Leyaruğin Leyaruşin Leyaşelşin.

Bir tabağa Feth suresini x ‫ هـ ا هـ‬. ‫و‬ saatinde yaz. Tabağın içine Harmel koy. Daha sonra Çarşamba gecesi seher vaktinde harmelleri şüpheli mekana serp ve x ‫ د‬x 74. SEKİZİNCİ TERBİ':

oku. Eğer o mekanda define varsa harmeller definenin üzerinde toplanırlar. 75. DOKUZUNCU TERBİ': saatinde Esma-i Kameri okuyarak zeytin dallarına Dehruşiye azimetini yaz. Yazarkende Kastalü buhurunu tüttür. Daha sonra dalları şüpheli mekanda yere bırak. O dallar hareket edip, tam definenin üzerinde dururlar. Dehruşiyye azimeti budur:


92

‫بلس لم ل‬ ‫ا اشار لاهياا اد مهو اث اع لال متا اع لال لف علل ملوله ايم ان املا مجنا لاد الم اق لويحة‬ ‫م‬ ‫اي ن ال حش مه لام لريحلة اي ن اك ردو من ودردم اي ن عص اب اي ن ص ل‬ ‫احب‬ ‫م ا م ا اما م م ا ا ا م م ا ا‬ ‫م ا ما‬ ‫ان اي ن الحراكل ب علا ى الم ل‬ ‫يل الممتا ع لم لم لبلثهعب ل‬ ‫جب لل ال دهخ ل‬ ‫ل‬ ‫ان ا لجيب وا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫م‬ ‫ا ا‬ ‫بلح لق املا مس لاء المعلب رانليح لة وب راهو اث و اشيمو اث ا لجيبوا طاائلعل‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ا م ا م ا ا ام ا م‬

Bismillahi şerahiyyen dehmusan ali müteali fi ulivvihi eynel ecnadil kaviyyeti eyneş şemhamiriyyeti eyne kerdün ve derdem eyne asab eyne sahibü cebelid duhani eyner rakibü alel filil müteammimi bis su’bani ecibu bi hakkil esma-il ibraniyyeti ve berhemusan ve şeymusan ecibu taiın. 76. ONUNCU TERBİ': Bir cam tabak veya sırçalı bir çanağın içine Zühal saatinde Şems suresini yedi (7) defa yaz. Yazdıktan sonra yazıyı gülsuyu ile silip, suyun içine bir miktar Buğday koy ve suyun üzerine yedi (7) defa Şems suresini oku. Çarşamba gecesi su ve buğdayları şüphe ettiğin mekana serp. Serperkende Şems suresini oku. Serptikten sonra hemen o mekanı terket. Sabahleyin erkenden o mekana git. Eğer o mekanda hazine varsa, buğdayları hazinenin üzerinde toplanmış olarak görürsün. Eğer o mekanda hazine yoksa, buğdaylar serptiğin gibi kalır. Çanağa yazarken ve suya okurken, Lübani zeker buhurunu yakarsın. Bu mevzu doğru olup, defalarca tecrübe edilmiştir.

77. ONBİRİNCİ TERBİ': Ekşi bir Nar dalına 8 saatinde zaferan ve gülsuyu ile Esma-i Kameri yaz. Bu saat nesneleri hareket ettiren en efdal saattir. Daha sonra Nar dalının üzerine bin (1000) defa Cin suresini oku. Okurkende Anber, Neddül esved ve Lübani zeker buhurlarını tüttür ve dalı buhurla. Şüpheli mekanda o Nar dalını bırak. Dal definenin olduğu yere gidip, ani bir duruşla durur.

Bir kağıt üzerine aşağıda gelecek olan hatemi yazdıktan sonra, kağıdın etrafını makas ile keserek püsküllü hale getirirsin. Daha sonra kağıdı öd ağacı, muklul erzak ve sandal ile buhurlayarak, üzerine Kehf suresini, havaya kalkıp methum yerin üzerine inene kadar okursun. Yazılı olan yüzünün 78. KAĞIT İLE TERBİ’:


93 üzerine düşerse o mevzi ummarlı, şayet yüzü yukarı gelecek şekilde düşerse o mevzide define vardır, fakat ummarı yoktur. A. Bu esnada Arılar veya bunlara benzer bir takım mani zuhur ederse, bu hazineye meşakkatsiz sahip olursun demektir. Bu durumda cavi ve güzel kokulu buhurlar tütsülersin. B. Eğer mani osurgan böceği vs. şeklinde zuhur ederse, bilki! Bu Da’yûş (‫)دعيو وش‬ ‫ ا‬kabilesinden bir köledir. Üzerine şu acemi isimleri okur ve fevlel kunûz tütsilersen, 0 mani ortadan kaybolur. Sende Allah c.c. izniyle hazineye sahip olursun. Okunacak isimler:

‫ى ام مرياه‬ ‫ى ام‬ ‫ع ام‬ ‫اخ اخ ا م‬

Ahin Ahin Eyyin A’ın Eyyin Meryehin C. Eğer mani kurbağa şeklinde ortaya çıkarsa, bilki bu Cin perilerindendir. Bunun üzerine şu Ayeti okursan o mani uzaklaşır.

‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫ب‬ ‫ظالا مم ت نا مفس ى اوا مس لا ممت ام اع س لامي اما انل ل ار م‬

‫قا الا م ل‬ ‫ب اللمن‬ ‫ت ار م‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫الم اعالام ا‬

Kâlet rabbi innî zalemtü nefsî ve eslemtu mea suleymâne lillâhi rabbil âlemîn. D. Şayet mani Yılan şeklinde görünürse, bil ki bu Muzhib’in kabilesindendir. Bunun üzerine şu Ayeti okuyup, kizbere ile tütsülersen o mani kaybolur. Okunacak Ayeti kerime budur:

‫ب ال حسم لوم‬ ‫فا ام ان ا اعلامي ناا اواوقايناا اع اذا ا‬

Fe menallâhu aleynâ ve vekânâ azâbes semûm E. Eğer mani Teke veya buna benzer bir başka davar suretinde görünürse, bilki! Bu bir yahudidir. Üzerine şu Ayeti okuyup, davar veya benzeri hayvanların dışkısı ile tütsülersen o mani Allah ın izniyle uzaklaşır. Okunacak Ayeti kerime budur:

‫ولات مؤلمن وا اللح للم ن تابل ع لديناك م وقا الا ل‬ ‫حص اارى امن ن ابمنا اء‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ود‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا ا ا‬ ‫ام ا‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا اواحبح اؤ ق مل فالل ام ي اع ملذبك مم بل ذنوبلك مم فاا اخ مذنه ا مخ اذ اّا اوبليلا‬


94

‫ف تاتحق و ان ال من اك اف مر مت يا مواما امي اع ل الم لولم ادا ان لش يباا ال حس اماء ممن اف لط ر‬ ‫فا اكمي ا‬ ‫بلله اكا ان او معد ام مفعولا‬ Ve lâ tu'minû limen tebia dînekum ve kâletil yehûdu ven nesâra nahnu ebnâullâhi ve ehhubbâu kul felime yuazzibikum bi zunubikum. Feahaznâhü ahzen ve bîlâ. Ve keyfe tettekûne in kefertum yevmen yecalul vildâne şîbâ. Essemâu munfetirun bihi kâne va’du mefûlâ. F. Şayet mani Deve suretinde zuhur ederse, bilki bu manilerin en çetinidir. Üzerine şu Ayeti kerimeleri amber, misk ve güzel kokulu buhurlar tütsüleyerek okursan, mani kaybolur. Okunacak Ayetler budur:

‫اح اش موا يا موام ا لا امي لزى اوالل د اع من اولا اد له‬ ‫ايايه اه ا النح اس اتحق وا اربحك مم او م‬ ‫ولامولود هو جاز عن والل لد له شيا ال حن وعدا ل‬ ‫ل احق فالا ت غاحرنحكم‬ ‫ا ا م ا ا ا م ا ام ا م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫اع لة‬ ‫م‬ ‫الايا وة ال دهنمياا اولا ي غاحرنحك مم لب ل المغ رور ا حن اا عمن اده ع مل م ال حس ا‬ ‫ث اويا معلا م ام لاف املامر اح لام اواماتا مد لرى نا مف س ام ا اذا تا مك لس ب‬ ‫اوي نا ملزل المغامي ا‬ ‫لل‬ ‫ى ا مرض اتوت ال حن اا اعلليم اخبلي‬ ‫اغ ادا اواماتا مد لرى نا مفس ب م‬

Yâ eyyuhennâsut tekû rabbekum vahşev yevmen lâ yeczî vâlidun an veledihi ve lâ mevlûdun huve câzin an vâlidihi şeyen inne va’dallâhi hakkun felâ tuğarrennekumul hayâtud dunyâ ve lâ yuğarrennekum billâhil ğurûr. İnnallâhe ındehu ılmus sâati ve yunezzilul ğayse ve ya’lemu mâ fil erhâmi ve mâ tedrî nefsun mâ zâ teksibu ğadan ve mâ tedrî nefsun bi eyyi ardın temûtu innallâhe alîmun habîr. G. Zincire vurulmuş bir katırın çıkardığı tıngırtı gibi bir ses duyulursa, bil ki bu hayvani cinlerdendir. Üzerine şu Ayeti okuyarak fekusul hamir tütsülersen mani kaybolur. Okunacak Ayeti kerime budur:


95

‫ل‬ ‫ل‬ ‫ين تاؤهزه مم ا ازا‬ ‫ا الم تاارا حن ا مر اس ملناا الشحيااط ا‬ ‫ي اعلاى الم اكاف لر ا‬

Elem tera ennâ erselneş şeyâtîne alel kâfirîne teuzzuhum ezzâ H. Eğer ummar defineye sahip olmak isteyenleri taşlıyorsa, üzerine şu Ayeti üzerlik tütsileyerek okursan kaybolur. Okunacak Ayeti kerime budur:

‫الل اج اارلة لا ام ا ياتا اف حج ر لممن ه‬ ‫فا له اى اكمل لح اج اارلة ا مو ا اش هد قا مس اواة او ال حن لم ان م‬ ‫املانم اه ار وا ال حن لممن اه ا لا ام ا يا حش حقق فايا مخ رج لممن ه الم ام اء اوال حن لممن اه ا لا اما‬ ‫ي هبلط لمن خ مشي لة ل‬ ‫ا اواما ا بلغاافلل اع حما تا مع املو ان‬ ‫ام‬ ‫م ا ا‬

Fehiye kel hicâreti ev eşeddu kasveten ve inne minel hicâreti yetefecceru minhul enhâru ve inne minhâ lemâ yeşşakkaku feyahrucu minhul mâu ve inne minhâ lemâ yehbitu min haşyetillâhi ve mallâhu bi ğâfilin ammâ ta’melûn. Ameliyeden önce bu gibi manileri bozmak istersen, şu Ayeti kerimeyi cam bir kap içine yazıp su ile yazıyı bozar ve bu suyu mekana saçarsın. Arzu etmiş olduğun gibi maniler o mekanda Allah c.c. ın izniyle bir saat bile duramazlar. Yazılacak Ayet budur:

‫اح اولف ن مس اختل اها ه ادا‬ ‫وس ى المغا ا‬ ‫اولا حما اس اك ا‬ ‫ت اع من م ا‬ ‫ض ب ا اخ اذا املالم او ا‬ ‫ور محة لللح ل‬ ‫ين ه مم للارمبلل مم يا مراهبو ان‬ ‫ذ‬ ‫اا ا‬ ‫ا‬ Ve lemmâ sekete an mûsel ğadabu ehazal elvâha ve fî nushatihâ huden ve rahmetun lillezînehüm li rabbihim yerhebûn.

Eğer definenin dönüşüm yapmasını önlemek istersen, Mulk suresini yazıp, yazıyı su ile bozduktan sonra bu suyu o mekana saçarsın. Yazılacak hatemin şekli de budur:


96

79. LEVHA İLE TERBİ’: Kabas, veya zeytin ağacından kesilen bir levha alırsın ve yalnızca iki yüzü geniş olan gikdörtgen (prizması) yapıp 4 yüzüne aşağıda görülen hatemleri çizersin. Daha sonra bu tahta prizmayı muklul erzak, öd ağacı ve meyatü saile ile tütsülersin. Prizmayı önüne koyarak üzerine Enam suresini havaya kalkıp Allah’ın izni ile methum noktaya ininceya kadar okursun. Eğer prizma mevziye iki büyük yüzünden herhangi birisi üzerine düşerse bilki, o yer ummarlıdır. O zaman hayalet cinsinden ne görünürse ona göre ilacını tatbik edersin. Kazı sırasında bir alamet görünürse daha önce anlatılan (püskül terbiinde) ilaçları uygularsın. Manilerden herhangi birisi ortaya çıkıp oturarak yerleşip kaçmazsa, dolayısıyla zararından kaygılanırsan, hatta kazıcılara bir zarar vermesinden korkarsan, şu esmaları üzerine okursan, hemen kaçar ve bir daha o mekana hiç geri dönemez. Okunacak Esmalar budur:

‫وهيحتلك لعمن د الم مح لمق ل‬ ‫اللح ه حم اللن اس الك بلعظام لة ال ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا ا ام ام ا‬ ‫ا‬ ‫م م ا ا ا‬ ‫اص للي ولب لق اذا تل ك لعمن د م لل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك لعمن اد‬ ‫ا ا‬ ‫ي اولبا لمق لص افاتل ا‬ ‫الا ائف ا‬ ‫عمن اد الم او ا ا ا م‬ ‫المع ا لرفلي ولب لق مع لرفاتل ك لعمن د الممو لح ل‬ ‫الل حن بلنا ار‬ ‫د‬ ‫ين ا من امت لر اق اه اذا م‬ ‫ا ا ا ا م ام ا ا ا م ا‬


