Page 1

3R]LRP

.DUWDNDWDORJRZD IP203 &]eUZLHF 06

Mobrey system063

3RPLDU\SR]LRPXLSU]HSá\ZXZJRVSRGDUFHZRGQRĞFLHNRZHM UltradŸwiêkowy i hydrostatyczny system pomiaru poziomu serii MSP firmy MOBREY posiada d³ug¹ i pe³n¹ sukcesów historiê zastosowañ w gospodarce wodnej i wodno-œciekowej. Najnowszy produkt wywodz¹cy siê z serii MSP90 zaprojektowano z wykorzystaniem nowego mikroprocesora o du¿ej mocy, daj¹cego podwy¿szon¹ funkcjonalnoœæ i ³atwoœæ w obs³udze poprzez intuicyjny interfejs obs³ugi HMI (Human Machine Interface).

System sk³ada siê z zasilanego z pêtli pr¹dowej 4-20mA przetwornika oraz uniwersalnej jednostki steruj¹cej, wyposa¿onej w klawiaturê oraz podœwietlany wyœwietlacz LCD. Jednostka steruj¹ca, która zasila i monitoruje przetwornik w pêtli pr¹dowej, jest dostêpna w wersji panelowej i naœciennej. Ca³y system posiada certyfikat ATEX II (1) G dopuszczaj¹cy do pracy w strefie zagro¿onej wybuchem, eliminuj¹cy koniecznoœæ zewnêtrznego separowania sygna³u pomiarowego.

Modu³owa koncepcja systemu pozwala wybraæ jeden z odpowiednich przyrz¹dów: !ultradŸwiêkowy przetwornik poziomu !hydrostatyczny przetwornik poziomu !panelow¹ jednostkê steruj¹c¹ !naœcienn¹ jednostkê steruj¹c¹ System wyposa¿ono w wyjœcie pr¹dowe 4-20mA, dwustanowe wyjœcia przekaŸnikowe oraz wiele dodatkowych funkcji czêsto wykorzystywanych w gospodarce wodno-œciekowej: !pomiar poziomu w zbiornikach czerpalnych, system sterowania pompami i pomiar przep³ywu w kana³ach otwartych -sterowanie 4 pompami w re¿imie praca/wspomaganie lub praca/gotowoœæ wraz z programowaln¹, sekwencyjn¹ zmian¹ pomp -mo¿liwoœæ konfiguracji jako urz¹dzenie sygnalizacyjne lub urz¹dzenie pomiarowe dla przep³ywów w kana³ach otwartych !pomiar sumy/ró¿nicy poziomów i przep³ywów -mo¿liwoœæ obliczania ró¿nicy pomiêdzy dwoma sygna³ami wejœciowymi, np. ró¿nicy poziomów -mo¿liwoœæ sumowania dwóch sygna³ów w celu obliczenia ³¹cznej objêtoœci w dwóch zbiornikach lub przep³ywu w dwóch kana³ach !pomiar przep³ywu w kana³ach otwartych z uk³adem rejestracji danych -obliczanie przep³ywu w kana³ach otwartych odbywa siê na podstawie normy ISO4360, ISO1438/1, ISO4359, Uniklar-77K -rejestracja do 4800 próbek z programowalnymi odstêpami czasowymi -automatyczny szybki zapis w sytuacjach wyj¹tkowych


Dzia³anie danych, przetwornik oblicza odleg³oœæ od powierzchni cieczy i przesy³a t¹ informacjê do jednostki steruj¹cej w postaci sygna³u z zakresu 4-20mA. Opcjonalnie sygna³ 4-20 mA mo¿e byæ dostarczany do jednostki steruj¹cej z hydrostatycznego przetwornika poziomu. Jednostka steruj¹ca u¿ywa tych informacji do sterowania przekaŸnikami, które mog¹ byæ dowolnie wykorzystane przez operatora. Mog¹ one okreœlaæ poziom w zbiorniku lub natê¿enie przep³ywu w kanale otwartym. Jednostkê steruj¹c¹ wyposa¿ono w 5 przekaŸników oraz wyjœcie pr¹dowe 4-20mA.

