Page 1

KOMPUTER PRZEPŁYWU FLOBOSS™ S600 Instrukcja Obsługi Form A6115 Sierpień 2001


SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 – PRZEGLĄD 1.1 Zawartość rozdziałów 1.2 Zakres instrukcji 1.3 Komputer przepływu FloBoss S600 1.4 IPL 600 1.5 Config 600 Lite

1-1 1-1 1-1 1-3 1-6 1-6

ROZDZIAŁ 2 – INSTALACJA 2.1 Zakres 2.2 Zawartość rozdziału 2.3 Przygotowanie do instalacji 2.4 Rozpakowywanie komputera przepływu FloBoss S600 2.5 Zalecenia środowiskowe 2.6 Narzędzia wymagane do instalacji 2.7 Instalowanie komputera przepływu FloBoss S600

2 -1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-2 2-3 2-3

ROZDZIAŁ 3 – OBSŁUGA 3.1 Zakres 3.2 Zawartość rozdziału 3.3 Opis 3.4 Klawiatura 3.5 Wyświetlacz 3.6 Strony danych 3.7 Wiersz Status/ID 3.8 Matryca wyświetlacza 3.9 Praca z komputerem FloBoss S600 3.10 Wprowadzanie danych 3.11 Alarmy 3.12 Drukowanie 3.13 Strony specjalne 3.14 Skrót obsługi

3-1 3-1 3-1 3-2 3-3 3-6 3-7 3-7 3-7 3-9 3-12 3-17 3-19 3-21 3-22

ROZDZIAŁ 4 – KONSERWACJA 4.1 Zakres 4.2 Zawartość rozdziału 4.3 Procedura zimnego startu 4.4 Aktualizacja oprogramowania Firmware 4.5 Ustawienia sieciowe 4.6 Ustawienia fabryczne 4.7 Wykrywanie i usuwanie usterek

4-1 4-1 4-1 4-1 4-3 4-5 4-5 4-6

ROZDZIAŁ 5 – USTAWIANIE I OKABLOWANIE

5-1


5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Zakres Zawartość rozdziału Płyta CPU Płyta I/O P144 Płyta testująca (Prover) P154

5-1 5-1 5-2 5-12 5-21

DODATEK A – DANE TECHNICZNE A.1 Zakres A.2 Zawartość rozdziału A.3 Dane mechaniczne i środowiskowe A.4 Zasilacz A.5 Płyta CPU P152 A.6 Płyta I/O P144 A.7 Płyta testująca (Prover) P154 A.8 Wyświetlacz-klawiatura A.9 Płyty separatora Mezzanine

A-1 A-1 A-1 A-2 A-3 A-4 A-7 A-13 A-16 A-17

DODATEK B – RYSUNKI INŻYNIERSKIE B.1 Wykaz rysunków inżynierskich

B-1 B-1


Instrukcja obsługi FloBoss S600

ROZDZIAŁ 1 – PRZEGLĄD 1.1 Zawartość rozdziału Ten rozdział zawiera następujące informacje: Informacja Zawartość rozdziału Zawartość instrukcji Organizacja instrukcji Komputer przepływu FloBoss S600 IPL 600 Config 600 Lite Config 600 Professional

Rozdział 1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.4 1.5 1.6

Numer strony 1-1 1-1 1-1 1-3 1-5 1-6 1-6

1.2 Zakres instrukcji Ta instrukcja opisuje komputer przepływu FloBoss S600, oprogramowanie IPL 600 (używane do przenoszenia programów aplikacyjnych do FloBoss S600) i oprogramowanie CONFIG 600 software (używane do tworzenia aplikacji dla FloBossS600). Instrukcja opisuje procedurę instalacji i opisuje jak obsługiwać system w tym wprowadzanie i modyfikowanie danych. Przedstawiono również podstawowe informacje na temat konserwacji oraz wykrywania usterek.

1.2.1 Organizacja instrukcji Informacja w instrukcji jest podzielona na następujące rozdziały: • Rozdział 1 – Przegląd dostarcza opis FloBoss S600, wraz z opisem interfejsu użytkownika programów IPL 600 i Config 600. • Rozdział 2 – Instalacja przedstawia instrukcje dotyczące instalowania FloBoss S600 oraz zawiera informacje na temat przygotowania do instalacji, procedury montażu panelowego oraz instalacji i wyjmowania płyt rozszerzeń (plug-in) i panelu czołowego. • Rozdział 3 – Obsługa pokazuje jak używać FloBoss S600. Zawiera opis funkcji klawiszy, ekranów wyświetlacza, inicjalizacji systemu, poruszania się po wyświetlaczu, wprowadzania danych i drukowania raportów. • Rozdział 4 – Konserwacja opisuje jak zainicjować zimny start oraz dostarcza informacji na temat konserwacji jak również wykrywania i usuwania usterek, włączając w to podstawowe procedury testowe na poziomie płyt. • Rozdział 5 – Ustawianie i okablowanie opisuje zastosowanie bloków złączy wstawianych, konfigurację okablowania na obiekcie oraz połączenie i ustawianie łączników na wstawianych płytach. • Rozdział 6 – Interfejs oprogramowania opisuje interfejs użytkownika FloBoss S600ipodaje wymagania systemu, instrukcję instalacji oprogramowania oraz położenie plików na komputerze PC.

Przegląd

1-1


Instrukcja obsługi FloBoss S600 • • •

Dodatek A – Dane techniczne zawierają kompletną listę specyfikacji fizycznych, wydajnościowych i środowiskowych FloBoss S600 i dodatkowych płyt. Dodatek B – Rysunki inżynierskie zawierają rysunki dotyczące instalowania i okablowania wraz z wykazem części zamiennych. Dodatek C – Glossary słownik terminów i skrótów używanych w instrukcji.

FloBoss S600 jest zwartym komputerem przepływu opartym na mikroprocesorze, który został zaprojektowany i zbudowany w oparciu o nowoczesne techniki projektowania i metodologie. FloBoss S600 może pracować jako wolnostojący jedno lub wielostrumieniowy komputer przepływu jak również jako złożona stacja pomiarowa i komputer strumienia pomiaru lub jako urządzenie podrzędne względem zewnętrznego komputera zarządzającego. FloBoss S600 jest dostarczany z programem IPL 600 (który pozwala na przenoszenie aplikacji do komputera przepływu z komputera PC), standardową aplikacją i kablem połączeniowym. Na Rys. 1-1 przedstawiono system FloBoss S600, zawierający opcjonalny kabel interfejsu do komputera PC.

Rys. 1-1. System FloBoss S600

Przegląd

1-2


Instrukcja obsługi FloBoss S600 1.3 Komputer przepływu FloBoss S600 FloBoss S600 przyjmuje sygnały wejściowe procesu i dostarcza sygnały wyjścia procesu oraz sterowania do przyrządów używanych do pomiarów fiskalnych, przesyłów kontrolowanych, ładowania szarż oraz sprawdzania mierników. FloBoss S600 posiada następujące cechy sprzętowe: • Procesor Intel 32-bitowy 80486 DX2 CPU taktowany zegarem 50 MHz z wbudowanym koprocesorem do obliczeń zmiennoprzecinkowych. Taka konfiguracja jest wspierana przez sześć procesorów na każdej karcie wejścia/wyjścia I/O. • Pojemność, baza danych i możliwości przetwarzania nawet do dziesięciu zmiksowanych przebiegów pomiarowych. CPU może komunikować się nawet z siedmioma dołączonymi modułami rozszerzenia I/O. Obudowa do montażu panelowego ma możliwość zainstalowania jednego modułu CPU i do trzech modułów I/O.

Rys. 1-2. Płyta CPU • • • • •

Wyświetlacz na panelu czołowym i klawiatura do lokalnej pracy systemu i wprowadzania danych. FloBoss S600 zawiera wyświetlacz LCD, 29-klawiszowa klawiatura i dioda LED statusu alarmu. Obudowa panelowa jest wykonana z odpornej, punktowo spawanej pokrytej cynkiem miękkiej stali z zasilaczem montowanym wewnątrz obudowy. Na interfejsy komunikacyjne składają się dwa porty szeregowe RS232 do podłączenia drukarki lub RTU i trzy porty szeregowe RS422/RS485 (prędkość do 57.6 kBodów) do podłączenia do sieci danych Modbus SCADA lub do DCS Supervisory System. Połączenie sieciowe przez Ethernet 10baseT przy pomocy protokołów FTP i TCP/IP. Port z dedykowaną konfiguracją do podłączenia do interfejsu użytkownika CONFIG 600.

Przegląd

1-3


Instrukcja obsługi FloBoss S600 •

Funkcje takie jak: sumowanie strumienia i stacji sumowanie szarż i korekcja 3-członowa regulacja PID równoważenie przepływu planowanie przepływu automatyczna sekwencja Linearyzacja ze współczynnikiem K Sterowanie/monitorowanie zaworu Sterowanie pobierania próbek • Praca sprawdzania może być skonfigurowana, aby zawierała kompleksowe i dwukierunkowe sprawdzanie. • Modularne inteligentne wejścia/wyjścia (I/O). I/O mogą być skonfigurowane, aby odpowiadały wymaganiom systemu zawierający wiele strumieni, wiele produktów i podstawowe mierniki. Karta I/O może być skonfigurowana do pomiaru, sterowania i logicznej funkcji serwisowej, jak to opisano w tabeli 1-1. Tabela 1-1. Funkcje I/O Numer 12 4 1 3 16 12 3 2 5

Opis Analog Inputs (Wejścia analogowe) Analog Outputs (Wyjścia analogowe) Raw Pulse Output (Proving) (wyjście sygnału nieprzetworzonego) 4-wire RTDs (4-przewodowy RTD) Digital Inputs (Wejścia cyfrowe) Digital Outputs (Wyjścia cyfrowe) Frequency Inputs (Wejścia częstotliwościowe) Dual Pulse Inputs (dwa wejścia impulsowe) 4 Single Pulse Inputs (4 pojedyncze wejścia impulsowe) Programmable Pulse Outputs (programowane wyjścia impulsowe)

Więcej szczegółów na temat sprzętu FloBoss S600 można znaleźć w Dodatku A, Dane Techniczne.

Przegląd

1-4


Instrukcja obsługi FloBoss S600

Rys. 1-3. Inteligentna płyta I/O FloBoss S600 posiada następujące funkcje programowe: • Szarże mogą być zaprogramowane przy pomocy metody ilościowej, a także można skonfigurować indywidualne ostrzeżenia batch-end i alarmy end-reached. • Średnie ważone przepływu i czasu są konfigurowalne dla wszystkich zmiennych wejściowych. Te średnie mogą być używane do generowania współczynników korekcji opartych na sumach dziennych i sumach przepłyniętych szarż. • Możliwość ustawienia aż do 16 różnych grup alarmów; typowo, trzy najpowszechniej używane to komputerowy, systemowy i grupy procesu. Aktualny status alarmu wyświetlany jest przez pojedynczą trójkolorową diodę LED na płycie czołowej FloBoss S600. Alarmy w systemie mogą także być oglądane i akceptowane z płyty czołowej. • Można skonfigurować aż do 12 zdefiniowanych przez użytkownika raportów okresowych. Dostępne są także raporty konserwacyjne, szarżowe i chwilowe (bieżące dane). Osobne formaty raportów są używane dla gazów, cieczy i kontrolnych. Raporty mogą być drukowane lokalnie. • Każdy użytkownik może mieć przypisany poziom zabezpieczenia hasłem na jeden z 10 poziomów zabezpieczenia. • Ograniczenia chwilowe są ustawione na starcie, aby zapobiec dużym wartościom chwilowym. • Logika regulacji przepływu PID może być skonfigurowana dla każdego przebiegu miernika jak również regulacji przepływu lub ciśnienia.

1.4 IPL 600 Oprogramowanie IPL 600 jest “Interaktywnym Programem Loaderem” (dostarczanym z FloBoss S600). Oprogramowanie IPL 600 jest używane do ściągania i wysyłania wcześniej przygotowanych konfiguracji i aplikacji. Uwaga: FloBoss S600 nie będzie pracował, dopóki plik konfiguracyjny nie zostanie zgrany z komputera PC.

Przegląd

1-5


Instrukcja obsługi FloBoss S600 1.5 Config 600 Lite Oprogramowanie Config 600 Lite (opcjonalne) jest okrojoną wersją oprogramowania Config 600 Professional, które może być używane do ściągania i wysyłania uprzednio przygotowanych konfiguracji i aplikacji. Uwaga: Config 600 Lite jest używany do konfiguracji u klienta nowego komputera FloBoss S600 podczas instalacji. Config 600 Lite pozwala na wykonanie następujących funkcji z listy funkcji Config 600 Professional: • Edycja danych konfiguracji procesu, wraz z rozmiarem zwężki, skalowaniem wejścia analogowego, ograniczeniami alarmu i wartościami klawiatury. • Budowę i dostosowanie Modbus slave maps, Modbus master polling sequences, wyświetlacza na płycie czołowej i formatowanie okresowych raportów. • Dostosowanie systemu alarmów, wraz z grupami alarmów, tłumieniem, tekstem i zakazem. • Konfiguracja zabezpieczenia systemu przez ustawianie nazw użytkownika i haseł oraz przypisywanie poziomu dostępu do każdego obiektu. • Wgrywanie aktualizacji oprogramowania modułu CPU (firmware).

Przegląd

1-6


Instrukcja obsługi FloBoss S600

ROZDZIAŁ 2 – INSTALACJA 2.1 Zakres Ten rozdział zawiera instrukcje instalacji FloBoss S600 wraz z przygotowaniem instalacji , procedurą montażu panelu oraz instalacją i wyjmowaniem płyt rozszerzeń i płyty czołowej.

2.2 Zawartość rozdziału Ten rozdział zawiera: Informacja Zakres Zawartość rozdziału Przygotowanie do instalacji Rozpakowywanie FloBoss S600 Zalecenia środowiskowe Narzędzia potrzebne do instalacji Instalacja komputera przepływu FloBoss S600 Zdejmowanie płyty czołowej Instalacja modułu w panelu Instalacja i wyjmowanie płyt Instalacja kart rozszerzenia Zakładanie płyty czołowej

Rozdział 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5

Numer strony 2-1 2-1 2-1 2-2 2-2 2-3 2-3 2-3 2-5 2-7 2-9 2-9

2.3 Przygotowanie do instalacji Instalacja komputera przepływu FloBoss S600 musi spełniać wszystkie miejscowe normy i zalecenia. Wszystkie procedury instalacyjne powinny być w zgodzie z normalną praktyką jakości wykonania. Chociaż komputer przepływu FloBoss S600 może nie zawierać wszystkich opcji sprzętowych opisanych w tej instrukcji, procedura podstawowej instalacji modułu pozostaje taka sama. Uwaga: Zaleca się z opisem procedur w tym rozdziale przed rozpoczęciem instalacji komputera przepływu FloBoss S600. Komputer przepływu FloBoss S600 ma budowę modułową, dającą maksymalną elastyczność i łatwość instalacji. Podstawowa wersja montowana w panelu składa się z trzech podstawowych elementów: • Metalowej obudowy z zainstalowaną płytą PSU i czterema szczelinami na karty rozszerzeń (w tym z dedykowaną szczeliną na CPU i trzema szczelinami na płyty I/O).

Instalacja

2-1


Instrukcja obsługi FloBoss S600 • •

Zdejmowana płyta czołowa zawierająca wyświetlacz LCD i klawiaturę. Płyty rozszerzeń, jedna płyta CPU i jedna płyta I/O są dostarczone w podstawowej konfiguracji (dwie zaślepki są dostarczane dla przykrycia nieużywanych szczelin).

Rys. 2-1 pokazuje elementy systemu komputera przepływu FloBoss S600 z odpowiednimi narzędziami do instalacji.

Rys. 2-1. Wszystkie części podstawowego systemu komputera przepływu FloBoss S600

2.4 Rozpakowanie FloBoss S600 Rozpakuj ostrożnie FloBoss S600 i sprawdź, czy nie ma widocznych śladów uszkodzeń. Wszystkie części powinny być sprawdzone z zamówieniem zakupu. Uwaga: Nie wyrzucaj opakowań materiałów, dopóki wszystkie części nie zostaną zidentyfikowane i nie upewnisz się, że wszystkie części działają prawidłowo.

2.5 Zalecenia środowiskowe Panelowy komputer przepływu FloBoss S600 jest przewidziany do zastosowania w sterowni i powinien być umieszczony w pozycji, która zapewnia łatwość użycia, wygodę i bezpieczeństwo dla operatorów i konserwatorów. Optymalnie jest umieścić panel na wysokości oczu ze względu na patrzenie na wyświetlacz i korzystanie z klawiatury.

Instalacja

2-2


Instrukcja obsługi FloBoss S600 PRZESTROGA Jeśli jeden lub więcej modułów jest zainstalowanych w zamkniętej przestrzeni lub wraz z innymi urządzeniami wydzielającymi ciepło, należy zwrócić szczególną uwagę na efekt cieplny. To wydzielone ciepło może zwiększyć temperaturę otoczenia powyżej akceptowalnego poziomu wpływając niekorzystnie na pracę urządzenia.

2.6 Narzędzia potrzebne do instalacji Przed przystąpieniem do instalacji komputera przepływu FloBoss S600, należy przygotować następujące narzędzia: • mały śrubokręt z płaskim ostrzem odpowiedni do śrubek z tyłu obudowy, które zabezpieczają każdą płytę włożoną do obudowy. • 5 mm sześciokątny lub mały nastawny do śrub na płycie czołowej. • 2.5 mm klucz Allena nastawny na śruby sześciokątne na płycie czołowej, aby dokręcić płytę czołową do obudowy.

2.7 Instalacja komputera przepływu FloBoss S600 Poniżej przedstawiono procedury instalowania elementów komputera przepływu FloBoss S600, w tym płyta czołowa, moduł montowany w panelu płyty rozszerzeń.

2.7.1 Zdejmowanie płyty czołowej Aby rozpocząć proces instalacji, najpierw należy wyjąć płytę czołową z komputera przepływu FloBoss S600 w następujący sposób: 1. Sprawdzić, czy komputer przepływu FloBoss S600 jest wyłączony. 2. Przy pomocy 2.5 mm klucza Allena odkręcić nakrętki sześciokątne na dole po środku płyty

czołowej. Patrz Rys. 2-2.

Instalacja

2-3


Instrukcja obsługi FloBoss S600

Rys. 2-2. Zdejmowanie płyty czołowej 3. Ostrożnie przesunąć czoło komputera FloBoss S600 do 4 mm (0.15"), aby umożliwić

zwolnienie zaczepów na górze obudowy, a następnie przesunąć czoło do przodu, a następnie odchylić płytę czołową od obudowy. Patrz Rys. 2-3.

