Page 1

Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Model 8721

Czujniki przep³ywomierzy magnetycznych z przy³¹czem sanitarnym CZUJNIKI PRZEP£YWOMIERZY Z PRZY£¥CZEM SANITARNYM MODEL 8721: • Przeznaczone do przemys³u farmaceutycznego, przetwórstwa ¿ywnoœci i browarnictwa • Korpus ze stali nierdzewnej w ca³oœci spawany • Dostêpny w szerokiej gamie przy³¹czy procesowych • Przeznaczony do czyszczenia i sterylizacji w instalacji procesowej (CIP/SIP) • Œrednica wewnêtrzna czujnika (ID) jest zgodna ze œrednic¹ rur z przy³¹czami sanitarnymi

Spis treœci Dane techniczne czujników przep³ywomierzy magnetycznych Model 8712 . . . . . . strona 3 Atesty do pracy w obszarach zagro¿onych wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5 Rysunki wymiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6 Dobór czujników przep³ywomierzy magnetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 8 Dobór materia³ów konstrukcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 10 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 11

www.rosemount.com


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Model 8721

Czujniki przep³ywomierzy magnetycznych Model 8721 z przy³¹czem sanitarnym gwarantuj¹ niezawodnoœæ, stabilnoœæ i dok³adnoœæ pomiarów ZASADA DZIA£ANIA Zasada dzia³ania przep³ywomierzy magnetycznych opiera siê na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya, które mówi, ¿e w przewodniku poruszaj¹cym siê w polu magnetycznym indukuje siê napiêcie. Prawo Faradaya: E=kBDV

Cewki magnetyczne umieszczone po przeciwnych stronach rury wytwarzaj¹ pole magnetyczne. Przep³ywaj¹ca ze œredni¹ prêdkoœci¹ V przewodz¹ca ciecz powoduje wygenerowanie napiêcia na elektrodach. Szerokoœæ przewodnika jest równa odleg³oœci miêdzy elektrodami. Izolacyjna wyk³adzina zapobiega zwarciu indukowanego sygna³u do œcianki rury. Jedyn¹ zmienn¹ w przedstawionym prawie Faradaya jest prêdkoœæ przep³ywaj¹cej przewodz¹cej cieczy V, gdy¿ indukcja pola magnetycznego jest sta³a, tak jak i odleg³oœæ miêdzy elektrodami. Dlatego te¿, powsta³e napiêcie E jest wprost proporcjonalne do prêdkoœci cieczy.

Wartoœæ indukowanego napiêcia E jest wprost proporcjonalna do prêdkoœci przewodnika V, szerokoœci przewodnika D i indukcji pola magnetycznego B. Ilustracja poni¿ej przedstawia konstrukcjê przep³ywomierza Model 8705 oraz orientacjê w przestrzeni wektorów wielkoœci wystêpuj¹cych w prawie Faradaya.

8712-011ab

Model 8721 Czujnik przep³ywomierza magnetycznego Model 8721 z przy³¹czem sanitarnym zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o zastosowaniu w przemyœle farmaceutycznym, przetwórstwa ¿ywnoœci i browarnictwie. Elementy stykaj¹ce siê z medium s¹ wykonane z materia³ów posiadaj¹cych atest FDA i zaprojektowane zgodnie z normami 3A. Przep³ywomierz mo¿e byæ czyszczony i sterylizowany bez demonta¿u z instalacji procesowej, a œrednica wewnêtrzna jest zgodna ze œrednicami ruroci¹gów. Model 8721 jest dostêpny w szerokej gamie przy³¹czy procesowych i mo¿e byæ w prosty sposób adaptowany do innych warunków procesowych. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej jest w ca³oœci spawany. Krytyczne po³¹czenia s¹ dodatkowo hermetyzowane, co zagwarantuje pe³n¹ szczelnoœæ, zabezpieczaj¹c elementy wewnêtrzne i okablowanie przed dzia³aniem pary wodnej pod ciœnieniem, wody i zwi¹zków chemicznych wykorzystywanych do czyszczenia i sterylizacji . •

2

Atest 3A


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Model 8721

Dane techniczne czujnika Model 8721 UWAGA Pe³ne dane techniczne przetworników mo¿na znaleŸæ w karcie katalogowej numer 00813-0100-4727.

