Page 1

Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

Przepływomierze Model 8800C Vortex DOSTĘPNE PROTOKOŁY HART® I FOUNDATION™ • Konstrukcje bezkołnierzowe, kołnierzowe i dwuczujnikowe. • Nowe rozwiązanie z integralnie zredukowaną średnicą (Reducer™ Vortex) rozszerzające zakres mierzonych natężeń przepływu, zmniejszające koszty instalacji i minimalizujące ryzyko projektowe. • W całości spawany, niezapychający się czujnik przepływu eliminujący dodatkowe przyłącza i uszczelki. • Opatentowane cyfrowe przetwarzanie sygnału (ADSP) gwarantujące odporność na drgania mechaniczne. • Konstrukcja czujnika umożliwiająca jego wymianę, bez konieczności rozłączania przyłączy procesowych. • Uproszczone wykrywanie niesprawności dzięki funkcjom diagnostycznym.

Spis treści Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5 Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 18 Rysunki wymiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 21 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 34 Karta konfiguracyjna przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 37

Produkt ten jest podstawowym elementem cyfrowej architektury PlantWeb.

www.rosemount.com


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

MODEL 8800C GWARANTUJE NIEZAWODNOŚĆ Niezawodność firmy Rosemount − Model 8800C Vortex eliminuje rurki impulsowe, dodatkowe przyłącza i uszczelki, co zwiększa niezawodność działania.

Niezapychająca się konstrukcja − Jednoczęściowa, w całości spawana konstrukcja. Brak przyłączy, szczelin lub uszczelek mogących ulec uszkodzeniu.

Odporność na drgania mechaniczne − Wyważenie układu czujnika i opatentowane adaptacyjne przetwarzanie sygnału cyfrowego (ADSP) gwarantuje odporność na drgania.

Wymienny czujnik − Czujnik jest oddzielony od medium procesowego i może być wymieniony bez konieczności rozłączania przyłączy procesowych. Przepływomierze o różnych wielkościach wykorzystują ten sam czujnik, tak więc nie zachodzi potrzeba posiadania wielu różnych czujników zapasowych.

Uproszczone procedury wykrywania niesprawności − Procedury diagnostyczne umożliwiają weryfikację działania czujnika i układów elektronicznych w warunkach polowych, bez przerywania procesu technologicznego.

8800c123.eps

8800_25aa

OFERTA PRZEPŁYWOMIERZY MODEL 8800C

2

Przepływomierze Model 8800C są dostępne w wykonaniach bezkołnierzowych o wielkości od 1/2 do 8 cali i kołnierzowych zgodnych z ASME B16.5 (ANSI), DIN lub JIS o wielkości od 1/2 do 12 cali.

Dostarczane wraz z przepływomierzami bezkołnierzowymi pierścienie centrujące umożliwiają prawidłowy montaż korpusu w instalacji technologicznej.

Oba typy korpusów mogą być wykonane ze stali nierdzewnej 316L lub Hastelloy’u C.

Dostępne wykonania ANSI clas 900 dla wielkości od 1 do 4 cali (25 mm do 100 mm) i ANSI clas 600 dla wielkości 1 /2 cala (15 mm) i 6 do 12 cali (150 mm do 300 mm)

Możliwość wyboru protokołu FOUNDATION fieldbus.


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

MODEL 8800CR VORTEX Z INTEGRALNIE ZREDUKOWANĄ ŚREDNICĄ ROZSZERZA MOŻLIWOŚCI POMIAROWE PRZEPŁYWOMIERZA PRZY ZMNIEJSZONYCH KOSZTACH Niezawodność firmy Rosemount − Konstrukcja oparta o układy elektroniczne, czujnik i korpus miernika Modelu 8800C.

Mniejsze koszty − Wyeliminowanie redukcji rurociągu dla dopasowania do przepływomierza zmniejsza koszty instalacji o 50%.

Rozszerzony zakres pomiarowy − Dwukrotne rozszerzenie zakresu pomiarowego dla małych natężeń przepływu.

Zmniejszone ryzyko projektowe − Przepływomierz standardowy i z integralnie zredukowaną średnicą mają identyczny wymiar do zabudowy. Model 8800CR może zostać zainstalowany bez konieczności przeróbek instalacji technologicznej.

Dostępny z przyłączami kołnierzowymi 1 do 12 cali ze stali nierdzewnej i Hastelloy’u C.

Dostępny protokół FOUNDATION fieldbus.

8800_25Ba

PRZEPŁYWOMIERZ DWUCZUJNIKOWY VORTEX Niezawodność firmy Rosemount − Konstrukcja oparta o układy elektroniczne, czujnik i korpus przepływomierza Model 8800C.

Redundancja pomiaru przepływu − Przepływomierz składa się z dwóch kompletnych urządzeń: czujników, przetworników i przegród(1). Oba przepływomierze są zespawane tworząc dwa niezależne układy pomiaru natężenia przepływu.

Przepływomierze dwuczujnikowe Vortex są przeznaczone do aplikacji krytycznych wymagających redundancji w układach zabezpieczających.

Dostępny z przyłączami kołnierzowymi 1 /2 do 12 cali ze stali nierdzewnej i Hastelloy’u C.

8800_27aa

(1)

Przepływomierze dwuczujnikowe 10 i 12 cali (250m i 300mm) posiadają jedną przegrodę.

3


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C PRZEPŁYWOMIERZ MODEL 8800C VORTEX Z FOUNDATION FIELDBUS Oprogramowanie przepływomierza Model 8800C z FOUNDATION fieldbus umożliwia jego zdalne testowanie i konfigurację przy wykorzystaniu każdego systemu sterowania posługującego się protokołem FOUNDATION fieldbus, na przykład systemu DeltaV produkowanego przez firmę Emerson Process Management.

Blok przetwornika Blok przetwornika oblicza natężenia przepływu na podstawie częstotliwości drgań czujnika. Obliczenia wykorzystują informacje o tłumieniu, częstotliwości drgań, współczynniku K, rodzaju medium i średnicy wewnętrznej rury oraz dodatkowe informacje diagnostyczne.

Blok zasobów Blok zasobów zawiera informacje o budowie przetwornika, obejmujące wielkość dostępnej pamięci, identyfikację producenta, typ urządzenia, oznaczenie programowe oraz identyfikator urządzenia.

Zapasowy Link Active Scheduler (LAS) Przetwornik stanowi urządzenia komunikacyjne typu master. Urządzenie komunikacyjne master może pełnić rolę aktywnego zarządcy komunikacji (Link Active Scheduler − LAS), jeśli aktualny master ulegnie uszkodzeniu lub zostanie wyjęty z segmentu. System sterowania lub inne narzędzie konfiguracyjne jest wykorzystywane do zapisu schematu działania aplikacji w urządzeniu master. W przypadku braku głównego urządzenia master przetwornik przejmuje rolę LAS i steruje pracą segmentu H1.

Diagnostyka Przetwornik w sposób automatyczny wykonuje procedury autodiagnostyki. Użytkownik może wykonać test on−line sygnału cyfrowego. Dostępne są również zaawansowane funkcje symulacji diagnostycznej. Umożliwiają one zdalną weryfikację działania układów elektronicznych przy wykorzystaniu programowego generatora sygnału przepływu. Możliwy jest odczyt siły działającej na czujnik, co umożliwia optymalizację nastaw filtrów.

4

Bloki funkcyjne FOUNDATION fieldbus Wejście analogowe AI Blok AI wejścia analogowego przetwarza sygnały pomiarowe i wyniki udostępnia innym blokom funkcyjnym. Blok AI filtruje sygnał, generuje alarmy oraz umożliwia zmianę jednostek pomiarowych. Przepływomierz Model 8800C z komunikacją FOUNDATION fieldbus wyposażony jest standardowo w jeden blok AI. Blok PID (propoorcjonalno−całkująco−różniczkujący) Opcjonalny blok PID zapewnia implementację algorytmu sterowania PID. Blok PID jest wykorzystywany do sterowania sprzężeniem zwrotnym, alarmami zmiennej procesowej i do precyzjnego sterowania procesem technologicznym. Typ PID (szeregowy lub Instrument Society of America [ISA]) jest wybierany przez użytkownika w filtrze różniczkującym.

Konfiguracja Proces konfiguracji podstawowej wymaga podłączenia przetwornika do szyny systemowej. System sterowania zgodny z FOUNDATION fieldbus automatycznie nawiązuje komunikację z podłączonym urządzeniem. Przepływomierz Model 8800C może być skonfigurowany w prosty sposób przy wykorzystaniu systemu DeltaV. Parametry, które może konfigurować użytkownik to: oznaczenie projektowe, wartości graniczne zakresu pomiarowego i jednostki, rodzaj medium, tłumienie, gęstość medium w warunkach procesowych, średnica wewnętrzna rury (ID)(1) i temperatura procesowa.(1) Do pamięci przetwornika można wpisać oznaczenie przepływomierza umożliwiające fizyczną identyfikację urządzenia. 32 znakowe oznaczenie służy do identyfikacji przetwornika i każdego bloku funkcyjnego.

(1)

Temperatura procesowa i średnica wewnętrzna rury wpływają na wartość współczynnika K. Oprogramowanie przepływomierza Model 8800C w sposób automatyczny kompensuje wpływ tych czynników na współczynnik K.


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C Dane techniczne

Poniższe dane techniczne dotyczą Modelu 8800C, Modelu 8800CR i Modelu 8800CD, jeśli nie podano inaczej.

DANE FUNKCJONALNE Media obsługiwane Ciecze, gaz i para wodna. Media muszą być jednorodne i jednofazowe.

TABELA 1. Minimalne wartości liczby Reynoldsa, przy których możliwy jest pomiar natężenia przepływu

Średnica rury (cale / DN)

Ograniczenie na liczbę Reynoldsa

1 /2 do 4/15 do 100 6 do 12 /150 do 300

minimalnie 10000 minimalnie 20000

TABELA 2. Minimalne prędkości medium, przy których możliwy jest pomiar (zastosować większą z wartości)

Wielkości korpusów Wykonanie bezkołnierzowe 1

/2, 1, 11/2, 2, 3, 4, 6 i 8 cali (DN 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150 i 200) Wykonanie kołnierzowe i dwuczujnikowe

1

/2, 1, 11/2, 2, 3, 4, 6, 8, 10 i 12 cali (DN 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250 i 300) Wykonanie z redukcją 1, 11/2, 2, 3, 4, 6, 8, 10 i 12 cali (DN 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250 i 300)

Typoszeregi rur Zgodne z typoszeregami rur 10, 40 i 80 UWAGA Przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS należy wprowadzić właściwą średnicę rury. Przy dostawie z fabryki domyślna wartość średnicy dotyczy typoszeregu 40, chyba że w zamówieniu wyspecyfikowano inaczej.

Metry na sekundę Ciecze(1) Gazy

54/ρ lub 0.22 54/ρ lub 2.0 ρ oznacza gęstość medium w warunkach przepływu wyrażoną w kg/m3 (1) Minimalna mierzalna prędkość dla rur 10 cali wynosi 0.27m/s i 0.34m/s dla rur 12 cali.

TABELA 3. Maksymalne prędkości medium, przy których możliwy jest pomiar (zastosować mniejszą z wartości)

Metry na sekundę Ciecze Gazy(1)

134,000/ρ lub 7.6 134,000/ρ lub 76

ρ oznacza gęstość medium w warunkach przepływu wyrażoną w kg/m3 (1) Ograniczenia dla przepływomierza dwuczujnikowego przy pomiarach gazu i pary (wszystkie wielkości): maksymalna prędkość 30.5 m/s.

Zakresy dopuszczalnych temperatur Wersja standardowa

Zakres mierzonych natężeń przepływu Pomiar natężenia przepływu jest możliwy w aplikacjach spełniających poniższe wymagania.

–40 do 232 ˚C Wersja rozszerzona –200 do 427 ˚C

Przy właściwym doborze przepływomierza, liczba Reynoldsa i prędkości medium dla danej średnicy instalacji zgodne są z wartościami podanymi w tabelach 1, 2, 3 i 4. UWAGA W biurze przedstawicielskim można otrzymać program komputerowy do doboru przepływomierza. Liczba Reynoldsa zależy od gęstości (ρ), lepkości (µcp), średnicy wewnętrznej rury (D) i prędkości przepływu medium(V).

VDρ R = -----------D µ cρ

5


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C Sygnały wyjściowe Cyfrowy sygnał 4–20 mA HART Nałożony na sygnał analogowy 4–20 mA

Możliwości obciążania (wyjście analogowe/HART) Maksymalne obciążenie pętli prądowej zależy od napięcia zasilania w sposób opisany poniżej:

Opcjonalne skalowane wyjście impulsowe 0 do 10000 Hz; wyjście kluczujące tranzystorowe skalowane za pomocą protokołu HART; zdolność przełączania maksymalnie do 30V dc i 120 mA

1250 Obciążenie (Ω)

1000

Sygnał cyfrowy Foundation Sygnał cyfrowy z kodowaniem typu Manchester zgodny z normami IEC 1158−2 i ISA 50.02.

