Page 1

0REUH\Somiary osad w

06/SU]HWZRUQLNSR]LRPXRVDGyZ


MSL600 - kontrola poziomu osadu Mikroprocesorowy system

Przetwornik montowany

MSL600 posiada bogaty zestaw

na mostku mo¿e pracowaæ

wbudowanych funkcji u¿ytkowych

indywidualnie lub w po³¹czeniu

oraz mo¿liwoœci konfigurowania

z opcjonalnym przetwornikiem

sygna³ów wyjœciowych. Proste

montowanym np. w sterownii.

w obs³udze menu programowe

Po³¹czenie miêdzy jednostkami

umo¿liwia ³atwe konfigurowanie

zapewnione jest dziêki

przyrz¹du poprzez lokaln¹

wbudowanemu ³¹czu

klawiaturê membranow¹.

radiowemu o zasiêgu 500 m. Zapewnia ono pewny sposób

Czujnik systemu MSL600

przesy³ania danych

stosuje zasadê pracy sonaru

bez koniecznoœci stosowania

z wykorzystaniem sygna³u

d³ugich po³¹czeñ kablowych

ultradŸwiêkowego. Odpowiednie

lub pierœcieni œlizgowych,

oprogramowanie systemu

które mog¹ wprowadzaæ

pozwala przetworzyæ odbity

dodatkowe zak³ócenia.

od warstwy osadu sygna³ na odpowiedni profil gêstoœci. Znaj¹c prêdkoœæ dŸwiêku w sklarowanej cieczy nad osadem okreœlany jest poziom warstwy osadu w zbiorniku.

przetwornik MSL600

System sk³ada siê z czujnika ultradŸwiêkowego oraz przetwornika montowanego na mostku osadnika. W typowy zestaw wchodz¹ równie¿ odpowiednie uchwyty monta¿owe. System MSL600 jest zoptymalizowany g³ównie do pracy na osadnikach oraz zagêszczaczach w oczyszczalniach œcieków komunalnych i przemys³owych. Umo¿liwia wykrywanie i pomiar poziomu warstwy osadu. System wyposa¿ony jest w pr¹dowe oraz przekaŸnikowe wyjœcia procesowe wykorzystywane do sterowania procesami oraz do celów alarmowych.

MSL600 z uchwytami monta¿owymi


MSL600 - cechy charakterystyczne Interfejs HMI

Poniewa¿ doœwiadczenie na tym

Przetwornik MSL600, tak jak

polu pokaza³o, ¿e wszystkie

i inne z nowej serii przyrz¹dów

mechaniczne systemy czyszcz¹ce

Solartron Mobrey, posiada

same w sobie mog¹ stanowiæ

intuicyjny interfejs komunikacyjny

Ÿród³o awarii, system MSL600 zosta³

- Human Machine Interface

wyposa¿ony w system czyszczenia

(HMI).

powietrzem. D³ugotwa³e testy potwierdzi³y skutecznoœæ tej metody

Dziêki interfejsowi HMI

w utrzymywaniu czystej powierzchni

u¿ytkownik mo¿e w prosty

czo³a czujnika.

sposób zaprogramowaæ ca³y system korzystaj¹c z klawiatury

Kompresor, wbudowany

przyrz¹du oraz wbudowanego

w przetwornik MSL600, jest z niego

wyœwietlacza LCD,

bezpoœrednio zasilany.

bez koniecznoœci korzystania z instrukcji instalacyjnej.

Zastosowania wOsadniki pierwotne i wtórne

Bardziej doœwiadczeni u¿ytkownicy maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ szybkiego programowania dziêki bezpoœredniemu dostêpowi do parametrów systemu.

Czyszczenie sondy Jedn¹ z najwa¿niejszych cech systemu MSL600 jest mo¿liwoœæ samoczyszczenia czujnika ultradŸwiêkowego. System jest zaprojektowany do pracy w œrodowiskach, w których mo¿e nastêpowaæ osadzanie siê materia³u biologicznego lub innych czêœci sta³ych na czujniku. Automatyczne samoczyszczenie pozwala na d³ug¹ pracê systemu bez koniecznoœci dokonywania przegl¹dów, co znacz¹co poprawia obs³ugê i redukuje zwi¹zane z tym koszty.