97

‫اخا اط بللم سرلدق ها وال من يستاغليثوا ي غااثوا ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫وه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م ا‬ ‫م ا ا ا ام‬ ‫بل‬ ‫ت م مرتا اف اقا‬ ‫ئ‬ ‫م‬ ‫س الشاحراب او اساءا م‬ ‫ا‬

Allahümme inni eseluke bi azameti ulûhiyyetike ındel muhakkikîne ve bi hakki vechike ındel vâsilîne ve bi hakki zâtike ındel hâifîne ve bi hakki sıfâtike ındel ârifîne ve bi hakki ma’rifetike ındel muvahhidîne en tahrika hâzel cinne bi nârin ahâta bihim surâdikuhâ ve yesteğîsû yuğâsû bi mâin kel muhli yeşvil vucûhe bi’sesş şerâbu ve sâet murtefekâ. Levhanın birinci yüzüne yazılacak hatem budur:

Üçüncü yüzüne yazılacak hatem

İkinci yüzüne yazılacak hatem


98 Dördüncü yüzüne yazılacak hatem

80. KAĞIT İLE TERBİ’: Kırmızı veya sarı bir kağıt alarak üzerine aşağıdaki hatemi çizdikten sonra muklil erzak, öd ve misk benzeri güzel kokulu bir buhurla tütsüler ve üzerine Mulk, Cin ve Kevser surelerini 21 er defa okursun, taki havalanıp methum mevzi üzerine inene dek. Hatemin yazılı olduğu yüzü yere gelirse, billki o yer ummarlı, aksi halinde ise umarı yoktur. Yazılacak Hatem budur:


99

81. NOHUT İLE TERBİ: Bir kap alıp içine Enam suresini yazdıktan sonra kuyu suyu veya kaynak suyu ile yazıyı boz. Daha sonra hazreti peygamberin ‘’Müddü’’ kadar ne az nede fazla miktarda olmamak şartı ile nohut olarak bu kaptaki suyun içine koyup iyice şişene kadar bekletirsin. Nohutlar taze olsun, pişmiş veya haşlanmış olmasın. Daha sonra önceden anlatıldığı gibi uyguladığın ameliyenin aynısını azimet ve nohutları o mekana saçmak hususunda tatbik edersin. Ameliye her ikisindede aynıdır. Tek fark ise iki surededir. Nohutları bir yerde toplanmış bulursan bak, eğer mani zuhur ederse buna karşı ilacını tatbik ederek etkisiz hale getirirsin. Rabbin Fettah tır. İ 82. EL İLE TERBİ’: Parlak beyaz tenli bir çocuğun veya medyumun eline terbide gösterilen yukarıdaki hatemi ve alnınada şu keşf Ayetini yazarsın:

‫ص لراك الميا موام اح لديد‬ ‫ك لغطاائل ا‬ ‫فا اك اش مفناا اعمن ا‬ ‫ك فابا ا‬

Fekeşefnâ anke ğıtâeke fe besarukel yevme hadîd Yazdıktan sonra üzerine Cin suresini aşağıdaki zecr ile birlikte okursun. Okurken cavi, günlük, meya, mastaki ve kizbere buhurlarını tüttürürsen davete icabet ederek inerler. Davete icabet edenlerin verdikleri bilgilere doğrudur demekten sakın. Zira böyle


‫‪100‬‬ ‫‪bir kanıda bulunmak cehalettir. Allah’ın kelamında değişiklik yapan‬‬ ‫‪veya ona fazla bir şey ekleyen kafir olur. Bütün amelleri boşa gider‬‬ ‫‪ve ruhlar ona icabet etmezler.‬‬ ‫‪Cin suresi ile okunacak Zecr budur:‬‬

‫اهرة الحزكليح لةا الح ل‬ ‫اقمس مت علايك م ايحت ه ا املارواح الهروحانليح لة الطح ل‬ ‫ين‬ ‫ذ‬ ‫ا م ام‬ ‫ا‬ ‫ا ما‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ي مذكرو ان ا قل‬ ‫ودا او اعلا ى جن وبلل مم اوياتا اف حك رو ان لف اخ مل لق‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ي‬ ‫ا اا ا ا‬ ‫ا‬ ‫ال حس مو ل‬ ‫ات اواملامر ل‬ ‫ك فالقنا ا اع اذا‬ ‫ت اه اذا اب لطلا س مب احانا ا‬ ‫اخلا مق ا‬ ‫ض اربحنا ا ام ا‬ ‫اا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل لل‬ ‫ي لم من‬ ‫بانح ا لر اربحنا ا انح ا‬ ‫ك ام من ت مدخ لل النح اار فا اق مد ا مخازيمتا ه اوام ا للظح الم ا‬ ‫انمص ار ربحنا ا النحنا ا الس عناا منا لادي ي نا لادىل لم لليا ل‬ ‫ان ا من لآمن وا بلاربلمك مم فاا امنحا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫اقمس مت علايك م بلعظام لة املل ل‬ ‫وهيح لة اولب مس ارا لر الهربوبليح لة اوبلق مد ارلة املاازلليح لة‬ ‫ا م ام م ا ا‬ ‫اوبلعلحزلة ال حس مرام لديحلة اوبلذاتلله الم اعلليح لة الممنا حزاهة اع لن الم اكمي لفيح لة اوالمتا مش بيل لهيح لة اولبا لمق‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك اهلل الم ل‬ ‫الامواه لريحلة‬ ‫ص اف لة م‬ ‫لص افاتل ا‬ ‫ك الملت لاتامثل بل اش مىء او با لمق املائ اكت ا م‬ ‫الح لذين لاي عصو ان ل‬ ‫ا اما ا اماره مم اويا مف اعلو ان ام ا ي مؤامرو ان ا من اتمت لون لبا مه لل‬ ‫ا ام‬ ‫وف والم افي لاف و ل‬ ‫الن لاد لق والممزابل لل والمكه ل‬ ‫الم افنا لاد ل‬ ‫الق اف ا لر اوالمعل ام اارلة‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا اا ا‬ ‫ا‬ ‫ل ل ل ل‬ ‫وال حسو ل‬ ‫الا لري لة ح حت اي ل‬ ‫ض روا‬ ‫اح لل اوال ح‬ ‫ص اح اار اوالمباحولر اوالمميااه الحراك ادة او ما ا ا م‬ ‫ا ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل لل‬ ‫لل‬ ‫لل‬ ‫صى‬ ‫امملس ى اه اذا بي ول مم اوا مرجل له مم اوقايا اطين له مم او س يوف له مم فا ام من اع ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫الالري لق‬ ‫اب م‬ ‫ص اك مم اوام من اع ا‬ ‫املا ممارفا اق مد اع ا‬ ‫ص اك مم فا اس لمطوا اعلامي ه الم اع اذ ا‬ ‫واح لرق وه بلنا ا لر جهنح م وب رلد الحزمه لري لر ح حت يكون وا طا ائلعل ل ل‬ ‫ي‬ ‫ي مطيع ا‬ ‫ا‬ ‫ا م‬ ‫ا ا ا ام م ا ا ا‬ ‫وي تح مل‬ ‫اب لاي تا اكلحم و ان اللحل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ص امتوا‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م ام‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬


101

‫ل ل‬ ‫ويملبو لان لبا ا ارمدت لم ن م ل ل‬ ‫الس مرقالة او اغ ملياه ا لب ملاالب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الاافيح ة اوال حدفاائ لن او م‬ ‫يح الح لذى لا اك مذب فل ل‬ ‫يه اولا لخياانا ةا اولاكلمت ام ا ان فا ام من اكتا ام ا مو‬ ‫ص اّ لح ل‬ ‫ال ح‬ ‫ا‬ ‫حاس ا مجعلي خالل ل‬ ‫جح اد او اك مذب فاعلاي له لاعنة ل‬ ‫ا والمملائل اك ل‬ ‫ل‬ ‫ين‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ا ا م ا ا م ما‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫اع ى ل‬ ‫فليها ي حفف عمن هم المع اذاب ولاهم ي منظرو ان يقاومناا ا لجيب وا د ل‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا ما‬ ‫ا ما‬ ‫ا ا‬ ‫و لآمنوابلله ي مغ لفرلاكم لمن ذنو بلك م و ليرك م لم ن اع اذاب الليم وم ن ل‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ما م م م‬ ‫ا م م م‬ ‫اا م م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫اعى ل‬ ‫دل‬ ‫ا فالاميس لب مع لجز لف املامر ل‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫س لاه لم من دونلله ا موليااء اولائل ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ل‬ ‫ضلال مبلي اوالنحه لااق اسم لا موتا معلامو ان اع لظيم‬ ‫فى ا‬ Aksemtu aleykum eyyetuhel ervâhur rûhâniyyetit tâhiratuz zekiyyetil lezîne yezkurû nallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkis semâvâti vel ardı rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen subhâneke fekinâ azâbennâri rabbenâ inneke men tudhilin nâra fekad ahzeytehu ve mâ liz zâlimîne min ensârin rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî lil îmâni en âminû bi rabbikum fe âmennâ aksemtu aleykum bi azametil ulûhiyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi kudretil ezeliyyetive bi izzetis sermediyyeti ve ve bi zâtihil aliyyetil munezzehetu anil keyfiyeti vel teşbihiyyeti ve bi hakki sifâtikelleti l temsilu bi şeyinve bi hakki melâiketike ehlil sifatil cevheriyetil lezîne lâ ya’sûnellâhi mâ emerahum ve yefalûne mâ yu’merûne en te’tûnî bi ehlil fenâdiki vel hanâdiki vel mezâbili vel kuhûfi vel feyâfi vel kifâri vel imâreti ves sevâhili ves sahâra vel behûri vel miyâhir râkideti vel câriyeti hatta yahdirû meclisî hâzâ bi huyûlihim ve erculihim ve kayâtînihim ve suyûfihim fe men asal emra fekad asâkum ve men fesalletû aleyhil azâbel harîki ve ahrikûhu bi nâri cehenneme ve berdiz zemheriri hattâ yekûnû tâiîne mutîîne ve yutuhaddisû bil edebi ves sevâbi lâ yetekellemûne illâ bi hayrin ev yesmetû ve yuhbirûnî bimâ erdet minel hâfiyyeti ved defâini ves sirkati ve ğayrihâ bil haberis sahîhillezî lâ kebze fîhi ve lâ hiyânete ve lâ kitmâne fe men keteme ev cehade ev


102 kebze fealeyhi la’ne tullâhi vel melâiketi ven nâsi ecmeîne hâlidîne fîhâ yuhaffefu anhum azâbu ve lâ hum yenzurûn. Yâ kavmenâ ecîbu dâiyallâhi v âminû bihi yağfirlekum min zunûbikum ve yucirkum min azâbin elim. Ve men yucib dâiyallâhi feleyse bi mu’cizin fil ardı ve leyse lehu min dûnihievliyâ’ ulâike fî dalâlim mubîn. Ve innehu le kasemin lev ta’lemûne azîm. 83. TAS İLE HAZİNE KEŞFİ: Yeni bir kap alıp içine Enam suresini hurufu mukatta’ (ayrı ayrı harflerle) olarak bir Çarşamba günü ikindiden sonra yazarsın. Daha sonra yedi (7) karınca yuvasından toprak alırsın. Kap içindeki yazıyı kuyu veya kaynak suyu ile sildikten sonra o toprağı içi su dolu kabın içine koyduktan sonra üzerine enam suresindeki şu Ayeti kerimeleri 7 defa okursun:

‫ت ناملا ة ايايه اه ا الن محم ل مادخل وا ام اس اكلناك مم لا امي لط امنحك مم س لامي اما ان‬ ‫قا الا م‬ ‫اح اكا لم ن قاول‬ ‫وجن وده وه م لاي مش عرو ان فات ب حس م ض ل‬ ‫ال ر ل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا ا ا‬ ‫م ما ا ام‬ ‫ا م ا‬ ‫ا‬ ‫ى اوا من‬ ‫ت اعلا حى او اعلا ى اوالل اد ح‬ ‫ا مولز مع لن ا من ا مش كار نل مع امتا ا‬ ‫ك الحلت انم اع مم ا‬ ‫اعمل ل‬ ‫ك لف لعب لاد اك ال ح لل‬ ‫ي اوتا اف حق اد‬ ‫ضيه او ماد لخ مل لن بلار محاتل ا‬ ‫صالاا تا مر ا‬ ‫ص ال ا‬ ‫ما ا ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫الطحمي ر فا اق ا ل‬ ‫يا ل اع ملذبانحه‬ ‫ال لا ا ارى ا مل مده اد ا مم اك ا ان م ان المغا ائبل ا‬ ‫ا‬ ‫ال ام ا‬ ‫ل‬ ‫ث اغمي ار بعليد‬ ‫اع اذ ااب اشد ا‬ ‫يدا ا مولا ا مذ ابانحه ا مولاياامتليا لمن بلس ملطاان مبلي فا ام اك ا‬ ‫ل‬ ‫ك لم من اسباا بلنا باا يالقي اللمن او اج مدت‬ ‫فا اق ا‬ ‫ال ا احطمت لباا الم لت مط بلله اوجمئ ت ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت لم من ك لمل اش مىء اوالاا‬ ‫ا ممارا اة تاملكه مم اواوتيا م‬ ‫اع مرش اع لظيم‬

Kâlet nemletun yâ eyyuhen nemlud hulû mesâkinehum lâ yahtimennekum suleymâne ve cunûduhu ve hum lâ yeşurûn. Fetebesseme dâhikan min kavlihâ ve kâle rabbi evzi'nî en eşkura ni'metekelletî aleyye ve alâ vâlideyye ve en a'mele


