Page 1

Przepływomierz Rosemount 8800D Smart Vortex


Przepływomierz Rosemount 8800D Smart Vortex UWAGA Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i instalacji oraz optymalnego funkcjonowania wyrobu, przed rozpoczęciem instalacji, eksploatacji lub konserwacji wyrobu należy w pełni zapoznać się z treścią podręcznika. Na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki firma Rosemount Inc. udostępnia dwa bezpłatne numery telefonów pomocy technicznej: Centrum obsługi klienta Wsparcie techniczne, oferty i odpowiedzi na pytania związane z zamówieniami. 1-800-999-9307 (7:00 - 19:00, CST) Północnoamerykańskie centrum obsługi Serwis urządzeń. 1-800-654-7768 (całodobowo - włącznie z Kanadą). Użytkownicy spoza USA kontaktują się z lokalnymi przedstawicielami firmy Rosemount. UWAGA Wyroby opisane w niniejszym dokumencie NIE ZOSTAŁY przewidziane do stosowania w instalacjach jądrowych. Niezakwalifikowane wyroby zastosowane w instalacjach jądrowych mogą być źródłem nieprawidłowych odczytów. Informacje o wyrobach firmy Rosemount zakwalifikowanych do stosowania w instalacjach jądrowych dostępne są u jej miejscowych przedstawicieli handlowych.


Rosemount 8800D Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie................................................................................................................... 7 JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA .............................................................................................. 7 KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ...................................................................... 8 OPIS UKŁADU..................................................................................................................................... 8 Rozdział 2. Instalacja............................................................................................................................ 9 KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ...................................................................... 9 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI ............................................................................................. 11 PRACA W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH ............................................................................ 13 KONFIGURACJA SPRZĘTOWA ..................................................................................................... 13 INSTALACJA KORPUSU PRZEPŁYWOMIERZA......................................................................... 16 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA ...................................................................................... 25 OPCJE ................................................................................................................................................. 26 Wskaźnik LCD .................................................................................................................................... 26 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE............................................................................. 27 Rozdział 3. Konfiguracja .................................................................................................................... 29 PRZEGLĄD KONFIGURACJI - REVIEW ....................................................................................... 29 ZMIENNE PROCESOWE - PROCESS VARIABLES ...................................................................... 29 Główna zmienna procesowa - PV ....................................................................................................... 29 Procent zakresu pomiarowego głównej zmiennej procesowej – PV Percent of Range ...................... 30 Wyjście analogowe - Analog Output .................................................................................................. 30 Przegląd innych zmiennych - View Other Variables .......................................................................... 30 PODSTAWOWA KONFIGURACJA - BASIC SETUP .................................................................... 36 Oznaczenie projektowe - Tag.............................................................................................................. 36 Konfiguracja procesu - Process Config............................................................................................... 36 Referencyjny współczynnik K - Reference K-Factor.......................................................................... 38 Typ kołnierza - Flange Type ............................................................................................................... 39 Średnica wewnętrzna rurociągu - Mating Pipe ID (Inside Diameter)................................................. 40 Mapowanie głównej zmiennej procesowej - Variable Mapping......................................................... 40 Jednostki głównej zmiennej - PV Units .............................................................................................. 40 Wartości graniczne zakresu pomiarowego - Range Values ................................................................ 41 Tłumienie głównej zmiennej procesowej - PV Damping.................................................................... 41 Automatyczna kalibracja filtra - Auto Adjust Filter............................................................................ 41 Rozdział 4. Eksploatacja..................................................................................................................... 45 DIAGNOSTYKA/SERWISOWANIE - DIAGNOSTICS/SERVICE ................................................ 45 Test/Status ........................................................................................................................................... 45 Test pętli - Loop Test .......................................................................................................................... 46 Test wyjścia impulsowego - Pulse Output Test .................................................................................. 46 Symulacja przepływu - Flow Simulation ............................................................................................ 46 Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A - D/A Trim ............................................................................. 47 Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A w innej skali - Scaled D/A Trim ............................................ 47 Częstotliwość drgań przegrody dla górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego - Shed Freq at URV..................................................................................................................................................... 48 FUNKCJE ZAAWANSOWANE........................................................................................................ 48 KONFIGURACJA SZCZEGÓŁOWA - DETAILED SET-UP.......................................................... 48 Charakterystyka miernika - Characterize Meter.................................................................................. 49 Konfiguracja sygnałów wyjściowych - Configure Outputs ................................................................ 50 Przetwarzanie sygnałów - Signal Processing ...................................................................................... 56 Informacje o urządzeniu - Device Information ................................................................................... 60 Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów .................................................................................................. 62


KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .................................................................... 62 TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW............................................................................... 62 DIAGNOSTYKA ZAAWANSOWANA............................................................................................ 64 Komunikaty diagnostyczne ................................................................................................................. 64 Zaciski testowe układu elektronicznego.............................................................................................. 68 TP1 ...................................................................................................................................................... 69 KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE WYŚWIETLACZA LCD..................................................... 70 PROCEDURY TESTOWANIA.......................................................................................................... 71 WYMIANA PODZESPOŁÓW........................................................................................................... 71 Wymiana listwy zaciskowej w obudowie układu elektronicznego ..................................................... 72 Wymiana płytek elektronicznych ........................................................................................................ 73 Wymiana obudowy układu elektronicznego ....................................................................................... 75 Wymiana czujnika ............................................................................................................................... 76 Wymiana czujnika: wykonania ze wspornikiem demontowalnym i zintegrowanym. ........................ 78 Postępowanie w przypadku przepływomierzy ze zdalnym układem elektronicznym ........................ 82 Kabel koncentryczny po stronie obudowy układu elektronicznego.................................................... 84 Zmiana orientacji obudowy................................................................................................................. 85 ZWROT MATERIAŁU ...................................................................................................................... 85 Wymiana czujnika temperatury (tylko opcja MTA) ........................................................................... 86 Dodatek A Dane techniczne ................................................................................................................ 87 SPECYFIKACJE TECHNICZNE....................................................................................................... 87 DANE METROLOGICZNE ............................................................................................................... 99 DANE KONSTRUKCYJNE............................................................................................................. 101 Dodatek B Informacje o atestach ...................................................................................................... 121 ATESTY PRODUKTU ..................................................................................................................... 121 Dodatek C.......................................................................................................................................... 125 Weryfikacja układu elektronicznego ................................................................................................. 125 KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .................................................................. 125 Weryfikacja układu elektronicznego ................................................................................................. 126 Weryfikacja układu elektronicznego w trybie symulacji przepływu ................................................ 126 Symulacja przepływu o stałym natężeniu ......................................................................................... 126 Symulacja przepływu o zmiennym natężeniu ................................................................................... 126 Weryfikacja układu elektronicznego przy użyciu zewnętrznego generatora sygnału częstotliwościowego.......................................................................................................................... 127 Obliczenie zmiennych wyjściowych na podstawie częstotliwości wejściowej................................. 128 PRZYKŁADY ................................................................................................................................... 130 Jednostki angielskie........................................................................................................................... 130 Jednostki SI ....................................................................................................................................... 132


Rozdział 1.

Wprowadzenie

JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OPIS UKŁADU

7 8 8

JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA Niniejszy podręcznik zawiera informacje o instalacji, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów oraz innych procedurach użytkowania przepływomierza Rosemount 8800D Smart Vortex. Obejmuje on również specyfikacje oraz inne ważne informacje. Rozdział 2: Instalacja Zawiera instrukcje dotyczące instalacji mechanicznej i elektrycznej. Rozdział 3: Konfiguracja Zawiera informacje o podawaniu i weryfikowaniu podstawowych parametrów konfiguracyjnych. Rozdział 4: Eksploatacja Zawiera informacje o zaawansowanych parametrach konfiguracyjnych i funkcjach przydatnych podczas eksploatacji przepływomierza 8800D. Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów Przedstawia metody rozwiązywania problemów, informacje diagnostyczne oraz procedury weryfikacji przetwornika. Dodatek A: Dane techniczne Zawiera specyfikacje techniczne urządzenia. Dodatek B: Informacje o atestach Zawiera szczegółowe informacje o uzyskanych atestach. Dodatek C: Weryfikacja układów elektronicznych Przedstawia krótką procedurę weryfikacji wychodzących sygnałów elektrycznych, służącą spełnieniu wymagań norm jakości w procesach produkcyjnych objętych normą ISO 9000. Schemat 1-1: Drzewo menu przepływomierza Rosemount 8800D w komunikatorze HART Przedstawia drzewo poleceń wraz z oznaczeniami numerycznymi szybkiego dostępu poprzez komunikator HART dla przepływomierza Rosemount 8800D.


KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Wykonanie czynności opisanych w niniejszym podręczniku może wymagać podjęcia szczególnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonujących je osób. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności należy zapoznać się z komunikatami bezpieczeństwa przedstawionymi na początku każdego rozdziału.

OPIS UKŁADU Przepływomierz Rosemount 8800D Vortex składa się z korpusu przepływomierza oraz przetwornika i mierzy objętościowe natężenie przepływu, wykrywając wiry wytwarzane przez płyny przepływające przez przegrodę. Korpus przepływomierza instaluje się w rurociągu instalacji. Czujnik jest umieszczony na końcu przegrody i generuje sygnał o przebiegu sinusoidalnym, zgodnym z przebiegiem wirów. Przetwornik mierzy częstotliwość przebiegu sinusoidalnego i przekształca ją na wartość natężenia przepływu. Niniejszy podręcznik ma być pomocny podczas instalacji i eksploatacji przepływomierza Rosemount 8800D Vortex.

UWAGA Produkt ten jest przeznaczony do stosowania jako przepływomierz w aplikacjach z udziałem płynów, gazów lub pary. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.


Rozdział 2.

Instalacja

W rozdziale tym przedstawiono instrukcje instalacji przepływomierza Rosemount 8800D Vortex. Rysunki wymiarowe poszczególnych wykonań i konfiguracji montażowych przepływomierzy Rosemount 8800D zamieszczono w dodatku na stronie A-20. W rozdziale tym opisano także opcjonalne elementy przepływomierza Rosemount 8800D. Liczby w nawiasach oznaczają kod zamówieniowy poszczególnych opcji.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Wykonanie czynności opisanych w tym rozdziale może wymagać podjęcia szczególnych środków ostrożności dla ochrony osób. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z następującymi komunikatami bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE Eksplozja może spowodować śmierć lub poważne obrażenia osób:

• •

• •

W obszarze zagrożonym wybuchem nie wolno zdejmować pokryw z przetwornika przy podłączonym zasilaniu. W obszarze zagrożonym wybuchem przed podłączeniem komunikatora z protokołem HART należy upewnić się, że wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały podłączone zgodnie z wymogami iskrobezpieczeństwa i niepalności. Sprawdzić, czy środowisko pracy przetwornika jest zgodne z odpowiednimi certyfikatami dopuszczającymi do pracy w strefach niebezpiecznych. Obie pokrywy przetwornika muszą być szczelnie dokręcone, aby spełnić wymogi przeciwwybuchowości. OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie następujących zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia osób:

Wykonanie instalacji należy powierzyć osobom o odpowiednich kwalifikacjach.


Schemat 2- 1 Schemat przebiegu instalacji


PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI Przed rozpoczęciem eksploatacji przepływomierza Rosemount 8800D należy przeprowadzić procedurę przekazania do eksploatacji. Zapewnia to prawidłową konfigurację i funkcjonowanie urządzenia. Działanie to umożliwia także skontrolowanie ustawień sprzętowych, przetestowanie układów elektronicznych przepływomierza, zweryfikowanie danych konfiguracyjnych oraz sprawdzenie zmiennych wyj ściowych. Przed instalacją w miejscu docelowym istnieje możliwość skorygowania ewentualnych problemów lub zmiany konfiguracji. W celu skonfigurowania przepływomierza w warunkach warsztatowych należy podłączyć komunikator HART® lub program Asset Management Solutions™ (AMS) (lub inne urządzenie komunikacyjne) do pętli sygnałowej zgodnie ze specyfikacją danego komunikatora. Informacje ogólne Przed rozpoczęciem instalacji przepływomierza w dowolnej aplikacji należy przeanalizować jego dobór pod kątem średnicy urządzenia (rurociągu) i jego lokalizacji. Wybór odpowiedniej średnicy przepływomierza dla danej aplikacji zapewnia większy zakres pracy urządzenia oraz minimalny spadek ciśnienia i kawitację. Właściwa lokalizacja urządzenia pozwala uniknąć zakłóceń oraz zapewnia dokładność sygnału wyjściowego. Postępowanie zgodnie z przedstawionymi instrukcjami pozwoli uniknąć opóźnień rozruchu, ułatwi konserwację i zapewni optymalną wydajność urządzenia.

Dobór średnicy przepływomierza Wydajność przepływomierza zależy w dużej mierze od właściwego doboru jego średnicy. Przepływomierz Rosemount 8800D może przetwarzać sygnały w aplikacjach przepływu w granicach podanych w dodatku A Dane techniczne. Istnieje możliwość regulacji pełnej skali pomiarów dla podanych zakresów. Właściwy dobór średnicy przepływomierza dla konkretnej aplikacji oznacza, że warunki procesowe muszą spełniać wymagania pod względem liczby Reynoldsa i prędkości medium. Informacje na temat doboru średnicy patrz Dodatek A - Dane techniczne. Aby otrzymać program służący do dobrania średnicy przepływomierza Rosemount 8800D Vortex na podstawie danych użytkownika, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym Rosemount Inc.

Orientacja przepływomierza Projekt instalacji powinien zapewniać, aby korpus przepływomierza pozostawał zawsze wypełniony medium procesowym, bez możliwości gromadzenia się w nim powietrza. Po stronie dolotowej i wylotowej urządzenia należy zachować odpowiedniej długości proste odcinki rur w celu uniknięcia zaburzeń w rozkładzie prędkości mierzonego medium. Jeśli to możliwe, po stronie wylotowej przepływomierza należy zainstalować zawory odcinające. Instalacja pionowa Instalacja pionowa umożliwia przepływ cieczy procesowej pionowo do góry i jest rozwiązaniem zalecanym. Przepływ do góry gwarantuje, że korpus przepływomierza jest stale wypełniony, a cząstki stałe w płynie są równomiernie rozpraszane. Miernik vortex może być montowany pionowo, z przepływem do dołu, przy pomiarze przepływu gazu lub pary wodnej. Tego typu instalacji należy unikać w przypadku przepływu cieczy, chociaż jest ona możliwa przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji rurociągu.

UWAGA Aby zapewnić wypełnienie korpusu przepływomierza cieczą, należy unikać montażu pionowego z przepływem do dołu w przypadku niedostatecznego ciśnienia wstecznego. W przypadku instalacji poziomej zaleca się umieszczenie układu elektronicznego z boku rury. W zastosowaniach z udziałem cieczy rozwiązanie to zapobiega uderzaniu w przegrodę pęcherzyków powietrza lub cząstek stałych, co zakłócałoby częstotliwość drgań przegrody. W zastosowaniach z udziałem gazu lub pary rozwiązanie to zapobiega uderzaniu w przegrodę skupisk cieczy (np. skroplin) lub cząstek stałych, co zakłócałoby częstotliwość drgań przegrody.


Instalacje wysokotemperaturowe Korpus przepływomierza należy zamontować w ten sposób, aby układ elektroniczny znajdował się z boku lub pod rurociągiem, jak pokazano na Schemacie 2-2. W określonych przypadkach rura może wymagać nałożenia izolacji, dzięki której temperatura układu elektronicznego nie przekraczałaby 85 °C. Schemat 2- 2 Przykłady instalacji wysokotemperaturowych

Instalacja korpusu przepływomierza z układem elektronicznym z boku rurociągu. (ORIENTACJA Instalacja korpusu przepływomierza ZALECANA) z układem elektronicznym pod rurociągiem. (ORIENTACJA DOPUSZCZALNA) Instalacje z udziałem pary W zastosowaniach z udziałem pary należy unikać instalacji takich, jak przedstawiona na Schemacie 2-3. Tego rodzaju instalacje mogą przyczynić się do powstawania uderzenia wodnego podczas rozruchu w wyniku nagromadzenia się skroplin. Duża siła uderzenia wodnego może spowodować zbyt duże naprężenie mechanizmu czujnika i trwale go uszkodzić. Schemat 2- 3 Nieprawidłowa instalacja w zastosowaniach z udziałem pary

Odcinki rurociągu po stronie dolotowej i wylotowej Przy instalacji miernika vortex należy przewidzieć po stronie dolotowej odcinek prostoliniowy rury o długości co najmniej dziesięciu średnic (D) rury, a po stronie wylotowej o długości co najmniej pięciu średnic rury. Dokładność odpowiadająca specyfikacji zakłada przestrzeganie długości prostego odcinka rury od strony dolotowej, liczonej w średnicach rury. Zależnie od instalacji długość w zakresie od 10 D do 35 D może spowodować zmianę współczynnika K o 0,5%. Więcej informacji na temat wpływu instalacji - patrz karta katalogowa 00816-0100-3250. Wpływ ten można także skorygować z użyciem układu elektronicznego. Patrz „Wpływ czynników instalacyjnych” na stronie 4-7.


Lokalizacja przetworników ciśnienia i temperatury Jeżeli w celu uzyskania skompensowanego natężenia przepływu do przepływomierza Rosemount 8800D podłącza się przetworniki ciśnienia i temperatury, przetwornik(i) należy zainstalować po stronie wylotowej przepływomierza. Patrz Schemat 2-4. Schemat 2- 4 Lokalizacja przetworników ciśnienia i temperatury

4 średnice po stronie wylotowej 6 średnic po stronie wylotowej

Dobór materiałów stykających się z medium W trakcie zamawiania przepływomierza Rosemount 8800D należy zwrócić uwagę na właściwy dobór materiałów stykających się z medium procesowym. Korozja skraca żywotność korpusu przepływomierza. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z fachowymi źródłami dotyczącymi korozji lub skontaktować się z przedstawicielem handlowym Rosemount.

Wpływ środowiska Aby zapewnić maksymalną żywotność przepływomierza, nie należy narażać go na nadmierne nagrzewanie lub drgania. Typowe problemy wiążą się z instalacją ze zintegrowanym układem elektronicznym w rurociągach o wysokich drganiach, w gorącym klimacie w miejscach nasłonecznionych oraz z instalacją napowietrzną w chłodnym klimacie. Mimo że funkcje cyfrowego przetwarzania sygnału zmniejszają czułość urządzenia na zakłócenia zewnętrzne, pewne warunki otoczenia są bardziej zalecane od innych. Należy unikać instalacji przepływomierza lub jego okablowania w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne lub elektrostatyczne wysokie j gęstości. Do tego rodzaju urządzeń zalicza się sprzęt do spawania elektrycznego, duże silniki elektryczne i transformatory oraz nadajniki komunikacyjne.

PRACA W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH Przepływomierz Rosemount 8800D jest wyposażony w obudowę przeciwwybuchową oraz obwody elektryczne zapewniające iskrobezpieczeństwo i niepalność. Poszczególne przetworniki są wyraźnie oznaczone tabliczką informującą o przyznanych atestach. Informacje na temat kategorii atestów - patrz Dodatek A - Dane techniczne.

KONFIGURACJA SPRZĘTOWA Zwory umieszczone na przepływomierzu Rosemount 8800D umożliwiają konfigurację funkcji alarmu (ALARM) i zabezpieczenia przed zapisem (SECURITY). (Patrz Schemat 2-5.) Aby uzyskać dostęp do zwór, należy zdjąć pokrywę obudowy układu elektronicznego z końcowej części przepływomierza Rosemount 8800D. Jeżeli posiadany model przepływomierza nie jest wyposażony w wskaźnik LCD, dostęp do zwór jest możliwy po zdjęciu pokrywy po stronie układu elektronicznego. W przypadku przepływomierza ze wskaźnikiem LCD zwory alarmu i zabezpieczenia przed zapisem znajdują się na płycie czołowej wyświetlacza. (Patrz Schemat 2-6 na stronie 2-7.)


UWAGA W przypadku częstych zmian konfiguracji zaleca się pozostawienie zwory zabezpieczenia przed zapisem w pozycji OFF, aby nie narażać układu elektronicznego na wpływ otoczenia. Na etapie oddawania do eksploatacji zwory te powinny być ustawione, aby nie narażać układu elektronicznego na wpływ otoczenia. Schemat 2- 5 Zwory alarmu i zabezpieczenia przed zapisem

Poziom alarmowy W ramach normalnej pracy przepływomierz Rosemount 8800D stale wykonuje test autodiagnostyczny. Jeżeli w trakcie testu zostanie wykryty wewnętrzny błąd układu elektronicznego, wyjściowy sygnał przepływomierza zostanie ustawiony na niski lub wysoki poziom alarmowy, zależnie od pozycji zwory wyboru poziomu alarmowego. Zwora jest ustawiana zgodnie z kartą konfiguracyjną przepływomierza, a ustawieniem domyślnym jest poziom wysoki (HI). Zwora wyboru poziomu alarmowego nosi oznaczenie ALARM i fabrycznie jest ustawiona w pozycji HI - wysoki poziom alarmowy. Zabezpieczenie przed zapisem Istnieje możliwość zabezpieczenia danych konfiguracyjnych za pomocą zwory zabezpieczenia przed zapisem. Jeżeli zwora zabezpieczenia przed zapisem (SECURITY) znajduje się w pozycji ON, nie są możliwe żadne zmiany konfiguracji. Użytkownik zachowuje dostęp do parametrów pracy i może je przeglądać oraz przewijać opcje dostępnych zmian, natomiast nie może wprowadzać żadnych zmian. Zwora jest ustawiana zgodnie z kartą konfiguracyjną przepływomierza, a ustawieniem domyślnym jest OFF – wyłączenie zabezpieczenia przed zapisem.


Poziom alarmowy a poziom nasycenia Poziomy sygnału alarmowego różnią się od poziomów sygnału występujących w przypadku, gdy natężenie przepływu wykracza poza zakres pomiarowy. Jeżeli natężenie przepływu nie mieści się w zakresie pomiarowym, wyjście analogowe w dalszym ciągu odzwierciedla natężenie przepływu do momentu osiągnięcia poziomu nasycenia zgodnie z podanymi poniżej wartościami; sygnał wyjściowy nigdy nie przekracza podanych wartości nasycenia, niezależnie od rzeczywistego natężenie przepływu. Przykładowo, przy standardowym poziomie alarmowym i nasycenia oraz przy natężeniu przepływu poza zakresem 4-20 mA, sygnał wyjściowy przyjmuje poziom nasycenia przy 3,9 mA lub 20,8 mA. W przypadku wykrycia błędu przez układy diagnostyczne przetwornika wyjście analogowe przyjmuje określony poziom alarmowy - inny niż poziom nasycenia - co ma na celu ułatwienie rozwiązywania problemów. Poziom Niski Wysoki

Poziom nasycenia 4—20 mA 3,9 mA 20,8 mA

Poziom alarmowy 4—20 mA < 3,75 mA > 22,6 mA

Tabela 2- 1 Wyjście analogowe: Wartości poziomów alarmowych i nasycenia zgodne z normami NAMUR Poziom Poziom nasycenia 4—20 Poziom alarmowy 4—20 mA mA mA Niski 3,8 < 3,6 mA Wysoki 20,5 mA > 22,6 mA

Wersja ze wskaźnikiem LCD W przypadku przepływomierza ze wskaźnikiem LCD (opcja M5), zwory alarmu (ALARM) i zabezpieczenia przed zapisem (SECURITY) znajdują się na płycie czołowej wyświetlacza, jak pokazano na Schemacie 2-6. Schemat 2- 6 Zwory alarmu i zabezpieczenia przed zapisem w wersji z wskaźnikiem LCD


INSTALACJA KORPUSU PRZEPŁYWOMIERZA Transport Czynności instalacyjne obejmują szczegółowe procedury instalacji układów mechanicznych i elektrycznych. Wszystkie części muszą być transportowane ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzeń. O ile to możliwe, urządzenie należy dostarczyć do miejsca instalacji w oryginalnych opakowaniach transportowych. Należy zachować zaślepki transportowe w przepustach kablowych do momentu podłączenia i uszczelnienia przewodów.

Kierunek przepływu Korpus przepływomierza należy montować w ten sposób, aby umieszczona na nim strza łka wskazywała kierunek przepływu w rurze.

Uszczelki Do instalacji przepływomierza Rosemount 8800D są konieczne uszczelki dostarczone przez użytkownika. Materiał uszczelek musi odpowiadać medium procesowemu oraz charakterystyce ciśnieniowej konkretnej instalacji.

UWAGA Wewnętrzna średnica uszczelki musi być większa niż wewnętrzna średnica przepływomierza i rury. Jeżeli materiał uszczelki będzie przeszkodą dla strumienia medium, zakłóci przepływ i przyczyni się do niedokładności pomiarów.

Śruby kołnierzy Przepływomierz Rosemount 8800D należy zainstalować między dwoma standardowymi kołnierzami rurowymi, jak pokazano na Schemacie 2-7 i 2-8 na stronie 2-11. W tabelach 2-2, 2-3 i 2-4 wyszczególniono zalecane minimalne długości śrub dla czujników bezkołnierzowych oraz różnych ciśnień znamionowych kołnierzy. Tabela 2- 2 Zalecane minimalne długości śrub do montażu czujników bezkołnierzowych między kołnierzami ASME B16.5 (ANSI)

Minimalne zalecane długości śrub (w calach) według klasy kołnierza Średnica [cal] ½ 1 1½ 2 3 4 6 8

Klasa 150 6,00 6,25 7,25 8,50 9,00 9,50 10,75 12,75

Klasa 300 6,25 7,00 8,50 8,75 10,00 10,75 11,50 14,50

Klasa 600 6,25 7,50 9,00 9,50 10,50 12,25 14,00 16,75

Tabela 2- 3 Zalecane minimalne długości śrub dwustronnych do montażu czujników bezkołnierzowych między kołnierzami DIN

Minimalne zalecane długości śrub (w milimetrach) według klasy kołnierza Średnica PN 16 PN 40 PN 64 PN 100 DN 15 DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN 100 DN 150

160 160 200 220 230 240 270

160 160 200 220 230 260 300

170 200 230 250 260 290 330

170 200 230 270 280 310 350


DN 200

320

360

400

420

Tabela 2- 4 Zalecane minimalne długości śrub do montażu czujników bezkołnierzowych między kołnierzami JIS

Minimalne zalecane długości śrub (w milimetrach) według klasy kołnierza Średnica 15 mm 25 mm 40 mm 50 mm 80 mm 100 mm 150 mm 200 mm

JIS 10k 150 175 195 210 220 235 270 310

JIS 16k i 20k 155 175 195 215 245 260 290 335

JIS 40k 185 190 225 230 265 295 355 410

Osiowanie i montaż przepływomierza w wykonaniu bezkołnierzowym Wewnętrzna średnica korpusu przepływomierza w wykonaniu bezkołnierzowym musi być ustawiona współśrodkowo w stosunku do wewnętrznej średnicy przyłączanych rur po stronie dolotowej i wylotowej. Zapewnia to dokładność pomiarów odpowiadającą specyfikacji. Wraz z korpusem przepływomierza w wykonaniu bezkołnierzowym są dostarczane pierścienie centrujące. Aby wycentrować korpus, należy wykonać następujące czynności. Patrz Schemat 2-7 na stronach 2-10.

1. Umieścić pierścienie centrujące na obu końcach korpusu. 2. Umieścić śruby między kołnierzami po dolnej stronie przepływomierza. 3. Umieścić korpus (z pierścieniami centrującymi) pomiędzy kołnierzami. Zweryfikować prawidłowe umieszczenie pierścieni centrujących na śrubach. Ustawić śruby zgodnie z oznaczeniami na pierścieniu, odpowiadającymi zastosowanemu kołnierzowi. Jeżeli zastosowano pierścienie dystansowe, patrz Pierścienie dystansowe i Tabela 2-5 poniżej. UWAGA Przepływomierz powinien zostać ustawiony w ten sposób, aby nie utrudniać dostępu do układu elektronicznego, a przewody i przepływomierz nie był narażone na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury. 4. Umieścić pozostałe śruby pomiędzy kołnierzami. 5. Dokręcić nakrętki zgodnie z kolejnością przedstawioną na Schemacie 2-9 na stronach 2-12. 6. Po dokręceniu śrub kołnierzowych sprawdzić, czy między kołnierzami nie występują rozszczelnienia. UWAGI Obciążenie śrub dwustronnych niezbędne do uzyskania pełnej szczelności połączenia zależy od kilku czynników, takich jak ciśnienie robocze, materiał uszczelki, jej grubość i stan. Na obciążenie śrub wynikające ze zmierzonego momentu dokręcającego wpływa wiele czynników, w tym stan gwintów, tarcie między nakrętką a kołnierzem oraz równoległość kołnierzy. Z tego względu w różnych instalacjach stosuje się różne momenty dokręcające. Przy dokręcaniu śrub należy przestrzegać wskazówek zawartych w normie ASME Pressure Vessel Code (Część VIII, Dział 2). Przepływomierz musi być zainstalowany współosiowo między kołnierzami o takiej samej średnicy znamionowej jak przepływomierz.


Pierścienie dystansowe Wraz z przepływomierzem Rosemount 8800D mogą zostać dostarczone pierścienie dystansowe, umożliwiające zachowanie wymiarów dla modelu Rosemount 8800A. Jeżeli stosuje się pierścień dystansowy, powinien on zostać zamocowany po stronie wylotowej. Pierścień dystansowy jest dostarczany z pierścieniem centrującym ułatwiającym instalację. Po obu stronach pierścienia należy umieścić uszczelki płaskie. Tabela 2- 5 Wymiary pierścieni dystansowych

Średnica

Wymiary [cale (mm)]

1,5 (40) 2 (50) 3 (80) 4 (100)

0,47 (11,9) 1,17 (29,7) 1,27 (32,3) 0,97 (24,6)

Rosemount

Schemat 2- 7 Montaż przepływomierza w wykonaniu bezkołnierzowym z pierścieniami centrującymi Pierścienie centrujące

Pierścień dystansowy (do zachowania wymiarów dla modelu Rosemount 8800A przy instalacji modelu Rosemount 8800D) Pierścienie centrujące

Śruby dwustronne i nakrętki (dostarczony przez użytkownika) Uszczelki (dostarczone przez użytkownika)

Kierunek przepływu

Schemat 2- 8 Montaż przepływomierza w wykonaniu kołnierzowym

Śruby i nakrętki (dostarczony przez użytkownika) Uszczelki (dostarczony przez użytkownika)


Montaż przepływomierza w wykonaniu kołnierzowym Montaż przepływomierza w wykonaniu kołnierzowym jest wykonywany podobnie jak instalacja odcinka rury. Do montażu są potrzebne standardowe narzędzia i elementy (nakrętki i uszczelki). Nakrętki należy dokręcać zgodnie z kolejnością przedstawioną na Schemacie 2-9.

UWAGA Obciążenie śrub dwustronnych niezbędne do uzyskania pełnej szczelności połączenia zależy od kilku czynników, takich jak ciśnienie robocze, materiał uszczelki, jej grubość i stan. Na obciążenie śrub wynikające ze zmierzonego momentu dokręcającego wpływa wiele czynników, w tym stan gwintów, tarcie między nakrętką a kołnierzem oraz równoległość kołnierzy. Z tego względu w różnych instalacjach stosuje się różne momenty dokręcające. Przy dokręcaniu śrub należy przestrzegać wskazówek zawartych w normie ASME Pressure Vessel Code (Część VIII, Dział 2). Przepływomierz musi być zainstalowany współosiowo między kołnierzami o takiej samej średnicy znamionowej jak przepływomierz. Montaż zintegrowanego czujnika temperatury (tylko opcja MTA) Czujnik temperatury jest zwinięty i przymocowany do wspornika układu elektronicznego. Zdjąć plastikową taśmę mocującą czujnik do wspornika układu elektronicznego i umieścić czujnik temperatury w otworze w dolnej części korpusu przepływomierza. Nie ma potrzeby zdejmowania przeciwległego końca układu elektronicznego. Po ręcznym dokręceniu dokręcić ok. półtora obrotu za pomocą klucza płaskiego 1/2 cala. Korpus przepływomierza powinien być pokryty izolacją, aby zachować dokładność pomiarów temperatury w zastosowaniach z udziałem nasyconej pary. Izolacja powinna wystawać do końca śruby na dolnej stronie korpusu oraz pozostawiać szczelinę co najmniej 25 mm wokół wspornika układu elektronicznego. Nie należy pokrywać izolacją wspornika ani obudowy układu elektronicznego. Schemat 2- 9 Kolejność dokręcania śrub kołnierzowych

20 śrub

8 śrub

4 śruby

12 śrub

16 śrub

Uziemienie przepływomierza W typowych zastosowaniach miernika wirowego uziemienie nie jest wymagane, jednak prawidłowe uziemienie eliminuje ewentualne zakłócenia układów elektronicznych. Do uziemienia przepływomierza do rurociągu mogą posłużyć taśmy uziemiające. Zastosowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (opcja T1) wymaga użycia taśm uziemiających w celu zapewnienia skutecznego uziemienia niskoimpedancyjnego. Uziemienie z użyciem taśm polega na podłączeniu jednego końca taśmy do śruby znajdującej się z boku korpusu, a drugiego do instalacji uziomowej.


Uwagi na temat układu elektronicznego Zarówno zintegrowany, jak i montowany zdalnie układ elektroniczny wymaga zasilania. W przypadku montażu zdalnego układ elektroniczny należy zamocować na płaskiej powierzchni lub na rurze o maksymalnej średnicy dwóch cali. Do zdalnego montażu układu elektronicznego służy wspornik ze stali węglowej, pomalowany farbą poliuretanową oraz jedna śruba ze stali węglowej, w kształcie litery U. Wymiary - patrz Dane techniczne na stronie A-1. Instalacje wysokotemperaturowe Korpus przepływomierza należy zamontować w taki sposób, aby układ elektroniczny znajdował się z boku lub pod rurociągiem, jak pokazano na Schemacie 2-2 na stronach 2-4. W określonych przypadkach rura może wymagać nałożenia izolacji, dzięki której temperatura urządzenia nie będzie przekraczać 85 °C.

Przepusty kablowe Obudowa układu elektronicznego jest zaopatrzona w dwa przyłącza do przepustów kablowych 1/2-14 NPT lub M20 x 1,5. Dostępne są także adaptery do przyłączy PG13.5. Połączenia wykonuje się w standardowy sposób zgodnie z przepisami lokalnymi lub elektrycznymi. Należy szczelnie zaślepić niewykorzystane przyłącza, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub innych zanieczyszczeń do komory bloku przyłączeniowego w obudowie układu elektronicznego.

UWAGA W pewnych aplikacjach może być konieczna instalacja uszczelnień osłon kablowych oraz takie usytuowanie osłon kablowych, które zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do komory listwy zaciskowej.

Instalacja w wysokich punktach rurociągu Aby zapobiec przedostawaniu się skroplin do obudowy układu elektrycznego, przepływomierz należy instalować powyżej trasy kablowej. Przy montażu urządzenia poniżej trasy kablowej, komora listwy zaciskowej może wypełnić się płynem. Jeżeli trasa kablowa rozpoczyna się powyżej przepływomierza, przed miejscem podłączenia musi być poprowadzona poniżej urządzenia. W pewnych przypadkach może być wymagana instalacja odwadniacza. Schemat 2- 10 Prawidłowa instalacja osłon kablowych do przepływomierza Rosemount 8800D

Osłona kablowa

Osłona kablowa

Dławik kablowy Jeżeli zamiast osłony kablowej stosuje się dławik, należy postępować zgodnie z instrukcją producenta oraz wykonać połączenia w standardowy sposób, zgodnie z przepisami lokalnymi lub elektrycznymi. Należy szczelnie zaślepić niewykorzystane przyłącza, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub innych zanieczyszczeń do komory bloku przyłączeniowego w obudowie układu elektronicznego.


Uziemienie obudowy przetwornika Obudowę przetwornika należy w każdym przypadku uziemić zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi. Najefektywniejsze uziemienie obudowy przetwornika zapewnia bezpośrednie połączenie z instalacją uziomową przewodem o minimalnej impedancji. Metody uziemienia obudowy przetwornika są następujące:

Uziemienie z użyciem wewnętrznego zacisku uziomowego: śruba wewnętrznego zacisku uziomowego znajduje się wewnątrz obudowy układu elektronicznego po stronie zacisków. Śruba ta jest oznakowana symbolem uziemienia () i stanowi standardowe wyposażenie wszystkich przetworników Rosemount 8800D. • Uziemienie z użyciem zewnętrznego zespołu uziemienia: Zespół ten stanowi część opcjonalnego bloku przyłączeniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (opcja T1). Zespół zewnętrznego uziemienia może zostać także zamówiony wraz z przetwornikiem (opcja V5) i jest dostarczany z atestami dopuszczającymi do użytku w strefach niebezpiecznych. UWAGA Uziemienie obudowy przetwornika przy użyciu gwintu przepustu kablowego może okazać się niewystarczające. Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (opcja T1) zapewnia zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wówczas, gdy obudowa przetwornika została prawidłowo uziemiona. Uziemienie bloku przyłączeniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym - patrz „Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe” na stronie 2-23. W celu uziemienia obudowy przetwornika należy zastosować się do powyższych wskazówek. Nie wolno prowadzić kabla uziemienia bloku z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym w jednej osłonie z kablami sygnałowymi, gdyż w przypadku wyładowania atmosferycznego kabel ten może przewodzić bardzo duży prąd.

Okablowanie Zaciski sygnałów wyjściowych znajdują się w komorze układu elektronicznego oddzielonej od układów elektronicznych przepływomierza. Zaciski do podłączenia komunikatora z protokołem HART oraz zacisk testowy znajdują się powyżej zacisków sygnałów wyjściowych. Dopuszczalne obciążenie obwodu zasilania przepływomierza przedstawiono na Schemacie 2-11.

UWAGA W celu odłączenia zasilania od przetwornika na czas wykonywania czynności konserwacyjnych, demontażu i wymiany konieczne jest zastosowanie wyłącznika zasilania. Zasilanie Zasilacz prądu stałego powinien dostarczać napięcie o tętnieniach poniżej 2%. Całkowita rezystancja obciążenia zasilacza jest sumą rezystancji przewodów sygnałowych, rezystancji obciążenia sterownika, wyświetlacza i powiązanych elementów. Należy także uwzględnić rezystancję bariery iskrobezpiecznej, o ile została zastosowana.

UWAGA Komunikacja z komunikatorem z protokołem HART wymaga obciążenia pętli prądowej minimalną rezystancją 250 Ω. Przy tej wartości obciążenia, w celu uzyskania prądu wyjściowego 24 mA, przepływomierz musi być zasilany napięciem (Vps) minimum 16,8 V. UWAGA Jeżeli jeden zasilacz dostarcza energię do więcej niż jednego przepływomierza Rosemount 8800D, zasilacz wraz z obwodami przepływomierzy nie może mieć impedancji większej niż 20 Ω przy częstotliwości 1200 Hz.


Schemat 2- 11 Dopuszczalne obciążenie obwodu zasilania przepływomierza Obciążenie [Ω]

Napięcie zasilania (V) Rmax=41,7 (Vps – 10,8) Vps=napięcie zasilania (V) Rmax=maksymalna rezystancja pętli [Ω]

Średnica kabla AWG 14 16 18 20 22 24

Omy na 1000 stóp (305 m) w 20˚C 2,525 4,016 6,385 10,15 16,14 25,67

Wyjście analogowe Przepływomierz generuje sygnał prądowy 4-20 mA, izolowany, zależny liniowo od natężenia przepływu. W celu podłączenia przewodów należy zdjąć pokrywę obudowy układu elektronicznego od strony listwy zaciskowej. Przepływomierz jest zasilany poprzez przewody sygnałowe 4-20 mA. Podłączyć kable, jak pokazano na Schemacie 2-14 na stronie 2-18.

UWAGA W celu zminimalizowania zakłóceń sygnału 4-20 mA oraz cyfrowego sygnału komunikacji wymagane jest użycie skrętki przewodów. W środowiskach charakteryzujących się wysokimi zakłóceniami elektromagnetycznymi i radiowymi należy stosować ekranowane kable sygnałowe, które są zalecane także we wszelkich innych instalacjach. W celu zapewnienia dobrej komunikacji przewody sygnałowe powinny mieć średnicę 24 AWG lub większą, a ich długość nie powinna przekraczać 1500 m. Wyjście impulsowe

UWAGA Korzystając z wyjścia impulsowego, należy pamiętać, że przepływomierz jest zasilany poprzez przewody sygnałowe 4-20 mA. Przepływomierz jest wyposażony w izolowane wyjście impulsowe o częstotliwości proporcjonalnej do natężenia przepływu, jak pokazano na Schemacie 2-12. Zakres częstotliwości jest następujący:

• • • • • • •

Częstotliwość maksymalna = 10000 Hz Częstotliwość minimalna = 0,0000035 Hz (1 impuls na 79 godzin) Okres = 50 % Napięcie zasilania (Vs) = 5 do 30 V DC Rezystancja obciążenia (RL) = 100 Ω do 100 kΩ Maks. prąd przełączania = 75 mA ≤ RL/VS Wyjście kluczujące: tranzystorowe, otwarty kolektor Zestyk rozwarty: prąd upływności < 50 μA Zestyk zwarty: rezystancja < 20 Ω

Sygnał impulsowy może być podłączony do zewnętrznie zasilanego elektromechanicznego lub elektronicznego licznika lub podawany bezpośrednio na wejście urządzenia sterującego. W celu podłączenia przewodów należy zdjąć pokrywę obudowy układu elektronicznego od strony listwy zaciskowej. Podłączyć kable, jak pokazano na Schemacie 2-15.


Schemat 2- 12 Przykład: Szerokość impulsu wyjściowego jest równa połowie okresu dla wszystkich częstotliwości

50% okresu

UWAGA Korzystając z wyjścia impulsowego, należy przestrzegać poniższych zaleceń: • Jeżeli sygnał impulsowy oraz sygnał 4-20 mA biegną w tej samej osłonie lub kanale kablowym, konieczne jest stosowanie skrętki ekranowanej. Ekranowanie ogranicza także powstawanie niepożądanych impulsów na skutek wpływu zakłóceń. Przewody powinny mieć średnicę 24 AWG lub większą, a ich długość nie powinna przekraczać 1500 m. • Nie należy podłączać przewodów sygnałowych pod napięciem do zacisków testowych. Napięcie może uszkodzić diodę testową w przyłączu testowym. • Nie należy prowadzić przewodów sygnałowych w osłonie kablowej lub otwartych kanałach razem z przewodami zasilania lub w pobliżu urządzeń elektrycznych o dużym poborze energii. O ile to konieczne, przewody sygnałowe mogą zostać uziemione w dowolnym punkcie pętli sygnałowej, np. poprzez zacisk ujemny zasilacza. Obudowa układu elektronicznego jest uziemiona do korpusu cewki. • Jeśli przepływomierz jest zabezpieczony przez opcjonalny układ przeciwprzepięciowy, należy zapewnić wysokoprądowe uziemienie obudowy układu elektronicznego. Aby zapewnić skuteczne uziemienie, należy także dokręcić zacisk uziemiający w środkowej dolnej części bloku przyłączeniowego. Schemat 2- 13 Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym Śruby mocując e Śruba uziemieni a obudowy Klapka uziemienia bloku przyłączeniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

• •

Wszystkie nieużywane przepusty kablowe na obudowie układu elektronicznego należy zaślepić i uszczelnić, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci we wnętrzu obudowy. Jeśli przepusty nie są uszczelnione, w celu odprowadzania cieczy przepływomierz należy zamontować przyłączami kablowymi skierowanymi do dołu. Kable należy zainstalować z pętlą okapową, której dolna część musi znajdować się poniżej przepustów kablowych lub obudowy układu elektronicznego.

