Page 1

Instalowanie Systemu Sterowania DeltaVTM


Spis treści Witamy.........................................................................................................................iv O tej instrukcji..................................................................................................................................v Założenia..........................................................................................................................................v Oznaczenia.......................................................................................................................................v

Rozdział 1 Przegląd...............................................................................................1-1 System DeltaV...............................................................................................................................1-1 Wyposażenie Systemu DeltaV......................................................................................................1-2 Nośniki poziome DeltaV...........................................................................................................1-2 Nośniki pionowe DeltaV...........................................................................................................1-3 Magistrala Lokalna....................................................................................................................1-3 Podsystem WE/WY systemu DeltaV........................................................................................1-4 WE/WY Series 2 systemu DeltaV.............................................................................................1-7 Przyłącza redundancyjne...........................................................................................................1-8 Zasilanie Obiektowe z jednej Magistrali...................................................................................1-8 Redundancyjne Zasilanie Obiektowe z jednej Magistrali.........................................................1-8 Kontroler DeltaV.......................................................................................................................1-8 Zasilanie systemu DeltaV..........................................................................................................1-9 Rezerwowe Źródło Zasilania (UPS)..........................................................................................1-9 Stacja robocza DeltaV i i oprogramowanie systemowe ...........................................................1-9 Sieć sterująca DeltaV...............................................................................................................1-10 Sieć zdalna DeltaV...................................................................................................................1-12 Zasilacze stacjonarne...............................................................................................................1-15

Rozdział 2 Instalowanie systemu DeltaV............................................................2-1 Znak CE........................................................................................................................................2-1 Narzędzia wymagane do instalacji............................................................................................2-2 Wytyczne okablowania..............................................................................................................2-2 Ograniczenia momentu obrotowego..........................................................................................2-2 Rozpoczęcie pracy ze sprzętem DeltaV........................................................................................2-3 Instalowanie systemu....................................................................................................................2-6 Instalowanie szyn typu DIN i nośników...................................................................................2-6 Podłączenie zasilacza obiektowego do jednej magistrali.......................................................2-12 Instalowanie Interfejsu WE/WY DeltaV................................................................................2-17 Instalowanie Kontrolera DeltaV.............................................................................................2-20 Instalowanie zasilacza systemowego DeltaV.........................................................................2-21 Instalowanie stacji roboczej DeltaV.......................................................................................2-25 Instalowanie UPS’a w systemie DeltaV.................................................................................2-27 Ustawianie sieci sterującej systemu DeltaV...........................................................................2-28 Podłączenie zasilania do systemu...........................................................................................2-35 Ustawianie sieci zdalnej systemu DeltaV...................................................................................2-38 Ustawianie serwera sieciowego..................................................................................................2-38 Adresy IP.................................................................................................................................2-39 Maska podsieci........................................................................................................................2-39 Tryb nadawania.......................................................................................................................2-39

ii


Rozdział 3 Sprawdzanie i rozwiązywanie problemów systemu DeltaV...........3-1 Sprawdzanie systemu......................................................................................................................3-2 Krok 1. Sprawdzenie połączeń przewodów...............................................................................3-2 Krok 2. Sprawdzenie napięcia zasilania....................................................................................3-2 Krok 3. Sprawdzenie wskazań diod LED na każdym urządzeniu.............................................3-2 Krok 4. Sprawdzenie obszaru okablowania.............................................................................3-27 Rozwiązywanie problemów w systemie......................................................................................3-28 Używanie Eksploratora DeltaV................................................................................................3-28 Używanie diagnostyki stacji roboczej......................................................................................3-30 Używanie DeltaV Diagnostics.................................................................................................3-30 Przewodnik rozwiązywania problemów......................................................................................3-30 Uzyskiwanie pomocy...................................................................................................................3-34 Pomoc online............................................................................................................................3-34 Podręczniki online................................................................................................................... 3-34 Instrukcje obsługi.....................................................................................................................3-34 Serwis Techniczny....................................................................................................................3-35

iii


Witamy Witamy w Systemie sterowania DeltaV firmy Emerson Process Management. System DeltaV oferuje łatwy do zainstalowania sprzęt i silnie rozbudowane, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie dopasowane do rozmiaru systemu w celu zaawansowanego sterowania procesami.

O tej instrukcji Ta instrukcja została stworzona, aby pomóc w instalowaniu systemu DeltaV i jak najszybszym jego uruchomieniu. Została podzielona na 3 rozdziały. ƒ Rozdział 1, Przegląd zapewnia ogólne informacje o sprzęcie systemu DeltaV ƒ Rozdział 2, Instalowanie systemu DeltaV, opisuje zalecenia odnośnie przygotowania do instalacji, zawiera spis niezbędnych narzędzi, zawiera zwięzły opis kroków wymaganych do zainstalowania systemu oraz szczegółowe instrukcje i schematy. ƒ Rozdział 3, Sprawdzanie i rozwiązywanie problemów systemu DletaV, zawiera wytyczne, aby pomóc zapewnić, że system został prawidłowo zainstalowany oraz w pomoc przy problemach ze sprzętem.

Założenia Założono, że użytkownik zapoznał się z Site Preparation Guide for DeltaV Automation Systems i wykonał instrukcje do odpowiedniego przygotowania terenu w celu zasilenia i uziemienia systemu DeltaV. Ten dokument jest dostępny w firmie Emerson Process Management lub w biurze sprzedaży lub można go uzyskać w Podręcznikach Online’owych.

iv


Oznaczenia Ostrzeżenia, uwagi i procedury zostały użyte w tej dokumentacji, w celu uwypuklenia ważnych informacji.

Ostrzeżenie Ostrzeżenie opisuje krytyczną procedurę, którą należy wykonać, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia sprzętu.

Przestroga Przestroga opisuje procedurę, którą należy wykonać, aby zapobiec wadliwemu działaniu sprzętu.

Uwaga Uwaga jest procedurą lub instrukcją, która pomoże zrozumieć i obsługiwać system. ¾ Wyszczególnia kroki konieczne do wykonania procedur instalacji.

v


Rozdział 1 Przegląd Ten rozdział dostarcza ogólnych informacji na temat sprzętu systemu DeltaV.

System DeltaV System automatyki DeltaV składa się z następujących składników. ƒ Jednego lub więcej podsystemów WE/WY, które przetwarzają informacje z urządzeń polowych ƒ Jednego lub więcej regulatorów, które wykonują sterowanie lokalne i zarządzają danymi i komunikacją między podsystemem WE/WY a Siecią Sterującą. ƒ Zasilacze ƒ Jedną lub więcej stacji roboczych, które zapewniają graficzny interfejs użytkownika ƒ Sieć Sterującą, która zapewnia komunikację między węzłami systemu. Rysunek 1-1 pokazuje ogólny schemat systemu DeltaV.

Stacja robocza

Pierwotna Sieć Sterująca Hub Pierwotny Wtórna Sieć Sterująca Hub Wtórny Zasilanie Systemu Podsystem WE/WY

Regulator Rysunek 1-1 Schemat ogólny systemu DeltaV

Przegląd

1-1


Wyposażenie systemu DeltaV System DeltaV używa szyn typu DIN montowanych na wzajemnie połączonych nośnikach i komponentach, które są zaprojektowane do instalowania w obudowie. Nośniki zapewniają połączenia mocy i komunikacji. Podsystem WE/WY i regulator są jednostkami modułowymi; są po prostu wtykane w nośniki. Nośniki DeltaV są mocowane na standardowych 35mm (1,38 cala) szynach DIN typu T lub G. System DeltaV podtrzymuje zarówno nośniki poziome, jak i pionowe. Nie wolno podłączyć nośnika pionowego do poziomego i odwrotnie. Należy wybrać 1 konfigurację nośników. Większość procedur i rysunków w tej instrukcji odnosi się do nośników poziomych. Aby uzyskać dalsze informacje na temat nośników pionowych, proszę zajrzeć do Dodatku M., natomiast informacje o szafach sterowniczych i obudowach znajdują się w Dodatku I.

Nośniki poziome systemu DeltaV Są trzy typy nośników do mocowania poziomego: ƒ zasilania 2 gałęziowego/nośnika regulatora ƒ 8-gałęziowego poziomego nośnika interfejsu WE/WY ƒ 8-gałęziowego I.S. Nośnika interfejsu WE/WY Liczba odnosi się do liczby dostępnych slot’ów do podłączenia sprzętu do nośnika. Nośniki interfejsu WE/WY są podłączone koniec z końcem lub za pomocą kabla.

Uwaga W tej dokumentacji, odnośniki na górze, dole, z lewej i prawej strony zakładają, że patrzysz na sprzęt zamontowany na poziomych szynach DIN. Zasilanie 2 gałęziowe/Nośnika regulatora systemu DeltaV Zasilanie 2 gałęziowe/Nośnika regulatora dostarcza moc i połączenia komunikacyjne dla poziomo zamontowanego regulatora oraz kart WE/WY. Na nośniku zamocowany jest jeden zasilacz i jeden regulator lub dwa zasilacze. 8-gałęziowego I.S. Nośnika interfejsu WE/WY Poziomo zamontowany nośnik interfejsu WE/WY zapewnia moc i połączenia komunikacyjne dla podsystemu WE/WY.

1-2


Nośniki pionowe systemu DeltaV Są cztery typy nośników do mocowania pionowego: ƒ Dwa typy zasilania 4 gałęziowego/nośnika regulatora ƒ Dwa typy 8-gałęziowego nośnika interfejsu WE/WY

Magistrala Lokalna Magistrala lokalna składa się z następujących elementów: ƒ Wewnętrznej magistrali mocy na nośniku mocy/interfejsu ƒ Magistral na współdziałających nośnikach interfejsu WE/WY ƒ Kabli łączących Magistrala lokalna zasila regulator i podsystem WE/WY i zapewnia komunikację pomiędzy kartami. Zasilanie systemu (12 V DC) może być podzielone wzdłuż długości magistrali lokalnej. Magistrala lokalna zawiera całe okablowanie i nie może być dłuższa niż 6,5 m, jak pokazano na Rysunku 1-2. 6,5 m od początku do końca

Regulator Zasilanie Systemu

Podsystem WE/WY

Podsystem WE/WY Rysunek 1-2 Przykład magistrali lokalnej

1-3


Podsystem WE/WY DeltaV Podsystem WE/WY DeltaV zawiera interfejs WE/WY zamocowany na jednym lub więcej 8gałęziowym nośnikach interfejsu i opcjonalne źródło mocy dostarczające zasilanie do urządzeń polowych. Interfejs WE/WY składa się z następujących komponentów: ƒ Przyłącza WE/W, które zatrzaskuje się w nośniku interfejsu WE/W, aby zapewnić skręcone zakończenia dla okablowania polowego. ƒ Karty WE/WY, które zatrzaskują przyłącza WE/WY na nośniku interfejsu WE/WY i przekształcają sygnały polowe w format cyfrowy do sterowania i komunikacji. Taki układ pozwala zainstalować przyłącza WE/WY i podłączyć okablowanie polowe przed zainstalowaniem innych urządzeń, a zatem i zredukować czas instalowania i konserwacji.

Uwaga Przyłącza WE/WY dla regularnych nośników WE/WY są szare. Przyłącza dla nośników Samoistnie Bezpiecznych są niebieskie. Nigdy nie wolno używać szarych przyłączy dla regularnych nośników WE/WY na nośnikach Samoistnie Bezpiecznych.

1-4


System może używać następujących typów przyłączy WE/WY: ƒ Z bezpiecznikiem ƒ Bez bezpiecznika ƒ 4-przewodowe bez bezpiecznika ƒ Fieldbus H1 ƒ Szeregowe 2 H1 ƒ Przyłącze interfejsu ƒ Przyłącze Profibus DP ƒ RTD, omy ƒ Termopara, mV ƒ 10 pinowego zakończenia ƒ 16 pinowego zakończenia ƒ 24 pinowego zakończenia ƒ 32- kanałowe ƒ 8-kanałowy I.S. ƒ 16-kanałowy I.S. ƒ Przyłącze Redundancyjne Wejścia Analogowego ƒ Przyłącze Redundancyjne Wyjścia Analogowego ƒ Przyłącze Redundancyjne Cyfrowe ƒ Przyłącze Redundancyjne H1 ƒ Przyłącze Redundancyjne Interfejsu

Ostrzeżenie Przed włożeniem kart WE/WY proszę się upewnić, że karty WE/WY i przyłącza są kompatybilne. Niekompatybilność karty WE/WY i przyłącza może spowodować uszkodzenie karty.

1-5


System może używać następujących typów kart WE/WY: ƒ Wejścia: - Wejście Analogowe, 8-kanałowe - Wejście Analogowe, 8-kanałowe, 2 wejścia analogowe HART i szeregowe, 8-kanałowe, 4-20 mA, HART - Wejście Analogowe, 8-kanałowe, 1-5 VDC - Interfejs – AS - Urządzenie Sieciowe - Wejście Cyfrowe, 8-kanałowe, 24 VDC, izolowane - Wejście Cyfrowe, 8-kanałowe, 24 VDC, styczność bezprądowa i 2 Szeregowe WE cyfrowe, 8-kanałowe, 24 VDC, styczność bezprądowa - Wejście Cyfrowe, 8-kanałowe, 120 VAC, izolowane - Wejście Cyfrowe, 8-kanałowe, 120 VAC, styczność bezprądowa - Wejście Cyfrowe, 8-kanałowe, 230 VAC, izolowane - Wejście Cyfrowe, 8-kanałowe, 230 VAC, styczność bezprądowa - Wejście Cyfrowe, 32-kanałowe, 24 VDC, styczność bezprądowa - Fieldbus H1, 2 porty i szeregowy 2 H1, 2 porty - Wielofunkcyjna - Profibus DP - RTD, omy - Sekwencja zdarzeń - Szeregowa, 2 porty, RS232/RS485 i 2 szeregowe, 2 porty, RS232/RS485 - Termopara, mV - I.S. Wejście Analogowe, 8-kanałowe, 4-20 mA, HART - I.S, Wejście Cyfrowe, 16-kanałowe ƒ Wyjścia: - Wyjście Analogowe, 8-kanałowe - Wyjście Analogowe, 8-kanałowe, 2 wyjścia analogowe HART i szeregowe, 8-kanałowe, 420 mA, HART - Wyjście Cyfrowe, 8-kanałowe, 120/230 VAC, izolowane - Wyjście Cyfrowe, 8-kanałowe, 120/230 VAC, wysoki bok - Wyjście Cyfrowe, 8-kanałowe, 24 VDC, izolowane - Wyjście Cyfrowe, 8-kanałowe, 24 VDC, wysoki bok i Szeregowe 2 WY cyfrowe, 24 VDC - Wyjście Cyfrowe, 32-kanałowe, 24 VDC, wysoki bok - I.S. Wyjście Analogowe, 8-kanałowe, 4-20 mA - I.S. Wyjście Cyfrowe, 8-kanałowe Pojedynczy podsystem WE/WY wspiera do 64 kart WE/WY. W celu uproszczenia instalowania i zapewnienia, że interfejs WE/WY jest odpowiedni dla środowiska urządzenia, przyłącza WE/WY mają klawisze ochrony okablowania polowego, które odpowiadają klawiszom na kartach WE/WY. Te klawisze zapewniają, że karta WE/WY i przyłącze WE/WY są dopasowane do siebie; kartę WE/WY wkłada się do przyłącza WE/WY jeśli tylko zgadzają się klawisze.