Przetwornik ultradŸwiêkowy wysy³a impuls ultradŸwiêkowy w kierunku powierzchni mierzonej cieczy i wykrywa odbity od powierzchni sygna³. Wewnêtrzny mikroprocesor, wykorzystuj¹cy zaprogramowan¹ prêdkoœæ dŸwiêku, przelicza czas powrotu sygna³u do odbiornika na odleg³oœæ pomiêdzy powierzchni¹ czo³ow¹ czujnika, a powierzchni¹ cieczy. Wbudowany czujnik temperatury kompensuje efekt zmian temperaturowych dla prêdkoœci dŸwiêku w obszarze pracy czujnika. Na podstawie tych

Czytelny, czteroliniowy wyœwietlacz LCD pokazuje wartoœæ zmiennych pomiarowych, jak równie¿ inne, wa¿ne dla operatora informacje. Dodatkowo wyœwietlana jest graficzna reprezentacja stanu wyjœcia pr¹dowego i przekaŸników. Membranowa klawiatura pozwala na wygodn¹ obs³ugê przyrz¹du bez u¿ycia dodatkowego programatora, a przejrzysta struktura menu oraz automatyczne wspomaganie programowania skracaj¹ czas przygotowania urz¹dzenia do pracy i eliminuj¹ b³êdy.

Typowe zastosowania System sterowania pompami Przetwornik montowany jest najczêœciej na zewnêtrznym wysiêgniku za pomoc¹ calowego gwintu w górnej czêœci obudowy lub z wykorzystaniem standardowego uchwytu i przeciwnakrêtki, dostarczanych z przyrz¹dem. Jeœli stosowany jest hydrostatyczny przetwornik poziomu, najczêœciej jest on zawieszony na kablu

lub przymocowany klamr¹ do dna studni, zbiornika b¹dŸ kana³u. Dwu¿y³owy kabel przetwornika pod³¹czany jest do odpowiednich zacisków jednostki steruj¹cej, z których przetwornik jest równie¿ zasilany. Po zakoñczeniu czynnoœci monta¿owych jednostka jest gotowa do zaprogramowania.

Sterowanie pompami przy u¿yciu przekaŸników

Zadane poziomy w³¹czania przekaŸników steruj¹cych/alarmowych lub do sterowania prac¹ pomp

Zerowy punkt odniesienia

Wyjœcie analogowe 4-20mA

Bezpoœrednie sterowanie pompami w systemie MSP odbywa siê za pomoc¹ 5 przekaŸników, które mog¹ byæ zamiennie u¿yte do celów alarmowych wszystkie s¹ niezale¿nie programowalne. Dla potrzeb gospodarki wodnoœciekowej jednostka steruj¹ca jest wyposa¿ona w nastêpuj¹ce funkcje:

! ka¿demu przekaŸnikowi mo¿na

! OpóŸnienie pomiêdzy sygna³ami

przypisaæ progi w³¹czenia/wy³¹czenia, a wiêc kszta³towaæ histerezê dzia³ania ! sterowanie 4 pompami mo¿e byæ realizowane przy pomocy 4 przekaŸników w standardowym trybie sekwencyjnym lub jednym z popularnych uk³adów sterowania: - PRACA/GOTOWOŒÆ - PRACA/WSPOMAGANIE ! PrzekaŸniki mo¿na zaprogramowaæ tak, aby pompy wy³¹cza³y siê przy takim samym poziomie lub przy ró¿nych poziomach ! Mo¿liwoœæ wyboru automatycznego sterowania sekwencyjnego lub rêcznego wyboru pompy g³ównej ! Mo¿liwoœæ programowalnej, dynamicznej zmiany poziomu w zakresie kilku centymetrów w celu ochrony przed narastaniem niepo¿¹danych narostów na œciankach zbiornika ! Zegar czasu rzeczywistego pozwala na pominiêcie zaprogramowanych charakterystyk sterowania pompami w celu wykorzystania tañszej taryfy energii elektrycznej, np. w godzinach nocnych