Kalibracja wyjścia częstotliwościowego Jednemu impulsowi można przypisać dowolną objętość w wybranych jednostkach pomiarowych.

0 10.8

Kalibracja wyjścia analogowego Użytkownik może określić jednostki pomiarowe oraz dolną i górną granicę zakresu pomiarowego. Sygnał wyjściowy jest automatycznie skalowany tak, że dolnej granicy odpowiada prąd 4 mA, a górnej granicy 20 mA. Nie jest potrzebny sygnał częstotliwościowy do kalibracji wartości granicznych zakresu.

Zakres roboczy

500

42 Napięcie zasilania (V)

Rmax = Vps = Rmax =

41.7(Vps – 10.8) Napięcie zasilania (V) Maksymalna rezystancja pętli (Ω)

UWAGA Komunikacja HART wymaga obecności w pętli prądowej rezystora 250 Ω..

Zakresy temperatur otoczenia Opcjonalny wskaźnik LCD Praca –50 do 85 ˚C –20 do 85 ˚C z lokalnym wyświetlaczem LCD

Wyświetla zmienną procesową przepływu, procent zakresu pomiarowego, wartość prądu wyjściowego i/lub wartość przepływu zsumowanego.

Składowanie

Klasa ochrony obudowy

–50 do 121 ˚C –46 do 85 ˚C z lokalnym wyświetlaczem LCD

NEMA Typ 4X; CSA Typ 4X; IP66

Dopuszczalne ciśnienia Wykonanie kołnierzowe i dwuczujnikowe spełnia wymagania norm ASME B16.5 (ANSI) Class 150, 300, 600 i 900, DIN PN 10, 16, 25, 40, 64, 100 i 160 oraz JIS 10K, 20K i 40K Wykonanie bezkołnierzowe spełnia wymagania norm ASME B16.5 (ANSI) Class 150, 300 i 600, DIN PN 10, 16, 25, 40, 64 i 100 oraz JIS 10K, 20K i 40K

Zasilanie Analogowy/HART Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przepływomierz działa w zakresie napięć od 10.8 do 42 V dc na jego zaciskach (przy obciążeniu minimalnym 250 omów wymaganym do komunikacji HART, konieczne jest napięcie zasilania co najmniej 16.8 V dc) Foundation fieldbus Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przepływomierz działa w zakresie napięć od 9 do 32 V dc, nominalny pobór prądu 17.8 mA, maksymalny 19.0 mA.

Pobór mocy Maksymalnie 1 W

6


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

Stały spadek ciśnienia

Sygnalizacja uszkodzeń

Przybliżony stały spadek ciśnienia (PPL) dla przepływomierza Model 8800C jest obliczany dla każdej aplikacji przez program doboru, który można skopiować nieodpłatnie ze strony Rosemount.com. PPL jest określany na podstawie równania:

A × ρf × Q 2 PPL = -----------------------------D4

gdzie: PPL ρf

Jeśli układy diagnostyki wewnętrznej wykryją błąd krytyczny w działaniu przepływomierza, to sygnał analogowy przyjmuje wartość poniżej 3.75 mA lub powyżej 21.75 mA. Wybór sygnału alarmowego niskiego lub wysokiego zależy od ustawienia zwory. Stany alarmowe zgodne z NAMUR dostępne są jako opcje C4 lub CN: 3.6 mA (stan niski) lub 22.5 mA (stan wysoki). Foundation fieldbus

= Stały spadek ciśnienia (psi lub kPa) 3 3 = Gęstość w warunkach procesowych (lb/ft lub kg/m )

Q

= Aktualne natężenie przepływu objętościowego (gaz = ft3/min lub m3/hr; ciecz = gal/min lub l/min)

D

= Średnica przepływomierza (cale lub mm) = Stała zależna od typu przepływomierza, rodzaju medium i jednostek. Wybrać właściwą wartość z poniższej tabeli:

A

Analogowy/HART

TABELA 4. Współczynniki do obliczania PPL

Typ miernika 8800CF/W 8800CR 8800CD(1)

Jednostki angielskie ACiecz −5

3.4 x 10 3.91 x 10−5 6.12 x 10−5

AGaz −3

1.9 x 10 2.19 x 10−3 3.42 x 10−3

Jednostki SI

Blok AU umożliwia skonfigurowanie alarmu HI−HI, HI, LO lub LO−LO o różnych poziomach priorytetów.

Wartości sygnałów nasycenia Jeśli mierzone natężenie przepływu osiąga wartość graniczną zakresu pomiarowego, to przepływomierz kontynuje pomiary do momentu osiągnięcia wartości nasycenia podanych poniżej; sygnał wyjściowy nigdy nie przekracza podanych wartości niezależnie od wartości natężenia przepływu. Dla sygnału 4–20 mA wartości nasycenia wynoszą 3.9 mA (niski) lub 20.8 mA (wysoki). Wartości zgodne z NAMUR (opcje C4 lub CN): 3.8 mA (niski) lub 20.5 mA (wysoki).

ACiecz

AGaz

Tłumienie

0.425 0.489 0.765

118 136 212

Regulowane w zakresie od 0.2 do 255 sekund

(1) Dla średnic 10 i 12 cali (250 i 300 mm), wartość A dla Modelu 8800CD ma taką samą wartość jak dla Modelu 8800CF.

Minimalne ciśnienie wsteczne (dla cieczy) Należy unikać warunków pomiarowych, które mogą powodować kawitację, czyli uwalnianie się pary z cieczy. Kawitacji można uniknąć wybierając odpowiedni zakres pracy przepływomierza i właściwy projekt układu pomiarowego. W niektórych zastosowaniach dla cieczy należy rozpatrzyć możliwość instalacji zaworu za przepływomierzem. Dla uniknięcia kawitacji minimalne ciśnienie wsteczne powinno wynosić: P = 2.9∆P + 1.3 pv P = Ciśnienie w odległości pięciu średnic instalacji od miernika (psia lub kPa abs) ∆P= Spadek ciśnienia na mierniku (psi lub kPa) pv = Ciśnienie par cieczy w warunkach procesowych (psia lub kPa abs)

Czas odpowiedzi Trzy cykle drgań przesłony lub 0.2 s (większa z nich) − maksymalny czas osiągnięcia 63.2% sygnału wejściowego przy minimalnym tłumieniu (0.2 s).

Czas gotowości do pracy Analogowy/HART Osiągnięcie podanej dokładności pomiarów uzyskuje się po czasie krótszym od 4 sekund plus czas odpowiedzi od momentu włączenia zasilania. Foundation fieldbus Osiągnięcie podanej dokładności pomiarów uzyskuje się po czasie krótszym od 10 sekund od momentu włączenia zasilania.

Zabezpieczenie przed przepięciami Opcjonalny blok przeciwprzepięciowy zabezpiecza przepływomierz przed uszkodzeniem wskutek przepięć indukowanych przez wyładowania elektryczne, spawarki, ciężki sprzęt elektryczny lub przełączniki. Blok przeciwprzepięciowy znajduje się w listwie zaciskowej. Blok przeciwprzepięciowy spełnia następujące normy: ASME B16.5 (ANSI)/IEEE C62.41 − 1980 (IEEE 587) kategorie A, B Impuls 3 kA (8 x 20 µs) Impuls 6 kV (1.2 x 50 µs) Impuls 6 kV/0.5 kA (0.5 µs, 100 kHz, fala prostokątna)

Zabezpieczenia Jeśli zwora zabezpieczająca jest ustawiona w pozycji ON (blokada zapisu), to nie jest możliwa modyfikacja parametrów wpływających na sygnał wyjściowy przepływomierza. 7


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C Testowanie wyjść − źródło prądowe Przepływomierz może generować prąd o dokładnie określonej wartości z zakresu od 4 do 20 mA. − źródło częstotliwościowe Przepływomierz może generować sygnał częstotliwościowy o częstotliwości z zakresu od 0 do 10000 Hz.

Przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu Możliwość ustawienia w całym zakresie pomiarowym. Poniżej określonej wartości natężenia przepływu, sygnał wyjściowy przyjmuje wartość 4 mA i zero impulsów na wyjściu częstotliwościowym (tylko w trybie skalowania impulsów).

Dopuszczalna wilgotność 0–95% wilgotności względnej w warunkach bez kondensacji pary wodnej (testy zgodne z IEC 770, rozdział 6.2.11).

Możliwości przeciążania Analogowy/HART Sygnał analogowy wyjściowy rośnie aż do wartości 105% górnej granicy zakresu pomiarowego, a następnie pozostaje stały mimo rosnącej wartości natężenia przepływu. Wyjścia cyfrowe i impulsowe wskazują wzrost przepływu, aż do osiągnięcia górnej granicy możliwości pomiarowych czujnika lub 10400 Hz. Foundation fieldbus Przy pomiarach cieczy, sygnał cyfrowy bloku przetwornika będzie pracował poprawnie dla prędkości przepływu do 8 m/s. Po przekroczeniu tej wartości stan bloku przetwornika przechodzi w stan UNCERTAIN. Powyżej wartości 10 m/s stan bloku przyjmuje wartość BAD. Przy pomiarach cieczy, sygnał cyfrowy bloku przetwornika będzie pracował poprawnie dla prędkości przepływu do 70 m/s dla średnic 0.5 i 1.0 cal oraz do prędkości 80 m/s dla średnic 1.5–8 cali. Po przekroczeniu tej wartości stan bloku przetwornika przechodzi w stan UNCERTAIN. Powyżej wartości 100 m/s dla wszystkich średnic stan bloku przyjmuje wartość BAD.

8

Kalibracja przepływu Każdy czujnik jest kalibrowany fabrycznie i wyznaczony charakterystyczny współczynnik K wpisywany jest do pamięci przepływomierza. Umożliwia to wymienność części elektronicznej i/lub czujnika przepływomierza bez konieczności dodatkowych przeliczeń i zmniejszenia dokładności.

Status (tylko FOUNDATION fieldbus) Jeśli procedury autodiagnostyki wykryją błąd przetwornika, to informacja o stanie pomiarów zostanie przesłana do systemu zarządzania. Status może zostać również przesłany do wyjścia PID.

Wejścia zadań (tylko FOUNDATION fieldbus) Sześć (6)

Połączenia (tylko FOUNDATION fieldbus) Dwanaście (12)

Związki komunikacji wirtualnej (VCR) (tylko FOUNDATION fieldbus) Dwa (2) definiowane standardowo (F6, F7) Cztery (4) konfigurowane (patrz tabela 5)

TABELA 5. Informacje o blokach. Blok

Indeks bazowy

Czas wykonania (milisekundy)

Zasoby (RB) Przetwornik (TB) Wejście analogowe (AI) PID

300 400 1000 10000

— — 15 25


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

TABELA 6. Typowe wartości zakresów prędkości dla Modelu 8800C i 8800CR(1)

Średnica (cale/DIN) 0.5 /15 1/ 25 1.5/ 40 2/ 50 3/ 80 4/ 100 6/ 150 8/ 200 10/ 250 12/ 300

Zakres prędkości dla cieczy

Zakres prędkości dla gazu

Model Vortex (2)

(m/s)

(m/s)

Model 8800CF005 Model 8800CF010 Model 8800CR010 Model 8800CF015 Model 8800CR015 Model 8800CF020 Model 8800CR020 Model 8800CF030 Model 8800CR030 Model 8800CF040 Model 8800CR040 Model 8800CF060 Model 8800CR060 Model 8800CF080 Model 8800CR080 Model 8800CF100 Model 8800CR100 Model 8800CF120 Model 8800CR120

0.21 do 7.6 0.21 do 7.6 0.08 do 2.7 0.21 do 7.6 0.09 do 3.2 0.21 do 7.6 0.13 do 4.6 0.21 do 7.6 0.10 do 3.5 0.21 do 7.6 0.12 do 4.4 0.21 do 7.6 0.09 do 3.4 0.21 do 7.6 0.12 do 4.4 0.27 do 7.6 0.13 do 4.8 0.34 do 7.6 0.19 do 5.4

1.98 do 76.2 1.98 do 76.2 0.70 do 26.8 1.98 do 76.2 0.84 do 32.3 1.98 do 76.2 1.20 do 46.2 1.98 do 76.2 0.90 do 34.6 1.98 do 76.2 1.15 do 44.3 1.98 do 76.2 0.87 do 33.6 1.98 do 76.2 1.14 do 44.0 1.98 do 76.2 1.26 do 48.3 1.98 do 76.2 1.40 do 53.7

(1) W tabeli 4 podano prędkości mediów, których natężenie przepływu może być mierzone przez przepływomierz standardowy Model 8800C i z integralnie zredukowaną średnicą Model 8800CR. Nie wzięto tu pod uwagę ograniczeń wynikających z gęstości medium opisanych w tabeli 2 i 3. (2) Zakres prędkości dla Modelu 8800CW jest taki sam jak dla Modelu 8800CF.

