Page 1

Karta katalogowa PDS 71-3300/3400 rew. B PaŸdziernik 2006

Modele 3300HT i 3400HT

Czujniki do pomiaru pH serii • WYD£U¯ONY CZAS ¯YCIA CZUJNIKA.

przy zastosowaniu w aplikacjach wysokotemperaturowych. Modele 3400HT/3400HTVP

• WYMIENNY £¥CZNIK ELEKTROLITYCZNY

MONTA¯ WYCI¥GANY umo¿liwia wyjêcie czujnika z procesu w celu kalibracji lub czyszczenia bez koniecznoœci wy³¹czania ruroci¹gu.

• OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ACCU GLASS®1 elektrody szklanej minimalizuje uszkodzenia (zbicie elektrody) i zwiêksza ¿ywotnoœæ czujnika. • ZWIÊKSZONY ZAKRES PRACY CZUJNIKA: 790 kPa [abs] @ 145°C lub 1825 kPa @ 100°C. • KILKA OPCJI MONTA¯U CZUJNIKÓW I PO£¥CZENIA KABLOWEGO.

Modele 3300HT/3300HTVP Monta¿ zanurzeniowy/wkrêcany umo¿liwia monta¿ w kilku wersjach typu przep³ywowego.

ZASTOSOWANIE I APLIKACJE Nowa seria czujników do pomiaru pH Rosemount Analytical ³¹czy kilka innowacyjnych rozwi¹zañ w celu wyd³u¿enia czasu ¿ycia czujnika w trudnych aplikacjach procesowych. Czujniki 3300/3400 zosta³y zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach, w których czujniki pH przechodz¹ najtrudniejsze testy. Wielokrotne testy w trudnych warunkach udowodni³y odpornoœæ elektrody szklanej, zwiêkszon¹ stabilnoœæ elektrody referencyjnej, a przede wszystkim odpornoœæ mechaniczn¹ czujnika. W rezultacie czujniki charakteryzuj¹ siê d³u¿szym czasem pracy, szybk¹ odpowiedzi¹ na zmiany, mniejszym dryftem i zminimalizowanym czasem obs³ugi, dziêki czemu ni¿szy jest ich koszt utrzymania. Technologia ACCU GLASS elektrody szklanej zapewnia wyj¹tkow¹ odpornoœæ na dzia³anie temperatury, nawet powy¿ej 140°C. Odpornoœæ na temperaturê oznacza te¿ odpornoœæ na gwa³towne zmiany temperatur w procesie oraz szybsz¹ odpowiedŸ czujnika po kalibracji, nawet po kilku miesi¹cach pracy.

Czujniki maj¹ podwójny ³¹cznik elektrolityczny w elektrodzie referencyjnej. Elektrolitem w elektrodzie referencyjnej jest KCl w postaci lepkiego ¿elu, który jest niewra¿liwy na zmiany temperatury i zanieczyszczenia spowodowane zmian¹ temperatury lub ciœnienia. Specjalnie zaprojektowany porowaty teflonowy ³¹cznik elektrolityczny ma du¿¹ powierzchniê w celu zapewnienia stabilnego sygna³u elektrody referencyjnej w brudnych i oblepiaj¹cych aplikacjach. W przypadku ca³kowitego zapchania ³¹cznika teflonowego mo¿na go ³atwo wymieniæ. Przy wymianie ³¹cznika elektrolitycznego, w ³atwy sposób mo¿na uzupe³niæ elektrolit w zewnêtrznej komorze elektrody referencyjnej. Uzupe³nienie elektrolitu jest wykonywane przy zastosowaniu strzykawki znajduj¹cej siê w zestawie do odnowy czujnika (dostêpnej jako akcesoria). Wiêkszoœæ pomiarów pH ulega zniszczeniu w wyniku problemów z elektrod¹ referencyjn¹ (zapchanie ³¹cznika elektrolitycznego lub zanieczyszczenie elektrolitu).