Rys. 2-3. Podnoszenie płyty czołowej

Instalacja

2-4


Instrukcja obsługi FloBoss S600 4. Odłączyć taśmę z tyłu płyty czołowej, ponieważ łatwiej jest ją ponownie podłączyć na

płycie czołowej. Patrz Rys. 2-4. PRZESTROGA Nie wyjmuj taśmy z płyty komputera przemysłowego FloBoss S600.

Odłączyć tutaj

Rys. 2-4. Wyjmowanie złącza 5. Odkręcić górną i dolną śrubę od modułu kluczem sześciokątnym 5 mm.

2.7.2 Instalacja modułu w panelu Po wyjęciu płyty czołowej, można zainstalować moduły w panelu w następujący sposób: 1. Zachowując w pamięci zalecenia środowiskowe, należy podłożyć podstawę szafki, aby podeprzeć panel roboczy. Uwaga: Standardowa 19" kaseta o wysokości 12.25" może pomieścić do pięciu komputerów przepływu FloBoss600. 2. Na rysunku DE-20438 w Dodatku A pokazano położenie szczegółowe dwóch otworów 7

mm (0.276") wycięć. Wycięcie w panelu powinno być prostokątne, 150 mm (5.9") w pionie na 66 mm (2.6") w poziomie, dla każdego modułu FloBoss S600. Na każdej osi pozostawiono tolerancję +/- 3 mm (0.12").

Instalacja

2-5


Instrukcja obsługi FloBoss S600 3. Grubość panela powinna wynosić co najmniej 3 mm, aby zapobiec odkształceniom.

Cieńsze panele mogą być używane, ale wymagają podparcia z tyłu obudowy. Patrz Rys. 2-5. PRZESTROGA Zaleca się, aby uchwyt z tyłu, albo zaczep był zawsze używany, w celu zapobieżenia obracania lub innym zniekształceniom w czasie instalacji i konserwacji.

Rys. 2-5. Montaż panela 4. Umieść obudowę płyty czołowej na przeciw przygotowanego wycięcia. 5. Zainstaluj górną i dolną śrubę i dokręć je kluczem sześciokątnym 5 mm. 6. Kiedy podparcie z tyłu jest założone, należy zakręcić obudowę śrubami

samowulkanizującymi podpory z tyłu. Maksymalna głębokość śrub wewnątrz obudowy powinna wynosić 3 mm (0.12").

Instalacja

2-6


Instrukcja obsługi FloBoss S600 2.7.3 Instalacja i wyjmowanie płyt Płyta CPU jest dedykowana do szczeliny skrajnej po lewej stronie obudowy. Pozostałe szczeliny mogą być zajęte przez płyty I/O, albo mogą pozostać puste i zakryte zaślepkami przeznaczonymi do tego celu. PRZESTROGA Należy zapewnić odpowiednie odprowadzenie ładunków elektrostatycznych przed wyjmowaniem jakiejkolwiek z płyt rozszerzenia. PRZESTROGA Zaciski na niektórych płytach mogą być podłączone do na tyle wysokiego potencjału, że mogą spowodować porażenie elektryczne lub zranienie. Należy sprawdzić, czy źródła napięcia dołączonych urządzeń są wyłączone i rozładowane przed wykonywaniem instalacji lub naprawy. Wyjmowanie płyt rozszerzenia: 1. Sprawdzić, czy zasilanie komputera przepływu FloBoss S600 jest wyłączone przed

wyjęciem płyty. 2. Odkręcić śrubki mocujące przed przystąpieniem do wyjęcia płyty, aby uniknąć uszkodzenia zacisków. Patrz Rys. 2-6.

Rys. 2-6. Odkręcanie śrubek mocujących

Instalacja

2-7


Instrukcja obsługi FloBoss S600 3. Wyjąć płyty rozszerzeń przy pomocy zacisków na odpowiednich płytach i pociągnąć płytę w celu wyjęcia z obudowy. Może być konieczne zakołysanie płyty, aby wyjąć ze złącza. Patrz Rys. 2-7, Rys. 2-8 i Rys. 2-9.

Rys. 2-7. Przygotowanie do użycia zacisków do zwolnienia płyty

Rys. 2-8. Zwolnienie zacisków

Instalacja

2-8


Instrukcja obsługi FloBoss S600

Rys. 2-9. Płyta gotowa do wyjęcia lub końcowego wsunięcia

2.7.4 Instalacja płyt rozszerzeń 1. Zainstaluj płyty rozszerzeń ostrożnie umieszczając je wzdłuż prowadnic (umieszczonych

na górze i na dole obudowy), a następnie delikatnie wsuwając płytę, aż całkowicie wsunie się do złącza na tylnej płycie. 2. Każda płyta rozszerzenia ma dwa zaciski na tylnej płycie. Powinny być one dociśnięte przy wsuwaniu. PRZESTROGA Wsuwanie i ustawianie płyt rozszerzenia w prowadnicach nie wymaga nadmiernej siły. Należy robić to ostrożnie, aby nie uszkodzić płyty przy instalowaniu. 3. Zabezpieczyć płytę w obudowie śrubkami (dwie na płytę).

2.7.5 Zakładanie płyty czołowej Ostatnim etapem procesu instalacji jest powtórne zainstalowanie płyty czołowej na komputerze przepływu FloBoss S600 zgodnie z poniższą procedurą: 1. Włączyć taśmę do złącza na płycie czołowej (z przodu obudowy).

Instalacja

2-9


Instrukcja obsługi FloBoss S600 PRZESTROGA Przy wkładaniu złącza zauważyć jedyny sposób w jaki można to włożyć, co za pobiegnie uszkodzeniu złącza. Nie używaj nadmiernej siły do włożenia kabla. 2. Umieść górę płyty czołowej nad uchwytem mocującym na górnej śrubie i wsuń w dół. 3. Aby zabezpieczyć płytę czołową, zakręć śrubę sześciokątną w dolnej części na środku

płyty czołowej. 4. Dokręć kluczem Allena 2.5 mm śrubę z siła taką jak w palcach.

PRZESTROGA Uważaj, aby nie przekręcić śruby; w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie panela czołowego. 5. Obróć o dodatkowe pół obrotu, aby zakończyć instalację.

Instalacja

2-10


Instrukcja obsługi FloBoss S600

ROZDZIAŁ 3 – OBSŁUGA 3.1 Zakres Ten rozdział pokazuje jak używać komputera przepływu FloBoss S600, w tym funkcje klawiatury, ekrany wyświetlacza, inicjalizację systemu, wprowadzanie danych oraz drukowanie raportów. Pokazano także jak się poruszać po wyświetlaczu.

3.2 Zawartość rozdziału Informacja Zakres Zawartość rozdziału Opis Klawiatura Klawisze F Klawisze strzałek i menu Lampka i klawisze alarmu Klawisze numeryczne Klawisze operacyjne Wyświetlacz Menu Strony danych Status/ID Line Matryca wyświetlacza Praca z komputerem FloBoss S600 Inicjalizacja Poruszanie się po wyświetlaczu Wprowadzanie danych Zmiana wartości Przykładowe wartości Zmiana trybu Przykładowy tryb Format wykładniczy Kod zabezpieczający

Rozdział 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.5 3.5.1 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9.1 3.9.2 3.10 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.10.5 3.10.6

Obsługa

Numer strony 3-1 3-1 3-2 3-3 3-3 3-4 3-4 3-5 3-5 3-6 3-6 3-7 3-7 3-7 3-9 3-9 3-11 3-12 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-16

3-1


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Alarmy Lampka alarmu Podgląd alarmu Przyjmowanie alarmu Drukowanie Strony specjalne Skrót obsługi

3.11 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.12 3.13 3.14

3-17 3-17 3-18 3-18 3-19 3-21 3-22

3.3 Opis Po połączeniu przewodów zasilania i urządzeń zewnętrznych do komputera przepływu FloBoss S600, można go włączyć podając zewnętrzne napięcie 24 VDC. Po pierwszym podaniu zasilania, moduł wyświetli komunikat RESETTING. Dopóki LK13 (łącze zimnego startu) jest zainstalowany, komputer FloBoss S600 wyświetla komunikat RESTARTING. Po poprawnym zainicjowaniu urządzenia pojawia się menu. Na kolejnych stronach tej instrukcji w tym rozdziale zostaną opisane funkcje urządzenia. Jeśli komputer FloBoss S600 nie zostanie prawidłowo zainicjowany, należy zajrzeć do Rozdziału 4 na zimny start i procedury konfiguracyjne. Praca z komputerem FloBoss S600 jest prowadzona przez interfejs operatora składający się z wyświetlacza LCD i klawiatury. Wygląd płyty czołowej komputera FloBoss S600 pokazano na Rys. 3-1.

Obsługa

3-2


Instrukcja obsługi FloBoss S600

Rys. 3-1. Płyta czołowa

3.4 Klawiatura Wygląd klawiatury na płycie czołowej został zaprojektowany, aby ułatwić z jej korzystanie i zmniejszyć możliwość błędów. Klawisze na klawiaturze mają kolor wg typu: Funkcyjne – żółty Alarm – ciemnozielony Strzałki/Menu – ciemnozielony Numeryczne – jasnozielony Operacyjne – ciemnozielony

3.4.1 Klawisze F NA górze klawiatury znajdują się cztery klawisze funkcyjne oznaczone F1 do F4. Każdy klawisz F może być zaprogramowany jako skrót do najczęściej używanych stron wyświetlacza. Aby zaprogramować klawisz funkcyjny należy: 1. Przejść do żądanej strony wyświetlacza. 2. Nacisnąć klawisz .(przecinek dziesiętny). 3. Naciśnij żądany klawisz F, do którego strona ma być przypisana.

Obsługa

3-3


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Po zaprogramowaniu przypisanie nie może być zdjęte z klawisza F, dopóki nie nastąpi skasowanie pamięci lub nie nastąpi zimny start komputera FloBoss. Patrz Rozdział 3.9. Można oczywiście przypisać klawisz F do innej strony.

3.4.2 Klawisze strzałek i menu 4-kierunkowe klawisze strzałek są umieszczone zaraz pod klawiszem Menu. 4-kierunkowe klawisze strzałek pozwalają poruszać się po matrycy wyświetlacza i wybierać parametry lub pozycje danych do przeglądania i zmiany. Na stronie danych, używaj klawiszy lub , aby zobaczyć odpowiednio poprzedni lub następny ekran. Numer bieżącego ekranu jest wskazywany po przecinku dziesiętnym w linii Status/ID. Kiedy wyświetlacz porusza się w pionie, aby pokazać następny wiersz, pozycja danych pokazywana jest zawsze pierwszą wyświetlaną komórką w wierszu. Klawisz jest także używany jako klawisz delete/backspace (do kasowania), przy wprowadzaniu lub zmianie danych . Naciśnij klawisz Menu, aby powrócić o jeden poziom wyżej w hierarchii wyświetlacza. Na stronie danych, ten klawisz służy do powrotu do bieżącego menu. Po naciśnięciu klawisza Menu, a następnie klawisza na jakiejkolwiek stronie menu, nastąpi powrót bezpośrednio do głównego menu.

3.4.3 Klawisze i lampka alarmu Między klawiszami F a klawiszem MENU znajduje się lampka alarmu i dwa klawisze alarmu, View (podgląd) i Accept (akceptacja). W czasie normalnej pracy, jeśli alarmy nie są włączone, lampka alarmu jest zielona. Kiedy alarm jest aktywny, lampka alarmu miga na czerwono, dopóki przyczyna alarmu nie zostanie zobaczona i zaakceptowana odpowiednio klawiszami View(podgląd) i Accept(akceptacja). Niezatwierdzone alarmy są początkowo wyświetlane z datą i godziną w inwersji. Kiedy alarm zostanie zaakceptowany, to dane o nim wyświetlają się już bez inwersji kolorów. Jeśli występuje kilka alarmów – są one wyświetlane w kolejności chronologicznej. Lampka alarmu świeci się na stałe na czerwono, dopóki alarm nie zostanie usunięty. Żółta lampka alarmu wskazuje albo na problem z wyświetlaczem i klawiaturą, albo na błędy komunikacji między płytą czołową, a modułem CPU.

Obsługa

3-4


Instrukcja obsługi FloBoss S600 3.4.4 Klawisze numeryczne W dolnej części klawiatury znajdują się klawisze numeryczne. Na klawisze numeryczne składają się: zestaw cyfr (0-9), przecinek dziesiętny (.) oraz klawisz minus (-). • Numeryczne od 0 do 9 – Używane do wprowadzania i zmiany danych oraz do poruszania się po matrycy wyświetlacza. • Minus – Używany do definiowania domyślnego ekranu systemu FloBoss S600. Aby zdefiniować domyślny ekran należy: 1. Przejść do wymaganej strony wyświetlania danych. 2. Nacisnąć klawisz Minus. 3. Nacisnąć ponownie klawisz Minus dla potwierdzenia.

Nie można przypisać domyślnego ekranu dla strony menu. Aby wyłączyć przypisanie domyślnego ekranu należy przejść do strony menu i powtórzyć kroki 2 i 3. Klawisz minus może być także użyty do wprowadzenia ujemnej wartości, a przecinka dziesiętnego do wprowadzania ułamkowych wartości. Przecinek dziesiętny jest także używany do zdefiniowania skrótów do dostępu do najczęściej używanych ekranów; Patrz Rozdział 3.4.1.

3.4.5 Klawisze operacyjne Klawisze operacyjne są używane w powiązaniu z klawiszami numerycznymi do wykonywania różnych zadań, w tym: Exponent (wykładnik) – Klawisz Expt jest używany do wprowadzania wartości w notacji naukowej. Tam gdzie wprowadzana wartość przekracza przestrzeń dostępną na wyświetlaczu (20 znaków), konieczne jest wprowadzanie danych w sposób wykładniczy. Clear (czyszczenie) – Klawisz Clear jest używany do rezygnacji lub wychodzenia z bieżącej operacji i powrotu do poprzedniego wyświetlacza. Clear jest także używane do włączania domyślnego ekranu. Display (wyświetlacz) – Klawisz Disp jest używany do wprowadzania ścieżki żądanego ekranu. Ścieżka jest pokazywana w wierszu Status/ID na dole każdej strony. Print (drukowanie) – Klawisz Print jest używany do wyświetlenia menu drukowania, gdzie można wywoływać komendy dla różnych wcześniej skonfigurowanych raportów lub zapisów na drukarkę lub terminal komputerowy.

Obsługa

3-5


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Change(zmiana) – Klawisz Chng jest używany do edycji wyświetlanej pozycji bazy danych. Tylko pozycja oznaczona gwiazdką (*) może być zmieniona. Aby wprowadzić zmiany należy wykonać następującą sekwencję: 1. Nacisnąć klawisz Chng. Jeśli na wyświetlaczu widać więcej niż jedną gwiazdkę, komputer przepływu FloBoss S600 podświetli pierwszy obiekt na stronie. Przy pomocy klawiszy i przesuń podświetlenie na żądany punkt. 2. Nacisnąć ponownie klawisz Chng, aby zmienić wartość danej. System automatycznie określi, czy twój przypisany poziom zabezpieczeń pozwala na dokonanie zmiany wybranych danych. Aby zapobiec przypadkowym zmianom konfiguracyjnym, pewne istotne dane przy wprowadzeniu wymagają potwierdzenia. W trybie zmiany klawisz może być używany do kasowania cyfr lub znaków poprzez cofanie się przez wyświetlone dane. Klawisz Clear może być naciśnięty w każdej chwili, aby przerwać bieżącą operację lub zadanie. Enter – Używany w połączeniu z klawiszami numerycznymi i klawiszem Chng, klawisz jest używany do zatwierdzania danych prawidłowo wprowadzonych i zakończenia sekwencji operacyjnej.

3.5 Wyświetlacz Wyświetlacz LCD oferuje osiem wierszy informacji wyświetlanych jako znaki alfanumeryczne. Przykład typowego wyświetlacza pokazano poniżej. 1.OVOL FR 2. CVOL FR 3. MASS FR 4. ENERGY

Rys. 3-2. Wyświetlacz LCD

3.5.1 Menu Wszystkie osiem wierszy wyświetlacza jest używane, aby pokazać dostępne opcje menu, które są zorganizowane w postaci drzewa menu i podmenu. Każde menu i powiązane z nim podmenu Mają przypisane cyfry od 1 do 8 i mogą być wybierane przy pomocy klawiszy numerycznych. Jeśli menu zawiera więcej niż osiem opcji, naciśnij NEXT, aby wyświetlić dodatkowe pozycje. Następujące znaki są używane po numerze opcji, aby określić typ podmenu lub dostępnej strony danych: • Gwiazdka (*) oznacza wyświetlanie dalszych podmenu. • Przecinek dziesiętny ( . ) oznacza wyświetlanie danych.

Obsługa

3-6


Instrukcja obsługi FloBoss S600 3.6 Strony danych Zasadniczo, każdy strona danych pokazuje pojedynczą pozycję danych wraz z towarzyszącym jej tekstem, jednostkami i opisem. Przy wprowadzaniu danych pojawiają się także zapytania i komunikaty. Na przykład, jeśli naciskasz klawisz Chng i jesteś zalogowany na właściwym poziomie zabezpieczenia, pojawi się zapytanie na wyświetlaczu albo Enter New Value: (wprowadź nową wartość) albo wyświetlą się dostępne opcje menu. W zależności od konfiguracji bazy danych nie wszystkie pozycje danych mogą być modyfikowane. Dane, które można zmieniać są oznaczone gwiazdką (*) na końcu wiersza.

3.7 Wiersz Status/ID W dolnym wierszu każdej strony pojawia się wiersz Status/ID. Patrz Rys. 3-3. P1.1 <of 2> P1.1 <of 2> Rys. 3-3. Wiersz Status / ID Po lewej stronie wiersza Status/ID znajduje się numer strony odniesienia. Na przykład, P12.5 , a po nim liczba powiązanych stron, które mogą być wyświetlone przy pomocy klawiszy i . Dodatkowo wiersz Status/ID wskazuje, czy komputer przepływu jest w trybie pomiaru (P), czy konserwacji (M) wyświetlając odpowiednio P lub M po prawej stronie.

3.8 Matryca wyświetlacza System oprogramowania FloBoss S600 jest zorganizowany jako strukturalna baza danych parametrów, takich jak TOTALS (Sumy), I/O i CALCULATIONS (obliczenia). Baza danych grupuje parametry logicznie w matrycy wyświetlanych komórek. Na przykład, większość parametrów I/O jest zgrupowanych w tym samym obszarze matrycy. W tych grupach, powiązane pozycje danych są zorganizowane w wierszach. Na przykład, dla PRT INPUTS, parametry dla Measured, Keypad i Alarm Limits są wszystkie trzymane w poziomym wierszu. Patrz Rys. 3-4.

