Page 1

Karta katalogowa Luty 2007

DANLOAD Sterownik elektroniczny

DANLOAD 000

Karta konfiguracyjna i dane techniczne 6WHURZQLNGRNRPSRQRZDQLDPLHV]DQNL'DQ/RDG MHVWXU]Ä…G]HQLHPHOHNWURQLF]Q\PGR]DĂĄDGXQNX mieszania i pomiarĂłw natęşenia przepĹ‚ywu umoĹźliwiajÄ…cym dostarczenie produktĂłw ropopochodnych, chemicznych i ciekĹ‚ych w szerokiej gamie aplikacji (benzyny, pĹ‚yny chĹ‚odnicze, oleje opaĹ‚owe, nawozy sztuczne, rozpuszczalniki, farby, ciekĹ‚y gaz ziemny, ciekĹ‚y propan−butan, oleje smarne, chemikalia, barwniki). Ĺ atwo dostÄ™pne wyjmowane obwody drukowane ze standardowym wyposaĹźeniem sprzÄ™towym i jednym oprogramowaniem systemowym obejmujÄ…cym wszystkie funkcje gwarantujÄ… Ĺ‚atwość obsĹ‚ugi i moĹźliwość rozbudowy w przyszĹ‚oĹ›ci. DanLoad moĹźe pracować w trybie rÄ™cznym „Manualâ€? lub lub automatycznym „Autoâ€?. W trybie rÄ™cznym DanLoad pracuje jako niezaleĹźne urzÄ…dzenie wykonujÄ…ce lokalnÄ… autoryzacjÄ™ w oparciu o konfiguracjÄ™ wejść bezpiecznych i parametry zaĹ‚adunku zdefiniowane przez uĹźytkownika.

•

W trybie automatycznym DanLoad pracuje jako urządzenia slave względem systemu nadrzędnego, którym jest zazwyczaj Terminal Automation System. DanLoad realizuje kompletne sterowanie sekwencją załadunku i autoryzację receptur, dodatków i nastaw załadunku.

•

Mieszanie czterech składników i sterowanie dodatkami, pomiary do celów rozliczeniowych i weryfikacja są tylko niektórymi z wielu funkcji realizowanych przez sterownik DanLoad. Szczegółowe informacje moşna znaleźć w karcie aplikacyjne sterownika elektronicznego 'DQ/RDG CHARAKTERYSTYKA • • • • • •

•

Przeciwwybuchowa obudowa z 6−cyfrowymi nastawami Jedno oprogramowanie systemowe do wszystkich aplikacji Mieszanie proporcjonalne/nieproporcjonalne lub sekwencyjne, maksymalnie cztery skĹ‚adniki Sterowanie dodatkami, pomiary, weryfikacja, przepĹ‚yw rozliczeniowy i kalibracja dodatkĂłw PeĹ‚na diagnostyka on−line Dynamiczne wyĹ›wietlanie do 16 parametrĂłw wybranych przez uĹźytkownika po naciĹ›niÄ™ciu jednego klawisza Szkolenie uĹźytkownikĂłw i pomoc techniczna

• •

• • •

•

• • • • • • • •

• • •

ObsĹ‚uga cieczy w tym ciekĹ‚ego gazu ziemnego i ciekĹ‚ego propanu−butanu (LNG i LPG) MoĹźliwość sterowania zaĹ‚adunkiem przez kilka nalewakĂłw (w danej chwili tylko jednym) Konfigurowany audyt pracy, dzienniki zdarzeĹ„, wydruk biletu zaĹ‚adunku Korekcja temperaturowa i ciĹ›nieniowa zgodna z normami przemysĹ‚owymi (API, IP, itd.) WielojÄ™zyczny wyĹ›wietlacz, klawiatura Diody sygnalizujÄ…ce stan alarmowy, tryb pracy i obecność zasilania zezwalajÄ…cego PrzeĹ‚Ä…cznik urzÄ™du miar i wag i zabezpieczenie hasĹ‚em gwarantujÄ…ce najwyĹźsze bezpieczeĹ„stwo dziaĹ‚ania systemu Do 24 wejść cyfrowych, 28 wyjść cyfrowych, 4 podwĂłjne wejĹ›cia impulsowe, 4 wyjĹ›cia kalibracyjne i 12 wejść analogowych CiÄ…gĹ‚y monitoring kalibracji miernika (CALMON) 30 konfigurowanych receptur Ĺ atwość rozbudowy o dodatkowe ukĹ‚ady WE/WY Sterowanie przepĹ‚ywem prze czujniki masowe Coriolisa lub czujniki objÄ™toĹ›ciowe DuĹźy, czytelny wyĹ›wietlacz z automatycznÄ… regulacjÄ… kontrastu i podĹ›wietlenia Konfigurowana archiwizacja transakcji Współczynniki pomiarowe do kalibracji liniowej Dwukierunkowa komunikacja cyfrowa przy wykorzystaniu protokoĹ‚u przemysĹ‚owego Modbus RTU z kodami funkcji 65 i 66 (pola danych definiowane przez uĹźytkownika) Opcjonalna druga/zdalna klawiatura z wyĹ›wietlaczem LCD Opcjonalny zdalny wĹ‚Ä…cznik/wyĹ‚Ä…cznik Alarmy konfigurowane przez uĹźytkownika, obwody zabezpieczajÄ…ce z Ĺ‚atwym systemem konfiguracji

1


Karta katalogowa

DANLOAD 

Luty 2007

ZASADA DZIAŠANIA Procedura załadunku rozpoczyna się od wprowadzenia ilości do załadunku (maksymalnie 6 cyfrowej) i naciśnięcia kolejno klawiszy ENTER i START. Jeśli w sterowniku skonfigurowano więcej niş jedną recepturę, operator musi w pierwszej kolejności wybrać şądaną przy uşyciu klawiszy kursorów do dołu i do góry na klawiaturze, a następnie nacisnąć ENTER. Po naciśnięciu klawisza START, DanLoad sprawdza wszystkie 8 skonfigurowanych obwodów zabezpieczeń (uziemienie, przepełnienie, ładunki elektrostatyczne, odzysk par, napięcie zezwalające, itd.) przed rozpoczęciem załadunku. Jeśli z recepturą skojarzone są wejścia wyboru receptury, to są one równieş sprawdzane. W przypadku niespełnienia skonfigurowanych warunków operator otrzymuje stosowny komunikat opisujący problem. Po pozytywnym sprawdzeniu wszystkich obwodów zabezpieczających DanLoad określa procentową zawartość składników dla wybranej receptury. Procedura załadunku rozpoczyna się przez włączenie pomp właściwych składników i odczekanie przez określony przez uşytkownika czas opóźnienia włączenia pomp przed otwarciem zaworu odcinającego i/lub zaworów regulacyjnych. W celu zapobiegnięcia powstaniu ciśnienia statycznego moşliwe jest określenie objętości startowej podczas rozpoczęcia załadunku. DanLoad dostarcza objętość startową z określonym przez uşytkownika natęşeniem przepływu startowego przed przejściem do duşego natęşenia przepływu, tak jak pokazano na profilu przepływu ponişej.