TABELA 7. Dopuszczalne natężenia przepływu wody dla Modelu 8800C i 8800CR(1)

Średnica (cale/ DN) 0.5 / 15 1 / 25 1.5 / 40 2 / 50 3 / 80 4 / 100 6 / 150 8 / 200 10 / 250 12 / 300

Model Vortex (2)

Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla wody* Metry sześcienne/godzinę

Model 8800CF005 Model 8800CF010 Model 8800CR010 Model 8800CF015 Model 8800CR015 Model 8800CF020 Model 8800CR020 Model 8800CF030 Model 8800CR030 Model 8800CF040 Model 8800CR040 Model 8800CF060 Model 8800CR060 Model 8800CF080 Model 8800CR080 Model 8800CF100 Model 8800CR100 Model 8800CF120 Model 8800CR120

0.40 do 5.4 0.67 do 15.3 0.40 do 5.4 1.10 do 35.9 0.67 do 15.3 1.81 do 59.4 1.10 do 35.9 4.00 do 130 1.81 do 59.3 6.86 do 225 4.00 do 130 15.6 do 511 6.86 do 225 27.0 do 885 15.6 do 511 52.2 do 1395 27.0 do 885 88.8 do 2002 52.2 do 1395

*Warunki: 25 ˚C i 1.01 bar bezwzględnego (1) W tabeli 5 podano prędkości mediów, których natężenie przepływu może być mierzone przez przepływomierz standardowy Model 8800C i z integralnie zredukowaną średnicą Model 8800CR. Nie wzięto tu pod uwagę ograniczeń wynikających z gęstości medium opisanych w tabeli 2 i 3. (2) Zakres prędkości dla Modelu 8800CW jest taki sam jak dla Modelu 8800CF.

9


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C TABELA 8. Minimalne i maksymalne natężenia przepływu powietrza w temperaturze 15 ˚C

Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla powietrza dla średnic od 1/2 cala/DN 15 do 1 cala/DN 25 1

/2 cala/DN 15

Ciśnienie procesowe

Wartość graniczna

0 psig (0 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

max min max min max min max min max min max min max min max min

Model 8800C

1 cala/DN 25

Model 8800CR

Model 8800C

Model 8800CR

ACMH

ACMH

ACMH

Brak

134 13.3 134 6.32 134 4.75 134 3.98 134 3.98 134 3.98 124 3.98 112 3.98

47.3 6.56 47.3 2.22 47.3 1.66 47.3 1.41 47.3 1.41 47.3 1.41 43.9 1.41 39.4 1.41

(1)

ACMH 47.3 6.56 47.3 2.22 47.3 1.66 47.3 1.41 47.3 1.41 47.3 1.41 43.9 1.41 39.4 1.41

Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak

(1) ACMH − metry sześcienne na godzinę (m3/godz) w warunkach pracy.

TABELA 9. Minimalne i maksymalne natężenia przepływu powietrza w temperaturze 15 ˚C Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla powietrza dla średnic od 11/2 cala/DN 40 do 2 cali/DN 50 11/2 cala/DN 40 Ciśnienie procesowe

Wartość graniczna

0 psig (0 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

max min max min max min max min max min max min max min max min

Model 8800C ACMH

(1)

360 31.2 360 14.9 360 11.2 360 9.36 360 9.36 337 9.36 293 9.36 262 9.36

(1) ACMH − metry sześcienne na godzinę (m3/godz) w warunkach pracy.

10

1 cal/DN 50

Model 8800CR

Model 8800C

Model 8800CR

ACMH

ACMH

ACMH

134 13.3 134 6.32 134 4.75 134 3.98 134 3.98 134 3.98 124 3.98 112 3.98

593 51.5 593 24.6 593 18.3 593 15.4 593 15.4 554 15.4 483 15.4 432 15.4

360 31.2 360 14.9 360 11.2 360 9.36 360 9.36 337 9.36 293 9.36 262 9.36


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

TABELA 10. Minimalne i maksymalne natężenia przepływu powietrza w temperaturze 15 ˚C Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla powietrza dla średnic od 3 cali/DN 80 do 4 cali/DN 100 3 cale/DN 80 Ciśnienie procesowe

Wartość graniczna

0 psig (0 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

max min max min max min max min max min max min max min max min

Model 8800C ACMH

4 cale/DN 100

Model 8800CR

Model 8800C

Model 8800CR

ACMH

ACMH

ACMH

593 51.5 593 24.6 593 18.3 593 15.4 593 15.4 554 15.4 483 15.4 432 15.4

2253 195 2253 93.2 2253 69.8 2253 58.6 2253 58.6 2102 58.6 1828 58.6 1638 58.6

1308 114 1308 54.1 1308 40.6 1308 34.0 1308 34.0 1220 34.0 1062 34.0 951 34.0

(1)

1308 114 1308 54.1 1308 40.6 1308 34.0 1308 34.0 1220 34.0 1062 34.0 951 34.0

(1) ACMH − metry sześcienne na godzinę (m3/godz) w warunkach pracy.

TABELA 11. Minimalne i maksymalne natężenia przepływu powietrza w temperaturze 15 ˚C Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla powietrza dla średnic od 6 cali/DN 150 do 8 cali/DN 200 6 cali/DN 150 Ciśnienie procesowe

Wartość graniczna

0 psig (0 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

max min max min max min max min max min max min max min max min

Model 8800C (1)

ACMH

5112 443 5112 211 5112 159 5112 133 5112 133 4769 133 4149 133 3717 133

8 cali/DN 200

Model 8800CR

Model 8800C

Model 8800CR

ACMH

ACMH

ACMH

2253 195 2253 93.2 2253 69.8 2253 58.6 2253 58.6 2102 58.6 1828 58.6 1638 58.6

8853 768 8853 365 8853 276 8853 229 8853 229 8260 229 7183 229 6437 229

5112 443 5112 211 5112 159 5112 133 5112 133 4769 133 4149 133 3717 133

(1) ACMH − metry sześcienne na godzinę (m3/godz) w warunkach pracy.

11


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C TABELA 12. Minimalne i maksymalne natężenia przepływu powietrza w temperaturze 15 ˚C

Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla powietrza dla średnic od 10 cali/DN 250 do 12 cali/DN 300 10 cali/DN 250 Ciśnienie procesowe

Wartość graniczna

0 psig (0 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

max min max min max min max min max min max min max min max min

Model 8800C (1)

ACMH

13956 1211 13956 577 13956 433 13956 363 13956 363 13021 363 11322 363 10146 363

(1) ACMH − metry sześcienne na godzinę (m3/godz) w warunkach pracy.

UWAGI Model 8800C mierzy natężenie przepływu objętościowego w aktualnych warunkach działania (to znaczy, aktualną objętość przy danym ciśnieniu i temperaturze) jak pokazano powyżej. Objętość gazu silnie zależy od ciśnienia i temperatury. Dlatego też ilości gazu podaje się zazwyczaj w odniesieniu do warunków standardowych lub normalnych (Scfh − standardowe stopy sześcienne na godzinę, Ncmh − normalne centymetry sześcienne na godzinę). (Warunki standardowe to temperatura 59˚F i ciśnienie 14.7 psia. Warunki normalne to temperatura 0˚C i ciśnienie 1 bar abs.) Granice zakresu pomiaru przepływu w warunkach odniesienia wyliczono korzystając z następujących równań: Przepływ w warunkch odniesienia = Aktualny przepływ X Stosunek gęstości Stosunek gęstości = Gęstość w warunach pomiarowych (aktualna) / Gęstość w warunkach odniesienia.

12

12 cali/DN 300

Model 8800CR

Model 8800C

Model 8800CR

ACMH

ACMH

ACMH

8853 768 8853 365 8853 276 8853 229 8853 229 8260 229 7183 229 6437 229

20016 1736 20016 827 20016 621 20016 520 20016 520 18675 520 16241 520 14552 520

13956 1211 13956 577 13956 433 13956 363 13956 363 13021 363 11322 363 10146 363


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

TABELA 13. Minimalne i maksymalne wartości przepływu nasyconej pary wodnej (przy założeniu, że jakość pary wynosi 100%) Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla pary nasyconej(1) dla średnic od 1/2 cala/DN 15 do 1 cala/DN 25 1

/2 cala/DN 15

Ciśnienie procesowe

Wartość graniczna

15 psig (1,03 bar G) 25 psig (1,72 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

max min max min max min max min max min max min max min max min max min

1 cala/DN 25

Model 8800C

Model 8800CR

Model 8800C

Model 8800CR

kg/hr

kg/hr

kg/hr

kg/hr

54.6 5.81 71.7 6.35 113 8.00 194 10.5 275 12.5 354 14.1 515 17.0 676 20.0 841 24.9

Brak

155 15.8 203 18.1 322 22.7 554 29.8 782 35.4 1009 40.2 1464 48.5 1925 56.7 2393 70.7

54.6 5.81 71.7 6.35 113 8.00 194 10.5 275 12.5 354 14.1 515 17.0 676 20.0 841 24.9

Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak

(1) Zakładając, że jakość pary wynosi 100%

TABELA 14. Minimalne i maksymalne wartości przepływu nasyconej pary wodnej (przy założeniu, że jakość pary wynosi 100%) Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla pary nasyconej(1) dla średnic od 11/2 cala/DN 40 do 2 cali/DN 50 11/2 cala/DN 40

2 cale/DN 25

Ciśnienie procesowe

Wartość graniczna

Model 8800C

Model 8800CR

Model 8800C

Model 8800CR

kg/hr

kg/hr

kg/hr

kg/hr

15 psig (1,03 bar G) 25 psig (1,72 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

max min max min max min max min max min max min max min max min max min

416 37.2 546 42.6 864 53.4 1483 70.1 2094 83.2 2702 94.5 3921 114 5154 134 6407 167

155 15.8 203 18.1 322 22.7 554 29.8 782 35.4 1009 40.2 1464 48.5 1925 56.7 2393 70.7

685 61.2 899 70.2 1423 88.3 2444 116 3451 137 4453 156 6463 189 8494 221 10561 274

416 37.2 546 42.6 864 53.4 1483 70.1 2094 83.2 2702 94.5 3921 114 5154 134 6407 167

(1) Zakładając, że jakość pary wynosi 100%

13


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

TABELA 15. Minimalne i maksymalne wartości przepływu nasyconej pary wodnej (przy założeniu, że jakość pary wynosi 100%) Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla pary nasyconej(1) dla średnic od 3 cali/DN 80 do 4 cali/DN 100 3 cale/DN 80 Ciśnienie procesowe

Wartość graniczna

15 psig (1,03 bar G) 25 psig (1,72 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

max min max min max min max min max min max min max min max min max min

4 cale/DN 100

Model 8800C

Model 8800CR

Model 8800C

Model 8800CR

kg/hr

kg/hr

kg/hr

kg/hr

1510 135 1982 155 3136 195 5386 255 7603 303 9811 344 14237 415 18714 487 23267 605

685 61.2 899 70.2 1423 88.3 2444 116 3451 137 4453 156 6463 189 8494 221 10561 274

2601 233 3414 267 5400 335 9275 439 13093 522 16895 593 24517 714 32226 838 40068 1042

1510 135 1982 155 3136 195 5386 255 7603 303 9811 344 14237 415 18714 487 23267 605

(1) Zakładając, że jakość pary wynosi 100%

TABELA 16. Minimalne i maksymalne wartości przepływu nasyconej pary wodnej (przy założeniu, że jakość pary wynosi 100%) Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla pary nasyconej(1) dla średnic od 6 cali/DN 150 do 8 cali/DN 200 6 cali/DN 150 Ciśnienie procesowe

Wartość graniczna

kg/hr

kg/hr

kg/hr

kg/hr

15 psig (1,03 bar G) 25 psig (1,72 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

max min max min max min max min max min max min max min max min max min

5903 528 7747 605 12255 760 21049 996 29761 1184 38342 1345 55640 1620 73135 1901 90931 2364

2601 233 3414 267 5400 335 9275 439 13093 522 16895 593 24517 714 32226 838 40068 1042

10221 914 13415 1047 21222 1317 36449 1725 51455 2050 66395 2329 96348 2805 126643 3293 157457 4094

5903 528 7747 605 12255 760 21049 996 29761 1184 38342 1345 55640 1620 73135 1901 90931 2364

(1) Zakładając, że jakość pary wynosi 100%

14

8 cali/DN 200

Model 8800C

Model 8800CR

Model 8800C

Model 8800CR


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

TABELA 17. Minimalne i maksymalne wartości przepływu nasyconej pary wodnej (przy założeniu, że jakość pary wynosi 100%) Minimalne i maksymalne natężenie przepływu dla pary nasyconej(1) dla średnic od 10 cali/DN 250 do 12 cali/DN 300 10 cali/DN 250 Ciśnienie procesowe

Wartość graniczna

15 psig (1,03 bar G) 25 psig (1,72 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

max min max min max min max min max min max min max min max min max min

Model 8800C

12 cali/DN 300

Model 8800CR

Model 8800C

Model 8800CR

kg/hr

kg/hr

kg/hr

kg/hr

16111 1440 21146 2073 33452 2075 57452 2720 81106 3232 104654 3670 151867 4422 199619 5190 248190 6453

10221 914 13415 1047 21222 1317 36449 1725 51455 2050 66395 2329 96348 2805 126643 3293 157457 4094

23130 2066 30328 2367 47978 2976 82401 3901 116327 4635 150101 5265 217816 6343 286305 7444 355968 9255

16111 1440 21146 2073 33452 2075 57452 2720 81106 3232 104654 3670 151867 4422 199619 5190 248190 6453

(1) Zakładając, że jakość pary wynosi 100%

DANE METROLOGICZNE Poniższe dane metrologiczne dotyczą Modelu 8800C, Modelu 8800CR i Modelu 8800CD, jeśli nie podano inaczej. Dane metrologiczne wyjść cyfrowych dotyczą zarówno wyjść HART i FOUNDATION fieldbus.