103 sâlihan terdâhu ved hılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn. Ve tefekkadat tayra fe kâle mâ liye erael hudhude em kâne minel ğâibîn. Leuazzibennehu azâben şedîden evlâ ezbehannehu evleye’ tiyennî bi sultânin mubîn. Femekese ğayra beîdin fekâle ehattu bimâ lem tuhit bihi ve ci’tuke min sebein bi nebein yekîn. İnnî vecedtu emraeten temlikuhum ve ûtitmin kulli şeyin ve lehâ arşun azim. 84. KUŞLA TERBİ’: Yeşil renkli bir kağıt üzerine aşağıdaki hatemi çizdikten sonra öd ağacı, günlük ve meya ile tütsülersin. Muska gibi dürdükten sonra güvercin gibi bir kuşun kanadına yeşil veya sarı renkli ipek iple bağlarsın. Methum mahale bir mil kadar uzaklıkta bu kuşun üzerine şu Ayetleri 21 defa okuyup. Okuma esnasında da kuşu öd, günlük ve meya ile buhurlarsın. Okunacak Ayeti kerimeler budur:

‫والطحي ر اممشوراة كل لاه ا حواب و اش اد مد ان م مل اكه وآتاي نا اه مل‬ ‫ص ال‬ ‫ال مك ام ةا اوفا م‬ ‫ا م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ما‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫اللطا ل‬ ‫اب ام ل‬ ‫يا ل اع ملذبانحه اع اذ ااب‬ ‫م‬ ‫ى ا مل مده اد ا مم اك ا ان م ان المغا ائبل ا‬ ‫ال لا ا ار ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ث اغمي ار بعليد فا اق ا‬ ‫اشد ا‬ ‫يدا ا مولا ا مذ ابانحه ا مولاياامتليا لمن بلسملطاان مبلي فا ام اك ا‬ ‫ل‬ ‫ك لم من اسباا بلنا باا يالقي‬ ‫ا احطمت لباا الم لت مط بلله اوجمئ ت ا‬ Vettayra mahşûren kullun lehu evvâb. Ve şedednâ mulkehu ve âteynâhul hikmete ve faslel hitâb. Lâ erayel hudhude em kâne minel ğâibîn. Leuazzibennehu azâben şedîden evlâ ezbehannehu evleye’ tiyennî bi sultânin mubîn. Femekese ğayra beîdin fekâle ehattu bimâ lem tuhit bihi ve ci’tuke min sebein bi nebein yekîn. Okumayı tamamladıktan sonra kuşu salarsın ve salarkende şu Ayeti kerimeyi okursun:

‫قليل ارلجعوا ورائاكم فاالمت لمسوا ن ل ل‬ ‫ص اعد الم اكلل م الطحيلم ب اوالم اع ام ل‬ ‫ا م اا م ا‬ ‫ورا الاميه يا م‬ ‫ا‬ ‫صا ال يا مرفاعه‬ ‫ال ح‬


104 Kîlerciû verâekum feltemisû nûrâ. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus sâlihu yerfeuh. Kuş uçarak definenin üzerine konar. Bir karış genişliğinde ve bir mafsal uzunluğunda bir alanı gagası ile eşeler. Daha önce bahsedilen alametler görülürse, yine önceden anlatılmış oplan ilaçlarla bunları etkisiz hale getirirsin. Allah daha iyisini bilendir. Yeşil renkli kağıt üzerine yazılacak hatem budur:

Bilki! Allah c.c. bana ve sana esrarının hazinelerini açsın ve Gani ve Kafi olan Allah Teala seni ve beni kudreti ile rızıklandırsın. 85. SARFİ İMMAR: Yeri bilinen bir hazineyi fethetmek istersen sandal, ödağacı, amber kabuğu veya güzel kokulu bir buhurdan bir miktar alır, azar azar ateşe atarak hazine üzerindeki ummarı safettirmek için yedi (7) okursun. Yedi defa okunacak sarf budur:


105

‫طا ممل وخ طا ممل وخ اش ملهوم اش ملهوم قايا ا لرش قايا ا لرش طااطا اب‬ ‫طااطااب ما لرش ما لرش نازال لج لبيل بلع اذاب الل‬ ‫صى‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫يم‬ ‫ا‬ ‫ا ام اا‬ ‫ا م ا‬ ‫ا ا‬ ‫الل هن اش مرقلياا او اغمربليا ا اهيحا‬ ‫ف با مع اد اسا لاع اه لذ له الا مسا لاء تاتا اف حرق م‬ ‫او اتالح ا‬ ‫ان وي ال‬ ‫ل‬ ‫ص لاد ال اكمن لز الح لذى فلي له ال ال‬ ‫ر‬ ‫تا افحرق وا اي ع حم اار اه اذا الم ام اك ا ا م ا‬ ‫ان واملانمه ا لر والمبلح ا لر ح حت اقم ل‬ ‫اللب لال والم لق اف ا لر والم لقي ل‬ ‫اج لى‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫ض‬ ‫ا ا ا‬ ‫ا ا ا ا ا ا ا‬ ‫ما ا‬ ‫وع ودوا ال ال م اك انلكم ه اذا لب لق يس والمق ر ل‬ ‫الا لكي لم اولبا لمق اه لذ له‬ ‫آن م‬ ‫م ا ام‬ ‫ا‬ ‫ا م‬ ‫ا‬ ‫املا مس لاء علايك م وق حول‬ ‫اعةا اب اراك‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اح ا الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫م م ا اا‬ ‫ا ام م ا‬ ‫ا فليك مم او اعلاميك مم‬

Tamlûhin 2 şelhûmin 2 kayârişin 2 tâtâbin 2 mârişin 2 nezele cibrîlu bi azâbin elîmin alâ men asâ ve tehallefe ba’de semâ-i hazihil esma-i teteferrakul cinnu şarkiyyen ve ğarbiyyen heyyâ teferrikû yâ ummâra hâzel mekâni ve yâ irsâdil kenzillezî fîhi ilel cibâli vel kifâri ve kiyâni vel enhâri vel bihari hatta akdaye hâceti ve ûdû ilâ mekânikum hâzâ bi hakki Yâsîn vel kurânil hakîm ve bi hakki hâzihil esmâ-i aleykum ve kuvvetihâ ledeykum heyyâ elvâhan elacele essâate barekallâhu fîkum ve aleykum. Yedi defa bu sarfı okuduktan sonra yine buhurlarını tüttürerek Yâsin suresini 15 defa okursun. Okuma esnasında adı geçen buhurları hiç ara vermeden tüttürürsün. Her beşte (5) bir defa yine bu sarfı okursun. Mezkur hazine her şeye kadir olan Allah Teala’nın izni ile açılır. Yer yarılıpta sen içine girmek, içinde bulunan altın ve gümüş nevinden ne varsa almak istersen, Yasin suresi ile devamlı meşgul olmadan, çukurun veya kazılan yerin girişine sakın adımını atma! Bir an bile okumakan geri durmayasın. Ta ki hazineyi alıp çıkana dek, aksi takdirde tekrar üzerine kapanır ve ne mal ne evladın


106 fayda vermediği, ancak selim bir kalp ile Allah’a varanların kurtulduğu bir güne (kıyamete) dek kalacağın bir yer olur. Muhakkak ki her hazinenin bir hadimi vardır. Onu yerinden uzaklaştırmak ancak bazı yollar dışında mümkün değildir. İçinde ihtiva ettiği şeyler alınıp çıkarıldıktan sonra kapanır ve eski haline kavuşur. Hazinenin hadimi hazineyi almaya inen kişinin bir an bile olsa sureyi okumamasını veya fasıla vermesini fırsat bilerek toprağı veya kapıyı üzerine kapatır ve böylece o kişi ailesiz ve dostsuz kalır. Ayrıca buhuru tütsülemeyi gömüyü çıkarana ve kendin dahi içinden çıkana kadar aralıksız sürdürmen gerekir. Eğer hazinenin yeri bilinmiyorsa, ameline başlamadan önce aşağıdaki harfleri baliğ olmamış bir çocuğun alnına yazar ve daha sonra karagünlük ve cavi buhurlayarak Yasin suresini sadece bir defa okursun. Okuduktan sonra 2 veya 3 dakika hiç bir şey konuşmadan bekleyip, daha sonra aşağıda gelecek olan azimeti okumaya başlarsın. Ama azimeti her 5 defa okumanın sonunda çocuğa etrafına bakmasını söylersin. Çocuğun etrafına bakarak yerden duman çıkıp, göğe yükseldiğini gördüğü noktanın altında hazine vardır. Daha sonra anlatıldığı gibi hazineyi açma işlemine başlarsın. Sağlam bir irade ile girersen maksadına ulaşırsın. Çocuğun alnına yazılacak harfler budur:

‫ك ه ش ف ه ش ف ع رو‬ Kef he şın fe he şın fe ayın ra vav Duman görünene kadar devamlı okunacak azimet budur:

‫اش مي لوخ اش مي لوخ طا ممل وخ طا ممل وخ اهميلام اهميلام اهيه وم اهيه وم اقم اس ممت‬ ‫علايك م ي الرص ل‬ ‫الالف لى لف ه اذا المم اك ل‬ ‫ل‬ ‫ان اولبا لمق يس قا مل ب‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫اد‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ام م ا م ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫المقر ل‬ ‫ش الح لذى اعلاى اخ ال‬ ‫آن اونا مق ل‬ ‫ات اس يلم لد ان س لامي اما من اولبا لمق اه لذ له املا مسا لاء‬ ‫م‬ ‫وطااعتلكم الا ا من تا مك لشفوا لل عمنه المغلطااء ل‬ ‫آهياا‬ ‫ا‬ ‫ا ا م ا‬ ‫ا‬ ‫شر ل‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اح‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫اه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫اعةا‬ ‫اا ا ا ا ا ا ا ا‬


107 Şeylûhin Şeylûhin tamlûhin tamlûhin heylâmin heylâmin heyyûmin heyyûmin aksemtu aleykum yâ irsâdel kenzil hafiyyi fî hâzel mekâni bi hakki yâsin kalbul kurâni ven nakşillezî alâ hâtemi seyyidinâ suleymân ve bi hakki hâzihil esmâ-i ve tâatikum lehâ en tekşifûli anhul ğıtâe âhiyyen şerâhiyyen elvâhan elacele essâatu. Aşağıdaki duayı bir kağıda yazıp Pazar günü zeval vaktinde bir beyaz renkli horozun boynuna takarsın ve o horozu define şüphe edilen yere salarsın. Horoz definenin bulunduğu noktaya varıp öter. Yazılacak Dua budur: 86. HOROZ İLE DEFİNE KEŞFİ:

‫ان ل‬ ‫ا ولب ل‬ ‫بلس لم ل‬ ‫ا وا لعيذ بل لش د ل‬ ‫ل واع وذ بل ك ا لعيذ بل لش د ل‬ ‫حة س ملطا ل‬ ‫حة‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫حة ح ولل ل‬ ‫وت ل‬ ‫ن ولر ل‬ ‫ا وا لعي ذ بل لش د ل‬ ‫ا وا لعي ذ بل لش د ل‬ ‫حة ملاك ل‬ ‫ا اوا لعي ذ‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫حة ناص ر ل‬ ‫ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل‬ ‫ا‬ ‫بلشدحة نولرا اواعيذ بلشدحة با اهاء املائ اكة ا اواعيذ بلش د م‬ ‫وث ل‬ ‫ل‬ ‫ل ل ل ل‬ ‫س من نف ل‬ ‫ل‬ ‫ا علا ى مل‬ ‫ا‬ ‫اع ة ا‬ ‫اواعيذ بااواقب ا اوطا ا‬ ‫ال ملن او مّلنم ل ا م‬ ‫ش لاف وا م لاف اذللك ل‬ ‫ا لاام مه اك ان فل ليه آسؤ بل اسمت لم ا مم اعلاى‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا‬

Bu duada şirk var

Bismillâhi ve billâhi ve eûzi bike uizu bi şiddeti sultânillahi ve uîzu bi şiddeti nûrullahi ve uîzu bi şiddeti melekûtillâhi ve uîzu bi şiddeti havlillâhi ve uîzu bi şiddeti nûrullâhi ve uîzu bi şiddeti behâi melâiketullâhi ve uîzu bi şiddeti nasrullâhi ve uîzu bi mevâkibullâhi ve tâatullâhi alel cinni vel insi min nufûsullâhi şâfî vallâhu kâfî zâlike lâ mehkene fîhi Asiu men bi setmi em alâ 87. RÜYADA DEFİNE KEŞFİ: Bir mahalde define olsa ve yeri bilinmese güzelce bir abdest aldıktan sonra Cuma veya Pazartesi gecesi iki rekat namaz kıl. Namazdan sonra 100 defa Peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. e salavati şerife okuyup, ruhuna bağışlarsın. Daha sonra aşağıdaki isimleri sağ avucuna yazar ve elini başının altına koyarak kıbleye karşı yatarak uyursun. Rüyanda definenin yeri sana haber edilir.