600

Profil przepływu Narastanie przepływu do duşego natęşenia przepływu

400

200

Zmniejszanie przepływu do duşego natęşenia przepływu

Małe natęşenie przepływu początkowego

1000

950

Małe natęşenie przepływu końcowego

900

100

50

0

Ilustracja 1

Podczas trwania załadunku, wyjście impulsowe określające ilość ładunku na jeden impuls moşe być podłączone do systemu automatyki do zliczania dostarczonego produktu, składnika lub receptury przy uşyciu korekcji temperaturowej objętości lub korekcji objętości brutto. Podczas procesu załadunku na wyświetlaczu wyświetlana jet nazwa receptury, wartość objętości do załadunku, załadowana i pozostała do załadowania, jednostki miary, data i czas oraz graficzne przedstawienie załadowanej objętości. W ostatnim wierszu wyświetlane są komunikaty informujące operatora o działaniu systemu oraz warunki

2

alarmowe. W trakcie załadunku cały czas monitorowane są obwody zabezpieczające i jeśli wykryte zostaną warunki alarmowe, następuje wyświetlany jest komunikat alarmowy, a proces załadunku zostaje wstrzymany. (Ilustracja 2)

Premium Gasoline

02/22/02

Loaded

554

Preset Remaining Transaction Total Load in Progress

1000 Gal 446 Gal 1554 Gal

11:14 55%

Gross

Ilustracja 2

W przypadku zaworów cyfrowych DanLoad monitoruje natęşenie przepływu i steruje jego pracą tak, aby zachować stabilność przepływu podczas procesu załadunku. Gwarantuje to precyzyjne i dokładne pomiary natęşenia przepływu. W przypadku stosowania dodatków DanLoad steruje pracą wstrzykiwaczy i oblicza przepływ zsumowany w oparciu o zdefiniowane przez uşytkownika parametry. W kaşdej chwili operator ma dostęp przez wyświetlacz do skonfigurowanych elementów danych dynamicznych bez utraty najwaşniejszych informacji o załadunku. Opis wyświetlacza danych dynamicznych znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji. Operator moşe wstrzymać załadunek w kaşdej chwili naciskając klawisz STOP. Powoduje to zamknięcie przez sterownik DanLoad wszystkich zaworów. Proces załadunku moşe być wznowiony przez naciśnięcie klawisza START lub ponowne naciśnięcie klawisza STOP. Funkcja START/STOP moşe być zrealizowana przez naciśnięcia klawisza lub przy uşyciu zdalnego wyświetlacza. Klawisz STOP nie moşe być wykorzystywany jako wyłącznik awaryjny. Zgodnie z profilem przepływu przedstawionym na ilustracji 1, parametr „małego natęşenia końcowego� określony przez uşytkownika zapobiega powstaniu uderzenia hydraulicznego przy zamykaniu zaworu regulacyjnego. Sterownik automatycznie uśrednia pięć ostatnich czasów zamykania zaworu dla zapewnienia bezproblemowego odcięcia przepływu przy zadanej wielkości nastawy. Moşliwe jest zaprogramowanie płukania rurociągów w przypadku mieszanin i/lub dodatków gwarantujące zapewnienie najwyşszej czystości i jakości produktu w następnej transakcji załadunku. Gdy sterownik DanLoad pracuje w trybie automatycznym, to wszystkie funkcje załadunku takie jak wybór receptury, określenie dozy załadunku, wybór dodatków i autoryzacja transakcji jest sterowana przez system nadrzędny, na przykład przez system automatyki terminala. System ten moşe uzyskiwać od sterownika


Karta katalogowa

DANLOAD 

Luty 2007

w czasie rzeczywistym informacje przed, w trakcie i po zakończeniu załadunku. DanLoad moşe współpracować z czujnikami i zaworami róşnych producentów. Jednakşe, gdy jest podłączony do czujników Daniel i zaworów regulacyjnych Daniel tworzy kompletny system oferujący wyjątkową dokładność pomiarów i sterowania. WPROWADZANIE DANYCH Komunikaty şądające wprowadzenia danych są definiowane przez uşytkownika i są wyświetlane operatorowi na początku kaşdej transakcji, gdy DanLoad pracuje w trybie ręcznym (np. Enter Driver #, Enter Order #). Moşliwe jest skonfigurowanie pięciu şądań podania danych (w róşnych językach). Operator moşe wprowadzić maksymalnie 8 cyfrową liczbę, która jest zapisywana w archiwizowanym rekordzie transakcji i moşe być odczytana przez system zdalny i wydrukowana na bilecie transakcji. KONFIGURACJA STEROWNIKA DANLOAD Sposób konfiguracji sterownika DanLoad jest prosty i przejrzysty. Sterownik oferuje system menu i podmenu (chronionych hasłem), który umoşliwia uşytkownikowi przechodzenie przez kolejne grupy parametrów konfiguracyjnych w logicznej kolejności. Parametry urzędu miar i wag są zabezpieczone przy uşyciu zewnętrznego przełącznika znajdującego się na płycie czołowej. Dodatkowo oprogramowanie narzędziowe Daniel Setup działające w systemie Windows współpracujące ze wszystkimi wersjami oprogramowania systemowego umoşliwia zdalną konfigurację nastaw sterownika.

KOMUNIKACJA Karta komunikacyjna (DUART) wyposaĹźona jest w dwa porty komunikacyjne (dwa RS−485 do pracy sieciowej lub jeden RS−232 i jeden RS−485) umoĹźliwiajÄ…ce podĹ‚Ä…czenie do zdalnego komputera i/lub wysĹ‚anie danych do drukarki szeregowej. DziÄ™ki wykorzystaniu standardu przemysĹ‚owego Modbus RTU i kodĂłw funkcji 65 i 66 (pola danych definiowane przez uĹźytkownika) DanLoad moĹźe być zdalnie sterowany przez komputer przy uĹźyciu wydajnego transferu danych binarnych. Konfiguracji podlega format danych i szybkość transmisji do 38400 bps. RS−232 umoĹźliwia wysyĹ‚anie danych do drukarki szeregowej oraz speĹ‚nia rolÄ™ interfejsu do zdalnego komputera do konfiguracji i zarzÄ…dzania sterownikiem. RS−485 pozwala podĹ‚Ä…czyć w sieć do 32 sterownikĂłw DanLoad. Ten interfejs umoĹźliwia rĂłwnieĹź zdalnemu systemowi realizacjÄ™ funkcji konfiguracji, zarzÄ…dzania i/lub drukowania biletĂłw lub monitorowania systemu. Komunikacja cyfrowa umoĹźliwia dostÄ™p do wszystkich danych w czasie rzeczywistym. Szczegółowe informacje moĹźna znaleźć w instrukcji komunikacji sterownika DanLoad . PRZECHOWYWANIE TRANSAKCJI Pamięć transakcji z podtrzymaniem bateryjnym ma pojemność 80 kB. Operator okreĹ›la, ktĂłre parametry zaĹ‚adunku i transakcji majÄ… być archiwizowane i definiuje format kaĹźdego rekordu. W zaleĹźnoĹ›ci od archiwizowanych danych DanLoad moĹźe przechowywać w pamiÄ™ci do 1000 transakcji i 2000 zaĹ‚adunkĂłw. Wszystkie dane zapisane w pamiÄ™ci mogÄ… być drukowane na bilecie zaĹ‚adunku i sÄ… dostÄ™pne przy wykorzystaniu komunikacji cyfrowej.

DYNAMICZNE WYĹšWIETLANIE DANYCH Dynamiczne wyĹ›wietlanie danych konfigurowane przez uĹźytkownika umoĹźliwia wyĹ›wietlenie w trakcie zaĹ‚adunku i podczas stanu bezczynnoĹ›ci ponad 200 statycznych i uaktualnianych elementĂłw (liczniki, natęşenia przepĹ‚ywu, zawartoĹ›ci skĹ‚adnikĂłw, Ĺ›rednie temperatury, itd.). Po naciĹ›niÄ™ciu klawisza w oknie pop−up wyĹ›wietlane sÄ… 4 strony zawierajÄ…ce 16 parametrĂłw. (Ilustracja 3) Midgrade Gasoline 02/22/02 11:14

Loaded

554

55%

WERSJE JĘZYKOWE W podstawowej wersji oprogramowania systemowego moĹźliwy jest wybĂłr jÄ™zyka interfejsu. DostÄ™pne sÄ… nastÄ™pujÄ…ce jÄ™zyki: angielski, hiszpaĹ„ski, rosyjski, niemiecki, portugalski, holenderski, francuski, norweski, sĹ‚owacki, polski, macedoĹ„ski, grecki, wĹ‚oski, malajski, chorwacki, wietnamski. Dziennik zdarzeĹ„ zapisywany jest w jÄ™zyku angielskim. Wersje oprogramowania od wersji 1.21 obsĹ‚ugujÄ… rĂłwnieĹź jÄ™zyk tajski i chiĹ„ski. Na Ĺźyczenie dostÄ™pne sÄ… rĂłwnieĹź inne jÄ™zyki.

