Page 1

Instrukcja obs続ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecie単 2003

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

www.rosemount.com


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart Model 3144P rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Pe³ne zrozumienie i zastosowanie siê do zawartych w instrukcji procedur gwarantuje bezpieczeñstwo personelu oraz prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ. W razie jakichkolwiek niejasnoœci nale¿y skontaktowaæ siê z biurem przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. Telefon: (48) 22 54 85 200.

UWAGA Urz¹dzenie NIE s¹ przeznaczone do pracy w aplikacjach nuklearnych. Stosowanie urz¹dzeñ nieposiadaj¹cych atestów do pracy w aplikacjach nuklearnych mo¿e byæ przyczyn¹ niedok³adnych pomiarów. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. Przetworniki temperatury Rosemount Model 3144P Smart s¹ chronione wieloma patentami amerykañskimi. Liczne patenty w wielu krajach.

www.rosemount.com


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

Spis treœci ROZDZIA£ 1 Wstêp

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrukcja obs³ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przetwornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wp³yw czynników œrodowiskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Œrodowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zgodnoœæ oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ró¿nice miêdzy Model 3144P i Modelami 3144 / 3244MV . . . . . . .

ROZDZIA£ 2 Instalacja

Komunikaty dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Ostrze¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Przygotowanie do eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Prze³¹czenie pêtli na sterowanie rêczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Ustawienie prze³¹czników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Typowa instalacja amerykañska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Typowa instalacja europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Wspó³praca z konwerterem Model 333 HART Tri-Loop . . . . . . . 2-7 WskaŸnik LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Instalacja sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Okablowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Okablowanie polowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Pod³¹czenie czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10 Pod³¹czenie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11 Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12 Przepiêcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12 Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

ROZDZIA£ 3 Przygotowanie do eksploatacji

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikaty dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostrze¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikator Model 275 HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uaktualnienie oprogramowania komunikatora Model 275 HART . Schemat menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzanie zmian w AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d danych konfiguracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdzenie wyjœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.rosemount.com

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-2 1-3 1-3 1-4

3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 3-5 3-5 3-5 3-6 3-6


Instrukcja obs³ugi

Model 3144P

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003 Konfiguracja wyjœcia urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje o urz¹dzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtrowanie pomiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnostyka i obs³uga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikacja sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykorzystanie konwertera HART Tri-Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-14 3-18 3-19 3-21 3-23 3-24

ROZDZIA£ 4 Obs³uga i konserwacja

Komunikaty dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Ostrze¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Kalibracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Kalibracja cyfrowa przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Sprzêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Diagnostyka komunikatora HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Diagnostyka przy wykorzystaniu AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12 Z³o¿enie obudowy czêœci elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Wymiana modu³u elektroniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Komunikaty diagnostyczne wskaŸnika LCD . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Ekrany diagnostyczne programu AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16 Komunikator Model 275 HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17 Komunikaty diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17 Program AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20 Komunikaty diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20

DODATEK A Dane techniczne

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 Funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 Konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3 Metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4 Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9 Przetwornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9 Wykaz czêœci zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10 Znakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10 Sprzêtowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10 Programowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10 Zespó³ zewnêtrznego zespo³u uziemienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11 Konfiguracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11 Standardowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11 U¿ytkowanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11

DODATEK B Atesty do pracy w obszarach zagro¿onych wybuchem

Instalacja w obszarach zagro¿onych wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty amerykañskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty australijskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty japoñskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atest brazylijski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atest ³¹czony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe atesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schematy instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spis treœci-2

B-1 B-1 B-2 B-3 B-4 B-4 B-4 B-4 B-5


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

DODATEK C Safety Instrumented System (SIS)

Model 3144P Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czêstotliwoœæ awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model 3144P z i bez czujnika rezystancyjnego . . . . . . . . . . . . . . Model 3144P z i bez czujnika termoelektrycznego. . . . . . . . . . . . Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prze³¹czniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmiana ustawienia prze³¹cznika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C-1 C-2 C-2 C-2 C-3 C-3 C-3

Spis treœci-3


Instrukcja obs³ugi

Model 3144P

Spis treœci-4

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Rozdzia³ 1

Model 3144P

Wstêp Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1-1 Wp³yw czynników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1-2 Ró¿nice miêdzy przetwornikami Model 3144P i Modelami 3144 / 3244MV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1-4

INFORMACJE OGÓLNE Instrukcja

Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomoc w instalacji, obs³udze i naprawach przetworników temperatury Rosemount Model 3144P Smart. Rozdzia³ 1: Wstêp Rozdzia³ 2: Instalacja Rozdzia³ 3: Przygotowanie do pracy Rozdzia³ 4: Obs³uga i naprawy Dodatek A: Dane techniczne Dodatek B: Atesty do pracy w obszarach zagro¿onych wybuchem Dodatek C: Systemy bezpieczne - Safety Instrumented Systems (SIS)

Przetwornik

Przetworniki temperatury Rosemount Model 3144P Smart s¹ urz¹dzeniami mikroprocesorowymi akceptuj¹cymi sygna³y z wielu ró¿nych typów czujników i przetwarzaj¹cymi je na sygna³y analogowe i cyfrowe. Przetworniki ³¹cz¹ w sobie trwa³oœæ urz¹dzeñ Emerson Process Management z mo¿liwoœciami elektroniki cyfrowej. Przetworniki te stanowi¹ idealne rozwi¹zanie w przypadku aplikacji wymagaj¹cych wyoskiej precyzji pomiarów i zdalnej komunikacji. Ka¿dy z przetworników mo¿e komunikowaæ siê z komunikatorem HART. Komunikator s³u¿y do konfiguracji, testowania lub formatowania przetwornika, tak jak wszystkich innych urz¹dzeñ mikroprocesorowych firmy Rosemount. Co wiêcej, komunikator HART mo¿e komunikowaæ siê z przetwornikiem ze sterowni systemu, przy wykorzystaniu zacisków przetwornika lub z dowolnego punktu pêtli pr¹dowej, jeœli tylko miêdzy zaciskami zasilania przetwornika a zasilaczem obecna jest rezystancja od 250 do 1100 omów. Specjalne funkcje przy pod³¹czeniu dwóch czujników obejmuj¹ funkcjê Hot Backup®, alarm p³yniêcia, pomiary temperatury œredniej lub ró¿nicy temperatur oraz jednoczesne generowanie czterech zmiennych procesowych, poza sygna³em analogowym.

www.rosemount.com


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P WP£YW CZYNNIKÓW ZEWNÊTRZNYCH Informacje ogólne

Czujniki elektryczne temperatury, takie jak czujniki termoelektryczne i rezystancyjne, generuj¹ niewielki sygna³ proporcjonalny do mierzonej temperatury. Przetwornik Model 3144P zamienia ten niewielki sygna³ z czujnika na standardowy sygna³ 4–20 mA dc, który jest wzglêdnie nieczu³y na d³ugoœæ przewodów i zak³ócenia elektryczne. Ten sygna³ jest przesy³any do sterowni systemu w uk³adzie dwuprzewodowym.

Elektryczne

Prawid³owa instalacja elektryczna jest gwarancj¹ unikniêcia b³êdów zwi¹zanych z rezystancj¹ doprowadzeñ czujnika i zak³óceniami elektrycznymi. W œrodowiskach o du¿ym poziomie zak³óceñ elektrycznych nale¿y zastosowaæ kable ekranowane. Do komunikacji z komunikatorem HART konieczna jest obecnoœæ w pêtli pr¹dowej rezystancji z zakresu od 250 do 1100 omów. Schematy po³¹czeñ przedstawiono na ilustracji 2-10 na stronie 2-11.