‫‪108‬‬ ‫‪Yazılacak isimler budur:‬‬

‫ل‬ ‫ون‬ ‫اه مرطا س قاطم س ا مكش وه اي اه مرطاس اي قاطمس ايا مكش وه اجيب ا‬ ‫اوا مخلب لون لف امنا لام اعلاى اه لذ له الم اكمي لفيح لة‬

‫‪Hertasin katsin ekşûhin yâ hertasin yâ katsin yâ ekşûhin‬‬ ‫‪ecîbûnî ve ahbirûnî fî menâmi alâ hâzihil keyfiyyeti.‬‬

‫‪88. HARDAL İLE DEFİNE KEŞFİ: Bir avuç Hardal üzerine Çarşamba‬‬ ‫‪gecesi aşağıdaki Ayeti kerimeleri 1000 defa okur ve daha sonra‬‬ ‫‪şüphe ettiğin mekana hardalları saçarsın. Define nerede ise‬‬ ‫‪hardallar oraya toplanır. Eğer define yoksa hardallar saçtığın gibi‬‬ ‫‪kalır. Okurken güzel kokulu bir buhur yakarsın.‬‬ ‫‪Okunacak Ayetler budur:‬‬

‫فا افتاحنا ا اب واب ال حس م لاء لبااء ممن ه ل‬ ‫ون فا المتا اقى‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ض غي ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا م م ا‬ ‫م ما ا ا‬ ‫الم اماء اعلاى ا ممر قا مدق لد اير اي اج لام اع ك لمل فا مج اع لميق‬

‫‪Fefetahnâ ebvâbes semâ-i bi mâin munhemir. Ve feccernel‬‬ ‫‪arda uyûnen feltekal mâu alâ kadkudir. Yâ câmia kulli fecin‬‬ ‫‪amîk.‬‬ ‫‪Bir avuç Hardal üzerine şu Ayeti:‬‬

‫‪89. HARDAL İLE DEFİNE KEŞFİ:‬‬

‫ا الحر مح لن الحرلحي لم لّ ثح انمزال علايكم لمن ب ع ل‬ ‫بلس لم ل‬ ‫ل‬ ‫اسا‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا م م م ام م ا ا ا‬ ‫م‬ ‫ي مغشى طاائلافةا لممنكم وطاائلافة قا مد ا اهحمت هم انمفسهم يظنهو ان لب ل‬ ‫ل اغمي ار‬ ‫ا ا‬ ‫ما‬ ‫م‬ ‫ما‬ ‫ال ل‬ ‫اهلليح لة ياقولو ان اه مل لانا لام ان املا مم لر اش مىء ق مل ال حن املا مم لر كلحه‬ ‫م‬ ‫الالمق ظا حن ما‬ ‫ل‬ ‫ك ياقولو ان لامواكا ان لاناا لم ان املا مم لر‬ ‫ل ل يمفو ان لف انمف لس له مم امالا يامبدو ان لا ا‬ ‫اشىء ماقتلملناا ههناا قل لاوكمن تم لف ب يوتلكم لاب رز الح لذين كتل‬ ‫ب اعلامي لهم‬ ‫ا‬ ‫م ا‬ ‫م م م‬ ‫م ا اا ا ا‬


109

‫الم اقمتل ال ال مض ل‬ ‫اجعل لهم وللي ب تللى ا ما لف صدولركم ولليم ل‬ ‫ص ام لاف‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا ا م ا ام ا ا‬ ‫ما ام ا‬ ‫ق لوبلكم وا علليم بل اذ ل‬ .‫صدولر‬ ‫ات ال ه‬ ‫ما ا‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. Sümme enzele aleyküm min ba'dil ğammi emeneten nuâsen yağşâ tâifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi ğayral hakki zannel câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ minel emri min şeyin kul innel emra küllehü lillâhi yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yebdûne leke yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şeyün mâ kutilnâ hâhünâ kul lev küntüm fî büyûtiküm leberazellezîne kütibe aleyhimül katlü ilâ medâciıhim ve liyebteli yallâhü mâ fî sudûriküm ve liyümahhısa mâ fî kulûbiküm vallâhü alîmün bi zâtis sudûr. okuyup, hardalları şüphe ettiğin mekana saçarsın. Eğer hepsi bir yere toplanırsa toplandığı yerde define vardır. Ama hardallar saçtığın gibi kalırsa orada define yoktur.

Aşağıdaki isimleri yeşil renkli bir çanağa yazdıktan sonra, yazıyı su ile silerek bu suyu şüphe ettiğin mekana saçarsan, definenin müvekkili kaçar. Yazılacak isimler budur: 90. DEFİNENİN MÜVEKKİLİNİ KAÇIRMAK İÇİN:

‫الب ر ل‬ ‫ل المق حولة‬ ‫ايا مه ال الم لك ملباي لء اوالم اعظا ام لة اواي ممن تا اهى اام‬ ‫وت والمعل حزلة اواي اول ح‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ك اربحنا ا اوالامي ا‬ ‫ك ال دهنمياا اواملا لخ ارلة الس معناا اواطا معناا غ مفارانا ا‬ ‫اواملق مد ارلة اي امال ا‬ ‫المم ل‬ ‫صي‬ ‫ا‬

Yâ ehlel Kibriyâ-i vel azametü ve yâ muntehel ceberûti vel izzeti ve yâ veliyyel kuvvetil vel kudreti yâ mâlik dunyâ vel âhirati semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.

91. HARDAL İLE DEFİNE KEŞFİ: Bir mahalde define olduğundan şüphe eder ve onu bulmak istersen, Perşembe gecesi bir avuç Hardal üzerine aşağıdaki azimeti yedi (7) defa okuyup, şüpheli mekana saçarsan, define nerede ise Hardalların hepsi oraya toplanır. Eğer define yoksa senin saçtığın gibi kalır.


110 Okunacak azimet budur:

‫تاعيلي س مطارقا س ه وس ه وس ه ارس ل‬ ‫ون لى‬ ‫آهيا ا اش ار لاهياا اد ا‬ ‫م‬ ‫ا م‬ ‫ا ا‬ ‫ص باؤت لآل اش دحا لى مميم و ان ال حس ح ل‬ ‫اب اوامميم و ان قا ارايلب اوامميم و ان‬ ‫ا‬ ‫ا ما‬ ‫ا‬ ‫الم اق ل‬ ‫وخ اقم لس م اعلاميك م اولبا لمق اه لذ له املا مسا لاء الح لذى‬ ‫اض اى اوامميمو ان ا ابم م‬ ‫اقم اس ممت اعلاميك م لبا ا ام ا ياتل هم اوال من اك ا ان اخالليا ا اوفا حرقم ت م اوال من اك ا ان‬ ‫دل‬ ‫اخلا اوا مجا اعه مم اجم اعا‬ ‫ا‬

Ta’yîsin matarkasin hûsin hûsin harasin âhiyyen şer^hiyyen edunâyi esbâutin âli şeddâyi meymûnes sehâbi meymûne karâyibi meymûnel kâdiye meymûne ebâ nûh uksimu aleyküm ve bi hakki hâzihil esmâ-illezî aksemtu aleykum bihâ mâ yetimmu ve in kâne hâliyyen ve ferraktum ve in kâne dâhilen ve ecmeahum cemâ. 92. RÜYADA DEFİNE KEŞFİ:

Definenin mahalini bilmek için 129

‫ )يل ي‬ismini, 10 defa da şu Ayeti kerimeyi okuyup, defa ‘’Yâ Latîf’’ (‫اطيف‬ ‫ا‬ sağ yanın üzerine kıbleye karşı yatarsan rüyada definenin yerini söylerler. Okunacak Ayeti krime budur:

‫الابلي‬ ‫الايا معلام ام من اخلا اق اوه او اللح لطيف م‬

Elâ ya’lemu men halaka ve huvel latîful habîr. Aşağıdaki hatem bir kağıda yazılır ve bir daire çizilerek dairenin girilip, aşağıdaki esmalar okunur. Ta ki hatem havalanıp definenin bulunduğu noktaya inene kadar esmalar okunur. Okunacak esmalar budur: 93. KAĞIT İLE DEFİNE KEŞFİ:

‫وشت طا ل‬ ‫اطياا‬ ‫طام ا‬

Tamûşetin Tâtiyyen Yazılacak hatem ve isimler budur:


111

Defineden haber almak için şu esmalar belirli bir sayıya bağlı kalmaksızın 7 gün okumaya devam edilir. Definenin yeri hususundaki bilgi çeşitli yerlerden ve türlü yollardan Allah c.c. ın izniyle gelir. Okunacak isimler budur: 94. DEFİNEDEN HABER ALMAK:

‫ل‬ ‫ك اعلا ى ك لمل اش مىء قا لدير اللحه حم اس لمخ مرلل‬ ‫فا اق اش مل اش اخ آل آه اواي ه انح ا‬ ‫الابا ااي‬ ‫حام اه لذ له املا مسا لاء ال حش لري اف لة اوللبه لول اع لن المكنولز او م‬ ‫خد ا‬

Fakaşalşâhin âlin âhin ve yâhin inneke alâ kulli şeyin kadîr. Allâhumme sehhirlî huddâme hâzihil esmâ-iş şerîfeti ve libbû li anil kunûzu vel habâyâ. 95. RÜYADA DEFİNENİN KEŞFİ: Şu isimleri yedi (7) gece okumaya devam eden kimseye definenin yeri söylenir. Okunacak isimler budur:

‫اشي اشروخ طاروخ ب روخ مروخ ي روخ وا مك لش ف مل‬ ‫اب بامي لن اوبامي ناك مم‬ ‫م‬ ‫ال اج ا‬ ‫ا ا ا ا‬ ‫يخدحام ه لذ له املا مس ل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫اء‬ ‫م‬ ‫اعةا‬ ‫احا الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫ا اا‬ ‫ا اا‬

Şeyşerûhin tarûhin berûhin merûhin yerûhin vekşiful hicâbe beynî ve beynekum yâ huddâme hâzihil esmâ-i elvâhan elacele essâatu. 96. DEFİNENİN MUVEKKİLİNİ KAÇIRMAK: Define olan mahalden müvekkili kaçırmak istersen, kazmaya başlamadan önce o yerin


112 etrafını yedi defa dolanır ve şu Ayetleri okursun. Ummar orada olan malı Allah'ın izniyle kaçıramaz Okunacak Ayeti kerimeler budur:

‫لائل من ا مخ لرج وا لا ايمرج و ان ام اعه مم اولائل من قوتلل وا لايامنص روناه مم اولائل من‬ ‫ص رو انا لانمت مم ا اش هد ارمهبا ةا لف ص دولرله مم‬ ‫ص روه مم لاي اوله حن املا مد اب ارثح لاي من ا‬ ‫نا ا‬ ‫ل ل‬ ‫ك لبانحه مم قا موم ليا مف اقهو ان‬ ‫لم ان ا ذال ا‬

Lein uhricû lâ yahrucûne meahum ve lein kûtilû lâ yensurûne hum ve lein nasarûhum leyuvellunnel edbâra summe lâ yunsarûn. Leentum eşeddu rahbeten fî sudûrihim minallâhi zâlike bi ennehum kavmun lâ yefkahûn. 97. RÜYADA DEFİNE KEŞFİ :

Şu Ayeti kerimeyi azimet ile beraber yedi gece 1000 defa okumaya devam edilirse rüyanda definenin yerini söylerler. Okunacak Ayeti kerime budur:

‫ص راك الميا موام‬ ‫ك اغطا ائا ا‬ ‫ت لف اغ مفلا ة لم من اه اذا فا اك اش مفناا اعمن ا‬ ‫لااق مد كمن ا‬ ‫ك فابا ا‬ ‫الل‬ ‫ح لدي د وا مك ل‬ ‫اب بامي لن اوبامي ناك مم اح حت ا اراك مم لف امنا لامى‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وا اكللممك م بللل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫حام اع لذ له املايا لة‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫اي‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ون‬ ‫ب‬ ‫اخ‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا اا ا ا‬ ‫م ا ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫اعةا‬ ‫احا الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫الم اك لرياة الم او ا‬

Lekad kunte fi ğafletin min hâzâ fekeşefnâ ğıtâeke fe besaru kel yevme hadîd. Vekşiful hicâbe beyni ve beynekum hattâ erâkum fî menâmi ve ukellimukum bi lisâni vahbirûnî anil kunûzi vel habâyâ yâ huddâme hâzihil âyetil kerîmeti elvâhan elacele essâatu. 98. HOROZ İLE DEFİNE KEŞFİ:

Şuara suresinin 57. Ayeti olan:

‫فاا مخار مجنااه مم لم من اجنحات اوعيون‬

Fe ahrecnâhum min cennâtin ve uyûn.


113 Bu Ayeti bir kağıt üzerine yazıp, beyaz renkli bir horozun boğazına asıp define şüphe edilen menzile horozu salarsan, definenin bulunduğu noktaya varır ve orayı ayağıyla eşeler. 99. TAS İLE DEFİNE KEŞFİ: Bakır tası hareket ettirerek definenin yerini bulmak için, aşağıdaki isimleri kırmızı, nakışsız ve düz bir bakır tasın içine, tabanına siyah mürekkeble yazarsın. Sonra bir nar ağacı çubuğu alarak aynı esmaları bu çubuğun üzerine yazarsın. Daha sonra bu esmaları okur ve her okumanın sonunda şöyle ''Ecib yâ meymûn beni definenin yerine götür dersin'' her okuyuştada bu nar dalı ile tasa hafifçe vurup tası ittirerek yerini değiştirirsin. Define nerede ise o tas oraya gidip üzerinde durur. Okunacak ve yazılacak esmalar budur:

‫يا معلا اش منش يا معلا اش منش اقم لا اق مش ن اقم لا اق مش ن اك مش طا اهش اك مش طا اهش‬ ‫لع مل اش اقلش لع مل اش اقلش لم مهاراقل ش لم مهاراقل ش ام مق ش ام مق ش اه اروش‬ ‫اهاروش قا اارش قا اارش ا مراكش ا مراكش اك لشيح اك لشيح‬

Yağleşenşin yağleşenşin aklekaşnin aklekaşnin keştaheşin keştaheşin ılşâkişin ılşâkişin mıhrâkişin mıhrâkişin makşin makşin hârûşin hârûşin kâraşin kâraşin erkeşin erkeşin keşîhin keşîhin. 100. DEFİNENİN FETHİ: Bu amele başlamadan önce üç (3) gün riyazatlı olarak oruç tut. Daha sonra iki yol kenarından 4 tane taş alıp, üzerlerine yedi (7) defa Yasin suresini okuyup gömünün yanına varırsın. Burada 3 defa Yasin suresini yine okur ve her mubin'e gelince şu Ayeti kerimeyi okursun.

‫اللباال اهداا‬ ‫تا اكاد ال حس ام اوات ياتا افطحمر ان لممنه اوتامن اش هق املامرض اوالتهر م‬

Tekâdus semâvâtu yetefettarne minhu ve ten şakkul ardu ve tehırrul cibâlu heddâ. Yer iki şak olup yarılır. Şayet bir mani ortaya çıkarsa ve hangi türü olursa olsun o taşlardan birini üzerlerine atarsan defolurlar. Bu amel esnasında dünyevi bir söz etmez ve gömünün sağ tarafında durursun. Gayet mücerrebdir.


