Page 1

Karta katalogowa 71-XMT/wersja H Listopad 2005

Solu Comp® Model Xmt™

DWUPRZEWODOWE PRZETWORNIKI PH, ORP, PRZEWODNOŒCI, TLENU, OZONU I CHLORU Model Xmt™1 rodzina dwuprzewodowych przetworników • WYBÓR PROTOKO£U KOMUNIKACJNEGO HART®2 LUB FOUNDATION®3 Fieldbus • CZYTELNY DWUWIERSZOWY WYŒWIETLACZ z podgl¹dem zadanych warunków procesowych i odczytem pomiaru • PRZEJRZYSTA STRUKTURA MENU • DO WYBORU WERSJA DO MONTA¯U PANELOWEGO, NA RURZE LUB ŒCIANIE • TRWA£A PAMIÊÆ zachowuje dane tak¿e w przypadku awarii zasilania • Do wyboru jeden z szeœciu jêzyków oprogramowania: angielski, francuski, niemiecki, hiszpañski, w³oski i portugalski. W£AŒCIWOŒCI I ZASTOSOWANIE Model Xmt Solu Comp®4 mo¿e byæ stosowany do pomiaru pH, ORP, przewodnoœci (z czujnikami kontaktowymi i indukcyjnymi), opornoœci, rozpuszczonego tlenu (w iloœci ppm i ppb), ca³kowitego i wolnego chloru, monochloraminy oraz ozonu w mediach procesowych. Przetwornik Xmt wspó³pracuje z wiêkszoœci¹ czujników Rosemount Analytical. Zobacz specyfikacja. Obudowa przetwornika jest antykorozyjna, odporna na wstrz¹sy i czynniki atmosferyczne, o stopniu ochrony NEMA 4X (IP65). Wersja do monta¿u panelowego, z wyciêtymi otworami 1 DIN ma ma³¹ g³êbokoœæ i idealnie nadaje siê do zabudowy w szafce. Wersja do monta¿u panelowego wyposa¿ona jest w uszczelkê, aby utrzymaæ odpowiedni stopieñ ochrony. Wersja do monta¿u na rurze/powierzchni wyposa¿ona jest w samogwintuj¹ce siê œruby. Zestaw do monta¿u na rurze przystosowany jest do rury o œrednicy 2 cale (zamawiany osobno). Przetwornik wyposa¿ony jest w dwuliniowy, szesnastoznakowy wyœwietlacz. Obs³uga analizatora jest prosta i intuicyjna. Aby uzyskaæ dostêp do menu nie s¹ potrzebne ¿adne kody serwisowe.

Model Xmt ma dwie opcje komunikacji cyfrowej HART® (-HT) lub Foundation fieldbus (-FF). Komunikacja cyfrowa umo¿liwia dostêp do przetwornika poprzez oprogramowanie AMS (Asset Management Solutions - system zarz¹dzania aparatura polow¹). Za pomoc¹ aplikacji AMS mo¿na skonfigurowaæ przetwornik oraz odczytaæ w dowolnym miejscu obiektu wartoœci mierzone parametrów i komunikaty o b³êdach. Siedem przycisków na klawiaturze membranowej umo¿liwia lokalne programowanie i kalibracjê przetwornika. Do programowania i kalibracji mo¿na tak¿e u¿ywaæ komunikatora polowego model 375 obs³uguj¹cego protoko³y HART i FF. 1 Xmt jest znakiem towarowym Rosemount Analytical. 2 HART jest zastrze¿onym znakiem HART Communication Foundation. 3 FOUNDATION jest zastrze¿onym znakiem Fieldbus Foundation. 4 Solu Comp jest zastrze¿onym znakiem Rosemount Analytical.


Model Xmt-P przetwornik pH/ORP • ZMIANA POMIARU z pH na ORP zajmuje tylko kilka sekund. • AUTOMATYCZNA DWUPUNKTOWA KALIBRACJA PRZY U¯YCIU ROZTWORÓW BUFOROWYCH eliminuje b³êdy. • KOMPENSACJA TEMPERATUROWA ROZTWORU przelicza mierzone pH na pH w temperaturze 25°C. • CI¥G£A DIAGNOSTYKA stanu czujnika informuje u¿ytkownika o awariach (FAULT) lub ostrze¿eniach (WARNING).

Model Xmt-C przetwornik przewodnoœci kontaktowej • POMIAR PRZEWODNOŒCI, OPORNOŒCI LUB ZMIENNEJ ZDEKLAROWANEJ PRZEZ U¯YTKOWNIKA. • AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE TERMOELEMENTU u³atwia uruchomienie. • AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA REZYSTANCJI PRZEWODU CZUJNIKA zwiêksza dok³adnoœæ pomiaru wysokiej przewodnoœci/niskiej opornoœci*. • ALGORYTMY KOMPENSACJI TEMPERATURY: Dla wody ultraczystej, przewodnoœci jonowej, ustawianego liniowego wspó³czynnika temperatury oraz braku kompensacji.

Model Xmt-T przetwornik przewodnoœci indukcyjnej • POMIAR PRZEWODNOŒCI, STʯENIA PROCENTOWEGO, CA£KOWITEJ ILOŒCI SUBSTANCJI ROZPUSZCZONYCH LUB ZMIENNEJ ZDEKLAROWANEJ PRZEZ U¯YTKOWNIKA. • AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE TERMOELEMENTU u³atwia uruchomienie. • AUTOMATYCZNA/RÊCZNA KOMPENSACJA TEMPERATURY zwiêksza dok³adnoœæ pomiaru. • WPROWADZONO KRZYWE STʯEÑ dla 0-12% NaOH, 0-15% HCl, 0-20% NaCl, 0-25% i 96-99,7% H2SO4. • PROGRAMOWANIE TEMPERATURY ODNIESIENIA umo¿liwia przeprowadzanie kompensacji temperatury w temperaturze innej ni¿ 25°C. • AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA REZYSTANCJI PRZEWODU CZUJNIKA zwiêksza dok³adnoœæ pomiaru wysokiej przewodnoœci*.