Obsługa

3-7


Instrukcja obsługi FloBoss S600 PRT Input 1

PRT Input 1

I/001 PRT 01

I/001 PRT 01

In Use Value: 30.124 Deg.C

Keypad Value: 25.000 Deg.C*

Mode status: MEASURED *

Measured Value: 30.124 Deg.C

P55.1 <of4>

P55.2 <of4>

PRT Input 1

PRT Channel 1

I/001 PRT 01

I/001 PRT 01

Limits (HH/H/L/LL): 100.000 Deg.C* 95.000 Deg.C* 5.000 Deg.C* 0.0 Deg.C*

Resistance: 111.72 ohms

P55.4 <of4> P55.3 <of4>

Rys. 3-4. Matryca bazy danych Grupa PRT Input jest pokazana na Rys. 3-4. Pierwsza komórka w pierwszym wierszu (strona 1) wyświetla parametr In Use Value (wartość w użyciu). Można przejść o jedną komórkę w prawo przy pomocy klawisza

i wyświetlić parametry Keypad Value (wartość klawiatury) i

Measured Value (wartość mierzona). Naciskając klawisz pokaże parametr Resistance (rezystancja).

następne dwa razy i wyświetlacz

Można użyć klawisza Print i opcji konfiguracyjnych, aby zażądać zrzutu wyświetlacza całej matrycy. Uwaga: Zawartość matrycy wyświetlacza jest zależna od aplikacji. Chociaż szczegóły mogą być różne dla różnych aplikacji, to jednak zasada opisana pozostaje taka sama. Szczegółowe dane na temat zainstalowanych parametrów można znaleźć w instrukcji aplikacji twojego systemu FloBoss S600.

Obsługa

3-8


Instrukcja obsługi FloBoss S600 3.9 Praca z komputerem FloBoss S600 Jeśli znasz urządzenia Spectra Flow Computers, to warto zajrzeć do Rozdziału 3.14, Skrót obsługi, na stronie 3-22.

3.9.1 Inicjalizacja Komputer przepływu FloBoss S600 automatycznie wykonuje sekwencję inicjalizacji, włączając w to procedury testu wewnętrznego, podczas uruchamiania. Ekran startowy pokazano na Rys. 3-5. STARTUP COMPLETED S/W Version 0.9.0 View Angle Setting 8 LCD Back Light ON Alarm OFF

Rys. 3-5. Ekran startowy W zależności od ustawień łącznika zimnego startu (zainstalowany lub nie) (LK13), umieszczonego na płycie rozszerzenia P152 i zawartości SRAM, komputer przepływu FloBoss S600 uruchamia się w jednym z dwóch trybów: • Ciepły start – Jeśli komputer przepływu FloBoss S600 został poprzednio skonfigurowany i łącznik zimnego startu nie jest zainstalowany, komputer FloBoss restartuje w miejscu, gdzie został poprzednio wyłączony. Po pomyślnym uruchomieniu komputer budzi się w głównym menu. • Zimny start – Jeśli komputer przepływu FloBoss S600 nie jest skonfigurowany, posiada zainstalowany łącznik zimnego startu lub wykonano poprzednio komendę Clear SRAM (kasowanie pamięci SRAM), pojawia się ekran menu uruchomieniowego. Note: Domyślne położenie łącznika zimnego startu – otwarty, co oznacza ciepły start. Kiedy komputer przepływu FloBoss S600 jest restartowany w trybie ciepłego lub zimnego startu, oprogramowanie firmware jest zawsze kopiowane z pamięci Flash do pamięci RAM i dalsze operacje korzystają z RAMu. W czasie ciepłego startu pamięć konfiguracyjna (SRAM) nie zmienia swojej zawartości. Komputer przepływu FloBoss S600 będzie kontynuował pracę przy użyciu danych zapisanych w pamięci konfiguracyjnej bezpośrednio przed wykonaniem restartu. Wszystkie bieżąco zgromadzone wartości oraz zmiany online, które nie zostały jeszcze zapisane zostaną zachowane. Ciepły start nie jest wymagany, kiedy parametry online są zmienione i zaakceptowane.

Obsługa

3-9


Instrukcja obsługi FloBoss S600 W czasie zimnego startu pliki konfiguracyjne są kopiowane z pamięci Flash i zastępują wszystkie bieżąco zebrane sumy, jak również wszelkie zmiany wykonane w plikach od ostatniego zrzutu z programu CONFIG 600. Dlatego też zimny start jest używany do usunięcia nowej konfiguracji lub do wystartowania w trudnych sytuacjach, takich jak uszkodzenie bazy danych. Uwaga: Kiedy wstawiasz łącznik zimnego startu, zachowaj to w pamięci, że to ustawienie będzie zawsze używane, kiedy komputer przepływu FloBoss S600 wystartuje sam z jakiegokolwiek powodu, takiego jak zanik napięcia, czy restart po nieprawidłowym działaniu. Należy zapewnić, aby łącznik zimnego startu był wyjęty , kiedy nie jest potrzebny; w przeciwnym razie każdy nieplanowy restart spowoduje utratę danych. Dalsze opisy pracy komputera przepływu FloBoss S600 zakładają, że został wykonany ciepły start. Informacje na temat pracy po zimnym starcie zawarto w Rozdziale 4. Po pomyślnym ciepłym starciena wyświetlaczu pojawi się główne menu jak na Rys. 3-6.

1* 2* 3* 4* 5* 6*

FLOW RATES TOTALS OPERATOR PLANT I/O SYSTEM SETTINGS TECH/ENGINEER

8* CALCULATIONS

Rys. 3-6. Główne menu Główne menu jest punktem startowym lub korzeniem matrycy wyświetlacza. Z menu głównego można przechodzić do podmenu, aby mieć dostęp do stron danych.

Obsługa

3-10


Instrukcja obsługi FloBoss S600 3.9.2 Poruszanie się po wyświetlaczu Z głównego menu należy wybrać potrzebną opcję naciskając odpowiedni klawisz numeryczny. Gwiazdka (*) przed opcją menu wskazuje, że dostępne są dalsze podmenu. Przecinek dziesiętny (.) przed opcją menu pokazuje, że nie ma dalszych podmenu; Wybranie tego typu opcji wyświetli pierwszą komórkę w wierszu powiązanych parametrów w matrycy wyświetlacza. Aby poruszać się, na przykład, po opcjach PLANT I/O , należy postępować w następujący sposób: 1. Wybrać opcję PLANT I/O przez naciśnięcie 4 w głównym menu (Rys. 3-6) i wyświetlą się dostępne podmenu. Patrz Rys. 3-7. 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*

ANALOG INPUTS PRT/RTD INPUTS FREQUENCY INPUTS PULSE INPUTS DIGITAL I/OS ANALOG OUTPUTS PULSE OUTPUTS

Rys. 3-7. Podmenu 2. Wybrać opcję ANALOG INPUTS przez naciśnięcie 1, a następnie wybrać ADC - 06

bprzez naciśnięcie 3. Patrz Rys. 3-8.

1. ADC 01 - ADC01 2. ADC 02 - ACD02 3. ADC 06 - ACD06

Rys. 3-8. Wejścia analogowe

Obsługa

3-11


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Pozycja danych In Use Value for I/O01 ADC 06 wyświetli się, co stanowi pierwszą komórkę w wierszu powiązanych parametrów wejścia analogowego. Ponieważ konfiguracja twojego FloBoss S600 może się różnić od tego przykładu, spróbuj wybrać opcje z menu oferowanego, aby dotrzeć do potrzebnych parametrów. Wiersz Status/ID na dole wyświetlacza zmienia się, kiedy przesuwasz się w lewo lub w prawo w wierszu stron powiązanych ze sobą. Alternatywną metodą wyboru żądanej strony danych jest wprowadzenie unikalnego adresu strony klawiszem Disp. Jeśli znasz numer położenia parametru, który chcesz zobaczyć postępuj następujaco: 1. Naciśnij Disp, a następnie numer położenia w formacie “kolumna.wiersz” tak jak np. 1.3. 2. Naciśnij Enter.

Jeśli naciśniesz tylko pojedynczy numer taki jak wartość kolumny, wyświetlona zostanie pierwsza komórka wiersza. Aby powrócić do menu, naciśnij klawisz Menu umieszczony powyżej klawiszy strzałek; Powtarzając naciskanie tego klawisza przechodzi się w górę matrycy wyświetlacza, aż do głównego menu. Uwaga: Jeśli jesteś w menu lub na stronie danych, możesz w każdej chwili powrócić do głównego menu (za wyjątkiem sekwencji zmian) przez naciśnięcie klawisza Menu, a następnie klawisza . Jeśli nacisnąłeś klawisz Chng, klawisz Menu nie zareaguje, dopóki nie zostanie naciśnięte Clear (aby porzucić zmiany) lub Enter (aby skończyć zmiany)

3.10 Wprowadzanie danych Zmiana wartości lub trybu wyświetlanych parametrów jest łatwa z pomocą komputera FloBoss S600. Możesz zmienić zarówno wartość numeryczną jak i tryb obliczeń używając klawisza Chng.

3.10.1 Zmiana wartości Znajdź parametr do zmiany jedną z metod opisanych w Rozdziale 3.9.2. Jeśli wartości są do zmiany, dane są oznaczone gwiazdką; jeśli nie ma gwiazdki, dane nie mogą być zmieniane. Aby zmienić wartość parametru wykonaj następujące czynności: Uwaga: Krok 1 i 2 można pominąć, jeśli na wybranej stronie danych jest tylko jedna dana do zmiany. 1. Naciśnij Chng na wybranej stronie danych. lub . 2. Wybierz parametr przy pomocy klawiszy

Obsługa

3-12


Instrukcja obsługi FloBoss S600 3. Naciśnij Chng i wyświetli się zapytanie ENTER CODE: . 4. Wpisz twój Security Code (kod zabezpieczający) i naciśnij Enter (liczby kodu

zabezpieczającego nie wyświetlą się, ale każda cyfra będzie wskazywana przez kropkę). 5. Na zapytanie ENTER NEW VALUE: wprowadź nową wartość jako liczbę całkowitą,

cyfrę lub w notacji naukowej – jak to jest konieczne (bieżąca wartość i przypisane ograniczenia wejścia są także wyświetlane). 6. Naciśnij Enter, aby zatwierdzić. Następuje automatyczne wyjście z trybu zmian po zaakceptowaniu lub odrzuceniu trybu zmian, jeśli tylko jedna pozycja danych jest do zmiany na stronie danych. Jeśli to konieczne, możesz edytować nowe dane tak jak je wprowadziłeś. Wejdź do trybu zmian i przy pomocy klawisza skasuj pojedyncze znaki. Jeśli chcesz porzucić zmiany naciśnij klawisz Clear. Skasowanie lub porzucenie zmian parametrów powinno być wykonane przed naciśnięciem Enter. Komenda Enter zatwierdza, że chcesz wprowadzić zmiany.

3.10.2 Przykładowa wartość Poniższy przykład pokazuje jak zmieniać ograniczenia alarmu dla wejścia analogowego przetwornika analogowo/cyfrowego. 1. Znajdź stronę wyświetlającą ograniczenia alarmów (HH/H/L/LL) dla parametru kanału 1

I/O01. Wyświetlacz pokaże numer położenia i gwiazdkę wskazującą, że wartości podlegają zmianie. Patrz Rys. 3-9. ADC CHANNEL 1 I/O01 ADC 01 Limits (HH/H/L/LL) 1000.000 barg* 95.000 barg* 5.000 barg* 0.0 barg* 1.0

P52.3 <of5>

Rys. 3-9. Ograniczenia alarmu

Obsługa

3-13


Instrukcja obsługi FloBoss S600 2. Naciśnij Chng i podświetli się wartość HH.

Naciśnij ponownie Chng, a wyświetlacz odpowie zapytaniem ENTER CODE: (wprowadź kod). • Wprowadź kod zabezpieczający (Security Code) i naciśnij Enter. • Pojawi się zapytanie ENTER NEW VALUE (wprowadź nową wartość): wprowadź nową wartość 100 i sprawdź, czy wyświetliła się na wyświetlacz. 3. Kiedy dana została sprawdzona, naciśnij Enter, aby zatwierdzić. Wartość na wyświetlaczu zmieni się na nową daną i nastąpi przeliczenie wszystkich powiązanych parametrów. 4. Powtórzyć powyższy proces dla ograniczeń H, L, i LL.

3.10.3 Zmiana trybu Aby wybrać tryb nowych obliczeń, sekwencja klawiszy jest podobna jak przy zmianie wartości. Znajdź parametr, który chcesz zmienić metodą opisaną w Rozdziale 3.9.2 Jeśli tryb można zmienić, to tryb jest oznaczony gwiazdką; jeśli nie ma gwiazdki – tryb nie może być zmieniony. Uwaga: Kroki 1 i 2 będą pominięte, jeśli tylko jedna pozycja danych może być

zmieniona na wybranej stronie danych. 1. Naciśnij Chng na wybranej stronie danych.

lub . 2. Wybierz właściwy parametr przy pomocy klawiszy 3. Naciśnij Chng i pojawi się zapytanie ENTER CODE: (wprowadź kod). 4. Wprowadź twój kod zabezpieczający (Security Code) i naciśnij Enter (kod zabezpieczający nie wyświetli się, ale każda wprowadzona cyfra będzie widoczna jako kropka). 5. Przy zapytaniu, wybierz właściwy tryb przy pomocy właściwego klawisza numerycznego (1 do 8). 6. Drugie okno zmiany trybu wyświetli zapytanie o potwierdzenie. Naciśnij 1, aby zaakceptować lub 2, aby odrzucić zmianę trybu. Wyjście ze zmiany trybu następuje automatycznie po zaakceptowaniu lub odrzuceniu zmiany trybu, jeśli tylko jedna pozycja danych może być zmieniona na stronie danych. Klawisz Clear pozwala porzucić zmianę trybu parametru, jesli to konieczne.

Obsługa

3-14


Instrukcja obsługi FloBoss S600 3.10.4 Przykładowy tryb Poniższy przykład pokazuje jak zmienić parametr standardowej gęstości na wartość wyliczoną na podstawie wartości wprowadzonych z klawiatury. 1. Znajdź stronę wyświetlającą status trybu STR01 STANDARD DENS (standardowa

gęstość). Patrz Rys. 3-10. STR01 STANDARD DENS In Use Value: 10.000000 kg/m3

Mode Status: KEYPAD

*

P32.10 <of 21>

Rys. 3-10. Standardowa gęstość (STANDARD DENS) 2. Naciśnij Chng, wprowadź wartość kodu zabezpieczającego (Security Code) i naciśnij

Enter. 3. Naciśnij 1, aby wybrać CALCULATED (wyliczaną). Patrz Rys. 3-11. 1. CALCULATED 2. KEYPAD

Rys. 3-11. Wyliczana (Calculated)

Obsługa

3-15


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Confirm SET TO: CALCULATED

1. YES 2. NO

Rys. 3-12. Potwierdzenie (Confirm) 4. Naciśnij 1, aby zatwierdzić. Wyświetlacz wskazuje zatwierdzony tryb pracy. Patrz Rys. 3-

12. Uwaga: Jeśli nie jest możliwa zmiana, pojawi się komunikat ‘Denied’(zabroniona) w

wierszu, który zmieniałeś i zmiana nie zostanie zastosowana.

3.10.5 Format wykładniczy Klawisz Expt pozwala wprowadzić parametry w notacji naukowej. Jeśli wartość jest mniejsza niż 0.00000001 lub większa niż 10000000 (8 cyfr znaczących), musisz zastosować klawisz Expt, aby wprowadzić wartość w sposób wykładniczy. Można również używać notacji wykładniczej do wprowadzania liczb w zakresie do ośmiu cyfr znaczących, ale wartości wyświetlane jako normalne liczby. Aby wprowadzić liczbę w formie wykładniczej: 1. Wprowadź wartość. 2. Naciśnij klawisz Expt (na wyświetlaczu pojawi się E), a następnie wprowadź żądaną potęgę. 3. Naciśnij klawisz Enter. Na przykład, aby wprowadzić liczbę 0.00000009 jako wartość wykładniczą: Wprowadź 9.0, naciśnij Expt, wprowadź –8, określającą potęgę i naciśnij Enter, aby zatwierdzić.

3.10.6 Kod zabezpieczający System zabezpieczenia pozwala na wprowadzenie do 50 unikalnych użytkowników. Każdy użytkownik posiada dwa indywidualne hasła; jedno numeryczne do dostępu do komputera przepływu FloBoss S600 oraz drugie alfanumeryczne do dostępu do oprogramowania CONFIG 600 Software. Dodatkowo, każdy użytkownik posiada przypisany poziom zabezpieczenia między 0 (najwyższy) a 9 (najniższy). Uwaga: Każdy użytkownik powinien mieć unikalny kod dostępu FloBoss S600 i użytkownika. Poziom 0 nie może być ustawiony jako poziom do logowania, ponieważ jest on używany do wartości sumatora, wartości mierzonej i tego typu.

Obsługa

3-16


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Parametry konfiguracyjne są przypisane w predefiniowanych grupach ze wspólnym minimalnym poziomem zabezpieczenia. Poziom zabezpieczenia może być zmodyfikowany dla każdego użytkownika aplikacji w oprogramowaniu CONFIG 600. Dodatkowe informacje na temat ustawień hasła i poziomu zabezpieczenia można uzyskać od administratora system.

3.11 Alarmy Domyślny system alarmowy zainstalowany w komputerze przemysłowym FloBoss S600 jest zatrzaskującym, ręcznym i ogólnie akceptowanym systemem. Alarmy są wyzwalane, kiedy pomiar przekracza wcześniej ustawione ograniczenia dla parametru lub jeśli występuje usterka. Alarm może być przekazany do zacisków lub do syreny w sterowni. Na płycie czołowej komputera przepływu FloBoss S600 lampka wskazuje alarm i źródło alarmu jest pokazane na wyświetlaczu.

3.11.1 Lampka alarmu W czasie normalnej pracy przy braku alarmów lampka alarmu świeci się na stałe na zielono. Kiedy alarm jest włączony, lampka miga na czerwono, dopóki przyczyna alarmu nie zostanie zobaczona i klawiszem Accept zaakceptowana. Patrz Rozdział 3.11.3, Przyjmowanie alarmu, na stronie 3-18. Po zatwierdzeniu lampka świeci się w sposób ciągły na czerwono aż do ustąpienia przyczyny alarmu.