Œrodowiskowe

Wp³yw temperatury Przetwornik dzia³a zgodnie ze specyfikacj¹ w zakresie temperatur otoczenia od -40 do 85°C. Ciep³o z medium procesowego przep³ywa z os³ony czujnika do obudowy przetwornika. Jeœli przewidywana temperatura przetwornika jest w pobli¿u lub powy¿ej temperatury dopuszczalnej, to nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie dodatkowej izolacji os³ony lub z³¹czki wkrêtnej przed³u¿enia lub mo¿liwoœæ zdalnego monta¿u przetwornika. Na ilustracji 1-1 przedstawiono przyk³adowe zale¿noœci miêdzy wzrostem temperatury obudowy przetwornika a d³ugoœci¹ przed³u¿enia os³ony. 60 50 40

Temperatura 815 °C

30 22

20

Temperatura 540 °C

10

Temperatura 250 °C 0 3

4 3.6

5 6 7 8 9 D³ugoœæ wyd³u¿enia (cale)

Przyk³ad: Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury otoczenia (T) mo¿na obliczyæ odejmuj¹c maksymaln¹ temperaturê otoczenia (A) od dopuszczalnej temperatury otoczenia dla czujnika (S). Na przyk³ad, niech A = 40 °C. T=S-A T = 85°C - 40°C T = 45°C

1-2

3044-0123A

Wzrost temperatury g³ówki ponad temperaturê otoczenia (°C)

Ilustracja 1-1. Wzrost temperatury obudowy przetwornika Model 3144P w funkcji d³ugoœci przed³u¿enia w instalacji testowej.


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

Dla temperatury procesowej 540 °C (patrz ilustracja 1-1), wyd³u¿enie 3.6 cala powoduje wzrost temperatury obudowy (R) o 22 °C, co daje margines bezpieczeñstwa 23 °C. 6 calowe wyd³u¿enie (R = 10 °C) daje wiêkszy margines bezpieczeñstwa (35 °C) i zmniejsza b³êdy zwi¹zane z wp³ywem temperatury lecz wymaga koniecznoœci podparcia przetwornika. Jeœli zastosowano os³onê z izolacj¹ ciepln¹, to d³ugoœæ wyd³u¿enia mo¿e byæ zmniejszona o d³ugoœæ izolacji. Wilgoæ lub œrodowiska korozyjne Przetworniki Model 3144P posiadaj¹ dwukomorowê obudowê zapewniaj¹c¹ odpornoœæ na wilgoæ i korozjê. Uszczelniony modu³ elektroniki zamontowany jest w komorze oddzielonym od komory przy³¹czy elektrycznych. Pierœcienie uszczelniaj¹ce zabezpieczaj¹ wnêtrza komór po za³o¿eniu pokryw. W œrodowisku o du¿ej wilgotnoœci istnieje mo¿liwoœæ gromadzenia siê skroplin w rurach os³onowych i przenikanie ich do wnêtrza obudowy. UWAGA Ka¿dy przetwornik jest wyposa¿ony w tabliczkê zawieraj¹c¹ informacjê na temat atestów. Przetwornik nale¿y zainstalowaæ zgodnie ze wszystkimi w³aœciwymi normami i atestami oraz schematami instalacyjnymi (patrz Dodatek B: Atesty do prac w obszarze zagro¿onym wybuchem). Sprawdziæ, czy obszar w którym pracuje przetwornik jest zgodny z posiadanymi przez niego certyfikatami. Jeœli urz¹dzenie z kilkoma atestami zosta³o zainstalowane, to nie mo¿e byæ ponownie instalowane z wykorzystaniem innych posiadanych atestów. Aby tak siê nie sta³o, konieczne jest trwa³e oznaczenie atestu na naklejce, zgodnie z którym przetwornik zosta³ zainstalowany.

Monta¿

Przy wyborze miejsca instalacji i pozycji nale¿y uwzglêdniæ wymagania dostêpu do przetwornika. Strona przy³¹czy elektrycznych obudowy Przetwornik nale¿y zamontowaæ tak, by dostêp do przy³¹czy elektrycznych nie by³ utrudniony. Zapewniæ odpowiedni przeœwit do zdjêcia pokrywy. Przepusty kablowe powinny znajdowaæ siê od do³u obudowy. Strona obwodów elektronicznych obudowy Przetwornik nale¿y zamontowaæ tak, by dostêp do obwodów elektronicznych nie by³ utrudniony. Zapewniæ odpowiedni przeœwit do zdjêcia pokrywy. Nie nale¿y zapomnieæ o dodatkowej przestrzeni, jeœli przetwornik wyposa¿ony jest we wskaŸnik ciek³okrystaliczny Przetwornik mo¿e byæ montowany bezpoœrednio na czujniku lub zdalnie. Przy u¿yciu opcjonalnej obejmy monta¿owej przetwornik mo¿e byæ zamocowany na p³askiej powierzchni lub na rurze 2 calowej (patrz “Opcjonalne obejmy monta¿owe na stronie A-8).

ZgodnoϾ oprogramowania

1-3

Wymiana przetworników mo¿e byæ przyczyn¹, dla której oprogramowanie nie bêdzie w pe³ni zgodne z istniej¹cym oprogramowaniem w komunikatorze HART.


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

Komunikator Model 275 HART i program AMS zawieraj¹ce opisy urz¹dzeñ (device descriptors) przetworników Modele 3144 i 3244MV sprzed grudnia 2001 nie w pe³ni obs³uguj¹ nowe funkcje Modelu 3144P. Opisy urz¹dzeñ komunikatora HART rewizje Dev v3,DD v2 umo¿liwiaj¹ pe³n¹ obs³ugê przetwornika Model 3144P. Opisy urz¹dzeñ (DD) dostêpne s¹ z nowymi komunikatorami lub mog¹ byæ zapisane do istniej¹cych komunikatorów w lokalnych biurach Emerson Process Management. Szczegó³owe informacje: patrz rozdzia³ 3.

RÓZNICE MIÊDZY PRZETWORNIKAMI MODEL 3144P A MODELAMI 3144 / 3244MV

1-4

The following table identifies the differences between the Model 3144P and Models 3144 and 3244MV Temperature Transmitters. Nowy Model 3144P

Poprzednie wersje Model 3144 i 3244MV

Wersja sprzêtowa 3 Wersja oprogramowania 3 Dodane wejœcia czujników: DIN Typ L, DIN Typ U i poszerzony zakres dla Typu N Wartoœci alarmowe definiowane przez u¿ytkownika Zwiêkszona kompensacja EMF 2- i 3-przewodowa Pierwsza dobra temperatura jako zmienna procesowa Korekcja doprowadzeñ w przypadku czujnków 2-przewodowych Zwiêkszona odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne i filtrowanie sygna³u zwiêkszaj¹ce stabilnoœæ pomiarów temperatury Mo¿liwoœæ wyboru konfiguracji dwuczujnikowej w warunkach polowych

Wersja sprzêtowa 2 Wersja oprogramowania 1 brak Sygna³y analogowe i poziomy alarmowe zgodne z NAMUR przy kodzie opcji A1 i CN brak brak brak brak

Model 3144 – pojedynczy czujnik Model 3244MV – konfiguracja dwuczujnikowa


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Rozdzia³ 2

Model 3144P

Instalacja Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy . . . . . . . . . . strona 2-1 Przygotowanie do eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-2 Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 2-3 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 2-4 Okablowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-9 Przekazanie do eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-15

INFORMACJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mog¹ wymagaæ zachowania szczególnych œrodków ostro¿noœci przez personel obs³ugi. Informacje dotycz¹ce czynnoœci mog¹cych stanowiæ zagro¿enie bezpieczeñstwa pracy oznaczono symbolem ostrze¿enia ( ). Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynnoœci nale¿y zapoznaæ siê z poni¿szymi ostrze¿eniami.