Model Xmt-A przetwornik amperometryczny • POMIAR rozpuszczonego tlenu w iloœci ppm i ppb, ca³kowitego i wolnego chloru, monochloraminy oraz ozonu. • DODATKOWE WEJŒCIE DLA CZUJNIKA pH POZWALA NA AUTOMATYCZN¥ KOREKTÊ pH przy pomiarach wolnego chloru. Nie s¹ wymagane kosztowne odczynniki. • AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE ROZTWORU BUFOROWEGO PODCZAS KALIBRACJI pH. *patent w trakcie

Strona 2


Obudowa: ABS. Wersje do monta¿u panelowego na rurze i na œcianie (powierzchni). Stopieñ ochrony NEMA 4X/CSA 4 (IP65). Wymiary Panel (opcja -10): 155 x 155 x 94,5 mm Œciana/rura (opcja -11): 158 x 158 x 82 mm Wymiary obrêczy monta¿owej na rurê patrz strona 15. Otwory kablowe: PG13,5 lub 1/2 cala Temperatura otoczenia: 0 do 50°C. W temperaturze powy¿ej 50°C mog¹ wyst¹piæ b³êdy przy wyœwietlaniu danych. Temperatura przechowywania: -20 to 70°C

Obi¹¿enie, ?

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Z komunikacj¹ HART

Bez komunikacji HART

Napiêcie zasilania, Vdc

Wilgotnoœæ wzglêdna: 10 do 90% (niekondensuj¹ca) Wyœwietlacz: dwuliniowy, 16-znakowy. Wysokoœæ znaków: 4,8 mm; w pierwszej linii wyœwietlana jest wartoœæ zmiennej procesowej (pH, ORP, przewodnoœæ, % stê¿enie, tlen, ozon, chlor lub monochloramina), w drugiej - temperatura procesu i pr¹d na wyjœciu. Przy kombinacji pH/chlor mo¿liwy jest odczyt pH w drugiej linii. Komunikaty o awariach i ostrze¿enia wyœwietlane s¹ zamiennie w polach odczytu temperatury i wyjœcia pr¹dowego. Podczas kalibracji i programowania informacje wyœwietlane s¹ w drugiej linii. Rozdzielczoœæ odczytu temperatury: 0,1°C (≤ 99,9°C); 1°C (≥ 100°C) Certyfikaty uprawniaj¹ce do stosowania w obszarach zagro¿onych wybuchem: szczegó³y zgodnie ze specyfikacjami pomiarowymi. RFI/EMI: EN-61326 CE

KOMUNIKACJA CYFROWA: HART — Wymagania dotycz¹ce zasilania i obci¹¿enia: Napiêcie zasilania na zaciskach przetwornika powinno wynosiæ przynajmniej 12 Vdc. Wartoœæ napiêcia zasilania powinna uwzglêdniaæ spadki napiêæ na przewodach i na rezystorze zewnêtrznym - wymaganym przy komunikacji z protoko³em HART (min. 250 W). Minimalne napiêcie zasilania wynosi 12 Vdc. Maksymalne napiêcie zasilania wynosi 42,4 Vdc. Na wykresie przedstawiony jest zakres pracy przetwornika w obszarze napiêæ 12 i 30 Vdc na zaciskach przetwornika, przy natê¿eniu pr¹du 22 mA. Wyjœcie analogowe: dwuprzewodowe, 4-20 mA z na³o¿onym sygna³em cyfrowym HART®3. Skalowalny w ca³ym zakresie pracy czujnika. Dok³adnoœæ na wyjœciu: ±0,05 mA

FOUNDATION FIELDBUS — Wymagania dotycz¹ce zasilania i obci¹¿enia: Wymagane napiêcia zasilania 9-32 Vdc przy obci¹¿eniu 22 mA. Fieldbus Intrinsically Safe COncept/FISCO -zgodnoœæ przetwornika Xmt - FF z FISCO (koncepcja iskrobezpieczeñstwa Fieldbus).

Strona 3


MODEL Xmt-A PRZETWORNIK AMPEROMETRYCZNY W£AŒCIWOŒCI Model Xmt-A przetwornika wraz z odpowiednim czujnikiem przeznaczony jest do pomiaru rozpuszczonego tlenu (w iloœci ppm i ppb), ca³kowitego i wolnego chloru, monochloraminy oraz ozonu w wodzie i innych mediach procesowych. Przetwornik wspó³pracuje z amperometrycznymi czujnikami Rosemonunt Analytical model 499A tlenu, chloru i ozonu, oraz czujnikami serii Hx438 i Gx448.

sygna³ czujnika chloru nie zawsze jest konieczne w przetworniku model Xmt-A. Jeœli odczyn pH jest wzglêdnie sta³y, to mo¿na zastosowaæ sta³y wspó³czynnik korekcji pH i wyeliminowaæ potrzebê mierzenia pH. W przypadku, gdy odczyn pH jest wiêkszy ni¿ 7,0 lub zmienia siê o wiêcej ni¿ o 0,2 jednostki, niezbêdny jest ci¹g³y pomiar i automatyczna korekcja pH. Poni¿ej informacje dotycz¹ce zalecanych czujników. Korekcjê od pH mo¿na stosowaæ do pH 9,5.

Przy pomiarze stê¿enia wolnego chloru mo¿liwa jest rêczna i automatyczna korekcja pH. Korekcja pH jest niezbêdna poniewa¿ amperometryczny czujnik chloru reaguje tylko na kwas podchlorawy, a nie na wolny chlor, który jest sum¹ kwasu podchlorawego i jonów podchlorynowych. Do pomiaru wolnego chloru zazwyczaj stosuje siê zakwaszenie próbki. Kwas obni¿a pH i wchodzi w reakcjê z jonami podchlorynu, tworz¹c kwas podchlorawy. Stosowanie dodatkowego pomiaru pH próbki, by na tej podstawie korygowaæ

Przy pomiarach pH - tylko dla wolnego chloru przetwornik Xmt-A automatycznie rozpoznaje roztwór buforowy i wykonuje stabilizacjê odczytu. Dla typowych roztworów buforowych dane dotycz¹ce pH i temperatury s¹ wpisane do pamiêci przetwornika. Diagnostyka impedancji elektrody szklanej umo¿liwia ostrze¿enie u¿ytkownika o starzeniu siê lub uszkodzeniu czujnika pH.