Obsługa

3-17


Instrukcja obsługi FloBoss S600 3.11.2 Podgląd alarmu Naciśnij klawisz View, aby wyświetlić parametry, które wyzwoliły alarm. Pierwszy wiersz alarmu wskazuje datę i godzinę alarmu. Dopóki alarm nie zostanie przyjęty ten wiersz wyświetla się w inwersji. Drugi i trzeci wiersz są używane do opisu, gdzie alarm został aktywowany i jego przyczyny. W dolnym wierszu pokazana jest całkowita liczba alarmów, przyjętych i nieprzyjętych. Patrz Rys. 3-13. 09/11/1999 13:05:00 STR01 CHROM MODE TELEM

Alarm 1 of 9

Rys. 3-13.Wyświetlacz alarmu Kiedy jest więcej niż jeden alarm do oglądania, wyświetlacz może przechodzić cyklicznie przez wszystkie alarmy przy pomocy klawiszy lub .

3.11.3 Przyjmowanie alarmu Naciśnij klawisz Accept, aby powiadomić komputer przepływu, że widziałeś wszystkie alarmy i jesteś przygotowany do przyjęcia ich wszystkich razem. Data i godzina w inwersji powrócą do normalnego wyświetlania. Kiedy zniknie warunek alarmu, alarm jest automatycznie kasowany z wyświetlacza. Kiedy wszystkie alarmy w systemie są usunięte, lampka alarm zacznie świecić w sposób ciągły na zielono.

Obsługa

3-18


Instrukcja obsługi FloBoss S600 3.12 Drukowanie Domyślnie komputer przepływu FloBoss S600 jest skonfigurowany, aby wysyłać raporty na drukarkę szeregową lub terminal. Klawisz Print jest używany do generowania albo stałego zapisu, albo wcześniej skonfigurowanych raportów. Menu Print(drukowanie) pokazano na Rys. 3-14. PRINT OPTIONS

1. 2* 3* 4* 5.

HELP CONFIGURATION REPORTS COMMUNICATIONS CURRENT ALARMS

Rys. 3-14. Opcje menu Print (drukowanie) Naciśnięcie klawiszy 1 lub 5 powoduje akcję. Po naciśnięciu klawiszy 2,3 lub 4 następuje przejście do podmenu:

PRINT OPTIONS 1. 2. 3. 4.

CONSTANTS LOG DISPLAY DUMP SECURITY DUMP ALL ALARMS

Rys. 3-15. Opcje menu Print (drukowanie) część 2

Obsługa

3-19


Instrukcja obsługi FloBoss S600 PRINT OPTIONS 1. CURRENT REPORT 2. CONFIG REPORT 3. ARCHIVED REPORTS

Rys. 3-16. Opcje menu Print (drukowanie ) część 3 Naciśnięcie 3 w menu wyświetlanym na Rys. 3-16 przeniesie cię do podmenu pokazującego wykaz raportów, które są ustawione jako raporty archiwalne. Po wybraniu dowolnego z nich wyświetlą się raporty dostępne do druku.

PRINT OPTIONS 1. MODBUS MAPS

Rys. 3-17. Opcje menu Print (drukowanie ) część 4 Dostępne są następujące raporty: Zapis stałych (Constants Log) – Wykaz wszystkich stałych parametrów i wartości w użyciu, które są dostępne do zmiany z wyświetlacza. Zrzut wyświetlacza (Display Dump) – Wykaz wszystkich matryc wyświetlacz. Zrzut zabezpieczeń (Security Dump) – Wykaz aktualnych poziomów zabezpieczenia przypisanych do pozycji danych. Wszystkie alarmy (All Alarms) – Wykaz wszystkich możliwych alarmów, które mogą być generowane przez system alarmu. Aktualny raport (Current Report) – Wykaz sum aktualnych pomiarów.

Obsługa

3-20


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Raport konfiguracji (Config Report) – Wykaz parametrów konfiguracji, wraz z zainstalowanymi zestawami kalkulacyjnymi. Raporty archiwalne (Archived Reports) – Zawierają wszystkie raporty archiwalne wg daty i czasu. Bieżące alarmy (Current Alarms) – Wykaz wszystkich przyjętych i nieprzyjętych alarmów aktualnie występujących w komputerze przepływu w kolejności chronologicznej. Mapy Modbus (Modbus Maps) – Wykaz map Modbus zapisanych w komputerze przepływu FloBoss S600, które sę przypisane do łączy telemetrycznych.

3.13 Strony specjalne Komputer przepływu FloBoss S600 posiada strony ekranu, które służą do wykonania specyficznych funkcji, które są umieszczone w menu TECH-ENGINEER/DISPLAY SETUP. Patrz Rys. 3-18. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

DISPLAY SETUP CONTRAST DATE & TIME DISPLAY TEST SECURITY COMMUNICATIONS

Rys. 3-18. Menu ustawiania wyświetlacza (Display Setup) Ustawianie wyświetlacza (Display Setup) – Zawiera parametry związane z ustawianiem wyświetlacza. • Display T/O (czas automatycznego przejścia na domyślny wyświetlacz) – Okres nieużywania, po którym pokazywany jest domyślny wyświetlacz. (domyślnie 300s). • Logout T/O (czas automatycznego wylogowania) – Czas nieużywania w trybie zmian, po którym aktualny użytkownik jest automatycznie wylogowany (domyślnie 20s). • Ident T/O (czas na zmiany) – Czas nieużywania w trybie zmian po którym aktywowany jest tryb wyświetlacza (domyślnie 120s). Contrast (kontrast) – Używany do ustawiania kąta widzenia wyświetlacza LCD. Uwaga : Niektóre modele mają automatyczną korekcję temperaturową kąta

widzenia i nie mają ręcznego ustawiania. Date & Time (data i czas) – Używana do ustawienia bieżącego czasu i daty.

Obsługa

3-21


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Display Test (test wyświetlacza) – Używany do włączania i wyłączania wszystkich pikseli. Security (zabezpieczenie) – Używane do włączania/wyłączania dostępu do klawiatury i przesyłania plików z komputera PC. Communications (komunikacja) – Używana do wyświetlenia dostępnych portów COM i statusu połączenia oraz zdefiniowana do ustawienia portu szeregowego.

3.14 Skrót obsługi Poniżej przedstawiono skrót funkcji operacyjnych dostępnych w FloBoss S600. Matryca wyświetlacza (Display Matrix) – Pozycje danych są ułożone w logiczne grupy i są umieszczone w komórkach i wierszach w matrycy wyświetlacza. W instrukcji aplikacji podano szczegółowy opis parametrów zainstalowanych w komputerze FloBoss S600. Podgląd parametrów (View Parameter) – Najpierw z klawiatury numerycznej wybierz odpowiednie menu i opcję podmenu, a następnie przy pomocy klawiszy i wyświetl żądany parametr w wierszu matrycy. Albo, naciśnij klawisz Disp, wprowadź liczby określające położenie (rząd .kolumna) i naciśnij Enter. Powrót do głównego menu (Return to Main menu) – Naciśnij klawisz Menu, aby wyświetlić bieżące menu. Powtarzając naciskanie tego klawisza przeniesiesz się do głównego menu. Albo, naciśnij klawisz Menu, a następnie klawisz w czasie przeglądania menu lub wyświetlania danej (ale nie w sekwencji zmiany), aby powrócić bezpośrednio do głównego menu. Zmiana wartości (Change Value) – Wybierz komórkę wyświetlacza parametrów do zmiany. Gwiazdka pokazuje, że można zmienić wartość. Naciśnij Chng, wprowadź kod dostępu (Security Code), naciśnij Enter, wprowadź nową wartość, a następnie naciśnij Enter, aby potwierdzić. Tryb zmian (Change Mode) – Wybierz komórkę wyświetlacza parametru, który ma być zmieniony. Naciśnij Chng, wprowadź kod dostępu (Security Code), naciśnij Enter, wybierz żądany tryb z wykazu opcji i naciśnij 1, potwierdzić. Kasowanie (Clear) – Naciśnij Clear, aby przerwać sekwencję zmian. Notacja naukowa (Scientific Notation) – Jeśli wartość przekracza 8 cyfr znaczących należy użyć klawisza Exponent. Wprowadź nową wartość, naciśnij Expt, wprowadź żądaną potęgę, a następnie naciśnij Enter, aby zamienić wartość na format wykładniczy. Alarm – Alarmy są wskazywane przez miganie czerwonej lampki. Szczegóły na temat wyświetlanego alarmu można zobaczyć po naciśnięciu klawisza View. Przyjmij każdy alarm, kiedy jest wyświetlany przez naciśnięcie klawisza Accept. Kiedy ustąpią warunki błędu, lampka alarmu będzie świecić stale na zielono. Drukowanie (Print) – Naciśnij klawisz Print, aby wydrukować zapis stałych lub wygenerować raport.

Obsługa

3-22


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Domyślny ekranu (Default Display) – Wybierz stronę wyświetlanych danych, która ma być używana jako domyślna, naciśnij klawisz Minus, i naciśnij ponownie klawisz Minus, aby potwierdzić wybór. Nie można przypisać jako domyślnego ekranu jako wprowadzanie danych lub strona menu. Aby wybrać inną stronę jako domyślną, przejdź do żądanej strony, naciśnij klawisz Minus, a następnie ponownie klawisz Minus, aby potwierdzić wybór. Aby skasować funkcję domyślnej strony, przejdź do dowolnego menu, naciśnij klawisz Minus, a następnie ponownie klawisz Minus, aby potwierdzić wybór. Programowanie klawiszy funkcyjnych (Program Function Keys) – Przejdź do żądanej strony wyświetlacza, naciśnij klawisz przecinka dziesiętnego, a następnie naciśnij żądany klawisz F, do którego ma być przypisany dany ekran.

Obsługa

3-23


Instrukcja obsługi FloBoss S600

Obsługa

3-24


Instrukcja obsługi FloBoss S600 1

ROZDZIAŁ 4 – KONSERWACJA 4.1 Zakres Ten rozdział opisuje procedurę inicjalizacji zimnego startu komputera przepływu FloBoss S600. Przedstawiono tu również informacje dotyczące konserwacji oraz wykrywania i usuwania usterek FloBoss S600.

4.2 Zawartość rozdziału Ten rozdział zawiera: Informacja Zakres Zawartość rozdziału Procedura zimnego startu Tryb uruchamiania Aktualizowanie oprogramowania Firmware Zrzut i odświeżanie pliku Config Zimny Start Ustawienia sieci Ustawienia fabryczne Kasowanie pamięci SRAM Uruchamianie RAM-dysku Formatowanie pamięci Flash Wykrywanie i usuwanie usterek Sprawdzenia wstępne Wyjmowanie wymiana płyt rozszerzenia Wymiana bezpiecznika Wykaz problemów startowych

Rozdział 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4

Numer strony 4-1 4-1 4-1 4-2 4-3 4-4 4-4 4-5 4-5 4-5 4-6 4-6 4-6 4-7 4-7 4-7 4-8

4.3 Procedura zimnego startu Normalnie komputer przepływu FloBoss S600 powinien być uruchamiany ciepłym startem. Komputer przepływu FloBoss S600 nie będzie zdolny do ciepłego startu jeśli: • • •

Komputer FloBoss S600 nie został poprzednio skonfigurowany. Zainstalowany jest łącznik zimnego startu (LK13). Wykonana została procedura kasowania pamięci SRAM.

Konserwacja

4-1


Instrukcja obsługi FloBoss S600 PRZESTROGA Tylko odpowiednio wykwalifikowany personel powinien wykonywać przeprogramowywanie komputera przepływu FloBoss S600.

4.3.1 Tryb uruchamiania Na pracującym komputerze przepływu FloBoss S600, przed zaprogramowaniem pamięci Flash oprogramowaniem systemowym firmware FloBoss S600, musisz ustawić tryb uruchamiania na zimny start, wg sekwencji podanej poniżej: 1. Przejdź do menu SYSTEM SETTINGS. 2. Wybierz podmenu SYSTEM STATUS. Uwaga: Sekwencja klawiszy dostępu do strony SYSTEM STATUS może się różnić w

poszczególnych egzemplarzach. Może to być prawdziwe odnośnie każdej ze stron w systemie dopasowanym do klienta. 3. Naciśnij Chng, a pojawi się zapytanie Enter Code:(wprowadź kod dostępu). 4. Wprowadź kod dostępu (Security Code). 5. Naciśnij 1, aby wybrać Cold Start (zimny start) i naciśnij ponownie 1, aby potwierdzić wybór. 6. Uruchom ponownie komputer przepływu FloBoss S600 (wyłącz zasilanie, poczekaj minimum pięć sekund, a następnie włącz zasilanie). Kiedy zakończy się sekwencja inicjalizacyjna komputera przepływu FloBoss S600, wyświetli się menu Startup (uruchomieniowe) FloBoss S600. Patrz Rys. 4-1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

WARM START COLD START NETWORK SETUP REFLASH FIRMWARE REFLASH CONFIG FACTORY SETUP

Rys. 4-1.Menu uruchomieniowe - Startup Menu Startup komputera przepływu FloBoss S600 Startup zawiera następujące opcje: • Warm Start (ciepły start) – Ten wybór restartuje poprzednio skonfigurowany komputer przepływu FloBoss S600, tam gdzie znajdował się przed wyłączeniem zasilania. • Cold Start (zimny start) – Używany do zbudowania nowej bazy danych pomiarowych w komputerze FloBoss S600 za pomocą plików konfiguracyjnych zapisanych w pamięci Flash. • Network Setup (Ustawianie sieci) – Używane do konfiguracji TCP/IP, Gateway i adresu Modbus. Jeśli adres Modbus został zmieniony, zrestartuj komputer FloBoss S600, aby zmiany mogły być wprowadzone. • Reflash Firmware (aktualizowanie oprogramowania firmware) – Używane do przeprogramowywania systemu operacyjnego firmware FloBoss S600 zapisanego w pamięci Flash. Konserwacja

4-2


Instrukcja obsługi FloBoss S600 • •

Reflash Config (aktualizowanie oprogramowania Configu)– Używane do kopiowania plików konfiguracyjnych do pamięci Flash z ulotnego RAM-dysku. Factory Setup (ustawienie fabryczne) – Używane do wykonania startu RAM-dysku, kasowania SRAM i formatowania pamięci Flash.

4.4 Aktualizowanie oprogramowania Firmware Opcja Reflash Firmware (Aktualizowanie oprogramowania Firmware) pozwala na zaprogramowanie pamięci Flash z nowymi wartościami dla składników systemu operacyjnego i aplikacji firmware. Ta opcja wymaga zrzutu pliku binarnego z CONFIG 600 do ulotnego RAM-dysku w komputerze FloBoss S600 przed skasowaniem i przeprogramowaniem pamięci Flash. Patrz do Rozdziału 5, PC Setup, na ustawienia oprogramowania PC. PRZESTROGA W żadnym wypadku nie powinno się pozwolić na wyłączenie komputera FloBoss S600 w czasie kasowania lub przeprogramowywania pamięci Flash; w przeciwnym razie FloBoss S600 stanie się nieużyteczny. Jeśli tak się stanie, komputer FloBoss S600 musi być wysłany do producenta na przeprogramowanie systemu. Aby przeprogramować pamięć Flash należy wykonać następujące czynności: 1. Wybierz komendę REFLASH FIRMWARE z menu Startup FloBoss S600. 2. Naciśnij 1, aby zatwierdzić. Wyświetli się następujący komunikat:

PERFORM CONFIG 600 FLASH COMMAND NOW (komenda Flash wykonywana teraz) 3. Z programu CONFIG 600, wprowadź program Transfer, wybierz żądany plik

vxworks.bin i kliknij na Send Now, aby zrzucić to do komputera FloBoss S600. 4. Wyświetli się następujący komunikat na ekranie FloBoss S600:

RECEIVING BINARY FILE (Odbiór pliku binarnego) Kiedy plik został poprawnie przekopiowany, na ekranie FloBoss S600 wyświetli sie komunikat: RECEIVED OK (Odbiór zakończone prawidłowo) Uwaga: Do not proceed if the message FLASH FAILED displays. Remove the power

connector for 5 seconds and the FloBoss S600 will Cold Start. 5. Komputer FloBoss S600 zacznie kasowanie i przeprogramowywanie pamięci Flash, po

czym wyświetli się komunikat: RESETTING - PLEASE WAIT (Resetowanie – proszę czekać) Następnie komputer FloBoss S600 zrestartuje się; jeśli komputer FloBoss S600 nie wystartuje po 30 sekundach, odłącz zasilanie na 5 sekund, aby uruchomić zimny start.

Konserwacja

4-3


Instrukcja obsługi FloBoss S600 4.4.1 Zrzut i odświeżanie pliku Config Aby pozwolić na pozostawienie FloBoss S600 danych konfiguracyjnych na stałe wykonując zrzut z CONFIG 600, opcja Reflash Config jest używana do skopiowania pliku konfiguracyjnego do pamięci Flash z ulotnego RAM-dysku. Aby przenieść dane konfiguracyjne z RAM-dysku: 1. Z oprogramowania Config 600, wybierz opcję Transfer Data. 2. Wybierz port Com dołączony do komputera FloBoss S600. Domyślne parametry to 38,400

KB, 8 bitów danych, 1 bit stop i bez bitu parzystości. Uwaga: Konfiguracja może być także przenoszona przez Ethernet, jak również przez szeregowy port komunikacyjny. 3. Wybierz potrzebną konfigurację, następnie wybierz części, które chcesz przenieść do komputera FloBoss S600. 4. Kliknij na Send Now, aby przenieść dane do komputera FloBoss S600. 5. Wybierz komendę REFLASH CONFIG z menu Startup komputera FloBoss S600. 6. Naciśnij 1, aby zatwierdzić, a następnie wyświetli się komunikat: SAVING CONFIGURATION TO FLASH (zapis konfiguracji do pamięci Flash) Po zakończeniu wyświetli się menu Startup komputera FloBoss S600. Do dalszej konfiguracji, dane są automatycznie zapisane do pamięci Flash, kiedy zostały przeniesione. Użytkownik nie potrzebuje ręcznie odświeżać konfiguracji.