Schemat 2- 14 Okablowanie wyjścia prądowego 4-20 mA


Amperomierz testowy

Schemat 2- 15 Okablowanie wyjścia prądowego 4−20 mA i impulsowego z elektronicznym licznikiem

Licznik impulsów

Amperomierz testowy

Zdalny układ elektroniczny Jeśli przepływomierz został zamówiony w wersji ze zdalnym układem elektronicznym (opcje R10, R20, R30 lub RXX), jest on dostarczany w dwóch częściach:

7. Korpus przepływomierza z adapterem zainstalowany na wsporniku oraz przyłączony do niego kabel koncentryczny. 8. Obudowa układu elektronicznego zamocowana na wsporniku montażowym. Montaż Zamontować korpus przepływomierza się w instalacji w sposób opisany wcześniej w tym rozdziale. Zamontować w żądanym miejscu wspornik wraz z obudową układu elektronicznego. Obudowa może zostać zdjęta ze wspornika w celu łatwiejszego podłączania przewodów i prowadzenia kanału kablowego. Podłączanie kabla Podłączyć wolny koniec kabla koncentrycznego do obudowy układu elektronicznego, korzystając ze Schematu 2-16 oraz poniższych instrukcji. (Montaż i demontaż adaptera na korpusie przepływomierza - patrz „Instalacja zdalnego układu elektronicznego” na stronie 5-23.)


Schemat 2- 16 Instalacja zdalnego układu elektronicznego Opcjonalny adapter przyłącza 1/2–14 NPT lub dławik kablowy (dostarczony przez Kabel koncentryczny Adapter po stronie korpusu przepływomierza

Obudowa układu elektronicznego

Złączka Podkładka Nakrętka Złącze czujnika

Podstawa obudowy Uziemienie Wspornik montażowy do montażu na ścianie lub na rurze 2-calowej

Wspornik

Adapter po stronie układu elektronic Korpus przepływomierza Kabel koncentryczny

Opcjonalny adapter przyłącza 1/2–14 NPT lub dławik kablowy (dostarczony przez użytkownika)

1. Jeśli kabel koncentryczny ma być poprowadzony w osłonie kablowej, należy odciąć odpowiednią długość osłony, aby zapewnić prawidłowy montaż w obudowie. Aby zwiększyć długość kabla koncentrycznego, na trasie kablowej można zamontować skrzynkę przyłączeniową. 2. Nałożyć adapter osłony kablowej lub dławik kablowy na wolny koniec kabla i przymocować go do adaptera na wsporniku korpusu przepływomierza. 3. Jeżeli stosuje się osłonę kablową, poprowadzić kabel koncentryczny przez osłonę. 4. Założyć adapter przyłącza lub dławik kablowy na zakończenie kabla. 5. Zdjąć adapter po stronie układu elektronicznego z jego obudowy. 6. Nałożyć adapter na kabel koncentryczny. 7. Odkręcić jedną z czterech śrub w podstawie obudowy. 8. Podłączyć przewód uziemienia kabla do obudowy poprzez śrubę uziemienia w podstawie obudowy. 9. Założyć i dokładnie dokręcić nakrętkę kabla do połączenia w obudowie układu elektronicznego. 10. Dopasować adapter do obudowy układu elektronicznego i przymocować za pomocą trzech śrub. 11. Dokręcić adapter przyłącza lub dławik do adaptera w obudowie układu elektronicznego. UWAGA Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do złączy kabla koncentrycznego, kabel ten należy poprowadzić w przeznaczonej do tego celu osłonie kablowej lub zastosować uszczelnione dławiki kablowe po obu końcach kabla.

Kalibracja Przepływomierze Rosemount 8800D są fabrycznie kalibrowane na mokro i nie wymagają kalibracji podczas instalacji. Współczynnik kalibracyjny K jest wybity na korpusie każdego przepływomierza i wpisany do pamięci układu elektronicznego. Jego weryfikacji można dokonać przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS.

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA Aby zakończyć instalację przepływomierza Rosemount 8800D Vortex, należy skonfigurować oprogramowanie w celu dostosowania urządzenia do wymagań konkretnej aplikacji. Jeżeli przepływomierz został skonfigurowany fabrycznie, może być gotowy do instalacji. W przeciwnym przypadku należy zapoznać się z Rozdziałem 3 Eksploatacja.


OPCJE Wskaźnik LCD Wskaźnik LCD (opcja M5) umożliwia odczyt na miejscu wartości wyjściowych oraz skróconych komunikatów diagnostycznych dotyczących pracy przepływomierza. Wskaźnik jest umieszczony po stronie obwodów układu elektronicznego przepływomierza i nie utrudnia dostępu do zacisków sygnałowych. Zamontowany wskaźnik wymaga nałożenia specjalnej pokrywy. Na Schemacie 2-17 przedstawiono przepływomierz ze wskaźnikiem LCD i nakładaną pokrywą. Schemat 2- 17 Przepływomierz Rosemount 8800D z opcjonalnym wskaźnikiem LCD

Płytka układów elektronicznych

Wskaźnik jest wyposażony we wyświetlacz LCD ośmiu cyfr oraz pięciu znaków alfanumerycznych i prezentuje bezpośredni odczyt sygnału cyfrowego z mikroprocesora. W trakcie normalnej pracy wyświetlacz może być skonfigurowany w ten sposób, aby wyświetlać kolejno następujące wartości:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Główna zmienna procesowa w wybranych jednostkach Procent zakresu pomiarowego głównej zmiennej procesowej Przepływ zsumowany Wartość wyjścia prądowego 4-20 mA Częstotliwość drgań przegrody Temperatura układu elektronicznego Częstotliwość wyjścia impulsowego Temperatura procesowa (tylko opcja MTA)

9. Natężenie przepływu masowego 10. Natężenie przepływu objętościowego 11. Prędkość przepływu 12. Obliczona gęstość medium procesowego (tylko opcja MTA) Na Schemacie 2-18 przedstawiono wskaźnik z podświetlonymi wszystkimi elementami. Schemat 2- 18 Opcjonalny wskaźnik LCD


Do zmiany jednostek wyświetlanych przez wskaźnik można wykorzystać komunikator z protokołem HART. (Więcej informacji - patrz Rozdział 4 - Eksploatacja.)

Instalacja wskaźnika W przypadku przepływomierzy zamówionych wraz z wskaźnikiem LCD jest on już zainstalowany w dostawie. Jeżeli jednak został on zakupiony oddzielnie, należy go zainstalować, wykorzystując mały śrubokręt oraz zestaw wskaźnika (numer części 8800-5640-1002). W skład zestawu wskaźnika wchodzi:

• • • • •

Jeden zespół wskaźnika LCD Jedna nakładana pokrywa z zamocowanym pierścieniem uszczelniającym Jeden łącznik Dwie śruby mocujące Dwie zwory

W celu zainstalowania wskaźnika LCD należy wykonać następujące czynności (patrz Schemat 2-17):

1. Jeżeli przepływomierz jest zainstalowany w pętli regulacyjnej, zabezpieczyć pętlę i odłączyć zasilanie. 2. Zdjąć pokrywę przepływomierza ze strony układu elektronicznego. UWAGA Płytka drukowana jest wrażliwa na ładunki elektrostatyczne. Należy przestrzegać zasad pracy z zespołami podatnymi na ładunki elektrostatyczne. 3. Umieścić śruby mocujące w otworach wskaźnika LCD. 4. Wyjąć dwie zwory z płytki drukowanej, określające ustawienie alarmu (ALARM) i zabezpieczenia przed zapisem (SECURITY). 5. Umieścić łącznik w złączu zwór alarmu i zabezpieczenia przed zapisem. 6. Ostrożnie nałożyć wskaźnik LCD na łącznik i wkręcić śruby mocujące. 7. Włożyć zwory w pozycje ALARM i SECURITY na płycie czołowej wskaźnika. 8. Nałożyć pokrywę i dokręcić dodatkowo co najmniej jedną trzecią obrotu po osiągnięciu wyczuwalnego oporu pierścienia uszczelniającego. UWAGA Dla ułatwienia odczytu wskaźnik może być instalowany w pozycjach co 90 stopni. Jeden z czterech łączników z tyłu zespołu wyświetlacza musi być tak ustawiony, aby pasować do 10-wtykowego gniazda na płytce drukowanej. Należy przestrzegać dopuszczalnej temperatury wyświetlacza LCD: Eksploatacja: -20 do 85 °C Składowanie: -46 do 85 °C

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym zapobiega uszkodzeniu przepływomierza na skutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, pracą spawarek, maszyn elektrycznych o dużym poborze mocy czy aparatury rozdzielczej. Układy elektroniczne zabezpieczenia przeciwprzepięciowego znajdują się w bloku przyłączeniowym. Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym spełnia wymagania następujących norm: ASME B16.5 (ANSI)/IEEE C62.41 - 1980 (IEEE 587) Kategorie A, B. Impuls 3 kA (8 x 20 μs). Impuls 6 kV (1,2 x 50 μs). 6 kV/0,5 kA (0,5 μs, 100 kHz, fala dzwoniąca).

UWAGA Dla prawidłowego działania zabezpieczenia przeciwprzepięciowego śruba uziemienia w obudowie bloku musi być dokręcona. Niezbędne jest także wysokoprądowe uziemienie.

Instalacja zespołu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego W przypadku przepływomierzy zamówionych z opcjonalnym zespołem zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (T1) jest on już zainstalowany w dostawie. Jeżeli jednak został on zakupiony osobno, należy go zainstalować na przepływomierzu, wykorzystując mały śrubokręt, szczypce oraz zestaw zabezpieczenia przeciwprzepięciowego


(numer części 8800-5106-3002 lub 8800-5106-3004). W skład zestawu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego wchodzą następujące elementy:

• •

Jeden blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym Trzy śruby mocujące

W celu zainstalowania zespołu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego należy wykonać następujące czynności:

1. Jeżeli przepływomierz jest zainstalowany w pętli regulacyjnej, zabezpieczyć pętlę i odłączyć zasilanie. 2. Zdjąć pokrywę przepływomierza od strony zacisków. 3. Wykręcić śruby mocujące. 4. Wykręcić śrubę uziemienia obudowy. 5. Za pomocą szczypiec wyjąć blok przyłączeniowy z obudowy. 6. Sprawdzić, czy nie wygięły się wtyki złącza. 7. Umieścić nowy blok przyłączeniowy we właściwej pozycji i ostrożnie wcisnąć w obudowę. Może zaistnieć konieczność cofnięcia i ponownego dociśnięcia bloku, aby wtyki złącza prawidłowo weszły w gniazda. 8. Wkręcić śruby mocujące. 9. Włożyć i dokręcić śrubę uziemienia. 10. Założyć pokrywę. Schemat 2- 19 Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

Śruby mocujące

Śruba uziemienia obudowy

Klapka uziemienia bloku przyłączeniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym


Rozdział 3.

Konfiguracja

PRZEGLĄD KONFIGURACJI - REVIEW HART Comm. 1, 5 Aby zapewnić dokładność pomiarów i zgodność urządzenia z przeznaczeniem do konkretnej aplikacji przepływomierza, należy dokonać przeglądu fabrycznie ustawionych parametrów konfiguracyjnych. Po uaktywnieniu funkcji Review należy przewinąć listę danych w celu zweryfikowania wszystkich zmiennych w wykazie danych konfiguracyjnych. Ostatnim etapem procedury uruchomienia i oddania do eksploatacji jest kontrola sygnałów wyjściowych przepływomierza pod kątem prawidłowej pracy. Wyjściowy sygnał cyfrowy przepływomierza Rosemount 8800D może być nośnikiem następujących danych: główna zmienna procesowa jako procentowa wartość zakresu pomiarowego, wyjście analogowe, częstotliwość drgań przegrody, częstotliwość impulsów, natężenie przepływu masowego, natężenie przepływu objętościowego, prędkość przepływu, temperatura procesowa.

ZMIENNE PROCESOWE - PROCESS VARIABLES HART Comm. 1, 1 Zmienne procesowe przepływomierza Rosemount 8800D stanowią wartości reprezentowane przez jego sygnał wyjściowy. W trakcie oddawania przepływomierza do eksploatacji - przed użyciem miernika w aplikacji procesowej - należy zweryfikować wszystkie zmienne procesowe, ich funkcje oraz postać sygnałów wyjściowych, a także dokonać wszelkich niezbędnych korekt.

Główna zmienna procesowa - PV HART Comm. 1, 1, 1 PV (Primary Variable) - Główna zmienna procesowa - zmierzona wartość zmiennej ustawionej jako główna zmienna procesowa. Funkcję tę może pełnić albo temperatura (dotyczy tylko opcji MTA), albo natężenie przepływu. Dostępne zmienne przepływu obejmują natężenie masowe, objętościowe oraz prędkość przepływu. W warunkach warsztatowych wartość przepływu dla każdej zmiennej powinna wynosić zero, a wartość temperatury powinna być równa temperaturze otoczenia. W przypadku nieprawidłowych wartości zmiennych przepływu lub temperatury - patrz „Przegląd innych zmiennych” na stronie 3-2. Do wyboru jednostek pomiarowych dla konkretnej aplikacji służy funkcja „Jednostki zmiennej procesowej”.


Procent zakresu pomiarowego głównej zmiennej procesowej – PV Percent of Range HART Comm. 1, 1, 2 Percent of Range – Procent zakresu pomiarowego głównej zmiennej procesowej - Główna zmienna procesowa wyrażona jako wartość procentowa zakresu pomiarowego wskazuje w jakiej części skonfigurowanego zakresu pomiarowego znajduje się aktualna wartość pomiaru. Przykładowo, jeżeli przy zakresie od 0 gal/min do 20 gal/min aktualne natężenie przepływu wynosi 10 gal/min, wartość procentowa zakresu pomiarowego wynosi 50%.

Wyjście analogowe - Analog Output HART Comm. 1, 1, 3 Analog Output - Wyjście analogowe - Zmienna oznaczona jako wyjście analogowe reprezentuje wartość analogowego sygnału wyjściowego głównej zmiennej procesowej. Wyjście analogowe działa w oparciu o standardowy sygnał wyjściowy o zakresie 4-20 mA. Należy porównać wartość wyjścia analogowego z rzeczywistą wartością odczytaną na mierniku podłączonym do pętli prądowej. W przypadku niezgodności obu wartości niezbędna jest kalibracja sygnału 4-20 mA. Patrz „Kalibracja cyfrowo-analogowa”.

Przegląd innych zmiennych - View Other Variables HART Comm. 1, 1, 4 View Other Variables - Przegląd innych zmiennych - Umożliwia przeglądanie i konfigurację innych zmiennych, takich jak jednostki przepływu, działanie licznika czy wyjście impulsowe. Natężenie przepływu objętościowego - Volume Flow HART Comm. 1, 1, 4, 1, 1 Umożliwia odczyt bieżącego natężenia przepływu objętościowego. Jednostki natężenia przepływu objętościowego - Volume Flow Units Jednostki natężenia przepływu objętościowego - Volume Flow Units HART Comm. 1, 1, 4, 1, 2 Umożliwia wybór jednostek natężenia przepływu objętościowego z listy dostępnych opcji. Jednostki natężenia przepływu objętościowego(1 bbl = 42 gal) gal/s impgal/s gal/min impgal/min gal/h impgal/h gal/d impgal/d ACFS L/s ACFM L/min ACFH L/h ACFD L/d bbl/s ACMS bbl/min ACMM bbl/h ACMH bbl/d ACMD MACMD Jednostki standardowego/normalnego natężenia przepływu objętościowego (w warunkach standardowych/normalnych) StdCuft/min SCFH (Standardowe stopy sześcienne na godzinę) NCMM (Normalne metry sześcienne na minutę) NmlCum/h NCMD (Normalne metry sześcienne na dzień)


UWAGA Jeżeli do podawania przepływu objętościowego wybiera się jednostki standardowego lub normalnego przepływu, należy podać stosunek gęstości. Patrz „Gęstość/Stosunek gęstości” na stronach 3-9. Jednostki specjalne - Special Units HART Comm.

1, 1, 4, 1, 3

Jednostki specjalne to funkcja umożliwiająca stworzenie jednostek natężenia przepływu, które nie znajdują się na liście dostępnych opcji. Mogą one odnosić się wyłącznie do przepływu objętościowego. Konfiguracja jednostki specjalnej polega na podaniu następujących wartości: bazowa jednostka objętości, bazowa jednostka czasu, jednostka definiowana przez użytkownika, współczynnik konwersyjny. Załóżmy, że użytkownik chce, aby przepływomierz Rosemount 8800D przedstawiał natężenie przepływu w baryłkach na minutę, zamiast galonów na minutę (1 br = 31,0 gal).

• • • •

Bazowa jednostka objętości: gal Bazowa jednostka czasu: min Jednostka definiowana przez użytkownika: br Współczynnik konwersyjny: 1/31,0

Więcej informacji na temat konfiguracji jednostek specjalnych zawiera poni ższy wykaz zmiennych. Bazowa jednostka objętości - Base Volume Unit HART Comm.

1, 1, 4, 1, 3, 1

Bazowa jednostka objętości to jednostka stanowiąca podstawę do przeliczenia. Należy wybrać jedną ze zdefiniowanych opcji komunikatora HART:

• • • • • •

Galony (gal) Litry (L) Galony angielskie (Impgal) Metry sześcienne (Cum) Baryłki (bbl), gdzie 1 bbl=42 gal Stopy sześcienne (Cuft)

Bazowa jednostka czasu - Base Time Unit HART Comm.

1, 1, 4, 1, 3, 2

Bazowa jednostka czasu to jednostka czasu stanowiąca podstawę do przeliczenia na jednostki specjalne. Przykładowo, jeżeli jednostką użytkownika ma być dana objętość na minutę, należy wybrać minuty. Do wyboru są następujące jednostki:

• • • •

Sekundy (s) Minuty (min) Godziny (h) Dni (d)

Jednostka definiowana przez użytkownika - User Defined Unit HART Comm. 1, 1, 4, 1, 3, 3 Jednostka definiowana przez użytkownika to zmienna zawierająca oznaczenie jednostki przepływu, na którą zostanie przeliczone natężenie przepływu. Na wyświetlaczu LCD Rosemount 8800D pojawią się zdefiniowane jednostki. Z kolei komunikator HART wyświetli oznaczenie „SPCL”. Oznaczenie nowych jednostek może składać się z czterech znaków. Współczynnik konwersyjny - Conversion Number HART Comm.

1, 1, 4, 1, 3, 4

Współczynnik konwersyjny służy do przeliczenia jednostek bazowych na specjalne. W przypadku prostego przeliczenia między jednostkami objętości współczynnik ten wyraża liczbę jednostek bazowych w nowej jednostce.


Przykładowo, przy przeliczaniu z galonów na baryłki - gdzie jednej baryłce odpowiada 31 galonów współczynnik konwersyjny wynosi 31. Wzór przeliczenia jest następujący (baryłki to nowa jednostka objętości): 1 galon = 0,032258 bbl. Natężenie przepływu masowego - Mass Flow HART Comm.

1, 1, 4, 2

Umożliwia odczyt bieżącego natężenia przepływu masowego oraz jego jednostki. Ponadto umożliwia skonfigurowanie jednostki natężenia przepływu masowego. Natężenie przepływu masowego - Mass Flow HART Comm. 1, 1, 4, 2, 1 Wyświetla bieżące natężenia przepływu masowego wraz z jednostką. Natężenie przepływu masowego - Mass Flow HART Comm. 1, 1, 4, 2, 2 Umożliwia wybór jednostki natężenia przepływu masowego z listy dostępnych opcji. (1 Ston = 2000 lb; 1 MetTon = 1000 kg) Jednostki natężenia przepływu masowego lb/s Ston/min lb/min Ston/h lb/h Ston/d lb/d MetTon/min kg/s MetTon/h kg/min MetTon/d kg/h g/s kg/d g/min g/h

UWAGA Jeżeli wybrano opcję „Jednostki natężenia przepływu masowego”, należy skonfigurować gęstość medium procesowego. Patrz „Gęstość/Stosunek gęstości” na stronach 3-9. Prędkość przepływu - Velocity Flow HART Comm.

1, 1, 4, 3

Umożliwia odczyt bieżącej prędkości przepływu oraz jego jednostek. Ponadto umożliwia skonfigurowanie jednostki prędkości przepływu. Prędkość przepływu - Velocity Flow HART Comm.

1, 1, 4, 3, 1

Wyświetla bieżącą prędkość przepływu wraz z jednostką. Jednostki prędkości - Velocity Units Jednostki prędkości - Velocity Units HART Comm.

1, 1, 4, 3, 2

Umożliwia wybór jednostek prędkości przepływu z listy dostępnych opcji. ft/s m/s Podstawa pomiaru prędkości - Velocity Measured Base HART Comm.

1, 1, 4, 3, 3


Podstawa pomiaru prędkości określa, czy pomiar prędkości opiera się na średnicy przyłączonej rury czy wewnętrznej średnicy korpusu przepływomierza. Jest to ważna informacja w aplikacjach z przepływomierzem w wykonaniu zwężkowym (Reducer™ Vortex). Licznik - Totalizer HART Comm.

1, 1, 4, 4

Licznik— Licznik zlicza całkowitą ilość cieczy lub gazu, jaka przepłynęła przez przepływomierz od ostatniego kasowania licznika. Opcja ta umożliwia zmianę ustawień licznika. Przepływ zsumowany - Total HART Comm.

1, 1, 4, 4, 1

Przepływ zsumowany- wskazuje odczyt licznika. Wskazywana wartość oznacza całkowitą ilość cieczy lub gazu, jaka przepłynęła przez przepływomierz od ostatniego kasowania licznika. Start HART Comm.

1, 1, 4, 4, 2

Start— powoduje rozpoczęcie zliczania przez licznik, począwszy od jego aktualnej wartości. Stop HART Comm.

1, 1, 4, 4, 3

Stop — powoduje zatrzymanie zliczania przez licznik do momentu ponownego uruchomienia. Z funkcji tej korzysta się często podczas czyszczenia rurociągu lub innych czynności konserwacyjnych. Kasowanie - Reset HART Comm.

1, 1, 4, 4, 4

Reset (kasowanie) — powoduje wyzerowanie licznika. Jeżeli w momencie kasowania licznik zliczał przepływ, będzie kontynuował zliczanie, począwszy od zera. Konfiguracja licznika - Totalizer Config HART Comm.

1, 1, 4, 4, 5

Konfiguracja licznika — Służy do konfiguracji parametrów przepływu (objętość, masa, prędkość).

UWAGA Wartość licznika jest zapisywana w pamięci trwałej układu elektronicznego co trzy sekundy. W razie przerwania dopływu zasilania do przetwornika, po jego przywróceniu licznik będzie miał ostatnią zapisaną wartość. UWAGA Zmiany wpływające na gęstość, stosunek gęstości lub skompensowany współczynnik K także będą miały wpływ na obliczaną wartość licznika. Zmiany te nie spowodują przeliczenia aktualnej wartości licznika. Częstotliwość wyjścia impulsowego - Pulse Frequency HART Comm.

1, 1, 4, 5

Umożliwia odczyt częstotliwości wyjścia impulsowego. Konfiguracja wyjścia impulsowego - patrz strony 4-9. Częstotliwość drgań przegrody - Vortex Frequency HART Comm.

1, 1, 4, 6


Umożliwia odczyt częstotliwości drgań przegrody bezpośrednio z czujnika. Temperatura układów elektronicznych - Electronics Temperature HART Comm.

1, 1, 4, 7

Umożliwia odczyt bieżącej temperatury układów elektronicznych oraz jej jednostki. Ponadto umożliwia skonfigurowanie jednostki temperatury układów elektronicznych. Temperatura układów elektronicznych - Electronics Temperature HART Comm.

1, 1, 4, 7, 1

Wyświetla bieżącą temperaturę układów elektronicznych wraz z jednostką. Jednostka temperatury układów elektronicznych - Electronics Temperature Unit HART Comm.

1, 1, 4, 7, 2

Umożliwia wybór jednostki temperatury układów elektronicznych z listy dostępnych opcji. degC st. C degF st. F Obliczona gęstość medium procesowego - Calculated Process Density HART Comm.

1, 1, 4, 8

Umożliwia odczyt obliczonej gęstości medium procesowego w przypadku konfiguracji przepływomierza dla aplikacji z udziałem pary z kompensacją temperatury. Ponadto umożliwia skonfigurowanie obliczonej jednostki gęstości. Gęstość medium procesowego - Process Density HART Comm.

1, 1, 4, 8, 1

Wyświetla bieżącą obliczoną gęstość medium procesowego. Jednostki gęstości - Density Units HART Comm.

1, 1, 4, 8, 2

Umożliwia wybór jednostki obliczonej gęstości medium procesowego z listy dostępnych opcji. 3 g/cucm (cm ) g/L kg/cum (m3) 3 lb/cuft (ft ) 3 lb/cuin (in ) Temperatura procesowa - Process Temperature HART Comm.

1, 1, 4, 9

Umożliwia odczyt temperatury procesowej w przypadku przepływomierza z opcją czujnika temperatury. Ponadto umożliwia skonfigurowanie jednostek temperatury procesowej. Temperatura procesowa - Process Temperature HART Comm.

1, 1, 4, 9, 1

Wyświetla bieżącą temperaturę procesową.


Jednostki temperatury procesowej - Process Temperature Units HART Comm.

1, 1, 4, 9, 2

Umożliwia wybór jednostki temperatury procesowej z listy dostępnych opcji. deg C deg F deg R Kelwin Tryb pracy po awarii czujnika temperatury - T/C Failure Mode HART Comm.

1, 1, 4, 9, 3

Umożliwia skonfigurowanie trybu pracy po awarii czujnika temperatury. W przypadku awarii czujnika temperatury przepływomierz może albo wygenerować na wyjściu sygnał alarmowy, albo kontynuować normalną pracę z użyciem wartości „Stałej temperatury procesowej”. Patrz „Stała temperatura procesowa” na stronach 3-9.

UWAGA Jeżeli awaria czujnika temperatury pojawi się przy ustawieniu głównej zmiennej procesowej na opcję „Temperatura procesowa”, przepływomierz zawsze wygeneruje na wyjściu sygnał alarmowy, ignorując niniejsze ustawienie. Temperatura wolnego końca termoelementu - Cold Junction (CJ) Temperature HART Comm.

1, 1, 4, Przewinąć na koniec listy

Umożliwia odczyt temperatury wolnego końca termoelementu w przypadku przepływomierza z opcją czujnika temperatury. Ponadto umożliwia skonfigurowanie jednostki temperatury wolnego końca termoelementu. Temperatura wolnego końca termoelementu - CJ Temperature HART Comm.

1, 1, 4, -, 1

Wyświetla bieżącą temperaturę wolnego końca termoelementu. Jednostki temperatury wolnego końca termoelementu - CJ Temperature Units HART Comm.

1, 1, 4, -, 1

Umożliwia wybór jednostki temperatury wolnego końca termoelementu z listy dostępnych opcji. deg C - st. C deg F - st. F


PODSTAWOWA KONFIGURACJA - BASIC SETUP HART Comm.

1, 3

Uruchomienie przepływomierza Rosemount 8800D wymaga skonfigurowania podstawowych zmiennych. W większości przypadków wszystkie te zmienne zostały skonfigurowane fabrycznie. Konfiguracja jest konieczna w przypadku nieskonfigurowanego przepływomierza Rosemount 8800D oraz jeżeli wprowadzone zmienne wymagają korekty.

Oznaczenie projektowe - Tag HART Comm.

1, 3, 1

Funkcja oznaczenia projektowego to najprostszy sposób identyfikacji i rozró żnienia przepływomierzy. Przepływomierze mogą zostać oznaczone według wymogów danej aplikacji. Oznaczenie składa się z maksymalnie ośmiu znaków.

Konfiguracja procesu - Process Config HART Comm.

1, 3, 2

Przepływomierz może być stosowany w aplikacjach z udziałem cieczy lub gazu/pary, jednak musi zostać skonfigurowany specjalnie dla danej aplikacji. Jeżeli urządzenie nie zostanie skonfigurowane dla właściwego procesu, będzie podawało niedokładne pomiary. Należy wybrać odpowiednie parametry „Konfiguracji procesu” dla danej aplikacji: Tryb pracy przetwornika - Transmitter Mode HART Comm.

1, 3, 2, 1

Funkcja ta służy do uaktywnienia czujnika temperatury w przepływomierzach ze zintegrowanym czujnikiem temperatury. Without Temperature Sensor - bez czujnika With Temperature Sensor - z czujnikiem Rodzaj medium procesowego - Process Fluid HART Comm. 1, 3, 2, 2 Służy do wyboru rodzaju medium: Liquid (ciecz), Gas/Steam (gaz/para), Tcomp Sat Steam (para nasycona z pomiarem temperatury). Tryb „Tcomp Sat Steam” wymaga zainstalowanej opcji MTA i zapewnia odczyt natężenia przepływu masowego pary nasyconej z kompensacją temperatury. Stała temperatura procesowa - Fixed Process Temperature HART Comm.

1, 3, 2, 3

Wartość temperatury procesowej jest niezbędna dla układu elektronicznego w celu skompensowania rozszerzalności cieplnej przepływomierza ze względu na różnicę między temperaturą medium w warunkach procesowych a referencyjną. Temperatura procesowa to temperatura cieczy lub gazu znajduj ącego się w rurociągu w trakcie pracy przepływomierza. Stała temperatura procesowa może służyć także jako wartość awaryjna w razie uszkodzenia czujnika temperatury (dotyczy tylko opcji MTA).

UWAGA Wartość „Stała temperatura procesowa” może zostać zmieniona przez funkcję „Oblicz stosunek gęstości”. Gęstość/Stosunek gęstości - Density/Density Ratio HART Comm.

1, 3, 2, 4

Wartość gęstości musi zostać podana, jeżeli przepływomierz ma stosować jednostki natężenia przepływu


masowego. W przypadku konfiguracji przepływomierza z użyciem jednostek standardowego lub normalnego przepływu objętościowego należy podać stosunek gęstości. Stosunek gęstości - Density Ratio HART Comm. 1, 3, 2, 4, 1 Konfiguracji stosunku gęstości można dokonać na dwa sposoby:

11. Podać stosunek gęstości w celu przeliczenia z rzeczywistej wartości przepływu na standardową wartość przepływu. 12. Podać warunki procesowe i bazowe. (W takim przypadku układ elektroniczny przepływomierza Rosemount 8800D sam wyliczy stosunek gęstości.) UWAGA Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe obliczenie i wpisanie współczynnika konwersyjnego. Podany współczynnik posłuży do obliczenia standardowego natężenia przepływu. Wpisanie błędnej wartości spowoduje błąd pomiaru przepływu standardowego. Jeżeli ciśnienie i temperatura medium zmieniają się w czasie, należy stosować jednostki rzeczywistego przepływu objętościowego. Przepływomierz Rosemount 8800D nie kompensuje zmian temperatury i ciśnienia. Density Ratio - Stosunek gęstości HART Comm.

1, 3, 2, 4, 1, 1

Stosunek gęstości służy do przeliczenia rzeczywistego przepływu objętościowego na przepływ objętościowy w warunkach standardowych zgodnie z następującymi wzorami: Gęstość w warunkach rzeczywistych (w trakcie przepływu) Stosunek gęstości = -------------------------------------------------Gęstość w warunkach standardowych (bazowych)

Stosunek gęstości =

TbxPfxZb -------------TfxPbXZf

Oblicz stosunek gęstości - Calculate Density Ratio HART Comm.

1, 3, 2, 4, 1, 2

Oblicz stosunek gęstości to funkcja służąca do obliczenia stosunku gęstości (przedstawionego powyżej) na podstawie podanych przez użytkownika warunków procesowych i bazowych. Warunki procesowe - Operating Conditions HART Comm.

1, 3, 2, 4, 1, 2, 1

Tf = temperatura bezwzględna w warunkach rzeczywistych (w trakcie przepływu) w stopniach Rankine'a lub kelwinach. (Przepływomierz przelicza temperaturę ze stopni Fahrenheita lub Celsjusza odpowiednio na stopnie Rankine'a lub kelwiny.) Pf = ciśnienie bezwzględne w warunkach rzeczywistych (w trakcie przepływu) w psia lub kPa (bezwzględne). (Przetwornik przelicza z jednostek psi, bar, kg/cm kw., kPa lub mPa na psi lub kPa. Należy podać wartości bezwzględne ciśnienia.) Zf = współczynnik ściśliwości w rzeczywistych warunkach (w trakcie przepływu) (stała bezwymiarowa) Warunki bazowe - Base Conditions HART Comm. 1, 3, 2, 4, 1, 2, 2 Tb = temperatura bezwzględna w warunkach standardowych (bazowych) w stopniach Rankine'a lub kelwinach. (Przepływomierz przelicza temperaturę ze stopni Fahrenheita lub Celsjusza odpowiednio na stopnie Rankine'a lub kelwiny.)


Pb = ciśnienie bezwzględne w warunkach standardowych (bazowych) w psia lub kPa (bezwzględne). (Przetwornik przelicza z jednostek psi, bar, kg/cm kw., kPa lub mPa na psi lub kPa. Należy podać wartości bezwzględne ciśnienia.) Zb = współczynnik ściśliwości w warunkach standardowych (bazowych) (stała bezwymiarowa) Przykład Skonfigurować przepływomierz Rosemount 8800D w ten sposób, aby wyświetlał natężenie przepływu w standardowych stopach sześciennych na minutę (SCFM). (Mierzonym medium jest wodór o temperaturze 170 °F oraz ciśnieniu 100 psia.) Warunki bazowe to temperatura 59°F oraz ciśnienie 14,696 psia.) Stosunek gęstości = Stała gęstość medium procesowego - Fixed Process Density HART Comm.

1, 3, 2, 4, 2

Gęstość medium procesowego jest wymagana tylko wtedy, gdy urządzenie ma wyświetlać natężenie przepływu z użyciem jednostek natężenia przepływu masowego. Użytkownik zostanie najpierw poproszony o podanie jednostek gęstości. Jest to niezbędne w celu przeliczenia z jednostek objętościowych na masowe. Przykładowo, jeżeli zamiast gal/s wybraną jednostką jest kg/s, wartość gęstości jest konieczna do przeliczenia mierzonego przepływu objętościowego na przepływ masowy.

UWAGA Jeżeli wybrano jednostki masowe, należy wpisać do programu wartość gęstości medium procesowego. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wpisanie gęstości. Podana wartość posłuży do obliczania natężenia przepływu masowego, wobec czego błędny wpis spowoduje błąd pomiaru przepływu. Jeżeli gęstość płynu zmienia się w czasie, zaleca się stosowanie jednostek przepływu objętościowego.

Referencyjny współczynnik K - Reference K-Factor HART Comm.

1, 3, 3

Referencyjny współczynnik K wynika z fabrycznej kalibracji i wiąże natężenie przepływu przez przepływomierz z częstotliwością drgań przegrody mierzoną przez układ elektroniczny. W celu określenia tej wartości każdy miernik wyprodukowany przez firmę Emerson jest kalibrowany na mokro.


Typ kołnierza - Flange Type HART Comm.

1, 3, 4

Parametr „Typ kołnierza” określa rodzaj kołnierza na przepływomierzu do przyszłego użytku. Zmienna ta jest ustawiona fabrycznie, jednak może być w razie potrzeby modyfikowana.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Wafer (wykonanie bezkołnierzowe) ANSI 150 ANSI 150 Reducer (wykonanie z redukcją) ANSI 300 ANSI 300 Reducer (wykonanie z redukcją) ANSI 600 ANSI 600 Reducer (wykonanie z redukcją) ANSI 900 ANSI 900 Reducer (wykonanie z redukcją) ANSI 1500 ANSI 1500 Reducer (wykonanie z redukcją) PN10 PN10 Reducer (wykonanie z redukcją) PN16 PN16 Reducer (wykonanie z redukcją) PN25 PN25 Reducer (wykonanie z redukcją) PN40 PN40 Reducer (wykonanie z redukcją) PN64 PN64 Reducer (wykonanie z redukcją) PN100 PN100 Reducer (wykonanie z redukcją) PN160 PN160 Reducer (wykonanie z redukcją) PN250 PN250 Reducer (wykonanie z redukcją) JIS10K JIS 10K Reducer (wykonanie z redukcją) JIS16K/20K JIS 16K/20K Reducer (wykonanie z redukcją) JIS40K JIS 40K Reducer (wykonanie z redukcją) Spcl (wykonanie specjalne)


Średnica wewnętrzna rurociągu - Mating Pipe ID (Inside Diameter) HART Comm.

1, 3, 5

Wartość wewnętrznej średnicy rurociągu przyłączonego do przepływomierza może wpływać na odczyty. W celu ich skorygowania należy podać precyzyjną średnicę wewnętrzną rurociągu. Wpisać prawidłową wartość tej zmiennej. Wartości średnic wewnętrznych dla typoszeregu rur 10, 40 i 80 podano w Tabeli 3-1. W przypadku innego wykonania należy skontaktować się z jego producentem w celu uzyskania precyzyjnej średnicy wewnętrznej rury. Tabela 3- 1 Średnice wewnętrzne rur typoszeregów 10, 40 i 80

Średnica [cal (mm)]

Typoszereg 10 [cal (mm)]

Typoszereg 40 [cal (mm)]

Typoszereg 80 [cal (mm)]

%(15) 1 (25) 1 % (40) 2(50) 3(80) 4 (100) 6 (150) 8 (200) 10 (250) 12 (300)

0.674(17.12) 1.097 (27.86) 1.682 (42.72) 2.157(54.79) 3.260 (82.80) 4.260(108.2) 6.357(161.5) 8.329(211.6) 10.420(264.67) 12.390(314.71)

0.622(15.80) 1.049 (26.64) 1.610(40.89) 2.067 (52.50) 3.068 (77.93) 4.026(102.3) 6.065(154.1) 7.981 (202.7) 10.020(254.51) 12.000 (304.80)

0.546(13.87) 0.957(24.31) 1.500(38.10) 1.939 (49.25) 2.900 (73.66) 3.826(97.18) 5.716(145.2) 7.625(193.7) 9.562 (242.87) 11.374(288.90)

Mapowanie głównej zmiennej procesowej - Variable Mapping HART Comm.

1,3,6

Umożliwia wybór zmiennych na wyjściu przepływomierza 8800D. Główna zmienna procesowa - PV HART Comm.

1, 3, 6, 1

Rolę tej zmiennej może pełnić przepływ masowy, przepływ objętościowy, prędkość przepływu oraz temperatura medium procesowego. Główna zmienna procesowa jest zmienną przypisaną do wyjścia analogowego. Druga zmienna procesowa - SV HART Comm.

1, 3, 6, 2

Funkcję tej zmiennej mogą pełnić wszystkie zmienne, które można wybrać jako główną zmienną, oraz: częstotliwość drgań przegrody, częstotliwość wyjścia impulsowego, wartość licznika, obliczona gęstość medium procesowego, temperatura układów elektronicznych, temperatura wolnego końca termoelementu. Trzecia zmienna procesowa - TV HART Comm. 1, 3, 6, 3 Wybór zmiennych dla tej zmiennej jest identyczny jak w przypadku drugiej zmiennej procesowej. Czwarta zmienna procesowa - 4V HART Comm. 1, 3, 6, 4 Wybór zmiennych dla tej zmiennej jest identyczny, jak w przypadku drugiej zmiennej procesowej.

Jednostki głównej zmiennej - PV Units HART Comm.

1, 3, 7

Do wyboru są wszystkie jednostki dostępne dla głównej zmiennej procesowej. Funkcja ta służy do konfiguracji jednostek natężenia przepływu i temperatury procesowej.


Wartości graniczne zakresu pomiarowego - Range Values HART Comm. 1, 3, 8 Wartości graniczne zakresu pomiarowego to funkcja umożliwiająca zwiększenie dokładności wyjściowego sygnału analogowego. Miernik charakteryzuje się najwyższą dokładnością, jeżeli pracuje zgodnie z przewidywanym zakresem natężeń przepływu w danej aplikacji. Wybranie wartości granicznych zakresu pomiarowego odpowiadających końcom przewidywanego przedziału zmian wielkości mierzonej zapewnia najwyższą dokładność urządzenia. Zakres przewidywanych odczytów określa się za pomocą parametrów „Dolna wartość graniczna” i „Górna wartość graniczna”. Obie wartości muszą zawierać się w granicach zakresu pomiarowego wynikającego ze średnicy rurociągu oraz charakterystyki medium procesowego w danej aplikacji. Wartości spoza tego zakresu nie zostaną zaakceptowane. Górna wartość graniczna głównej zmiennej - Primary Variable Upper Range Value (PV URV) HART Comm. 1, 3, 8, 1 Jest to nastawa odpowiadająca sygnałowi wyjściowemu 20 mA. Dolna wartość graniczna głównej zmiennej - Primary Variable Lower Range Value (PV URV) HART Comm. 1, 3, 8, 2 Jest to nastawa odpowiadająca sygnałowi wyjściowemu 4 mA, a gdy jako główna zmienna procesowa występuje natężenie przepływu, zazwyczaj nastawa ta wynosi 0.

Tłumienie głównej zmiennej procesowej - PV Damping HART Comm. 1, 3, 9 Tłumienie to funkcja zmieniająca czas reakcji przepływomierza na niewielkie odchyłki w odczytach wyjściowych, spowodowane gwałtownymi zmianami sygnału wejściowego. Tłumienie jest realizowane w stosunku do wyj ścia analogowego, głównej zmiennej, procentowej wartości zakresu pomiarowego oraz częstotliwości drgań przegrody. Nie ma wpływu na wyjście impulsowe, przepływ zsumowany ani na inne dane cyfrowe. Domyślna wartość tłumienia wynosi dwie sekundy. Jeżeli główną zmienną jest natężenie przepływu, tłumienie może wynosić od 0,2 do 255 s, a jeżeli jest nią temperatura medium procesowego - od 0,4 do 32 s. Wybór wartości tłumienia zależy od koniecznego czasu reakcji, stabilności sygnału oraz innych wymogów dynamiki pętli sygnałowej w danej aplikacji.