Dane funkcjonalne Media mierzone Ciecze i zawiesiny przewodz¹ce

Œrednice rur 1-4 cali (25–100 mm)

Kompatybilnoœæ i wymiennoœæ czujników Czujniki przep³ywomierzy Model 8721 s¹ wymiene z przetwornikami Modele 8732, 8742 i 8712C/U. Dok³adnoœæ systemu zostaje zachowana niezale¿nie od œrednicy przewodu rurowego i wyposa¿enia dodatkowego.

Podciœnienia Pe³na pró¿nia w maksymalnej temperaturze wy³o¿enia; skonsultowaæ z producentem.

Klasa ochrony przy zanurzeniu (czujnik) IP67. Odporny na zanurzenie w wodzie do g³êbokoœci 9 m i maksymalnie przez 48 godzin.

Dane metrologiczne (Dane metrologiczne dotycz¹ wyjœcia czêstotliwoœciowego i przep³ywomierza dzia³ajacego w warunkach referencyjnych).

Dok³adnoœæ Modele 8732, 8742 lub 8712C/U z czujnikiem 8721 Dok³adnoœæ przep³ywomierza wynosi ±0.5% natê¿enia przep³ywu dla prêdkoœci od 0.3 do 10 m/s; obejmuje efekty liniowoœci, histerezy, powtarzalnoœci oraz b³êdy kalibracji; dla prêdkoœci z zakresu od 0.01 do 0.5 m/s przep³ywomierz ma dok³adnoœæ ±0.0013 m/s. Wyjœcie analogowe ma tak¹ sam¹ dok³adnoœæ plus dodatkowo 0.1% szerokoœci zakresu pomiarowego.

Ka¿dy czujnik ma tabliczkê znamionow¹, na której podano 16 cyfrowy wspó³czynnik kalibracyjny, który musi byæ wprowadzony do pamiêci przetwornika przy u¿yciu lokalnego interfejsu operatora (LOI) lub komunikatora HART. Nie jest konieczna ¿adna dalsza kalibracja.

PowtarzalnoϾ

Kompensacja czujnika

±0.1% wartoœci mierzonej

Wszystkie czujniki firmy Rosemount s¹ kalibrowane fabrycznie w warunkach przep³ywu i maj¹ przypisany wspó³czynnik kalibracyjny. Wspó³czynnik kalibracyjny jest wprowadzany do pamiêci przetwornika, umo¿liwiaj¹c wymiennoœæ czujników, bez koniecznoœci wykonywania dodatkowych obliczeñ i bez zmniejszenia dok³adnoœci pomiarów.

Czas odpowiedzi

Przewodnoœæ mediów mierzonych Medium procesowe musi mieæ przewodnoœæ nie mniejsz¹ ni¿ 5 µS/cm (5 µΩ/cm). Wartoœæ ta nie obejmuje wp³ywu kabli po³¹czeniowych przy zdalnym monta¿u przetwornika.

Maksymalnie 0.2 po skokowej zmianie sygna³u wejœciowego

Stabilnoœæ ±0.1% natê¿enia przep³ywu przez szeœæ miesiêcy

Wp³yw temperatury otoczenia ±1% na 37.8 °C

Wp³yw pozycji monta¿u Brak, jeœli tylko czujnik pozostaje wype³niony medium.

Rezystancja cewek czujnika 5Ω do 10Ω (w zale¿noœci od œrednicy czujnika)

Zakres pomiarowy natê¿enia przep³ywu Mo¿liwoœæ pomiaru cieczy przep³ywaj¹cej z prêdkoœci¹ od 0.01 do 10 m/s w obu kierunkach dla wszystkich wielkoœci czujników. Pe³ny zakres pomiarowy kalibrowany w sposób ci¹g³y w zakresie od –10 do 10 m/s.

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia –15 do 60 °C

Zakres dopuszczalnych temperatur medium Wy³o¿enie PFA –10 do 160 °C

Dopuszczalne ciœnienia Korpus czujnika: 200 psi (1.38 MPa) Przy³¹cze sanitarne: (IDF) 147 psi (1.00 MPa) Temperatura medium procesowego nie mo¿e przekraczaæ maksymalnej temperatury materia³u wy³o¿enia.

3


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Model 8721 Dane konstrukcyjne

Materia³ czêœci stykaj¹cych siê z medium (czujnik)

Monta¿ Przetworniki zintegrowane z czujnikiem s¹ fabrycznie okablowane i nie wymagaj¹ ¿adnych kabli po³¹czeniowych. Przetwornik mo¿e byæ obracany w pozycje co 90°. Przetworniki montowane zdalnie wymagaj¹ tylko jednego kabla do po³¹czenia z czujnikiem.

