Page 1

Instrukcja obsługi 51A-3200HP/rew.E Lipiec 2010

Model 3200HP

Czujnik do pomiaru pH wody ultra czystej z płynnym złączem pHaser™ Więcej informacji znajduje się na płycie CD dołączonej do przesyłki lub na stronie www.emersonprocess.com/raihome/liquid/ UWAGA! Zgodność materiałowa czujnik/proces. Materiał części zwilżanych przez medium w czujniku może nie być zgodny pod względem chemicznym ze składem medium procesowego. Sprawdzenie poprawności doboru materiałowego czujnika należy do użytkownika.

Minimalna przewodność: 0,4µS/cm Temperatura próbki: 00C do 700C (320F do 1600F) Ciśnienie wejściowe próbki: 5 do 10 psig (1340170 kPa abs); nie może występować ciśnienie wsteczne; musi istnieć dren próbki do atmosfery Materiał z jakiego wykonane są części zawilgacane: Silikon, poliwęglan/poliester, szkło, stal nierdzewna, PVDF, Viton1 1

– Viton jest zastrzeżonym znakiem towarowym DuPont Performance Elastomers

Instalacja 1. Na rysunku 1 znajdziesz wymiary płyty montażowej oraz pozycję i średnicę śrub mocujących. 2. Odklej torebkę zawierającą dyfuzor od komory przepływowej. Wyjmij dyfuzor z torebki i umieść go na dnie komory przepływowej. Zgodnie z rysunkiem 2. 3. Podłącz próbkę i zapewnij przepływ do komory przepływowej. Podłączenia komory mają rozmiar ¼” FNPT. Komora przepływowa musi w szybkim czasie się odpowietrzyć do atmosfery. Nie korzystaj z długich lub skręconych przewodów odpowietrzających.


Model 3200HP

Instalacja

Uruchomienie czujnika 3200HP 1. Podłącz kabel z wtyczką kablową VP do analizatora. Odpowiedni schemat podłączenia znajduje się w rozdziale Podłączenia. 2. Uruchom przepływ próbki, aby napełnić komorę przepływową wodą. 3. Odkręć przezroczystą plastikową nakrętkę nad komorą przepływową i przełóż przez nią czujnik. Jak pokazano na rysunku 2. Usuń winylowy kapturek z końcówki czujnika i umieść czujnik w wodzie komory przepływowej.

4. 5. 6. 7.

Ostrzeżenie Roztwór w kapturku ochronnym może powodować podrażnienie oczu i skóry. Utrzymuj dysk kapilary zamoczony. Zobacz rysunek 7. Jeśli dysk wyschnie, to nie może zostać ponownie zamoczony i musi zostać wymieniony. Nie usuwaj wtyczki transportowej z kapilary połączonej z czujnikiem. Wyciągnij zbiornik z uchwytu mocującego do płyty montażowej. Odkręć nakrętkę i połóż w czystym miejscu. Nie zdejmuj zatyczki ochronnej dołączonej do filtra. Wlej do zbiornika 500 ml roztworu elektrolitu (PN 9210391). Zakręć nakrętkę zbiornika. Usuń zaślepki transportowe z filtra butelki i kapilary elektrolitu. Zachowaj obie zatyczki. Połącz kapilarę elektrolitu z filtrem poprzez wciśnięcie złączki typu luer kapilary w złączkę typu luer filtra. Odwróć zbiornik z elektrolitem do góry dnem i zamontuj ponownie na płycie montażowej w uchwycie. Kilka kropel elektrolitu może wypłynąć na wyjściu odpowietrzającym.

2


Model 3200HP

Instalacja

8. Usuń pęcherzyki powietrza z kapilary i czujnika. a. Poluzuj śrubę odpowietrzającą, ale tak aby trzymała się na jeden obrót gwintu. Obserwuj bąbelki powietrza przepływające przez kapilarę i wylatujące przez śrubę.

Rysunek 3

Po wydostaniu się całego powietrza, pozwól około 2 ml roztworu elektrolitu na wypłynięcie. Użyj papierowego ręcznika do wytarcia płynu. Dokręć śrubę odpowietrzającą.

