Page 1

748039-N

Rosemount Analytical Model 7001D, 7002D Monitor tlenu Instrukcja obs続ugi

Rosemount Analytical Inc. 4125 East La Palma Avenue Anaheim, California 92807-1802 714-986-7600 * FAX 714-577-8006 Czerwiec 1998 * 748039-S *

i


748039-N

ii


748039-N

Spis treœci Zalecenia bezpieczeñstwa ...........................................................................ii Spis ilustracji ............................................................................................... v Spis tabel ..................................................................................................... vi Specyfikacje ...............................................................................................vii Spe³nienie wymagañ................................................................................ viii ROZDZIA£ 1 : WPROWADZENIE ........................................................ 1

1.1 Modu³ wzmacniacza ........................................................................................ 1 1.2 Zestawy czujnika tlenu ................................................................................... 1 1.2.1 Zestawy czujnika tlenu dla modelu monitora 7001D .............................................. 3 1.2.2. Zestawy czujnika tlenowego dla modelu monitora 7002D ..................................... 3

Rozdzia³ 2. Instalowanie ............................................................................. 5 Czêœæ 1 - Instalowanie modelu 7001/7002D monitora tlenowego ........... 5 2.1 Przygotowanie urz¹dzenia.............................................................................. 5 2.2 Lokalizacja i monta¿ ....................................................................................... 5 2.3 Po³¹czenia elektryczne - Podstawowe zalecenia ........................................... 5

2.3.1. Po³¹czenia zasilania ................................................................................................... 6 2.3.2. Po³¹czenia uziemienia systemowego ......................................................................... 6 2.3.3. Po³¹czenia kabla czujnika ......................................................................................... 6 2.3.4.Po³¹czenia kabli wyjœciowych .................................................................................... 6 2.3.5. Po³¹czenia wyjœciowe alarmów ................................................................................. 7

Czêœæ 2 - Instalowanie zestawów czujnika tlenowego dla modelu 7001 monitora ................................................................................................. 11 2.4. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 639900 z czujnikiem ³adowalnym.............................................................................................................. 11 2.4.1. Monitorowanie wody zasilaj¹cej kocio³, innej wody o wysokiej czystoœci lub odpowietrzonej wody morskiej .................................................................................... 11 2.4.2. Monitorowanie odtlenionej solanki do zalewania odwiertów. ............................. 11

2.5. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 623712 z zespo³em zanurzeniowym i czujnikiem nie³adowalnym. ...................................................... 11

CZÊŒÆ 3 - Instalowanie zestawów czujnika tlenowego dla modelu monitora 7002D ........................................................................................... 18 2.7. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 639901 lub P/N 646626 z zespo³em zanurzeniowym i czujnikiem ³adowalnym ................................... 18 ............................................................................................................................... 18 iii


748039-N

2.8. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 639902 lub P/N 646627 z zespo³em przep³ywu z kompensacj¹ ciœnienia i czujnikiem ³adowalnym. . 21 2.9 Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 639903 z zespo³em zanurzeniowym 45o i czujnikiem ³adowalnym .......................................................... 21 2.10. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego z zespo³em zanurzeniowym i nie³adowalnym czujnikiem P/N 623714......................................................... 22 2.11. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 623713 z komor¹ ciek³¹ i czujnikiem nie³adowalnym ............................................................................. 23 2.13 Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 624741 z os³on¹ i czujnikiem zrównowa¿onym ..................................................................................... 23 2.14. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 624742 z zespo³em szybkiej odpowiedzi i czujnikiem zrównowa¿onym ............................................ 26

..................................................................................................................... 29

ROZDZIA£ 3 - URUCHOMIENIE I KALIBROWANIE .................... 29

3.1 Uruchomienie systemu i wstêpne kalibrowanie powietrzem .................... 29 3.2 Kalibrowanie modelu 7001D ........................................................................ 32 3.2.1. Kalibrowanie do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie o wysokiej czystoœci32 3.2.2. Kalibrowanie pomiaru tlenu rozpuszczonego w odpowietrzonej wodzie morskiej 33 3.2.3. Kalibrowanie pomiaru tlenu rozpuszczonego w odtlenionej solance do zalewania odwiertów ....................................................................................................................... 33 ............................................................................................................................................. 33

3.3. Kalibrowanie modelu 7002D ....................................................................... 33 3.3.1. Pomiar w wodzie morskiej lub solance : Kalibrowanie powietrzem do odczytu rozpuszczonego tlenu w ppm na masê (mg/l) .............................................................. 34 3.3.2. Kalibrowanie przez analizê chemiczn¹ do odczytu rozpuszczonego tlenu w ppm na masê (mg/l) ................................................................................................................ 36 3.3.3. Kombinacja analiz chemicznych i kalibrowania powietrzem do odczytu rozpuszczonego tlenu w ppm na masê (mg/l) ........................................................................... 36 3.3.4. Kalibrowanie powietrzem do odczytu rozpuszczonego tlenu w procentach nasycenia. ............................................................................................................................... 37

ROZDZIA£ 4 - PRACA ........................................................................... 39

4.1. Rutynowa praca ............................................................................................ 39 4.3. Czêstotliwoœæ kalibrowania ......................................................................... 39 4.3 Czêstotliwoœæ ³adowania czujnika .............................................................. 39

ROZDZIA£ 5 - ZASADA DZIA£ANIA ................................................. 41

5.1. Teoria elektrochemiczna .............................................................................. 41 5.1.1. Czujnik tlenowy ³adowalny lub nie³adowalny ...................................................... 41 5.1.2. Czujnik zrównowa¿ony ........................................................................................... 41

5.2. Praktyczne aspekty pomiaru rozpuszczonego tlenu. ................................ 41 5.2.1. Zmienne, które wp³ywaj¹ na pomiar ..................................................................... 41

iv


748039-N 5.2.2. Wzajemna zale¿noœæ jednostek pomiarowych ...................................................... 43 5.2.3 Odczyt rozpuszczonego tlenu w czêœciach w masie ............................................... 44 5.2.4. Odczyt tlenu rozpuszczonego w procentach nasycenia ........................................ 44

ROZDZIA£ 6 - KONSERWACJA CZUJNIKA .................................... 47 6.1. Czujniki ³adowalne ....................................................................................... 47 6.1.1. £adowanie czujnika ................................................................................................. 47 6.1.2 Odœwie¿enie katody .................................................................................................. 50 6.1.2.1 Zestaw separator komory (P/N 637358)............................................................... 50

6.2. Czujniki nie³adowalne .................................................................................. 51

ROZDZIA£ 7 - SERWIS .......................................................................... 53

7.1. Sprawdzenie systemu ................................................................................... 53 7.2. Sprawdzanie czujnika i kabla ..................................................................... 54 7.3. Sprawdzanie nie³adowalnego czujnika i kabla .......................................... 54 7.4. Sprawdzanie elektroniki .............................................................................. 56

ROZDZIA£ 8 - CZʌCI ZAMIENNE ................................................... 59 8.1. Kierunek wymiany p³yty g³ównej ............................................................... 59 8.2. Zwrot uszkodzonych czêœci do producenta ................................................ 59 8.3. Wybrane czêœci zamienne ............................................................................ 59

ILUSTRACJE 1-1 Monitor tlenowy model 7001D...................................................................... ix 1-2 Monitor tlenowy model 7002D....................................................................... 2 2-1 Po³o¿enie z³¹czy na p³ycie zasilacza .............................................................. 8 2-2 Po³¹czenia rejestratora potencjometrycznego z niestandardowym zakresem..................................................................................................................... 10 2-3 Typowe przyk³ady po³¹czenia monitora tlenowego w szeregu z kilkoma urz¹dzeniami z wejœciem pr¹dowym ............................................................. 10 2-4 Wymiary zewnêtrzne i monta¿owe komory przep³ywowej ...................... 13 2-5 Typowa instalacja komory przep³ywowej do monta¿u w panelu............. 13 2-6 Typowa instalacja przemys³owa .................................................................. 14 2-7 Typowa instalacja do zalewania odwiertów ............................................... 14 2-8 Instalacja zestawu czujnika tlenowego P/N 623712 z zespo³em zanurzeniowym i czujnikiem nie³adowalnym ............................................................ 15 2-9 Instalacja zestawu czujnika tlenowego P/N 623711 z komor¹ przep³ywow¹ i czujnikiem nie³adowalnym ..................................................................... 16 2-10 Instalacja zestawu czujnika tlenowego P/N 639901 lub P/N 646626 z zespo³em zanurzeniowym i czujnikiem ³adowalnym ................................... 17 2-11 Instalacja zestawu czujnika tlenowego P/N 639902 lub P/N 646627 z zespo³em przep³ywowym z kompensacj¹ ciœnienia i czujnikiem ³adowalnym .................................................................................................................... 19 v


748039-N

2-12 Instalacja zestawu czujnika tlenowego P/N 639903 z zespo³em zanurzeniowym 45 i czujnikiem ³adowalnym ............................................................ 20 2-13 Instalacja zestawu czujnika tlenowego P/N 623714 z zespo³em zanurzeniowym i czujnikiem nie³adowalnym ............................................................ 24 2-14 Instalacja zestawu czujnika tlenowego P/N 623713 z komor¹ przp³ywow¹ i czujnikiem nie³adowalnym ..................................................................... 25 2-15 Czujnik zrównowa¿ony .............................................................................. 27 2-16 Instalacja czujnika tlenowego P/N 623741 z os³on¹ i czujnikiem zrównowa¿onym ........................................................................................................... 28 3-1 Prze³¹czniki i ustawienia na p³ycie wyœwietlacza ...................................... 30 3-2 Rozpuszczalnoœæ tlenu w wodzie o ró¿nym stopniu zasolenia .................. 35 5-1 Konfigurowanie czujnika tlenowego ³adowalnego .................................... 38 5-2 Rozpuszczalnoœæ tlenu w wodzie nasyconej powietrzem w funkcji temperatury ................................................................................................................ 45 6-1 Monta¿ czujnika ............................................................................................ 48 7-1 Oczekiwany odczyt wyœwietlacza w funkcji rezystancji bocznikowej dla modelu 7001D monitora .................................................................................. 52 7-2 Oczekiwany odczyt wyœwietlacza w funkcji rezystancji bocznikowej dla modelu 7002D monitora .................................................................................. 57 TABELE 7-1 Przewodnik po wykrywaniu i usuwaniu usterek, problemy czujnika ³adowalnego ............................................................................................................. 55 7-2 Przewodnik po wykrywaniu i usuwaniu usterek, problemy czujnika nie³adowalnego ......................................................................................................... 55

vi


748039-N SPECYFIKACJE - Modele 7001D i 7002D Zakres pracy 7001D wyœwietlacz panelowy

0 do 199.9 ppb w masie

7002D wyœwietlacz panelowy

0 do 19.99 ppm w masie

Temperatura próbki :

0 do 44oC

Temperatura otoczenia :

-29oC do 50oC dla analizatora 0oC do 44oC dla czujnika

WilgotnoϾ otoczenia :

do 95% wilgotnoœci wzglêdnej nieskondensowanej

LiniowoϾ systemu :

dla sta³ej temperatury próbki : ±1% pe³nej skali SPECYFIKACJE CZUJNIKA

StabilnoϾ czujnika :

±1% pe³nej skali przy podanej temperaturze przez 24h.

Kompensacja temperatury czujnika :

0oC do 44oC, ±6% odczytu 15oC do 32oC, ±3% odczytu na ka¿de 16oC zakresu, ±4% odczytu 90% w 20s dla czujników ³adowalnych i nie³adowalnych 90% w 60s dla czujnika zrównowa¿onego 0 do 345kPa **

Czas odpowiedzi czujnika : Ciœnienie próbki czujnika :

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE Zasilanie : Odczyt :

107 do 127 VAC, 50/60 Hz przy 0.2A lub 214 do 254 VAC, 50/60 Hz przy 0.1A, wyb. prze³¹cz. wyœwietlacz cyfrowy

Wyjœcie :

wyjœcie potencjometryczne, wybiearny zakres model 7001D : 0 do 200, 0 do 100 lub 0 do 50ppb model 7002D : 0 do 20, 0 do 10 lub 0 do 2 ppm Wybierane napiêcie : 0 do 10V, 0 do 5V lub 0 do 1 V. Minimalne obci¹¿enie dla wyjœcia potencj. 2kOm modu³ izolowanego wyjœcia pr¹dowego 621023 z wybier. wyjœciem 0 do 20mA lub 4 do 20mA w takim samym zakresie jak wyjœcie potencjometryczne. Maksymalne obci¹¿enie dla wyjœcia pr¹dowego 600om.

* specyfikacje podne dla temperatury pracy 25oC ** z roz³adowaniem atmosferycznym próbki

vii


748039-N SPECYFIKACJE KONSTRUKCYJNE Monta¿ obudowy: Klasyfikacja obudowy :

standardowy monta¿ panelowy, opcjonalny monta¿ powierzchn. opcjonalny monta¿ na rurze obudowa spe³nia wymagania NEMA-4X

Klasyfikacja elektryczna :

ogólnego zastosowania, opcjonalne czyszczenie powietrzem zarojektowany do typu NFPA-496 typ Z

Waga :

1.9 kg

Maksymalna odleg³oœæ miêdzy czujnikiem i monitorem

304,8m SPECYFIKACJE ALARMÓW

Model 7001D :

0 do 200, 0 do 100, 0 do 50 ppb

Model 7002D :

0 do 20, 0 do 10 lub 0 do 2 ppm

Styki alarmu :

dwa niezale¿nie nastawiane styki przekaŸników

Wartoœci styków (obci¹¿enie rezystancyjne)

maksymalne napiêcie prze³¹czane : 250VAC, 30VDC maksymalny pr¹d prze³¹czania : 3A

Strefa nieczu³oœci :

nastawiana od mniej ni¿ 1% do 20% zakresu przy ustawionym poziomie

PowtarzalnoϾ :

±0,1% zakresu

SPE£NIENIE WYMAGAÑ * Model 7001D i 7002D monitora tlenowego s¹ zaprojektowane, aby spe³niæ wymagania amerykañskich standardów w zakresie zabezpieczenia przez pora¿eniem elektrycznym, zak³óceniami mechanicznymi i po¿arem w obszarze bezpiecznym. Przyrz¹d musi byæ zainstalowany zgodnie z zaleceniami NEC, ANSI/NFPA 70 i/lub wszelkich narodowych i lokalnych uregulowañ oraz obs³ugiwany i konserwowany w zalecany sposób. * Opcjonalne czyszczenie powietrzem, kiedy zainstalowane z elementów dostarczonych przez u¿ytkownika, jest zaprojektowane aby spe³niæ warunki zabezpieczenia obudowy przyrz¹du typu Z dla standardu ANSI/NFPA 496-1986. To zmniejsza klasyfikacjê z klasy I, podgrupy 2 (normalnie bezpiecznej) do bezpiecznej, która pozwala na instalacjê w po³o¿eniu sklasyfikowanym jako klasa I, grupa A,B,C,D, podgrupa 2. Ta metoda zabezpieczenia jest opisana w artykule 500-2 NEC, ANSI/NFPA 70. * Czujniki tlenowe i kable po³¹czeñ u¿ywanych z monitorami 7001D i 7002D s¹ konieczne w normalnej pracy i spe³niaj¹ wymagania artyku³u 501-3 (b)(1) c i 501-4 (b). Z wyj¹tkiem NEC, ANSI/NFPA 70-1987, do instalowania w klasie I, grupie A,B,C,D, podgrupie 2.

viii


748039-N

Rys. 1-1 Model 7001D monitora tlenowego

ix


748039-N

x


Instrukcja 015-748039-N

ROZDZIA£ 1 : WPROWADZENIE Modele 7001D i 7002D monitorów tlenu (Rys 1-1) automatycznie i w sposób ci¹g³y mierz¹ stê¿enie tlenu rozpuszczonego w wodzie lub roztworze niewodnym. Okreœlenie stê¿enia opiera siê na pomiarze pr¹du elektrycznego wytwarzanego przez czujnik amperometryczny w kontakcie z próbk¹. Monitory posiadaj¹ bezpoœredni odczyt tlenu rozpuszczonego na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej. Model 7001D posiada odczyt w ppb(10-9) na wagê, podczas gdy model 7002D ma odczyt w ppm (10-6). Standardowo przyrz¹d posiada alarmy i wyjœcie potencjometryczne. Zakres pe³nej skali alarmów i wyjœcia potencjometrycznego s¹ wybierane niezale¿nie od siebie. Dlatego mo¿na zmieniaæ zakres wyjœcia potencjometrycznego bez potrzeby zmiany ustawionych alarmów. System monitorowania tlenu sk³ada siê z czujnika, komory i modu³u wzmacniacza. Czujnik jest umieszczony w komorze i do³¹czony do wzmacniacza wieloparowym kablem ekranowanym.

1.1 Modu³ wzmacniacza

Modu³ wzmacniacza przetwarza sygna³ wyjœciowy czujnika na bezpoœredni odczyt rozpuszczonego tlenu w ppb (model 7001D) lub ppm (model 7002D). Zawiera tak¿e obwody do pomiaru pr¹du, sterowania prac¹, wyœwietlacz cyfrowy, alarmy i dostarcza sygna³ wyjœciowy. Modu³ jest zaprojektowany do monta¿u panelowego. Zestaw akcesorii (P/N 622622) pozwala na zamontowanie modu³u wzmacniacza na pionowej lub poziomej rurze. Zestaw akcesorii (P/N 652117) pozwana na monta¿ na œcianie (powierzchni). Opcjonalne czyszczenie powietrza zosta³o przewidziane, tak aby spe³niæ wymagania czystoœci powietrza NFPA 496 typ Z (patrz specyfikacja). P³yta dodatkowa (P/N 621023) posiada izolowane wyjœcie pr¹dowe 0 do 20mA lub 4 do 20mA.

1.2 Zestawy czujnika tlenu

Zestawy czujnika tlenu s¹ dostarczane zgodnie z zamówieniem. Ka¿dy zawiera albo czujnik ³adowalny albo nie³adowalny oraz albo zestaw zanurzeniowy albo komorê przep³ywow¹. Konstrukcja czujnika oraz komory przep³ywowej i zestawu zanurzeniowego dostêpne s¹ z ró¿nych materia³ów. £adowalne czujniki tlenowe s¹ dostêpne z polipropylenu lub z RYTON-u* wraz z wspó³pracuj¹cym sprzêtem z PCW lub RYTONu. Nie³adowalne czujniki tlenowe dostêpne s¹ z polipropylenu wraz ze sprzêtem z PCW. Czujniki z korpusami z polipropylenu s¹ bardziej odporne na warunki bardziej ekstremalne i na obecnoœæ wêglowodorów w strumieniu próbki. Czujniki z korpusami z RYTON-u s¹ bardziej odporne na zwi¹zki organiczne, ale maj¹ pewne ograniczenia w odpornoœci na pewne sk³adniki organiczne (patrz uwaga poni¿ej).