SPECYFIKACJA OGÓLNA Xmt-A

Certyfikaty do pracy w strefach zagro¿onych

Zakres wejœæ: 0-330 nA, 0,3-4µA, 3,7-30 µA, 27-100 µA Powtarzalnoœæ (wejœæ): ±0,1% zakresu Liniowoœæ (wejœcia): ±0,3% zakresu Zakres temperatur: -10 to 100°C (-10 do 150°C dla czujników serii Bx, Hx, Gx)

Iskrobezpieczeñstwo: FM Class I, II, III Div.1 Grupy A-G T4 Tzew. = 50°C CSA Class I, II, III Div.1 Grupy A-G T4 Tzew. = 50°C

Dok³adnoœæ pomiaru temperatury przy u¿yciu RTD: ±0,5°C dla temperatur 0 do 50°C, ±1°C dla temperatur powy¿ej 50°C Dok³adnoœæ pomiaru temperatury przy u¿yciu 22k NTC: ±0,5°C dla temperatur 0 do 50°C, ±2°C dla temperatur powy¿ej 50°C Komunikacja cyfrowa: HART: PV, SV, TV i 4V do przypisania do pomiaru (tlen, ozon, chlor lub monochloramina) temperatury, pH i pr¹du czujnika Fieldbus: 4 bloki. Wszystkie przypisywalne do pomiaru (tlen, ozon, chlor), temperatury, pH i pr¹du czujnika; czas wykonania 75 milisekund. Jeden blok PID; czas wykonania 150 milisekund. Typ urz¹dzenia 4086: rewizja 1, certyfikat ITK4.6

ATEX

ATEX CE 1180 II 1 G Baseefa 04ATEX0213X Eex ia IIC T4 Tzew. = 0°C do 50°C

Non-Incendive: Class I, Div 2 Grupy A-D Odporny za zap³on py³u Class II i III, Div. 1 Grupy E-G Obudowa NEMA4/4X Class I, Div 2 Grupy A-D Odporny za zap³on py³u Class II i III, Div. 1 Grupy E-G Obudowa NEMA4/4X T4 Tzew. = 50°C

Strona 4


MODEL Xmt-A PRZETWORNIK AMPEROMETRYCZNY SPECYFIKACJA - TLEN Zakres pomiarowy: 0-20 ppm (mg/l) lub odpowiednik ciœnienia cz¹stkowego lub % nasycenia (ograniczony przez czujnik) Jednostki: ppm, ppb, % nasycenia, ciœnienie cz¹stkowe (mmHg, inHg, atm, mbar, bar, kPa) Rozdzielczoœæ: 4-cyfry. Pozycja kropki dziesiêtnej zale¿y od wyboru jednostek.

CZUJNIK - CA£KOWITY CHLOR Model 499A CL-02-54 (tylko razem z SCS 921A)

SPECYFIKACJA - pH Zastosowanie: pomiar dostêpny tylko z wersj¹ do pomiaru wolnego chloru Zakres pomiarowy: 0-14 pH

dla ciœnienia cz¹stkowego (x,xxx do xxxx)

RozdzielczoϾ: 0,01 pH

dla % nasycenia (sta³e w xxx,x%)

Diagnostyka czujnika: pomiar impedancji elektrody szklanej (wykrywanie starzenia lub pêkniêcia elektrody). Brak pomiaru impedancji elektrody referencyjnej

dla ppm (sta³e w xx,xx ppm) dla ppb (sta³e w xxx,x ppb, zmiana na 1,00 ppm, gdy odczyt ppb przekroczy 999,9 ppb) Korekta temperaturowa przy zmianie przepuszczalnoœci membrany: automatyczna dla 0 do 50°C (mo¿na wy³¹czyæ) Kalibracja: na powietrzu (nale¿y wprowadziæ ciœnienie atmosferyczne) lub kalibracja wg wzorca CZUJNIKI - TLEN:

Powtarzalnoœæ: ±0,01 pH w temp. 25°C CZUJNIKI - pH: Model 399-09-62, 399-14 lub 399VP-09

SPECYFIKACJA - MONOCHLORAMINA

Model 499A DO-54, 499A DO-54-VP - iloœci ppm

Zakres pomiarowy: 0-20 ppm (mg/l) dla Cl2 (ograniczony przez czujnik)

Model 499A TrDO-54, 499A TrDO-54-VP do iloœci ppb

RozdzielczoϾ: 0,001 ppm (autozakres od 0,999 do 1,00 i 9,99 do 10,0)

Hx438, Gx448 i Bx438 czujniki wysokotemperaturowe

Korekta temperaturowa przy zmianie przepuszczalnoœci membrany: automatyczna od 5 do 35°C (mo¿na wy³¹czyæ)

SPECYFIKACJA - WOLNY CHLOR Zakres pomiarowy: 0-20 ppm (mg/l) dla Cl2 (ograniczony przez czujnik) Rozdzielczoœæ: 0,001 ppm (autozakres od 0,999 do 1,00 i 9,99 do 10,0) Korekta temperaturowa przy zmianie przepuszczalnoœci membrany: automatyczna dla 0 do 50°C (mo¿na wy³¹czyæ) Korekta pH: automatyczna pomiêdzy pH 6,0 i 9,5. Mo¿liwa korekta rêczna. Kalibracja: na podstawie testu przenoœnego na pobranej próbce medium CZUJNIKI - WOLNY CHLOR: Model 499A CL-01-54, 499A CL-01-54-VP

SPECYFIKACJA - CA£KOWITY CHLOR Zakres pomiarowy: 0-20 ppm (mg/l) dla Cl2 (ograniczony przez czujnik) Rozdzielczoœæ: 0,001 ppm (autozakres od 0,999 do 1,00 i 9,99 do 10,0)

Kalibracja: na podstawie testu przenoœnego na pobranej próbce medium CZUJNIKI - MONOCHLORAMINA: Model 499A CL-03-54, 499 CL-03-54-VP

SPECYFIKACJA - OZON Zakres pomiarowy: 0-10 ppm (mg/l) (ograniczony przez czujnik) Jednostki: ppm i ppb Rozdzielczoœæ: dla ppm: x,xxx do xxxx dla ppb: xxx,x do xxxx Korekta temperaturowa przy zmianie przepuszczalnoœci membrany: automatyczna od 5 do 35°C (mo¿na wy³¹czyæ) Kalibracja: na podstawie testu przenoœnego na pobranej próbce medium CZUJNIKI - OZON: Model 499A OZ-54, 499 OZ-54-VP

