Page 1

Modele 396R i 396RVP

Instrukcja obsługi PN 51-396R/rev.E sierpień 2003

Wyciągany czujnik pH/ORP


WAŻNE POUCZENIE

PRZECZYTAĆ TĘ STRONĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY! Rosemount Analytical projektuje, produkuje i testuje swoje produkty zgodnie z wymaganiami wielu norm międzynarodowych. Wyroby te bazują na zaawansowanej technologii i dla zapewnienia ciągłej pracy zgodnie ze specyfikacją technologiczną muszą być prawidłowo zainstalowane, używane i konserwowane. Należy stosować się do wymagań niniejszej instrukcji obsługi i uwzględnić ją w programie bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji produktów Rosemount Analytical. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do utraty życia, obrażeń ciała, zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń i utraty gwarancji. • Z instrukcją należy zapoznać się przed przystąpieniem do instalowania, uruchomiania i serwisowania przyrządu. Jeżeli niniejsza instrukcja jest niewłaściwa to proszę telefonować pod numer 1-800-654-7768 (lub lokalnego dostawcy przyrządu) dla uzyskania właściwej. Przechowywać instrukcje dla przyszłych potrzeb. • Jeżeli niezrozumiały jest którykolwiek rozdział instrukcji należy zwrócić się po wyjaśnienia do przedstawiciela firmy Rosemount. • Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, uwag i instrukcji znajdujących się na przyrządzie. • Przeszkolić personel w zakresie prawidłowej instalacji, obsługi i konserwacji przyrządu. • Instalować przyrząd zgodnie ze wskazówkami w instrukcji i wymaganiami krajowych norm i przepisów. Podłączyć do właściwego zasilania elektrycznego i pneumatycznego. • Dla uzyskania oczekiwanych osiągów przyrządu powierzyć instalowanie, obsługę, uaktualnianie, programowanie i konserwację wykfalifikowanemu personelowi. • Należy stosować tylko orginalne części zamienne. Wymiany może dokonać tylko wykwalifikowany technik. Stosowanie innych niż zalecane przez Rosemount części zamiennych, może pogorszyć jakość i bezpieczeństwo pracy przyrządu lub spowodować nieprawidłową jego pracę, a nawet być przyczyną porażenia elektycznego lub pożaru. • Dla bezpieczeństwa i ochrony przed porażeniem wszystkie drzwi i pokrywy muszą być zamknięte.

Emerson Process Management ul. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa Tel: (+48) 22 45 89 200 Fax: (+48) 22 45 89 231 © Rosemount Analytical Inc. 1998

OSTRZEŻENIE INSTALACJA W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH Instalacja czujnika bisko łatwopalnych cieczy lub w obszarach zagrożonych wybuchem może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego technika. Czujnik nie jest w wykonaniu iskrobezpiecznym ani przeciwwybuchowym. W celu zapewnienia iskobezpieczeństwa należy zastosować atestowaną barierę, przetwornik i czujnik. System instalacyjny musi spełniać wymagania standardów i organizacji (FM, CSA lub BASEEFA/CENELEC) dotyczące pracy urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem. Dodatkowe informace na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi analizatora/ przetwornika. Za właściwą instalację, działanie i konserwację przyrządu w warunkach instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem w całości odpowiada Użytkownik.

OSTRZEŻENIE DOTYCZY CZUJNIKÓW WYCIĄGANYCH Czujniki wyciągane nie mogą być zanurzane lub wyciągane z cieczy procesowej gdy ciśnienie procesowe wynosi ponad 64 psig (542kPa), opcja 21 lub 35 psig (343 kPa) opcja 25.

UWAGA DOBRANIE TYPU CZUJNIKA DO WYMAGAŃ PROCESOWYCH Elementy czujnika zanurzone w cieczy procesowej mogą nie spełniać wymagań zastosowania w niektórych warunkach. Opowiedzialność za właściwy dobór czujnika do warunków procesowych ponosi Użytkownik.


MODEL 396R pH/ORP

SPIS TREŚCI

WYCIĄGANE CZUJNIKI PH/ORP MODELE 396R i 396RVP SPIS TREŚCI Rozdział 1.0 1.1 1.2 1.3

Tytuł OPIS I DANE TECHNICZNE ............................................................................ Opis ogólny ....................................................................................................... Opis fizyczny .................................................................................................... Informacje zamówieniowe ................................................................................

strona 1 1 1 2

2.0 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2

INSTALACJA .................................................................................................... Rozpakowanie i sprawdzenie ........................................................................... Instalacja mechaniczna .................................................................................... Instalacja przez zawór kulowy ......................................................................... Instalacja bez zaworu kulowego .....................................................................

6 6 6 6 7

3.0

OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R .....................................................

14

4.0

OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396RVP ................................................

23

5.0 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1

URUCHOMIENIE I KALIBRACJA .................................................................... Uruchomienie ................................................................................................... Kalibracja czujnika 396R .................................................................................. Kalibracja dwupunktowa - zalecana ................................................................. Standaryzacja czujnika pH - zalecana ............................................................. Kalibracja czujnika 396R ORP ......................................................................... Procedura kalibracji ORP .................................................................................

30 30 30 30 30 31 31

6.0 6.1 6.2 6.2.1 6.3 6.4 6.5 6.6

KONSERWACJA .............................................................................................. Konserwacja ..................................................................................................... Wyjmowanie czujnika ....................................................................................... Wersja wyciągana czujnika .............................................................................. Czyszczenie elektrody pH ................................................................................ Czyszczenie platynowej elektrody ................................................................... Automatyczna kompensacja temperatury ........................................................ Wymiana rury czujnika podłączonego do puszki przyłączeniowej do główki ... czujnika ............................................................................................................

32 32 32 32 32 33 33

DIAGNOSTYKA I USUWANIE USTEREK ....................................................... Diagnostyka i usuwanie usterek - modele 54/81/3081 pH/ORP ...................... Wykaz typowych usterek, nie podlegających diagnostyce ..............................

36 36 37

7.0 7.1 7.2

i

33


MODEL 396R pH/ORP

SPIS TREŚCI

WYCIĄGANE CZUJNIKI PH/ORP MODELE 396R i 396RVP WYKAZ RYSUNKÓW Nr Rys. 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15

Opis strona Przekrój przez czujnik wykonany w opatentowanej technologii odniesienia TUpH 1 Widok zestawu z zaworem kulowym PN 23240-00 z przyłączem procesowym PN 23166-00 (lub PN 23166-01)....................................................................... 5 Opcje montażowe czujnika 396R ..................................................................... 8 Opcje montażowe czujnika 396RVP ................................................................ 8 Rysunek wymiarowy - czujnik model 396R z zaworem kulowym PN 23765-00 9 Rysunek wymiarowy - czujnik model 396R z zaworem kulowym PN 23240-00 10 Wymiary etykiety ostrzegawczej umieszczanej na czujniku z elektrodą wypukłą wraz ze zwymiarowanym czujnikiem ............................................................... 11 Rysunek wymiarowy - czujnik model 396RVP z opcjonalnym 1-1/2 calowym .. zaworem kulowym (PN 23240-00) ................................................................... 12 Rysunek wymiarowy - czujnik model 396RVP z opcjonalnym 1-1/4 calowym .. zaworem kulowym (PN 23765-00) ................................................................... 13 Instrukcja przygotowania kabla PN 900273 do podłączenia ................................. 14 Szczegóły okablowania modelu 396R-54 współpracującego z modelami 54 pH/OPR i 81/3081 ........................................................................................................... 15 Szczegóły okablowania modelu 396R-54 ze zdalną puszką przyłączeniową ........ i przedwzmacniaczem (PN 23555-00)................................................................. 15 Szczegóły okablowania modelu 396R-50 ze zdalną puszką przyłączeniową ........ (PN 23309-03) ................................................................................................... 16 Szczegóły okablowania modelu 396R-54 ze zdalną puszką przyłączeniową ........ (PN 23309-04) ................................................................................................... 16 Szczegóły okablowania modelu 396R-50/54 współpracującego z modelem ........ 1181 pH/ORP .................................................................................................... 17 Szczegóły okablowania modelu 396R-54 współpracującego z modelami ............ 1054A/B pH/ORP, 2054pH i 2081 pH/ORP .......................................................... 17 Szczegóły okablowania modelu 396R-54 współpracującego z modelem SCL-(P/Q) 18 Szczegóły okablowania modelu 396R-54 współpracującego z modelem 2700 ... przedwzmacniacza (PN 23054-03) .................................................................. 18 Szczegóły okablowania modelu 396R-50/54 -60 z puszką przyłączeniową główki czujnika do modeli 1181, serii 1054, 2054, 2081 ................................................. 19 Szczegóły okablowania modelu 396R-54-61 z puszką przyłączeniową główki ..... czujnika do modeli 54, 81, 3081 ......................................................................... 19 Szczegóły okablowania modelu 396R-50 z puszką przyłączeniową (PN 23707-01) współpracującego z modelami serii 1181, 1050, 1060, 1030 i przetwornikami 1023 pH 20 Szczegóły okablowania modelu 396R-54 z puszką przyłączeniową (PN 23708-01) współpracującego z modelami serii 1054, 2054 i przetwornikami 2081 pH ........... 21 Szczegóły okablowania modelu 396R-54-61 z puszką przyłączeniową główki ..... czujnika do modeli 54, 81, 3081 ......................................................................... 22 Szczegóły okablowania modelu 396R-50 z puszką przyłączeniową (PN 23707-01) współpracującego z modelami serii 1181, 1050, 1060, 1030 i przetwornikami 1023 pH 22

ii


MODEL 396R pH/ORP

SPIS TREŚCI

WYCIĄGANE CZUJNIKI PH/ORP MODELE 396R i 396RVP WYKAZ RYSUNKÓW - cd. Nr Rys. 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 4-11 4-12 4-13 4-14 4-15 4-16 4-17 4-18 4-19 4-20 6-1 6-2

Opis Funkcje przewodów i pinów w przyłączu w modelu 396RVP ............................... Okablowanie modelu 81 ................................................................................... Okablowanie modelu 1181 ............................................................................... Okablowanie modelu 81 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową .................. Okablowanie modeli 1181, 10580/1060 oraz 1003/1023 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową ................................................................................................. Okablowanie modelu 2081 ............................................................................... Okablowanie modelu 3081 i 4081 .................................................................... Okablowanie modelu 2081 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową ............... Okablowanie modeli 3081 i 4081 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową ...... Okablowanie modelu 1054 ...................................................................................... Okablowanie modeli 1054A/B i 2054 ............................................................... Okablowanie modelu 1054 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową ............... Okablowanie modelu 1054A/B i 2054 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową Okablowanie modelu 54/54e ........................................................................... Okablowanie modelu 54 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową ................... Okablowanie modelu 2700 ...................................................................................... Okablowanie modelu SCL-(P/Q) ...................................................................... Okablowanie modelu 1055pH/pH .................................................................... Okablowanie modelu 1055pH/pH poprzez zdalną puszkę przyłączeniową ..... Okablowanie modeli 1055-10-22-32 ................................................................ Elementy rury czujnika przy demontażu .......................................................... Sposób dokręcania przyłącza męskiego ..........................................................

strona 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 35 35

SPIS TABEL Numer tabeli 1-1 1-2 1-3 1-4 6-1 6-2 7-1 7-2

Opis Akcesoria do modelu 396R ............................................................................... Inne akcesoria do modelu 396R ...................................................................... Akcesoria do modelu 396RPV .......................................................................... Inne akcesoria do modelu 396RPV .................................................................. Wartości Ro i R1 dla elementów kompensacji temperatury ............................. Temperatura w zależności od oprorności elementu kompensującego. ............ Wykaz diagnozowanych usterek ...................................................................... Wykaz typowych usterek, nie podlegających diagnostyce ...............................

iii

strona 4 4 5 5 33 33 36 37


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE 1.1 OPIS OGÓLNY Modele 396R i 396 RVP czujnika są przeznaczone do pracy w szczególnie ciężkich warunkach, tam gdzie występuje duże zanieczyszczenie, gdzie trudno jest wprowadzić oddzielny strumień i jednocześnie wymagane jest wprowadzenie czujnika na większą głębokość. Czujniki te są instalowane z zaworami kulowymi 1-1/4 cala lub 1-1/2 cala. Czujnik model 396R wykonany jest z propylenu i umieszczony w tytanowej obudowie z uszczelnieniami EPDM w celu zapewnienia maksymalnego oporu chemicznego2. Czujnik wyposażony jest w tytanowe uziemienie umożliwiające zaawansowaną diagnostkę czujnika, którą mogą prowadzić analizatory typu 54, 81 lub 3081 pH/ORP. Dzięki zaawansowanej diagnostyce możliwa jest pełniejsza kontrola stanu czujnika oraz przeprowadzanie zapobiegawczych prac konserwacyjnych, gdyż użytkownik informowany jest o konieczności wymiany lub wyczyszczenia długo używanego czujnika, w celu uzyskania optymalnych i właściwych pomiarów. Wzmocniona końcówka czujnika chroni elektrodę przed stłuczeniem, a jednocześnie pozwala na przepływ cieczy procesowej przez szklaną elektrodę, nie utrudniając dokładnego pomiaru pH.

Przedwzmacniacz musi być umieszczony w obudowie lub puszcze przyłączeniowej z mocowaniem na tylnej ścianie, połączony z końcówkami kablowymi czujnika (zamawiamymi oddzielnie), lub razem z analizatorem. Model 396R czujnika współpracuje ze wszystkimi typami przyrządów pomiarowych Rosemount Analytical oraz wieloma typami innych producentów. We wszystkich czujnikach serii TUpH wprowadzona jest nowa technologia SILICORE1 separująca substancje zanieczyszczające. Ta potrójnie uszczelniająca bariera zabezpiecza przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami materiałowymi powstajacymi w wyniku zmian pH w czujniku odniesienia i reakcją z metalem przewodów elektrody. Dzięki zapobieganiu powstawania substancji zanieczyszczających wzrósł czas użytkowania czujnika, szczególnie w wysokich temperaturach gdzie migracja jonów jest zwiększona. Dodatkowo technologia SILICORE zapewnia dodatkową ochronę przed błędami wskazań czujnika, wywoływanymi przez wibracje i wstrząsy powstające na styku szkło-metal. Model 396RPV: Niedawno Rosemount Analytical wprowadził nowy model czujnika. Posiada on identyczne właściwości jak model 396R (patrz rozdział 1.2). Różni się tym, że posiada przyłącze Variopol (VP) w tylnej części czujnika zamiast kabla.

Model 396R dostępny jest w wersji bez zintegrowanego przedwzmacniacza, z wysokiej jakości 9-żyłowym kablem o długości 4,5 metra lub 24 cm.