1-6


WE/WY typu Series 2 systemu DeltaV Wymienione niżej karty WE/WY typu Series 2 systemu DeltaV wspierają redundancję: ƒ Wejście Analogowe Series 2, 4-20 mA z HART ƒ Wyjście Analogowe Series 2, 4-20 mA z HART ƒ Wejście Cyfrowe Series 2, 8-kanałowe, 24 VDC, styczność bezprądowa ƒ Wyjście Cyfrowe Series 2, 8-kanałowe, 24 VDC, ƒ H1 Series 2 ƒ Szeregowe Series 2 Series 2, karty o możliwościach redundancyjnych są skonfigurowane, automatycznie rozpoznawane, modernizowane i działają, jak karty Series 1. Jednokierunkowe karty Series 2 mogą funkcjonować jako zastępstwo dla jednokierunkowych kart Series 1 tego samego typu. Za wyjątkiem jednokierunkowej karty H1 Series 2, która wymaga przyłącza H1 Series 2, nie jest wymagana zmiana okablowania, aby zastąpić kartę Series 1. Karty Series 2 wysyłają raporty o swoim trybie działania (jednokierunkowy lub redundancyjny) do sterownika DeltaV opartego na typie przyłączy, na których są zainstalowane. Nowe redundancyjne przyłącza dostarczają zakończeń okablowania dla redundancyjnych kart. Jeśli karta jest zainstalowana w redundancyjnym przyłączu to raporty są wysyłane samoistnie jako działanie w trybie redundancyjnym; w przeciwnym razie raporty są wysyłane jako działanie w trybie jednokierunkowym.

Uwaga Karty Series 2 muszą być używane z kontrolerem MD, gdy są podłączone do przyłączy redundancyjnych i działają w trybie redundancyjnym. Kontroler M5 nie rozpozna karty Series 2 podłączonej do przyłącza redundancyjnego. Przy innych niż redundancyjne przyłączach nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie czy sprzęt do wsparcia redundancji. Przyłącze redundancyjne obejmuje dwa sąsiednie sloty na magistrali. Karta WE/WY składa się z dwóch kart Series 2 zainstalowanych w przyłączu redundancyjnym.

Uwaga Zarówno dla nośników poziomych, jak i pionowych, niższy numer slotu z redundancyjnej pary musi być nieparzysty, natomiast wyższy numer slotu musi być następną wyższą liczbą parzystą. Na przykład, redundancyjna para może być zainstalowana w slotach 1 i 2, 3 i 4, 9 i 10. Redundancyjne pary nie mogą być zainstalowane w slotach 6 i 7, 24 i 25. Narzędzia konfiguracyjne takie jak DeltaV Explorer narzucają to wymaganie. Podwójne redundancyjne przyłącza wymagają tylko pojedynczego zestawu kabli dla każdego redundancyjnego kanału lub segmentu magistrali. (Wyjątkiem jest przyłącze Redundancyjnego Interfejsu, które używa dwóch zestawów kabli dla szeregowej karty Series 2. Jeden zestaw jest używany dla każdego interfejsu, takiego jak komputer). Redundancyjne przyłącza zawierają przyłącza wkręcane przeznaczone dla odpowiedniego typu karty, a sygnały z tych przyłączy są podłączone do obu kart w redundancyjną parę. Jeśli wszystkie karty są redundancyjne, to kontroler może wspierać do 32 redundancyjnych par. Aby uzyskać więcej informacji na temat kart Series 2 proszę zajrzeć do Podręczników Online’owych. 1-7


Przyłącza Redundancyjne System może używać następujących typów przyłączy redundancyjnych: ƒ Przyłącza Redundancyjne Dyskretne ƒ Przyłącza Redundancyjnego Wejścia Analogowego ƒ Przyłącza Redundancyjnego Wyjścia Analogowego ƒ Przyłącza Redundancyjnego H1 ƒ Przyłącza Redundancyjnego Interfejsu

Zasilanie Obiektowe z jednej Magistrali Wiele kart WE/WY używa zasilania 24 VDC do zasilania urządzeń podłączonych do magistrali. Te karty zostały zaprojektowane do działania na napięciu 21.6 do 26.4 VDC (24VDC ±10%). W celu zminimalizowania okablowania, źródło mocy można podłączyć bezpośrednio do nośnika interfejsu WE/WY, aby dostarczyć moc do urządzeń polowych, które są podłączone do tych kart. Źródłem mocy może być Zasilanie Główne system DeltaV lub własne źródło. Upewnić się, że zasilacz spełnia wymagania odnośnie zakresu napięć (21.6 do 26.4 VDC) wymaganego dla kart, które są używane przez magistralę. Niektóre karty WE/WY używają innego napięcia niż 24 VDC, a inne nie używają mocy wzbudzenia z magistrali do zasilenia związanych z nimi urządzeń polowych.

Redundancyjne Zasilanie Obiektowe z jednej Magistrali Jeśli system wymaga redundancyjnego zasilacza 24 VDC dla obwodów polowych, to należy użyć diod funktora LUB (takiego, jak Weidmuller USA #996541 modułu podwójnego prostownika diodowego), aby odizolować uszkodzenia na jednym zasilaniu z zasilacza do połączeń na magistrali.

Kontroler DeltaV Sterownik wykonuje sterowanie lokalne i zarządza komunikacją między podsystemem WE/WY i Siecią Sterującą. Jest zamocowany w prawym slocie 2-gałęziowego nośnika moc/sterownik. Można również zainstalować dodatkowy sterownik dla sterownika redundancyjnego.

Zasilanie systemu DeltaV System DeltaV wspiera zasilacz systemowy (AC/DC), przechodzący przez cały system zasilacz (DC/DC - elektroniki) i zasilacz systemowy (podwójny DC/DC), jak również zasilacz systemowy Samoistnie Bezpieczny.

1-8


Zasilanie systemu DeltaV Zasilacz systemowy mocuje się na każdym z 2-gałęziowych nośników moc/sterownik i dostarcza on zasilanie do sterownika oraz podsystemu WE/WY. Można również dołożyć zasilacze systemowe, aby uzyskać większą moc lub zapewnić redundancję zasilania. Są trzy typy zasilaczy systemu DeltaV: ƒ Zasilacz systemowy (AC/DC) – akceptuje napięcie 120/230 VAC i dostarcza napięcie 12 VDC, 5 VDC lub 3.3 VDC do sterownika i podsystemu WE/WY. ƒ Zasilacz rozgałęzień systemu (DC/DC) – akceptuje napięcie 12 VDC i dostarcza napięcie 12 VDC, 5 VDC lub 3.3 VDC do sterownika i podsystemu WE/WY. Ten zasilacz wymaga zasilacza stacjonarnego dla mocy wejściowej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat „Zasilaczy Stacjonarnych” proszę zajrzeć na stronę 1-17. ƒ Zasilacz systemowy (podwójny DC/DC) akceptuje napięcie 12 VDC i dostarcza napięcie 12 VDC, 5 VDC lub 3.3 VDC do sterownika i podsystemu WE/WY. Ten zasilacz wymaga zasilacza stacjonarnego dla mocy wejściowej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat „Zasilaczy Stacjonarnych” proszę zajrzeć na stronę 1-17.

Zasilacz systemowy samoistnie bezpieczny (SB) systemu DeltaV Zasilacz samoistnie bezpieczny jest mocowany na samoistnie bezpiecznym nośniku zasilacza i dostarcza on zasilanie do samoistnie bezpiecznego podsystemu WE/WY. Można zainstalować do 10 samoistnie bezpiecznych zasilaczy w jednym systemie DeltaV. Można dołożyć dodatkowy zasilacz dla schematu redundancyjnego n+1 prowadzącego do całkowitej liczby samoistnie bezpiecznych zasilaczy równej 11. Zasilacze SB akceptują napięcie 18.5-36 VDC i dostarczają napięcie 12 VDC do SB podsystemu WE/WY. Gdy używane są wielokrotne SB zasilacze, to moc zostaje rozdzielona na poszczególne karty.

Rezerwowe Źródło Zasilania (UPS) UPS jest urządzeniem zapasowym dla sterownika DeltaV lub stacji roboczej DeltaV w przypadku wystąpienia przestojów w zasilaniu lub zwarć. UPS pozwala sterownikowi lub stacji roboczej na ciągłe działanie i na przetwarzanie bieżących danych procesowych nawet w przypadku braku zasilania z sieci.

Stacja Robocza Systemu DeltaV i Oprogramowanie Systemowe Stacja robocza i oprogramowanie systemowe dostarczają graficzny interfejs użytkownika, aby pomóc w konfiguracji systemu, wykonać obszerne sprawdzenia diagnostyczne, sterować procesem, gromadzić raporty i dane historyczne. Identyfikator systemu DeltaV dostarczany wraz z licencjonowanym pakietem jest łącznikiem, który wkłada się do równoległego portu drukarki w stacji roboczej ProfessionalPLUS. Nadaje to każdemu systemowi DeltaV unikalną identyfikację, która pozwala instalować i przesyłać zmiany do systemu. Identyfikator systemu nie jest wymagany do ciągłego jego działania lub po zrestartowaniu systemu. Stacja robocza ProfessionalPLUS jest wymagana do funkcjonowania jako Microsoft NT Server, jeśli sieć sterująca systemu DeltaV składa się ze stacji roboczej ProfessionalPLUS i pięciu innych stacji roboczych.

1-9


Sieć Sterująca Systemu DeltaV Sieć Sterująca jest izolowaną lokalną siecią komputerową (LAN) Ethernet, która zapewnia komunikację między kontrolerami, a stacjami roboczymi. Używa standardowych koncentratorów dla połączeń komunikacyjnych. Można dodać opcjonalny koncentrator 10BaseT/100Base-TX podwójnej prędkości dla sieci z więcej niż czterema stacjami roboczymi, natomiast przełącznik można dodać w sieciach z więcej niż 20 kontrolerami i 32 węzłami. Sieć sterująca jest dedykowana dla systemu DeltaV. Oddzielny interfejs Ethernet’u jest zapewniony poprzez aplikację DeltaV Application Station i służy do podłączenia systemu DeltaV do rozbudowanej sieci LAN. Pierwotny sposób podłączenia sieci LAN do systemu DeltaV lub do uruchomienia aplikacji spoza DeltaV (innej niż Microsoft Excel) odbywa się za pomocą aplikacji DeltaV Application Station.

Ostrzeżenie Podłączenie jakiegokolwiek sprzętu spoza systemu DeltaV do Sieci Sterującej systemu DeltaV może spowodować nieprzewidziane działania systemu. Sieć Sterująca została zaprojektowana jako redundancyjna dla bezpieczeństwa komunikacji. Sieć wtórna jest poprowadzona przez oddzielną siec Ethernet. Standardowa Kategoria 5 pary ekranowanego okablowania (ScTP) może być używana dla Sieci Sterującej na dystansach mniejszych niż 100 m. Karta i kabel interfejsu światłowodowego mogą być użyte do zwiększenia dystansów nawet do 2 kilometrów dla potrzeb systemu DeltaV. Dla aplikacji, które wymagają większych odległości Sieci Sterującej, są dostępne na rynku konwertery, które dają możliwość zwiększenia odległości. Dostępnych jest kilka możliwych układów Sieci Sterującej dla różnych rozmiarów systemu i jego wymagań. Rysunek 1-4 i 1-5 pokazują przykłady układów Sieci Sterującej przy użyciu okablowania ScTP. Jeśli system DeltaV składa się tylko z jednej stacji roboczej i jednego kontrolera, to można podłączyć sieć DeltaV bez używania koncentratora. Kabel musi być wyprowadzony bezpośrednio ze stacji roboczej do kontrolera. Rysunek 1-3 pokazuje przykład systemu bez koncentratora. Stacja robocza

Kontroler Brak kabla koncentratora, ekranowane łączników na obu końcach

Rysunek 1-3

Przykład systemu bez koncentratora

Uwaga Kabel bez koncentratora jest dla systemów z Siecią Sterującą bez Koncentratora. Jego okablowanie różni się od standardowych kabli Ethernet’u używanych z Siecią Sterującą z Koncentratorem w systemie DeltaV.

1-10


Stacja robocza Koncentrator pierwotny

Kontroler

Koncentrator wtórny Kabel STP Kat. 5 Maks. długość: 100 m.

Kabel STP Kat. 5 Maks. długość: 100 m. Rysunek 1-4

Przykład Sieci Sterującej (2 węzły)

Stacja robocza

Koncentrator pierwotny

Koncentrator wtórny Zasilacz Systemu, Kontroler i Podsystem WE/WY

Legenda: Pierwotna Sieć Sterująca Wtórna Sieć Sterująca Rysunek 1-5

Przykład Sieci Sterującej (8 węzłów)

1-11


Sieć Zdalna systemu DeltaV Zdalna sieć sterująca to lokalna sieć komputerowa (LAN) Ethernet 10/100baseT, która zapewnia komunikację między zdalnymi stacjami roboczymi, a systemem DeltaV. Zdalna Sieć DeltaV może być dedykowaną siecią LAN, która zawiera tylko zdalne stacje robocze DeltaV lub może być rozwiniętą na całą instalację siecią LAN, która zawiera inne komputery PC lub urządzenia ethernet’owe, takie jak drukarki. Zdalna Sieć DeltaV używa jednego lub więcej koncentratorów Ethernet’owych lub przełączników dla połączeń komunikacyjnych. Należy także użyć router’a w celu zminimalizowania „ruchu” w sieci komputerowej pomiędzy rozwiniętą siecią LAN, a systemem DeltaV. Sieć Zdalna DeltaV jest podłączona do systemu DeltaV za pomocą DeltaV Application Station lub uruchomienie DeltaV Remote Access Server (RAS) w stacji roboczej ProfessionalPLUS. W celu wsparcia aplikacji inżynierskich dla zdalnych stacji roboczych i załadowania wyświetleń z jakiejkolwiek stacji roboczej, sieć zdalna musi być także podłączona do stacji roboczej ProfessionalPLUS.Aby wesprzeć dostęp do danych wsadowych lub sterowania z jakiejkolwiek stacji roboczej, sieć zdalna musi być także podłączona do stacji Application.

Uwaga: Węzły Application Station i ProfessionalPLUS nie zostały automatycznie oznaczone podczas procesu instalowania jako serwery zdalne . Jeśli umożliwimy redundancję sieci zdalnej dla zdalnych węzłów podczas konfigurowania stacji roboczej, to należy umożliwić redundancję dla każdego węzła Application Station i ProfessionalPLUS, które są podłączone do sieci zdalnej. Jeśli to nie jest zrobione, to nie będzie możliwości zdalnego podglądu danych, jeśli zostanie utracone zostanie połączenie sieci Pierwotnej. Sieć zdalna DeltaV może być jednokierunkowa lub redundancyjna. Do wspierania Sieci Zdalnej DeltaV dostarczono w stacjach roboczych Application Station i ProfessionalPLUS dodatkowe karty interfejsu Ethernet, oddzielone od interfejsów sieci sterującej. Okablowanie i instalacja dla sieci zdalnej powinno przebiegać w ten sam sam sposób, jak dla sieci sterującej. Zajrzyj do „Wytyczne Okablowania” na stronie 2-2 i „Wymagania Instalacyjne Sieci Sterującej” na stronie 2-32. Sieć zdalna jest także przeznaczona dla opcji przyłączenia różnych sieci, takich jak Microwave lub połączenie dzierżawione liniowe jak również bezpośrednie standardowe połączenie sieci LAN. Gdy używamy opcji połączeń sieci wolnej, to zdalne stacje robocze mogą być podłączone przez Remote Application Station. Remote Application Station jest podłączona przez Application Station do Sieci Sterującej DeltaV. Ten typ połączenia zwiększa wydajność komunikacji poprzez połączenie sieci wolnej.