Korekta temperaturowa przy zmianie przepuszczalnoœci membrany: automatyczna od 5 do 35°C (mo¿na wy³¹czyæ) Kalibracja: na podstawie testu przenoœnego na pobranej próbce medium

Strona 5


Model Xmt-P przetwornik pH/ORP W£AŒCIWOŒCI Przetwornik model Xmt-P z odpowiednim czujnikiem mo¿e byæ skonfigurowany zarówno do pomiaru pH jak i ORP (potencja³ redukcyjno - utleniaj¹cy) wodnych roztworów. Obudowa o stopniu ochrony NEMA 4X pozwala na montowanie przetwornika Xmt blisko czujnika nawet w bardzo trudnych warunkach œrodowiskowych, w³¹cznie z procesami w oczyszczalniach œcieków. Nowoczesne rozwi¹zania zastosowane w przetworniku pozwalaj¹ na okresow¹, automatyczn¹, dwupunktow¹ kalibracjê, automatyczne rozpoznawanie termoelementu Pt100 lub Pt1000RTD, oraz na wybór w menu programowym wewnêtrznego przedwzmacniacza. Zastosowanie prewencyjnej diagnostyki czujnika jest mo¿liwe dziêki ci¹g³ej kontroli impedancji elektrody pomiarowej i elektrody referencyjnej. Temperaturowa kalibracja roztworu pozwala po wprowadzeniu odpowiedniego wspó³czynnika temperaturowego mierzonej cieczy na automatyczne przeliczanie mierzonego pH w odniesieniu do temperatury 25°C. W przypadku wykrycia jednego z powy¿szych zdarzeñ na wyœwietlaczu pojawia siê odpowiedni komunikat.

SPECYFIKACJA Zakres pH: 0 do 14

KOMUNIKACJA CYFROWA:

Zakres ORP: -1 400 do +1 400 mV Kalibracja/standaryzacja: funkcja automatycznego rozpoznawania buforu pozwala na przechowywanie wartoœci buforów i ich krzywych zale¿noœci temperaturowych dla wiêkszoœci buforów sporz¹dzonych wg norm œwiatowych. Sprawdzana jest tak¿e stabilnoœæ czujnika w ka¿dym buforze. Dwupunktow¹, rêczn¹ kalibracjê przeprowadza siê poprzez zanurzenie czujnika w dwóch ró¿nych roztworach buforowych. Mikroprocesor przetwornika automatycznie wylicza nachylenie charakterystyki elektrody, która jest wykorzystywana do auto-diagnostyki. Komunikat o b³êdzie pojawi siê w przypadku wykrycia uszkodzenia czujnika pH. Wartoœæ nachylenia charakterystyki mo¿e byæ odczytana na wyœwietlaczu i rêcznie korygowana w razie potrzeby. Bie¿¹c¹, jednopunktow¹ standaryzacjê procesu przeprowadza siê poprzez wprowadzenie wartoœci pH lub ORP próbki wzorcowej. Lokalizacja przedwzmacniacza: Przedwzmacniacz musi byæ stosowany w celu konwersji sygna³u elektrody charakteryzuj¹cego siê wysok¹ impedancj¹ na sygna³ o niskiej impedancji. Zintegrowany przedwzmacniacz modelu Xmt-P mo¿e byæ stosowany, jeœli odleg³oœæ pomiêdzy g³owic¹ pomiarow¹ czujnika a przetwornikiem jest mniejsza ni¿ 4,5 m. Je¿eli odleg³oœæ ta jest wiêksza, zalecane jest umieszczenie przedwzmacniacza w czujniku lub puszce po³¹czeniowej. Automatyczna kompensacja temperatury: Zewnêtrzny, 3-przewodowy termoelement Pt100 lub Pt1000 umieszczony w czujniku, kompensuj¹cy odczyt pH przy chwilowych zmianach temperatury. Kompensacja w zakresie -15 do 130°C. Opcjonalna rêczna kompensacja temperatury.

HART (pH): PV przypisane do pomiaru pH. SV, TV i 4V przypisywalne do pomiaru pH, temperatury, mV, impedancji elektrody szklanej, impedancji elektrody referencyjnej lub rezystancji RTD. HART (ORP): PV przypisane do pomiaru ORP. SV, TV i 4V przypisywalne do pomiaru ORP, temperatury, impedancji elektrody referencyjnej lub rezystancji RTD. Fieldbus (pH): Cztery bloki. Wszystkie przypisywalne do pomiaru pH, temperatury, impedancji elektrody szklanej, impedancji elektrody referencyjnej. Fieldbus (ORP): Trzy bloki. Wszystkie przypisywalne do pomiaru ORP, temperatury, impedancji elektrody referencyjnej. Fieldbus (pH i ORP): Czas wykonania 75 milisekund. Jeden blok PID; czas wykonania 150 milisekund. Typ urz¹dzenia 4086: rewizja 1, certyfikat ITK4.6

Certyfikaty do pracy w strefach zagro¿onych Iskrobezpieczeñstwo: FM Class I, II, III Div.1 Grupy A-G T4 Tzew. = 50°C CSA Class I, II, III Div.1 Grupy A-G T4 Tzew. = 50°C

ATEX

ATEX CE 1180 II 1 G Baseefa 04ATEX0213X

Dok³adnoœæ: ±1 mV @ 25°C ±0,01 pH

Eex ia IIC T4

Powtarzalnoœæ: ±1 mV @ 25°C ±0,01 pH

Tzew. = 0°C do 50°C

Diagnostyka: ci¹g³a diagnostyka eliminuje koniecznoœæ szukania przyczyny wadliwej pracy, informuj¹c u¿ytkownika o nastêpuj¹cych usterkach: B³¹d kalibracji Temp. powy¿ej zakresu Temp. poni¿ej zakresu Uszkodzona pamiêæ ROM Uszkodzenie elektrody szklanej Uszkodzenie elektrody referencyjnej

Awaria czujnika Uszkodzona p³yta CPU Ostrze¿enie na wejœciu Ostrze¿enie dot. elektrody szkl. Ostrze¿enie dot. elektrody ref.