Gross

Meter 1 gross load 247.07 Meter 1 current temp 74.7 Meter 1 flow rate 247 Additive 1 batch 0.1600 Load in Progress Ilustracja 3

3


Karta katalogowa

DANLOAD 

Luty 2007

ZAPIS ZDARZEĹƒ/ZAPIS DANYCH

DIAGNOSTYKA ON−LINE

Ponişej przedstawiono wykaz raportów, które mogą być drukowane bezpośrednio ze sterownika DanLooad przy wykorzystaniu drukarki sieciowej.

Kompletny, wbudowany system diagnostyczny wywoływane przez uşytkownika gwarantuje łatwość określania przyczyn niesprawności i niezawodność systemu. Testy diagnostyczne obejmują następujące elementy:

• Bilet transakcji/załadunku • Podsumowanie załadunku • Podsumowanie transakcji • Wydruk dziennika alarmów • Data i czas zaniku zasilania • Wejście i wyjście do trybu pracy programu • Podsumowanie konfiguracji • Stan przełącznika miar i wag (zamknięty/otwarty)

• Weryfikacja pamięci RAM • Klawiatura • Wyświetlacz • Kanały komunikacyjne DUART • Wejścia/wyjścia • Analiza uszkodzeń • Wyświetlenie zawartości pamięci

• Raport liczników (pomiary, składniki, dodatki, receptura)

• Wydruk konfiguracji

• Raport końcowy (pomiary, składniki, dodatki, receptura)

ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ IMPULSOWYCH

Dzienniki zdarzeĹ„ mogÄ… być drukowane na jednej z czterech drukarek sieciowych przy uĹźyciu przeĹ‚Ä…cznika wybieranego kodem. UmoĹźliwia to, by jedna z drukarek pracowaĹ‚a w trybie druku Ĺ›ledzenia/audytu a druga jako drukarka biletĂłw zaĹ‚adunku. MoĹźliwe jest zdefiniowanie „godziny zeroâ€?, o ktĂłrej to zerowane sÄ… liczniki i drukowane liczniki koĹ„cowe co 24 godziny. Opcje: • Standardowy pakiet programĂłw DANTAS do komputerĂłw PC • DTPS − System drukowania biletĂłw zaĹ‚adunku (BOL) DANTAS • DTSS − Serwer systemu transakcji i drukowania biletĂłw transakcji wraz z systemem zabezpieczeĹ„ i bazÄ… danych BILET TRANSAKCJI KONFIGUROWANY PRZEZ UĹťYTKOWNIKA Bilet transakcji lub zaĹ‚adunku drukowany przy uĹźyciu sterownika DanLoad moĹźe mieć postać gotowych szablonĂłw. Na bilecie mogÄ… być wydrukowane wszystkie dane zgromadzone w rekordzie transakcji. UĹźytkownik definiuje lokalizacjÄ™ (wiersz/kolumna) kaĹźdego definiowanego elementu. DostÄ™pne sÄ… trzy domyĹ›lne formaty wydruku. Drukowanie biletu moĹźe być realizowane przez port RS− 232 i system uwspĂłlniania drukarki lub przez jeden z portĂłw RS−485 wykorzystujÄ…c system drukowania biletĂłw Dantas (DTPS) dla drukowania sieciowego biletĂłw RS−485.

4

Porównanie sygnałów dwóch wejść impulsowych jest opcją pozwalającą zabezpieczyć odczyt wejść impulsowych oraz natychmiast wykryć uszkodzenie generatora impulsów lub przedwzmacniacza. Zabezpieczenie jest zgodne z normą IP252/76, część 8, rozdział 1, poziom B oraz z normą API rozdział 5, podrozdział 5, poziom B. Moduł podwójnego wejścia impulsowego zawiera specjalne układy logiczne eliminujące błędne impulsy generowane przez zakłócony sygnał przepływu. SKALOWANE WYJŚCIE WERYFIKACYJNE Skalowane wyjście weryfikacyjne zwiększa zakres moşliwości kalibracyjnych przy współpracy z miernikiem wzorcowym lub kalibratorem małych objętości. Współczynnik pomiarowy wprowadzany do pamięci DanLoad wykorzystywany jest do korekcji impulsów wyjściowych wysyłanych do kalibratora. Dzięki temu następuje kalibracja całego systemu, a nie tylko samego układu pomiarowego. Funkcja ta wymaga obecności miernika 4 kanałowego i kart MPMC.


Karta katalogowa

DANLOAD 

Luty 2007

MONITORING KALIBRACJI MIERNIKA (CALMON) CALMON zapewnia automatyczny i ciągły monitoring kalibracji miernika. DanLoad zapisuje charakterystykę miernika przepływu turbinkowego i w sposób ciągły monitoruje jego pracę podczas procesu załadunku. Jeśli następuje znacząca zmiana współczynnika pomiarowego wskutek zgięcia lub urwania łopatki, zuşycia lub zniszczenia łoşysk, itp., sterownik DanLoad natychmiast odkrywa niesprawność i generuje alarm. Funkcja ta gwarantuje dokładność pomiarów natęşenia przepływu między kolejnymi kalibracjami systemu oraz szybką detekcję niesprawności miernika podczas kalibracji. Zaawansowane procedury logiki rozmytej stosowane w programie CALMON umoşliwiają podjęcie znaczących decyzji w oparciu o róşne warunki pracy miernika i zapobiegają fałszywym alarmom kalibracji czujnika. Funkcja ta wymaga obecności miernika 4 kanałowego i kart MPMC. WYŚWIETLACZ LCD I KLAWIATURA

POMOCNICZY/ZDALNY WYŚWIETLACZ LCD I KLAWIATURA Do sterownika DanLoad moşna podłączyć drugą identyczną, lecz wąską obudowę z klawiaturą i wyświetlaczem. Moşe być ona montowana w dwustronnych kasetach i/lub jako zdalne sterowanie. Zdalna obudowa składa się z wyświetlacza LCD, klawiatury i karty interfejsu. KARTA JEDNOSTKI CENTRALNEJ (CPU) Przetwarzanie danych rozdzielone jest między dwa mikrokomputery Intela 80C196KBCHMOS; jeden odpowiada za interfejs i komunikację, a drugi realizuje funkcje w czasie rzeczywistym takie jak monitorowanie zasilania zezwalającego, sterowanie zaworem i pomiarowe wejścia impulsowe. Karta jednostki centralnej zawiera równieş: • 500 kB pamięci programu • 500 kB pamięci RAM z podtrzymaniem bateryjnym (czas şycia 10 lat)

Jako interfejs operatora słuşy 8 wierszowy 40 kolumnowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD. Wyświetlacz wyposaşony jest w czujnik światła i termistor, które automatycznie regulują kontrast i podświetlenie ekranu.

• Niezaleşne obwody nadzoru poprawności działania (watchdogi)

Na płycie czołowej znajdują się teş diody sygnalizujące alarm, zasilanie zezwalające oraz tryb pracy sterownika (ręczny lub automatyczny).

• Przełączniki detekcji stron

Klawiatura składa się z 18 klawiszy odpornych na działanie większości związków chemicznych związanych z przerobem ropy naftowej. Klawisz ALT jest klawiszem słuşącym do zmiany funkcji większości klawiszy. Na płycie czołowej znajduje się równieş plombowany przełącznik urzędu miar i wag, gwarantujący nienaruszalność parametrów pomiarów przepływu.

