Page 1

INSTITIUT CATALÀ D’ENERGIA Amb les Grans Empreses Consumidores

Institut Català d’Energia ISO-50.001 Juny 2011

1// OBJECTIU GLOBAL DE LA NORMA 2// OBJECTE I CAMP D'APLICACIÓ 3// SEGUIMENT I MESURA 4// AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA 5// POLÍTICA ENERGÈTICA 6// METES I OBJECTIUS ENERGÈTICS 7// REQUISITS NECESSARIS PER LA CERTIFICACIÓ

8// CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA FUTURA ISO-50.001

1// OBJECTIU GLOBAL DE LA NORMA L'objectiu global d'aquesta norma europea és ajudar les organitzacions a establir els sistemes i processos necessaris per millorar la seva eficiència energètica. Això hauria de conduir a reduccions en costos i en emissions de gasos d'efecte hivernacle per mitjà d'una gestió sistemàtica de l'energia. Aquesta norma especifica els requisits d’un sistema de gestió energètica que permeti desenvolupar i implementar una política energètica. És aplicable a tots els tipus i mides d'organitzacions independentment de les condicions geogràfiques, culturals i socials. Aquesta norma es pot utilitzar de manera independent o integrada amb qualsevol altre sistema de gestió, l'estructura d'aquesta norma és similar a la de la Norma ISO 14.001. Aquesta norma es basa en la metodologia coneguda com Planificar – Fer – Verificar – Actuar: Planificar: establir els objectius i processos necessaris per aconseguir resultats Fer: implementar els processos. Verificar: realitzar el seguiment i el mesurament dels processos Actuar: prendre accions per la millora contínua L'adopció de la ISO 50.001 contribuirà a la implantació d'un procés de millora contínua que conduirà a un ús de l'energia més eficient, establir processos per assolir els compromisos de la política energètica i prendre les accions necessàries per millorar el seu compliment. Estimularà a les organitzacions a implementar un pla de seguiment energètic així com una anàlisi energètic:

gencat.cat/icaen


INSTITIUT CATALÀ D’ENERGIA Amb les Grans Empreses Consumidores

Millora contínua

Política energètica Planificació

Revisió per la direcció

Auditoria interna

Implementació i operació

Verificació

Seguiment i mesures

Acció correctiva i preventiva

2// OBJECTE I CAMP D'APLICACIÓ Aquesta norma estableix els requisits per a la millora contínua mitjançant un ús de l'energia més eficient i sostenible. S'aplica a qualsevol organització que vulgui assegurar-se que compleix amb la seva política energètica establerta i demostrar-ho a altres. Segons aquesta norma l’empresa ha de: establir, documentar, implementar i mantenir un sistema de gestió energètica definir i documentar l'abast i els límits del seu sistema de gestió energètica determinar i documentar com complirà els requisits per aconseguir la millora contínua de la seva eficiència energètica

3// POLÍTICA ENERGÈTICA La política energètica és la que impulsa la implementació i la millora del sistema de gestió energètica de l’empresa. La política reflecteix el compromís de la direcció pel que fa a l'energia, de manera que l’empresa sigui capaç de mantenir i millorar els seus esforços contínuament per aconseguir una eficiència energètica millorada i esforçar-se per adaptar el consum energètic a les seves necessitats energètiques. La política constitueix la base per a l'establiment de metes energètiques i hauria de ser prou clara per poder ser entesa per les parts internes i externes, és a dir, empleats, clients, autoritats públiques, inversors, etc.