* RYTON jest zarejestrowanym znakiem towarowym Philips Petroleum Company dla ich polimeru polisiarczku fenylenu. Jest odporny na 30% roztwór kwasu siarkowy, 85% roztwór kwasu fosforowego, 30% roztwór wodorotlenku sodowego, benzynê, alkohole alifatyczne, estry, etery i ketony jak równie¿ na aminy aromatyczne. Nie jest przewidziany do pracy w œrodowisku silnie utleniaj¹cym, aminów alifatycznych, chlorowanych wêglowodorów lub azotynów alifatycznych, aldehydów i nitrosk³adników.

1


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 1-2. Monitor tlenu model 7002D

2


Instrukcja 015-748039-N 1.2.1 Zestawy czujnika tlenu dla modelu monitora 7001D Zestaw czujnika tlenowego z zespo³em do szybkiej odpowiedzi na przep³yw cieczy, P/N 639900 (komora PCW, ³adowalny czujnik polipropylenowy) Komora przep³ywowa (P/N 627866) jest w tym zestawie zaprojektowana odpowiednio do poziomu ppb rozpuszczonego tlenu w wodzie. Próbka wchodzi do komory przez dyszê i uderza bezpoœrednio na membranê czujnika, który daje szybk¹ odpowiedŸ, nastêpnie roz³adowuje siê przy ciœnieniu atmosferycznym. Nominalny przep³yw wynosi 250 do 500 cm3/min. Typowe strumienie próbki zawieraj¹ : wodê wysokiej czystoœci, tak¹ jak wodê zasilaj¹c¹ kot³y, odpowietrzon¹ wodê morsk¹ w procesie wyparnego odsalania i odtlenion¹ solankê taka jak u¿ywan¹ do zalewania odwiertów. Zestaw czujnika tlenowego z zespo³em do szybkiej odpowiedzi, P/N 623711 (komora PCW, czujnik polipropylenowy nie³adowalny) Ten zestaw jest u¿ywany w takich samych aplikacjach jak opisany powy¿ej zestaw P/N 639900. Zestaw czujnika tlenowego z zespo³em zanurzeniowym, P/N 623712 (komora PCW, czujnik polipropylenowy nie³adowalny) Zespó³ zanurzeniowy w tym zestawie wystawia membranê czujnika i kompensator bezpoœrednio na próbkê, bez komory przep³ywowej, zabezpieczaj¹c z³¹cze od styku z próbk¹. 1.2.2. Zestawy czujnika tlenowego dla modelu monitora 7002D Zestaw czujnika tlenowego z zespo³em przep³ywu z kompensacj¹ ciœnienia, P/N 639902 (komora PCW, czujnik polipropylenowy ³adowalny) lub P/N 646627 (Komora RYTON, czujnik ³adowalny RYTON) Typowym zastosowaniemi zestawów P/N 639902 i P/N 646627 jest monitorowanie wody naturalnej, wody uzdatnionej i œcieków. Zestawy te mog¹ byæ tak¿e u¿ywane, kiedy model 7002D jest ustawiony do monitorowania niewodnych strumieni procesowych. Zespó³ do kompensacji ciœnienia u¿ywany w tych zestawach pozwala na monta¿ czujnika w strumieniu próbki o zmiennym ciœnieniu, przy ciœnieniu a¿ do 50psig. Typowym zastosowaniem jest monitorowanie przep³ywu w zespole przep³ywu do³¹czonym bezpoœrednio do ruroci¹gu procesu. Alternatywne zastosowanie wymaga zmniejszenia ciœnienia do ciœnienia atmosferycznego, gdzie wielkoœæ roz³adowania jest wysoka. Czujnik reaguje na czêœciowe ciœnienie tlenu w przep³ywaj¹cej próbce. Jeœli ca³kowite ciœnienie zmienia siê czêœciowe ciœnienie tlenu zmienia siê proporcjonalnie i czujnik odpowiada stosownie. Zestawy czujników tlenowych z zespo³em zanurzeniowym, P/N 639901 (komora PCW, czujnik ³adowalny polipropylenowy), P/N 646626 (komora RYTON, czujnik ³adowalny RYTON) lub P/N 639903 (Komora PCW, czujnik polipropylenowy ³adowalny) Typowymi zastosowaniami dla tego zestawu s¹ : monitorowanie wody naturalnej, wody uzdatnianej, œcieków, strumienie procesu niewodnego i procesu oczyszczania œcieków. Zespó³ zanurzeniowy pozwala na umieszczenie czujnika na g³êbokoœci w zbiorniku,otwartym kanale lub strumieniu przy maksymalnym ciœnieniu 50psig (345 kPa), odpowiadaj¹cym g³êbokoœci ok. 30 m wody.

3


Instrukcja 015-748039-N Zestaw czujnika tlenowego P/N 639903 pierwotnie by³ zaprojektowany do wspó³pracy z procesem UNOX* do oczyszczania œcieków przez Linde Division of Union Carbide Corporation. Metoda powoduje wprowadzenie czystego tlenu do zanieczyszczonej wody w systemie zamkniêtego zbiornika. Zestaw zawiera zespó³ do zanurzenia pod k¹tem 45o. Zestaw czujnika tlenowego z zespo³em do przep³ywu cieczy/gazu, P/N 623713 (Komora PCW, czujnik polipropylenowy nie³adowalny) Zestaw czujnika tlenowego P/N 623713 mo¿e byæ u¿ywany w tych samych zastosowaniach co zestawy P/N 639901 i P/N 646626 opisane na poprzedniej stronie, po warunkiem, ¿e materia³y konstrukcyjne s¹ odpowiednie dla próbki. Komora przep³ywowa u¿ywana z tym zestawem, P/N 622860, ma taki sam cel jak komory przep³ywowe szybkiej odpowiedzi cieczowa i szybkiej odpowiedzi gazowa dla czujników ³adowalnych. Zestaw czujnika tlenowego z zespo³em zanurzeniowym, P/N 623714 (Komora PCW, czujnik polipropylenowy nie³adowalny) Zestaw czujnika tlenowego P/N 623714 mo¿e byæ u¿ywany w tych samych zastosowaniach, co zestaw P/N 639901 i P/N 646626 opisane na poprzedniej stronie, po warunkiem, ¿e materia³y konstrukcyjne s¹ odpowiednie dla próbki. Zespó³ zanurzeniowy u¿ywany z tym zestawem, P/N 622855, ma taki sam cel jak zespó³ zanurzeniowy dla czujników ³adowalnych z tym wyj¹tkiem, ¿e nie jest dostêpny dodatkowy kabel. Zestaw czujnika tlenowego z os³on¹ P/N 624741 (os³ona PCW, czujnik zrównowa¿ony) Typowe zastosowania dla zestawu 624741 to monitorowanie przemys³owej wody uzdatnionej i œcików, szczególnie wtórnego uzdatniania œcieków. Os³ona u¿ywana w tym zestawie zabezpiecza membranê od mo¿liwych uszkodzeñ spowodowanych przep³ywem sta³ych i ciê¿kiego mieszania w strumieniach próbki zwykle maj¹cych miejsce w tych zatosowaniach. Zestaw czujnika tlenowego z zespo³em szybkiej odpowiedzi cieczowej, P/N 624742 (komora PCW, czujnik zrównowa¿ony) Próbka wchodzi do komory przez dyszê i uderza bezpoœrednio w membranê czujnika dla szybkiej odpowiedzi, nastêpnie roz³adowuje siê do ciœnienia atmosferycznego. Nominalna wartoœæ przep³ywu wynosi 2 do 5 cm3/s. Czujnik i komora przep³ywowa s¹ tak zaprojektowane, aby zminimalizowaæ jej objêtoœæ i dlatego dostarcza szybkiej odpowiedzi pomimo ma³ych wielkoœci przep³ywu. Zestaw czujnika tlenowego z zespo³em kompensacji ciœnienia, P/N 624743 (komora PCW, czujnik zrównowa¿ony) Zespó³ kompensacji ciœnienia przep³ywu u¿ywany w tym zestawie pozwala zamontowaæ czujnik w strumieniu próbki o zmiennym ciœnieniu, przy ciœnieniu a¿ do 50psig (345 kPa). Typowym zastosowaniem jest monitoring z zespo³em przep³ywu w³¹czonym bezpoœrednio w rurê strumienia procesu. Alternatywne zastosowanie wymaga zmniejszenia ciœnienia do ciœnienia atmosferycznego, gdzie wielkoœci roz³adowania s¹ wysokie.

*UNOX jest znakiem towarowym Wastewater Treatment Systems of Union Carbide Corp., Danbury, Connecticut.

4


Instrukcja 015-748039-N

Rozdzia³ 2 Instalowanie Rozdzia³ drugi jest podzielony na trzy czêœci : Instalowanie modelu 7001/7002D monitora tlenowego, Instalowanie zestawów czujnika tlenowego dla modelu 7001 monitora oraz Instalowanie zestawów czujnika tlenowego dla modelu 7002D monitora. Odpowiednie instrukcje instalowania s¹ umieszczone na koñcu ka¿dej czêœci. Czujniki s¹ dostarczane zmontowane i na³adowane, gotowe do u¿ycia w konfiguracji ³adowalnej, nie³adowalnej lub zrównowa¿onej. Czujnik nie³adowalny jest nieprzerabialny. Czujniki ³adowalne i zrównowa¿one mog¹ byæ ³adowane lub odnawiane jeœli ich zu¿ycie jest marginalne w porównaniu do czasu przechowywania lub innych niezwyczajnych warunków. Nale¿y wybraæ w rozdziale 6.1.1 w³aœciw¹ metodê ³adowania. Kiedy czujnik jest œwie¿o zamontowany lub po procedurze ³adowania czujnik mo¿e wymagaæ do³adowania co trzy miesi¹ce. Nie ma powodów ograniczenia serwisowania czujnika ³adowalnego. Dlatego nie mo¿na podaæ dok³adnych czasów przechowywania lub pracy czujnika. Monitor jest dostarczony gotowy do pracy z czujnikiem ³adowalnym. Aby przestawiæ przyrz¹d do pracy z czujnikem nie³adowalnym lub zrównowa¿onym nale¿y sprawdziæ to w instrukcji 748597 lub 748169 umieszczonych na koñcu tej instrukcji.

Czêœæ 1 - Instalowanie modelu 7001/7002D monitora tlenowego 2.1 Przygotowanie urz¹dzenia

Rysunki konstrukcyjne i monta¿owe modu³u wzmacniacza s¹ podane w DWG 622617*. Rysunki konstrukcyjne i wymiarowe alternatywnego czujnika tlenowego s¹ podane w rozdziale 2.5 Po³¹czenia elektryczne i s¹ pokazane w DWG 622227.

2.2 Lokalizacja i monta¿

Czujnik nale¿y zamontowaæ w œrodowisku o temperaturze w dopuszczalnym zakresie od 0 do 44oC. Czujnik jest dostarczany zgodnie z zamówieniem w zestawie zawieraj¹cym zespó³ zanurzeniowy lub komorê przep³ywow¹. Zobacz w p. 2.5. Czujnik i wzmacniacz s¹ po³aczone wieloparowym kablem ekranowanym (P/N 193661). Dostarczany jest zgodnie z zamówieniem o wymaganej d³ugoœci do 305m. Modu³ wzmacniacza jest tak zaprojektowany, aby spe³niæ wymagania NEMA-4X i mo¿e byæ montowany na zewn¹trz. Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia wynosi -29oC do +50oC. Wzmacniacz nale¿y zamontowaæ w panelu albo zastosowaæ akcesoria do monta¿u na œcianie (P/N 652117) lub akcesoria do monta¿u na rurze (P/N 622622) zgodnie z potrzebami.

2.3 Po³¹czenia elektryczne - Podstawowe zalecenia

Schematy okablowania i inne rysunki s¹ umieszczone w kolejnoœci numerów z ty³u tej instrukcji. PRZESTROGA Niemetaliczna obudowa nie posiada uziemienia miêdzy po³¹czeniami. Nale¿y zastosowaæ tulejê uziemiaj¹c¹ i przewody ³¹cznika.

* Schematy okablowania i inne rysunki s¹ umieszczone na koñcu tej instrukcji.

5


Instrukcja 015-748039-N PRZESTROGA Nieu¿ywane wejœcia kabli musz¹ byæ dok³adnie uszczelnione w obudowie przeciwwybuchowej, tak aby zapewniæ szczelnoœæ w trosce o bezpieczeñstwo personelu i wymagania ochrony œrodowiska. Plastikowe os³ony s¹ tylko zabezpieczeniem do transportu. Nale¿y zastosowaæ siê do wszystkich zaleceñ zawartych w notatkach na rysunku DWG 622617 przy wykonywaniu instalacji. UWAGA Instalacja elektryczna musi byæ wykonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zaleceniami elektrycznymi. UWAGA W instalacjach wodoszczelnych spe³niaj¹cych wymagania NEMA-4X nale¿y stosowaæ wodoszczelne zamkniêcia i kielichy. 2.3.1. Po³¹czenia zasilania Modele monitorów 7001D i 7002D maj¹ mo¿liwoœæ wybrania napiêcia zasilania albo 107 do 127VAC albo 214 do 254 VAC, 50/60Hz. Nale¿y otworzyæ drzwi (patrz rys. 3.1) i odkrêciæ œruby mocuj¹ce p³ytê wyœwietlacza i podeprzeæ p³ytê wyœwietlacza, aby siê dostaæ do p³yty zasilacza. Nale¿y sprawdziæ, czy prze³¹cznik wyboru napiêcia zasilania jest ustawiony na prawid³ow¹ wartoœæ : 115 lub 230VAC. Zasilanie elektryczne do monitora jest doprowadzone dostarczonym przez klienta 3-przewodowym kablem, typ SJT o wielkoœci minimum 18AWG. Nale¿y prowadziæ kabel w rurce i do w³aœciwych otworów w obudowie monitora. Nale¿y do³¹czyæ kabel zasilania do taœmy TB5 na p³ycie zasilacza, jak pokazano na rys. 2-1 i DWG 622227. 2.3.2. Po³¹czenia uziemienia systemowego Zacisk uziemienia (GND) znajduje siê w analizatorze na p³ycie zasilacza. Patrz na rys. 2-1. Zacisk musi byæ do³¹czony przez uziemienie 3-przewodowego kabla zasilaj¹cego do dobrego uziemienia. 2.3.3. Po³¹czenia kabla czujnika Kabel czujnika (P/N 193661) jest dostarczany zgodnie z zamówieniem w ¿¹danej d³ugoœci a¿ do 305m. Jeœ³i u¿ywany jest d³ugi kabel powinien on byæ prowadzony do wzmacniacza w odpowiedniej rurce. Nale¿y do³¹czyæ koniec kabla wzmacniacza do taœmy z³¹czy T1 i T2 na p³ycie zasilacza jak pokazano na rys. 2-1 i DWG 622227. Drugi koniec kabla nale¿y do³¹czyæ do czujnika po zakoñczeniu instalacji czujnika. 2.3.4.Po³¹czenia kabli wyjœciowych OSTRZE¯ENIE Aby unikn¹æ zak³óceñ nie nale¿y prowadziæ kabli wyjœcia potencjometrycznego lub pr¹dowego w tej samej rurce co przewody zasilania lub kabel wyjœcia alarmowego.

6


Instrukcja 015-748039-N Jeœli u¿ywany jest rejestrator, sterownik lub inne urz¹dzenie wyjœciowe, nale¿y je pod³¹czyæ 2-przewodowym kablem ekranowanym 22AWG lub 24AWG. Kabel wyjœciowy nale¿y prowadziæ w rurce do modu³u wzmacniacza a do obudowy przez w³aœciwy otwór pokazany na DWG 622617, arkusz 2. Wyjœcie potencjometryczne 1. Przewody od ekranowanego kabla rejestratora nale¿y do³¹czyæ do zacisków VOLTAGE OUT + i VOLTAGE OUT - na TB3 na p³ycie zasilacza, rys. 2-1. Ekran nale¿y do³¹czyæ do SHD. 2. Drugi koniec kabla wyjœciowego nale¿y do³¹czyæ do zacisków rejestratora lub innego urz¹dzenia potencjometrycznego. a. dla urz¹dzeñ z zakresem od 0 do 1, od 0 do 5 lub od 0 do 10V nale¿y do³¹czyæ kabel bezpoœrednio do zacisków wejœciowych urz¹dzenia sprawdzaj¹c prawid³owoœæ polaryzacji. b. Dla urz¹dzeñ z poœrednimi zakresami, tj. miêdzy okreœlonymi wartoœciami nale¿y do³¹czyæ kabel do urz¹dzenia poprzez odpowiedni zewnêtrzny dzielnik napiêciowy, jak pokazano na rys. 2-2. P³yta izolowanego wyjœcia pr¹dowego 1. Nale¿y sprawdziæ, czy p³yta wyjœcia pr¹dowego (p³yta izolowana V/I), jeœli u¿ywana, jest prawid³owo umieszczona w swoim z³¹czu. Patrz rys. 2-1. Jeœli jest zamawiana oryginalnie z monitorem tlenowym to jest zainstalowana fabrycznie. 2. Przewody od ekranowanego kabla rejestratora nale¿uy do³¹czyæ do zacisków CURRENT OUT + i CURRENT OUT - na TB3 na p³ycie zasilacza, rys. 2-1. Ekran nale¿y do³¹czyæ do SHD. 3. Drugi koniec kabla wyjœciowego nale¿y do³¹czyæ do zacisków wejœciowych rejestratora lub innego urz¹dzenia z wejœciem pr¹dowym sprawdzaj¹c prawid³owoœæ polaryzacji. Jeœli u¿ywane jest 2 lub wiêcej urz¹dzeñ z wejœciem pr¹dowym, to nale¿y po³¹czyæ je szeregowo. Patrz rys. 2-2. PRZESTROGA Ca³kowita rezystancja wszystkich urz¹dzeñ wyjœciowych i kabli po³¹czeniowych nie mo¿e przekroczyæ 600 Om. 4.Poniewa¿ ¿aden z zacisków CURRENT OUT + oraz CURRENT OUT - nie jest uziemiony, pêtla pr¹dowa powinna byæ uziemiona w jakimœ punkcie. Punkt uziemienia powinien byæ wybrany tak, aby zminimalizowaæ zak³ócenia i inne niepo¿¹dane interakcje. 2.3.5. Po³¹czenia wyjœciowe alarmów Wyjœcie alarmowe posiada dwa zestawy styków przekaŸnika do uruchamiania alarmu i/lub funkcji sterowania procesem. Przewody z dostarczanych przez klienta systemów alarmowych nale¿y do³¹czyæ do zacisku TB4, jak pokazano na DWG 622227. Jeœli styki alarmu s¹ do³¹czone do jakiegoœ urz¹dzenia wytwarzajacego zak³ócenia o czêstotliwoœci radiowej (RFI) to powinny byæ one t³umione. Zalecany jest d³awik gasz¹cy (P/N 858728). Jeœli to mo¿liwe monitor powinien pracowaæ na innym Ÿródle zasilania, aby zminimalizowaæ wp³yw RFI.

7


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-1. Po³o¿enie z³¹czy na p³ycie zasilacza.