Ostrze¿enia OSTRZEŻENIE Niezastosowanie siê do poni¿szych wskazówek mo¿e spowodowaæ œmieræ lub zranienie personelu obs³ugi: •

Prace instalacyjne mog¹ wykonywaæ tylko osoby odpowiednio przeszkolone.

Wybuch mo¿e spowodowaæ œmieræ lub zranienie personelu: •

Nie wolno zdejmowaæ pokrywy g³ówki przy³¹czeniowej w atmosferze zagro¿onej wybuchem przy w³¹czonym zasilaniu elektrycznym.

•

Przed pod³¹czeniem komunikatora HART Model 275 w atmosferze zagro¿onej wybuchem nale¿y upewniæ siê, czy wszystkie urz¹dzenia pracuj¹ce w pêtli pr¹dowej zosta³y zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeñstwa lub przeciwwybuchowoœci.

•

Upewniæ siê, ¿e posiadane atesty s¹ adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik.

•

Wymagania atestów przeciwwybuchowoœci s¹ spe³nione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy g³ówki przy³¹czeniowej s¹ dok³adnie dokrêcone.

Nieszczelnoœci mog¹ byæ przyczyn¹ œmierci lub zranienia personelu obs³ugi: •

Przed podaniem ciœnienia procesowego zainstalowaæ i dokrêciæ os³ony lub czujniki.

•

Nie wolno demontowaæ os³ony i czujnika podczas pracy instalacji technologicznej.

Pora¿enie elektryczne mo¿e byæ przyczyn¹ œmierci lub zranienia personelu. Jeœli czujnik zainstalowany jest w pobli¿u Ÿróde³ wysokiego napiêcia, to w przypadku uszkodzenia lub nieprawid³owej instalacji, na przewodach i zaciskach przetwornika mo¿e wyindukowaæ siê wysokie napiêcie: •

www.rosemount.com

Zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy kontakcie z przewodami i zaciskami.


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI

Podstawowe zmienne przetwornika Model 3144P musz¹ byæ skonfigurowane, aby móg³ on dzia³aæ prawid³owo. W wielu przypadkach, wszystkie te zmienne s¹ konfigurowane fabrycznie. Konfiguracja mo¿e byæ konieczna, jeœli przetwornik nie jest skonfigurowany lub gdy zmienne konfiguracyjne wymagaj¹ zmiany . Przygotowanie do eksploatacji sk³ada siê z testów przetwornika i weryfikacji danych konfiguracyjnych Przetworniki Model 3144P mog¹ byæ przygotowane do eksploatacji przed lub po instalacji. Zaleca siê sprawdzenie przetworników w warunkach warsztatowych przy wykorzystaniu komunikatora HART Model 275 lub programu AMS, co umo¿liwia sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania wszystkich elementów przetwornika. W celu sprawdzenia przetwornika w warunkach warsztatowych, nale¿y pod³¹czyæ komunikator HART lub program AMS w sposób pokazany na ilustracji 2-10 na stronie 2-11. Przed wykonaniem pod³¹czeñ w atmosferze zagro¿onej wybuchem nale¿y sprawdziæ, czy wszystkie urz¹dzenia pracuj¹ce w pêtli pod³¹czone s¹ zgodnie z normami iskrobezpieczeñstwa lub niepalnoœci. Komunikator HART mo¿na pod³¹czyæ w dowolnym punkcie pêtli sygna³owej. Najproœciej jest pod³¹czyæ komunikator do zacisków oznaczonych “COMM” w listwie przy³¹czeniowej przetwornika. Pod³¹czenie do zacisków “TEST” nie umo¿liwi nawi¹zania komunikacji cyfrowej. Nale¿y unikaæ nara¿ania uk³adów elektronicznych przetwornika na dzia³anie czynników œrodowiskowych, dlatego zaleca siê ustawienie wszystkich prze³¹czników przetwornika w warunkach warsztatowych. Przy wykorzystaniu komunikatora HART, wszystkie zmiany wkonfiguracji musz¹ zostaæ wys³ane do przetwornika przez naciœniêcie klawisza “Send” (F2). Przy wykorzystaniu AMS zmiany s¹ wprowadzone po klikniêciu przycisku “Apply”. Szczegó³owe informacje na temat wspó³pracy komunikatora HART Model 275 z przetwornikiem Model 3144P przedstawiono w rozdziale 3.

Ilustracja 2-1. Schemat instalacji START

Kalibracja warsztatowa

Nie

Tak KONFIGURACJA PODSTAWOWA Jednostki Wartoœci graniczne Typ czujnika Liczba przewodów T³umienie

WERYFIKACJA

INSTALACJA POLOWA

Symulacja wejϾ czujnika

Ustawienie prze³. i zwór

Zgodnoœæ ze specyfikacj¹?

Nie Patrz Rozdzia³ 1: Konserwacja

Tak

Monta¿ przetwornika Okablowanie przetwornika W³¹czenie zasilania Sprawdzenie szczelnoœci Koniec

2-2


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P

Prze³šczenie pêtli na sterowanie rêczne

JeÂœli wysÂłane lub ¿šdane dane mogš wpÂłynšÌ na dziaÂłanie pĂŞtli lub sygnaÂł wyjÂœciowy przetwornika, to naleÂży prze³šczyĂŚ sterowanie urzšdzeĂą pracujšcych w pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne. Komunikator HART lub program AMS ¿šda w razie potrzeby prze³šczenia pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne. Potwierdzenie tego komunikatu nie prze³šcza sterowania na rĂŞczne. ¯šdanie stanowi tylko przypomnienie; prze³šczenie pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne stanowi oddzielnš operacjĂŞ.

Ustawienie prze³šczników

Bez wskaÂ&#x;nika LCD 1. JeÂœli przetwornik jest zainstalowany, to prze³šczyĂŚ sterowanie urzšdzeĂą pracujšcych w pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne. 2. ZdjšÌ pokrywĂŞ obudowy od strony ukÂładĂłw elektronicznych przetwornika. Nie wolno zdejmowaĂŚ pokryw w atmosferze zagroÂżonej wybuchem przy pod³šczonym zasilaniu elektrycznym. 3. UstawiĂŚ prze³šcznik w ¿šdanej pozycji (patrz ilustracja 2-1). 4. ZaÂłoÂżyĂŚ pokrywĂŞ przetwornika. WypeÂłnienie wymagaĂą przeciwwybuchowoÂœci wymaga szczelnego dokrĂŞcenia obu pokryw. 5. Prze³šczyĂŚ sterowanie urzšdzeĂą pracujšcych w pĂŞtli na sterowanie automatyczne. Ze wskaÂ&#x;nikiem LCD 1. JeÂœli przetwornik jest zainstalowany, to prze³šczyĂŚ sterowanie urzšdzeĂą pracujšcych w pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne. 2. ZdjšÌ pokrywĂŞ obudowy od strony ukÂładĂłw elektronicznych przetwornika. Nie wolno zdejmowaĂŚ pokryw w atmosferze zagroÂżonej wybuchem przy pod³šczonym zasilaniu elektrycznym. 3. ZdjšÌ pokrywĂŞ, odkrĂŞciĂŚ Âœruby mocujšce wskaÂ&#x;nik LCD i ostroÂżnie go wyjšÌ. 4. UstawiĂŚ prze³šcznik w ¿šdanej pozycji (patrz ilustracja 2-1). 5. OstroÂżnie umieÂœciĂŚ wskaÂ&#x;nik LCD zwracajšc szczegĂłlnš uwagĂŞ na prawidÂłowe po³šczenie z³šcza 10 szpilkowego. 6. DokrĂŞciĂŚ Âœruby mocujšce wskaÂ&#x;nik LCD. 7. ZaÂłoÂżyĂŚ pokrywĂŞ przetwornika. WypeÂłnienie wymagaĂą przeciwwybuchowoÂœci wymaga szczelnego dokrĂŞcenia obu pokryw. 8. Prze³šczyĂŚ sterowanie urzšdzeĂą pracujšcych w pĂŞtli na sterowanie automatyczne.

