Page 1

Karta katalogowa PDS H-3200HP/rew. A Luty 2007

Model 3200 HP

Czujnik do pomiaru pH wody ultra czystej z p³ynnym ³¹cznikiem elektrolitycznym pHaserTM. • pHaserTM- laserowo wiercona kapilara

³¹cznika elektrolitycznego umo¿liwia sta³y w czasie przep³yw elektrolitu, zapewniaj¹c niezak³ócone pomiary • DOK£ADNE I STABILNE pomiary pH wody kot³owej, wody zasilaj¹cej kocio³ i kondensatu • P£YNNY £¥CZNIK ELEKTROLITYCZNY, który mo¿e byæ uzupe³niany oraz wymienna kapilara doprowadzaj¹ca elektrolit zapewniaj¹ d³ugie lata niezawodnej pracy czujnika • SZYBKA I £ATWA kalibracja i obs³uga • ELEKTRONICZNE EKRANOWANIE elektrody szklanej zwiêksza odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne • WYTRZYMA£A kombinowana elektroda pH z przy³¹czem kablowym VP • WEWNÊTRZNE UZIEMIENIE UK£ADU zapewnia stabilnoœæ pomiaru i pe³n¹ diagnostykê czujnika • TERMOELEMENT ZE STALI KWASOODPORNEJ zapewnia szybk¹ odpowiedŸ na zmiany temperatury Funkcje i zastosowanie Model 3200HP Rosemount Analytical - czujnik przeznaczony do dok³adnych pomiarów pH w wodzie o ma³ej przewodnoœci = wysokiej czystoœci. Kot³y, zarówno przemys³owe, jak i stosowane w energetyce, wymagaj¹ dok³adnego pomiaru pH w kilku punktach. Kluczem do dok³adnego pomiaru pH jest stabilny sygna³ elektrody odniesienia, która zapewnia ten sam potencja³ przez wiele miesiêcy stosowania, zarówno w trakcie kalibracji, jak i pomiaru wody ultraczystej. Model 3200HP czujnika pH stanowi montowany panelowo uk³ad sk³adaj¹cy siê ze zbiornika elektrolitu, komory przep³ywowej, elektrody kombinowanej pH, elektrody referencyjnej, czujnika temperatury oraz wewnêtrznego uziemienia czujnika, jak równie¿ uchwytu na kubek do kalibracji. Elektroda referencyjna wykorzystuje wiercon¹ laserow¹ kapilarê jako ³¹cznik elektrolityczny - pHaser.

pHaser - elektroda referencyjna jest odporna na zmianê przewodnoœci w trakcie kalibracji, kiedy czujnik jest przeniesiony z wody o niskiej przewodnoœci do medium o wysokiej przewodnoœci; ca³y czas produkuje sta³y potencja³. Wiercona laserem kapilara zosta³a tak zaprojektowana, aby by³a odporna na dryft spowodowany d³ugoterminowym zapychaniem siê, jak to siê spotyka w zwykle stosowanych ceramicznych ³¹cznikach elektrolitycznych. Platynowy termoelement typu Pt100 umieszczony jest w obudowie ze stali kwasoodpornej wraz z uziemieniem blisko elektrody szklanej, co zapewnia szybk¹ odpowiedŸ na zmiany temperatury. Wszystkie te cechy, a tak¿e szybka odpowiedŸ i stabilnoœæ elektrody szklanej ACCU Glass zapewniaj¹ dok³adnoœæ w pomiarach wody ultra czystej.


DZIA£ANIE

SPECYFIKACJA CZUJNIKA

Kalibracja jest prosta, wystarczy poluzowaæ nakrêtkê przytrzymuj¹c¹ czujnik, wyj¹æ czujnik 3200HP z komory przep³ywowej, zanurzyæ w kubku do kalibracji z buforem, dokoñczyæ kalibracjê i ponownie umieœciæ czujnik w komorze przep³ywowej.

Dok³adnoœæ: ±0,05 pH Szumy: ±0,02 pH; Dryft: < < 0,05 na tydzieñ Zakres przewodnoœci: > 0,4 µS/cm Przep³yw próbki: 60 do 180 ml/min. Materia³ czêœci zwil¿anych przez medium: CPVC, silikon, poliwêglan, poliester, szk³o, stal kwasoodporna, PVDV, Viton1 Temperatura próbki: 0-70°C Ciœnienie próbki: 5-10 psig - musi byæ odp³yw do ciœnienia atmosferycznego Przy³¹cze procesowe: 1/4” FNPT Elektroda referencyjna: p³ynna, otwarta kapilara

Tak samo jak w innych aplikacjach pomiaru pH wody, w wodzie ultraczystej elektroda referencyjna zu¿ywa siê du¿o wczeœniej ni¿ elektroda szklana. Elektroda referencyjna czujnika 3200HP jest odnawialna. £¹cznik elektrolityczny pHaser jest ³atwy do wymiany, a zbiornik z elektrolitem ³atwo uzupe³niæ. Zbiornik zapewnia zwykle pracê przez dwa miesi¹ce bez potrzeby uzupe³nienia poziomu elektrolitu.