8


Instrukcja 015-748039-N Charakterystyka przekaŸnika alarmowego Wyjœcia HI ALARM i LO ALARM s¹ dostarczane przez dwa identyczne jednobiegunowe dwupo³o¿eniowe przekaŸniki. Styki przekaŸnika maj¹ nastêpuj¹ce parametry : 3A, 250VAC 3A, 30VDC ków.

Zdjêcie napiêcia z analizatora, takie jak przy zaniku napiêcia powoduje wy³¹czenie obydwu przekaŸni-

PrzekaŸnik alarmu górnego Cewka przekaŸnika HI ALARM jest w³¹czana, kiedy wyœwietlacz przechodzi w górê skali przez wartoœæ odpowiadaj¹c¹ ustawionemu poziomowi plus martwe pasmo. Cewka tego przekaŸnika jest wy³¹czana, kiedy wyœwietlacz przechodzi w dó³ skali przez wartoœæ odpowiadaj¹c¹ martwemu poziomowi minus martwe pasmo. PrzekaŸnik alarmu dolnego Cewka przekaŸnika LO ALARM jest w³¹czana, kiedy wyœwietlacz przechodzi w dó³ skali przez wartoœæ odpowiadaj¹c¹ ustawionemu poziomowi minus martwe pasmo. Cewka tego przekaŸnika jest wy³¹czana, kiedy wyœwietlacz przechodzi w górê skali przez wartoœæ odpowiadaj¹c¹ martwemu poziomowi plus martwe pasmo. Kasowanie alarmu Funkcje HI ALARM i LO ALARM posiadaj¹ automatyczny reset. Kiedy odczyt wyœwietlacza schodzi poza ustawione ograniczenia, odpowiadaj¹cy przekaŸnik jest w³¹czany. Kiedy odczyt wyœwietlacza powraca do dopuszczalnego zakresu przekaŸniki automatycznie wy³¹czaj¹ siê. Zastosowania odporne na uszkodzenia Przez odpowiednie po³¹czenie do styków przekaŸnika dwupo³o¿eniowego mo¿liwe jest uzyskanie styków zwartych lub rozwartych dla przekaŸnika w³¹czonego. Nastêpnie przekaŸnik wy³¹czony posiada odpowiednio styki rozwarte lub zwarte. W zastosowaniach odpornych na uszkodzenie wa¿ne jest, ¿eby u¿ytkownik rozumia³, jakie warunki obwodu s¹ wymagane w przypadku zaniku zasilania i wypadkowe wy³¹czenie przekaŸnika. Styki przekaŸnika powinny byæ odpowiednio pod³¹czone.

9


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-2. Po³¹czenia dla rejestratora potencjometrycznego z niestandardowym zakresem

Rys. 2-3. Typowy przyk³ad monitora tlenowego po³¹czonego szeregowo z kilkoma urz¹dzeniami z wejœciami pr¹dowymi

10


Instrukcja 015-748039-N

Czêœæ 2 - Instalowanie zestawów czujnika tlenowego dla modelu 7001 monitora Aby zainstalowaæ czujnik, nale¿y zajrzeæ do instrukcji w³aœciwego zestawu czujnika.

2.4. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 639900 z czujnikiem ³adowalnym

Wymiary zewnêtrzne i monta¿owe komory przep³ywowej s¹ podane na rys. 2-4. Aby zainstalowaæ komorê przep³ywow¹ i czujnik nale¿y skorzystaæ ze wskazañ odpowiednich dla aplikacji. 2.4.1. Monitorowanie wody zasilaj¹cej kocio³, innej wody o wysokiej czystoœci lub odpowietrzonej wody morskiej Komora przep³ywowa mo¿e byæ montowana za panelem systemu jakoœci wody lub w pobli¿u punktu próbkowania. Typow¹ instalacjê z monta¿em panelowym pokazano na rys.2-5. Orientacja Komorê przep³ywow¹ nale¿y montowaæ poziomo z wylotem do góry. Dziêki temu pêcherzyki gazu s¹ usuniête natychmiast po uruchomieniu i co zapobiega zamykaniu pêcherzyków gazu na powierzchni membrany czujnika podczas pracy. Przelew lewarowy Nale¿y zainstalowaæ odpowietrzenie przelewem lewarowym na wylocie próbki, aby komora przep³ywowa pozostawa³a ca³y czas nape³niona wod¹, nawet po wy³¹czeniu systemu. Temperatura próbki Chocia¿ zastosowana jest automatyczna kompensacja temperatury, dla najlepszej dok³adnoœci komora przep³ywowa powinna otrzymywaæ próbkê, która ma temperaturê 25 ±1oC. Jeœli nie jest to mo¿liwe, nale¿y u¿ywaæ próbki z temperatur¹ utrzymuj¹c¹ temperaturê ±5oC. Rys. 2-6A pokazuje zalecan¹ instalacjê z próbk¹ utrzymywan¹ w sta³ej temperaturze. Ry. 2-6B pokazuje zalecan¹ instalacjê bez tej funkcji. 2.4.2. Monitorowanie odtlenionej solanki do zalewania odwiertów. Typowy system próbkowania pokazano na rys. 2-7. Próbka do komory przep³ywowej jest uzyskiwana przez kurek w ruroci¹gu po stronie wylotowej pompy zalewaj¹cej. Zawór iglicowy jest u¿ywany do regulacji przep³ywu próbki. Instalowanie miernika przep³ywu w linii próbkowania jest zwykle niepraktyczne z powodu problemów z zarastaniem. Zamiast tego przep³yw jest mierzony po przepuszczeniu wylotu z komory do menzurki w okreœlonych odstêpach czasowych. Zalecana wielkoœæ przep³ywu w tych aplikacjach wynosi ok. 500 mm na minutê.

2.5. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 623712 z zespo³em zanurzeniowym i czujnikiem nie³adowalnym.

Ten zestaw sk³ada siê z nie³adowalnego czujnika tlenowego do pomiaru tlenu w fazie ciek³ej, zespo³u g³owicy zanurzeniowej, instrukcji instalowania i dobranego odpowiednio sprzêtu. Zaleca siê jego u¿ycie, kiedy czujnik fazy ciek³ej musi byæ wprowadzany przez œcianê zbiornika jak przy monitorowaniu przestrzeni zbiornika procesowego lub, kiedy proces w ruroci¹gu o wielkiej œrednicy jest monitorowany bezpoœrednio przez w³o¿enie czujnika przez rurê.

11


Instrukcja 015-748039-N Monta¿ zespo³u zanurzeniowego Patrz na rys. 2-8. Czujnik instaluje siê w zespole zanurzeniowym umieszczaj¹c cienk¹ toroidaln¹ uszczelkê gumow¹ na stronie po³¹czeniowej ko³nierza czujnika tlenowego ostro¿nie przesuwaj¹c j¹ nad korpusem czujnika i do³¹czaj¹c kabel do kabla czujnika u¿ywaj¹c odpowiednich z³¹czy. Koniec kabla wynurzaj¹c siê z gwintowanej czêœci zespo³u zanurzeniowego powinien nastêpnie zostaæ ostro¿nie wci¹gniêty, aby posadziæ czujnik we wg³êbieniu odbiorczym zespo³u zanurzeniowego. Teraz korek powinien byæ umieszczony na przodzie zespo³u zanurzeniowego i zakrêcony. W tym punkcie niebieska silikonowa zatyczka gumowa przesunê³a siê z kablem i nie siedzi w czêœci gwintowanej zespo³u zanurzeniowego. Nale¿y przytrzymaæ kabel i przesuwaæ wtyczkê a¿ si¹dzie mocno. Zespó³ zanurzeniowy jest teraz gotowy do po³¹czenia do 3/4” rury w sposób odpowiedni do miejscowych warunków. Zabezpieczenie kabla czujnika W sta³ych instalacjach kabel czujnika jest normalnie prowadzony w rurce dostarczonej przez klienta, która jest nakrêcana na 3/4” rurê ze z³¹czem NPT na koñcu zespo³u zanurzeniowego. Ciœnienie robocze : Monta¿ i orientacja :

maksymalne ciœnienie robocze 50 psig (345 kPa) wymiary urz¹dzenia i monta¿owe pokazano na rys. 2-8.

2.6. Instalowanie zespo³u czujnika tlenowego P/N 623711 z zespo³em przep³ywu ciek³ego i czujnikiem nie³adowalnym Ten zestaw sk³ada siê z nie³adowalnego czujnika tlenowego (P/N 623740) zaprojektowanego do analizy ciek³ych próbek, komory przep³ywowej (P/N 622860), nakrêtki (P/N 622368), uniwersalnego uchwytu monta¿owego (P/N 623200), kabla do po³¹czenia monitora z czujnikiem, instrukcji instalacji i potrzebnego sprzêtu dodatkowego. Komora przep³ywowa PCW jest przewidziana do u¿ycia z nie³adowalnym czujnikiem tlenowym, kiedy mierzony jest przep³ywaj¹cy strumieñ ciek³y z wylotem z komory przy ciœnieniu atmosferycznym. To wymaganie oznacza, ¿e redukcja ciœnienia próbki musi byæ wykonana na próbce procesowej ze Ÿród³a pod ciœnieniem przed wprowadzeniem do komory przep³ywowej w celu analizy przez czujnik. Wielkoœæ przep³ywu na wejœciu próbki powinna byæ wybrana w zakresie od 50 do 100 cm3/min i nale¿y uwa¿aæ, aby nie nastêpowa³ zwrotny wzrost ciœnienia czujnika. Monta¿ komory przep³ywowej Popatrz na rys. 2-9. Zaleca siê konfiguracjê monta¿u czujnika z umieszczeniem z³¹cza elektrycznego na górze zespo³u komory przep³ywowej z czujnikiem. Mo¿liwa jest tak¿e praca w p³aszczyŸnie poziomej. Aby u³atwiæ monta¿ komory przep³ywowej do powierzchni sto³u, œciany lub rury nale¿y u¿yæ uniwersalnych uchwytów monta¿owych bêd¹cych czêœci¹ tego zestawu. Komora przep³ywowa posiada jeden port, który mo¿e byæ zatkany korkiem dostarczonym w zestawie. Port do zakorkowania jest wybrany przez u¿ytkowniak zale¿nie od konkretnego zastosowania. Instalowanie czujnika Czujnik jest w³o¿ony do komory przep³ywowej, aby tworzyæ uszczelnienie z przodu czujnika z oringiem znajduj¹cym siê na dole komory przep³ywowej. Nakrêtka jest nastêpnie umieszczona nad z³¹czem czujnika i dokrêcona rêcznie, aby uszczelniæ czo³o czujnika.

12


Instrukcja 015-748039-N

UWAGI :

1. Waga ok. 1.36kg 2. Minimum 3 cale (76,2mm) przeœwitu na wyjmowanie czujnika 3. Wszystkie wymiary podane w calach ±1/16 i milimetrach ±2. 4. 2 cale (50,4 mm) na wyjmowanie zacisku bezpieczeñstwa

Rys. 2-4. Wymiary zewnêtrzne i monta¿owe komory przep³ywowej

Rys. 2-5. Typowe instalowanie panelowe komory przep³ywowej

13


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-6. Typowe instalacje przemys続owe

Rys. 2-7. Typowa instalacja zalewania odwiertu

14


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-8. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 623712 z zespo続em zanurzeniowym i czujnikiem nie続adowalnym

15


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-9. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 623711 z zespo続em przep続ywu cieczy i czujnikiem nie続adowalnym 16


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-10. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 639901 lub P/N 646626 z zespo続em zanurzeniowym i czujnikiem 続adowalnym

17


Instrukcja 015-748039-N

CZÊŒÆ 3 - Instalowanie zestawów czujnika tlenowego dla modelu monitora 7002D Aby zainstalowaæ czujnik wskazówki znajdziesz przy odpowiednim zestawie czujnika.

2.7. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 639901 lub P/N 646626 z zespo³em zanurzeniowym i czujnikiem ³adowalnym Zestaw czujnika tlenowego zawiera zespó³ zanurzeniowy (Rys. 2-10A), który pozwala umieœciæ czujnik w zbiorniku, otwartym kanale lub strumieniu. Konstrukcja Zespó³ zanurzeniowy sk³ada siê z komory cylindrycznej i pierœcienia adaptera œciœniêtych razem zaciskiem pierœcieniowym. Wszystkie trzy elementy s¹ z PCW. Kiedy czujnik jest zainstalowany z zespo³em zanurzeniowym, uszczelnienie jest wykonane przez zintegrowane uszczelnienie na korpusie czujnika. Patrz rys. 2-10B. Zabezpieczenie kabla czujnika Przy instalacji na sta³e kabel czujnika jest normalnie prowadzony w rurkach dostarczonych przez u¿ytkownika, które s¹ wkrêcone do ¿eñskich z³¹czy 3/4” NPT na zespole zanurzeniowym. W zastosowaniach, gdzie kabel czujnika nie jest umieszczony w rurce wymagane jest dodatkowe z³¹cze kabla (P/N 856831; rys. 2-10A) ze strumieniem próbki cieczy. Ta pozycja oddzielnie zamawiana zapewnia wodoszczelnoœæ wokó³ kabla. Aluminiowe z³¹cze zawiera nakrêtkê kompresji i wewnêtrzny pierœcieñ uszczelniaj¹cy. Ciœnienie próbki i wielkoœæ przep³ywu Maksmalne dopuszczalne ciœnienie robocze wynosi 50psig (345 kPa), równowa¿ne wysokoœci 30m s³upa wody. Prêdkoœæ przep³ywu cieczy ponad szczytem czujnika musi wynosiæ co najmniej 0.45m/s dla niezale¿nego od przep³ywu odczytu tlenu. Monta¿ i orientacja zespo³u zanurzeniowego Wymiary zewnêtrzne i monta¿owe podano na rys. 2-10C. Zespó³ zanurzeniowy powinien byæ montowany w pozycji poziomej, jak pokazano na rys. 2-10D. Ta orientacja umieszcza membranê czujnika w pozycji pionowej, która zapobiega zatrzymywaniu na membranie pêcherzyków gazu, powoduj¹cych b³êdne odczyty tlenu. Jednym z podstawowych zastosowañ zespo³u zanurzeniowego jest jego u¿ycie w zbiorniku napowietrzania uzdatniania œcieków. W tym zastosowaniu najbardziej satysfakcjonuj¹cym po³o¿eniem jest bok zbiornika albo po stronie dyfuzora albo po drugiej stronie. Wiêkszoœæ instalacji jest wykonanych z czujnikiem umieszcznym powy¿ej dyfuzora. Poniewa¿ pêcherzyki powietrza lub odpadki mog¹ zatrzymaæ siê na aktywnym obszarze elektrody, czujnik (który nie jest wra¿liwy na po³o¿enie) powinien byæ montowany pod k¹tem prostym do przep³ywu. Instalacje wykonane w ten sposób maj¹ za sob¹ wiele miesiêcy ci¹g³ej pracy. Jedynie okazjonalnie sprawdzano w nich kalibrowanie. Dla instalacji wykonanych w czasie budowy obiektu, ramiê obrotowe umieszczone z boku zbiornika mo¿e byæ wystarczaj¹ce. Kabel czujnika jest prowadzony od czujnika przez rurê podtrzymuj¹c¹. Skrzynka po³¹czeniowa umieszczona we w³azie na pokrywie obok zbiornika napowietrzania mo¿e byæ zawarta opcjonalnie, aby u³atwiæ ci¹gniêcie kabli. Zainstalowane na sta³e rurki doprowadzaj¹ kabel czujnika do wzmacniacza, który mo¿e byæ umieszczany dowolnie. Rys. 2-10E pokazuje typow¹ instalacjê.

18


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-11. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 639902 lub P/N 646627 z zespo³em przep³ywu z kompensacj¹ ciœnienia i czujnikiem ³adowalnym

19


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-12. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 639903 z 45o zespo続em zanurzeniowym i czujnikiem 続adowalnym

20


Instrukcja 015-748039-N Monitor tlenowy mo¿e byæ ³atwo zainstalowany na istniej¹cym obiekcie. Konieczne jest tylko zamocowanie rury podtrzymuj¹cej do porêczy lub na pomoœcie obok zbiornika. Wzmacniacz mo¿e byæ zainstalowany w pobli¿u czujnika lub mo¿e byæ umieszczony na sterowni lub w po³o¿eniu zadaszonym. Wyjœcie rejestratora mo¿e byæ przenoszone w rurkach do dowolnego miejsca na obiekcie. Ry. 9F pokazuje zalecan¹ metodê instalowania z wykorzystaniem porêczy. Poniewa¿ nale¿y wzi¹æ pod uwagê zmieniaj¹ce siê warunki na obiekcie nie podaje siê dalszych zaleceñ.

2.8. Instalowanie zsestawu czujnika tlenowego P/N 639902 lub P/N 646627 z zespo³em przep³ywu z kompensacj¹ ciœnienia i czujnikiem ³adowalnym.

Ten zestaw czujnika tlenowego zawiera zespó³ przep³ywu z kompensacj¹ ciœnienia (Rys. 2-11A). Pozwala on na monta¿ czujnika w strumieniu próbki o zmiennym ciœnieniu, przy ciœnieniu do 50psig (345 kPa). Typowym zastosowaniem jest monitoring z zespo³em przep³ywu zamontowanym w rurze ze strumieniem procesowym. Alternatywne rozwi¹zanie poci¹ga za sob¹ obni¿enie ciœnienia do atmosferycznego, gdzie wymagany jest wysoki stopieñ roz³adowania. Konstrukcja Zespo³ przep³ywowy sk³ada siê z komory przep³ywowej PCW i pierœcienia adaptacyjnego PCW, œciœniêtych razem stalowym zaciskiem. Kiedy czujnik jest zainstalowany z zespo³em przep³ywowym uszczelnienie jest wykonane przez zintegrowane d³awiki na korpusie czujnika. Patrz rys. 2-11B. Monta¿ i Orientacja Wymiary zewnêtrzne i monta¿owe podane s¹ na rys. 2-11C. Zespó³ powinien byæ montowany tak, ¿eby umieœciæ czujnik w po³o¿eniu poziomym, jak na rys. 2-11D. Tutaj, próbka wchodzi do dolnego portu zespo³u i wylatuje z górnego portu. Zapewnia to, ¿e w czasie uruchamiania gaz w komorze przep³ywowej lub aezotropuj¹cy gaz w strumieniu próbki bêdzie natychmiast usuniêty, co zapobiega zatrzymywaniu gazu na powierzchni membrany czujnika. Ciœnienie próbki i wielkoœæ przep³ywu Maksymalne ciœnienie wynosi 50psig (345kPa). Wielkoœæ przep³ywu powinna siê mieœciæ w zakresie od 1,5 galona (6 litrów) na minutê do 5 galonów (20 litrów) na minutê.