UWAGA Jeżeli częstotliwość drgań przegrody jest niższa niż wybrana wartość tłumienia, nie jest ono realizowane.

Automatyczna kalibracja filtra - Auto Adjust Filter HART Comm.

1, 4, 3, 1, 4

Funkcja automatycznej kalibracja filtra może służyć do zoptymalizowania zakresu pomiarowego na podstawie gęstości medium. Układ elektroniczny wykorzystuje gęstość medium procesowego do obliczenia minimalnego mierzalnego natężenia przepływu, pozostawiając stosunek co najmniej 4:1 między wartością sygnału i poziomem filtrowania. Funkcja ta kasuje także wszystkie filtry w celu dostosowania urządzenia do nowego zakresu. Z funkcji tej należy skorzystać w przypadku zmiany konfiguracji przepływomierza, aby optymalnie wyregulować parametry przetwarzania sygnału.


Schemat 3- 1 Drzewo menu przepływomierza Rosemount 8800D w komunikatorze HART 1. Process Variables

1. PV 2. PV % Range 3. Analog Output 4. View Other Variables

1. Volumetric Flow 2. Mass Flow 3. Velocity Flow 4. Totalizer 5. Pulse Frequency 6. Vortex Frequency 7. Electronics Temp 8. Calc Proc Density 9. Process Temp – CJ Temperature

1. View Status 2. Config Status 3. Density Test Calc 4. Min/Max Temps 5. SelfTest 6. Reset Xmtr

1. Mass Flow 2. Mass Flow Units

1. CJ Temp 2. CJ Temp Units

3. Basic Setup\ 1. Device Setup 2. PV 3. AO 4. LRV 5. URV

1. Test/Status 2. Loop Test 3. Pulse Output Test 4. Flow Simulation 5. D/A Trim 6. Scaled D/A Trim 7. Shed Freq at URV

1. Tag 2. Process Config 3. Reference K Factor 4. Flange Type 5. Mating Pipe ID 6. Variable Mapping 7. PV Unit 8 Range Values 9. PV Damping – Auto Adjust Filter

1. Characterize Meter 2. Config Outputs 3. Signal Processing 4. Device Information

1. Optimize Flow Range 2. Manual Filter Adjust 3. Filter Restore 4. Damping 5. LFC Response

1. Manufacturer 2. Tag 3. Descriptor 4. Message 5. Date 6. Write Protect 7. Revision Numbers

5. Review

1. Total 2. Start 3. Stop 4. Reset 5. Totalizer Config

1. Proc Density 2. Density Units 1. Electr Temp 2. Elec Temp Units

1. PV 2. Shedding Frequency 3. Configure Flow Simulation 4. Enable Normal Flow 5. Mode

1. Transmitter Mode 2. Process Fluid 3. Fixed Process Temp 4. Density / Dens Ratio

1. Density Ratio 2. Fixed Process Density

1. Density Ratio 2. Calc Density Ratio

1. Operating Conditions 2. Base Conditions 3. Exit

1. PV is 2. SV is 3. TV is 4. QV is

1. URV 2. LRV 3. PV Min Span 4. USL 5. LSL 4. Detailed Setup

1. Vol. Flow 2. Vel. Flow Unit 3. Velocity Meas Base

1. Proc Temp 2. Proc Temp Units 3. T/C Failure Mode

1. Min Electr Temp 2. Max Electr Temp 2. Diagnostics and Service

1. Base Volume Unit 2. Base Time Unit 3. User Defined Unit 4. Conversion Number

1. Volume Flow 2. Units 3. Special Units

1. K Factor 2. Mating Pipe ID 3. Flange Type 4. Wetted Material 5. Meter Body # 6. Installation Effects

1. Analog Output 2. Pulse Output 3. HART Output 4. Local Display

1. PV 2. LFC 3. Sig/Tr 4. Auto Adjust Filter

1. PV 2. Sig/Tr 3. Low Flow Cutoff 4. Low Pass Filter 5. Trigger Level

1. PV Damping 2. Flow Damping 3. Temperature Damping

1. Range Values 2. Loop Test 3. Alarm Jumper 4. D/A Trim 5. Alarm Level Select 6. Alarm/Sat Levels 7. Scaled D/A Trim 8. Recall Factory Trim

1. Pulse Output 2. Pulse Output Test

1. Poll Address 2. # of Req Preams 3. Num resp Preams 4. Burst Mode 5. Burst Option 6. Burst Xmtr Vars

1. Universal Rev 2. Transmitter Rev 3. Software Rev 4. Hardware Rev 5. Final Assembly # 6. Device ID

1. Reference K Factor 2. Compensated K Factor

1. URV 2. LRV 3. PV Min Span 4. USL 5. LSL

1. High Alarm 2. High Saturation 3. Low Saturation 4. Low Alarm

1. Off 2. Direct (Shedding) 3. Scaled Volume 4. Scaled Velocity 5. Scaled Mass

1. Xmtr Var, Slot 1 2. Xmtr Var, Slot 2 3. Xmtr Var, Slot 3 4. Xmtr Var, Slot 4


Tabela 3- 2 Kody szybkiego dostępu komunikatora HART dla przepływomierza Rosemount 8800D

Function

Kod szybkiego dostępu w komunikatorz e HART

Alarm Jumper - Zwora wyboru 1,4,2,1,3 poziomu alarmowego Analog Output - Wyjście analogowe 1,4, 2, 1 Auto Adjust Filter - Automatyczna 1,4,3,2,4 kalibracja filtra Base Time Unit - Bazowa jednostka 1, 1,4, 1,3, 2 czasu Base Volume Unit - Bazowa 1, 1,4, 1,3, 1 jednostka objętości Burst Mode - Tryb nadawania

1,4,2,3,4

Burst Option - Opcje trybu nadawania

1, 4, 2, 3, 5

Burst Variable 1 - Nadawana zmienna 1

1, 4,2,3,6, 1

Burst Variable 2 - Nadawana zmienna 2

1, 4,2,3,6,2

Burst Variable 3 - Nadawana zmienna 3

1, 4,2,3,6,3

Burst Variable 4 - Nadawana 1, 4,2,3,6,4 zmienna 4 Burst XMTR Variable - Nadawane 1, 4, 2, 3, 6 zmienne Conversion Number - Współczynnik 1, 1,4, 1,3, 4 konwersyjny

D/A Trim - Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A Date - Data

1,2,5

Descriptor - Opis

1, 4, 4, 3

Density Ratio - Stosunek gęstości

1,3,2,4,4,1

1,4,4,5

Device ID - Identyfikator urządzenia 1,4,4,7,6 Electronics Temp - Temperatura 1, 1,4, 7 układów elektronicznych Electronics Temp Units - Jednostka 1, 1, 4, 7, 2 temperatury układów elektronicznych Filter Restore - Powrót do nastaw 1, 4, 3, 3 fabrycznych filtra

Function

Kod szybkiego dostępu w komunikatorz e HART

Poll Address - Adres sieciowy Process Fluid - Typ medium procesowego Process Variables Zmienne procesowe Pulse Output - Wyjście impulsowe Pulse Output Test Test wyjścia impulsowego PV Damping Tłumienie głównej zmiennej PV Mapping Przypisanie głównej zmiennej procesowej PV Percent Range Procent zakresu pomiarowego głównej zmiennej procesowej QV Mapping Przypisanie czwartej zmiennej procesowej Range Values Wartości graniczne zakresu pomiarowego Review - Przegląd

1, 4, 2, 3, 1

Revision Numbers Numery wersji Scaled D/A Trim Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A w innej skali Self Test - Autotest

1, 4, 4, 7

Signal to Trigger Ratio - Stosunek sygnału do poziomu wyzwalania STD/Nor Flow Units Standardowe/normaln e jednostki natężenia przepływu Special Units Jednostki specjalne Status - Stan SV Mapping Przypisanie drugiej zmiennej procesowej Tag - Oznaczenie projektowe

1, 4, 3, 2, 2

Total - Przepływ zsumowany

1, 1, 4, 4, 1

1, 3, 2, 2 1, 1 1, 4, 2, 2, 1 1,4,2,2,2

1,3,9

1,3, 6, 1

1, 1,2

1, 3, 6, 4

1,3,8

1, 5

1, 2, 6

1, 2, 1, 3

1, 1, 4, 1, 2

1, 1, 4, 1, 3 1,2, 1, 1 1,3,6,2

1,3, 1


Final Assembly Number - Końcowy 1, 4, 4, 7, 5 numer montażowy Fixed Process Density - Stała 1, 3, 2, 4, 2 gęstość medium procesowego Fixed Process Temperature - Stała 1, 3, 2, 3 temperatura procesowa Flange Type - Typ kołnierza 1,3,4

Flow Simulation - Symulacja przepływu Installation Effects - Wpływ czynników instalacyjnych

1,2,4

K-Factor - Współczynnik K

1,3,3

1,4,1,6

Local Display - Wyświetlacz lokalny 1,4,2,4

Loop Test - Test pętli

1,2,2

Low Flow Cutoff - Wartość przerwania pomiarów dla małego natężenia przepływu Low Pass Filter - Filtr dolnoprzepustowy LRV - Dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego

1, 4, 3, 2, 3

LSL - Dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego

1, 3, 8, 5

Manufacturer - Producent

1, 4, 4, 1

Natężenie przepływu masowego Mass Flow

1, 1, 4, 2

1, 4, 3, 2, 4 1, 3, 8, 2

Totalizer Control Sterowanie licznikiem Transmitter Mode Tryb pracy przetwornika Transmitter Test - Test przetwornika TV Mapping Przypisanie trzeciej zmiennej procesowej Trigger Level - Poziom wyzwalania URV - Górna wartość graniczna zakresu pomiarowego User Defined Units Jednostki definiowane przez użytkownika USL - Górna wartość graniczna zakresu roboczego czujnika Shedding Frequency Częstotliwość drgań przegrody Variable Mapping Mapowanie głównej zmiennej procesowej Velocity Flow Prędkość przepływu Velocity Flow Base Jednostka bazowa prędkości przepływu Volumetric Flow Natężenie przepływu objętościowego Wetted Material Materiał części stykających się z medium Write Protect Zabezpieczenie przed zapisem

1, 1, 4, 4 1, 3, 2, 1

1, 2, 1, 3 1, 3, 6, 3

1, 4, 3, 2, 5 1, 3, 8, 1

1, 1, 4, 1, 3, 3

1,3,8,5

1, 1, 4, 6

1,3,6

1, 1, 4, 3 1, 1,4, 3, 3

1, 1, 4, 1

1, 4, 1, 4

1, 4, 4, 6

Mass Flow Units - Jednostki 1, 1,4, 2, 2 natężenia przepływu masowego Mating Pipe ID (Inside Diameter) - 1,3,5 Średnica wewnętrzna rurociągu Message - Komunikat 1, 4, 4, 4 Meter Body Number - Numer 1, 4, 1, 5 korpusu przepływomierza Minimum Span - Minimalna 1, 3, 8, 3 szerokość zakresu pomiarowego Num Req Preams - Liczba 1, 4, 2, 3, 2 wymaganych nagłówków * Schemat 3-1 i Tabela 3-2 przedstawiają najnowszą wersję drzewa menu i kodów szybkiego dostępu przetwornika Rosemount 8800D. 3-16


Rozdział 4.

Eksploatacja

Rozdział ten zawiera informację na temat zaawansowanych parametrów konfiguracyjnych i diagnostyki. Dostęp do programowych nastaw konfiguracyjnych przepływomierza Rosemount 8800D jest możliwy za pośrednictwem komunikatora opartego na protokole HART lub systemu sterowania. W niniejszym rozdziale zostały szczegółowo opisane funkcje programowe komunikatora HART. Zawiera on także omówienie i streszczenie funkcji komunikatora. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z podręcznika komunikatora. Przed rozpoczęciem eksploatacji przepływomierza Rosemount 8800D w docelowej aplikacji należy dokonać przeglądu wszystkich ustawionych fabrycznie danych konfiguracyjnych, aby zweryfikowa ć ich zgodność z aplikacją.

DIAGNOSTYKA/SERWISOWANIE - DIAGNOSTICS/SERVICE HART Comm.

1, 2

Z następujących funkcji korzysta się w celu kontroli poprawnej pracy przepływomierza, a także gdy podejrzewa się awarię podzespołu, problem z wydajnością pętli sygnałowej lub gdy są one elementem procedury rozwiązywania problemu. Polecenie wykonania każdego testu wydaje się za pośrednictwem komunikatora HART lub innego urządzenia komunikacyjnego opartego na protokole HART.

Test/Status HART Comm. 1, 2, 1 W pozycji Test/Status należy wybrać funkcję „Przegląd stanu” lub „Autotest”. Przegląd stanu - View Status HART Comm. 1, 2, 1, 1 Umożliwia wyświetlanie komunikatów zaistniałych błędów. Stan konfiguracji - Configuration Status HART Comm. 1, 2, 1, 2 Umożliwia kontrolę poprawności konfiguracji przetwornika. Test obliczonej gęstości - Density Test Calc HART Comm.

1, 2, 1, 3

Umożliwia sprawdzenie wyliczonej gęstości pary nasyconej. Przepływomierz oblicza gęstość pary nasyconej na podstawie temperatury podanej przez użytkownika. Przeprowadzenie tego testu wymaga ustawienia parametru Process Fluid (Rodzaj medium procesowego) na Tcomp Sat Steam (para nasycona z pomiarem temperatury). Min./maks. temperatura układów elektronicznych - Min/Max Electronics Temperatures HART Comm.

1, 2, 1, 4

Wyświetla minimalną i maksymalną temperaturę, na jaką były wystawione układy elektroniczne. Minimalna temperatura układów elektronicznych - Min Electronics Temp HART Comm.

1, 2, 1, 4, 1

Wyświetla minimalną temperaturę, na jaką były wystawione układy elektroniczne. Maksymalna temperatura układów elektronicznych - Max Electronics Temp HART Comm. 1, 2, 1, 4, 2 Wyświetla maksymalną temperaturę, na jaką były wystawione układy elektroniczne. Autotest - Self Test


HART Comm.

1, 2, 1, 5

Chociaż przepływomierz Rosemount 8800D stale wykonuje test autodiagnostyczny, u żytkownik może wydać polecenie natychmiastowego wykonania testu w celu wykrycia ewentualnego b łędu układów elektronicznych. Autotest sprawdza poprawność komunikacji z przetwornikiem i zapewnia funkcje diagnostyczne w celu rozwiązywania problemów z przetwornikiem. Po wykryciu błędów należy wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie lub skorzystać ze stosownego dodatku objaśniającego komunikaty błędów przetwornika. Reset przetwornika - Reset Transmitter HART Comm. 1, 2, 1, 6 Powoduje ponowne uruchomienie przetwornika - działa jak przerwa w zasilaniu.

Test pętli - Loop Test HART Comm.

1, 2, 2

Test pętli służy do kontroli sygnału wyjściowego przepływomierza, prawidłowości połączeń elektrycznych oraz działania innych urządzeń, m.in. rejestratorów. Test pętli prądowej należy przeprowadzić po zainstalowaniu przetwornika w instalacji. Jeżeli miernik jest elementem pętli regulacji systemu sterowania, przed rozpoczęciem testu należy przestawić układ na sterowanie ręczne. Test pętli umożliwia generowanie sygnału wyjściowego w zakresie 4-20 mA.

Test wyjścia impulsowego - Pulse Output Test HART Comm.

1,2,3

Test wyjścia impulsowego jest testem integralności pętli sygnału impulsowego dla określonej częstotliwości. Jego celem jest stwierdzenie poprawności wszystkich połączeń oraz obecności wyjściowego sygnału impulsowego w pętli.

Symulacja przepływu - Flow Simulation HART Comm.

1, 2, 4

Symulacja przepływu umożliwia kontrolę sprawności układu elektronicznego. Dostępne metody to wewnętrzna symulacja przepływu (Flow Simulation Internal) oraz zewnętrzna symulacja przepływu (Flow Simulation External). Symulacja przepływu wymaga, aby główną zmienną procesową był przepływ objętościowy, prędkość przepływu lub przepływ masowy. Główna zmienna procesowa - PV HART Comm.

1, 2, 4, 1

Wyświetla wartość natężenia przepływu w wybranych jednostkach dla symulacji przepływu. Częstotliwość drgań przegrody - Shedding Frequency HART Comm.

1, 2, 4, 2

Wyświetla częstotliwość drgań przegrody w wybranych jednostkach dla symulacji przepływu. Konfiguracja symulacji przepływu - Configure Flow Simulation HART Comm.

1, 2, 4, 3

Służy do konfiguracji symulacji przepływu (wewnętrznej i zewnętrznej). Wewnętrzna symulacja przepływu - Simulate Flow Internal HART Comm.

1, 2, 4, 3, 1

Funkcja wewnętrznej symulacji przepływu automatycznie odłącza czujnik i umożliwia konfigurację wewnętrznej


symulacji przepływu (o natężeniu stałym lub zmiennym). Przepływ stały - Fixed Flow HART Comm.

1, 2, 4, 3, 1, 1

Służy do wpisania sygnału symulacji stałego przepływu jako wartości procentowej zakresu pomiarowego lub natężenia przepływu w wybranych jednostkach. W trakcie symulacji przepływomierz pracuje z zadanym natężeniem przepływu. Przepływ zmienny - Varying Flow HART Comm.

1, 2, 4, 3, 1, 2

Służy do wpisania minimalnego i maksymalnego natężenia przepływu jako wartości procentowej zakresu pomiarowego lub natężenia przepływu w wybranych jednostkach. Okres zmiany sygnału podaje się w sekundach w zakresie od 0,533 s do 34951 s. W tym trybie symulacji miernik pracuje z natężeniem przepływu zmieniającym się stale od podanej wartości minimalnej do maksymalnej i z powrotem w okresie zmiany sygnału. Zewnętrzna symulacja przepływu - Simulate Flow External HART Comm.

1, 2, 4, 3, 2

Funkcja zewnętrznej symulacji przepływu umożliwia elektroniczne odłączenie czujnika, dzięki czemu do przetestowania i zweryfikowania układu elektronicznego można wykorzystać zewnętrzne źródło sygnału częstotliwościowego. Uaktywnienie normalnego przepływu - Enable Normal Flow HART Comm. 1, 2, 4, 4 Funkcja uaktywnienia normalnego przepływu umożliwia wyjście z trybu symulacji przepływu (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz powrót do trybu normalnej pracy. Z funkcji tej należy skorzystać po zakończeniu każdej symulacji. Jeśli funkcja ta nie zostanie uaktywniona, przepływomierz pozostanie w trybie symulacji. Tryb - Mode HART Comm. 1, 2, 4, 5 Funkcja ta informuje, w którym trybie symulacji znajduje się urządzenie:

• • •

Internal (wewnętrzna symulacja przepływu) Snsr Offln (zewnętrzna symulacja przepływu) Norm Flow (normalna praca przepływomierza)

Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A - D/A Trim HART Comm.

1, 2, 5

Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A umożliwia kontrolę i kalibrację wyjściowego sygnału analogowego w ramach pojedynczej funkcji. W wyniku kalibracji wyjściowego sygnału analogowego zostanie on proporcjonalnie zmieniony w całym zakresie. W celu cyfrowo-analogowego skalibrowania sygnału wyjściowego należy włączyć funkcję kalibracji i podłączyć amperomierz do pętli prądowej w celu zmierzenia rzeczywistego wyjściowego sygnału analogowego przepływomierza. W celu zakończenia procedury należy postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A w innej skali - Scaled D/A Trim HART Comm. 1, 2, 6 Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A w innej skali umożliwia skalibrowanie wyjściowego sygnału analogowego przepływomierza zgodnie z inną skalą niż standardowa skala 4-20 mA. Nieskalowaną kalibrację cyfrowo-analogową (opisaną powyżej) stosuje się zazwyczaj z użyciem amperomierza, a wartości kalibracyjne są podawane w miliamperach. Zarówno kalibracja nieskalowana, jak i skalowana umożliwia skalibrowanie sygnału wyjściowego 4-20mA o ±5% dla punktu 4mA oraz o ±3% dla punktu 20mA. Skalowana kalibracja cyfrowo-analogowa umożliwia przeskalowanie przepływomierza do wymogów metody pomiarowej zastosowanej przez użytkownika.


Przykładowo, bardziej użyteczny może być pomiar poprzez bezpośredni odczyt napięcia na oporniku pętli sygnałowej. Stosując opornik 500 omów, w celu skalibrowania miernika z użyciem woltomierza podłączonego do zacisków opornika, należy przeskalować (wybrać CHANGE na komunikatorze 375) punkty kalibracji z 4-20 mA na 4-20 mA x 500 omów lub 2-10 VDC. Po zmianie punktów kalibracji na 2 i 10 w celu skalibrowania przepływomierza należy wpisać odczyty napięcia bezpośrednio z woltomierza.

Częstotliwość drgań przegrody dla górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego - Shed Freq at URV HART Comm. 1, 2, 7 Częstotliwość drgań przegrody dla górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego to funkcja wyświetlająca wartość częstotliwości drgań przegrody, odpowiadającą górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego. Jeżeli główną zmienną procesową jest temperatura procesowa, parametr „Częstotliwość drgań przegrody dla górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego” odpowiada częstotliwości drgań przegrody dla górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego przepływu objętościowego. W tym celu należy przypisać przepływ objętościowy głównej zmiennej procesowej oraz podać wartości graniczne zakresu pomiarowego.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE Przepływomierz Rosemount 8800D może być skonfigurowany dla szerokiego zakresu aplikacji i szczególnych zastosowań. Funkcje zaawansowane są zgrupowane w pozycji „Konfiguracja szczegółowa”:

KONFIGURACJA SZCZEGÓŁOWA - DETAILED SET-UP HART Comm.

• • • •

1, 4

Charakterystyka miernika - Characterize Meter Konfiguracja sygnałów wyjściowych - Configure Outputs Przetwarzanie sygnałów - Signal Processing Informacje o urządzeniu - Device Information


Charakterystyka miernika - Characterize Meter HART Comm. 1, 4, 1 Zmienne korpusu przepływomierza Rosemount 8800D zawierają dane konfiguracyjne konkretnego przepływomierza. Nastawy tych zmiennych mogą wpłynąć na wartość skompensowanego współczynnika K, od którego zależy wartość głównej zmiennej procesowej. Dane te są podawane w trakcie fabrycznej konfiguracji i powinny być modyfikowane tylko w przypadku zmian konstrukcyjnych przepływomierza. Współczynnik K - K-Factor HART Comm. 1, 4, 1, 1 Komunikator HART podaje wartości referencyjnego i skompensowanego współczynnika K. Wartość referencyjnego współczynnika K jest ustawiana fabrycznie zgodnie z wymogami aplikacji użytkownika. Należy ją modyfikować tylko w przypadku wymiany podzespołów przepływomierza. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z producentem. Wartość skompensowanego współczynnika K opiera się na referencyjnym współczynniku K i zależy od danej temperatury procesowej, materiałów części stykających się z medium, numeru korpusu przepływomierza oraz średnicy wewnętrznej rury. Skompensowany współczynnik K to informacyjna zmienna obliczana w układzie elektronicznym przepływomierza. Średnica wewnętrzna rury - Mating Pipe I.D. HART Comm.

1, 4, 1, 2

Wewnętrzna średnica rury przyłączonej do przepływomierza może wpływać na przepływ medium, a w ten sposób na dokładność odczytów. W celu skorygowania takiego wpływu należy podać dokładną średnicę wewnętrzną rury. Wpisać prawidłową wartość tej zmiennej. Wartości średnic wewnętrznych dla typoszeregu rur 10, 40 i 80 podano w Tabeli 3-1 na stronie 3-13. W przypadku innego wykonania należy skontaktować się z jego producentem w celu uzyskania precyzyjnej średnicy wewnętrznej rury. Typ kołnierza - Flange Type HART Comm. 1, 4, 1, 3 Typ kołnierza umożliwia określenie rodzaju kołnierza na przepływomierzu do wykorzystania w przyszłości. Zmienna ta jest ustawiona fabrycznie, jednak może być w razie potrzeby modyfikowana.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Wafer (wykonanie bezkołnierzowe) ANSI 150 Reducer (wykonanie z redukcją) ANSI 300 Reducer (wykonanie z redukcją) ANSI 600 Reducer (wykonanie z redukcją) ANSI 900 Reducer (wykonanie z redukcją) ANSI 1500 Reducer (wykonanie z redukcją) PN10 Reducer (wykonanie z redukcją) PN16 Reducer (wykonanie z redukcją) PN25 Reducer (wykonanie z redukcją) PN40 Reducer (wykonanie z redukcją) PN64 Reducer (wykonanie z redukcją) PN100 Reducer (wykonanie z redukcją) PN160 Reducer (wykonanie z redukcją) PN250 Reducer (wykonanie z redukcją) JIS 10K Reducer (wykonanie z redukcją) JIS 16K/20K Reducer (wykonanie z redukcją) JIS 40K Reducer (wykonanie z redukcją)


Spcl (wykonanie specjalne)

Materiał części stykających się z medium - Wetted Material HART Comm. 1, 4, 1, 4 Parametr ten jest fabrycznie ustawioną zmienną konfiguracyjną odpowiadającą konstrukcji przepływomierza.

• • • •

316 SST (stal nierdzewna) Hastelloy-C® Carbon Steel (stal węglowa) Spcl (wykonanie specjalne)

Numer korpusu przepływomierza - Meter Body Number HART Comm.

1, 4, 1, 5

Numer korpusu przepływomierza jest fabrycznie ustawioną zmienną konfiguracyjną przechowującą numer korpusu danego przepływomierza oraz informację o rodzaju jego konstrukcji. Numer korpusu przepływomierza znajduje się na etykiecie korpusu przymocowanej do wspornika, po prawej stronie numeru urządzenia. Zmienna składa się z numeru i znaku alfabetu. Numer oznacza numer korpusu. Znak alfabetu odnosi się do typu korpusu przepływomierza. Możliwe są trzy opcje: 1. Brak - korpus spawany 2. A - korpus spawany 3. B - korpus odlewany Wpływ czynników instalacyjnych - Installation Effect HART Comm. 1, 4, 1, 6 Wpływ czynników instalacyjnych to funkcja umożliwiająca skompensowanie wpływu czynników instalacyjnych na pracę przepływomierza. Procentowa zmiana współczynnika K wynikająca z wpływu zakłóceń po stronie dolotowej - patrz karta danych technicznych 00816-0100-3250. Wartość zawiera się w przedziale od -1,5% do +1,5%.

Konfiguracja sygnałów wyjściowych - Configure Outputs HART Comm.

1, 4, 2

W celu zapewnienia najwyższej dokładności przepływomierz Rosemount 8800D został w ramach produkcji cyfrowo wyregulowany z użyciem urządzeń precyzyjnych. Instalacja i eksploatacja przepływomierza powinna być możliwa bez kalibracji cyfrowej przetwornika C/A. Wyjście analogowe - Analog Output HART Comm.

1, 4, 2, 1

W celu zapewnienia maksymalnej dokładności należy skalibrować wyjściowy sygnał analogowy, a także - o ile to konieczne - pętlę regulacji. Procedura kalibracji cyfrowej przetwornika C/A zmienia sposób przeliczania sygna łu cyfrowego na wyjściowy sygnał analogowy 4-20 mA. Wartości graniczne zakresu pomiarowego - Range Values HART Comm.

1, 4, 2, 1, 1

Wartości graniczne zakresu pomiarowego to funkcja umożliwiająca zwiększenie dokładności wyjściowego sygnału analogowego. Miernik charakteryzuje się najwyższą dokładnością, jeżeli pracuje zgodnie z przewidywanym zakresem natężeń przepływu w danej aplikacji. Wybranie wartości granicznych zakresu pomiarowego odpowiadających końcom przewidywanego przedziału zmian wielkości mierzonej zapewnia najwyższą dokładność urządzenia.


Zakres przewidywanych odczytów określa się za pomocą parametrów „Dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego” i „Górna wartość graniczna”. Obie wartości muszą zawierać się w granicach zakresu pomiarowego wynikającego ze średnicy rurociągu oraz charakterystyki medium procesowego w danej aplikacji. Wartości spoza tego zakresu nie zostaną zaakceptowane. Test pętli - Loop Test HART Comm.

1, 4, 2, 1, 2

Test pętli służy do kontroli sygnału wyjściowego przepływomierza, prawidłowości połączeń elektrycznych oraz działania innych urządzeń, m.in. rejestratorów. Test pętli prądowej należy przeprowadzić po zainstalowaniu przetwornika w instalacji. Jeżeli miernik jest elementem pętli regulacji systemu sterowania, przed rozpoczęciem testu należy ją przestawić na sterowanie ręczne. Test pętli umożliwia generowanie sygnału wyjściowego w zakresie 4-20 mA. Zwora wyboru poziomu alarmowego - Alarm Jumper HART Comm. 1, 4, 2, 1, 3 Zwora wyboru poziomu alarmowego to funkcja umożliwiająca zweryfikowanie ustawienia zwory wyboru poziomu alarmowego. Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A - D/A Trim HART Comm.

1, 4, 2, 1, 4

Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A umożliwia kontrolę i kalibrację wyjściowego sygnału analogowego w ramach pojedynczej funkcji. W wyniku kalibracji wyjściowego sygnału analogowego zostanie on proporcjonalnie zmieniony w całym zakresie. W celu cyfrowo-analogowego skalibrowania sygnału wyjściowego należy włączyć funkcję kalibracji i podłączyć amperomierz do pętli prądowej w celu zmierzenia rzeczywistego wyjściowego sygnału analogowego przepływomierza. W celu zakończenia procedury należy postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Wybór poziomu alarmowego - Alarm Level Select HART Comm.

1, 4, 2, 1, 5

Umożliwia wybór poziomu alarmowego przetwornika zgodnie ze standardową wartością przepływomierza Rosemount lub normą NAMUR. Poziom alarmowy/nasycenia - Alarm / Sat Levels HART Comm.

1, 4, 2, 1, 6

Wyświetla poziomy alarmowy i nasycenia sygnału wyjściowego (w miliamperach).

UWAGA Poziomy alarmowy i nasycenia podano w rozdziale zawierającym dane techniczne. Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A w innej skali - Scaled D/A Trim HART Comm.

1, 4, 2, 1, 7

Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A w innej skali umożliwia skalibrowanie wyjściowego sygnału analogowego przepływomierza zgodnie z inną skalą niż standardowa skala 4-20 mA. Nieskalowaną kalibrację cyfrową przetwornika C/A (opisaną powyżej) stosuje się zazwyczaj z użyciem amperomierza, a wartości kalibracyjne są podawane w miliamperach. Zarówno kalibracja nieskalowana, jak i skalowana umożliwia skalibrowanie sygnału wyjściowego 4-20mA o ±5% dla punktu 4mA oraz o ±3% dla punktu 20mA. Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A w innej skali umożliwia przeskalowanie przepływomierza do wymogów metody pomiarowej zastosowanej przez użytkownika. Przykładowo, bardziej użyteczny może być pomiar poprzez bezpośredni odczyt napięcia na oporniku pętli sygnałowej. Stosując opornik 500 omów, w celu skalibrowania miernika z użyciem woltomierza podłączonego do zacisków opornika, należy przeskalować (wybrać CHANGE na komunikatorze 275) punkty kalibracji z 4-20 mA


na 4-20 mA x 500 omów lub 2-10 VDC. Po zmianie punktów kalibracji na 2 i 10 w celu skalibrowania przepływomierza należy wpisać odczyty napięcia bezpośrednio z woltomierza. Przywrócenie fabrycznej kalibracji - Recall Factory Trim HART Comm.

1, 4, 2, 1, 8

Funkcja ta umożliwia przywrócenie pierwotnych, fabrycznie skalibrowanych wartości. Wyjście impulsowe - Pulse Output HART Comm.

1, 4, 2, 2

Wyjście impulsowe to funkcja umożliwiająca skonfigurowanie wyjścia impulsowego. UWAGA

Komunikator HART umożliwi skonfigurowanie wyjścia impulsowego, nawet jeżeli opcja wyjścia impulsowego (opcja P) nie została zamówiona. Wyjście impulsowe - Pulse Output HART Comm. 1, 4, 2, 2, 1 Przepływomierz Rosemount 8800D może być opcjonalnie wyposażony w wyjście impulsowe (P). Dzięki niemu przepływomierz może generować na wyjściu sygnał impulsowy dla zewnętrznego systemu sterowania, licznika lub innego urządzenia. Jeżeli przepływomierz zamówiono z opcją wyjścia impulsowego, może ono zostać skonfigurowane jako wyjście impulsowego sygnału skalowanego (opartego na natężeniu przepływu lub jednostce) lub sygnału częstotliwości drgań przegrody. Dostępne są cztery sposoby konfiguracji wyjścia impulsowego:

• • • • •

Wyłączony Direct - bezpośredni sygnał częstotliwości drgań przegrody Scaled Volume - skalowany sygnał natężenia przepływu objętościowego Scaled Velocity - skalowany sygnał prędkości przepływu Scaled Mass - skalowany sygnał natężenia przepływu masowego

Direct - bezpośredni sygnał częstotliwości drgań przegrody HART Comm.

1, 4, 2, 2, 1, 2

Po wybraniu tej opcji sygnał wyjściowy odpowiada częstotliwości drgań przegrody. W tym trybie współczynnik K nie jest kompensowany pod kątem wpływu m.in. rozszerzalności cieplnej czy różnicy średnic podłączonych rur. Aby współczynnik K był kompensowany pod kątem wpływu rozszerzalności cieplnej i różnicy średnic podłączonych rur, należy wykorzystać tryb skalowanego sygnału impulsowego. Scaled Volume - skalowany sygnał natężenia przepływu objętościowego HART Comm.

1, 4, 2, 2, 1, 3

Ten tryb umożliwia skonfigurowanie wyjściowego sygnału impulsowego odpowiadającego natężeniu przepływu objętościowego. Przykładowo, 100 galonów na minutę = 10 000 Hz. (Parametry podawane przez użytkownika to natężenie przepływu i częstotliwość.) Pulse Scaling Rate - natężeniowe skalowanie wyjścia impulsowego HART Comm.

1, 4, 2, 2, 1, 3, 1

Funkcja natężeniowego skalowania wyjścia impulsowego umożliwia przypisanie określonego natężenia przepływu objętościowego żądanej częstotliwości impulsów. Na przykład: 1. Wpisać wartość natężenia przepływu: 100 galonów na minutę. 2. Wpisać częstotliwość: 10000 Hz. Jednostkowe skalowanie wyjścia impulsowego - Pulse Scaling Unit HART Comm.

1, 4, 2, 2, 1, 3, 2


Funkcja jednostkowego skalowania wyjścia impulsowego umożliwia przypisanie jednemu impulsowi określonej objętości medium. Na przykład: 1 impuls = 100 galonów. Wpisać natężenie przepływu: 100. Skalowany sygnał prędkości przepływu - Scaled Velocity HART Comm.

1, 4, 2, 2, 1, 4

Ten tryb umożliwia skonfigurowanie wyjściowego sygnału impulsowego odpowiadającego prędkości przepływu. Natężeniowe skalowanie wyjścia impulsowego - Pulse Scaling Rate HART Comm. 1, 4, 2, 2, 1, 4, 1 Funkcja natężeniowego skalowania wyjścia impulsowego umożliwia przypisanie określonej prędkości przepływu żądanej częstotliwości impulsów. Na przykład: 10 stóp na sekundę = 10000 Hz 1. Wpisać wartość natężenia przepływu: 10 ft/s. 2. Wpisać częstotliwość: 10000 Hz. Jednostkowe skalowanie wyjścia impulsowego - Pulse Scaling Unit HART Comm.

1, 4, 2, 2, 1, 4, 2

Funkcja jednostkowego skalowania wyjścia impulsowego umożliwia przypisanie jednemu impulsowi określonej długości. Na przykład: 1 impuls = 10 stóp. Wpisać odległość: 10. Skalowany sygnał natężenia przepływu masowego - Scaled Mass HART Comm.

1, 4, 2, 2, 1, 5

Ten tryb umożliwia skonfigurowanie wyjściowego sygnału impulsowego odpowiadającego natężeniu przepływu masowego. Jeżeli w pozycji Process Fluid (rodzaj medium procesowego) wybrano Tcomp Sat Steam (para nasycona z kompensacją temperatury), natężenie przepływu masowego uwzględnia kompensację temperatury. Natężeniowe skalowanie wyjścia impulsowego - Pulse Scaling Rate HART Comm.

1, 4, 2, 2, 1, 5, 1

Funkcja natężeniowego skalowania wyjścia impulsowego umożliwia przypisanie określonego natężenia przepływu masowego żądanej częstotliwości impulsów. Na przykład: 1000 funtów na godzinę = 1000 Hz 1. Wpisać wartość natężenia przepływu: 1000 lbs/hr. 2. Wpisać częstotliwość: 1000 Hz. Jednostkowe skalowanie wyjścia impulsowego - Pulse Scaling Unit HART Comm.

1, 4, 2, 2, 1, 5, 2

Funkcja jednostkowego skalowania wyjścia impulsowego umożliwia przypisanie jednemu impulsowi określonej masy. Na przykład: 1 impuls = 1000 funtów. Wpisać masę: 1000. Test wyjścia impulsowego - Pulse Output Test HART Comm. 1, 4, 2, 2, 2 Test wyjścia impulsowego jest testem w trybie stałej częstotliwości służącym kontroli integralności pętli sygnału impulsowego. Jego celem jest stwierdzenie poprawności wszystkich połączeń oraz obecności wyjściowego


sygnału impulsowego w pętli. Wyjście HART - HART Output HART Comm.

1, 4, 2, 3

Konfiguracja wielopunktowa oznacza podłączenie wielu przetworników do jednej linii komunikacyjnej. Komunikacja jest realizowana cyfrowo między komunikatorem lub systemem sterowania opartymi na protokole HART a przepływomierzami. W trybie pracy wielopunktowej wyjścia analogowe przepływomierzy są automatycznie wyłączane. Protokół komunikacyjny HART umożliwia podłączenie maksymalnie 15 przetworników do jednej skrętki dwużyłowej lub dzierżawionego kabla telefonicznego. Przed zastosowaniem instalacji wielopunktowej nale ży wziąć pod uwagę konieczną szybkość aktualizacji poszczególnych przetworników, różnorodność ich modeli oraz długość linii transmisyjnej. Instalacji wielopunktowych nie zaleca się w lokalizacjach z wymogiem iskrobezpieczeństwa. Komunikacja z przetwornikami może odbywać się przy użyciu dostępnych modemów Bell 202 i systemu hosta wykorzystującego protokół HART. Każdy z przetworników jest identyfikowany przez adres (liczba z zakresu 115) i odpowiada na polecenia zdefiniowane w protokole HART. Na Schemacie 1-3 przedstawiono typową sieć wielopunktową. Schemat ten nie jest schematem instalacji. Aby uzyskać informacje o aplikacjach wielopunktowych przy określonych wymogach, należy skontaktować się z działem produktu Rosemount. Schemat 4- 1 Typowa sieć wielopunktowa.

Modem Bell 202

Zasilac z

UWAGA Przepływomierz Rosemount 8800D ma fabrycznie ustawiony adres sieciowy 0, umożliwiający standardową pracę w trybie punkt-punkt z sygnałem wyjściowym 4-20 mA. Aby aktywować komunikację wielopunktową, należy zmienić adres przetwornika na liczbę w zakresie od 1 do 15. Zmiana ta powoduje wyłączenie wyjść analogowych 4-20 mA oraz sygnału alarmowego. Adres sieciowy - Poll Address HART Comm. 1, 4, 2, 3, 1 Adres sieciowy to funkcja umożliwiająca ustawienie adresu przepływomierza pracującego w sieci wielopunktowej. Adres sieciowy służy do identyfikacji poszczególnych mierników w instalacji wielopunktowej. W celu ustawienia adresu (liczby od 1 do 15) należy wykonać instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu. Aby ustawić lub zmienić adres przepływomierza, należy nawiązać komunikację z danym przepływomierzem Rosemount 8800D. Automatyczne pobieranie adresów sieciowych - Auto Poll HART Comm. OFF LINE FCN Po włączeniu komunikatora opartego na protokole HART przy w łączonej funkcji automatycznego pobierania adresów sieciowych komunikator automatycznie pobiera adresy sieciowe od podłączonych do niego przepływomierzy. Po wykryciu urządzenia o adresie 0 komunikator wchodzi do normalnego trybu pracy on-line. Po wykryciu urządzeń o adresie innym niż 0 komunikator wyszukuje wszystkie urządzenia w pętli i wyświetla ich wykaz z podaniem adresu sieciowego i oznaczenia projektowego. W celu nawiązania komunikacji z konkretnym miernikiem należy przewinąć listę i wybrać żądane urządzenie.


Jeżeli Automatyczne pobieranie adresów sieciowych jest wyłączone, adres sieciowy przepływomierza musi być ustawiony na 0, ponieważ w przeciwnym przypadku nie zostanie on wykryty. Jeśli podłączono tylko jedno urządzenie, a jego adres jest inny niż zero, urządzenie to również nie zostanie wykryte. Liczba wymaganych nagłówków - Number of Required Preams HART Comm.

1, 4, 2, 3, 2

Oznacza liczbę nagłówków wymaganą przez przepływomierz 8800D w celu komunikowania się poprzez protokół HART. Liczba nagłówków odpowiedzi - Number of Response Preams HART Comm.

1, 4, 2, 3, 3

Oznacza liczbę nagłówków wysyłanych przez przetwornik w odpowiedzi na zapytania systemu hosta. Tryb nadawania - Burst Mode HART Comm.