4.4.2 Zimny start (Cold Start) Kiedy plik konfiguracyjny został skopiowany z komputera PC, można wybrać opcję Cold Start (zimny start), aby zbudować nową pomiarową bazę danych przy użyciu danych konfiguracyjnych zapisanych w pamięci Flash komputera przepływu FloBoss S600. Zanim zostanie nawiązana komunikacja sieciowa, należy ustawić niezbędne parametry sieciowe. Te parametry mogą być tylko przeglądane lub zmieniane przez menu Startup komputera przepływu FloBoss S600. Popatrz do rozdziału 4.5. Ustawienia sieciowe. Aby zainicjować zimny start należy wykonać następujące czynności: 1. Wybierz komendę COLD START z menu Startup komputera przepływu FloBoss S600. 2. Naciśnij 1 t, aby zatwierdzić, po czym wyświetli się komunikat:

CONFIGURING - PLEASE WAIT (konfigurowanie – proszę czekać) 3. Nowa baza danych jest następnie budowana w oparciu o pliki konfiguracyjne w pamięci

Flash. Po zakończeniu wyświetli się główne menu komputera przepływu FloBoss S600.

Konserwacja

4-4


Instrukcja obsługi FloBoss S600 4.5 Ustawienia sieci (Network Setup) Opcja Network Setup (ustawienia sieci) pozwala na określenie adresów sieciowych TCP/IP Ethernet, Gateway i Modbus. Kiedy jakieś urządzenie konfiguracyjne Modbus ma określony adres zero, port Modbus będzie skonfigurowany z adresem wprowadzonym tutaj. To jest typowo używane, kiedy ten sam plik konfiguracyjny jest ładowany do wielu komputerów przepływu FloBoss S600 na tej samej sieci Modbus; nadając każdemu komputerowi przepływu FloBoss S600 unikalny adres. Te ustawienia są trzymane w osobnym obszarze bazy danych pamięci SRAM i będzie utrzymane w wraz ze skopiowaniem konfiguracji. Te parametry mogą być przeglądane i zmieniane tylko przez menu Startup komputera przepływu FloBoss S600. Aby określić adres sieciowy należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać komendę NETWORK SETUP z menu Startup komputera przepływu FloBoss

S600. 2. Wybrać żądaną opcję adresu. 3. Wprowadzić wartość adresu (dla łącza Enron Modbus, maksymalna wartość wynosi 247).

4.6 Ustawienie fabryczne (Factory Setup) Opcja Factory Setup (Ustawienia fabryczne) zawiera następujące : RAM Disc Start (start RAM-dysku), Clear SRAM (Kasowanie pamięci SRAM) i Format Flash (Formatowanie pamięci Flash). Te opcje, za wyjątkiem Clear SRAM, powinny być używane tylko przez producenta w przypadku problemów.

4.6.1 Kasowanie pamięci SRAM (Clear SRAM) Opcja Kasowanie pamięci SRAM (Clear SRAM) jest używana do wykasowania pamięci komputera przepływu FloBoss S600 przez nadpisanie całego obszaru pamięci SRAM. Wszystkie dane konfiguracyjne podtrzymywane przez baterię zostaną utracone, wraz z danymi konfiguracyjnymi systemu, danymi konfiguracyjnymi procesu data, sumatorami pomiarowymi i ustawieniami sieciowymi. Zasadniczo kasowanie pamięci SRAM jest używane tylko przed skopiowaniem nowej aplikacji do komputera przepływu FloBoss S600. Po wykonaniu komendy Clear SRAM komputer przepływu FloBoss S600 nie będzie w stanie wykonać ciepłego startu, dopóki nie nastąpi skopiowanie wszystkich danych konfiguracyjnych z komputera PC. Aby skasować pamięć SRAM należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać komendę FACTORY SETUP z menu Startup komputera przepływu FloBoss. 2. Wybrać komendę CLEAR SRAM. 3. Nacisnąć 1, aby zatwierdzić , a następnie wyświetli się następujący komunikat:

COMMUNICATIONS LINK FAILURE (błąd komunikacji)

Konserwacja

4-5


Instrukcja obsługi FloBoss S600 4. Zrestartuj komputer przepływu FloBoss S600 (wyłącz zasilanie, poczekaj pięć sekund, a

następnie włącz ponownie zasilanie). Po zakończeniu wyświetli się menu Startup komputera przepływu FloBoss S600.

4.6.2 Uruchamianie RAM-dysku Opcja RAM Disc Start umożliwia stworzenie w alternatywny sposób nowej bazy danych pomiarowych na komputerze przepływu FloBoss S600 przez transfer FTP. Nie używaj tej opcji. Powinna być ona tylko używana przez producenta. Aby założyć RAM-dysk należy wykonać następujące czynności: 1. Wybierz opcję FACTORY SETUP z menu Startup komputera FloBoss S600. 2. Wybierz komendę RAM DISC START. 3. Naciśnij 1, aby potwierdzić wybór. 4. Istniejąca baza danych w pamięci SRAM, wraz z sumami, jest kasowana. Następnie

tworzona jest nowa baza danych przy pomocy plików konfiguracyjnych znajdujących się na dysku SRAM. Wyświetli się następujący komunikat: CONFIGURING - PLEASE WAIT (konfiguracja – proszę czekać) Uwaga: Zawartość RAM-dysku jest ulotna. Aby zapisać na stałe nową konfigurację

należy wykonać komendę REFLASH CONFIG. Po zakończeniu wyświetli się menu Startup komputera FloBoss S600.

4.6.3 Formatowanie pamięci Flash Opcja Format Flash jest używana do formatowania pamięci Flash. Wszystkie dane w pamięci zostaną utracone, wraz z danymi konfiguracyjnymi, formatami raportów, ustawieniami wyświetlacza oraz adresami Modbus. Ta opcja powinna być używana przez fachowców z Flow Computer Division (Daniel). Aby wykonać formatowanie pamięci Flash: 1. Wybierz opcję FACTORY SETUP z menu Startup komputera FloBoss S600. 2. Wybierz komendę FORMAT FLASH 3. Naciśnij 1, aby potwierdzić wybór.

Po zakończeniu wyświetli się menu Startup komputera FloBoss S600.

4.7 Wykrywanie i usuwanie usterek Technika wykrywania i usuwania usterek opisana tutaj pozwala na określenie natury problemu i zastosowanie najbardziej odpowiedniego rozwiązania.

Konserwacja

4-6


Instrukcja obsługi FloBoss S600 4.7.1 Sprawdzanie wstępne Zanim skontaktujesz się z serwisem, sprawdź najpierw następujące elementy: • Sprawdź, czy wszystkie karty rozszerzeń są prawidłowo wsunięte do szczelin i są dokręcone śrubkami. • Spawdź, czy okablowanie na obiekcie jest prawidłowe. • Sprawdź napięcie zasilające. Jeśli zasilacz wydaje się pracować prawidłowo, ale procedura uruchomieniowa nie pojawi się na wyświetlaczu, sprawdź czy bezpiecznik nie jest przepalony. Jeśli problem nadal występuje i żadne ze sprawdzeń nie rozwiązuje problemu, proszę skontaktować się z producentem w celu zwrócenia urządzenia. Uwaga: Należy zwrócić całe urządzenie wraz z obudową. Pod żadnym pozorem nie należy płyt wyjmować i osobno wysyłać.

4.7.2 Wyjmowanie i wkładanie kart rozszerzeń Aby wyjąć lub zainstalować kartę rozszerzenia z komputera przepływu FloBoss S600, zajrzyj do Rozdziału 2, Instalowanie w celu zapoznania się ze szczegółowymi procedurami.

4.7.3 Wymiana bezpiecznika Bezpiecznik znajduje się w gnieździe wciskanym na płycie CPU.

Konserwacja

4-7


Instrukcja obsługi FloBoss S600

BEZPIECZNIK

Rys. 4-2. Położenie bezpiecznika Aby wymienić podejrzany bezpiecznik, wykonaj następujące czynności: 1. Wyłącz zasilanie. 2. Odkręć i wyjmij moduł CPU. 3. Z niedużą siłą wyciągnąć bezpiecznik. 4. Sprawdzić bezpiecznik i jeśli to konieczne, wymienić go na bezpiecznik

przeciwprzepięciowy 2,5A o wymiarach 20mm x 5 mm. Zastosowanie bezpiecznika o wyższym prądzie spowoduje utratę gwarancji na komputer przepływu FloBoss S600. 5. Wymienić bezpiecznik i sprawdzić zabezpieczenie przed włożeniem modułu CPU do obudowy. 6. Założyć wtyczkę łączącą. 7. Włączyć zasilanie.

4.7.4 Wykaz problemów startowych Poniższa tabela przedstawia wykaz możliwych rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w czasie sekwencji rozruchowej.

Konserwacja

4-8


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Objaw Brak zasilania Brak czerwonej diody LED po włączeniu zasilania Brak podświetlania płyty czołowej Dioda LED na płycie czołowej jest wciąż pomarańczowa Nie pokazuje się czerwona dioda I/O Menu zimnego startu jest wyświetlane zamiast spodziewanego menu ciepłego startu Wyświetlany jest komunikat o błędzie I/O

Możliwe rozwiązania Sprawdź bezpiecznik Wyłączyć zasilanie, wyjąć i włożyć karty I/O, załączyć zasilanie. Sprawdzić złącze (J2) między płytą czołową a płytą główną. Zrestartować komputer FloBoss S600; jeśli problem nie ustąpi zwrócić komputer FloBoss S600 do producenta. Wyłączyć zasilanie, wyjąć i włożyć karty I/O, załączyć zasilanie. Sprawdzić, czy łącznik zimnego startu jest założony. Skopiować plik konfiguracji. Sprawdzić połączenia I/O (patrz Rozdział 5, Ustawienia i okablowanie

Konserwacja

4-9


Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi FloBoss S600

Konserwacja

4-10


Instrukcja obsługi FloBoss S600

ROZDZIAŁ 5 – USTAWIENIA I OKABLOWANIE 5.1 Zakres Ten rozdział zawiera informacje na temat bloków złączy rozszerzeń, konfiguracji okablowania na obiekcie (sygnały ANIN, PRT i DPR),ustawienia łączy/łączników dla kart rozszerzeń. Zaleca się wykonanie okablowanie kablem skręconym nie większym niż 16 AWG. Dla portów komunikacyjnych zalecane jest okablowanie między 18 a 22 AWG. Okablowanie zasilania zaleca się wykonać kablem 16 AWG. Należy stosować się do wszelkich miejscowych praktyk i regulacji. PRZESTROGA Nie należy używać Meggera lub podobnego przyrządu do sprawdzania izolacji lub ciągłości między sygnałami na żadnym ze złączy komputera przepływu FloBoss S600. Te przyrządy wytwarzają napięcie znacznie przekraczające parametry urządzenia i może spowodować uszkodzenie. Stosowanie takich urządzeń spowoduje utratę gwarancji komputera przepływu FloBoss S600.

5.2 Zawartość rozdziału Ten rozdział zawiera następujące informacje: Informacja Zakres Zawartość rozdziału Płyta CPU Zasilacz Przekaźnik monitorujący Watchdog Port modemowy RS232 Port wielogałęziowy (multidrop) RS422/485 Port sieciowy Ethernet Port na płycie czołowej Bateria podtrzymująca na płycie Zdalny wyświetlacz lub PC Złącz na płycie P152 CPU Łączniki na płycie CPU P152 Płyta I/O P144 Wejścia analogowe Wejścia cyfrowe

Rozdział 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4

Numer strony 5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6

5.3.6 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.10 5.4 5.4.1 5.4.2

5-6 5-7 5-7 5-8 5-9 5-10 5-12 5-12 5-13

Ustawienia i okablowanie

5-1


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Wejścia impulsowe turbinowe Wejścia częstotliwościowe Wejścia PRT/RTD Wyjscia analogowe Wyjścia cyfrowe Wyjścia impulsowe Zworki płyty I/O P144 Płyta testująca P154 (Prover) Wejścia cyfrowe Wejścia impulsowe turbinowe Wejścia częstotliwościowe Wyjścia cyfrowe Wyjścia impulsowe Łączniki płyty testującej P154 Prover

5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6

5-14 5-15 5-15 5-16 5-18 5-19 5-19 5-21 5-21 5-23 5-24 5-24 5-25 5-26

5.3 Płyta CPU Płyta CPU P152 zawiera procesor i niezbędne peryferia, które stanowią serce systemu. Wszystkie złącza znajdują się na tylnej ścianie płyty CPU. Dodatkowe złącza i łączniki są także używane na płycie, ale są wcześniej ustawione fabrycznie przed dostawą. Patrz Rys. 5-1 na szczegółowy rysunek tylnej ścianki płyty CPU.

Ustawienia i okablowanie

5-2


Instrukcja obsługi FloBoss S600

Rys. 5-1.Tylna ściana płyty CPU

5.3.1 Zasilacz Zasilanie jest dostarczone do komputera przepływu FloBoss S600 przez płytę CPU P152. Połączenia są wykonane przez wkręcaną standardową 5-mm śrubkę na zacisku. Złącze zasilania jest oznaczone TB-1. Komputer przepływu FloBoss S600 powinien być zasilony przez nominalne napięcie 24 VDC przy prądzie 2 A. Urządzenie może pracować przy napięciu między 20 a 32 VDC. Prąd rozruchowy może osiągnąć 6A przez około 100 ms. Ten prąd rozruchowy może mieć znaczenie, jeśli kilka komputerów przepływu jest dołączonych do tego samego źródła zasilania. Bezpiecznik przeciwprzepięciowy (2.5A) zabezpiecza linię zasilającą przed uszkodzeniem pojawiającym się w urządzeniu. W pełni regulowane napięcie zasilające między 15 a 24 VDC jest dostępne także dla aplikacji takich jak pętle zasilające lub przedwzmacniacze. Te wyjścia są zabezpieczone przez kasowalne bezpieczniki termiczne. Złącze TB-1 pokazano w Tabeli 5-1.

Ustawienia i okablowanie

5-3


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Tabela 5-1. Opis pinów TB-1 Pin 1 2 3 4 5

Funkcja +24 VDC-Wejście 0 V (zwrotne)-Wejście +24 VDC- wyjście (500 mA) +15 VDC- wyjście (100 mA) 0 V (Return)-wyjście

5.3.2 Przekaźnik monitorujacy Watchdog Jednobiegunowy, podwójny przekaźnik z zaciskami normalnie otwartymi lub normalnie zamkniętymi posiada status watchdog na pinach 6, 7 i 8 of TB-1. Uszkodzenie CPU powoduje wyłącznie przekaźnika. Połączenia są wykonane przez wkręcaną standardową 5-mm śrubkę na zacisku. Uwaga: Styk przewidziany jest dla prądu 1A, napięcia 30 V DC oraz 30 V AC i jest stykiem

klasy “C”. Opis pinów podano w Tabeli 5-2. Tabela 5-2. Opis pinów TB-1 Pin 6 7 8

Funkcja Normalnie zamknięty Wspólny Normalnie otwarty

Przekaźnik jest włączony podczas normalnej pracy.

Ustawienia i okablowanie

5-4


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.3.3 Port modemowy RS232 Dwa porty komunikacyjne RS232D znajdują się na tylnej ścianie płyty CPU. Porty używają złączy FCC-68 RJ45 i są oznaczone COM3 i COM4. Można zakupić konwertery do skonfigurowania złącza 9-pinowego typu D lub 25-pinowego typu D. Opis pinów COM3 i COM4 pokazano w Tabeli 5-3. Tabela 5-3. Opis pinów COM3 i COM4 Pin

Funkcja

1 2 3 4 5 6 7 8

GND DTR RTS TX RX CTS DSR DCD

Rys. 5-2. Wtyczka 8-pinowa Maksymalna długość kabla jest funkcją prędkości bodowej i jakości użytego kabla. Na przykład, maksymalna długość 15 m (50 stóp) powinna być używana przy prędkości bodowej 19.2 kBaud i kablu nieekranowanym. Porty powinny być podłączone do urządzeń peryferyjnych przy pomocy wieloprzewodowego, ekranowanego kabla. Zaleca się, żeby ekran kabla był dołączony do uziemienia, natomiast masa sygnału powinna być osobno, szczególnie w środowiskach, gdzie występują zakłócenia.

Ustawienia i okablowanie

5-5


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.3.4 Port wielogałęziowy (multidrop) RS422/485 Trzy porty RS422/RS485 znajdują się na ściance tylnej płyty CPU i umożliwiają połączenia na duże odległości i z dużą prędkością do 57.6 kBaud i 1200 metrów (4000 stóp). Porty znajdują się na złączu oznaczonym TB-2. Uwaga: Dla instalacji dwuprzewodowych RS422/ RS485, łącznik TX+ jest połączony z

RX+, a TX- z RX- na złączu TB2 płyty CPU P152 CPU. Opis pinów COM5, COM6 i COM7 znajduje się w Tabeli 5-4. Tabela 5-4. Opis pinów COM5, COM6 i COM7 Pin

Port

Funkcja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

COM5 COM5 COM5 COM5 COM6 COM6 COM6 COM6 COM7 COM7 COM7 COM7 COMPUTER GROUND

RXRX+ TXTX+ RXRX+ TXTX+ RXRX+ TXTX+ GND

5.3.5 Port sieciowy Ethernet Ten port służy do komunikacji z dużą prędkością przy pomocy architektury sieciowej Ethernet na lokalnym obszarze. Prędkość transmisji danych wynosi 10Mb/s przy zastosowaniu skrętki 10baseT. Port korzysta ze złącza FCC-68 RJ45 oznaczonego Network (sieć) na ścianie tylnej płyty CPU.

Ustawienia i okablowanie

5-6


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.3.6 Port na płycie czołowej To jest alternatywne połączenie dla portu COM2 i jest używane z programem CONFIG 600 do kopiowania plików konfiguracji. Opis pinów podano w Tabeli 5-5. Tabela 5-5. Alternatywne złącze COM Pin

Funkcja

1 2 3 4 5 6

RTS TX GND GND RX CTS

Rys. 5-3. Alternatywne złącze COM2

5.3.7 Bateria podtrzymująca na płycie Możliwe jest zastosowanie 2 typów baterii. Wystarczy sprawdzić wzrokowo, by si ę przekonać , który z 2 typów baterii został zastosowany: • Ładowalna, montowana na płycie, niklowowodorkowa bateria • Nieładowalna, iskrobezpieczna bateria. Uwaga: Statua baterii jest monitorowany przez obwód czujnika napięcia. Jeśli

napięcie baterii spadnie poniżej zdefiniowanego poziomu włączany jest alarm. To jest opcja ustawiana fabrycznie. Tylko jeden typ baterii może być zainstalowany. Jeśli baterie IS lub 1/2AA są zainstalowane, bez podłączenia zasilania do komputera przepływu FloBoss S600, baterie szybko się rozładują.