Rysunek 4 b. Powietrze może nadal znajdować się w czujniku. Aby je usunąć, wyciągnij czujnik z komory przepływowej, i przytrzymaj z koniec czujnika lekko przechylając w poziomie. Dysk kapilary powinien być skierowany w górę. Poluzuj śrubę odpowietrzającą, uwalniając 2ml roztworu. Rysunek 5 c.

Obróć lekko czujnik, jak pokazano na rysunku 6, tak aby dysk kapilary był pod kątem około 600 do poziomu. Obserwuj uciekające bąbelki powietrza, pozwól około 2 ml roztworu elektrolitu na wypłynięcie. Dokręć śrubę odpowietrzającą.

Rysunek 6 9. Podłącz kabel VP do czujnika. Wtyczka czujnika posiada wpust, aby zapewnić odpowiednie połączenie z gniazdem kabla. Gdy wpust znajdzie się odpowiednio w gnieździe, dokręć połączenie przekręcając nakrętkę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. 10. Umieść czujnik w komorze przepływowej. Upewnij się, że dysk kapilary znajduje się z przodu. Dokręć nakrętkę komory przepływowej. 11. Dostosuj przepływ próbki tak, aby znalazł się w przedziale od 1 do 3 gph (60 do 180 ml/min). Najlepsze wyniki otrzymywane są przy stałym przepływie.

Rysunek 7 3


Model 3200HP

Podłączenie

Podłączenie Czujnik 3200HP dostępny jest tylko z łatwo odłączanym kablem VP. Mimo iż, wcześniejsze wersje wyposażone były w kabel VP6, obecna wersja czujnika wyposażona jest w kabel VP8. Schematy podłączeń w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą tylko kabla VP8. Jeśli posiadasz kabel VP6, zobacz schematy podłączeń na naszej stronie internetowej: www.raihome.com. Jeśli numer części nie daje się zidentyfikować, możesz dokonać identyfikacji poprzez odłączenie kabla od czujnika i sumując liczbę złotych styków w gnieździe (nie na czujniku). Kabel VP6 posiada ich 6; VP8 8 złotych styków. Poniższa tabela prezentuje numer części dla kabli VP6 oraz VP8: Długość kabla 3,0 m (10 stóp) 6,1 m (20 stóp) 9,1 m (30 stóp)

VP6 23645-10 23645-11 23645-12

VP8 24281-06 24281-07 24281-08

4


Model 3200HP

Podłączenie

5


Model 3200HP

Kalibracja/wymiana elektrolitu

Kalibracja 1. Wybierz dwa stabilne roztwory buforowe. Najlepiej, gdy roztwory buforowe są najbliżej zakresu pomiarowego i różnią się co najmniej o 2 jednostki pH. Wykorzystaj uchwyt na dole płyty montażowej czujnika, aby umieścić w nim zlewkę zawierającą roztwór buforowy. 2. Większość pH-metrów oferuje opcję automatycznego rozpoznawania roztworów buforowych. Automatyczne rozpoznawanie roztworów buforowych oznacza, że aparatura wykonuje automatyczną kalibrację czujnika wykorzystując krzywą temperaturową roztworu buforowego (pH roztworu buforowego w szczególności buforu o alkaicznym pH (powyżej 7,0) - zmienia swoją wartość wraz ze zmianą temperatury). Jeśli aparatura nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania roztworów buforowych, zobacz tabelkę z zależnością temperaturową danego roztworu buforowego. 3. Wyciągnij czujnik z komory przepływowej i opłucz w wodzie dejonizowanej. Zanurz go w pierwszym rozworze buforowym. Upewnij się, że dysk kapilary jest w całości zanurzony. Delikatnie zamieszaj czujnikiem przez kilka sekund. Pozwól na wyrównanie się temperatur pomiędzy czujnikiem i roztworem buforowym. Po ustabilizowaniu się odczytu pH, rozpocznij procedurę kalibracji. Procedurę kalibracji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi analizatora. 4. Po kalibracji w pierwszym roztworze buforowym wyjmij z niego czujnik, opłucz wodą dejonizowaną. Umieść czujnik w drugim roztworze buforowym i dokończ procedurę kalibracji. 5. Po wykonaniu kalibracji sprawdź nachylenie krzywej i przesunięcie odczytu czujnika. Współczynnik nachylenia krzywej kalibracji powinien być w zakresie 56-60 mV/pH, a offset w zakresie –20 do 20 mV.