Wymagania dotycz¹ce kabli przy monta¿u zdalnym przetwornika TABELA 1. Przewody zasilania przetwornika Opis

Numer czêœci

Kabel sygna³owy (20 AWG) Belden 8762, Alpha 2411 lub równowa¿ny Kabel zasilania cewek (14 AWG) Belden 8720, Alpha 2442 lub równowa¿ny Kabel zespolony sygna³owy i zasilania cewek

08712-0061-0001 08712-0060-0001 08712-0752-0001

Przy monta¿u zdalnym przetwornika, d³ugoœci kabli sygna³owych i zasilania cewek musz¹ byæ równe. Dostêpne d³ugoœci od 1.5 do 300 metrów, dostarczane wraz z czujnikiem. Kabel zespolony mo¿e mieæ d³ugoœæ od 1.5 do 150 m. Do uzyskania najwy¿szej dok³adnoœci pomiarów zaleca siê stosowanie oddzielnych kabli sygna³owych i zasilania cewek.

Materia³ czêœci niestykaj¹cych siê z medium (czujnik) Czujnik Stal nierdzewna 304 (p³aszcz), stal nierdzewna 304 (rura) Obudowa skrzynki przy³¹czeniowej Aluminium odlewane, opcjonalnie stal nierdzewna Wykoñczenie Farba poliuretanowa

Wy³o¿enie PFA o g³adkoœci powierzchni Ra<0.8µm Elektrody Stal nierdzewna 316L

Przy³¹cza procesowe Czujnik Model 8721 wyposa¿ony jest w przy³¹cze zgodne z norm¹ IDF, bêd¹ce podstaw¹ higienicznego, wszechstronnego interfejsu do szerokiej gamy przy³¹czy procesowych. Model 8721 mo¿e byæ wyposa¿ony w przy³¹cze wkrêcane z gwintem zewnêtrznym. Czujnik mo¿e byæ pod³¹czony bezpoœrednio przy zastosowaniu uszczelek i elementów monta¿owych dostarczonych przez u¿ytkownika. Jeœli wymagane jest innego typu przy³¹cze procesowe, to uszczelki i przejœciówki IDF mog¹ byæ spawane bezpoœrednio do przy³¹cza sanitarnego, lub Model 8721 mo¿e byæ dostarczony z adapterami do standardowego przy³¹cza Tri-Clamp®. Przy³¹cze sanitarne Tri-Clamp ® Przy³¹cze sanitarne IDF (wkrêcane) IDF zgodne z norm¹ BS4825 czêœæ 4 Z³¹czka wkrêtna spawana

Materia³ przy³¹cza procesowego Stal nierdzewna 316o g³adkoœci powierzchni Ra < 0.8 µm

Materia³ uszczelek przy³¹cza procesowego Silikon EPDM Viton Buna-N

Przepusty elektryczne (czujnik)

Dwa przepusty 3/4–14 NPT do pod³¹czenia kabli do listew zaciskowych z 8 zaciskami œrubowymi.

Wymiary czujnika Patrz ilustracja 1

4


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Model 8721

Atesty do pracy w obszarze zagro¿onych wybuchem ATESTY DO PRACY W OBSZARACH ZAGRO¯ONYCH WYBUCHEM N0

(w trakcie wydawania, skontaktowaæ siê z producentem) Amerykañski atest dla mediów niepalnych wydawany przez producenta do stosowania w klasie 1, strefa 2; Atest kanadyjski (CSA) do stosowania w klasie 1, strefa 2 3A; Oznaczenie CE

5


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Model 8721 Rysunki wymiarowe

ILUSTRACJA 1. Rysunki wymiarowe czujników Model 8721 o wielkoœci od 1 do 4 cali (25 do 100mm). 5.00 (127)

4.02 (102) 2.00 (50.8) 1.8 (46)

2.6 (66)

Œruba uziemienia

Przepust elektryczny 3/4-14NPT C B

A D

8721_a_01.eps, 8721_a_02.eps, 8721_a_03.eps, 8721_a_04.eps

E

G

F

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

TABELA 2. Wymiary czujników Model 8721 w calach (milimetrach). Oznaczenia patrz ilustracja 1

6

Œrednica instalacji

Œrednica otworu A

Œrednica korpusu B

WysokoϾ czujnika C

D³ugoœæ korpusu D

D³ugoœæ IDF E

D³ugoœæ F

D³ugoœæ Tri Clamp G

1 (25) 11/2 (40) 2 (50) 3 (80) 4 (100)