Non-Incendive: Class 1, Div 2 Grupy A-D Odporny na zap³on py³u Class II i III, Div. 1 Grupy E-G Obudowa NEMA4/4X Class I, Div 2 Grupy A-D Odporny na zap³on py³u Class II i III, Div. 1 Grupy E-G Obudowa NEMA4/4X T4 Tzew. = 50°C

Strona 6


Model Xmt-P przetwornik pH/ORP WYKAZ CZUJNIKÓW WSPÓ£PRACUJ¥CYCH Z PRZETWORNIKIEM pH/ORP SENSOR

MO¯LIWOŒÆ DIAGNOSTYKI

320HP-58

tylko elektroda szklana

328A

tylko elektroda szklana

370

tylko elektroda szklana

371

tylko elektroda szklana

372

tylko elektroda szklana

381 pHE-31-41-52

tylko elektroda szklana

381+

elektroda szklana i elektroda referencyjna

385+

elektroda szklana i elektroda referencyjna

389-02-54 / 389VP-54

tylko elektroda szklana

396-54-62 / 396VP

tylko elektroda szklana

396P-55 / 396PVP-55

elektroda szklana i elektroda referencyjna

396R / 396RVP-54

elektroda szklana i elektroda referencyjna

397-54-62

tylko elektroda szklana

398-54-62 / 398VP-54

tylko elektroda szklana

398R-54-62 / 398RVP-54

elektroda szklana i elektroda referencyjna

399-09-62 / 399VP-09

tylko elektroda szklana

Hx338

tylko elektroda szklana

Hx348

tylko elektroda szklana

TF396

brak

Strona 7


MODEL Xmt-C PRZETWORNIK PRZEWODNOŒCI KONTAKTOWEJ W£AŒCIWOŒCI Przetwornik Xmt-C przeznaczony jest do pomiaru przewodnoœci, opornoœci, ca³kowicie rozpuszczonych substancji lub % stê¿enia. Analizator mo¿e byæ skonfigurowany zgodnie z charakterystyk¹ zadan¹ przez u¿ytkownika tzw. "charakterystyka u¿ytkownika" do pomiaru ppm, stê¿enia procentowego lub zmiennej (bez jednostek) okreœlonej przez u¿ytkownika - wyznaczanej na podstawie zaprogramowanej charakterystyki przewodnoœci. Przetwornik Xmt-C automatycznie rozpoznaje typ zastosowanego termoelementu RTD (Pt100 lub Pt1000). W celu zwiêkszenia dok³adnoœci odczytów wysokiej przewodnoœci, uwzglêdniana jest rezystancja przewodów czujnika, a pomiary s¹ automatycznie korygowane. Do przetwornika wprowadzono kilka algorytmów kompensacji temperatury, aby otrzymaæ optymalne charakterystyki: ustawianie liniowego wspó³czynnika temperaturowego, ultraczystej wody (neutralna sól) lub przewodnoœci jonowej. Funkcja kompensacji temperatury mo¿e zostaæ wy³¹czona; wtedy bêdzie wyœwietlana surowa wartoœæ przewodnoœci.

SPECYFIKACJA Automatyczna kompensacja temperatury: 3-przewodowy Pt100 lub Pt1000 RTD Przewodnoœæ: 0 do 200°C Opornoœæ: 0 do 100°C Niska przewodnoœæ: 0 do 100°C Diagnostyka: ci¹g³a diagnostyka eliminuje problem ustalania przyczyny wadliwej pracy, informuj¹c u¿ytkownika o nastêpuj¹cych usterkach: B³¹d kalibracji Uszkodzona pamiêæ ROM B³¹d nachylenia charakt. temp. B³¹d zera Temp. powy¿ej zakresu Uszkodzona p³yta CPU Temp. poni¿ej zakresu Ostrze¿enie na wejœciu W przypadku wykrycia jednego z powy¿szych zdarzeñ na wyœwietlaczu pojawia siê odpowiedni komunikat. Komunikacja cyfrowa: HART: PV, SV i TV przypisywalne do pomiaru (przewodnoœæ, opornoœæ lub stê¿enie) temperatury i zgrubnej przewodnoœci. Surowa przewodnoœæ oznacza pomiar bez uwzglêdnienia korekty temperaturowej. Fieldbus (ORP): 3 trzy bloki. Wszystkie przypisywalne do pomiaru (przewodnoœæ, opornoœæ lub stê¿enie), temperatury i przewodnoœci surowej. Surowa przewodnoœæ oznacza pomiar bez uwzglêdnienia korekty temperaturowej. Czas wykonania 75 milisekund. Jeden blok PID; czas wykonania 150 milisekund. Typ urz¹dzenia 4086: rewizja 1, certyfikat ITK4.6

SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA @ 25°C Zakres pomiarowy: 0-20 000 µS/cm Dok³adnoœæ: ± 0,7% odczytu i ± 0,002 µS/cm

Kalibracja: wg wzorcowo skalibrowanego czujnika i analizatora lub na podstawie pomiaru w roztworze o znanej przewodnoœci.

WYTYCZNE ODNOŒNIE CZUJNIKA Sta³a celki 0,01/cm 0,1/cm 1,0/cm

Uwaga: Powy¿sze wartoœci dotycz¹ przewodnoœci nieskompensowanej (surowej) w temperaturze 25°C. Maksymalny zakres waha siê w zale¿noœci od wyboru funkcji kompensacji temperatury, temperatury procesu i innych warunków procesowych.

