Page 1

ENERGIA DEMO 111 Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica

L'eficiència i l'estalvi al sector domèstic: el projecte Llars Verdes Llars Verdes és un projecte que l'any 2008 va iniciar l'Associació Barnamil amb l'objectiu de contribuir, amb la participació activa dels ciutadans, a millorar la gestió de l’energia i l’aigua a la llar, reduir les emissions de CO2 associades al consum d'aquests recursos, practicar una mobilitat més eficient i fomentar uns hàbits de consum més responsables. Pel que fa a l'estalvi de recursos, té com a repte reduir en un 5,2% les emissions de CO2 associades al consum d'energia i entre un 4% i 6% el consum d’aigua. La proposta va sorgir com a continuació del projecte Veïns i veïnes amb l’energia neta, realitzat l'any 2006 a la ciutat de Barcelona, i que va consistir en la realització d’ecoauditories energètiques a més de 150 llars del districte de Sant Andreu. El programa Llars Verdes es du a terme fent tallers pràctics -repensar l’energia a la llar i el consum tèrmic; l'energia elèctrica; la mobilitat sostenible- als quals ja han assistit més de 600 ciutadans de diferents municipis de la província de Barcelona.


energia demo l'eficiència i l'estalvi al sector domèstic: el projecte Llars Verdes

01. Presentació Les llars catalanes consumeixen el 28% de l’energia

bles així els petits esforços individuals. Actualment,

EL PROJECTE

(un 10% correspon a l’habitatge i un 18% al transport

Llars Verdes s’ha estès a altres municipis de la pro-

LLARS VERDES TÉ

motoritzat dels seus ocupants) i un 10% de l’aigua.

víncia de Barcelona, rep el suport de més de 20

COM A OBJECTIU

Aquestes dades dibuixen un escenari perfecte per a

col·lectius, i s'han arribat a formar més de 35 grups

DONAR EINES

impulsar canvis de comportament dirigits a fer un ús

en què hi participen unes 600 persones.

ALS CIUTADANS

més sostenible dels recursos disponibles.

El programa es desenvolupa principalment mitjan-

PER A MILLORAR

L’Associació Barnamil va iniciar, l'any 2008, a

çant tallers pràctics, i inclou aspectes diferenciadors

LA GESTIÓ

Barcelona, el projecte de sensibilització ciutadana

com l’atenció personalitzada als participants i la

DOMÈSTICA

Llars Verdes, destinat a millorar la gestió domèstica

valoració final dels resultats totals assolits pel con-

DE L'ENERGIA

de l’energia i l’aigua, així com reduir les emissions de

junt de llars. L'actuació busca acompanyar els parti-

I L'AIGUA

CO2 associades. Durant el 2009 es va iniciar el segon

cipants en el procés de canvi cap a una gestió més

mòdul del programa: Llars Verdes Consum

responsable de l'habitatge, promovent aspectes

Responsable, destinat en aquest cas a aconseguir

com l’autocontrol del consum domèstic d’energia i

una cistella de la compra més sostenible. Des d'a-

aigua fins a promoure la mobilitat sostenible o la

leshores, la iniciativa s'ha anat ampliant a altres

compra sostenible.

municipis catalans.

L'ICAEN forma part del grup d'institucions i ajunta-

La proposta va sorgir com a continuació del projecte

ments col·laboradors del programa, en el qual també

Veïns i veïnes amb l’energia neta, realitzat l'any 2006

hi col·laboren entitats i associacions veïnals, agrupa-

a Barcelona, i que va consistir en la realització d’e-

cions de consum, centres cívics, agrupaments de

coauditories energètiques a més de 150 llars del dis-

dones, associacions de pares i mares, grups de

tricte de Sant Andreu. L’associació va detectar la

voluntariat, etc.

necessitat de fer un treball més col·lectiu, fent visi-

02. Projecte Els mòduls del programa El projecte Llars verdes està plantejat en dos mòduls.

diferents tallers de què consten els mòduls. Així, en

El primer fomenta l'estalvi d'energia i aigua a la llar i

el primer mòdul sobre energia i aigua, es distribuei-

a introduir hàbits de mobilitat més sostenible. El

xen els següents: bombeta de baix consum, termò-

segon aprofundeix en els conceptes de llar ecològica

metre digital per mesurar la temperatura a l’interior

i de consum responsable (productes de neteja, resi-

de la llar, dos airejadors per a les aixetes i un per a la

dus, alimentació ecològica i local, comerç just, etc.).