2.9 Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 639903 z zespo³em zanurzeniowym 45o i czujnikiem ³adowalnym

Zestaw czujnika tlenowego zawiera zespó³ zanurzeniowy 45o, Rys. 2-12B. Konfiguracja zosta³a oryginalnie zaprojektowana do zastosowania w procesie UNOX do wtórnego oczyszczania œcieków rozwijana przez Linde Division of Union Carbide Corporation. Metoda wymaga wprowadzenia czystego tlenu do œcieków w systemie zamkniêtego zbiornika. Charakterystyka systemu nak³ada pewne specjalne wymagania : 1. Najwa¿niejsze jest unikanie zatrzymywania pêcherzyków na membranie czujnika. Pêcherzyki zawieraj¹ czysty tlen, co mo¿e powodowaæ wiêksze b³êdy odczytu ni¿ w typowym systemie napowietrzania. Aby zminimalizowaæ zatrzymywanie pêcherzyków gazu membrana czujnika musi byæ ustawiona pod k¹tem 45o. Czujnik jest funkcjonalnie identyczny z wykorzystywanym w innych zestawach, ale ró¿ni siê fizycznie. Podczas, gdy typowy czujnik ma obudowê cylindryczn¹, korpus specjalnego czujnika zawiera w sobie kolanko 45o. Dlatego przy komorze zanurzeniowej zamontowanej na dole rury pionowej rury (Rys. 2-12A), membrana czujnika ma wymagane pochylenie 45o. 2. U¿ycie zamkniêtego zbiornika nak³ada ograniczenia w wymiarach na uk³ad monta¿owy czujnika.Konstrukcja zespo³u zanurzeniowego pozwala na wstawienie czujnika do zamkniêtego zbiornika przez pionowo stoj¹c¹ rurê o minimalnej œrednicy 6 cali (152mm). Stoj¹ca rura ma uszczelnienie ko³nierza na górze zbiornika i rozszerza siê w zbiorniku poni¿ej poziomu cieczy. 21


Instrukcja 015-748039-N Monta¿ i orientacja zespo³u zanurzeniowego Wymiary zewnêtrzne i monta¿owe s¹ podane na rys. 2-12A. Rysunek 2-12B ilustruje typow¹ instalacjê systemu UNOX. Zbiornik ze zmieszan¹ ciecz¹ sklarowan¹ jest podzielony na stopnie z systemem zamkniêtym, co zapobiega utracie tlenu. Czysty tlen jest wpuszczany do pierwszego stopnia i przep³ywa przez kolejne stopnie, wraz z przep³ywem cieczy. Na ka¿dym stopniu monitor rozpuszczonego tlenu z czujnikiem zanurzonym w cieczy steruje sprê¿ark¹ recyrkulacyjn¹ o zmiennej prêdkoœci. Sprê¿arka pobiera tlen z fazy gazowej powy¿ej cieczy i pompuje j¹ w dó³ przez pusty wa³ mieszad³a i skrapla ciecz poni¿ej ³opatki mieszad³a. W porównaniu do konwencjonalnego procesu napowietrzania zmieszana ciecz sklarowana posiada nieo wy¿sze stê¿enie zawiesiny i znacz¹co wy¿sze stê¿enie tlenu, typowo 0 do 10 ppm na masê (mg/l). Ten zestaw sk³ada siê z nie³adowalnego czujnika tlenowego do pomiaru tlenu w fazie ciek³ej, zespo³u zanurzeniowego i instrukcji instalacji oraz niezbêdnych drobnych narzêdzi. Zalecany jest do u¿ycia, kiedy czujnik fazy ciek³ej ma byæ w³o¿ony przez œciankê zbiornika jak i w monitorowaniu fazy gazowej nad roztworem lub kiedy proces w ruroci¹gu o wielkiej œrednicy jest monitorowany bepoœrednio przez wstawienie czujnika do rury.

2.10. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego z zespo³em zanurzeniowym i nie³adowalnym czujnikiem P/N 623714 Ten zestaw sk³ada siê z nie³adowalnego czujnika tlenowego (P/N 623741) do pomiaru tlenu w fazie ciek³ej, zespo³u zanurzeniowego i instrukcji instalacji oraz niezbêdnych drobnych narzêdzi. Zalecany jest do u¿ycia, kiedy czujnik fazy ciek³ej ma byæ w³o¿ony przez œciankê zbiornika jak w monitorowaniu fazy gazowej nad roztworem lub kiedy proces o wielkiej œrednicy jest monitorowany bepoœrednio przez wstawienie czujnika do rury. Monta¿ zespo³u zanurzeniowego Popatrz na rys. 2-13. Czujnik instaluje siê w zespole zanurzeniowym umieszczaj¹c toroidaln¹ cienk¹ gumow¹ uszczelkê po stronie z³¹cza nie przesywaj¹c nad korpusem czujnika i do³¹czaj¹c kabel do kabla czujnika pasuj¹cymi z³¹czami. Koniec kabla wychodz¹cy ze strony gwintowanej zespo³u zanurzeniowego powinien byæ ostro¿nie wepchniêty do czujnika z otworu w zespole zanurzeniowym. Teraz nale¿y zaczopowaæ przedni¹ czêœæ zespo³u zanurzeniowego i zakrêciæ mocno. W tym punkcie niebieski silikowony korek gumowy przesuwa siê z kablem i wychodzi z czêœci gwintowanej zespo³u zanurzeniowego. Nale¿y chwyciæ kabel mocno i w³o¿yæ z powrotem do zespo³u zanurzeniowego a¿ zostanie mocno wciœniêty. Zespó³ zanurzeniowy jest teraz gotowy do do³¹czenia do rury 3/4” z zachowaniem wymagañ instalacyjnych. Zabezpieczenie kabla czujnika W sta³ych instalacjach kabel czujnika jest normalnie prowadzony w rurkach dostarczonych przez u¿ytkownika, które s¹ zakrêcone do przy³¹cza 3/4” NPT na koñcu zespo³u zanurzeniowego. Ciœnienie robocze : monta¿ i orientacja :

maksymalne ciœnienie robocze wynosi 50psig (345 kPa) wymiary zewnêtrzne i monta¿owe s¹ podane na rys. 2-13.

22


Instrukcja 015-748039-N

2.11. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 623713 z komor¹ ciek³¹ i czujnikiem nie³adowalnym

Ten zestaw sk³ada siê z czujnika tlenowego nie³adowalnego P/N 623741 zaprojektowanego do analizy próbek tlenowych ciek³ych, komory przep³ywowej (P/N 622860) i nakrêtk¹ (P/N 622368), uniwersalnym uchwytem monta¿owym (P/N 623200), kabla do po³¹czenia monitora z czujnikiem, instrukcji instalacji i w³aœciwego sprzêtu luzem. Komora przep³ywowa z PCW jest zaprojektowana do zastosowania z nie³adowalnym czujnikiem, kiedy mierzony jest strumieñ wylotowy z komory przep³ywowej przy ciœnieniu atmosferycznym. To wymaganie oznacza, ¿e nale¿y wykonaæ redukcjê ciœnienia próbki wchodz¹cej ze Ÿród³a pod ciœnieniem zanim zostanie wprowdzona do komory do analizy przez czujnik. Wielkoœæ przep³ywu próbki powinna byæ w zakresie od 50 do 100cm3/min, wobec tego nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ przy spadku ciœnienie, aby zapobiec podnoszeniu ciœnienia czujnika. Monta¿ komory przep³ywowej Popatrz na rys. 2-14. Zalecan¹ konfiguracj¹ monta¿ow¹ czujnika jest umieszczenie z³¹cza elektrycznego na górze komory/czujnika. Praca w p³aszczyŸnie poziomej jest tak¿e mo¿liwa. Aby u³atwiæ monta¿ komory przep³ywowej do powierzchni warsztatu, œciany lub rury nale¿y u¿yæ uniwersalnego uchwytu monta¿owego znajduj¹cego siê w zestawie. Komora przep³ywowa posiada jeden port, który powinien byæ zakorkowany korkiem dostarczonym w zestawie. Port zakorkowany jest okreœlony przez u¿ytkownika zale¿nie od konkretnego zastosowania. Instalowanie czujnika Czujnik jest wstawiony do komory przep³ywowej, tworz¹c uszczelnienie na czole czujnika wraz z oringiem znajduj¹cym siê na dole komory przep³ywowej. Nastêpnie nakrêtka jest umieszczona na koñcu z³¹cza czujnika i dokrêcona rêcznie tworz¹c uszczelnienie na czole czujnika. 2.12. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 624741 z czujnikiem zrównowa¿onym Ciœnienie próbki i wielkoœæ przep³ywu Maksymalne dopuszczalne ciœnienie robocze wynosi 50psig (345 kPa). Odpowiada to 30m s³upa wody. Prêdkoœæ przep³ywu cieczy przez szczyt czujnika musi wynosiæ co najmniej 0.1 stopy na sekundê, aby uzyskaæ niezale¿ny od przep³ywu odczyt tlenu. Monta¿ i orientacja czujnika zrównowa¿onego Popatrz na rys. 2-15. Zamontuj membranê czujnika w pozycji pionowej, zapobiegaj¹c w ten sposób zatrzymywaniu pêcherzyków gazu, które mog¹ powodowaæ b³êdne odczyty tlenu. Do³¹cz czujnik w sposób odpowiedni dla miejscowych wymagañ instalacyjnych do rury 3/4”. Monitor tlenowy mo¿e byæ zamontowany na gotowo przy pomocy zestawu do monta¿u na rurze lub na œcianie. (P/N 652117/622621)

2.13 Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 624741 z os³on¹ i czujnikiem zrównowa¿onym Ten zestaw czujnika tlenowego z os³on¹ sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów Pozycja os³ona (PCW) pierœcieñ adaptacyjny (PCW) zacisk pierœcieniowy SS

numer czêœci 624742 193523 631152 23


Instrukcja 015-748039-N

Rys 2-13. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 623714 z zespo続em zanurzeniowym i czujnikami nie続adowalnymi.

24


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-14 Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 623713 z komor¹ przep³ywow¹ ciek³¹ i czujnikiem nie³adowalnym 25


Instrukcja 015-748039-N Ciœnienie próbki i wielkoœæ przep³ywu Maksymalne dopuszczalne ciœnienie robocze wynosi 50psig (345 kPa). Odpowiada to 30m s³upa wody. Prêdkoœæ przep³ywu cieczy przez szczyt czujnika musi wynosiæ co najmniej 0.1 stopy na sekundê, aby uzyskaæ niezale¿ny od przep³ywu odczyt tlenu. Monta¿ i orientacja czujnika zrównowa¿onego Wymiary zewnêtrzne i monta¿owe podane s¹ na rys. 2-16. Os³ona powinna byæ zamontowana w pozycji poziomej. Ta orientacja powoduje umieszczenie membrany czujnika w pozycji pionowej, zapobiegaj¹c w ten sposób zatrzymywaniu pêcherzyków gazu, które mog¹ powodowaæ b³êdne odczyty tlenu. Podstawowym zastosowaniem os³ony jest umieszczenie jej w zbiornikach napowietrzania uzdatnianych œcieków. W tym zastosowaniu najbardziej satysfakcjonuj¹cym po³o¿eniem jest bok zbiornika albo po stronie dyfuzora lub po drugiej stronie. Wiêkszoœæ instalacji jest wykonywanych z czujnikiem umieszczonym powy¿ej dyfuzora. Do³¹cz czujnik zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi do rury 3/4”. Monitor tlenowy mo¿e byæ zainstalowany na gotowo przy pomocy zestawu do monta¿u na rurze lub na œcianie (P/N 652117/622621).

2.14. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 624742 z zespol³êm szybkiej odpowiedzi i czujnikiem zrównowa¿onym Ten zestaw sk³ada siê z : Pozycja czujnik zrównowa¿ony komora przep³ywowa zacisk monta¿owy nakrêtki skrzyde³kowe korek zakrêcany

numer czêœci 624750 193523 631152 823203 822031

Komora przep³ywowa PCW jest zaprojektowana do zastosowania z czujnikiem zrównowa¿onym, gdzie mierzony jest p³yn¹cy strumieñ na wylocie z komory przep³ywowej przy ciœnieniu atmosferycznym. Wielkoœæ przep³ywu próbki wp³ywaj¹cej powinna mieœciæ siê w zakresie 2-5cm3/min.

26


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-15. Czujnik zr贸wnowa驴ony

27


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 2-16. Instalowanie zestawu czujnika tlenowego P/N 624741 z os³on¹ i czujnikiem zrównowa¿onym

28


Instrukcja 015-748039-N

ROZDZIA£ 3 URUCHOMIENIE I KALIBROWANIE Przed uruchomieniem i kalibrowaniem zaleca siê zapoznanie z rozdzia³em 3-1. Ten podrozdzia³ podaje po³o¿enie i krótki opis sterowania prac¹ i nastawieniami na p³ycie wyœwietlacza.

3.1 Uruchomienie systemu i wstêpne kalibrowanie powietrzem

Po zakoñczeniu procedury instalacyjnej z rozdzia³u 2 nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci :

1. Wybraæ zakres pe³nej skali wyjœcia potencjometrycznego umieszczaj¹c suwak prze³¹cznika S1 wyjœcie/alarm w pozycjê ON. Dla montora 7001D, do wyboru s¹ nastêpuj¹ce 0 do 200, 0 do 100 oraz 0 do 50 ppb (10-9), dla modelu 7002D, do wyboru s¹ nastêpuj¹ce 0 do 20, 0 do 10 oraz 0 do 2 ppm (10-6). 2. Wybraæ napiêcie pe³nej skali wyjœcia potencjometrycznego umieszczaj¹c suwak prze³¹cznika S1 wyjœcie/alarm do pozycji ON. Do wyboru s¹ nastêpuj¹ce : 0 do 1, 0 do 5 i 0 do 10V. 3. Ustawiæ prze³¹czniki alarmów S4 i S5 do pozycji OFF, aby unikn¹æ w³¹czenia któregoœ z alarmów przed ustawieniem poziomu i strefy nieczu³oœci. 4. W³¹czyæ zasilanie. 5. Sprawdziæ, czy membrana czujnika jest sucha. Wystawiæ czujnik na powietrze otaczaj¹ce przy ciœnieniu atmosferycznym. Jeœli temperatura powietrza wynosi wiêcej ni¿ 26,7oC i/lub wilgotnoœæ wzglêdna jest powy¿ej 60%, nale¿y u¿yæ suchego powietrza z butli lub powietrza z przyrz¹du zamiast powietrza otaczaj¹cego. 6. Nastawiæ zakres wyjœcia pr¹dowego. Wybraæ 0 do 20 lub 4 do 20mA jako minimalny pr¹d dla izolowanego wyjœcia pr¹dowego (jeœli wystêpuje). a. Ustawiæ prze³¹cznik RANGE S6 do pozycji CAL. b. Przy wy³¹czonym zasilaniu, od³¹cz od³¹czyæ przewody anody i katody od listwy zaciskowej TB2 (Rys. 3-1). Zabezpieczyæ przewody, aby nie zwar³y siê z ¿adnym elementem p³yty. c. W³¹czyæ zasilanie, nastawiaæ ZERO tak, ¿eby urz¹dzenie wyjœcia potencjometrycznego wskazywa³o 0V. d. Nastawiæ sterowanie R1 ZERO wyjœcia pr¹dowego ( na p³ycie wyjœcia pr¹dowego), jeœli istnieje, tak ¿eby urz¹dzenie wyjœcia pr¹dowego wskazywa³o dolny zakres wymagany dla wyjœcia : 0 lub 4mA. e. Wy³¹czyæ zasilanie. Jeœli czujnik jest ³adowalny do³¹czyæ rezystor 10,000 om miêdzy zaciskami anody i katody na taœmie zaciskowej TB2. Jeœli czujnik jest nie³adowalny do³¹czyæ 320,000 om rezystor miêdzy te zaciski. Ten rezystor pozwala, aby polaryzuj¹ce napiêcie spowodowa³o powstanie ma³ego pr¹du symuluj¹cego sygna³ wyjœcia z czujnika. f. W³¹czyæ zasilanie, nastawiæ pokrêt³o CAL; zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wytworzyæ odczyt pe³nego zakresu na urz¹dzeniu z wyjœciem potencjometrycznym. g. Nastawiæ sterowanie R2 SPAN wyjœcia pr¹dowego do odczytu 20mA na urz¹dzeniu wyjœcia pr¹dowego.

29


Instrukcja 015-748039-N

Rys. 3-1. Sterowanie i ustawianie p³yty wyœwietlacza

30


Instrukcja 015-748039-N 7. Kalibrowanie powietrza. Wy³¹czyæ zasilanie. Wyj¹æ rezystor z TB2. Pod³¹czyæ ponownie przewody anody i katody od czujnika do TB2. W³¹czyæ zasilanie. 8. Przy prze³¹czniku RANGE S6 wci¹¿ w pozycji CAL, zaczekaæ a¿ na wyœwietlaczu cyfrowym ustabilizuje siê odczyt, zwykle uzyskiwany po niemal godzinie od w³¹czenia zasilania. Po uzyskaniu stabilnego odczytu, nastawiæ pokrêt³o CAL tak, aby uzyskaæ odczyt równy ciœnieniu barometrycznemu (z pominiêciem miejsc dziesiêtnych) w mm Hg (1 mm Hg = 0.133kPa). Przyk³ad : Normalne ciœnienie barometryczne na poziomie morza wynosi 760mm Hg (101.04kPa). Przy czujniku w powietrzu, pokrêt³o CAL jest ustawione na wyœwietlanie 760 (z pominiêciem miejsc dziesiêtnych). 9. Czujnik, zerowanie pr¹du resztkowego : Ka¿dy czujnik posiada indywidualny pr¹d resztkowy, który musi byæ zerowany przez nastawienie R52 (F16). Czujnik jest oczyszczany azotem, a¿ do osi¹gniêcia stabilnego odczytu. To nastawienie jest wymagane za ka¿dym razem, kiedy instalowany jest nowy lub na³adowany czujnik. * UWAGA Dla wysokoœci znacznie ró¿ni¹cych siê od poziomu morza wymagane ustawienie miernika nale¿y odczytaæ na barometrze (jeœli jest dostêpny) lub obliczyæ. Wraz ze wzrostem wysokoœci ciœnienie arometryczne spada o ok. 25 mm Hg (0.266kPa) na 1000 stóp (305m). 10. W tym punkcie wstêpne kalibrowanie jest zakoñczone. Dok³adne kalibrowanie modelu 7001D monitora, jak podano w rozdziale 3.2, jest zalecane przed wprowadzeniem do pracy systemu. Jednak¿e model 7002D monitora mo¿e byæ u¿ywany do odczytu ppm tlenu rozpuszczonego w wodzie. Kalibrowanie modelu 7002D do pomiaru wody morskiej lub solanki, do kalibrowania analiz chemicznych lub do kalibrowania odczytu rozpuszczonego tlenu w procentach nasycenia opisano w rozdziale 3.3. Uwaga Czujnik powinien byæ rekalibrowany ok. 3 godziny po zainstalowaniu w wodzie. Zalecana jest tak¿e nastêpna rekalibracja 24 godziny po zainstalowaniu. 11. Wybór zakresu alarmowego, poziomów i stref nieczu³oœci. a. Wybraæ zakres alarmu umieszczaj¹c prze³¹cznik S1 wyjœcia/alarmu w pozycjê ON. Do wyboru s¹ nastêpuj¹ce : 0 do 20, 0 do 10 i 0 do 2 ppm. b. Potencjometry poziomu alarmu górnego (HI ALARM) i dolnego (LO ALARM) s¹ ustawiane od 0% do 100% zakresu pe³nej skali. Potencjometry s¹ stopniowane od 0 do 10, Wymagane ustawienie potencjometru dla ka¿dego poziomu s¹ wyznaczone z równania : ¿¹dany odczyt alarmu Wymagane ustawienie potencjometru = ----------------------------- X 100 zakres pe³nej skali Przyk³ad : (Model 7002D) zakres alarmu : 0 do 20p/106 ¿¹dany poziom alamu wysokiego : 16p/106 ¿¹dany poziom alamu niskiego : 10p/106 ¿¹dane ustawienie HI ALARM = (16/20)* 80= 80 ¿¹dane ustawienie LO ALARM = (10/20)* 10= 50 *Czujnik wymaga czyszczenia azotem, aby wyzerowaæ pr¹d resztkowy. Jest wymagane za ka¿dym razem, kiedy instalowany jest nowy lub na³adowany czujnik.