ZALECANE CZUJNIKI: Model Model Model Model Model Model

140 141 142 150 400 400VP

Model 401 Model 402 Model 402VP Model 403 Model 403VP Model 404

Powtarzalnoœæ: ± 0,25% odczytu

Zalecany zakres przewodnoœci do 50 µS/cm 0,4 do 500 µS/cm 4 do 20 000 µS/cm

wyci¹gany czujnik przewodnoœci wk³adany, do wysokiej przewodnoœci wk³adany, do niskiej przewodnoœci wkrêcany/zanurzeniowy czujnik przewodnoœci wkrêcany, do niskiej przewodnoœci wkrêcany, do niskiej przewodnoœci z przy³¹czem VP wkrêcany, do wysokiej przewodnoœci wyci¹gany czujnik przewodnoœci wyci¹gany czujnik przewodnoœci z przy³¹czem VP czujnik przewodnoœci z ko³nierzem sanitarnym czujnik przewodnoœci z ko³nierzem sanitarnym z przy³¹czem VP przep³ywowy czujnik przewodnoœci

Dok³adnoœæ termoelementu: ± 0,2°C dla 0 do 50°C ± 0,5°C powy¿ej 50°C (nie uwzglêdnia b³êdu dok³adnoœci czujnika)

Certyfikaty do pracy w strefach zagro¿onych Iskrobezpieczeñstwo: FM Class I, II, III Div.1 Grupy A-G T4 Tzew. = 50°C

Kompensacja temperaturowa: liniowy wspó³czynnik temperaturowy 0-5%/°C, woda ultraczysta, przewodnoœæ jonowa lub przewodnoœæ surowa (nieskompensowana)

CSA Class I, II, III Div.1 Grupy A-G T4 Tzew. = 50°C

Wspó³pracuj¹ce termoelementy: 100 W lub 1 000 W wykrywane automatycznie Wspó³czynnik temperatury otoczenia: ATEX

± 0,05% odczytu/°C Maksymalna d³ugoœæ kabla: 61 m

Baseefa 04ATEX0213X Eex ia IIC T4 Tzew. = 0°C do 50°C

SPECYFIKACJA PÊTLI Dok³adnoœæ: w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych w temperaturze 25°C, przy idealnie skalibrowanym czujniku ENDURANCE, przy niezmiennej wartoœci sta³ej celki: Sta³a celki 0,01/cm

Zakres do 50 µS/cm

0,1/cm

0,4 do 50 µS/cm 50 do 200 µS/cm 4 do 5 000 µS/cm 5 000 do 20 000 µS/cm

1,0/cm Strona 8

ATEX CE 1180 II 1 G

Dok³adnoœæ pêtli ±0,7% odczytu ±0,002 µS/cm ±0,7% odczytu ±2% odczytu ±0,7% odczytu ±2% odczytu

Non-Incendive: Class 1, Div 2 Grupy A-D Odporny na zap³on py³u Class II i III, Div. 1 Grupy E-G Obudowa NEMA4/4X Class I, Div 2 Grupy A-D Odporny na zap³on py³u Class II i III, Div. 1 Grupy E-G Obudowa NEMA4/4X T4 Tzew. = 50°C


MODEL Xmt-T PRZETWORNIK PRZEWODNOŒCI INDUKCYJNEJ W£AŒCIWOŒCI Przetwornik Xmt-T przeznaczony jest do pomiaru przewodnoœci lub % stê¿enia. Przystosowany jest do pracy w najciê¿szych warunkach. Przetwornik mo¿e zostaæ skonfigurowany zgodnie z charakterystyk¹ zadan¹ przez u¿ytkownika (tzw. "charakterystyka u¿ytkownika") do pomiaru ppm, stê¿enia procentowego lub zmiennej (bez jednostek) okreœlonej przez u¿ytkownika - wyznaczanej na podstawie zaprogramowanej charakterystyki przewodnoœci. Przetwornik Xmt-T automatycznie rozpoznaje typ zastosowanego termoelementu RTD (Pt100 lub Pt1000). W celu zwiêkszenia dok³adnoœci odczytów wysokiej przewodnoœci, uwzglêdniana jest rezystancja przewodów czujnika, a pomiary s¹ automatycznie korygowane. Przetwornik Xmt-T ma zaprogramowane charakterystyki: 0-12% NaOH, 0-15% HCl, 0-20% NaCl oraz 0-25% i 96-99,7% H2SO4. Kompensacja temperatury w oparciu o liniowy wspó³czynnik temperatury; mo¿e zostaæ wy³¹czona - wtedy bêdzie wyœwietlana zgrubna wartoœæ przewodnoœci.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA PÊTLI

Automatyczna kompensacja temperatury:

Dok³adnoœæ pêtli: Razem z czujnikiem model 228 lub model 225, z 50 cm przewodem przy jednopunktowej kalibracji laboratoryjna dok³adnoœæ w temp. 25°C mo¿e wynosiæ ±2% zakresu i ±50 µS/cm. Dla optymalnych wyników nale¿y przeprowadziæ standaryzacjê czujnika w procesie. W rzeczywistych warunkach procesowych, w ró¿nych temperaturach lub przy zastosowaniu innych czujników dok³adnoœæ mo¿e byæ inna.

3-przewodowy Pt100 lub Pt1000 RTD Przewodnoœæ: 0 do 200°C Stê¿enie %: 0 do 100°C Diagnostyka: Ci¹g³a diagnostyka eliminuje problem ustalania przyczyny wadliwej pracy, informuj¹c u¿ytkownika o nastêpuj¹cych usterkach: B³¹d kalibracji Uszkodzona pamiêæ ROM B³¹d nachylenia charakt. temp. B³¹d zera Temp. powy¿ej zakresu Uszkodzona p³yta CPU Temp. poni¿ej zakresu Ostrze¿enie na wejœciu W przypadku wykrycia jednego z wy¿ej wymienionych zdarzeñ na wyœwietlaczu pojawia siê odpowiedni komunikat Komunikacja cyfrowa: HART: PV, SV i TV przypisywalne do pomiaru (przewodnoœæ, opornoœæ lub stê¿enie) temperatury i zgrubnej przewodnoœci. Surowa przewodnoœæ oznacza pomiar bez uwzglêdnienia korekty temperaturowej. Fieldbus (ORP): trzy bloki. Wszystkie przypisywalne do pomiaru (przewodnoœæ, opornoœæ lub stê¿enie), temperatury i przewodnoœci surowej. Surowa przewodnoœæ oznacza pomiar bez uwzglêdnienia korekty temperaturowej. Czas wykonania 75 milisekund. Jeden blok PID; czas wykonania 150 milisekund. Typ urz¹dzenia 4086: rewizja 1, certyfikat ITK4.6

SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA @ 25°C Zakres pomiarowy: 50 do 2 000 000 µS/cm (patrz: tabela poni¿ej)

Kalibracja: wg wzorcowo skalibrowanego czujnika i analizatora lub na podstawie pomiaru w roztworze o znanej przewodnoœci.