na przekaŸnikach zapobiega przeci¹¿eniu elektrycznemu lub hydraulicznemu !Mo¿liwoœæ definiowania periodycznej pracy pomp i czêstotliwoœci opró¿niania studzienek !Mo¿liwoœæ rejestracji i monitoringu czasu pracy ka¿dej z pomp !Mo¿liwoœæ obliczenia przepompowanej objêtoœci oraz sygnalizacji spadku wydajnoœci pomp poni¿ej zdefiniowanej wartoœci Inne funkcje przekaŸników Pi¹ty przekaŸnik jest przekaŸnikiem zabezpieczaj¹cym lub alarmowym sygnalizuje utracone echo, b³¹d programu lub b³¹d systemu. Mo¿e on byæ równie¿ przeprogramowany na standardowy przekaŸnik steruj¹cy. Ka¿dy przekaŸnik mo¿e byæ tak¿e zaprogramowany jako sygnalizator szybkoœci narastania lub szybkoœci opadania alarmu, temperatury, czy poziomu, jako alarmowy sygnalizator braku przep³ywu, jak równie¿ alarmowy sygnalizator wydajnoœci pompy.


System pomiaru iloœci cieczy w zbiorniku System MSP mo¿e bezpoœrednio przeliczaæ chwilow¹ wartoœæ poziomu na objêtoœæ cieczy dla szeregu standardowych zbiorników: ! zbiornik cylindryczny pionowy ! zbiornik z dnem sto¿kowym ! zbiornik cylindryczny poziomy ! zbiornik cylindryczny poziomy z pó³kulistymi zakoñczeniami ! zbiornik kulisty

Zbiornik kulisty

Mo¿na równie¿ wykorzystaæ wspó³czynnik skalowania, który umo¿liwia wyœwietlenie iloœci cieczy w zbiorniku w dowolnie wybranych jednostkach objêtoœci. Wiele z nich jest systemowych. Objêtoœæ zbiorników o innych kszta³tach mo¿na obliczaæ

Zbiornik cylindryczny poziomy

Zbiornik z dnem sto¿kowym

korzystaj¹c z programowalnej charakterystyki 20-punktowej. Wprowadzone dane dotycz¹ce zale¿noœci iloœci cieczy od poziomu w zbiorniku pozwalaj¹, dziêki interpolacji, obliczyæ objêtoœæ dla wszystkich wartoœci poœrednich

poziomu. PrzekaŸniki i wyjœcie pr¹dowe mog¹ byæ sterowane przez wartoœæ mierzon¹ lub wartoœæ obliczon¹. Wyœwietlacz mo¿e byæ skonfigurowany do wskazywania aktualnego poziomu, objêtoœci lub pozosta³ej dostêpnej objêtoœci zbiornika.

Pomiar ró¿nicy poziomów W przypadku, gdy konieczna jest znajomoœæ wartoœci ró¿nicy dwóch poziomów, na przyk³ad kiedy ró¿nica poziomów jest uzale¿niona od stanu cieczy na przegrodzie lub przed i za krat¹, mo¿liwe jest zastosowanie jednostki steruj¹cej wspó³pracuj¹cej z dwoma przetwornikami poziomu wyposa¿onymi w protokó³ komunikacji HART. W uk³adzie z dwoma przetwornikami realizowane s¹ nastêpuj¹ce funkcje obliczeniowe: ! poziom, iloœæ cieczy lub natê¿enie przep³ywu cieczy pod przetwornikiem 1 ! poziom, iloœæ cieczy lub natê¿enie przep³ywu cieczy pod przetwornikiem 2 ! ró¿nica poziomów pomiêdzy przetwornikami 1 i 2 ! suma funkcji wybranych dla obu przetworników poziomu, objêtoœci lub przep³ywu

Ró¿nica poziomów

Sterowanie przekaŸnikami i wyjœciem pr¹dowym mo¿e byæ realizowane przez któr¹kolwiek z tych funkcji, a wyœwietlacz mo¿e byæ konfigurowany do pokazywania wartoœci mierzonej jednego z przetwornika, b¹dŸ ró¿nicy lub sumy tych wartoœci mierzonych.

Komunikacja z wykorzystaniem protoko³u HART odbywa siê po standardowej, pr¹dowej linii sygna³owej, ³¹cz¹cej przetwornik z jednostk¹ steruj¹c¹.