31


Instrukcja 015-748039-N Ustawianie modelu 7001D jest podobne. c. Wybraæ wymagan¹ strefê nieczu³oœci. Potencjometry strefy nieczu³oœci HI ALARM i LO ALARM s¹ nastawialne od 1% pe³nej skali (ograniczenie przeciwne do ruchu wskazówek zegara) do 20% pe³nej skali (ograniczenie zgodne z ruchem wskazówek zagara). Strefa nieczu³oœci jest symetryczna wzglêdem ustawionego poziomu. d. Kiedy poziomy i strefy nieczu³oœci s¹ ustawione, prze³¹czniki alarmu S4 i S5 przesun¹æ do pozycji AUTO, aby uaktywniæ alarmy. e. Aby przetestowaæ zewnêtrzne urz¹dzenia alarmowe, tymczasowo przestaw prze³¹cznik alarmu S4 lub S5 do pozycji ON. Przypisany alarm jest wówczas bezwarunkowo w³¹czony. 11. Zainstalowaæ czujnik w komorze przep³ywowej. 12. Ustawiæ prze³¹cznik RANGE na OP.

3.2 Kalibrowanie modelu 7001D

Po ustabilizowaniu czujnika przyrz¹d mo¿e byæ skalibrowany metod¹ w³aœciw¹ do zastosowania : Rozdzia³ 3.2.1, kalibrowanie do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie o wysokiej czystoœci; Rozdzia³ 3.2.2, kalibrowanie do pomiaru tlenu rozpuszczonego w odpowietrzonej wodzie morskiej; Rozdzia³ 3.2.3, kalibrowanie do pomiaru tlenu rozpuszczonego w odtlenionej solance do zalewania odwiertów. 3.2.1. Kalibrowanie do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie o wysokiej czystoœci Zalecana metoda kalibrowania do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie o wysokiej czystoœci zak³¹ada analizê indygokarminem próbki czerpanej bez zak³ócenia systemu pomiarowego. Kalibrowanie powinno byæ wykonane tylko wtedy, kiedy kocio³ pracuje w stabilnych warunkach, nie od razu po uruchomieniu kot³a, kiedy zawartoœæ tlenu w próbce mo¿e gwa³townie siê zmieniaæ. Pokrêt³o CAL powinno byæ teraz bardzo blisko prawid³owego ustawienia, jako wynik pocz¹tkowego przybli¿onego kalibrowania z powietrzem u¿ywanym przy procedurze uruchamiania z rozdzia³u 3.1. Jednak¿e jeœli pokrêt³o CAL nieumyœlnie wyjdzie poza ustawienie, ustaw go tak ¿eby wyœwietlacz wskazywa³ obliczon¹ zawartoœæ tlenu rozpuszczonego w strumieniu próbki. Nale¿y wzi¹æ próbkê do analizy chemicznej notuj¹c odczyt wyœwietlacza w momencie pobierania próbki. Nale¿y wykonaæ analizê jak najszybciej po pobraniu próbki. Nale¿y zanotowaæ odczyt wyœwietlacza. Jeœli jest on niezmieniony od odczytu w momencie pobierania próbki, nastawiæ pokrêt³o CAL tak, ¿eby odczyt wyœwietlacza zgadza³ siê z wartoœci¹ analityczn¹ otrzyman¹ od pobranej próbki. Jeœli odczyt wyœwietlacza zmieni³ siê miêdzy próbk¹ i ustawionym kalibrowaniem, nale¿y u¿yæ poni¿szej formu³y, aby okreœliæ wymagane ustawienie wyœwietlacza. wymagane ustawienie wyœw.=

analityczny tlen rozpuszczony -------------------------------------- = wyœwietlacz w czasie kalibr. odczyt wyœwietlacza przy próbk.

PRZYK£AD : odczyt wyœwietlacza w czasie próbkowania = 41 p/109 analityczny tlen rozpuszczony = 29 p/109 odczyt wyœwietlacza w czasie kalibrowania = 35 p/109 wymagane ustawienie wyœwietlacza = (29*35)/41 = 25 p/109

32


Instrukcja 015-748039-N 3.2.2. Kalibrowanie pomiaru tlenu rozpuszczonego w odpowietrzonej wodzie morskiej Metody analizy i kalibrowanie sprzêtu do pomiaru tlenu rozpuszczonego w odpowietrzonej wodzie morskiej s¹ opisane w publikacjach dostêpnych z Departamentu Spraw Wewnêtrznych USA. 3.2.3. Kalibrowanie pomiaru tlenu rozpuszczonego w odtlenionej solance do zalewania odwiertów 1. Nale¿y sprawdziæ, czy membrana czujnika jest sucha. Wprowadziæ czujnik do powietrza otaczaj¹cego przy ciœnieniu atmosferycznym. Jeœli temperatura powietrza jest powy¿ej 26,7oC i/lub wilgotnoœæ wzglêdna jest powy¿ej 60%, to zamiast powietrza z otoczenia nale¿y u¿yæ suchego powietrza z butli lub przyrz¹du. UWAGA Nie nale¿y wystawiaæ czujnika na dzia³anie powietrza d³u¿ej ni¿ kilka minut. Przed³u¿one oddzia³ywanie na czujnik wysokiego stê¿enia tlenu obecnego w powietrzu powoduje wyd³u¿enie czasu powrotu do niskiego stê¿enia tlenu. 2. Ustawiæ prze³¹cznik RANGE do pozycji CAL. 3. Okreœliæ stosunek rozpuszczalanoœci tlenu w próbce wodnej do rozpuszczalnoœci w s³odkiej wodzie. PRZYK£AD Próbka ma w przybli¿eniu takie samo zasolenie, co woda morska przy temperaturze 25oC. Na podstawie rys. 3-2 okreœlono, ¿e stosunek rozpuszczalnoœci wynosi : rozpuszczalnoœæ w wodzie morskiej -------------------------------------------- = rozpuszczalnoœæ w s³odkiej wodzie

6.74 ------ = 0.804 8.38

UWAGA Dla modelu 7001D, krzywe z rysunku 3-2 s¹ u¿ywane tylko do okreœlenia stosunku rozpuszczalnoœci do u¿ytku w trybie CAL. Rzeczywiste stê¿enia pokazane przez krzywe s¹ kilka rzêdów wielkoœci poza normalnym zakresem pracy modelu 7001D. 4. Pomno¿yæ wartoœæ otrzyman¹ w kroku 3 przez barometryczne ciœnienie otoczenia w mm Hg (1mm Hg = 0.133 kPa). W podanym przyk³adzie przyjêto normalne ciœnienie barometryczne na poziomie morza 760 mm Hg (101.04 kPa). 0.80 * 760 = 611 5. Nastawiæ sterowanie CAL tak, ¿eby odczyt na wyœwietlaczu by³ równy wartoœci wyliczonej w kroku 4 (pomijaj¹c czêœci dziesiêtne). W tym przyk³adzie odczyt powinien wynosiæ 611. 6. Zainstalowaæ czujnik w w sta³ej lokalizacji i ustawiæ prze³¹cznik RANGE na OP.

3.3. Kalibrowanie modelu 7002D Po ustabilizowaniu siê czujnika przyrz¹d mo¿e byæ skalibrowany metod¹ w³aœciw¹ dla typu próbki i wymaganych jednostek odczytu, jak opisano w rozdzia³ach od 3.3.1 do 3.3.4.

33


Instrukcja 015-748039-N ROZDZIA£ METODA KALIBROWANIA Pomiar w wodzie morskiej lub solance : Kalibrowanie powietrzem do odczytu 3.3.1 rozpuszczonego tlenu w ppm na masê (mg/l) Kalibrowanie przez analizê chemiczn¹ do odczytu rozpuszczonego tlenu w ppm na 3.3.2 masê (mg/l) Kombinacja analiz chemicznych i kalibrowania powietrzem do odczytu 3.3.3 rozpuszczonego tlenu w ppm na masê (mg/l) Kalibrowanie powietrzem do odczytu rozpuszczonego tlenu w procentach 3.3.4 nasycenia.

3.3.1. Pomiar w wodzie morskiej lub solance : Kalibrowanie powietrzem do odczytu rozpuszczonego tlenu w ppm na masê (mg/l) 1. Sprawdziæ, czy membrana czujnika jest sucha.Wstawiæ czujnik do powietrza otaczaj¹cego przy ciœnieniu atmosferycznym. Jeœli temperatura powietrza jest powy¿ej 26,7oC i/lub wilgotnoœæ wzglêdna jest powy¿ej 60%, to zamiast powietrza z otoczenia nale¿y u¿yæ suchego powietrza z butli lub przyrz¹du. 2. Ustawiæ prze³¹cznik RANGE do pozycji CAL. 3. Okreœliæ stosunek rozpuszczalnoœci tlenu w próbce wodnej do rozpuszczalnoœci w s³odkiej wodzie. PRZYK£AD Próbka ma w przybli¿eniu takie samo zasolenie, co woda morska przy temperaturze 25oC. Na podstawie rys. 3-2 okreœlono, ¿e stosunek rozpuszczalnoœci wynosi : rozpuszczalnoœæ w wodzie morskiej -------------------------------------------- = rozpuszczalnoœæ w s³odkiej wodzie

6.74 ------ = 0.804 8.38

4. Pomno¿yæ wartoœæ otrzyman¹ w kroku 3 przez barometryczne ciœnienie otoczenia w mm Hg (1mm Hg = 0.133 kPa). W podanym przyk³adzie przyjêto normalne ciœnienie barometryczne na poziomie morza 760 mm Hg (101.04 kPa). 0.80 * 760 = 611 5. Nastawiæ sterowanie CAL tak, ¿eby odczyt na wyœwietlaczu by³ równy wartoœci wyliczonej w kroku 4 (pomijaj¹c czêœci dziesiêtne). W tym przyk³adzie odczyt powinien wynosiæ 611. 6. Zainstalowaæ czujnik w w sta³ej lokalizacji i ustawiæ prze³¹cznik RANGE na OP. UWAGA Dla wód, które mog¹ siê zmieniaæ w zakresie od wody morskiej do s³odkiej, jak w ujœciu rzeki, nie mo¿na uzyskaæ wysokiej dok³adnoœci ci¹g³ego odczytu. Dla uzyskania maksymalnej dok³adnoœci, zalecane jest, aby kalibrowanie powietrzem by³o wykonywane jak powy¿ej za wyj¹tkiem tego, ¿eby rozpuszczalnoœæ przy 10,000 ppm chloru by³a u¿ywana do kalibrowania. W powy¿szym przyk³adzie, przy 25oC maksymalny b³¹d wynosi³by oko³o 10% odczytu. 34


Instrukcja 015-748039-N

agaw U

: Krzywe s¹ przy ca³kowitym ciœnieniu 760mm Hg (101.3kPa) i ciœnieniu cz¹stkowym tlenu 160mm Hg (21.2 kPa). Dla innego ciœnienia barometrycznego P, rozpuszczalnoœæ mo¿na wyliczyæ z poni¿szego wzoru : S” = S ( P / 760) = S * ( P” / 29.92) = S * (P» / 101.3) gdzie

S S” P P” P»

= rozpuszczalnoœæ przy ciœnieniu 760 mm Hg, 29.92 cali Hg lub 101.04 kPa = rozpuszczalnoœæ przy ciœnieniu P, P” lub P» = ciœnienie barometryczne w mm Hg = ciœnienie barometryczne w calach Hg = ciœnienie barometryczne w kPa

W oparciu o dane ze Standardowych metod badania wody i œcieków APHA, AWWA i WPCF

Rys. 3-2. Rozpuszczalnoœæ tlenu w wodzie o ró¿nym stopniu zasolenia

35


Instrukcja 015-748039-N 3.3.2. Kalibrowanie przez analizê chemiczn¹ do odczytu rozpuszczonego tlenu w ppm na masê (mg/ l) 1. Wprowadziæ czujnik do strumienia próbki, ustawiæ prze³¹cznik RANGE na OP i poczekaæ na ustabilizowanie odczytu. 2. Ustawiæ sterowanie CAL tak, ¿eby wyœwietlacz pokazywa³ obliczone stê¿enie tlenu w strumieniu próbki. 3. Pobraæ próbkê do analizy chemicznej, notuj¹c odczyt na wyœwietlaczu w momencie pobierania. Wykonaæ analizê jak najszybciej po pobraniu próbki. 4. Zanotowaæ odczyt na wyœwietlaczu : jeœli pozosta³ niezmieniony od kroku 3, nastawiæ pokrêt³o CAL, tak ¿eby odczyt wyœwietlacza zgadza³ siê z wynikiem uzyskanym analitycznie w kroku 3. Jeœli odczyt wyœwietlacza zmieni³ siê w czasie miêdzy pobraniem próbki i nastawianiem kalibracyjnym, nale¿y przy pomocy poni¿szego równania okreœliæ wymagan¹ wartoœæ na wyœwietlaczu. wartoœæ analityczna O2 wymagany odczyt =-------------------------------- * odczyt wyœwietlacza w czasie kalibrowania odczyt w czasie próbkowania PRZYK£AD odczyt wyœwietlacza w czasie próbkowania wartoœæ analityczna tlenu odczyt wyœwietlacza w czasie kalibrowania wymagany odczyt

= 8.38 ppm w masie (mg/l) = 7.00 ppm w masie (mg/l) = 8.00 ppm w masie (mg/l) = (7.00 / 8.38)* 8.00 = 6.68 ppm w masie (mg/l)

3.3.3. Kombinacja analiz chemicznych i kalibrowania powietrzem do odczytu rozpuszczonego tlenu w ppm na masê (mg/l) W pewnych strumieniach przemys³owych wp³yw rozpuszczonych substancji na rozpuszczalnoœæ tlenu nie jest œciœle zdeterminowany. Typowym przyk³adem s¹ piwo i wino, gdzie rozpuszczalnoœæ mo¿e zmniejszaæ siê przez rozpuszczone cia³a sta³e i alkohol. W takich zastosowaniach wstêpne kalibrowanie przez kombinacjê analizy chemicznej i technik kalibrowania powietrzem pozwol¹ na szybsze kolejne kalibrowanie ni¿ mo¿liwe tylko przy pomocy analizy chemicznej. Nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci : 1. Wstêpnie skalibrowaæ przyrz¹d w nastêpuj¹cy sposób : a. Skalibrowaæ przyrz¹d przez analizê chemiczn¹ jak opisano w rozdziale 3.3.2. b. Wyj¹æ czujnik ze strumienia. Wytrzeæ membranê czujnika do sucha. Wprowadziæ czujnik do powietrza. Jeœli temperatura powietrza jest wiêksza ni¿ 26,7oC i/lub wilgotnoœæ wzglêdna jest wiêksza ni¿ 60% to nale¿y zastosowaæ powietrze z butli lub z przyrz¹du zamiast powietrza otoczenia. c. Ustawiæ prze³¹cznik RANGE na CAL, pozwoliæ na ustabilizowanie odzytu, a nastêpnie zanotowaæ i zarejestrowaæ odczyt do u¿ycia w kolejnym kalibrowaniu. 2. Do dalszego kalibrowania wprowadziæ czujnik do w³aœciwego typu powietrza (tj. otoczenia lub z butli). Ustawiæ prze³¹cznik RANGE w pozycji CAL i nastawiæ pokrêt³o CAL tak, ¿eby wyœwietlacz wskazywa³ wartoœæ zanotowan¹ w kroku 1c.

36


Instrukcja 015-748039-N PRZYK£AD Okreœlenie tlenu rozpuszczonego w piwie. Wstêpne kalibrowanie : Czujnik jest wprowadzony do piwa i pobrana jest próbka. W analizie chemicznej stê¿enie rozpuszczonego tlenu okreœlono na 0.3 ppm w masie (mg/l). Pokrêt³o CAL jest ustawione na odczyt 0.3. Czujnik jest wyjêty z piwa : prze³¹cznik RANGE jest ustawiony na CAL i odczyt wyœwietlacza 7.22 zostaje zanotowany. Kolejne kalibrowanie : czujnik jest wprowadzony do powietrza otoczenia, prze³¹cznik RANGE jest ustawiony w pozycji CAL, a pokrêt³em CAL odczyt jest ustawiony na 7.22. 3.3.4. Kalibrowanie powietrzem do odczytu rozpuszczonego tlenu w procentach nasycenia. Ta metoda daje odczyt rozpuszczonego tlenu w procentach, wyra¿aj¹c go w stosunku do stê¿enia tlenu, które próbka ciek³a mog³aby zawieraæ przy pe³nym nasyceniu powietrzem. Podstaw¹ kalibrowania jest fakt, ¿e powietrze i woda nasycona powietrzem maj¹ bardzo zbli¿one ciœnienie cz¹stkowe tlenu i reakcjê czujnika. 1. Wprowadziæ czujnik do otaczaj¹cego powietrza. 2. Prze³¹cznik RANGE ustawiæ w pozycji CAL. 3. Nastawiæ pokrêt³em CAL, aby wyœwietlacz pokaza³ 100 (pomijaj¹c miejsca dziesiêtne). 4. Zainstalowaæ czujnik 5. Monitor teraz wskazuje zawartoœæ rozpuszczonego tlenu w procentach nasycenia (pomijaj¹c miejsca dziesiêtne). Aby zamieniæ t¹ wartoœæ na ppm w masie (mg/l), nale¿y pomno¿yæ j¹ przez wartoœæ nasycenia tlenu, jak¹ okreœlono z rys. 3-2, dla tlenu rozpuszczonego w wodzie. Dla tlenu rozpuszczonego w niewodnym roztworze lub w produkcie przemys³owym, nale¿y pomno¿yæ wartoœæ procentow¹ nasycenia przez rzeczywist¹ wielkoœæ nasycenia (mg/l), która mo¿e byæ uzyskana przez niezale¿n¹ dokumentacjê analiztyczn¹ lub z literatury.

37


Instrukcja 015-748039-N

* teflon jest znakiem towarowym E.I DuPont doNomours and Company, Inc.