ZALECANE CZUJNIKI: Model 222 Model 225 Model Model Model Model Model

226 228 242 245 247

przep³ywowy czujnik przewodnoœci przep³ywowy, samoczyszcz¹cy (CIP) czujnik przewodnoœci wkrêcany/zanurzeniowy czujnik przewodnoœci wkrêcany/zanurzeniowy czujnik przewodnoœci przep³ywowy czujnik przewodnoœci czujnik przewodnoœci do zastosowañ sanitarnych zanurzeniowy/przep³ywowy czujnik przewodnoœci

Certyfikaty do pracy w strefach zagro¿onych Iskrobezpieczeñstwo: FM Class I, II, III Div.1 Grupy A-G T4 Tzew. = 50°C CSA Class I, II, III Div.1 Grupy A-G T4 Tzew. = 50°C

Powtarzalnoœæ: ±0,25% odczytu Dok³adnoœæ temperatury: ±0,2°C dla 0 do 50°C ±0,5°C powy¿ej 50°C (nie uwzglêdnia b³êdu dok³adnoœci czujnika)

ATEX

Ustawianie liniowego wspó³czynnika temperaturowego: 0-5%/°C

Non-Incendive: Class 1, Div 2 Grupy A-D Odporny na zap³on py³u Class II i III, Div. 1 Grupy E-G Obudowa NEMA4/4X

Zakres % stê¿enia: wodorotlenek sodu: 0 do 12% kwas chlorowodorowy: 0 do 15% kwas siarkowy: 0 do 25% i 96,0 do 99,7% chlorek sodu: 0 do 20%

ATEX CE 1180 II 1 G Baseefa 04ATEX0213X Eex ia IIC T4 Tzew. = 0°C do 50°C

Class I, Div 2 Grupy A-D Odporny na zap³on py³u Class II i III, Div. 1 Grupy E-G Obudowa NEMA4/4X T4 Tzew. = 50°C

Wspó³czynnik temperatury otoczenia: ±0,1% odczytu ±2µS/cm na °C Maksymalna d³ugoœæ kabla: 30 m

ZALECANE ZAKRESY PRACY CZUJNIKÓW INDUKCYJNYCH Model Znamionowa sta³a celki Przewodnoœæ min. (µS/cm) Przewodnoœæ maks. (µS/cm)

226 1,0

228 3,0

225 3,0

222 (1-cal.) 222 (2-cal.) 6,0 4,0

242 *

245 *

247 3,5

50

200

200

500

500

100*

100*

500

1 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000*

2 000 000

2 000 000

* Dla modeli 242 i 245 wartoœci zale¿¹ od konfiguracji czujnika i jego okablowania Uwaga: Powy¿sze wartoœci przewodnoœci podane s¹ dla temp. 25°C i nachylenia krzywej temp. 2% na °C. Zakres maksymalny bêdzie ni¿szy dla roztworów o wiêkszym nachyleniu krzywej temp. Przewodnoœæ minimalna zale¿y od czujnika.

Strona 9


PRZYK£ADOWY WYGL¥D G£ÓWNEGO EKRANU WYŒWIETLACZA DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIARÓW:

£atwe w obs³udze menu prowadzi u¿ytkownika przez wszystkie kroki programowania. Poni¿ej pokazano procedurê kalibracji czujnika chloru. 12.34 PPM

Xmt-P

26.3°c

pH

16.78pH

G³ówny ekran

MENU key

12.34 pH 26.3*C

Enter Security

16.78mA

Code: 000 ENTER key

impedancja elektrody szklanej

12.34 pH

26.3*C

G:1234M^

R:123k^

Calibrate

Hold

Program

Display ENTER key

Cal?

pH

Chlorine

Temp ENTER key

Cal?

Xmt-C

InProcess

przewodnoϾ

Zero ENTER key

12.34 S/cm 26.3*C

16.78mA

Wait for stable reading.

Stable?

10.00ppm

Press enter.

Xmt-T:

ENTER key

stê¿enie procentowe

Take sample;

12.34 % 26.3*C

Press enter. ENTER key

16.78mA Live

10.00ppm

Cal

10.00ppm ENTER key

Xmt-A

Cal in progress.

pomiar chloru z korekcj¹ pH

Please wait.

1.234 ppm 26.3*C

Strona 10

16.78mA

Pokazuje siê na 2 sekundy

Zaraz po naciœnieciu ENTER na tym ekranie, przetwornik zapamiêta wartoœci pr¹du czujnika i temperatury oraz pH (jeœli stosowany jest osobno pomiar pH razem z wolnym chlorem) i u¿ywa tych wartoœci jako pr¹du do kalibracji. Zmieñ odczyt, tak aby pasowa³ do wyniku. Przetwornik koñczy procedurê kalibracji.


FOUNDATION FIELDBUS (RYSUNEK 1) Rysunek 1 pokazuje przetwornik Xmt-A-FF zastosowany do pomiaru i kontroli chloru i pH w wodzie pitnej. Rysunek pokazuje równie¿ 3 sposoby wykorzystania komunikacji fieldbus do odczytu zmiennych procesowych i konfiguracji przetwornika. Konfigurator Delta V

Konfigurator fieldbus

inny host

Zakoñczenie

Zakoñczenie

Filtr

Zasilacz

XMT-A-FF

Czujnik chloru

Czujnik pH

Proces

Rys. 1. Konfiguracja przetwornika Xmt-A-FF przy zastosowaniu komunikacji FOUNDATION fieldbus. OPROGRAMOWANIE DO ZARZ¥DZANIA APARATUR¥ POLOW¥ (AMS - ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS) (Rys. 2, 3 i 4) Okno Rosemount Analytical w oprogramowaniu AMS umo¿liwia dostêp do wszystkich przetworników pomiarowych i pozwala na ich konfiguracjê. U¿ytkownik mo¿e odczytywaæ pomiary surowe i po kompensacji, zmieniaæ ustawienia, ponownie konfigurowaæ przetwornik z dowolnego miejsca na obiekcie. Na rys. 2 przedstawiono przyk³adowe okna oprogramowania stosowanego przy komunikacji HART AMS. Rysunki 2 i 3 pokazuj¹ dwa z wielu ekranów konfiguracji i pomiaru przy zastosowaniu komunikacji HART. Rysunek 4 pokazuje ekran konfiguracji przy zastosowaniu komunikacji FOUNDATION fieldbus.