UWAGA W przypadku średnic od 1/2−cala do 4−cali (15 mm do 100 mm), gdy liczba Reynoldsa zmniejsza się poniżej podanej wartości 10000, dodatnia granica błędu osiąga wartości 2.1% dla wyjścia impulsowego. Przykład: +2.1% do –0.65% dla cieczy.

Dokładność Obejmuje efekty liniowości, histerezy i powtarzalności. Ciecze—dla liczb Reynoldsa większych od 20000 Wyjście cyfrowe i impulsowe ±0.65% wielkości mierzonej Wyjście analogowe Taka sama jak dla wyjścia impulsowego plus 0.025% szerokości zakresu pomiarowego Uwaga: Dokładność dla modelu 8800CR i wielkości od 6 do 12 cali (150 do 300 mm) wynosi ± 1.0% wielkości mierzonej. Gaz i para— dla liczb Reynoldsa ponad 15000 Wyjście cyfrowe i impulsowe ±1.35% wielkości mierzonej Wyjście analogowe Taka sama jak dla wyjścia impulsowego plus 0.025% szerokości zakresu pomiarowego Uwaga: Dokładność dla modelu 8800CR i wielkości od 6 do 12 cali (150 do 300 mm) wynosi ±1.50% wielkości mierzonej. Ograniczenia dokładności dla gazu i pary wodnej: − dla czujników 1/2− i 1−cal. (DN 15 i DN 25): maksymalna prędkość medium wynosi 67.06 m/s − dla mierników dwuczujnikowych (wszystkie wielkości): maksymalna prędkość medium wynosi 30.5 m/s

Powtarzalność ± 0.1% aktualnego natężenia przepływu

Stabilność ±0.1% wielkości mierzonej w ciągu roku

Wpływ temperatury procesowej Automatyczna korekcja współczynnika K względem wprowadzonej przez użytkownika temperatury procesowej. Tabela 16 przedstawia procentową zmianę współczynnika K przy zmianie temperatury procesowej o 50 ˚C od temperatury referencyjnej 25 ˚C lub temperatury procesowej wprowadzonej przez użytkownika. TABELA 18. Wpływ temperatury procesowej

Materiał

Procentowa zmiana współczynnika K na 50˚C

316L @ < 25 ˚C 316L @ > 25 ˚C Hastelloy® C @ < 25 ˚C Hastelloy® C @ > 25 ˚C

+ 0,20 − 0,24 + 0,20 − 0,20

15


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C Wpływ temperatury otoczenia

Tłumienie sygnałów szeregowych

Wyjścia cyfrowe i impulsowe

Analogowy/HART

Brak wpływu

Błąd sygnału wyjściowego mniejszy od ±0.025% szerokości zakresu pomiarowego dla 1 V rms, 60 Hz; spełnia wymagania normy IEC 770−1984, rozdział 6.2.4.2.

Wyjście analogowe ±0.1% szerokości zakresu pomiarowego dla temperatur od –40 do 85 ˚C

Wpływ drgań Dla odpowiednio dużych drgań mogą występować błędy w sygnałach wyjściowych w warunkach braku przepływu. Odpowiednie zaprojektowanie czujnika minimalizuje ten efekt, a fabryczne procedury obróbki sygnału cyfrowego opracowano tak, by wyeliminować te błędy dla większości zastosowań. Jeśli pojawia się sygnał wyjściowy przy braku przepływu, to można go wyeliminować przez kalibrację wartości przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu, poziomu wyzwalania lub filtra dolnoprzepustowego. W momencie rozpoczęcia przepływu przez czujnik, większość efektów związanych ze szkodliwymi drganiami zostaje zamaskowana przez sygnał pomiarowy. W pobliżu minimalnych wartości przepływów cieczy amplituda drgań nie powinna być większa od 2.21 mm lub przeciążenia od drgań nie powinny być większe od 1g (od mniejszej z tych wartości). W pobliżu minimalnych wartości przepływów gazów amplituda drgań nie powinna być większa od 1.09 mm lub przeciążenia od drgań nie powinny być większe od 1/2g (od mniejszej z tych wartości).

Foundation fieldbus Brak wpływu na dokładność wyjść cyfrowych dla 1 V rms 60 Hz. Spełnia wymagania normy IEC 770−1984, rozdział 6.2.4.2

Tłumienie sygnałów współbieżnych Analogowy/HART Błąd sygnału wyjściowego mniejszy od ±0.025% szerokości zakresu pomiarowego at 30 V rms, 60 Hz; spełnia wymagania normy IEC 770−1984, rozdział 6.2.4.1. Foundation fieldbus Brak wpływu na dokładność wyjść cyfrowych dla 250 V rms, 60 Hz. Testy zgodne z normą FF−830−PS−2.0 przypadek 8.2.

Wpływ napięcia zasilania Analogowy/HART Mniejszy od 0.005% szerokości zakresu pomiarowego na 1 V zmian napięcia Foundation fieldbus

Wpływ pozycji montażu Miernik spełnia założone wymagania dokładności w dowolnej pozycji pracy.

Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych EMI/RFI Analogowy/HART Dla przewodów typu skrętka błąd sygnału wyjściowego mniejszy od ±0.025% szerokości zakresu pomiarowego dla częstotliwości 80−1000 MHz i pól o natężeniu do 30 V/m oraz dla częstotliwości 0.15−80 MHz (zgodnie z normą EN61326). Foundation fieldbus Brak wpływu na dokładność pomiarów cyfrowych przy montażu na instalacjach poziomych, pionowych i ustawionych pod kątem do poziomu.

Wpływ pola elektromagnetycznego Analogowy/HART Błąd sygnału wyjściowego mniejszy od ±0.025% szerokości zakresu pomiarowego dla pól 30 A/m (rms); spełnia wymagania normy IEC 770−1984, rozdział 6.2.9. Foundation fieldbus Brak wpływu na dokładność wyjść cyfrowych dla pól 30 A/m (rms). Testy zgodne z normą EN 61326−1.

16

Brak wpływu na dokładność.


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

DANE KONSTRUKCYJNE

Zdalny (opcja) Przetworniki mogą być montowane zdalnie od czujnika. Kable koncentryczne dostępne są w odcinkach 3.0, 6.1 i 9.1m. W celu zamówienia kabli innych długości (maksymalnie 22.9 m) należy skontaktować się z producentem. Przy montażu zdalnym użytkownik otrzymuje obejmę montażową ze stali węglowej pokrytą farbą poliuretanową z jedną śrubą montażową typu U.

Zgodność z NACE Przepływomierze Model 8800C spełniają wymagania norm NACE (National Association of Corrosion Engineers) Standard MR−01−75 (96)

Przepusty elektryczne 1

/2 –14 NPT, PG 13.5 lub M20 x 1.5; zaciski śrubowe wyjścia analogowego 4−20 mA i wyjścia impulsowego; zaciski do podłączania komunikatora na stałe umocowane do listwy zaciskowej

Ograniczenia temperaturowe przy montażu zintegrowanym Maksymalna temperatura procesowa zależy od temperatury otoczenia, w której pracuje przepływomierz. Temperatura układów elektronicznych nie może przekraczać 85˚C. Poniższy wykres stanowi jedynie przykład (rura instalacji pokryta izolacją z włókien ceramicznych o grubości 3 cali).

Części niestykające się z medium Obudowa Aluminium niskomiedziowe (NEMA 4X, CSA Typ 4X, IP66)

ILUSTRACJA 1. Zależność temperatury otoczenia i procesowej dla przepływomierza Model 8800 Vortex

Wykończenie Farba poliuretanowa

Spełnienie warunków zapewnia utrzymanie temperatury układów elektronicznych poniżej 85˚C

1000 (538)

900 (482)

60 (16)

800 (427)

80 (27)

Temperatura procesowa ˚F (˚C) Miernik i rura pokryte izolacją ceramiczną o grubości 3 cale. Instalacja pozioma, przepływomierz pionowy.

Hastelloy C−22© Wykończenie powierzchni kołnierzy procesowych i kołnierzy Standard: 125 do 250 µcali (3.1 do 6.3 µm) Ra Specjalne: 63 do 125 µcali (1.6 do 3.1 µm) Ra

8800_26aa.eps

Kołnierze

100 (38)

700 (371)

Kołnierze procesowe Stal nierdzewna 316/316L Hastelloy C−22 spawany wpuszczany (tylko Model 8800CR z redukcją)

120 (49)

600 (316)

Stal nierdzewna zgrzewana 316L i stal nierdzewna odlewana CF−3M lub C−22® i C−276 zgrzewany Hastelloy® lub CX2MW i CW12MW odlewany Hastelloy

85˚C − dopuszczalna temperatura układów elektronicznych

140 (60)

400 (204)

Korpus

160 (71)

500 (260)

Materiały stykające się z medium

180 (82)

300 (149)

Stal nierdzewna 316/316L spawane zakładkowe

200 (93)

Kołnierze

200 (93)

0 100 (38)

Buna−N

Temperatura otoczenia ˚F (˚C)

Pierścienie uszczelniające pokrywy

Wymagania dotyczące odcinków prostoliniowych Czujnik musi być zainstalowany tak, by odcinki prostliniowe miały minimum długość dziesięciu średnic instalacji (D) po stronie dolotowej i pięciu średnic instalacji (D) po stronie wylotowej przy zastosowaniu korekcji współczynnika K opisanej w Karcie danych technicznych (00816−0100−3250). W przypadku długości odcinków powyżej 35 średnic po stronie dolotowej i 10 po wylotowej nie jest wymagana korekcja współczynnika K.

Przyłącza procesowe Montaż między kołnierzami:

Znakowanie

ASME B16.5 (ANSI): Class 150, 300, 600, 900 DIN: PN 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160

Przepływomierz zostanie oznakowany bez dodatkowych opłat zgodnie z wymaganiami użytkownika. Standardowa tabliczka znamionowa umocowana jest na stałe do przepływomierza. Wysokość znaków wynosi 1.6 mm. Na życzenie przepływomierz może być wyposażony w przywieszkę.

JIS: 10K, 20K i 40K

Montaż Zintegrowany (standard)

Informacje dotyczące kalibracji

Przetwornik zamocowany na korpusie czujnika

Wraz z każdym przepływomierzem użytkownik otrzymuje dane kalibracyjne i konfiguracyjne. Aby uzyskać certyfikowane kopie danych kalibracyjnych należy wybrać opcję Q4. 17


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C Certyfikaty urządzeń Atestowane zakłady produkcyjne Rosemount Inc. − Eden Prairie, Minnesota, USA

INFORMACJE O DYREKTYWACH EUROPEJSKICH Deklaracja zgodności EC ze wszystkimi właściwymi dyrektywami Unii Europejskiej dla tego produktu jest przedstawiona na stronie internetowej www.rosemount.com. W lokalnym biurze firmy Emerson Process Management można uzyskać kopię deklaracji zgodności.

ATESTY DO PRACY W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Model 8800C z protokołem HART Atesty amerykańskie Atesty amerykańskie Factory Mutual (FM) wydawane przez producenta E5

Atest przeciwwybuchowości Klasa I, strefa 1, grupy B, C i D; atest niepalności pyłów Klasa II/III, strefa 1, grupy E, F i G; fabrycznie uszczelniony.