Wymiana roztworu elektrolitu (PN 9210391) Roztwór elektrolitu wystarcza na 2 do 3 miesięcy ciągłej pracy czujnika. Aby wymienić roztwór elektrolitu, należy: 1. Wyciągając z uchwytu, zdemontować zbiornik elektrolitu z płyty montażowej. Odwrócić butelkę. 2. Odkręcić nakrętkę, bez odłączania filtru i kapilary. Aby uniknąć uszkodzenia kapilary, należy kręcić butelką, a nie nakrętką. Aby utrzymać nakrętkę i przewód odpowietrzający kapilary w czystości, powiesić nakrętkę zbiornika na uchwycie. 3. Usunąć pozostały roztwór ze zbiornika. 4. Wlać 500 ml roztworu elektrolitu (PN 9210391) do zbiornika. 5. Zakręcić nakrętkę, pamiętając by kręcić butelką, a nie nakrętką. 6. Odwrócić butelkę do góry dnem i ponownie umieścić w uchwycie na płycie montażowej. 7. Usunąć pęcherzyki powietrza z kapilary i czujnika. Korzystając z punktu 8 w rozdziale Uruchamianie czujnika 3200HP.

6


Model 3200HP

Kalibracja/wymiana elektrolitu

Wymiana dysku kapilary (PN 34142-00) Kapilara referencyjna jest zabezpieczona za pomocą dwóch filtrów, jeden od wewnętrznej strony dysku, a drugi od strony próbki. Podczas normalnej pracy czujnika możliwe jest, że drobinki pyłu osiądą na filtrze i zmniejszą przepływ przez kapilarę. Możliwy jest również rozwój bakterii i grzybów w roztworze elektrolitu, co spowoduje pokrywanie się nimi wnętrza filtru. W końcu, wraz ze wzrostem warstwy, przepływ będzie tak niski, że dysk kapilary będzie musiał zostać wymieniony. Typową oznaką zablokowanego dysku kapilary jest anormalnie niskie zużycie elektrolitu (500 ml powinno starczyć na nie więcej jak 2 miesiące) lub znacznie zaniżony odczyt pH (0,5 pH) w stosunku do przewidywań. Dysk kapilary może również się zablokować, jeśli doprowadzi się do jego wyschnięcia. Wyschnięty filtr nie może zostać ponownie zawilgocony. Musi zostać wymieniony. Aby wymienić filtr kapilary należy: 1. Zdemontować zbiornik z elektrolitem z uchwytu na płycie montażowej. Przekręcić zbiornik z elektrolitem nakrętką do góry. Odłączyć kapilarę od nakrętki zbiornika elektrolitu. Założyć zaślepkę transportową na filtr. 2. Odłączyć kabel z wtyczką VP od czujnika. Wyjąć czujnik z komory przepływowej. 3. Czujnik trzymać w pozycji horyzontalnej, kierując dysk kapilary w górę. Używając małego śrubokrętu wyważyć dysk i o-ring z dławnicy. Nie należy porysować dławnicy. Zobacz rysunek 14. 4. Wyjąć dysk kapilary i o-ring z pudełeczka. Nie dopuść do dotknięcia białej membrany filtra palcami. Jeśli istnieje taka możliwość, należy założyć lateksowe rękawiczki. 5. Położyć uszczelniający o-ring na tylnej części nowego dysku kapilary. Zobacz rysunek 14. Połóż dysk obok w czystym miejscu. Utrzymuj dysk kapilary w zawilgoceniu. Jeśli dysk wyschnie, nie będzie mógł zostać użyty i będzie musiał zostać wymieniony. 6. Uzupełnić port roztworem elektrolitu lub wodą dejonizowaną do chwili, aż nie zacznie się wylewać. 7. Umieścić nowy dysk kapilary z o-ringiem skierowanym do dołu. Skorzystaj z paznokci - nie pozwól, aby palce dotknęły białej membrany filtra – wciśnij dysk kapilary prosto do portu. Zobacz rysunek 14. Jeśli włożenie dysku jest trudne, umieść otwarty koniec czystej ¼” nakrętki przyłącza zaciskowego na przeźroczystej części dysku i wepchnij dysk, delikatnie przyciskając nakrętkę. 8. Podłączyć kabel VP czujnika. Umieścić czujnik w komorze przepływowej i podłączyć kapilarę elektrolitu do filtra zbiornika. 9. Włożyć zbiornik do uchwytu. 10. Usunąć pęcherzyki powietrza z kapilary i czujnika. Korzystając z punktu 8 w rozdziale Uruchamianie czujnika 3200HP.