Rys. 5-1. Konfiguracja 続adowalnego czujnika tlenowego

38


Instrukcja 015-748039-N

ROZDZIA£ 4 PRACA

4.1. Rutynowa praca Po uruchomieniu i skalibrowaniu jak to opisano w rozdziale 3, monitor bêdzie automatycznie w sposób ci¹g³y wskazywa³ stê¿enie rozpuszczonego tlenu w próbce.

4.3. Czêstotliwoœæ kalibrowania Przez pierwsze kilka dni pracy przyrz¹d powinien byæ kalibrowany codziennie, aby skompensowaæ pocz¹tkow¹ stabilizacjê membrany czujnika. Okres u¿ytkowania czujnika tlenowego nie³adowalnego jest zale¿ny od zastosowania i nie jest mo¿liwe ¿adne odœwie¿enie lub na³adowanie go. Trudno okreœliæ przewidywane u¿ytkowanie czujnika nie³adowalnego, poniewa¿ obecnie nie s¹ znane mechanizmy uszkodzenia zale¿nego od czasu. Po ustabilizowaniu siê czujnika, przyrz¹d w pracy ci¹g³ej powinien byæ kalibrowany co najmniej raz na tydzieñ, dopóki nie zostanie okreœlony w³aœciwy czasokres kalibrowania. Zapis okresowych kalibracji pomaga ustaliæ wymagane okresy kalibrowania dla danego zastosowania. W zastosowaniach modelu 7001D dotycz¹cych wody zasilaj¹cej kocio³ lub innej wody o wysokiej czystoœci, zalecan¹ metod¹ kalibrowania sprawdzaj¹cego jest analiza indygokarminem próbek pobieranych bez zak³ócania systemu przyrz¹dów. Zobacz do rozdzia³u 3.2.1. Analiza chemiczna jest, w najlepszym razie, dok³adna i powtarzalna tylko do kilku ppb. Nale¿y zatem os¹dziæ, czy regulowaæ pokrêt³em CAL, kiedy odczyt przyrz¹du ró¿ni siê od wartoœci analitycznej o tylko kilka ppb. Zalecan¹ regu³¹ praktyczn¹ jest, aby przestrajaæ przyrz¹d tylko kiedy odczyt przyrz¹du i wartoœæ analityczna ró¿ni¹ siê o wiêcej ni¿ 3 ppb (10-9). Jako alternatywa do kalibrowania modelu 7001D przez analizê chemiczn¹, przyrz¹d mo¿e byæ kalibrowany powietrzem, jak by³ pocz¹tkowo kalibrowany w procedurze uruchomieniowej w rozdziale 3.1. Po wyczyszczeniu systemu z tlenu, prze³¹cznik RANGE powinien byæ umieszczony w pozycji CAL, a czujnik wyjêty z komory przep³ywowej. Membrana czujnika jest nastêpnie suszona i delikatnie wycierana miêkk¹ chusteczk¹ i wprowadzona do powietrza otaczaj¹cego. Kiedy uzyskany zostanie stabilny odczyt, pokrêt³em CAL nale¿y ustawiæ odczyt tak, aby by³ równy (pomijaj¹c miejsca dziesiêtne) ciœnieniu barometrycznemu w mm Hg (1 mm Hg = 0.133 kPa). Przy normalnym ciœnieniu barometrycznym na poziomie morza wymagany odczyt wyœwietlacza wynosi 760 mm Hg. Natychmiast po ustawieniu pokrêt³em CAL czujnik powinien byæ zainstalowany w komorze przep³ywowej, a przep³yw wody ustawiony na 250 ml/min. UWAGA Nie nale¿y wprowadzaæ czujnika do tlenu na d³u¿ej ni¿ kilka minut. D³u¿sze nara¿anie na obecnoœæ wysokiego stê¿enia tlenu w powietrzu spowoduje koniecznoœæ nadmiernego czasu regeneracji, dla uzyskania równowagi czujnika dla niskiego poziomu.

4.3 Czêstotliwoœæ ³adowania czujnika

Nominalny u¿yteczny okres ³adowania czujnika wynosi ok. 3 do 6 miesiêcy. Po tym czasie czujnik powinien byæ wyjêty z instalacji i na³adowany. Patrz rozdzia³ 6.1. Najczêstsz¹ przyczyn¹ uszkodzenia jest fizyczne uszkodzenie membrany przy okresach u¿ytkowania mniejszych ni¿ 3 miesi¹ce. Prawid³owe przenoszenie i instalowanie czujnika w systemie próbkowania jest kluczowe. 39


Instrukcja 015-748039-N Uwagi

40


Instrukcja 015-748039-N

ROZDZIA£ 5 ZASADA DZIA£ANIA Modele 7001D i 7002D systemów monitorowania tlenu sk³adaj¹ siê z czujnika tlenowego amperometrycznego i modu³u wzmacniacza, po³¹czonych ze sob¹ wieloparowym kablem ekranowanym. Czujnik reaguje na cz¹stkowe ciœnienie rozpuszczonego tlenu. Wzmacniacz przetwarza sygna³ z czujnika, podaj¹c odczyt tlenu rozpuszczonego we w³aœciwych jednostkach. Poni¿sze rozdzia³y opisuj¹ podstawowe czynniki wp³ywaj¹ce na pomiar stê¿enia rozpuszczonego tlenu. Rozdzia³ 5.1 opisuje zwi¹zan¹ z czujnikiem teoriê elektrochemiczn¹. Rozdzia³ 5-2 opisuje praktyczne aspekty pomiarowe.

5.1. Teoria elektrochemiczna

5.1.1. Czujnik tlenowy ³adowalny lub nie³adowalny Czujnik umieszczony w strumieniu procesowym ma podane napiêcie miêdzy katod¹ i anod¹. Popatrz Rys. 51. Tlen w strumieniu procesowym dyfunduje przez membranê i jest redukowany na katodzie, co powoduje przep³yw pr¹du proporcjonalny do ciœnienia cz¹stkowego tlenu w próbce. Kiedy tlen nie wystêpuje, zasadniczo nie ma przep³ywu pr¹du w czujniku. Niewielki pr¹d resztkowy mo¿e p³yn¹æ w czujniku. Nie jest on zale¿ny od stê¿enia tlenu w próbce i mo¿e byæ wyeliminowany przez u¿ycie czujnika z nastawianiem zera monitora (R52). Kiedy tlen wystêpuje, pr¹d elektryczny p³ynie w czujniku zgodnie z charakterystyczn¹ krzyw¹ tlenu dla okreœlonego potencja³u dostarczonego do elektrod. Wielkoœæ pr¹du zale¿y od ciœnienia cz¹stkowego tlenu rozpuszczonego w próbce. Zerowanie pr¹du resztkowego wymaga czyszczenia czujnika azotem. 5.1.2. Czujnik zrównowa¿ony Jeœli czujnik zrównowa¿ony jest umieszczony w strumieniu próbki, to tlen dyfunduje przez membranê i jest redukowany na katodzie. Równoczeœnie równa iloœæ tlenu jest generowana na anodzie. Dyfuzja jest kontynuowana dopóki ciœnienie cz¹stkowe O2 po obydwu stronach nie wyrówna siê i zaistnieje równowaga. Zewnêtrzne obwody elektryczne s¹ wykorzystywane do tego ¿e pr¹d konieczny do utrzymania równowagi jest zamieniany na odczyt stê¿enia rozpuszczonego tlenu w roztworze. Zachodz¹ nastêpuj¹ce reakcje redukcji / utleniania : Reakcja redukcji na katodzie : 02 + 4H+ + 4e- -> 2H20 Reakcja utleniania na anodzie : 2H20 -> 02 + 4H+ + 4ePoniewa¿ to nie jest reakcja sieciowa, to ani wielkoœæ przep³ywu, ani zanieczyszczenia nie maj¹ wp³ywu na dok³adnoœæ odczytu.

5.2. Praktyczne aspekty pomiaru rozpuszczonego tlenu. 5.2.1. Zmienne, które wp³ywaj¹ na pomiar Na pomiar rozpuszczonego tlenu maj¹ wp³yw : ciœnienie barometryczne, wilgotnoœæ (podczas kalibrowania powietrzem), temperatura próbki, obecnoœæ gazów zak³ócaj¹cych oraz sk³ad medium p³ynnego. Ciœnienie barometryczne Wielkoœæ dyfuzji tlenu przez membranê czujnika, a zatem i odpowiedŸ czujnika jest w liniowej zale¿noœci od ciœnienia cz¹stkowego tlenu (zak³adaj¹c sta³¹ temperaturê próbki). 41


Instrukcja 015-748039-N Przy normalnym ciœnieniu na poziomie morza 760 mm Hg (101.04kPa) ciœnienie cz¹stkowe tlenu dla suchego powietrza wynosi 160 mm Hg (21.2 kPa). Przy ciœnieniu atmosferycznym odchylonym od wartoœci standardowej, ciœnienie cz¹stkowe tlenu zmienia siê proporcjonalnie. Odpowiednio, rozpuszczalnoœæ tlenu w wodzie zmienia siê proporcjonalnie do zmiany ciœnienia cz¹stkowego tlenu w powietrzu. Ciœnienie barometryczne jest dlatego znacz¹cym czynnikiem w kalibrowaniu przyrz¹du. Wilgotnoœæ W kalibrowaniu do pomiaru tlenu rozpuszczonego, jedna metoda wymaga wprowadzenia czujnika do gazowej próbki, zwykle suchego powietrza, o dok³adnie znanej zawartoœci tlenu. Znana wartoœæ stê¿enia gazowego tlenu pozostaje w relacji do odpowiadaj¹cej jej wielkoœci rozpuszczonego tlenu. Poniewa¿ suche powietrze zawiera 20,95% tlenu w objêtoœci, bez wzglêdu na ciœnienie atmosferyczne, ciœnienie cz¹stkowe tlenu jest wprost proporcjonalne do ca³kowitego ciœnienia barometrycznego, zgodnie z prawem Daltona o ciœnieniach cz¹stkowych.Dlatego dla suchego powietrza, jeœli ciœnienie barometryczne jest znane to ciœnienie cz¹stkowe tlenu mo¿e byæ wyliczone. Jednak¿e, procedura ma zastosowanie tylko dla powietrza suchego. Wilgotne powietrze posiada efekt redukcji ciœnienia cz¹stkowego tlenu i innych gazów w powietrzu bez wp³ywu na ca³kowite cisnienie barometryczne. Inny sposób wyra¿enia tej zale¿noœci jest nastepuj¹ce równanie : P (atm) = P(gaz) + P(tlenu)+ P(wody) gdzie P(atm) = ca³kowite ciœnienie barometryczne P(gaz) = cz¹stkowe ciœnienie wszystkich gazów poza tlenem i par¹ wodn¹ P(tlenu) = cz¹stkowe ciœnienie tlenu P(wody) = cz¹stkowe ciœnienie pary wodnej Dlatego przy sta³ym ciœnieniu barometrycznym, jeœli wilgotnoœæ w powietrzu jest niezerowa, cz¹stkowe ciœnienie tlenu jest mniejsze od tej wartoœci dla suchego powietrza. Dla wiêkszoœci pomiarów wykonywanych poni¿ej 26,7oC wp³yw pary wodnej mo¿e byæ zignorowany. Przy ciœnieniu barometrycznym 760 mm Hg (101kPa), cz¹tkowe ciœnienie tlenu w suchym powietrzu wynosi ok. 160 mm Hg (21.1kPa). Aby okreœliæ cz¹stkowe ciœnienie tlenu w powietrzu przy ró¿nych poziomach wilgotnoœci i ciœnienia barometrycznego, ciœnienie cz¹stkowe wody jest odejmowane od ca³kowitego ciœnienia barometrycznego; ta ró¿nica jest mno¿ona przez 20.95%. PRZYK£AD ciœnienie barometryczne = 740 mm Hg (98.5kPa) ciœnienie cz¹stkowe H2O = 20 mm Hg (2.7kPa) ciœnienie cz¹stkowe O2 = [740.20] * 0.2095 mm Hg = 150 mm Hg 19.95 kPa) Temperatura próbki Temperatura próbki wp³ywa na odpowiedŸ czujnika na dwa sposoby : 1. Wielkoœæ dyfuzji tlenu przez membranê czujnika Wielkoœæ dyfuzji tlenu przez membranê czujnika zmienia siê wraz z temperatur¹ ze wspó³czynnikiem ok. +3% na stopieñ Celsjusza, powoduj¹c zmianê pr¹du czujnika. Aby to skompensowaæ, czujnik zawiera w sobie termistor z ujemnym wspó³czynnikiem temperaturowym. Jeœli tempertura próbki roœnie, rezystancja termistora maleje, zmniejszaj¹c wzmocnienie obwodu, co daje efekt kompensacji w zakresie od 0 do 44oC.

42


Instrukcja 015-748039-N 2. Rozpuszczalnoœæ tlenu w medium p³ynnym W cieczy nasyconej tlenem, ciœnienie cz¹stkowe rozpuszczonego tlenu jest równe ciœnieniu cz¹stkowemu tlenu w atmosferze powy¿ej cieczy. Ta zale¿noœæ pozostaje prawdziwa bez wzglêdu na stê¿enie tlenu w ppm w masie. Jeœli tempertura próbki roœnie, ciœnienie cz¹stkowe tlenu pozostaje niezmienione ( za wyj¹tkiem wp³ywu ciœnienia oparów cieczy). Jednak¿e stê¿enie tlenu rozpuszczonego w ppm w masie zmniejsza siê. Aby skompensowaæ zmiany zale¿ne od temperatury w rozpuszczalnoœci tlenu, czujnik posiada drugi termistor, który dostraja wzmocnienie obwodu. Rozpuszczone gazy zak³ócaj¹ce Gazy, które s¹ redukowane lub utleniane przy ok. 0.75 VDC i przez to przyczyniaj¹ siê do pr¹du czujnika, mog¹ powodowaæ b³¹d odczytu. Tylko kilka gazów ma tak¹ charakterystykê. Wiêkszoœæ gazów, które powinny byæ unikane zawieraj¹ SO2, Cl2 i tlenki azotu. Niski poziom stê¿enia siarkowodoru powoduje zanieczyszczanie czujnika, ale nie wp³ywa znacz¹co na pomiar rozpuszczonego tlenu. Jeœli jest on zanieczyszczony, to czujnik ³adowalny musi byæ odœwie¿any wg procedury podanej w rozdziale 6. Natomiast zabrudzony czujnik nie³adowalny musi byæ wymieniony. Sk³ad medium ciek³ego Znacz¹ca zmiana w sk³adzie roztworu mo¿e zmieniæ rozpuszczalnoœæ tlenu. Jeœli rozpuszczalnikiem jest woda, to rozpuszczalnoœæ tlenu spada wraz ze wzrostem zasolenia. To zmniejsza stê¿enie rozpuszczonego tlenu w ppm w masie, ale nie wp³ywa na ciœnienie cz¹stkowe tlenu w roztworze. Monitor tlenu reaguje tylko na cz¹stkowe ciœnienie tlenu, a zatem nie zarejestuje zmiany w stê¿eniu tlenu. 5.2.2. Wzajemna zale¿noœæ jednostek pomiarowych Chocia¿ czujnik reaguje tylko na cz¹stkowe ciœnienie tlenu, to odczyt przyrz¹du odbywa siê normalnie w innych jednostkach, tj. ppb lub ppm w masie (mg/l lub mg/l), lub procentach nasycenia. Kiedy zale¿noœæ miêdzy tymi jednostkami jest jasno zrozumiana, przyrz¹d mo¿e byæ skalibrowany do odczytu w jednostkach w³aœciwych dla danej aplikacji. W kalibrowaniu do pomiaru rozpuszczonego tlenu, jedn¹ z metod jest wprowadzanie czujnika do próbki gazowej, typowo suchego powietrza, lub o dok³adnie znanej zawartoœci tlenu. Znana wartoœæ stê¿enia tlenu gazowego jest nastêpnie przedstawiana w odpowiadaj¹cej jej wartoœci tlenu rozpuszczonego. Suche powietrze jest mieszanin¹ zawieraj¹c¹ ok. 21% tlenu w objêtoœci, niezale¿nie od ciœnienia barometrycznego. Ca³kowite ciœnienie dowolnej mieszaniny gazów jest sum¹ cz¹stkowych ciœnieñ wszystkich jej sk³adników. Zmiana ciœnienia barometrycznego suchego powietrza nie zmienia relacji procentowych ró¿nych sk³adników, ale zmienia ciœnienie cz¹stkowe, a zatem i odczyt przyrz¹du. Przy normalnym ciœnieniu barometrycznym na poziomie morza 760 mm Hg (101,04kPa), cz¹stkowe ciœnienie tlenu w suchym powietrzu wynosi 160 mm Hg (21.3 kPa). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ( 160 / 760 ) * 100 =21%

43


Instrukcja 015-748039-N Najczêœciej odczyt rozpuszczonego tlenu jest w ppb lub ppm w masie (mg/l lub mg/l odpowiednio); patrz do rozdzia³u 5.2.1. Nale¿y zauwa¿yæ, jednak¿e, ¿e w wielu zastosowaniach odczyt w procentach nasycenia jest najbardziej znacz¹ca, poniewa¿ stê¿enie rozpuszczonego tlenu w roztworze mo¿e siê zmeniaæ z temperatur¹. Patrz rozdzia³ 5.2.2. 5.2.3 Odczyt rozpuszczonego tlenu w czêœciach w masie Dla prawie czystej wody monitory modelu 7001D i 7002D posiadaj¹ bezpoœredni odczyt rozpuszczonego tlenu w ppb lub ppm odpowiednio. Odczyt przyrz¹du odpowiada tabelom podanym w standardowych metodach badania wody przez American Health Association. Rys. 5-2 pokazuje wp³yw temperatury próbki na rozpuszczalnoœæ tlenu w wodzie bez chloru, kiedy czujnik jest wprowadzony do wody nasyconej powietrzem przy ca³kowitym ciœnieniu 760 mm Hg (101.04 kPa) i cz¹stkowym ciœnieniu tlenu 160mm Hg (21.3 kPa). Jeœli ca³kowite ciœnienie jest inne ni¿ 760 mm Hg (101.04 kPa), to wspó³czynnik korekcji musi byæ zastosowany do krzywej zgodnie z nastêpuj¹cym równaniem : S” = S ( P / 760) = S * ( P” / 29.92) = S * (P» / 101.04) gdzie S S” P P” P»

= rozpuszczalnoœæ przy ciœnieniu 760 mm Hg, 29.92 cali Hg lub 101.04 kPa = rozpuszczalnoœæ przy ciœnieniu P, P” lub P» = ciœnienie barometryczne w mm Hg = ciœnienie barometryczne w calach Hg = ciœnienie barometryczne w kPa

Jeœli woda zawiera chlorki, odczyt powinien byæ tak skorygowany, aby pasowa³ do tabeli podanej w standardowych metodach badania wody dla ró¿nych stopni zasolenia. Patrz na rys. 3-2. 5.2.4. Odczyt tlenu rozpuszczonego w procentach nasycenia W niektórych zastosowaniach modelu 7002D stê¿enie rozpuszczonego tlenu w ppm w masie (mg/l) mo¿e zmieniaæ siê znacz¹co z powodu zmian temperatury. W takich zastosowaniach, odczyt w procentach nasycenia mo¿e byæ bardziej znacz¹cy. W tej metodzie odczyt rozpuszczonego tlenu przedstawiony jest jako procent stê¿enia tlenu, które próbka ciek³a mog³aby posiadaæ, gdyby by³a w pe³ni nasycona powietrzem. W cieczach nasyconych tlenem, ciœnienie cz¹stkowe rozpuszczonego tlenu jest równe ciœnieniu cz¹stkowemu gazowego tlenu w atmosferze w kontakcie z ciecz¹. Kiedy temperatura próbki roœnie stê¿enie ozpuszczonego tlenu w ppm (mg/l) zmniejsza siê. Jednak¿e ciecz jest nadal nasycona tlenem. Przy wysokiej temperaturze mo¿e byæ konieczne wziêcie pod uwagê odparowanej cieczy. Krzywe podobne do tej z rys. 3-2 i 5-2 mog¹ byæ u¿ywane, do pokazania zale¿noœci miêdzy stê¿eniem rozpuszczonego tlenu w ppm w masie (mg/l) i temperatur¹ roztworu dla roztworu nasyconego tlenem. Podobne krzywe mog¹ byæ narysowane dla cieczy przy mniejszym nasyceniu od 100%. Krzywe mog¹ byæ tak¿e narysowane dla ró¿nych temperatur próbki, pokazuj¹c liniow¹ zale¿noœæ miêdzy nasyceniem w procentach a stê¿eniem tlenu rozpuszczonego w ppm w masie (mg/l).