I5

Atest iskrobezpieczeństwa Klasa I, strefa 1, grupy A, B, C i D; klasa II/III, strefa 1, grupy E, F i G; kod temperatury T4 tylko w przypadku instalacji zgodnej ze schematami połączeń Rosemount numer 08800−0106 i 00268−0031; niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; Kod temepratury T4 Połączenie atestów E5 i I5

Dyrektywa ATEX Zgodność z Dyrektywą ATEX. Obudowa ognioszczelna Ex d zgodna z normą EN50 018 Przetworniki w obudowie ognioszczelnej mogą być otwierane tylko po wyłączeniu zasilania. Przepusty muszą być zamknięte przy użyciu metalowych dławików kablowych lub metalowych zaślepek z atestami EEx d. Nie wolno przekraczać poziomu energii podanej na tabliczce z atestami. Klasa zabezpieczenia typu n zgodna z normą EN50 021 Zamknięcie przepustów w urządzeniu musi być wykonane przy użyciu właściwych dławików kablowych i metalowych zaślepek EExe lub EExn lub właściwych dławików kablowych i metalowych zaślepek z atestem ATEX i klasie ochrony IP66 certyfikowanych przez odpowiednie instytucje certyfikacyjne Unii Europejskiej.

DYREKTYWA EUROPEJSKA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH (PED)

K5

Atesty kanadyjskie − Canadian Standards Association (CSA) E6

Atest przeciwwybuchowości Klasa I, strefa 1, grupy B, C i D; atest niepalności pyłów klasa II, strefa 1, grupy E, F i G; klasa III, strefa 1 obszary zagrożone wybuchem; klasa I, strefa 2, grupy A, B, C i D; fabrycznie uszczelniony.

I6

Atest iskrobezpieczeństwa Klasa I, strefa 1, grupy A, B, C i D; atest iskrobezpieczeństwa obowiązuje tylko w przypadku instalacji zgodnej ze schematami połączeń Rosemount numer 08800−0111 kod temperatury T3C

C6

Połączenie atestów E6 i I6

Przepływomierz Model 8800 Vortex Średnica 40 mm do 300 mm Certyfikat numer PED−H−20 0434 Pełna gwarancja jakości (moduł H) Obligatoryjne oznaczenie CE przepływomierzy w zgodzie z artykułem 15 dyrektywy PED można znaleźć na korpusie czujnika (CE 0434). W przypadku przepływomierzy kategorii I − IV procedury składania spełniają wymagania modułu H norm jakości.

Przepływomierz Model 8800 Średnica 15 i 25 mm Sound Engineering Practice Wszystkie czujniki zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej lub posiadające kategorię I przeciwwybuchowości nie podlegają europejskiej dyrektywie dla sprzętu ciśnieniowego i nie mogą mieć oznaczenia zgodności z PED.

18


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

Atesty europejskie Atesty ATEX iskrobezpieczeństwa i niepalności pyłów I1

Certyfikat No. BAS99ATEX1222 Oznaczenie ATEX II 1 GD EEx ia IIC T5 (Totoczenia= −50 do 40 ˚C) EEx ia IIC T4 (Totoczenia= −50 do 70 ˚C) Certyfikat dla pyłów T80˚C (Totoczenia= −20 ˚C do 70 ˚C) IP 66 1180 Parametry dopuszczalne: Ui = 30 VDC Ii(1) = 300 mA Pi(1) = 1 W Ci = 0.0 µF Li = 40 µH

Atest ATEX typu N N1

Certyfikat No. BAS99ATEX3221 Oznaczenie ATEX Ex II 3 GD EEx nL IIC T5 (Totoczenia= −40 ˚C do 70 ˚C) Certyfikat dla pyłów T80˚C (Totoczenia= −20 ˚C do 70 ˚C) IP 66 Parametry dopuszczalne: Ui = 42 VDC Ci = 0.0 µF Li = 40 µH

Atest ATEX ognioszczelności ED

Certyfikat numer KEMA99ATEX3852X Oznaczenie ATEX przy montażu zdalnym: Przetwornik: II 2 (1) G EEx d [ia] IIC T6 (Totoczenia= −50 ˚C do 70 ˚C) Korpus przepływomierza: II I G EEx ia IIC T6 (Totoczenia= −50 ˚C do 70 ˚C) Oznaczenie ATEX przy montażu zintegrowanym: II 1/2 G EEx d [ia] IIC T6 (Totoczenia= −50 ˚C do 70 ˚C) 1180 V = 42 Vdc maksymalnie Um = 250 V

SPECJALNE WARUNKI STOSOWANIA Przy instalacji należy uwzględnić wpływ temperatury medium procesowego na temperaturę układów elektronicznych; temperatura otoczenia układów elektronicznych musi zawierać się w przedziale −50 ˚C do 70 ˚C. Zdalnie montowany czujnik może być połączony z przetwornikiem tylko kablem dostarczonym przez producenta.

Atest iskrobezpieczeństwa Kopalni Doświadczalnej Barbara KDB Nr 01.E.257X I1

(1)

EEx ia IIC T5 (Totoczenia= −50 do 40 ˚C) EEx ia IIC T4 (Totoczenia= −50 do 70 ˚C) Ważny tylko z opcją I1

Sumaryczna wartość dla przetwornika

19


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C Model 8800C z protokołem FOUNDATION Fieldbus

Atesty ATEX FISCO I1

Atesty amerykańskie Atesty amerykańskie Factory Mutual (FM) wydawane przez producenta

Certyfikat No. BAS99ATEX1241X Oznaczenie ATEX II 1 GD EEx ia IIC T4 (Totoczenia= −50 do 70 ˚C) IP 66 1180 Parametry dopuszczalne: Ui = 17.5 VDC Ii = 380 mA Pi = 5.32 W Ci = 0.0 µF Li =< 10 µH

E5

Atest przeciwwybuchowości Klasa I, strefa 1, grupy B, C i D; atest niepalności pyłów Klasa II/III, strefa 1, grupy E, F i G; fabrycznie uszczelniony. Kod temperatury T5 (Totoczenia = −50˚C do 85˚C)

I5

Atest iskrobezpieczeństwa Klasa I, strefa 1, grupy A, B, C i D; klasa II/III, strefa 1, grupy E, F i G; kod temperatury T4 tylko w przypadku instalacji zgodnej ze schematami połączeń Rosemount numer 08800−0106 i 00268−0031; niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; Kod temepratury T4

SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA (X) Urządzenie (z kodem opcji T1) nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500 V wymaganego przez normę EN 50020: 1994. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia.

K5

Połączenie atestów E5 i I5

N1

Atest ATEX typu N

Atesty kanadyjskie − Canadian Standards Association (CSA) E6

Atest przeciwwybuchowości Klasa I, strefa 1, grupy B, C i D; atest niepalności pyłów: klasa II, strefa 1, grupy E, F i G; klasa III, strefa 1. Dopuszczony do pracy w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; fabrycznie uszczelniony.

I6

Atest iskrobezpieczeństwa Klasa I, strefa 1, grupy A, B, C i D; atest iskrobezpieczeństwa obowiązuje tylko w przypadku instalacji zgodnej ze schematami połączeń Rosemount numer 08800−0111. Kod temperatury T3C

C6

Połączenie atestów E6 i I6

Atesty europejskie Atesty ATEX iskrobezpieczeństwa i niepalności pyłów I1

Certyfikat No. BAS99ATEX1241X Oznaczenie ATEX II 1 GD EEx ia IIC T4 (Totoczenia= −50 do 70 ˚C) Certyfikat dla pyłów T80˚C (Totoczenia= −20 ˚C do 70 ˚C) IP 66 1180 Parametry dopuszczalne: Ui = 30 VDC Ii = 300 mA Pi = 1 W Ci = 0.0 µF Li = 40 µH

SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA (X) Urządzenie (z kodem opcji T1) nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500 V wymaganego przez normę EN 50020: 1994. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia.

20

Certyfikat No. BAS99ATEX3240X Oznaczenie ATEX II 3 GD EEx nL IIC T5 (Totoczenia= −40 ˚C do 70 ˚C) Certyfikat dla pyłów T80˚C (Totoczenia= −20 ˚C do 70 ˚C) IP 66 Parametry dopuszczalne: Ui = 42 VDC Ci = 0.0 µF Li = 20 µH

SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA (X) Urządzenie (z kodem opcji T1) nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500 V wymaganego przez normę EN 50020: 1994. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia.

Atest ATEX ognioszczelności ED

Certyfikat numer KEMA99ATEX3852X Oznaczenie ATEX przy montażu zdalnym: Przetwornik: II 2 (1) G EEx d [ia] IIC T6 (Totoczenia= −50 ˚C do 70 ˚C) Korpus przepływomierza: II I G EEx ia IIC T6 (Totoczenia= −50 ˚C do 70 ˚C) Oznaczenie ATEX przy montażu zintegrowanym: II 1/2 G EEx d [ia] IIC T6 (Totoczenia= −50 ˚C do 70 ˚C) 1180 V = 42 Vdc maksymalnie Um = 250 V

SPECJALNE WARUNKI STOSOWANIA Przy instalacji należy uwzględnić wpływ temperatury medium procesowego na temperaturę układów elektronicznych; temperatura otoczenia układów elektronicznych musi zawierać się w przedziale −50 ˚C do 70 ˚C. Zdalnie montowany czujnik może być połączony z przetwornikiem tylko kablem dostarczonym przez producenta.


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C Rysunki wymiarowe

ILUSTRACJA 2. Rysunki wymiarowe przepływomierza w wykonaniu kołnierzowym (wielkość od 1/2−do 12−cali/15 do 300 mm)

Pokrywa zacisków 3.20 (81) 2.56 (65) 1.10 (28)

2.85 (72)

Średnica 3.06 (78)

1.00 (25)

Opcjonalny wyświetlacz

Średnica B

Przepusty elektryczne ASME B16.5 (ANSI) 1/2–14 NPT (2 otwory) 2.00 (51)

2.00 (51)

A

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

8800−0002A02B, 0002B02D

C

21


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C TABELA 19. Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym (1/2 do 3 cali/15 do 80 mm)

Średnica nominalna Klasa Długość zabudowy A cale (mm) wytrzymałości cale (mm)(1) 1

/2 (15)

1 (25)

1 1/2 (40)

2 (50)

3 (80)

Class 150 Class 300 Class 600 PN 16/40 PN 100 JIS 10K/20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 100 PN 160 JIS 10K/20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 100 PN 160 JIS 10K/20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 64 PN 100 PN 160 JIS 10K JIS 20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 64 PN 100 PN 160 JIS 10K JIS 20K JIS 40K

6.9 (175) 7.2 (183) 7.7 (196) 6.1 (155) 6.6 (168) 6.3 (160) 7.3 (185) 7.5 (191) 8.0 (203) 8.5 (216) 9.4 (239) 6.3 (160) 7.7 (195) 7.7 (195) 6.5 (165) 7.9 (200) 8.2 (208) 8.7 (221) 9.4 (239) 10.4 (264) 6.9 (175) 8.2 (208) 8.4 (213) 7.3 (185) 8.5 (215) 9.3 (236) 9.8 (249) 10.5 (267) 12.8 (325) 8.0 (203) 9.2 (234) 9.6 (244) 10.2 (259) 7.7 (195) 8.3 (210) 9.8 (249) 9.9 (251) 10.6 (269) 11.4 (290) 12.9 (328) 8.9 (226) 10.0 (254) 10.5 (267) 11.2 (284) 7.9 (200) 9.3 (235) 11.0 (280)

(1) ±0.14 cala (3.6 mm) (2) ±0.03 cala (0.8 mm) (3) ±0.20 cala (5.1 mm) (4) Dodać 0,1 kg w przypadku instalacji opcjonalnego wyświetlacza.