Wymiana zapchanego ³¹cznika elektrolitycznego lub uzupe³nienie elektrolitu umo¿liwia odnowê i powrót do pracy wiêkszoœci czujników. Zapobiegawcza obs³uga elektrody referencyjnej mo¿e dramatycznie wyd³u¿yæ czas ¿ycia czujnika poprzez zminimalizowanie wymywania i zatrucia pierwszej komory elektrody referencyjnej. Dostêpne s¹ specjalne roztwory elektrolitów do zastosowania w trudnych aplikacjach. Dobry pomiar pH wymaga czegoœ wiêcej ni¿ doskona³a szklana elektroda pH. Opatentowana technologia elektrody szklanej AccuGlass, wyj¹tkowa elektroda referencyjna, podwójny porowaty ³¹cznik elektrolityczny wykonany z Teflonu - te wszystkie elementy, z których zbudowany jest czujnik pH s¹ odpowiedzi¹ na trudne warunki procesowe. Czujniki pH model 3300/3400 ³¹cz¹ te elementy dziêki zastosowaniu obudowy z tytanu oraz koñcówki czujnika (ochrona elektrody szklanej) wykonanej z Rytonu. Dodatkow¹ ochronê chemiczn¹ stanowi¹ uszczelki (do wyboru) wykonane z EPDM, Kalrezu lub Vitonu. Seria czujników by³a sprawdzana nie tylko w aplikacjach, gdzie panuje wysoka temperatura medium, ale równie¿ tam, gdzie obecne s¹ agresywne substancje chemiczne, substancje oblepiaj¹ce lub gdzie nastêpuje wymywanie elektrolitu.

Konstrukcja czujnika zapewnia doskona³e wyniki w wiêkszoœci aplikacji m.in. w przemyœle papierniczym, skruberach, bieleniu dywanów i neutralizacji œcieków zawieraj¹cych substancje organiczne. Modele 3300HT i 3400HT dostêpne s¹ z kablem o d³ugoœci 4,5 m do po³¹czenia z analizatorem/przetwornikiem bezpoœrednio lub poprzez puszkê po³¹czeniow¹. Model 3400HT - wyci¹gany czujnik dostêpny jest równie¿ z 9,5" kablem do po³¹czenia z puszk¹ po³¹czeniow¹ montowan¹ bezpoœrednio na czujniku poprzez z³¹cze zaciskowe. Dostêpne s¹ równie¿ czujniki z wtyczkami VP do osobnego po³¹czenia z kablem. Przy monta¿u modeli 3300/3400 w wiêkszej odleg³oœci ni¿ 4,5 metra od analizatora/przetwornika powinien byæ stosowany zdalny przedwzmacniacz w celu zapewnienia ci¹g³oœci sygna³u o wysokiej impedancji. Przedwzmacniacz mo¿e byæ umieszczony w zdalnej puszce po³¹czeniowej lub w analizatorze/przetworniku. Modele 3300HT i 3400HT wspó³pracuj¹ z modelami 1055, 54e, 5081 i Xmt firmy Rosemount Analytical oraz z elektronik¹ pozosta³ych producentów, która nie wymaga, aby przedwzmacniacz by³ zainstalowany w czujniku.

SPECYFIKACJA CZUJNIKÓW MODEL 3300HT i 3400HT Zakres pomiarowy: 0-14 pH Procent liniowoœci w ca³ym zakresie pomiarowym: Zakres pH 0-2 pH 2-12 pH 12-13 pH 13-14 pH

Seria HT 94% 99% 97% 92%

Elektroda referencyjna: Wymienny ³¹cznik elektrolityczny z Teflonu® z elektrolitem. Materia³ czêœci zwil¿anych przez medium: tytan, Ryton®, Teflon®, szk³o i wybierany przez u¿ytkownika materia³ o-ringów. Przy³¹cze procesowe: brak Czujniki wymagaj¹ adaptera monta¿owego (PN 23166-00 lub PN 23166-01). Czujnik model 3400HT mo¿e byæ montowany przez zawór kulowy.