0.89 (22.6) 1.40 (35.6) 1.91 (48.6) 2.87 (72.9) 3.84 (97.6)

2.87 (73.0) 3.50 (88.9) 4.00 (101.5) 5.51 (140.0) 6.98 (177.0)

5.51 (140.0) 6.14 (155.9) 6.63 (168.5) 8.15 (207.0) 9.61 (244.0)

2.54 (64.5) 2.80 (71.0) 3.23 (82.0) 4.72 (120.0) 4.96 (126.0)

3.60 (91.5) 3.96 (100.5) 4.41 (112.0) 5.98 (152.0) 6.73 (171.0)

5.30 (134.5) 5.65 (143.5) 6.10 (155.0) 7.68 (195.0) 8.43 (214.0)

7.56 (191.9) 7.91 (200.9) 8.36 (212.4) 9.94 (252.4) 10.69 (271.4)


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA StyczeĂą 2003

Model 8721 ILUSTRACJA 2. Wymiary przetwornika Model 8732/ 8742

7.49 (190) 6.48 (165)

4.97 (126)

Pokrywa interfejsu operatora

1.88 (47)

1.53 (39)

3.00 (76)

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

5.82 (148)

$#(#)#

Dwa przepusty kablowe 3/4Â&#x2013;14 NPT

7


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Model 8721

Dobór przep³ywomierza magnetycznego Dobór przep³ywomierza Dobór odpowiedniej wielkoœci przep³ywomierza jest bardzo wa¿ny, gdy¿ wp³ywa ona na prêdkoœæ przep³ywu medium. Mo¿e okazaæ siê konieczne zastosowanie przep³ywomierza o œrednicy wiêkszej lub mniejszej od œrednicy instalacji procesowej dla zapewnienia prêdkoœci medium we w³aœciwym zakresie. Wskazówki oraz przyk³ady doboru przep³ywomierza w ró¿nych aplikacjach przedstawiono w tabelach 3 i 4. Praca poza okreœlonym tak przedzia³em mo¿e równie¿ przynieœæ dobre wyniki. TABELA 3. Dobór przep³ywomierza Aplikacja

8

Zakres prêdkoœci (m/s)

Media standardowe

0.6–6.1

Zawiesiny korozyjne

0.9–3.1

Zawiesiny niekorozyjne

1.5–4.6

W celu zamiany natê¿enia przep³ywu na prêdkoœæ, nale¿y wykorzystaæ w³aœciwy wspó³czynnik z tabeli 3 i nastêpuj¹ce równanie: Prêdkoœæ =

Natê¿enie przep³ywu Wspó³czynnik

Prtzyk³ad: jednostki SI Wielkoœæ czujnika: 100 mm (wspó³czynnik z tabeli 4 = 492.0) Normalne natê¿enie przep³ywu: 800 L/min Prêdkoœæ =

800 (L/min) 492.0

Prêdkoœæ = 1.7 m/s


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Model 8721

TABELA 4. Wspó³czynniki przeliczeniowe dla nominalnych œrednic czujników Œrednica nominalna cale (mm)

Wspó³czynnik dla litrów na minutê

1 (25) 11/2 (40) 2 (50) 3 (80) 4 (100)

33.407 78.69 129.7 285.7 492.0

TABELA 5. Natê¿enia przep³ywu dla czujników Model 8721 Minimalne/maksymalne natê¿enie przep³ywu Nominalna œrednica cale (mm) 1 (25) 11/2 (40) 2 (50) 3 (80) 4 (100)

Litry na minutê FNCOU (przerwanie pomiaru) 0.41 0.96 1.58 3.49 6.00

FNCOU (min. szerokoϾ zakresu) 10.18 23.98 39.54 87.10 138.6

Odcinki prostoliniowe rur po stronie dolotowej i wylotowej

Konieczne jest trwa³e uziemienie czujnika i medium procesowego. Paski uziemiaj¹ce dostarczane wraz z czujnikiem zapewniaj¹ prawid³owe uziemienie w instalacjach z ruruci¹gami przewodz¹cymi, bez wy³o¿eñ. Moment si³ dokrêcaj¹cych przy³¹cze sanitarne Dokrêciæ rêcznie momentem si³y 51/2 Nm. Dokrêciæ po kilku minutach, tak by nie by³o wycieku maksymalnie momentem si³y 141/2 Nm. Dokrêcanie nieszczelnych przy³¹czy wiêkszym momentem si³y mo¿e spowodowaæ uszkodzenie przy³¹cza.

