Page 1

T.C.

oRMAN vE SU işıEni gA.KANrıĞı Orman Genel Müdürlüğü

Sayı: B.23.1.0GM.0.1 8.03.0I0.07 l 6

lŞ..lw./2012

Konu: Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri ve Güıreş Enerj isinden E lektrik Ü reti m Tesisleri

-rılı]ı!.İ'fl

..

.

..oRMAN BöLG E ıııü nü nlüĞü

p

İlgi: a) 19.12,201l tarihli ve B.23.1.OGM.0.18.07.0l0.07/l39 sayıtı yazffn:ız. b) 09.08.20 l 2 tarihli ve B.23. l .OCM.0. l 8.03.0 l 0.07 /7 84 say ılı yazım:z. c} Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 30,07,zal€ tarih ve B.62,0.KDB .aJ5.752.a3/46.20ll68876

sayılı yazısı.

Enerji Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İliştln Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkartılan Enerji Piyasasında Lisanssız elektrik Üretimine İlişl<ln Yönetmeliğin Uygulanma§ma Dair Tebliği'nde belirtilen hususlar çerçevesinde orTnan sayılan alanlarda izin verilip verilmemesi ile ilgili çalışma[ar tamamlanmadığından taleplerin işleme alınmaması ilgi (a) da kayıtlı yazımız ile, Orman sayılan alanlarda güneş enerjisinden elektrik üretimi yapacak tesislere izin verilmesinin değerlendirilmesi nedeniyle güneş ölçüm istasyonu taleplerinin değerlendirilmeye alınmaması ilgi (b) de kayıtlı yazımız ile talimatlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgi (c) de kayıtlı yazısı ile; güneş enerjisine dayalı elektrik iiretim tesislerinin lisanslandırma işlemleri Kurumları tarafından yüriittlldügünden, orman vasıflı taşınmazlarda güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilip verilemeyeceği hususunda görüşümüzün bildirilınesi istenilmektedir.

l0 Mart 2a12 ürih ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Enedi Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkln Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin 33. Maddesİ 6.-FıkrasınOa "Obl l sayılı Otman Kanununa göre orman sayılan alanlarda 5346 sayılı YEK Kanunu'nun 6/,4 maddesi uyartnca kurulacak lisanssız elektrik üretim tesislerinin kurulmasında kamu yarqı bulunup bulunmadığına Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki yer tahsisine ilişkin başvuru üzerine Orman ve Su İşteri Bakanlığınca karar verilebilir." hükmü yer almaktadır, Lisanssız elekrik üretim tesisleri ve lisanslı güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerinin orTnan sayılan alaniarda inşasında; zaruret olmadığı, §aytca çok fazla alan olarak toplamda geniş alanları kaplayacağı, orınan bütiinlüğünü bozacağı, siirdürülebilir ormancılığı olumsuz etkileyeceği, ormanlık alanlan azaltacağı, ekolojik dengeyi bozaİağı, lisanslı güneş enerjisinden elektrik üretimi tesislerinin dünyadaki uygulamalarında orman sayıimayan yerlerde teİis edildiği" ülkemizde orman varlığımızın zor şartlarda devamlılığının sağlandığı hususları değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; orTnan sayılan alan|arın üstün kamu yararı olması ve bu tesislerin orrnan sayılan alanlarda yapılmasında ?aruret oluşmadığından, lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisansh güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerine orTnan sayılan alanlarda izin verilmesi uygun görülmemektedir. Gereğini rica ederim.

Prof.

DAĞITIM:

Bakan

|-27 Orman Bölge Müdürlüğiine 2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna

İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı Orman ve Su İşleri Balıanlığı Sögütözü Cad. l4/E Kaı:l6 06560 Yenimahalle/ ANK. l2\ 207 6569 Faks: 0 (3 lzl 2a7 657 l ğ-posta; izinO3@pgm.eov.fr

(3

İrtibat: Tel: 0

Lisanssiz Elektrik Üretimi Orman Bakanlığı Yazısı  
Lisanssiz Elektrik Üretimi Orman Bakanlığı Yazısı  

lisanssız elektrik üretimi orman bakanlığı yazısı

Advertisement