Page 1

Karta katalogowa PDS 71-498CL01/rew. A Sierpieñ 2006

Model 498CL-01

CZUJNIK DO POMIARU WOLNEGO CHLORU - BEZ KONIECZNOŒCI KOMPENSACJI OD ZMIAN pH •

POMIAR WOLNEGO CHLORU bez potrzeby stosowania uk³adu przygotowania próbki lub dodatkowego pomiaru pH ODPOWIEDZ‘ CZUJNIKA JEST NIEZALE¯NA od zmian pH w zakresie 6,5-10

AUTOMATYCZNA KOREKCJA od zmian przepuszczalnoœci membrany przy zmianie temperatury

£ATWA WYMIANA MEMBRANY; nie wymaga specjalnych narzêdzi

PRZY£¥CZE TYPU VP - JAKO OPCJA - pozwala na konserwacjê lub wymianê czujnika bez koniecznoœci od³¹czania lub wymiany kabla.

APLIKACJE I ZASTOSOWANIE Czujnik model 498Cl-01 przeznaczony jest do ci¹g³ego pomiaru wolnego chloru (kwasu podchlorawego i jonów podchlorawych) w wodzie. G³ówne przeznaczenie czujnika to analiza wody pitnej (czujnik mo¿e byæ równie¿ stosowany do pomiaru chloru w procesie odchlorowania wody). Czujnik nie wymaga wstêpnego zakwaszania próbki, ani dodatkowego pomiaru pH w celu korekcji wskazañ. W zakresie pomiêdzy 6,5-10 pH wskazanie chloru spada o oko³o 4% na jednostkê wzrostu pH. Poni¿ej pH 6,5 zmiana wynosi mniej ni¿ 1%. Zakres liniowoœci wskazañ czujnika wynosi 0-20 ppm. W celu pomiaru wy¿szych zakresów nale¿y skontaktowaæ siê z naszym biurem które udzieli dodatkowych informacji.

W przeciwieñstwie do innych czujników chloru czujnik 498Cl-01 nie wymaga wstêpnego przygotowania próbki ani korekcji od pH. Wszystkie amperometryczne czujniki chloru generuj¹ surowy sygna³ zale¿ny g³ównie od stê¿enia jonów podchlorawych. Poniewa¿ czêœæ wolnego chloru wystêpuj¹ca w postaci jonów podchlorawych jest zale¿na od pH, to odczyty obarczone bêd¹ b³êdem jeœli pH próbki jest zmienne i ró¿ne od tego, jakie by³o podczas kalibracji czujnika. W celu korekty zmian pH, niektórzy producenci zakwaszaj¹ próbkê, aby jony podchlorynowe przekszta³ciæ w kwas podchlorowy. Inni producenci mierz¹ w sposób ci¹g³y pH przy pomocy dodatkowego czujnika pH w celu korekty wskazañ surowego sygna³u chloru.

Model 498Cl-01 to trójelektrodowy czujnik z amperometryczn¹ membran¹. Hydrofilowa membrana rozciagniêta jest nad siatkow¹ katod¹ ze z³ota. Elektroda referencyjna wykonana jest ze srebra pokrytego chlorkiem srebra, pomocnicza elektroda miedziana dope³nia obwód. Nasycony roztwór kwasu bursztynowego jest elektrolitem. Podczas pracy czujnika zachodzi reakcja elektrochemiczna pobudzana napiêciem polaryzacyjnym, podczas której zu¿ywany jest wolny chlor na powierzchni katody. Pomocnicza katoda zapewnia elektrony do reakcji katodowej, w wyniku której pomiêdzy elektrodami przep³ywa pr¹d proporcjonalny do zachodz¹cej reakcji. Stê¿enie chloru przy katodzie jest zawsze bliskie zeru, dziêki czemu wolny chlor z próbki dyfunduje przez membranê, a nastêpnie ulega rozpadowi na katodzie. Pr¹d jest proporcjonalny do stopnia dyfuzji chloru przez membranê, który jest proporcjonalny do stê¿enia wolnego chloru w próbce.