22

A−ANSI RTJ cale (mm)

Średnica B cale (mm)(2)

C cale (mm)(3)

Masa(4) kg

– 7.7 (196) 7.7 (196) – – – – 8.0 (203) 8.5 (216) 8.5 (216) 9.4 (239) – – – – – 8.7 (221) 9.2 (234) 9.4 (239) 10.4 (264) – – – – – 9.8 (249) 10.4 (264) 10.7 (271) 12.9 (328) – – – – – – – 10.4 (264) 11.2 (284) 11.5 (292) 13.0 (330) – – – – – – –

0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9)

7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231)

4,1 4,7 4,9 4,7 5,6 4,5 6,1 5,6 6,8 7,2 11,0 6,1 8,8 8,8 6,2 7,9 8,0 10,4 11,5 16,5 8,8 12,7 13,3 8,4 11,6 10,0 11,8 13,4 26,9 10,4 13,9 16,5 17,6 8,8 9,1 12,8 16,7) 20,9 26,6 34,2 16,5 20,5 24,7 27,0 12,5 15,9 22,7


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

TABELA 20. Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym (4 do 12−cali/100 do 300mm) (patrz poprzednia ilustracja)

Średnica nominalna Klasa Długość zabudowy A cale (mm) wytrzymałości cale (mm)(1) 4 (100)

6 (150)

8 (200)

10 (250)

12 (300)

Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16 PN 40 PN 64 PN 100 PN 160 JIS 10K JIS 20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 PN 16 PN 40 PN 64 PN 100 JIS 10K JIS 20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100 JIS 10K JIS 20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100 JIS 10K JIS 20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100 JIS 10K JIS 20K JIS 40K

10.3 (262) 11.0 (279) 12.8 (325) 13.8 (351) 8.4 (213) 9.4 (239) 10.4 (264) 11.3 (287) 12.1 (307) 8.7 (220) 8.7 (220) 11.8 (300) 11.6 (295) 12.4 (315) 14.3 (363) 8.9 (226) 10.5 (267) 12.1 (307) 13.7 (348) 10.6 (270) 10.6 (270) 14.2 (360) 13.6 (345) 14.3 (363) 16.6 (422) 10.5 (266) 10.5 (266) 11.9 (302) 12.5 (318) 14.2 (361) 15.8 (401) 12.2 (310) 12.2 (310) 16.5 (420) 14.6 (371) 15.8 (401) 19.1 (485) 11.9 (302) 12.1 (307) 13.5 (343) 14.8 (376) 16.4 (417) 18.9 (480) 14.6 (371) 14.6 (371) 18.1 (460) 16.8 (427) 18.0 (457) 20.5 (521) 13.2 (335) 13.9 (353) 15.0 (381) 16.9 (429) 18.8 (478) 21.2 (538) 15.7 (399) 15.7 (399) 19.7 (500)

A−ANSI RTJ cale (mm)

Średnica B cale (mm)(2)

C cale (mm)(3)

Masa(4) kg

10.8 (274) 11.6 (295) 12.9 (328) 13.9 (353) – – – – – – – – 12.1 (307) 13.0 (330) 14.5 (368) – – – – – – – 14.1 (358) 15.0 (381) 16.7 (424) – – – – – – – – – 15.1 (384) 16.4 (417) 19.2 (488) – – – – – – – – – 17.3 (439) 18.7 (475) 20.7 (526) – – – – – – – – –

3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289)

9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348)

23,0 32,1 43,8 54,3 18,2 22,3 28,2 35,6 38,9 16,8 20,4 34,2 40,8 58,7 88,7 34,3 43,2 63,0 76,4 36,2 44,3 79,8 63,3 89,0 133,8 49,7 49,2 61,8 70,2 97,3 127 49,9 60,9 116 89 129 216 71 73 90 111 139 201 79 100 171 134 187 269 92 101 121 157 194 291 102 130 229

(1) ±0.14 cala (3.6 mm) (2) ±0.03 cala (0.8 mm) (3) ±0.20 cala (5.1 mm) (4) Dodać 0,1 kg w przypadku instalacji opcjonalnego wyświetlacza.

23


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

ILUSTRACJA 3. Rysunki wymiarowe przepływomierza Model 8800CR (wielkość od 1 do 12 cali/25 do 300 mm)

3.20 (81) 2.56 (65)

2.85 (72) 1.10 (28)

Średnica 3.06 (78)

Pokrywa zacisków

1.00 (25)

Opcjonalny wyświetlacz

Średnica B

2.00 (51)

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

24

A

8800_22a, 8800_22ab

Przepusty elektryczne ASME B16.5 (ANSI) 1/2−14 NPT (2 otwory) C


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

TABELA 21. Przepływomierz z integralnie zredukowaną średnicą (1 do 3 cali/25 do 80 mm)

Średnica nominalna Klasa Długość zabudowy A cale (mm) wytrzymałości cale (mm)(1) 1 (25)

1 1/2 (40)

2 (50)

3 (80)

Class 150 Class 300 Class 600 PN 16/40 PN 100 Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 100 PN 160 Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 64 PN 100 PN 160 Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 64 PN 100 PN 160

7.5 (191) 8.0 (203) 8.5 (216) 6.3 (160) 7.7 (195) 8.2 208 8.7 (221) 9.4 (239) 10.4 (264) 6.9 (175) 8.2 (208) 8.4 (213) 9.3 (236) 9.8 (249) 10.5 (267) 12.8 (325) 8.0 (203) 9.2 (234) 9.6 (244 10.2 (259) 9.9 (251) 10.6 (269) 11.4 (290) 12.9 (328) 8.9 (226) 10.0 (254) 10.5 (267) 11.2 (284)

A−ANSI RTJ cale (mm)

Średnica B cale (mm)(2)

C cale (mm)(3)

Masa(4) kg

8.0 (203) 8.5 (216) 8.5 (216)

0.54 (13,7) 0.54 (13,7) 0.54 (13,7) 0.54 (13,7) 0.54 (13,7) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8)

7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216)

5,24 6,45 6,85 5,73 8,36 7,17 9,62 10,78 15,87 7,94 11,88 12,55 10,26 12,14 13,88 27,56 10,67 14,19 16,90 17,98 15,04 19,35 22,43 33,24 15,10 19,25 23,68 26,28

– –

8.7 (221) 9.2 (234) 9.4 (239) 10.4 (264) – – –

9.8 (249) 10.4 (264) 10.7 (271) 12.9 (328) – – – –

10.4 (264) 11.2 (284) 11.5 (292) 13.0 (330) – – – –

(1) ±0.14 cala (3.6 mm) (2) ±0.03 cala (0.8 mm) (3) ±0.20 cala (5.1 mm) (4) Dodać 0,1 kg w przypadku instalacji opcjonalnego wyświetlacza.

25


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

TABELA 22. Przepływomierz z integralnie zredukowaną średnicą (4 do 12 cali/100 do 300mm) (patrz poprzednia ilustracja)

Średnica nominalna Klasa Długość zabudowy A cale (mm) wytrzymałości cale (mm)(1) 4 (100)

6 (150)

8 (200)

10 (250)

12 (300)

Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16 PN 40 PN 64 PN 100 PN 160 Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16 PN 40 PN 64 PN 100 PN 160 Class 150 Class 300 Class 600 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100 Class 150 Class 300 Class 600 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100 Class 150 Class 300 Class 600 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100

10.3 (262) 11.0 (279) 12.8 (325) 13.8 (351) 8.4 (213) 9.4 (239) 10.4 (264) 11.3 (287) 12.1 (307) 11.6 (295) 12.4 (315 14.3 (363) 16.1 (409) 8.9 (226) 10.5 (267) 12.1 (307) 13.7 (348) 14.7 (373) 13.6 (345) 14.3 (363) 16.6 (422) 10.5 (266) 10.5 (266) 11.9 (302) 12.5 (318) 14.2 (361) 15.8 (401) 14.6 (371) 15.8 (401) 19.1 (485) 11.9 (302) 12.1 (307) 13.5 (343) 14.8 (376) 16.4 (417) 18.9 (480) 16.8 (427) 18.0 (457) 20.5 (521) 13.2 (335) 13.9 (353) 15.0 (381) 16.9 (429) 18.8 (478) 21.2 (538)

(1) ±0.14 cala (3.6 mm) (2) ±0.03 cala (0.8 mm) (3) ±0.20 cala (5.1 mm) (4) Dodać 0,1 kg w przypadku instalacji opcjonalnego wyświetlacza.

26

A−ANSI RTJ cale (mm)

Średnica B cale (mm)(2)

C cale (mm)(3)

Masa(4) kg

10.8 (274) 11.6 (295) 12.9 (328) 13.9 (353) – – – – – 12.1 (307) 13.0 (330) 14.5 (368) 16.2 (411) – – – – – 14.1 (358) 15.0 (381) 16.7 (424) – – – – – – 15.1 (384) 16.4 (417) 19.2 (488) – – – – – – 17.3 (439) 18.7 (475) 20.7 (526) – – – – – –

2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 5.70 (144,8) 5.70 (144,8) 5.70 (144,8) 5.70 (144,8) 5.70 (144,8) 5.70 (144,8) 5.70 (144,8) 5.70 (144,8) 5.70 (144,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 9.56 (242,8) 9.56 (242,8) 9.56 (242,8) 9.56 (242,8) 9.56 (242,8) 9.56 (242,8) 9.56 (242,8) 9.56 (242,8) 9.56 (242,8)

9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325)

21,01 30,41 42,76 53,54 16,49 20,81 27,09 34,80 38,43 31,87 51,30 83,97 111,73 26,85 37,17 56,86 73,61 85,23 60,39 88,69 138,43 45,78 45,78 60,80 70,31 100,10 132,87 82,76 127,76 222,21 62,88 67,39 86,64 111,52 142,49 210,24 127,90 186,96 296,64 85,40 96,07 119,05 158,72 201,49 304,85


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

ILUSTRACJA 4. Rysunki wymiarowe przepływomierza w wykonaniu bezkołnierzowym (1/2 do 8 cali/15 do 200 mm)

Przepusty elektryczne ASME B16.5 (ANSI) 1 /2−14 NPT (2 otwory) 2.00 (51)

Pokrywa przyłączy 3.20 (81)

2.00 (51)

2.56 (65) 1.10 (28)

2.85 (72)

Średnica 3.06 (78)

1.00 (25)

Opcjonalny wyświetlacz

8800−002D01D, 002C01C

C Średnica D

E A UWAGA Wymiary podano w calach (milimetry) Obudowa przetwornika może być obracana co 90 stopni

Średnica B

TABELA 23. Model 8800C w wykonaniu bezkołnierzowym

Średnica nominalna cale (mm)

Wymiar zabudowy A cale (mm)(1)

Średnica B cale (mm)(2)

C cale (mm)(3)

Średnica D cale (mm)

E cale (mm)

Masa kg(4)

2.56 (65) 2.56 (65) 2.56 (65) 2.56 (65) 2.56 (65) 3.42 (87) 4.99 (127) 6.60 (168)

0.54 (13,7) 0.95 (24,1) 1.49 (37,8) 1.92 (49) 2.87 (73) 3.79 (96) 5.70 (145) 7.55 (192)

7.63 (194) 7.74 (197) 8.14 (207) 8.85 (225) 9.62 (244) 10.48 (266) 10.75 (273) 11.67 (296)

1.38 (35,1) 1.98 (50,3) 2.87 (72,9) 3.86 (98) 5.00 (127) 6.20 (158) 8.50 (216) 10.62 (270)

0.23 (5,9) 0.23 (5,9) 0.18 (4,6) 0.12 (3) 0.25 (6) 0.44 (11) 1.11 (28) 0.89 (23)

3,3 3,4 4,5 4,8 6,2 9,7 22,3 38,6

1

/2 (15) 1 (25) 11/2 (40) 2 (50) 3 (80) 4 (100) 6 (150) 8 (200) (1) ±0.14 cala (3.6 mm) (2) ±0.03 cala (0.8 mm) (3) ±0.20 cala (5.1 mm)

(4) Dodać 0,1 kg w przypadku instalacji opcjonalnego wyświetlacza.