Lokalizacja prze³šczników

PÂłyta czoÂłowa wskaÂ&#x;nika LCD

Prze³šcznik poziomu alarmowego i blokady Schemat prze³šcznikĂłw Z³šcze wskaÂ&#x;nika LCD

3144- 0200G33A, 0001B01B

Tabela 2-1. Lokalizacja prze³šczników przetwornika.

Failure ailure Mode

Security Secur ity
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P Prze³¹cznik zabezpieczenia przetwornika

Przetwornik wyposa¿ony jest w prze³¹cznik blokady zapisu zabezpieczaj¹cy przed przypadkow¹ lub niepowo³an¹ zmian¹ danych konfiguracyjnych. Prze³¹cznik poziomu alarmowego Przetwornik monitoruje swoje dzia³anie wykonuj¹c automatyczne procedury diagnostyczne. Jeœli procedury te wykryj¹ uszkodzenie czujnika lub niesprawnoœæ przetwornika, to zostaje wygenerowany sygna³ alarmowy (wysoki lub niski, w zale¿noœci od ustawienia prze³¹cznika poziomu alarmowego). Wartoœci poziomów sygna³ów alarmowcyh i nasycenia zale¿¹ od konfiguracji przetwornika, standardowej lub zgodnej z normami NAMUR. Wartoœci te mog¹ byæ definiowane przez u¿ytkownika zarówno w warunkach warsztatowych, jak i polowych przy u¿yciu komunikatora HART. Wartoœci graniczne s¹ nastêpuj¹ce •

21.0 ≤ I ≤ 23 dla stanu alarmowego wysokiego

•

3.5 ≤ I ≤ 3.75dla stanu alarmowego niskiego

Tabela 2-2. Wartoœci standardowe i zgodne z NAMUR Wartoœci standardowe (nastawa fabryczna) Stan alarmowy wysoki Stan nasycenia wysoki Stan nasycenia niski Stan alarmowy niski

MONTA¯

Wartoœci zgodne z norm¹ NAMUR

21.75 mA ≤ I ≤ 23.0 mA I ≥ 20.5 mA

Stan alarmowy wysoki Stan nasycenia wysoki

21 mA ≤ I ≤ 23.0 mA I ≥ 20.5 mA

I ≤ 3.90 mA I ≤ 3.75 mA

Stan nasycenia niski Stan alarmowy niski

I ≤ 3.8 mA I ≤ 3.6 mA

Jeœli to mo¿liwe, to przetwornik nale¿y zainstalowaæ w wysokich punktach przebiegu os³on rurowych, co zapewni, ¿e wilgoæ nie bêdzie dostawa³a siê do wnêtrza obudowy. W niektórych aplikacjach wykorzystuj¹cych uszczelniane os³ony kablowe mo¿liwy jest monta¿ pokazany na ilustracji 2-3. Co pewien czas nale¿y zdejmowaæ pokrywê przetwornika i badaæ stan techniczny przetwornika (czy nie ma œladów korozji lub wilgoci).

Ilustracja 2-2. Nieprawid³owa instalacja os³on rurowych.

Os³ony rurowe 3144-0429A, 0429B

Os³ony rurowe

Ilustracja 2-3. Zalecany sposób monta¿u.

Uszczelnienie

Os³ona

2-4

Nakrêtka czujnika

Odlewana uszczelka os³ony (jeœli wymagana)

3144-0430B

Z³¹czka z wyd³u¿eniem

Os³ona rurowa okablowania polowego


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P JeÂœli przetwornik montowany jest bezpoÂœrednio na czujniku, to wykonaĂŚ montaÂż zgodnie z ilustracjš 2-4. JeÂœli przetwornik jest montowany zdalnie od czujnika, to zastosowaĂŚ osÂłony rurowe miĂŞdzy czujnikiem a przetwornikiem. Przepusty przetwornika umoÂżliwiajš pod³šczenie dÂławikĂłw kablowych 1/ –14 NPT, M20 Ă— 1.5 (CM 20), PG 13.5 (PG 11) lub JIS G1/ (M20 Ă— 1.5 2 2 (CM 20), PG 13.5 (PG 11) lub JIS G1/2 na adapterze). Prace instalacyjne mogš wykonywaĂŚ tylko osoby przeszkolone. Przetwornik moÂże wymagaĂŚ dodatkowego podparcia w instalacjach o duÂżych drganiach, w szczegĂłlnoÂœci przy zastosowaniu dÂługich osÂłon lub przedÂłuÂżeĂą. W aplikacjach o duÂżych drganiach zaleca siĂŞ montaÂż przetwornika na rurze, przy zastosowaniu opcjonalnej obejmy.

INSTALACJA Typowa instalacja amerykaĂąska

1. UmocowaĂŚ osÂłonĂŞ do Âœcianki zbiornika. ZainstalowaĂŚ i dokrĂŞciĂŚ osÂłony. SprawdziĂŚ szczelnoÂœĂŚ po³šczeĂą. 2. ZainstalowaĂŚ wszystkie konieczne z³šczki i przedÂłuÂżenia. Gwinty uszczelniĂŚ silikonem lub taÂœmš (jeÂœli jest to wymagane). 3. WkrĂŞciĂŚ czujnik w osÂłonĂŞ lub bezpoÂœrednio w przy³šcze procesowe (w zaleÂżnoÂœci od wymagaĂą instalacji). 4. SprawdziĂŚ szczelnoÂœĂŚ wszystkich po³šczeĂą. 5. ZainstalowaĂŚ przetwornik na zespole osÂłona/czujnik. Wszystkie gwinty uszczelniĂŚ silikonem lub taÂœmš (jeÂœli jest to wymagane). 6. ZainstalowaĂŚ dÂławik kablowy w przepuÂœcie kablowym przetwornika (przy montaÂżu zdalnym) 7. PrzeÂłoÂżyĂŚ kable do wnĂŞtrza obudowy przetwornika. 8. Okablowanie polowe doprowadziĂŚ do strony przy³šczy obudowy przetwornika. 9. Przewody czujnika pod³šczyĂŚ do listwy zaciskowej przetwornika do pod³šczenia przewodĂłw czujnika (schemat pod³šczeĂą znajduje siĂŞ wewnštrz pokrywy przetwornika). Przewody zasilania pod³šczyĂŚ do zaciskĂłw przetwornika. 10. ZaÂłoÂżyĂŚ i dokrĂŞciĂŚ obie pokrywy przetwornika. WypeÂłnienie wymagaĂą przeciwwybuchowoÂœci wymaga szczelnego dokrĂŞcenia obu pokryw.

Ilustracja 2-4. Typowa instalacja amerykaĂąska.

PrzedÂłuÂżenie

Z³šczka wkrêtna

DÂługoÂœĂŚ przedÂłuÂżenia Uwaga: Wymiary podano w calach (milimetrach).