1, 4, 2, 3, 4

Konfiguracja trybu nadawania - Burst Mode Configuration Przepływomierz Rosemount 8800D jest wyposażony w funkcję nadawania, umożliwiającą przesyłanie wartości głównej zmiennej procesowej lub wszystkich zmiennych dynamicznych 3-4 razy na sekundę. Tryb nadawania jest funkcją specjalną stosowaną w aplikacjach szczególnego rodzaju. Funkcja trybu nadawania umożliwia wybór zmiennych do przesyłania w tym trybie oraz jego opcji. Parametr Tryb nadawania umożliwia dostosowanie tego trybu do wymogów danej aplikacji. Opcje trybu nadawania: Off-Wyłącza tryb nadawania, dzięki czemu w pętli nie są przesyłane żadne dane. On-Włącza tryb nadawania, w wyniku czego w pętli są przesyłane dane wybrane w pozycji Burst Option (Opcje trybu nadawania). W trakcie komunikacji mogą pojawić się dodatkowe opcje, jednak nie odnoszą się one do przepływomierza Rosemount 8800D. Wybór zmiennej do nadawania - Burst Option HART Comm. 1, 4, 2, 3, 5 Wybór zmiennych do nadawania to funkcja służąca do wyboru zmiennych, które będą przesyłane przez przetwornik pracujący w trybie nadawania. Należy wybrać jedną z następujących opcji: PV-Przetwornik nadaje wartość głównej zmiennej procesowej. Percent Range/Current-Przetwornik nadaje wartość głównej zmiennej procesowej jako wartość procentową zakresu pomiarowego oraz zmienne stanowiące wyjściowy sygnał analogowy. Process vars/crnt-Przetwornik nadaje wartości zmiennych procesowych oraz zmiennych stanowiących wyjściowy sygnał analogowy. Dynamic Vars-Przetwornik nadaje wartości wszystkich zmiennych dynamicznych. Xmtr-Vars-Umożliwia zdefiniowanie zmiennych do przesyłania w trybie nadawania. Należy wybrać zmienne z poniższej listy: Volume Flow - Natężenie przepływu objętościowego Velocity Flow - Prędkość przepływu Natężenie przepływu masowego - Mass Flow Vortex Frequency - Częstotliwość drgań przegrody Pulse Output Frequency - Częstotliwość wyjścia impulsowego Totalizer Value - Wartość licznika Temperatura procesowa - Process Temperature Calculated Process Density - Obliczona gęstość medium procesowego Temperatura układów elektronicznych - Electronics Temperature Nadawane zmienne - Burst XMTR Vars


HART Comm.

1, 4, 2, 3, 6

Umożliwia wybór i zdefiniowanie zmiennych do przesyłania w trybie nadawania. Zmienna nadawana 1 - XMTR Variable Slot 1 HART Comm.

1, 4, 2, 3, 6, 1

Zmienna nadawana 1 wybrana przez użytkownika. Zmienna nadawana 2 - XMTR Variable Slot 2 HART Comm.

1, 4, 2, 3, 6, 2

Zmienna nadawana 2 wybrana przez użytkownika. Zmienna nadawana 3 - XMTR Variable Slot 3 HART Comm. 1, 4, 2, 3, 6, 3 Zmienna nadawana 3 wybrana przez użytkownika. Zmienna nadawana 4 - XMTR Variable Slot 4 HART Comm.

1, 4, 2, 3, 6, 4

Zmienna nadawana 4 wybrana przez użytkownika. Lokalny wyświetlacz - Local Display HART Comm. 1, 4, 2, 4 Funkcja „Lokalny wyświetlacz” przepływomierza Rosemount 8800D umożliwia wybór zmiennych wyświetlanych na opcjonalnym wyświetlaczu (opcja M5). Do wyboru są następujące zmienne:

• • • • • • • • • • • •

Primary Variable - Główna zmienna procesowa Loop Current - Natężenie prądu w pętli Percent of Range - Wartość procentowa zakresu pomiarowego Totalizer - Licznik Shedding Frequency - Częstotliwość drgań przegrody Mass Flow - Natężenie przepływu masowego Velocity Flow - Prędkość przepływu Volumetric Flow - Natężenie przepływu objętościowego Pulse Output Frequency - Częstotliwość wyjścia impulsowego Electronics Temperature - Temperatura układów elektronicznych Process Temperature - Temperatura procesowa (dotyczy tylko opcji MTA) Calculated Process Density - Obliczona gęstość układu procesowego (dotyczy tylko opcji MTA)

Przetwarzanie sygnałów - Signal Processing HART Comm.

1, 4, 3

Przepływomierz Rosemount 8800D wraz z funkcjami komunikacyjnymi protokołu HART umożliwia odfiltrowanie sygnału przetwornika z zakłóceń i innych częstotliwości. Cztery regulowane parametry związane z przetwarzaniem sygnału przez przepływomierz Rosemount 8800D to: częstotliwość odcięcia filtru dolnoprzepustowego, poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu, poziom filtrowania i tłumienie. Wymienione cztery parametry przetwarzania sygnału są konfigurowane fabrycznie pod kątem optymalnego filtrowania sygnału w zakresie przepływu dla danej średnicy rurociągu i rodzaju medium (ciecz lub gaz). W większości aplikacji parametry te należy pozostawić w ustawieniu fabrycznym. Regulacja parametrów przetwarzania sygnału może być konieczna w pewnych aplikacjach. Z funkcji przetwarzania sygnału należy korzystać tylko w przypadku, gdy takie zalecenie zawarto w rozdziale „Rozwiązywanie problemów” niniejszego podręcznika. Do problemów, które mogą wymagać przetwarzania sygnału, zaliczają się:

Wysoki sygnał wyjściowy (nasycenie sygnału wyjściowego)


• • • • •

Błędny sygnał wyjściowy przy przepływie niezerowym lub zerowym Nieprawidłowy sygnał wyjściowy (przy znanym natężeniu przepływu) Brak sygnału wyjściowego lub słaby sygnał podczas przepływu Niski przepływ zsumowany (gubienie impulsów) Wysoki przepływ zsumowany (dodatkowe impulsy)

Jeżeli występuje jedno lub więcej z powyższych zjawisk, a jednocześnie sprawdzono inne ewentualne przyczyny (współczynnik K, rodzaj medium, dolna i górna wartość graniczna zakresu pomiarowego, kalibracja sygnału 4-20 mA, współczynnik skalowania wyjściowego sygnału impulsowego, temperatura procesowa, wewnętrzna średnica rury), należy przejść do Rozdziału 5 - Rozwiązywanie problemów. Ustawienia fabryczne mogą być zawsze przywrócone za pomocą funkcji Filter Restore (Powrót do nastaw fabrycznych filtra). Jeżeli nie udaje się wyeliminować problemu mimo wyregulowania ustawień przetwarzania sygnału, należy skontaktować się z producentem. Optymalizacja zakresu przepływu - Optimize Flow Range HART Comm.

1, 4, 3, 1

Funkcja Optymalizacji zakresu przepływu powoduje automatyczne zadanie optymalnych poziomów filtrowania sygnału przepływomierza 8800D, poziomu przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu, poziomu filtrowania oraz częstotliwości odcięcia filtru dolnoprzepustowego na podstawie gęstości i rodzaju medium procesowego. Główna zmienna procesowa - PV HART Comm.

1, 4, 3, 1, 1

PV (PV - Primary Variable) - główna zmienna procesowa to wartość aktualnie mierzona w instalacji. W warunkach warsztatowych wartość głównej zmiennej procesowej powinna być równa zeru. Należy sprawdzić, czy poprawnie skonfigurowano jednostki głównej zmiennej procesowej. W przypadku nieprawidłowego formatu jednostki należy skorzystać z funkcji PV Units (Jednostki głównej zmiennej procesowej). Do wyboru jednostek pomiarowych dla konkretnej aplikacji służy funkcja Process Variable Units (Jednostki głównej zmiennej procesowej). Poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu - Low Flow Cutoff HART Comm.

1, 4, 3, 1, 2

Poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu jest wyświetlany w jednostkach technicznych. Stosunek sygnału do poziomu wyzwalania - Signal/Trigger Level Ratio (Sig/Tr) HART Comm.

1, 4, 3, 1, 3

Stosunek sygnału do poziomu wyzwalania to zmienna informująca o zależności między wielkością sygnału przepływu a poziomem wyzwalania. Stosunek ten wskazuje, czy moc sygnału przepływu jest dostateczna do poprawnej pracy miernika. Dla dokładnego pomiaru przepływu stosunek ten powinien być wyższy niż 4:1. Przy wartościach większych niż 4:1 zakłócenia sygnału pomiarowego są skuteczniej filtrowane. Przy stosunkach większych niż 4:1 oraz dostatecznej gęstości medium procesowego można zastosować funkcję autokalibracji filtra w celu optymalizacji zakresu pomiarowego przepływomierza. Stosunek mniejszy niż 4:1 może charakteryzować aplikacje z bardzo niską gęstością medium lub informować o nadmiernym filtrowaniu sygnału. Automatyczna kalibracja filtra - Auto Adjust Filter HART Comm.

1, 4, 3, 1, 4

Funkcja automatycznej kalibracji filtra może służyć do zoptymalizowania zakresu pomiarowego na podstawie gęstości medium. Układ elektroniczny wykorzystuje gęstość medium procesowego do obliczenia minimalnego mierzalnego natężenia przepływu, pozostawiając stosunek co najmniej 4:1 między wartością sygnału i poziomem wyzwalania. Funkcja ta kasuje także wszystkie filtry w celu dostosowania urządzenia do nowego zakresu. Ręczna regulacja filtrowania - Manual Filter Adjust


HART Comm. 1, 4, 3, 2 Ręczna regulacja filtrowania umożliwia ręczne wyregulowanie poziomu przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu, filtra dolnoprzepustowego i poziomu filtrowania oraz jednoczesne monitorowanie natężenia przepływu i stosunku poziomu sygnału do poziomu filtrowania. Główna zmienna procesowa - PV HART Comm.

1, 4, 3, 2, 1

PV (PV - Primary Variable) - główna zmienna procesowa to wartość aktualnie mierzona w instalacji. Jeżeli jako główną zmienną procesową wybrano natężenie przepływu, w warunkach warsztatowych wartość ta powinna być równa zeru. Należy sprawdzić, czy poprawnie skonfigurowano jednostki głównej zmiennej procesowej. W przypadku nieprawidłowego formatu jednostki należy skorzystać z funkcji PV Units (Jednostki głównej zmiennej procesowej). Do wyboru jednostek pomiarowych dla konkretnej aplikacji służy funkcja Process Variable Units (Jednostki głównej zmiennej procesowej). Stosunek poziomu sygnału do poziomu wyzwalania - Signal/Trigger Level Ratio (Sig/Tr) HART Comm.

1, 4, 3, 2, 2

Stosunek poziomu sygnału do poziomu wyzwalania to zmienna informująca o zależności między wielkością sygnału przepływu a poziomem wyzwalania. Stosunek ten wskazuje, czy moc sygnału przepływu jest dostateczna do poprawnej pracy miernika. Dla dokładnego pomiaru przepływu stosunek ten powinien być wyższy niż 4:1. Przy wartościach większych niż 4:1 zakłócenia sygnału pomiarowego są skuteczniej filtrowane. Przy stosunkach większych niż 4:1 oraz dostatecznej gęstości medium procesowego, w celu optymalizacji zakresu pomiarowego przepływomierza, można zastosować funkcję Optimize Flow Range (optymalizacja zakresu pomiaru przepływu). Stosunek mniejszy niż 4:1 może charakteryzować aplikacje z bardzo niską gęstością medium lub informować o nadmiernym filtrowaniu sygnału. Poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu - Low Flow Cutoff HART Comm.

1, 4, 3, 2, 3

Poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu to funkcja umożliwiająca wyregulowanie filtra przeciwzakłóceniowego przy zerowym przepływie. Fabryczne ustawienie sprawdza się w większości aplikacji, jednak w pewnych zastosowaniach może okazać się konieczna regulacja tego poziomu w celu zwiększenia mierzalności lub zredukowania zakłóceń. Poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu może być wyregulowany na dwa sposoby:

• •

Zwiększenie zakresu Redukcja zakłóceń przy zerowym przepływie

Funkcja ta określa także strefę nieczułości przepływomierza: gdy przepływ spada poniżej zadanego poziomu przerwania, sygnał wyjściowy nie powraca do normalnego zakresu pomiarowego, dopóki natężenie przepływu nie zwiększy się powyżej strefy nieczułości. Strefa nieczułości rozciąga się do poziomu większego o ok. 20% od poziomu przerwania przy niskim natężeniu przepływu. Strefa nieczułości zapobiega zbyt częstemu przełączaniu się sygnału wyjściowego pomiędzy wartością 4 mA a wartością z normalnego zakresu pomiarowego w przypadku, gdy natężenie przepływu jest bliskie poziomowi przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu. Filtr dolnoprzepustowy - Low Pass Filter HART Comm.

1, 4, 3, 2, 4

Funkcja Filtr dolnoprzepustowy służy do ustawienia częstotliwości odcięcia filtra dolnoprzepustowego w celu ograniczenia wpływu zakłóceń wysokiej częstotliwości. Wartość ta jest zadana fabrycznie na podstawie średnicy rurociągu i rodzaju medium procesowego. Regulacja może być konieczna tylko w przypadku ewentualnych problemów. Patrz Rozdział 5 - Rozwiązywanie problemów. Częstotliwość odcięcia filtra dolnoprzepustowego może być wyregulowana na dwa sposoby:

• •

Zwiększenie filtrowania Zwiększenie czułości


Poziom wyzwalania - Trigger Level HART Comm.

1, 4, 3, 2, 5

Poziom wyzwalania jest skonfigurowany w ten sposób, aby eliminować zakłócenia w zakresie pomiarowym przy normalnych zmianach amplitudy sygnału z czujnika. Sygnały o amplitudzie niższej niż poziom wyzwalania są odfiltrowywane. Ustawienie fabryczne eliminuje zakłócenia w stopniu optymalnym w większości aplikacji. Poziom wyzwalania może być wyregulowany na dwa sposoby:

• Zwiększenie filtrowania • Zwiększenie czułości UWAGA Nie należy regulować tego parametru, jeżeli takiego zalecenia nie wydał przedstawiciel wsparcia technicznego Rosemount. Przywrócenie fabrycznych nastaw filtrowania - Filter Restore HART Comm.

1, 4, 3, 3

Funkcja przywrócenia fabrycznych nastaw filtrowania umożliwia nadanie nastawień fabrycznych wszystkim parametrom przetwarzania sygnału. W przypadku wprowadzenia niewłaściwych ustawień filtrowania należy wybrać tę funkcję, co spowoduje powrócenie do nastaw fabrycznych. Tłumienie - Damping HART Comm.

1, 4, 3, 4

Funkcja tłumienia zmienia czas reakcji przepływomierza na niewielkie odchyłki w odczytach wyjściowych, spowodowane gwałtownymi zmianami sygnału wejściowego. Wybór wartości tłumienia zależy od koniecznego czasu reakcji, stabilności sygnału oraz innych wymogów dotyczących dynamiki pętli sygnałowej w danej aplikacji. Tłumienie głównej zmiennej procesowej - PV Damping HART Comm.

1, 4, 3, 4, 1

Domyślna wartość tłumienia wynosi dwie sekundy. Jeżeli główną zmienną procesową jest natężenie przepływu, tłumienie może wynosić od 0,2 do 255 s, a jeżeli jest nią temperatura medium procesowego - od 0,4 do 32 s. Tłumienie przepływu - Flow Damping HART Comm. 1, 4, 3, 4, 2 Domyślna wartość tłumienia wynosi dwie sekundy. Wartość parametru „Tłumienie przepływu” może zawierać się w zakresie od 0,2 do 255 sekund. Tłumienie temperatury - Temperature Damping HART Comm.

1, 4, 3, 4, 3

Domyślna wartość tłumienia wynosi dwie sekundy. Wartość parametru „Tłumienie temperatury” może zawierać się w zakresie od 0,4 do 32 sekund. Czas reakcji na przekroczenie poziomu przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu - LFC Response HART Comm. 1, 4, 3, 5 Funkcja ta określa zachowanie się sygnału z czujnika po zejściu poniżej - i wejściu powyżej - poziomu przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu. Do wyboru jest zmiana krokowa lub wytłumiona.


Informacje o urządzeniu - Device Information HART Comm.

1, 4, 4

Zmienne informacyjne służą do identyfikacji przepływomierzy działających w instalacji oraz do przechowywania informacji, które mogą być użyteczne w trakcie czynności serwisowych. Zmienne informacyjne nie mają wpływu na sygnał wyjściowy przepływomierza ani na zmienne procesowe. Producent - Manufacturer HART Comm. 1, 4, 4, 1 Producent to zmienna informacyjna ustawiona fabrycznie. W przypadku przepływomierza Rosemount 8800D parametr „Producent” ma wartość „Rosemount”. Oznaczenie projektowe - Tag HART Comm.

1, 4, 4, 2

Funkcja oznaczenia projektowego to najprostszy sposób identyfikacji i rozró żnienia przepływomierzy. Przepływomierze mogą zostać oznaczone według wymogów danej aplikacji. Oznaczenie składa się z maksymalnie ośmiu znaków. Opis - Descriptor HART Comm.

1, 4, 4, 3

„Opis” to dłuższy parametr podawany przez użytkownika, służący do dokładniejszej identyfikacji konkretnego przepływomierza. Jest on wykorzystywany zazwyczaj w instalacji z wieloma przepływomierzami i umożliwia wpisanie 16 znaków. Komunikat - Message HART Comm.

1, 4, 4, 4

Parametr „Komunikat” może przechowywać dłuższy opis użytkownika do celów identyfikacyjnych lub innych. Umożliwia wpisanie 32 znaków i jest przechowywany z innymi danymi konfiguracyjnymi. Data - Date HART Comm.

1, 4, 4, 5

Data to zmienna definiowana przez użytkownika, umożliwiająca przechowywanie daty, stosowana zazwyczaj do zapisania daty ostatniej zmiany konfiguracji przetwornika. Zabezpieczenie przed zapisem - Write Protect HART Comm.

1, 4, 4, 6

Zabezpieczenie przed zapisem jest zmienną informacyjną tylko do odczytu, odzwierciedlającą ustawienie sprzętowej zwory zabezpieczenia przed zapisem. Jeżeli „Zabezpieczenie przed zapisem” ma wartość „ON”, dane konfiguracyjne są chronione i nie mogą być zmieniane za pośrednictwem komunikatora lub systemu sterowania opartych na protokole HART. Jeżeli „Zabezpieczenie przed zapisem” ma wartość „OFF”, dane konfiguracyjne mogą być zmieniane za pośrednictwem komunikatora lub systemu sterowania. Numery wersji - Revision Numbers HART Comm.

1, 4, 4, 7

„Numery wersji” to stałe zmienne informacyjne przechowujące numery różnych elementów komunikatora HART i przepływomierza Rosemount 8800D. Znajomość numerów wersji może być konieczna w trakcie kontaktowania się z producentem w celu uzyskania wsparcia technicznego. Numery wersji mogą zostać zmienione tylko u producenta i odnoszą się do następujących elementów:


Wersja specyfikacji HART - Universal Rev HART Comm. 1, 4, 4, 7, 1 Wersja specyfikacji HART określa wersję uniwersalnej specyfikacji poleceń komunikatora HART, z którą jest zgodny dany przetwornik. Wersja przetwornika - Transmitter Rev HART Comm.

1, 4, 4, 7, 2

Wersja przetwornika określa wersję zestawu poleceń przepływomierza Rosemount 8800D, wskazującą na poziom kompatybilności z komunikatorem. Wersja oprogramowania - Software Rev HART Comm.

1, 4, 4, 7, 3

Wersja oprogramowania określa wersję wewnętrznego oprogramowania przepływomierza Rosemount 8800D. Wersja urządzenia - Hardware Rev HART Comm.

1, 4, 4, 7, 4

Wersja urządzenia określa wersję przepływomierza Rosemount 8800D. Końcowy numer montażowy - Final Assembly Number HART Comm.

1, 4, 4, 7, 5

Końcowy numer montażowy to fabryczny numer układu elektronicznego przepływomierza. Numer ten został wpisany do przepływomierza do użytku w przyszłości. Identyfikator urządzenia - Device ID HART Comm. 1, 4, 4, 7, 6 Identyfikator urządzenia to unikalne programowe oznaczenie przetwornika. Parametr ten nie może być zmieniany przez użytkownika.


Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa strona 5-1 Tabela rozwiązywania problemów strona 5-2 Diagnostyka zaawansowana strona 5-3 Komunikaty diagnostyczne wyświetlacza strona 5-10 Wymiana podzespołów strona 5-11 Zwrot materiału strona 5-27 Tabele procedur rozwiązywania problemów na stronie 5-2 zawierają zestawienie skróconych zaleceń służących rozwiązaniu najczęstszych problemów pojawiających się podczas eksploatacji. Objawy nieprawidłowej pracy przepływomierza obejmują:

• •Problemy z komunikacją z komunikatorem opartym na protokole HART. • •Nieprawidłowy wyjściowy sygnał 4-20 mA. • •Nieprawidłowy wyjściowy sygnał impulsowy. • •Komunikaty błędu na komunikatorze opartym na komunikatorze HART. • •Brak sygnału wyjściowego z przetwornika mimo przepływu medium przez przepływomierz. • •Błędny sygnał wyjściowy przy przepływie medium przez przepływomierz. • •Obecność sygnału wyjściowego przy braku przepływu. UWAGA Czujnik przepływomierza Rosemount 8800D jest elementem szczególnie trwałym i nie powinna zaistnieć konieczność jego wymiany. Przed zdemontowaniem czujnika należy skontaktować się z producentem.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Wykonanie czynności opisanych w tym rozdziale może wymagać podjęcia szczególnych środków ostrożności dla ochrony osób. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z następującymi komunikatami bezpieczeństwa. Ostrzeżenie Eksplozja skutkować może poważnymi obrażeniami lub śmiercią osób.

• •W obszarze zagrożonym wybuchem przy podłączonym zasilaniu nie wolno zdejmować pokryw z przetwornika. • •W obszarze zagrożonym wybuchem przed podłączeniem komunikatora HART należy upewnić się, że wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały podłączone zgodnie z wymogami iskrobezpieczeństwa i niepalności. • •Upewnić się, że warunki pracy przetwornika są zgodne z odpowiednimi certyfikatami dla lokalizacji niebezpiecznych. • •Obie pokrywy przetwornika muszą być szczelnie dokręcone, aby spełnić wymogi przeciwwybuchowości. Ostrzeżenie Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować poważnymi śmiercią lub obrażeniami osób:

• •Wykonanie instalacji należy powierzyć osobom o odpowiednich kwalifikacjach.

Uwaga W przypadku uszkodzenia korpusu w komorze czujnika może występować ciśnienie procesowe. Przed odkręceniem nakrętki czujnika należy zrównać ciśnienie procesowe z atmosferycznym.

TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W „Tabeli rozwiązywania problemów” na stronie 5-2 przedstawiono najczęściej spotykane problemy związane z pracą przepływomierza Rosemount 8800D, możliwe przyczyny ich powstawania oraz zalecane działania korygujące. Jeżeli napotkany problem nie został wymieniony w tabeli, należy przejść do części „Diagnostyka


zaawansowana”. Objaw Problemy z komunikacją z komunikatorem opartym na protokole HART

Nieprawidłowy wyjściowy sygnał 4-20 mA

Nieprawidłowy wyjściowy sygnał impulsowy

Komunikaty błędu na komunikatorze opartym na protokole HART Brak sygnału wyjściowego z przetwornika mimo przepływu medium przez przepływomierz

Działanie korygujące • Sprawdzić, czy na zaciskach przetwornika występuje • Sprawdzić, czy przetwornik nie pracuje w trybie napięcie co najmniej 16,8 VDC. nadawania. • Zweryfikować sprawność łącza komunikacyjnego z • W przypadku trójżyłowego kabla impulsowego komunikatorem opartym na protokole HART. odłączyć łącze impulsowe. • Sprawdzić rezystancję obciążenia pętli prądowej (250 • Wymienić układy elektroniczne. do 1000 Ω). • Sprawdzić, czy przetwornik nie pracuje w trybie komunikacji wielopunktowej. • •Sprawdzić, czy na zaciskach przetwornika występuje • •Sprawdzić, czy nie jest skorodowana listwa napięcie co najmniej 10,8 VDC. zaciskowa. • Sprawdzić górną i dolną wartość graniczną zakresu • •W razie potrzeby wymienić układ elektroniczny. pomiarowego, gęstość procesową, jednostki specjalne, • •Patrz „Diagnostyka zaawansowana” na stronie 5filtr dolnoprzepustowy - porównać je z wartościami 3. wskazanymi przez program doboru modelu • •Procedura weryfikacji układu elektronicznego przepływomierza. Skorygować konfigurację. Patrz Dodatek C - Weryfikacja układu • •Przeprowadzić test pętli prądowej 4−20 mA. elektronicznego. • •Sprawdzić poprawność wyjściowego sygnału 4-20 • •Przeprowadzić test wyjścia impulsowego. mA. • •Przeskalować wyjście impulsowe w ten sposób, • •Sprawdzić dane techniczne licznika impulsów. • aby częstotliwość sygnału wyjściowego była • •Zweryfikować parametry trybu pracy impulsowej mniejsza od 10000 Hz dla górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego. • i współczynnik skalowania. (Współczynnik skalowania nie może być podany jako wartość odwrotna.) • •Patrz alfabetyczny wykaz komunikatów błędu komunikatora - początek na stronie 5-3. Komunikaty diagnostyczne Problemy związane z aplikacją Kontrola podstawowa • •Obliczyć przewidywaną częstotliwość • •Sprawdzić, czy przepływomierz jest zainstalowany zgodnie ze strzałką wskazującą kierunek przepływu • wyjściową (patrz Dodatek C: Weryfikacja układu medium. elektronicznego). Jeśli wartość ta jest zgodna z rzeczywistą częstotliwością, sprawdzić • •Przeprowadzić podstawową kontrolę przy błędnym konfigurację sygnale 4-20 mA (patrz „Nieprawidłowy wyjściowy sygnał 4-20 mA”). • przepływomierza. • •Sprawdzić i ewentualnie skorygować parametry • •Sprawdzić, czy lepkość i ciężar właściwy medium konfiguracyjne w następującej kolejności: konfiguracja zawierają się w dopuszczalnych granicach dla tej procesu - tryb pracy przekaźnika, rodzaj medium średnicy przepływomierza. procesowego, stała temperatura procesu, • •Obliczyć konieczne ciśnienie wsteczne. Jeżeli jest gęstość/stosunek gęstości (o ile konieczny), to konieczne i możliwe, referencyjny współczynnik K, typ kołnierza, średnica • zwiększyć ciśnienie wsteczne, natężenie wewnętrzna rurociągu, mapowanie głównej zmiennej • przepływu lub ciśnienie robocze. procesowej, jednostka głównej zmiennej procesowej, Czujnik górna i dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego, • •Sprawdzić moment dokręcający nakrętkę czujnika tłumienie głównej zmiennej procesowej, automatyczna drgań (32 ft-lb). W przypadku korpusu kalibracja filtra, tryb sygnału impulsowego, przepływomierza o wielkości od 1” do 8” z współczynnik skalowania (o ile zastosowano). kołnierzami ANSI 1500 moment dokręcający • •Zweryfikować dobór przepływomierza do średnicy nakrętkę czujnika powinien wynosić 50 ft-lbs. rurociągu. Sprawdzić, czy natężenie przepływu mieści • •Sprawdzić, czy nie jest pęknięty kabel się w granicach zakresu pomiarowego koncentryczny czujnika. W razie potrzeby przepływomierza. Aby zapewnić optymalny dobór wymienić. średnicy przepływomierza, wykorzystać zestaw • •Sprawdzić, czy impedancja czujnika w przyrządów. temperaturze procesowej jest większa od 1 MΩ • •Patrz „Diagnostyka zaawansowana” na stronie 5-3. (spadnie do 0,5 MΩ). W razie potrzeby wymienić • •Procedura weryfikacji układu elektronicznego - Patrz czujnik (patrz „Wymiana czujnika” na stronie 5Dodatek C - Weryfikacja układu elektronicznego. 16). Układ elektroniczny • •Zmierzyć pojemność czujnika drgań na złączu • •Przeprowadzić autotest przy użyciu narzędzia opartego SMA (115−700 pF). na protokole HART. • •Wykorzystując symulator czujnika, podać sygnał testowy. •Sprawdzić parametry konfiguracyjne, poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu, poziom filtrowania, jednostki natężenia przepływu standardowego i rzeczywistego. • •Wymienić układ elektroniczny.


DIAGNOSTYKA ZAAWANSOWANA Układ elektroniczny przepływomierza Rosemount 8800D jest wyposażony w zestaw zaawansowanych funkcji diagnostycznych. Funkcje te pozwalają na dokładną analizę działania układu elektronicznego i mogą być pomocne przy eliminowaniu niedokładności odczytów. Jak pokazano na Schemacie 5-1, na układzie elektronicznym zlokalizowano kilka punktów testowych.

Komunikaty diagnostyczne Poniżej przedstawiono listę komunikatów komunikatora HART wraz z opisami. Parametry w tek ście komunikatu zaznaczono jako <zmienna>. Komunikat Add item for ALL device types or only for this ONE device type.

Command not implemented. Communication error. Configuration memory not compatible with connected device. Device busy. Device disconnected. Device write protected. Device write protected. Do you still want to shut off?

Display value of variable on hotkey menu?

Download data from configuration memory to device. Exceed field width. Exceed precision. Ignore next 50 occurrences of status?

llegal character. llegal date. llegal month. llegal year. Incomplete exponent. Incomplete field. Looking for a device. Mark as read only variable on hotkey menu?

No device configuration in configuration memory.

No device found.

No hotkey menu available for this device. No offline devices available. No simulation devices available. No UPLOAD_VARIABLES in ddl for this device.

No valid items.

Opis Pytanie do użytkownika, czy dodanie klawisza skrótu ma się odnosić do wszystkich rodzajów urządzeń czy tylko do rodzaju urządzenia, który jest podłączony. Podłączone urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Urządzenie odpowiedziało, że otrzymany komunikat był niezrozumiały, albo komunikator nie zrozumiał odpowiedzi urządzenia. Przechowywana w pamięci konfiguracja jest niekompatybilna z urządzeniem, do którego miała zostać przesłana. Podłączone urządzenie jest zajęte wykonywaniem innego zadania. Urządzenie nie odpowiedziało na polecenie. Urządzenie ma włączone zabezpieczenie przed zapisem. Dane nie mogą zostać zapisane. Urządzenie ma włączone zabezpieczenie przed zapisem. Po naciśnięciu YES komunikator wyłączy się, a nieprzesłane dane zostaną utracone. Pytanie do użytkownika, czy jeżeli pozycja dodawana do menu klawiszy skrótów jest zmienną, to wartość tej zmiennej ma być wyświetlana obok jej oznaczenia w menu. Pytanie do użytkownika, czy wysłać dane konfiguracyjne z pamięci do urządzenia. Po naciśnięciu klawisza SEND nastąpi przesłanie danych. Szerokość pola dla bieżącej zmiennej arytmetycznej przekracza format edycji opisu określony dla danego urządzenia. Dokładność bieżącej zmiennej arytmetycznej przekracza format edycji opisu określony dla danego urządzenia. Pytanie do użytkownika po wyświetleniu stanu urządzenia. Naciskając zdefiniowany programowo klawisz, użytkownik określa, czy zostanie wyświetlonych kolejne 50 komunikatów o stanie urządzenia. Użytkownik wpisał znak niedozwolony dla danego rodzaju zmiennej. Nieprawidłowy fragment daty określający dzień. Nieprawidłowy fragment daty określający miesiąc. Nieprawidłowy fragment daty określający rok. Niepełny wykładnik w zapisie matematycznym wartości zmiennoprzecinkowej. Wpisana wartość jest niepełna dla danego rodzaju zmiennej. Trwa wykrywanie urządzeń o adresach od 1 do 15, pracujących w sieci wielopunktowej. Pytanie do użytkownika, czy jeżeli pozycja dodawana do menu skrótów klawiszowych jest zmienną, to dana zmienna będzie mogła być modyfikowana przez użytkownika z poziomu menu skrótów klawiszowych. W pamięci nie ma zapisanej żadnej konfiguracji, którą można modyfikować bez łączenia się z urządzeniami lub przesłać do urządzenia. Nie znaleziono urządzenia o adresie 0 lub nie znaleziono żadnego urządzenia o adresie od 1 do 15 przy włączonej funkcji automatycznego wykrywania adresów sieciowych. W opisie danego urządzenia nie zdefiniowano menu skrótów klawiszowych. Brak dostępnych opisów urządzeń do wykorzystania przy konfiguracji urządzenia off-line. Brak dostępnych opisów urządzeń do symulacji urządzenia. W opisie danego urządzenia nie zdefiniowano menu „upload_variables”. To menu jest wymagane do konfiguracji w trybie off-line. Wybrane menu lub ekran edycyjny nie zawierają ważnych elementów.


Komunikat OFF KEY DISABLED.

Online device disconnected with unsent data. RETRY or OK to lose data.

Out of memory for hotkey configuration. Delete unnecessary items. Overwrite existing configuration memory.

Press OK. Restore device value?

Save data from device to configuration memory. Saving data to configuration memory. Sending data to device. There are write only variables which have not been edited. Please edit them. There is unsent data. Send it before shutting off?

Too few data bytes received. Transmitter fault. Units for <label> has changed. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent. Unsent data to online device. SEND or LOSE data.

Use up/down arrows to change contrast. Press DONE when done. Value out of range.

<message> occurred reading/writing <label>

<label> has an unknown value. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent.

Opis Komunikat pojawia się, kiedy użytkownik próbuje wyłączyć komunikator przed przesłaniem zmodyfikowanych danych lub zakończeniem wykonywanej procedury. W pamięci znajdują się dane konfiguracyjne poprzednio podłączonego urządzenia. Naciśnięcie RETRY spowoduje próbę przesłania danych, a naciśnięcie OK - odłączenie i utratę nieprzesłanych danych. Brak pamięci do przechowywania nowych skrótów klawiszowych. Aby zwolnić pamięć, należy usunąć zbędne skróty. Zapytanie do użytkownika, czy zgadza się na nadpisanie istniejącej konfiguracji poprzez transfer z urządzenia do pamięci lub poprzez konfigurację off-line. Do odpowiedzi służą zdefiniowane programowo klawisze. Nacisnąć przycisk OK. Komunikat pojawia się zwykle po wystąpieniu komunikatu błędu aplikacji lub w ramach komunikacji HART. Edytowana wartość, która została wysłana do urządzenia, nie została prawidłowo użyta. Odtworzenie wartości pierwotnie zapisanej w urządzeniu powoduje przywrócenie zmiennej pierwotnej wartości. Po naciśnięciu przycisku SAVE rozpocznie się przesyłanie danych konfiguracyjnych z urządzenia do pamięci komunikatora. Dane konfiguracyjne są przesyłane z urządzenia do pamięci komunikatora. Dane konfiguracyjne są przesyłane z pamięci komunikatora do urządzenia. Użytkownik nie ustawił wartości pewnych zmiennych, które muszą zostać skonfigurowane, ponieważ w przeciwnym wypadku do urządzenia mogą zostać wysłane nieprawidłowe wartości. Nacisnąć YES, aby przesłać nieprzesłane dane i wyłączyć komunikator. Po naciśnięciu NO komunikator wyłączy się, a nieprzesłane dane zostaną utracone. Urządzenie zwraca w odpowiedzi mniej bajtów danych, niż wynikałoby to z opisu urządzenia. Urządzenie zwraca odpowiedź informującą o błędzie podłączonego urządzenia. Jednostki techniczne dla tej zmiennej zostały zmodyfikowane. Przed edycją tej zmiennej należy przesłać zmodyfikowane jednostki do urządzenia. Przed podłączeniem kolejnego urządzenia należy wysłać lub odrzucić niewysłane dane konfiguracyjne wcześniej podłączonego urządzenia. Ustawianie kontrastu wyświetlacza na wyświetlaczu komunikatora (strzałki GÓRA/DÓŁ). Wartość podana przez użytkownika nie mieści się w zakresie wartości dla danego rodzaju i rozmiaru zmiennej albo w zakresie określonym przez urządzenie. Komunikator otrzymał za mało danych, wystąpił błąd przetwornika, błędny kod odpowiedzi, błędna odpowiedź, błędne pole danych odpowiedzi, błąd odczytu; w wyniku odczytu zmiennej został wygenerowany kod odpowiedzi nienależący do klasy SUCCESS. Dokonano edycji zmiennej powiązanej z daną zmienną. Przed edycją tej zmiennej należy przesłać powiązaną zmienną do urządzenia.


ROM CHECKSUM ERROR

NV MEM CHECKSUM ERROR

RAM TEST ERROR

DIGITAL FILTER ERROR

COPROCESSOR ERROR

SOFTWARE DETECTED ERROR

ELECTRONICS FAILURE

TRIGGER LEVEL OVERRANGE

LOW PASS FILT OVERRANGE

ELECTRONICS TEMP OUT OF LIMITS INVALID CONFIGURATION

FACTORY EEPROM CONFIG ERROR

LOW FLOW CUTOFF OVERRANGE

T/C A/D ERROR

THERMOCOUPLE OPEN

Błąd sumy kontrolnej pamięci EPROM. Przetwornik pozostaje w trybie alarmowym do uzyskania pozytywnego wyniku testu sumy kontrolnej pamięci ROM. Błąd sumy kontrolnej w obszarze konfiguracji użytkownika w pamięci trwałej EEPROM. Skorygowanie sumy kontrolnej jest możliwe poprzez weryfikację i rekonfigurację WSZYSTKICH parametrów przetwornika. Przetwornik pozostaje w trybie alarmowym do uzyskania pozytywnego wyniku testu sumy kontrolnej pamięci EEPROM. Test pamięci RAM przetwornika wykrył błąd. Przetwornik pozostaje w trybie alarmowym do uzyskania pozytywnego wyniku testu sumy kontrolnej pamięci RAM. Nie zgłasza się filtr cyfrowy układu elektronicznego przetwornika. Przetwornik pozostaje w trybie alarmowym, dopóki procesor sygnału cyfrowego nie wznowi przesyłania danych dotyczących przepływu. Jeżeli komunikat ten pojawia się w trakcie włączania komunikatora, oznacza negatywny wynik testu pamięci RAM/ROM w koprocesorze. Jeżeli komunikat pojawia się w trakcie normalnej pracy, oznacza zgłoszenie przez koprocesor błędu matematycznego albo przepływu wstecznego. Jest to błąd KRYTYCZNY, a przetwornik pozostaje w stanie alarmowym do wykonania resetu. Oprogramowanie wykryło uszkodzenie pamięci. Uszkodzenie pamięci jest wynikiem działania jednego lub więcej zadań programu. Jest to błąd KRYTYCZNY, a przetwornik pozostaje w stanie alarmowym do wykonania resetu. Ogólny komunikat błędu. Błąd zostanie zgłoszony w następujących przypadkach: 1. Błąd sumy kontrolnej pamięci ROM 2. Błąd sumy kontrolnej pamięci trwałej 3. Błąd testu pamięci RAM 4. Błąd przerwania układów ASIC 5. Błąd filtra cyfrowego 6. Błąd koprocesora 7. Błąd wykryty przez oprogramowanie Poziom filtrowania w torze przetwarzania sygnału przetwornika został nastawiony na wartość spoza dopuszczalnego zakresu. Aby przywrócić poziom filtrowania zgodny z zakresem, ręcznie wyregulować filtrowanie poprzez „zwiększenie filtrowania” lub „zwiększenia czułości”. Częstotliwość odcięcia filtra dolnoprzepustowego w torze przetwarzania sygnału przetwornika została nastawiona na wartość spoza dopuszczalnego zakresu. Aby przywrócić poziom filtrowania dolnoprzepustowego zgodny z zakresem, ręcznie wyregulować filtrowanie poprzez „zwiększenie filtrowania” lub „zwiększenia czułości”. Czujnik temperatury układu elektronicznego w przetworniku zgłosił wartość spoza zakresu. Pewne parametry konfiguracyjne mają wartość spoza zakresu. Nie zostały one prawidłowo skonfigurowane lub ich wartość znalazła się poza zakresem na skutek zmiany powiązanego parametru. Przykład: Przy zastosowaniu masowych jednostek przepływu nadanie gęstości medium procesowego zbyt niskiej wartości może spowodować, że zadana górna wartość graniczna zakresu pomiarowego znajdzie się poza zakresem pomiarowym czujnika. W takim przypadku należy ponownie skonfigurować górną wartość graniczną zakresu pomiarowego. Wartości skonfigurowane fabrycznie w pamięci trwałej EEPROM uległy uszkodzeniu. Jest to błąd KRYTYCZNY. Przetwornik pozostaje w trybie alarmowym do wykonania resetu. Podczas włączania wykryto, że poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu w układzie VDSP został skonfigurowany jako zbyt wysoki lub zbyt niski. Polecenie zwiększenia zakresu lub zmniejszenia zakłóceń przy zerowym przepływie dla ustawienia poziomu przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu VDSP nie spowodowało przywrócenia go do dopuszczalnego zakresu. Należy doregulować poziom przerwania do dopuszczalnej wartości lub skorzystać z funkcji przywrócenia fabrycznych ustawień filtrowania. Błąd układu ASIC odpowiedzialnego za analogowo-cyfrowe przetworzenie sygnału z czujnika temperatury procesowej i wolnego końca termometru oporowego. Jeżeli nie udaje się wyeliminować problemu, należy wymienić układ elektroniczny przetwornika. Błąd termoelementu mierzącego temperaturę procesową. Sprawdzić zaciski na układzie elektronicznym przetwornika. Jeżeli nie udaje się wyeliminować problemu, należy wymienić termoelement.