dutxa, i diversos materials i guies informatives. Els

En ambdós mòduls es marquen objectius concrets

assistents també disposen d’un servei d'atenció per-

des de l'inici i, d’aquesta manera, es poden visualit-

sonalitzada per telèfon i correu electrònic que els

zar els beneficis de l'acció individual i col·lectiva. Així,

ajuda a resoldre els dubtes que sorgeixin durant el

en el primer mòdul, els participants afronten el repte

programa.

de reduir en un 5,2% les emissions de CO2 i entre un 4% i 6% el consum d’aigua. En el segon, els objec-

Els tallers d'estalvi i eficiència

tius comuns plantejats a cada grup van orientats a

El mòdul sobre energia, aigua i mobilitat es du a

incorporar productes que procedeixin de l’agricultura

terme en tres tallers participatius realitzats durant

o ramaderia ecològica o comerç just, eliminar de la

tres mesos, durant els quals s’intercanvia informació

llista de la compra un mínim de dos productes nocius

bàsica i pràctica per a reduir el consum d’energia i

per al medi o la salut i dos productes superflus, i

aigua sense renunciar al confort, i practicar una

incorporar o reforçar criteris nous per a escollir els

mobilitat -quotidiana i durant les vacances- més efi-

elements de la nostra cistella de la compra, a més de

cient i saludable. Els tallers són: •

Taller introductori: repensar l’energia a la llar i el

A cada participant se li dóna una sèrie de materials

Taller sobre energia elèctrica.

perquè posi en pràctica els aspectes treballats en els

Taller sobre mobilitat sostenible.

reduir les emissions de CO2 associades a la mobilitat

consum tèrmic.

relacionada amb la compra.


En el primer taller, es tracten qüestions com la crisi

CADA PARTICIPANT

energètica i ecològica, la dependència dels combusti-

REP UNA SÈRIE

bles fòssils i el canvi climàtic, el consum d’energia pri-

DE MATERIALS

mària i final, l'eficiència energètica, els consums per

PERQUÈ POSI

sectors i a la llar, i el potencial de reducció del consum

EN PRÀCTICA

domèstic. Amb relació a la part tèrmica de la llar, es

ELS ASPECTES

parla dels tipus de fonts energètiques i dels equips de

TREBALLATS

la cuina i calefacció, de la regulació i control de la tem-

EN ELS TALLERS

peratura, de les bones pràctiques d'estalvi, de l'aïlla-

PRÀCTICS

ment i orientació de la llar, i dels hàbits responsables. En el segon taller, es fa una explicació sobre el sisEls participants en el projecte reben diferents materials per experimentar sobre els aspectes treballats en els tallers.

tema tarifari espanyol i la informació de la factura elèctrica, i es realitza un exercici pràctic de càlcul d’emissions de CO2 a partir de les factures anuals de

En el tercer i últim taller es reflexiona sobre el con-

tot el grup i l'equivalència en biomassa per a absor-

cepte de mobilitat sostenible i els impactes ambien-

bir aquestes emissions. Finalment, es fa una explica-

tals, socials i econòmics associats a un model de

ció i es resolen dubtes amb relació a l'ús eficient de

transport basat en els combustibles d'origen fòssil.

l'electricitat a la llar (il·luminació, aparells elèctrics,

Es tanca amb un exercici pràctic sobre les emissions

electrodomèstics i refrigeració).

associades a tres models diferents de vacances.

03. Resultats Per a avaluar els progressos assolits durant els tallers

CO2 o dels litres d’aigua estalviats, ja que la majoria

es lliura un qüestionari inicial durant la realització del

de grups no aporten tota la informació necessària per

primer taller i un qüestionari final. Amb les dades

a fer l’anàlisi de la variació en la factura energètica.

recollides es fa una avaluació conjunta i es quantifica

Això no obstant, es pot fer una aproximació dels

el percentatge d’accions realitzades per tal de millo-

resultats mitjans obtinguts durant l'any 2010 pel que

rar els hàbits dels ciutadans i les tecnologies a la llar.

fa a les accions de millora aplicades en matèria d'es-

Actualment, no hi ha dades reals de les emissions de

talvi d'energia i aigua a les llars (vegeu la taula).