• RS−485/RS−232 UmoĹźliwia podĹ‚Ä…czenie do sieci komunikacyjnej i/lub do zdalnej drukarki szeregowej.

• Zegar czasu rzeczywistego o dokładności 1 minuta na miesiąc w temperaturze 25˚C

KARTA KOMUNIKACJI (DUART)

• RS−485/RS−485 UmoĹźliwia podĹ‚Ä…czenie do dwĂłch sieci komunikacyjnych. Uwaga: Zgodnie z normÄ… IEEE dla RS−485 moĹźliwe jest podĹ‚Ä…czenie do 32 sterownikĂłw DanLoad w jednej sieci wykorzystujÄ…c port RS−485. Zabezpieczenie przed przepiÄ™ciami: wbudowane, dwustopniowe zabezpieczenie wykorzystujÄ…ce rurki gazowe (w celu zwarcia do masy duĹźych prÄ…dĂłw przepiÄ™ciowych) i dwukierunkowe tĹ‚umiki napiÄ™ciowe (zapewnienie napiÄ™cia na bezpiecznym poziomie).

5


Karta katalogowa

DANLOAD 

Luty 2007

Wymiary sterownika DanLoad M10−1,5, GŁĘBOKOŚĆ 12,7 4 MIEJSCA

WIDOK OD TYŁU WIDOK OD PRZODU 1.75 (44) ŚREDNICA POSZERZENIA 0.906 (23) ŚREDNICA M25−1.5 H6 PRZELOTOWY 6 OTWORÓW

1−11 1/2 NPSM PRZELOTOWY LUB OPCJONALNIE METRYCZNY M25−15

2−11 1/2 NPSM PRZELOTOWY LUB OPCJONALNIE METRYCZNY M50−1.5

1.75 (44) ŚREDNICA POSZERZENIA 0.750 (19) ŚREDNICA M20−1.5 H6 4 OTWORY 8.5 mm ŚREDNICA 0.850 (21.5) MAKS. M10−.5 H6 GŁEBOKOŚĆ 0.625 (15.9) 4 OTWORY

M10−1,5, GŁĘBOKOŚĆ 15,9 4 MIEJSCA

WIDOK OD DOŁU (wersja europejska)

WIDOK OD DOŁU 0.104 (2.8 ŚREDNICA) GŁĘBOKOŚĆ 0.312 (7.9) 4 OTWORY

WIDOK OD GÓRY WIDOK Z BOKU

6


Karta katalogowa

DANLOAD 

Luty 2007

DANE TECHNICZNE !

OSTRZEĹťENIE

Nie wolno przekraczać wartości parametrów roboczych przedstawionych w niniejszej instrukcji. Niezastosowanie się do tego ostrzeşenia moşe być przyczyną powaşnych obraşeń ciała pracowników i/lub zniszczenia urządzenia.

Zakres temperatur pracy: −20ËšC do 55ËšC Zakres temperatur skĹ‚adowania: −20ËšC do 77ËšC Wilgotność wzglÄ™dna: 5 do 95% bez kondensacji Promieniowanie: • FCC (CFR 47) klasa A urzÄ…dzeĹ„ cyfrowych • CCA LMB−EG−08 rozdziaĹ‚ 3.6.3.4 • ZakĹ‚Ăłcenia radiowe: 10 V/m dla 20 MHz do 500 MHz • Oznaczenie CE zgodne z normami EN500081 część 2 (ogĂłlne normy emisji 1994), EN500082 część 2 (ogĂłlne normy odpornoĹ›ci) DANE TECHNICZNE OBUDOWY Przeciwwybuchowość (NEMA 7, klasa I, grupy C i D) oraz odporność na czynniki pogodowe (NEMA 4X). Wielkość:

Obudowa standardowa 325 mm wysokości, 356 mm szerokości, 359 mm głębokości Obudowa wąska 325 mm wysokości, 356 mm szerokości, 202 mm głębokości

Masa:

Obudowa standardowa 34 kg Obudowa wÄ…ska 20,5 kg

Materiały: Odlew aluminiowy z mocowaniami ze stali nierdzewnej. Okno wyświetlacza wykonane ze szkła z warstwą przeciwodbiciową. Materiały spełniają wymagania zaleceń urzędów certyfikacyjnych, są kompatybilne z obsługiwanymi mediami i minimalizują prawdopodobieństwo korozji w warunkach polowych. Montaş: Gotowe otwory montaşowe znajdujące się z boku i od dołu urządzenia.

Przepusty kablowe: (znajdujÄ… siÄ™ od doĹ‚u obudowy) Obudowa standardowa 1 przyĹ‚Ä…cze gwintowe 2â€? NPT lub M50 x 1,5 mm 2 przyĹ‚Ä…cze gwintowe 1â€? NPT lub M25 x 1,5 mm Uwaga: Atesty UL i CENELEC Obudowa europejska 4 przyĹ‚Ä…cze gwintowe 3/4â€? NPT lub M20 x 1,5 mm 6 przyĹ‚Ä…czy gwintowych 1â€? NPT lub M25 x 1,5 mm Uwaga: Tylko atest CENELEC Obudowa wÄ…ska 3 przyĹ‚Ä…cze gwintowe 1â€? NPT lub M25 x 1,5 mm Uwaga: Atesty UL i CENELEC ATESTY Elektryczne NEMA 7 do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy C i D. Szczegóły: • UL (USA): zbiĂłr nr Ex 071295−152246 • CSA (Kanada): zbiĂłr nr LR96859−9 EExd IIB T6. • CENELEC (Europa): zbiĂłr nr ISSep.103.1123 EExd IIB T6 • SABS (PoĹ‚udniowa Afryka): zbiĂłr nr 787/85668/ K671 • Atest ATEX w trakcie wydawania Certyfikaty narodowe: • NIST (USA) • CCA (Industry Canada) • NMI (Holandia) • Service de la Metrology (Belgia) • PTB (Niemcy) • EAM (Szwajcaria) • GUM (Polska) • Slovenia • SABS (Republika PoĹ‚udniowej Afryki) • BMD (Belgia)

7


Karta katalogowa

DANLOAD 

Luty 2007

*DTPS, DTSS, PEŁNY PROGRAM DANTAS LUB KOMPUTEROWY SYSTEM AUTOMATYKI

LOKALNA DRUKARKA BILETÓW “PETROPRINT”

DRUKARKA BOL/ZDARZEŃ

DANLOAD TYPOWA KONFIURACJA WE/WY

RS485/232 KONWERTER

DRUKARKA DANYCH PATRZ INSTRUKCJA DANLOAD ROZDZIAŁ 4.4

PRZEŁĄCZNIK DRUKARKI

RS485/232 KONWERTER

DODATEK 2 AM

DODATEK 1

SV PRZEŁĄCZNIK POMPA DODATKÓW

PRODUKT A

6

POMPA PRODUKTU

ZAWÓR EL−MGT. DODATKÓW

MIERNIK DODATKÓW (2) DANBLOCK

ZAWÓR ODCINAJĄCY/ WYBIERAJĄCY (OPCJA/MIESZANIE)

5

4

3

2

NO MI

MI

RTD

P

NC

D

1

PUNKTY WSTRZYKIWANIA DODATKÓW PO STRONIE DOLOTOWEJ

MIERNIK TURBINKOWY, RÓŻNICY CIŚNIEŃ LUB CORIOLISA

CYFROWY 2 STOPNIOWY ZAWÓR REGULACYJNY

AM

DODATEK 3

SV PRZEŁĄCZNIK POMPA DODATKÓW

PRODUKT B

6

POMPA PRODUKTU

8

ZAWÓR EL−MGT. DODATKÓW

MIERNIK DODATKÓW (2) DANBLOCK

ZAWÓR ODCINAJĄCY/ WYBIERAJĄCY (OPCJA/MIESZANIE)

