Page 1

, DTR SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE EL-O-MATIC Modele EL500/EL800j napięcie 220 V, 50 Hz

Wstęp:

Zasada działania siłowników elektrycznych EL-O-MATIC jest ta sama dla wszyskich modeli. Modele EL35 do EL800 są wyposażone w załączalne pokrętło ręczne. Wyłączniki momentowe są standardowym wyposażeniem dla modeli: EL100 i większych. Podwójna przekładnia redukcyjna, ślimakowa jest zastosowana w modelach EL20 - EL150. W modelach większych: EL200 - EL800 zastosowano dodatkową przekładnię redukcyjną na wałku silnika. Modele EEx do pracy w atmosferach wybuchowych mają tę samą zasadę działania oraz schemat połączeń, różnią się rodzajem obudowy.

o

Uwaga: Przy przechowywaniu, instalowaniu, użytkowaniu producenta:

siłownika

EL-O-MATIC

należy

ściśle przestrzegać następujących zaleceń

Połączenia

elektryczne:

Sposób podłączenia zasilania nie może pozwalać na jednoczesne zasilanie uzwojeń silnika zamykających i otwierających zawór. Taki sposób podłączenia doprowadzi do przegrzania silnika. Jeśli kilka siłowników będzie podłączonych przez wspólny przełącznik lub przekaźnik może wystąpić sytuacja, w której siłowniki będą poruszały się w różnych kierunkach. Jeżeli zachodzi potrzeba sterowania jednym trójpozycyjnym przełącznikiem kilku siłowników należy zastosować przełącznik, w którym każdy siłownik ma swoje własne styki, odizolowane od pozostałych. Także:

o

1. Usunąć plastikowe korki z otworów na przewody w siłowniku. 2. Używać przewodów o odpowiedniej grubości i izolacji. Zgodnie z lokalnymi przepisami odnoszącymi się do odpowiedniej klasy ochrony. 3. Obudowa siłownika powinna być właściwie uziemiona. 4. Użyć odpowiednich dławików na przewody, szczególnie do zastosowań odpornych na działanie czynników atmosferycznych i w miejscach zagrożonych wybuchem.- wersje do pracy na wolnym powietrzu i przeciwwybuchowe. Dławiki powinny odpowiadać klasie ochrony lP. 5. Nieużywane wejścia elektryczne powinny być zamknięte. 6. Wykonać połączenia posługując się załączonym schematem elektrycznym dla wybranego modelu siłownika. 7. Wykonać połączenia elektryczne posługując się wewnętrzną listwą zaciskową lub właściwymi elementami połączeniowymi.

Przechowywanie: 1. Siłownik powiniem być przechowywany w pomieszczeniu czystym, suchym, wolnym od '-silnych wibracji i nagłych zmian temperatury. 2. Do przechowywania zaleca się pozycję stojącą. ( Praca w dowolnej pozycji.) 3. Nie powinien być przechowywany bezpośrednio na podłodze. 4. W pomieszczeniach o dużej wilgotności siłownik powiniem mieć torebkę z absorberem wilgoci w środku. Przy instalowaniu do pracy absorber należy wyjąć. 5. Pokrywa siłownika powinna być dokładnie przykręcona. str. 1


Zaleca się: Nie dopuszczać do zabrudzenia pod pokrywą silnika. Podłączyć grzejnik antykondensacyjny. Sprawdzić połączenia przed uruchomieniem. Zamienić wszystkie plastikowe zaślepki odpowiednimi korkami. Zasilanie powinno być wolne od większych przepięć. Kable sygnałowe powinny byc właściwie ekranowane. Odłączać zasilanie w przypadku jakichkolwiek napraw i instalowania dodatkowego wyposażenia wewnątrz obudowy. 8. Sprawdź czy napięcie nominalne odpowiada zasilającemu w miejscu pracy. 9. Okresowo sprawdzać dokładność otwarcia! zamknięcia ( np. raz w miesiącu ). 10. Jeśli zachodzi potrzeba skorygowania pozycji pełnego zamknięcia lub otwarcia, ustawić wyłączniki końcowe zgodnie z procedurą podaną dalej. 11. W przypadku demontażu nie zapominać o smarowaniu - patrz smarowanie. 12. Sprawdzić ustawienie wyłączników końcowych przed podłączeniem zasilania w przypadku jakichkolwiec regulacji, napraw itp.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

o

Nie zaleca się: 1. Instalacji lub napraw przyrządów elektrycznych bez uprzedniego odłączenia zasilania. 2. Współpracy z zaworem przed sprawdzeniem ustawienia wyłączników końcowych i kierunku obrotów silnika. 3. Demontażu przed usunięciem momentu obrotowego z trzpienia. 4. Regulowania wyłączników momentowych, są one fabrycznie ustawione i nie wymagają regulacji. 5. Stosowania jakiegokolwiek przedłużenia pokrętła ręcznego. 6. Stosowania naprzemiennego włączania i wyłączania siłownika w celu dokładnego zamknięcia zaworu. Jeśli moment obrotowy siłownika został właściwie dobrany do momentu zaworu, siłownik powinien go zamknąć w czasie normalnego cyklu pracy.