Pomiar przep³ywu w kana³ach otwartych Pomiar przep³ywu polega na pomiarze poziomu cieczy przed standardowym, przelewowym elementem spiêtrzaj¹cym lub mierniczym kana³em zwê¿kowym.

Przelew trójk¹tny, równanie wyk³adnicze o wyk³. 5/2

W zastosowaniach pomiaru przep³ywu w kana³ach otwartych, czujnik poziomu jest montowany przed elementem spiêtrzaj¹cym, zgodnie ze standardowymi zaleceniami. Wskazówki te okreœlaj¹ równie¿ zwi¹zek pomiêdzy poziomem cieczy w punkcie pomiarowym, a wartoœci¹ przep³ywu w kanale. Równania opisuj¹ce kana³ z przelewem trójk¹tnym i zwê¿kami Venturiego, jak równie¿ wiele innych znanych równañ, zosta³o zaprogramowanych w jednostce steruj¹cej. W przypadku, gdy przep³yw jest zgodny z norm¹ BS3680, jednostka steruj¹ca pozwala na przeliczenie poziomu przed spiêtrzeniem, na wartoœæ przep³ywu z wykorzystaniem 20-punktowej charakterystyki. Jeœli nie jest dostêpna charakterystyka elementu spiêtrzaj¹cego, firma Solartron Mobrey oferuje obliczenie tej krzywej bazuj¹c na wymiarach i danych dla przep³ywów dostarczonych przez u¿ytkownika. Arkusz obliczeniowy podaje wszystkie parametry konieczne do zaprogramowania jednostki steruj¹cej razem z przewidywan¹ wartoœci¹ niepewnoœci dla okreœlonego zastosowania. Typowe elementy spiêtrzaj¹ce dla których s¹ dostêpne charakterystyki b¹dŸ odpowiednie równania przeliczeniowe:

Kana³ mierniczy Venturiego, równanie wyk³adnicze o wyk³. 3/2

!przelew trójk¹tny !zwê¿ka Venturiego - profil prostok¹tny - profil pó³kolisty - profil trapezowy !przelew o profilu trójk¹tnym ! zwê¿ka Parshalla !formu³a Manninga - dla rur czêœciowo wype³nionych - dla kana³u o przekroju prostok¹tnym

System MCULOG W wielu przypadkach wymagana jest rejestracja bie¿¹cego przep³ywu z mo¿liwoœci¹ pobrania danych w terminie póŸniejszym do analizy. MCULOG posiada pamiêæ, w której mo¿e zapisaæ 4800 próbek z zdefiniowanym odstêpem czasowym. W przypadku przekroczenia wartoœci przep³ywu ponad nastawion¹ wartoœæ, system przechodzi w tryb szybkiego zapisu danych do czasu powrotu natê¿enia przep³ywu do wartoœci normalnej. Dodatkowo, zapisywane s¹ wartoœci przep³ywu z okreœlonej godziny wraz z wartoœci¹ najwiêkszego przep³ywu z ostatnich 24 godzin. Dane posiadaj¹ znacznik czasu rzeczywistego i s¹ przechowywane w pamiêci do czasu pobrania przez z³¹cze RS232. Dane mog¹ byæ zbierane, przetwarzane i przechowywane poprzez oprogramowanie Solartron Mobrey LogView.

Szczegó³y dotycz¹ce oprogramowania znajduj¹ siê w karcie katalogowej IP122. Funkcjonalnoœæ. MCU900 wyposa¿ony jest w przekaŸniki steruj¹ce, które mog¹ obs³ugiwaæ alarmy dotycz¹ce bie¿¹cego przep³ywu lub pracowaæ jako nadajniki impulsów do zewnêtrznego licznika. Posiada dodatkowe udogodnienie polegaj¹ce na przydzieleniu przekaŸnika dla niskiego przep³ywu. Zapobiega on wskazaniu b³êdu dla bardzo niskiego stanu przep³ywu. Wyjœcia pr¹dowe s¹ proporcjonalne do wartoœci przep³ywu i s¹ u¿ywane do monitorowania procesu, transmisji lub lokalnej rejestracji. System, sumuj¹c przep³ywy, wyœwietla tê wartoœæ naprzemiennie z wartoœci¹ chwilowego przep³ywu w jednostkach uprzednio ustalonych. System posiada dwa wejœcia cyfrowe, które mog¹ byæ wykorzystane do pod³¹czenia dwóch styków. Mog¹ one wstrzymaæ pomiar, wymusiæ sygna³ alarmu lub inne dzia³anie zale¿ne od sygna³ów zewnêtrznych.