OsÂłona rurowa do okablowania polowego (zasilanie dc) 3.2 (81)

3144-0433B

OsÂłona
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

UWAGA Norma amerykañska wymaga zastosowania dodatkowej bariery lub uszczelnienia (poza uszczelnieniem g³ównym czujnika), aby zabezpieczyæ siê przed przedostaniem medium procesowego do os³ony rurowej i do sterowni systemu. Przy obs³udze mediów agresywnych i gro¿¹cych wybuchem zaleca siê instalacjê przez profesjonalny i przeszkolony personel.

Typowa instalacja europejska

1. Umocowaæ os³onê do œcianki zbiornika lub instalacji technologicznej. Zainstalowaæ i dokrêciæ os³ony i czujniki. Sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ. 2. Umocowaæ g³ówkê przy³¹czeniow¹ do os³ony. 3. W³o¿yæ czujnik do os³ony i pod³¹czyæ go do g³ówki przy³¹czeniowej (schemat po³¹czeñ znajduje siê wewn¹trz g³ówki przy³¹czeniowej). 4. Zamontowaæ przetwornik na rurze o œrednicy 2 cale (50 mm) lub w panelu przy wykorzystaniu obejmy monta¿owej (obejmê B4 przedstawiono na ilustracji 2-4). 5. Umocowaæ d³awiki kablowe do kabla ekranowanego biegn¹cego z g³ówki przy³¹czeniowej do przepustu przetwornika. 6. Poprowadziæ kabel ekranowany z drugiego przepustu przetwornika znajduj¹cego siê z ty³u przetwornika do sterowni systemu. 7. Przeprowadziæ przewody kabla ekranowanego przez przepusty kablowe w g³ówce przy³¹czeniowej i przetworniku. Pod³¹czyæ i dokrêciæ d³awiki kablowe. 8. Pod³¹czyæ przewody kabla ekranowanego do listwy zaciskowej w g³ówce przy³¹czeniowej (wewn¹trz g³ówki przy³¹czeniowej) i do listwy zaciskowej do pod³¹czenia przewodów czujnika (wewn¹trz obudowy czujnika). Nie dotykaæ przewodów ani zacisków.

D³awik kablowy

Kabel ekranowany z czujnika do przetwornika Kabel ekranowany z przetwornika do sterowni

2-6

Rura 2-calowa Obejma monta¿owa B4

644-0000B05B

Ilustracja 2-5. Typowa instalacja europejska.


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Instalacja z wykorzystaniem konwertera Model 333 HART Tri-Loop

Model 3144P Przetwornik Model 3144P pod³šczony do dwĂłch czujnikĂłw moÂże wspó³pracowaĂŚ z konwerterem sygnaÂłu HART na sygnaÂł analogowy Model 333 HART Tri-LoopÂŽ, w celu uzyskania niezaleÂżnych pršdowych sygna³ów analogowych 4–20 mA dla kaÂżdego z czujnikĂłw. Przetwornik Model 3144P moÂże zostaĂŚ skonfigurowany do generowania czterech z nastĂŞpujšcych szeÂœciu zmiennych procesowych: •

Czujnik 1

•

Czujnik 2

•

Ró¿nica temperatur

•

Temperatura Âœrednia

•

Pierwsza dobra temperatura

•

Temperatura zaciskĂłw przetwornikĂłw.

Konwerter HART Tri-Loop separuje sygnaÂł cyfrowy i generuje oddzielne pršdowe sygnaÂły analogowe 4–20 mA dla dowolnych trzech zmiennych procesowych. Podstawowe informacje o instalacji podano na ilustracji 2-6. Szczegó³owe informacje moÂżna znaleÂ&#x;ĂŚ w instrukcji obsÂługi konwertera Model 333 HART Tri-Loop (numer 00809-0100-4754). Ilustracja 2-6. Schemat instalacji konwertera HART Tri-Loop

(1)

START

Nie

ZainstalowaĂŚ Model 3244MV (strona 2-2)

RozpakowaĂŚ Tri-Loop

ZAINSTALOW AÆ HART

URUCHOMIÆ TRI-LOOP

ZapoznaÌ siê z instrukcjš obs³ugi HART

ZapoznaĂŚ siĂŞ z warunkami instalacji

Skonfigurowa Ì Tri-Loop do wspó³pracy z przetwornikie m Model

Czy przetwornik Model 3144P

Tak

ZamontowaĂŚ Tri-Loop na szynie DIN Czy test wypadÂł Pod³šczyĂŚ Model 3144P do zaciskĂłw wejÂœciowych

WybraĂŚ tryb nadawania w przetworniku Model 3144P

Po³šczyÌ Tri-Loop Channel 1 ze sterowniš

WybraĂŚ tryb Command 3 w przetworniku Model 3144P

OPCJA: Po³šczyÌ Tri-Loop Channel 2

Nie

Patrz instrukcja obsÂługi HART

Tak

KONIEC

OPCJA: Po³šczyÌ Tri-Loop Channel 3

(1)

Informacje o konfiguracji - patrz rozdzia³ “Zastosowanie konwertera HART Tri-Loop” na stronie 3-24.
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P WskaŸnik LCD

Przetworniki zamówione z opcj¹ wskaŸnika LCD (kod opcji M5) s¹ dostarczane z zainstalowanym wskaŸnikiem LCD. Instalacja wskaŸnika LCD na zainstalowanym ju¿ przetworniku Model 3144P wymaga wykorzystania ma³ego œrubokrêta i zespo³u wskaŸnika LCD, który obejmuje: •

WskaŸnik LCD

•

Wyd³u¿ona pokrywa z pierœcieniem uszczelniaj¹cym

•

Œruby mocuj¹ce (2 szt.)

•

£¹cznik 10-wtykowy

W celu instalacji wskaŸnika LCD wykonaæ poni¿sz¹ procedurê. Po zainstalowaniu wskaŸnika LCD nale¿y go skonfigurowaæ. Patrz rozdzia³ “Opcje wskaŸnika LCD” na stronie 3-19. 1. Jeœli przetwornik jest zainstalowany, to prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie rêczne. 2. Zdj¹æ pokrywê obudowy od strony uk³adów elektronicznych przetwornika. Nie wolno zdejmowaæ pokryw w atmosferze zagro¿onej wybuchem przy pod³¹czonym zasilaniu elektrycznym. 3. Sprawdziæ, czy prze³¹cznik zabezpieczenia przetwornika jest w pozycji 1HH. Jeœli wy³¹cznik jest w pozycji 1P, to nie bêdzie mo¿liwa konfiguracja wskaŸnika LCD. Jeœli konieczne jest zabezpieczenie przetwornika, to w pierwszej kolejnoœci nale¿y skonfigurowaæ przetwornik, a nastêpnie zainstalowaæ wskaŸnik. 4. W³o¿yæ ³¹cznik w gniazdo 10-wtykowe na p³ytce uk³adów elektroniki. 5. Ustawiæ wskaŸnik LCD w ¿¹danej pozycji. WskaŸnik mo¿e byæ obracany co 90 stopni dla u³atwienia odczytu wskazania. WskaŸnik musi byæ ustawiony tak, by jedno z czterech gniazd 10-wtykowych pasowa³o do ³¹cznika. 6. W³o¿yæ zespó³ wskaŸnika LCD na ³¹cznik. Wkrêciæ cztery œruby mocuj¹ce wskaŸnik LCD. 7. Umocowaæ pokrywê wyd³u¿on¹; dokrêciæ co najmniej jedn¹ trzeci¹ obrotu po uzyskaniu kontaktu pierœcienia uszczelniaj¹cego z obudow¹. Wype³nienie wymagañ przeciwwybuchowoœci wymaga szczelnego dokrêcenia obu pokryw. 8. W³¹czyæ zasilanie. UWAGA Dopuszczalne temperatury dla wskaŸnika LCD: Praca:–20 do 85 °C Sk³adowanie:–45 do 85 °C

Praca wielokana³owa

2-8

Mo¿liwe jest pod³¹czenie kilku przetworników do jednej linii zasilaj¹cej, tak jak pokazano na ilustracji 2-7. W takim przypadku ca³y system pomiarowy mo¿e zostaæ uziemiony w jednym punkcie - ujemnym zacisku zasilacza. Przy tego typu po³¹czeniach nale¿y rozwa¿yæ celowoœæ pod³¹czenia UPS lub zasilania akumulatorowego na wypadek zaniku zasilania. Diody przedstawione na ilustracji 2-7 maj¹ za zadanie blokowanie niepo¿¹danego ³adowania lub roz³adowania akumulatorów zasilania awaryjnego.