5

4

3

2

NO MI

MI

RTD

P

NC

D

1

PUNKTY WSTRZYKIWANIA DODATKÓW PO STRONIE DOLOTOWEJ

MIERNIK TURBINKOWY, RÓŻNICY CIŚNIEŃ LUB CORIOLISA

CYFROWY 2 STOPNIOWY ZAWÓR REGULACYJNY


Karta katalogowa

DANLOAD 

Luty 2007

PRZYKŠADOWA KONFIGURACJA NALEWAKA Uwagi: 1. Kaşdy ze sterownik DanLoad moşe posiadać maksymalnie 24 wejścia cyfrowe, 28 wyjść cyfrowych, 4 podwójne wejścia impulsowe, 4 wyjścia kalibracyjne i 12 wejść analogowych. 2. Kaşdy sterownik DanLoad moşe sterować, mierzyć, weryfikować i zliczać sygnały z czterech mierników, lecz w danej chwili czasu do załadunku moşe być wykorzystywany tylko jeden. 3. Maksymalnie na jeden sterownik DanLoad moşe przypadać 6 dodatków. NALEWAK OD DOŠU LUB OD GÓRY

UZIEMIENIE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEPEĹ .

MIEJSCE ZAĹ ADUNKU

DODATEK 4

AM

DODATEK 5

SV NC

NO D

P

RTD

MI

MI

MIERNIK DODATKĂ“W (2) DANBLOCK

ZAWĂ“R EL−MGT. DODATKĂ“W

PRZEĹ Ä„CZNIK POMPA DODATKĂ“W

6 1

MIERNIK TURBINKOWY, RĂ“ĹťNICY CIĹšNIEĹƒ LUB CORIOLISA

CYFROWY 2 STOPNIOWY ZAWĂ“R REGULACYJNY

2

3

4

PRODUKT C

5

PUNKTY WSTRZYKIWANIA DODATKĂ“W PO STRONIE DOLOTOWEJ

ZAWĂ“R ODCINAJÄ„CY/ WYBIERAJÄ„CY (OPCJA/MIESZANIE)

POMPA PRODUKTU

AM

DODATEK 6

SV NC

NO D

P

RTD

MI

MI

1

CYFROWY 2 STOPNIOWY ZAWĂ“R REGULACYJNY

MIERNIK TURBINKOWY, RĂ“ĹťNICY CIĹšNIEĹƒ LUB CORIOLISA

MIERNIK DODATKĂ“W (2) DANBLOCK

ZAWĂ“R EL−MGT. DODATKĂ“W

2

3

4

5

PRZEĹ Ä„CZNIK POMPA DODATKĂ“W

PRODUKT D

6

PUNKTY WSTRZYKIWANIA DODATKĂ“W PO STRONIE DOLOTOWEJ

ZAWĂ“R ODCINAJÄ„CY/ WYBIERAJÄ„CY (OPCJA/MIESZANIE)

POMPA PRODUKTU

9


Karta katalogowa

DANLOAD 

Luty 2007

KARTA KONFIGURACYJNA WE/WY DANLOAD Ponişsza karta konfiguracyjna ma pomóc w określeniu wymagań wejściom i wyjściom dla sterownika DanLoad w konkretnej aplikacji. Lewa kolumna określa funkcje logiczne WE/WY oferowane przez DanLoad . Naleşy pamiętać, şe nie wszystkie funkcje wymagane są w kaşdej aplikacji. Na następnej stronie zdefiniowano wszystkie funkcje logiczne. W kolumnie „Wymagania� naleşy wpisać şądaną liczbę WE/WY (AC lub DC), tak aby suma wszystkich funkcji logicznych nie przekroczyła podanej, maksymalnej liczby. Karta pomoşe równieş w określeniu prawidłowego numeru zamówieniowego sterownika DanLoad dla konkretnej aplikacji uşytkownika. W przypadku jakichkolwiek niejasności naleşy skontaktować się z przedstawicielem firmy Daniel. INFORMACJE OGÓLNE Mieszanie: Tak: J Nie: J

Podwójne wejście impulsowe: Tak J Nie J

Typ mieszania: Sekwencyjny: J Liniowy: J Oba: J

Wyjścia skalowane kalibracyjne (MPMC) i monitorowanie kalibracji Calmon: Tak J Nie J

Składniki: 1 J 2 J 3 J 4 J Zdalny start/stop i interfejs wyświetlacza: 1 J 2 J 3 J 4 J Mierniki przepływu 1 J 2 J 3 J 4 J Turbinkowy seria 1200 J Birotor Plus J Coriolis J Brak J Istniejący J Dodatki: 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J

Wejścia dyskretne

Zdalny start/stop i zdalny wyĹ›wietlacz: Tylko Start/Stop J Tylko zdalny wyĹ›wietlacz J Oba J Czujniki temperatury: 1 J 2 J 3 J 4 J WejĹ›cia ciĹ›nienia (4−20 mA): 1 J 2 J 3 J 4 J WejĹ›cia gÄ™stoĹ›ci (4−20 mA): 1 J 2 J 3 J 4 J Drukarka: Lokalna J Zdalna J Dantas J

Wejścia AC

Wejścia DC

Obwody zabezpieczające Dodatki sumowanie: Pomiar Dodatki sumowanie: Sprzęşenie Wejścia wyboru dodatków Wejścia wyboru receptury Wejścia zamknięcia zaworu (LPG) Wejścia zaworu odcinającego (mieszanie) Wejścia alarmu przepływu (bez zaworu) Przełącznik sterowania ręczne/aut. Zewnętrzne kasowanie alarmu Wejście końca załadunku (specjalne) Całkowita liczba wejść (24 lub mniej)

0−8 N/A 0−6 0−6 0−6 0−4 0−4 0−4 0−1 0−1 0−1

0−8 0−6 0−6 0−6 0−6 0−4 0−4 0−4 0−1 0−1 0−1

Wyjścia dyskretne

Wyjścia AC

Wyjścia DC

Wyjścia zaworów elektromagnetycznych Wyjścia pomp produktów Wyjścia zaworów odcinających produkt. Wyjścia sterowania dodatkami Wyjścia pomp dodatków Wyjścia zaworów odcinających dodatków Wyjścia impulsy na jednostki Wyjścia zmiany stanu Wyjścia wyboru receptury Wyjścia łączenia składników Wyjście końca załadunku (specjalne) Wyjścia alarmowe Całkowita liczba wyjść (28 lub mniej)

0−8 0−4 0−4 0−6 0−6 0−6 N/A 0−3 0−6 0−16 0−1 0−2

0−8 0−4 0−4 0−6 0−6 0−6 0−2 0−3 0−6 0−16 0−1 0−2

10

Maksymalnie AC + DC

Wymagane AC DC

8 6 6 6 4 (1 na zawór) 4 (1 na składnik) 4 (1 na miernik) 1 1 1 24

Maksymalnie AC + DC 8 (2 na zawór) 4 (1 na składnik) 4 (1 na składnik) 6 6 6 2 3 6 16 (1 na składnik) 1 2 28

Wymagana AC DC


Karta katalogowa

DANLOAD 

Luty 2007 INFORMACJE OGĂ“LNE

Mierniki przepływu: Liczba podłączonych mierników przepływu. Podwójne wejście impulsowe: Moşliwość potwierdzenia integralności impulsów z urządzenia mierzącego przepływ. Wymaga podwójnego detektora połoşenia/przedwzmacniaczy lub przetworników impulsów. Wyjścia skalowane kalibracyjne: Opcja zalecana przy wykorzystaniu miernika wzorcowego lub kalibratorów małego przepływu. Kalibracja miernika przez sterownik DanLoad . Funkcja monitorowania kalibracji mierników turbinkowych naleşy do opcji MPMC. Składniki: Podstawowe produkty wykorzystywane przez system. Składniki mogą być mierzone przez pojedynczy miernik lub przez indywidualne mierniki przepływu. Czujniki temperatury: Czujniki temperatury (100 omów, 0,00385) wymagane do kompensacji temperaturowe, zazwyczaj jeden czujnik na miernik. Ciśnienie/gęstość: Przetworniki ciśnienia lub gęstości wymagane do kompensacji ciśnieniowej, odczytu gęstości i alarmów. Zdalny start/stop i interfejs wyświetlacza: Zamówienie zdalnego przycisku start/stop i drugiego zdalnego wyświetlacza. Drukarka: Moşliwość drukowania bezpośrednio z DanLoad lub przy uşyciu drukarki zdalnej lub serwera wydruku Dantas.