Programowanie systemu MSP. Dziêki membranowej klawiaturze na przednim panelu jednostki centralnej i bez koniecznoœci u¿ywania programatora rêcznego system jest ³atwy w programowaniu. Zastosowano przyjazn¹ dla u¿ytkownika strukturê MENU, która bezpoœrednio prowadzi krok po kroku poprzez procedury programowania i zapobiega przypadkowym b³êdom. HMI jest wspólny dla innych produktów Solartron Mobrey, dlatego operator nie musi uczyæ siê i pamiêtaæ ró¿nych technik programowania. Gdy u¿ywa siê ultradŸwiêkowego przetwornika firmy Mobrey, kompatybilnego z protoko³em HART, membranowa klawiatura przetwornika MCU900, s³u¿y równie¿ do konfiguracji przetwornika i konfiguracji zakresu dla wejœcia pr¹dowego 4-20mA. Przetwornik ma w standardzie wyjœcie 4-20mA, natomiast jednostka steruj¹ca MCU jest ³atwo programowalna dla operatora we w³aœciwej czêœci tego zakresu wejœcia pr¹dowego. Dla bardziej zaawansowanych zastosowañ, jak sterowanie pompami lub pomiary przep³ywu dla otwartego kana³u, jednostka steruj¹ca oferuje pomoc w postaci "Wizard" asystenta dla zapewnienia poprawnoœci danych wprowadzanych do pamiêci jednostki. Jednostka steruj¹ca jest wyposa¿ona w 4 liniowy wyœwietlacz LCD, który wyœwietla opcje programowania i wartoœci wprowadzane. W kompletnej konfiguracji wyœwietlacz LCD pokazuje wartoœæ mierzon¹ poziomu lub przep³ywu oraz status wejœæ i wyjœæ, natomiast s³upek bar graph reprezentuje stan wyjœcia pr¹dowego. Istnieje mo¿liwoœæ konfiguracji wyœwietlacza tak, aby pokazywa³ wartoœci wybrane przez operatora.

Cztero liniowy wyœwietlacz LCD

4 kierunkowe przyciski pozwalaj¹ce na pos³ugiwanie siê MENU oraz programowanie

Powrót do poprzedniego ekranu

Akceptacja wprowadzanych danaych

Wyœwietlacz i klawiatura

Status on-line off-line

Stan wejϾ cyfrowych

Stan komunikacji cyfrowej

WartoϾ mierzona

Wyœwietlacz LCD

MCU900 widok uk³adu klawiatury i wyœwietlacza

Stan przekaŸników

Graficzny stan wyjœcia analogowego 4-20mA


Przetwornik MCU900W do zabudowy naœciennej Stopieñ ochrony IP65 pozwala na monta¿ jednostki steruj¹cej wewn¹trz lub na zewn¹trz budynku. Po zdjêciu dolnej pokrywy uzyskuje siê dostêp do wszystkich z³¹czy transmisyjnych i zasilaj¹cych, co zapobiega przed ingerencj¹ do komory z g³ówn¹ elektronik¹.

Przetwornik MCU900Pdo zabudowy panelowej Wszystkie funkcje przetwornika s¹ równie¿ dostêpne w wersji MCU900P o szerokoœci 139mm przystosowanym do monta¿u w panelu. Z³¹cza transmisyjne i zasilaj¹ce zosta³y umieszczone w tylnej czêœci obudowy. W przypadku koniecznoœci monta¿u w tym samym panelu kilku jednostek, nale¿y zachowaæ cyrkulacjê powietrza pomiêdzy nimi. Jeœli liczba jednostek przekracza 3, koniecznoœci¹ jest u¿ycie wiatraczka wymuszaj¹cego przep³yw powietrza.

MCU900W wersja naœcienna

MCU900P wersja panelowa

Wejœcia.