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P

Ilustracja 2-7. Praca wielokanaÂłowa

Przetwornik No. 2

RLead RLead

Zasilacz dc

WskaÂ&#x;nik lub sterownik No. 1

RLead WskaÂ&#x;nik lub sterownik No. 2

Rezystancja 250 â„Ś do 1100 â„Ś, jeÂœli brak rezystancji obciš¿enia

#

Przetwornik No. 1

Zasilanie awaryjne

Do innych przetwornikĂłw

OKABLOWANIE Okablowanie polowe

Zasilanie przetwornika odbywa siĂŞ przez okablowanie sygnaÂłowe. Przewody sygnaÂłowe nie muszš byĂŚ ekranowane, lecz zaleca siĂŞ stosowanie skrĂŞtek. Nie wolno prowadziĂŚ nieekranowanego okablowanie sygnaÂłowego razem z przewodami zasilajšcymi lub w pobliÂżu urzšdzeĂą o duÂżym poborze mocy. Na przewodach czujnika i zaciskach przetwornika moÂże powstaĂŚ niebezpieczne dla Âżycia napiĂŞcie. W celu pod³šczenia zasilania naleÂży wykonaĂŚ poniÂższš procedurĂŞ. 1. ZdjšÌ pokrywy przetwornika. Nie wolno zdejmowaĂŚ pokryw przetwornika w obszarze zagroÂżonym wybuchem przy w³šczonym zasilaniu. 2. PrzewĂłd biegnšcy od dodatniego zacisku zasilania naleÂży pod³šczyĂŚ do zacisku oznaczonego “+”, a przewĂłd od ujemnego zacisku zasilania pod³šczyĂŚ do zacisku oznaczonego “–”, tak jak pokazano na ilustracji 2-8. Przy zaciskach Âœrubowych zaleca siĂŞ stosowanie koĂącĂłwek pod³šczeniowych. 3. DokrĂŞciĂŚ silnie zaciski Âœrubowe. Nie jest konieczne pod³šczenia Âżadnego innego zasilania. 4. ZaÂłoÂżyĂŚ pokrywy przetwornika. WypeÂłnienie wymagaĂą przeciwwybuchowoÂœci wymaga szczelnego dokrĂŞcenia obu pokryw. UWAGA Nie wolno pod³šczaĂŚ wysokiego napiĂŞcia (np. napiĂŞcia zasilania ac) do zaciskĂłw przetwornika. Zbyt wysokie napiĂŞcie moÂże zniszczyĂŚ przetwornik.

Zacisk ujemny

Zaciski czujnika

Zacisk dodatni Zacisk testowy 3144-0200E01D

Ilustracja 2-8. Listwa przy³šczeniowa przetwornika

Zacisk uziemienia przetwornika
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Ilustracja 2-9. Schemat pod³šczeù czujników.

PODÂŁÂĽCZENIE POJEDYNCZEGO CZUJNIKA W MODELU 3144P

2-przewodowy 2-wire RTD RTD i omy

3-przewodowy 3-wire RTD RTDOhms** i omy** and

and Ohms**

4-przewodowy RTD i omy

T/C i miliwolty

Czujnik RTD z pêtlš kompensacyjnš

2-przewodowy RTD 2-wire RTD andi omy Ohms** *** R

W

3-przewodowy RTD i omy**

4-przewodowy RTD i omy

Œrednia temp./∆T/ Hot Backup/Dwa czujniki 2 T/C

Œrednia temp./∆T/ Hot Backup/Dwa czujniki RTD i T/C**

T/C i miliwolty

Czujnik RTD z pêtlš kompensacyjnš*

W&G G B

Œrednia temp./∆T/ Hot Backup/Dwa czujniki RTD**

Œrednia temp./∆T/ Hot Backup/Dwa czujniki RTD i T/C**

Œrednia temp./∆T/ Hot Backup/Dwa czujniki RTD* z kompensacjš*

*Przetwornik musi byĂŚ skonfigurowany dla czujnika 3-przewodowego rezystancyjnego by rozpoznaÂł czujnik z pĂŞtlš kompensacyjnš. **Rosemount dostarcza czujniki 4-przewodowe dla wszystkich konfiguracji jednoczujnikowych. Czujniki te moÂżna stosowaĂŚ jako 3-przewodowe pozostawiajšc jeden przewĂłd niepod³šczony i zaizolowany taÂœmš. *** Typowe pod³šczenie podwĂłjnego czujnika rezystancyjnego firmy Rosemount (R=czerwony, W=biaÂły, G=zielony, B=czarny).

Sensor Connections

Na ilustracji 2-9 na stronie 2-10 pokazano sposĂłb pod³šczenia ró¿nego typu czujnikĂłw temperatury do zaciskĂłw przetwornika. PrawidÂłowa instalacja przewodu czujnika polega na wÂłoÂżeniu odizolowanej koĂącĂłwki w odpowiedni zacisk i silne dokrĂŞcenie Âœruby. Nie wolno zdejmowaĂŚ pokryw przetwornika w atmosferze zagroÂżonej wybuchem przy w³šczonym zasilaniu. W celu wypeÂłnienia wymagaĂą przeciwwybuchowoÂœci naleÂży dokÂładnie dokrĂŞciĂŚ wszystkie pokrywy. ZachowaĂŚ szczegĂłlnš ostroÂżnoÂœĂŚ przy kontakcie z przewodami i zaciskami. Czujnik rezystancyjny lub sygnaÂł rezystancyjny JeÂœli przetwornik zamontowany jest zdalnie i wspó³pracuje z czujnikiem rezystancyjnym trzy lub czteroprzewodowym, to dziaÂła on prawidÂłowo, bez koniecznoÂœci wykonywania dodatkowej rekalibracji, w przypadku rezystancji doprowadzeĂą do wartoÂœci 10 omĂłw (odpowiada to przewodowi typu AWG 20 o dÂługoÂœci 330 m.). W tym przypadku przewody ³šczšce czujnik z przetwornikiem powinny byĂŚ ekranowane. JeÂœli czujnik pracuje w systemie dwuprzewodowym, to przewody po³šczone sš szeregowo z czujnikiem i znaczšcy b³šd wystĂŞpuje, jeÂœli dÂługoÂœĂŚ przewodĂłw ³šczšcych przekracza 0.3 m w przypadku przewodu 20 AWG. W przypadku koniecznoÂœci prowadzenia dÂłuÂższych kabli naleÂży pod³šczyĂŚ trzeci lub czwarty przewĂłd w sposĂłb opisany powyÂżej. W celu wyeliminowania b³êdu rezystancji doprowadzeĂą w czujnikach 2-przewodowych naleÂży wykorzystaĂŚ specjalnš funkcjĂŞ, ktĂłra umoÂżliwia wprowadzenie zmierzonej rezystancji doprowadzeĂą i korekcjĂŞ b³êdu pomiaru przez przetwornik.