114 Aşağıdaki duayı oruçlu ve riyazatlı olarak üç gün ve günde 100 defa okursun. Üçüncü günü cumaya rastlasın. O gün definenin bulunduğu yere giderek orada iki rekat namaz kıl. Her rekatta Fatihadan sonra bir kere Ayetel kursi ve Bakara suresinin son iki Ayetini okursun. Selamdan sonra Fetih suresinin ilk üç Ayetini 41 defa okuyup, define üzerine secde edersin. Secdeden başını kaldırınca yer yarılır ve ne var ise ortaya çıkar. Üç gün okunacak dua budur: 101. ŞEKKUL ARD:

‫اللحه حم اللن اس ئ لك لب لق م ا س ئ لا ل‬ ‫اك با له ا اح د‬ ‫ك اوبلك لمل ام ااد اع ا‬ ‫ك ا موليا ائ ا‬ ‫م ما ا ا م ا اا ا‬ ‫ل ل‬ ‫جابت اي ال‬ ‫ممن ه مم م من ام اس لاة اش لري افة ام مقب لا ة اغ ملي ام مرد ا‬ ‫ودة اواد مع اوة م مس تا ا‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫اي ار محان اي ارلحيم اي اك لري بلار محاتل ا‬ ‫ك ايا مر اح ام الحراح ا‬

Allâhumme innî eseluke bi hakki mâ seeleke evliyâuke ve bi kulli mâ deâke bihi ahadun mimhum min meseletin şerîfetir makbuletin ğayri merdûdetin ve da'vetin mustecebâtin yâ Allahu yâ Rahmânu yâ rahîmu yâ kerimu bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Definenin yerini ve gömünün türünü öğrenmek istersen, önce bir boy abdesti alıp iki rekat namaz kıl. Her rekatta Fatihadan sonra bir Ayetel kursi ve üç defa İhlas suresini okursun. Namazdan sonra ise şu duayı okursun: 102. RÜYADA DEFİNE KEŞFİ:

‫ل‬ ‫اللحه حم لب لق ص منعلك والب ر لاهيم خلل‬ ‫ك ول‬ ‫ك‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫وح‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫يل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫يس ى اواجب ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا ا ما ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ل‬ ‫وم حم لد الممص طاافى خ اات انمبلي ائل‬ ‫ا علاي له م ا مجعلي القم ل‬ ‫ضى‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ص لا اواة ا م م ا ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫حاج لت واحلل م مقص ل‬ ‫ودى‬ ‫ا ا ا م م‬

Allâhumme bi hakki sunike ve ibrâhîme halîluke ve nûhin necuyyuke ve isâ vâcibuke ve Muhammedinil Mustafa hâtemu enbiyâike salavâtullâhi aleyhim ecmeîn ikdî hâceti vahlul muksûdî. Bu duanın arkasından 7 defa Fatiha ve 190 defada Besmele-i şerif okursun. Daha sonra bir çubuk keserek maksadın her ne ise


115 söyleyip, 7 defa şu duayı okuyarak çubuk yanında yatarsan, rüyanda definenin yeri hususunda Allah'ın izniyle bilgi alırsın. Yedi defa okunacak dua budur:

‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك لم من‬ ‫ك اوا مس ئا ل ا‬ ‫ك اوا مس تا مقدراك بلق مد ارتل ا‬ ‫ك بلعلمل لم ا‬ ‫اللحه حم المن ا مس ئا ل ا‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫فا م ل‬ ‫ك اعلحم‬ ‫ك تا معلا م اولا ا معلا م اوتا مق در اولا اقم در فاانح ا‬ ‫ك الم اع لظيم فاانح ا‬ ‫ضل ا‬ ‫لل‬ ‫المغي وب واخلب وا واظم له روا لبلمملائل اك ل‬ ‫ال ل‬ ‫ل‬ ‫ي الم ام مدفو ان‬ ‫ر‬ ‫اض‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ين المم اومكل ا‬ ‫ا‬ ‫ا م ا‬ ‫ا ا‬ ‫حة ولم ن ال دحر ل‬ ‫حننل لي لبام لر ل‬ ‫ب والم لفض ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ال اولبا لمق‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫اه‬ ‫ا تا اع ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا ا ا ا‬ ‫م ان ال حذ اه ا‬ ‫ا م حمد رسول ل‬ ‫لا اللاه اللح ل‬ ‫ا والمقر ل‬ ‫آن الم اع لظيم‬ ‫ا‬ ‫ا م‬ ‫ا ا‬

Allâhumme innî eseluke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve eseluke min fadlikel azîm. Fe inneke ta'lemu ve lâ a'lemu ve takdiru ve lâ akdiru fe inneke allâmul ğuyûb ve ahbiru ve azhiru bil melâiketil hâdirinel muvekkilînel medfûnel minez zehebi vel fiddeti ve mined derâhimi ved denâniri bi emrillâhi teala ve bi hakki lâ ilâhe illallâh muhammedur rasûlullâh vel kuranil azîm.

103. HURMA DALI İLE DEFİNE KEŞFİ: Bir kulaç uzunluğunda bir hurma dalı alırsın. Üzerine berhetiyye yi kehkehicine kadar şu tertip üzere yazarsın.

‫ تامتلل‬2 ‫ اك لرير‬2 ‫ب رهتليه‬ 2 ‫ تا مرقاب‬2 ‫ بلمز اج ل‬2 ‫ ام مز اج ل‬2 ‫وران‬ ‫ط‬ 2 ‫يه‬ ‫ام ا‬ ‫ا‬ ‫ خ ل‬2 ‫ اغ ملم ش‬2 ‫ب ره ش‬ 2 ‫ اكظم لهي‬2 ‫ بامر اش ان‬2 ‫ قا ملنا ه ود‬2 ‫وطي‬ ‫ام ا‬ ‫ا‬ 2 ‫ قابا ارات‬2 ‫ انمغالالليط‬2 ‫ قا مزام ز‬2 ‫ با مش اكمي لاخ‬2 ‫ بامراهي ولا‬2 ‫وش ملخ‬ ‫ان ا‬ ‫ ش مه ل‬2 ‫اهر‬ ‫ اشخ ل‬2 ‫ اك يدهولا‬2 ‫اغياها‬ 2 ‫اهر‬ ‫ما‬ ‫اا‬ ‫ما‬ ‫ا ما‬


116

‫اش خ ل‬ 2 ‫ اشم اخ اابروح‬2 ‫ ط وناش‬2 ‫ با اش ا لرش‬2 ‫ بل اك مهطاه ونليه‬2 ‫اهي‬ ‫م ا‬ ‫اللحه حم لبا لمق اك مه اك لهيج‬ Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2 Berşânin 2 Kazhîrin 2 Nemûşelhın 2 Berheyûla 2 Beşkeylehın 2 Kazmezin 2 Enğalelîtın 2 Kabâratin 2 Ğayâhâ 2 Keydehûlâ 2 Şemhâhîrin 2 Şemhâhirin 2 Şemhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2 Beşârişin 2 Tûneşin 2 Şemhâbarûhın 2 Allâhümme bi hakki kehkehîcin Yazdıktan sonra dalın ucunu ikiye ayırırsın. Esma-i kamer hatem ini bir kağıda yazar ve bunu sopanın ikiye ayrılmış yerine iliştirirsin. Kağıdı yarığa sokarken niyet edersin. Kağıdın bulunduğu uçtan sopayı iple bir adamın ayağının uyluğunun altına bağlarsın. Daha sonra Esmâ-i kamer davetini okursun. Bir müddet sonra sopa harekete gelerek bağlı olduğu adamın ayağını hafifçe define mahalline doğru çeker. Yazarken ve okurken kizbere ve günlük buhurlarını yakarsın. Amelini tamamladıktan sonra israfını yaparsın. Esma-i kamerin daveti budur:

‫ل ل ل ل‬ ‫بلس لم ل‬ ‫ف‬ ‫ا م‬ ‫الا لمى الم اقيهوم الدحائم الم اقاه لر الحذى اخلا اق املا مشيااءا كلح اها اكمي ا‬ ‫م‬ ‫لل ل لل‬ ‫لل‬ ‫لل‬ ‫ت لاه‬ ‫آد ام بل اعظا امته اونا اف اخ فيه م من روحه فا اس اج اد م‬ ‫اشاءا بلق مد ارته او اخلا اق ا‬ ‫ملائل اكة وال حسمو ل‬ ‫ض وامرها لبلرادتلل‬ ‫ل‬ ‫ت لبالاللله‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫استا مم اس اك م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا ا م ا اا ا‬ ‫فاسمب احاناه لاللاها اللح ه او الم امللك الم ام معبود ممرلج املا مشيا لاء لم ان الم اع ادلم ال ال‬ ‫ل‬ ‫وحانليح لة املابم ارا لر ال حساكلنو ان‬ ‫الموجود ا مع لزم اعلاميك مم ايحت اها املامراو لاح الهر ا‬ ‫البحا لر لبل حذ حلّ لة والم وقاا لر لاللاه اللح ه و المو ل‬ ‫امتت اعر لش المملل ل‬ ‫احد‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا م ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا‬ ‫الم اق حهار الم جائللو ان فالا ل‬ ‫ك الم اق ام لر‬ ‫ا‬


‫‪117‬‬

‫لل‬ ‫ل‬ ‫صملرفو ان لف افم اعاللله اقم اس ممت اعلاميك مم‬ ‫ال حسيحار ال حسائرو ان بل اسيا ارانه الممتا ا‬ ‫لب ل‬ ‫ل و اعظامتل له والم اعر لش ولرفم اعتل له والمكرلس لى و لس اعتل له ولج مل‬ ‫يل اواو مج اهتل له‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ولمي اكائليل واماناتل له والسرافليل ونا مفختل له وعزرائليل وقابضتل له ولبلس لم ل‬ ‫ا‬ ‫م ا ا ا م ا م ا ا ا ام ا م ا م ا ا م‬ ‫ا‬ ‫المع لظي لم املاعظام الدحائلم الم اقائلم علاى ك لل نا مفس لبا اكسبت والش ل‬ ‫حاه لد‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا اا م ا‬ ‫ا م‬ ‫علاي ها لباا ع لملات فابلح لمق له علايكم ا مدعوك م مع ل‬ ‫وحانليح لة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫اح‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫اش‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا ما ا م ا ا م م‬ ‫م ا ا ا ما‬ ‫اه لر ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫احضروا ام اق لام ى او اشهوا‬ ‫اج لت او م‬ ‫ين اجيبوا اد مع اوتى اواقمضوا اح ا‬ ‫الظح ا‬ ‫لل‬ ‫ل‬ ‫احا الم اع اج ال الم اع اج ال‬ ‫احا الم او ا‬ ‫د مخنالت ب اح لمق اما اقم اس ممت به اعلاميك مم الم او ا‬ ‫ال حساعةا ال حساعةا لب لق لاي ل‬ ‫اخيم لاياالا مغو لاياافور لايااروث لايااروغ لايااروش‬ ‫ا‬ ‫ا ام ا‬ ‫اخيم ا ل‬ ‫اش ملش ا لجب يروقم يائليل وانمت يم مذ لهب لب لق لاي ل‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫لايا ا‬ ‫م ام ا‬ ‫م ا ا ما ا ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت اي‬ ‫ب اي اسم اس امائيل اوانم ا‬ ‫يل اوانم ا‬ ‫ت ايمحرمة با لمق لاياالا مغو اج م‬ ‫اي اجمب ارائ م‬ ‫ا محر لب لق لايافور ا لجب ي لمي اكائل‬ ‫ت ايب مرقاا من لبا لمق لايااروث‬ ‫يل اوانم ا‬ ‫ام ا م ا‬ ‫م ا‬ ‫م‬ ‫ا لجب ي صرفايائليل وانمت ي اشمهورش لب لق لاياروغ ا لجب يع من يائل‬ ‫يل‬ ‫م ا ام ا ا ا ا ا م ا م ا‬ ‫م ااا م‬ ‫وانمت ياب يض لب لق لاياروث ا لجب ي اكس افيائل‬ ‫ت اي امميمو من لبا لمق‬ ‫يل اوانم ا‬ ‫ا ا ا ما م ا م ا‬ ‫م ا ما م‬ ‫اش ملش اولبا لمق نور املانم اوا لر او لسملر املا مسارا لر اواماللك المم ملك لذى‬ ‫لايا ا‬ ‫اللالل وام لل مكرلام لاللاه اللحهو الم اق لادر المم مقت لدر ا لجيبوا لب لق المو ل‬ ‫اح لد‬ ‫ا‬ ‫ام ا‬ ‫ا ا‬ ‫ما ا ا‬ ‫ف مل‬ ‫املاح مد لبامهمهوب م مهمهوب لذى الهلطم ل‬ ‫صع‬ ‫ص مع ا‬ ‫ص مع ا‬ ‫الاف لمى بل ا‬ ‫صع ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا‬