Czujnik 498Cl-01 dzia³a inaczej. U¿ywa wysoko zbuforowanego roztworu kwasu w celu wewnêtrznej stabilizacji pH. Ca³y wolny chlor dyfunduj¹cy przez membranê do czujnika przekszta³cany jest w jony podchlorynowe przez elektrolit wewnêtrzny. Dlatego te¿ wskazania czujnika 498Cl-01 s¹ niezale¿ne od zmian pH próbki. Poniewa¿ stopieñ dyfuzji wolnego chloru przez membranê zale¿y od przepuszczalnoœci membrany, która zmienia siê pod wp³ywem temperatury, dlatego wskazania czujnika musz¹ byæ skorygowane od zmian temperatury. Termoelement w czujniku typu Pt100 mierzy temperaturê próbki, a analizator automatycznie dokonuje korekcji wskazañ. Ze wzglêdu na brak stabilnego w czasie standardu rozpuszczonego chloru, czujnik musi byæ kalibrowany na podstawie wyników testu laboratoryjnego przeprowadzonego


na pobranej próbce procesowej. Dostêpny jest szeroki wachlarz przenoœnych testów wolnego chloru w wodzie. Konserwacja czujnika jest prosta i nie wymaga specjalnych narzêdzi. Wymiana kwasu bursztynowego jest równie¿ bardzo prosta. Konserwacja czujnika zajmuje kilkanaœcie minut. Czujnik nie mo¿e pracowaæ w warunkach nadciœnienia. Odp³yw próbki musi byæ swobodny w stosunku do ciœnienia atmosferycznego. Zalecane jest stosowanie komory ma³ego przep³ywu. Czujnik 498Cl-01 dostêpny jest równie¿ z wodoodpornym przy³¹czem VP. Po po³¹czeniu kabla z analizatorem i przeprowadzeniu go w korytkach kablowych na obiekcie nie ma potrzeby zmiany lub demonta¿u kabla w celu wymiany czujnika lub jego konserwacji.

SPECYFIKACJA CZUJNIKA Zakres liniowoœci wskazañ: 0-20 ppm, wy¿sze zakresy pomiarowe s¹ dostêpne po konsultacji Materia³ czêœci zwil¿anych przez medium: PVC, polieterosulfon, poliester, Viton1, silikon, miedŸ Katoda: z³ota, sitowa Dok³adnoœæ: zale¿y od dok³adnoœci u¿ytego do kalibracji testu chemicznego Liniowoœæ w zakresie 0-20 ppm: 1% (zgodnie z IEC 60746) Liniowoœæ w zakresie 0-2 ppm: ±0,05 ppm po kalibacji zakresu 2 ppm Wp³yw pH: w zakresie 6,5-10 pH sygna³ czujnika zmienia siê < 4% na jednostkê zmiany pH. Poni¿ej pH 6,5 zmiana wynosi <1% na jednostkê zmiany pH Przewodnoœæ próbki : >10µs/cm Inteferencje: monochloramina, dichloramina, nadmanganian Czas odpowiedzi: <2 minut do 90% koñcowej wartoœci po skokowej zmianie zawartoœci chloru, przy przep³ywie 75ml/min i temperaturze 25oC. Przep³yw próbki: 75ml/min. Zmiana przep³ywu z 30 na 160 ml/min zwiêksza odpowiedŸ czujnika o 30%. Zwiêkszenie przep³ywu zwiêksza wra¿liwoœæ na zmiany pH. Ciœnienie: Odp³yw próbki musi byæ do atmosfery. Niedozwolone jest ciœnienie zwrotne Temperatura: 0-50oC Przy³¹cze procesowe: czujnik musi byæ stosowany z komor¹ przep³ywow¹ 24091-01 Czas ¿ycia elektrolitu: oko³o trzy miesi¹ce CD³ugoœæ kabla (przy zastosowaniu standardowego kabla integralnego z czujnikiem): 7,6 m Maksymalna d³ugoœæ kabla: 91 m 1 Viton jest zastrze¿onym znakiem firmy EI duPont de Nemours.

SPECYFIKACJA - KOMORA PRZEP£YWOWA Numer czêœci: 24091-01 (komora ma³ego przep³ywu) Materia³ czêœci zwil¿anych przez medium: poliwêglan, poliester, 316SST, silikon Przy³¹cze procesowe: 1/4"OD samozaciskaj¹ce przy³¹cze lub 1" FNPT Maksymalne ciœnienie wejœciowe: 549 kPa (abs)

ZALECANE ANALIZATORY Czujnik 4981CL-01 wspó³pracuje z analizatorami: 1055-24;1055-24-32 lub 54eA Czujnik nie wspó³pracuje z: 1054BCl, 5081-A, Xmt-A.