27


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

ILUSTRACJA 5. Rysunki wymiarowe przepływomierza dwuczujnikowego(1/2 do 8 cali/15 do 200mm)

Pokrywa przyłączy 3.20 (81) 2.56 2.85 (65) (72) 1.10 (28) 3.06 (78)

2.00 2.00 (51) (51)

Przepusty elektryczne ASME B16.5 (ANSI) 1/2−14 NPT (2 otwory)

1.00 (25)

Opcjonalny wyświetlacz

Średnica B

8800−0006A01A, 0006B01A

C

C

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

A

ILUSTRACJA 6. Rysunki wymiarowe przepływomierza dwuczujnikowego (10 do 12 cali/250 do 300mm) Przepusty elektryczne 1/2−14 NPT ASME B16.5 (ANSI) (2 otwory) 2.00 2.00 (51) (51)

3.20 (81) 2.56 2.85 (65) (72) 3.06 (78)

1.10 (28) Pokrywa przyłączy

1.00 (25)

Opcjonalny wyświetlacz C

C UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

28

A

Średnica B


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

TABELA 24. Przepływomierz dwuczujnikowy w wykonaniu kołnierzowym (1/2 do 3 cali/15 do 80 mm)

Średnica nominalna cale (mm) 1

/2 (15)

1 (25)

1 1/2 (40)

2 (50)

3 (80)

Klasa wytrzymałości

Długość zabudowy A cale (mm)(1)

A−ANSI RTJ cale (mm)

Średnica B cale (mm)(2)

C cale (mm)(3)

Masa(4) kg

Class 150 Class 300 Class 600 PN 16/40 PN 100 JIS 10K/20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 100 PN 160 JIS 10K/20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 100 PN 160 JIS 10K/20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 64 PN 100 PN 160 JIS 10K JIS 20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16/40 PN 64 PN 100 PN 160 JIS 10K JIS 20K JIS 40K

12.0 (305) 12.3 (312) 12.8 (325) 11.2 (284) 11.8 (300) 11.4 (290) 12.4 (315) 15.1 (384) 15.6 (396) 16.1 (409) 17.0 (432) 13.9 (353) 15.3 (389) 15.3 (389) 14.1 (358) 15.5 (394) 11.3 (287) 11.8 (300) 12.5 (318) 13.5 (343) 10.0 (254) 11.3 (287) 11.5 (292) 10.4 (264) 11.5 (292) 13.0 (330) 13.6 (345) 14.3 (363) 16.6 (422) 11.8 (300) 12.9 (328) 13.4 (340) 14.0 (356) 11.5 (292) 12.1 (307) 13.6 (345) 14.3 (363) 15.0 (381) 15.8 (401) 17.3 (439) 13.4 (340) 14.5 (367) 14.9 (378) 15.6 (396) 12.3 (312) 13.7 (348) 15.5 (394)

– 12.8 (325) 12.8 (325) – – – – 15.6 (396) 16.1 (409) 16.1 (409) 17.0 (432) – – – – – 11.8 (300) 12.3 (312) 12.5 (318) 13.5 (343) – – – – – 13.6 (345) 14.1 (358) 14.3 (363) 16.7 (424) – – – – – – – 14.8 (376) 15.7 (399) 15.8 (401) 17.4 (442) – – – – – – –

0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.52 (13,2) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 0.95 (24,1) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9) 2.87 (72,9)

7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.6 (193) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 7.7 (196) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 8.5 (216) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231) 9.1 (231)

7,4 7,9 8,1 7,8 8,7 7,8 9,3 9,0 10,2 10,6 14,4 9,5 12,3 12,3 10,0 11,7 12,3 14,7 15,8 20,7 13,0 17,0 17,6 12,6 15,8 14,5 16,3 17,9 31,4 14,9 18,4 21,0 22,0 13,2 13,5 17,2 22,8 27,0 29,7 40,3 22,5 26,5 30,8 33,1 18,6 22,0 28,8

(1) ±0.14 cala (3.6 mm) (2) ±0.03 cala (0.8 mm) (3) ±0.20 cala (5.1 mm) (4) Dodać 0,1 kg w przypadku instalacji opcjonalnego wyświetlacza.

29


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C TABELA 25. Przepływomierz dwuczujnikowy w wykonaniu kołnierzowym (4 do 12 cali/100 do 300 mm)

Średnica nominalna cale (mm)

Klasa wytrzymałości

Długość zabudowy A cale (mm)(1)

A−ANSI RTJ cale (mm)

Średnica B cale (mm)(2)

C cale (mm)(3)

Masa(4) kg

4 (100)

Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 PN 16 PN 40 PN 64 PN 100 PN 160 JIS 10K JIS 20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 PN 16 PN 40 PN 64 PN 100 JIS 10K JIS 20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100 JIS 10K JIS 20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100 JIS 10K JIS 20K JIS 40K Class 150 Class 300 Class 600 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100 JIS 10K JIS 20K JIS 40K

15.2 (386) 16.0 (406) 17.7 (450) 18.7 (475) 13.3 (338) 14.4 (366) 15.4 (391) 16.3 (414) 17.1 (434) 13.6 (345) 13.6 (345) 16.8 (427) 19.4 (493) 20.2 (513) 22.2 (564) 16.8 (427) 18.3 (465) 19.9 (505) 21.5 (546) 18.5 (470) 18.5 (470) 22.0 (559) 24.0 (610) 24.8 (630) 27.0 (686) 20.9 (531) 20.9 (531) 22.3 (566) 22.9 (582) 24.7 (627) 26.3 (668) 22.6 (574) 22.6 (574) 27.0 (686) 14.6 (371) 15.8 (401) 19.1 (485) 11.9 (302) 12.1 (307) 13.5 (343) 14.8 (376) 16.4 (417) 18.9 (480) 14.6 (371) 14.6 (371) 18.1 (460) 16.8 (427) 18.0 (457) 20.5 (521) 13.2 (335) 13.9 (353) 15.0 (381) 16.9 (429) 18.8 (478) 21.2 (538) 15.7 (399) 15.7 (399) 19.7 (500)

15.7 (399) 16.6 (422) 17.7 (450) 18.9 (480) – – – – – – – – 19.9 (505) 20.8 (528) 22.3 (566) – – – – – – – 24.5 (622) 25.4 (645) 27.1 (688) – – – – – – – – – 15.1 (384) 16.4 (417) 19.2 (488) – – – – – – – – – 17.3 (439) 18.7 (475) 20.7 (526) – – – – – – – – –

3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 3.79 (96,3) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 5.7 (144,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 7.55 (191,8) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 9.56 (243) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289) 11.38 (289)

9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 9.6 (244) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 10.8 (274) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 11.7 (297) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 12.8 (325) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348) 13.7 (348)

30,9 40,0 51,7 62,2 26,1 30,2 36,1 43,5 46,8 25,1 28,7 42,5 57,3 75,3 105,2 50,8 59,7 79,5 92,9 56,2 64,4 99,8 86,2 111,9 156,7 72,7 72,1 83,4 93,2 120,2 149,9 80,8 91,9 147,0 91 131 218 73 75 96 113 141 203 81 102 173 136 189 271 94 103 123 159 196 293 104 132 231

6 (150)

8 (200)

10 (250)

12 (300)

(1) ±0.14 cala (3.6 mm) (2) ±0.03 cala (0.8 mm) (3) ±0.20 cala (5.1 mm) (4) Dodać 0,1 kg w przypadku instalacji opcjonalnego wyświetlacza.

30


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

ILUSTRACJA 7. Rysunki wymiarowe przetwornika do montażu zdalnego

Pokrywa przyłączy 3.20 (81) 2.56 (65) 1.10 (28)

2.85 (72) 1.00 (25)

3.06 (78) 2.65 (68)

Opcjonalny wyświetlacz

4.50 (114)

2.81 (71)

2.81 (71) 4.50 (114)

Przepusty elektryczne ASME B16.5 (ANSI) 1/2−14 NPT (2 otwory) 1.80 (46) 2.00 (51)

2.00 (51)

1 /2−14 NPT (przepust do kabla)

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

5.50 (140)

8800−0002A04B, 0002B04B

4.90 (124)

31


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

ILUSTRACJA 8. Rysunki wymiarowe przepływomierza bezkołnierzowego do montażu zdalnego (1/2 do 8 cali/15 do 200mm)

1 /2−14 NPT (Przepust do kabla)

8800−0002C04B

E

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

TABELA 26. Model 8800C w wykonaniu bezkołnierzowym

Średnica nominalna (mm) 1

/2 (15) 1 (25) 11/2 (40) 2 (50) 3 (80) 4 (100) 6 (150) 8 (200)

32

Wymiar E w wykonaniu bezkołnierzowym, cale (mm) 6.4 (163) 6.5 (165) 6.9 (175) 7.6 (193) 8.3 (211) 9.2 (234) 9.5 (241) 10.4 (264)


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

ILUSTRACJA 9. Rysunki wymiarowe przepływomierza kołnierzowego i kołnierzowego dwuczujnikowego do montażu zdalnego (1/2 do 12−cali/15 do 300mm) 1

/2−14 NPT (Przepust do kabla)

1

/2−14 NPT (Przepust do kabla)

E

E

Przepływomierz kołnierzowy

Przepływomierz kołnierzowy dwuczujnikowy

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

8800−002B02C, 0006C03A

E

TABELA 27. Wymiary przepływomierzy kołnierzowych i dwuczujnikowych do montażu zdalnego

Średnica nominalna (mm) 1

/2 (15) 1 (25) 11/2 (40) 2 (50) 3 (80) 4 (100) 6 (150) 8 (200) 10 (250) 12 (300)

Wymiar E w wykonaniu kołnierzowym, cale (mm) 6.4 (162) 6.5 (165) 6.8 (173) 7.2 (183) 7.8 (198) 8.3 (211) 9.5 (241) 10.4 (264) 11.5 (292) 12.4 (315)

33


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

Specyfikacja zamówieniowa Model

Opis urządzenia

8800C

Przepływomierz Vortex

Kod W F R D

Typ czujnika Bezkołnierzowy Kołnierzowy Z integralnie zredukowaną średnicą (tylko wykonanie kołnierzowe) Dwuczujnikowy (tylko wykonanie kołnierzowe)

Kod

Średnica nominalna

005 010 015 020 030 040 060 080 100 120

1

Kod

Materiał części stykających się z medium

S H(1)

Stal nierdzewna zgrzewana 316L i stal nierdzewna odlewana CF−3M C−22® i C−276 zgrzewany Hastelloy®; CW2M i CW12MW odlewany Hastelloy®

/2 cala (15 mm) (opcja niedostępna dla Modelu 8800CR) 1 cal (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm) 10 cali (250mm) 12 cali (300mm)

Kod

Wielkość kołnierzy procesowych lub pierścieni centrujących

A1 A3 A6 A7(2) B1 B3 B6 B7(2) C1 C3 C6 C7(2) D0 D1 D2 D3 D4 D6(3) D7(2) G0 G1 G2 G3 G4 G6 G7(2)

ASME B16.5 (ANSI) RF Class 150 ASME B16.5 (ANSI) RF Class 300 ASME B16.5 (ANSI) RF Class 600 ASME B16.5 (ANSI) RF Class 900 ASME B16.5 (ANSI) RTJ Class 150 tylko dla wykonań kołnierzowych ASME B16.5 (ANSI) RTJ Class 300 tylko dla wykonań kołnierzowych ASME B16.5 (ANSI) RTJ Class 600 tylko dla wykonań kołnierzowych ASME B16.5 (ANSI) RTJ Class 900 tylko dla wykonań kołnierzowych ASME B16.5 (ANSI) RF Class 150, o wysokiej gładkości powierzchni ASME B16.5 (ANSI) RF Class 300, o wysokiej gładkości powierzchni ASME B16.5 (ANSI) RF Class 600, o wysokiej gładkości powierzchni ASME B16.5 (ANSI) RF Class 900, o wysokiej gładkości powierzchni DIN PN 10 2526−Typ D DIN PN 16 (PN 10/16 dla wykonania bezkołnierzowego) 2526−Typ D DIN PN 25 2526−Typ D DIN PN 40 (PN 25/40 dla wykonania bezkołnierzowego) 2526−Typ D DIN PN 64 2526−Typ D DIN PN 100 2526−Typ D DIN PN 160 2526−Typ D DIN PN 10 2512−Typ N tylko dla wykonania kołnierzowego DIN PN 16 2512−Typ N tylko dla wykonania kołnierzowego DIN PN 25 2512−Typ N tylko dla wykonania kołnierzowego DIN PN 40 2512−Typ N tylko dla wykonania kołnierzowego DIN PN 64 2512−Typ N tylko dla wykonania kołnierzowego DIN PN 100 2512−Typ N tylko dla wykonania kołnierzowego DIN PN 160 2512−Typ N tylko dla wykonania kołnierzowego Ciąg dalszy na następnej stronie

34


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

Kod

Wielkość kołnierzy procesowych lub pierścieni centrujących

H0 H1 H2 H3 H4 H6(3) H7(2) J1 J2 J4

DIN PN 10 2526−Typ E DIN PN 16 (PN 10/16 dla wykonania bezkołnierzowego) 2526−Typ E DIN PN 25 2526−Typ E DIN PN 40 (PN 25/40 dla wykonania bezkołnierzowego) 2526−Typ E DIN PN 64 2526−Typ E DIN PN 100 2526−Typ E DIN PN 160 2526−Typ E JIS 10K JIS 20K JIS 40K

Kod N E Kod 1 2 3 Kod D P F Kod 1 Kod E5 I5 K5 I1 N1 ED E6 I6 C6 E7 I7 N7 A01 M5 P2 C4(5) CN(4) R10 R20 R30 RXX(6) T1 V5 (7)

Zakres temperatur roboczych czujnika Standardowy: −40 do 232˚C Rozszerzony: −200 do 427˚C Przepusty elektryczne 1