WEJŚCIA DYSKRETNE Obwody zabezpieczające: Wejścia wykorzystywane do zezwolenia załadunku. Sprawdzane przy rozpoczęciu załadunku i podczas jego trwania. Kaşdy obwód zabezpieczający ma własny komunikat alarmowy, konfigurowany przez uşytkownika. Sumowanie dodatków: pomiar i sprzęşenie: Pomiary, weryfikacja i/lib sumowanie dodatków. Moşe być realizowane na trzy sposoby: A) Bezpośrednie podłączenie do miernika przepływu dodatków umoşliwiające sterowanie wstrzykiwaniem, monitorowanie, weryfikację i sumowanie. Opcja ta eliminuje konieczność posiadania systemu mikroprocesorowego do dodatków (tylko wejścia DC). B) Skalowane wejście impulsowe z mikroprocesorowego systemu dodatków w celu sumowania objętości (typowo DC). C) Impulsy sprzęşenie/potwierdzenia ze wstrzykiwacza mechanicznego lub mikroprocesowego (AC lub DC). Wejścia wyboru dodatków: Wybór dodatku, gdy metoda wyboru dodatków jest „input� a stan wejścia wyboru jest wysoki. Wejścia wyboru receptury: Autoryzacja pierwszych sześciu receptur. Zazwyczaj wykorzystywana do autoryzacji receptur przy współpracy ze starszymi systemami automatyki wykorzystujących logikę dyskretną. Mogą być wykorzystywane w innych aplikacjach. Po wyborze receptury przez operatora i naciśnięciu klawisza „START� DanLoad sprawdza, czy właściwe wejście wyboru receptury jest w stanie wysokim. Jeśli nie, załadunek nie rozpoczyna się, a operator otrzymuje właściwy komunikat. Wejście zamknięcia zaworu (LPG): Zamknięcie zaworu produktu gdy stan wejścia jest wysoki. Stosowane w aplikacjach LPG do zabezpieczenia przed zalewaniem. Wejścia zaworu odcinającego: Weryfikacja pozycji zaworu odcinającego składnika podczas mieszania sekwencyjnego. Wejścia alarmu przepływu: Wyłącza autoryzowane alarmy przepływu, gdy wejścia alarmu przepływu jest w stanie niskim podczas przepływu. Zabezpiecza przed fałszywymi alarmami przepływu w aplikacjach, gdzie DanLoad nie ma bezpośredniej kontroli na przepływem produktu. Przełącznik sterowanie ręczne/automatyczne: Zewnętrzny przełącznik do zmiany trybu pracy sterownika DanLoad . Zewnętrzne kasowanie alarmu: Zewnętrzne kasowanie alarmu sterownika DanLoad. Zazwyczaj zewnętrzny przełącznik lub przycisk. Wejście końca załadunku: Wyjście końca załadunku jest uaktywniane, gdy wejście końca załadunku jest rozwarte lub nieskonfigurowane przy zakończeniu załadunku (ale nie przy wstrzymaniu załadunku i jego powtórnym uruchomieniu). Wyjście końca załadunku jest aktywne do momentu zwarcia wejścia zakończenia załadunku lub uaktywnienia alarmu obwodu zabezpieczającego 3. Alarm obwodu zabezpieczającego 3 jest generowany, gdy wejście zakończenia załadunku nie zostanie zwarte przez czas określony przez uşytkownika.

WYJŚCIA DYSKRETNE Wyjścia zaworów elektromagnetycznych: Wykorzystywane do sterowania pracą zaworu głównego produktu podczas załadunku. Wybrać w wyjścia na jeden zawór regulacyjny, jeśli stosuje się zawór regulacyjny cyfrowy lub dwustopniowy (mieszanie jednoczesne dwóch składników wymaga 4 wyjść). Wyjścia pompy produktu: Aktywizuje pompy produktu podczas załadunku. Wybrać jedno wyjście na jedną pompę składnika. Wyjścia zaworów odcinających składników: Zamykają/otwierają strumienie składników przed i po załadunku. Stosowane zazwyczaj w mieszaniu sekwencyjnym, wybrać jedno wyjście na kaşdy sterowany zawór odcinający składnika. Stosowane wraz z właściwymi wejściami zaworów odcinających. Wyjścia sterowania dodatkami: Aktywacja/sterowanie strumieniami wstrzykiwania dodatków. Wybrać 1 wyjście na kaşdy strumień dodatków. Wyjścia sterowania pompami dodatków: Aktywacja pomp dodatków podczas załadunku. Wybrać 1 wyjście na kaşdą sterowaną pompę dodatków. Wyjścia zaworów odcinających dodatków: Zamykają/otwierają strumienie dodatków przed i po załadunku. Stosowane zazwyczaj w mieszaniu więcej niş jednego dodatku. Wybrać jedno wyjście na kaşdy sterowany zawór odcinający dodatku. Wyjścia impulsy na jednostki: Wyjście generujące impulsy proporcjonalne do ilości załadowanej do zdalnego sumowania netto lub brutto (tylko DC). Wyjścia zmiany stanu: Wskazują na zmianę fazy załadunku. Trip Output 1: Aktywne podczas małego natęşenia przepływu startowego, Trip Output 2: Aktywne podczas małego natęşenia przepływu startowego i duşego natęşenia przepływu, Trip Output 3: Aktywne podczas całego procesu załadunku. Wyjścia wyboru receptur: Aktywne, gdy realizowana jest związana z wyjściem receptura (tylko dla pierwszych 6 receptur). Sygnał wykorzystywany do wskazania wyboru receptury dla systemów automatyki. Wykorzystywane równieş jako impulsy na jednostkę na recepturę.

11


Karta katalogowa 

DANLOAD 

Luty 2007

Karty pomiarowe impulsowe DanLoad 

Uwagi:

Karta wejść impulsowych Opis karty (numer schematu)

Karta 2 kanaĹ‚owa z 8−15Vdc − 15 mA P/S (CE−12694) Uwagi 1, 2, 3, 8 Karta 2 kanaĹ‚owa z 8−15Vdc − 100 mA P/S (CE−12694) Uwagi 1, 2, 3, 8 Karta 4 kanaĹ‚owa z 200 mA P/S (CE−15532) Uwagi 2, 3, 4, 7 Karta MPMC (mikrosterownik wejść impulsowyhch)

Wejścia impulsowe Uwaga 5

Wyjścia impulsowe Uwaga 6

Ă­Ă­

2 pojedyncze impulsowe lub 1 podwĂłjne

2

Ă­Ă­

2 pojedyncze impulsowe lub 1 podwĂłjne

2

Numer części

íí(CE) 2 pojedyncze z zabezpiecz. impulsowe przeciwprzepięc. lub ííbez 1 podwójne zabezpieczenia

Ă­Ă­

Wyjścia DC

2

Numer części

2

2 (with MPMC Board)

2

Liczba wejść RTD

Zakres temperatur

Liczba wejść analog. 1

2 kanaĹ‚y A/D wysoka temp. (BE−12707) Uwaga 1

Ă­Ă­

1

1

2 kanaĹ‚y A/D niska temp. (BE−12707) Uwaga 1

Ă­Ă­

1

1

Ă­Ă­ 4

4

Ă­Ă­

4

4

Ă­Ă­ 4

4

8 kanaĹ‚Ăłw A/D standardowa temp. (CD−12698) 8 kanaĹ‚Ăłw A/D wysoka temp. (CD−12698) 8 kanaĹ‚Ăłw A/D niska temp. (CD−12698)

0−5 KHz

0−5 KHz

1. DostÄ™pna jako opcjonalna karta tylko do kart pomiarowych 4 − kanaĹ‚owych. 2. WyposaĹźona w skalowane wyjĹ›cia impulsowe (FPO) i monitorowanie kalibracji (CALMON).