1

Viton jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmyDuPont Performance

Elastomers.

cale milimetry

P³yta monta¿owa Zbiornik elektrolitu

Filtr elektrolitu

Uchwyt zbiornika elektrolitu

Z³¹cze vp (mêskie)

Czujnik 3200HP Nakrêtka komory przep³ywowej Wylot próbki

Nakrêtka komory przep³ywowej

P³aska powierzchnia czujnika Dyfuzor Komora przep³ywowa

Nakrêtka komory przep³ywowej

Czujnik pH 3200

Wlot próbki Uchwyt na zlewkê

Dyfuzor

Komora przep³ywowa

MONTA¯ I WYMIARY CZUJNIKA 3200HP

2 Rosemount Analytical


Informacje dotycz¹ce sposobu zamawiania Model 3200HP czujnik pH z p³ynnym ³¹cznikiem elektrolitycznym. Czujnik przeznaczony jest do pomiaru pH kondensatu, wody zasilaj¹cej kocio³ i wody kot³owej. Czujnik sk³ada siê z komory przep³ywowej, zbiornika elektrolitu i czujnika pH. Wszystkie elementy zamontowane s¹ na p³ycie wykonanej z ABS, wygodnej do monta¿u na œcianie. W sk³ad zestawu wchodzi równie¿ kabel z przy³¹czem VP ³¹cz¹cy czujnik z analizatorem/przetwornikiem. Model 3200HP Kod

01 02 03

Czujnik do pomiaru pH wody ultra czystej D³ugoœæ kabla z przy³¹czem VP

10' kabel ³¹cz¹cy czujnik z elektronik¹ 20' kabel ³¹cz¹cy czujnik z elektronik¹ 30' kabel ³¹cz¹cy czujnik z elektronik¹

3200HP

01

Przyk³ad

Czujnik wspó³pracuje z nastêpuj¹cymi analizatorami/przetwornikami: 1054, 1054A/B, 2054, 2081, 3081, 81, SCl-(P/Q), Solu Cube (Pt100), 5081, Xmt, 54e, 1055, 1056

Czêœci zamienne Czêœci

Opis

2001492

tabliczka znamionowa, znakowanie zgodnie z danymi u¿ytkownika

23645-10

10' kabel ze z³¹czem kablowym VP

23645-11

20' kabel ze z³¹czem kablowym VP

23645-12

30' kabel ze z³¹czem kablowym VP

24185-00

zestaw zbiornika elektrolitu

24212-00

zestaw po³¹czeñ elektrolitu

3200HP

czujnik 3200HP

3200HPO

czujnik 3200HP z panelem bez kabla po³¹czeniowego

3200HP-OEM

czujnik 3200HP bez panelu i bez kabla po³¹czeniowego

3200HP-OEM-01

czujnik 3200HP bez panelu, z kablem po³¹czeniowym 10'

3200HP-OEM-02

czujnik 3200HP bez panelu, z kablem po³¹czeniowym 20'

3200HP-OEM-03

czujnik 3200HP bez panelu, z kablem po³¹czeniowym 30'

34031-00

uchwyt kubka do kalibracji

34083-00

dyfuzor

34132-00

kapilara do ³¹cznika elektrolitycznego

9160590

filtr elektrolitu

9210391

elektrolit, 500 ml

Rosemount Analytical 3


Na naszej stronie mo¿na zamawiaæ produkty przez Internet

http://www.raihome.com Parametry urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia. Credit Cards for U.S. Purchases Only.

Emerson Process Management Liquid Division 2400 Barranca Parkway Irvine, CA 92606 USA Tel: (949) 757-8500 Fax: (949) 474-7250 http://www.raihome.com © Rosemount Analytical Inc. 2007

Emerson Process Management Sp. z o.o. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa T: (22) 45 89 200 F: (22) 45 89 231 www.emersonprocess.pl info.pl@emersonprocess.pl

PDS_3200HP_PDS H-3200HP_A_2007-02_PL  

z p³ynnym ³¹cznikiem elektrolitycznym pHaser TM . • pHaser TM - laserowo wiercona kapilara ³¹cznika elektrolitycznego umo¿liwia sta³y w czas...