2-10

'#(###

PODÂŁÂĽCZENIE DWĂ“CH CZUJNIKĂ“W W MODELU 3144P


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Czujnik termoelektryczny lub sygnaÂł miliwoltowy W przypadku montaÂżu zintegrowanego bezpoÂœrednio do przetwornika moÂżna pod³šczyĂŚ czujnik termoelektryczny. JeÂœli przetwornik montowany jest zdalnie, to do przedÂłuÂżenia przewodĂłw czujnika termoelektrycznego naleÂży wykorzystaĂŚ specjalne przewody przedÂłuÂżajšce. Do pod³šczenia sygnaÂłu napiĂŞciowego naleÂży wykorzystaĂŚ przewody miedziane, a w przypadku wiĂŞkszych dÂługoÂœci zastosowaĂŚ przewody ekranowane. UWAGA Nie zaleca siĂŞ stosowania dwĂłch uziemionych czujnikĂłw termoelektrycznych z przetwornikiem Model 3144P. W przypadku aplikacji wymagajšcych dwĂłch czujnikĂłw termoelektrycznych naleÂży zastosowaĂŚ dwa nieuziemione czujniki, jednš uziemionš i jednš nieuziemionš lub podwĂłjny czujnik termoelektryczny.

Pod³šczenie zasilania/pêtli pršdowej

Do okablowania zastosowaĂŚ zwykÂłe przewody miedziane o przekroju na tyle duÂżym, by napiĂŞcie na zaciskach przetwornika nie spadÂło poniÂżej 12 Vdc. 1. Przewody pršdowe pod³šczyĂŚ tak jak pokazano na ilustracji 2-10. 2. SprawdziĂŚ polaryzacjĂŞ i poprawnoÂœĂŚ pod³šczeĂą. 3. W³šczyĂŚ zasilanie 10. Informacje o pracy wielokanaÂłowej podano na stronie 2-10. UWAGA Nie wolno pod³šczaĂŚ okablowania zasilania/sygnaÂłowego do zaciskĂłw testowych. NapiĂŞcie zasilania moÂże spowodowaĂŚ uszkodzenie diody zabezpieczajšcej przed odwrotnš polaryzacjš, ktĂłra pod³šczona jest do zaciskĂłw testowych. JeÂœli dioda zabezpieczajšca zostanie zniszczona, to przetwornik bĂŞdzie dalej dziaÂłaÂł prawidÂłowo po prze³šczeniu kabla z zacisku testowego do zacisku oznaczonego “–”. Patrz strona 4-3.

Zaciski zasilania/sygna³owe Pêtla pršdowa mo¿e byÌ uziemiona w dowolnym punkcie lub pozostaÌ nieuziemiona.

250 ℌ ≤RL ≤1100 ℌ

Zasilacz lub* 3144-0000A04A

Ilustracja 2-10. Schemat pod³šczenia komunikatora.

* Program AMS lub komunikator HART moÂże byĂŚ pod³šczony w dowolnym punkcie pĂŞtli pršdowej. Warunkiem nawišzania komunikacji jest obecnoÂœĂŚ w pĂŞtli rezystancji od 250 do 1100 omĂłw.
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P ZASILANIE

Do dzia³ania przetwornika Model 3144P konieczny jest zewnêtrzny zasilacz (dostarczany przez u¿ytkownika). Napiêcie zasilania mierzone na zaciskach przetwornika musi zawieraæ siê w przedziale od 12 go 42.4 V DC. Maksymalne napiêcie wynosi 42.4 V DC. Przy rezystancji w pêtli równej 250 omów, napiêcie na zaciskach musi wynosiæ co najmniej 18.1 V DC, aby mo¿na by³o nawi¹zaæ komunikacjê cyfrow¹. Napiêcie zasilania okreœlone jest przez ca³kowit¹ rezystancjê pêtli i nie mo¿e spaœæ poni¿ej wartoœci granicznej. Napiêcie graniczne jest minimalnym napiêciem zasilania dla danej rezystancji pêtli. Patrz ilustracja 2-11. Jeœli napiêcie spadnie poni¿ej napiêcia minimalnego podczas konfiguracji przetwornika, to przetwornik mo¿e b³êdnie zinterpretowaæ informacje konfiguracyjne. Zasilacz pr¹du sta³ego powinien zapewniaæ napiêcie sta³e o têtnieniach mniejszych od dwóch procent nominalnego napiêcia zasilania. Ca³kowita rezystancja obci¹¿enia zasilacza jest równa sumie rezystancji przewodów sygna³owych i rezystancji sterownika, wskaŸnika lub innych urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli pr¹dowej. Przy obliczaniu rezystancji obci¹¿enia nie mo¿na pomin¹æ rezystancji bariery iskrobezpiecznej (jeœli jest). UWAGA Przy zmianie parametrów konfiguracyjnych napiêcie na zaciskach przetwornika nie mo¿e spaœæ poni¿ej 12.0 V dc, gdy¿ mo¿e spowodowaæ to uszkodzenie przetwornika.

Maksymalne obci¹¿enie = 40.8 X (Napiêcie zasilania - 12.0)

Obci¹¿enie (Ω)

Ilustracja 2-11. Mo¿liwoœci obci¹¿ania.

4–20 mA dc

1240 1100 1000 750 500

Zakres roboczy

250 0 10

Zabezpieczenie przed przepiêciami

20 30 40 42.4 12.0 Napiêcie zasilania (V dc)

Przetwornik jest odporny na standardowe przepiêcia elektryczne powsta³e na skutek zgromadzenia siê ³adunków elektrostatycznych lub zaindukowane w wyniku efektów prze³¹czeniowych. Jest jednak oczywiste, ¿e przepiêcia o du¿ej energii, na przyk³ad powsta³e w wyniku zaindukowaniu siê napiêcia w przewodach w pobli¿u wy³adowania elektrycznego, mog¹ zniszczyæ zarówno przetwornik, jak i czujnik. W celu ochrony przed przepiêciami o du¿ej energii nale¿y zainstalowaæ zintegrowany obwód zabezpieczaj¹cy (kod opcji T1) lub barierê przeciwprzepiêciow¹ model 470 firmy Rosemount. Zintegrowany obwód zabezpieczaj¹cy jest dostêpny jako opcja zamówienia lub jako wyposa¿enie dodatkowe. Szczegó³owe informacje podano na stronie A-16. Bariera przeciwprzepiêciowa model 470 jest dostêpna tylko jako wyposa¿enie dodatkowe. Szczegó³owe dane na temat bariery model 470 mo¿na znaleŸæ w karcie katalogowej numer 00813-0100-4191.