‫‪118‬‬

‫الا ام لال اي ال بل اس مه اسهوب‬ ‫لذى النهولر اوالمبا اه لاء اوالم اك ام لال او م‬ ‫سهسهوب لذى المعل لز الش ل‬ ‫حام لخ الح لذى لاه الم اعظا امتل له اوالم لك ملباي لء اي ال‬ ‫م‬ ‫ام ا‬ ‫ايال ايال لبامهلاهوب اه مل اهيوب اهمي با روش اهمي بادوش الامركليااظ الح لذى‬ ‫ل ل‬ ‫ود ام قدهوس الح لذى‬ ‫لاه نور فا مو اق ك لمل نور اجيبوا با لمق ام مع املا اخش ق ا‬ ‫س حخر المبحر لل‬ ‫وسى بل من لع ممارا ان لذى النهولر اعلام املا مسارا لر اواما لف‬ ‫م‬ ‫ا ا ا ما ا‬ ‫ات المبلحا لر ت وحكلوا لب لق ما اقمسمت بلله علايكم بلاق ل‬ ‫ظ لم ل‬ ‫اج لت‬ ‫ام م ا‬ ‫ا اا ا م ا ا م‬ ‫ضاء اح ا‬ ‫ا‬ ‫ولهى اك اذا واك اذا تاوحكل ي لمي اكائل‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫وحانليحتل ا‬ ‫يل اوانم ا‬ ‫ت ايب مرقاا من اوانم اف مذ بر ا‬ ‫ا ا ا ا ما‬ ‫م‬ ‫لف اك اذا واك اذا تاوحكلوا يمع ل‬ ‫اشار املا مملا لك المع مل لويحلة اوال هس مفلليح لة فل ايما‬ ‫ا ا ا اا‬ ‫امرتكم بلله لمن قاض ل‬ ‫اج لت اوله اى اك اذا اواك اذا لبا لمق اما اقم اس ممت بلله‬ ‫ح‬ ‫اء‬ ‫ام م م ا ا ا‬ ‫ل‬ ‫ل المع لظيم املا معظام الح لذى ح اك مه انفلذ فليكم ولاي ع ل‬ ‫ص ليه‬ ‫م ا ام‬ ‫اعلاميك مم لب ا‬ ‫ا ا‬ ‫لممنكم براك ا فليكم وعلايكم ال حسلام علايكم ور محة ل‬ ‫ا اوبااراكاته‬ ‫ا م اا ا‬ ‫م اام م‬ ‫م اا‬

‫‪Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil hayyil kayyumid daimil‬‬ ‫‪kahirillezi halakal eşya-e külleha keyfe şa-e bi kudretihi ve‬‬ ‫‪halaka ademe bi azametihi ve nufeha fihi min ruhihi fesecedet‬‬ ‫‪lehü melaiketü ves semavati vel ardı ve emeraha bi iradetihi‬‬ ‫‪festewmseket bi celalihi fesübhanehü la ilahe illa hüvel‬‬ ‫‪melikül ma'büdü muhricül eşya-i minel ademi ilel vücudi‬‬ ‫‪a'zimü aleyküm eyyetühel ervahır ruhaniyyetil ebraris‬‬ ‫‪sakinüne tahte arşil melikil cebbari bizzelleti vel vekari la ilahe‬‬ ‫‪illa hüvel vahidül kahharül cailüne felekil kameris seyyarüs‬‬ ‫‪sairüne bi seyeranihil mütesarrifüne fi efalihi aksemtü‬‬ ‫‪aleyküm billahi ve azametihi vel arşi ve rifatihi vel kürsiyyi ve‬‬ ‫‪siatihi ve Cibril ve vechetihi ve Mikail ve emanetihi ve İsrafil‬‬ ‫‪ve nefhatihi ve Azrail ve kabdatihi ve bi ismillahil azimil‬‬


119 a'zamüd daimi ala külli nefsin bima kesebet veş şahidi aleyha bima amilet fe bi hakkihi aleyküm eduküm meaşirel ervahir ruhaniyetiz zahirine ecibu da'veti vakdu haceti vahduru makami ve şemmu duhneti bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate bi hakki leyahimin leyalağvin leyafürin leyarüsin leyaruğin leyaruşin leyaşelşin. Ecib Ya Rukyail ve ente Ya Müzhib Bi hakki Leyahimin Ecib Ya Cebrail ve ente Ya Mürreh. Bi hakkı Leyalağvin Ecib Ya Semsemail ve ente Ya Ya Ahmer bi hakki Leyfürün Ecib Ya Mikail ve ente Ya Burkan Bi hakki Leyrusin Ecib Ya Sarfeyail ve ente Ya Şemhureş bi hakki Leyruğin Ecib Ya Anyail ve ente Ya Ebyad bi hakki Leyrusin Ecib Ya Kesfeyail ve ente Ya Meymun bi hakki Leyaşelşin ve bi hakki nurul envari ve sirril esrari ve malikül melikü zil celali vel ikrami la ilahe illa hüvel kadiril muktediri ecibü bi hakki bi hakkil vahidil ahad Bi mehmehubin mehmehubin zil lutfil hafiyi bi sa'saın sa'saın zin nuri vel beha-i vel kemali vel cemali Ya Allahü bisehsehubin sehsehubin zil izziş şamihillezi lehül azametihi vel Kibriya-i Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü bi mehlehubin helheyubin heyberuşin heybeduşin elerkiyazin ellezi lehü nurun fevka kulli nurin ecibu bi hakki ma'melehaşin kudeme kuddüsün ellezi sahharal bahra li musa bin İmran zin nuri alemul esrari ve ma fi zulumatil bihari tevekkelu bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm b ikada-i haceti ve hiye keza ve keza tevekkel Ya Mikail ve ente Ya Burkan venfez bi ruhaniyyetike fi keza ve keza tevekkelu Ya meaşirel emlakil ulviyeti ves süfliyyeti fi ma emertüküm bihi mink ada-i haceti ve hiye keza ve keza bi hakki ma aksemtu bihi aleykum billahil azimul a'zamullezi hakemehü nafizun fiküm ve la ya'sihi minküm barakallahü fiküm ve aleyküm. Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhü. Esmâ-i kamer'in hatemide budur:


120

Bu amelin israfıda budur:

‫يلس لم ل‬ ‫ت املارض لزلمزا الا واخرج ل‬ ‫ا الحر مح لن الحرلحي لم ال اذا زلم لزلا ل‬ ‫ت املامرض‬ ‫ا‬ ‫م ا ا ا ما ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك ا مو احى‬ ‫اثم اقا الاا اوقا ا‬ ‫ال ام للنم اسان اما الاا يا موامئلذ تا مدث ا مخبا ااراها لبا حن اربح ا‬ ‫ضي ل‬ ‫الا ي ومئلذ يصد رالنحاس ا مشتا اات ا مشتا اات فاال اذا ق ل‬ ‫صلاوة‬ ‫ت ال ح‬ ‫ا ام ا ا م‬ ‫ا‬ ‫ض لل ل‬ ‫فاانمتا لشروا لف املامر ل‬ ‫ا اواذمكروا اا اكثل ايا‬ ‫ض اوابمتا غوا لم من فا م‬ * ‫لا اعلحك مم ت مفللحو ان‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. Ve ahracetil ardu eskâlehâ. Ve kâlel insânü mâ lehâ. Yevme izin tühaddisü ahbârahâ. Bi enne rabbeke evhâ lehâ. Yevme izin yasdürün nâsü eştâtâ eştâtâ eştâtâ Feizâ kudıyetis salâtü fenteşirû fil ardı vebteğû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran lealleküm tüflihûn.

104. TAS İLE DEFİNE KEŞFİ: Tası hareket ettirerek definenin yerini tesbit etmek için, cumartesi günü sabahleyin kust ve senderus buhurlarını tüttürerek bir tasın içine şu isimleri yaz:

‫اقم ياطوش ا مراكيوش قاطاالوش‬

Akyatûşin erkeyûşin katâlûşin


121 Tasın kenarınada şu isimleri yaz:

‫صطاط اممطااء لميط‬ ‫ا‬

Satatin mahtâin muhîtin Yazdıktan sonra eline bir zeytin dalı alarak, aşağıdaki azimeti okuyarak bu dal ile okuma esnasında tasa hafifçe değdirerek harekete başlamasını temin edersin. Bu bölüm denenmiş bir bölümdür. Tası hareket ettirene kadar okunacak azimet budur:

‫الل لن ا مللي لم لب ل‬ ‫ل الح لذى لااللاها اللح ه او املاحول‬ ‫اقم اس ممت اعلاميك مم ايحت اها م م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫اهر والمب ل‬ ‫اطن اوه او بلك لمل اش مىء اعلليم اللح اما ا لجمب ت مم‬ ‫اواملخر اوالظح ا ا‬ ‫اي نما كمن تم لمن بللا لد ل‬ ‫ا او اس مهلا اها اولجبا لالاا اوباملراها اوامب لراها اواو معراها‬ ‫ما ا م م‬ ‫فااللن اعزم لبم للس لم الدحائلم اللحما سحب تم ه لذ له الطح ل ل‬ ‫ي‬ ‫اسة ا ال با م ا‬ ‫ا ا مم ا‬ ‫م‬ ‫م ما‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ي اد ل ل‬ ‫ب بل اك اشف اش افا‬ ‫ى با لمق ام ا‬ ‫صط امش قاطوش شو اغال اج م‬ ‫ا م‬ ‫هيث ا لجيبوا لب لق ه لذ له املا مس لاء واسحبوا ه لذ ل‬ ‫ح‬ ‫اس لة ال ال امال‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ا اما ا‬ ‫ام ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل ل ل لل‬ ‫اعة‬ ‫احا الم اع اج ال الم اع اج ال ال حس ا‬ ‫احا الم او ا‬ ‫الدحفيناة با لمق اهذه املا مسااء الم او ا‬ ‫اعة‬ ‫ال حس ا‬

Aksemtu aleykum eyyetuhel cinnil himi billâhillezî lâ ilâhe illâ huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtinu ve huve bi kulli şeyin alîm. illâ mâ ecibtum eynemâ kuntum bilâdillâhi ve sehlehâ ve cibâlihâ ve berrihâ ve bahrihâ ve va'rihâfe innâ a'zemu bil ismid dâimuillâ mâ sehabtumhâzihit tâseteilâ beyne yedeydi bi hakki masatın meşin katûşin şûğâlin ecib bikeşefin şeffen heysin ecîbû bi hakki hâzihil esmâ-i ve eshabûhâzihit tâseteilâ mahalid defînetibi hakki hâzihil esmâ-i elvâhan elvâhan elacele elacele essâatu essâatu.


122 105. KAĞIT İLE DEFİNE KEŞFİ: Bu öyle bir ameldirki, burada kağıtlar hiç vasıta olmadan hareket ederek definenin bulunduğu yöne yönelirler. Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde dört adet kağıt alır ve her kağıt üzerine şu isimleri yazarsın:

‫بلسوياه سوياه اك امابليه اسلوب اهلوب اه مليوب اجمعليل اع لهيل ابليل‬ ‫لل‬ ‫ت اخبليح لة ا مو اكمن ازا ا مو‬ ‫ام لهيل ا ممشو بايلمنوا ام لاف اه اذا الم ام اكان ا من اكانا م‬ ‫ل‬ ‫ل ل ل‬ ‫صبااؤت لآل اشدحا لى اهياا اهياا‬ ‫س محارا با لمق آهياا اشاراهياا ا مدؤ ان لى ا م‬ ‫المواحا المواحا لب لق ه لذ له املا مس لاء ب يلنوا ال ال م اك ل‬ ‫الابليح لة‬ ‫ان اه لذ له م‬ ‫ا ا ا ا ام ا‬ ‫ا ام‬ ‫ا‬ ‫ا لو ل‬ ‫الس محر اواقم فوا اعلامي له‬ ‫م‬

Bisûyehin sûyehin kemâbîhin selûbin helûbin helyûbin cemîlin ahîlin behîlin mehîlin emşû beyyinû mâ fî hâzel mekâni in kânet habiyyeti ev kenzen ev sihran bi hakki âhiyyen şerâhiyyen edunâyi esbâûtin âli şeddâyi heyyen heyyen elvâhan elvâhan bi hakki hâzihil esmâ-i beyyinû ilâ mekâni hâzihil habiyyeti evis sihru ve akfû aleyh. Daha sonra methum mahalli dört eşit parçaya bölerek bu dört kağıdın her birini bir haneye yerleştirirsin. Günlük buhur ederek azimeti yedi (7) defa okursun. Bu esnada abdestli olman şarttır. Ayrıca o mahal okuma esnasında rüzgarlı olmamalıdır. Bir müddet sonra diğer üç kağıdın dördüncüsüne doğru hareket ederek toplandıkları görülür. Bilki! Definenin kapısı dört parçanın bu bölümündedir. Bu haneyide yine dört eşit parçaya ve yine kağıtları bu hanelere koyarak amelini tekrarlarsın. Bunu bir kalbur büyüklüğünde bir yer tesbit edene kadar amelini sürdürürsün. Mekanın umarını kovduktan sonra tesbit ettiğin yeri kazarak defineyi çıkarırsın. Yedi defa okunacak azimet budur:

‫نا لكيد اك ل‬ ‫ص ميد ا مراك اشار اك اشا اهياار كليش لعمل اشاقلش اهيا ااب انور‬ ‫املاعلاى ال‬ ‫ح‬ ‫الابليح لة‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫حام اه لذ له املا مسا لاء اواملاموار لاق اعلاى م‬ ‫م‬ ‫م ا ا ا ما ا‬


123

‫ل‬ ‫ل ل‬ ‫الابليح لة‬ ‫ت فاالنحه يالقف او اح موللي لم املاموار لاق اعلامي له م‬ ‫ا لو الدحفيناة ا مواما شمئ ا‬ ‫ولب لق ماتالاوتاه علايكم وما ا ان متا اكلحم بلل‬ ‫وحا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اع‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ا ام‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا م ا م ا م م اا‬ ‫ل‬ ‫صي ع ل‬ ‫ل ل‬ ‫ل‬ ‫صي اعلاى م مستا مع لجلا اكالوام اون لف اح‬ ‫با لمق اشصي اشصي اع ا‬ ‫صولر فاج لمعناهم اجعا النحه لمن سلايما ان والنحه بلس لم ل‬ ‫ا الحر محا لن‬ ‫لف ال ه ا م ا م م ا‬ ‫م ما ا م‬ ‫لل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫ي اغ ملي‬ ‫ي طاائع ا‬ ‫ي م مس لرع ا‬ ‫الحرحي لم الحتا معلوا اعلا حى اوأمت لون م مسلم ا‬ ‫اكارهي المواحا المواحا امشوا ه لذ له املاور لاق ال ال م اك ل‬ ‫الابليح لة‬ ‫ان م‬ ‫اا اا م ا‬ ‫ا‬ ‫ما‬

Nekîdin kesîrdin erkeşârin keşen heyârin kîşin ılşâkişin heyâben enûrul a'lâ illâ mâ ecebtum yâ huddâme hâzihil esmâ-i vel evrâki alel habiyyeti evid defîneti ev mâ şi'te fe innehu yekifu ve havlîmil evrâki aleyhil habiyyeti ve bi hakki mâ televtehu aleykum ve mâ ene mutekelleme aleykumus sâatu elûhan bi hakki şesîrin şemîrin amîrin amîrin şerûbin alâ musta'cilen ve nufiha fissûri fecemi'nâhum cemâ. İnnehu min suleymâne ve innehu bismillâhirrahmânir rahîm. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî muslimîn. Musriîne tâiîne ğayri kârihine elvâhan elvâhan emşû hâzihil evrâki ilâ mekânil habiyyeh.