ILUSTRACJA 3. D³ugoœci odcinków prostoliniowych po stronie dolotowej i wylotowej 2 œrednice inst.

0281f01a.eps

Kierunek przep³ywu

33.40 78.69 129.7 285.7 492.0

FNCOU (maks. szerokoϾ zakresu) 334.07 786.9 1,297 2,857 4,920

Uziemienie czujnika

W celu zapewnienia dzia³ania przep³ywomierza zgodnie ze specyfikacj¹ w szerokim zakresie zmiennych warunków procesowych nale¿y zainstalowaæ odcinki prostoliniowe po stronie dolotowei i wylotowej czujnika o d³ugoœci odpowiednio co najmniej piêciu i dwóch œrednic instalacji. Patrz ilustracja 3. Odcinki prostoliniowe eliminuj¹ nielaminarnoœæ przep³ywu zwi¹zan¹ z obecnoœci¹ zgiêæ, zaworów i redukcji.

5 œrednic instalacji

dla 1 m/s

9


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Model 8721 Dobór materia³u Dostêpna jest szeroka gama materia³ów elektrod i ich typów gwarantuj¹ca mo¿liwoœæ zastosowania przep³ywomierzy magnetycznych firmy Rosemount we w³aœciwie wszystkich aplikacjach. W tabeli 6 podano informacje o materia³ach wy³o¿enia, a w tabeli 7 o materia³ach elektrod. Szczegó³owe informacje na temat doboru materia³ów mo¿na znaleŸæ na stronie Rosemount.com (przewodnik numer 00816-0100-3033). TABELA 6. Materia³ wy³o¿enia Materia³ wy³o¿enia

Charakterystyka ogólna

PFA

• Wysoka odpornoœæ chemiczna • Mo¿liwoœæ stosowania w wysokich temperaturach • Atestowany do stosowania w przemyœle przetwórstwa ¿ywnoœci, farmaceutycznym, browarnictwie i biotechnologii

TABELA 7. Materia³ elektrody Materia³ elektrody Stal nierdzewna 316L

Charakterystyka ogólna • Odpornoœæ na korozjê • Odpornoœæ na erozjê • Niezalecana do kwasu siarkowego i solnego

TABELA 8. W³asnoœci materia³ów uszczelek Parametr

BUNA-N (1)

EPDM (2)

Silikon

Viton® (2)

Wytrzyma³oœæ mech. W³asnoœci elektryczne Odpornoœæ na wodê Odpornoœæ na ozon Odpornoœæ na ciep³o Odpornoœæ na zimno Odpornoœæ na parê Odpornoœæ na œcieranie Odpornoœæ na erozjê Odpornoœæ na kwasy Odpornoœæ na oleje Odpornoœæ na wyroby ropopochodne Odpornoœæ na oleje jadalne

Poprawna-Dobra Z³a Dobra Poprawna Dobra (225°F) Poprawna-Dobra (-40°F) Dobra Dobra Dobra Dobra Doskona³a Z³a

Dobra-Doskona³a Doskona³a Doskona³a Doskona³a Doskona³a (275°F) Dobra-Doskona³a (-55°F) Dobra Dobra Dobra-Doskona³a Dobra-Doskona³a Z³a Z³a

Dobra Doskona³a Doskona³a Doskona³a Doskona³a (450°F) Doskona³a (-80°F) Z³a Doskona³a Dobra-Doskona³a Dobra Dobra Z³a

Dobra-Doskona³a Dobra Dobra Doskona³a Doskona³a (400°F) Dobra (-20°F) Dobra Poprawna Dobra Dobra Doskona³a Dobra

Dobra

Dobra (dla wiêkszoœci)

Dobra (???)

Doskona³a

(1) Buna-N nie jest zalecana do stsowania ze œrodkami do czyszczenia Sanitizing Agent OXONIA; stosowaæ EPDM lub silikon. (2) EPDM lub Viton jest zalecany do wody ozonowanej.