Ă­Ă­ 1

2 kanaĹ‚y A/D standardowa temp. (BE−12707) Uwaga 1

0−5 KHz

2. BezpieczeĹ„stwo wejść podwĂłjnych na poziomie B IP−252/API rozdziaĹ‚ 5, podrozdziaĹ‚ 5. 3. WejĹ›cia impulsowe sÄ… optycznie izolowane. 4. WewnÄ™trzne napiÄ™cie zasilania P/ S dla kart 4 kanaĹ‚owych jest wybierane zworÄ… (5, 15 lub 24 V).

Karty A/D DanLoad Opis karty (numer schematu)

Zakres częstot.

1. Wszystkie 2 kanałowe karty pomiarowe mogą być zasilane zewnętrznie 24 Vdc.

5. NajwyĹźsze poziomy logiczne w Vdc: wysoki: 3−30, niski 0−1,5. 6. WyjĹ›cia impulsowe kalibracyjne sÄ… optycznie izolowane, otwarty kolektor i mogÄ… być obciÄ…Ĺźone prÄ…dem 200 mA. 7. 4 kanaĹ‚owe karty impulsowe nr − 132 majÄ… zabezpieczenie przeciwprzepiÄ™ciowe i posiadajÄ… oznaczenie CE. 8. Karty 2 kanaĹ‚owe sÄ… zamienienione przez karty 4 kanaĹ‚owe. DostÄ™pne sÄ… tylko do jÄ™zyka „scriptâ€? w wersji 1.21.

OgĂłlna charakterystyka OgĂłlna charakterystyka wejĹ›cia czujnika wejĹ›cia analogowego temperatury RTD 4−20 mA Typ wejĹ›cia: Typ czujnika RTD: KaĹźde z wejść jest 100 omĂłw, 4 przewodowy platynowy wejĹ›ciem prÄ…dowym (tzn. wszystkie wejĹ›cia majÄ… wspĂłlnÄ… masÄ™). Współczynnik RTD: 0,00385 W/W/ËšC NapiÄ™cie w pÄ™tli: 24 Vdc dla wszystkich DokĹ‚adność pomiarĂłw: wejść. Âą 0,3ËšC lub lepsza w zakresie pomiarĂłw temperatur Rezystancja pÄ™tli: od −40 do 70ËšC Rezystancja wejĹ›ciowa 225 omĂłw (tzn. 5 V Rozdzielczość: spadku napiÄ™cia 12 bitĂłw w pÄ™tli) DokĹ‚adność: Âą0,1% zakresu lub lepsza. Rozdzielczość: 12 bitĂłw

Uwaga: 1. Karta dwukanałowa A/D spełnia wymagania CE norm zabezpieczenia przeciwprzepięciowego i emisji. Karta 8 kanałowa nie posiada oznaczenia CE.

12


Karta katalogowa

DANLOAD 

 Luty 2007

Karty WE/WY (I/O) dyskretnych DanLoad

Opis karty (schemat)

Numer części

Ilość

AC I/O Ă­Ă­ 2 (CE−12695) (VER.2) Uwaga: 2,3

Charakterystyka wejść dyskretnych Min. On/Off NapiÄ™cie Rezystancja szerokość WartoĹ›ci zasilania wejĹ›ciowa impulsu graniczne 24 Vac/Vdc 90−130 Vac 190−280 Vac

10 ms

8.2k 90k 90k

24V−On @ 20V 120/240V−On @ 90V

Ă­Ă­ 3/3 24−30 Vac/dc >32 ms (3) Wolna 102−140 Vac (3) Szybka 204−260 Vac Rozsz. I/O (CE−19027) Uwaga: 3

10k 57k 113k

On/Off 24V−20V/12V 120V 95V/60V 240V− 200V/150V

Ă­Ă­ Wolna Rozsz. I/O (CE−19027) Uwaga: 3

6 20−30 Vac/dc > 32 ms 102−140Vac 204−260 Vac

10k 57k 113k

On/Off 24V−20V/12V 120V 95V/60V 240V−

Ă­Ă­ Szybka Rozsz. I/O (CE−19207) Uwaga: 3

6 20−30 Vac/dc 6−32 ms 102−140Vac 204−260 Vac

10k 57k 113k

Ă­Ă­ Wolna DC I/O (CE−12696) Uwaga: 3 Ă­Ă­ Szybka DC I/O (CE−12696) Uwaga: 3,4

6 Beznapięciowe > 32ms lub 12−30 Vdc

3.6k 1.8k

6 Beznapięciowe 6−32 ms lub 12−30 Vdc

3.6k 1.8k

On/Off 24V−20V/12V 120V 95V/60V 240V− 200V/150V Suche−staĹ‚e @24V Wet−On @ 12V −Off @ 6V Suche−staĹ‚e @24V Wet−On @ 12V −Off @ 6V

Uwagi: 1. Wszystkie wejĹ›cia i wyjĹ›cia dyskretne sÄ… optoelektronicznie izolowane. 2. Karta wersji 2 AC I/O bÄ™dzie dziaĹ‚aĹ‚a z zasilaniem AC tylko wĂłwczas, gdy wejĹ›cia bÄ™dÄ… zwarte dla 120/240 V. 3. Karty I/O (WE/WY) speĹ‚niajÄ… wymagania oznaczenia CE zabezpieczenia przed przepiÄ™ciami i norm emisji. 4. Karta DC WE/WY nr Ă­Ă­ moĹźe być skonfigurowana jako 3 wejĹ›cia szybkie i 3 wejĹ›cia wolne.

Charakterystyka wyjść dyskretnych Opis karty (schemat)

Numer części

Ă­Ă­ Wolna DC I/O (CE−12696) Uwaga: 3 Ă­Ă­ Szybka DC I/O (CE−12696) Uwaga: 3,4

Maks. Maks. prąd Min. przepięcie upływu prąd przy w stanie przełączaniu obciąşenia Off

Typ

Napięcie zasilania

Triak

24−280Vac

2 Aac

1.6 Vac

5 mAac

80 Aac

20 mAac

Triak

24−280Vac

2 Aac

1.6 Vac

5 mAac

80 Aa

20 mAac

6

Triak

24−280Vac

2 Aac

1.6 Vac

5 mAac

80 Aa

20 mAac

6

Triak

24−280Vac

2 Aac

1.6 Vac

5 mAac

80 Aa

20 mAac

4 Otwarty kolektor

3−30 Vdc

200 mAdc

2.0 Vdc

1 mAdc

4 Otwarty kolektor

3−30 Vdc

200 mAdc

2.0 Vdc

1 mAdc

Ilość

Ă­Ă­ 8 AC I/O (VER.2) (CE−12695) Uwaga: 2,3 Ă­Ă­ 6 (3) Wolna (3) Szybka Rozsz. I/O (CE−19027) Uwaga: 3 Ă­Ă­ Wolna Rozsz. I/O (CE−19027) Uwaga: 3 Ă­Ă­ Szybka Rozsz. I/O (CE−19207) Uwaga: 3