106. UMMARI ETKİSİZ HALE GETİRMEK: Ummarı etkisiz hale getirerek gömüyü kaçırmasına mani olmak için: Bir hazine bulurda çıkarmak istersen, önce şu Ayeti yedi (7) defa okursun:

‫لائل من ا مخ لرج وا لا ايمرج و ان ام اعه مم اولائل من قوتلل وا لايامنص روناه مم اولائل من‬ ‫ص رو انا لانمت مم ا اش هد ارمهبا ةا لف ص دولرله مم‬ ‫ص روه مم لاي اوله حن املا مد اب ارثح لاي من ا‬ ‫نا ا‬ ‫ل ل‬ ‫ك لبانحه مم قا موم ليا مف اقهو ان‬ ‫لم ان ا اذل ا‬

Lein uhricû lâ yahrucûne meahum ve lein kûtilû lâ yensurûne hum ve lein nasarûhum leyuvellunnel edbâra summe lâ


124 yunsarûn. Leentum eşeddu rahbeten fî sudûrihim minallâhi zâlike bi ennehum kavmun lâ yefkahûn. Ummar defineyi başka bir yere kaçıramaz. 107. MANİLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK: Define üzerinde ateş, duman ve buhar gibi maniler zuhur ederse, bunları defetmek için yeni bir porselen veya cam tabak içine şu isimleri yaz:

‫ل‬ ‫حل ايهها النحار والدهخ ل‬ ‫ل‬ ‫ان‬ ‫وحا ا م ا ا ا ا‬ ‫ا اهمي تم اه مليا هوه بطا ممطام يا مسئا له باياال ا‬ ‫بلق مدرلة ل‬ ‫ا ام من ياقول لل اش ميء ك من فاياكو من‬ ‫ا‬

Eheytumu helyehûhin bitamtamin yeseluhu beyâlûhan ahmilu eyyuhen nâra ved duhâni bi kudretillâhi men yekûle li şeyin kun feyekûn. Yazdıktan sonra bir miktar akarsu ile bu yazıyı bozarsın. Bu suyu o mani üzerine saçarsan, Allah c.c. ın kudreti ile mani kaybolur. Bu ameli yaparken öd, anber ve misk buhur ederek yazmış olduğun esmaları da yedi (7) defa okursun. 108. DEFİNE KEŞFİ: Yeni ve hiç kullanılmamış bir tabağın içine aşağıdaki Ayeti kerimeyi yazarsın. Sonra tabağa yağmur suyu doldurarak yazıyı imha eder ve şüphelendiğin mekana giderek tabaktaki suyu o mahale serpersin. Serptikten sonra şayet bir alamet görünürse bilki orada define vardır. Hazineyi çıkarma ameline başlarsın.

Tabağa yazılacak Ayeti kerime budur:

‫ال حن ا يممركم ا من ت ؤهدوا املام ل ل ل ل‬ ‫ي‬ ‫اا‬ ‫اا م ا‬ ‫انت ا ال ا مهل اها اوا اذا اح اك ممت مم با م ا‬ ‫حاس ا من امتكموا لبلم اع مد لل ال حن اا نل اع حما ياعلظك مم بلله ال حن اا اكا ان الس ايعا‬ ‫الن ا‬ ‫بل‬ ‫ص ايا‬ ‫ا‬

İnnallâhe ye'murukum tueddul emâneti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâse en tahkimû bil adli innallâhe niammâ yeızukum bihi innallâhe kâne semîan basîrâ.


125 109: RÜYADA DEFİNE KEŞFİ: Definenin yerini rüyanda görmek istersen, aşağıdaki duayı ilk önce üç (3) defa okuyup sağa doğru yatarsın. Sonra soluna döndüğünde yine aynı duayı üç (3) defa okuyup, hazinenin yerini görmek için niyet ederek uyursun. Allah'ın izniyle rüyanda definenin yeri ve cinsi gösterilir. Okunacak dua budur:

‫ب يدلل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫يمظم لهر المعجائل‬ ‫ل‬ ‫ال ا مرلش مدلن‬ ‫ضم‬ ‫يل ك حل احائر ايم مرش اد ك حل ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا اا ا ا‬ ‫بل اكرلم ل‬ ‫ل‬ ‫ك ايال‬ ‫ك ا ال اما اطملب لممن ا‬ ‫ا ا‬

Yâ muzhirel acâibi yâ delile kulle hair yâ murşide kulli dâllin erşidnî bi keremike ilâ mâ atlibu minke yâ Allah.

110.DEFİNE İSTİHARESİ: Hazinenin yerini bulmak için istihareye yatmak istersen, yedi (7) defa veşşems, yedi (7) defa velleyl ve yedi (7) defa ihlas surelerini okuduktan sonra aşağıdaki duayıda okuyup doğuya doğru uykuya yatarsan, Allah'ın izniyle definenin yeri rüyanda gösterilir. İlk gece göremezsen üç veya beş geceye kadar tekrar edersin. Okunacak dua budur:

‫اللحه حم الرلن لف امنا لام المكنولز اوالم ام اع لادلن لف ي مس لر اوسهولاة اماياكون‬ ‫حل‬ ‫فل ايها لطيباةا او فا ار احا اومامار اجا اويا لمس مرلل لف امنا لامى رمؤياةا اما تاباد ا‬ ‫وا ل‬ ‫ب اد مع اوتلى‬ ‫ج‬ ‫ا م‬

Allâhumme erini fil menâmil fî kunûzil vel meâdini fî yusri ve suhûletin mâ yekûnu fîhâ tîbeten ve ferahan ve mahracan ve yessirlî fî menâmi ru’yeten mâ tebeddele ve ecib da'veti.

111. DEFİNE KEŞFİ: Define şüphe edilen bir mekanda define olup olmadığını anlamak istersen, bir yumurta üzerine şu harfleri yaz:

‫الداىعوسدحىالمطالس‬


126

‫س د و و ا ى ا ج صلو و بو و ع ا ا ل‬ Yazdıktan sonra yumurtayı şüpheli mekana bırak. Bir saat sonra gider ve bakarsın. Yumurta yerinde yoksa orada define vardır. Yumurta yerinde duruyorsa orada define yoktur. 112. DEFİNEDEKİ MANİ: Bir hazineyi kazarken kazan kişinin ağzı eğrilse ya da kazmaya mecali kalmazsa, aşağıdaki tılsımı yazar ve yerin toprağına gömersin. Gömerkende Ayetel kursi'yi okursun. Yazılacak tılsım budur:

113. DEFİNEDEKİ MANİ: Definenin üzerinde veya defineyi kazar iken yılan veya benzeri bir mani görürsen aşağıdaki tılsımı yazıp, su dolu bir kabın içine yazdığını koyarsın. Yazı bozulduktan sonra bu suyu oraya serpersen, Allah'ın izniyle yılan ve benzeri maniler define mahallinden kaybolup giderler. Yazılacak olan budur:

114. DEFİNE İSTİHARESİ: Definenin

yakın bir yrine iki rekat namaz kılıp selam verdikten sonra aşağıdaki Ayeti 300 defa okursun. Şüphelendiğin yere giderek yatıp uyursun. Rüyanda ruhanilerden iki zat gelip sana definenin yerini gösterirler ve definenin hangi yolla çıkarılacağını öğretirler. Okunacak Ayeti kerime budur:

‫والح لذين آمنوا وع لملوا ال ح ل‬ ‫ال ل‬ ‫ات لان اك ملفار حن اعمن ه مم اسيلمآتلل مم اولانا مج لزيانحه مم‬ ‫ا ا ا اا‬ ‫ص ا‬ ‫ا مح اس ان الح لذى اكانوا يا مع املو ان‬

Vellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lenukeffiranne anhum seyyiâtihim ve lenecziyennehum ahsenellezî kânû ya'melûn.


127 115. RÜYADA DEFİNE KEŞFİ: Definenin yerini rüyada görmek için bir altın tabak yada levha üzerine aşağıdaki Ayet yazılır. Yazdıktan sonra gece başının altına koyarak uykuya yatılırsa rüyada sana definenin yeri bildirilir. Yazılacak Ayeti kerime budur:

‫ي ياتليم م ل‬ ‫الل ادار فا اكا ان للغلاام م ل‬ ‫ي لف الم ام لدينا لة اواكا ان امتتاه اكمن ز‬ ‫اواحما م‬ ‫ا‬ ‫الما واكا ان ابوها ل‬ ‫ك ا من يامب لغاا اشدحهاا اويا مستا مخ لر اجا‬ ‫صالاا فاا ار ااد اربه ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا ا‬ ‫ل‬ ‫ك اتم لويل اما امل‬ ‫ك اوامافا اع ملته اع من ا مم لرى ذال ا‬ ‫اكمن ازهاا ار محاةا لم من اربلم ا‬ ‫ل ل‬ ‫صمب ارا‬ ‫تا مسط مع اعلاميه ا‬

Ve emmel cidâru fekâne liğulâmeyni yetîmeyni fil medîneti ve kâne tahtehu kenzun lehumâ ve kâne ebûhumâ sâlihan feerâde rabbuke en yebluğâ eşudde humâ ve yestahricâ kenzehumâ rahmeten min rabbike vemâ fealtuhu an emrî zâlike te'vîlu m âlem testi' aleyhi sabrâ.

116. DEFİNEDEKİ ENGELİ KALDIRMAK: Defineyi çıkarmak için kazı yaparken yılan ve benzeri gibi zararlı hayvanlar ortaya çıkarsa, hemen oradan bir avuç toprak alır ve üzerine üç (3) defa aşağıdaki duayı okuyup rüzgar tarafına doğru toprağı saçarsan, Allah c.c. ın izniyle bu maniler kaybolur.

Toprağa okunacak dua budur:

‫يخ بلح ل‬ ‫ل‬ ‫اهيهوز اهمي اده ا مسك من ايه اها مل‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫حه اار‬ ‫الن‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ى‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫م ا ا‬ ‫ا اا‬ ‫الر ل ا‬ ‫ول لل اش مىء ك من‬ ‫اوه او ال حس لميع الم اعلليم ابم لط مل او ا مجالاه بلق مد ارلة ام من ياق ا‬ ‫فاياكون‬

Heyyûzun heydehun uskun eyyuher rîhi billezi sekene mâ fil leyli ven nehâra ve huves semîul alîm. Btil ve ecmelehu bi kudreti men yekûle lişeyin kun feyekûn.


128 117. DEFİNEDEKİ ENGELİ KALDIRMAK: Definenin bulunduğu yere girilemez ya da define gözükmezse önc aşağıdaki azimeti bir nar çubuğu üzerine okursun. Bu çubukla bir daire çizip dairenin içinde azimeti okursun. Define açılır veya kapısındaki maniler Allah'ın izniyle kalkar. Sende defineyi çıkarma imkanına sahip olursun. Nar çubuğuna ve daire içinde okunacak azimet budur:

‫مرمه مهوظاا بطاما ببطاحب لادين الفم تح لب لق ل‬ ‫ان ال‬ ‫وسى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ا ا ا ما ا ا م ا م‬ ‫م‬ ‫اما ا ا‬ ‫ا‬ ‫طاهمش طاهيا اما طا ل‬ ‫اهيش ا مشناطور ام مهناا ام مهياا اك موش الم اع لز ايزلة لف لعحزلة‬ ‫ما‬ ‫ما‬ ‫الفم تح لب لق النحفاتحنالاك فامتحا مبلينا للي ع ل‬ ‫ك‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ات‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫حم لم من اذنمبل ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا م ا م ا ما ا ا ا ا م ا‬ ‫ل‬ ‫ك لصاراطاا م مستا لق ايم ام ا اويامنصاراك‬ ‫ك اويا مهديا ا‬ ‫اوام ااتا حخار اوي تا حم نل مع امتاه اعلامي ا‬ ‫صارا اع لز ايزا‬ ‫ا نا م‬

Mermehe mehûzan bâtamâ bâbâtahbâdîne iftah bi hakki miştânâ ummi mûsâ tahmeşin tahyammâ tâhîşin eşentûru mehnen kûşin elazîzeti fî izzeti iftah bi hakki İnna fetahna leke fethan mübina. Liyağfire lekallahü ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhara ve yütemme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sıratan müstekima. Ve yensurakallahü nasran aziza. 118. DEFİNE ÜZERİNDEKİ CİNLERİ KOVMAK: Defineyi çıkarmaya başlamadan önce definenin üzerindeki cinleri dağıtmak için, daire çizerek bir avuç toprak üzerine yedi (7) defa Fatiha, 7 defa Ayetel kusi, 7 defa İnşirah, 7 defa Zilzal ve 7 defa Kureyş surelerini okuyup, yedi defada şu Ayeti kerimeleri okursun.