1-12


Jest kilka możliwych układów sieci dla różnych rozmiarów systemu i opcji połączeń. Rysunek 1-6 pokazuje sieć zdalną dedykowaną do systemu DeltaV.

Zdalna Stacja Robocza

Zdalna Stacja Robocza

Zdalna Stacja Robocza

Pierwotna Sieć Zdalna

Wtórna Sieć Zdalna Przełącznik

Pro Plus

Przełącznik

Stacja Robocza

Stacja Robocza

App Station

Pierwotna Sieć Zdalna

Wtórna Sieć Zdalna

Przełącznik

Rysunek 1-6

Przełącznik

Dedykowana Sieć Zdalna

1-13


Rysunek 1-7 pokazuje użycie router’a w celu zminimalizowania ruchu w sieci między systemem DeltaV, a zdalną rozbudowaną siecią LAN.

Zdalna Stacja Robocza

Zdalna Stacja Robocza

Instalacja Sieci LAN Przełącznik

Router

Przełącznik

Pro Plus

Stacja Robocza

Stacja Robocza

Pierwotna Sieć Sterująca

Wtórna Sieć Sterująca

Przełącznik

Rysunek 1-7

App Station

Przełącznik

Zdalna Sieć LAN podłączona do systemu DeltaV

1-14


Zasilacze Stacjonarne Zasilacze stacjonarne dostarczają zasilanie do systemu DeltaV i do urządzeń polowych. Moc systemu jest izolowana od mocy urządzeń polowych. Rysunek 1-8 pokazuje jedną z metod dostarczania mocy systemowej i mocy wzbudzenia na jednej magistrali.

24 VDC z rozdziału instalacji

12 VDC

Stacjonarny zasilacz 24 VDC do 12 VDC

Podłączenie zasilania do magistrali

Nośnik interfejsu WE/WY

Zasilanie przechodzące przez system Rysunek 1-8

Przykład zasilania systemu i magistrali.

Można zakupić Zasilacze Stacjonarne systemu DeltaV lub użyć zasilaczy 3-częściowych. Są trzy typy zasilaczy stacjonarnych: ƒ Zasilacz Stacjonarny AC do 24 VDC – akceptuje napięcie 120/230 VAC i dostarcza napięcie 24 VDC do urządzeń polowych i Zasilacza Systemowego (podwójny DC/DC). ƒ Zasilacz Stacjonarny AC do 12 VDC– akceptuje napięcie 120/230 VAC i dostarcza napięcie 12 VDC do Zasilaczy w Całym Systemie (DC/DC) i Zasilaczy Systemowych (podwójny DC/DC). ƒ Zasilacz Stacjonarny 24 VDC do 12 VDC– akceptuje napięcie 24 VDC i dostarcza napięcie 12 VDC do Zasilaczy w Całym Systemie (DC/DC).

1-15


Rozdział 2 Instalowanie Systemu DeltaV Ten rozdział dostarcza zalecenia do przygotowania do instalacji systemu, pokazuje spis niezbędnych narzędzi, zawiera dokładny opis kroków wymaganych do zainstalowania systemu oraz są w nim szczegółowe instrukcje i schematy instalowania systemu.

Uwaga Wszystkie instalacje elektryczne muszą być dostosowane do odpowiednich norm, ustaleń i przepisów.

Znak CE Uwaga Ta instrukcja opisuje procedury instalowania i utrzymania dla produktów, które były testowane, aby uzyskać zgodność z odpowiednimi dyrektywami CE. Aby wszystko odbywało się zgodnie z wytyczonymi normami, produkt musi być zainstalowany zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji.

2-1


Narzędzia wymagane przy instalowaniu Aby zainstalować system DeltaV potrzebujemy następujących narzędzi: ƒ Standardowych narzędzi elektrycznych (woltomierz, szczypce do cięcia drutu, narzędzie do usuwania izolacji, obcążki, próbnik) ƒ Standardowe narzędzia instalacyjne (śrubokręty, wiertarkę ze standardowymi wiertłami) ƒ Narzędzia kabli Ethernet’owych (szczypce do zaciskania, przyrząd pomiarowy do sprawdzania przewodów)

Wytyczne okablowania Kable zasilające i uziemiający oraz punkty obciążenia polowego w podsystemie WE/WY i zasilacze systemowe są zaprojektowane na kable (standardowe lub z izolacją papierową) o przekroju 2,5 mm (14 AWG). Aby wybrać przewód, należy obliczyć dla każdego przewodu oddzielnie maksymalny spodziewany prąd. Lokalne przepisy elektryczne definiują wymagany rozmiar przewodu dla określonego prądu. Do przewodów o niskich poziomach sygnały zaleca się używania ekranowanej, skręconej pary przewodów w celu zredukowania wrażliwości na zakłócenia. Można zamówić nośnik WE/WY z ekranowanym paskiem (aby zakończyć ekranowanie od okablowania polowego) lub bez paska (gdzie zakończenie nie jest konieczne).

Ograniczenia momentu obrotowego Gdy instalujemy szyny DIN i sprzęt DeltaV, to nie wolno przekroczyć ograniczenia maksymalnego momentu obrotowego dla śrub mocujących (patrz Tabela 2-1) Tabela 2-1 Ograniczenie maksymalnego momentu obrotowego dla śrub mocujących Pozycja

Ograniczenie momentu dla śrub mocujących

Zasilacz stacjonarny

2,84 Nm

Unieruchomione szyny DIN

1,32 Nm

Zakończenia przyłącza WE/WY

0,45 Nm

Osłona chroniąca przyłącza WE/WY

0,11 Nm

Karta WE/WY

0,11 Nm

Kontroler

0,11 Nm

Przetwornik mediów

0,11 Nm

Zasilacz systemowy

0,11 Nm

2-2


Rozpoczęcie pracy ze sprzętem DeltaV. Ta sekcja dostarcza dokładny opis kroków wymaganych do zainstalowania systemu. W tym rozdziale znajdują się specyficzne informacje na temat kroków 1-7 instalacyjnych. Informacje na temat kroku 8 znajdują się w rozdziale „Sprawdzanie i rozwiązywanie problemów z systemem DeltaV” na stronie 3-1. Poniższe kroki instalowania systemu są podane w najbardziej ogólnej kolejności. Można wybierać kroki do wykonania w dowolnej kolejności, w zależności od uznania i potrzeb. Przestroga Karty WE/WY oraz Kontroler Systemu DeltaV muszą być zamocowane pionowo na nośnikach poziomych , aby zapewnić im chłodzenie. 1. Zainstalować szyny DIN i nośniki DeltaV • Zainstalować szyny DIN • Zamontować nośnik zasilania/kontrolera oraz nośnik interfejsu W/WY na szynach DIN 2. Zainstalować Interfejs WE/WY DeltaV • Sprawdzić ustawienia klawiszy na przyłączach WE/WY i zamontować je na nośnikach interfejsu WE/WY • Podłączyć okablowanie • Zamontować karty WE/WY na nośniku interfejsu WE/WY

2-3


3. Zainstalować kontroler DeltaV. • Zamontować kontroler na nośniku zasilanie/kontroler

4. Zainstalować zasilacz systemowy DeltaV • Zamontować zasilacz systemowy na nośniku zasilanie/kontroler • Podłączyć wejścia zasilające (Patrz Rysunek J-6 i J-7 – przegląd zasilania)

5. Zainstalować Stację Roboczą i Serwery DeltaV

2-4


6. Ustawić Sieć Sterującą DeltaV. • Zainstalować koncentrator lub przełącznik. • Zamontować kable sieciowe między węzłami.

7. Podłączyć zasilanie do systemu i załączyć je. • Zainstalować stacjonarny zasilacz i podłączyć wejścia zasilania. • Włączyć zasilanie. 8. • • • •

Sprawdzić instalację. Sprawdzić połączenia kabli. Sprawdzić napięcie na zasilaczach. Sprawdzić wskaźniki na urządzeniach i kartach Przeprowadzić test połączeń okablowania polowego.

9. W celu uzyskania informacji o aplikacjach oprogramowania dla systemu DeltaV, przeczytać instrukcję „Getting Started with your DeltaV Automation Software”.

2-5


Instalowanie Systemu Poniższe sekcje opisują, jak zainstalować: ƒ szyny DIN i nośniki ƒ 2-gałęziowy nośnik zasilania kontrolera ƒ 8-gałęziowy nośnik interfejsu WE/WY

Instalowanie szyn DIN i nośników Nośniki zasilanie/kontroler i 8-gałęziowe nośniki interfejsu WE/WY są montowane na standardowych 35 mm szynach DIN typu T lub G. Jeśli użyjemy szyn typu T, to należy użyć cięższych (15 mm głębokości) szyn, ponieważ są one lepiej przystosowane do rozdziału ciężaru dla sprzętu systemu DeltaV. Opcjonalny pasek ekranu zapewnia połączenie dla ekranowanych kabli polowych dla nośnika interfejsu WE/WY. Nie można podłączyć nośnika pionowego do poziomego lub poziomego do pionowego. Należy wybrać jedną konfigurację nośników.

Przestroga Karty WE/WY i Kontroler systemu DeltaV muszą być zamontowane pionowo na nośnikach poziomych w celu odpowiedniego chłodzenia.

2-6


Zalecenia odnośnie szyn DIN Rysunek 2-1 pokazuje sugerowane umieszczenie dla instalacji szyn DIN. W celu uniknięcia problemów luzu śrub mocujących, uniknięcia użycia śrub w poniżej lokalizacji, jak pokazano na rysunku 2-2, należy: ƒ zapewnić obszar 1,3 cm szerokości, od środka 4,5 cm z lewej strony 2-gałęziowego nośnika zasilanie/kontroler ƒ zapewnić obszar 1,3 cm szerokości, od środka 8,3 cm z lewej strony 8-gałęziowego nośnika interfejsu WE/WY Jeśli jest potrzebny więcej niż jeden nośnik, to należy połączyć końce nośników na szynie lub umieścić je na oddzielnej szynie używając kabla Magistrali Lokalnej DeltaV.

Szyna DIN

Krawędź powierzchni montowania

Karta WE/WY (Odniesienie)

Szyna DIN (pokazany typ T)

Szyna DIN Przyłącze WE/WY (Odniesienie)

Powierzchnia montowania

Nośnik WE/WY (Odniesienie) Widok z przodu

Widok z boku

UWAGA: Szyny mogą być typu T lub G

Rysunek 2-1

Instalacja szyn DIN

2-7


2-gałęziowy Nośnik Zasilanie/Kontroler

8-gałęziowy Nośnik Interfejsu WE/WY

Szyna DIN

W tych obszarach unikać używania śrub mocujących do szyn DIN Rysunek 2-2

Instalacja szyn DIN

2-8


Instalowanie 2-gałęziowego Nośnika Kontrolera Zasilania ¾ Aby zainstalować 2-gałęziowy nośnik kontrolera zasilania Patrz Rysunek 2-3 1. Zamontować szynę DIN w odpowiednim miejscu. 2. Podłączyć każdy nośnik zasilanie/kontroler do któregokolwiek nośnika sąsiadującego, tak aby się zatrzasnął. 3. Wykręcić śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na nośniku zasilanie/kontroler. Umieścić nośnik na szynie i dokręcić śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu poczucia oporu.

Uwaga Dwie środkowe śruby są do montowania szyn G, a śruba górna i dolna są do montowania szyn T.

2-gałęziowy Nośnik Zasilanie/Kontroler Szyna DIN Śruby zaciskające dla szyn typu G

Śruby zaciskające dla szyn typu T Rysunek 2-3

Instalowanie -gałęziowego Nośnika Zasilanie/Kontroler

Uwaga Nośniki 2-gałęziowe powinny być montowane razem i z lewej strony jakiegokolwiek nośnika 8gałęziowego.

2-9


Instalowanie 8-gałęziowego Nośnika Interfejsu WE/WY ¾ Aby zainstalować 8-gałęziowy nośnik interfejsu WE/WY Patrz Rysunek 2-4 i 2-5 1. Zamontować szynę DIN w odpowiednim miejscu. 2. Podłączyć każdy nośnik interfejsu WE/WY do któregokolwiek nośnika sąsiadującego, wsuwając go w 48-pinowy łącznik z boku nośników. 3. Wykręcić śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na nośniku interfejsu WE/WY. Umieścić nośnik na szynie i dokręcić śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu poczucia oporu. Dwie środkowe śruby są do montowania szyn G, a śruba górna i dolna są do montowania szyn T. 2-gałęziowy Nośnik Zasilanie/Kontroler

Szyna DIN Rysunek 2-4

Śruby zaciskające Śruby zaciskające dla szyn typu T dla szyn typu G

Punkt okablowania dla opcjonalnego nośnika ekranu (poniżej nośnika)

8-gałęziowy Nośnik Interfejsu WE/WY

Opcjonalny Nośnik Ekranu (poniżej nośnika)

Instalowanie 8-gałęziowego Nośnika Interfejsu WE/WY

4. Jeśli montujemy nośniki interfejsu WE/WY na oddzielnych szynach, to należy połączyć je kablem Magistrali Lokalnej z 48-pinowego łącznika, znajdującego się z prawej strony jednego z nośników do 48-pinowego łącznika z lewej strony następnego nośnika. 5. Zainstalować uziemienie jak pokazano na rysunku 2-5.

2-10


Rysunek 2-5 pokazuje schemat uziemienia nośnia dla Zasilaczy Systemowych

Izolowana wspólna masa

Dedykowany punkt uziemienia sieci instalacji Uziemienie odniesienia DC

2-gałęziowy Nośnik Zasilanie/ Kontroler

8-gałęziowy Nośnik Interfejsu WE/WY

Opcjonalny Nośnik Ekranu

Rysunek 2-5

Podłączenie do następnego Nośnika WE/WY

Przykład 1 schematu uziemienia nośnika.

2-11


Podłączenie zasilacza obiektowego do jednej magistrali Każda para slot’ów zarówno na nośnikach WE/WY pionowych, jak i poziomych ma cztery przyłącza śrubowe do zasilania magistrali polowej. Dwa z nich służą do podłączenia zasilania, a pozostałe dwa do podłączenia zasilania powrotnego. Każde podłączenie zasilania magistrali polowej doprowadza napięcie do dwóch sąsiadujących kart WE/WY. Można użyć różnych zasilaczy stacjonarnych dla każdego podłączenia zasilania magistrali polowej lub rozszerzyć zasilanie na inną parę kart WE/WY. Podłączeni zasilania magistrali polowej zapewnia zasilanie dwóch sąsiadujących kart WE/WY do zasilania urządzeń polowych. Karty 1 i 2 stanowią jedną parę i muszą używać tego samego poziomu napięcia. Podobnie sytuacja wygląda dla kart 3 i 4 z tą różnicą, że poziom napięcia może być inny niż w przypadku kart 1 i 2. Można rozszerzyć zasilanie magistrali polowej, jeśli dodanie następnych dwóch kart WE/WY nie spowoduje przekroczenia wartości znamionowej prądu 6,5 A połączeń źródła. Jeśli tylko istnieje taka możliwość, to z magistrali polowej należy zasilać wszystkie karty jednakowym napięciem. Rysunek 2-6 pokazuje przypisy przyłączy na łączniku magistrali polowej.