Smarowanie:

e)

Siłowniki EL-O-MATIC mają w pełni zamkniętą i smarowaną komorę przekładni. Siłownik może być

zamontowany do pracy w dowolnej pozycji. Nie ma nic złego w tym jeśli po

dłuższym okresie magazynowania niewielka ilość smaru ukazuje się na uszczelnieniach wału. Po wytarciu można używać go do normalnej pracy. W czasie pracy tego rodzaju wyciek powinien zniknąć.

Komora przekładni jest wypełniona smarem FINA CERAN M (MO S2). Można go zastąpić smarem EP370 lub innym, dobrej jakości przekładniowym smarem mineralnym: -temperatura kroplenia >300°C -na bazie: siarczanu wapniowego -c1asyfikacja NL~I Class 1

str. 2


Ustawianie mechanicz:nych ograniczhików zakresu:

rys. 1

Celem zastosowania mechanicznych ograniczników jest limitowanie obrotu w czasie ręcznego przesterowania zaworu za pomocą pokrętła ręcznego na siłowniku oraz jako dodatkowe zabezpieczenie. Ustawia się je tuż za pozycją wyłączenia przez elektryczne wyłączniki końcowe. Normalnie są ustawione na obrót 90 stopni. W przypadku regulacji do nowej pozycji należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

o

Procedura: 1. Siłownik zamontowany na zaworze. Elektrycznie lub ręcznie ruszyć go do pozycji pośredniej. 2. Śrubę OPEN (rys. 1) odkręcić 4 obroty (w lewo). 3. Zamknąć zawór (ręcznie) do Wymaganej pozycji w pełni otwartej. 4. Przykręcić (w prawo) śrubę OPEN do momentu wyczucia styku a następnie cofnąć (w lewo) 0.5 do 2 obrotów (jeśli siłownik ma wyłączniki momentowe zaleca się 2 obroty). Następnie zabeżpieczyć śrubę w tej pozyCji. 5. Tak samo regulować śrubę CLOSE w pozycji zamknięcia (rys. 1).

Ustawianie wyłączników

CLOSE (Clockwise)

OPEN (Counter Clockwise)

końcowych:

rys. 2

Wyłączniki końcowe wyłączają silnik elektryczny po dojściu do pozycji otwarcia lub zamknięcia. Jednocześnie włączają lampki sygnalizacyjne. StandardowO ustawione są na zakres 90 stopni. Przed ich regulacją należy ustawić mechaniczne

ograniczniki zakresu. Procedura: 1. Zdjąć obudowę. 2. Wyłączniki końcowe są oznaczone 1 dla zamknięcia oraz 2 dla otwarcia (rys. 2). 3. Ręcznie lub elektrycznie obrócić siłownik do żądanej pozycji otwarcia. 4. Odłączyć napięcie. 5. Używając 2 mm klucza poluzować obie śruby pierwszej krzywki. 6. Obrócić krzywkę do momentu gdy dźwignia przełącznika będzie na kołowej części krzywki (rys.3). 7. Obrócić krzywkę w lewo aż przełącznik "kliknie" lub podłączyć bateryjkę z żarówką przez listwę zacikową, złącza 8 i 10. 8. Umocować krzywkę w tej pozycji. 9. Elektrycznie obrócić siłownik do pozycji otwarcia sprawdzając dokładność ustawienia. Dla pozycji zamknięcia powtórzyć analogiczną procedurę.

1

15'==r'~+­

~F9iI!2iJ-

CLOSED OPEN

ryS. 3

Dodatkowym wyposażaniem siłownika mogą być następujące opcje opracowane przez EL-O-MATIC: 1. Elektroniczny pozycjol1er MODII- montowany w postaci płytki drukowanej wewnątrz obudoWy, sterowany sygnałem 4-20 mA. 2. Dwa cf6datkowe wyłączniki końcowe, montowane obok dodatkowych krzywek, poniżej istniejących wyłączników końcowych.

3. POT przetwomik położenia oporowy prosty. 4. Płytka regulatora prędkości. 5. Przetwomik położenia 4-20 mA dwu i cztero-przewodowy PT2 i PT4. 6. Zespół specjalnej wtyczki ze złączami (PL). 7. LC stacja sterowania lokalne· zdalne. Opcje 1 - 5 są montowane wewnątrz obudoWy.