Kabel: Standardowy kabel integralny o d³ugoœci 4,6 m; opcjonalnie kabel o d³ugoœci 30 cm (tylko model 3400HT) lub kabel z przy³¹czem VP6.0. Przy przed³u¿aniu kabla zalecany jest kabel PN 9200273. Temperatura pracy: 5-145°C Temperatura przechowywania: -10°C do +70°C Maksymalne ciœnienie i temperatura: 790 kPa (abs) @ 145°C 1825 kPa (abs) @ 100°C Maksymalne ciœnienie wyci¹gania/wk³adania (tylko model 3400HT): 524 kPa (abs) kod 21 343 kPa (abs) kod 25

1 Ryton jest znakiem zastrze¿onym firmy Chevron Phillips Chemical.

2 Rosemount Analytical


WSPAWANY KRÓCIEC (1 1/2" FNPT)

ELEKTRODA

PRZEP£YW

OBUDOWA KOÑCÓWKI ELEKTRODY

TRÓJNIK TYPU "Y"

TRÓJNIK PRZEP£YW

OPCJONALNA PUSZKA PO£¥CZENIOWA

Typowe przyk³ady monta¿u czujnika wyci¹ganego model 3400HT. Uwaga! Czujnik musi byæ zamontowany pod k¹tem od 10 do 90° wzglêdem pionu. Króæce do wspawania, trójniki pokazane na schemacie dostarczane przez u¿ytkownika.

Rosemount Analytical 3


POKAZANY MONTA¯ PROSTY POKAZANY MONTA¯ POD K¥TEM

1 1/2" trójnik z 1" wkrêcanym przy³¹czem procesowym PN 2002011 zamawianym osobno.

Pokazany monta¿ pod k¹tem prostym 1 1/2" z 1" wkrêcanym przy³¹czem PN2002011.

1 1/2" x 1" redukcja

POKAZANY MONTA¯ W TRÓJNIKU Y

1 1/2" TRÓJNIK "Y" PRZEP£YW

Zalecane typy monta¿u przep³ywowego wkrêcanego czujników model 3300HT 1 1/2" trójnik (PN 2002011) z 1" przy³¹czem procesowym zamawianym osobno.

4 Rosemount Analytical


WYMIARY POKAZANE W MILIMETRACH

CALACH

KABEL Z WTYCZK¥ (¯EÑSK¥) TYPU VP

WTYCZKA MÊSKA KABLA

OBUDOWA CZUJNIKA

1" PRZY£¥CZE ADAPTERA MONTA¯OWEGO PN 23166-00/01 OBUDOWA CZUJNIKA 1" NPT

NAK£ADKA OGRANICZAJ¥CA WYCI¥GANIE

CZUJNIK HT-VP ZE STANDARDOW¥ WYPUK£¥ ELEKTROD¥

HT CZUJNIK STANDARDOWY (INTEGRALNY KABEL) WYPUK£A ELEKTRODA

Rysunek wymiarowy modeli 3300HTVP i 3300HT czujnika wkrêcanego/zanurzeniowego Adapter monta¿owy mo¿e byæ zak³adany gwintem do góry w celu monta¿u zanurzeniowego w trójniku lub gwintem skierowanym do do³u w celu monta¿u zanurzeniowego w ruroci¹gu. Rosemount Analytical 5


WYMIARY W MILIMETRACH CALACH

cale/mm

cale/mm

Opcja

ZESTAW ZAWORU KULOWEGO 23765-00

ZAWÓR KULOWY

ADAPTER MONTA¯OWY

ODSADZENIE RADE£KOWE 1 1/4" Z£¥CZKA

UWAGA! Cz¹stkowe ciœnienie procesu lub/i medium procesowe mo¿e byæ uwiêzione pomiêdzy zaworem kulowym i adapterem. Maksymalne ciœnienie wyci¹gania 64 psig (opcja 21) 35 psig (opcja 25).