Ustawienia i okablowanie

5-7


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.3.8 Zdalny wyświetlacz lub komputer PC Złącze oznaczone COM1-2 na tylnej ścianie płyty CPU jest używane do podłączenia komputera przepływu FloBoss S600 do zdalnego wyświetlacza (COM1) lub do komputera PC (COM2). PRZESTROGA Nie należy rekonfigurować portu Com1 i Com2. Są one tylko do użytku wewnętrznego. Opis pinów COM1-2 pokazano w Tabeli 5-6. Tabela 5-6.Opis pinów COM1-2 Pin

Funkcja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GND TX to R. Display GND SPEAKER OUT N/C TX to PC RTS to PC GND RX from R. Display CTS to R. Display GND N/C N/C RX from PC CTS to PC

Port COM1-2 używa standardowego15-pinowego złącza żeńskiego typu D. Do połączenia z portem COM1-2 należy zastosować ekranowany wieloprzewodowy kabel. Zaleca się, szczególnie w środowiskach, gdzie występują zakłócenia, aby ekran kabla podłączyć do uziemienia, natomiast masa sygnału, aby była odseparowana. Uwaga: Długość kabla nie powinna przekraczać 15 metrów (49 stóp).

Ustawienia i okablowanie

5-8


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.3.9 Złącza na płycie CPU P152 Na płycie CPU P152 znajdują się złącza do różnych urządzeń, pokazane w Tabeli 5-7. Ta informacja służy tylko do identyfikacji. Tabela 5-7. Złącza różnych urządzeń na płycie CPU P152 Gniazdo

Opis

J2 J3 J4 J5 J6

Wentylator CPU molex(12 VDC) Magistrala rozszerzona PC/104 (16- bit) Dodatkowa bateria molex 3.6 VDC Złącze IDE twardego dysku Złącze alternatywnego portu szeregowego (tylko do celów fabrycznych) Gniazdo klawiatury i myszy Złącze bitu zabezpieczenia Gniazdo Opcjonalnej komunikacji LED na ściance tylnej

J7 J8 J9

Ustawienia i okablowanie

5-9


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.3.10 Łączniki na płycie CPU P152 Opcje wytłuszczone pokazują domyślne ustawienia konfiguracji; jednakże, może to nie mieć zastosowania do specyficznej konfiguracji. Tabela 5-8. Domyślne ustawienia konfiguracji dla łączników na płycie CPU P152 Łącznik CPU & RADISYS LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10 LK11 LK12 LK13 LK14 Flash LK15 LK16 LK17 LK18

Położenie ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3

Opis Praca 3V Włączony wewnętrzny RTC Włączona wewnętrzna klawiatura i mysz 8-bitoy BIOS Praca z 7 kanałem DMA Wszystkie przerwania dostępne przez MUX Wsparcie UIDE Wsparcie CS_USR1# Wsparcie COM1, COM2: tylko dane i RTS/CTS Właczony COMCLK Wymuszony zimny start po włączeniu zasilania Włączone monitorowanie BIOSu Blokada zapisu – Blok 0-1M Zezwolenie na zapis Blokada zapisu – Blok 1-2M Zezwolenie na zapis Blokada zapisu – Blok 2-3M Zezwolenie na zapis Blokada zapisu – Blok 3-4M Zezwolenie na zapis

Ustawienia i okablowanie

5-10


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Clock Multiply (Mnożnik zegara) LK19 ON OFF

DX2: Off DX4: On=Clk x3, Off= Clk x2 586: On= Clk x4, Off= Clk x3

ROM BIOS Size (Wielkość BIOS ROM) 1-2 1M EPROM 2-3 4M EPROM SQFP 486 CPU ON Łącze do aktualizacji SQFP 486CPU OFF Ethernet LK24 ON ENEEP OFF LK25 ON IOS2 OFF LK26 IOS1 ON OFF LK27 ON IOS0 OFF Cache Select (wybór cache) LK28 ON Niezwiększony = Off Zwiększony OFF On= Writethrough Off= Writeback LK29 ON Łącze kiedy procesor storuje write-back OFF

Tabela 5-9. Wybór prędkości zegara Prędkość zegara

łącznik 22

łącznik 23

33 MHz 40 MHz 50 MHz 66 MHz

OFF ON ON OFF

OFF OFF ON ON

Ustawienia i okablowanie

5-11


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.4 Płyta I/O P144 Płyta I/O P144 mierzy sygnały procesowe używane przez CPU w czasie pracy funkcji komputera przepływu. Tylna ścianka posiada trzy złącza niskiej gęstości typu D do okablowania obiektu. Te złącza są oznaczone SKT-A, SKT-B i SKT-C. Jest także wersja ze standardowym blokiem przykręcanych śrubką zacisków.

5.4.1 Wejścia analogowe Na każdej płycie I/O znajdują się dwa przetworniki A/C, każdy mierzy pięć jednoprzewodowych analogowych kanałów wejściowych (ANIN). Na płycie znajdują się również dwa wejścia tylko prądowe (ANIN 11 i 12). Daje to razem 12 wejść analogowych. Kanały ANIN używają złączy oznaczonych SKT-A i SKT-B, które są umieszczone na ściance tylnej płyty P144. Kanały CH1 do CH10 są umieszczone na złączu SKT-A, a kanały CH11 i CH12 znajdują się na złączu SKT-B. Podstawowym pomiarem dla ANIN 1-10 jest napięcie, które jest porównywane ze stabilnym źródłem odniesienia.

Ustawienia i okablowanie

5-12


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Każdy kanał (ANIN 1-10) jest skonfigurowany jako zakres wejścia 0 do 5.25V lub 0 do 22mA przy użyciu zworki na płycie, która umieszcza bardzo dokładnie skalibrowany rezystor odniesienia równolegle do wejścia. Uwaga: Kanały dla każdego przetwornika A/C powinny być podobnie skonfigurowane, aby zapewnić dokładność.

Konfigurację pinów ANIN pokazano w Tabeli 5-10 i Tabeli 5-11. Tabela 5-10. Konfiguracja pinów ANIN dla SKT-A Pin

Funkcja

8 21 9 22 10 20 11 24 12 25 13 23

ANIN-CH1 ANIN-CH2 ANIN-CH3 ANIN-CH4 ANIN-CH5 RETURN CH1-5 ANIN-CH6 ANIN-CH7 ANIN-CH8 ANIN-CH9 ANIN-CH10 RETURN CH6-10

Tabela 5-11. Konfiguracja pinów ANIN dla SKT-B Pin

Funkcja

7 8 20

ANIN-CH12 (prąd) ANIN-CH11 (prąd) GND

5.4.2 Wejścia cyfrowe Na płycie znajduje się 16 optycznie-izolowanych wejść cyfrowych (DIGIN). Wejścia cyfrowe zostały pogrupowane do czterech banków po 4 jednoprzewodowe wejścia ze wspólnym powrotem, aby zmniejszyć ilość zacisków. Kanały DIGIN używają złączy oznaczonych SKT-B i SKT-C, które są umieszczone na ścianie tylnej płyty P144. Kanały CH1 do CH6 są umieszczone na złączu SKT-B, a kanały CH7 do CH16 są umieszczone na złączu SKT-C. Okres próbkowania wynosi 500 milisekund.

Ustawienia i okablowanie

5-13


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Uwaga: Linie powrotne (Ex. pin 17 na SKT-B) muszą być podłączone do źródła

24VDC takiego jak dostarczane do płyty zewnętrznych zacisków, podczas gdy linie DIGIN (Ex. pin 13 na SKT-B) oczekują typowego złącza “open collector” (w odniesieniu do GND). Konfigurację pinów DIGIN pokazano w Tabeli 5-12 i Tabeli 5-13. Tabela 5-12. Konfiguracja pinów DIGIN dla SKT-B Pin

Funkcja

13 14 15 16 17 18 19

DIGIN-CH1 DIGIN-CH2 DIGIN-CH3 DIGIN-CH4 RETURN CH1-4 DIGIN-CH5 DIGIN-CH6

Tabela 5-13. Konfiguracja pinów DIGIN dla SKT-C Pin

Funkcja

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

DIGIN-CH7 DIGIN-CH8 RETURN CH5-8 DIGIN-CH9 DIGIN-CH10 DIGIN-CH11 DIGIN-CH12 RETURN CH9-12 DIGIN-CH13 DIGIN-CH14 DIGIN-CH15 DIGIN-CH16 RETURN CH13-16

5.4.3 Wejścia impulsowe turbiny Cztery wejścia impulsowe mogą być używane albo niezależnie albo w parach po dwa. Zasadniczo używane są do podwójnych pomiarów impulsowych, takich jak aplikacje turbinowe. W trybie podwójnego impulsu, może być włączone sprawdzanie poziomu impulsu A lub B. Każde wejście posiada zakres od 1 do 10,000 Hz. Każdy kanał posiada sprawdzanie wewnętrznej integralności. Alarm uszkodzenia obwodu jest aktywowany, jeśli nastąpi uszkodzenie okablowania lub nastąpi uszkodzenia zasilania przedwzmacniacza.

Ustawienia i okablowanie

5-14


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Połączenie elektryczne tych wejść jest zależne od tego, na którym mezaninie DPR jest włożony moduł I/O P144. Na przykład, P148 Mezzanine jest odpowiedni do sygnału przedwzmacniacza Spectra-Tek. Kanały podwójnych wejść impulsowych używają złączy oznaczonych SKT-C, które są umieszczone na ściance tylnej płyty P144. Opis konfiguracji dla podwójnych wejść impulsowych pokazano w Tabeli 5-14. Tabela 5-14. Konfiguracja pinów dla podwójnego wejścia impulsowego dla SKT-C Pin 4 23 3 22 2 21 1 20

Funkcja SINGLE/DUAL PULSE-CH1+ SINGLE/DUAL PULSE-CH1SINGLE/DUAL PULSE-CH2+ SINGLE/DUAL PULSE-CH2SINGLE/DUAL PULSE-CH3+ SINGLE/DUAL PULSE-CH3SINGLE/DUAL PULSE-CH4+ SINGLE/DUAL PULSE-CH4-

5.4.4 Wejścia częstotliwościowe Trzy wejścia częstotliwościowe są typowo używane dla sygnałów przetworników gęstości. Każde wejście ma zakres wejścia od 0 do 10,000 Hz. Kanały wejść częstotliwościowych używają złączy oznaczonych SKT-B, które są umieszczone na tylnej ściance płyty P144. Opis konfiguracji dla wejścia częstotliwościowego pokazano w Tabeli 5-15. Tabela 5-15. Konfiguracja pinów wejścia częstotliwościowego dla SKT-B Pin

Funkcja

9 27 10 28 11 29

FREQUENCY-CH1+ FREQUENCY-CH1FREQUENCY-CH2+ FREQUENCY-CH2FREQUENCY-CH3+ FREQUENCY-CH3-

5.4.5 Wejścia PRT/RTD Dostępne są trzy wejścia temperaturowe (Platinum Resistance Thermometer -PRT) i Resistance Temperature Detector (RTD). Wejścia PRT są odpowiednie dla klasy A, 4-przewodowych urządzeń PRT, które spełniają standard BS EN 60751:1996. W CONFIG 600 występują dwie opcje:

Ustawienia i okablowanie

5-15


Instrukcja obsługi FloBoss S600 ♦ DIN (współczynnik 0.00385 ohm/ohms stopnie Celsjusza). ♦ AMERICAN (współczynnik 0.003926 ohm/ohms stopnie Celsjusza). Wybór “DIN” 43760 jest typowy w Europie, jak również w USA, podczas gdy współczynnik “AMERICAN” STANDARD (alfa) jest zalecany dla warunków, gdzie używana jest czystsza platyna, aby uzyskać wyższą dokładność. Zakres pomiaru temperatury wynosi od -100 do +200° C (-148 do +392° F). Kanały wejść PRT używają złączy oznaczonych SKT-B, które są umieszczone na ściance tylnej płyty P144. Konfigurację pinów dla wejścia PRT pokazano w Tabeli 5-16. Tabela 5-16. Konfiguracja pinów wejścia PRT dla SKT-B Pin

Funkcja

4 1 21 24 5 2 22 25 6 3 23 26

PRT-CH1 I+ PRT-CH1 V+ PRT-CH1 VPRT-CH1 IPRT-CH2 I+ PRT-CH2 V+ PRT-CH2 VPRT-CH2 IPRT-CH3 I+ PRT-CH3 V+ PRT-CH3 VPRT-CH3 I-

5.4.6 Wyjścia analogowe Dostępne są cztery wyjścia analogowe (przetwornik C/A). Każdy kanał przetwornika C/A jest w pełni niezależny i posiada swoje własne zasilanie. Bezpośrednio można dołączać obciążenie o impedancji do 650-ohm. Kanały wyjściowe przetwornika C/A używają złączy oznaczonych SKT-A, które są umieszczone na tylnej ścianie płyty P144. Konfigurację pinów wyjścia przetwornika C/A z tyłu karty I/O pokazano w Tabeli 5-17. Urządzenie może być używane w konfiguracji jako źródło (SOURCE) lub przepływ (SINK) .

Ustawienia i okablowanie

5-16


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Tabela 5-17. Konfiguracja pinów wyjścia przetwornika C/A dla SKT-A Pin 1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19

Funkcja DAC-CH1 +15 V SOURCE DAC-CH1 SINK DAC-CH1 0 VDC DAC-CH2 +15 V SOURCE DAC-CH2 SINK DAC-CH2 0 VDC DAC-CH3 +15 V SOURCE DAC-CH3 SINK DAC-CH3 0 VDC DAC-CH4 +15 V SOURCE DAC-CH4 SINK DAC-CH4 0 VDC

Rys. 5-5 pokazuje przykład jak kanał 1 mógłby być używany w konfiguracji źródła i przepływu. Patrz rysunki DE-20400 okablowanie na obiekcie komputera przepływu Model FloBoss S600 na przypisanie połączeń płyty zacisków zewnętrznych.

Rys. 5-5. Kanał 1 wyjścia analogowego jako źródło (Source) lub przepływ (Sink)

Ustawienia i okablowanie

5-17


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.4.7 Wyjścia cyfrowe Dostępne jest 12 kanałów wyjść cyfrowych. Należy uważnie sprawdzić polaryzację DC. Należy używać zewnętrznego zasilania DC szeregowo z obciążeniem. Używając obciążenia indukcyjnego, takiego jak cewka przekaźnika, należy umieścić diodę równolegle do obciążenia. Wyjścia cyfrowe (DIGOUT) są wysokoprądowe, typu open kolektor. Maksymalna wartość prądu wynosi 100 mA przy 24 VDC. Możliwa jest częstotliwość wyjścia do 0.5 Hz. Kanały DIGOUT używają złączy oznaczonych SKT-B i SKT-C, które są umieszczone na ścianie tylnej płyty P144. Kanały CH1 do CH2 są umieszczone na złączu SKT-B, a kanały CH3 do CH12 są umieszczone na złączu SKT-C. Konfigurację pinów DIGOUT pokazano w Tabeli 5-18 i Tabeli 5-19. Tabela 5-18. Konfiguracja pinów DIGOUT dla SKT-B Pin 36 37

Funkcja DIGOUT-CH1 DIGOUT-CH2

Tabela 5-19. Konfiguracja pinów DIGOUT dla SKT-C Pin 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

Funkcja DIGOUT-CH3 DIGOUT-CH4 RETURN CH1-4 DIGOUT-CH5 DIGOUT-CH6 DIGOUT-CH7 DIGOUT-CH8 RETURN CH5-8 DIGOUT-CH9 DIGOUT-CH10 DIGOUT-CH11 DIGOUT-CH12 RETURN CH9-12

Ustawienia i okablowanie

5-18


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.4.8 Wyjścia impulsowe Dostępne jest pięć programowalnych wyjść impulsowych, typowo używanych do liczników elektronicznych lub sterowania samplerem. Kanały wyjść impulsowych (PULSEOUT) używają złączy oznaczonych SKT-B, które są umieszczone na ścianie tylnej płyty P144. Konfiguracja pinów PULSEOUT pokazana jest w Tabeli 5-20. Tabela 5-20. Konfiguracja pinów PULSEOUT dla SKT-B Pin

Funkcja

30 31 32 33 35 34 12

PULSEOUT-CH1 PULSEOUT-CH2 PULSEOUT-CH3 PULSEOUT-CH4 RETURN CH1-4 PULSEOUT-CH5 RETURN CH5

5.4.9 Zworki płyty I/O P144 Pozycje pokazane jako wytłuszczone są domyślnymi ustawieniami konfiguracyjnymi; może to nie mieć zastosowania do specyficznej konfiguracji. Patrz Tabela 5-21, Tabela 5-22 i Tabela 5-23. Tabela 5-21. Ustawienia złącza Flash Zworka LK1 LK2

Pozycja ON OFF ON OFF

Opis Zapis dozwolony Blokada zapisu Tryb point to point dozwolony Tryb point to point wyłączony

Ustawienia i okablowanie

5-19


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Tabela 5-22. Zworki płyty I/O P144 MUX Adres LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10 1-2 2-3 LK12 LK13-15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Uwaga: Przetworniki A/C są skonfigurowane w grupach po pięć i musza być używane

razem jako prądowe LUB napięciowe. Tabela 5-23. Tryb przetwornika A/C A/C LK16

ON OFF LK17 ON OFF LK18 ON OFF LK19 ON OFF LK20 ON OFF ** LK16-19 powinny być ustawione LK21 ON OFF LK22 ON OFF LK23 ON OFF LK24 ON OFF LK25 ON OFF ** LK21-25 powinny być ustawione

Tryb prądowy Tryb napięciowy Tryb prądowy Tryb napięciowy Tryb prądowy Tryb napięciowy Tryb prądowy Tryb napięciowy Tryb prądowy Tryb napięciowy

ADC-CH1

Tryb prądowy Tryb napięciowy Tryb prądowy Tryb napięciowy Tryb prądowy Tryb napięciowy Tryb prądowy Tryb napięciowy Tryb prądowy Tryb napięciowy

ADC-CH6

Ustawienia i okablowanie

ADC-CH2 ADC-CH3 ADC-CH4 ADC-CH5

ADC-CH7 ADC-CH8 ADC-CH9 ADC-CH10

5-20


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.5 Płyta testująca Prover P154 Płyta P154 jest dedykowaną kartą interfejsu płyty testującej, która została zaprojektowana do pracy z kompaktowym lub mikrotesterami, jedno- lub dwukierunkowymi płytami testującymi, z 2 lub 4 przełącznikami detektorów. Dodatkowo zawiera obwody czasowe o wysokiej rozdzielczości, tak więc metoda podwójnej chronometrii może być zastosowana, aby zwiększyć widoczną rozdzielczość dla przypadków, kiedy niedostateczna ilość impulsów turbiny występuje w dostępnej objętości testowanej. Płyta testująca (Prover) może być także używana jako nadrzędny przyrząd pomiarowy i obsługiwać 32 wejścia cyfrowe, 12 wyjść cyfrowych, 2 wejścia częstotliwościowe (gęstość) i 4 wyjścia impulsowe wspomagane sprzętowo. Na płycie testującej (Prover) nie ma funkcji analogowych. Na tylnej ścianie występują trzy złącza niskiej gęstości typu D do okablowania na obiekcie. Te złącza są oznaczone SKT-D, SKT-E i SKT-F. Dostępna jest także wersja ze standardowym przykręcanym blokiem zacisków.