1 Silicore jest zastrzeżoną nazwą Rosemount Analytical Inc. 2 Zastrzeżone patentami w USA i wielu innych krajach.

WZMOCNIONA KOŃCÓWKA ZAPEWNIA CAŁKOWITĄ OCHRONĘ ELEKTRODY (STANDARD DLA WSZYSTKICH WYPUKŁYCH ELEKTROD)

TERMOKOMPENSATOR (3K BALCO LUB PT100 RTD)

1 CAL NPT W DWÓCH MIEJSCACH

WYPUKŁA ELEKTRODA SZKLANA UZIEMIENIE TYTANOWE

SPIRALNA ŚCIEŻKA ODNIESIENIA

ELEKTRODA ODNIESIENIA

NAWINIĘTY EKRAN MIEDZIANY ELEMENT ODNIESIENIA

OBSZAR ODNIESIENIA, W KTÓRYM BADANA JEST DYFUZJA JONÓW

Rys. 1-1. Przekrój przez czujnik wykonany w opatentowanej technologii odniesienia TUpH. 1


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE

1.2 OPIS FIZYCZNY MODEL 396R Zakres pomiarowy: ORP: -1500 to 1500mV pH: GPLR ACCUGLASS™1 Procent liniowości w zakresie pH:

1-2 pH 2-12 pH 12-13 pH

Elektroda wypukła 94% 99% 97%

Elektroda płaska 93% 98% 95%

Materiały zwilżone: Polipropylen, EPDM, tytan, szkło, platyna (tylko ORP) Przyłącza procesowe: 1-1/2 lub 1-1/4 calowe z zaworem kulowym, 1 calowe bez zaworu kulowego Kable: 9-żyłowy, zintegrowany przewód długości 4,5 metra lub 24 cm, z wyjątkiem opcji 60 (24 cm kabla koncentry-cznego z BNC) Zalecane wzajemne łączenie (PN 9200273) Maksymalne ciśnienie i temperatura procesowa: Elektroda wypukła: 150 psig (1136 kPa) w temp. 100°C Elektroda płaska: 100 psig (790 kPa) w temp. 100°C Maksymalne ciśnienie przy zanurzaniu i wyciąganiu: 64 psig (542 kPa) Kod 21 35 psig (343 kPa) Kod 25 Minimalna przewodność: 100 µS/cm Ciężar/Ciężar wysyłkowy: Czujnik: Kod 21; 0.9 kg/1.40 kg Kod 25; 1.40 kg/1.80 kg Zawór kulowy: PN 23240-00; 2.25 kg /3.20 kg PN 23634-00; 3.65 kg/4.55 kg Puszka przyłączeniowa: 1.40 kg/1.80 kg

2

MODEL 396RVP Zakres pomiarowy: ORP: -1500 to 1500mV pH: 0 do 14 Typy dostępnych elektrod szklanych: elektroda GPLR wypukła lub płaska Materiały zwilżone: Polipropylen, EPDM, tytan, szkło, platyna (tylko ORP) Przyłącza procesowe: brak; użyj 1-calowe przyłącze procesowe lub zawór kulowy (1-1/2 lub1-1/4 cala) Zakres temperatury: 0 do 100°C Zakres ciśnienia (elektroda wypukła): 100-1136 kPa ciśnienia bezwzględ. (0-150 psig) Zakres ciśnienia (elektroda płaska): 100-790 kPa ciśnienia bezwzględ. (0-100 psig) Maksymalne ciśnienie przy zanurzaniu i wyciąganiu: 64 psig (542 kPa) Kod 21 35 psig (343 kPa) Kod 25 Minimalna przewodność: 75 µS/cm Opcje przedwzmacniacza: zdalny Ciężar/Ciężar wysyłkowy: Czujnik: Kod 21; 0.9 kg/1.40 kg Kod 25; 1.40 kg/1.80 kg Zawór kulowy: PN 23240-00; 2,25 kg/3,20 kg

1 AccuGlass jest zastrzeżonym znakiem towarowym Rosemount Analytical. Chroniony patentem w USA.


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE

1.3 INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE Czujnik model 396R jest umieszczony w tytanowej rurze, z opatentowaną polipropylenową spoiną odniesienia i podkładem z roztworu tytanowego, który jest montowany z zaworem kulowym (zamawianym oddzielnie) w instalcji na gorąco. Czujnik jest dostępny z wypukłą lub płaską elektrodą szklaną, wzmocnioną elektrodę szklaną/platynową i element kompesnacji temperatury - PT100 lub 3K. Dostępny ze zintegrowanym przewodem długości 4,5 metra lub 24 cm. Czujnik 396R nie posiada przedwzmacniacza. Zestaw puszki przyłączeniowej z przedwzmacniaczem musi zostać zamówiony oddzielnie, jeżeli analizator nie posiada wewnętrznego przedwzmacniacza. Złącza procesowe i zestaw zaworu kulowego także muszą być zamówione dodatkowo. MODEL 396R

TUpH WYCIAGANY CZUJNIK pH

KOD 10 12 13 KOD 21 25

TYP ELEKTROD POMIAROWYCH (wymagany wybór) GPLR wypukła, szklana; ogólnego stosowania, o niskim oporze właściwym (0-14 pH) ORP GPLR płaska, szklana; ogólnego stosowania, o niskim oporze właściwym (0-14 pH) DŁUGOŚĆ CZUJNIKA 21 -calowa rura tytanowa 36 -calowa rura tytanowa

KOD 50

WSPÓŁPRACA Z ANALIZATOREM (wymagany wybór) dla modelu 1181 (3K TC)

54 KOD 60 61

396R -

dla modeli 1054, 1054A/B, 2054, 2081,54, 3081, 81, SCL-(P/Q), Solu Cube (PT 100 RTD) OPCJE DODATKOWE 24 cm przewód z BNC (dla modeli: 1181, serii 1054, 2054, 2081 puszki przyłączeniowe do główki czujnika) 24 cm przewód bez BNC (nie stosowana przy opcji 50) (dla modeli: 54, 81, 3081 puszki przyłączeniowe do główki czujnika) 10

- 21

- 54

PRZYKŁAD

Wyciągany czujnik model 396RVP z zaworem kulowym zawiera żelowy elektrolit, TUpH polipropylenowe złącze odniesienia i standardową płasą lub wypukłą elektrodę. Czujnik model 396RVP jest zabudowany w tytanowej rurze i może być umieszczany bezpośrednio w cieczy procesowej po zamontowaniu w gwintowanym przyłączu 1-calowym MNPT, razem z zaworem kulowym (zamawianymi oddzielnie). Czujnik jest oferowany z wodoszczelnym przyłączem Variopol dopasowanym do przyłącza kablowego (zamawiany oddzielnie). Można także wybrać element termiczny do kompensacji: 3K Balco lub Pt 100 RTD. Dla uzyskania niezawodnej transmisji sygnału pH z czujnikiem musi współpracować zdalny przedwzmacniacz umieszczony w analizatorze lub w puszce przyłączeniowej (zamówionej oddzielnie). MODEL 396RVP

TUpH WYCIAGANY CZUJNIK pH/ORP

KOD 10 12 13

TYP ELEKTROD POMIAROWYCH (wymagany wybór) GPLR wypukła, szklana; ogólnego stosowania, o niskim oporze właściwym (0-14 pH) ORP GPLR płaska, szklana

KOD 21 25

DŁUGOŚĆ CZUJNIKA 21 -calowa rura tytanowa 36 -calowa rura tytanowa

KOD 50 54

WSPÓŁPRACA Z ANALIZATOREM (wymagany wybór) dla modelu 1181 (3K TC) dla modeli 1054, 1054A, 1054B, 2054, 208, 54, 3081, 4081, 81, SCL-(P/Q), 2700 (PT 100 RTD)

396RVP -

10

- 21

- 54

PRZYKŁAD 3


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE

TABELA 1-1. AKCESORIA DO MODELU 396R Przy pierwszej instalacji Rosemount Analytical zaleca skorzystanie z poniższej tabeli 1. Montaż czujników wyciąganych A. Wybierz (wymagane przy pierwszej instalacji): PN 23166-00, przyłącze procesowe 1cal x 1 cal NPT, 316 SST PN 23166-01, przyłącze procesowe 1 cal x 1 cal NPT, tytan B. Wybierz: PN 23240-00, zestaw z zaworem kulowym 1-1/2 cala, 316 SST PN 23765-00, zestaw z zawore kulowym 1-1/4 cala, 316 SST 2. Puszki przyłączeniowe (do wyboru; do główki czujnika lub zdalne) A. Puszki przyłączeniowe do główki czujnika (z opcją -60 lub -61 czujnika) - do wyboru: PN 23709-00; z przedwzmacniaczem, do modeli 54, 81, 3081 PN 23708-01; z przedwzmacniaczem, do modeli 1054 serii, 2054, 2081 PN 23707-00; z przedwzmacniaczem, do modelu Model 1181 B. Puszki przyłączeniowe zdalne (standardowo z kablem czujnika długości 4,5m) - do wyboru: PN 23555-00; z przedwzmacniaczem, do modeli 54, 81, 3081 PN 23309-03; z przedwzmacniaczem, do modelu Model 1181 PN 23309-04; z przedwzmacniaczem, do modeli 1054 series, 2054, 2081 PN 23054-03; z przedwzmacniaczem, do Solu Cube Model 2700 3. BNC Adapter - do wyboru: PN 9120516, BNC Adapter stosowany z zdalną puszką przyłączeniową PN’s 23309-03 i 23309-04 Opcja zamówieniowa -60 (standardowo z przyłączem BNC) do PN 23707-00 lub 23708-01 puszki przyłączeniowej do główki czujnika 4. Kable wieloprzewodowe - do wyboru: PN 23646-01, 11-przewodowy, ekranowany, zarobiony PN 9200273, 11-przewodowy, ekranowany, niezarobiony

TABELA 1-2. INNE AKCESORIA DO MODELU 396R CZĘŚĆ 22698-00 22698-02 22698-03 23550-00 9550167 9210012 9210013 9210014 22743-01 22744-01 23557-00

4

OPIS Wtyczka przedwzmaczniacza do puszki przyłączeniowej, do modelu 1003, Wtyczka przedwzmaczniacza do puszki przyłączeniowej, do modeli 1181/1050 Wtyczka przedwzmaczniacza do puszki przyłączeniowej, do modeli 1054A/B, 2054, 2081 Zdalna puszka przyłączeniowa z rozszerzeniem O-ring, 2-214, EPDM do przyłącza procesowego Roztwór buforowy, 4.01 pH, 16 oz Roztwór buforowy, 6.86 pH, 16 oz Roztwór buforowy, 9.18 pH, 16 oz Przedwzmacniacz Pt100 do modelu 1181 Przedwzmacniacz 3K do modelu 1181 Przedwzmacniacz do puszki przyłączeniowej do modeli 54/3081


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE

TABELA 1-3. AKCESORIA DO MODELU 396RVP PRZY PIERWSZEJ INSTALACJI 396RVP ROSEMOUNT ANALYTICAL ZALECA SKORZYSTANIE Z PONIŻSZEJ TABELI:

1. Kabel z przyłączem Variopol (wymagany przy każdej, pierwszej instalacji) do wyboru: PN 23645-06, kabel długości 4,5 m z przyłączem VP, zarobiony z BNC na końcówce analizatora PN 23645-07, kabel długości 4,5 m z przyłączem VP, zarobiony bez BNC na końcówce analizatora* 2. Montaż wyciągany 1A. do wyboru (przy każdej, pierwszej instalacji): PN 23166-00, przyłącze procesowe 1” x 1” NPT, 316 SST PN 23166-01, przyłącze procesowe 1” x 1” NPT, tytan do wyboru (dodatkowe o-ringi do przyłączy procesowych): PN 9550220, o-ring Kalrez, 2-214 PN 9550099, o-ring Viton, 2-214 1B. do wyboru: PN 23240-00, zestaw z zaworem kulowym 1-1/2”, 316 SST PN 23765-00, zestaw z zaworem kulowym 1-1/4”, 316 SST (przyłącze procesowe nie wymagane) 3. Zdalne puszki przyłączeniowe do wyboru: PN 23555-00 zawiera przedwzmacniacz do stosowania z modelami 54, 81, 3081, 4081 PN 23309-03 i PN22698-02 przedwzmacniacz plug-in do analizatora model 1181 PN 23309-04 i PN22698-03 przedwzmacniacz plug-in do modeli serii 1054, 2054, 2081 PN 23054-03 i PN22698-02 zawiera przedwzmacniacz do Solu Cube Model 2700 4. Kable wieloprzewodowe do wyboru: PN 23646-01, 11-przewodowy, ekranowany, zarobiony PN 9200273, 11-przewodowy, ekranowany, niezarobiony * stosowany do połączenia z modelami 1181, 1054, 2081, 54, 81, 3081, 4081 oraz zdalną puszką przyłączeniową PN23555-00

TABELA 1-4. INNE AKCESORIA DO MODELU 396RVP CZĘŚĆ 22698-00 22698-02 22698-03 22743-01 22744-01 23557-00 33046-00 9310096 9210012 9210013 9210014 R508-16OZ 9550167 23557-00

OPIS Wtyczka przedwzmaczniacza do puszki przyłączeniowej, do modelu 1003, Wtyczka przedwzmaczniacza do puszki przyłączeniowej, do modeli 1181/1050 Wtyczka przedwzmaczniacza do puszki przyłączeniowej, do modeli 1054A/B, 2054, 2081 Przedwzmacniacz Pt100 do modelu 1181 Przedwzmacniacz 3K do modelu 1181 Przedwzmacniacz do puszki przyłączeniowej do modeli 54, 3081, 81, 4081 Tulejka, 1-calowa, 316 SST Nakrętka, 1-calowa, 316 SST Roztwór buforowy, 4.01 pH, 16 oz Roztwór buforowy, 6.86 pH, 16 oz Roztwór buforowy, 9.18 pH, 16 oz Roztwór ORP, 460mV +10 w temperaturze 20oC O-ring EPDM do przyłącza procesowego (PN 23166-00 lub 23166-01) Płyn do czyszczenia w spray’u

5


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA 2.1 ROZPAKOWANIE I SPRAWDZENIE. Sprawdź czy opakowanie, w którym dostarczono czujnik nie jest uszkodzone. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia, skontaktuj się z przewoźnikiem. Upewnij się, że dostarczone zostały wszystkie wymienione w specyfikacji elementy i, że są w dobrym stanie. Poinformuj dostawcę jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu. UWAGA Jeżeli czujnik będzie magazynowany to należy zabezpieczyć elektrody przed wyschnięciem. Muszą być zanurzone w roztworze KCl lub roztworze buforowym o pH 4,0 do czasu użycia czujnika. UWAGA Należy zachować oryginalne opakowanie, gdyż większość przewoźników wymaga jego dostarczenia, w przypadku podejrzenia o uszkodzenie dostarczonego sprzętu w czasie transportu. Także w przypadku zwrotu do dostawcy trzeba sprzęt zapakować w oryginalne opakowanie. OSTRZEŻENIE Szklana elektroda musi być zawsze mokra (w czasie magazynowania i w czasie pracy), co wydłuży czas użytkowania czujnika.