2


INSTITIUT CATALÀ D’ENERGIA Amb les Grans Empreses Consumidores

4// METES I OBJECTIUS ENERGÈTICS L’empresa ha de comprovar que els objectius i les metes són coherents amb la política energètica i amb els aspectes energètics significatius. Els objectius i metes s'haurien de revisar i modificar periòdicament. Les metes haurien de ser: ambicioses, per a comprometre a l’empresa amb la millora contínua; realistes, per què puguin assolir dins dels límits de temps especificats; específics i mesurables. Les metes i fites de reducció energètica poden expressar-se mitjançant indicadors de l'acompliment energètic com ara el consum per element, per quilo, per m2 o equivalent, fent així que la meta energètica sigui considerablement independent de les variacions d'activitat. L’empresa hauria de considerar la possibilitat d'utilitzar la millor tecnologia disponible (Best Available Technology, BAT).

5// REQUISITS NECESSARIS PER A LA CERTIFICACIÓ L’organització ha d’implementsar entre altres els sigüents requisits per aconseguir la certificació: Definir la política energètica i comunicar-la als treballadors Nomenar un director i un gestor energètic Planificació del sistema de gestió energètica: o Identificar i evaluar els aspectes relacionats amb l’energia o Realització d’una revisió energètica per determinar l’estat del rendiment energètic de l’organització, identificar i evaluar els usos energètics i les variables energètiques que afectan els consums energètics i identificar, prioritzar i registrar oportunitats per a millorar el desenvolupament energètic Definir i controlar els indicadors del rendiment energètic, com a valor quantitatiu o mesura de l’energia definit per l’organització Establir una línia base que és la referència quantitativa que proporciona una base per la comparació del rendiment energètic, Definir i optimitzar els processos relacionats amb l’energia o Localitzar els requeriments legals i altres o Establir la línia base de consum energètic (mitjançant dades històriques) o Decidir els indicadors energètics o Establir objectius, fites i un pla d’acció Implementació de la planificació o Comunicació i capacitació tant del personal intern com extern (e.g. manteniment) o Assegurar la correcta documentació de tot el procés o Portar a terme millores d’eficiència energètica o Assegurar que es tenen en compte criteris energètics en la compra i disseny de nous equips

3


INSTITIUT CATALÀ D’ENERGIA Amb les Grans Empreses Consumidores

Verificació o Monitorització de consums i indicadors i evolució dels plans d’acció (hi ha instal·lats comptadors i sistemes de mesura) o Realització d’auditories internes per tal d’identificar no conformitats, accions correctives i accions preventives o Revisió de resultats per part de direcció

6// ESTABLIMENTS CERTIFICATS A CATALUNYA A JUNY DE 2012

Empresa certificada LAVOLA 1981, S.A. URBASER, S.A.

Sector Oficines Serveis de sanejament i altres

CONSULTORIA DE PROJECTES GIRONA, S.L. Oficines GRAN TEATRE DEL LICEU SOLVAY BENVIC EUROPE-IBERICA, S.A. TORRASPAPEL,S.A. Recipharm Parets SL SEAT Asociación Electrotècnica Española Cofely Hotel Rey Juan Carlos I Circutor DOPEC Emte Service

Activitats culturals Manufactura de productes químics Manufactura de pulpa, paper i/o cartró Fabricació i expedició d´especialitats farmacéutiques Fabricació de preductes metal·lics i no metal·lics Oficines Serveis energètics Hotel Fabricació de materials elèctrics i electrònics Oficines Oficines

7// MÉS INFORMACIÓ El 20 de juny de 2012 es va realitzar una jornada tècnica emmarcada en la Setmana de l'Energia 2012. En aquesta jornada es va fer un llançament de les noves eines i serveis que l’ICAEN posa a l’abast del sector manufacturer per impulsar l’estalvi i la gestió energètica. Per altra banda, es va fer un acte de reconeixement a les empreses pioneres en gestió energètica que ja s’han certificat segons l’ISO 50.001 i per aprofundir en els requisits i experiències d’implantació d’aquesta norma. Es poden consultar les ponències d’empreses com Torras Papel o el Gran Teatre del Liceu sobre la seva experiència d’implantació de l’ISO 50.001 a l’agenda d’activitat de l’ICAEN.

4

Iso 50 001  
Iso 50 001  
Advertisement