Rys. 5-6. Ściana tylna płyty testującej (prover) I/O

5.5.1 Wejścia cyfrowe Dostępne są 32 optycznie izolowane wejścia cyfrowe (DIGIN) na płycie. Wejścia cyfrowe są pogrupowane w cztery banki po 4 jednoprzewodowe wejścia ze wspólnym powrotem, aby zmniejszyć ilość zacisków.

Ustawienia i okablowanie

5-21


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Kanały DIGIN używają złączy oznaczonych SKT-E i SKT-F, które są umieszczone na tylnej ścianie płyty P154. Kanały CH1 do CH6 są umieszczone na złączu SKT-E, a kanały CH7 do CH16 są umieszczone na złączu SKT-F. Okres próbkowania wynosi 500 milisekund. Uwaga: Linie powrotu (Ex. pin 17 na SKT-E) muszą być dołączone do źródła 24VDC tak

jak to jest przewidziane dla płyt zacisków zewnętrznych, podczas gdy linie DIGIN (Ex. pin 13 na SKT-E) oczekują złączy typowego “open kolektor” (w stosunku do GND). Konfiguracja pinów DIGIN pokazana jest w Tabeli 5-24 i Tabeli 5-25. Tabela 5-24. Konfiguracja pinów DIGIN dla SKT-E Pin 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Funkcja DIGIN-CH1 DIGIN-CH2 DIGIN-CH3 DIGIN-CH4 RETURN CH1-4 DIGIN-CH5 DIGIN-CH6 DIGIN CH-17 DIGIN CH-18 DIGIN CH-19 DIGIN CH-20 RETURN CH-17-20 DIGIN CH-21 DIGIN CH-22 DIGIN CH-23 DIGIN CH-24 RETURN CH 21-24 DIGIN CH-25 DIGIN CH-26 DIGIN CH-27 DIGIN CH-28 RETURN CH 25-28 DIGIN CH-29 DIGIN CH-30 DIGIN CH-31 DIGIN CH-32 RETURN CH 29-32

Ustawienia i okablowanie

5-22


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Tabela 5-25. Konfiguracja pinów DIGIN dla SKT-F Pin

Funkcja

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

DIGIN-CH7 DIGIN-CH8 RETURN CH5-8 DIGIN-CH9 DIGIN-CH10 DIGIN-CH11 DIGIN-CH12 RETURN CH9-12 DIGIN-CH13 DIGIN-CH14 DIGIN-CH15 DIGIN-CH16 RETURN CH13-16

5.5.2 Wejścia impulsowe turbiny Cztery wejścia impulsowe mogą być używane albo niezależnie albo w parach po dwa. Zasadniczo używane są do podwójnych pomiarów impulsowych, takich jak aplikacje turbinowe. W trybie podwójnego impulsu, może być włączone sprawdzanie poziomu impulsu A lub B. Kanały podwójnych wejść impulsowych używają złączy oznaczonych SKT-F, które są umieszczone na tylnej ścianie płyty P154. Każdy kanał posiada sprawdzanie wewnętrznej integralności. Alarm uszkodzenia obwodu jest aktywowany, jeśli nastąpi uszkodzenie okablowania lub nastąpi uszkodzenia zasilania przedwzmacniacza. Połączenie elektryczne tych wejść jest zależne od tego, na którym mezaninie DPR jest włożony moduł I/O P144. Na przykład, P148 Mezzanine jest odpowiedni do sygnału przedwzmacniacza Spectra-Tek. Opis konfiguracji dla podwójnych wejść impulsowych pokazano w Tabeli 5-26. Tabela 5-26. Konfiguracja pinów podwójnego wejścia impulsowego dla SKT-F Pin

Funkcja

4 23 3 22 2 21 1 20

DUAL PULSE-CH1+ DUAL PULSE-CH1DUAL PULSE-CH2+ DUAL PULSE-CH2DUAL PULSE-CH3+ DUAL PULSE-CH3DUAL PULSE-CH4+ DUAL PULSE-CH4-

Ustawienia i okablowanie

5-23


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.5.3 Wejścia częstotliwościowe Dwa wejścia częstotliwościowe są typowo używane dla sygnałów przetworników gęstości. Każde wejście ma zakres wejścia od 0 do 10,000 Hz. Kanały wejść częstotliwościowych używają złączy oznaczonych SKT-D, które są umieszczone na tylnej ściance płyty P154. Opis konfiguracji dla wejścia częstotliwościowego pokazano w Tabeli 5-27. Tabela 5-27. Konfiguracja pinów wejścia częstotliwościowego dla SKT-D Pin 9 21 10 22

Funkcja FREQUENCY-CH1+ FREQUENCY-CH1FREQUENCY-CH2+ FREQUENCY-CH2-

5.5.4 Wyjścia cyfrowe Dostępne jest 12 kanałów wyjść cyfrowych. Należy uważnie sprawdzić polaryzację DC. Należy używać zewnętrznego zasilania DC szeregowo z obciążeniem. Używając obciążenia indukcyjnego, takiego jak cewka przekaźnika, należy umieścić diodę równolegle do obciążenia. Wyjścia cyfrowe (DIGOUT) są wysokoprądowe, typu open kolektor. Maksymalna wartość prądu wynosi 100 mA przy 24 VDC. Możliwa jest częstotliwość wyjścia do 0.5 Hz. Kanały DIGOUT używają złączy oznaczonych SKT-E i SKT-F, które są umieszczone na ścianie tylnej płyty P154. Kanały CH1 do CH2 są umieszczone na złączu SKT-E, a kanały CH3 do CH12 są umieszczone na złączu SKT-F. Konfigurację pinów DIGOUT pokazano w Tabeli 5-28 i Tabeli 5-29. Tabela 5-8. Konfiguracja pinów DIGOUT dla SKT-E Pin 36 37

Funkcja DIGOUT-CH1 DIGOUT-CH2

Ustawienia i okablowanie

5-24


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Tabela 5-29. Konfiguracja pinów DIGOUT dla SKT-F Pin

Funkcja

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

DIGOUT-CH3 DIGOUT-CH4 RETURN CH1-4 DIGOUT-CH5 DIGOUT-CH6 DIGOUT-CH7 DIGOUT-CH8 RETURN CH5-8 DIGOUT-CH9 DIGOUT-CH10 DIGOUT-CH11 DIGOUT-CH12 RETURN CH9-12

5.5.5 Wyjścia impulsowe Dostępne jest pięć programowalnych wyjść impulsowych, typowo używanych do liczników elektronicznych lub sterowania samplerem. Kanały wyjść impulsowych (PULSEOUT) używają złączy oznaczonych SKT-E, które są umieszczone na ścianie tylnej płyty P154. Konfiguracja pinów PULSEOUT pokazana jest w Tabeli 5-30. Tabela 5-30. Konfiguracja pinów PULSEOUT dla SKT-E Pin

Funkcja

31 32 33 34 35

PULSEOUT-CH1 PULSEOUT-CH2 PULSEOUT-CH3 PULSEOUT-CH4 RETURN CH1-4

Ustawienia i okablowanie

5-25


Instrukcja obsługi FloBoss S600 5.5.6 Zworki płyty testującej Prover P154 Pozycje wytłuszczone w Tabeli 5-31 są domyślnymi ustawieniami konfiguracji; Może to nie mieć zastosowania przy specyficznej konfiguracji. Tabela 5-31. Zworki płyty testującej Prover 154 Złącze

Pozycja

Opisy

Flash LK1

ON Zapis dozwolony OFF Zapis zabroniony Adresowanie węzłów (patrz Tabela 5-32) LK2 ON OFF Tryb multipleksowany (MUX) LK11 ON OFF Tryb multipleksowany (MUX) MUX Address: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LK3 ● ● LK4 ● ● LK5 ● ● LK6 ● ● LK7 ● ● LK8 ● ● LK9 ● ● LK10 1-2 ● ● ● ● ● ● ● 2-3 ● ● ● ● ● ● ● Altera Voltage (Inne napięcie) LK12 1-2 3.465V 5V – Vcc 2-3 Raw Pulse Output Mode (tryb wyjścia impulsowego nieprzetworzonego) LK13/14 1-2 Sterownik różnicowy RS422 Open kolektor 2-3 Raw Pulse Input #3 (wejście impulsowe nieprzetworzone)- Line Determination (określenie linii) LK15/16 ON Dołączone rezystory określają linię: +ve dołączone do Vcc a –ve do 0V Linie nieokreślone OFF

Ustawienia i okablowanie

5-26


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Tabela 5-32. Adresowanie węzłów: Wybór trybu komunikacji Adresowanie węzłów: Wybór trybu komunikacji Tryb Point-to-point Multi-dropped Multiplexed (MUX)

Łącze 2

Łącze 11

ON ON OFF

OFF ON OFF

Ustawienia i okablowanie

Łącze 3-10 IGNORED IGNORED ADDRESS

5-27


Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi FloBoss S600

Ustawienia i okablowanie

5-28


Instrukcja obsługi FloBoss S600

DODATEK A – DANE TECHNICZNE A.1 Zakres Ten dodatek zawiera kompletny wykaz specyfikacji fizycznych, roboczych i środowiskowych komputera przepływu FloBoss S600 i płyt rozszerzeń. Komputer przepływu S600 składa się z płyty CPU sterowanej mikroprocesorem 80486, płyty I/O oraz płyty zasilacza, wszystkie umieszczone wewnątrz obudowy z miękkiej stali pokrytej cynkiem z wyświetlaczem i klawiaturą na płycie czołowej urządzenia.

A.2 Zawartość rozdziału Ten rozdział zawiera następujące informacje: Informacja Zakres Zawartość rozdziału Dane mechaniczne i środowiskowe Zasilacz P152 CPU Podtrzymanie baterii Komunikacja Inne peryferia Przekaźnik monitorujący Watchdog P144 I/O Wejścia analogowe (typu napięciowego i prądowego) Wejścia PRT Wejścia częstotliwości/ gęstości Wejścia impulsowe turbiny Wejścia cyfrowego statusu Wyjścia analogowe Wyjśscia cyfrowe Wyjścia impulsowe Wyjścia impulsowe nieprzetworzone (raw) Płyta testująca P154 Prover Wejścia częstotliwości/ gęstości Wejścia impulsowe turbiny Wejścia cyfrowego statusu Wyjścia cyfrowe

Rozdział A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.5.1 A.5.2 A.5.3 A.5.4 A.6 A.6.1

A-1 A-1 A-2 A-3 A-4 A-4 A-5 A-6 A-7 A-7 A-8

A.6.2 A.6.3 A.6.4 A.6.5 A.6.6 A.6.7 A.6.8 A.6.9 A.7 A.7.1 A.7.2 A.7.3 A.7.4

A-9 A-9 A-10 A-10 A-11 A-11 A-12 A-12 A-13 A-13 A-14 A-14 A-15

Dane techniczne

Numer strony

A-1


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Wyjścia impulsowe Wyjścia impulsowe nieprzetworzone (raw) Wyświetlacz – klawiatura Płyta Separatora Mezzanine Separator Spectra-Tek DPR Mezzanine Separator Daniel Mezzanine

A.7.5 A.7.6

A-15 A-16

A.8 A.9 A.9.1 A.9.2

A-16 A-16 A-16 A-16

A.3 Dane mechaniczne i środowiskowe Tabela A-1 i Tabela A-2 opisuje obudowę komputera i specyfikacje montażowe. Tabela A-1. Obudowa komputera i montaż Kształt klawiatury i wyświetlacza Obudowa Wycięcie na panel Szczelina między obudowami Max grubość panela Waga Struktura Płyty obwodów Dostęp

85 mm szerokość x 269 mm wysokość x 28 mm głębokość 84.5 mm szerokość x 270 mm wysokość x 303.8 mm głębokość 66 mm szerokość x 150 mm wysokość (obydwa z tolerancją ±1 mm) 110 mm dająca 25 mm szczelinę powietrzną 10 mm Około 4.3 kg z pojedynczą płytą I/O Malowana, spawana stalowa obudowa zewnętrzna z plastiową płytą czołową Kompatybilna z Eurocard, które są wsuwane z tyłu Potrzebne 300 mm przestrzeni bezpośrednio za obudową do konserwacji

Tabela A-2. Warunki środowiskowe Temperatura pracy Temperatura przechowywania Wilgotność względna Klas bezpieczeństwa EMC

0° C do +60° C -40° C do +70° C 90% nieskondensowana Do zastosowania w obszarach sklasyfikowanych jako bezpieczne elektrycznie Zgodna z zaleceniami Unii Europejskiej EMC

Dane techniczne

A-2


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.4 Zasilacz Tabela A-3 podaje szczegóły zasilania wejściowego. Tabela A-3. Zasilanie wejściowe Napięcie zasilania Prąd rozruchowy Izolacja zasilania Okres wstrzymania Bezpiecznik wejściowy Maksymalne drgania wejścia Flaga błędu zasilania DC wejścia

20-32VDC, 24W nominalna, 48W maksymalna; typowa 18W z pojedynczą płytą I/O Zabezpieczenie termistorowe 6A przy 25° C Three-way, galvanically isolated from input to computer, supply and earth 4 ms po fladze błędzie zasilania 2.5A przeciwprzepieciowy 20 mm 2V szczyt do szczytu 17-19V

Tabela A-4. Zasilanie wyjściowe - 24 V Regulacja Prąd wyjściowy Zabezpieczenie wyjścia Poziom izolacji Typ izolacji

Pełna regulacja 500mA Kasowalny bezpiecznik i ograniczenie prądu elektroniki 50VDC Izolowane zarówno od wejścia 24VDC i komputera 0V, ale wspólne z wyjściem 15V

Tabela A-5. Zasilanie wyjściowe - 15 V Regulacja Prąd wyjściowy Zabezpieczenie wyjścia Poziom izolacji Typ izolacji

Pełna liniowa regulacja 100mA Kasowalny bezpiecznik i ograniczenie prądu elektroniki 50VDC Izolowane zarówno od wejścia 24VDC i komputera 0V, ale wspólne z wyjściem 24V

Dane techniczne

A-3


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.5 Płyta CPU P152 Moduł CPU jest oparty na architekturze zgodnej z PC. Płyta CPU P152 zawiera kompletny zestaw peryferii PC, takich jak kontrolery przerwań (PIC), timer (PIT), kontrolery DMA, RTC i magistrala PC104 (kompatybilna z ISA). Tabela A-6. Elementy modułu CPU Procesor Pamięć DRAM Pamięć SRAM Pamięć Flash Monitor/BIOS Zegar czasu rzeczywistego Magistrala

Intel 50 MHz 80486 DX2/50 (208 Pin SQFP) z wbudowanym koprocesorem 16MB standard, z 32-bit ścieżką danych używająca 2 z 64Mb 3V EDO rozszerzalna do 32MB 1MB standard, opcjonalnie 2 MB na 16-bit magistrali ISA. Podtrzymanie bateryjne. 4MB standard na 16-bit magistrali ISA, zabezpieczenie przed zapisem w blokach 1M 128KB na 8-bit magistrali ISA Bateryjnie podtrzymywany zegar - kalendarz, podtrzymuje czas systemowy przy zaniku napięcia PC/104 format; ograniczenia mocy – szczegóły u producenta

A.5.1 Podtrzymanie bateryjne Podtrzymanie bateryjne jest używane ochrony zawartości SRAM na płycie CPU, obszaru pamięci BIOS CMOS i zegara kalendarza. Standardowa bateria to akumulatorek Ni-MH 3.6V, 140mAh. Aby być pewnym prawidłowej pracy baterii, urządzenie wykonuje regularne testy obciążenia. Tabela A-7. Standardowy akumulatorek Ni-MH Czas ładowania Czas podtrzymania (bez doładowywania) Czas życia akumulatorka (typowy) Czas podtrzymania akumulatorka (po błędnym teście obciążenia)

(20%-80%) 48 godzin 3 miesiące przy 20° C, 1 miesiąc przy 40° C 5-7 lat 2 tygodnie przy 20° C

Dane techniczne

A-4


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.5.2 Komunikacja Poniższe tabele podają szczegóły dotyczące portów komunikacyjnych. Uwaga: Porty od 3 do 7 mogą być skonfigurowane do zdalnej komunikacji przez

użytkownika. Tabela A-8. Podsumowanie Typ portu

Położenie

Ćałkowita ilość portów szeregowych Porty RS232 Porty RS422 Porty dedykowane

8 2 niepodłączone + płyta czołowa + port konfiguracji 3 niepodłączone Dołączone do płyt I/O

Numer portu

Położenie

Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 Port 7 Port 8

Klawuiatura Kopiowanie z PC RS 232 RS 232 RS 422/485 RS 422/485 RS 422/485 Zdalne podłączenie I/O

Tabela A-9. Port na płycie czołowej Typ złącza Standardowa komunikacja Dostarczane sygnały Prędkość bodowa Format

Gniazdo 20-pin IDC RS232D Tx, Rx, CTS, Enter Interlock Control, GND 9600 8 bitów danych, 1 bit stop, parzystość

Uwaga: Umieszczony w dolnej części płyty czołowej i podłączony do dedykowanego

złącza 20-pinowego na płycie zasilacza P155 doprowadza port konfiguracyjny do montowanego na dole RJ12. Table A-10. Port konfiguracyjny (w dole płyty czołowej) Typ złącza Standardowa komunikacja Dostarczane sygnały Prędkość bodowa Format

6 pin RJ12 RS232D Tx, Rx, RTS, CTS, GND 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Protokół Config 600

Dane techniczne

A-5


Instrukcja obsługi FloBoss S600 Tabela A-11. Porty RS232 Typ złącza Standardowa komunikacja Dostarczane sygnały Prędkość bodowa Format Protokół danych

FCC-68 RJ45 RS232D Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Konfigurowalny programowo ASCII, MODBUS (ASCII, RTU)

Tabela A-12. Porty RS422/RS485 Typ złącza Standardowa komunikacja Dostarczane sygnały Prędkość bodowa Format Protokół danych

standardowe zaciski przykręcane, 3.5 mm pitch, 13-pin RS422 - point-to-point - 4 przewodowa RS422 – wielogałęziowy (multidrop) (RS485 4 przew.) - 4 przew. RS485 - Multimaster - 2 przewodowy Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, wspólny ekran 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 Sterowany programowo dla każdego kanału ASCII, MODBUS (ASCII, RTU)

