Page 1

Karta katalogowa ZV121 .ZLHFLHĔ 200

PomiarSU]HSá\ZXZNDQDáDFKRWZDUW\FK

=ZĊĪND9HQWXULHJR

=DVWRVRZDQLH

Koryta pomiarowe Venturiego zgodne z katalogiem UNIKLAR 77 przeznaczone s¹ do pomiaru natê¿enia przep³ywu w kana³ach o przekroju prostok¹tnym ze sp³ywem grawitacyjnym. Koryta s¹ wykonane ze stali kwasoodpornej i umo¿liwiaj¹ dokonywanie pomiarów w zakresach zgodnych z podanymi w tabeli poni¿ej. Dziêki swoim w³asnoœciom samoczyszcz¹cym nadaj¹ siê one do mediów nios¹cych zanieczyszczenia sta³e. Monta¿ takiego koryta polega z regu³y na zabetonowaniu go w odpowiednio przygotowanym kanale prostok¹tnym, tj. takim, w którym przed i za zachowane s¹ pewne minimalne wartoœci spadków, dziêki czemu przep³yw ma charakter uspokojony, a pomiar jest dok³adniejszy. Przy doborze zakresu pomiarowego nale¿y pamiêtaæ, i¿ pomiary dokonywane w zakresie ni¿szym od podanego dla danego typu zwê¿ki, obarczone bêd¹ zwiêkszonym b³êdem.

Tabela dostêpnych zwê¿ek:

Typ zwê¿ki KPV I KPV II KPV III KPV IV KPV V KPV VI KPV VII KPV VIII KPV IX KPV X KPV XI

Zakres pomiarowy [m3/h]

A [cm]

B [cm]

C [cm]

Wymagane spadki przed i za zwê¿k¹ Ido< [‰] < Iod

1 – 73 22 – 175 55 - 395 94 – 529 101 – 725 179 – 1241 533 – 2126 402 – 3402 426 – 4914 1171 – 6909 1825 10129

15 20 30 40 50 60 80 100 120 150 180

40 60 70 70 80 90 120 150 160 180 180

67 90 135 180 230 270 360 450 570 715 850

8,7 8 7 6 6 6 5 4,5 4,0 3,5 3,5


Uk³ad pomiarowy sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów: kana³u dop³ywowego komory pomiarowej zwê¿ki Venturi'ego stanowiska pomiarowego z przetwornikiem ultradŸwiêkowym MSP900 i miernikiem przep³ywu MCU900 kana³u odp³ywowego Ideê pomiaru przedstawia poni¿szy rysunek:

Informacje techniczne dotycz¹ce systemu pomiarowego MSP/MCU900 zawarte s¹ w karcie katalogowej IP203PL, która jest dostêpna na stronie internetowej.

Mobrey Measurement

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berks UK SL1 4UE Tel: +44 (0)1753 756600 Fax: +44 (0)1753 823589 e-mail: mobrey.sales@ EmersonProcess.com www.mobrey.com

Mobrey Sp. z o.o.

ul Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, Poland Tel: +48 (22) 871 78 69 Fax: +48 (22) 871 78 65 e-mail: mobrey@mobrey.com.pl www.mobrey.com.pl

Mobrey GmbH  'Hutschland  tel: 0211/99 808-0 Mobrey Ltd &Kina tel: 021 6232 7972 Mobrey Inc USA tel: 281 398 7890 Mobrey AB Sverige tel: 08-725 01 00 Mobrey SA  France tel: 01 30 17 40 80 Mobrey SA-NV  Belgium tel: 02/465 3879

PDS_ZV_ZV121_2004-04_PL  

Typzwê¿ki Zakrespomiarowy [m 3 /h] 533–2126 80 120 360 5 182510129 180 180 850 3,5 402–3402 100 150 450 4,5 426–4914 120 160 570 4,0 1171–69...

PDS_ZV_ZV121_2004-04_PL  

Typzwê¿ki Zakrespomiarowy [m 3 /h] 533–2126 80 120 360 5 182510129 180 180 850 3,5 402–3402 100 150 450 4,5 426–4914 120 160 570 4,0 1171–69...

Advertisement