2.2 INSTALACJA MECHANICZNA. Czujnik model 396R może być przyspawany lub zainstalowany na rurze w kształcie “T” lub “Y”, jak pokazano na rys. 2-1, kiedy jest on stosowany razem z zaworem kulowym. Należy wprowadzić końcówkę czujnika na taką głębokość, aby szklana elektroda była nieustannie zwilżana przez ciecz procesową. Model 396R można wprowadzić również bezpośrednio do procesu bez stosowania zaworu kulowego, ale dla takich aplikacji, w których nie jest konieczne nieprzerwane działanie czujnika w czasie konserwacji. UWAGA Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca do swobodnego wyciągania i umieszczania czujnika w cieczy procesowej oraz dla personelu obsługującego czujnik. Czujnik musi być osadzony pod kątem 10-90 stopni do poziomu, z końcówką skierowaną w dół tak, aby 6

pęcherzyki powietrza nie miały kontaktu ze szklaną elektrodą, czułą na pH. Pęcherzyki osadzające się na elektrodzie zakłócają ciągłość elektryczną pomiędzy czułą na pH elektrodą, a elementem pomiarowym wykonanym ze srebra/ chlorku srebra. Jeżeli czujnik w wersji wyciąganej ma zostać zainstalowany bez zaworu kulowego należy postępować zgodnie z procedurą instalacyjną opisaną w rozdziale 2.2.2. Przy instalacji przez zawór kulowy należy zastosować poniższą procedurę: 2.2.1 INSTALACJA PRZEZ ZAWÓR KULOWY. 1. Ostrożnie usuń gumową koszulkę ochronną, która chroni elektrodę szklaną i utrzymuje wilgoć podczas transportu i przechowywania. Usuń ciecz i koszulkę. Upewnij się, czy nasmarowany O-ring jest umieszczony w rowku wewnątrz części wewnętrznej na korpusie czujnika (rys. 4-1, część A). UWAGA Roztwór buforowy w koszulce winylowej może wywołać podrażnienie skóry lub oczu. 2.

3.

4.

Przyłącze męskie znajdujące się na obudowie czujnika należy ostrożnie wprowadzić do zaworu kulowego zamykając zawór. Specjalnie ukształtowane zabezpieczenie elekrody uchroni ją przed stłuczeniem. Wprowadzone do zaworu przyłącze męskie docisnąć. Nie dokręcać sześciokątnej nakrętki na przyłączu, bo może to uniemożliwić wprowadzenie czujnika przez zawór. Pociągnij mocno za zespół czujnika, tak jakby próbując wyciągnąć czujnik, aby upewnić się, że czujnik nie wydostanie się samoistnie z zestawu zaworu. Jeżeli instalacja będzie prawidłowa, to wbudowane w gnieździe zabezpieczenie nie pozwoli na wyciągnięcie przyłącza. UWAGA Czujnik musi być tak umocowany w zestwie zaworu i poprzez przyłącze męskie, żeby nie doszło do wysadzenia go przez ciśnienie procesowe, w przypadku niepoprawnego wprowadzania lub wyciągania.

5.

Po upewnieniu się, że zestaw czujnika jest zabezpieczony przez zestaw zaworu, można otworzyć zawór i umieścić czujnik w procesie na pożądanej głębokści i w odpowiednim położeniu.


MODEL 396R pH/ORP

6.

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

Trzymając czujnik w wymaganym położeniu pracy, dokręcić sześciokątną nakrętkę przyłącza męskiego. Sześciokątna nakrętka dociska teflonową tuleję wewnątrz zacisków rury obudowującej czujnik (patrz rys 4-2).

2.2.2 INSTALACJA BEZ ZAWORU KULOWEGO. Czujnik model 396R z przyłączem procesowym (PN 23166-00 lub 23166-01) może być zainstalowany poprzez element wspawany lub na rurze w kształcie liter “T” lub “Y” . Czujnik powinien być zainstalowany pod kątem 80° do pionu, z elektrdą skierowaną w dół.

UWAGA Zbyt mocne dokręcenie nakrętki sześciokątnej może uszkodzić tuleję. INFORMACJA Jeżeli tuleja teflonowa nie zaciska dostatecznie czujnika, dostępna jest tuleja ze stali nierdzewnej. Stosując tuleję metalową należy uważać na zbyt mocne dokręcanie nakrętki, ze względu na możliwość zniszczenia rury czujnika. Jeżeli przy wyjmowaniu lub zanurzaniu w przyłączu męskim pojawia się przeciek, należy wymienić O-ring.

PRZYŁĄCZE PROCSOWE 1-CALOWE, ZESTAW PN 23166-00

REDUKTOR 1-1/2 x 1 CAL PN 9310104

NYPEL 1-1/2 CALA, 316 SST PN 9310103

1-1/2 CALOWY ZAWÓR KULOWY 316 SST PN 9340065

CZUJNIK 396R

Rys. 2-1. Widok zestawu z zaworem kulowym PN 23240-00 z przyłączem procesowym PN 23166-00 (lub PN 23166-01)

7


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

ELEMENT WSPAWANY (1-1/2 CALA FPT)

ELEKTRODA

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA - OPCJA

OBUDOWA ELEKTRODY

ADAPTER ŁĄCZNIKOWY (1-1/2 “ FPT x 2 “ MPT)

PRZEPŁYW RURA “Y” RURA “T” PRZEPŁYW

Rys. 2-2. Opcje montażowe czujnika 396R

KABEL Z PRZYŁĄCZEM VARIOPOL (GNIAZDO ŻEŃSKIE) PRZYŁĄCZE VARIOPOL (WTYCZKA MĘSKA)

ELEMENT WSPAWANY (1-1/2 CALA FNPT) ELEKTRODA

OBUDOWA ELEKTRODY

ADAPTER ŁĄCZNIKOWY (1-1/2 “ FPT x 1 “ MPT) RURA “T” RURA “Y” PRZEPŁYW

PRZEPŁYW

Rys. 2-3. Opcje montażowe czujnika 396RVP

8


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

CALE MILIMETRY

ZESTAW ZAWORU KULOWEGO PN 23765-00

NAKRĘTKA USTAWIAJĄCA

ADAPTER USZCZELNIAJĄCY

3,0 76,2

ZAWÓR KULOWY

NYPEL 1-1/4” MPT

B

(wymiar przybliżony) 1,0 25,4

OBUDOWA TYTANOWA

1,13 20,7

KOŁNIERZ ZABEZPIECZAJĄCY PRZED WYCIĄGNIĘCIEM

OBUDOWA ELEKTRODY

1,48 37,59

ELEKTRODA pH/ORP

A

B

CALE/ MILIMETRY

CALE/ MILIMETRY

OPCJA

21,60/ 548,64

12,12/ 307,85

21

36,10/ 916,94

26,62/ 676,15

25

Rys. 2-4 Rysunek wymiarowy — czujnik model 396R z zaworem kulowym PN 23765-00 (opcja) Uwaga: należy dodać 5 cali/ 127 mm do wymiaru A jeżeli puszka przyłaczeniowa do główki czujnika jest montowana na czujniku.

9


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

MILIMETRY

KABEL DŁUGOŚCI 4,57 m

CALE

20,57

POLIPROPYLENOWY PRZEPUST KABLOWY

ZESTAW ZAWORU KULOWEGO (PN 23240-00) OPCJA

0,81

PRZYŁĄCZE PROCESOWE 1” x 1” (PN 23166-00 LUB 23166-01) WYMAGANE PRZY PODŁĄCZANIU CZUJNIKA BEZPOŚREDNIO DO PROCESU LUB PRZEZ ZAWÓR

ZŁĄCZKA REDUKUJĄCA 1-1/2” x 1” FPT

OSTRZEŻENIE CIŚNIENIE SZCZĄTKOWE I PROCESOWE MOGĄ POZOSTAWIAĆ ZANIECZYSZCZENIA POMIĘDZY ZAWOREM KULOWYM I PRZYŁĄCZEM MĘSKIM. ZAKRESY CIŚNIENIA/TEMP. : elektroda wypukła= 150 psig w temp. 100oC

NYPEL 1-1/2” MPT

ZAWÓR KULOWY 1-1/2” FPT (PN 9340065)

elektroda płaska= 100 psig w temp. 100oC CIŚNIENIE MAX. PRZY WYCIĄGANIU: 64 psig (przy opcji 21) 35 psig (przy opcji 25)

B

(wymiar przybliżony)

O

25,4 OBUDOWA 1,0 TYTANOWA

O 28,7 KOŁNIERZ ZABEZPIECZAJĄCY 1,13 PRZED WYCIĄGNIĘCIEM POLIPROPYLENOWA OBUDOWA ELEKTRODY

37,59 1,48

ELEKTRODA pH

A

B

C

mm/cale

mm/cale

mm/cale

OPCJA

548,64/21,60

320,55/12,62

565,66/22,27

21

916,94/36,10

668,85/27,12

933,96/36,77

25 DWG. NO.

40396R05

R E V.

A

Rys. 2-5 Rysunek wymiarowy — czujnik model 396R z zaworem kulowym PN 23240-00 (opcja) Uwaga: należy dodać 5 cali/ 127 mm do wymiaru A jeżeli puszka przyłaczeniowa do główki czujnika jest montowana na czujniku.

10


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

MILIMETRY CALE

4.920

Przód obudowy 396R-21 Uwaga: Ciśnienie przy wyciąganiu

2.25

36

36

Tył obudowy 396R

Przód obudowy 396R-25 Uwaga: Ciśnienie przy wyciąganiu

A mm/cale

OPCJA

548,64/21,60

21

916,94/36,10

25

Rys. 2-5. Wymiary etykiety ostrzegawczej umieszczanej na czujniku z elektrodą wypukłą wraz ze zwymiarowanym czujnikiem. Uwaga: Zakres ciśnienia dla czujników z płaską elektrodą szklaną wynosi 100-790 kPa (0-100 psig).

11


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

MILIMETRY CALE

PRZYŁĄCZE VARIOPOL (MĘSKIE)

ZESTAW ZAWORU KULOWEGO (PN 23240-00) OPCJA

PRZYŁĄCZE PROCESOWE 1” x 1” (PN 23166-00 LUB 23166-01) WYMAGANE PRZY PODŁĄCZANIU CZUJNIKA BEZPOŚREDNIO DO PROCESU LUB PRZEZ ZAWÓR

A

ZŁĄCZKA REDUKUJĄCA 1-1/2” x 1” FPT NYPEL 1-1/2” MPT

OSTRZEŻENIE CIŚNIENIE SZCZĄTKOWE I PROCESOWE MOGĄ POZOSTAWIAĆ ZANIECZYSZCZENIA POMIĘDZY ZAWOREM KULOWYM I PRZYŁĄCZEM MĘSKIM. ZAKRESY CIŚNIENIA/TEMP. : elektroda wypukła= 150 psig w temp. 100oC

ZAWÓR KULOWY 1-1/2” FPT (PN 9340065)

elektroda płaska= 100 psig w temp. 100oC CIŚNIENIE MAX. PRZY WYCIĄGANIU: 64 psig (przy opcji 21) 35 psig (przy opcji 25)

(wymiar przybliżony)

OBUDOWA TYTANOWA KOŁNIERZ ZABEZPIECZAJĄCY PRZED WYCIĄGNIĘCIEM OBUDOWA ELEKTRODY

SZKLANA, PŁASKA ELEKTRODA pH, ACCUGLASS

SZKLANA, WYPUKŁA ELEKTRODA pH, ACCUGLASS

A

B

cale/ mm

cale/ mm

12,62/320,55 27,12/668,85

A

B

OPCJA

cale/ mm

cale/ mm

OPCJA

24,14/613,16

21

12,65/321,31

23,89/606,81

21

38,64/981,46

25

27,15/689,15

38,39/975,11

25

Rys. 2-7. Rysunek wymiarowy - czujnik model 396RVP z opcjonalnym 1-1/2 calowym zaworem kulowym (PN 23240-00).

12


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

MILIMETRY CALE

KABEL Z PRZYŁĄCZEM VARIOPOL (ŻEŃSKIE) PRZYŁĄCZE VARIOPOL (MĘSKIE)

ETYKIETY OSTRZEGAWCZE

ZESTAW ZAWORU KULOWEGO PN 23765-00

NAKRĘTKA USTAWIAJĄCA

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA

WIDOK Z GÓRY ETYKIETY NA PRZYŁĄCZU

ADAPTER USZCZELNIAJĄCY

ZAWÓR KULOWY WIDOK Z DOŁU ETYKIETY NA ELEKTRODZIE

NYPEL 1-1/4” MPT

B

(wymiar przybliżony) OBUDOWA TYTANOWA

KOŁNIERZ ZABEZPIECZAJĄCY PRZED WYCIĄGNIĘCIEM OBUDOWA ELEKTRODY ELEKTRODA pH/ORP A

B

C

cale/mm

cale/mm

cale/mm

OPCJE

21,60/548,64

12,12/307,85

24,14/613,16

21

36,10/916,94

26,62/676,15

38,64/981,46

25

Rys. 2-8. Rysunek wymiarowy - czujnik model 396RVP z opcjonalnym 1-1/4 calowym zaworem kulowym (PN 23765-00).

13


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R. Wykonaj podłączenia elektryczne według schematów przedstawionych na rysunkach od 3-1 do 3-15 zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. Zwracaj szczególną uwagę na numer modelu analizatora lub przetwornika na schematach połączeń, aby podłączać przewody do właściwych zacisków. 2.

Do wzajemnych połączeń użyj kabla wieloprzewodowego Rosemount (numer zamówieniowy 9200273).

3.

Bez zintegrowanego przedwzmacniacza maksymalna odległość pomiędzy czujnikiem a analizatorem może wynosić 4,5 m. 1. 2. 3.

4.

Kabel sygnałowy powinien być poprowadzony przez przeznaczony do tego przepust kablowy i znajdować się z dala od linii zasilających AC. UWAGA Aby zapewnić maksymalną ochronę EMI/RMI podczas podłączania czujnika do puszki przyłączeniowej zewnętrzny oplot od czujnika powinien być podłączony do zewnętrznego oplotu ekranu kabla rozszerzającego. Zewnętrzny oplot kabla rozszerzającego powinien być uziemiony lub podłączony do metalowych dławików kablowych zapewniających bezpieczne podłączenie czujnika.