44


Instrukcja 015-748039-N

Uwaga : Krzywa jest dla ciœnienia ca³kowitego 760mm Hg (101.04kPa). Jeœli ca³kowite ciœnienie jest inne ni¿ 760 mm Hg (101.04 kPa), rozpuszczalnoœæ mo¿na wyliczyæ z wzoru : S” = S ( P / 760) = S * ( P” / 29.92) = S * (P» / 101.04) gdzie S S” P P” P»

= rozpuszczalnoœæ przy ciœnieniu 760 mm Hg, 29.92 cali Hg lub 101.04 kPa = rozpuszczalnoœæ przy ciœnieniu P, P” lub P» = ciœnienie barometryczne w mm Hg = ciœnienie barometryczne w calach Hg = ciœnienie barometryczne w kPa

Rys. 5-2. RozpuszczalnoϾ tlenu w wodzie nasyconej powietrzem w funkcji temperatury

45


Instrukcja 015-748039-N UWAGI

46


Instrukcja 015-748039-N

ROZDZIA£ 6 KONSERWACJA CZUJNIKA 6.1. Czujniki ³adowalne Wiêkszoœæ procedur konserwacyjnych dotyczy czujnika. Konserwacja czujnika polega na okresowym do³adowaniu i czyszczeniu lub odœwie¿eniu katody czujnika. Zwykle wskazaniem, ¿e czujnik wymaga odœwie¿enia lub do³adowania jest, kiedy podczas kalibrowania prawid³owy odczyt jest nieosi¹galny przez regulacjê pokrêt³em CAL. Normalnie niemo¿noœæ kalibrowania postêpuje przez stopniowe codzienne redukcje wyjœcia czujnika z odpowiadaj¹cym zmniejszeniem wskazañ przyrz¹du. Wielkoœæ redukcji wzrasta wraz ze wzrostem rezystancji wewnêtrznej czujnika. Na potrzebê odœwie¿enia wskazuj¹ równie¿ : powolna odpowiedŸ lub obecnoœæ znacznego sygna³u resztkowego, kiedy czujnik jest w otoczeniu zerowej próbki odniesienia. UWAGA Jeœli czujnik jest rozmontowany do sprawdzenia, po za³o¿eniu nowej membrany musi byæ do³adowany. Normalnie czujnik powinien byæ ³adowany ze œwie¿ym elektrolitem co trzy miesi¹ce. Jednak¿e, czasokres mo¿e byæ wyd³u¿any w zale¿noœci od zastosowania czujnika. Ogólnie korygowanie niskiego wyjœcia mo¿e byæ zrealizowane poprzez do³adownie ze œwie¿ym elektrolitem, jak opisano w rozdziale 6.1.1. Jeœli wyjœcie nadal pozostaje niskie lub wystêpuj¹ inne objawy, nale¿y odœwie¿yæ katodê jak to opisano w rozdziale 6.1.2. W przypadku zak³óceñ impulsowych, tj. przejœciowych sygna³ów nie zwi¹zanych z tlenem, zalecany jest separator komory (P/N 637538). Patrz rozdzia³ 6.1.2.1 6.1.1. £adowanie czujnika Czujnik musi byæ wyjêty z instalacji procesu i od³¹czony od kabla czujnika do ³adowania. Zestaw do ³adowania (P/N 191755) zawiera elektrolit, przes³onê gumow¹ do kompensacji ciœnienia, o-ringi do mocowania membrany, o-ringi do korpusu czujnika, podk³adki do przes³ony. Aby do³adowaæ czujnik : 1. Nale¿y odkrêciæ zakrêtkê rade³kow¹ z koñca korpusu czujnika. Nale¿y zdj¹æ zespó³ membrany sk³adaj¹cy siê z membrany, umieszczonej miêdzy uchwytem i ustalaczem, (rys. 6-1A). Nale¿y wylaæ ca³y elektrolit z czujnika., a nastêpnie przep³ukaæ destylowan¹ lub demineralizowan¹, aby usun¹æ wszelkie drobiny. 2. Umieœciæ kawa³ek taœmy klej¹cej nad otworem odpowietrznika w porcie przes³ony kompensacji ciœnienia (nie rowkowa wtyczka). Popatrz na rys. 6-1A.

47


Instrukcja 015-748039-N

* znak towarowy E.I. duPont de Nomours &Co.

A. Roz続o多ony rzut czujnika

B. Zesp坦続 uchwytu membrany

Rys. 6-1. Elementy czujnika

48


Instrukcja 015-748039-N 3. Nale¿y sprawdziæ katodê czy : a. Plamy lub niejednolite zabarwienie, które wskazuj¹ na koniecznoœæ odœwie¿enia jak opisano to w rozdziale 6.1.2. b. Wszelkie osady, zwykle od bia³ego do szarego, obecne w lub wokó³ rowków w plastikowym otoczeniu katody. Nale¿y to usun¹æ, aby zapewniæ najlepsz¹ pracê. Wiêkszoœæ tych osadów jest rozpuszczalnych w wodzie i mog¹ byæ usuniête strumieniem wody z miêkkiej butelki. Wszelkie osady nierozpuszczalne w pierœcieniu i w rowkach kana³u mog¹ byæ usuniête wyka³aczk¹; jednak¿e nale¿y wykonaæ to ostro¿nie, aby nie zdeformowaæ rowków. 4. Rozmontowaæ zespó³ membrany. Sk³ada siê on z plastikowej membrany i trzech zwi¹zanych elementów : uchwytu, ustalacza i o-ringu. Wyjmij ustalacz z uchwytu wk³adaj¹c palec do œrodka otworu uchwytu i naciskaj¹c paznokciem na drugi koniec ustalacza. Wyj¹æ i wyrzuciæ star¹ membranê. 5. Sprawdziæ, czy o-ringi s¹ prawid³owo umieszczone w rowku w uchwycie jak okazano na rys. 6-1B. 6. Nacisn¹æ pojedyncz¹ membranê tylko na brzegach, umieœciæ j¹ wzd³u¿ uchwytu membrany i zatrzasn¹æ ustalacz na miejscu (Rys. 6-1B). Membrana jest teraz ustawiona we w³aœciwej pozycji, miêdzy uchwytem i ustalaczem. PRZESTROGA Nigdy nie nale¿y dotykaæ œrodkowej czêœci membrany palcami. Membrany ³atwo zanieczyszczaj¹ sie obcymi substancjami. Zanieczyszczona membrana mo¿e spowodowaæ przesuniête lub b³êdne odczyty. 7. Przy pomocy ostrej ¿yletki ostro¿nie odetnij nadmiar membrany wokó³ brzegu. Nale¿y uwa¿aæ, aby ¿yletk¹ nie odci¹æ brzegów membrany. 8. Ustawiæ korpus czujnika na p³askiej powierzchni z katod¹ zwrócon¹ do góry. Sprawdziæ, czy o-ring w rowku na koñcu korpusu czujnika, rys. 6-1A, jest prawid³owo umieszczony wokó³ katody. Wlaæ elektrolit nad katod¹ tak, aby wp³yn¹³ w dó³ do zbiornika elektrolitu w czujniku. Nape³niæ zbiornik do poziomu ustalonego na bocznej œciance. W³o¿yæ zespó³ membrany bezpoœrednio na katodê tak, aby czo³o uchwytu (tj. czêœæ z otworem w œrodku o du¿ej œrednicy ustawione by³o naprzeciw o-ringu na koñcu korpusu czujnika. Membrana jest na swoim miejscu. Rozlewa ona elektrolit pozosta³y na katodzie w cienk¹ warstwê, która nawil¿a ca³¹ powierzchniê. Zespó³ membrany powinien byæ teraz ustawiony centralnie nad katod¹. 9. Ostro¿nie, aby nie zmieniæ centralnego ustawienia zespo³u membrany, nale¿y umieœciæ zakrêtkê na korpusie czujnika. Zakrêciæ nakrêtkê, tylko palcami. Nastêpnie po³o¿yæ czujnik na boku, z bocznym portem zwróconym ku górze. Odkrêæ œrubkê portu bocznego, zdejmij przes³onê kompensuj¹c¹ ciœnienie i podk³adkê. Dolaæ elektrolitu jeœli potrzeba, aby osi¹gn¹³ poziom w bocznym porcie, a nastêpnie obróæ czujnik dooko³a, aby wypuœciæ powietrze. Ponownie dodaæ elektrolitu, jeœli potrzeba, aby dojœæ do jednolitego poziomu z wystêpem. Przy bocznym porcie wci¹¿ zwróconym ku górze dokrêciæ zakrêtkê dalej a¿ do zaciœniêcia, aby membrana by³a ustawiona wzd³u¿ katody. Wszelki nadmiar elektrolitu wylany ze zbiornika elektrolitu z boku portu mo¿na wytrzeæ chustk¹.

49


Instrukcja 015-748039-N 10. Wstawiæ now¹ przes³onê gumow¹ do bocznego portu, za³o¿yæ now¹ podk³adkê na przes³onê i zakrêciæ port œrubk¹. Nie dokrêcaæ œrubek. 11. Sprawdziæ, czy czujnik nie ma jakichœ wycieków lub uszkodzeñ membrany. 12. Zdj¹æ taœmê klej¹c¹ zainstalowan¹ w kroku 2 z portu kompensacji ciœnienia. Jeœli normalna praca nie wymaga w³asnego do³adowania nale¿y wykonaæ odœwie¿enie jak opisano w rozdziale 6.1.2. 6.1.2 Odœwie¿enie katody Jeœli proste ³adowanie nie poprawia efektu niskiego wyjœcia, nale¿y wyczyœciæ i odœwie¿yæ katodê, wykonuj¹c podane poni¿ej czynnoœci : OSTRZE¯ENIE NIEBEZPIECZNE CHEMIKALIA W poni¿szej procedurze jest u¿ywany stê¿ony kwas azotowy. Ten materia³ jest wysoce ¿r¹cy. Nale¿y podj¹æ wszelkie œrodki ostro¿noœci, aby unikn¹æ kontaktu ze skór¹, oczami, ubraniem i czêœciami precyzyjnych przyrz¹dów. Nale¿y ubraæ gumowe okulary i zabezpieczyæ oczy. 1. Rozmontowaæ czujnik. Zdj¹æ zakrêtkê i zespó³ membrany. Wylaæ zu¿yty elektrolit. Wyp³ukaæ czujnik deztylowan¹ lub demineralizowan¹ wod¹, aby usun¹æ wszystkie drobinki. 2. Nad zlewem, przy pomocy bawe³ninej gazy przetrzeæ katodê stê¿onym roztworem kwasu azotowego.. Koniec gazy powinien byæ zamoczony w kwasie azotowym, a¿ do nasycenia. Nadmiar kwasu nale¿y wycisn¹æ o œciankê zbiorniczka. Powierzchnia katody powinna byæ przecierana delikatnie przez okres 5 minut gazikiem nasyconym kwasem azotowym. Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, aby zamkn¹æ kwas azotowy na powierzchni przycisku. Tylko cienka warstwa kwazu azotowego mo¿e byæ obecna na powierzchni na powierzchni katody podczas operacji czyszczenia. Nadmiar kwasu mo¿e spowodowaæ uszkodzenie pierœcienia otaczaj¹cego przycisk, a w konsekwencji uszkodzenie czujnika. 3. Dok³adnie wyp³ukaæ przycisk i otwór czujnika wod¹ destylowan¹ lub demineralizowan¹. Nastêpnie wyp³ukaæ czujnik elektrolitem (P/N 192580) wlewaj¹c j¹ przez katodê do otworu czujnika a¿ do nape³nienia. Wylaæ ten elektrolit. 4. Na³adowaæ czujnik normalnym trybem. Jeœli czujnik nie pracuje normalnie po przeprowadzeniu procedury odœwie¿enia, oznacza to, ¿e jest zu¿yty i wymaga wymiany. 6.1.2.1 Zestaw separatora komory (P/N 637358) Separator komory jest u¿ywany do wyeliminowania zak³óceñ szpilkowych, tj. przejœciowych przebiegów nie zwi¹zanych z tlenem na wyjœciu analizatora. Jest to zwykle spowodowane przez produkty reakcji, które wyrzuca anoda i s¹ transportowane do powierzczni katody, gdzie s¹ redukowane. Podczas redukcji, anoda przyjmuje elektrony, powoduj¹c niepo¿¹dane przebiegi przejœciowe.

50


Instrukcja 015-748039-N Mo¿na temu zapobiec przez zainstalowanie dysku separatora (P/N 637359), który mechanicznie oddzieli katodê od anody. Dyski s¹ dostêpne w opakowaniach po 10 sztuk. (P/N 637358). Aby zainstalowaæ separator w nienape³nionym czujniku tlenowym, zdj¹æ zakrêtkê i uchwyt membrany, wylaæ elektrolit i umieœciæ otwór w separatorze nad katod¹. Nastêpnie delikatnie pchn¹æ separator w dó³ do korpusu czujnika, a¿ zatrzyma siê na szczycie anody. Nape³niæ czujnik œwie¿ym elektrolitem i zmontowaæ w zwyk³y sposób.

6.2. Czujniki nie³adowalne Czujniki nie³adowalne nie posiadaj¹ dostêpnych dla u¿ytkownika czêœci wewnêtrznych. Jedyn¹ mo¿liw¹ konserwacj¹ tego czujnika jest delikatne usuniêcie osadów z czo³a czujnika, aby poprawiæ czu³oœæ i czas odpoweidzi. Jeœli parametry czujnika spadn¹ poni¿ej akceptowalnych ograniczeñ, to nale¿y go wymieniæ.

51


Instrukcja 015-748039-N

UWAGA Wartoœci pokazane s¹ odpowiednie dla czujnika ³adowalnego. Dla czujnika nie³adowalnego, nale¿y pomno¿yæ wartoœci przez 32 i wykonaæ symulowan¹ kalibracjê powietrzem z rezystorem 320kom. Rys. 7-1. Oczekiwane odczyty na wyœwietlaczu w funkcji rezystancji podstawnika (model 7001D)

52


Instrukcja 015-748039-N

ROZDZIA£ 7 SERWIS

Wiêkszoœæ problemów serwisowych i konserwacyjnych dotyczy czujnika. Uszkodzenia wzmacniacza s¹ rzadsze. W czasie zalecanej procedury sprawdzania systemu przede wszystkim nale¿y odizolowaæ wzmacniacz od czujnika., a nastêpnie wykonaæ kilka prostych testów, aby stwierdziæ czy wzmacniacz dzia³a prawid³owo. Czujnik mo¿e byæ sprawdzony, a nastêpnie na³adowany, odœwie¿ony lub wymieniony w zale¿noœci od potrzeb. OSTRZE¯ENIE NIEBEZPIECZEÑSTWO PORA¯ENIA PR¥DEM Serwisowanie tego przyrz¹du wymaga dostêpu do napiêcia o niebezpiecznym poziomie, które mo¿e spowodowaæ œmieræ lub powa¿ne zranienie. Serwis nale¿y zleciæ wykwalifikowanemu personelowi. OSTRZE¯ENIE NIEBEZPIECZEÑSTWO PORA¯ENIA PR¥DEM Styki alarmowe, które s¹ do³¹czone do oddzielnego zasilania musz¹ byæ od³¹czone przed rozpoczêciem serwisu.

7.1. Sprawdzenie systemu

Najczêstszym uszkodzeniem jest postêpuj¹ce zmniejszenie wra¿liwoœci czujnika. Podczas kalibrowania pokrêt³o CAL musi byæ obracane coraz dalej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawiæ miernik na ¿¹dan¹ wartoœæ kalibrowania. Ostatecznie po kilku miesi¹cach pracy, obracanie pokrêt³em CAL zgodnie z ruchem wskazówek zegara nie umo¿liwi ustawienia ¿¹danej kalibracji miernika. Przyczyn¹ tej charakterystycznej zmiany jest stopniowe wyczerpanie lub zwarcie czujnika : czujnik musi byæ konserwowany jak to opisano w rozdziale 6. Problemy systemu mog¹ dotyczyæ albo czujnika, albo wzmacniacza, co mo¿na okreœliæ przy pomocy poni¿szej procedury : 1. Od³¹czyæ zasilanie AC od przyrz¹du. 2. Ustawiæ prze³¹czniki alarmów S4 i S5 na OFF. 3. Na TB1 i TB2, (Rys. 2-2) nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce po³¹czenia. a. Od³¹czyæ wszsytkie przewody kabla czujnika. b. Po³¹czyæ rezystor 3kom miêdzy zaciskami THERM 3K i 30kom rezystor miêdzy zaciski THERM 30K. Te rezystory symuluj¹ rezystancjê termistorów przy temperaturze 25oC. c. Jeœli czujnik jest ³adowalny, do³¹czyæ rezystor 10kom miêdzy zaciskami oznaczonymi AN (dla anody) i CATH (dla katody). Jeœli czujnik jest nie³adowalny, do³¹czyæ 320kom rezystor miêdzy te zaciski. Ten rezystor pozwala na polaryzacjê napiêcia zasilania, aby uzyskaæ ma³y pr¹d , który symuluje sygna³ wyjœciowy czujnika.

53


Instrukcja 015-748039-N 5. Obracaæ pokrêt³o CAL, przez ca³y zakres, aby sprawdziæ, czy wyjœcie przyrz¹du zmienia siê od prawie zera do powy¿ej pe³nej skali. Jeœli wyniki testu s¹ prawid³owe, wzmacniacz jest sprawny. Uszkodzony jest czujnik lub kabel. Wyj¹æ rezystory 3kom, 10kom i 30kom z TB1 i TB2 i przejœæ do testów w rozdziale 7.2 lub 7.3. Jeœli wyniki testu nie s¹ prawid³owe przejœæ do testu w rozdziale 7.3.