, • Co

sprawdzać

w przypadku

niewłaściwej

pracy:

Mimo że nie przewiduje się kłopotów przy zastosowaniu siłowników EL-O-MATIC poniżej podano wybrane przypadki kłopotów jakie mogą się zdarzyć przy współpracy zaworu z siłownikiem elektrycznym:

Obrót Jeśli wyłącznik końcowy nie zatrzymał zaworu w żądanej pozycji należy sprawdzić: -kierunek obrotu wału ' -połączenia elektryczne zg. ze schematem -ustawienie wyłączników końcowych

o

Silnik nie pracuje -sprawdzić przewody zasilające i sterujące, do właściwych punktów. -czy napięcie jest właściwe

czy nie ma przerwy, czy napięcie jest załączone

Przeciążenie

na przekładki ręcznej, przegrzewanie silnika, silnika może wskazywać na: -zbyt duży moment obrotowy zaworu -niewłaściwe smarowanie zaworu -niewłaściwy kondensator silnika -temperatura otoczenia za wysoka -zbyt duża ilość cykli w jednostce czasu -niewłaściwe napięcie, spadki napięcia Zbyt

duże obciążenie

duże prądowe

obciążenie

(J

-niewłaściwe połączenia

Silnik zatrzymuje Jeśli wyłącznik zamknięcia:

się

momentowy wyłącza silnik przed osiągnięciem pozycji otwarcia lub

-niewłaściwe ustawienie mechanicznych ograniczników zakresu -zablokowany zawór -zawór ze względu na swój moment obrotowy wymaga większego siłownika

Zakres Jeśli nie można obrócić zaworu o pełne 90°: -sprawdzić ustawienie mechanicznych ograniczników

str. 4

zakresu.


, ,

, Instrukcja

1. 2. 3. 4.

demontażu

Zdjąć pokrywę

i

montażu

poniżej.)

model EL500/EL800 (rys.

77

Wyjąć tarczę wskaźnika

63

Wyjąć płytkę silnika 61 wykręcając wkręty 62 Poluzować wkręty ustalające krzywek i zsunąć

krzywki na

dół, uważając na

dźwigienki mikroprzełączników. 5. Sprawdź czy siłownik nie jest obciażony momentem obrotowym. 6. Podnieść płytkę silnika, zespół silnika i mikroprzełączniki zostawiając wał

wskaźnika

silnika. 7. Wyjąć

na miejscu, jeśli wychodzi lekko można go wyciągnąć razem z płytką

części

13, 11, 21, 10, oraz wyciągnąć wał ślimaka z obudowy ciągnąc za 13. 8. Wyjąć cztery śruby 34 i wyciągnąć płytkę 31. 9. Zsunąć łożysko 24 i osiem sprężyn 27 z wałka 96. 1O. Wyjąć wpust 29 i wkręt 104 i zsunąć kolo zębate 25 i osiem sprężyn tależowych z wałka. 11. wyjąć wpusty 26 i 29 , wkręt 104 i wyciągnąć wał pociągając za kółko ręczne 3. pokrętło ręczne

o

"

109

1G7./ "

"

.

10

" " " 25

"

"


Schematy elektryczne: Na schematach poniżej linii przerywanej są przedstawione połączenia w siłowniku, powyżej linii _ sugerowane połączenia użytkownika. Uwaga: Producent rezerwuje prawo do wprowadzania zmian. Jeżeli razem z siłownikiem dostarczono inny schemat należy się nim posługiwać. Objaśnienie oznaczeń:

* - gwiazdką oznaczono połączenie przy stosowaniu wyłączników momentowych (i:~iko)

N - neutralny L - faza LS Close - wyłącznik końcowy "zamknięte" LS Open - wyłącznik końcowy "otwarte" TS Close - wyłącznik momentowy zamknięcia TS Open - wyłącznik momentowy otwarcia heater - grzejnik antykondensacyjny kolory przewodów: INCQMING POWER r-··----·...' - - - - - , yellow - żólty N L blue - niebieski black - czarny purple - purpurowy red - czerwony white - biały 16Amp ~~ C~ g reen - zielony ;< eLOSE ~EN o brown - brązowy ...J Ul :J .J

...J

W

EL35/55 1 -fazowy-

>-

Ol

-- - b

IYr w

/

~

1\

i9

' - --

3.

~w

~

:sr •

[ID.

-

5

•"

« ~

o

l,NOr eo~ L

MOTOR ~'V

'o-"

--' .J

'C

UJ

~

;<

>-

co.

--b

NOr

l1MITSWITCH CLOSE1

N

- - - -- -

.9

B

o

<t

d

7

6 ;<

'"u

l'\

~------

10

""'w '"'"

z

;<

" "''"

w

:J

U

--'

"'

"

"'"

"'

L --uJ.J.l"

L1MITSWtTCH Of'EN2

EL100Aso 2=SLUE

L

11

z

J=~ACK

Hr'Alt:R lOW

EL200/aoo

4.GROWN

:':QA.Ck 3~eLUE

("SIWI"N

EL100/150 1 -fażowy­ (EL2DD-EL8DD)

l--CLOSe.

5

,13

J

7

16Arnp

OPEN

B

, - ijE-'

9

14

,10

"o';

w

:3 lU COM

0,.NC

MOTOR 1 rv

"

INO

ffi

12

MAN_EL500-800_PL  

silnychwibracjii nagłych zmiantemperatury. '-- 2.Doprzechowywaniazaleca siępozycjęstojącą. (Pracawdowolnejpozycji.) 3.Niepowinien być przech...