CJ RTD FAILURE

FLOW SIMULATION

SENSOR SIGNAL IGNORED

LOW LOOP VOLTAGE

INTERNAL COMM FAULT

INTERNAL SIGNAL FAULT

FACTORY NV MEM CONFIG ERROR

TEMPERATURE ELECTRONICS FAILURE

PROCESS TEMP OUT OF RANGE PROCESS TEMP ABOVE SAT STEAM LIMITS

PROCESS TEMP BELOW SAT STEAM LIMITS

FIXED PROCESS TEMPERATURE IS ACTIVE

INVALID MATH COEFF

CJ TEMP ABOVE SENSOR LIMITS CJ TEMP BELOW SENSOR LIMITS

Błąd termometru oporowego przy pomiarze temperatury na wolnym końcu czujnika. Jeżeli nie udaje się wyeliminować problemu, należy wymienić układ elektroniczny przetwornika. Sygnał przepływu przetwornika jest symulowany przez wewnętrzny generator sygnału przetwornika. NIE jest mierzony rzeczywisty przepływ medium przez korpus przepływomierza. Sygnał przepływu przetwornika jest symulowany przez zewnętrzny generator sygnału. NIE jest mierzony rzeczywisty przepływ medium przez korpus przepływomierza. Napięcie na zaciskach przetwornika spadło do poziomu, przy którym spada napięcie zasilania, ograniczając zdolność przetwornika do generowania dokładnego sygnału pomiaru przepływu. Sprawdzić napięcie na zaciskach i zwiększyć napięcie zasilania, albo zmniejszyć rezystancję pętli. Po kilku nieudanych próbach nie powiodła się komunikacja mikroprocesora z układem ASIC Sigma-Delta. Problem może zostać rozwiązany przez wyłączenie i włączenie zasilania. Należy także skontrolować prawidłowe połączenie łącznika w płytce drukowanej. Jeżeli nie udaje się wyeliminować problemu, należy wymienić układ elektroniczny przetwornika. Utracono dane przepływu zakodowane w sygnale impulsowym z układu ASIC Sigma-Delta do układu VDSP. Problem może zostać rozwiązany przez wyłączenie i włączenie zasilania. Należy także skontrolować prawidłowe połączenie płytki drukowanej. Jeżeli nie udaje się wyeliminować problemu, należy wymienić układ elektroniczny przetwornika. Błąd sumy kontrolnej w segmencie pamięci trwałej zapisywanej tylko fabrycznie. Błąd nie może zostać usunięty poprzez ponowną konfigurację parametrów przetwornika. Wymienić układ elektroniczny przetwornika. Błąd obwodów układu elektronicznego obsługujących pomiar temperatury procesowej. Przetwornik może nadal pracować w trybie bez pomiaru temperatury procesowej. Temperatura procesowa wykracza poza zadany zakres czujnika od 50 °C do 427 °C. Temperatura procesowa przekracza górną wartość graniczną dla obliczeń gęstości pary nasyconej. Stan ten może wystąpić, jeżeli parametr Process Fluid (Rodzaj medium procesowego) jest ustawiony na TComp Saturated Steam (Para nasycona z kompensacją temperatury). Obliczenia gęstości będą kontynuowane dla temperatury procesowej 320 °C. Temperatura procesowa jest niższa od dolnej wartości granicznej dla obliczeń gęstości pary nasyconej. Stan ten może wystąpić, jeżeli parametr Process Fluid (Rodzaj medium procesowego) jest ustawiony na TComp Saturated Steam (Para nasycona z kompensacją temperatury). Obliczenia gęstości będą kontynuowane dla temperatury procesowej 80 °C. Na skutek wykrytego błędu termoelementu mierzoną temperaturę procesową zastępuje skonfigurowana stała temperatura procesowa. Wskazana stała temperatura procesowa jest także stosowana do obliczeń gęstości pary nasyconej. Obszar pamięci trwałej przechowujący współczynniki charakteryzujące krzywą dla obliczeń koprocesora nie zawiera ważnych danych. Dane to mogą zostać zapisane tylko fabrycznie. Wymienić układ elektroniczny przetwornika. Temperatura wskazana przez wolny koniec czujnika temperatury jest wyższa niż wartość graniczna jego zakresu pomiarowego. Temperatura wskazana przez wolny koniec czujnika temperatury jest niższa niż wartość graniczna jego zakresu pomiarowego.


Zaciski testowe układu elektronicznego Jak pokazano na Schemacie 5-1, na układzie elektronicznym znajduje się kilka zacisków testowych. Schemat 5- 1 Zaciski testowe układu elektronicznego

GROUND TEST FREQ IN TP1

Układ elektroniczny może wewnętrznie generować sygnał przepływu służący do symulowania sygnału czujnika w celu zweryfikowania sprawności układu elektronicznego przy użyciu przenośnego komunikatora lub programu AMS. Amplituda symulowanego sygnału zależy od wymaganej przez przetwornik minimalnej gęstości medium procesowego. Dostępnych jest kilka charakterystyk symulowanego sygnału: sygnał o stałej częstotliwości lub o częstotliwości odpowiadającej wzrostowi natężenia przepływu w czasie. Procedura weryfikacji sprawności układu elektronicznego została szczegółowo opisana w Dodatku C - Weryfikacja układu elektronicznego. W celu skontrolowania sprawności układu elektronicznego można podłączyć wejściowy sygnał częstotliwości do zacisków TEST FREQ IN i GROUND i przeprowadzić symulację przepływu przy użyciu zewnętrznego źródła sygnału, np. generatora częstotliwości. Do analizy pracy układu elektronicznego oraz usuwania awarii potrzebny jest oscyloskop (nastawiony na prąd przemienny) oraz przenośny komunikator lub program AMS. Na Schemacie 5-2 przedstawiono schemat blokowy przepływu sygnału z czujnika do mikroprocesora w układzie elektronicznym. Rysunek 5- 2 Schemat przepływu sygnału

Czujnik Wejście zewnętrznego testowego sygnału częstotliwości

Wzmacn iacz

Wzmacnia cz/Filtr dolnoprze pustowy

Przetworni k analogowocyfrowy/We wnętrzny generator

Filtr cyfrowy

Mikroprocesor


TP1 Na zacisku TP1 jest podawany sygnał częstotliwości drgań przegrody po przejściu przez wzmacniacz ładunku i filtr dolnoprzepustowy, przesyłany następnie do przetwornika A/C sigma-delta układu ASIC w układzie elektronicznym. Sygnał na tym etapie wykazuje napięcie od mV do V. Sygnał na zacisku TP1 daje się łatwo mierzyć przy użyciu standardowych przyrządów pomiarowych. Na Schematach 5-3, 5-4 i 5-5 przedstawiono idealny przebieg sygnału (bez zakłóceń) oraz przebieg, który może skutkować niedokładnością sygnału wyjściowego. Jeżeli sygnał nie jest podobny do przedstawionego, należy skontaktować się z producentem. Schemat 5- 3. Idealny przebieg sygnału Sygnał czujnika drgań przegrody (TP1) Poziom wyzwalania

Częstotliwość drgań przegrody

Schemat 5- 4. Przebieg sygnału z zakłóceniami Sygnał czujnika drgań przegrody (TP1) Poziom wyzwalania

Częstotliwość drgań przegrody

Schemat 5- 5. Przebieg sygnału przy nieprawidłowym doborze średnicy przepływomierza/poziomu filtrowania

Poziom wyzwalania

Sygnał czujnika drgań przegrody (TP1) Częstotliwość drgań przegrody


KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE WYŚWIETLACZA LCD Oprócz wartości sygnału wyjściowego wyświetlacz LCD wyświetla także skrócone komunikaty diagnostyczne przydatne przy rozwiązywaniu problemów z przepływomierzem. Poniżej znajduje się wykaz komunikatów: SELFTEST Trwa procedura autotestu układu elektronicznego. FAULT_ROM Błąd sumy kontrolnej pamięci EPROM w układzie elektronicznym. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_EEROM Błąd sumy kontrolnej pamięci EEPROM w układzie elektronicznym. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_RAM Błąd pamięci RAM w układzie elektronicznym. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_ASIC Błąd aktualizacji układu cyfrowego przetwarzania sygnału ASIC w układzie elektronicznym. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_CONFG Układ elektroniczny przepływomierza utracił krytyczne parametry konfiguracyjne. Po tym komunikacie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje nt. brakujących parametrów konfiguracyjnych. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_COPRO Układ elektroniczny przepływomierza wykrył błąd koprocesora matematycznego. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_SFTWR Układ elektroniczny przepływomierza wykrył nieodwracalny błąd oprogramowania. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_BDREV Układ elektroniczny przepływomierza wykrył niekompatybilny układ elektroniczny. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_LOOPV Układ elektroniczny przepływomierza wykrył niedostateczne napięcie do zasilania płytki drukowanej czujnika. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zbyt niskie napięcie na zaciskach 4-20 mA przetwornika. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_SDCOM Układ elektroniczny przepływomierza wykrył nieoczekiwany błąd komunikacji układu ASIC sigma-delta. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_SDPLS


Układ elektroniczny przepływomierza wykrył utratę danych nt. przepływu na wyjściu układu ASIC sigma-delta. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_TASK(#) Układ elektroniczny przepływomierza wykrył błąd krytyczny. Należy zarejestrować numer błędu (#) i skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_COEFF Obszar pamięci trwałej przechowujący współczynniki charakteryzujące krzywą dla obliczeń koprocesora nie zawiera ważnych danych. Dane to mogą zostać zapisane tylko fabrycznie. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_TACO (dotyczy tylko opcji MTA) Błąd układu ASIC odpowiedzialnego za analogowo-cyfrowe przetworzenie sygnału temperatury procesowej. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_TC (dotyczy tylko opcji MTA) Błąd czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury procesowej. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. FAULT_RTD (dotyczy tylko opcji MTA) Błąd termometru oporowego przy kompensacji pomiaru temperatury na wolnym końcu czujnika. Należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi serwisowej. SIGNAL_SIMUL Sygnał przepływu przetwornika jest symulowany przez wewnętrzny generator sygnału przetwornika. NIE jest mierzony rzeczywisty przepływ medium przez korpus przepływomierza. SENSOR_OFFLINE Sygnał przepływu przetwornika jest symulowany przez zewnętrzny generator sygnału. NIE jest mierzony rzeczywisty przepływ medium przez korpus przepływomierza. FAULT_LOOPV Napięcie na zaciskach przetwornika spadło do poziomu, przy którym spada napięcie zasilania, ograniczając zdolność przetwornika do generowania dokładnego sygnału pomiaru przepływu. Sprawdzić napięcie na zaciskach i zwiększyć napięcie zasilania, albo zmniejszyć rezystancję pętli.

PROCEDURY TESTOWANIA Funkcje testowe służą do zweryfikowania sprawności przepływomierza lub podejrzeń dotyczących błędnego działania elementów przepływomierza i pętli prądowej, a także jako element procedury usuwania usterek. Polecenie wykonania każdego testu wydaje się za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego opartego na protokole HART. Szczegółowe informacje - patrz „Diagnostyka/serwis” na stronie 4-1.

WYMIANA PODZESPOŁÓW Poniższe procedury mają na celu ułatwienie demontażu i montażu elementów przepływomierza Rosemount 8800D. Mają one zastosowanie, jeżeli użytkownik postępował zgodnie z zamieszczonymi wcześniej w tym rozdziale procedurami rozwiązywania problemów i stwierdził konieczność wymiany podzespołów.


UWAGA Należy stosować tylko procedury i części zamienne wskazane w niniejszym podręczniku. Zastosowanie nieautoryzowanych procedur lub części zamiennych może wpłynąć na sprawność produktu i charakterystykę sygnału wyjściowego służącego do sterowania procesem, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia. Wszelkie pytania dotyczące procedur i części należy zgłaszać firmie Rosemount Inc. UWAGA Po stwierdzeniu niesprawności przepływomierza nie powinien on być w dalszym ciągu eksploatowany. UWAGA Przed wymontowaniem przepływomierza, w celu wymiany podzespołu, należy odpowietrzyć instalację procesową.

Wymiana listwy zaciskowej w obudowie układu elektronicznego Do wymiany listwy zaciskowej jest potrzebny mały, płaski śrubokręt. Aby wymienić listwę zaciskową w obudowie przepływomierza Rosemount 8800D, należy wykonać poniższą procedurę.

UWAGA Przed zdjęciem pokrywy układu elektronicznego odłączyć zasilanie przepływomierza. Zdemontowanie bloku przyłączeniowego.

13. Odłączyć zasilanie od przepływomierza Rosemount 8800D. 14. Odkręcić pokrywę. Schemat 5- 6 Zespół bloku przyłączeniowego

Pierścień uszczelniający

Blok przyłączeniowy

Pokrywa

Śruby mocujące

15. Odłączyć wszystkie przewody od zacisków. Zabezpieczyć przewody przed zwarciem. 16. Jeżeli zainstalowano zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (opcja T1), odkręcić śrubę uziemienia. 17. Poluzować śruby mocujące. 18. Wyciągnąć blok przyłączeniowy na zewnątrz obudowy. Informacje na temat bezpieczeństwa - patrz „Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa” na stronie 5-1. Instalacja bloku przyłączeniowego 1. Umieścić zespół bloku przyłączeniowego w ten sposób, aby pokryły się otwory śrub mocujących w tylnej części zespołu z wtykami wystającymi z dolnej części komory zespołu bloku przyłączeniowego w obudowie układu elektronicznego. 2. Powoli wcisnąć zespół do pozycji docelowej. Nie dociskać zespołu na siłę. Jeśli zespół nie daje się wsunąć do pozycji docelowej, sprawdzić ustawienie śrub względem otworów. 3. Dokręcić trzy śruby mocujące zespół do komory w obudowie układu elektronicznego. 4. Odpowiednio podłączyć przewody do zacisków w bloku. 5. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w zespół zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (opcja T1), zainstalować zespół i dokręcić śrubę uziemienia przeciwprzepięciowego. 6. Nałożyć i dokręcić pokrywę obudowy.


Wymiana płytek elektronicznych Płytki elektroniczne przepływomierza Rosemount 8800D wymienia się, jeżeli uległy uszkodzeniu lub z innego powodu przestały spełniać swoją funkcję. Aby wymienić płytki elektroniczne przepływomierza Rosemount 8800D, należy wykonać poniższą procedurę. Do tego celu jest potrzebny mały płaski śrubokręt i szczypce.

UWAGA Płytki elektroniczne są wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Należy przestrzegać zasad pracy z zespołami podatnymi na ładunki elektrostatyczne. UWAGA Przed zdjęciem pokrywy układu elektronicznego odłączyć zasilanie przepływomierza. Demontaż zespołu płytek elektronicznych 1. Odłączyć zasilanie od przepływomierza Rosemount 8800D. 2. Odkręcić i zdjąć pokrywę komory płytek elektronicznych. (Jeżeli urządzenie jest wyposażone w wskaźnik LCD, odkręcić śruby mocujące i zdjąć pokrywę wskaźnika.) Informacje na temat bezpieczeństwa - patrz „Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa” na stronie 5-1. Schemat 5- 7 Zespół płytek elektronicznych

Płytki elektroniczne

3. Jeżeli urządzenie jest wyposażone we wskaźnik LCD, odkręcić jego dwie śruby. Wyjąć wskaźnik i łącznik z płytki elektronicznej. 4. Odkręcić trzy śruby mocujące zespół do komory w obudowie układu elektronicznego. 5. Za pomocą szczypiec lub płaskiego śrubokręta ostrożnie odłączyć wtyk kabla czujnika od płytki elektronicznej. 6. Trzymając za uchwyt odlany w czarnej plastikowej pokrywie, powoli wyciągnąć zespół płytek elektronicznych z obudowy. Instalacja zespołu płytek elektronicznych 1. Upewnić się, że zasilanie przepływomierza Rosemount 8800D jest wyłączone. 2. Umieścić zespół płytek elektronicznych w ten sposób, aby pokryły się otwory śrub mocujących w dolnej części obu płytek z wtykami wystającymi z dolnej części komory w obudowie układu elektronicznego. 3. Ostrożnie przełożyć kabel czujnika przez wcięcia na krawędzi płytek drukowanych. 4. Powoli wcisnąć zespół do pozycji docelowej. Nie dociskać zespołu na siłę. Jeśli zespół nie daje się wsunąć do pozycji docelowej, sprawdzić ustawienie śrub względem otworów. 5. Z najwyższą ostrożnością zamocować wtyk kabla czujnika na płytce elektronicznej. 6. Dokręcić trzy śruby mocujące dwie płytki elektroniczne w obudowie układu elektronicznego. Sprawdzić, czy podkładka ze stali nierdzewnej pod śrubą jest obrócona w prawo o 60 st. 7. Zamocować zwory w odpowiednich pozycjach. 8. Jeżeli urządzenie jest wyposażone we wskaźnik LCD, umieścić głowicę łącznika w płytce wskaźnika. a. Zdjąć zwory z płytki elektronicznej. b. Przełożyć łącznik przez otwór w płytce elektronicznej. c. Ostrożnie docisnąć wskaźnik do płytki elektronicznej. d. Dokręcić dwie śruby mocujące wskaźnik LCD.


e. W odpowiednich pozycjach umieścić zwory wyboru poziomu alarmowego i zabezpieczenia przed zapisem. 9. Nałożyć pokrywę komory płytek elektronicznych.


Wymiana obudowy układu elektronicznego Jeżeli to konieczne, możliwa jest łatwa wymiana obudowy układu elektronicznego przepływomierza Rosemount 8800D. Należy postępować zgodnie z następującą procedurą: Potrzebne narzędzia

• Klucz sześciokątny 5/32” (4 mm) • Klucz płaski 5/16” • Śrubokręt do odłączania przewodów • Narzędzia do zdjęcia osłony kablowej UWAGA Przed zdjęciem obudowy układu elektronicznego odłączyć zasilanie przepływomierza. Demontaż obudowy układu elektronicznego 1. 2. 3. 4.

Odłączyć zasilanie od przepływomierza Rosemount 8800D. Odłączyć wszystkie przewody i osłony kablowe od obudowy. Odkręcić śrubę na pokrywie zabezpieczającej, jeżeli jest obecna (na wsporniku). Patrz Schemat 5-8. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą.

Schemat 5- 8 Pokrywa zabezpieczająca obudowy układu elektronicznego

Śruba pokrywy zabezpiec zającej Pokrywa zabezpieczająca (dotyczy tylko wykonania bezkołnierzowego 6-8”)

5. Przy użyciu klucza sześciokątnego 5/32 poluzować śruby blokujące obrót obudowy (w podstawie obudowy), obracając je zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara (wkręcając) do momentu zwolnienia wspornika. Patrz Schemat 5-9. Informacje na temat bezpieczeństwa - patrz „Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa” na stronie 5-1.


Schemat 5- 9 Śruby blokujące obrót obudowy

maks. 40 mm Kabel czujnika Śruby blokujące obrót obudowy

6. Powoli unieść obudowę układu elektronicznego na wysokość nie większą niż 40 mm od górnej powierzchni wspornika. 7. Odkręcić nakrętkę kabla czujnika z obudowy przy użyciu klucza płaskiego 5/16”. Patrz Schemat 5-9.

UWAGA Unieść obudowę układu elektronicznego na tyle, aby zrobić dostęp do nakrętki kabla czujnika. Nie podnosić obudowy układu elektronicznego na wysokość większą niż 40 mm od górnej powierzchni wspornika. Naciągnięcie kabla czujnika może uszkodzić czujnik. Montaż obudowy układu elektronicznego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Upewnić się, że zasilanie przepływomierza Rosemount 8800D jest wyłączone. Przykręcić nakrętkę kabla czujnika do podstawy obudowy. Dokręcić nakrętkę przy użyciu klucza płaskiego 5/16”. Umieścić obudowę układu elektronicznego na górnej powierzchni wspornika. Za pomocą klucza sześciokątnego dokręcić śruby blokujące obrót obudowy. Nałożyć pokrywę zabezpieczającą na wspornik (jeżeli dotyczy). Dokręcić śrubę na pokrywie zabezpieczającej. Podłączyć przepust kablowy i przewody. Włączyć zasilanie.

Wymiana czujnika Czujnik w przepływomierzu Rosemount 8800D jest bardzo delikatnym przyrządem i powinien być wymieniany tylko w przypadku awarii. Jeżeli wymiana czujnika jest konieczna, należy ściśle stosować się do poniższych procedur. Przed zdemontowaniem czujnika należy skontaktować się z producentem.

UWAGI Przed zdemontowaniem czujnika należy upewnić się, czy sprawdzono wszystkie możliwości wskazane w procedurze rozwiązywania problemów. Nie należy demontować czujnika, o ile nie stwierdzono, że zaistniały problem dotyczy samego czujnika. Jeżeli czujnik był demontowany i zakładany ponownie więcej niż 2-3 razy lub został zamontowany niewłaściwie, może już nie pasować na swoje miejsce. Należy pamiętać, że czujnik stanowi kompletny zespół i nie może być rozbierany na podzespoły. Potrzebne narzędzia

• Klucz sześciokątny 5/32” (4 mm) • Klucz płaski 5/16” • Klucz płaski 7/16” • Klucz płaski 3/4” (dla wykonań bezkołnierzowych ze stali nierdzewnej o wielkości 3” i 4” (80 i 100 mm)) • Klucz płaski 1/8” (dla pozostałych wykonań) • Ssawka lub dmuchawa


• Mała, miękka szczotka szczecinowa • Bawełniane waciki • Odpowiedni środek czyszczący: woda lub środek czyszczący Istnieją dwa typy wsporników dla przepływomierzy Rosemount 8800D. Demontowalny wspornik stanowi element przepływomierzy bezkołnierzowych o wielkości od 1/2 do 4 cali (15 do 100 mm) i wszystkich wykonań kołnierzowych. Zintegrowany wspornik stanowi element przepływomierzy bezkołnierzowych o wielkości 6 i 8 cali (150 i 200 mm). Procedura wymiany czujnika opisuje wykonania ze wspornikiem demontowalnym i zintegrowanym.


Wymiana czujnika: wykonania ze wspornikiem demontowalnym i zintegrowanym. Następująca procedura ma zastosowanie do przepływomierzy z demontowalnym wspornikiem, tzn. wszystkich wykonań kołnierzowych oraz wykonań bezkołnierzowych o wielkości od 1/2 do 4 cali (15 do 100 mm). 1. Zrównać ciśnienie w rurociągu z atmosferycznym.

Ostrzeżenie W przypadku uszkodzenia korpusu w czujniku może występować ciśnienie procesowe. Przed odkręceniem nakrętki czujnika należy zrównać ciśnienie procesowe z atmosferycznym. Informacje na temat bezpieczeństwa - patrz „Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa” na stronie 5-1. 2. Zdjąć obudowę układu elektronicznego (patrz „Wymiana obudowy układu elektronicznego” na stronie 515).

• W przypadku przepływomierzy z demontowalnym wspornikiem (wykonania bezkołnierzowe o wielkości od 1/2 do 4 cali (15 do 100 mm) i wszystkie wykonania kołnierzowe) wykonać kroki 3-5. Demontowalny wspornik (wykonania bezkołnierzowe o wielkości od 1/2 do 4 cali (15 do 100 mm) i wszystkie wykonania kołnierzowe) 3. Przy użyciu klucza płaskiego 7/16” odkręcić cztery śruby mocujące wspornik. Patrz Schemat 5-10. 4. Zdjąć wspornik. Schemat 5-10. Demontowalny wspornik Schemat 5- 10 Demontowalny wspornik

Śruby mocujące Demontowalny wspornik Nakrętka kabla czujnika Czujnik

Korpus przepływomi erza

5. Przejść do kroku 8.

• •W przypadku przepływomierzy ze zintegrowanym wspornikiem (wykonania bezkołnierzowe o wielkości od 6 do 8 cali (100 do 200 mm)) wykonać kroki 6-7. Informacje na temat bezpieczeństwa - patrz „Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa” na stronie 5-1. Zintegrowany wspornik (wykonania bezkołnierzowe od 6 do 8 cali) 6. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą. Patrz Schemat 5-11. 7. Przejść do kroku 8. Schemat 5- 11 Zintegrowany wspornik


Nakrętka kabla czujnika Wspornik Korpus przepływomierza w wykonaniu bezkołnierzowym

Pokrywa zabezpieczająca Nakrętka kabla czujnika Czujnik


8. Przy użyciu klucza płaskiego 11/8” odkręcić i wyjąć nakrętkę czujnika drgań. (W przypadku wykonań bezkołnierzowych ze stali nierdzewnej o wielkości 3 i 4” [80 i 100 mm] użyć klucza płaskiego 3/4”.) 9. Wyjąć czujnik drgań z jego komory. Ostrożnie unieść go pionowo. Podczas demontażu nie wolno uderzać, skręcać lub przechylać czujnika - spowoduje to uszkodzenie membrany łączącej. Czyszczenie powierzchni uszczelniającej Przed zamontowaniem czujnika w korpusie przepływomierza należy oczyścić powierzchnię uszczelnienia zgodnie z następującą procedurą. Metalowy pierścień uszczelniający na czujniku uszczelnia komorę czujnika na wypadek korozji i przedostania się medium procesowego do wnętrza korpusu, zapobiegając dalszemu przedostaniu się medium do komory czujnika. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zadrapać lub w inny sposób uszkodzić żadnej części czujnika, jego komory lub gwintu nakrętki kabla czujnika. Uszkodzenie tych części może spowodować konieczność wymiany czujnika lub korpusu przepływomierza, a dalsza eksploatacja przepływomierza mogłaby zagrażać bezpieczeństwu.

UWAGA Poniższą procedurę czyszczenia metalowego pierścienia uszczelniającego należy wykonać w przypadku montażu używanego wcześniej czujnika. W przypadku montażu nowo zakupionego czujnika czyszczenie pierścienia uszczelniającego nie jest konieczne. 1. Za pomocą ssawki lub dmuchawy usunąć wszelkie cząstki z powierzchni uszczelnienia i sąsiadujących elementów w komorze czujników.

UWAGA Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zadrapać i nie odkształcić żadnej części czujnika, jego komory lub gwintu nakrętki kabla czujnika. 2. Przy użyciu miękkiej szczotki szczecinowej ostrożnie oczyścić powierzchnię uszczelnienia. 3. Zwilżyć wacik odpowiednim środkiem czyszczącym. 4. Przetrzeć wacikiem powierzchnię uszczelnienia. Powtórzyć tę czynność kilkakrotnie, używając czystych wacików, dopóki na kolejnym waciku pozostanie minimalna ilość zanieczyszczeń. Schemat 5- 12 Powierzchnia pierścienia uszczelniającego w komorze czujnika

Powierzchnia uszczelnienia

Instalacja czujnika 1. Ostrożnie umieścić czujnik na słupku w komorze czujnika. 2. Sprawdzić, czy czujnik został umieszczony centralnie na słupku. Na Schemacie 5-13 przedstawiono przykład nieprawidłowej instalacji. Schemat 5- 13 Instalacja czujnika - Nieprawidłowe ustawienie


Nieprawidłowe ustawienie (przed zamocowaniem) Widok z góry na przepływomierz

Czujnik

Komora czujnika w przepływomierzu Oś czujnika nie pokrywa się z osią przepływomierza. Czujnik ulegnie uszkodzeniu Czujnik nieprawidłowo ustawiony

Schemat 5- 14 Instalacja czujnika - Prawidłowe wyosiowanie Prawidłowe ustawienie (przed zamocowaniem) Widok z góry na przepływomierz

Czujnik

Komora czujnika w przepływomierzu Oś czujnika nie pokrywa się z osią przepływomierza.

3. Przed dociśnięciem czujnika powinien on być ustawiony możliwie pionowo. Patrz Schemat 5-15. Schemat 5- 15 Instalacja czujnika - dociśnięcie


Nacisk

Ręcznie docisnąć do momentu zamocowania czujnika. Oś czujnika musi pokrywać się z osią przepływomierza. Czujnik zamocowany prawidłowo

4. Równomiernie rozkładając nacisk, nacisnąć na czujnik do momentu, gdy zaskoczy na słupku. 5. Wkręcić nakrętkę kabla czujnika na komorę czujnika. Dokręcić nakrętkę za pomocą klucza płaskiego 1 1/8” momentem 32 ft-lbs (50 ft-lbs w przypadku korpusu przepływomierza ANSI 1500). (W przypadku wykonań bezkołnierzowych ze stali nierdzewnej o wielkości 3 i 4” [80 i 100 mm] użyć klucza płaskiego 3/4”.)

UWAGA Aby zapewnić prawidłową pracę przepływomierza, nakrętka kabla czujnika musi być dokręcona z momentem 32 ft-lbs (50 ft-lbs w przypadku korpusu przepływomierza ANSI 1500). Nie przekroczyć momentu dokręcającego. 6. Założyć wspornik. 7. Przy użyciu klucza płaskiego 7/16” dokręcić cztery śruby mocujące wspornik. 8. Zamocować obudowę układu elektronicznego. Patrz „Instalacja obudowy układu elektronicznego” na stronie 4-16.

Postępowanie w przypadku przepływomierzy ze zdalnym układem elektronicznym Jeżeli układ elektroniczny przepływomierza Rosemount 8800D jest montowany zdalnie, niektóre procedury wymiany elementów są inne niż w przypadku wykonań ze zintegrowanym układem. Identyczne są następujące procedury:

• Wymiana bloku przyłączeniowego (patrz strona 5-12). • Wymiana płytek elektronicznych (patrz strona 5-13). • Wymiana czujnika (patrz strona 5-16).

W celu odłączenia kabla koncentrycznego od korpusu przepływomierza i obudowy układu elektronicznego należy wykonać poniższe instrukcje. Odłączenie kabla koncentrycznego od korpusu przepływomierza 1. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą ze wspornika korpusu przepływomierza (jeżeli dotyczy). 2. Przy użyciu klucza sześciokątnego 5/32” odkręcić śruby blokujące obrót obudowy i znajdujące się w podstawie obudowy, obracając je zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara (wkręcając) do momentu zwolnienia wspornika. 3. Powoli unieść adapter miernika na wysokość nie większą niż 40 mm od górnej powierzchni wspornika. 4. Przy użyciu klucza płaskiego 5/16” odkręcić nakrętkę kabla czujnika ze złączki.

UWAGA Nie podnosić adaptera na wysokość większą niż 40 mm od górnej powierzchni wspornika. Naciągnięcie kabla czujnika może uszkodzić czujnik. Schemat 5- 16. Podłączenie kabla koncentrycznego


Opcjonalny adapter przyłącza ½ NPT lub dławik kablowy (dostarczony przez użytkownika)

Kabel koncentryczny Adapter miernika Złączka Podkładka Nakrętka Nakrętka kabla czujnika

Wspornik

Korpus przepływomi

Odłączenie adaptera miernika Wykonanie powyższych instrukcji umożliwi dostęp do korpusu przepływomierza. Jeżeli jest konieczne odłączenie kabla koncentrycznego, należy w tym celu wykonać następujące czynności: 1. Odkręcić i wyjąć dwie śruby mocujące złączkę na adapterze i odłączyć ją od adaptera. 2. Odkręcić i wyjąć nakrętkę kabla czujnika z drugiej strony złączki. 3. Odkręcić i zdjąć adapter osłony kablowej lub dławik kablowy z adaptera miernika. Przyłączenie adaptera miernika

1. Jeżeli wykorzystuje się adapter osłony kablowej lub dławik kablowy, nałożyć go na tę końcówkę kabla koncentrycznego, która nie ma przewodu uziemienia. 2. Nałożyć adapter na końcówkę kabla koncentrycznego. 3. Za pomocą klucza płaskiego 5/16” dokręcić nakrętkę kabla czujnika na jednym końcu złączki. 4. Nałożyć złączkę na dwie śruby wystające z adaptera miernika i dokręcić je. Podłączenie kabla koncentrycznego do korpusu przepływomierza 1. Minimalnie wyciągnąć kabel czujnika ze wspornika i dokręcić nakrętkę kabla czujnika na złączce.

UWAGA Nie naciągać kabla czujnika na wysokość większą niż 40 mm od górnej powierzchni wspornika. Naciągnięcie kabla czujnika może uszkodzić czujnik. 2. Umieścić adapter miernika na górnej powierzchni wspornika zgodnie z otworami na śruby. 3. Za pomocą klucza sześciokątnego zakręcić trzy śruby na adapterze w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wskazówek zegara (wykręcając) do zamocowania na wsporniku. 4. Nałożyć pokrywę zabezpieczającą na wspornik (dotyczy tylko wykonań bezkołnierzowych 6-8 cali).


5. Dokręcić adapter przyłącza lub dławik kablowy do adaptera miernika.

Kabel koncentryczny po stronie obudowy układu elektronicznego Odłączenie kabla koncentrycznego od obudowy układu elektronicznego 1. Odkręcić trzy śruby z adaptera obudowy. 2. Zdjąć adapter z obudowy. 3. Odkręcić i wyjąć nakrętkę kabla czujnika z podstawy obudowy układu elektronicznego. Odłączenie kabla koncentrycznego 1. Zdjąć zacisk uziemienia kabla koncentrycznego z adaptera obudowy. Schemat 5- 17. Elementy zdalnego układu elektronicznego Obudowa układu elektronicznego

Podstawa obudowy Zacisk uziemienia

Nakrętka kabla czujnika

Śruba w podstawie obudowy

Adapter obudowy

Śruby adaptera obudowy

Adapter osłony kablowej

2. Odkręcić i zdjąć adapter osłony kablowej (lub dławik kablowy) z adaptera obudowy. Podłączenie kabla koncentrycznego 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Poprowadzić kabel koncentryczny przez osłonę (jeżeli stosuje się osłonę kablową). Założyć adapter osłony lub dławik na zakończenie kabla. Zdjąć adapter obudowy z obudowy układu elektronicznego (jeśli jest zamocowany). Nałożyć adapter obudowy na kabel koncentryczny. Odkręcić jedną z czterech śrub w podstawie obudowy - najbliższą zaciskowi uziemienia. Wkręcić śrubę podstawy obudowy, przekładając ją przez zacisk uziemienia.

Podłączenie kabla koncentrycznego 1. Założyć i dokładnie dokręcić nakrętkę kabla do połączenia w obudowie układu elektronicznego. 2. Dopasować adapter obudowy do obudowy układu elektronicznego i przymocować za pomocą trzech śrub. 3. Przymocować adapter osłony kablowej do adaptera obudowy.


Zmiana orientacji obudowy Dla ułatwienia odczytu wyświetlacz może być instalowany w pozycjach co 90 stopni. Aby zmienić orientację obudowy, należy wykonać następujące czynności: 1. Odkręcić śrubę na pokrywie zabezpieczającej wspornik (jeżeli jest obecna) i zdjąć pokrywę. 2. Przy użyciu klucza sześciokątnego 5/32” odkręcić śruby blokujące obrót obudowy i znajdujące się w podstawie obudowy, obracając je zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara (wkręcając) do momentu zwolnienia wspornika. 3. Powoli unieść obudowę układu elektronicznego nad wspornik. 4. Przy użyciu klucza płaskiego 5/16” odkręcić nakrętkę kabla czujnika z obudowy.

UWAGA Do momentu odłączenia kabla czujnika nie podnosić obudowy układu elektronicznego na wysokość większą niż 40 mm od górnej powierzchni wspornika. Naciągnięcie kabla czujnika może uszkodzić czujnik. 5. Obrócić obudowę do żądanej pozycji. 6. Przytrzymując obudowę w wybranej orientacji, przykręcić nakrętkę kabla czujnika do podstawy obudowy.

UWAGA Nie obracać obudowy, jeżeli kabel czujnika pozostaje przyłączony do podstawy obudowy. Spowoduje to naciągnięcie kabla i może uszkodzić czujnik. 7. Umieścić obudowę układu elektronicznego na górnej powierzchni wspornika. 8. Za pomocą klucza sześciokątnego zakręcić trzy śruby blokujące obrót obudowy w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wskazówek zegara do zamocowania na wsporniku. 9. Nałożyć pokrywę zabezpieczającą na wspornik (jeżeli dotyczy). 10. Dokręcić śrubę na pokrywie zabezpieczającej.

ZWROT MATERIAŁU Aby uruchomić proces zwrotu, należy zadzwonić pod bezpłatny numer Północnoamerykańskiego Centrum Obsługi Rosemount: 800-654-RSMT (7768). Pracownicy Centrum Obsługi, czynnego 24 godziny na dobę, służą pomocą w zakresie potrzebnych informacji lub materiałów. Pracownik Centrum Obsługi poprosi o podanie modelu i numerów seryjnych produktu oraz przeka że numer autoryzacji zwrotu materiału (RMA). Poprosi on także o podanie nazwy medium procesowego, z którym produkt stykał się ostatnio.

UWAGA Osoby zajmujące się produktami narażonymi na kontakt z substancjami niebezpiecznymi mogą uniknąć obrażeń pod warunkiem, że zostaną poinformowani o zagrożeniu i będą dysponowali wiedzą na jego temat. Jeżeli zwracany produkt był narażony na kontakt z substancją niebezpieczną zgodnie z definicją OSHA, do zwracanego wyrobu należy załączyć egzemplarz specyfikacji substancji niebezpiecznej (MSDS) dla każdej wskazanej substancji. Północnoamerykańskie Centrum Obsługi udzieli szczegółowych informacji na temat procedury zwrotu wyrobów narażonych na kontakt z substancjami niebezpiecznymi.


Wymiana czujnika temperatury (tylko opcja MTA) Wymiany czujnika temperatury należy dokonywać wyłącznie w przypadku jego awarii. W celu jego wymiany należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

UWAGA Przed rozpoczęciem wymiany czujnika temperatury odłączyć zasilanie. 1. Odłączyć zasilanie od przepływomierza Rosemount 8800D. 2. Przy użyciu klucza płaskiego 1/2” wyjąć czujnik temperatury z korpusu przepływomierza.

UWAGA W celu wyjęcia czujnika temperatury z osłony typu Thermowell należy zastosować się do zatwierdzonej procedury. 3. Wymontować czujnik temperatury z układu elektronicznego, wykręcając śrubę z łbem walcowym z gniazdem za pomocą klucza do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem 2,5 mm. 4. Ostrożnie wyjąć czujnik temperatury z układu elektronicznego. 5. Włożyć nowy czujnik temperatury do układu elektronicznego, ustawiając śrubę zgodnie z wtykiem. 6. Dokręcić śrubę kluczem 2,5 mm. 7. Nałożyć zespół śruby i tulejki na czujnik temperatury i przytrzymać. 8. Włożyć czujnik temperatury w otwór w dolnej części korpusu przepływomierza - do końca otworu. Przytrzymać czujnik, ręcznie dokręcić śrubę, a następnie dokręcić ok. półtora obrotu za pomocą klucza płaskiego 1/2” do całkowitego zamocowania w tulejce. 9. Podłączyć zasilanie do przepływomierza Rosemount 8800D.


Dodatek A Dane techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE O ile nie zaznaczono inaczej, następujące specyfikacje odnoszą się do przepływomierzy Rosemount 8800D, Rosemount 8800DR i Rosemount 8800DD. SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA Media obsługiwane Ciecz, gaz lub para. Medium musi być jednorodne i jednofazowe. Wielkości Wykonanie bezkołnierzowe 1/2, 1, 11/2, 2, 3, 4, 6, i 8 cali (DN 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150, i 200) Wykonanie kołnierzowe i dwuczujnikowe 1/2, 1, 11/2, 2, 3, 4, 6, 8, 10, and 12 inches (DN 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, i 300) Wykonanie z redukcją 1, 11/2, 2,3, 4, 6, 8,10, and 12 inches (DN 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, i 300) Typoszereg rur Typoszeregi rur 10, 40, 80 i 160.

UWAGA Wartość wewnętrznej średnicy rury instalacji należy wprowadzić za pośrednictwem komunikatora HART lub programu AMS. Fabrycznie przepływomierze są skonfigurowane dla rur typoszeregu 40, chyba że w specyfikacji zamówieniowej podano inną wielkość. Mierzalne zakresy pomiarowe Przepływomierz może przetwarzać sygnały z aplikacji przepływu spełniających poniższe wymogi średnicy. Wskazanie właściwej średnicy przepływomierza dla danej aplikacji wymaga, aby warunki procesowe mieściły się w zakresie wartości liczby Reynoldsa i prędkości podanych w Tabeli A-1 na stronie A-2, Tabeli A-2 na stronie A2, Tabeli A-3 na stronie A-2 oraz Tabeli A-4 na stronie A-5.

UWAGA W lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management można otrzymać komputerowy program doboru średnicy przepływomierza, szczegółowo opisujący sposób wyboru wielkości urządzenia dla konkretnej aplikacji. Liczba Reynoldsa zależy od gęstości (ρ), lepkości (μcp), średnicy wewnętrznej rury (D) i prędkości przepływu medium (V).

Tabela A- 1 Minimalne mierzalne wartości liczby Reynoldsa Średnica przepływomierza (cale - DN) Zakres wartości liczby Reynoldsa 1/2 do 4 - 15 do 100 6 do 12 - 150 do 300

min. 10000 min. 20000


Tabela A- 2 Minimalne mierzalne prędkości przepływu(1) (Zastosować większą wartość) Stopy na sekundę Metry na sekundę Ciecze(2) √36/ρ lub 0.7 √754/ρ lub 0.22 Gazy √36/ρ lub 6.5 √.554/ρ lub 2.0 Wartość ρ oznacza gęstość medium w warunkach przepływu wyrażoną w lb/ft 3 dla ft/s lub kg/m3 dla m/s. (1) Prędkości dla rur typoszeregu 40. (2) Minimalna mierzalna prędkość dla rur o średnicy 10 cali wynosi 0,94 ft/s (0,29 m/s), a dla rur o średnicy 12 cali - 1,11 ft/s (0,34 m/s). Tabela A- 3 Maksymalne mierzalne prędkości przepływu(1) (Zastosować mniejszą wartość) Stopy na sekundę Metry na sekundę Ciecze(2) √90,000/ρ lub 25 √134,000/ρ lub 7.6 Gazy √90,000/ρ lub 250 √.134,000/ρ lub 76 Wartość ρ oznacza gęstość medium w warunkach 3 3 przepływu wyrażoną w lb/ft dla ft/s lub kg/m dla m/s. (1) Prędkości dla rur typoszeregu 40. (2) Ograniczenie dokładności dla przepływomierza dwuczujnikowego przy pomiarach przepływu gazu i pary (wielkości od 1/2 do 8): maksymalna prędkość 30,5 m/s. Dopuszczalny zakres temperatury procesowej

Standard -40 do 232 °C Wersja rozszerzona -200 do 427 °C Sygnały wyjściowe Sygnał cyfrowy HART 4-20 mA Nałożony na sygnał 4-20 mA Opcjonalny skalowalny wyjściowy sygnał impulsowy 0 do 10000 Hz; transistor switch closure ze skalą regulowaną za pośrednictwem protokołu HART; możliwość przełączania maks. 30 V dc, 120 mA Sygnał cyfrowy Foundation fieldbus Sygnał cyfrowy kodowany w kodzie Manchester, zgodny z normami IEC 1158-2 oraz ISA 50.02. Regulacja wyjściowego sygnału analogowego Użytkownik wybiera jednostki techniczne oraz dolną i górną wartość graniczną zakresu pomiarowego. Sygnał wyjściowy jest automatycznie skalowany w ten sposób, aby dolnej wartości granicznej odpowiadał sygnał 4 mA, a górnej - sygnał 20 mA. Do regulacji wartości granicznych zakresu pomiarowego nie jest wymagane wejście częstotliwościowe. Regulacja skalowalnego wyjściowego sygnału impulsowego Skalowalny wyjściowy sygnał impulsowy może być skonfigurowany dla określonej prędkości, objętości lub masy (np. 1 impuls = 1 funt). Skalowalny wyjściowy sygnał impulsowy może być także zeskalowany dla określonej prędkości, objętości lub masy (np. 100 Hz = 500 lb/hr). Zakres temperatury otoczenia Praca -50 do 85 °C -20 do 85 °C dla przepływomierzy z lokalnym wyświetlaczem Składowanie -50 do 121 °C -46 do 85 °C dla przepływomierzy z lokalnym wyświetlaczem


Zakres ciśnienia Wykonanie kołnierzowe Spełnia wymogi ASME B16.5 (ANSI) Klasa 150, 300, 600, 900 i 1500, DIN PN 10, 16, 25, 40, 64, 100 i 160 oraz JIS 10K, 20K i 40K. Wykonanie z redukcją Spełnia wymogi ASME B16.5 (ANSI) Klasa 150, 300, 600 i 900, DIN PN 10, 16, 25, 40, 64, 100, i 160. Wykonanie dwuczujnikowe Spełnia wymogi ASME B16.5 (ANSI) Klasa 150, 300, 600, 900 i 1500, DIN PN 10, 16, 25, 40, 64, 100 i 160 oraz JIS 10K, 20K i 40K. Wykonanie bezkołnierzowe Spełnia wymogi ASME B16.5 (ANSI) Klasa 150, 300 i 600, DIN PN 10, 16, 25, 40, 64 i 100 oraz JIS 10K, 20K i 40K. Zasilacz HART Analog Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przepływomierz działa w zakresie napięć od 10,8 do 42 VDC na jego zaciskach (dla minimalnej rezystancji obciążenia 250 omów - niezbędnej dla komunikacji HART - wymagane napięcie zasilania wynosi 16,8 VDC). Foundation fieldbus Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przepływomierz pracuje w zakresie napięć od 9 do 32 VDC, przy natężeniu znamionowym 17,8 mA i maksymalnym 20,0 mA. Pobór mocy Maksymalnie 1 wat.