10


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Model 8721

Specyfikacja zamówieniowa SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIOWA MODELU 8721 Model

Opis urz¹dzenia

8721

Czujnik przep³ywomierza magnetycznego z przy³¹czem sanitarnym

Kod

Materia³ wy³o¿enia

A Kod S Kod A

PFA Stal nierdzewna 316 (standard) Standardowe elektrody pomiarowe

010 015 020 030 040

25 mm (1 cal) 40 mm (1.5 cala) 50 mm (2.0 cale) 80 mm (3.0 cale) 100 mm (4.0 cale)

Kod

Konfiguracja monta¿u przetwornika Monta¿ zdalny, do stosowania z Modelem 8712 lub wersja zdalna przetworników Model 8732/8742 Monta¿ zintegrowany na przetworniku 8732/8742 Tylko czujnik (bez skrzynki przy³¹czeniowej)

Kod

Typ przy³¹cza procesowego

A B C

Tri-Clamp (1) Wkrêcane typu IDF (2) Wkrêtka z³¹czna spawana (2)

1 2 4 5 X Kod N0

• •

Konstrukcja elektrod Œrednica czujnika

Kod

•

Materia³ elektrod

Kod

R U X

Dostêpnoœæ

• • • • • • • • • • • •

Materia³ uszczelki przy³¹cza procesowego Silikon EPDM Viton Buna-N Bez uszczelek (uszczelki dostarczane przez u¿ytkownika, tylko z kodem przy³¹cza B)

• • • • •

Atesty do pracy w obszarach zagro¿onych wybuchem (w trakcie wydawania) Amerykañskie wydawane przez producenta (FM) w klasie 1, strefa 2 do mediów niepalnych; Kanadyjskie (CSA) w klasie 1, strefa 2; 3-A Oznaczenie CE

Kod

Opcje

AH

Powierzchnia przy³¹cza procesowego elektropolerowana do g³adkoœci <0.5 µm Ra

•

•

Typowy numer zamówieniowy: 8721 A S A 020 U A 1 N0 (1) Dane przy³¹cza Tri-Clamp zgodne z norm¹ BPE-2002 (2) Dane przy³¹cza IDF zgodne z norm¹ BS4825 Part 4

11


Karta katalogowa

00813-0100-4901, wersja AA Styczeñ 2003

Oznaczenia Czujnik przep³ywomierza i przetwornik s¹ wyposa¿one bez dodatkowych op³at w tabliczki znamionowe, zgodne z wymaganiami u¿ytkownika. Standardowe tabliczki ze stali nierdzewnej s¹ przywieszane do przetwornika. Wysokoœæ znaków wynosi 3.18 mm; maksymalnie 85 znaków. Tabliczka znamionowa mo¿e byæ umocowana na sta³e do czujnika i/lub przetwornika; maksymalnie 65 znaków.

Sposób zamawiania W celu zamówienia okreœliæ numer zamówieniowy czujnika i/lub przetwornika na podstawie tabeli specyfikacji zamówieniowej. W przypadku zdalnego monta¿u przetwornika nale¿y uwzglêdniæ wymagania dotycz¹ce d³ugoœci kabli.

RODZINA URZ¥DZEÑ ROSEMOUNT SMART FAMILY® Rodzina urz¹dzeñ Rosemount SMART FAMILY obejmuje urz¹dzenia do pomiaru ciœnienia, temperatury, poziomu i natê¿enia przep³ywu. Wszystkie urz¹dzenia z rodziny SMART FAMILY komunikuj¹ siê, wykorzystuj¹c protokó³ HART (Highway Addressable Remote Transducer), z komunikatorem rêcznym HART i systemem sterowania Fisher-Rosemount.

Rosemount, logo Rosemount i SMART FAMILY s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest znakiem towarowym Emerson Process Management. HART jest zastrze¿onym znakiem towarowym HART Communications Foundation. Foundation jest zastrze¿onym znakiem towarowym Fieldbus Foundation. Hastelloy i Hastelloy C s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi Haynes International. Teflon i Tefzel s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours &Co. Tri-Clamp jest zastrze¿onym znakiem towarowym Tri-Clover, Inc. z koncernu Alfa-Laval Group. Wszystkie inne znaki s¹ zastrze¿one przez ich prawowitych w³aœcicieli.

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Polska Tel 48 (22) 54 85 200 Fax 48 (22) 54 85 231 www.rosemount.com

© 2003 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Model 8721

PDS_8721_00813-0114-4901_AA_2003-01_PL  

CZUJNIKI PRZEP£YWOMIERZY Z PRZY£¥CZEM SANITARNYM MODEL 8721: Przeznaczone do przemys³u farmaceutycznego, przetwórstwa ¿ywnoci i browarnictw...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you