ZDEJMIJ ZEWNĘTRZNY EKRAN I OSŁONKĘ Z KABLA NA DŁUGOŚCI OK. 10 cm ZDEJMIJ IZOLACJĘ Z KAŻDEGO Z PRZEWODÓW NA DŁUGOŚCI OK. 1 cm ZNAJDŹ DWA WSPÓŁOSIOWE PRZEWODY I PRZYGOTUJ JE DO PODŁĄCZENIA W PONIŻSZY SPOSÓB

SZARA OSŁONKA

ZEWNĘTRZNY EKRAN

WN

CZARNA OSŁONKA

NY

RZ

ĘT

WE

AN

R

EK

Y

ON

RW

CZE

SKI

NIEBIE

BIAŁY ODKRYTA IZOLACJA KABLA

BIAŁY/

CZER

WONY

CZARNE KABLE WSPÓŁOSIOWE (PONIŻEJ SPOSÓB ICH PRZYGOTOWANIA)

KABLE WSPÓŁOSIOWE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ W PODANY PONIŻEJ SPOSÓB: 3A

ŚCIĄGNĄĆ Z KABLA CZARNĄ, OSŁONKĘ IZOLACYJNĄ NA DŁUGOŚCI OK. 4 cm

3B

ODDZIELIĆ EKRAN OD WEWNĘTRZNEJ, PRZEWODZĄCEJ, CZARNEJ OSŁONKI

EKRAN

EKRAN

WEWNĘTRZNA, PRZEWODZĄCA, CZARNA OSŁONKA

CZARNA IZOLACJA 3C

ZDJĄĆ IZOLACJĘ Z PRZEWODU NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DO EKRANU - JEŚLI JEST TO KONIECZNE ŻYŁA WEWNĘTRZNA, PRZEWODZĄCA, CZARNA OSŁONKA ZAIZOLOWANA ŻYŁA EKRAN CZARNA IZOLACJA

3D

ZDJĄĆ CZARNĄ, PRZEWODZĄCĄ OSŁONKĘ Z PRZEWODU NA DŁUGOŚCI OK. 3 cm (POMARAŃCZOWĄ LUB SZARĄ)

PRZEWODZĄCA, CZARNA OSŁONKA

POMARAŃCZOWA LUB SZARA ZAIZOLOWANA ŻYŁA CZARNA IZOLOWANA OSŁONKA 3E

OSTRZEŻENIE: WEWNĘTRZNA, CZARNA, PRZEWODZĄCA OSŁONKA STYKAJĄCA SIĘ Z NIEZAIZOLOWANYMI PRZEWODAMI MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ZWARCIA.

OSŁONKA/EKRAN PO USUNIĘCIU IZOLACJI POMARAŃCZOWA LUB SZARA OSŁONKA

DWG. NO.

IZOLACJA ZAIZOLOWANA ŻYŁA

40396R24

Rys. 3-1. Instrukcja przygotowania kabla PN 900273 do podłączenia. 14

R E V.

A


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R

MODEL 54E/ 54/ 81/ 3081 Z PRZEDWZMACNIACZEM W URZĄDZENIU

MODEL 54E/ 54/ 81/ 3081 Z PRZEDWZMACNIACZEM W CZUJNIKU LUB W PUSZCE PRZYŁĄCZENIOWEJ

EKRAN, WEWNĘTRZNY DREN

EKRAN, WEWNĘTRZNY DREN

POWRÓT, BIAŁY

POWRÓT, BIAŁY

CZUJNIK, BIAŁY/CZERWONY

CZUJNIK, BIAŁY/CZERWONY

WEWNĘTRZNY, CZERWONY

WEJŚCIE, CZERWONY OCHRONNY, EKRAN

DIGN, BIAŁY/SZARY

WEJŚCIE, SZARY

WEJŚCIE, SZARY

UZIEMIENIE, NIEBIESKI

UZIEMIENIE, NIEBIESKI DIGN, BIAŁY/CZARNY

EKRAN WEJŚCIE, POMARAŃCZ.

WEJŚCIE mV, CZARNY -5V, BRĄZOWY

BRAK POŁĄCZEŃ

+5V, ZIELONY

BRAK POŁĄCZEŃ

KABEL

CZUJNIK MODEL 396R-54

DWG. NO.

40396R07

R E V.

A

Rys. 3-2. Szczególy okablowania modelu 396R-54 współpracującego z modelami 54 pH/ORP i 81/3081

MILIMETRY CALE PRZEDWZMACNIACZ Z CZĘŚCIOWO USUNIĘTĄ POKRYWĄ PN23557-00

WEWNĘTRZNY DREN

WEWNĘTRZNY DREN BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY/CZERWONY

BIAŁY/CZERWONY

CZERWONY

CZERWONY BIAŁY/SZARY

EKRAN BIAŁY/SZARY SZARY

SZARY

NIEBIESKI

NIEBIESKI

EKRAN BIAŁY/POMARAŃCZ

BIAŁY/CZARNY

POMARAŃCZOWY

MODELE 54, 81, 3081

PRZYŁĄCZE 3/4” FNTP DO ANALIZATORA

CZARNY BRĄZOWY ZIELONY

PRZYŁĄCZE 3/4” FNTP DO CZUJNIKA

BEZ PODŁĄCZENIA DO BNC KABEL

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 9200273

TB1 (PRZEŚWIT) CZUJNIK MODEL 396R-54

WKŁADKA MOCUJĄCA NR 10-32

DWG. NO.

40396R08 WIDOK A-A PRZEDWZMACNIACZ

R E V.

A

BNC (PRZEŚWIT)

Rys. 3-3. Szczegóły okablowania modelu 396R-54 ze zdalną puszką przyłączeniową i przedwzmacniaczem (PN 23555-00) 15


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R

SZYNA KABLA WIELOPRZEWODOWEGO PN 9200273

PRZETWORNIK

CZARNY, WEJŚCIE SYGN. SZARY, REF

PRZEDWZMACNIACZ

POMARAŃCZ. EKRAN

WEWN. DREN ZIELONY,+V BRAZOWY,+V

SZARY EKRAN CZERW. BIAŁY/CZERW. BIAŁY NIEBIESKI WEWN. DREN

BIAŁY/CZERW. CZERW. BIAŁY CZARNY/ BIAŁY SZARY/ BIAŁY NIEBIESKI

NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PRZETWORNIKA

WEWN. DREN

UWAGA: Nie podłączać przewodów czujnika do linii zasilającej. Może to być przyczyną poważnych uszkodzeń.

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA NEMA 4, RAII, PN 23309-03 (ZDALNA)

PRZYŁĄCZE 3/4” FNPT W DWÓCH MIEJSCACH

1

KABEL CZUJNIKA

Przygotować pomarańczowy przewód do połączenia przedwzmacniacza z adapterem BNC (PN 9120516).

CZUJNIK MODEL 396R-50

DWG. NO.

40396R011

R E V.

A

Rys. 3-4. Szczegóły okablowania modelu 396R-50 ze zdalną puszką przyłączeniową (PN 23309-03)

SZYNA KABLA WIELOPRZEWODOWEGO PN 9200273

PRZETWORNIK

CZARNY, WEJŚCIE mV ZIELONY, +5V

PRZEDWZMACNIACZ

POMARAŃCZ. EKRAN

CZERWONY, WEJŚCIE RTD SZARY, REF WEWN. DREN, EKRAN

SZARY

BIAŁY, CZUJNIK

EKRAN CZERWONY

BIAŁY/CZERW., CZUJNIK

BIAŁY CZERWONY

BIAŁY/CZERW. NIEBIESKI WEWN. DREN

CZARNY/BIAŁY SZARY/BIAŁY

NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PRZETWORNIKA

NIEBIESKI BRĄZOWY

BIAŁY BIAŁY/CZERW. NAKRĘTKA KABLOWA

UWAGA: Nie podłączać przewodów czujnika do linii zasilającej. Może to być przyczyną poważnych uszkodzeń.

CZARNY/ BIAŁY SZARY/ BIAŁY NIEBIESKI BRĄZOWY WEWN. DREN

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA NEMA 4, RAII, PN 23309-03 (ZDALNA)

PRZYŁĄCZE 3/4” FNPT W DWÓCH MIEJSCACH

KABEL CZUJNIKA

1

Przygotować pomarańczowy przewód do połączenia przedwzmacniacza z adapterem BNC (PN 9120516).

CZUJNIK MODEL 396R-54

DWG. NO.

40396R012 Rys. 3-5. Szczegóły okablowania modelu 396R-54 ze zdalną puszką przyłączeniową (PN 23309-04)

16

R E V.

A


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R

UWAGA: Nie podłączać przewodów czujnika do linii zasilającej. Może to być przyczyną poważnych uszkodzeń.

NAKRĘTKI KABLOWE WEWNĄTRZ PRZETWORMIKA

I

SK

BIE

NIE

EKRAN SZARY EKRAN SZARY PRZEWÓD ELASTYCZNY, WIELOŻYŁOWY POMARAŃCZ. (pH) WEWNĘTRZNY DREN (BEZBZRWNY)

WPIĘCIE JUMPERA JEST WYMAGANE (ZACISKI 4 i 5) PRZY RĘCZNYM USTAWANIU KOMPENSACJI TEMPERATURY

BIAŁY/CZERWONY BIAŁY CZERWONY

KABEL CZUJNIKA

CZUJNIK MODEL 396R-50 (3K TC) 396R-54 (PT100) ZESTAW ZINTEGROWANEGO PRZEDWZMACNIACZA P/N 22743-01 (PT100) P/N 22744-01 (3K) DWG. NO.

R E V.

40396R09

A

Rys. 3-6. Szczegóły okablowania modelu 396R-50/54 współpracującego z modelem 1181 pH/ORP

1

Przygotować pomarańczowy przewód do połączenia przedwzmacniacza z adapterem BNC (PN 9120516).

PRZETWORNIK

PRZEDWZMACNIACZ PRZEDWZMAC. POMARAŃCZ. CZERWONY WEWNĘTRZNY DREN SZARY BIAŁY/CZERWONY

SZARY PRZEWÓD ELASTYCZNY, WIELOŻYŁOWY SZARY EKRAN EKRAN

KABEL CZUJNIKA

SZARY BIAŁY

NAKRĘTKI KABLOWE WEWNĄTRZ PRZETWORNIKA

NIEBIESKI

CZUJNIK MODEL 396R-54

DWG. NO.

40396R010

R E V.

A

Rys. 3-7. Szczegóły okablowania modelu 396R-54 współpracującego z modelami 1054A/B pH/ORP, 2054 pH, i 2081 pH/ORP

17


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R

ZASIL.

GORĄCY NEUTR. UZIEM.

PRZEKAŹ. WYJŚCIE

TYPOWA NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PRZETWORNIKA

RS232C czujnik szkłó

EKRAN SZARY PRZEWÓD ELASTYCZNY, WIELOŻYŁOWY

WEWN. DREN EKRAN SZARY CZERW/BIAŁY BIAŁY

PRZEWÓD RTD CZERWONY

NIEBIESKI UZIEM. POMARAŃCZ.

SCL-P/Q PRZETWORNIK

KABEL CZUJNIKA

CZUJNIK MODEL 396R-54

DWG. NO.

40396R13

R E V.

A

Rys. 3-8. Szczegóły okablowania modelu 396R-54 współpracującego z modelem SCL-(P/Q)

POMARAŃCZ. EKRAN

REF ELEKTR. UZIEMIENIE

SZARY

P. WIELOŻYŁ PT100 RTN

WEWN. DREN SZARY

P. WIELOŻYŁ N/C

PT100 WEJŚCIE

EKRAN

POMARAŃCZ. NIEBIESKI

TYPOWA NAKRĘTKA KABLOWA

KABEL CZUJNIKA 4,57 m

CZERW/BIAŁY BIAŁY CZERWONY

CZERWONY

CZUJNIK MODEL 396R-54

DWG. NO.

40396R14

R E V.

A

Rys. 3-9. Szczegóły okablowania modelu 396R-54 współpracującego z modelem 2700 przedwzmacniacza (PN 23054-03)

18


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R

MILIMETRY CALE UWAGA: Nie podłączać przewodów czujnika do linii zasilającej. Może to być przyczyną poważnych uszkodzeń.

PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY RAII PN9200273

PRZETWORNIK

CZARNY, WEJ. mV

WSPÓŁOS.

DWG. NO.

R E V.

40396R21/22

CZUJNIK

B/C

CZERW, RTD COM

PRZED WZMAC NIACZ

WEW. DREN, EKRAN BIAŁY, WEJ. RTD

CZERWONY

MODEL 396R-54/-60

ZIELONY, +5V

BIAŁY

SZARY, REF

BIAŁY/CZERW SZARY

UWAGA: Nie podłączać przewodów czujnika do linii zasilającej. Może to być przyczyną poważnych uszkodzeń.

BRAZOWY CZARNY/ BIAŁY SZARY/ BIAŁY

NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PRZETWORNIKA

NIEBIESKI

PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY RAII PN9200273

PRZETWORNIK

NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ

CZARNY, WEJ. mV

WSPÓŁOS. CZUJNIK MODEL 396R-54/-60

ZIELONY, +5V

PRZED WZMAC NIACZ

CZERW, WEJ. RTD

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PN 23707-00

SZARY, REF

CZERWONY

3/4” FNPT DO PRZETWORNIKA

WEW. DREN, EKRAN BIAŁY, CZUJNIK

BIAŁY

BIAŁY/CZERW, CZUJNIK

GNIAZDO BNC PRZEDWZMACNIACZ

CZARNY/ BIAŁY

NIEBIESKI BRĄZOWY

NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA GŁÓWKI CZUJNIKA WIDOK PO ODKRĘCENIU POKRYWY

NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PRZETWORNIKA

SZARY/ BIAŁY

PCB

LISTWA ZACISKOWA [ TB ]

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PN 23708-01

Rys. 3-10. Szczegóły okablowania modelu 396R-50/54 -60 z puszką przyłączeniową główki czujnika do modeli 1181, serii 1054, 2054, 2081.

PRZEDWZMACNIACZ TB2 PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA GŁÓWKI CZUJNIKA WIDOK PO ODKRĘCENIU POKRYWY

TB1 i BNC w prześwicie

PRZEDCZUJNIK MODEL 396R-54-61

WEWN. DREN BIAŁY BIAŁY/CZERW CZERWONY

WZMACNIACZ

EKRAN SZARY NIEBIESKI EKRAN POMARAŃCZ.

WEWN. DREN BIAŁY

MODEL

BIAŁY/CZERW

54 3081 81

CZERWONY BIAŁY/SZARY SZARY NIEBIESKI BIAŁY/CZARNY CZARNY BRĄZOWY ZIELONY

3/4” FNPT DO PRZETWORNIKA zalecany giętki przewód

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PN 23709-00

DWG. NO.

SZCZEGÓŁY OKABLOWANIA

PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY P.N.9200273

40396R06

R E V.

C

Rys. 3-11. Szczegóły okablowania modelu 396R-54-61 z puszką przyłączeniową główki czujnika do modeli 54, 81, 3081.

19


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R

MILIMETRY CALE

UWAGA: Nie podłączać przewodów czujnika do linii zasilającej. Może to być przyczyną poważnych uszkodzeń. PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY RAII, P.N.9200273

PRZETWORNIK

CZARNY, WEJSCIE mV

CZUJNIK

PRZEWÓD WSPÓŁOSIOWY

CZERWONY, RTD COM

WZMA-

WEWN. DREN, EKRAN

CNIACZ

MODEL 396R-50/-60

PRZED-

BIAŁY, WEJSCIE RTD

CZERWONY

ZIELONY, +5V

BIAŁY

BIAŁY/ CZERWONY CZERWONY BIAŁY CZARNY/ BIAŁY SZARY/ BIAŁY

NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PRZETWORNIKA

NIEBIESKI

NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PN 23707-00

3/4” FNPT DO PRZETWORNIKA

GNIAZDO BNC PRZEDWZMACNIACZ PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA GŁÓWKI CZUJNIKA WIDOK PO ODKRĘCENIU POKRYWY

PCB

LISTWA ZACISKOWA [ TB ]

DWG. NO.