Uwaga Decyzja o rozszerzeniu zasilania magistrali polowej zależy od standardów instalacji i procedur. Jednak są wymagane oddzielne zasilacze, rozłączniki, wyłączniki, to nie zaleca się rozszerzania zasilania.

Ostrzeżenie Moc polowa dla jednej pary kart WE/WY może być rozszerzona poprzez dodatkową parę kart WE/WY, ale tylko wtedy gdy mają one takie same wymagania napięciowe.

Ostrzeżenie Jeśli rozszerzymy zasilanie magistrali polowej usuwając łącznik, to w ten sposób odłączymy zasilanie od wszystkich dołączonych łączników.

2-12


Ostrzeżenie Jeśli używane jest więcej niż jedno źródło zasilania magistrali, to należy umieścić etykietę obok łączników zasilania z napisem „ UWAGA: WIĘCEJ NIŻ JEDEN AKTYWNY OBWÓD. PATRZ SCHEMAT INSTALACYJNY”.

Widok z tyłu Podłączenie zasilania zwrotnego

Podłączenie zasilania zwrotnego

Łącznik zasilania magistrali Łącznik na płytce drukowanej Widok z przodu

Łącznik Nośnik Interfejsu WE/WY

Nośnik Interfejsu WE/WY

Widok z boku Rysunek 2-6

Łącznik Zasilania Magistrali

2-13


Klucze dostarczone wraz z dwu-częściowym łącznikiem zapobiegają uszkodzeniu kart w przypadku, gdy po ich zainstalowaniu zostanie podłączone nieprawidłowe źródło zasilania. Zainstalować klucze w każdym z łączników zasilania polowego opartego na podłączonym do tego łącznika źródle zasilania. Ponieważ magistrala polowa może być zasilania oddzielnie do każdej połowy łącznika, to należy się upewnić, że klucze zostały zainstalowane po obu stronach. Rysunek 2-7 jest przykładem zasilania tylko 120 VAC.

Widok z tyłu Łącznik zasilania magistrali Klawisz z wcięciem Klawisz długi, ukośny Klawisz krótki, ukośny

Nośnik Interfejsu WE/WY Łącznik na nośniku płyty PC

Podłączenie zasilania

Klawisz z wcięciem Rysunek 2-7 Przykład Podłączenia Klawiszy Zasilania Magistrali Polowej (tylko dla 120VAC)

2-14


Można ustawić własny standard dla schematu klawiszy, który będzie spełniał wymagania użytkownika. Rysunek 2-8 pokazuje przykład takiego schematu.

Kluczowanie Pierwszych Dwóch Slotów

Kluczowanie Sąsiednich Slotów

Wymienialny łącznik zasilania polowego

Łącznik montowany na płytce drukowanej

Pierwsze Dwa Sloty Napięcie Zasilania Magistrali Polowej

Sloty z zainstalowanymi kluczami

24 VDC

ABCd

120 VAC

ABcD

230 VAC

AbCD

Rysunek 2-8 Przykład schematu kluczowania zasilania magistrali polowej

Uwaga Tego łącznik można używać dla zasilania zarówno DC, jak i AC. ¾ Aby okablować stacjonarny zasilacz magistrali polowej 1. Jeśli zasilanie magistrali polowej ma tylko jedną parę kart WE/WY i nie jest rozszerzone o dodatkowe karty WE/WY, to należy podłączyć okablowanie do przypisanego przyłącza śrubowego na górze nośnika interfejsu WE/WY jak pokazano na rysunku 2-9.

Uwaga Można także usunąć przyłącza śrubowe w celu zainstalowania okablowania i założyć je ponownie na nośniku interfejsu WE/WY po zainstalowaniu okablowania

2-15


Podłączenie dla dwóch kart WE/WY Podłączenie zasilania zwrotnego pierwotnego

Podłączenie zasilania pierwotnego

Podłączenie dla sąsiednich kart WE/WY Podłączenie zasilania zwrotnego wtórnego

Podłączenie zasilania wtórnego

Rysunek 2-9 Schemat okablowania zasilania magistrali polowej Ostrzeżenie Gdy zasilanie zostanie rozszerzone, to usunięcie łącznika spowoduje przerwanie połączenie między zasilaczem, a urządzeniami z prądem.

Podłączenie dla dwóch modułów

Dodatkowy łącznik do rozszerzenia zasilania

Podłączenie dla sąsiednich modułów

Opcjonalne przewody do rozszerzenia zasilania do następnych slot’ów łącznika

Rysunek 2-10 Schemat okablowania zasilania magistrali polowej (rozszerzone zasilanie)

2-16


Instalowanie Interfejsu WE/WY DeltaV Aby zainstalować interfejs WE/WY, zainstaluj przyłącza WE/WY na nośniku interfejsu WE/WY i podłącz przewody do przyłączy WE/WY. Następnie na nośniku interfejsu WE/WY zainstaluj karty WE/WY. Kroki instalowania zarówno kart jednokierunkowych, jak i redundancyjnych oraz przyłącza są omówione w poniższych procedurach. ¾ Aby zainstalować przyłącze WE/WY Patrz rysunek 2-11 i 2-12. 1. Sprawdź ustawienie kluczy na odpowiedniej karcie WE/WY i ustaw klucze na przyłączu WE/WY, tak aby pasowały do siebie. 2. Umieść przypisane lokalizacje slot’u na nośniku interfejsu WE/WY. Umieść etykiety z tyłu przyłączy WE/WY przez slot’y na nośniku i wciśnij przyłącze WE/WY, aby się zablokowało na swoim miejscu, jak pokazano na rysunku 2-11. 2-gałęziowy Nośnik Zasilanie/Kontroler

Szyna DIN

8-gałęziowy Nośnik Interfejsu WE/WY

Przyłącze WE/WY

Rysunek 2-11 Instalowanie przyłączy WE/WY

2-17


3. Podłączyć przewody przyłącza WE/WY jak pokazano na rysunku 2-12.

Uwaga Połączenia przewodów są określone do typów kart WE/WY związanych z przyłączem WE/WY.

Karta WE/WY (Odniesienie)

Bezpieczniki Nieparzyste Nośnik interfejsu WE/WY (Odniesienie) Parzyste Przyłącze WE/WY

Rysunek 2-12 Przeznaczenia kanałów przyłącza WE/WY

Uwaga Przeznaczenia kanałów na rysunku 2-12 odnoszą się do przyłączy WE/WY, przyłącza WE/WY bezpieczników i 4-przewodowego przyłącza.

2-18


¾ Aby zainstalować kartę WE/WY Patrz rysunek 2-13 1. Umieść przypisany slot na nośniku interfejsu WE/WY. 2. Dopasuj łączniki na karcie WE/WY z łącznikami na nośniku WE/WY i przyłączu WE/WY i wciśnij je. 3. Dokręć śruby mocujące.

8-gałęziowy Nośnik Interfejsu WE/WY

2-gałęziowy Nośnik Zasilanie/Kontroler

Szyna DIN

Karta WE/WY

Przyłącze WE/WY

Rysunek 2-13 Instalowanie karty WE/WY ¾ Aby zainstalować przyłącze redundancyjne Przed zainstalowaniem przyłącza redundancyjnego przeczytaj „WE/WY Series 2 DeltaV ” na stronie 1-7. 1. Sprawdź ustawienie kluczy na odpowiednich kartach Series 2 i ustaw klucze na przyłączu WE/WY, tak aby pasowały do siebie. 2. Umieść przypisane lokalizacje slot’u na nośniku interfejsu WE/WY. Pamiętaj, że niższy numer slot’u musi być nieparzysty, a wyższy numer musi być następnym parzystym. Umieść etykiety z tyłu przyłączy WE/WY przez slot’y na nośniku i wciśnij przyłącze WE/WY, aby się zablokowało na swoim miejscu, jak pokazano na rysunku 2-11. 3. Podłączyć przewody redundancyjnego przyłącza WE/WY jak pokazano na schemacie okablowania karty Series 2.

2-19


¾ Aby zainstalować redundancyjną kartę WE/WY Redundancyjna karta WE/WY składa się z dwu kart Series 2 zainstalowanych w redundancyjnym przyłączu. Przed zainstalowaniem przyłącza redundancyjnego przeczytaj „WE/WY Series 2 DeltaV ” na stronie 1-7. 1. Umieść przypisany sloty na nośniku interfejsu WE/WY. 2. Dopasuj łączniki na karcie WE/WY z łącznikami na nośniku WE/WY i redundancyjnym przyłączu WE/WY i wciśnij je. 3. Dokręć śruby mocujące.

Instalowanie Kontrolera DeltaV Dla systemów z kontrolerem jednokierunkowym, kontrolery są montowane na prawym slocie 2gałęziowego nośnika zasilanie/kontroler.

Uwaga Można użyć rezerwowego źródła zasilania (UPS), aby podtrzymać zasilanie kontrolera podczas przerw w dostawie energii do systemu. UPS pozwala na ciągłe działanie kontrolera, aby utrzymywać bieżące dane procesowe nawet gdy nie ma zasilania z sieci. W celu poznania dalszych specyfikacji UPS’a, proszę skontaktować się z producentem. ¾ Aby zainstalować kontroler Patrz rysunek 2-14 1. Dopasuj łączniki z tyłu kontrolera z łącznikami prawego slotu 2-gałęziowego nośnika zasilanie/kontroler wciśnij je. 2. Dokręć śruby mocujące. 8-gałęziowy Nośnik Interfejsu WE/WY

2-gałęziowy Nośnik Zasilanie/Kontroler

Szyna DIN

Kontroler

Karta WE/WY

Przyłącze WE/WY

Rysunek 2-14 Instalowanie kontrolera 2-20


Instalowanie Zasilacza Systemowego DeltaV Zasilacz systemowy pobiera moc z sieci lub z zasilacza stacjonarnego i przekształca ją na 12 VDC do zasilania kontrolera i kart WE/WY. Zasilacz systemowy montuje się na którymkolwiek slocie 2-gałęziowego nośnika zasilanie/kontroler. Można też montować go na nośniku 4-gałęziowym. Ta sekcja opisuje połączenia dla zasilacza systemowego jednokierunkowego. ¾ Aby zainstalować zasilacz systemowy Patrz rysunek 2-15 do 2-19. 1. Podłącz przewody zasilania z sieci do wejścia zasilania na górze zasilacza systemowego. Rysunek 2-15 pokazuje okablowanie wejść zasilania dla zasilacza systemowego (AC/DC). Rysunek 2-16 pokazuje okablowanie dla zasilacza DC/DC. Rysunek 2-17 pokazuje okablowanie dla zasilacza systemowego (podwójnego DC/DC). Jeśli jest wtórny system zasilania, to należy podłączyć końce wejść z każdym zasilaczem systemowym. Widok z góry

Ton

Rozdzielnica (AC)

Nośnik

Uziemienie (AC) Punkt neutrealny (AC) Linia (AC)

Zasilacz systemowy

Zasilacz systemowy

Podsystem WE/WY Widok z dołu

Kontroler

Zasilacz systemowy Uwaga: Wbudowany układ sterowania do źródła zasilania

Łącznik przekaźnika alarmu Nośnik

Rysunek 2-15 Schemat okablowania jednokierunkowego dla zasilacza systemowego (AC/DC) 2-21


Widok z góry Rozdzielnica 12 VDC

Nośnik

Zasilacz systemowy

Widok z przodu

Zasilacz systemowy

Kontroler

Zasilacz systemowy Podsystem WE/WY Łącznik przekaźnika alarmu Nośnik

Legenda: 12 VDC VDC zwrotne (Uziemienie) Brak połączenia

Widok z dołu

Rysunek 2-16 Schemat okablowania jednokierunkowego dla zasilacza (DC/DC)

2-22


Widok z góry Rozdzielnica 12 VDC lub 24 VDC

Nośnik

Zasilacz systemowy

Widok z przodu

Zasilacz systemowy

Kontroler

Zasilacz systemowy Podsystem WE/WY Łącznik przekaźnika alarmu Nośnik

Legenda: A 12 VDC B 12 VDC zwrotne (Uziemienie) C 24 VDC D 24 VDC zwrotne (Uziemienie)

Widok z dołu

Rysunek 2-17 Schemat okablowania jednokierunkowego dla zasilacza (podwójny DC/DC)

Uwaga Styk przekaźnika alarmu jest normalnie zwarty.Przekaźnik alarmu został pokazany jako otwarty (warunki braku zasilania) na poniższym rysunku.

2-23


Uwaga Styk przekaźnika alarmu jest normalnie zwarty.Przekaźnik alarmu został pokazany jako otwarty (warunki braku zasilania) na poniższym rysunku.

Styk przekaźnika alarmu normalnie otwarty

Zasilacz systemowy pierwotny

Opcjonalne zasilacze dodatkowe

Wejście bezstykowe

Rysunek 2-18 Okablowanie styku alarmu zasilacza systemowego (warunki braku zasilania) 3. Dopasuj łączniki z tyłu kontrolera z łącznikami 2-gałęziowego nośnika zasilanie/kontroler wciśnij je. Dokręć śruby mocujące. 8-gałęziowy Nośnik Interfejsu WE/WY

2-gałęziowy Nośnik Zasilanie/Kontroler

Szyna DIN

Zasilacz

Kontroler

Karta WE/WY

Przyłącze WE/WY

Rysunek 2-19 Instalowanie zasilacza systemowego 2-24


Instalowanie stacji roboczej DeltaV Aby zainstalować Stację Roboczą DeltaV, należy podłączyć elementy tej stacji, zainstalować Identyfikator Systemu DeltaV (jeden dla systemu), drukarkę (jeśli jest używana) oraz UPS (jeśli jest używany). Podłączyć stację roboczą i jej urządzenia peryferyjne do jednej rozdzielnicy i uziemienia. Po instalacji sprzętu, proszę zajrzeć do „Release News” na płycie CD DeltaV, aby uzyskać informacje o instalowaniu oprogramowania systemu DeltaV na stacji roboczej.

¾ Aby zainstalować stację roboczą Patrz rysunek 2-20 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć monitor, klawiaturę i mysz do jednostki centralnej (CPU). Zajrzyj do dokumentacji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat portów WE/WY. 2. Jeśli nie jest zainstalowana etykieta na monitorze stacji roboczej, to należy ją przykleić w prawym dolnym rogu obudowy monitora, jak pokazano na rysunku 2-21. 3. Zainstalować identyfikator systemu w równoległym porcie drukarki. 4. Zajrzyj do dokumentacji drukarki w celu uzyskania informacji o instalowaniu sprzętu. Sterowniki dla drukarek zostały przetestowane przez system DeltaV i zostały umieszczone na dysku CD DeltaV w katalogu \_Support<Printer Manufacturer>. Rozdzielnica AC Monitor

CPU Drukarka

UPS

Identyfikator Systemu

Rysunek 2-20 Instalowanie stacji roboczej

2-25


Rysunek 2-21 Instalowanie etykiety monitora

2-26


Instalowanie rezerwowego źródła zasilania (UPS) Rezerwowe źródło zasilania (UPS) systemu DeltaV stanowi rezerwę zasilania dla stacji roboczych DeltaV przypadku krótkotrwałych zaników napięcia. UPS pozwala stacji roboczej na ciągłe działanie i utrzymywanie bieżących danych procesowych nawet w przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej. Aby poprawnie działał, UPS musi być zamontowany w prawej górnej części powierzchni, takiej jak podłoga lub powierzchnia robocza. UPS’a nie mocuje się na zaczepach ani na szynach DIN. Zaleca się użycia oddzielnego UPS’a dla każdego urządzenia w celu zapewnienia maksymalnego czasu zasilania rezerwowego. Jeśli UPS jest używany jako zasilanie rezerwowe stacji roboczej, to aby podłączyć go go jednostki centralnej (CPU) i monitorować trzeba postępować zgodnie z instrukcjami i znać dane techniczne UPS’a. Jeśli UPS jest używany jako zasilanie rezerwowe kontrolera, proszę szukać informacji w dodatku D.