‫ل‬ ‫ك‬ ‫صعل اقا فا اماياكون لا ا‬ ‫وسى ا‬ ‫فالا حما اتالحى اربهه ل مل اجبا لل اج اعلاه اد اكا او اخحر م ا‬ ‫ا من ت ت اكبح ر فليها فااخرج ال‬ ‫صل‬ ‫كل‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫وسى اما‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ين‬ ‫ر‬ ‫اغ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا ا ا م م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫السحر ال حن ا سي ب لطله ال حن ا لايصللح عمل المم مف لس ل‬ ‫لجمئ تم بلله ل‬ ‫ين‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اا‬

Felemmâ tecellâ rabbuhu lil cebeli cealehu dekan ve hara mûsâ saigan. Femâ yekûnu leke en tetefekkera fîhâ feahruc


129 inneke mines sâğirîn. Kâle mûsâ mâ ci'tum bihis sihru innallâhe seyubtiluhu innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn. Okumanı tamamladıktan sonra ''Ya rabbi falan yerdeki defineyi bağladım''. diyerek Ayetel kursiyi yine toprağın üzerine bir defa daha okur ve avucundaki toprağı kazı yapacağın yere saçarsın, böylece definenin üzerindeki cinler dağılır ve define de kaybolmaz. Bu surenin da'veti kadri yüce bir davettir. Kıymetini Allah Teala'dan başkası bilemez. Bu davetin sayısız faydaları, tasrifleri ve havassı celilesi vardır. Bu sureye ulvi meleklerden yedi melek hizmet eder. İkisi yer ile gök arasındaki kasırga bulutlarıyla beraber uçarak tasarrufta bulunurlar. Diğer ikisi ise rüzgarlarla beraber uçarak tasarrufta bulunurlar. Son ikisi tuzlu ve tatlı denizde yaşarlar ve tasarrufta bulunurlar. Sonuncusu ise meleklere hükmeder. Dört tabiat ashabının ve yer hazinelerine, manilere, yeraltındaki definelere, madenlerine ve cevherlerine müvekkel kılınmış tüm cin önderlerinin hakimidir. Bulutlarla ‫ي‬ tasarrufta bulunanlar ‫س افائييل مل‬ ‫( اسف ا‬Sefsefâîl) ve ‫ ظاه ارايئيل‬dir. Rüzgarlarla 119. VEDDUHÂ SÛRESİNİN DA'VETİ:

hareket edenler ‫( اجقياائييل‬Cakyâîl) ve ‫( ازرغاهياائييل‬Zerğahyâîl) dir. Denizde yaşayanlar ‫( طووباياائييل‬Tûbeyâîl) ve ‫( اد اروايئييل‬Derevyâîl) dir.Yer üstünde ve yeraltında, dört yönde ve dört tabiatta bulunan tüm meleklerin hakiminin ismi ise ‫( طال اهك افياائييل‬Talhekfeyâîl)dir.

Ey Talip! Bilki: Allah seni ve beni tarafından bir ruh ile teyid etsin. Bu mubarek sure Mekki'dir. Hazreti Muhammed s.a.v. Mekke'de kerubin saf saf dizilmiş ve şiddetli gökgürültüsü gibi yüksek sesle onu tesbih eden yedi bin melaike ile beraber inmiştir. Allahu Teala bu sure-i şerif ile peygamberine s.a.v. büyük şefeatı ve ümmetinden rizayı vermiştir. Hadis kitaplarının kaydettiğin göre Ubey bin Kaab hazreti peygamber s.a.v. in şöyle dediğini rivayet ediyor. Hergün güneş doğarken ve batarken Vedduha suresini yedi (7) defa okuyan kişinin bir şeyi kaybolmaz, kölesi kaçmaz, evine hırsız girmez, evinde fesat çıkmaz, veba ve taun girmez. Bir hırsız veya eşkıya o kişinin evine girmeye çalışsa sanki demirden bir suretle karşılaşacağı için girecek yol bulamaz. a. Allah'ın ismi a'zamını bilmek, kimya ilmini, nurani ilimlere vakıf olmak ve rabbani sırları öğrenmek isteyen kimse herhangi bir Arabi ayın ilk gününden başlamak üzere üç gün oruç tutar. Üçüncü


130 gün yatsı namazından sonra dört rekat namaz kılar, birinci rekatta Fatiha ve Veşşems, ikinci rekatta Fatiha ve Velleyl, üçüncü rekatta Fatiha ve Vedduha, dördüncü rekatta Fatiha ve Vettini surelerini okur. Selam verdikten sonra Hazreti Muhammed s.a.v. e 40 defa salavati şerife getirir ve daveti 7 defa okur. Daha sonra önceden yazılmış olan hatemi başının altına koyarak şöyle söyleyerek yatarsa: Allâhümme yessir aleyye fis sirrillezi setertuha ala kasirin min ibadike vağnini Amman sivake yâ erhamer rahimin. yatarsa, Allah ona huddamlarından kerim bir meleği göndererek hikmetten öğretir ve ismi a'zamı bildirir. b. Bir şeyi kaybolupta hırsızın kim olduğunu bilmeyen kişi aşağıda gelecek olan bu surenin hatemini yazarak başının altına koyar ve davet buhurlarını yakarak daveti 7 defa okuyup yatarsa, huddam rüyasında gelerek ona hırsızı, hırsızlığın nasıl yapıldığını ve çalınanın nerede olduğunu gösterirler. Bu amel evinden kaçan kişiler ve kaçmış köleler içinde geçerlidir. c. Yer altındaki gömünün nasıl bir şey olduğunu, nerede olduğunu, altınmı, gümüşmü veya bunlara benzer hangi tür değerli şeylerden olduğunu bilmek istersen: Yeşil renkli ipek bez üzerine hatemi yazarsın. Methum yerin toprağından alır, sonra o toprağı ipeğin üzerine yayar ve davetin buhurlarınıda yakarak daveti 7 defa toprağın üzerine okursun. Okuduktan sonra ipeği başının altına koyarak yatarsın. Hadim rüyanda mahallin neresinde define olduğunu söyleyerek gösterir. Açık bir şekilde beyan eder ve hangi buhur yakılarak gömünün çıkarılacağını öğretir. Ayrıca bir şeyi unutarak hatırlayamayan, bir kimsesi kaybolan veya uzun süre kayıp olupta ne haberi gelen ne de bir iz bırakan kişiler hakkında bilgi edinmek içinde kullanılır. Yatmadan önce daveti 7 defa okuyup, merak ettiğin kişinin ismini söyleyerek rüyaya yatarsan, huddam gelerek o kişinin dirimi, ölümü, denizdemi, karadamı veya hangi beldede olduğunu söyler. d. Hatemi geyik derisi üzerine yazıp ticaret malının içine veya tahıl deposuna koyan kişinin malında bereket artar ve tahılı Allah c.c. ın izniyle zayi olmaz. e. Hatemi misk, zaferan ve gülsuyu ile Perşembe veya pazartesi günü ayın parlak olduğu zaman beyaz renkli ipek kumaş üzerine yazıp buhurları ile tütsüledikten sonra başında taşıyan kişi,


131 melikler ve vezirler huzuruna daveti okuduktan sonra girerse istediklerini Allah'ın izniyle kabul ettirir. Devlet erbabı yanında ve emirler huzurunda hürmet, şeref ve izzet görür. f. İnsanların gözlerinden gizlenmek isteyen kişi, Pazar günü oruçlu olarak, güneş doğmadan önce geyik derisinden yapılmış bir takke içine hatemi yazıp buhurları ile takkeyi tütsülersin. İkindi namazını kıldıktan sonra ıssız bir yere gidip takkeyi başına giydikten sonra güneşin altında durarak daveti 7 defa okursun. Gölgen kaybolursa seni kimsenin göremeyeceği demektir. Bütün gün sokaklarda ve caddelerde dolaşsan başından takkeyi çıkarmadığın sürece seni hiç kimse göremez. g. Deriyi altına çevirmek için, Perşembe günü başlamak şartı ile üç gün oruç tutarsın.Perşembe günü oruçlu olarak hatemi sarı renkli ipek beze yaz. Sonra bir deri parçasından altın lira büyüklüğünde 40 tane yuvarlaklar kesersin. Her yuvarlak para şeklindeki deri parçası üzerine şu Ayeti kerimeyi:

‫ضى‬ ‫اولا اس مو ا‬ ‫يك اربه ا‬ ‫ف ي مع لط ا‬ ‫ك فاتا مر ا‬

Ve le sevfe yu'tîke rabbuke feterdâ. yazarsın. Daha sonra ipek bez üzerine paramsı deri parçalarını ve zamanın geçerli paralarından bir miktarını da aralarına koyarak bezi dürdükten sonra seccadenin alnının geldiği kısmın altına koyarsın. Her gece bilinen buhurlarını yakar, üçüncü gün yani cumartesi günü olunca Pazar gecesini beklersin. Bu gecede dürülü bezi açtığında para biçimindeki deri parçalarının altın liralara dönüşmüş olduğunu görürsün. Bunlardaki Allah'ın hakkını ve fakirlerin sadakasını sakın unutma! h. Bir zalimin veya zorbayı cezalandırmak istersen: Hatemi bir deri üzerine yazarsın. Bu deri balon yani tulum şeklinde olmalıdır. Bu tulumu şişirdikten sonra gece olunca bir nar çubuğu alarak daveti 40 defa okur ve her okudukça nar çubuğu ile tuluma vurursun. Zalimin vücudunun şiştiği ve karnının büyüdüğü görülür. Bu muameleye birkaç kez devam edersen ölebilir. Ancak tulumun ağzı çözülür ve havası boşaltılırsa zalim iyileşir. Bu davetin sayısız acaiblikleri ve havassı vardır. Bu da'vetin hizmeti: Halvete çekilip Cuma gününden başlamak üzere 7 gün riyazatlı olarak oruç tutarsın. Yiyeceğin arpa ekmeği


132 ve kuru üzüm olmalıdır. Halvet süresince kılacağın her farz namazlardan sonra daveti 7 defa okursun. Her gecede 12 rekat namaz kılarsın. Bu namazları dörder rekat olarak kılar ve her dördün ilk rekatında Fatiha ile Veşsems, ikinci rekatta Fatiha ile Velleyl, üçüncü rekatta Fatiha ile Vedduha ve dördüncü rekatta Fatiha ile Vettini surelerini okursun. İlk ikinci veya üçüncü gece önünde madeni para büyüklüğünde bir nur görünür. Bu nur halvet süresince her gece daha parlak ve daha büyük olur. En sonunda ise dolunay büyüklüğünde görünür. İkinci Cuma gecesine ulaşınca yatsı namazını kılar ve buhurları tütsüleyerek hatemi önüne koyarsın. Daveti aralıksız ve gaflet vermeden sürekli okursun. Ta ki beyaz benizli, yüzü ayın bedir hali gibi parlak, nurlu bir adam ortaya çıkar. Sırtında yeşil giysisi, elindede parlak nurdan bir değneği vardır. Sana: ''Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey Salih kişi! Benden dileğin nedir''? der. Sende şöyle karşılık verirsin: ''Allah'ın selamı ve rahmeti sizinde üzerinize olsun. Allah gayretinizi şükrolunmuş günahınızı affedilmiş kılsın ve sizi yeryüzünde büyüklük taslayıp fesat çıkarmak isteyenlerden eylemesin. Akibet Allah c.c. tan korkanlarındır. Allah'tan sonrada sizden bize Allah için kardeşimiz olmanı, sizi taleb ettiğimde yanımda hazır bulunmanızı ve bütün ihtiyaçlarımı yerine getirmenizi istiyorum. Sizde bana ait Allah'ın ahdi vardır''. O da şöyle cevap verir: Ahtin başımın üstünde kabuldür. Sende ona şöyle dersin; Bana öyle bir işaret verki, onunla sizi çağırayım. O da sana madeni bir ayna verir ve derki; bir ihtiyacın olduğu zaman ıssız bir yere tek başına çekilir, buhurunu yakarak daveti okur ve aynaya bakarsan, aynada beni dururken görürsün. Yerin altındaki hazinelereden diklediği olursa, dünya işlerinden hayır veya başka türlü ne olursa san getiririm der. Sende ona şöyle dersin; Bana zarar vermeyeceğine, hainlik yapmayacağına ve ölünceye kadar benden ayrılmayacağına dair Allahc.c. ın ahdini ver. Bunun üzerine eğer hatemin ortasına işaret parmağını basarsa bilki, hiç ayrılmamak üzere sana ebedi ahit vermiştir. Şayet değneğin ucunu hatemin ortasına değdirirse ölünceye kadar senden ayrılmayacağına ahdetmiştir. Bu sure ve davetine melaikelerden Merih gezegeninin, yani beşinci göğün ashabı hizmet ederler. Onların üstünde semsemâîl ( ‫ ) اس اس امائييل‬ve yeryüzü meleklerinden ise Ahmer ( ‫ )احار‬onun iteat ehli, ordusu, askerleri, devlet erbabı ve huddamları vardır. Günü ise


133 Salı günüdür. Davetin bahsi geçen buhurları ise şunlardır: Lübani zeker, senderus, cavi, mastaki ve ud ağacıdır. Bunların hepsini toz haline gelinceye kadar dövüp, gül suyu ile macun yaparak fındık büyüklüğünde imal edip, ihtiyac vaktinde bunları ateşe atarsın. Vedduha suresinin azimeti budur:

‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك الم اع لظيم املا معظام‬ ‫ك لبا لمق ا ملس ا‬ ‫الحله حم المن ا مسئا ل ا‬

Profile for enes çelebi türkce havas kitapları

13-Mefâtihul kunûz fi ilmur rûhânî Hazırlayan İdris Çelebi  

13-Mefâtihul kunûz fi ilmur rûhânî Hazırlayan İdris Çelebi

13-Mefâtihul kunûz fi ilmur rûhânî Hazırlayan İdris Çelebi  

13-Mefâtihul kunûz fi ilmur rûhânî Hazırlayan İdris Çelebi

Advertisement