Millores adoptades per les llars en estalvi energètic i aigua. Millora eficiència equips calefacció Millora hàbits aïllamet Millora d’aïllamet (canvi finestres) Millora manteniment equips calefacció i ACS Introducció d’electrodomèstics més eficients Millora pràctiques a l’hora de cuinar Millora en la utilització de rentadora i rentaplats Reducció núm. rentaplats setmana Millora bones pràctiques il·luminació Millora programació calefacció (apagada nit) Millora regulació temp. de climatització Instal·lació reductors wc Reducció nombre rentadores setmana Augment de B. baix consum Reducció aparells d’stand-by Bones pràctiques aprofitament aigua No llençar residus per les aigüeres Instal·lació reductors a les aixetes i dutxa

0

10

20

30 40 50 60 70 % de llars respecte al total

80

90

100


energia demo l'eficiència i l'estalvi al sector domèstic: el projecte Llars Verdes

Entitats participants

Fitxa tècnica

COORDINACIÓ: Barnamil http://llarsverdes.blogspot.com

ACTUACIÓ: Projecte Llars Verdes

SUPORT INSTITUCIONAL: Institut Català d'Energia Departament de Medi Ambient i Habitatge ADIGSA Ajuntaments (Barcelona, Sant Cugat, Viladecans, el Prat, Cornellà...)

LLOC: Barcelona (Barcelonès)

80 Projecte agrícola energètic del Rec dels 4 Pobles. Alt Urgell. 81 Projecte Mobils. Barcelona, Lisboa, Toulouse. 82 Planta eolicofotovoltaica autònoma (sistema Cíclops). Parc Central del Vallès. Sabadell/Barberà del Vallès. 83 Instal·lació fotovoltaica en una nau industrial. Construcciones mecánicas de Manresa (COMEMASA). Sant Fruitós de Bages (Bages). 84 Pla d’estalvi d’energia i instal·lació solar fotovoltaica en un institut. IES Bisbe Sivilla, Calella (El Maresme). 85 Instal·lació d'energia solar tèrmica. Hospital General de Vic, Vic (Osona). 86 Planta de producció de biodièsel. Stocks del Vallès SA, Montmeló (Vallès Oriental). 87 Planta de tractament tèrmic eficient de purins. Juneda (Les Garrigues). 88 Sistema de regulació i telegestió de l’enllumenat públic. Menàrguens (La Noguera). 89 Planta de cogeneració. Complex Industrial de Solvay, Martorell (Baix Llobregat).

Per a més informació, adreçeu-vos a: Institut Català d’Energia Departament d’Economia i Finances Carrer Pamplona,113 3a. planta 08018 Barcelona Tel: 93 622 05 00 Fax: 93 622 05 01 difusio@icaen.gencat.cat · www.gencat.cat/icaen

90 Parc eòlic Serra de Rubió. Acciona Energia. Serra de Rubió (Anoia-Bages). 91 Instal·lació fotovoltaica integrada a la teulada. Poble Espanyol de Barcelona. 92 Habitatges modulars energèticament eficients. Vilafortuny (Baix Camp). 93 Nou sistema de gestió de l’energia i calefacció solar central en un complex turistic. Platja d’Aro (Baix Empordà). 94 Cursos de conducció eficient. 95 Edifici sostenible CAP Roger de Flor. Barcelona. 96 Instal·lació fotovoltaica a les cotxeres del Trambaix. Sant Joan Despí (Baix Llobregat). 97 El servei de Carsharing (Cotxe Multiusuari). 98 Sistema de recuperació de calor en màquines tèxtil de tipus ram. 99 Implantació d’un sistema de gestió energètica. Companyia SEAT. Martorell (Baix Llobregat), Zona Franca (Barcelonès). 100 Edificis públics més eficients.

Energia demo és una col·lecció d’articles sobre actuacions en els àmbits següents: estalvi i diversificació energètica, eficiència energètica, energies renovables, estalvi d’aigua, medi ambient.

101 Aplicació d’un contracte de serveis energètics. Pirelli Neumáticos. Manresa (Bages). 102 Planta d'aprofitament energètic de biogàs mitjançant codigestió anaeròbia de purins. Porgaporcs, SL. Vila-sana (Pla d’Urgell). 103 Planta fotovoltaica cobre cobertes d’edificis. Barcelona (Barcelonès). 104 Sistema de gestió de l’energia en un edifici públic. Barcelona (Barcelonès). 105 Aprofitament del revaporitzat mitjançant temocompressor. Hidrocolor, SL. Llinars del Vallès (Vallès Oriental). 106 Enllumenat públic ecodigital. Barcelona (Barcelonès). 107 Equips elèctrics de bufat d’ampolles més eficients. Henkel Ibérica. Sant Adrià del Besòs (Barcelonès). 108 Central Forum de District Heating and Cooling Sant Adrià del Besòs (Barcelonès). 109 Calderes de biomassa al Lluçanès 110 Recuperador-bescanviador de calor aire/aire Rubí (Vallès Occidental).

Dipòsit legal B-48422-200 - ISSN 2013-2131 (edició impresa) - ISSN 2013-7583 (edició digital)

Darrers números publicats

111democat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you