Obciążenie (Ω)

Zakres obciążenia (HART Analog) Maksymalna rezystancja pętli zależy od napięcia zewnętrznego zasilacza, jak pokazano poniżej:

Obszar pracy

Napięcie zasilania (V) Rmax= 41,7(Vps-10,8) Vps=Napięcie zasilania (V) Rmax=Maksymalna rezystancja pętli [Ω]

UWAGA Dla komunikacji HART wymagana minimalna rezystancja pętli wynosi 250 Ω. Opcjonalny wyświetlacz LCD Opcjonalny wskaźnik LCD może wskazywać następujące wartości:

• Główna zmienna procesowa • Prędkość przepływu • Natężenie przepływu objętościowego • Natężenie przepływu masowego • Wartość procentowa zakresu pomiarowego


• Wyjście analogowe (jeśli dotyczy) • Licznik • Częstotliwość drgań przegrody • Częstotliwość wyjścia impulsowego • Temperatura układów elektronicznych • Temperatura procesowa (dotyczy tylko opcji MTA) • Obliczona gęstość medium procesowego (dotyczy tylko opcji MTA) Jeżeli wybrano więcej niż jeden parametr, na wyświetlaczu będą one pokazywane naprzemiennie. Stopień ochrony obudowy FM Typ 4X; CSA Typ 4X; IP66 Trwała strata ciśnienia Przybliżona wartość trwałej straty ciśnienia (PPL) poprzez przepływomierz Rosemount 8800D jest obliczana dla każdej aplikacji przez program doboru średnic przepływomierzy, dostępny u lokalnego przedstawiciela firmy Rosemount. Wartość PPL jest obliczana na podstawie wzoru:

gdzie: PPL = Trwała strata ciśnienia (psi lub kPa) gdzie: ρf = Gęstość medium procesowego w warunkach pracy (lb/ft3 lub kg/m3) Q = Natężenie rzeczywistego przepływu objętościowego (gaz - ft3/min lub m3/hr; ciecz - gal/min lub l/min) D = Średnica przepływomierza (cale lub mm) A = Stała zależna od rodzaju wykonania przepływomierza, rodzaju płynu i jednostki przepływu. Obliczana na podstawie tabeli: Tabela A- 4 Obliczenie trwałej straty ciśnienia (PPL) Wykonanie Jednostki angielskie Jednostki SI przepływo ACiecz AGaz ACiecz AGaz mierza 8800DF/W 3.4 x 10-5 1.9 x 10-3 0.425 118 -5 8800 DR 3.91 x 10 2.19 x 10-3 0.489 136 8800DD(1) 6.12 x 10-5 3.42 X 10-3 0.765 212 (1) dla wszystkich wykonań 10 i 12 cali (250 i 300 mm) oraz wykonań 6 i 8 cali (150 i 200 mm) z kołnierzami 900# lub 1500# wartość A dla przepływomierza Rosemount 8800DD jest taka sama, jak dla przepływomierza Rosemount 8800DF. Minimalne ciśnienie wsteczne (ciecze) Należy unikać warunków pomiaru przepływu sprzyjających kawitacji, czyli powstawaniu w cieczy obszarów nieciągłości wypełnionych parą. Aby zapobiec takim warunkom, nale ży utrzymać natężenie przepływu w dopuszczalnym zakresie przepływomierza oraz przestrzegać wymogów konstrukcyjnych instalacji. W niektórych aplikacjach z udziałem cieczy należy rozważyć umieszczenie w instalacji zaworu zwrotnego. Zjawisku kawitacji zapobiega utrzymanie następującego ciśnienia wstecznego: P = 2,9*ΔP + 1,3 pv lub P = 2,9∗ * ΔP + pv + 0,5 psia (3,45 kPa) (zastosować mniejszą z dwóch wartości); P = Ciśnienie w rurze w odległości pięciu średnic po stronie wylotowej (psia lub kPa abs); ΔP= Strata ciśnienia w przepływomierzu (psi lub kPa); pv = Ciśnienie par cieczy w warunkach pracy (psia lub kPa abs)


Tryb alarmowy HART Analog W przypadku wykrycia przez układ autodiagnostyczny istotnego błędu przepływomierza, zostanie wygenerowany sygnał analogowy o następujących poziomach: Niski 3.75 Wysoki 22.6 Niski wg NAMUR 3.60 Wysoki wg NAMUR 22.6 Poziom sygnału alarmowego (wysoki czy niski) wybiera użytkownik, ustawiając zworę wyboru poziomu alarmowego na układzie elektronicznym. Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR są dostępne w opcji C4 i CN. Poziom alarmowy można ustawić także w miejscu instalacji. Foundation fieldbus Poprzez blok AI użytkownik może skonfigurować poziomy alarmowe HI-HI, HI, LO lub LO-LO z różnymi priorytetami. Poziomy nasycenia Jeżeli natężenie przepływu nie mieści się w zakresie pomiarowym, wyjściowy sygnał analogowy w dalszym ciągu odzwierciedla natężenie przepływu do momentu osiągnięcia poziomu nasycenia zgodnie z podanymi poniżej wartościami; sygnał wyjściowy nigdy nie przekracza podanych wartości nasycenia, niezależnie od rzeczywistego natężenia przepływu. Poziomy nasycenia zgodne z normą NAMUR są dostępne w opcji C4 i CN. Poziom nasycenia można ustawić także w miejscu instalacji. Niski Wysoki Niski wg NAMUR Wysoki wg NAMUR

3.9 20.8 3.8 20.5

Tłumienie Możliwość regulacji tłumienia odchyłek wejściowego sygnału natężenia przepływu w zakresie od 0,2 do 255 sekund. Możliwość regulacji tłumienia odchyłek wejściowego sygnału temperatury procesowej w zakresie od 4,0 do 32,0 sekund (dotyczy tylko opcji MTA). Czas odpowiedzi Trzy cykle drgań przegrody lub 300 ms - większa z tych wartości, maksymalna wymagana do osiągnięcia 63,2% rzeczywistego sygnału wejściowego przy minimalnym tłumieniu (0,2 s). Czas włączania HART Analog Od włączenia zasilania do osiągnięcia dokładności znamionowej: poniżej czterech (4) sekund plus czas odpowiedzi (w przypadku opcji MTA poniżej siedmiu (7) sekund) Foundation fieldbus Sprawność zgodna ze specyfikacją techniczną w czasie nieprzekraczającym 10 sekund od włączenia napięcia. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Blok przyłączeniowy zabezpieczenia przeciwprzepięciowego zapobiega uszkodzeniu przepływomierza na skutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, pracą spawarek, maszyn elektrycznych o dużym poborze mocy czy aparatury rozdzielczej. Układy elektroniczne zabezpieczenia przeciwprzepięciowego znajdują się w bloku przyłączeniowym. Blok przyłączeniowy zabezpieczenia przeciwprzepięciowego spełnia wymagania następujących norm: ASME B16.5 (ANSI)/IEEE C62.41 -1980 (IEEE 587) Kategorie A, B Impuls 3 kA (8 x 20 μs) Impuls 6 kV (1,2 x 50 μs) 6 kV/0,5 kA (0,5 μs, 100 kHz, fala dzwoniąca)


Zabezpieczenie przed zapisem Przy ustawionej zworze zabezpieczenia przed zapisem użytkownik nie może modyfikować parametrów wpływających na sygnał wyjściowy przepływomierza. Testowanie sygnałów wyjściowych Wyjście prądowe Użytkownik może wydać przepływomierzowi polecenie wygenerowania sygnału prądowego w zakresie od 4 do 20 mA. Wyjście częstotliwościowe Użytkownik może wydać przepływomierzowi polecenie wygenerowania sygnału częstotliwościowego w zakresie od 0 do 10000 Hz. Poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu Możliwość regulacji w całym zakresie pomiarowym. Gdy natężenie przepływu spada poniżej zadanej wartości, sygnał wyjściowy przyjmuje wartość 4 mA, sygnał częstotliwościowy wartość zero (w trybie skalowanego sygnału impulsowego). Zakres wilgotności Pracuje przy wilgotności względnej 0-95% bez kondensacji pary wodnej (przetestowano zgodnie z normą IEC 60770, Rozdział 6.2.11). Przekroczenie górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego HART Analog Poziom sygnału wyjściowego utrzymuje się na poziomie 105% szerokości zakresu pomiarowego i pozostaje stały przy dalszym wzroście natężenia przepływu. Wyjściowy sygnał cyfrowy i impulsowy w dalszym ciągu odzwierciedlają wartość wzrastającego natężenia przepływu do momentu osiągnięcia górnej granicy zakresu pomiarowego czujnika oraz maksymalnej częstotliwości wyjściowego sygnału impulsowego, tj. 10400 Hz. Foundation fieldbus W przypadku pomiaru przepływu cieczy poziom wyjściowego sygnału cyfrowego przetwornika wzrasta do osiągnięcia wartości nominalnej równej 25 ft/s. Następnie sygnał ten osiągnie stan UNCERTAIN. Powyżej nominalnej wartości 30 ft/s stan zmieni się na BAD. Przy pomiarze przepływu gazu lub pary poziom wyjściowego sygnału cyfrowego przetwornika wzrasta do osiągnięcia wartości nominalnej równej 220 ft/s przy średnicach rury 0,5 i 1,0” oraz 250 ft/s przy średnicach rury od 1,5 do 12”. Następnie wyjściowy sygnał przetwornika osiągnie stan UNCERTAIN. W przypadku wszystkich średnic rury, powyżej nominalnej wartości 300 ft/s stan sygnału zmieni się na BAD. Kalibracja przepływu Korpusy przepływomierzy zostały fabrycznie skalibrowane pod kątem przepływu i przypisano im odpowiedni współczynnik kalibracji K. Współczynnik kalibracji wpisuje się do układu elektronicznego, dzięki czemu można wymieniać układ lub czujniki bez konieczności ponownego obliczania współczynnika lub utraty dokładności skalibrowanego korpusu przepływomierza. Stan (tylko Foundation fieldbus) W przypadku wykrycia błędu przetwornika przez układ autodiagnostyczny, system sterowania zostanie o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem stanu sygnału pomiarowego. Stan sygnału może także spowodować nadanie sygnałowi PID bezpiecznej wartości. Wejścia zadań (tylko Foundation fieldbus) Sześć (6) Łącza (tylko Foundation fieldbus) Dwanaście (12)


Relacje komunikacji wirtualnej (VCR) (tylko Foundation fieldbus) Dwa (2) predefiniowane (F6, F7) Cztery (4) konfigurowane (patrz Tabela A-5) Tabela A- 5. Opis bloków Blok Indeks bazowy Zasób (RB) Przetwornik (TB) Wejście analogowe (AI) Blok PID (PID) Blok całkujący (INT)

300 400 1,000 10,000 12,000

Czas wykonania (ms) 20 25 20

Tabela A- 6 Typowe wartości zakresów prędkości dla modeli 8800D i 8800DR(1) Średnica rury Zakres prędkości dla cieczy Zakres prędkości dla gazów (cale/DN) Model (ft/s) (m/s) (ft/s) (m/s) przepływomi (2) erza 0.5/15 8800DF005 0.70 do 25.0 0.21 do 7.6 6.50 do 250.0 1.98 do 76.2 1/25 8800DF010 0.70 do 25.0 0.21 do 7.6 6.50 do 250.0 1.98 do 76.2 8800DR010 0.25 do 8.8 0.08 do 2.7 2.29 do 87.9 0.70 do 26.8 1.5/ 40 8800DF015 0.70 do 25.0 0.21 do 7.6 6.50 do 250.0 1.98 do 76.2 8800DR015 0.30 do 10.6 0.09 do 3.2 2.76 do 106.1 0.84 do 32.3 2/50 8800DF020 0.70 do 25.0 0.21 do 7.6 6.50 do 250.0 1.98 do 76.2 8800DR020 0.42 do 15.2 0.13 do 4.6 3.94 do 151.7 1.20 do 46.2 3/80 8800DF030 0.70 do 25.0 0.21 do 7.6 6.50 do 250.0 1.98 do 76.2 8800DR030 0.32 do 11.3 0.10 do 3.5 2.95 do 113.5 0.90 do 34.6 4/100 8800DF040 0.70 do 25.0 0.21 do 7.6 6.50 do 250.0 1.98 do 76.2 8800DR040 0.41 do 14.5 0.12 do 4.4 3.77 do 145.2 1.15 do 44.3 6/150 8800DF060 0.70 do 25.0 0.21 do 7.6 6.50 do 250.0 1.98 do 76.2 8800DR060 0.31 do 11.0 0.09 do 3.4 2.86 do 110.2 0.87 do 33.6 8/200 8800DF080 0.70 do 25.0 0.21 do 7.6 6.50 do 250.0 1.98 do 76.2 8800DR080 0.40 do 14.4 0.12 do 4.4 3.75 do 144.4 1.14 do 44.0 10/250 8800DF100 0.90 do 25.0 0.27 do 7.6 6.50 do 250.0 1.98 do 76.2 8800DR100 0.44 do 15.9 0.13 do 4.8 4.12 do 158.6 1.26 do 48.3 12/300 8800DF120 1.10 do 25.0 0.34 do 7.6 6.50 do 250.0 1.98 do 76.2 8800DR120 0.63 do 17.6 0.19 do 5.4 4.58 do 176.1 1.40 do 53.7 (1) W tabeli A-6 podano prędkości mediów, których natężenie przepływu może być mierzone przez standardowy model przepływomierza Rosemount 8800D oraz wykonanie z redukcją Rosemount 8800DR. Nie wzięto pod uwagę ograniczeń wynikających z gęstości medium, opisanych w tabeli 2 i 3. Podane wartości odnoszą się do rur typoszeregu 40. (2)Zakres pomiarów prędkości przepływomierza 8800DW jest taki sam, jak w przypadku modelu Rosemount 8800DF. Tabela A- 7 Dopuszczalne zakresy natężenia przepływu wody dla przepływomierzy 8800D i 8800DR(1) Średnica rury Minimalne i maksymalne mierzalne (cale/DN) Model natężenie przepływu dla wody* przepływomierza (2) gal/min m3/h 0.5/15 8800DF005 1.76 do 23.7 0.40 do 5.4 1/25 8800DF010 2.96 do 67.3 0.67 do 15.3 8800DR010 1.76 do 23.7 0.40 do 5.4 1.5/ 40 8800DF015 4.83 do 158 1.10 do 35.9 8800DR015 2.96 do 67.3 0.67 do 15.3 2/50 8800DF020 7.96 do 261 1.81 do 59.4 8800DR020 4.83 do 158.0 1.10 do 35.9 3/80 8800DF030 17.5 do 576 4.00 do 130 8800DR030 7.96 do 261.0 1.81 do 59.3 4/100 8800DF040 30.2 do 992 6.86 do 225


8800DR040 17.5 do 576 4.00 do 130 8800DF060 68.5 do 2251 15.6 do 511 8800DR060 30.2 do 992 6.86 do 225 8/200 8800DF080 119 do 3898 27.0 do 885 8800DR080 68.5 do 2251 15.6 do 511 10/250 8800DF100 231 do 6144 52.2 do 1395 8800DR100 119 do 3898 27.0 do 885 12/300 8800DF120 391 do 8813 88.8 do 2002 8800DR120 231 do 6144 52.2 do 1395 *Warunki: 25 °C, 14,7 psia (1,01 bara bezwzględnego) Nie wzięto pod uwagę ograniczeń wynikających z gęstości medium, opisanych w tabeli 2 i 3. (2)Zakres pomiarów prędkości przepływomierza 8800DW jest taki sam, jak w przypadku modelu 8800DF. 6/150

Tabela A- 8 Wartości graniczne natężenia przepływu powietrza w temperaturze 15˚C Tempera Wartoś Minimalne i maksymalne wartości natężenia przepływu powietrza dla średnic od 1/2 cala/DN tura ci 15 do 1 cala/DN 25 medium granicz 1/2 cala/DN 15 1 cal/DN 25 proceso ne Rosemount 8800D Rosemount 8800DR Rosemount 8800D Rosemount 8800DR wego natęże ACFM ACMH ACFM ACMH ACFM ACMH ACFM ACMH nia przepły wu 0 psig (0 maks 27.9 3.86 47.3 6.56 Brak Brak 79.2 7.81 134 13.3 27.9 3.86 47.3 6.56 bar G) min 50 psig maks 27.9 1.31 47.3 2.22 Brak Brak 79.2 3.72 134 6.32 27.9 1.31 47.3 2.22 (3,45 bar min G) 100 psig maks 27.9 0.98 47.3 1.66 Brak Brak 79.2 2.80 134 4.75 27.9 0.98 47.3 1.66 (6,89 bar min G) 150 psig maks 27.9 0.82 47.3 1.41 Brak Brak 79.2 2.34 134 3.98 27.9 0.82 47.3 1.41 (10,3 bar min G) 200 psig maks 27.9 0.82 47.3 1.41 Brak Brak 79.2 2.34 134 3.98 27.9 0.82 47.3 1.41 (13,8 bar min G) 300 psig maks 27.9 0.82 47.3 1.41 Brak Brak 79.2 2.34 134 3.98 27.9 0.82 47.3 1.41 (20,7 bar min G) 400 psig maks 25.7 0.82 43.9 1.41 Brak Brak 73.0 2.34 124 3.98 25.7 0.82 43.9 1.41 (27,6 bar min G) 500 psig maks 23.0 0.82 39.4 1.41 Brak Brak 66.0 2.34 112 3.98 23.0 0.82 39.4 1.41 (34,5 bar min G) Tabela A- 9. Wartości graniczne natężenia przepływu powietrza w temperaturze 15˚C

Ciśnieni e medium proceso wego

0 psig (0 bar G) 50 psig (3,45 bar

Minimalne i maksymalne wartości natężenia przepływu powietrza dla średnic od 1 1/2 cala/DN 40 do 2 cali/DN 50 Warto 1 ½ cala/DN 40 2 cale/DN 50 ści Rosemount 8800D Rosemount 8800DR Rosemount 8800D Rosemount 8800DR granic ACFM ACMH ACFM ACMH ACFM ACMH ACFM ACMH zne natęż enia przepł ywu maks 212 360 79.2 134 349 593 212 360 min 18.4 31.2 7.81 13.3 30.3 51.5 18.4 31.2 maks 212 360 79.2 134 349 593 212 360 min 8.76 14.9 3.72 6.32 14.5 24.6 8.76 14.9


G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

maks min

212 6.58

360 11.2

79.2 2.80

134 4.75

349 10.8

593 18.3

212 6.58

360 11.2

maks min

212 5.51

360 9.36

79.2 2.34

134 3.98

349 9.09

593 15.4

212 5.51

360 9.36

maks min

212 5.51

360 9.36

79.2 2.34

134 3.98

349 9.09

593 15.4

212 5.51

360 9.36

maks min

198 5.51

337 9.36

79.2 2.34

134 3.98

326 9.09

554 15.4

198 5.51

337 9.36

maks min

172 5.51

293 9.36

73.0 2.34

124 3.98

284 9.09

483 15.4

172 5.51

293 9.36

maks min

154 5.51

262 9.36

66.0 2.34

112 3.98

254 9.09

432 15.4

154 5.51

262 9.36

Tabela A- 10 Wartości graniczne natężenia przepływu powietrza w temperaturze 15˚C Tempera Wartości Minimalne i maksymalne wartości natężenia przepływu powietrza dla średnic od 6 cali/DN tura graniczn 150 do 8 cali/DN 200 medium e 3 cale/DN 80 4 cale/DN 100 proceso natężeni Rosemount 8800D Rosemount Rosemount 8800D Rosemount 8800DR wego a 8800DR przepływ ACFM ACMH ACFM ACMH ACFM ACMH ACFM ACMH u 0 psig maks 770 1308 349 593 1326 2253 770 1308 (0 bar G) min 66.8 114 30.3 51.5 115 195 66.8 114 50 psig maks 770 1308 349 593 1326 2253 770 1308 (3,45 bar min 31.8 54.1 14.5 24.6 54.8 93.2 31.8 54.1 G) 100 psig maks 770 1308 349 593 1326 2253 770 1308 (6,89 bar min 23.9 40.6 10.8 18.3 41.1 69.8 23.9 40.6 G) 150 psig maks 770 1308 349 593 1326 2253 770 1308 (10,3 bar min 20.0 34.0 9.09 15.4 34.5 58.6 20.0 34.0 G) 200 psig maks 770 1308 349 593 1326 2253 770 1308 (13,8 bar min 20.0 34.0 9.09 15.4 34.5 58.6 20.0 34.0 G) 300 psig maks 718 1220 326 554 1237 2102 718 1220 (20,7 bar min 20.0 34.0 9.09 15.4 34.5 58.6 20.0 34.0 G) 400 psig maks 625 1062 284 483 1076 1828 625 1062 (27,6 bar min 20.0 34.0 9.09 15.4 34.5 58.6 20.0 34.0 G) 500 psig maks 560 951 254 432 964 1638 560 951 (34,5 bar min 20.0 34.0 9.09 15.4 34.5 58.6 20.0 34.0 G) Tabela A- 11 Wartości graniczne natężenia przepływu powietrza w temperaturze 15˚C Temperatur Warto Minimalne i maksymalne wartości natężenia przepływu powietrza dla średnic od 6 cali/DN a medium ści 150 do 8 cali/DN 200 procesowe granic 6 cali/DN 150 8 cali/DN 200 go zne Rosemount 8800D Rosemount 8800DR Rosemount 8800D Rosemount 8800DR natęże ACFM ACMH ACFM ACMH ACFM ACMH ACFM ACMH nia przepł ywu 0 psig maks 3009 5112 1326 2253 5211 8853 3009 5112


(0 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

min maks min

261 3009 124

443 5112 211

115 1326 54.8

195 2253 93.2

452 5211 215

768 8853 365

261 3009 124

443 5112 211

maks min

3009 93.3

5112 159

1326 41.1

2253 69.8

5211 162

8853 276

3009 93.3

5112 159

maks min

3009 78.2

5112 133

1326 34.5

2253 58.6

5211 135

8853 229

3009 78.2

5112 133

maks min

3009 78.2

5112 133

1326 34.5

2253 58.6

5211 135

8853 229

3009 78.2

5112 133

maks min

2807 78.2

4769 133

1237 34.5

2102 58.6

4862 135

8260 229

2807 78.2

4769 133

maks min

2442 78.2

4149 133

1076 34.5

1828 58.6

4228 136

7183 229

2442 78.2

4149 133

maks min

2188 78.2

3717 133

964 34.5

1638 58.6

3789 136

6437 229

2188 78.2

3717 133

Tabela A- 12 Wartości graniczne natężenia przepływu powietrza w temperaturze 15˚C Temperatur Warto Minimalne i maksymalne wartości natężenia przepływu powietrza dla średnic od 10 cali/DN a medium ści 250 do 12 cali/DN 300 procesowe granic 10 cali/DN 250 12 cali/DN 300 go zne Rosemount 8800D Rosemount 8800DR Rosemount 8800D Rosemount 8800DR natęże ACFM ACMH ACFM ACMH ACFM ACMH ACFM ACMH nia przepł ywu 0 psig maks 8214 13956 5211 8853 11781 20016 8214 13956 (0 bar G) min 712.9 1211 452 768 1022 1736 712.9 1211 50 psig maks 8214 13956 5211 8853 11781 20016 8214 13956 (3,45 bar min 339.5 577 215 365 486.9 827 339.5 577 G) 100 psig maks 8214 13956 5211 8853 11781 20016 8214 13956 (6,89 bar min 254.7 433 162 276 365.4 621 254.7 433 G) 150 psig maks 8214 13956 5211 8853 11781 20016 8214 13956 (10,3 bar min 213.6 363 135 229 306.3 520 213.6 363 G) 200 psig maks 8214 13956 5211 8853 11781 20016 8214 13956 (13,8 bar min 213.6 363 135 229 306.3 520 213.6 363 G) 300 psig maks 7664 13021 4862 8260 10992 18675 7664 13021 (20,7 bar min 213.6 363 135 229 306.3 520 213.6 363 G) 400 psig maks 6664 11322 4228 7183 9559 16241 6664 11322 (27,6 bar min 213.6 363 136 229 306.3 520 213.6 363 G) 500 psig maks 5972 10146 3789 6437 8565 14552 5972 10146 (34,5 bar min 213.6 363 136 229 306.3 520 213.6 363 G) UWAGI Przepływomierz Rosemount 8800D mierzy natężenie przepływu objętościowego w rzeczywistych warunkach pracy (rzeczywistą objętość przy ciśnieniu i temperaturze procesowej, wyrażoną w ACFM - st. sześc. na min. lub ACMH - m sześc. na min. w warunkach rzeczywistych), jak wskazano powyżej. Jednak objętość gazu jest ściśle zależna od ciśnienia i temperatury. Z tego względu ilość gazu określa się zazwyczaj dla warunków standardowych (np. SCFM) lub normalnych (np. NCMH). (Warunki standardowe to zazwyczaj temperatura 59 °F oraz ciśnienie 14,7 psia. Warunki normalne to zazwyczaj


temperatura 0 °C oraz ciśnienie 1 bar bezwzględny) Wartości graniczne natężenia przepływu w warunkach standardowych oblicza się z poniższych równań: Standardowe natężenie przepływu = rzeczywiste natężenie przepływu x stosunek gęstości Stosunek gęstości = gęstość w warunkach rzeczywistych / gęstość w warunkach standardowych

Tabela A- 13 Wartości graniczne natężenia przepływu pary nasyconej (przy zakładanej wagowej frakcji pary równej 100%) Temperatura Wartości Minimalne i maksymalne wartości natężenia przepływu powietrza dla średnic od 1/2 medium graniczne cala/DN 15 do 1 cala/DN 25 procesowego natężenia 1/2 cala/DN 15 1 cal/DN 25 przepływu Rosemount Rosemount 8800DR Rosemount 8800D Rosemount 8800DR 8800D lb/h kg/h lb/h kg/h lb/h kg/h lb/h kg/h 15 psig (1,03 bar G) 25 psig (1,72 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min

120 12.8 158 14.0 250 17.6 429 23.1 606 27.4 782 31.2 1135 37.6 1492 44.1 1855 54.8

54.6 Brak 5.81 71.7 Brak 6.35 113 8.00 Brak

Brak

342 34.8 155 15.8

120 12.8 54.6 5.81

Brak

449 39.9 203 18.1

158 14.0 71.7 6.35

Brak

711 50.1 322 22.7

250 17.6 113 8.00

194 10.5 Brak

Brak

554 29.8

429 23.1 194 10.5

275 12.5 Brak

Brak

782 35.4

606 27.4 275 12.5

354 14.1 Brak

Brak

515 17.0 Brak

Brak

676 20.0 Brak

Brak

841 24.9 Brak

Brak

1221 65.7 1724 78.1 2225 88.7 3229 107 4244 125 5277 156

1009 40.2 782 31.2 354 14.1 1464 48.5 1135 37.6 1925 56.7 1492 44.1 2393 70.7 1855 54.8

515 17.0 676 20.0 841 24.9

Tabela A- 14 Wartości graniczne natężenia przepływu pary nasyconej (przy zakładanej wagowej frakcji pary równej 100%) Temperatura Wartości medium graniczne procesowego natężenia przepływu

Minimalne i maksymalne wartości natężenia przepływu powietrza dla średnic od 1 1/2 cala/DN 40 do 2 cali/DN 50 11/2 Inch/DN 40 2 cale/DN 50 Rosemount 8800D Rosemount 8800DR Rosemount 8800D Rosemount 8800DR lb/h

15 psig (1,03 bar G) 25 psig (1,72 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min

kg/h

lb/h

kg/h

lb/h

kg/h

lb/h

kg/h

917 82.0 416 37.2 342 34.8

155 15.8 1511 135 685 61.2 917 82.0

1204 93.9 1904 118 3270 155 4616 184 5956 209 8644 252 11362 295 14126 367

546 42.6 449 39.9

203 18.1 1983 155 899 70.2 1204 93.9 546 42.6

864 53.4 711 50.1

322 22.7 3138 195 1423 88.3 1904 118 864 53.4

1483 70.1 2094 83.2 2702 94.5 3921 114

416 37.2

1221 65.7 554 29.8 5389 255 2444 116 3270 155 1483 70.1 1724 78.1 782 35.4 7609 303 3451 137 4616 184 2094 83.2 2225 88.7 1009 40.2 9818 344 4453 156 5956 209 2702 94.5 3229 107 1464 48.5 14248 6463 189 8644 252 3921 114 415 5154 134 4244 125 1925 56.7 18727 8494 221 11362 5154 134 487 295 6407 167 5277 156 2393 70.7 23284 10561 14126 6407 167 605 274 367


Tabela A- 15 Wartości graniczne natężenia przepływu pary nasyconej (przy zakładanej wagowej frakcji pary równej 100%) Temperatura Wartości Minimalne i maksymalne wartości natężenia przepływu powietrza dla średnic od 3 medium graniczne cali/DN 80 do 4 cali/DN 100 procesowego natężenia 3 cale/DN 80 4 cale/DN 100 przepływu Rosemount 8800D Rosemount Rosemount 8800D Rosemount 8800DR 8800DR lb/h kg/h lb/h kg/h lb/h kg/h lb/h kg/h 15 psig (1,03 bar G) 25 psig (1,72 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min

3330 298 4370 341 6914 429 11874 562 16763 668 21630 759 31389 914 41258 1073 51297 1334

1510 135 1982 155 3136 195 5386 255 7603 303 9811 344 14237 415 18714 487 23267 605

1511 135 1983 155 3138 195 5389 255 7609 303 9818 344 14248 415 18727 487 23284 605

685 61.2 899 70.2 1423 88.3 2444 116 3451 137 4453 156 6463 189 8494 221 10561 274

5734 513 7526 587 11905 739 20448 968 28866 1150 37247 1307 54052 1574 71047 1847 88334 2297

2601 233 3414 267 5400 335 9275 439 13093 522 16895 593 24517 714 32226 838 40068 1042

3330 298 4370 341 6914 429 11874 562 16763 668 21630 759 31389 914 41258 1073 51297 1334

1510 135 1982 155 3136 195 5386 255 7603 303 9811 344 14237 415 18714 487 23267 605

Tabela A- 16 Wartości graniczne natężenia przepływu pary nasyconej (przy zakładanej wagowej frakcji pary równej 100%) Temperatura Wartości Minimalne i maksymalne wartości natężenia przepływu powietrza dla średnic od 6 medium graniczne cali/DN 150 do 8 cali/DN 200 procesowego natężenia 6 cali/DN 150 8 cali/DN 200 przepływu Rosemount 8800D Rosemount 8800DR Rosemount 8800D Rosemount 8800DR

15 psig (1,03 bar G) 25 psig (1,72 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min

lb/h

kg/h

13013 1163 17080 1333 27019 1676 46405 2197 65611 2610 84530 2965 122666 3572 161236 4192 200468 5212

5903 528 7747 605 12255 760 21049 996 29761 1184 38342 1345 55640 1620 73135 1901 90931 2364

lb/h 5734 513 7526 587 11905 739 20448 968 28866 1150 37247 1307 54052 1574 71047 1847 88334 2297

kg/h 2601 233 3414 267 5400 335 9275 439 13093 522 16895 593 24517 714 32226 838 40068 1042

lb/h

kg/h

lb/h

kg/h

22534 2015 29575 2308 46787 2903 80356 3804 113440 4520 146375 5134 212411 6185 279200 7259 347134 9025

10221 914 13415 1047 21222 1317 36449 1725 51455 2050 66395 2329 96348 2805 126643 3293 157457 4094

13013 1163 17080 1333 27019 1676 46405 2197 65611 2610 84530 2965 122666 3572 161236 4192 200468 5212

5903 528 7747 605 12255 760 21049 996 29761 1184 38342 1345 55640 1620 73135 1901 90931 2364


Tabela A- 17. Wartości graniczne natężenia przepływu pary nasyconej (przy zakładanej wagowej frakcji pary równej 100%) Temperatura Wartości Minimalne i maksymalne wartości natężenia przepływu powietrza dla średnic od 10 medium graniczne cali/DN 250 do 12 cali/DN 300 procesowego natężenia 10 cali/DN 250 12 cali/DN 300 przepływu Rosemount 8800D Rosemount 8800DR Rosemount 8800D Rosemount 8800DR lb/h 15 psig (1,03 bar G) 25 psig (1,72 bar G) 50 psig (3,45 bar G) 100 psig (6,89 bar G) 150 psig (10,3 bar G) 200 psig (13,8 bar G) 300 psig (20,7 bar G) 400 psig (27,6 bar G) 500 psig (34,5 bar G)

maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min maks min

35519 3175 46618 4570 73748 4575 126660 5996 178808 7125 230722 8092 334810 9749 440085 11442 547165 14226

kg/h 16111 1440 21146 2073 33452 2075 57452 2720 81106 3232 104654 3670 151867 4422 199619 5190 248190 6453

lb/h 22534 2015 29575 2308 46787 2903 80356 3804 113440 4520 146375 5134 212411 6185 279200 7259 347134 9025

kg/h

lb/h

kg/h

lb/h

10221 914 13415 1047 21222 1317 36449 1725 51455 2050 66395 2329 96348 2805 126643 3293 157457 4094

50994 4554 66862 5218 105774 6562 181663 8600 256457 10218 330915 11607 480203 13983 631195 16411 784775 20404

23130 2066 30328 2367 47978 2976 82401 3901 116327 4635 150101 5265 217816 6343 286305 7444 355968 9255

35519 3175 46618 4570 73748 4575 126660 5996 178808 7125 230722 8092 334810 9749 440085 11442 547165 14226

kg/h 16111 1440 21146 2073 33452 2075 57452 2720 81106 3232 104654 3670 151867 4422 199619 5190 248190 6453

DANE METROLOGICZNE O ile nie zaznaczono inaczej, poniższe dane metrologiczne dotyczą wszystkich modeli Rosemount 8800D. Dane metrologiczne wyjść cyfrowych dotyczą zarówno wyjść cyfrowych HART, jak i Foundation fieldbus. Dokładność pomiarów przepływu Obejmuje efekty liniowości, histerezy i powtarzalności. Ciecze − dla liczb Reynoldsa większych od 20000 Wyjście cyfrowe i impulsowe: ±0,65% wielkości mierzonej

Uwaga: w przypadku modelu 8800DR i średnicy rury od 6 do 12 cali (150 do 300 mm) dokładność wynosi ± 1,0% wielkości mierzonej. Wyjście analogowe Jak dla wyjścia impulsowego plus 0,025% szerokości zakresu pomiarowego Gaz i para − dla liczb Reynoldsa większych od 15000 Wyjście cyfrowe i impulsowe±1,35% wielkości mierzonej

Uwaga: w przypadku modelu 8800DR i średnicy rury od 6 do 12 cali (150 do 300 mm) dokładność wynosi ± 1,50% wielkości mierzonej. Wyjście analogowe Jak dla wyjścia impulsowego plus 0,025% szerokości zakresu pomiarowego Ograniczenia dokładności dla gazu i pary:

• Dla czujników 1/2 cala i 1 cal (DN 15 i DN 25): • maksymalna prędkość medium 67,06 m/s • Dla mierników dwuczujnikowych od 1/2 cala do 8 cali: maksymalna prędkość medium 30,5 m/s


UWAGA W przypadku średnic od 1/2” do 4” (15 mm do 100 mm), gdy liczba Reynoldsa spada poniżej podanej wartości do 10000, dodatnia granica zakresu błędu zwiększa się do 2,1% dla wyjścia impulsowego. Przykład: +2,1% do –0,65% dla cieczy. Dokładność pomiaru temperatury procesowej

1,2° C lub 0,4% odczytu (w °C) - większa z tych wartości. Dokładność pomiaru natężenia przepływu masowego dla przepływu masowego kompensowanego temperaturowo ± 2,0% wielkości mierzonej (nominalnie) Powtarzalność ± 0,1% rzeczywistego natężenia przepływu Stabilność ± 0,1% wielkości mierzonej w ciągu jednego roku Wpływ temperatury procesowej

Automatyczna korekcja współczynnika K względem podanej przez użytkownika temperatury procesowej. W Tabeli A-18 przedstawiono procentową zmianę współczynnika K przy zmianie temperatury procesowej o 55,5˚C w stosunku do temperatury referencyjnej 25˚C.

Tabela A- 18. Wpływ temperatury procesowej Materiał Procentowa zmiana współczynnika K na 55,5 °C 316L < 25°C + 0.23 316L < 25°C -0.27 Stop niklu C < 25°C + 0.22 Stop niklu C > 25°C -0.22 Wpływ temperatury otoczenia Wyjście cyfrowe i impulsowe Brak wpływu Wyjście analogowe ±0,1% szerokości zakresu pomiarowego dla temperatur od –50 do 85˚C Wpływ drgań Mimo braku przepływu przy dostatecznie dużych drganiach może pojawić się wyjściowy sygnał pomiarowy. Wpływ ten ogranicza konstrukcja przepływomierza, a tego rodzaju błędy w większości aplikacji eliminują fabryczne ustawienia przetwarzania sygnału. Jeżeli jednak sygnał wyjściowy pojawia się mimo braku przepływu, błąd ten można wyeliminować, regulując poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu, poziom wyzwalania lub filtr dolnoprzepustowy. Gdy medium procesowe zacznie przepływać przez przepływomierz, wpływ większości drgań zostaje szybko wyeliminowany przez sygnał przepływu. Gdy natężenie przepływu cieczy w normalnej instalacji rurociągu jest równe lub bliskie wartości minimalnej, amplituda drgań nie powinna przekraczać 2,21 mm lub przeciążenia od drgań nie powinny przekraczać 1 g (mniejszej z tych wartości). Gdy natężenie przepływu gazu w normalnej instalacji rurociągu jest równe lub bliskie wartości minimalnej, amplituda drgań nie powinna przekraczać 1,09


mm lub przeciążenia od drgań nie powinny przekraczać 1/2 g (mniejszej z tych wartości). Wpływ pozycji montażu Przepływomierz spełnia założone wymagania dokładności w rurociągach pionowych, poziomych i nachylonych. Najlepszym rozwiązaniem w rurociągach poziomych jest instalacja w taki sposób, aby przegroda znajdowała się w płaszczyźnie poziomej. Dzięki temu cząstki stałe w cieczy lub ciecz w gazie i parze nie będą wpływać na częstotliwość drgań przegrody. Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych HART Analog Dla przewodów typu skrętka błąd sygnału wyjściowego poniżej ±0,025% szerokości zakresu pomiarowego przy fali o częstotliwości 80−1000 MHz i natężeniu pola 10 V/m. Foundation fieldbus i Digital HART Brak wpływu na dokładność sygnałów cyfrowych HART i Foundation fieldbus. Wpływ pola magnetycznego HART Analog Błąd sygnału wyjściowego poniżej ±0,025% szerokości zakresu pomiarowego dla pól 30 A/m (rms); spełnia wymogi normy IEC 60770−1984, rozdział 6.2.9. Foundation fieldbus Brak wpływu na dokładność wyjść cyfrowych dla pól 30 A/m (rms). Testowano zgodnie z normą EN 61326. Tłumienie sygnałów szeregowych HART Analog Błąd sygnału wyjściowego poniżej ±0,025% szerokości zakresu pomiarowego dla 1 V rms, 60 Hz; spełnia wymagania normy IEC 60770−1984, Rozdział 6.2.4.2. Foundation fieldbus Brak wpływu na dokładność wyjść cyfrowych dla 1 V rms, 60 Hz. Spełnia wymagania normy IEC 60770-1984, Rozdział 6.2.4.2. Tłumienie sygnałów współbieżnych HART Analog Błąd sygnału wyjściowego poniżej ±0,025% szerokości zakresu pomiarowego dla 30 V rms, 60 Hz; spełnia wymagania normy IEC 60770−-1984, Rozdział 6.2.4.1. Foundation fieldbus Brak wpływu na dokładność wyjść cyfrowych dla 250 V rms, 60 Hz. Testy zgodne z normą FF−830−PS−2.0 przypadek 8.2. Wpływ napięcia zasilania HART Analog Poniżej 0,005% szerokości zakresu pomiarowego na 1 V zmiany napięcia. Foundation fieldbus Brak wpływu na dokładność.

DANE KONSTRUKCYJNE Zgodność z NACE


Materiały konstrukcyjne spełniają zalecenia normy NACE MR0175-2003 w zakresie pracy w kwaśnej atmosferze na polach naftowych. Materiały konstrukcyjne spełniają zalecenia normy NACE MR0103-2003 w zakresie pracy w korozyjnym środowisku przerobu ropy naftowej. Zgodność z MR0103 wymaga wyboru opcji Q25 przy zamówieniu. Połączenia elektryczne 1/2–14 NPT, PG 13,5 lub M20 x 1,5 gwint osłony kablowej; zaciski śrubowe wyjścia 4−20 mA i wyjścia impulsowego; zaciski do podłączania komunikatora na stałe przymocowane do bloku przyłączeniowego. Materiały części niestykających się z medium

Obudowa Aluminium niskomiedziowe (NEMA 4X, CSA Typ 4X, IP66) Lakier Poliuretanowy Pierścienie uszczelniające pokrywy Buna-N Kołnierze Stal nierdzewna 316/316L spawana zakładkowo Materiały części stykających się z medium

Korpus przepływomierza Stal nierdzewna zgrzewana 316L i stal nierdzewna odlewana CF −3M lub zgrzewany stop niklu N06022 i odlewany stop niklu CW2M. Dostępne inne materiały konstrukcyjne. Zastosowanie innych materiałów konstrukcyjnych należy skonsultować z producentem. Kołnierze Stal nierdzewna 316/316L, Stop niklu N06022 spawany wpuszczany Wieńce łącza zgrzewanego Stop niklu N06022 Wykończenie powierzchni kołnierzy i wieńców Standard: 3,1 do 6,3 μm (Ra) O wysokiej gładkości powierzchni: 1,6 do 3,1 μm (Ra)

Przyłącza procesowe Montaż między następującymi kołnierzami: ASME B16.5 (ANSI): Klasa 150, 300, 600, 900, 1500; DIN: PN 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160; JIS: 10K, 20K i 40K Montaż Zintegrowany (standard) Układ elektroniczny mocowany na korpusie przepływomierza. Zdalny (opcja) Układ elektroniczny może być mocowany zdalnie od korpusu. Kable koncentryczne s ą dostępne w odcinkach 3,0, 6,1 i 9,1 m. Aby zamówić kable innych długości (maks. 22,9 m), należy skontaktować się z producentem. Do montażu zdalnego służy obejma montażowa ze stali węglowej, pokryta farbą poliuretanową z jedną śrubą montażową typu U ze stali węglowej. Ograniczenia temperaturowe przy montażu zintegrowanym Maksymalna temperatura procesowa przy zintegrowanym montażu układu elektronicznego zależy od temperatury otoczenia, w której pracuje przepływomierz. Temperatura układu elektronicznego nie może


przekraczać 85˚C. Poniższy wykres zamieszczono do celów referencyjnych i odnosi się on do rury pokrytej izolacją o grubości trzech cali z włókien ceramicznych).