2


CALE MILIMETRY

CALE MILIMETRY

Czujnik z przy³¹czem VP

Standardowy czujnik z integralnym kablem

CALE MILIMETRY

Wylot

Wlot

Komora ma³ego przep³ywu (PN24091-01) Nakrêtka utrzymuj¹ca czujnik wewn¹trz komory przep³ywowej. 3


INFORMACJE DOTYCZ¥CE SPOSOBU ZAMAWIANIA Czujnik 498Cl-01 przeznaczony jest do pomiaru wolnego chloru w wodzie. Czujnik musi byæ zamontowany na obejœciu, z odp³ywem do atmosfery. Zalecane jest stosowanie komory ma³ego przep³ywu 24091-01. Czujnik dostêpny jest z integralnym kablem w standardzie lub opcjonalnie z przy³¹czem VP. Trzy membrany i trzy uszczelki oraz elektrolit wystarczaj¹cy na trzy odnowy czujnika do³¹czane s¹ do opakowania wraz z nowym czujnikiem.

MODEL 498CL-01 KOD VP 498CL-01

NIEZALE¯NY OD ZMIAN pH CZUJNIK DO POMIARU WOLNEGO CHLORU OPCJONALNY WYBÓR czujnik z przy³¹czem VP (kabel zamawiany osobno) -VP

PRZYK£AD

ELEMENTY NIEZBÊDNE PRZY PIERWSZEJ INSTALACJI CZUJNIKA Z PRZY£¥CZEM VP. Nr czêœci

OPIS

24150-01

kabel z wtyczk¹ VP, d³ugoœæ 3 m

24150-02

kabel z wtyczk¹ VP, d³ugoœæ 15 m

AKCESORIA Nr czêœci

OPIS

24091-01

komora ma³ego przep³ywu. 1/4" na wejœciu i wyjœciu próbki

CZÊŒCI ZAMIENNE 33970-00

zatyczka wlewu elektrolitu

33968-00

nakrêtka na membranê

23501-10

zestaw do odnowy czujnika 498Cl-01, zawiera 1 membranê i 1 uszczelkê

23502-10

zestaw do odnowy czujnika 498Cl-01, zawiera 3 membrany i 3 uszczelki

24146-00

zestaw do wymiany elektrolitu. Zawiera 3 butelki nasyconego kwasu bursztynowego i 3 butelki kryszta³ków kwasu bursztynowego.

4


SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIOWA CZUJNIKA 498CL-01 1. Czujnik przeznaczony jest do pomiaru wolnego chloru, nie wymaga stosowania uk³adu przygotowania próbki ani pomocniczego czujnika do pomiaru pH. 2. Czujnik posiada 3 elektrody pokryte amperometryczn¹ membran¹: katoda - z³ota, sitowa; elektroda referencyjna - srebro pokryte chlorkiem srebra; elektroda pomocnicza - miedziana. Nasycony roztwór kwasu bursztynowego jest elektrolitem. 3. Czujnik wyposa¿ony jest w termoelement Pt100 w celu korekcji wskazañ surowego sygna³u od zmian przepuszczalnoœci membrany wywo³anych zmian¹ temperatury. 4. Zmiana sygna³u powinna byæ mniejsza ni¿ 4% na jednostkê zmiany pH w zakresie 6,5-10 pH. 5. Liniowoœæ wskazañ czujnika ma wartoœæ 1% w zakresie 0-20 ppm (zgodnie z IEC60746). 6. Zalecany przep³yw próbki to 75 ml/min. 7. Czas odpowiedzi czujnika na skokow¹ zmianê zawartoœci chloru wynosi poni¿ej 2 minut na 90% koñcowej wartoœci przy przep³ywie 75 ml/min. 8. Obs³uga czujnika nie wymaga specjalnych narzêdzi. 9. Czas ¿ycia elektrolitu - oko³o 3 miesi¹ce. 10. Czujnik wyposa¿ony jest standardowo w integralny kabel o d³ugoœci 7,6 m lub opcjonalnie z przy³¹czem VP. 11. Czujnik powinien byæ montowany w komorze ma³ego przep³ywu.

5


Na naszej stronie mo¿na zamawiaæ produkty przez internet

www.emersonprocess.pl Parametry urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia.

Emerson Process Management Sp. z o.o. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa Tel.: (22) 45 89 200 Faks: (22) 45 89 231 Dzia³ analityki tel.: (22) 45 89 225 www.emersonprocess.pl info.pl@emersonprocess.pl © Rosemount Analytical Inc. 2007

PDS_498CL-01_PDS 71-498CL01_A_2006-08_PL  
PDS_498CL-01_PDS 71-498CL01_A_2006-08_PL  

APLIKACJE I ZASTOSOWANIE Karta katalogowa PDS 71-498CL01/rew. A Sierpieñ 2006 ‘ Numer czêœci:24091-01 (komora ma³ego przep³ywu) Materia³ czê...

Advertisement