WYMIAR B

OBUDOWA TYTANOWA

NAK£ADKA OGRANICZAJ¥CA WYCI¥GANIE OBUDOWA ELEKTRODY

CZUJNIK PH

Rysunek wymiarowy - model 3400HT z osobno zamawianym zestawem zaworu kulowego 23765-00 Uwaga! Nale¿y dodaæ 5 cali do wymiaru A, jeœli na czujniku zamontowana jest puszka po³¹czeniowa. 6 Rosemount Analytical


Zestaw zaworu kulowego (PN 2324000) stosowany z modelem 3400HT

Adapter monta¿owy (PN 2316600/01) musi byæ stosowany aby po³¹czyæ czujnik z zestawem zaworu kulowego 23240-00. Adapter zamawiany osobno.

WYMIARY PODANE W MILIMETRACH CALACH

TULEJA OCHRONNA KABLA Z POLIPROPYLENU

KABEL

1" X 1" ZESTAW ADAPTERA MONTA¯OWEGO (PN23166-00/01) WYMAGANY DO POD£¥CZENIA CZUJNIKA BEZPOŒREDNIO Z PROCESEM LUB ZAWOREM KULOWYM

ZESTAW ZAWORU KULOWEGO PN 23240 ZAMAWIANY OSOBNO

1 1/2" X 1" FNPT NAK£ADKA REDUKUJ¥CA

UWAGA! Cz¹stkowe ciœnienie z procesu i/lub medium procesowe mo¿e byæ uwiêzione pomiêdzy zaworem kulowym i adapterem. Maksymalne ciœnienie wyci¹gania 64 psig (opcja 21) 35 psig (opcja 25).

1 1/2" MNPT Z£¥CZKA

1 1/2" FNPT ZAWÓR KULOWY PN9340065

WYMIAR B

OBUDOWA CZUJNIKA Z TYTANU NAK£ADKA OGRANICZAJ¥CA WYCI¥GANIE OBUDOWA ELEKTRODY - RYTON

CZUJNIK PH

mm/cale

mm/cale

mm/cale

Opcja

Rysunek wymiarowy modelu 3400HT z i bez zestawu zaworu kulowego PN23240-00 Przy instalacji wyci¹ganej zestaw zaworu kulowego PN23240-00 i 1"x1" adapter procesowy (PN23166-00 lub PN 23166-01) musz¹ byæ zamawiane osobno. Uwaga! Nale¿y dodaæ 5 cali do d³ugoœci czujnika, jeœli na czujniku zamontowana jest puszka po³¹czeniowa. Rosemount Analytical 7


Czujnik model 3300HT przeznaczony jest do stosowania w wysokich temperaturach procesowych. Koñcówka czujnika wykonana jest z Rytonu. Ca³y czujnik ma obudowê z tytanu. Do monta¿u wymagany jest adapter monta¿owy (PN 23166-00 lub 23166-01) - zamawiany osobno. Czujnik sk³ada siê z wypuk³ej elektrody szklanej pH, teflonowego ³¹cznika elektrolitycznego i termoelementu typu Pt100 do kompensacji temperaturowej. Dostêpne s¹ dwie opcje po³¹czenia kabla z czujnikiem: poprzez szybkie z³¹cze typu VP6.0 (model 3300HTVP) lub kabel integralny o d³ugoœci 4,6 m (model 3300HT). Puszka po³¹czeniowa z przedwzmacniaczem (zamawiana osobno) jest dostêpna w celu zwiêkszenia odleg³oœci pomiêdzy czujnikiem i analizatorem/przetwornikiem.