Cechy u¿ytkowe

! Ka¿dy sygna³ jest standardowy

! programowanie wspomagane przez

4-20mA. MCU zasila przetwornik napiêciem 24VDC z maksymaln¹ wartoœci¹ pr¹du 25mA, ale równie¿ akceptuje sygna³ z przetwornika zasilanego z innego Ÿród³a. Przetwornik mo¿e znajdowaæ siê w strefie zagro¿onej, poniewa¿ zasilanie jest w pe³ni chronione. Nie s¹ wymagane dodatkowe bariery bezpieczeñstwa. Ewentualnie jednostka akceptuje cyfrowe wejœcia po protokole HART/SMART z przetwornika, co pozwala na dostêp do uniwersalnych cech i komend. ! Zasilanie g³ówne 115VAC lub 230VAC ! 2 wejœcia z beznapiêciowych kontaktów

"Wizard” asystenta

! przejrzystoœæ wyœwietlacza LCD ! opatentowane oprogramowanie rozpoznaj¹ce echo dla zapewnienia niezawodnego œledzenia poziomu. Zawiera procedury, dziêki którym eliminuje siê problemy z ruchem, pulsuj¹cym poziomem, fa³szywym echem i wieloma innymi problemami w przemyœle ! mo¿liwoœæ zaprogramowania funkcji linearyzacji lub u¿ycia 20 punktowej krzywej u¿ytkownika ! posiada mo¿liwoœæ przeprowadzenia testu wyjœæ i alarmów poprzez autosymulacjê rosn¹cego lub malej¹cego poziomu cieczy

Wyjœcia

! pr¹dowe wyjœcie o zakresie 4-20mA proporcjonalne do wartoœci mierzonej. Wyjœcia te mog¹ byæ skalowane w ka¿dej czêœci zakresu stosownie do wymagañ ! 4 sterowane przekaŸniki wykorzystywane do sygnalizowania alarmów, kontroli i diagnostyki procesu. Istnieje mo¿liwoœæ zaprogramowania przekaŸników do sterowania pompami. ! 5-ty przekaŸnik jest przekaŸnikiem zabezpieczaj¹cym lub alarmowym, mo¿e równie¿ byæ przeprogramowany na standardowy przekaŸnik steruj¹cy przekaŸnik mo¿e byæ przeznaczony jako wyjœcie impulsowe dla sumatora przep³ywu

Dane techniczne. Elektryczne Zasilanie

115V lub 230VAC +/-15%, 50/60Hz, pobór mocy 10VA max

Wejœcie pr¹dowe

4-20mA lub/i transmisja cyfrowa HART. Zasila 23,5V DC ze Ÿród³a 400Ω

Wejœcia steruj¹ce

2 beznapiêciowe kontakty

Wyjœcia pr¹dowe

4-20mA, izolowane 1kΩ, rozdzielczoœæ 12-bitowa

PrzekaŸniki

5 SPCO, 5A, przy 240V AC

Wejœcie kablowe

5 wejœæ (2 uszczelnione i 3 zaœlepione)

Po³¹czenie kablowe

Wersja naœcienna - przy³¹czeniowe zaciskowe bloki w odseparowanej komorze Wersja panelowa - dwie listwy zaciskowe z ty³u przyrz¹du

Mechaniczne Materia³

poliwêglan

Wymiary

Wersja naœcienna szerokoœæ 213mm, wysokoœæ 185mm, d³ugoœæ 84mm Wersja panelowa szerokoœæ 139mm, wysokoœæ 69mm, d³ugoœæ 165mm

Stopieñ ochrony

Wersja naœcienna IP65 wewn¹trz / na zewn¹trz, Wersja panelowa IP40 wewn¹trz

Temperatura

od -40°C do +55°C (w przypadku 3 jednostek montowanych w jednym panelu wymagany jest dodatkowy wentylator dla utrzymania odpowiedniej cyrkulacji powietrza)