Rys. 2. Okno AMS danych konfiguracyjnych czujnika przy zastosowaniu komunikacji HART. Strona 11


Rys. 3. Okno AMS z danymi procesowymi przy komunikacji HART.

Rys. 4. Okno AMS z konfiguracjยน przy komunikacji FF.

Strona 12


milimetry cale

Wyciêcia, 3 miejsca Otwory pod³¹czeñ elektrycznych - 6 miejsc Przystosowane do zaœlepek 1" lub d³awików PG13.5 Panel dostarczany osobno Maksymalna gruboœæ 9,52 mm Widok z góry

Obudowa do monta¿u panelowego

Obrêcz monta¿owa i œruby (sztuki) dostarczane z analizatorem Widok z przodu

Widok z boku

Widok z do³u 2 miejsca Maksymalny promieñ

Wyciêcia panelu

Nie nale¿y w³¹czaæ zasilania ani obs³ugiwaæ urz¹dzenia przy otwartej obudowie Rys. 5. Monta¿ panelowy. Dostêp do zacisków do pod³¹czenia przewodów przez tyln¹ pokrywê.

Strona 13


Œciana

milimetry cale

Piasta monta¿owa 4 miejsca Samogwintuj¹cy wkrêt, 6 sztuk, z uszczelk¹ (dostarczane z analizatorem) Œruby obudowy, 4 miejsca Widok z boku

Œciana

Widok z przodu Œruba pokrywy (4) Obudowa przednia Uszczelka Obudowa tylna

Œciana

Widok z do³u

Wyciêcia Otwory po monta¿ œruby samogw. (4 miejsca)

PRZETWORNIK DOSTARCZANY JEST Z ZAŒLEPIONYMI OTWORAMI NA PRZEWODY. PRZEK£UÆ MEMBRANÊ ZA POMOC¥ SAMOGWINTUJ¥CEJ SIÊ ŒRUBY.

Rozmieszczenie otworów do monta¿u na œcianie Rys. 6. Monta¿ na powierzchni. Panel przedni jest zawiasowo mocowany od spodu. W celu wygodniejszego dostêpu do zacisków przewodów mo¿na go odchyliæ do do³u.

Strona 14


milimetry cale

Widok z boku Widok z przodu Œruba pokrywy (4) Obudowa przednia

2" rura dostarczana przez innych Wyciêcia 2 miejsca

Uszczelka Obudowa tylna

Wyciêcia Obrêcz mocuj¹ca do rury 2" 2 uchwyty monta¿owe na 2 calow¹ rurê w zestawie PN 23820-00 Widok z do³u

PRZETWORNIK DOSTARCZANY JEST Z ZAŒLEPIONYMI OTWORAMI NA PRZEWODY. NA RYSUNKU POKAZANO MONTA¯ NA RURZE PIONOWEJ. DO MONTA¯U POZIOMEGO NALE¯Y OBRÓCIÆ WSPORNIK I ŒRUBÊ "U" O 90 STOPNI.

Rys. 7. Monta¿ na rurze. Panel przedni jest zawiasowo mocowany od spodu. W celu wygodniejszego dostêpu do zacisków przewodów mo¿na go odchyliæ do do³u.

Strona 15


Informacje dotycz¹ce sposobu zamawiania. Dwuprzewodowy przetwornik Solu Comp model Xmt przeznaczony jest do pomiaru pH/ORP, przewodnoœci (kontaktowej i indukcyjnej) i do pomiarów amperometrycznych - tlenu, ozonu, chloru i monochloraminy. Do pomiarów wolnego chloru, które czêsto wymagaj¹ ci¹g³ej korekcji pH, jest dodatkowe wejœcie dla czujnika pH. MODEL Xmt

MIKROPROCESOROWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK TYPU SMART

KOD P C T A

WYMAGANY WYBÓR OPCJI pH/ORP Przewodnoœæ kontaktowa Przewodnoœæ indukcyjna Amperometryczny (tlen, ozon i chlor)

KOD HT FF FI

WYMAGANY WYBÓR OPCJI wyjœcie analogowe 4-20 mA z na³o¿onym sygna³em cyfrowym HART wyjœcia cyfrowe FOUNDATION fieldbus wyjœcia cyfrowe FOUNDATION fieldbus z FISCO

KOD 10 11

WYMAGANY WYBÓR OPCJI Monta¿ panelowy Monta¿ na œcianie/rurze (numer katalogowy zestawu akcesoriów do monta¿u na rurze: PN 23820-00)

KOD 60 67 69 73

ATESTY bez atestów FM certyfikat iskrobezpieczeñstwa (wymagana jest odpiednia bariera bezpieczeñstwa) CSA certyfikat iskrobezpieczeñstwa (wymagana jest odpiednia bariera bezpieczeñstwa) ATEX certyfikat iskrobezpieczeñstwa (wymagana jest odpiednia bariera bezpieczeñstwa)

Xmt-P-HT-10-60

PRZYK£AD

AKCESORIA MODEL/PL 515 230A 23820-00 9240048-00 23554-00

OPIS 515

Zasilacz DC; 24V, dwa izolowane wyjœcia (patrz: karta katalogowa 71-515)

Modu³ alarmu (patrz: karta katalogowa 71-230A) Zestaw do monta¿u na 2" rurze Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, nale¿y podaæ dane do wpisania na tabliczce D³awiki kablowe PG 13,5; 5

Na naszej stronie mo¿na zamawiaæ produkty przez internet

www.emersonprocess.pl Parametry urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie bez ostrze¿enia.

Emerson Process Management

Emerson Process Management Sp. z o.o.

Liquid Division

Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa Tel.: (22) 45 89 200 Faks: (22) 45 89 231 Dzia³ analityki tel.: (22) 45 89 225 www.emersonprocess.pl info.pl@emersonprocess.pl

2400 Barranca Parkway Irvine, CA 92606 USA Tel: (949) 757-8500 Fax: (949) 474-7250 http://www.raihome.com © Rosemount Analytical Inc. 2005

PDS_Xmt_71-XMT_H_2005-11_PL  

Model Xmt™ 1 rodzina dwuprzewodowych przetworników W£AŒCIWOŒCI I ZASTOSOWANIE Karta katalogowa 71-XMT/wersja H Listopad 2005 1 Xmt jest znak...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you