1 Ryton jest zastrze¿onym znakiem handlowym firmy Chevron Phillips Chemical Company 2 Teflon jest zastrze¿onym znakiem handlowym firmy E.I.du Pont de Nemours and Company

Model 3300HT

Wkrêcany/zanurzeniowy czujnik pH

Kod

Typ elektrody szklanej (wymagany wybór)

10

GPHT, szklana, ogólnego stosowania w wysokich temperaturach (0-14 pH)

Kod 30 31 32 3300HT -

Materia³ o-ringów (wymagany wybór) EPDM ®

Viton ® Kalrez 10

-

30

Przyk³ad

Model 3300HTVP Wkrêcany/zanurzeniowy czujnik pH z przy³¹czem kablowym VP Kod

Typ elektrody szklanej (wymagany wybór)

10

GPHT, szklana, ogólnego stosowania w wysokich temperaturach (0-14 pH)

Kod 30 31 32 3300HTVP -

Materia³ o-ringów (wymagany wybór) EPDM ®

Viton ® Kalrez 10

8 Rosemount Analytical

-

30

Przyk³ad


PRZY PIERWSZEJ INSTALACJI ZANURZENIOWEJ LUB WKRÊCANEJ CZUJNIKA 3300HT ROSEMOUNT ANALYTICAL ZALECA STOSOWANIE NASTÊPUJ¥CYCH CZÊŒCI: 1. Adapter monta¿owy (wymagany przy pierwszej instalacji przy zastosowaniu króæca wkrêcanego) Wybraæ jeden:

PN 23166-00 - adapter monta¿owy, 316 SST 1" x 1" NPT, uszczelki EPDM, PN 23166-01 - adapter monta¿owy, tytan, 1" x 1" NPT, uszczelki EPDM

0,5 lb (0,3 kg)/1,0 lb (0,5 kg) 0,5 lb (0,3 kg)/1,0 lb (0,5 kg)

Wybraæ jeden (opcjonalnie uszczelki do adaptera monta¿owego): PN 9550220, uszczelki, Kalrez, 2-214

0,1 lb (0,05 kg)/1,0 lb (0,5 kg)

PN 23238-00, uszczelki, Viton, 2-214

0,1 lb (0,05 kg)/1,0 lb (0,5 kg)

2. Puszki po³¹czeniowe (opcjonalnie, zalecane przy odleg³oœci pomiêdzy czujnikiem i analizatorem wiêkszej ni¿ 4,5 m) Wybraæ jedn¹:

PN 23555-00 z przedwzmacniaczem stosowana z modelami 54e, 5081, Xmt, 1055

1,3 lb (0,6 kg)/2,0 lb (1,0 kg)

3. Kable przed³u¿eniowe (stosowane z puszk¹ po³¹czeniow¹): Wybraæ jeden:

PN 23646-01, 11 ¿y³owy kabel zarobiony, ekranowany

0,5 lb/ft (0,3 kg/ft)/ 1,0 lb/ft (0,5 kg/ft)

PN 9200273, 11 ¿y³owy kabel niezarobiony, ekranowany

0,5 lb/ft (0,3 kg/ft)/ 1,0 lb/ft (0,5 kg/ft)

PN23645-07, kabel z przy³¹czem kablowym VP 6.0 4,5 metra

0,5 lb/ft (0,3 kg/ft)/ 1,0 lb/ft (0,5 kg/ft)

Przy³¹cze procesowe PN 23166-xx (xx = 00 przy wykonaniu z 316 SST, xx = 0,1 przy wykonaniu z tytanu) mo¿e byæ stosowane przy monta¿u zanurzeniowym lub wkrêcanym w 1" trójnik. Przy³¹cze musi byæ stosowane, aby pod³¹czyæ czujnik 3400 HT do zestawu zaworu kulowego 23240-00 lub bezpoœrednio do innego przy³¹cza procesowego.