Temperatura otoczenia (˚C)

Schemat A- 1 Zależność temperatury otoczenia i procesowej dla przepływomierza Rosemount 8800 Vortex Na wykresie wskazano maksymalną temperaturę otoczenia i procesową, przy której temperatura obudowy nie przekroczy 85°C.

Temperatura obudowy nie przekracza

Temperatura procesowa (˚C) Miernik i rura pokryte izolacją o grubości 3 cali z włókien ceramicznych. Rura pozioma, przepływomierz montowany pionowo. Wymagania dotyczące długości rur Przy instalacji miernika vortex należy przewidzieć po stronie dolotowej odcinek prostoliniowy rury o długości co najmniej dziesięciu średnic (D) rury, a po stronie wylotowej o długości co najmniej pięciu średnic rury, przy przestrzeganiu korekty współczynnika K zgodnie ze specyfikacją techniczną na temat wpływu czynników instalacyjnych (00816-0100-3250). Korekta współczynnika K nie jest wymagana w przypadku długości odcinków powyżej 35 średnic po stronie dolotowej i 10 po wylotowej. Znakowanie Przepływomierz zostanie bezpłatnie oznakowany zgodnie z wymaganiami użytkownika. Wszystkie oznakowania są wykonane z nierdzewnej stali. Standardowe oznakowanie jest na sta łe przymocowane do przepływomierza. Wysokość znaków wynosi 1,6 mm. Na życzenie przepływomierz może być wyposażony w przywieszkę. Informacje dotyczące kalibracji Każdy przepływomierz jest dostarczany wraz z danymi dotyczącymi kalibracji i konfiguracji. Aby uzyskać poświadczony egzemplarz danych kalibracji, w zamówieniu należy podać opcję Q4.


Rysunki wymiarowe Schemat 1 Rysunki wymiarowe przepływomierza w wykonaniu kołnierzowym(wielkości od 1/2” do 12”/od 15 do 300 mm) Pokrywa przyłączeniowa

Średnica

Opcjonalny wyświetlacz

Średnica B

Schemat dla modelu bez opcji MTA

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

Schemat dla modelu z opcją MTA


Tabela A- 19 Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym (wielkości od 1/2” do 2”/od 15 do 50 mm) (4) Średnica Klasa Długość A-ANSI RTJ Średnica B C cale D cale (mm) Masa (2) (3) znamionowa wytrzymałoś zabudowy A cale (mm) cale (mm) (mm) lb (kg) (1) cale (mm) ci kołnierzy cale (mm) 1/2(15) Klasa 150 6.9(175) 0.54(13,7) 7.6(193) 9.1 (4,1) Klasa 300 7.2(183) 7.7(196) 0.54(13,7) 7.6(193) 10.4 (4,7) Klasa 600 7.7(196) 7.7(196) 0.54(13,7) 7.6(193) 10.8 (4,9) Klasa 900 8.4(213) 8.4(213) 0.54(13,7) 7.6(193) 15.3 (6,9) PN 16/40 6.1 (155) 0.54(13,7) 7.6(193) 10.4 (4,7) PN 100 6.6(168) 0.54(13,7) 7.6(193) 12.3 (5,6) JIS 10K/20K 6.3(160) 0.54(13,7) 7.6(193) 10.1 (4,5) JIS 40K 7.3(185) 0.54(13,7) 7.6(193) 13.5 (6,1) 1(25) Klasa 150 7.5(191) 8.0 (203) 0.95(24,1) 7.7(196) 12.3(5,6) Klasa 300 8.0 (203) 8.5(216) 0.95(24,1) 7.7(196) 15.0(6,8) Klasa 600 8.5(216) 8.5(216) 0.95(24,1) 7.7(196) 15.8(7,2) Klasa 900 9.4 (239) 9.4 (239) 0.95(24,1) 7.7(196) 24.3(11,0) Klasa 1500 9.4 (239) 9.4 (239) 0.95(24,1) 7.7(196) 24.3(11,0) PN 16/40 6.3(160) 0.95(24,1) 7.7(196) 13.5(6,1) PN 100 7.7(195) 0.95(24,1) 7.7(196) 19.5(8,8) PN 160 JIS 7.7(195) 0.95(24,1) 7.7(196) 19.5(8,8) 10K/20K JIS 6.5(165) 0.95(24,1) 7.7(196) 13.7(6,2) 40K 7.9 (200) 0.95(24,1) 7.7(196) 17.4(7,9) 1 1/2 (40)

2(50)

Klasa 150 Klasa 300 Klasa 600 Klasa 900 Klasa 1500 PN 16/40 PN 100 PN 160 JIS 10K/20K JIS 40K Klasa 150 Klasa 300 Klasa 600 Klasa 900 Klasa 1500 PN 16/40 PN 64 PN 100 PN 160 JIS 10K JIS 20K JIS 40K

8.2 (208) 8.7(221) 9.4 (239) 10.4(264) 10.4(264) 6.9(175) 8.2 (208) 8.4(213) 7.3(185) 8.5(215) 9.3 (236) 9.8 (249) 10.5(267) 12.8(325) 12.8(325) 8.0 (203) 9.2 (234) 9.6 (244) 10.2(259) 7.7(195) 8.3(210) 9.8 (249)

8.7(221) 9.2(234) 9.4 (239) 10.4(264) 10.4(264) 9.8 (249) 10.4(264) 10.7(271) 12.9(328) 12.9(328) -

1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.49 (37,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.79 (45,5) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8) 1.92 (48,8)

(1) ±0,14 cala (3,6 mm) (2) ±0,03 cala (0,8 mm) (3) ±0,20 cala (5,1 mm) (4) Dla wykonania z opcjonalnym wyświetlaczem dodać 0,2 lb (0,1 kg)

8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.1 (206) 8.5(216) 8.5(216) 8.5(216) 8.5(216) 8.5(216) 8.5(216) 8.5(216) 8.5(216) 8.5(216) 8.5(216) 8.5(216) 8.5(216)

4.7(119) 4.7(119) 4.7(119) 4.7(119) 4.7(119) 4.7(119) 4.7(119) 4.7(119) 4.7(119) 4.7(119)

17.6(8,0) 23.0(10,4) 25.3(11,5) 36.3(16,5) 36.6(16,6) 19.3(8,8) 27.9(12,7) 29.3(13,3) 18.6(8,4) 25.6(11,6) 22.0(10,0) 26.0(11,8) 29.6(13,4) 59.4(26,9) 59.4(26,9) 23.0(10,4) 30.6(13,9) 36.4(16,5) 38.7(17,6) 19.5(8,8) 20.1 (9,1) 28.3(12,8)


Tabela A- 20. Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym (wielkości od 3 do 6”/od 80 do 150 mm)(Patrz poprzedni rysunek) Średnica Klasa Długość A-ANSI RTJ Średnica B C cale D cale (mm) Masa(4) (2) (3) znamionowa wytrzymało zabudowy A cale (mm) cale (mm) (mm) lb (kg) (1) cale (mm) ści cale (mm) kołnierzy 3 (80) Klasa 150 9.9(251) 10.4(264) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 5.3(134) 36.9(16.7) Klasa 300 10.6(269) 11.2(284) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 5.3(134) 46.1 (20,9) Klasa 600 11.4(290) 11.5(292) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 5.3(134) 52.1 (26,6) Klasa 900 12.9(328) 13.0(330) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 5.3(134) 75.5(34,2) Klasa 1500 14.1 (358) 14.2(361) 2.66 (67,6) 9.1 (231) 105.8(48,0) PN 16/40 8.9 (226) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 5.3(134) 36.3(16,5) PN 64 10.0(254) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 5.3(134) 45.1 (20,5) PN 100 10.5(267) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 5.3(134) 54.4(24,7) PN 160 JIS 11.2(284) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 59.6(27,0) 10K JIS 20K 7.9 (200) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 5.3(134) 27.6(12,5) JIS 40K 9.3 (235) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 5.3(134) 35.0(15,9) 11.0(280) 2.87 (72,9) 9.1 (231) 5.3(134) 50.0(22,7) 4 (100) Klasa 150 10.3(262) 10.8(274) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9(149) 50.7(23,0) Klasa 300 11.0(279) 11.6(295) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9(149) 70.8(32,1) Klasa 600 12.8(325) 12.9(328) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9(149) 96.5(43,8) Klasa 900 13.8(351) 13.9(353) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9 (149) 119.7(54,3) Klasa 1500 14.5(368) 14.6(371) 3.43(87,1) 9.6(244) 157.9(71,6) PN16 8.4(213) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9(149) 40.1(18,2) PN40 9.4 (239) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9(149) 49.2(22,3) PN64 10.4(264) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9(149) 62.1(28,2) PN 100 11.3(287) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9(149) 78.5(35,6) PN 160 JIS 12.1 (307) 3.79 (96,3) 9.6(244) 85.8(38,9) 10K JIS 20K 8.7 (220) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9(149) 37.0(16,8) JIS 40K 8.7 (220) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9(149) 44.9(20,4) 11.8(300) 3.79 (96,3) 9.6(244) 5.9(149) 75.3(34,2) 6 (150) Klasa 150 11.6(295) 12.1 (307) 5.7(144,8) 10.8 (274) 7.4 (187) 90.0 (40,8) Klasa 300 12.4(315) 13.0(330) 5.7(144,8) 10.8 (274) 7.4 (187) 129.5 (58,7) Klasa 600 14.3(363) 14.5(368) 5.7(144,8) 10.8 (274) 7.4 (187) 195.5 (88,7) Klasa 900 16.1 (409) 16.2(411) 5.14(130,6) 10.8(274) 253.7(115,1) Klasa 1500 18.6(472) 18.8(478) 5.14(130,6) 10.8(274) 376.0(170.6) PN 16 8.9 (226) 5.7(144,8) 10.8 (274) 7.4 (187) 75.6 (34,3) PN 40 10.5(267) 5.7(144,8) 10.8 (274) 7.4 (187) 95.3 (43,2) PN 64 12.1 (307) 5.7(144,8) 10.8 (274) 7.4 (187) 138.8 (63,0) PN 100 13.7(348) 5.7(144,8) 10.8 (274) 7.4 (187) 168.5 (76,4) JIS 10K 10.6(270) 5.7(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 79.8(36,2) JIS 20K 10.6(270) 5.7(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 97.7(44,3) JIS 40K 14.2(360) 5.7(144,8) 10.8 (274) 7.4 (187) 175.9 (79,8) (1) ±0,14 cala (3,6 mm) (2) ±0,03 cala (0,8 mm) (3) ±0,20 cala (5,1 mm) (4) Dla wykonania z opcjonalnym wyświetlaczem dodać 0,2 lb (0,1 kg)


Tabela A- 21 Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym (wielkości od 8 do 12”/od 200 do 300 mm)(Patrz poprzedni rysunek) Średnica Klasa Długość A-ANSI Średnica B C cale D cale Masa(4) (3) znamiono wytrzymało zabudowy RTJ cale cale (mm) (mm) lb (kg) wa cale ści A cale (mm) (mm)(2) (1) (mm) kołnierzy (mm) 14.1 (358) 7.55(191,8) 11.7(297) 139.6(63,3) 13.6(345) 8.3(210) 8 (200) Klasa 150 7.55(191,8) 11.7(297) 15.0(381) 196.2(89,0) 14.3(363) 8.3(210) Klasa 300 7.55(191,8) 11.7(297) 16.7(424) 295.0(133,8) 16.6(422) 8.3(210) Klasa 600 6.62(168,1) 11.7(297) 19.0(483) 420.4(190,7) 18.8(478) Klasa 900 23.2 (589) 6.62(168,1) 11.7(297) 646.0 (293,0) Klasa 1500 22.8 (579) 7.55(191,8) 11.7(297) 109.6(49,7) 10.5(266) 8.3(210) PN10 7.55(191,8) 11.7(297) 108.5(49,2) 10.5(266) 8.3(210) PN16 7.55(191,8) 11.7(297) 136.3(61,8) 11.9(302) 8.3(210) PN25 7.55(191,8) 11.7(297) 154.8(70,2) 12.5(318) 8.3(210) PN40 7.55(191,8) 11.7(297) 214.6(97,3) 14.2(361) 8.3(210) PN64 7.55(191,8) 11.7(297) 279.9(127) 8.3(210) PN 100 JIS 15.8(401) 7.55(191,8) 11.7(297) 109.9(49,9) 12.2(310) 8.3(210) 10K 7.55(191,8) 11.7(297) 134.3(60,9) 12.2(310) 8.3(210) JIS 20K 7.55(191,8) 11.7(297) 255.7(116) 16.5(420) 8.3(210) JIS 40K 10 (250) Klasa 150 14.6(371) 15.1 (384) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 197.2(89) Klasa 300 15.8(401) 16.4(417) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 285.2(129) Klasa 600 19.1 (485) 19.2(488) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 475.3(216) PN 10 11.9(302) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 156.3(71) PN 16 12.1 (307) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 161.1 (73) PN 25 13.5(343) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 197.4(90) PN 40 14.8(376) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 245.3(111) PN 64 16.4(417) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 306.3(139) PN 100 18.9(480) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 443.0(201) JIS 10K 14.6(371) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 173.3(79) JIS 20K 14.6(371) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 220.5(100) JIS 40K 18.1 (460) 9.56 (243) 12.8(325) 9.3 (236) 377.3(171) 12 (300) Klasa 150 16.8(427) 17.3(439) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 296.0(134) Klasa 300 18.0(457) 18.7(475) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 413.2(187) Klasa 600 20.5(521) 20.7 (526) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 592.2 (269) PN 10 13.2(335) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 203.1 (92) PN 16 13.9(353) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 223.4(101) PN 25 15.0(381) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 267.8(121) PN 40 16.9(429) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 345.7(157) PN 64 18.8(478) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 428.5(194) PN 100 21.2 (538) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 640.8(291) JIS 10K 15.7(399) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 224.5(102) JIS 20K 15.7(399) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 287.1 (130) JIS 40K 19.7(500) 11.38(289) 13.7(348) 10.1 (256) 504.7 (229) (1) ±0,14 cala (3,6 mm) (2) ±0,03 cala (0,8 mm) (3) ±0,20 cala (5,1 mm) (4) Dla wykonania z opcjonalnym wyświetlaczem dodać 0,2 lb (0,1 kg)


Schemat A- 2 Rysunki wymiarowe przepływomierza w wykonaniu z redukcją Rosemount 8800DR Reducer™ (wielkości od 1” do 12”/od 25 do 300 mm)

Pokrywa przyłączeniowa Średnica

Opcjonalny wyświetlacz Średnica B

Schemat dla modelu bez opcji MTA

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)

Schemat dla modelu z opcją MTA


Tabela A- 22 Przepływomierz w wykonaniu z redukcją (wielkości od 1” do 3”/od 25 do 80 mm) Średnica Klasa Długość A-ANSI Średnica B C cale D cale Masa(4) (2) (3) znamionowa wytrzymało zabudowy A RTJ cale cale (mm) (mm) (mm) lb (kg) (1) cale (mm) ści cale (mm) (mm) kołnierzy 1(25) Klasa 150 7.5(191) 8.0(203) 0.54(13,7) 7.6(193) 11.56(5,24) Klasa 300 8.0(203) 8.5(216) 0.54(13,7) 7.6(193) 14.22(6,45) Klasa 600 8.5(216) 8.5(216) 0.54(13,7) 7.6(193) 15.11(6,85) Klasa 900 9.4(239) 9.4(239) 0.54(13,7) 7.6(193) 20.70(9.40) PN 16/40 6.3(160) 0.54(13,7) 7.6(193) 12.64(5,73) PN 100 PN 7.7(195) 0.54(13,7) 7.6(193) 18.44(8,36) 160 7.7(195) 0.54(13,7) 7.6(193) 18.44(8,36) 1 1/2(40) Klasa 150 8.2 208 8.7(221) 0.95(24,1) 7.7(196) 15.81(7,17) Klasa 300 8.7(221) 9.2(234) 0.95(24,1) 7.7(196) 21.20(9,62) Klasa 600 9.4(239) 9.4(239) 0.95(24,1) 7.7(196) 23.77(10,78) Klasa 900 10.4(264) 10.4(264) 0.95(24,1) 7.7(196) 34.98(15,87) PN 16/40 6.9(175) 0.95(24,1) 7.7(196) 17.50(7,94) PN 100 PN 8.2(208) 0.95(24,1) 7.7(196) 26.20(11,88) 160 8.4(213) 0.95(24,1) 7.7(196) 27.67(12,55) 2(50) Klasa 150 9.3(236) 9.8(249) 1.49(37,8) 8.1(206) 22.61(10,26) Klasa 300 9.8(249) 10.4(264) 1.49(37,8) 8.1(206) 26.76(12,14) Klasa 600 10.5(267) 10.7(271) 1.49(37,8) 8.1(206) 30.59(13,88) Klasa 900 12.8(325) 12.9(328) 1.49(37,8) 8.1(206) 60.76(27,56) PN 16/40 8.0(203) 1.49(37,8) 8.1(206) 23.52(10,67) PN 64 PN 9.2(234) 1.49(37,8) 8.1(206) 31.28(14,19) 100 PN 9.6(244 1.49(37,8) 8.1(206) 37.25(16,90) 160 10.2(259) 1.49(37,8) 8.1(206) 39.64(17,98) 3(80) Klasa 150 9.9(251) 10.4(264) 1.92(48,8) 8.5(216) 4.7(119) 33.15(15,04) Klasa 300 10.6(269) 11.2(284) 1.92(48,8) 8.5(216) 4.7(119) 42.66(19,35) Klasa 600 11.4(290) 11.5(292) 1.92(48,8) 8.5(216) 4.7(119) 49.46(22,43) Klasa 900 12.9(328) 13.0(330 1.92(48,8) 8.5(216) 4.7(119) 73.28(33,24) PN 16/40 8.9(226) 1.92(48,8) 8.5(216) 4.7(119) 33.30(15,10) PN 64 PN 10.0(254) 1.92(48,8) 8.5(216) 4.7(119) 42.45(19,25) 100 PN 10.5(267) 1.92(48,8) 8.5(216) 4.7(119) 52.21(23,68) 160 11.2(284) 1.92(48,8) 8.5(216) 4.7(119) 57.94(26,28) (1) ±0,14 cala (3,6 mm) (2) ±0,03 cala (0,8 mm) (3) ±0,20 cala (5,1 mm) (4) Dla wykonania z opcjonalnym wyświetlaczem dodać 0,2 lb (0,1 kg)


Tabela A- 23 Przepływomierz w wykonaniu z redukcją (wielkości od 4” do 12”/od 100 do 300 mm)(Patrz poprzedni rysunek) (4) Średnica Klasa Długość A-ANSI Średnica B C cale D cale Masa (3) znamiono wytrzymał zabudowy A RTJ cale cale (mm) (mm) (mm) lb (kg) wa cale ości cale (mm)(1) (mm)(2) (mm) kołnierzy 4(100) Klasa 150 10.3(262) 10.8(274) 2.87(72,9) 9.1(231) 5.3(134) 46.33(21,01) Klasa 300 11.0(279) 11.6(295) 2.87(72,9) 9.1(231) 5.3(134) 67.04(30,41) Klasa 600 12.8(325) 12.9(328) 2.87(72,9) 9.1(231) 5.3(134) 94.26(42,76) Klasa 900 13.8(351) 13.9(353) 2.87(72,9) 9.1(231) 5.3(134) 118.04(53,54) PN 16 8.4(213) 2.87(72,9) 9.1(231) 5.3(134) 36.36(16,49) PN 40 9.4(239) 2.87(72,9) 9.1(231) 5.3(134) 45.89(20,81) PN 64 PN 10.4(264) 2.87(72,9) 9.1(231) 5.3(134) 59.72(27,09) 100 PN 11.3(287) 2.87(72,9) 9.1(231) 5.3(134) 76.73(34,80) 160 12.1(307) 2.87(72,9) 9.1(231) 84.73(38,43) 6(150) Klasa 150 11.6(295) 12.1(307) 3.79(96,3) 9.6(244) 5.9(149) 70.27(31,87) Klasa 300 12.4(315 13.0(330) 3.79(96,3) 9.6(244) 5.9(149) 113.09(51,30) Klasa 600 14.3(363) 14.5(368) 3.79(96,3) 9.6(244) 5.9(149) 185.13(83,97) Klasa 900 16.1(409) 16.2(411) 3.79(96,3) 9.6(244) 5.9(149) 246.33(111,73) PN 16 8.9(226) 3.79(96,3) 9.6(244) 5.9(149) 59.20(26,85) PN 40 10.5(267) 3.79(96,3) 9.6(244) 5.9(149) 81.94(37,17) PN 64 PN 12.1(307) 3.79(96,3) 9.6(244) 5.9(149) 125.36(56,86) 100 PN 13.7(348) 3.79(96,3) 9.6(244) 5.9(149) 162.29(73,61) 160 14.7(373) 3.79(96,3) 9.6(244) 187.91(85,23) 8(200) Klasa 150 13.6(345) 14.1(358) 5.70(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 133.14(60,39) Klasa 300 14.3(363) 15.0(381) 5.70(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 195.54(88,69) Klasa 600 16.6(422) 16.7(424) 5.70(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 305.18(138,43) PN10 PN 10.5(266) 5.70(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 100.92(45,78) 16 PN 25 10.5(266) 5.70(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 100.92(45,78) PN 40 PN 11.9(302) 5.70(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 134.05(60,80) 64 PN 100 12.5(318) 5.70(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 155.00(70,31) 14.2(361) 5.70(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 220.68(100,10) 15.8(401) 5.70(144,8) 10.8(274) 7.4(187) 292.93(132,87) 10(250) Klasa 150 14.6(371) 15.1(384) 7.55(191,8) 11.7(297) 8.3(210) 182.45(82,76) Klasa 300 15.8(401) 16.4(417) 7.55(191,8) 11.7(297) 8.3(210) 281.66(127,76) Klasa 600 19.1(485) 19.2(488) 7.55(191,8) 11.7(297) 8.3(210) 489.89(222,21) PN 10 PN 11.9(302) 7.55(191,8) 11.7(297) 8.3(210) 138.63(62,88) 16 PN 25 12.1(307) 7.55(191,8) 11.7(297) 8.3(210) 148.58(67,39) PN 40 PN 13.5(343) 7.55(191,8) 11.7(297) 8.3(210) 191.00(86,64) 64 PN 100 14.8(376) 7.55(191,8) 11.7(297) 8.3(210) 245.85(111,52) 16.4(417) 7.55(191,8) 11.7(297) 8.3(210) 314.13(142,49) 18.9(480) 7.55(191,8) 11.7(297) 8.3(210) 463.49(210,24) 12(300) Klasa 150 16.8(427) 17.3(439) 9.56(242,8) 12.8(325) 9.3(236) 281.98(127,90) Klasa 300 18.0(457) 18.7(475) 9.56(242,8) 12.8(325) 9.3(236) 412.18(186,96) Klasa 600 20.5(521) 20.7(526) 9.56(242,8) 12.8(325) 9.3(236) 609.89(296,64) PN 10 13.2(335) 9.56(242,8) 12.8(325) 9.3(236) 188.28(85,40) PN 16 13.9(353) 9.56(242,8) 12.8(325) 9.3(236) 211.79(96,07) PN 25 15.0(381) 9.56(242,8) 12.8(325) 9.3(236) 262.45(119,05) PN 40 16.9(429) 9.56(242,8) 12.8(325) 9.3(236) 349.92(158,72) PN 64 PN 18.8(478) 9.56(242,8) 12.8(325) 9.3(236) 444.21(201,49) 100 21.2(538) 9.56(242,8) 12.8(325) 9.3(236) 672.07(304,85) (1) ±0,14 cala (3,6 mm) (2) ±0,03 cala (0,8 mm) (3) ±0,20 cala (5,1 mm) (4) Dla wykonania z opcjonalnym wyświetlaczem dodać 0,2 lb (0,1 kg)


Schemat A- 3 Rysunki wymiarowe przepływomierza w wykonaniu bezkołnierzowym (wielkości od 1/2” do 8”/od 15 do 200 mm) Pokrywa przyłączeniowa

Średnica

Opcjonalny wyświetlacz

Średnica D

Uwaga Średnica B Wymiary podano w calach (milimetrach) Dla ułatwienia odczytu wyświetlacz może być instalowany w pozycjach co 90 stopni. Tabela A- 24 Przepływomierz w wykonaniu bezkołnierzowym Rosemount 8800D (3) Średnica Długość Średnica B C cale (mm) Średnica D znamionowa zabudowy A cale (mm)(2) cale (mm) (1) cale (mm) cale (mm) 1/2(15) 2.56 (65) 0.54(13,7) 7.63(194) 1.38(35,1) 1 (25) 2.56 (65) 0.95(24,1) 7.74(197) 1.98 (50,3) 1 1/2 (40) 2.56 (65) 1.49 (37,8) 8.14(207) 2.87 (72,9) 2(50) 2.56 (65) 1.92 (49) 8.85 (225) 3.86 (98) 3(80) 2.56 (65) 2.87 (73) 9.62 (244) 5.00(127) 4 (100) 3.42 (87) 3.79 (96) 10.48(266) 6.20(158) 6 (150) 4.99(127) 5.70(145) 10.75(273) 8.50(216) 8 (200) 6.60(168) 7.55(192) 11.67(296) 10.62(270) (1) ±0,04 cala (1,0 mm) (2) ±0,03 cala (0,8 mm) (3) ±0,20 cala (5,1 mm) (4) Dla wykonania z opcjonalnym wyświetlaczem dodać 0,2 lb (0,1 kg)

E cale (mm)

Masa lb (kg)

0.23 (5,9) 0.23 (5,9) 0.18(4,6) 0.12(3) 0.25 (6) 0.44(11) 1.11 (28) 0.89 (23)

7.3 (3,3) 7.4 (3,4) 10.0(4,5) 10.6(4,8) 13.6(6,2) 21.4 (9,7) 49.1 (22,3) 85 (38,6)

(4)


Schemat A- 4 Rysunki wymiarowe przepływomierza w wykonaniu dwuczujnikowym (wielkości od 6” do 8” (150 200 mm) z kołnierzami 900# lub 1500#. Patrz Schemat 6.) Pokrywa przyłączeniowa

Opcjonalny

Średnica B

UWAGA Wymiary podano w calach

Schemat A- 5 Rysunki wymiarowe przepływomierza w wykonaniu dwuczujnikowym (wielkości od 6” do 8” (150-200 mm) z kołnierzami 900# lub 1500# oraz wszystkie wielkości od 10” do 12”/od 250 do 300 mm)

Pokrywa zacisków

Opcjonalny wyświetlacz

Średnica B UWAGA Wymiary podano w calach (mm)


Tabela A- 25 Przepływomierz w wykonaniu dwuczujnikowym (wielkości od 1/2” do 3”/od 15 do 80 mm) Średnica Klasa Długość zabudowy A-ANSI RTJ Średnica B C cale Masa znamiono wytrzymałości A cale (mm)(1) cale (mm) cale (mm)(2) (mm)(3) lb (kg)(4) wa cale kołnierzy (mm) 1/2(15) Klasa 150 12.0(305) 0.54(13,7) 7.6(193) 16.2(7,4) Klasa 300 12.3(312) 12.8(325) 0.54(13,7) 7.6(193) 17.4(7,9) Klasa 600 12.8(325) 12.8(325) 0.54(13,7) 7.6(193) 17.9(8,1) Klasa 900 13.5(343) 13.5(343) 0.54(13,7) 7.6(193) 22.4(10.2) PN 16/40 PN 11.2(284) 0.54(13,7) 7.6(193) 17.2(7,8) 100 JIS 11.8(300) 0.54(13,7) 7.6(193) 19.2(8,7) 10K/20K JIS 11.4(290) 0.54(13,7) 7.6(193) 17.1(7,8) 40K 12.4(315) 0.54(13,7) 7.6(193) 20.6(9,3) 1(25) Klasa 150 15.1(384) 15.6(396) 0.95(24,1) 7.7(196) 19.8(9,0) Klasa 300 15.6(396) 16.1(409) 0.95(24,1) 7.7(196) 22.5(10,2) Klasa 600 16.1(409) 16.1(409) 0.95(24,1) 7.7(196) 23.3(10,6) Klasa 900 17.0(432) 17.0(432) 0.95(24,1) 7.7(196) 31.8(14,4) Klasa 1500 17.0(432) 17.0(432) 0.95(24,1) 7.7(196) 31.8(14,4) PN 16/40 PN 13.9(353) 0.95(24,1) 7.7(196) 21.0(9,5) 100 PN 160 15.3(389) 0.95(24,1) 7.7(196) 27.0(12,3) JIS 10K/20K 15.3(389) 0.95(24,1) 7.7(196) 27.0(12,3) JIS 40K 14.1(358) 0.95(24,1) 7.7(196) 22.1(10,0) 15.5(394) 0.95(24,1) 7.7(196) 25.8(11,7) 1 1/2(40) Klasa 150 11.3(287) 11.8(300) 1.49(37,8) 8.1(206) 27.0(12,3) Klasa 300 11.8(300) 12.3(312) 1.49(37,8) 8.1(206) 32.4(14,7) Klasa 600 12.5(318) 12.5(318) 1.49(37,8) 8.1(206) 34.8(15,8) Klasa 900 13.5(343) 13.5(343) 1.49(37,8) 8.1(206) 45.7(20,7) Klasa 1500 13.5(343) 13.5(343) 1.49(37,8) 8.1(206) 45.7(20,7) PN 16/40 PN 10.0(254) 1.49(37,8) 8.1(206) 28.7(13,0) 100 PN 160 11.3(287) 1.49(37,8) 8.1(206) 37.4(17,0) JIS 10K/20K 11.5(292) 1.49(37,8) 8.1(206) 38.8(17,6) JIS 40K 10.4(264) 1.49(37,8) 8.1(206) 27.9(12,6) 11.5(292) 1.49(37,8) 8.1(206) 34.9(15,8) 2(50) Klasa 150 13.0(330) 13.6(345) 1.92(48,8) 8.5(216) 31.9(14,5) Klasa 300 13.6(345) 14.1(358) 1.92(48,8) 8.5(216) 35.9(16,3) Klasa 600 14.3(363) 14.3(363) 1.92(48,8) 8.5(216) 39.5(17,9) Klasa 900 16.6(422) 16.7(424) 1.92(48,8) 8.5(216) 69.2(31,4) Klasa 1500 15.6(396) 15.7(399) 1.67(42.4) 8.5(216) 72.0(32.6) PN 16/40 PN 11.8(300) 1.92(48,8) 8.5(216) 32.9(14,9) 64 12.9(328) 1.92(48,8) 8.5(216) 40.5(18,4) PN100 13.4(340) 1.92(48,8) 8.5(216) 46.2(21,0) PN160 14.0(356) 1.92(48,8) 8.5(216) 48.5(22,0) JIS10K 11.5(292) 1.92(48,8) 8.5(216) 29.1(13,2) JIS20K 12.1(307) 1.92(48,8) 8.5(216) 29.7(13,5) JIS40K 13.6(345) 1.92(48,8) 8.5(216) 37.9(17,2) 3(80) Klasa 150 14.3(363) 14.8(376) 2.87(72,9) 9.1(231) 50.3(22,8) Klasa300 15.0(381) 15.7(399) 2.87(72,9) 9.1(231) 59.5(27,0) Klasa600 15.8(401) 15.8(401) 2.87(72,9) 9.1(231) 65.5(29,7) Klasa 900 17.3(439) 17.4(442) 2.87(72,9) 9.1(231) 88.9(40,3) Klasa 1500 18.5(470) 18.6(472) 2.60(66.0) 9.1(232) 123.0(55.8) PN 16/40 13.4(340) 2.87(72,9) 9.1(231) 49.7(22,5) PN64 14.5(367) 2.87(72,9) 9.1(231) 58.5(26,5) PN100 14.9(378) 2.87(72,9) 9.1(231) 67.8(30,8) PN160 15.6(396) 2.87(72,9) 9.1(231) 73.0(33,1) JIS10K 12.3(312) 2.87(72,9) 9.1(231) 41.0(18,6) JIS20K 13.7(348) 2.87(72,9) 9.1(231) 48.4(22,0) JIS 40 15.5(394) 2.87(72,9) 9.1(231) 63.4(28,8) (1) ±0,14 cala (3,6 mm) (2) ±0,03 cala (0,8 mm) (3) ±0,20 cala (5,1 mm) (4) Dla wykonania z opcjonalnym wyświetlaczem dodać 0,4 lb (0,2 kg)


Tabela A-26.Tabela A- 26 Przepływomierz w wykonaniu dwuczujnikowym (wielkości od 4” do 12”/od 100 do 300 mm) Średnica znamionowa cale (mm) 4(100)

6(150)

8(200)

Klasa wytrzymałości kołnierzy Klasa 150 Klasa 300 Klasa 600 Klasa 900 Klasa 1500 PN16 PN40 PN64 PN100 PN160 JIS10K JIS20K JIS40K

Długość zabudowy A cale (mm)(1)

A-ANSI RTJ cale Średnica B cale (mm) (mm)(2)

C cale (mm) (3)

Masa lb (kg)(4)

15.2(386) 16.0(406) 17.7(450) 18.7(475) 20.0(509) 13.3(338) 14.4(366) 15.4(391) 16.3(414) 17.1(434) 13.6(345) 13.6(345) 16.8(427)

9.6(244) 9.6(244) 9.6(244) 9.6(244) 9.6(244) 9.6(244) 9.6(244) 9.6(244) 9.6(244) 9.6(244) 9.6(244) 9.6(244) 9.6(244)

Klasa 150 Klasa 300 Klasa 600 Klasa 900 Klasa 1500 PN16 PN40 PN64 PN100 JIS10K JIS20K JIS40K

19.4(493) 20.2(513) 22.2(564) 16.1(409) 18.6(472) 16.8(427) 18.3(465) 19.9(505) 21.5(546) 18.5(470) 18.5(470) 22.0(559)

15.7(399) 16.6(422) 17.7(450) 18.9(480) 20.2(512) 19.9(505) 20.8(528) 22.3(566) 16.2(411) 18.8(478) -

68.1(30,9) 88.2(40,0) 113.9(51,7) 137.1(62,2) 182(82.6) 57.6(26,1) 66.6(30,2) 79.6(36,1) 95.9(43,5) 103.2(46,8) 55.4(25,1) 63.2(28,7) 93.7(42,5) 126.4(57,3) 165.9(75,3) 231.9(105,2) 266(120.6) 378(171.4) 112.0(50,8) 131.7(59,7) 175.2(79,5) 204.8(92,9) 124.0(56,2) 141.9(64,4) 220.1(99,8) 190.1(86,2) 246.7(111,9) 345.5(156,7) 479(217.3) 637(288.9) 160.2(72,7) 159.0(72,1) 186.9(83,4) 205.4(93,2) 265.1(120,2) 330.4(149,9) 178.2(80,8) 202.6(91,9) 324.0(147,0) 201.5(91) 289.5(131) 479.6(218) 160.6(73) 165.4(75) 210.7(96) 249.6(113) 310.6(141) 447.3(203) 177.6(81) 224.8(102) 381.6(173) 300.3(136) 417.5(189) 596.5(271) 207.4(94) 227.7(103) 272.1(123) 350.0(159) 432.8(196) 645.1(293) 228.8(104) 291.4(132) 508.9(231)

Klasa 150 Klasa 300 Klasa 600 Klasa 900 Klasa 1500 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 JIS10K JIS20K JIS40K

24.0(610) 24.8(630) 27.0(686) 18.4(467) 22.8(580) 20.9(531) 20.9(531) 22.3(566) 22.9(582) 24.7(627) 26.3(668) 22.6(574) 22.6(574) 27.0(686)

10(250)

Klasa 150 Klasa 300 Klasa 600 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 JIS10K JIS20K JIS40K

14.6(371) 15.8(401) 19.1(485) 11.9(302) 12.1(307) 13.5(343) 14.8(376) 16.4(417) 18.9(480) 14.6(371) 14.6(371) 18.1(460)

12(300)

Klasa 150 Klasa 300 Klasa 600 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 JIS10K JIS20K JIS40K

16.8(427) 18.0(457) 20.5(521) 13.2(335) 13.9(353) 15.0(381) 16.9(429) 18.8(478) 21.2(538) 15.7(399) 15.7(399) 19.7(500)

24.5(622) 25.4(645) 27.1(688) 19.0(483) 23.2(589) 15.1(384) 16.4(417) 19.2(488) 17.3(439) 18.7(475) 20.7(526) -

3.79(96,3) 3.79(96,3) 3.79(96,3) 3.79(96,3) 3.40(86.4) 3.79(96,3) 3.79(96,3) 3.79(96,3) 3.79(96,3) 3.79(96,3) 3.79(96,3) 3.79(96,3) 3.79(96,3) 5.7(144,8) 5.7(144,8) 5.7(144,8) 5.14(130.6) 5.14(130.6) 5.7(144,8) 5.7(144,8) 5.7(144,8) 5.7(144,8) 5.7(144,8) 5.7(144,8) 5.7(144,8) 7.55(191,8) 7.55(191,8) 7.55(191,8) 6.62(168,1) 6.62(168,1) 7.55(191,8) 7.55(191,8) 7.55(191,8) 7.55(191,8) 7.55(191,8) 7.55(191,8) 7.55(191,8) 7.55(191,8) 7.55(191,8) 9.56(243) 9.56(243) 9.56(243) 9.56(243) 9.56(243) 9.56(243) 9.56(243) 9.56(243) 9.56(243) 9.56(243) 9.56(243) 9.56(243) 11.38(289) 11.38(289) 11.38(289) 11.38(289) 11.38(289) 11.38(289) 11.38(289) 11.38(289) 11.38(289) 11.38(289) 11.38(289) 11.38(289)

(1) ±0,14 cala (3,6 mm) (2) ±0,03 cala (0,8 mm) (3) ±0,20 cala (5,1 mm) (4) Dla wykonania z opcjonalnym wyświetlaczem dodać 0,4 lb (0,2 kg)

10.8(274) 10.8(274) 10.8(274) 10.8(274) 10.8(274) 10.8(274) 10.8(274) 10.8(274) 10.8(274) 10.8(274) 10.8(274) 10.8(274) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 11.7(297) 12.8(325) 12.8(325) 12.8(325) 12.8(325) 12.8(325) 12.8(325) 12.8(325) 12.8(325) 12.8(325) 12.8(325) 12.8(325) 12.8(325) 13.7(348) 13.7(348) 13.7(348) 13.7(348) 13.7(348) 13.7(348) 13.7(348) 13.7(348) 13.7(348) 13.7(348) 13.7(348) 13.7(348)


Schemat A- 6 Rysunki wymiarowe przetworników montowanych zdalnie Pokrywa przyłączeniowa

Opcjonalny wyświetlacz

½-14 NPT (Do osłony kablowej kabla w

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach)


Schemat A- 7 Rysunki wymiarowe przepływomierzy w wykonaniu bezkołnierzowym do montażu zdalnego (wielkości od 1/2” do 8”/od 15 do 200 mm) ½-14 NPT (Do przepustu kablowego)

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach) Tabela A- 27 Przepływomierz w wykonaniu bezkołnierzowym Rosemount 8800D Średnica znamionowa Wymiar E w wykonaniu cale (mm) bezkołnierzowym, cale (mm) 1/2(15) 6.4(163) 1(25) 6.5(165) 1 1/2(40) 6.9(175) 2(50) 7.6(193) 3(80) 8.3(211) 4(100) 9.2(234) 6(150) 9.5(241) 8(200) 10.4(264)


Schemat A- 8 Rysunki wymiarowe przepływomierzy w wykonaniu kołnierzowym i dwuczujnikowym kołnierzowym do montażu zdalnego (wielkości od 1/2” do 12”/od 15 do 300 mm) ½-14 NPT (Do przepustu kablowego)

Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym

½-14 NPT (Do przepustu kablowego)

Przepływomierz w wykonaniu dwuczujnikowym

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach) Tabela A- 28 Wymiary przepływomierzy w wykonaniu kołnierzowym i dwuczujnikowym do montażu zdalnego Średnica znamionowa Wymiar E w wykonaniu cale (mm) kołnierzowym cale (mm) 1/2(15) 6.4(162) 1(25) 6.5(165) 1 1/2(40) 6.8(173) 2(50) 7.2(183) 3(80) 7.8(198) 4(100) 8.3(211) 6(150) 9.5(241) 8(200) 10.4(264) 10(250) 11.4(290) 12(300) 12.3(313)


INFORMACJE O ZAMAWIANIU Model 8800 D Kod W F R D Code 005 010 015 020 030 040 060 080 100 120 Kod

Opis wyrobu Miernik vortex Wykonanie przepływomierza Wykonanie bezkołnierzowe Wykonanie kołnierzowe Wykonanie z redukcją (tylko w wersji kołnierzowej) Wykonanie dwuczujnikowe (tylko w wersji kołnierzowej) Średnica 1/2” (15 mm) (Wykonanie niedostępne dla modelu Rosemount 8800DR) 1” (25 mm) 11/2” (40 mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm) 4” (100 mm) 6” (150 mm) 8” (200 mm) 10” (250 mm) 12” (300 mm) Materiały części stykających się z medium