Atesty

ATEX II (1)G CENELEC [EEx ia] IIC

KDBarbara w trakcie procedury


UltradŸwiêkowy przetwornik poziomu MSP900SH Przetwornik zasilany z pêtli 24V DC jest fabrycznie uszczelniony i dostarczony z kablem, co pozwala na bezpoœredni¹ instalacjê na obiekcie. Czujnik zosta³ zaprojektowany tak aby generowa³ na wyjœciu sygna³ 4-20mA proporcjonalny do poziomu cieczy lub odleg³oœci do lustra cieczy. Jednostka steruj¹ca zasila przetwornik. Za pomoc¹ klawiatury jednostki, MSP900SH jest konfigurowany stosownie do aplikacji. Hydrostatyczny czujnik poziomu 9700 Hydrostatyczny przetwornik poziomu 9700 jest wykonany ze stali nierdzewnej 316S odpornej na korozje z zabudowanym ceramicznym czujnikiem ciœnienia. Czujnik jest zasilany 24V DC z pêtli. Jest fabrycznie wyposa¿ony w wymagan¹ d³ugoœæ kabla. Przetwornik jest uszczelniony i posiada stopieñ ochrony IP68 do g³êbokoœci zanurzenia 120m. Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ zdalnego ustawiania zera i zakresu pomiarowego (jako opcja). MSP900SH

9700

Specyfikacja techniczna Przetwornik ultradŸwiêkowy

Przetwornik hydrostatyczny

0,3 - 12 m..

0 - 120 m.. dla wody

Zasilanie

24VDC z dwu¿y³owej pêtli sygna³owej

24VDC z dwu¿y³owej pêtli sygna³owej

Wyjœcie

4-20mA

4-20mA

Transmisja cyfrowa

HART/SMART

-

Zakres temperatury

od -40°C do +60°C

od -20°C do +80°C

Maksymalna temperatura

od -40°C do +60°C

od -20°C do +80°C

Zakres

Ciœnienie pracy

0bar do +3bar

Materia³ Stopieñ ochrony Przewody

do 120 m.. s³upa wody

UPVC

316SS/ceramika

IP68 (15 m..)

IP68 (120 m..)

dwu¿y³owy ekranowany

dwu¿y³owy ekranowany

Izolacja przewodu

PVC

poliuretan

D³ugoœæ przewodu

3, 20 lub 50 m.. (mo¿liwoœæ skrócenia)

wed³ug zamówienia

Monta¿

1" BSPP i uchwyt

Atesty

ATEX II (1) G, EEx ia IIC T6

Numer karty katalogowej

IP2032

zawieszony lub przymocowany ATEX II 1 G, EEX ia IIB T4 0078

Informacje do zamówieñ System MSP Numer elementu.

Opis

MSP-USTD1/20

Jednostka steruj¹ca pompami, montowana na œcianie z czujnikiem ultradŸwiêkowym o zakresie 12m i kablem o d³ugoœci 20m. Posiada certyfikat bezpieczeñstwa dla strefy zagro¿onej. Równie¿ odpowiedni do pomiaru poziomu i przep³ywu w otwartych kana³ach. Dostarczany w komplecie z montowanym uchwytem i przeciwnakrêtk¹.

MSP-UDIF1/20

Jednostka steruj¹ca, montowana na œcianie z dwoma czujnikami ultradŸwiêkowymi o zakresie 12m i kablem o d³ugoœci 20m dla ka¿dego. Posiada certyfikat bezpieczeñstwa dla strefy zagro¿onej. Równie¿ odpowiedni dla bliŸniaczych kana³ów i przep³ywu w otwartych kana³ach. Dostarczany w komplecie z montowanym uchwytem i przeciwnakrêtk¹.


MSP-ULOG1/20

Rejestruj¹ca jednostka steruj¹ca w wersji naœciennej z oprogramowaniem Mobrey LOGVIEW i jednym ultradŸwiêkowym czujnikiem o zakresie 12m z kablem o d³ugoœci 20m. Posiada certyfikat bezpieczeñstwa dla strefy zagro¿onej. Odpowiedni dla pomiaru poziomu lub przep³ywu w otwartych kana³ach. Dostarczany w komplecie z montowan¹ zawieszk¹ i przeciwnakrêtk¹.