Uwaga Zajrzyj do instrukcji obsługi UPS’a celem zapoznania się z: hold time i wskazania LED/Alarm.

2-27


Ustawianie sieci sterującej systemu DeltaV Standardowa sieć sterująca jest izolowaną lokalną siecią komputerową (LAN) Ethernet, która zapewnia komunikację pomiędzy kontrolerami, a stacjami roboczymi. Używa ona jednego lub więcej koncentratorów do połączeń komunikacyjnych. Sieć sterująca jest dedykowana do systemu DeltaV; nie można dołączać żadnych innych urządzeń. Zapewniony jest też oddzielny interfejs Ethernet’u poprzez DeltaV Application Station lub stację ProffesionalPLUS, aby można był podłączyć system DeltaV do sieci LAN. W celu zminimalizowania obciążenia sieci LAN, należy skonfigurować router do filtrowania adresów IP. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu router’a, zajrzyj do online’owej instrukcji obsługi „DeltaV Application Station”. Informacje o dostępie do Online’owych Podręczników znajdziecie Państwo na stronie 3-34. Sieć Sterująca została zaprojektowana jako redundancyjna, aby zapewnić bezpieczeństwo komunikacji. Sieć wtórna jest poprowadzona poprzez oddzielną sieć Ethernet. Możliwych jesk kilka układów sieci sterującej w zależności od wymagań i rozmiaru systemu. Rysunki 1-4 i 1-5 w Rozdziale 1 pokazują przykład układów sieci sterującej. Aby ustawić sieć sterującą, zainstaluj koncentrator i podłącz sieciowe przewody komunikacyjne między węzłami (stacje robocze i kontrolery). Koncentratory mogą być pojedyncze lub połączone (kaskadowo) z innymi koncentratorami. Każdy koncentrator jest równoznaczny z jednym repetierem IEEE 802.3 (1 skok). Liczba skoków, które są dozwolone i maksymalna odległość każdego skoku rozróżnia typy koncentratorów oraz czy przepustowość wynosi 10Mbit, czy 100Mbit.

Jeśli system DeltaV składa się tylko z jednej stacji roboczej i z jednego kontrolera, to można podłączyć sieć DeltaV nie używając koncentratora. Kabel musi być poprowadzony bezpośrednio od stacji roboczej do kontrolera. Rysunek 2-22 pokazuje przykład systemu bez koncentratora. Stacja robocza

Kontroler

Przewód bez koncentratora, ekranowany, łączniki na obu końcach

Uwaga Przewód bez koncentrator jest dla systemów Sieci Sterującej bez Koncentratora. Jego okablowanie różni się od standardowego okablowania Ethernetu używanego w systemach Sieci Sterującej z koncentratorem.

2-28


Wymagania instalacyjne dla sieci sterującej Instalator Sieci Sterującej musi obserwować następujące wymagania: ƒ 5 skręconych par kabli światłowodowych powinno być wykonanych, zainstalowanych i przetestowanych przez doświadczonego instalatora sieci LAN. ƒ System DeltaV może mieć maksymalnie cztery repetiery na sieci sterującej (maksymalnie 4 koncentratory można połączyć razem szeregowo). ƒ z przedłużaczami koncentratorów: ƒ Dla przewodów Cat5 TP: • Wszystkie przewody są wykonane jako ekranowane Kategorii % z maksymalną długością 100 m i średnicą zewnętrzną od 0,89 do 0,99 mm. • Wszystkie przewody są zakończone łączem RJ-45 i podłączone z obu stron do pin’ów EIA/TIA 568B. • Przewody użyte do koncentratorów kaskadowych mają nie ekranowany łącznik na jednym z końców, natomiast na drugim końcu jest łącznik ekranowany. • Nie ekranowane łącza RJ-45 są używane we wszystkich podłączeniach stacji roboczych. • Ekranowane łącza RJ-45 są używane we wszystkich podłączeniach kontrolerów i koncentratorów do węzłów. • Wszystkie przewody zostały przetestowane przez narzędzie testujące Microtest PentaScanner. • Nie są dostarczane wyprowadzenia gniazd ściennych sieci Ethernet, bloki perforowane oraz tablice połączeń. ƒ

Dla światłowodów używanych z przedłużaczami koncentratorów: • Wszystkie przewody są wykonane jako mikronowe 62,5/125 wielofunkcyjne, o wykładniku stopniowym ze szklanego dwutlenku krzemu, z rdzeniem magnetycznym o maksymalnej długości 2000 m. • Wszystkie przewody są zakończone przez łącza ST i S.C..

• Wszystkie przewody są testowane na tłumienie poprzez reflektometr obszaru czasu optycznego (OTDR). Przewody powinny spełniać standardy wzajemnego wzmacniaka światłowodowego. ƒ Dla światłowodów używanych z przetwornikami mediów (wielo- lub jednofunkcyjnych) należy przestrzegać zaleceń producenta.

Przestroga Niestandardowe przewody mogą powodować poważne problemy komunikacyjne. Należy się upewnić czy przewody spełniają wszystkie zalecenia i wymagania odnośnie systemu DeltaV.

2-29


¾ Aby zainstalować koncentrator 1. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi koncentratora. 2. Aby połączyć koncentratory razem, należy zapoznać się z instrukcją łączenia koncentratorów w kaskady lub stosy.

Kontroler Stacja robocza

Kontroler

Rysunek 2-23

Kaskadowe instalowanie koncentratorów .

¾ Aby zainstalować przewody sieci sterującej 1. Przygotować i przetestować żądane przewody sieci sterującej. Należy się zapoznać z wytycznymi i specyfikacjami dotyczącymi przewodów. Wybrać przewód typu „CAT 50 na częstotliwość 100 MHz” i postępować zgodnie z zawartymi w instrukcji narzędzia testującego procedurami.

Uwaga Należy podłączyć sprzęt testujący do obu końców przewodu, aby test był wiarygodny. Narzędzie testujące sprawdza każdy przewód w oparci o jego typ oraz pokazuje odczyt czy przewód jest DOBRY czy USZKODZONY. Należy się upewnić, czy przewód „zdał” każdy test. Testy wykonywane przez narzędzie Mictrotest Scanner zawierają: ƒ Czynności pomiarowe przewodu ƒ Długość ƒ Przenik ƒ Tłumienie ƒ Tłumienie przeniku ƒ Impedancję ƒ Rezystancję pętli ƒ Rezystancję pojemnościową

2-30


Przestroga Niestandardowe przewody mogą powodować poważne problemy komunikacyjne. Należy się upewnić czy przewody spełniają wszystkie zalecenia i wymagania odnośnie systemu DeltaV. 2. Jeśli sieć sterująca jest jednokierunkowa, to należy podłączyć nie ekranowany koniec przewodu sieciowego do portu sieci sterującej Ethernet znajdującego się z tyłu stacji roboczej, a ekranowany koniec podłączyć do pierwotnego koncentratora jak pokazano na rysunku 2-24.

Rysunek 2-24

Podłączenia przewodów jednokierunkowej sieci sterującej

Uwaga W celu podłączenia koncentrator do koncentratora, jeden z końców przewodu musi mieć nie ekranowane łączniki. 3. Jeśli sieć sterująca jest redundancyjna, to należy podłączyć nie ekranowany koniec przewodu do pierwotnego portu sieci sterującej Ethernet znajdującego się z tyłu stacji roboczej, a ekranowany koniec przewodu do pierwotnego koncentratora jak pokazano na rysunku 2-25. Podłączyć następny przewód z wtórnego portu sieci sterującej Ethernet do koncentratora wtórnego. Pomocne jest zidentyfikowanie kolorów przewodów sieci sterującej. Emerson Process Management zaleca użycie następujących oznaczeń: kolor żółty – dla przewodów pierwotnej sieci sterującej, a czarny – dla przewodów wtórnej sieci sterującej.

Uwaga Upewnić się, że połączenia zarówno sieci sterującej pierwotnej, jak i wtórnej są wykonywane konsekwentnie, tzn. przewody nie są skrzyżowane.

2-31


Pierwotna

Rysunek 2-25

Podłączenia przewodów redundancyjnej sieci sterującej

Uwaga W celu podłączenia koncentrator do koncentratora, jeden z końców przewodu musi mieć nie ekranowane łączniki. 4. Podłączyć przewody sieciowe z koncentratora(ów) do łączy RJ-45 na górze każdego kontrolera. Przedni łącznik jest dla pierwotnej sieci sterującej, a tylny dla wtórnej sieci sterującej. Patrz rysunek 2-26, aby zapoznać się z rozmieszczeniem łączników.

Rysunek 2-26 Połączenia przewodów sieci sterującej dla kontrolera.

2-32


Rozszerzanie sieci sterującej Do rozszerzania odległości sieci sterującej danego systemu DeltaV można użyć interfejs światłowodowy na 12 lub 24-portowym koncentratorze i przewód światłowodowy. Maksymalna długość segmentu światłowodu może wynosić 1000 m. Światłowód o maks. długości 1000 m

Stacja robocza

Koncentrator 12-portowy

Kontroler

Koncentrator 12-portowy

Kontroler Przewód STP Kat. 5 o maks. długości 100 m

Rysunek 2-27 Przykład światłowodowej sieci sterującej. Podłączenie sieci sterującej do zakładowej sieci LAN Można podłączyć system DeltaV do zakładowej sieci LAN, aby zapewnić przejście między siecią sterującą systemu DeltaV, a innymi sieciami. Jedynym sposobem podłączenia zakładowej sieci LAN do systemu DeltaV jest stacja robocza DeltaV Application Station lub ProfessinalPLUS. Aby zminimalizować obciążenie sieci LAN, należy skonfigurować router, aby dokonywać filtracji adresów IP. W podręcznikach online’owych systemu DeltaV zajrzyj do „DeltaV Application Station” w instrukcji Mainteneance, w celu uzyskania informacji na temat konfigurowania router’a. Stacje robocze ProfessionalPLUS, Professional, Operator i Base nie zapewniają podłączenia do sieci LAN lub przejścia i nie mogą uruchamiać aplikacji spoza systemu DeltaV (innych niż Mocrosoft Excel).

Przestroga Nie używać karty sieci sterującej z jakiejkolwiek stacji roboczej systemu DeltaV do podłączenia sieci LAN, nawet jeśli ta karta nie jest bieżąco używana przez system komunikacyjny.

2-33


¾ Aby podłączyć stację aplikacyjną do sieci LAN Patrz rysunek 2-28. 1. Zainstalować kartę interfejsu sieciowego w Application Station. Przewodnik użytkownika dostarczany wraz ze stacją roboczą opisuje, jak zainstalować karty rozszerzeń. Użyć plików zawierających sterowniki na dysku CD „NT Distribution” lub przesłać je za pomocą karty producenta.

Uwaga Instalowanie karty musi być wykonywane lub nadzorowane przez autoryzowanego przedstawiciela Dell Service Provider, aby zachować ustalone warunki gwarancji. 2. Podłączyć łącznik sieci LAN Ethernet na Application Station do zakładowej sieci LAN, nastawnię sieci LAN lub przejście jak pokazana na rysunku 2-28. Stacja robocza 8- lub12-portowy koncentrator pierwotny

Przewód 10BaseT o maks. długości 100 m

8- lub12-portowy koncentrator wtórny

Kontroler

Przewód 10BaseT o maks. długości 100 m

Stacja aplikacyjna

Do sieci LAN spoza DeltaV

Rysunek 2-28 Połączenia zakładowej sieci LAN

2-34


Podłączenie zasilania do systemu Metoda podłączenia zasilania do systemu DeltaV zależy od tego, jakim zasilaczem dysponujemy i schematem rozdziału energii. Zasilacz stacjonarny zamienia moc prądu zmiennego lub stałego, na moc wymaganą do zasilania systemu, opcjonalnie, dla urządzeń polowych. Poniższa sekcja opisuje podłączenia dla jednokierunkowego zasilacza stacjonarnego. ¾ Aby podłączyć zasilacz stacjonarny 1. Zainstalować zasilacz stacjonarny. Rysunek 2-29 pokazuje rozmieszczenie otworów do zamocowania płyty. Przyłącza AC wymagają śrub #6. Magistrala ma otwory 6,7 mm przeznaczone na gwoździe 6,4 mm. Przestroga Aby uniknąć przypadkowego zwarcia, należy osłonić dodatnie zakończenie magistrali 2,5 cm kawałkiem 1,9 cm rurkami termokurczliwymi.

Rysunek 2-29

Wymiary do instalowania zasilacza stacjonarnego.

2. Podłączyć zasilacz stacjonarny do wejścia rozdzielnicy, jak pokazano na rysunku 2-30. Jeśli mamy zasilacze stacjonarne wtórne, to należy podłączyć każdy z nich do wejścia rozdzielnicy, jak pokazano w Dodatku J. 3. Podłączyć wspólny system zasilania i uziemienie.

2-35


Opcjonalny transformator separujący Patrz Uwaga

Rozdzielnica stacjonarna AC/UPS

Zasilacz stacjonarny AC do 12 VDC lub 24 VDC

Łącznik AC Dedykowane punkt sieci uziemienia instalacji

Izolowane wspólne uziemienie odniesienia Legenda: A G Uziemienie (AC) B N Punkt neutralny (AC) C L Linia (AC)

Powrót DC (Uziemienie)

12 lub 24 VDC

Rysunek 2-30 Schemat zasilania jednokierunkowego i uziemienia dla Zasilacza stacjonarnego AC do 12 lub 24 VDC.

Uwaga Okablowane do źródła zasilania instalacji.

2-36


Mocne okablowanie do zasilacza instalacji

Izolowane wsp贸lne uziemienie odniesienia

Dedykowany punkt sieci uziemienia instalacji

Rozdzielnica DC

24 VDC

Powr贸t uziemienia DC

Zasilacz stacjonarny 12 VDC lub 24 VDC

12 VDC Powr贸t mocy

Rysunek 2-31 Schemat okablowania zasilania jednokierunkowego i uziemienia dla zasilacza stacjonarnego 24 VDC do 12 VDC.