R E V.

40396R22 Rys. 3-12. Szczegóły okablowania modelu 396R-50 z puszką przyłączeniową (PN 23707-01) współpracującego z modelami serii 1181, 1050, 1060, 1030 i przetwornikami 1023 pH.

20

B


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R

MILIMETRY CALE

UWAGA: Nie podłączać przewodów czujnika do linii zasilającej. Może to być przyczyną poważnych uszkodzeń.

PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY RAII, P.N.9200273

PRZETWORNIK

CZARNY, WEJSCIE mV

CZUJNIK

PRZEWÓD WSPÓŁOSIOWY

ZIELONY, +5V

WZMA-

CZERWONY, WEJSCIE RTD

CNIACZ

MODEL 396R-54/-60

PRZED-

SZARY, REF

CZERWONY

WEWN. DREN, EKRAN BIAŁY, CZUJNIK

BIAŁY

BIAŁY/ CZERWONY, CZUJNIK

CZARNY/ BIAŁY SZARY/ BIAŁY

NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PRZETWORNIKA

NIEBIESKI BRĄZOWY

NAKRĘTKA KABLOWA WEWNĄTRZ PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PN 23708-01

3/4” FNPT DO PRZETWORNIKA

GNIAZDO BNC

PRZEDWZMACNIACZ

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA GŁÓWKI CZUJNIKA WIDOK PO ODKRĘCENIU POKRYWY

PCB

LISTWA ZACISKOWA [ TB ]

DWG. NO.

40396R21

R E V.

A

Rys. 3-13. Szczegóły okablowania modelu 396R-54 z puszką przyłączeniową (PN 23708-01) współpracującego z modelami serii 1054, 2054, i przetwornikami 2081 pH.

21


MODEL 396R pH/ORP

22

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396R


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 4.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396RVP

ROZDZIAŁ 4.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396RVP OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396RVP. Wykonaj podłączenia elektryczne według schematów przedstawionych na rysunkach od 4-1 do 4-20 zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. Zwracaj szczególną uwagę na numer modelu analizatora lub przetwornika na schematach połączeń, aby podłączać przewody do właściwych zacisków. 2.

Czujnik model 396RVP podłączony jest przewodem VP (numer zamówieniowy - 23645-06 lub 23645-07). Załączone schematy ilustrują funkcje przewodów w odniesieniu do różnych analizatorów.

3.

Bez zintegrowanego przedwzmacniacza maksymalna odległość pomiędzy czujnikiem a analizatorem może wynosić 4,5 m.

4.

Kabel sygnałowy powinien być poprowadzony przez przeznaczony do tego przepust kablowy i znajdować się z dala od linii zasilających AC. UWAGA Aby zapewnić maksymalną ochronę EMI/RMI podczas podłączania czujnika do puszki przyłączeniowej zewnętrzny oplot od czujnika powinien być podłączony do zewnętrznego oplotu ekranu kabla rozszerzającego. Zewnętrzny oplot kabla rozszerzającego powinien być uziemiony lub podłączony do me-talowych dławików kablowych zapewniających bezpieczne podłączenie czujnika.

FUNKCJE PRZEWODÓW W PRZYŁĄCZU KABLOWYM VARIOPOL PN 23645-06 (z BNC) PN 23645-07

CZUJNIK: FUNKCJE PINÓW PRZYŁĄCZA

BEZBARWNY: WEWNĘTRZNY DREN

NIEBIESKI: UZIEMIENIE ROZTWORU

BEZBARWNY: pH/mV EKRAN

POMARAŃCZ.: WEJŚCIE pH/mV PN23645-07

SZARY: ODNIESIENIE

BEZBARWNY: pH/mV EKRAN

WEJŚCIE pH/mV z BNC PN23645-06

BEZBARWNY: EKRAN ODNIESIENIA CZERWONY: WEJŚCIE RTD

PRZYŁĄCZE VARIOPOL

BIAŁY/ CZERWONY: RTD CZUJNIKA

BIAŁY: POWRÓT RTD

Rys. 4-1. Funkcje przewodów i pinów w przyłączu w modelu 396RVP.

23


EKRAN

UZIEMIENIE

RTD SN

RTD RTN

REF. UZIEM.

WEJ. RTD

NC

WEJ. REF

EKRAN pH

+5V

WEJ. pH

-+5V

BIAŁY

CZERWONY BIAŁY/ CZERWONY

BEZBARWNY

POMARAŃCZ.

BEZBARWNY

PRZETWORNIK MODEL 81 pH/ORP NAKRĘTKA KABLOWA

SZARY BEZBARWNY, WEW. DREN

ROZDZIAŁ 4.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396RVP

NIEBIESKI

MODEL 396R pH/ORP

KABEL VARIOPOL PN23645-07

SZARY PRZEWÓD ELASTYCZNY, WIELOŻYŁOWY

WYMAGANE WPIĘCIE JUMPERA PRZY RĘCZNEJ KOMPENSACJI TEMPERATURY

BEZBARWNY, WEW. DREN

BIAŁY

CZERWONY

BIAŁY/ CZERWONY

KABEL VARIOPOL PN23645-07

BEZBARWNY

SZARY

BEZBARWNY

JUMPER

NIEBIESKI

POMARAŃCZ.

NAKRĘTKI KABLOWE ZINTEGROWANY PRZEDWZMACNIACZ PN 22743-01 (PT100, opcja -43) LUB PN 22744-01 (3K kompen. temp. standard)

PRZETWORNIK MODEL 1181 pH

Rys. 4-2. Okablowanie modelu 81

Rys. 4-3. Okablowanie modelu 1181

ZIELONY BRAZOWY

CZARNY SZARY

BEZBARWNY, WEW. DREN

UZIEMIENIE

EKRAN

RTD RTN

WEJ. RTD

RTD SN

REF. UZIEM.

NC

WEJ. REF

EKRAN pH

+5V

-+5V

NAKRĘTA KABLOWA WEWNĄTRZ PRZETWORNIKA

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 9200273 (NIEZAROBIONY) LUB PN 23646-01 (ZAROBIONY)

ZIELONY BRAZOWY CZARNY BIAŁY/CZARNY NIEBIESKI SZARY BIAŁY/SZARY CZERWONY BIAŁY/CZERW. BIAŁY BEZZBARWNY

WEJ. pH

PRZETWORNIK

BEZZBARWNY BIAŁY BIAŁY/CZERW. CZERWONY BIAŁY/SZARY SZARY NIEBIESKI BIAŁY/CZARNY CZARNY BRAZOWY ZIELONY

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 9200273 (NIEZAROBIONY) LUB PN 23646-01 (ZAROBIONY)

PRZEDWZMAC.

BIAŁY/ CZERWONY CZERWONY

ZDALNA PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA (PN 23555-00) I PRZEDWZMACNIACZ (PN 23557-00)

BIAŁY CZARNY/BIAŁY SZARY/BIAŁY NIEBIESKI BEZBARWNY, WEW. DREN

BEZBARWNY, WEW. DREN

BIAŁY

NIEBIESKI

CZERWONY

BEZBARWNY

CZERW./BIAŁY

SZARY

POMARANCZ.

BEZZBARWNY

BIAŁY BIAŁY/CZERW. CZERWONY BEZBARWNY SZARY JUMPER BEZBARWNY POMARANCZ.

KABEL VARIOPOL PN23645-07

Rys. 4-4. Okablowanie modelu 81 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową.

24

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PN 23309-03

BNC - brak podłączenia

BEZZBARWNY, WEW. DREN

NIEBIESKI

NAKRĘTKA KABLOWA

KABEL VARIOPOL PN23645-06

Rys. 4-5. Okablowanie modeli 1181, 10580/1060 oraz 1003/1023 poprzez zdalną puszkę przyłącz.


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 4.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396RVP

MODEL 3081pH/ORP lub PRZETWORNIK 4081pH/ORP

UZIEMIENIE

RTD CZUJNIKA

RTD COM

WEJ. RTD

-+5V

WEJ. pH/ mV

PRZETWORNIK MODEL 2081

NAKRĘTKA KABLOWA

NAKRĘTKI KABLOWE

Rys. 4-6. Okablowanie modelu 2081

NIEBIESKI

BEZBARWNY, WEW. DREN BIAŁY BIAŁY/ CZERW CZERWONY BEZBARWNY SZARY JUMPER BEZBARWNY POMARAŃCZ.

EKRAN pH SZARY

KABEL VARIOPOL PN23645-07

CZERWONY

NIEBIESKI

BEZBARWNY

BIAŁY

SZARY

BIAŁY/ CZERWONY

BEZBARWNY, WEW. DREN

CZERWONY

BEZBARWNY

POMARAŃCZ.

SZARY PRZEWÓD ELASTYCZNY, WIELOŻYŁOWY

KABEL VARIOPOL PN23645-07

Rys. 4-7. Okablowanie modelu 3081 i 4081

UZIEMIENIE

NAKRĘTKA KABLOWA (NIEBIESKI, BRĄZOWY, SZARY/ BIAŁY, CZARNY/ BIAŁY

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 9200273 (NIEZAROBIONY) LUB PN 23646-01 (ZAROBIONY)

PRZEDWZMAC.

NAKRĘTKA KABLOWA (NIEBIESKI, BRĄZOWY, SZARY/ BIAŁY, CZARNY/ BIAŁY

BIAŁY/SZARY SZARY NIEBIESKI BIAŁY/CZARNY CZARNY BRAZOWY ZIELONY

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 9200273 (NIEZAROBIONY) LUB PN 23646-01 (ZAROBIONY)

BEZZBARWNY BIAŁY BIAŁY/CZERW. CZERWONY

RTD CZUJNIKA

MODEL 3081pH/ORP lub PRZETWORNIK 4081pH/ORP

BIAŁY BIAŁY/ CZERW

RTD COM BEZBARW, WEW. DREN

WEJ. RTD

+ 5V ZIELONY

CZERWONY SZARY

WEJ. pH/ mV CZARNY

PRZETWORNIK MODEL 2081

ZDALNA PUSZKA PRZYŁĄCZ. (PN 23555-00) I PRZEDWZMAC. (PN 23557-00)

CZERWONY BIAŁY BIAŁY/ CZERWONY

Rys. 4-8. Okablowanie modelu 2081 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową.

JUMPER

BEZBARWNY POMARAŃCZ.

KABEL VARIOPOL PN23645-06

BEZBARWNY, WEW. DREN BIAŁY BIAŁY/ CZERW CZERWONY BEZBARWNY SZARY

ZDALNA PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA (PN 23309-04) I PRZEDWZMACNIACZ (PN 22698-03)

NIEBIESKI

BEZBARWNY SZARY BEZBARWNY CZERWONY BIAŁY CZERWONY/ BIAŁY NIEBIESKI BEZBARWNY, WEW. DREN

POMARAŃCZ.

BEZBARWNY, WEW. DREN

BNC - brak podłączenia NAKRĘTKA KABLOWA

KABEL VARIOPOL PN23645-07

Rys. 4-9. Okablowanie modeli 3081 i 4081 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową.

25


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 4.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396RVP

ANALIZATOR MODEL 1054

ANALIZATORY MODELE 1054A/B i 2054

NAKRĘTKI KABLOWE

NAKRĘTKI KABLOWE WEJ. pH/mV +5V

SZARY PRZEWÓD ELASTYCZNY, WIELOŻYŁOWY

WEJ. RTD UZIEM. REF

PRZEDWZMACNIACZ PN 23024-00

SZARY PRZEWÓD ELASTYCZNY, WIELOŻYŁOWY

UZIEM. CZUJN. NC NC

PRZEDWZMAC.

PRZEDWZMAC.

Rys. 4-12. Okablowanie modelu 1054 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową.

26

BEZBARWNY

POMARAŃCZ.

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 9200273 (NIEZAROBIONY) LUB PN 23646-01 (ZAROBIONY)

CZERWONY BIAŁY BIAŁY/CZERW NC BEZBAR. WEW.DREN

BEZBAR, WEW. DREN

NIEBIESKI

BIAŁY

BIAŁY/CZERW.

CZEWRONY

BEZBARWNY

SZARY

BEZBARWNY

POMARANCZ.

BEZBAR, WEW. DREN

NIEBIESKI

BIAŁY

BIAŁY/CZERW.

CZEWRONY

BEZBARWNY

SZARY

BEZBARWNY

POMARANCZ.

KABEL VARIOPOL PN23645-06

NAKRĘTKA KABLOWA (NIEBIESKI, BRĄZOWY, SZARY/ BIAŁY, CZARNY/ BIAŁY

NAKRĘTKA KABLOWA (NIEBIESKI, BRĄZOWY, SZARY/ BIAŁY, CZARNY/ BIAŁY

CZERWONY BIAŁY BIAŁY/CZERW NC BEZBAR. WEW.DREN ZDALNA PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA (PN 23309-04) I PRZEDWZMACNIACZ (PN 22698-03)

BIAŁY/ CZERW

CZERWONY RTD CZUJNIKA

WEJ. RTD

EKRAN RTD COM

BIAŁY BIAŁY/CZERW.

CZERWONY

BEZBAR, WEW. DREN

ODNIESIENIE SZARY

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 9200273 (NIEZAROBIONY) LUB PN 23646-01 (ZAROBIONY)

NAKRĘTKA KABLOWA (NIEBIESKI, BRĄZOWY, SZARY/ BIAŁY, CZARNY/ BIAŁY

BEZZBARWNY, WEW. DREN

BIAŁY

SZARY

+ 5V

WEJ. pH/ mV

ANALIZATORY MODELE 1054A/B i 2054

CZARNY

ODNIESIENIE EKRAN

RTD COM RTD CZUJNIKA BIAŁY BIAŁY/CZERW.

BEZBAR, WEW. DREN

WEJ. RTD

ZIELONY

SZARY

+ 5V

CZERWONY

WEJ. pH/ mV CZARNY

ANALIZATOR MODEL 1054 NAKRĘTKA KABLOWA (NIEBIESKI, BRĄZOWY, SZARY/ BIAŁY, CZARNY/ BIAŁY

KABEL VARIOPOL PN23645-06

Rys. 4-11. Okablowanie modeli 1054A/B i 2054.

ZIELONY

Rys. 4-10. Okablowanie modelu 1054.

NIEBIESKI

KABEL VARIOPOL PN23645-07

BEZBARWNY

BIAŁY/ CZERW

CZERWONY

BEZZBARWNY, WEW. DREN

BEZBARWNY

POMARAŃCZ.