Wszystkie powy¿sze systemy z jednostkami steruj¹cymi s¹ dostêpne w wersji panelowej zamiast jednostek steruj¹cych w wersji naœciennej. Wystarczy zamieniæ kod elementu, zamiast 1 na 2, na przyk³ad: MSP-USTD2/20 Systemy te równie¿ s¹ dostêpne z d³ugoœci¹ kabla 3m lub z 50m. Wystarczy zamieniæ kod z 20 na 3 lub 50 w zale¿noœci od zapotrzebowania. Równie¿, do powy¿szych systemów, istnieje mo¿liwoœæ stosowania hydrostatycznego czujnika ciœnienia w miejsce czujnika ultradŸwiêkowego. Wystarczy zamieniæ kod z U na P: MSP-PSTD1/20. Zakres pomiarowy i d³ugoœæ kabla czujnika jest wymagana w zamówieniu. Pojedyncze urz¹dzenia Komponenty powy¿szych systemów s¹ dostêpne indywidualnie do wykorzystania w innych uk³adach steruj¹cych. Numery komponentów podane s¹ poni¿ej: MCU-901WX-A

Jednostka steruj¹ca przeznaczona do kontroli pomp, poziomu, przep³ywu w otwartych kana³ach w wersji naœciennej

MCU-901PX-A

Jednostka steruj¹ca przeznaczona do kontroli pomp, poziomu, przep³ywu w otwartych kana³ach w wersji panelowej

MCU-902WX-A

Jednostka steruj¹ca przeznaczona do pomiaru ró¿nicy poziomów, przep³ywu w otwartych kana³ach w wersji naœciennej

MCU-902PX-A

Jednostka steruj¹ca przeznaczona do pomiaru ró¿nicy poziomów, przep³ywu w otwartych kana³ach w wersji panelowej

MCULOGWX-A

Jednostka steruj¹ca w wersji naœciennej z wbudowanym rejestratorem dla przep³ywu w otwartych kana³ach plus oprogramowanie Mobrey Log-View

MCULOGPX-A

Jednostka steruj¹ca w wersji panelowej z wbudowanym rejestratorem dla przep³ywu w otwartych kana³ach plus oprogramowanie Mobrey Log-View

MSP900SH-A/20

Jeden ultradŸwiêkowy czujnik , zakres pomiarowy 12m, z fabrycznie do³¹czonym 20m kablem. Posiada certyfikat dla strefy zagro¿onej wybuchem

9700 Series

Hydrostatyczny przetwornik ciœnienia, stopieñ ochrony IP68 (120m), z fabrycznie do³¹czonym kablem, zakres i d³ugoœæ kabla zale¿nie od zamówienia

Akcesoria. MSP-BRK4 MSP-FLG4 MSP-HVD MSP-LogView

Wspornik ze stali nierdzewnej 316 do monta¿u lub wieszania czujnika MSP900SH 2"ANSI #150/DN50 PN50 monta¿owy ko³nierz dla czujnika MSP900SH Przyrz¹d weryfikacyjny do regularnego sprawdzania wyników przep³ywu w otwartych kana³ach Oprogramowanie do PC na platformê Windows przeznaczona dla zbioru danych i ich przetwarzania w celu uzyskania odpowiednich trendów i wykresów, jak równie¿ gromadzenia danych.

0REUH\0HDVXUHPHQW0REUH\6S]RR 158 Edinburgh Avenue, ul. Konstruktorska 11A, Slough, Berks, SL1 4UE, UK 02-673 Warszawa, POLAND T +44 (0) 1753 756600 T +48 (0) 22 45 89 200 F +44 (0) 1753 823589 F +48 (0) 22 45 89 231 mobrey.sales@EmersonProcess.com mobrey@mobrey.com.pl www.mobrey.com www.mobrey.com.pl Mobrey SA-NV Mobrey GmbH Mobrey SA Mobrey Inc Mobrey AB

Belgium Deutschland France USA Sverige

tel: 02/465 3879 tel: 0211/99 808-0 tel: 01 30 17 40 80 tel: +281 398 7890 tel: 08-725 01 00

PDS_MSP_IP203_2006-06_PL  

pomiarprzep³ywuwkana³ach otwartychzuk³ademrejestracji danych -sterowanie4pompamiwre¿imie praca/wspomaganielub praca/gotowoœæwraz zprogramowa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you