2-37


Ustawianie sieci zdalnej DeltaV (Zajrzyj do „Sieć zdalna systemu DeltaV” na stronie 1-12, w celu uzyskania informacji o sieci zdalnej). Aby ustawić sieć zdalną, zainstaluj przełączniki do podłączeń sieci zdalnej i podłącz sieciowe przewody komunikacyjne pomiędzy zdalnymi stacjami roboczymi, a stacją roboczą DeltaV RAS Application Stations i ProfessionalPLUS. Każdy koncentrator jest równoznaczny z jednym repetierem IEEE 802.3 (1 skok). Liczba skoków, które są dozwolone i maksymalna odległość każdego skoku rozróżnia typy koncentratorów oraz czy przepustowość wynosi 10Mbit, czy 100Mbit. Standardowe przełączniki Ethernet’u mogą być także używane w miejsce koncentratorów, w celu zapewnienia lepszej komunikacji. Przed zainstalowaniem oprogramowania systemu DeltaV, użytkownicy muszą przypisać swoje własne nazwy PC i adresy IP do zdalnych stacji roboczych. Jeśli zdalna stacja robocza znajduje się już w sieci LAN, to została jej przypisana nazwa i adres IP, które mogą być używane do komunikowania się z systemem DeltaV. Jeśli budujemy dedykowaną sieć zdalną DeltaV, to nazwy węzła stacji roboczej i adresy IP muszą być przypisane przed dokonaniem ustawień stacji roboczej w aplikacji DeltaV Explorer. Te przypisane nazwy węzła muszą być używane jako nazwy stacji roboczych w DeltaV Explorer. Aby uzyskać dalsze informacje i aplikacji Konfiguracji Stacji Roboczej DeltaV, proszę zajrzeć do pomocy online. Wymagania instalacyjne dla sieci zdalnej DeltaV są takie same jak wymagania dla sieci sterującej. Zajrzyj do „Wymagania instalacyjne dla sieci sterującej” na stronie 2-29”, aby dowiedzieć się o wymaganiach odnośnie przewodów i szczegółowych informacjach, jak zainstalować koncentrator i przewody.

Ustawianie Serwera Sieciowego Serwer sieciowy Datum TymServeTS2100LD został przetestowany i zatwierdzony do użycia z systemem DeltaV. Zajrzyj do Przewodnika Użytkownika Datum, aby uzyskać informacje i instalowaniu i konfiguracji. Zajrzyj do następnej sekcji, aby zapoznać się ze specyficznymi ustawieniami sieci, które są wymagane do skonfigurowania serwera sieciowego do użycia w systemie DeltaV. Po utworzeniu szeregowego połączenia pomiędzy komputerem, a serwerem sieciowym, proszę skonfigurować sieć i parametry czasowe. Użyć adresy IP i maskę podsieci opisaną w następnej sekcji oraz ustawić serwer sieciowy dla trybu nadawania.

2-38


Adresy IP System DeltaV dostarcza zarówno pierwotny, jak i opcjonalny rezerwowy serwer sieciowy dla sieci sterującej. Serwery sieciowe mogą być dołączane albo do sieci sterującej pierwotnej albo do wtórnej. Zaleca się, aby pierwotny sieciowy był dołączony do pierwotnej sieci sterującej, a serwer rezerwowy do sieci wtórnej w systemie redundancyjnym. Jeśli system jest jednokierunkowy (ma tylko pierwotną sieć sterującą), to oba serwery sieciowe należy dołączyć do sieci sterującej. Dla pierwotnego serwera sieciowego użyj następujących adresów IP: ƒ 10.4.128.1 (dla dołączenia do pierwotnej sieci sterującej) ƒ 10.8.128.1 (dla dołączenia do wtórnej sieci sterującej) Dla rezerwowego serwera sieciowego użyj następujących adresów IP: ƒ 10.4.128.2 (dla dołączenia do pierwotnej sieci sterującej) ƒ 10.8.128.2 (dla dołączenia do wtórnej sieci sterującej) System DeltaV dostarcza także zarówno pierwotny, jak i rezerwowy serwer sieciowy dla zdalnej sieci. Jeśli dołączamy serwer sieciowy do zdalnej sieci DeltaV, to adres IP nie jest wcześniej zdefiniowany w systemie DeltaV. Administrator twojej sieci musi przypisać serwerowi sieciowemu poprawny adres IP dla segmentu sieci zdalnej i użyć tego adresu we właściwościach okna dialogowego (DeltaV Explorer) sieci zdalnej .

Maska podsieci Maska podsieci dla serwerów sieciowych dołączonych do sieci sterującej to: ƒ 255.254.0.0 ƒ Maska podsieci dla serwerów czasowych dołączonych do sieci zdalnych musi być przypisana przez administratora sieci.

Tryb nadawania Aby pracować z systemem DeltaV, to należy ustawić serwer czasowy sieci do trybu nadawania, a przerwa nadawania musi być ustawiona na 16 sekund. Ustanowić zdalną pracę innych komputerów podłączonych do sieci i wprowadzić następująca sekwencję komend . (Wprowadzenie „?” przy jakiejkolwiek komendzie powoduje natychmiastowe pojawienie się listy opcji dla tej komendy). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

root net ntp board 8 (to ustawia czas przerwy w nadawaniu na 16 sekund) bcast show Komenda „show” powinna wyświetlić adresy 255.255.255.255. Jeśli wyświetli te adresy, to przejdź do następnego kroku. Jeśli wyświetli, to wprowadź 255.255.255.255. 8. exit

2-39


Rozdział 3 Sprawdzanie i rozwiązywanie problemów z systemem DeltaV Ten rozdział dostarcza zalecenia, aby zapewnić poprawność zainstalowania systemu oraz pomóc w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem. Instrukcja Mainteneance w Books Online oraz Release News na dostarczonej płycie CD zawiera uaktualnione informacje na temat utrzymania, konserwacji i rozwiązywania problemów. Po przejściu przez kroki instalacyjne, zaleca się, aby sprawdzić sprzęt w celu zapewnienia łagodnego jego rozruchu. Aby sprawdzić system, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 1. 2. 3. 4.

Sprawdź połączenia wszystkich przewodów . Sprawdź napięcie zasilania. Sprawdź wskazania diod LED na urządzeniach i kartach WE/WY Przetestuj połączenia okablowania polowego.

W tym rozdziale zawarte są szczegółowe informacje o ww. krokach. Po sprawdzeniu, uruchomić oprogramowanie DeltaV przestrzegając procedur zawartych w instrukcji „Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem systemu DeltaV”. Potem można weryfikować i rozwiązywać problemy ze sprzętem systemu DeltaV używając: ƒ DeltaV Explorer do przeglądania całkowitej struktury i układów systemu. ƒ Diagnostyka użyteczności do sprawdzania sprzętu stacji roboczej. ƒ DeltaV Diagnostics do przeglądania danych diagnostycznych sprzętu systemu DeltaV.

3-1


Sprawdzanie systemu DeltaV Poniższe sekcje stanowią zbiór informacji o metodach sprawdzania systemu.

Krok 1. Sprawdzanie połączeń przewodów Zajrzyj do Rozdziału 2 i zweryfikuj, czy podłączenia zasilania, uziemienia oraz nośników są poprawnie zainstalowane i czy przewody sieciowe są poprawnie zainstalowane. Dla przewodów sieciowych, użyj kabla narzędzia testującego Microtest PentaScanner, aby dokonać testu wszystkie przewody. Sprzęt testujący musi być podłączony do przewodu na obu końcach. Upewnij, się czy wszystkie przewody przeszły test pozytywnie.

Krok 2. Sprawdzanie napięć zasilających Sprawdź zasilacze i połączenia oraz napięcia zasilające. Zweryfikuj, czy napięcia są w odpowiednim zakresie na wszystkich zaciskach: ƒ 12 VDC na zasilaczu elektroniki (podwójny DC/DC). Zweryfikuj, czy napięcie jest większe niż co najmniej 11 V. ƒ 24 VDC na zasilaczach systemowych (podwójny DC/DC) i łącznikach zasilaczy obiektowych znajdujących się na jednej magistrali. Sprawdź obciążenie na wyjściu i zweryfikuj, czy napięcia (gdzie występują) są w odpowiednim zakresie na wszystkich zaciskach. Zweryfikuj również, czy oczekiwane obciążenie znajduje się w obszarze pojemności jednostki sprawdzając obliczenia.

Krok 3. Sprawdzanie wskazań diod LED na każdym urządzeniu Wskaźniki diod LED na urządzeniach systemowych pokazują ważne podstawowe dane o ich działaniu. Użyj poniższej listy, aby upewnić się, czy urządzenia pracują poprawnie.

3-2


Tabela 3-1 pokazuje listę wskazań diod LED dla zasilacza systemowego (AC/DC), zasilacza systemowego (podwójny DC/DC) i zasilacza elektroniki (podwójny DC/DC). Tabela 3-1 Lista wskazań diod LED zasilacza systemowego LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wł.

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

Wyjścia poza zakresem tolerancji.

Zweryfikować obliczenia obciążenia.

Przepięcie. Wyłączenie jednostki.

Sprawdzić napięcie wejściowe.

3-3


Tabela 3-2 Lista wskazań diod LED kontrolera M3, M5Plus i MD LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wł. (ciągle) Na 1 sek następuje po wszystkich LED’ach na 5 s.

Zielony Aktywny

Wł.

Wył.

Miganie Zielony – Stan oczekiwan ia

Wył.

Żółty – Pierw. SS

Próba komunikacji i wskaźnik miga

Żółty – Wtórna SS

Wł. Miganie

Próba komunikacji i wskaźnik miga

Wył. Próba komunikacji

i wskaźnik nie miga Wył. Próba komunikacji

i wskaźnik nie miga

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

Błąd wewnętrzny.

Skontaktować się z serwisem.

Przejście jednostki przez RESET z powodu nieodwracalnego błędu oprogramowania.

Skontaktować się z obsługą klienta i szczegółowo przedstawić problem.

Kontroler nie działa.

1. Brak - Zielony Stan oczekiwania jest wł. 2. Zamówić kontroler. 3. Skontaktować się z serwisem.

Kontroler nie jest skonfigurowany

Załadować konfigurację kontrolera.

Kontroler jest w stanie oczekiwania

Brak

Kontroler nie jest skonfigurowany.

Załadować konfigurację kontrolera.

Kontroler nie ma aktywnej komunikacji Ethernet na połączeniach pierwotnej sieci sterującej.

Sprawdzić połączenia przewodów pierwotnej sieci sterującej i koncentratora.

Kontroler nie ma aktywnej komunikacji Ethernet na połączeniach pierwotnej sieci sterującej.

Sprawdzić połączenia przewodów wtórnej sieci sterującej i koncentratora.

3-4


Tabela 3-3 Lista wskazań diod LED dla przetwornika mediów LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

Sprawdzić zasilanie i połączenia.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wł.

Błąd wewnętrzny.

Skontaktować się z serwisem.

Zielony – Pierw. F Lnk

Wł.

Wył.

Nieprawidłowo podłączony światłowód.

Sprawdzić podłączenie światłowodu. (Połączenie nadajnika z odbiornikiem).

Zielony – Pierw. C Lnk

Wł.

Wył.

Nieprawidłowo podłączona skręcona para przewodów.

Sprawdzić wtyki przewodu..

Zielony – Wtórny F Lnk

Wł.

Wył.

Nieprawidłowo podłączony światłowód.

Sprawdzić podłączenie światłowodu. (Połączenie nadajnika z odbiornikiem).

Zielony – Wtórny C Lnk

Wł.

Wył.

Nieprawidłowo podłączona skręcona para przewodów.

Sprawdzić wtyki przewodu..

3-5


Tabela 3-4 pokazuje listę wskazań diod LED dla kart typu Series 2 poprzednich i obecnych, 8kanałowej Analogowe Wejście, 4-20 mA; 8-kanałowej Analogowe Wejście, 4-20 mA, HART; oraz 8-kanałowej Analogowe Wejście, 1-5 VDC. Tabela 3-4 Lista wskazań diod LED kart Wejść Analogowych LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie Zielony Zasilanie/ Aktywny

Wcześniejsza Series 2 – Wł. Jednokier. Series 2 – Wł. Redundancyjna Series 2: Aktywna–Wł. Stan oczekiwania Miganie

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wcześniejsza Series 2 i Series 2 Wł. (ciągle)

Wcześniejsza Series 2 Miganie

Series 2 Miganie

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1.Brak zasilania obiektowego z magistrali.

1. Sprawdzić zasilacz obiektowy i połączenia.

2. Kontroler nie jest kartą skanującą.

2. Sprawdzić działanie kontrolera.

3. Błąd samo-testowania jednostki.

3. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Brak zasilania obiektowego z magistrali.

1. Sprawdzić zasilacz obiektowy i połączenia. Gdy problem nie ustępuje, użyć komendy DeltaV Diagnostics Clear Saved Fault Information

2. Kontroler nie jest kartą skanującą.

2. Sprawdzić działanie kontrolera.

3. Błąd sprzętu.

3. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem

3-6


Tabela 3-4 Lista wskazań diod LED kart Wejść Analogowych (kontynuacja) LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Żółty – Kanał 1 do 8

Wcześniejsza Series 2 – Wł. Jednokier. Series 2 – Wł. Redundancyjna Series 2: Aktywna–Wł. Stan oczekiwania Miganie

Wył.

Miganie

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

3. Błąd wewnętrzny.

3. Skontaktować się z serwisem.

1. Wejście poza zakresem.

1. Sprawdzić źródło wejścia i połączenia.

2. Brak zasilania obiektowego z magistrali.

2. Sprawdzić zasilacz obiektowy i połączenia.

3. Kanał jest skonfigurowany dla HART, ale nie ma komunikacji HART.

3. Sprawdzić źródło wejścia HART i połączenia.

4. Kanał jest skonfigurowany dla ograniczeń NAMUR i zostały one przekroczone.

4. Sprawdzić poziomy wejść porównując do ograniczeń NAMUR.

Zajrzyj do „HART Communications” w online’owej instrukcji Configuration, aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z urządzeniami HART. Zajrzyj do „Online’owe Podręczniki” na stronie 3-??, aby uzyskać informacje o dostępie do nich.

3-7


Tabela 3-5 pokazuje listę wskazań diod LED dla kart typu Series 2 poprzednich i obecnych, 8kanałowej Analogowe Wyjście, 4-20 mA; 8-kanałowej Analogowe Wyjście, 4-20 mA, HART. Tabela 3-5 Lista wskazań diod LED kart Wyjść Analogowych LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie Zielony Zasilanie/ Aktywny

Wcześniejsza Series 2 – Wł. Jednokier. Series 2 – Wł. Redundancyjna Series 2: Aktywna–Wł. Stan oczekiwania Miganie

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

Wcześniejsza Series 2 i Series 2 Wł. (ciągle)

Błąd samo-testowania jednostki.

Skontaktować się z serwisem.

Wcześniejsza Series 2 Miganie

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

3. Konflikt adresu.

3. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Brak zasilania obiektowego z magistrali.

1. Sprawdzić zasilacz obiektowy i połączenia. Gdy problem nie ustępuje, użyć komendy DeltaV Diagnostics Clear Saved Fault Information

2. Kontroler nie jest kartą skanującą.

2. Sprawdzić działanie kontrolera.

3. Błąd sprzętu.

3. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem

Series 2 Miganie

3-8


Tabela 3-5 Lista wskazań diod LED kart Wyjść Analogowych (kontynuacja) LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Żółty – Kanał 1 do 8

Wcześniejsza Series 2 – Wł. Jednokier. Series 2 – Wł. Redundancyjna Series 2: Aktywna–Wł. Stan oczekiwania Miganie

Wył.