BIAŁY

SZARY

NIEBIESKI

BEZBARWNY

NC

ZDALNA PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA (PN 23309-04) I PRZEDWZMACNIACZ (PN 22698-03) KABEL VARIOPOL PN23645-06

Rys. 4-13. Okablowanie modelu 1054A/B i 2054 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową.


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 4.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396RVP

ANALIZATOR MODEL 54pH/ORP

ANALIZATOR MODEL 54pH/ORP

UZIEMIENIE pH/ORP

*UWAGA*: W CZUJNIKU 396RVP NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ZACISKU 8 NA LISTWIE TB1. WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH TYPACH CZUJNIKÓW pH Z PRZYŁĄCZEM VARIOPOL, NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO NAKRĘTKI KABLOWEJ, A ZACISKI 7 i 8 ZEWRZEĆ JUMPEREM.

UZIEM.

UZIEM.

+5V

WEJ. PT100

PRZEWÓD ELASTYCZNY WIELOŻYŁ.

BE ZBARWNY SZARY

B EZBAR., WEW. DREN

NIEBIESKI

SZARY RTD PRZEWÓD PRZEWÓD ELASTYCZNY ELASTYCZNY WIELOŻYŁ. WIELOŻYŁ.

CZARNY CZERWONY

BEZBARWNY WEW. DREN PODŁĄCZYĆ DO PIERŚCIENIA UZIEMIAJĄCEGO DŁAWIKA KABLOWEGO

SZARY PRZEWÓD ELASTYCZNY WIELOŻYŁ.

POWRÓT PT100

CZERWONY

BIAŁY POMARAŃCZ.

NAKRĘTKA KABLOWA

NAKRĘTKA KABLOWA

VR

REF ELEK.

NIEBIESKI

UZIEM.

-5V

KABEL VARIOPOL PN23645-07

POMARANCZ. BEZBARWNY

Rys. 4-15. Okablowanie modelu 54 poprzez zdalną puszkę przyłączeniową.

PRZEDWZMACNIACZ pH/ORP i A/D KONWERTER PN 23054-03

RS485A

CZERWONY BIAŁY/SZARY SZARY NIEBIESKI BIAŁY/CZARNY CZARNY BRĄZOWY ZIELONY

KABEL VARIOPOL PN23645-07

*UWAGA*: W CZUJNIKU 396RVP NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ZACISKU 8 NA LISTWIE TB1. WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH TYPACH CZUJNIKÓW pH Z PRZYŁĄCZEM VARIOPOL, NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO NAKRĘTKI KABLOWEJ, A ZACISKI 7 i 8 ZEWRZEĆ JUMPEREM.

RS485B

DIGN mV/ WEJ. -5V +5V

KABEL VARIOPOL PN23645-07

Rys. 4-14. Okablowanie modeli 54/54e.

DIGN WEJ.

WOLNY

-5V +5V

REF

BEZBARWNY, WEW. DREN BIAŁY BIAŁY/CZERW CZERWONY BEZBARWNY SZARY *PATRZ UWAGA* BEZBARWNY POMARAŃCZOWY

BIAŁY BIAŁY/CZERWONY

RTD COM

DIGN mV/ WEJ.

pH/ORP

RTD

BEZBARWNY

REF

DIGN WEJ. UZIEMIENIE

REF

POWRÓT CZUJNIK WEJŚCIE

RTD

RTD

UZIEMIENIE EKRAN URZĄDZENIA

BEZBARWNY, WEW. DREN BIAŁY BIAŁY/CZERW CZERWONY BEZBARWNY SZARY *PATRZ UWAGA* BEZBARWNY POMARAŃCZOWY

POWRÓT CZUJNIK WEJŚCIE

BIAŁY BIAŁY/CZERWONY

UZIEMIENIE EKRAN URZĄDZENIA

ZDALNA PUSZKA PRZYŁĄCZ. (PN 23555-00) I PRZEDWZMACNIACZ (PN 23557-00)

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 9200273 (NIEZAROBIONY) LUB PN 23646-01 (ZAROBIONY)

ANALIZATOR MODEL SCL - (P/Q)

KABEL VARIOPOL PN23645-07

SZARY BEZBARWNY POMARAŃCZOWY BEZBARWNY BEZBARWNY, WEW. DREN NIEBIESKI

CZERWONY

BIAŁY BIAŁY/CZERW

NAKRĘTKA KABLOWA

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 661-898695

Rys. 4-17. Okablowanie modelu SCL-(P/Q). BIAŁY NIEBIESKI CZARNY CZERW. POMARAŃ EKRAN BIAŁY NIEBIESKI CZARNY CZERWONY POMARAŃ

ANALIZATOR MODEL 2700

Rys. 4-16. Okablowanie modelu 2700.

27


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 4.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396RVP

KABEL VARIOPOL PN23645-07

ANALIZATOR 1055pH/pH WEJ pH/mV 1

POMARAŃCZOWY

EKRAN pH/mV ( BEZ PRZEDWZM.) 1

BEZBARWNY

EKRAN pH/mV (PRZEDWZM.) 1 UZIEM. ROZTWORU 1

*PATRZ UWAGA* BEZBARWNY

EKRAN ODNIESIENIA 1 WEWN. DREN 1

SZARY

WEJ. ODNIESIENIA 1

BEZBARWNY

WEJ. RTD 1

CZERWONY

RTD CZUJNIKA 1 POWRÓT RTD 1

BIAŁY/CZERWONY BIAŁY

POWRÓT RTD 2

BIAŁY BIAŁY/CZERWONY

RTD CZUJNIKA 2

*UWAGA*: W CZUJNIKU 396RVP NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ZACISKU 8 NA LISTWIE TB1. WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH TYPACH CZUJNIKÓW pH Z PRZYŁĄCZEM VARIOPOL, NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO NAKRĘTKI KABLOWEJ, A ZACISKI 7 i 8 ZEWRZEĆ JUMPEREM.

CZERWONY

WEJ. RTD

BEZBARWNY

WEWN. DREN 2

WEJ. ODNIESIENIA 2

+5V

EKRAN ODNIESIENIA 2

-5V

UZIEM. ROZTWORU 2

SZARY BEZBARWNY *PATRZ UWAGA*

EKRAN pH/mV (PRZEDWZM.) 2 BEZBARWNY

EKRAN pH/mV ( BEZ PRZEDWZM.) 2

POMARAŃCZOWY

WEJ pH/mV 2

Rys. 4-18. Okablowanie modelu 1055pH/pH.

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 9200273 (NIEZAROBIONY) LUB PN 23646-01 (ZAROBIONY)

ANALIZATOR 1055pH/pH

WEJ pH/mV 1

CZARNY

EKRAN pH/mV ( BEZ PRZEDWZM.) 1 EKRAN pH/mV (PRZEDWZM.) 1 UZIEM. ROZTWORU 1 EKRAN ODNIESIENIA 1 WEWN. DREN 1

WEJ. ODNIESIENIA 1

WEJ. RTD 1

POWRÓT RTD 1 POWRÓT RTD 2

BIAŁY/SZARY SZARY

ZIELONY

WEJ. RTD

WEJ. ODNIESIENIA 2

WEWN. DREN 2 +5V -5V

ZIELONY BRĄZOWY CZARNY BIAŁY/CZARNY NIEBIESKI SZARY BIAŁY/SZARY CZERWONY BIAŁY/CZERW. BIAŁY BEZBARWNY

EKRAN ODNIESIENIA 2 UZIEM. ROZTWORU 2 EKRAN pH/mV (PRZEDWZM.) 2

POMARAŃCZOWY BEZBARWNY *PATRZ UWAGA* SZARY BEZBARWNY CZERWONY BIAŁY/CZERWONY BIAŁY BEZBAR.,WEW. DREN

SZARY BIAŁY/SZARY NIEBIESKI BIAŁY/CZARNY ZIELONY

EKRAN pH/mV ( BEZ PRZEDWZM.) 2 WEJ pH/mV 2

CZARNY

BRĄZOWY

BEZBARWNY

BEZBAR.,WEW. DREN

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY/CZERW.

BIAŁY/CZERWONY

CZERWONY

CZERWONY BEZBARWNY SZARY *PATRZ UWAGA*

BIAŁY/SZARY SZARY NIEBIESKI BIAŁY/CZARNY CZARNY BRĄZOWY ZIELONY

BEZBARWNY POMARAŃCZOWY

KABEL VARIOPOL PN23645-07 brak podłączenia

Rys. 4-19. Okablowanie modelu 1055pH/pH poprzez zdalną puszkę przyłączeniową.

28

ZDALNA PUSZKA PRZYŁĄCZ. PN 23555-00 (Z PRZEDWZMACNIACZEM PN 23557-00)

BRĄZOWY

BIAŁY BIAŁY/CZERW. CZERWONY BEZBARWNY

RTD CZUJNIKA 2

BRĄZOWY

NIEBIESKI

BEZBARWNY CZERWONY BIAŁY/CZERW. BIAŁY

RTD CZUJNIKA 1

ZIELONY

BIAŁY/CZARNY

brak podłączenia

*UWAGA*: W CZUJNIKU 396RVP NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ZACISKU 8 NA LISTWIE TB1. WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH TYPACH CZUJNIKÓW pH Z PRZYŁĄCZEM VARIOPOL, NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO NAKRĘTKI KABLOWEJ, A ZACISKI 7 i 8 ZEWRZEĆ JUMPEREM.


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 4.0 OKABLOWANIE CZUJNIKA MODEL 396RVP

ANALIZATOR 1055-22-32

WEJ pH/mV 1

POMARAŃCZOWY

EKRAN pH/mV ( BEZ PRZEDWZM.) 1

BEZBARWNY

*UWAGA*:

EKRAN pH/mV (PRZEDWZM.) 1 UZIEM. ROZTWORU 1

BEZBARWNY

EKRAN ODNIESIENIA 1 EKRAN (UZIEM.) 1

W CZUJNIKU 396RVP NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ZACISKU 4 NA LISTWIE TB4 LUB DO ZACISKU 4 NA LISTWIE TB5. WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH TYPACH CZUJNIKÓW pH Z PRZYŁĄCZEM VARIOPOL, NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO NAKRĘTKI KABLOWEJ, A ZACISKI 4 i 6 NA LISTWIE TB4 ZEWRZEĆ JUMPEREM (NA LISTWIE TB5 ZEWRZEĆ ZACISKI 4 i 6).

*PATRZ UWAGA*

WEJ. ODNIESIENIA 1

SZARY

WEJ. RTD 1

BEZBARWNY CZERWONY

RTD CZUJNIKA 1

BIAŁY/CZERWONY BIAŁY

POWRÓT RTD 1

BIAŁY BIAŁY/CZERWONY

POWRÓT RTD 2 RTD CZUJNIKA 2

CZERWONY

WEJ. RTD 2

BEZBARWNY SZARY

WEJ. ODNIESIENIA 2

EKRAN (UZIEM.) 2

EKRAN ODNIESIENIA 2

+5V

BEZBARWNY

UZIEM. ROZTWORU 2

*PATRZ UWAGA*

-5V EKRAN pH/mV (PRZEDWZM.) 2

BEZBARWNY

EKRAN pH/mV ( BEZ PRZEDWZM.) 2 WEJ pH/mV 2

POMARAŃCZOWY

OKABLOWANIE MODELU 1055-10-22-32

KABEL WIELOPRZEWODOWY PN 9200273 (NIEZAROBIONY) LUB PN 23646-01 (ZAROBIONY)

ANALIZATOR 1055-22-32

WEJ pH/mV 1 EKRAN pH/mV ( BEZ PRZEDWZM.) 1

CZARNY

EKRAN pH/mV (PRZEDWZM.) 1 UZIEM. ROZTWORU 1 EKRAN ODNIESIENIA 1 WEWN. DREN 1

WEJ. ODNIESIENIA 1

WEJ. RTD 1

POWRÓT RTD 1 POWRÓT RTD 2

WEJ. RTD

ZIELONY

+5V -5V

ZIELONY BRĄZOWY CZARNY BIAŁY/CZARNY NIEBIESKI SZARY BIAŁY/SZARY CZERWONY BIAŁY/CZERW. BIAŁY BEZBARWNY

ZDALNA PUSZKA PRZYŁĄCZ. PN 23555-00 (Z PRZEDWZMACNIACZEM PN 23557-00)

POMARAŃCZOWY BEZBARWNY *PATRZ UWAGA* SZARY BEZBARWNY CZERWONY BIAŁY/CZERWONY BIAŁY BEZBAR.,WEW. DREN

BRĄZOWY

WEJ. ODNIESIENIA 2

WEWN. DREN 2

EKRAN ODNIESIENIA 2 UZIEM. ROZTWORU 2 EKRAN pH/mV (PRZEDWZM.) 2

BRĄZOWY

BIAŁY/SZARY

BIAŁY BIAŁY/CZERW. CZERWONY BEZBARWNY

RTD CZUJNIKA 2

ZIELONY

NIEBIESKI

SZARY

BEZBARWNY CZERWONY BIAŁY/CZERW. BIAŁY

RTD CZUJNIKA 1

BIAŁY/CZARNY

brak podłączenia

SZARY BIAŁY/SZARY NIEBIESKI BIAŁY/CZARNY

EKRAN pH/mV ( BEZ PRZEDWZM.) 2 WEJ pH/mV 2

ZIELONY CZARNY

BRĄZOWY

BEZBARWNY

BEZBAR.,WEW. DREN

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY/CZERW.

BIAŁY/CZERWONY

CZERWONY

CZERWONY BEZBARWNY SZARY *PATRZ UWAGA*

BIAŁY/SZARY SZARY NIEBIESKI BIAŁY/CZARNY CZARNY BRĄZOWY ZIELONY

*UWAGA*: W CZUJNIKU 396RVP NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ZACISKU 8 NA LISTWIE TB1. WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH TYPACH CZUJNIKÓW pH Z PRZYŁĄCZEM VARIOPOL, NIEBIESKI PRZEWÓD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO NAKRĘTKI KABLOWEJ, A ZACISKI 7 i 8 ZEWRZEĆ JUMPEREM.

BEZBARWNY POMARAŃCZOWY

KABEL VARIOPOL PN23645-07 brak podłączenia

OKABLOWANIE MODELI 1055-10-22-32 POPRZEZ ZDALNĄ PUSZKĘ PRZYŁĄCZENIOWĄ Rys. 4-20. Okablowanie modeli 1055-10-22-32

29


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 5.0 URUCHOMIENIE I KALIBRACJA

ROZDZIAŁ 5.0 URUCHOMIENIE I KALIBRACJA 5.1 URUCHOMIENIE. Aby uzyskać najlepszą dokładność pomiaru należy skalibrować czujnik w pętli z analizatorem. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami obsługi analizatorów/przetworników współpracujących z czujnikiem, w celu przeprowadzenia prawidłowej kalibracji. 5.2 KALIBRACJA CZUJNIKA 396R 1. Kalibrację można przeprowdzić po tymczasowym podłączeniu czujnika do urządzenia. 2. Sprawdź w instrukcji obsługi używanego analizatora/przetwornika sposób przeprowadzania kalibracji i standaryzacji oraz przeczytaj poniższą instrukcję dotyczącą sposobu przeprowadzania zalecanej kalibracji dwupunktowej. 5.2.1 Kalibracja dwupunktowa - zalecana: Przygotuj dwa stabilne roztwory buforowe, np. o pH 4,0 i 10,0 (mogą być stosowane roztwory o innym pH niż 4,0 i 10,0, ale różnica odczynu powinna wynosić co najmniej 2 stopnie). Uwaga: Roztwór buforowy o pH7 daje w przybliżeniu zerowy odczyt sygnału mV, zaś na każdy stopień pH poniżej lub powyżej pH7 odczyt +/- 59,1 mV. Sprawdź w instrukcji producenta buforu wartości zależności mV i temperatury, w celu sprawdzenia ich wpływu na bieżący odczyt wartości mV/pH. 1.