Przy³¹cze procesowe umo¿liwia zmianê d³ugoœci zanurzeniowej czujnika, w zale¿noœci od umieszczenia pierœcienia zacinaj¹cego. Przy umieszczeniu gwintu przy³¹cza przodem do kabla mo¿e s³u¿yæ jako po³¹czenie czujnika z zestawem do monta¿u zanurzeniowego.

Rosemount Analytical 9


Informacje dotycz¹ce sposobu zamawiania Czujnik model 3400HT przeznaczony jest do stosowania w wysokich temperaturach procesowych. Koñcówka czujnika wykonana jest z Rytonu®. Ca³y czujnik ma obudowê z tytanu. Do monta¿u wymagane jest przy³¹cze procesowe (23160-00 lub 23166-01, zamawiane osobno). Czujnik mo¿e byæ zamontowany poprzez zawór kulowy (zamawiany osobno) przy instalacji wyci¹ganej. Czujnik sk³ada siê z wypuk³ej elektrody szklanej pH, teflonowego ³¹cznika elektrolitycznego i termoelementu typu PT100 do kompensacji temperaturowej. Dostêpne s¹ trzy opcje po³¹czenia czujnika i kabla. Kabel z wtyczk¹ VP (3400 HTVP) - osobno zamawiany kabel, 9,5" przewód do po³¹czenia z puszk¹ po³¹czeniow¹ (opcja - 61) i standardowo montowany kabel razem czujnikiem o d³ugoœci 4,6 m (opcja - 62). Puszka po³¹czeniowa z przedwzmacniaczem (zamawiana osobno) zalecana jest, jeœli odleg³oœæ pomiêdzy czujnikiem i analizatorem jest wiêksza ni¿ 4,6 m.

Model 3400HT

Wyci¹gany czujnik pH

Kod

Typ elektrody pomiarowej (wymagany wybór):

10

GPHT, wypuk³a elektroda, 0-14 pH

Kod 21 25

D³ugoœæ czujnika (wymagany wybór): 21" obudowa tytanowa 25" obudowa tytanowa

Kod

Materia³ uszczelek (wymagany wybór):

30

EPDM

31 32

Viton ® Kalrez

Kod

®

D³ugoœæ kabla (wymagany wybór)

61

kabel o d³ugoœci 9,5", (stosowany razem z modelami 1055, 54e, 5081, Xmt i puszkami po³¹czeniowymi)

62

kabel o d³ugoœci 4,6 m, stosowany przy bezpoœrednim po³¹czeniu czujnika z modelami 54e, 1055, Xmt, 5081 lub zdalnymi puszkami po³¹czeniowymi)

Model 3400HTVP Wyci¹gany czujnik pH z przy³¹czem kablowym VP 6.0 Kod

Typ elektrody pomiarowej (wymagany wybór):

10

GPHT, wypuk³a elektroda, 0-14 pH

Kod 21 25

D³ugoœæ czujnika (wymagany wybór): 21" obudowa tytanowa 25" obudowa tytanowa

Kod

Materia³ uszczelek (wymagany wybór):

30

EPDM

31 32

Viton ® Kalrez

Kod

®

D³ugoœæ kabla (wymagany wybór)

61

kabel o d³ugoœci 9,5", (stosowany razem z modelami 1055, 54e, 5081, Xmt i puszkami po³¹czeniowymi)

62

kabel o d³ugoœci 4,6 m, stosowany przy bezpoœrednim po³¹czeniu czujnika z modelami 54e, 1055, Xmt, 5081 lub zdalnymi puszkami po³¹czeniowymi)

10 Rosemount Analytical


Przy pierwszej instalacji zanurzeniowej lub wkrêcanej czujnika 3300HT Rosemount Analytical zaleca stosowanie nastêpuj¹cych czêœci:

AKCESORIA

Waga/ Waga

1. Monta¿ wyci¹gany A. Adapter monta¿owy (wymagany przy pierwszej instalacji przy zastosowaniu króæca wkrêcanego) Wybraæ jeden: PN 23166-00 - adapter monta¿owy, 316 SST 1" x 1" NPT, uszczelki EPDM