Miganie

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak urządzenia wyjściowego (obciążenia)

1. Sprawdzić połączenia wyjściowe.

2. Brak zasilania obiektowego jednostki.

2. Sprawdzić zasilacz obiektowy i połączenia.

3. Błąd wewnętrzny.

3. Skontaktować się z serwisem.

1. Brak urządzenia wyjściowego (obciążenia)

1. Sprawdzić połączenia wyjściowe.

2. Brak zasilania obiektowego z magistrali.

2. Sprawdzić zasilacz obiektowy i połączenia.

3. Kanał jest skonfigurowany dla HART, ale nie ma komunikacji HART.

3. Sprawdzić źródło wejścia HART i połączenia.

4. Błąd wewnętrzny.

4. Skontaktować się z serwisem.

Zajrzyj do „HART Communications” w online’owej instrukcji Configuration, aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z urządzeniami HART. Zajrzyj do „Online’owe Podręczniki” na stronie 3-??, aby uzyskać informacje o dostępie do nich.

3-9


Tabela 3-6 Lista wskazań diod LED dla karty Interfejsu AS. LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Możliwa przyczyna

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

Brak komunikacji.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne.

Błąd komunikacji w tym porcie.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne

Czerwony - błąd

Wył.

Wł. (ciągle)

Miganie

Żółty – Port 1 i 2

Wł.

Wył.

Miganie

Akcja korekcyjna

3-10


Tabela 3-7 Lista wskazań diod LED dla karty DeviceNet LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Możliwa przyczyna

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Brak komunikacji.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne.

2. Port jest unieruchomiony.

2. Uruchomić port.

3. Brak konfiguracji portu.

3. Skonfigurować port.

Błąd komunikacji w tym porcie.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne

Czerwony - błąd

Wył.

Wł. (ciągle)

Miganie

Żółty – Port 1 i 2

Wł.

Wył.

Miganie

Akcja korekcyjna

3-11


Tabela 3-8 pokazuje listę wskazań diod LED dla kart typu Series 2 poprzednich i obecnych, 8kanałowych Cyfrowe Wejście, (24 VDC izolowane i styk bezprądowy oraz 120/230 VAC izolowane i styk bezprądowy). Tabela 3-8 Lista wskazań diod LED kart Wejść Cyfrowych LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie Zielony Zasilanie/ Aktywny

Wcześniejsza Series 2 – Wł. Jednokier. Series 2 – Wł. Redundancyjna Series 2: Aktywna–Wł. Stan oczekiwania Miganie

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wcześniejsza Series 2 i Series 2 Wł. (ciągle)

Wcześniejsza Series 2 Miganie

Series 2 Miganie

Żółty – Kanał 1 do 8

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd sprzętu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem

Wł. = wejście > poziomu wykrywania Wył = wejście < poziomu.

3-12


Tabela 3-9 pokazuje listę wskazań diod LED dla karty 32-kanałowej, Cyfrowe Wejście, VDC, styk bezprądowy.

24

Tabela 3-9 Lista wskazań diod LED karty 32-kanałowej, Cyfrowe Wejście, 24 VDC, styk bezprądowy LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

Wł. (ciągle)

Brak komunikacji.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne.

Miganie

Konflikt adresu.

Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

3-13


Tabela 3-10 pokazuje listę wskazań diod LED dla kart typu Series 2 poprzednich i obecnych, 8kanałowych Cyfrowe Wyjście, (24 VDC izolowane i duża rozdzielczość oraz 120/230 VAC izolowane i duża rozdzielczość). Tabela 3-10 Lista wskazań diod LED kart Wyjść Cyfrowych LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie Zielony Zasilanie/ Aktywny

Wcześniejsza Series 2 – Wł. Jednokier. Series 2 – Wł. Redundancyjna Series 2: Aktywna–Wł. Stan oczekiwania Miganie

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wcześniejsza Series 2 i Series 2 Wł. (ciągle)

Wcześniejsza Series 2 Miganie

Series 2 Miganie

Żółty – Kanał 1 do 8

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd sprzętu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem

Zależy od wartości zadanej i konfiguracji

3-14


Tabela 3-11 pokazuje listę wskazań diod LED dla karty 32-kanałowej, Cyfrowe Wyjście, VDC, duża rozdzielczość.

24

Tabela 3-11 Lista wskazań diod LED karty 32-kanałowej, Cyfrowe Wyjście, 24 VDC, duża rozdzielczość LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

Wł. (ciągle)

Brak komunikacji.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne.

Miganie

Konflikt adresu.

Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

3-15


Tabela 3-12 pokazuje listę wskazań diod LED dla karty Fieldbus H1 i Series 2 Fieldbus H1. Tabela 3-12 Lista wskazań diod LED kart Wyjść Cyfrowych LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie Zielony Zasilanie/ Aktywny

Wcześniejsza Series 2 – Wł. Jednokier. Series 2 – Wł. Redundancyjna Series 2: Aktywna–Wł. Stan oczekiwania Miganie

Wył.

Wcześniejsza Series 2 i Series 2 Wł. (ciągle)

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

Nieprawidłowe przyłącze dla skonfigurowanego typu karty.

Zainstalować przyłącza redundancyjne dla redundancyjnych kart Series 2 i jednokierunkowe przyłącza dla jednokierunkowych i/lub wcześniejszych kart Series 2

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd sprzętu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem

Wcześniejsza Series 2 Miganie Series 2 Miganie

Czerwony – Błąd

Wył.

Wcześniejsza Series 2 i Series 2 Wł. (ciągle)

Wcześniejsza Series 2 Miganie

Series 2 Miganie

3-16


Tabela 3-12 Lista wskazań diod LED kart Wyjść Cyfrowych (kontynuacja) LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Żółty – Port 1 i 2

Wł.

Wył.

Miganie

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak komunikacji.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne.

2. Port jest unieruchomiony.

2. Uruchomić port.

3. Niedopasowanie konfiguracji (Tak, jak zainstalowana jednokierunkowa karta i skonfigurowana w bazie danych karta redundancyjna).

3. Ustalić błędy konfiguracyjne.

1. Błąd komunikacji w tym porcie.

1. Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne

2. Brak konfiguracji dla tego portu

2. Skonfigurować port

3-17


Tabela 3-13 pokazuje listę wskazań diod LED dla karty Wielofunkcyjnej. Tabela 3-13 Lista wskazań diod LED karty Wielofunkcyjnej LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wł. (ciągle)

Miganie

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

3-18


Tabela 3-14 pokazuje listę wskazań diod LED dla karty Profibus DP. Tabela 3-14 Lista wskazań diod LED karty Profibus DP LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wł. (ciągle)

Miganie

Żółty – Port 1 i 2 (zarezerwowany)

Wł.

Wył.

Miganie

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Brak komunikacji.

1. Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne.

2. Port jest unieruchomiony.

2. Uruchomić port.

3. Brak konfiguracji dla tego portu

3. Skonfigurować port

Błąd komunikacji w tym porcie.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne

3-19


Tabela 3-15 pokazuje listę wskazań diod LED dla kart RTD,rezystancyjnych, Termopar i mV. Tabela 3-15 Lista wskazań diod LED kart RTD,rezystancyjnych, Termopar i mV. LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wł. (ciągle)

Miganie

Żółty –

Wł.

Wył.

Możliwa przyczyna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Kanał nie jest skonfigurowany.

1. Uruchomić kanał i załadować kartę.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Nieprawidłowa konfiguracja.

1. Sprawdzić konfigurację.

2. Wejście poza zakresem.

2. Sprawdzić źródło wejścia i połączenia.

3. Błąd wewnętrzny.

3. Skontaktować się z serwisem.

Kanał 1 do 8

Miganie

Akcja korekcyjna

3-20


Tabela 3-16 pokazuje listę wskazań diod LED dla karty Sekwencji Zdarzeń. Tabela 3-16 Lista wskazań diod LED karty Sekwencji Zdarzeń. LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

Wł. (ciągle)

Błąd komunikacji.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne.

Miganie

Konflikt adresu.

Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

3-21


Tabela 3-17 pokazuje listę wskazań diod LED dla kart typu Series 2 poprzednich i obecnych, szeregowych kart Series 2, 2 portów RS232/RS485. Tabela 3-17 Lista wskazań diod LED kart Szeregowych LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie Zielony Zasilanie/ Aktywny

Wcześniejsza Series 2 – Wł. Jednokier. Series 2 – Wł. Redundancyjna Series 2: Aktywna–Wł. Stan oczekiwania Miganie

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wł.

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

Wcześniejsza Series 2 i Series 2 Wł. (ciągle)

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

Wcześniejsza Series 2 Miganie

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd sprzętu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem

Brak komunikacji.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne.

Błąd komunikacji w tym porcie.

Sprawdzić połączenia, przewody i urządzenia zewnętrzne

Series 2 Miganie

Żółty – Port 1 i 2

Możliwa przyczyna

Wył.

Miganie

3-22


Tabela 3-18 pokazuje listę wskazań diod LED dla karty 8-kanałowej I.S. Analogowe Wejście, 4-20 mA HART. Tabela 3-18 Lista wskazań diod LED karty 8-kanałowej I.S. Analogowe Wejście, 4-20 mA HART. LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wł. (ciągle)

Miganie

Żółty – Kanał 1 do 8

Wł.

Wył.

Miganie

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Wejście poza zakresem.

1. Sprawdzić źródło wejścia i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Wejście poza zakresem.

1. Sprawdzić źródło wejścia i połączenia.

2. Kanał jest skonfigurowany dla HART, ale nie ma komunikacji HART.

3. Sprawdzić źródło wejścia HART i połączenia.

3. Kanał jest skonfigurowany dla ograniczeń NAMUR i zostały one przekroczone.

3. Sprawdzić poziomy wejść porównując do ograniczeń NAMUR.

3-23


Tabela 3-19 pokazuje listę wskazań diod LED dla karty 8-kanałowej I.S. Analogowe Wyjście, 4-20 mA. Tabela 3-19 Lista wskazań diod LED karty 8-kanałowej I.S. Analogowe Wyjście, 4-20 mA. LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Żółty – Kanał 1 do 8

Wył.

Wł.

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

Wł. (ciągle)

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

Miganie

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

3. Konflikt adresu.

3. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

1. Brak urządzenia wyjściowego (obciążenia)

1. Sprawdzić połączenia wyjściowe.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Brak urządzenia wyjściowego (obciążenia)

1. Sprawdzić połączenia wyjściowe.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

Wył.

Miganie

3-24


Tabela 3-20 pokazuje listę wskazań diod LED dla karty 16-kanałowej I.S. Cyfrowe Wejście. Tabela 3-20 Lista wskazań diod LED karty 16-kanałowej I.S. Cyfrowe Wejście. LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wł. (ciągle)

Miganie

Żółty – Kanał 1 do 8

Wł. = wejście > poziomu wykrywania Wył = wejście < poziomu.

Miganie

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

Wykryty błąd linii.

Sprawdzić okablowanie polowe.

Nie zainstalowane przyłącze lub używane nieprawidłowe przyłącze.

Upewnić się, czy zostało zainstalowane prawidłowe przyłącze

3-25


Tabela 3-21 pokazuje listę wskazań diod LED dla karty 4-kanałowej I.S. Cyfrowe Wyjście. Tabela 3-21 Lista wskazań diod LED karty 4-kanałowej I.S. Cyfrowe Wyjście. LED

Poprawne warunki działania

Błędne wskazanie

Zielony – Zasilanie

Wł.

Wył.

Czerwony – Błąd

Wył.

Wł. (ciągle)

Miganie

Żółty – Kanał 1 do 8

Zależnie od wartości zadanej i konfiguracji

Miganie

Możliwa przyczyna

Akcja korekcyjna

1. Brak zasilania jednostki. Możliwy problem z siecią.

1. Sprawdzić zasilanie i połączenia.

2. Błąd wewnętrzny.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Błąd samo-testowania jednostki.

2. Skontaktować się z serwisem.

1. Kontroler nie jest kartą skanującą.

1. Sprawdzić działanie kontrolera.

2. Konflikt adresu.

2. Wymienić kartę na dobrą tego samego typu; skontaktować się z serwisem.

Wykryty błąd linii.

Sprawdzić okablowanie polowe.

3-26


Krok 4. Testowanie połączeń okablowania urządzeń polowych W celu rozwiązania problemów z połączeniami okablowania urządzeń polowych, należy przeprowadzić test w dostępnych punktach ulokowanych na przyłączach WE/WY. Punkt dostępu dla każdego połączenia okablowania są umieszczone w kwadratowym otworze powyżej odpowiadającego mu przyłącza śrubowego. Aby sprawdzić sygnały polowe, należy użyć sondy testującej o długości przynajmniej 25 mm i o średnicy 2 mm lub mniejszej. W celu określenia oczekiwanych poziomów napięcia dla aplikacji, zajrzyj do: ƒ Schematu okablowania dla określonego typu karty WE/WY w Dodatku C ƒ Informacji o połączeniach urządzenia polowego.

Przestroga Sonda testująca nie jest przytrzymywana w obszarze otworu dostępu. Jeśli nie jest przytrzymywana nieruchomo, to może wypaść i spowodować zwarcie okablowania polowego,

3-27


Rozwiązywanie problemów z systemem Po sprawdzeniu, uruchomić oprogramowanie DeltaV i zweryfikować i rozwiązać problemy instalacyjne sprzętu za pomocą DeltaV Explorer, problemy z diagnozą stacji roboczych i DeltaV Diagnostics. Aby uruchomić DeltaV Explorer, należy kliknąć Start | DeltaV | Engineering | DeltaV Explorer. Aby uruchomić DeltaV Diagnostics, należy kliknąć Start | DeltaV | Operator | DeltaV Diagnostics

Używanie aplikacji DeltaV Explorer DeltaV Explorer prezentuje przegląd całkowitej struktury i układu systemu. Drzewo poglądowe pokazuje strategię sterowania i hierarchię węzłów w sieci sterującej. Węzły te mogą być fizycznie podłączone do systemu lub też mogą być umieszczone poprzedzając instalowanie aktualnego sprzętu. Gdy sprawdzamy system, należy pamiętać, że DeltaV Explorer daje możliwość podglądu bazy danych, ale to niekoniecznie musi pasować do tego, co jest aktualnie zainstalowane w sieci. Na przykład, przed podłączeniem kontrolerów, można zdefiniować je jako stacyjki kontrolera w sieci sterującej. Ikony dla stacyjek pojawiają się w DeltaV Explorer, ale nie są zobowiązaniem dla żadnego urządzenia. Potem, gdy kontrolery są podłączone i dostępne, można je przeciągnąć i puścić z sekcji Decommissioned Controllers do ikon stacyjki kontrolera w Sieci Sterującej. Rozwiązywanie problemów systemowych jest często upewnianiem się czy baza danych i sieć pasują do siebie oraz upewnieniem się, czy węzły w sieci mają informacje o wszystkich innych węzłach. Komenda Download (Ładowanie) w DeltaV Explorer dostarcza wszystkie węzły ze wszystkimi informacjami, jakie potrzebują do działania i wzajemnego oddziaływania z innymi węzłami. Zajrzyj do „Getting Started with Your DeltaV Automation Software”, aby uzyskać informacje o: ƒ Ładowaniu Danych Strukturalnych ƒ Ładowaniu Kontrolerów i Instalowaniu Stacji Roboczych ƒ Przeciąganiu nieaktywnych kontrolerów do Sieci Sterującej

3-28


Wskaźniki stanu Po wykonaniu powyższych kroków oraz po umieszczeniu kontrolerów na liście sieci sterującej, proszę zapoznać się z poniższymi wskaźnikami, które znajdują się obok węzłów: Wskazuje węzeł przesyłający (stację roboczą), nie mającego wszystkich informacji o tym węźle. Wskazuje, że węzeł nie komunikuje się. Wskaźnik pojawia się, jeśli jest złe połączenie, jeśli kontroler nie jest zasilany lub jest nieaktywny. Pojawia się także na kilka sekund po uaktywnieniu kontrolera. Wskazuje, że węzeł komunikuje się, ale ma problem integralności. Problemy te mogą się pojawić, gdy jest niedopasowanie pomiędzy konfiguracją WE/WY, a zainstalowanymi WE/WY lub jeśli węzeł został skonfigurowany do redundancji sieci, ale nie ma niezbędnych połączeń do jej wsparcia. Wskazuje, że węzeł nie ma konfiguracji. Może to wystąpić wtedy, gdy węzeł nie został nigdy załadowany. Dla kontrolerów, może się pojawić, jeśli wystąpi awaria zasilania lub nie możliwe było wykonanie zimnego restartu dla węzła.