7.2. Sprawdzanie czujnika i kabla Dla wygody kabel czujnika mo¿e byæ traktowany jako czêœæ czujnika. Zgodnie z tym sprawdzenia elektryczne s¹ wykonywane na koñcach kabla przy zaciskach, od³¹czonym od wzmacniacza przy zaciskach TB1 i TB2. Sprawdzenie sprawnoœci elektrycznej czujnika jest okreœlone przez wykonanie poni¿szych sprawdzeñ omomierzem : 1. Rezystancja miêdzy ¿ó³tym i zielonym przewodem powinna wynosiæ 3kom ±1% przy 25oC (ok. 10 kom przy 0oC i 1.1 kom przy 50oC). Odczyty z ¿ó³tego lub zielonego przewodu w stosunku do dowolnego innego przewodu z kabla czujnika powinny wskazywaæ rozwarcie lub co najmniej 100MOm. Odczyty mniejsze wskazuj¹ na wystêpowanie œcie¿ki rezystancji bocznikuj¹cej, która powoduje powstanie b³êdu pomiaru. 2. Rezystancja miêdzy niebieskim i br¹zowym przewodem powinna wynosiæ 30kom ±10% przy 25oC (ok. 95 kom przy 0oC i 11 kom przy 50oC). Odczyty z ¿ó³tego lub zielonego przewodu w stosunku do dowolnego innego przewodu z kabla czujnika powinny wskazywaæ co najmniej 100MOm. Odczyty mniejsze wskazuj¹ na wystêpowanie œcie¿ki rezystancji bocznikuj¹cej, która powoduje powstanie b³êdu pomiaru. 3. Czarny i bia³y przewód s¹ do³¹czone do ekranu uziemiajacego : odczyty z tego przewodu do dowolnych innych w kablu czujnika powinny wskazywaæ 100MOm. 4. Jeœli sprawdzenia w kroku 1, 2 lub 3 wykaza³y b³êdy lub jeœli inne objawy wskazuj¹ na uszkodzenie czujnika, nale¿y okreœliæ prawdopodobn¹ przyczynê w odniesieniu do odpowiednich objawów podanych w tabelach 7-1 i 7-2 podanych na nastêpnych stronach. Te tabele, bêd¹ce kompilacj¹ najbardziej typowych problemów z czujnikiem, powinny s³u¿yæ jako odniesienie. Procedury konserwacji okreœlone w tabelach opisane s¹ w rozdziale 6.

7.3. Sprawdzanie nie³adowalnego czujnika i kabla Aby sprawdziæ kabel nale¿y od³¹czyæ go od monitora i czujnika. Rezystancja miêdzy dwoma przewodami powinna wynosiæ co najmniej 100MOm. Sprawdzenie ci¹goœci przewodu powinno wytwarzaæ odczyt mniejszy ni¿ 15 Om na 1000 stóp (305 m). Nale¿y sprawdziæ tabelê 7-2 na nastêpnej stronie.

54


Instrukcja 015-748039-N

OBJAW 1. Nienormalnie wysoki odczyt tlenu (niemo¿noœæ kalibrowania) 2. Nienormalnie niski odczyt tlenu (niemo¿noœæ kalibrowania)

3. G³oœny czujnik (wra¿liwy na ruch 4. Odczyt zawy¿ony przy znanej próbce beztlenowej 5. Wolna odpowiedŸ

Prawdopodobna przyczyna a. Otwór w membranie b. Luz na z³otej katodzie c. Otwarty termistor a. Wysoka wewnêtrzna rezystancja komory

Dzia³anie koryguj¹ce Wymieniæ membranê Wymieniæ czujnik Wymieniæ czujnik Odœwie¿yæ i na³adowaæ komorê Dokrêciæ zakrêtkê lub b. Membrana zbyt luŸna wymieniæ membranê c. Zanieczyszczony elektrolit * Wyczyœciæ czujnik i na³adowaæ d. Zwarty termistor Wymieniæ czujnik e. LuŸna membrana Wymieniæ membranê a. LuŸna membrana Wymieniæ membranê b. Niski poziom elektrolitu Dope³niæ prawid³owo c. Zanieczyszczona katoda * Odœwie¿yæ i na³adowaæ

a. LuŸna z³ota katoda Wymieniæ czujnik a. Zanieczyszczony elektrolit * Odœwie¿yæ i na³adowaæ

* tak zwane zanieczyszczenia mog¹ byæ normalnym osadem wynikaj¹cym z d³ugotrwa³ej pracy, wskazuj¹ce, ¿e wymagane jest odœwie¿enie komory. Tabela 7-1. Przewodnik do wykrywania i usuwania usterek czujnika ³adowalnego

OBJAW 1. Nienormalnie wysoki odczyt tlenu (niemo¿noœæ kalibrowania) 2. Nienormalnie niski odczyt tlenu (niemo¿noœæ kalibrowania) 4. Odczyt zawy¿ony przy znanej próbce beztlenowej (wiêkszy ni¿ 0.1% tlenu lub rónowa¿na) 5. Wolna odpowiedŸ

Prawdopodobna przyczyna a. Otwór w membranie c. Otwarty termistor c. Zabrudzona komora

Dzia³anie koryguj¹ce Wymieniæ czujnik Wymieniæ czujnik Wymieniæ czujnik

a. Zwarty termistor b. Zabrudzona powierzchnia membrany a. Zanieczyszczony czujnik

Wymieniæ czujnik

a. Zanieczyszczony czujnik

Wyczyœciæ powierzchniê Nastawiæ ZERO czujnika. Sprawdziæ liniowoœæ ze standardem.

Wymieniæ czujnik

Tabela 7-2. Przewodnik do wykrywania i usuwania usterek czujnika nie³adowalnego

55


Instrukcja 015-748039-N

7.4. Sprawdzanie elektroniki Poni¿sza procedura zawiera bardziej zwarty test elektroniki wzmacniacza ni¿ podany w rozdziale 7.1. Sta³e rezystory zastêpuj¹ elementy czujnika, a odpowiedŸ analizatora mo¿e byæ obserwowana na wyœwietlaczu. 1. Wykonaæ kroki od 1 do 5 z rozdzia³u 7.1, jeœli nie by³y wykonane poprzednio. Nie wyjmuj rezystorów 3kom lub 30kom i nie pod³¹czaj kabla czujnika. 2. Pod³¹cz zasilanie AC do monitora. 3. W kroku 5 poni¿ej wykonane zostanie symulowane kalibrowanie powietrzem. Ustaw prze³acznik RANGE na pozycjê CAL. 4. Przekrêciæ ca³kowicie pokrêt³o CAL zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyœwietlacz powinien wskazywaæ wartoœæ poza górnym zakresem skali. 5. Przekrêciæ pokrêt³o CAL ca³kowicie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wyœwietlacz powinien wskazywaæ wartoœæ w pobli¿u zera. 6. Ustawiæ pokrêt³o CAL tak, ¿eby wyœwietlacz pokazywa³ 760 (pomijaj¹c czêœci dziesiêtne). To koñczy kalibrowanie symulowane powietrzem. Nie nale¿y przestawiaæ pokrêt³a CAL podczas dalszej procedury. 7. Dalsza procedura jest wykonywana po pod³¹czeniu sta³ych rezystorów o ró¿nych wartoœciach miêdzy zaciski taœmy z monitora, które s¹ oznaczone CATH i AN. Te rezystory symuluj¹ pr¹d wyjœciowy czujnika, kiedy jest on wprowadzony do ró¿nych stê¿eñ tlenu. Rezystory mog¹ byæ wygodnie do³¹czane do zacisków przy pomocy pary przewodów testowych. 8. Ustawiæ prze³¹cznik RANGE na OP. 9. Rysunki 7-1 (model 7001D) i 7-2 (model 7002D) pokazuj¹ oczekiwane wartoœci na wyœwietlaczu w funkcji rezystancji rezystora do³¹czonego miêdzy zaciskami oznaczonymi CATH i AN. Wybraæ rezystory, które wytwarzaj¹ oczekiwane odczyty wyœwietlacza w ca³ym zakresie przyrz¹du. Do³¹czyæ rezystory jeden po drugim i obserwowaæ odczyt wyœwietlacza. Oczekiwany i obserwowany odczyt powinny siê zgadzaæ z dok³adnoœci¹ do znanej wartoœci rezystancji plus 5%. 10. Jeœli te testy nie da³y pozytywnych rezultatów, nale¿y skontaktowaæ siê z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

56


Instrukcja 015-748039-N

UWAGA Wartoœci pokazane s¹ odpowiednie dla czujnika ³adowalnego. Dla czujnika nie³adowalnego, nale¿y pomno¿yæ wartoœci przez 32 i wykonaæ symulowan¹ kalibracjê powietrzem z rezystorem 320kom. Rys. 7-2. Oczekiwane odczyty na wyœwietlaczu w funkcji rezystancji podstawnika dla modelu 7002D.

57


Instrukcja 015-748039-N Uwagi

58


Instrukcja 015-748039-N

ROZDZIA£ 8 CZʌCI ZAMIENNE Poni¿sze czêœci zamienne s¹ zalecane do procedur konserwacyjnych oraz wykrywania i usuwania usterek w przyrz¹dzie. Jeœli procedury wykrywania i usuwania usterek nie rozwi¹¿¹ problemu, nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym przedstawicielem serwisu Rosemounta. Lista dostêpna na koñcu instrukcji.

8.1. Kierunek wymiany p³yty g³ównej W wiêkszoœci sytuacji, w których stwierdza siê nieprawid³owe dzia³anie p³yty g³ównej, najpraktyczniej jest wymieniæ p³ytê ni¿ próbowaæ znaleŸæ i wymieniæ pojedynczy element. Koszt testowania i wymiany przekroczy koszt monta¿u. Standardowo dostêpne s¹ gotowe p³yty do wymiany. Poniewa¿ zalecany kierunek naprawy to wymiana ca³ej p³yty, wiêc jako czêœci zamienne nie s¹ dostêpne pojedyncze elementy elektroniczne. Jeœli okolicznoœci wymagaj¹ wymiany pojedynczego elementu nale¿y po identyfikacji lub ze schematu odszukaæ wybrany element i sprowadziæ go od lokalnego dostawcy. OSTRZE¯ENIE Nieumiejêtne manipulowanie lub wymiana elementów mo¿e ujemnie wp³yn¹æ na bezpieczeñstwo produktu. Do naprawy nale¿y u¿ywaæ tylko elementów fabrycznych.

8.2. Zwrot uszkodzonych czêœci do producenta Przed zwrotem jakiejkolwiek czêœci, nale¿y uzyskaæ RGA (autoryzacjê zwrotu towaru). Nale¿y zadzwoniæ do Dzia³u Sprzeda¿y w La HAbra po numer RGA.

8.3. Wybrane czêœci zamienne W tabeli 8-1 za nastêpnej stronie zawarte s¹ czêœci zamienne.

59


Instrukcja 015-748039-N

Opis Numer czêœci Zestaw do ³adowania czujnika (zawiera 191755 czêœci czujnika do 10 ³adowañ) P³yta wyœwietlacza dla modelu 7001D 622605 P³yta wyœwietlacza dla modelu 7002D 622610 Bezpiecznik, 1/4 A, 120V 5 szt. 777156 Bezpiecznik, 1/8 A, 240V 5 szt. 777360 P³yta zasilacza 622537 zestaw p³yta izolowana V/I 621023 eliminator ³ukowy 858728 zespó³ z³¹czy kabla 856831 zespó³ separatora komory 637538 uchwyt monta¿owy do œciany 622621 zestaw do monta¿u na rurze 622622 czujnik ³adowalny, polipropylen, z 623246 d³awikiem, do modelu 7001D czujnik ³adowalny, polipropylen, z 623245 d³awikiem, do modelu 7002D czujnik ³adowalny, RYTON z d³awikiem, 190404 do modelu 7002D czujnik ³adowalny, polipropylen, zespó³ 623373 zanurzeniowy 45, do modelu 7002D czujnik nie³adowalny, polipropylen, do 623740 modelu 7001D czujnik nie³adowalny, polipropylen, do 623741 modelu 7002D zespó³ do ³adowania czujnika 624735 zrównowa¿onego (zawiera czêœci czujnika do 10 ³adowañ) czujnik zrównowa¿ony, polipropylen 624742 G³owica, czujnik zrównowa¿ony 624737

Tabela 8-1. Wybrane czêœci zamienne

60


Instrukcja 015-748039-N

61


Instrukcja 015-748039-N

Rosemount Analytical 624737 G£OWICA

model 7002D monitora tlenowego TE INSTRUKCJE NIE S¥ WYMAGANE, KIEDY JEST U¯YWANY MODEL 1054 ANALIZATORA TLENU ROZPUSZCZONEGO Aby przestawiæ model 7002D monitora tlenowego, który jest u¿ywany z czujnikiem tlenowym ³adowalnym, tak ¿eby móg³ byæ u¿yany ze zrównowa¿onym czujnikiem tlenowym, konieczna jest modyfikacja p³yty wyœwieltacza przyrz¹du. Ta modyfikacja powoduje zmianê dostêpnego wyjœcia pr¹dowego z czujnika zrównowa¿onego. G³owica (P/N 624737) jest dostarczona do u¿ycia w modyfikacji. 7002D z czujnikiem zrównowa¿onym 1. Wyj¹æ istniej¹c¹ g³owicê w J4 na p³ycie wyœwietlacza. Zaznaczyæ to i zachowaæ dla póŸniejszej ewentualnej rekonfiguracji do u¿ycia z czujnikiem ³adowalnym. 2. Zainstalowaæ 14-pinow¹ g³owicê z zestawu (P/N 623737) do J4 na p³ycie wyœwietlacza. Nale¿y spojrzeæ na rys. 1. Sprawdziæ, czy pin 1 na g³owicy jest zainstalowany w pinie 1 gniazda na p³ycie wyœwietlacza. 3. Zainstalowaæ 16-pinow¹ g³owicê z zestawu do J2 na p³ycie wyœwietlacza. Sprawdziæ, czy pin 1 na g³owicy jest w³o¿ony do pinu 1 w gnieŸdzie na p³ycie wyœwietlacza.

Rys. 1. P³yta wyœwietlacza modelu 7002D

62


Instrukcja 015-748039-N

GENERALNE WYTYCZNE do przenoszenia i przechowywania butli z gazem pod wysokim ciœnieniem 1. Nie nale¿y upuszczaæ butli lub pozwalaæ na wzajemne ich uderzanie siê. 2. Butle mog¹ byæ przechowywane na otwartej przetrzeni, ale w takich przypadkach powinny byæ zabezpieczone przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi oraz przed wilgoci¹ mog¹c¹ spowodowaæ przerdzewienie. Butle nale¿y przechowywaæ w cieniu, aby nie by³y nara¿one na wysokie temperatury. 3. Zatyczka zaworu bezpieczeñstwa powinna pozostawaæ na ka¿dej butli, dopóki nie s¹ gotowe do u¿ycia i zabezpieczone przed upadkiem. 4. Unikaæ obracania, przesuwania i toczenia butli nawet na krótkie odleg³oœci. Nale¿y je przemieszczaæ w wózkach. 5. Nigdy nie manipulowaæ przy urz¹dzeniach bezpieczeñstwa w zaworach. 6. Nie nale¿y przechowywaæ razem butli pe³nych i pustych. Mo¿e nast¹piæ wklêœniêcie kiedy pusta butla jest do³¹czona do systemu pod ciœnieniem. 7. ¯adna z czêœci butli nie mo¿e yæ nara¿ona na temperaturê 52oC. Nie powinno siê pozwalaæ na kontakt z ogniem ¿adnej czêœci butli ze sprê¿onym gazem. Nie nale¿y umieszczaæ butli w miejscu, gdzie mog³yby siê staæ czêœci¹ obwodu elektrycznego. Przy spawaniu ³ukiem elektrycznym nale¿y zastosowaæ wszelkie œrodki ostro¿noœci, aby zabezpieczyæ butlê przed ³ukiem elektrycznym.

63


Instrukcja 015-748039-N

Rosemount Analytical

Instrukcje zamiany - czujnika ³adowalnego na czujnik nie³adowalny Modele 7001D, 7002D i 7003D monitorów tlenowych

Aby zamieniæ model 7001D, 7002D lub 7003D monitora tlenowego, który jest u¿ywany z czujnikiem tlenowym ³adowalnym, tak ¿eby móg³ wspó³pracowaæ z nie³adowalnym czujnikiem tlenowym, konieczna jest modyfikacja p³yty wyœwietlacza przyrz¹du. Ta modyfikacja powoduje zmianê wzmocnienia, aby dopasowaæ dostêpne wyjœcie pr¹dowe z nie³adowalnego czujnika tlenowego. G³owica w³aœciwa dla ka¿dego modelu jest dostarczana do u¿ycia w modyfikacji. Aby wykonaæ modyfikacjê przyrz¹du, nale¿y wybraæ w³aœciw¹ instrukcjê poni¿ej. 7001D 1. Wyj¹æ istniej¹c¹ g³owicê w J3 na p³ycie wyœwietlacza. Zaznaczyæ to i zachowaæ dla póŸniejszej ewentualnej rekonfiguracji do u¿ycia z czujnikiem ³adowalnym. 2. Zainstalowaæ 14-pinow¹ g³owicê z zestawu (P/N 623731) do J2 na p³ycie wyœwietlacza. Nale¿y spojrzeæ na rys. 1. Sprawdziæ, czy pin 1 na g³owicy jest zainstalowany w pinie 1 gniazda na p³ycie wyœwietlacza. 3. Zainstalowaæ 16-pinow¹ g³owicê z zestawu do J3 na p³ycie wyœwietlacza. Sprawdziæ, czy pin 1 na g³owicy jest w³o¿ony do pinu 1 w gnieŸdzie na p³ycie wyœwietlacza. 7002D 1. Wyj¹æ istniej¹c¹ g³owicê w J4 na p³ycie wyœwietlacza. Zaznaczyæ to i zachowaæ dla póŸniejszej ewentualnej rekonfiguracji do u¿ycia z czujnikiem ³adowalnym. 2. Zainstalowaæ 14-pinow¹ g³owicê z zestawu (P/N 623732) do J2 na p³ycie wyœwietlacza. Nale¿y spojrzeæ na rys. 1. Sprawdziæ, czy pin 1 na g³owicy jest zainstalowany w pinie 1 gniazda na p³ycie wyœwietlacza. 3. Zainstalowaæ 16-pinow¹ g³owicê z zestawu do J4 na p³ycie wyœwietlacza. Sprawdziæ, czy pin 1 na g³owicy jest w³o¿ony do pinu 1 w gnieŸdzie na p³ycie wyœwietlacza.

Rys.1 P³yta wyœwietlacza modeli 7001D i 7002D

64

MAN_7001D 7002D_748039-N_1998-06_PL  

Model 7001D, 7002D Monitor tlenu Instrukcja obs³ugi Rosemount Analytical Inc. 4125 East La Palma Avenue Anaheim, California 92807-1802 714-9...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you