A.5.3 Inne peryferia Poniższe tabele podają szczegóły dotyczące innych peryferii. Tabela A-13. Ethernet Prędkość Media łączące

10 Mbit/s 10baseT, skrętka ze standardowym RJ45

Tabela A-14. Zegar Czas Dokładność zegara (na baterii) Dokładność zegara (na zasilaniu) Okres monitorowania Watchdog

Podtrzymywany bateryjnie zegar kalendarz 10 s na dzień 0.5 s na dzień 2.5 s maksymalnie

Dane techniczne

A-6


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.5.4 Przekaźnik monitorujący Watchdog Tabela A-15 opisuje przekaźnik monitorujący watchdog. Tabela A-15. Przekaźnik monitorujący Watchdog Rodzaj styków Maksymalny prąd Maksymalne napięcie Maksymalna moc Sterowanie

Styki wymienne 1A 50VDC 30VA Zwalniany przy braku zasilania lub restarcie watchdoga lub sterowane programowo

A.6 Płyta I/O P144 Inteligentna płyta I/O P144 jest elementem zbierającym dane w hierarchicznym komputerze przepływu. Do siedmiu płyt I/O P144 lub innych płyt rozszerzeń może być zaadresowanych przez pojedynczą płytę procesora 486 P152. Płyta P144 może być montowana w obudowie lub w kasecie. Tabela A-16. Płyta I/O P144 Połączenie I/O

Ilość Opis

Wejścia analogowe

12

ANINS Wyjścia analogowe Wejścia cyfrowe Wyjscia cyfrowe Podwójne wejścia impulsowe Wejścia częstotliwości Wejścia PRT Wyjścia impulsowe Wyjścia nieprzetworzone (raw) impulsowe

2 4 16 12 2

jednoprzewodowe, 1-5V lub 4- 20mA typu DC. Dwa z nich są tyko prądowe Tylko prądowe 4-20mA typu DC napięciowe Typu open collector Wejścia turbiny, 0 do 10,000Hz

3 3 5 1

Gęstość okres / częstotliwość 0 do 10,000Hz 4-przewodowe RTD (IEC 751) Programowalne DC do 100Hz Nieprzetworzony sygnał wyjściowy: DC do 5 kHz

Dane techniczne

A-7


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.6.1 Wejścia analogowe (typu napięciowego lub prądowego) Poniższe tabele opisują wejścia analogowe typu napięciowego i prądowego. Tabela A-17. Wejścia analogowe Typ wejść Szybkość skanowania Metoda konwersji Rozdzielczość efektywna Czas konwersji Tłumienie sygnału szeregowego Zakres napięć sygnału wspólnego Tłumienie sygnału wspólnego Poziom sygnału Impedancja wejściowa Dryf temperaturowy Okres kalibrowania

Dwie grupy po 5 jednoprzewodowych wejść napięciowych lub prądowych, każda grupa ma wspólny przewód powrotny; kanały 11 1 12 mają tylko wejścia prądowe Wszystkie kanały mogą być pobrane poniżej Integracyjna ładunkowa – równowaga Większa niż 16 bitowa, automatyczne zerowanie, autokalibracja Mniej niż 100ms na kanał >100dB przy 50Hz i 60Hz ±50V jako grupa w stosunku do masy komputera >100dB przy 50Hz i 60Hz 0 do 5.125V lub 0 do 22mA >10M-Ohms (tryb napięciowy), ok. 250 Ohms (tryb prądowy) <100 ms na kanał, wszystkie kanały 500 ms 2 lata do 0.005% napięcia 5 lat do 0.01% napięcia

Tabela A-18. Przetwornik A/C dla wejścia w trybie napięciowym Typ wejść Zakres wejścia Dokładność Wpływ temperatury otoczenia

Wejścia napięciowe jednoprzewodowe 0 do 5.2V ±0.005% pełnej skali przy 23° C ± 7 ppm/°C od 23°C w zakresie od 0 do 45°C

Tabela A-19. Przetwornik A/C dla wejścia w trybie prądowym Typ wejść Zakres wejścia Dokładność Wpływ temperatury otoczenia Zakres sygnału wspólnego

Wejścia prądowe jednoprzewodowe 0 to 22mA ± 0.02% of FSD at 23°C ± 10 ppm/° C od 23° C w zakresie 0 do 45° C Nie dotyczy

Dane techniczne

A-8


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.6.2 Wejścia PRT Tabela A-20 opisuje szczegóły na temat wejść PRT. Tabela A-20. Wejścia PRT Typ wejścia Rezystancja PRT Prąd wzbudzenia Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność Kable PRT Bariery Zabezpieczenie

4 przewodowe połączenie wykorzystujące przetworniki Pt 100 100 Ohms (Pt 100 do IEC 751) 1mA nominalnie 60 do 216 Ohms (-100° C do +300° C) 0.01° C -100° C do 200° C ± 0.01% -200° C do 300° C ± 0.02% Rezystancja przewodu do 600 Ohms 9V, 100 Ohms są wystarczające Testy ciągłości kabla/integralności PRT i uziemienia/ zwarcia przewodów

A.6.3 Wejścia częstotliwości/ gęstości Tabela A-21 opisuje szczegóły na temat wejścia częstotliwości i gęstości. Tabela A-21. Wejścia częstotliwości/gęstości Konfiguracja Ilość wejść Poziom sygnału Maksymalne napięcie wejściowe Ograniczenie prądu Zakres częstotliwości Dokładność pomiaru częstotliwości Rozdzielczość

DC parowane, galwanicznie izolowane 3 3V min pk-pk 12V pk-pk Wewnętrzne ograniczenie do 3mA DC do 10kHz 10 ppm 5 nanosekund

Dane techniczne

A-9


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.6.4 Wejście impulsowe turbiny Tabela A-22 opisuje wejście impulsowe turbiny. Tabela A-22. Wejścia impulsowe turbiny Ilość wejść

2 podwójne strumienie impulsowe lub 4 pojedyncze strumienie impulsowe Tryb różnicowy Spectra-Tek lub przedwzmacniacz Daniel zależnie od typu użytego separatora mezzanine Zależnie od typu użytego separatora mezzanine DC do 10kHz IP 252/76 (ISO 6551), poziom A lub B

Typ wejść Poziom sygnału Zakres częstotliwości Monitoring bezpieczeństwa

Uwaga: W rozdziale A.9, Płyty Separatora Mezzanine, na stronie A-16 opisano

szczegóły mezzanine.

A.6.5 Wejścia statusu cyfrowego Tabela A-23 opisuje wejścia statusu cyfrowego. Tabela A-23. Wejścia statusu cyfrowego Konfiguracja Maksymalne napięcie wejściowe Minimalne napięcie wejścia On Maksymalne napięcie wejścia Off Impedancja wejściowa Zabezpieczenie

16 wejść z optoizolacją, zebrane w 4 grupy po 4 ze wspólnym złączem dodatnim, aby uprościć interfejs do wyjść Open Collector 30V 12V 3.0V 2-2.5k Ohm typowo Odwrócone zabezpieczenie napięcia

Dane techniczne

A-10


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.6.6 Wyjścia analogowe Tabela A-24 opisuje wyjścia analogowe. Table A-24. Analog Output Typ wyjścia Rozdzielczość Dokładność Współczynnik temperatury Rezystancja pętli obciążenia

Cztery wyjścia galwanicznie izolowane 4 to 21 mA 12 bitowa minimum ± 0.1% przy 23° C 20ppm/° C 650 Ohm maksymalnie przy zasilaniu z lokalnego izolowanego źródła, 470W -1000W kiedy zasilane z zewnętrznego zasilacza +24V 32V Sterowane aktywnym upływem prądu do powrotu masy lokalnego zasilania 3 zaciski na kanał 100ms ±1%

Maksymalne napięcie zewnętrzne Kształt wyjścia Ilość połączeń na obiekcie Czas odświeżania

A.6.7 Wyjścia cyfrowe Tabela A-25 opisuje wyjścia cyfrowe. Tabela A-25. Wyjścia cyfrowe Konfiguracja Ilość wyjść Zakres częstotliwości Maksymalne nasycenie napięcia Low current Saturation Voltage Maksymalne napięcie wyjściowe Maksymalny prąd wyjściowy Reset/zasilanie na stanie

Galwanicznie izolowane w 3 grupach po cztery ze wspólnym minusem 12 DC do 0.5 Hz 1.5V @ 100mA 600mV @ 1mA, aby dopasować do typu wejścia TTL, z 4.7kΩ przyłączonym do 5 V 42V ograniczone przez Transorb 100mA Wszystkie wyjścia cyfrowe - OFF

Dane techniczne

A-11


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.6.8 Wyjścia impulsowe Tabela A-26 opisuje wyjścia impulsowe. Tabela A-26. Wyjścia impulsowe Ilość wyjść Konfiguracja Zakres częstotliwości Maksymalny prąd wyjściowy Maksymalne napięcie nasycenia wyjścia Napięcie nasycenia przy małym prądzie Maksymalne napięcie wyjściowe

5 uruchamianych z kanałów TPU Optoizolowane open collector w grupach po 4 i jedno pojedyncze DC do 100Hz 100mA 1.5V @ 100mA 600mV @ 1mA, aby dopasować do wejścia TTL 42V ograniczone przez Transorb

A.6.9 Wyjście impulsowe nieprzetworzone (raw) Tabela A-27 popisuje wyjście impulsowe nieprzetworzone (raw). Tabela A-27. Wyjścia impulsowe nieprzetworzone (raw) Konfiguracja Bramkowanie Maksymalne nasycenie wyjścia Maksymalne napięcie wyjściowe Maksymalny prąd wyjściowy Zakres częstotliwości Minimalny okres Użycie

Cyfrowa masa odniesienia open collector Sterowane programowo 1.5V 26V (ograniczone przez Transorb) 100mA DC do 5kHz 100µs (mikrosekund) Do magistrali razem z kilkoma strumieniami do wspólnego komputerowej płyty testującej

Dane techniczne

A-12


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.7 Płyta testująca Prover P154 Płyta P154 jest dedykowana do płyty interfejsu testującego, która została zaprojektowana do pracy z kompaktowym lub mikrotesterem, jedno lub wielokierunkowymi płytami testującymi z 2 lub 4 przełączników kulowych. Tabela A-28. Płyta testująca (Prover) P154 Połączenia I/O

Ilość

Wejścia cyfrowe 32 Wyjscia cyfrowe 12 Podwójne wejścia impulsowe 2 Wejścia częstotliwości 2 Wyjscia impulsowe 4 Nieprzetworzone (raw) 1 wyjścia impulsowe Nieprzetworzone (raw) 3 wejścia impulsowe Wejście blokady pętli fazowej 2 Detektor przełączenia 4

Opis Voltage sensing Typ Open collector Wejścia turbiny, 0 do 10,000Hz Gęstość okres / częstotliwość 0 do 10,000Hz Programowalne DC do 100Hz Nieprzetworzone wyjście impulsowe do testów: DC to 5 kHz

A.7.1 Wejścia częstotliwości/ gęstości Tabela A-29 opisuje szczegóły na temat wejścia częstotliwości i gęstości. Tabela A-29. Wejścia częstotliwości/gęstości Konfiguracja Ilość wejść Poziom sygnału Maksymalne napięcie wejściowe Ograniczenie prądu Zakres częstotliwości Dokładność pomiaru częstotliwości Rozdzielczość

DC parowane, galwanicznie izolowane 3 3V min pk-pk 12V pk-pk Wewnętrzne ograniczenie do 3mA DC do 10kHz 10 ppm 5 nanosekund

Dane techniczne

A-13


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.7.2 Wejście impulsowe turbiny Tabela A-30 opisuje wejście impulsowe turbiny. Tabela A-30. Wejścia impulsowe turbiny Ilość wejść

2 podwójne strumienie impulsowe lub 4 pojedyncze strumienie impulsowe Tryb różnicowy Spectra-Tek lub przedwzmacniacz Daniel zależnie od typu użytego mezzanine Zależnie od typu użytego mezzanine DC do 10kHz IP 252/76 (ISO 6551), poziom A lub B

Typ wejść Poziom sygnału Zakres częstotliwości Monitoring bezpieczeństwa

Uwaga: W rozdziale A.9, Płyty Mezzanine, na stronie A-16 opisano szczegóły

mezzanine.

A.7.3 Wejścia statusu cyfrowego Tabela A-31 opisuje wejścia statusu cyfrowego. Tabela A-31. Wejścia statusu cyfrowego Konfiguracja Maksymalne napięcie wejściowe Minimalne napięcie wejścia On Maksymalne napięcie wejścia Off Impedancja wejściowa Zabezpieczenie

16 wejść z optoizolacją, zebrane w 4 grupy po 4 ze wspólnym złączem dodatnim, aby uprościć interfejs do wyjść Open Collector 30V 12V 3.0V 2-2.5k Ohm typowo Odwrócone zabezpieczenie napięcia

Dane techniczne

A-14


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.7.4 Wyjścia cyfrowe Tabela A-32 opisuje wyjścia cyfrowe. Tabela A-32. Wyjścia cyfrowe Konfiguracja

Galwanicznie izolowane w 3 grupach po cztery ze wspólnym minusem 12 DC do 0.5 Hz 1.5V @ 100mA 600mV @ 1mA, aby dopasować do typu wejścia TTL, z 4.7kΩ przyłączonym do 5 V 42V ograniczone przez Transorb 100mA Wszystkie wyjścia cyfrowe - OFF

Ilość wyjść Zakres częstotliwości Maksymalne nasycenie napięcia Low current Saturation Voltage Maksymalne napięcie wyjściowe Maksymalny prąd wyjściowy Reset/zasilanie na stanie

A.7.5 Wyjścia impulsowe Tabela A-33 opisuje wyjścia impulsowe. Tabela A-33. Wyjścia impulsowe Ilość wyjść Konfiguracja Zakres częstotliwości Maksymalny prąd wyjściowy Maksymalne napięcie nasycenia wyjścia Napięcie nasycenia przy małym prądzie Maksymalne napięcie wyjściowe

5 uruchamianych z kanałów TPU Optoizolowane open collector w grupach po 4 i jedno pojedyncze DC do 100Hz 100mA 1.5V @ 100mA 600mV @ 1mA, aby dopasować do wejścia TTL 42V ograniczone przez Transorb

Dane techniczne

A-15


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.7.6 Wyjście impulsowe nieprzetworzone (raw) Tabela A-34 popisuje wyjście impulsowe nieprzetworzone (raw). Tabela A-34. Wyjścia impulsowe nieprzetworzone (raw) Konfiguracja Bramkowanie Maksymalne nasycenie wyjścia Maksymalne napięcie wyjściowe Maksymalny prąd wyjściowy Zakres częstotliwości Minimalny okres Użycie

Cyfrowa masa odniesienia open collector Sterowane programowo 1.5V 26V (ograniczone przez Transorb) 100mA DC do 5kHz 100µs (mikrosekund) Do magistrali razem z kilkoma strumieniami do wspólnej komputerowej płyty testującej

A.8 Wyświetlacz - klawiatura Tabela A-35 opisuje szczegóły wyświetlacza i klawiatury. Tabela A-35. Wyświetlacz - klawiatura Wyświetlacz graficzny Alarm/Status Klawiatura Port konfiguracyjny Podłączenie do monitoringu Watchdog Okres monitoringu Watchdog Podłączenie do komputera FloBoss S600 Komunikacja z komputerem FloBoss S600 Test wyświetlacza

Wyświetlacz LCD 128 x 64 pikseli (8 wierszy po 20 znaków alfanumerycznych), w oparciu o sterownik Toshiba T6963 LCD controller 3-kolorowa dioda LED: zielona, bursztynowa, czerwona 29 klawisze gumowe z własnymi kolorami Złacze RJ12 do pakietu CONFIG 600 na tlnej ściance płyty czołowej Płyta czołowa sygnalizuje użytkownikowi, jeśli nie ma odświeżenia po okresie czasu 10 sekund 20-pinowa taśma 9600 baudów, 8 bitów, parzystość User initiated

Dane techniczne

A-16


Instrukcja obsługi FloBoss S600 A.9 Płyty Separatora Mezzanine Poniższy rozdział zawiera informacje o płytach separatora mezzanine.

A.9.1 Separator Spectra-Tek DPR Mezzanine Tabela A-36 opisuje płytę Spectra-Tek DPR Mezzanine. Tabela A-36. P148 Spectra - Tek Pre-amp Mezzanine Konfiguracja Poziom sygnału wejściowego Minimalny prąd wejściowy Zakres częstotliwości Integralność linii

Wejścia z optoizolacją +/- 3.5V d +/- 12V 5mA DC d 10kHz Podwójna optoizolacja back-to-back, pozwalająca na testowanie integralności spoczynkowej linii i elektroniki, przy użyciu z przedwzmacniaczami STek i pulsatorem IP 252/76 poziom A lub B

Zgodność podwójnego impulsu

A.9.2 Separator Daniel Mezzanine Tabela A-37 opisuje płytę Daniel Mezzanine. Tabela A-37. P148 US Version Mezzanine Konfiguracja Poziom sygnału wejściowego Minimalny prąd wejściowy Zakres częstotliwości Integralność linii

Zgodność podwójnego impulsu

Wejścia z optoizolacją +/- 3.5V d +/- 12V 5mA DC d 10kHz Podwójna optoizolacja back-to-back, pozwalająca na testowanie integralności spoczynkowej linii i elektroniki, przy użyciu z przedwzmacniaczami STek i pulsatorem IP 252/76 poziom A lub B

Dane techniczne

A-17


Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi FloBoss S600

Dane techniczne

A-18


DODATEK B – RYSUNKI INŻYNIERSKIE B.1 Wykaz rysunków inżynierskich • • • • • • • •

DE-20400 Schemat okablowania na obiekcie DS600 (arkusze 1-3) DE-20438 Wymiary i instrukcje montażowe S600 (arkusze 1-2) DE-20472 Wygląd zdalnej płyty zacisków CPU (Opcjonalny) DE-20473 Wygląd płyty zacisków inteligentnej karty I/O (Opcjonalny) DE-20474 Płyta CPU P152 S600 – schemat połączeń DE-20475 Płyta I/O P144 S600 – schemat połączeń DE-20476 Płyta testująca (Prover) P154 S600 – Schemat połączeń BE-20477 Przykład wycięcia na panel S600

Rysunki inżynierskie

B-1


MAN_FloBoss S600_A6115_2001-08_PL  

Instrukcja Obsługi Form A6115 Sierpień 2001 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 4 – KONSERWACJA 4-1 4.1 Zakres 4-1 4.2 Zawartość rozdziału 4-1 4.3 Procedur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you