2.

30

Zanurz czujnik w pierwszym roztworze buforowym. Poczekaj aż czujnik osiągnie temperaturę roztworu (zapobiegnie to błędom wynikającym z różnicy temperatur roztworu i czujnika) oraz odczyt się ustabilizuje. Odczytana wartość buforu może zostać wprowadzona do analizatora/przetwornika. Po ustaleniu wartości pierwszego roztworu wyjąć czujnik i opłukać go w wodzie destylowanej lub wodzie zdejonizowanej.

3. 4.

5.

Czynności opisane w punktach 1 i 2 powtórz dla drugiego roztworu. Po wprowadzeniu do analizatora/przetwornika wartości obydwu roztworów zostaje ustalone nachylenie charakterystyki mV/pH. Odczyt nachylenia charakterystyki powinien wynosić ok. 59,1 mV/pH dla nowego czujnika i powinien spadać w miarę jego zużycia do około 4749 mV/pH (odczyt poniżej tej wartości świadczy o konieczności wymiany czujnika na nowy).

5.2.2 Standaryzacja czujnika pH - zalecana. Dla uzyskania maksymalnej dokładności czujnik może być poddany standaryzacji on-line lub na pobranej próbce roztworu procesowego, po przeprowadzeniu kalibracji buforowej i umieszczeniu czujnika w procesie. Standaryzacja nie zmienia nachylenia charakterystyki czujnika, a jedynie dostraja odczyt analizatora do pH procesowego. 1.

Po pobraniu próbki roztworu procesowego (zaleca się pobranie próbki blisko czujnika) wpisz do analizatora/przetwornika wartość, która pojawiła się na jego wyświetlaczu.

2.

Zmierz pH próbki roztworu procesowego za pomocą innego skalibrowanego i skompensowanego temperaturowo urządzenia. Zaleca się przeprowadzanie standaryzacji w temperaturze procesu.

3.

Wyreguluj wartość analizaora/przetwornika do wartości standaryzowanej.


MODEL 396R pH/ORP

5.3 KALIBRACJA CZUJNIKA 396R ORP. Pętla ORP jest najlepiej skalibrowana gdy stosuje się standardowy roztwór ORP. W większości zastosowań przemysłowych pewna ilość reakcji ORP występuje jedna po drugiej lub jednocześnie. kilka składników może ulec utlenieniu lub redukcji w wyniku działania zastosowanychodczynników. Teoretycznie potencjał ORP jest bezwzględny, ponieważ jest on wynikiem równowagi układu utleniania redukcji. Jednak faktycznie mierzony potencjał zależy od wielu czynników, między innymi od stanu powierzchni platynowej elektrody ORP. Dlatego przy pierwszym uruchomieniu czujnika lub po jego czyszczeniu zawsze należy odczekać godzinę lub dwie zanim czujnik przystosuje się do warunków procesowych i będzie można go ustawiać.

ROZDZIAŁ 5.0 URUCHOMIENIE I KALIBRACJA

wystarczy kilka kryształków (w rozdziale 6.3 podano dodatkowe informacje dotyczące standardowych roztworów ORP). 3.

Zanurz czujnik w standardowym roztworze. Czujnik ORP potrzebuje 1-2 minuty na ustabilizowanie się.

4.

Dostosuj kontrolę nastawiania miana przyrządu do wartości roztworu przedstawionych w Tabeli 5-1. Otrzymane potencjały mierzone za pomocą czystej, platynowej elektrody i elektrody odniesienia nasyconej KCl/AgCl, powinny się mieścić w granicach ±20 mV wartości prodanych w Tabeli 5-1. Dla zapewnienia poprawnej intrpretacji wyników należy notować temperaturę roztworu. Wartość ORP nasyconego roztworu chinhydronu jest zmienna w długich przedziałach czasu. Dlatego przy każdym użytkowaniu należy przygotować nowe roztwory standardowe.

5.3.1 Procedura kalibracji ORP OSTRZEŻENIE Roztwór stosowany w poniższym teście jest kwasem i należy się z nim obchodzić z najwyższą ostrożnością. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta kwasu i pamiętać o noszeniu sprzętu ochronnego. Nie należy dopuszczać do kontaktu ze skórą lub odzieżą. Jeżeli dojdzie do kontaktu kwasu ze skórą należy natychmiast spłukać to miejsce czystą wodą. 1.

Podłącz tymczasowo czujnik do urządzenia.

2.

zastosuj standardowy roztwór nasyconego chinhydronu (PN R508-160Z). Można go otrzymać w prosty sposób, dodając kilka kryształków chinhydronu do roztworu buforowego o pH 4 lub 7. Chinhydron jest słabo rozpuszczalny, dlatego

TABELA 5-1 ORP Nasyconego Roztworu Chinhydryny pH 4

pH 7

TEMPERATURA °C

20

25

30

20

25

30

Potencjał w mV

268

264

260

94

87

80

5.

Wyjmij czujnik z roztworu buforowego, opłucz i zainstaluj w procesie.

31


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 6.0 KONSERWACJA

ROZDZIAŁ 6.0 KONSERWACJA 6.1 Konserwacja. Czujnik model 396R jest typem czujnika jednorazowego i w związku z tym nie wymaga specjalnej konserwacji. Należy co pewien czas wyjmować go z procesu i sprawdzać w roztworach buforowych. Jeżeli czujnik nie daje się skalibrować, należy zapoznać się z procedurami testowymi opisanymi w instrukcjach obsługi analizatorów i przetworników. Jeżeli czujnik nie przejdzie testów, należy go usunąć i zastąpić nowym.

UWAGA Nie wyjęcie czujnika przy zamkniętym zaworze, może być przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia czujnika. 4.

6.2 Wyjmowanie czujnika. Prosimy o przeczytanie odpowiedniego rozdziału instrukcji, omawiającego temat wyjmowania czujnika na okresowe konserwacje.

OSTRZEŻENIE Przed wyjęciem czujnika z zaworu kulowego upewnij się, że zawór jest całkowicie zamknięty. Wyciek na gwincie przyłącza męskiego może oznaczać, że przyłącze jest nadal pod ciśnieniem. Przeciekanie przez częściowo otwary zawór kulowy może stwarzać zagrożenie, jednakże przy zamkniętym zaworze może zdarzyć się, że trochę cieczy procesowej pozostanie na gwincie rury przyłącza.

6.2.1 Wersja wyciągana czujnika. OSTRZEŻENIE Ciśnienie procesowe może być przyczyną wybuchu czujnika przy jego wyjmowaniu bez zachowania należytej ostrożności. Upewnij się, że są przestrzegane poniższe instrukcje. A. Model 396R-21 (w rurze 21”) 1. Upewnij się, że ciśnienie przy czujniku nie przekracza 542 kPa (64 psig), zanim zaczniesz go wyjmować z procesu. Zaleca się aby osoba wyciągająca czujnik miała osłoniętą twarz oraz stabilne oparcie dla nóg. Naciśnij na końcówkę czujnika (patrz Rys. 6-1.) lub górę puszki przyłączeniowej i wolno poluzuj sześciokątną nakrętkę (B) na końcu męskiego przyłącza procesowego (A). B. Model 396R-25 (w rurze 36”) 2. Upewnij się, że ciśnienie przy czujniku nie przekracza 343 kPa (35 psig), zanim zaczniesz go wyjmować z procesu. Zaleca się aby osoba wyciągająca czujnik miała osłoniętą twarz oraz stabilne oparcie dla nóg. Naciśnij na końcówkę czujnika (patrz Rys. 6-1.) lub górę puszki przyłączeniowej i wolno poluzuj sześciokątną nakrętkę (B) na końcu męskiego przyłącza procesowego (A). UWAGA Nie zdejmuj jeszcze nakrętki. 3.

32

Kiedy nakrętka jest wystarczająco poluzowana wyciągnij powoli czujnik, aż dojdziesz do kołnierza zabezpieczającego czujnik przed wyciągnięciem.

Zamknij powoli zawór kulowy. Jeżeli czuć opór to zawór może uderzać w czujnik. Sprawdź ponownie czy czujnik został wycofany do kołnierza zabezpieczającego przed wyciągnięciem.

5.

Przyłącze męskie (A) może zostać teraz całkowicie wykręcone z reduktora, a czujnik wyciągnięty do przeglądu. UWAGA Jeżeli podczas wyjmowania lub wkładania czujnika zostanie zauważony wyciek na przyłączu, to należy wymienić O-ring (PN 9550099) w przyłączu A.

6.3 Czyszczenie elektrody pH. Jeżeli elektroda jest zanieczyszczona lub zabrudzona może być oczyszczona w podany poniżej sposób: 1.

Wyjmij czujnik z procesu, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 4.2.

2.

Przetrzyj szklaną bańkę miękką, czystą ściereczką bez włosków lub papierową chusteczką. Jeżeli to nie usunie zabrudzenia przejdź do punktu 3 procedury. Jeżeli zabrudzenie zostało usunięte przejdź do punktu 5 niniejszej procedury.

3.

Umyj szklaną bańkę w roztworze silnego detergentu i dokładnie opłucz pod bieżącą wodą. Jeżeli szkło jest nadal brudne przejdź do punktu 4 niniejszej procedury.


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 6.0 KONSERWACJA

TABLA 6-1

OSTRZEŻENIE Roztwór stosowany w poniższym kroku procedury jest kwasem i należy się z nim obchodzić z najwyższą ostrożnością. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta kwasu i pamiętać o noszeniu sprzętu ochronnego. Nie należy dopuszczać do kontaktu ze skórą lub odzieżą. Jeżeli dojdzie do kontaktu kwasu ze skórą należy natychmiast spłukać to miejsce czystą wodą. 4.

5.

Wartości Ro i R1 dla elementów kompensacji temperatury. Temperatura Element kompensacji 3K PT-100

Temperatura °C 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

.0045 .00385

Oporność (omy) ±1% 3K PT-100 2670 100.0 2802 103.8 2934 107.7 3000 109.6 3066 111.5 3198 115.4 3330 119.2 3462 123.1 3594 126.9 3726 130.8 3858 134.6 3990 138.5

6.6 Wymiana rury czujnika podłączonego do puszki przyłączeniowej do główki czujnika. Wymiana rury czujnika wersji wyciąganej obejmuje wyciągnięcie i instalację dwóch zestawów męskiego przyłącza. Jednego na końcówce procesowej czujnika, a drugiego na końcówce puszki przyłączeniowej (patrz rys. 6-1 i 6-2). Procedura wyciągania czujnika z procesu opisana jest w rozdziale 6.2. 1.

Najpierw należy wyjąć czujnik z procesu. Puszka przyłączeniowa z przyłączem męskim podłączone do starego czujnika zostaną ponownie podłączone do nowego czujnika. Odkręcić pokrywę puszki przyłączeniowej i odłożyć na bok. Odłączyć przyłącze BNC od przedwzmacniacza. Odkręcić śrubę sześciokątną (D) od korpusu przyłącza męskiego (C). Oddzielić puszkę przyłączeniową od czujnika. Odłożyć ją na bok.

2.

Podważyć dzieloną tuleję, zdjąć ją z czujnika i odłożyć na bok, do ponownego ponownego użycia. Usunąć śrubę sześciokątną (D) i odłożyć na bok, do ponownego użycia. Sprawdzić czy znajdujący się wewnątrz pierścień uszczelniający (O-ring) jest we właściwym miejscu korpusu przyłącza męskiego (C) podłączonego do puszki

Element 3K odczytuje 3000 omów ± 1% w temp. 25°C a Pt-100 - 110 omów. Oporność zmienia się wraz z temperaturą i może być wyznaczona wg Tabeli 6-2 lub na podstawie poniższych wzorów: RT=Ro [l+R1 (T-20)]

gdzie RT = oporność T = temperatura w °C Wartości Ro i R1 znajdują się w Tabeli 6-1.

2934 107.7

Temperatura w zależności od oprorności elementu kompensującego.

Przeprowadź kalibrację czujnika w roztworze buforowym (patrz Rozdział 5.0). Jeżeli czujnik słabo reaguje na zmianę pH można zostawić go na noc w słabym roztworze kwasu solnego. Należy przestrzegać zaleceń z powyższego ostrzeżenia. Po wyjęciu czujnika z kwasu, należy go dokładnie opłukać pod bieżącą wodą. Jeżeli nadal nie można go skalibrować to należy go wymienić.

6.5 Automatyczna kompensacja temperatury. Element kompensacji temperatury jest wrażliwy na zmiany temperatury i może być sprawdzany za pomocą omomierza.

R1

TABELA 6-2

Przestrzegając powyższych zaleceń należy umyć bańkę w 5% roztworze kwasu solnego, po czym opłukać ją pod bieżącą wodą. Jeżeli nie można oczyścić czujnika należy go wymienić. Jeżeli bańka jest czysta przejdź do punktu 5.

6.4 Czyszczenie platynowej elektrody. Platynowa elektroda nie jest narażona na działanie niepożądanych związków. Jeżeli jednak zachodzi podejrzenie, że jest zanieczyszczona, wystarczy użyć sody oczyszczonej. Elektrodę należy polerować zwilżonym ręcznikiem z sodą, aż do uzyskania błyszczącego wyglądu.

Ro

33


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 6.0 KONSERWACJA

przyłączeniowej. 3.

Zdjąć śrubę sześciokątną (B) z korpusu przyłącza męskiego (A) od zanurzanej w procesie strony czujnika i odłożyć na bok, do ponownego ponownego użycia. Zsunąć teflonową tulejkę i przyłącze męskie z czujnika w kierunku puszki przyłączeniowej. UWAGA Jeżeli zastosowana została tulejka ze stali nierdzewnej to korpus przyłącza męskiego (A) należy wyrzucić razem z rurą czujnika.

4.

Wyrzucić zużyty O-ring z korpusu przyłącza męskiego (A). Nowy O-ring pokryć cienką warstwą smaru (dostarczonego) do pierścieni uszczelniających i umieścić w miejsce poprzedniego. OSTRZEŻENIE Należy uważać aby nie doszło do kontaktu smaru z jakąkolwiek częścią końcówki czujnika, szczególnie ze szlaną elektrodą.