Maks. Maksymalny spadek pobór napięcia prądu w stanie On

13


Karta katalogowa

DANLOAD 

 Luty 2007

SCHEMAT TWORZENIA NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO JEDNOSTKA PODSTAWOWA OBEJMUJE: • Wszystkie funkcje programowe (mieszanie jednoczesne/ sekwencyjne, sterowanie dodatkami, itd.) w kaşdej wersji oprogramowania • Przeciwwybuchowa obudowa NEMA 7 • Diody sygnalizujące stanna panelu przednim • Duşy wyświetlacz LCD (8 wierszy po 40 znaków) z automatyczną regulacją kontrastu i podświetlenia • Duşa, trwała 18 znakowa klawiatura z przełącznikiem urzędu miar i wag • Jedna karta WE/WY AC z moşliwością rozbudowy do 28 wyjść i 24 wejść (AC lub DC) • Jedna karta wejść pomiarowych z dwoma podwójnymi wejściami impulsowymi, 2 wyjścia DC, opcja szybkich wyjść kalibrujących, moşliwość rozbudowy do dwóch kart pomiarowych lub czterech mierników przepływu • karta CPU (dwa mikrosterowniki Intel 80C196) • Karta zasilania i kable • Instrukcja obsługi

Przykład numeru modelu, DanLoad 

1 1 1 − 7 1 −0

0

0 0 0

Opcje obudowy, atesty 0 Brak 1 UL / CSA / JIS 3 przepusty NPT 2 Cenelec 3 przepusty metryczne 3 Opcja przyszĹ‚oĹ›ciowa 4 UL / CSA JIS (CE) 3 przepusty NPT * 5 Cenelec (CE) 3 przepusty metryczne 6 Cenelec 10 przepustĂłw metrycznych X Lekka obudowa plastikowa (tylko obszar bezpieczny) JÄ™zyk klawiszy, opcje 0 Brak * 1 Angielski 2 HiszpaĹ„ski 3 Francuski X Inny Opcje zasilania 0 Brak 1 115VAC 2 230VAC * 5 115VAC (CE) 6 230VAC (CE) Opcje karty wejść pomiarowych impulsowych 0 Brak 7 Jedna karta 4−kanaĹ‚owa 8 Dwie karty 4−kanaĹ‚owe * 9 Jedna karta 4−kanaĹ‚owa (CE) A Dwie karty 4−kanaĹ‚owe (CE) Opcje karty WE/WY AC 0 Brak * 1 Jedna karta WE/WY AC 2 Jedna rozszerzona karta WE/WY 3 Dwie karty WE/WY AC 4 Dwie karty rozszerzone WE/WY 5 Jedna karta WE/WY AC i jedna karta rozszerzona WE/WY 6 Jedna karta rozszerzona 3 wejĹ›cia wolne, 3 wejĹ›cia szybkie 7 Jedna karta rozszerzona, 6 wejść szybkich 8 Dwie karty rozszerzone, (1) 6 wejść wolnych (1) 6 wejść szybkich 9 Dwie karty rozszerzone 6 wejść szybkich A Dwie karty rozszerzone, (1) 6 wejść wolnych (1) 3 wejĹ›cia szybkie-wolne B Dwie karty rozszerzone, (1) 6 wejść wolnych (1) 3 wejĹ›cia szybkie-wolne C Jedna karta WE/WY AC (1) karta rozszerzona 3 wolne wejĹ›cia 3 wejĹ›cia szybkie D Jedna karta WE/WY AC (1) karta rozszerzona 6 wejść szybkich E Jedna karta rozszerzona, 6 wejść wolnych F Jedna karta WE/WY AC (1) karta rozszerzona 6 wejść wolnych G Dwie karty rozszerzone 6 wejść wolnych kaĹźda X Zdefiniowane przez uĹźytkownika CiÄ…g dalszy na nastÄ™pnej stronie

14


Karta katalogowa

DANLOAD 

 Luty 2007

Przykładowy numer Modelu, DanLoad 

1

1 1 − 7

1

−0

0 0

0

0

Opcje karty WE/WY DC 0 Brak 1 Jedna karta WE/WY DC wolnych 2 Dwie karty WE/WY DC wolnych 3 Jedna karta WE/WY DC 3 wolne, 3 szybkie wejĹ›cia 4 Jedna karta WE/WY DC 6 szybkich wejść 5 Dwie karty WE/WY DC 6 wejść wolnych, 6 wejść szybkich 6 Dwie karty WE/WY DC wejĹ›cia szybkie 7 Dwie karty WE/WY DC (1) 6 wejść szybkich (1) 3 wejĹ›cia szybkie-wolne 8 Dwie karty WE/WY DC (1) wejĹ›cia szybkie (1) 3 wejĹ›cia szybkie-wolne 9 Jedna karta WE/WY DC wolnych (CE) A Dwie karty WE/WY DC wolnych (CE) B Jedna karta WE/WY 3 wolne, 3 szybkie wejĹ›cia (CE) C Jedna karta WE/WY DC 6 szybkich wejść (CE) D Dwie karty WE/WY DC 6 wejść wolnych, 6 wejść szybkich (CE) E Dwie karty WE/WY DC wejĹ›cia szybkie (CE) F Dwie karty WE/WY DC (1) 6 wejść szybkich (1) 3 wejĹ›cia szybkie-wolne (CE) G Dwie karty WE/WY DC (1) wejĹ›cia szybkie (1) 3 wejĹ›cia szybkie-wolne (CE) Opcje karty czujnika /wejść analogowych 0 Brak 1 2−kanaĹ‚y A/D (−40Ëš/ + 110ËšC) 2 8−kanaĹ‚Ăłw A/D (−40Ëš/ + 110ËšC) 5 2−kanaĹ‚y A/D (+50Ëš/ + 200ËšC) 6 2−kanaĹ‚y A/D (−200Ëš/ − 50ËšC) 7 8−kanaĹ‚Ăłw A/D (+50Ëš/ + 200ËšC) 8 8−kanaĹ‚Ăłw A/D (−200Ëš/ − 50ËšC) 9 2−kanaĹ‚y A/D (−40Ëš/ + 110ËšC) (CE) A 2−kanaĹ‚y A/D (+50Ëš/ + 200ËšC) (CE) B 2−kanaĹ‚y A/D (−200Ëš/ − 50ËšC) (CE) Opcje karty Duart 0 Brak 1 Karta Duart (1) port RS−232, (1) port RS−485 2 Karta Duart (2) RS−485 Opcje interfejsu 0 Brak 2 Karta interfejsu do podĹ‚Ä…czenia drugiego wyĹ›wietlacza i zewnÄ™trznego wyĹ‚Ä…cznika/wĹ‚Ä…cznika Opcje mikrosterownika pomiaru impulsĂłw (karta MPCM) 0 Brak 1 Jedna karta MPMC (FPO & CALMON) 2 Dwie karty MPMC (FPO & CALMON) Uwaga: Termin rozszerzona karta WE/WY i „zamiennaâ€? karta wstrzykiwaczy dodatkĂłw sÄ… stosowane wymiennie. Oznacza podstawowy model zgodny z normami UL *Oznacza podstawowy model zgodny z normami CE

15


DANLOAD 

Karta katalogowa Luty 2007

Informacje zawarte w tej publikacji mają charakter informacyjny i zostały przedstawione w dobrej wierze, şe są prawdziwe. ŝadne informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mogą stanowić podstawy dochodzenia praw gwarancyjnych. Zastrzega się prawo do zmian i ulepszania konstrukcji urządzeń oraz do zmiany danych technicznych bez dodatkowej informacji.

Szczegółowe informacje moĹźna uzyskać w: Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A, 02−673 Warszawa tel. 0 22 45 89 200 faks 0 22 45 89 231 Š 2002; Wszystkie prawa zastrzeĹźone

16

PDS_DanLoad8000_PL  

Karta katalogowa Luty 2007 1 1000 446 1554 Luty 2007 Gal Gal Gal 02/22/02 11:14 55% Premium Gasoline Gross 2 1000 950 900 100 50 0 Ilustracj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you