0,5 lb (0,3 kg)/1,0 lb (0,5 kg)

PN 23166-01 - adapter monta¿owy, tytan, 1" x 1" NPT, uszczelki EPDM

0,5 lb (0,3 kg)/1,0 lb (0,5 kg)

B. Wybraæ jeden (opcjonalnie uszczelki do adaptera monta¿owego): PN 9550220, uszczelki, Kalrez, 2-214

0,1 lb (0,05 kg)/1,0 lb (0,5 kg)

PN 23238-00, uszczelki, Viton, 2-214

0,1 lb (0,05 kg)/1,0 lb (0,5 kg)

C. Wybraæ jeden: PN 23240-00 zestaw zaworu kulowego, 316 SST przy³¹cze procesowe 1 1/2" (wymagany jest adapter monta¿owy) PN 23765-00 zestaw zaworu kulowego, 316 SST przy³¹cze procesowe 1 1/4"

6,0 lb (3,0 kg)/7,0 lb (3,5 kg) 6,0 lb (3,0 kg)/7,0 lb (3,5 kg)

2. Puszki po³¹czeniowe (opcjonalnie montowana zdalnie lub bezpoœrednio na czujniku) A. Puszka po³¹czeniowa montowana bezpoœrednio przy czujniku (stosowana z opcj¹ - 61 czujnika) Wybraæ jedn¹: PN 23709, puszka z przedwzmacniaczem, do modeli 1055, 54e, 5081, Xmt

3,3 lb (1,5 kg)/4,0 lb (2,0 kg)

B. Zdalna puszka po³¹czeniowa (stosowana razem z kablem o d³ugoœci 4,6 m) Wybraæ jedn¹: PN 23555-00 z przedwzmacniaczem stosowana z modelami 54e, 5081, Xmt, 1055

1,3 lb (0,6 kg)/2,0 lb (1,0 kg)

3. Kable przed³u¿eniowe (stosowane z puszk¹ po³¹czeniow¹): Wybraæ jeden: PN 23646-01, 11 ¿y³owy kabel zarobiony, ekranowany

0,1 lb/ft (0,05 kg/ft)/1,0 lb/ft (0,5 kg/ft)

PN 9200273, 11 ¿y³owy kabel niezarobiony, ekranowany

0,1 lb/ft (0,05 kg/ft)/1,0 lb/ft (0,5 kg/ft)

PN23645-07, kabel z przy³¹czem kablowym VP 6.0 4,5 metra

0,1 lb/ft (0,05 kg/ft)/1,0 lb/ft (0,5 kg/ft)

Rosemount Analytical 11


Na naszej stronie mo¿na zamawiaæ produkty przez Internet

http://www.raihome.com Parametry urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia. Credit Cards for U.S. Purchases Only.

Emerson Process Management

Emerson Process Management Sp. z o.o.

Liquid Division

Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa T: (22) 45 89 200 F: (22) 45 89 231 www.emersonprocess.pl info.pl@emersonprocess.pl

2400 Barranca Parkway Irvine, CA 92606 USA Tel: (949) 757-8500 Fax: (949) 474-7250 http://www.raihome.com © Rosemount Analytical Inc. 2007

PDS_3300HT-3400HT_PDS 71-3300-3400_B_2006-10_PL  

• WYMIENNY£¥CZNIK ELEKTROLITYCZNY • OPATENTOWANATECHNOLOGIAACCU GLASS ®1 elektrody szklanej minimalizuje uszkodzenia (zbicie elektrody) i zw...

PDS_3300HT-3400HT_PDS 71-3300-3400_B_2006-10_PL  

• WYMIENNY£¥CZNIK ELEKTROLITYCZNY • OPATENTOWANATECHNOLOGIAACCU GLASS ®1 elektrody szklanej minimalizuje uszkodzenia (zbicie elektrody) i zw...

Advertisement