5.

6.

7.

34

Owiń gwint 1” MNPT tuleji na korpusie przyłącza męskiego (A) taśmą teflonową (nie dostarczoną) aby zapobiec zatarciu przy ponownej instalacji. Przełóż przewody nowego czujnika przez przyłącze męskie (A) od końca zanurzanego w procesie. Upewnij się, że wycięcie na krawędzi tuleji jest ustawione w stronę końcówki procesowej. Załóż nakrętkę sześciokątną (B), ale jeszcze nie nalezy jej dokręcać. Przełóż przewody nowego czujnika przez nakrętkę sześciokątną (D), dzieloną tuleję (ze starego czujnia), korpus przyłącza męskiego (C), O-ring i przez przewężenie w puszce przyłączeniowej, na zewnątrz do płytki drukowanej. Połącz na styk krawędź tuleji dzielonej i rurę czujnika. Dokręć ręcznie nakrętkę sześciokątną (D), tak aby rura była “zablokowana” na korpusie przyłącza męskiego. Sprawdź czy korpus przyłącza męskiego (C) jest wystarczająco dokręcony. Czujnik powinien “wskoczyć” na swoje miejsce po włożeniu go do rury nie zamontowanej do puszki przyłączeniowej i nie może ruszać się na boki lub dać się wyciągnąć. Jeżeli rura czujnik jest właściwie zamontowanado puszki przyłączeniowej to należy dokręcić nakrętkę sześciokątną (D) na korpusie przyłącza męskiego (C) (patrz rys. 6-1). Nie wsadzaj rury czujnika w imadło i nie używaj klucza do przykręcania rur do przykręcania części, ponieważ spowoduje to uszkodzenie czujnika.

Jeżeli rura czujnika nie jest właściściwie podłączona do puszki przyłączeniowej to należy poluzować nakrętkę sześciokątną (D) i ponownie spróbować je zmontować. 8.

Podłącz przewody czujnika do zacisków na płycie drukowanej w puszce przyłączeniowej według zaleceń na pokrywie puszki przyłączeniowej, i ponownie przyłącz złącze BNC do przedwzmacniacza. Przykręć pokrywę puszki. Wyrzuć rurę czujnika.

9.

Włóż czujnik do łącznika procesowego. Zatrzymaj go przed zamkniętym zaworem kulowym. Wsuń końcówkę pocesową przyłącza męskiego w rurę czujnika tak, aby współpracowała z łącznikiem procesowym. Dokręć przyłącze męskie w łączniku procesowym.

10. Pociągnij mocno za zestaw zaworu jakby próbując wyjąć czujnik aby upewnić się, że czujnik nie wydostanie się samoistnie z zestawu. Jeżeli instalacja będzie prawidłowa to kołnierz na końcu czujnika, zabezpieczający przed jego wyciągnięciem, połączy na styk gniazdo przyłącza męskiego. 11. Otwórz zawór kulowy i umieść czujnik na pożądanej głębokości i w odpowiednik ustawieniu. Używając klucza tzw. żabki lub klucza płaskiego dokręcić nakrętkę (B) (patrz rys. 6-2). UWAGA Gdy teflonowa tuleja jest niewystarczająca można zastosować tuleję ze stali nierdzewnej. Przy stosowaniu stalowej tuleji należy unikać zbyt mocnego dokręcania, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia rury czujnika. OSTRZEŻENIE Jeżeli podczas wyjmowania lub wkładania czujnika zostanie zauważony wyciek na przyłączu, to należy wymienić O-ring (PN 9550099) w przyłączu (A). Jeżeli czujnik ma być magazynowany, to gumową koszulkę ochronną należy napełnić roztworem buforowym o pH 7 i umieścić ją na końcówce czujnika. Czujnik ma być przechowywany w roztworze przez cały czas.


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 6.0 KONSERWACJA

CZUJNIK (REF)

KOŃCÓWKA PROCESOWA MECHANICZNY ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA

KOŃCÓWKA MONTOWANA W PUSZCE PRZYŁĄCZENIOWEJ

POKRYWA Z NAWINIĘTĄ TAŚMĄ TEFLONOWĄ

KOŃCÓWKA PROCESOWA (ELEMENTY A.B.C. i D SPRZEDAWANE SĄ RAZEM JAKO ZESTAW PRZYŁĄCZA PROCESOWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ PN 23166-00 LUB ZESTAW PRZYŁĄCZA PROCESOWEGO Z TYTANU PN 23166-01). A. KORPUS PRZYŁĄCZA MĘSKIEGO B. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA C. O-RING D. TULEJA TEFLONOWA (TULEJA ZE STALI NIERDZEWNEJ DOSTĘPNA JAKO PN 9310094) KOŃCÓWKA PODŁĄCZANA DO PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ (ELEMENTY E.F.G. i H SPRZEDAWANE SĄ RAZEM JAKO ZESTAW PRZYŁĄCZA PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ DO GŁÓWKI CZUJNIKA PN 23472-00). A. KORPUS PRZYŁĄCZA MĘSKIEGO B. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA C. O-RING D. TULEJA DZIELONA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Rys. 6-1. Elementy rury czujnika przy demontażu.

KLUCZ A

KLUCZEM B TRZYMAJ KORPUS, A DOKRĘCAJ KLUCZEM A

TUTAJ PRZYŁÓŻ KLUCZ A

TUTAJ PRZYŁÓŻ KLUCZ B KLUCZ B

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GÓRY

Rys. 6-2. Sposób dokręcania przyłącza męskiego.

35


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 7.0 DIAGNOSTYKA I USUWANIE USTEREK

ROZDZIAŁ 7.0 DIAGNOSTYKA I USUWANIE USTEREK 7.1 DIAGNOSTYKA I USUWANIE USTEREK - MODELE 54/81/3081 pH/ORP . Modele 54 i 54e analizatorów oraz modele 81 i 3081 pH przetworników automatycznie wyszukują usterki, które mogłyby wywoływać błędny odczyt wartości pH. Model 1054A/B pH/ORP analizatora ma w tym względzie mniejsze możliwości. Zapoznaj się z instrukcją osługi analizatorów w celu uzyskania dokładnych informacji odnośnie możliwych usterek. Tabela 7-1 zawiera wykaz komunikatów diagnostycznych analizatora/przetwornika informujących o możliwej usterce czujnika. Przedstawiony jest również bardziej szczegółowy opis wraz z proponowanymi środkami zaradczymi, odpowiednio do każdego komunikatu. Tabela 7-1. Wykaz diagnozowanych usterek. KOMUNIKAT DIAGNOSTYCZNY 54, 54e, 81/3081 “Ostrzeżenie o kalibracji” CALIbrAtE “Uszkodzenie elektrody szklanej” 6LASS FAIL “Wysoka impedancja odniesienia” rEF FAIL or rEF WArn “Wysokie napięcie wejściowe” “Niskie napięcie wejściowe”

OPIS PROBLEMU 1. Zużyta elektroda szklana. 2. Nie zanurzony czujnik.

1. Przeprowadź kalibrację buforową. 2. Sprawdź czy elektroda pomiarowa jest w procesie. Stłuczona/ pęknięta elektroda szklana. Wymień czujnik.

1. Zabrudzona elektroda odniesienia. 2. Brak żelu w celce odniesienia. 3. Nie zanurzony czujnik. Zwarcie na wejściu pH lub złe podłączenie czujnika.

“Ostrzeż. o zestarzeniu elekt. szklan.” 1. Zużyta elektroda szklana. 2. Nie zanurzony czujnik. 6LaSS WArn “Błąd odniesienia” “Zatruta” elektroda odniesienia. (tylko w trybie offline) Std Err “Wysokie napięcie odniesienia” 1. Zwarcie w owodzie odniesienia lub “Niskie napięcie odniesienia” złe podłączenie czujnika. 2. Nie zanurzony czujnik. “Otwarty obwód czujnika”

NAPRAWA

1. Wyczyść czujnik; ewent. wymień czujnik.. 2. Wymień czujnik. 3. Sprawdź czy elektroda pomiarowa jest w procesie. Sprawdź połączenia elektryczne; ewent. wymień czujnik. 1. Wymień czujnik. 2. Sprawdź czy elektroda pomiarowa jest w procesie. Wymień czujnik.

Sprawdź połączenia; ewent. wymień czujnik.

1. Rozwarcie pomiędzy czujnikiem a analizatorem. 1. Sprawdź połączenia czujnika. 2. Kabel łączący dłuższy niż 300 m. 2. Zamontuj analizator w innym miejscu.

LInE FAIL “Czujnik źle podłączony”

1. Rozwarcie pomiędzy czujnikiem a analizatorem. 1. Sprawdź połączenia. 2. Problem z przedwzmacniaczem. 2. Wymień przedwzmacniacz.

“Temp. poza zakresem górnym” “Temp. poza zakresem dolnym”

1. Rozwarcie lub zwarcie w obwodzie RTD. 2. Temperatura poza zakresem.

tEMP HI tEMP LO 36

1. Wymień czujnik. 2. Sprawdź temperaturę procesu.


MODEL 396R pH/ORP

ROZDZIAŁ 7.0 DIAGNOSTYKA I USUWANIE USTEREK

7.2 WYKAZ TYPOWYCH USTEREK, NIE PODLEGAJĄCYCH DIAGNOSTYCE. Tabela 7-2 zawiera wykaz typowych problemów występujących przy pomiarach procesowych, ich przyczyny i środki zaradcze. TABELA 7-2. Wykaz typowych usterek, nie podlegających diagnostyce Problem

Możliwa przyczyna

Sposoby usunięcia problemu

Odczyty miernika poza zakresem.

Uszkodzony przedwzmacniacz.

Wymień przedwzmacniacz (przy kodzie 02 czujnika). Przy kodzie 01, wymień czujnik. Sprawdź element kompensacji temperatury(Rozdział 6.5) i ewent. wymień czujnik.

Zwarcie w obwodzie kompensacji temperatury.

Czujnik poza procesem lub strumień Sprawdź czy czujnik jest w procezbyt mały. sie w odpowiednim strumieniu (patrz Rozdział 2.0). Rozwarcie w szklanej elektrodzie.

Wymień czujnik.

Rozwarcie w elektr.odniesienia-brak połączena. Wymień czujnik. Odczyty pomiędzy 3 i 6 pH bez względu na rzeczywisty odczyn pH roztworu lub próbki.

Uszkodzona elektroda.

Odczyty wahają się lub”skaczą” w trybie AUTO T.C..

Element kompensacji temp.-zwarty. Sprawdź element kompensacji temp. zgodnie z instr. w Rozdz.6.5 i ewent. wymień czujnik.

Niewielka różnica odczytu pomiędzy buforami w trybie AUTO T.C..

Element kompensacji temp.-rozwarty. Sprawdź element kompensacji temp. zgodnie z instr. w Rozdz.6.5 i ewent. wymień czujnik.

Powolna zmiana wskazań miernika dla znacznych zmian poziomu pH.

Zabrudzona elektroda.

Uszkodzenie elektrody. Nie można skalibrować przetwornika. Uszkodzenie lub zabrudzenie elektrody. Uszkodzony przedwzmacniacz. Niewielka różnica odczytu przetworni- Zużyta elektroda lub zbyt wysoka ka pomiędzy różnymi wartościami temperatura. buforów. Zabrudzona elektroda.

Wymień czujnik.

Wyczyść czujnik zgodnie z instr. w Rozdz. 6.2 lub 6.3. Ewentualnie wymień czujnik. Wymień czujnik. Wyczyść czujnik zgodnie z instr. w Rozdz. 6.1 lub 6.3; wymień uszkodzony czujnik. Wymień przedwzmacniacz. Wymień czujnik. Wyczyść czujnik zgodnie z instr. w Rozdz. 6.2 lub 6.3; wymień uszkodzony czujnik.

37


WARRANTY Goods and part(s) (excluding consumables) manufactured by Seller are warranted to be free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of twelve (12) months from the date of shipment by Seller. Consumables, pH electrodes, membranes, liquid junctions, electrolyte, O-rings, etc. are warranted to be free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of ninety (90) days from date of shipment by Seller. Goods, part(s) and consumables proven by Seller to be defective in workmanship and / or material shall be replaced or repaired, free of charge, F.O.B. Seller's factory provided that the goods, parts(s), or consumables are returned to Seller's designated factory, transportation charges prepaid, within the twelve (12) month period of warranty in the case of goods and part(s), and in the case of consumables, within the ninety (90) day period of warranty. This warranty shall be in effect for replacement or repaired goods, part(s) and consumables for the remaining portion of the period of the twelve (12) month warranty in the case of goods and part(s) and the remaining portion of the ninety (90) day warranty in the case of consumables. A defect in goods, part(s) and consumables of the commercial unit shall not operate to condemn such commercial unit when such goods, parts(s) or consumables are capable of being renewed, repaired or replaced. The Seller shall not be liable to the Buyer, or to any other person, for the loss or damage, directly or indirectly, arising from the use of the equipment or goods, from breach of any warranty or from any other cause. All other warranties, expressed or implied are hereby excluded. IN CONSIDERATION OF THE STATED PURCHASE PRICE OF THE GOODS, SELLER GRANTS ONLY THE ABOVE STATED EXPRESS WARRANTY. NO OTHER WARRANTIES ARE GRANTED INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

RETURN OF MATERIAL Material returned for repair, whether in or out of warranty, should be shipped prepaid to: Rosemount Analytical Inc. Uniloc Division 2400 Barranca Parkway Irvine, CA 92606

The shipping container should be marked: Return for Repair Model _______________________________ The returned material should be accompanied by a letter of transmittal which should include the following information (make a copy of the "Return of Materials Request" found on the last page of the Manual and provide the following thereon): 1. Location type of service, and length of time of service of the device. 2. Description of the faulty operation of the device and the circumstances of the failure. 3. Name and telephone number of the person to contact if there are questions about the returned material. 4. Statement as to whether warranty or non-warranty service is requested. 5. Complete shipping instructions for return of the material. Adherence to these procedures will expedite handling of the returned material and will prevent unnecessary additional charges for inspection and testing to determine the problem with the device. If the material is returned for out-of-warranty repairs, a purchase order for repairs should be enclosed.


The right people, the right answers, right now.

ON-LINE ORDERING NOW AVAILABLE ON OUR WEB SITE

http://www.RAuniloc.com Credit Cards for U.S. Purchases Only.

Rosemount Analytical Inc. Uniloc Division 2400 Barranca Parkway Irvine, CA 92606 USA Tel: (949) 863-1181 http://www.RAuniloc.com Š Rosemount Analytical Inc. 1998

MAN_396R 396RVP_PN51-396R_E_2003-08_PL  

Modele 396R i 396RVP Instrukcja obsługi PN 51-396R/rev.E sierpień 2003

MAN_396R 396RVP_PN51-396R_E_2003-08_PL  

Modele 396R i 396RVP Instrukcja obsługi PN 51-396R/rev.E sierpień 2003

Advertisement