Stal nierdzewna zgrzewana 316L i stal nierdzewna odlewana CF −-3M Zgrzewany stop niklu UNS N06022; odlewany stop niklu CW2W; Uwaga: patrz Tabela A-29 na stronie A-37 Dostępne inne materiały konstrukcyjne. Szczegółowych informacji udziela producent. Kod Wielkość kołnierzy procesowych lub pierścieni centrujących A1 ASME B16.5 (ANSI) RF Klasa 150 A3 ASME B16.5 (ANSI) RF Klasa 300 A6 ASME B16.5 (ANSI) RF Klasa 600 (1) A7 ASME B16.5 (ANSI) RF Klasa 900 A8(2) ASME B16.5 (ANSI) RF Klasa 1500 B1 ASME B16.5 (ANSI) RTJ Klasa 150 tylko dla wykonań kołnierzowych B3 ASME B16.5 (ANSI) RTJ Klasa 300 tylko dla wykonań kołnierzowych B6 ASME B16.5 (ANSI) RTJ Klasa 600 tylko dla wykonań kołnierzowych (1) B7 ASME B16.5 (ANSI) RTJ Klasa 900 tylko dla wykonań kołnierzowych B8(2) ASME B16.5 (ANSI) RTJ Klasa 1500 tylko dla wykonań kołnierzowych C1 ASME B16.5 (ANSI) RF Klasa 150, o wysokiej gładkości powierzchni C3 ASME B16.5 (ANSI) RF Klasa 300, o wysokiej gładkości powierzchni C6 ASME B16.5 (ANSI) RF Klasa 600, o wysokiej gładkości powierzchni C7(1) ASME B16.5 (ANSI) RF Klasa 900, o wysokiej gładkości powierzchni D0 DIN PN10 2526-Typ D D1 DIN PN 16 (PN 10/16 dla wykonań bezkołnierzowych) 2526-Typ D D2 DIN PN 25 2526-Typ D D3 DIN PN 40 (PN 25/40 dla wykonań bezkołnierzowych) 2526-Typ D D4 DIN PN 64 2526-Typ D D6 DIN PN 100 2526-Typ D (1) D7 DIN PN 160 2526-Typ D G0 DIN PN 10 2512-Typ N tylko dla wykonań kołnierzowych G1 DIN PN 16 2512-Typ N tylko dla wykonań kołnierzowych G2 DIN PN 25 2512-Typ N tylko dla wykonań kołnierzowych G3 DIN PN 40 2512-Typ N tylko dla wykonań kołnierzowych G4 DIN PN 64 2512-Typ N tylko dla wykonań kołnierzowych G6 DIN PN 100 2512-Typ N tylko dla wykonań kołnierzowych (1) G7 DIN PN 160 2512-Typ N tylko dla wykonań kołnierzowych Ciąg dalszy na następnej stronie S H


Kod H0 H1 H2 H3 H4 H6 (1) H7 J1 J2 J4 Kod

Wielkość kołnierzy procesowych lub pierścieni centrujących DIN PN10 2526-Typ E DIN PN 16 (PN 10/16 dla wykonań bezkołnierzowych) 2526-Typ E DIN PN 25 2526-Typ E DIN PN 40 (PN 25/40 dla wykonań bezkołnierzowych) 2526-Typ E DIN PN 64 2526-Typ E DIN PN 100 2526-Typ E DIN PN 160 2526-Typ E JIS 10K JIS 20K JIS 40K Zakres czujnika temperatury procesowej

N E Kod 1 2 3 Kod D P (3) F Kod 1 Kod

Standardowy: -40 do 232°C Rozszerzony: -200 do 427°C Przepust kablowy 1/2-14NPT M20 X 1.5 PG 13.5 Sygnały wyjściowe 4-20 mA z układu elektronicznego (protokół HART®) 4-20 mA z układu elektronicznego (protokół HART®) ze skalowanym sygnałem impulsowym Sygnał cyfrowy Foundation fieldbus (sprawdzić dostępność u producenta) Kalibracja Kalibracja przepływu Opcje Opcje Multivariable (wielu zmiennych) Sygnał wyjściowy wielu zmiennych ze zintegrowanym czujnikiem temperatury Atesty do pracy w obszarach niebezpiecznych Atest przeciwwybuchowości Factory Mutual (FM) Atest iskrobezpieczeństwa Factory Mutual (FM) Atest łączny E5 i I5 Factory Mutual (FM) Atest przeciwwybuchowości Canadian Standards Association (CSA) Atest iskrobezpieczeństwa Canadian Standards Association (CSA) Atest łączny E6 i I6 Canadian Standards Association (CSA) Atest łączny K5 i K6 FM i CSA Atest ognioszczelności ATEX Atest iskrobezpieczeństwa ATEX Atest ATEX typu N Atest niepalności pyłów ATEX Atest łączny ATEX E1, I1, N1, ND Atest ognioszczelności IECEx Atest iskrobezpieczeństwa IECEx Atest IECEx typu N Atest łączny IECEx E7, I7 i N7 Atest przeciwwybuchowości NEPSI Atest iskrobezpieczeństwa NEPSI Atest łączny NEPSI E3 i I3 Funkcjonalność w sieci przemysłowej Sterowanie podstawowe: Jeden blok funkcyjny PID Złącze elektryczne M12, 4−wtykowe, męskie (eurofast®) Wielkość mini A, 4−wtykowe, męskie (minifast®) Ciąg dalszy na następnej stronie

MTA

(4)

E5 I5 K5 E6 I6 K6 KB E1 I1 N1 ND K1 E7 I7 N7 K7 E3 I3 K3 A01 (5)

GE (Figure 5) GM


M5 P2 (6) C4 CN(6) R10 R20 R30 (7) RXX

Ciąg dalszy wykazu opcji Pozostałe opcje Wskaźnik LCD

Czyszczenie do zastosowań specjalnych Poziomy alarmowy i nasycenia zgodne z NAMUR, poziom alarmowy wysoki Poziomy alarmowy i nasycenia zgodne z NAMUR, poziom alarmowy niski Układ elektroniczny do montażu zdalnego z kablem o długości 3,0 m Układ elektroniczny do montażu zdalnego z kablem o długości 6,1 m Układ elektroniczny do montażu zdalnego z kablem o długości 9,1 m Układ elektroniczny do montażu zdalnego z kablem o długości wskazanej przez zamawiającego (maks. 23 m) T1 Blok przyłączeniowy zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (8) V5 Zewnętrzny zespół zacisku uziemienia Opcje certyfikatów Q4 Karta danych kalibracyjnych zgodna z ISO 10474 3.1B i EN 10204 3.1 Q8 Certyfikat pochodzenia materiałów konstrukcyjnych zgodne z ISO 10474 3.1.B i EN 10204.3.1 (9) Q14 Certyfikat niemiecki TRB 801 Nr 45 zgodny z ISO 10474 3.1.B i EN 10204.3.1 Q25 Certyfikat zgodności NACE MR0103 Q69(10) Certyfikat badań spawów (wykonanie bezkołnierzowe) zgodny z ISO 10474 3.1B i EN 10204 3.1 Q70 Certyfikat badań spawów (wykonanie kołnierzowe) zgodny z ISO 10474 3.1B i EN 10204 3.1 Q71 Certyfikat badań spawów (wykonanie kołnierzowe) zgodny z ISO 10474 3.1B (obejmuje badania rentgenowskie) i EN 10204 3.1 Kod Język skróconej instrukcji instalacji (QIG) (domyślnie język angielski) YA Duński YB Węgierski YC Czeski YD Holenderski YF Francuski YG Niemiecki YH Fiński YI Włoski YN Norweski YO Polski YP Portugalski YR Rosyjski YS Hiszpański YW Szwedzki Przykładowy numer modelu: 8800D F 020 S A1 N 1 D 1 M5 (1) Opcja dostępna tylko dla wykonań kołnierzowych i dwuczujnikowych o wielkościach od 1” do 8” (15-200 mm) oraz wykonań z redukcją 1” do 6” (25-150 mm). (2) Opcja dostępna tylko dla wykonań kołnierzowych i dwuczujnikowych ze stali nierdzewnej o wielko ściach od 1” do 8” (25-200 mm). (3) Zawiera dwa bloki funkcyjne wejść analogowych (AI), jeden blok całkujący (INT) i zapasowy LAS (Backup Link Active Scheduler). (4) Opcja dostępna tylko dla wykonań ze stali nierdzewnej. Dostępna tylko dla przepływomierzy Rosemount 8800DF o wielkościach od 2” (50 mm) do 12” (300 mm). Dostępna tylko dla przepływomierzy Rosemount 8800DR o wielkościach od 3” (80 mm) do 12” (300 mm). Niedostępna w przypadku modeli 8800DW i 8800DD. Niedostępna z kołnierzami o kodach: A7, A8, B7, B8, C7, C8, D7, D8, G7, G8, H7, H8. Niedostępna w przypadku montażu zdalnego. Niedostępna w przypadku komunikacji Foundation fieldbus. (5) Opcja niedostępna z niektórymi certyfikatami do pracy w obszarach niebezpiecznych. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Rosemount. (6) Doboru parametrów pracy i poziomów alarmowych zgodnie z normą NAMUR dokonuje się fabrycznie i nie mogą one zostać zmienione na standardowe w warunkach polowych. (7) XX oznacza określoną przez zamawiającego długość kabla w stopach. (8) Opcja V5 jest dostępna bez atestów lub z atestami E5, I5, K5, E6, I6 i K6 i KB; jest standardem przy innych atestach. (9) Opcja Q14 nie jest dostępna z kołnierzami o kodach: A7, A8, B7, B8, C7, D7, G7, H7 oraz dla wykonań o wielkościach od 10” do 12” i wykonania z redukcjągo 8800DR. (10) Opcja Q69 jest dostępna dla wykonań bezkołnierzowych ze stopu niklu C i stali nierdzewnej o wielkościach 1/2” (15 mm), 6” (150 mm) i 8” (200 mm).


Tabela A- 29 Metody konstrukcji modeli 8800DF ze stopu niklu C Średnica A1 A3 A6 A7 D1 D3 D4 D6 D7 1/2(15) C C C W W W NA W W 1(25) C C C W W W NA W W 1 1/2(40) C C C W W W NA W W 2(50) C C C W C C W W W 3(80) C C C W C C W W W 4(100) C C C W C C W W W 6(150) W W W CF W W W W CF 8(200) W W W CF W W W W CF 10(250) W W W NA W W W W NA 12(300) W W W NA W W W W NA C= Wieniec ze stopu niklu i nakładka kołnierzowa ze stali nierdzewnej 316. Jeżeli jest wymagane połączenie kołnierzowe spawane, można zamówić opcję V0022. W= Przyłącze kołnierzowe spawane ze stopu niklu. CF= Sprawdzić dostępność u producenta. NA= Opcja niedostępna. Wszystkie wykonania z redukcją 8800DR ze stopu niklu C mają przyłącza kołnierzowe spawane.

Dodatek B Informacje o atestach Atesty wyrobu strona B-1 Europejska Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych (PED) strona B-1 Atesty do pracy w obszarach niebezpiecznych strona B-2 Atestowane zakłady produkcyjne strona B-1 Europejska Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych (PED) Dyrektywa ATEX strona B-1 Atesty amerykańskie strona B-2 Atesty europejskie strona B-2 Międzynarodowe atesty IECEx strona B-3 Atesty chińskie (NEPSI) strona B-4

strona B-1

ATESTY PRODUKTU Atestowane zakłady produkcyjne Rosemount Inc. — Eden Prairie, Minnesota, USA Emerson Process Management BV- Veenendaal, Holandia INFORMACJE O DYREKTYWACH EUROPEJSKICH Deklaracja zgodności EC ze wszystkimi stosownymi dyrektywami Unii Europejskiej dla tego produktu jest dostępna na stronie internetowej www.rosemount.com. Jej egzemplarz można uzyskać za pośrednictwem lokalnego biura sprzedaży. Dyrektywa ATEX Rosemount Inc. przestrzega dyrektywy ATEX. Obudowa ognioszczelna EEx d zgodna z normą EN50018

• • Przetworniki w obudowie ognioszczelnej mogą być otwierane tylko po wyłączeniu zasilania. • • Przepusty muszą być zamknięte przy użyciu stosownych metalowych dławików kablowych lub metalowych zaślepek z atestami EEx d. • • Nie wolno przekraczać poziomu energii podanego na tabliczce z atestami. Klasa zabezpieczenia typu n zgodna z normą EN50021 Zamknięcie przepustów w urządzeniu musi być wykonane przy użyciu właściwych dławików kablowych i metalowych zaślepek z atestem EExe lub EExn lub stosownych dławików kablowych i metalowych zaślepek z atestem ATEX i klasą ochrony IP66, certyfikowanych przez instytucję certyfikującą, upoważnioną przez Unię Europejską. EUROPEJSKA DYREKTYWA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH (PED) Przepływomierz Rosemount 8800 Vortex Średnica od 40 mm do 300 mm Certyfikat nr PED-H-100 [CE] 0575 Moduł H - ocena zgodności Obligatoryjne oznaczenie CE przepływomierzy, wynikające z art. 15 dyrektywy PED znajduje się na korpusie przepływomierza.


W przypadku przepływomierzy kategorii I-IV przy procedurach oceny zgodności stosować układ H. Przepływomierz Rosemount 8800 Vortex Średnica 15 mm i 25 mm Sound Engineering Practice Przepływomierze spełniające wymogi dobrej praktyki inżynierskiej lub posiadające kategorię I przeciwwybuchowości nie podlegają dyrektywie PED i nie mogą mieć oznaczenia zgodności z PED. ATESTY DO PRACY W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH Rosemount 8800D z protokołem HART Atesty amerykańskie Factory Mutual (FM) E5-Atest przeciwwybuchowości klasa I, dział 1, grupy B, C i D; Atest niepalności pyłów klasa II/III, dział 1, grupy E, F i G; Kod temperatury T6 (Ta = -50°C do 70°C) Nie wymagane uszczelnienie osłon kablowych Typ obudowy 4X. I5-Atest iskrobezpieczeństwa klasa I, dział 1, grupy A, B, C i D; Klasa I, strefa 0, AEx ia IICT4 (Ta = 70°C); Klasa II/III, dział 1, grupy E, F i G tylko w przypadku instalacji zgodnej z rysunkami Rosemount nr 08800-0116; Niepalność w klasie I, dział 2, grupy A, B, C i D, odpowiedniość w klasie I, dział 2, grupy A, B, C i D, przy niepalnym okablowaniu polowym przy instalacji zgodnej z rysunkiem Rosemount nr 08800−0116; Kod temperatury T4 (Ta = 70°C) Typ obudowy 4X. K5 Połączenie atestów E5 i I5 Kanadyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (CSA) E6 Atest przeciwwybuchowości dla klasy I, dział 1, grupy B, C i D; Atest niepalności pyłów dla klasy II i III, dział 1, grupy E, F i G; kod temperatury T5 (TA = 70°C) klasa I strefa 1; Ex d (ia) T6 (-50°C ≤ Ta ≤ 70°C) Uszczelnienie fabryczne. Odpowiedni dla klasy I, dział 2, grupy A, B, C i D; Kod temperatury T3C. Typ obudowy 4X. I6-Atest iskrobezpieczeństwa klasa I, dział 1, grupy A, B, C i D; tylko przy instalacji zgodnej z rysunkiem Rosemount nr 08800-0112; Kod temperatury T3C Typ obudowy 4X. K6 Połączenie atestów E6 i I6 Atesty europejskie Atest iskrobezpieczeństwa ATEX I1 Atest nr. Baseefa05ATEX0084X Oznaczenie ATEX [Ex] II 1 G EEx ia IIC T5 (-60°C < Ta < 40°C) EEx ia IIC T4 (-60°C < Ta < 70°C) Parametry wejściowe: Ui = 30 VDC (1) Ii = 185 mA (1) Pi = 1,0 W Ci = 0 μF Li = 0,97 mH [CE] 0575 (1) Sumaryczna wartość dla przetwornika (2) WARUNKI SPECJALNE

Aparat nie wytrzymuje badania izolacji napięciem 500 V wymaganego Klauzulą 6.4.12 normy EN 50020. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia. Atest ATEX typu N N1 Atest nr. Baseefa05ATEX0085X Oznaczenie ATEX [Ex] II 3 G EEx nL II T5 (-40°C < Ta < 70°C) Parametry wejściowe: Ui = 42 VDC maks. Ci = 0 μF Li = 0,97 mH

WARUNKI SPECJALNE Aparat nie wytrzymuje badania izolacji napięciem 500 V wymaganego Klauzulą 9.1 normy EN 50021. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalacji aparatu.


Atest ognioszczelności ATEX E1 Atest nr. KEMA99ATEX3852X Oznaczenie ATEX dla montażu zdalnego: Przetwornik: [Ex] II2(1) G EEx d [ia]IIC T6 (-50°C < Ta < 70°C) Korpus przepływomierza: [Ex] II 1 G EEx ia IIC T6 (-50°C < Ta < 70°C) Oznaczenie ATEX dla montażu zintegrowanego: [Ex] II 1/2 G EEx d [ia] IIC T6 (-50°C < Ta < 70°C) [CE] 0575 V = 42 VDC maks. Um = 250 V

WARUNKI SPECJALNE Przy instalacji należy uwzględnić wpływ temperatury medium procesowego i zapewnić, by temperatura otoczenia elementów elektronicznych zawierała się w przedziale od -50˚C do 70˚C. Czujnik montowany zdalnie może być połączony z przetwornikiem tylko stosownym kablem dostarczonym przez producenta. Atest niepalności pyłów ATEX ND Atest nr. Baseefa05ATEX0086 Oznaczenie ATEX [Ex] II 1 D T90°C (-20°C < Ta < 70°C) Ui = 42 VDC [CE] 0575 K1 Połączenie atestów E1, I1, N1 i ND Międzynarodowe atesty IECEx Atest iskrobezpieczeństwa I7 Atest nr. IECEx BAS 05.0028X Ex ia llCT5 (-60°C ≤ Ta ≤ 40°C) Ex ia llCT4 (-60°C ≤ Ta ≤ 70°C) Parametry wejściowe: Ui = 30VDC Ii = 185 mA Pi = 1.0W Ci = 0 μF Li = 0.97mH

WARUNKI SPECJALNE Aparat nie wytrzymuje badania izolacji napięciem 500 V, wymaganego Klauzulą 6.4.12 normy IEC 60079-11. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia. Atest typu N N7 Atest nr. IECEx BAS 05.0029 Ex nC IIC T5 (-40°C < Ta < 70°C) Ui = 42 V dc Atest ognioszczelności E7 Atest nr. IECEx KEM 05.0017X Oznaczenie dla montażu zdalnego: Przetwornik: Ex d [ia] IIC T6 (-50°C < Ta < 70°C) Korpus przepływomierza: Ex ia IIC T6 (-50°C < Ta < 70°C) Oznaczenie dla montażu zintegrowanego: Ex d [ia] IIC T6 (-50°C < Ta < 70°C) V = 42 VDC maks. Um = 250 V

WARUNKI SPECJALNE Przy instalacji należy uwzględnić wpływ temperatury medium procesowego i zapewnić, by temperatura otoczenia elementów elektronicznych zawierała się w przedziale od -50˚C do 70˚C. Czujnik montowany zdalnie może być połączony z przetwornikiem tylko stosownym kablem dostarczonym przez producenta. Połączenie atestów K7 E7, I7 i N7 Atesty chińskie (NEPSI) Atest ognioszczelności E3 Atest nr. GYJ06296X (RTC) lub


GYJ06297X (Pudong China) Ex d (ia) T6 (-50°C do 70°C) Atest iskrobezpieczeństwa I3 Atest nr. GYJ06218 (Pudong China) Ex ia IIC T4/T5 Parametry wejściowe: Ui = 30 VDC Ii = 185 mA Pi = 1,0 W Ci = 0 Li = 0,97 mH Połączenie atestów K3 E3 i I3 Inne atesty Połączenie atestów KB E5, I5, E6 i I6


Dodatek C Weryfikacja układu elektronicznego Weryfikacji układu elektronicznego przepływomierza 8800D można dokonać przy użyciu funkcji wewnętrznej symulacji sygnału albo poprzez podanie zewnętrznego sygnału do zacisków „TEST FREQ IN” i „GROUND”.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Wykonanie czynności opisanych w tym rozdziale może wymagać podjęcia szczególnych środków ostrożności dla ochrony osób. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z następującymi komunikatami bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie Wybuch może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

• •

W obszarze zagrożonym wybuchem nie wolno zdejmować pokryw z przetwornika przy podłączonym zasilaniu. W obszarze zagrożonym wybuchem przed podłączeniem komunikatora opartego na protokole HART należy upewnić się, że wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały podłączone zgodnie z wymogami iskrobezpieczeństwa i niepalności. Upewnić się, że środowisko pracy przetwornika jest zgodne z odpowiednimi certyfikatami dla lokalizacji niebezpiecznych. Obie pokrywy przetwornika muszą być szczelnie dokręcone, aby spełnić wymogi przeciwwybuchowości.

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami osób: • Instalacji może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

Uwaga Przed zdjęciem obudowy układu elektronicznego odłączyć zasilanie przepływomierza.


Weryfikacja układu elektronicznego Sprawność funkcjonowania układu elektronicznego można zweryfikować dwiema metodami:

• •

Tryb symulacji przepływu Zewnętrzny generator sygnału częstotliwościowego

Obie metody wymagają zastosowania przenośnego komunikatora lub programu AMS. Do przeprowadzenia weryfikacji nie jest konieczne odłączenie czujnika, ponieważ przetwornik samodzielnie odłącza sygnał czujnika na jego wejściu do układu elektronicznego. Jeżeli użytkownik uzna za stosowne fizyczne odłączenie czujnika od układu elektronicznego, należy zastosować się do instrukcji Wymiana obudowy układu elektronicznego na stronie 5-15.

Weryfikacja układu elektronicznego w trybie symulacji przepływu HART Comm. 1, 2, 4, 3, 1 Weryfikację sprawności układu elektronicznego można przeprowadzić, korzystając z funkcji wewnętrznej symulacji przepływu. Przepływomierz Rosemount 8800D może symulować przepływ o stałym lub zmiennym natężeniu. Amplituda sygnału symulowanego przepływu zależy od minimalnej wymaganej gęstości medium procesowego dla danej średnicy rury i rodzaju medium. Przy obu rodzajach symulacji (przep ływu o stałym i zmiennym natężeniu) czujnik przepływomierza 8800D zostanie całkowicie odłączony od wejścia wzmacniacza ładunku w układzie elektronicznym (patrz Schemat 5-2 na stronie 5-7), a jego sygnał zostanie zastąpiony symulowanym sygnałem przepływu. Nie ma potrzeby wyboru 2 „Sensor Offline”.

Symulacja przepływu o stałym natężeniu HART Comm. 1, 2, 4, 3, 1, 1 Wartość sygnału symulacji przepływu o stałym natężeniu można wpisać jako wartość procentową zakresu pomiarowego lub natężenie przepływu w jednostkach technicznych. Wynikowe natężenie przepływu lub częstotliwość drgań przegrody można stale monitorować przy użyciu przenośnego komunikatora lub programu AMS.

Symulacja przepływu o zmiennym natężeniu HART Comm. 1, 2, 4, 3, 1, 2 Sygnał symulowanego przepływu o zmiennym natężeniu jest falą trójkątną, jak pokazano na Schemacie C-1. Wartość sygnału symulacji przepływu o zmiennym natężeniu można wpisać jako wartość procentową zakresu pomiarowego lub natężenie przepływu w jednostkach technicznych. Okres zmiany sygnału podaje się w sekundach w zakresie od 0,533 s do 34951 s. Wynikowe natężenie przepływu lub częstotliwość drgań przegrody można stale monitorować przy użyciu przenośnego komunikatora lub programu AMS.

UWAGA W celu ręcznego odłączenia czujnika ze względów ostrożności należy zastosować się do instrukcji „Wymiana obudowy układu elektronicznego” na stronie 5-15.


Schemat C-1. Profil sygnału symulacji przepływu o zmiennym natężeniu Maks. natężenie przepływu

Min. natężenie przepływu

Okres zmiany

Weryfikacja układu elektronicznego przy użyciu zewnętrznego generatora sygnału częstotliwościowego W przypadku metody z zewnętrznym źródłem sygnału częstotliwościowego należy wykorzystać zaciski testowe na układzie elektronicznym (patrz Schemat C-2). Potrzebne narzędzia

• •

Przenośny komunikator lub program AMS Generator sygnału sinusoidalnego

1. Zdjąć pokrywę komory układu elektronicznego. 2. Odkręcić dwie śruby mocujące wyświetlacz LCD (jeżeli dotyczy). 3. Podłączyć do pętli sygnałowej przenośny komunikator lub program AMS. HART Comm. 1, 2, 4, 3, 2 4. Wejść do menu symulacji przepływu w komunikatorze i wybrać opcję „Flow Sim External”. Z funkcji tej korzysta się przy weryfikacji z użyciem zewnętrznego generatora sygnału. Czujnik przepływomierza 8800D zostanie w ten sposób całkowicie odłączony od wejścia wzmacniacza ładunku w układzie elektronicznym (patrz Schemat 5-2 na stronie 5-7). Symulowane natężenie przepływu lub częstotliwość drgań przegrody można odtąd stale monitorować przy użyciu przenośnego komunikatora lub programu AMS. 5. Podłączyć przewody generatora sygnału sinusoidalnego do zacisków „TEST FREQ IN” i „GROUND”, jak pokazano na Schemacie C-2. 6. Ustawić amplitudę generatora na 2 Vpp ± 10%. 7. Ustawić żądaną częstotliwość generatora. 8. Porównać częstotliwość generatora z wartością wskazywaną przez komunikator lub program AMS. HART Comm.

1, 2, 4, 4

9. Wyjść z trybu symulacji przepływu. 10. Podłączyć wyświetlacz LCD (jeżeli dotyczy) do układu elektronicznego, dokręcając dwie śruby mocujące. 11. Nałożyć pokrywę komory układu elektronicznego.

UWAGA W celu ręcznego odłączenia czujnika ze względów ostrożności należy zastosować się do instrukcji „Wymiana obudowy układu elektronicznego” na stronie 5-15.


Schemat C-2. Zaciski testowe częstotliwości i masy

Uziemienie

Test Frequency In Zacisk testowy 1

Obliczenie zmiennych wyjściowych na podstawie częstotliwości wejściowej Poniższe równania służą do weryfikacji natężenia przepływu lub sygnału 4-20 mA w danym zakresie kalibracji przy znanej częstotliwości wejściowej. Należy wybrać odpowiednie równanie w celu zweryfikowania natężenia przepływu objętościowego, natężenia przepływu masowego, sygnału wyjściowego 4-20 mA lub jednostek specjalnych. Przykładowe obliczenia rozpoczynające się na stronie C-6 wyjaśniają, jak korzystać z równań. Weryfikacja natężenia przepływu Dla danej częstotliwości F (Hz) i współczynnika K (skompensowanego) natężenie przepływu Q oblicza się ze wzoru: Q = F(Hz)/(KxCx) gdzie Cx jest przelicznikiem jednostki (Tabela C-1 na stronie C-5) Weryfikacja natężenia przepływu w warunkach standardowych lub normalnych Q = F(Hz)x((stosunek gęstości)/(KxCx)) Weryfikacja natężenia przepływu masowego Dla danej częstotliwości F (Hz) i współczynnika K (skompensowanego) natężenie przepływu masowego M oblicza się ze wzoru:

gdzie C jest przelicznikiem jednostki, a ρ gęstością medium w warunkach procesowych: M = F(Hz)/(KCx) gdzie Cx jest przelicznikiem jednostki przy wykorzystaniu gęstości ρ (Tabela C-1 na stronie C-5) Weryfikacja sygnału wyjściowego 4-20 mA Dla danej częstotliwości F (Hz) i współczynnika K (skompensowanego) natężenie prądu wyjściowego I oblicza się ze wzoru:


gdzie Cx jest przelicznikiem jednostki (Tabela C-1 na stronie C-5), URV górną wartością graniczną zakresu pomiarowego (jednostki użytkownika), a LRV dolną (jednostki użytkownika). Weryfikacja sygnału wyjściowego w jednostkach specjalnych W przypadku jednostek specjalnych należy najpierw podzielić współczynnik konwersyjny jednostki podstawowej Cx przez współczynnik jednostki specjalnej. C20 = Cx/ przelicznik jednostki specjalnej (Tabela C-1 na stronie C-5). Tabela przeliczników jednostek (jednostka użytkownika w przeliczeniu na 1 gal/s) Dane w poniższej tabeli służą do obliczania częstotliwości przy zastosowaniu jednostek zdefiniowanych przez użytkownika. Tabela C-1. Przeliczniki jednostek Cx

Jednostka (w Przelicznik warunkach rzeczywistych) C1 gal/s 1.00000E+00 C2 gal/m 1.66667E-02 C3 gal/h 2.77778E-04 C4 Impgal/s 1.20095E+00 C5 Impgal/m 2.00158E-02 C6 Impgal/h 3.33597E-04 C7 L/s 2.64172E-01 C8 L/m 4.40287E-03 C9 L/h 7.33811E-05 C10 CuMtr/m 4.40287E-00 C11 CuMtr/h 7.33811E-02 C12 CuFt/m 1.24675E-01 C13 CuFt/h 2.07792E-03 C14 bbl/h 1.16667E-02 C15 kg/s C10*60/ρ C16 kg/h C11/ρ C17 lb/hC C13/ρ C18 shTon/h C17X2OOO C19 mTon/h C-|6X1OOO C20 J. SPECJALNA Cx/przelicznik jednostki specjalnej* ρ = gęstość medium w warunkach rzeczywistych * Współczynnik konwersyjny jednostki specjalnej


PRZYKŁADY Poniższe przykłady mają na celu zilustrowanie sposobu wykonywania obliczeń, które mogą okazać się konieczne w aplikacji użytkownika. W pierwszych trzech przykładach zastosowano jednostki angielskie. W kolejnych trzech przykładach zastosowano jednostki układu SI.

Jednostki angielskie Przykład 1 (jednostki angielskie) Medium = Woda Średnica = 3” Ciśnienie = 100 psig URV = 500 gpm LRV = 0 gpm C2 = 1,66667E-02 (z Tabeli C-1 na stronie C-5) Częstotliwość drgań przegrody = 75 Hz Współczynnik K (skompensowany) = 10,79 (przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS) Q = F(Hz)/ (K x C2) = 75,00/(10,79 x 0,0166667) = 417,1 gpm Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 75,00 Hz odpowiada natężenie przepływu 417,1 gpm. Dla danej częstotliwości wejściowej można także obliczyć wyjściowe natężenie prądu. Do tego celu zostanie wykorzystany powyższy przykład z częstotliwością wejściową o wartości 75,00 Hz: Fin=75,00 Hz URV=500 gpm LRV=0 gpm

Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 75,00 Hz odpowiada natężenie prądu wyjściowego 17,34 mA. Przykład 2 (jednostki angielskie) Medium = Para nasycona URV = 40000 lb/h Średnica = 3” LRV = 0 lb/h Ciśnienie = 500 psia C17 = C13/r (Tabela C-1 na stronie C-5) Temperatura rzecz. = 467 °F Gęstość (r) = 1,078 lb/cu-ft Lepkość = 0,017 cp Częstotliwość drgań przegrody = 400 Hz Współczynnik K (skompensowany) = 10,678 (przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS) M = F(Hz) / (K x C17) = 400/ {10.678 3 (C13/r)} = 400/{10.678 3 (0.00207792/1.078)} = 400/(10.678 3 0.0019276)


= 19271,2 lb/h Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 400 Hz odpowiada w danej aplikacji natężeniu przepływu 19271,2 lb/h. Dla danej częstotliwości wejściowej można także obliczyć wyjściowe natężenie prądu. Do tego celu zostanie wykorzystany przykład ze strony C-6 z częstotliwością wejściową o wartości 300 Hz: URV = 40000 lb/h LRV= 0 lb/h Fin(Hz) = 300,00

Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 300,00 Hz odpowiada natężenie prądu wyjściowego 9,83 mA. Przykład 3 (jednostki angielskie) Medium = Gaz ziemny URV = 5833 SCFM Średnica = 3” LRV = 0 SCFM Ciśnienie = 140 psig C20 = Cx/przelicznik jednostki specjalnej (z Tabeli C-1 na stronie C-5) Temperatura rzecz. = 50 °F Gęstość (ρ) = 0,549 lb/cu-ft (rzecz.) Lepkość = 0,01 cp Współczynnik K (skompensowany) = 10,797 (przy użyciu komunikatora opartego na protokole HART lub programu AMS) Q = F(Hz)/ (Kx Χ20) gdzie C20 = C12/10,71 = 700/{10,797 x (0,124675/10,71)} = 5569,4 SCFM Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 700,00 Hz odpowiada natężenie przepływu 5569,4 SCFM. Dla danej częstotliwości wejściowej można także obliczyć wyjściowe natężenie prądu. Do tego celu zostanie wykorzystany powyższy przykład z częstotliwością wejściową o wartości 200 Hz: URV= 5833 SCFM LRV= 0 SCFM Fin (Hz) = 200,00

= 8,36 mA Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 200,00 Hz odpowiada natężenie prądu wyjściowego 8,36 mA.


Jednostki SI Przykład 1 (jednostki układu SI) Medium = Woda URV = 2000 lpm Średnica = 80 mm LRV = 0 lpm Ciśnienie = 700 kPag C8 = 4,40287E-03 (z Tabeli C-1 na stronie C-5) Temperatura rzecz. = 60 °C Współczynnik K (skompensowany) = 10,772 (przy użyciu komunikatora opartego na protokole HART lub programu AMS) Q = F (Hz)/(K x C8) = 80/(10,722 x 0,00440287) = 1686,8 lpm Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 80,00 Hz w danej aplikacji odpowiada natężenie przepływu 1686,8 l/m. Dla danej częstotliwości wejściowej można także obliczyć wyjściowe natężenie prądu. Do tego celu zostanie wykorzystany powyższy przykład z częstotliwością wejściową o wartości 80,00 Hz: URV = 2000 lpm LRV = 0 lpm Fin (Hz) = 80,00

Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 80,00 Hz odpowiada natężenie prądu wyjściowego 17,49 mA. Przykład 2 (jednostki układu SI) Medium = Para nasycona URV = 3600 kg/h Średnica = 80 mm LRV = 0 kg/h Ciśnienie = 700 kPag C16 = C11/〉 ((z Tabeli C-1 na stronie C-5) Temperatura rzecz. = 170 °C Gęstość(〉) = 4,169 kg/cu-mtr (rzecz.) Lepkość = 0,015 cp Współczynnik K (skompensowany) = 10,715 (przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS) M = F(Hz) /(KxC16) = 650/{10,715x(C11/〉)} = 650/{10,715x(0,0733811/4,169)} = 650/(10,715x0,017602) =3446,4 kg/h Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 650,00 Hz odpowiada w danej aplikacji natężenie przepływu 3446,4 kg/h.


Dla danej częstotliwości wejściowej można także obliczyć wyjściowe natężenie prądu. Do tego celu zostanie wykorzystany wcześniejszy przykład z częstotliwością wejściową o wartości 275 Hz:

Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 275,00 Hz odpowiada natężenie prądu wyjściowego 10,48 mA. Przykład 3 (jednostki układu SI) Medium = Gaz ziemny URV = 10000 NCMH Średnica = 80 mm LRV = 0 NCMH Ciśnienie = 1000 kPag C20 = Cx/ przelicznik jednostki specjalnej (z Tabeli C-1 na stronie C-5) Temperatura rzecz. = 10 °C Gęstość(〉) = 9,07754 kg/cu-mtr (rzecz.) Lepkość = 0,01 cp Współczynnik K (skompensowany) = 10,797 (przy użyciu komunikatora opartego na protokole HART lub programu AMS) Q = F(Hz⁄(K ξ Χ20 , gdzie C20=C11/10,48 = 700/{10,797 x (0,0733811/10,48)} = 9259,2 NCMH Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 700,00 Hz w danej aplikacji odpowiada natężenie przepływu 9259,2 NCMH. Dla danej częstotliwości wejściowej można także obliczyć wyjściowe natężenie prądu. Dla powyższego przykładu i prądu 8,0 mA: URV= 10000 NCMH LRV= 0 NCMH Fin(Hz) = 375,00

Jak wynika z powyższego, częstotliwości wejściowej 375,00 Hz odpowiada natężenie prądu wyjściowego 11,94 mA.


Schemat 1-1: Drzewo menu przepĹ&#x201A;ywomierza Rosemount 8800D w komunikatorze HART


INDEKS Klasa dokładności Wartości graniczne natężenia przepływu powietrza Temperatura otoczenia Wyjście analogowe A-3 Dyrektywa ATEX Ciśnienie wsteczne Indeks bazowy

A-15 A-9 A-3 2-15, B-1 A-5 A-8

Jednostki przepływu - podstawowa konfiguracja 3-11 Rodzaj medium procesowego podstawowa konfiguracja 3-8 Połączenia kablowe 2-19 Dławik kablowy 2-13 Kalibracja 2-21, A-8 Atesty - Dyrektywa ATEX B-1 Zmiana orientacji obudowy 5-27 Kabel koncentryczny od strony układu elektronicznego 5-25 Przekazanie do eksploatacji 2-1, 51 Tłumienie zakłóceń w trybie współbieżnym A-17 Przyłącza osłony kablowej 2-13 Pierścienie uszczelniające pokrywy A-17 Tłumienie A-6 Kalibracja cyfrowo-analogowa 4-4 Procedura demontażu 5-12 Połączenia elektryczne A-17 Zagadnienia elektryczne Uziemienie 2-14 Wymiana płytek elektronicznych 5-13 Wymiana obudowy układu elektronicznego 5-15 Montaż układu elektronicznego 2-12 Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych A-16 Stopień ochrony obudowy A-4 Czas wykonania A-8 Tryb błędu 2-6 Alarm w trybie błędu A-6 Przełącznik trybu błędu 2-6 Atest ognioszczelności B-3 Kolejność dokręcania śrub kołnierzowych 2-12 Śruby kołnierzy 2-8 Montaż przepływomierza w wykonaniu kołnierzowym 2-11 Kalibracja przepływu A-8 Kierunek przepływu 2-8 Natężenie przepływu A-1 Jednostki natężenia przepływu 3-11 Uziemienie przepływomierza 2-12 Orientacja przepływomierza 2-3

zasilania przepływomierza 2-15, Dobór średnicy przepływomierza A-4 2-3 Ciśnienie - dopuszczalny zakres Regulacja częstotliwości A-3 A-3 Uszczelki 2-8 Przyłącza procesowe A-18 Zagadnienia ogólne 2-3 Temperatura procesowa A-2 Uziemienie obudowy przetwornika 2-14 Wpływ temperatury medium procesowego A-15 Transport 2-8 Zmienne procesowe 3-1 Konfiguracja sprzętowa 2-5 2-16 Wymiana podzespołów 5-11 Wyjście impulsowe 2-19 Płytki elektroniczne 5-13 Zdalny układ elektroniczny Zdalny układ elektroniczny Obudowa układu elektronicznego 5-15 procedury 5-23 A-15 Zdalny układ elektroniczny 5-23 Powtarzalność A-6 Czujnik 5-17 Czas odpowiedzi 5-27 Listwa zaciskowa 5-12 Zwrot materiału Przegląd konfiguracji 3-1 Atesty do pracy w obszarach niebezpiecznych A-15 Przegląd danych konfiguracyjnych 31 Instalacja w wysokich punktach 2-1, 5rurociągu 2-13 Bezpieczeństwo Obudowa A-17 1, C-1 Poziomy nasycenia A-6 Wilgotność - dopuszczalny zakres Regulacja skalowalnego wyjściowego A-7 sygnału impulsowego A-3 Instalacja, wymagania dotyczące Skalowanie kalibracji cyfrowodługości rur 2-5 analogowej 4-4 Atest ognioszczelności Zabezpieczenie przed zapisem A-7 ISSeP/CENELEC Instalacja czujnika 5-21 B-3 Instalacja czujnika - osiowanie 5-21, Komunikaty diagnostyczne wyświetlacza LCD 5-10 5-22 5-23 Wyświetlacz LCD A-4, C- Instalacja czujnika - docisk Wymiana czujnika 5-17 1 Instalacja wyświetlacza LCD 2-22 Czyszczenie powierzchni Średnica rury - zmiana 5-27 uszczelnienia komory czujnika 5-20 Demontowalny wspornik 5-18 Średnice A-1 Obciążenie - ograniczenia 2-15, Tłumienie zakłóceń w trybie szeregowym A-17 A-4 Medium procesowe A-1 Poziom przerwania pomiaru przy Medium procesowe - rodzaj 3-8 niskim natężeniu przepływu A-7 Wpływ pola magnetycznego A-16 Konfiguracja oprogramowania Mierzalne zakresy pomiarowe A-1 podstawowe czynności 2-21 Minimalne ciśnienie wsteczne A-5 Montaż 2-19, Diagnostyka oprogramowania 5-1 Stabilność A-15 A-18 Wpływ pozycji montażu A-16 Temperatura - dopuszczalny zakres A-2, AMateriały nie stykające się z medium procesowym A-17 3 Wymiana listwy zaciskowej 5-12 Powierzchnia pierścienia uszczelniającego 5-20 Licznik - sterowanie 3-5, 3Sygnały wyjściowe A-2 6 Testowanie sygnałów wyjściowych Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe A-7 2-23 Przekroczenie zakresu pomiarowego Instalacja zespołu zabezpieczenia A-7 Malowanie A-17 przeciwprzepięciowego 2-24 Dane metrologiczne A-15 Dane konstrukcyjne A-17 Zabezpieczenie przed zapisem 2-6 Wymagania dotyczące długości rur danych w przetworniku Włączenie/wyłączenie 2-5 Zasilanie 2-14, zabezpieczenia przed zapisu danych w przetworniku 2-6 A-4 Wpływ napięcia zasilania A-17 Rozwiązywanie problemów 5-27 Czas włączania A-6 Obciążenie dopuszczalne obwodu


Odcinki rurociągu po stronie dolotowej i wylotowej 2-4 VCR A-8 Instalacja pionowa 2-3 Wpływ drgań A-16 Osiowanie i montaż przepływomierza w wykonaniu bezkołnierzowym 2-8 Montaż przepływomierza w wykonaniu bezkołnierzowym z pierścieniami centrującymi 2-10 Okablowanie z elektronicznym licznikem/licznikiem 2-19


Znak graficzny (logo) Emerson jest znakiem handlowym i znakiem serwisowym firmy Emerson Electric Co. Nazwa „Rosemount” i logotyp Rosemount są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Rosemount Inc. Nazwa „PlantWeb” jest zarejestrowanym znakiem handlowym jednej ze spółek należących do grupy Emerson Process Management. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Emerson Process Management Rosemount Divison 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317 USA T (U.S.) 1-800-999-9307 T (International) (952) 906-8888 F (952) 949-7001 www.rosemount.com Emerson Process Management Flow Wiltonstraat 30 3905 KW Veenendaal Holandia Tel. +31 (0)318 495 555 Faks +31 (0)318 495 556 Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore 128461 T (65) 6777 8211 F (65) 6777 0947 Enquiries@AP.EmersonProcess.com © 2006 Rosemount Inc. All rights reserved. EMERSON. Process Management

MAN_8800D_00809-0114-4004_AA_2006-10_PL_W KOREKCIE  

Przepływomierz Rosemount 8800D Smart Vortex Na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki firma Rosemount Inc. udostępnia dwa bezpłatne numery tel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you