/2 −14 NPT M20 x 1.5 PG 13.5 Sygnały wyjściowe 4−20 mA z cyfrowym sygnałem Hart® 4−20 mA z cyfrowym sygnałem Hart® i wyjściem impulsowym skalowanym Sygnał cyfrowy FOUNDATION fieldbus(4) Kalibracja Kalibracja przepływu Opcje Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta − Factory Mutual (FM) Atest iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta − Factory Mutual (FM) Połączenie atestów E5 i I5 Atest iskrobezpieczeństwa i zapłonu pyłów Atest typu N Atest ognioszczelności Atest przeciwwybuchowości Canadian Standards Association (CSA) Atest iskrobezpieczeństwa Canadian Standards Association (CSA) Połączenie atestów E6 i I6 Canadian Standards Association (CSA) Atest ognioszczelności Standards Association of Australia (SAA) (w trakcie uzyskiwania) Atest iskrobezpieczeństwa Standards Association of Australia (SAA) (w trakcie uzyskiwania) Atest typu N Standards Association of Australia (SAA) (w trakcie uzyskiwania) Funkcjonalność Podstawowe sterowanie: jeden blok funkcyjny PID, tylko dla elektroniki fieldbus Inne opcje Wskaźnik lokalny ciekłokrystaliczny Czyszczenie do zastosowań specjalnych Sygnały analogowe zgodne z normami Namur NE43,18−styczeń−1994 i stan alarmowy wysoki Sygnały analogowe zgodne z normami Namur NE43,18−styczeń−1994 i stan alarmowy niski Zdalny montaż przetwornika i kabel o długości 3,0 m Zdalny montaż przetwornika i kabel o długości 6,1 m Zdalny montaż przetwornika i kabel o długości 9,1 m Zdalny montaż przetwornika i kabel o długości określonej przez użytkownika (maksymalnie 23 m) Listwa zaciskowa z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym Zespół zewnętrznego zacisku uziemienia Ciąg dalszy na następnej stronie

35


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C Opcje (ciąg dalszy) Q4 Q8 Q14(8) Q69(9) Q70 Q71

Opcje certyfikatów Karta danych kalibracyjnych zgodna z ISO 10474 3.1.B Certyfikaty materiałów konstrukcyjnych zgodne z ISO 10474 3.1.B Certyfikat niemiecki TRB 801 Nr.45 zgodny z ISO 10474 3.1.B Certyfikat badań spawów (wykonanie bezkołnierzowe) zgodny z ISO 10474 3.1.B Certyfikat badań spawów (wykonanie kołnierzowe) zgodny z ISO 10474 3.1.B Certyfikat badań spawów (wykonanie kołnierzowe) zgodny z ISO 10474 3.1.B (obejmuje badania rentgenowskie)

Typowy numer zamówieniowy:

8800C

F 020

S

A1

N

1

D

1

M5

(1) Przepływomierze Model 8800CF kołnierzowe o wielkości 1/2 cala (15 mm) do 4 cali (100 mm) dostępne z kodami przyłączy A1, A3, A6, C1 i C3 oraz o wielkości 6 cali, (150mm) i 8 cali (200 mm) dostępne z kodami przyłączy D1, D3, H1 i H3 wyposażone są w kołnierze na połączenie zakładkowe, wszystkie inne mają kołnierze spawane. Model 8800CR ma kołnierze spawane dla wszystkich wielkości. (2) Opcja dostępna tylko dla kołnierzy ze stali nierdzewnej o wielkościach od 1 cala (25 mm) do 4 cali (100 mm) (11/2 do 6 cali dla Modelu 8800CR z integralnie zredukowaną średnicą). (3) Opcje D6 i H6 nie są dostępne dla przepływomierzy bezkołnierzowych o wielkości 3 cale (80 mm). (4) Obejmuje jeden blok funkcyjny wejść analogowych (AI) i zapasowy Link Active Scheduler. (5) Wybór sygnałów wyjściowych zgodnych z normą NAMUR dokonywany jest fabrycznie i nie może być zmieniony w warunkach polowych. (6) XX oznacza długość kabla w stopach. (7) Opcja V5 jest dostępna bez atestów do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem lub dla atestów E5, I5, K5, E6, I6 i C6; jest standardowa z innymi atestami. (8) Q14 nie jest dostępna z kołnierzami A7, B7, C7, D7, G7, H7 oraz dla przepływomierzy o wielkości 10 i 12 cali i dla Modelu 8800CR. (9) Q69 jest dostępna dla wykonań bezkołnierzowych z Hastelloy’u® i stali nierdzeewnej dla wielkości 1/2 cala (15 mm), 6 cali (150 mm) i 8 cali (200 mm).

TABELA 28. Fabryczna konfiguracja przepływomierza

Parametr

Jednostki amerykańskie (jednostki SI)

Medium: Zakres pomiarowy natężenia przepływu: Gęstość: Temperatura robocza: Średnica wewnętrzna: Medium: Konfiguracja wyświetlacza LCD: Stan alarmowy: Zabezpieczenie: Tryb nadawania: Oznaczenie programowe:

Ciecz 0 do wielkości maksymalnej, GPM (ACMH) 62.4 lb/ft3 (1000 kg/m3) 77˚F (25˚C) Z typoszeregu 40 Ciecz Wyświetlanie naprzemienne % zakresu pomiarowego i natężenia przepływu Wysoki Off Off (puste)

36


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C Karta konfiguracyjna

KARTA KONFIGURACYJNA I APLIKACYJNA— WYPEŁNIENIE KONIECZNE WRAZ Z ZAMÓWIENIEM Kupujący: ________________________________________

Numer zamówienia: __________________________________________

Użytkownik końcowy: ____________________________________ Model No: 8800|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| Tabliczka znamionowa #: |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| (maksymalnie 21 znaków) Oznaczenie programowe #: Konfiguracja domyślna**

|—|—|—|—|—|—|—|—| (maksymalnie 8 znaków)

❏ Jednostki Nazwa: Data: US __________________________________ ___________________________________ ❏ Jedn. SI ❏ Ciecz ❏ Gaz ❏ Para wodna Nazwa medium: _________________________________ Medium: Natężenia Maksymalne _________________________ URV (wartość dla 20 mA) _____________(Domyślnie wartość maksymalna) przepływu: Minimalne ___________________________ LRV (wartość dla 4 mA) ______0________ (minimalny przepływ – ale nie LRV) (❏ Jeśli LRV ≠ 0; wpisać żądaną wartość______________) ❏ gal/s ❏ igal/s ❏ l/s ❏ ACFM ❏ ACMM ❏ kg/s ❏ lb/s Jednostki natężenia przepływu: ❏ gal/min ❏ igal/min ❏ l/min ❏ ACFH ❏ ACMH ❏ kg/min ❏ lb/min ❏ gal/h ❏ igal/h ❏ l/h ❏ ACFD ❏ ACMD ❏ kg/h ❏ lb/h ❏ gal/d ❏ igal/d ❏ l/d ❏ bbl/min ❏ MACMD ❏ kg/d ❏ lb/d ❏ ton/h ❏ bbl/h ❏ ston/h ❏ ft/s ❏ m/s ❏ ton/d ❏ bbl/d ❏ ston/d (1 bbl = 42 gal., 1 ston = 2000 lb, 1 ton = 1000 kg) Jeśli wybrano jedną z poniższych jednostek, to należy podać stosunek gęstości medium: ❏ SCFM ❏ SCFH ❏ NCMM ❏ NCMH ❏ NCMD Stosunek gęstości (z programu doboru) ____________________ Uwaga: Jeśli stosunek gęstości nie jest znany, to obliczyć go w oparciu o ciśnienie bazowe 14.696 psia, temperaturę bazową 59˚F i współczynnik ściśliwości równy jeden (1) w przypadku jednostek SCFM i SCFH. W przypadku jednostek NCMM, NCMH i NCMD, obliczenia wykonać dla ciśnienia bazowego 1,01 bar, temperatury bazowej 0˚C i ściśliwości równej (1). ❏ Jednostki Specjalne jednostki natężenia przepływu |—|—|—|—| (4 znaki) / ❏ sekunda ❏ minuta ❏ godzina ❏ dzień specjalne: Współczynnik konwersji jednostek specjalnych: _________ (1 jednostka bazowa objętości = Współczynnik konwersji, liczba jednostek specjalnych; np. 1 gal = 1/31 baryłki) ❏ Stopa3 ❏ Galony ❏ Baryłki Jednostki bazowe objętości: ❏ m3 ❏ Litry ❏ Imp. Gal Uwaga: Model 8800C mierzy aktualne natężenie przepływu objętościowego. Aby zastosować jednostki niewymienione powyżej, to należy wprowadzić współczynnik przeliczeniowy dla jednostek specjalnych. Zastosowanie specjalnego współczynnika konwersji lub gęstości (dla natężenia przepływu masowego) wymaga niezmiennej gęstości medium procesowego. Zmiany gęstości prowadzą do błędnych pomiarów. ❏ ˚F ❏ ˚C Temperatura robocza ______________________ ❏ Względne ❏ Absolutne Ciśnienie robocze ______________________ Gęstość robocza ______________________ lub ciężar właściwy______________________ Lepkość ______________________ (w temperaturze roboczej) Ciśnienie par ______________________ (w temperaturze roboczej — dotyczy tylko cieczy) ❏ Sch 10 ❏ Sch 40* ❏ Sch 80 (domyślna Sch 40; średnica zależy od średnicy instalacji) Typoszereg rur ❏ cale ❏ mm LUB _______________ średnica wewn. Opcje sygnałów wyjściowych − wypełniać należy tylko wówczas, gdy wybrano opcję kod P. 4−20 mA i skalowane wyjście impulsowe z protokołem HART Tryb ❏ ❏ Skalowany (1 impuls = _________ jednostek) (np.. 1 impuls = 1 gal lub 1 impuls = 1 lb) ❏ Off impulsowy: Bezpośredni LUB (_________ Hz= _________ jednostek) (np., 1000 Hz = 10 gal/min) Wypełnia producent Numer zam. Cont. Admin.

___________________________________ ___________________________________

Numer # |—|—|—| ID # |—|—|—| Sprzedawca ___________________________________ 37


Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003

Model 8800C

KARTA KONFIGURACYJNA I APLIKACYJNA (informacje dodatkowe) Inne funkcje Konfiguracja wyświetlacza: (wybrać dowolne)

❏ % zakresu* ❏ Natężenie przepływu* ❏ Prąd wyjściowy ❏ Przepływ zsumowany

Tłumienie

❏ 2 sekundy* ❏ Inne _________ (wartość z przedziału 0.2 do 255 sekund.)

Ustawienia sprzętowe:

Alarm ❏ Wysoki*

❏ Niski

Zabezpieczenie ❏ Wyłączone Off*

❏ Włączone On

* Nastawy domyślne, jeśli nie wyspecyfikowano inaczej Informacje o przetworniku Opis Informacja

|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| (maksymalnie 16 znaków) |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|(maksymalnie 32 znaki)

Data:

❏❏/❏❏/❏❏

❏❏/❏❏/❏❏

lub

Miesiąc / Dzień / Rok Opcje wyjścia HART

lub

UWAGA: Domyślnie data kalibracji— (miesiąc/dzień/rok)

Dzień / Miesiąc / Rok

Poniższe opcje dotyczą tylko wyjścia HART ❏ Tryb nadawania HART cyfrowej zmiennej procesowej (wybrać jedną z poniższych opcji) ❏ Główna zmienna procesowa w wybranych jednostkach ❏ Główna zmienna procesowa jako procent zakresu pomiarowego **Przy wyborze opcji “Konfiguracja domyślna,” firma Rosemount Inc. nie weryfikuje doboru przepływomierza do aplikacji.

Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym koncernu Emerson Process Management. Wszystkie inne znaki są zastrzeżone przez ich prawowitych właścicieli. Urządzenie posiada atest Rosyjskiego Komitetu Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji. Reducer Vortex jest zastrzeżonym znakiem towarowym Rosemount Inc. MultiVariable (MV) jest zastrzeżonym znakiem towarowym Rosemount Inc. Annubar jest zastrzeżonym znakiem towarowym Dieterich Standard Inc. Mass ProBar i ProBar są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dieterich Standard Inc. HART jest zastrzeżonym znakiem towarowym HART Communications Foundation. FOUNDATION jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fieldbus Foundation. Hastelloy i Hastelloy C−22 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Haynes International Inc. Emerson Process Management Sp. z o.o ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa Polska Tel 48 (22) 45 89 200 Fax 48 (22) 45 89 231 www.rosemount.com www.emersonprocess.pl

© 2003 Rosemount Inc.

PDS_8800C_00813-0114-4003_MA_2003-08_PL  
PDS_8800C_00813-0114-4003_MA_2003-08_PL  

Karta katalogowa 00813−0100−4003, wersja MA Sierpień 2003 Spis treści www.rosemount.com Produkt ten jest podstawowym elementem cyfrowej arch...

Advertisement