7


Model 3200HP

Części zamienne Numer części 34132-00 9160590 9210391 3200HP 9601025 9913804

Kalibracja/wymiana elektrolitu

Opis Referencyjne przyłącze przepływowe dysku kapilary i o-ring Kartridż filtra dla referencyjnego roztworu elektrolitu Roztwór referencyjny 500ml Zamiennik czujnika pH 3200HP Śruba upustu powietrza Uszczelka śruby upustu powietrza

8


Model 3200HP

Rozwiązywanie usterek

Rozwiązywanie usterek Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Przepływ elektrolitu jest zbyt niski – pęcherzyki powietrza blokują przepływ lub wewnętrzna część membrany dysku kapilary jest zarośnięta przez ustrój biologiczny.

Nieprawidłowy odczyt pH Kapilara jest zatkana.

Czujnik nie został poprawnie skalibrowany.

Głośne dźwięki podczas pomiaru pH

Przepływ próbki jest zbyt wysoki. Czujnik nie jest poprawnie umieszczony w komorze przepływowej.

Przepływ elektrolitu jest zbyt niski – pęcherzyki powietrza blokują przepływ lub wewnętrzna część membrany dysku kapilary jest zarośnięta przez ustrój biologiczny.

Przesunięcie odczytów pomiaru pH Czujnik jest brudny.

Niestabilna próbka.

9

1. Usunąć pęcherzyki powietrza z kapilary i czujnika. Korzystając z punktu 8 w rozdziale Uruchamianie czujnika 3200HP. 2. Usunąć roztwór ze zbiornika i czujnika. Wyczyścić zbiornik i czujnik za pomocą świeżego roztworu. Wymienić świeży roztwór. Wymienić filtr zbiornika. Wymienić kapilarę. Sprawdzić świeżość roztworów buforowych i wymienić w razie konieczności. W przypadku buforów alkaicznych należy zwrócić uwagę, czy nie zostały zanieczyszczone dwutlenkiem węgla z atmosfery. Ponowić kalibrację. Dostosować przepływ próbki do zakresu 1-3 gph (60-180 ml/min). Umieścić dysk kapilary tak, aby znajdował się z przodu. 1. Usunąć pęcherzyki powietrza z kapilary i czujnika. Korzystając z punktu 8 w rozdziale Uruchamianie czujnika 3200HP. 2. Usunąć roztwór ze zbiornika i czujnika. Wyczyścić zbiornik i czujnik za pomocą świeżego roztworu. Wymienić świeży roztwór. Wymienić filtr zbiornika. Wyczyścić zewnętrzny filtr kapilary przepłukując dejonizowaną wodą. Wyczyścić szklaną elektrodę pH przepłukując rozcieńczonym roztworem kwasu solnego. Przeprowadzić ponowną kalibrację po czyszczeniu. Fluktuacje w przepływie próbki mogą powodować niewielkie zmiany w odczycie pH. Należy utrzymać stały przepływ. Upewnić się, że próbka ma bezpośredni odpływ do atmosfery.

MAN_3200HP_51A-3200HP_E_2010-07_PL  

Minimalna przewodność: 0,4µS/cm Temperatura próbki: 0 0 C do 70 0 C (32 0 F do 160 0 F) Ciśnienie wejściowe próbki: 5 do 10 psig (1340170 kP...

MAN_3200HP_51A-3200HP_E_2010-07_PL  

Minimalna przewodność: 0,4µS/cm Temperatura próbki: 0 0 C do 70 0 C (32 0 F do 160 0 F) Ciśnienie wejściowe próbki: 5 do 10 psig (1340170 kP...

Advertisement