Osadnik wtórny Z³o¿e filtracyjne Zagêszczacz Zagêszczacz

w komunalnych i przemys³owych oczyszczalniach œcieków w Osadniki ko³owe z ruchomym lub sta³ym mostkiem w Osadniki prostok¹tne z ruchomym lub sta³ym mostkiem w Osadniki lamelkowe (pod warunkiem odpowiedniego mocowania czujnika)


Wymiary

Specyfikacja techniczna Zakres Pole martwe DokÂładnoÂœĂŚ RozdzielczoÂœĂŚ Temperatura Przetwornik Czujnik Zasilanie

7,0 m. maks. 0,3 m. min. +/- 35 mm 25 mm -20oC do +55oC -40oC do +65oC 110V AC lub 240V AC, 50/60Hz

StopieĂą ochrony przetw. StopieĂą ochrony czujnika Przetwarzanie sygnaÂłu PrzesyÂłanie danych SygnaÂły wyjÂœciowe MSL600 i MSL601 Czyszczenie

IP66 IP68 Solartron Mobrey RS232, modem radiowy 2 programowane przekaÂ&#x;niki SPCO 1 przekaÂ&#x;nik alarmowy SPCO sygnaÂł 0/4-20mA, izolowany zintegrowany kompresor

Informacje dotyczšce zamówieù Kod MSL600

MSL600 Kod MSL601

Opis Przetwornik montowany na mostku (z modemem i kompresorem) Kod Opis (czĂŞstotliwoÂœci pracy czujnika) Z1 433 MHz (Europa) Z2 458 MHz (W. Brytania) Z3 464 MHz (USA i Kanada) Z4 472 MHz (Australia) (inne na zamĂłwienie) Z1 typowy symbol zamĂłwieniowy -> MSL600Z1 z czĂŞst. 433MHz

MSL601

Opis Dododatkowy przetwornik montowany np. w sterowni (opcja) Kod Opis Z1 433 MHz (Europa) Z2 458 MHz (W. Brytania) Z3 464 MHz (USA i Kanada) Z4 472 MHz Australia (inne na zamĂłwienie) Z1 typowy symbol zamĂłwieniowy -> MSL601Z1 z czĂŞst. 433MHz

Kod MSL602

Opis Czujnik MSL z zestawem uchwytĂłw montaÂżowych

Uwaga: Wszytkie czĂŞÂœci skÂładowe systemu sš rĂłwnieÂż dostĂŞpne jako oddzielne elementy prosimy o kontakt z naszym biurem.

Mobrey Measurement

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berks UK SL1 4UE Tel: +44 (0)1753 756600 Fax: +44 (0)1753 823589 e-mail: mobrey.sales@ EmersonProcess.com www.mobrey.com

Mobrey Sp. z o.o.

ul .RQVWUXNWRUVND$, 0- Warszawa, P2/$1' Tel: +48 (0) 22 45 89 200 Fax: +48 (0) 22 45 89 231 e-mail: mobrey@mobrey.com.pl www.mobrey.com.pl

Mobrey GmbH î ż 'Hutschland  tel: 0211/99 808-0 Mobrey Ltd &Kina tel: 021 6232 7972 Mobrey Inc USA tel: 281 398 7890 Mobrey AB Sverige tel: 08-725 01 00 Mobrey SA  France tel: 01 30 17 40 80 Mobrey SA-NV  Belgium tel: 02/465 3879

abcdef 7KHULJKWLVUHVHUYHGWRDPHQGGHWDLOV JLYHQLQWKLVSXEOLFDWLRQZLWKRXWQRWLFH

PDS_MSL600_ip261_PL  

omiary osaddw System MSL600 jest zoptymalizowany g³ównie do pracy na osadnikach oraz zagêszczaczach w oczyszczalniach cieków komunalnych i...

Advertisement