Uwaga Jeżeli węzeł pokazuje wskaźnik stanu, to przed dokonaniem zmiany konfiguracji sprawdzić czy nie ma awarii sprzętu w „Przewodnik rozwiązywania problemów”. Można zautomatyzować porównanie pomiędzy fizycznym WE/WY, a skonfigurowanym WE/WY za pomocą komendy kart WE/WY Autosense. Aby użyć tej komendy, należy kliknąć na WE/WY dla węzła, kliknąć prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać karty WE/WY Autosense. Pojawi się okno dialogowe Autosense Cards pokazujące listę elektronicznie odczytanych w kontrolerze kart oraz kart umieszczonych w bazie danych dla każdego slot’u. Na przykład, jeśli dodamy kartę do kontrolera, okno dialogowe wyświetli: ƒ Typ rozpoznanej karty w Typie Auto-rozpoznawania. ƒ <pusty> w kolumnie bazy danych Kliknij OK., aby dodać konfigurację do bazy danych. (Kliknięcie OK. nie wpływa na istniejące karty). Kliknij Cancel (Anuluj), aby kontroler stał się nieaktywny i aby zamknąć okno dialogowe.

3-29


Używanie Diagnostyki Stacji Roboczej Dokumentacja dostarczana wraz ze stacją roboczą opisuje programy diagnostyczne dostępne dla sprzętu stacji roboczej i oprogramowanie systemu operacyjnego. Jeśli jest potrzeba przeprowadzenia testu podsystemów stacji roboczej (pamięci, procesorów, wideo, klawiatury, myszy, dysku, portów), to należy użyć dysku diagnostycznego i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku obsługi stacji roboczej.

Używanie DeltaV Diagnostics DeltaV Explorer pozwala wywołać aplikację DeltaV Diagnostics i podejrzeć dane diagnostyczne dla dowolnie wybranego obiektu DeltaV Explorer. Dostarcza to użytecznych informacji diagnostycznych dla węzłów, które mają prawidłowy status lub wskaźnik . W celu zbadania problemów integralności dla węzła lub podsystemu, należy wybrać jej ikonę, kliknąć prawym klawiszem myszy, a następnie kliknąć Diagnose. Informacje na temat DeltaV Diagnostics są zawarte w pomocy online.

Przewodnik rozwiązywania problemów Poniższe informacje mogą być używane do pomocy w wykryciu problemów sprzętowych systemu za pomocą DeltaV Explorer i ich korygowania. Problem: Brak kontrolera na liście drzewa „Decommissioned Controlers”. Możliwa przyczyna

Działanie korygujące

Węzeł nie jest podłączony do koncentratora.

Sprawdzić diody LED na kontrolerze (patrz lista wskazań diod LED)

Przewód sieci sterującej pracuje nieprawidłowo.

Przetestuj przewód pomiędzy kontrolerem, a koncentratorem. Jeśli przewód nadal pracuje nieprawidłowo, naprawić go lub wymienić.

Węzeł jest nieprawidłowo podłączony do sieci.

Upewnić się, czy przewody są podłączone do odpowiednich portów na koncentratorze i kontrolerze.

Połączenie na nośniku nie jest zabezpieczone.

Usunąć kontroler z 2-gałęziowego nośnika zasilanie/kontroler na co najmniej 15 sek. I włozyć go ponownie. To dezaktywuje kontroler, tak że pojawi się na liście Decommissioned Controllers.

DeltaV Explorer nie jest podłączony do aktywnej bazy danych lub nie działa DeltaV Database Server (DvDbServer).

Wyjść z DeltaV Explorer i zrestartować podłączenie do aktywnej bazy danych.

3-30


Problem: Kontroler ma wskaźnik . pojawia się dla węzłów, które nie komunikują się. Typowo ten wskaźnik pojawia się, jeśli jest nieprawidłowe podłączenie lub kontroler nie ma zasilania. Aby skasować wskaźnik, należy sprawdzić podłączenie węzła, czy ma on zasilanie, oraz czy jego dźwięk i okablowanie są prawidłowe. Pojawia się także na kilka sekund po uaktywnieniu kontrolera. Możliwa przyczyna Węzeł nie jest podłączony do koncentratora.

Działanie korygujące 1. Sprawdzić diody LED na kontrolerze (patrz lista wskazań diod LED) 2. Sprawdzić przewody sieci sterującej, aby upewnić się, czy są podłączone do odpowiednich portów na koncentratorze i kontrolerze.

Przewód sieci sterującej pracuje nieprawidłowo.

Przetestuj przewód pomiędzy kontrolerem, a koncentratorem. Jeśli przewód nadal pracuje nieprawidłowo, naprawić go lub wymienić.

Patrzysz na zły kontroler.

Upewnić się,czy patrzymy na prawidłowy kontroler wybierając DeltaV Explorer Controller Properties | Controller | Flash Lights

Połączenia Sieci Sterującej pierwotnej i wtórnej są skrzyżowane

1. Użyć DeltaV Explorer Node Properties | Identify Controller, aby diody kontrolera zaczęły migać, użyć funkcji Check Node Integrity i DeltaV Diagnostics oraz zweryfikować, czy nie został zwrócony status Nie podłączony. 2. Zweryfikować, czy przewody pierwotnej Sieci Sterującej są podłączone do odpowiednich portów pierwotnych kontrolera, stacji roboczej i koncentratora. 3. Zweryfikować, czy przewody wtórnej Sieci Sterującej są podłączone do odpowiednich portów wtórnych kontrolera, stacji roboczej i koncentratora.

3-31


Problem: Stacja robocza ma wskaźnik

.

pojawia się dla węzłów, które nie komunikują się. Typowo ten wskaźnik pojawia się, jeśli jest nieprawidłowe podłączenie lub kontroler nie ma zasilania. Aby skasować wskaźnik, należy sprawdzić podłączenie węzła, czy ma on zasilanie, oraz czy jego dźwięk i okablowanie są prawidłowe. Możliwa przyczyna

Działanie korygujące

Stacja robocza nie jest ustawiona poprawnie

Upewnić się, czy stacja robocza ma zasilanie. Zajrzyj do Control Panel | Services i zweryfikuj czy uruchomiona jest aplikacja DeltaV Services.

Węzeł nie jest podłączony do koncentratora

Sprawdzić przewody sieci sterującej, aby upewnić się, czy są podłączone do odpowiednich portów na koncentratorze i kontrolerze.

Przewód sieci sterującej pracuje nieprawidłowo.

Przetestować przewód pomiędzy kontrolerem, a koncentratorem. Jeśli przewód nadal pracuje nieprawidłowo, naprawić go lub wymienić.

Adres stacji roboczej ma ustawioną wartość domyślną lub jest nieprawidłowy.

1. Sprawdzić adres IP, czy pasuje on do adresu DeltaV Explorer dla węzła. Jeśli jest nieprawidłowy, uruchomić Konfigurację Stacji Roboczej. 2. Użyć Utilities z dysku instalacyjnego 3Com, aby zweryfikować, czy nie jest wyłączona właściwość Plug’n’Play dla karty stacji roboczej Sieci Sterującej.

3-32


Problem: Węzeł A ma wskaźnik

.

Możliwa przyczyna

Działanie korygujące

Instalowanie węzła (stacji roboczej) nie daje wszystkich informacji o węźle.

Kliknąć węzeł ze wskaźnikiem, kliknąć prawy klawisz myszy, a następnie kliknąć Install Setup Data. Spowoduje to przesłanie danych strukturalnych z bazy danych do fizycznego węzła. Uaktualni również instalowanie węzła stacji roboczej w ten sposób, że stacja robocza będzie mieć wszystkie informacje, których potrzebuje do zarządzania nowym węzłem.

Ten wskaźnik pojawia się w kontrolerach, które są fizycznie podłączone do sieci lub na uchwytach kontrolera. Zauważ, że nie można zainstalować danych strukturalnych dla stacyjki kontrolera; najpierw trzeba podłączyć fizyczny węzeł. Problem: Węzeł A ma wskaźnik

.

Możliwa przyczyna

Działanie korygujące

Węzeł komunikuje się, ale ma problem integralności.

Większość problemów integralności jest spowodowanych problemami sprzętowymi. Sprawdzić diody LED na węzłach (patrz lista wskazań) i zlikwidować problemy sprzętowe.

Sporadycznie problemy integralności pojawiają się, jeśli jest niedopasowanie pomiędzy konfiguracją WE/WY, a zainstalowanymi WE/WY. W tym przypadku, należy porównać konfigurację WE/WY kontrolera w DeltaV Explorer z aktualnymi kartami WE/WY podłaczonymi do kontrolera. Porównanie to może być dokonywane poprzez podgląd albo okna dialogowego Auto-Sense I/O (Auto-Rozpoznawanie WE/WY) w DeltaV Explorer, albo poprzez egzaminowanie hierarchii WE/WY w Diagnostics (Diagnostyka). Problemy integralności mogą wystąpić, jeśli kontroler jest skonfigurowany dla sieci redundancyjnej, ale nie ma wymaganych połączeń do jej wsparcia. Zweryfikować, czy kontroler jest skonfigurowany dla sieci redundancyjnej. Jeśli tak, to upewnić się, czy jest prawidłowo podłączony do sieci. Ten wskaźnik pojawia się także, jeśli stacja robocza ma problemy Event Chronicle (Chronologia Zdarzeń) – skonfigurowana dla katalogu, który nie istnieje lub jeśli stacja robocza nie komunikuje się z kontrolerem. Jeśli wskaźnik nadal jest widoczny, to należy użyć aplikacji DeltaV Diagnostics do sprecyzowania problemu. Problem: Węzeł A ma wskaźnik

.

Możliwa przyczyna Węzeł nigdy nie został załadowany lub utracił konfigurację

Działanie korygujące Załadować węzeł.

3-33


Uzyskiwanie pomocy Podręczniki Online systemu DeltaV dostarczają informacje o systemie DeltaV, a Pomoc Online dla aplikacji DeltaV zapewnia procedury pomocy przy używaniu aplikacji oraz pomoc temetyczną dla okien dialogowych.

Pomoc Online Wszystkie aplikacje DeltaV mają pomoc online, która zawiera instrukcje użytkowania aplikacji. Aby uzyskać dostęp do pomocy dla którejkolwiek aplikacji, należy otworzyć aplikację i wybrać komendę tematu pomocy w menu Help na pasku zadań aplikacji. Na przykład, aby uruchomić DeltaV Diagnostics, a następnie uzyskać dostęp do pomocy, należy kliknąć Start | DeltaV | Operator | Diagnostics i wybrać Diagnostics Help Topic z menu Help. Aby wyszukać pomoc o informacjach na specyficzne tematy, należy kliknąć lewym klawiszem myszy na etykiecie Index lub Search w oknie dialogowym Help Topic i postępować zgodnie z instrukcjami. Dla pomocy tematycznej, kliknąć znak zapytania w prawym górnym rogu okna dialogowego, przenieść go na pole dla którego chcemy uzyskać pomoc i kliknąć lewym klawiszem myszy.

Podręczniki Online Podręczniki Online dostarczają informacje odniesienia i szczegółowe informacje o instalowaniu, konfigurowaniu, działaniu i rozwiązywaniu problemów z systemem DeltaV. Kliknąć Start | DeltaV | Help | Books Online, a potem kliknąć na tytule podręcznika, który chcemy przeczytać. Instrukcja Mainteneance w Podręcznikach Online zawiera pomocne informacje techniczne dotyczące rozwiązywania problemów sprzętowych.

Instrukcje Obsługi Most informacji o produktach DeltaV znajduje się w Podręcznikach Online. Można wydrukować te informacje lub też zamówić kopię z firmy Emerson Process Management. Instrukcja „Getting Started with Your DeltaV Automaion Software” zawiera ogólne informacje o oprogramowaniu i pomaga rozpocząć konfigurację, a instrukcja „Fieldbus Installations in a DeltaV Automation Systems” (zawarta w licencjonowanym pakiecie) dostarcza informacji instalowaniu systemy fieldbus. Wymienione niżej plik doniesione do instalacji Obszarów Niebezpiecznych lub instalacji NAMUR znajdują się na dysku CD DeltaV w Disk2\_Support\Supplemental Docs. Pliki mają format .PDF. Litery (A-Z) są dołączone do każdej nazwy pliku i zwiększają się dla każdej nowej edycji dokumentu. ƒ 12P1293 – DeltaV Scalable Process System, Class I Division 2 Installation Instructions (Numer części - 12P1293) ƒ 12P1892 – DeltaV Scalable Process System, Class I Division 2 with Class I, II, III Div.1 Field Circuits Installation Instructions (Numer części - 12P1892) ƒ 12P1990 – DeltaV Scalable Process System with Zone 0 Field Circuits Installation Instructions (Numer części - 12P1990) ƒ 12P2046 – DeltaV Scalable Process System Zone 2 Installation Instructions (Numer części – 12P2046) ƒ 12P2524 – DeltaV IS I/O Code of Practice for Installation and Mainteneance in Zone 2 Hazardous Areas (Numer części - 12P2524) ƒ 12P2822 - DeltaV NAMUR Installation Instructions (Numer części 12P2822)

3-34


Serwis Techniczny Istnieje kilka możliwości dostępu do serwisu technicznego zawierających wsparcie z biura, diagnostykę zdalną, 24-godzinne wsparcie nagłych przypadków oraz pomoc uaktualniania oprogramowania. Proszę wypełnić i zwrócić do producenta formularz rejestracyjny systemu DeltaV, który jest dostarczany wraz z licencjonowanym pakietem. Jeśli informacje przedstawione w niniejszej instrukcji nie rozwiązują Państwa problemów, proszę skontaktować się z Serwisem Technicznym DeltaV. Zanim poprosimy o pomoc, proszę upewnić się ze macie Państwo przygotowane poniższe informacje: ƒ Numer Identyfikacyjny Systemu ƒ Numer Wersji Oprogramowania ƒ Opis problemu. Jeśli jest możliwe, to podczas kontaktowania się z Serwisem technicznym, proszę być w zasięgu komputera. Umożliwi to Serwisowi, aby skuteczniej poprowadzić Państwa przez odpowiednie procedury rozwiązania problemu.

3-35

MAN_DeltaV 6.3_Installing_PL  

Instalowanie Systemu Sterowania DeltaV TM Rozdział 1 Przegląd..................................................................................

MAN_DeltaV 6.3_Installing_PL  

Instalowanie Systemu Sterowania DeltaV TM Rozdział 1 Przegląd..................................................................................

Advertisement