2-12


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Uziemienie

Model 3144P Ekranowanie Pršdy indukowane w przewodach przez zak³ócenia elektromagnetyczne mogš byĂŚ zmniejszone przez zastosowanie ekranowania, ktĂłre powoduje przepÂływ pršdu do ziemi, z dala od przewodĂłw i ukÂładĂłw elektronicznych. JeÂœli koĂące ekranĂłw, sš prawidÂłowo uziemione, to tylko niewielki pršd wpÂływa do przetwornika. JeÂœli jeden z koĂącĂłw ekranu pozostaje nieuziemiony, to tworzy siĂŞ ró¿nica potencja³ów miedzy ekranem a obudowš przetwornika oraz miĂŞdzy ekranem i ziemiš. Przetwornik moÂże nie mĂłc skompensowaĂŚ tego napiĂŞcia, co moÂże byĂŚ przyczynš utraty ³šcznoÂœci i/lub powstania alarmu. Zamiast przez ekran pršd przepÂływa przez przewody czujnika, wpÂływajšc na pomiary przetwornika. SposĂłb ekranowania PoniÂżej podano sposoby ekranowania zgodnie z normami API Standard 552 (Standard komunikacji) rozdziaÂł 20.7 oraz na podstawie badaĂą laboratoryjnych. KaÂżda instalacja procesowa wymaga wÂłaÂœciwego sposobu uziemienia. Uziemienie naleÂży wykonaĂŚ zgodnie z zaleceniami dla konkretnego typu czujnika lub sprĂłbowaĂŚ uziemiĂŚ zgodnie z przedstawionymi niÂżej moÂżliwoÂœciami, rozpoczynajšc od opcji 1 (najczĂŞÂœciej stosowana). JeÂœli nie przynosi to spodziewanych efektĂłw, to sprĂłbowaĂŚ innej metody. JeÂœli zawiodš wszystkie metody, to naleÂży skontaktowaĂŚ siĂŞ z biurem firmy Emerson Process Management. Nieuziemiony czujnik termoelektryczny, wejÂœcie miliwoltowe, wejÂœcie czujnika rezystancyjnego lub wejÂœcie rezystancyjne Opcja 1: zalecana do nieuziemionej obudowy przetwornika 1. Po³šczyĂŚ ekran okablowania czujnika z ekranem czujnika. 2. SprawdziĂŚ poprawnoÂœĂŚ po³šczenia ekranĂłw i ich odizolowanie od obudowy przetwornika. 3. Ekran uziemiĂŚ tylko od strony zasilacza. 4. SprawdziĂŚ, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych uziemionych urzšdzeĂą. Przewody czujnika

PĂŞtla 4-20 mA

Punkt uziemienia ekranu Ekrany po³šczyÌ razem, odizolowaÌ elektrycznie od przetwornika
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

Opcja 2: zalecana do uziemionej obudowy przetwornika 1. Pod³¹czyæ ekran kabla czujnika do obudowy przetwornika (tylko jeœli obudowa jest uziemiona). 2. Sprawdziæ, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych uziemionych urz¹dzeñ. 3. Ekran okablowania sygna³owego uziemiæ tylko od strony zasilacza. Przewody czujnika

Pêtla 4-20 mA

Punkty uziemienia ekranu

Opcja 3 1. Uziemiæ okablowanie czujnika od strony czujnika, jeœli to mo¿liwe. 2. Upewniæ siê, ¿e ekrany kabli czujnika i sygna³owego s¹ elektrycznie odizolowane od obudowy przetwornika i innych urz¹dzeñ, które mog¹ byæ uziemione. 3. Ekran okablowania sygna³owego uziemiæ tylko od strony zasilacza. Przewody czujnika

Pêtla 4-20 mA

Punkt uziemienia ekranu

Wejœcia uziemionego czujnika termoelektrycznego 1. Uziemiæ okablowanie czujnika od strony czujnika. 2. Upewniæ siê, ¿e ekrany kabli czujnika i sygna³owego s¹ elektrycznie odizolowane od obudowy przetwornika i innych urz¹dzeñ, które mog¹ byæ uziemione. 3. Ekran okablowania sygna³owego uziemiæ tylko od strony zasilacza. Przewody czujnika

Pêtla 4-20 mA

Punkt uziemienia ekranu

Obudowa przetwornika Obudowê przetwornika nale¿y uziemiæ zgodnie z lokalnymi normami. Standard stanowi wewnêtrzny zacisk uziemienia. W razie potrzeby mo¿na zamówiæ zespó³ zewnêtrznego zacisku uziemienia (kod opcji G1). Zamówienie niektórych atestów do pracy w obszarze zagro¿onym wybuchem powoduje automatycznie zainstalowanie zewnêtrznego zacisku uziemienia (patrz tabela A-5 na stronie A-16).

2-14


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Rozdzia³ 3

Model 3144P

Przygotowanie do eksploatacji Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-1 Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy . . . . . . . . . . strona 3-1 Komunikator HART Model 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-2 AMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 3-5 Przegl¹d danych konfiguracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-5 Sprawdzenie wyjœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-6 Konfiguracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-6 Konfiguracja wyjœæ urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-14 Informacje o urz¹dzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-18 Filtrowanie pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-19 Diagnostyka i obs³uga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-21 Komunikacja sieciowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-23 Wykorzystanie konwertera HART Tri-Loop . . . . . . . . . . . strona 3-24

INFORMACJE OGÓLNE

W rozdziale niniejszym przedstawiono informacje o procedurach, które nale¿y wykonaæ przed instalacj¹ przetwornika. Rozdzia³ zawiera informacje o komunikatorze HART i programie AMS tylko w odniesieniu do przetwornika Model 3144P. Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi komunikatora HART Model 275 HART (nuber 00809-0100-4275) oraz w menu on-line systemu AMS.

INFORMACJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mog¹ wymagaæ zachowania szczególnych œrodków ostro¿noœci przez personel obs³ugi. Informacje dotycz¹ce czynnoœci mog¹cych stanowiæ zagro¿enie bezpieczeñstwa pracy oznaczono symbolem ostrze¿enia ( ). Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynnoœci nale¿y zapoznaæ siê z poni¿szymi ostrze¿eniami.

Ostrze¿enia OSTRZEŻENIE Wybuch mo¿e spowodowaæ œmieræ lub zranienie personelu: •

Nie wolno zdejmowaæ pokrywy g³ówki przy³¹czeniowej w atmosferze zagro¿onej wybuchem przy w³¹czonym zasilaniu elektrycznym.

•

Przed pod³¹czeniem komunikatora HART Model 275 w atmosferze zagro¿onej wybuchem nale¿y upewniæ siê, czy wszystkie urz¹dzenia pracuj¹ce w pêtli pr¹dowej zosta³y zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeñstwa lub przeciwwybuchowoœci.

•

Wymagania atestów przeciwwybuchowoœci s¹ spe³nione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy g³ówki przy³¹czeniowej s¹ dok³adnie dokrêcone.

Pora¿enie elektryczne mo¿e byæ przyczyn¹ œmierci lub zranienia personelu. Jeœli czujnik zainstalowany jest w pobli¿u Ÿróde³ wysokiego napiêcia, to w przypadku uszkodzenia lub nieprawid³owej instalacji, na przewodach i zaciskach przetwornika mo¿e wyindukowaæ siê wysokie napiêcie: •

www.rosemount.com

Zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy kontakcie z przewodami i zaciskami.


Instrukcja obs³ugi

Model 3144P

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

KOMUNIKATOR MODEL 275 HART

Komunikator HART mo¿e komunikowaæ siê z przetwornikiem ze sterowni systemu, przy bezpoœrednim pod³¹czeniu lub po pod³¹czeniu w dowolnym punkcie pêtli sygna³owej. W celu uzyskania komunikacji komunikator nale¿y pod³¹czyæ równolegle do przetwornika lub rezystora obci¹¿enia (patrz ilustracja 2-11. Wejœcia komunikatora nie maj¹ okreœlonej polaryzacji. Unikaæ dotykania przewodów i zacisków. Nie nale¿y wykonywaæ pod³¹czeñ kabli do portu szeregowego lub z³¹cza ³adowania akumulatorów NiCd w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Przed pod³¹czeniem komunikatora HART w atmosferze zagro¿onej wybuchem nale¿y upewniæ siê, czy wszystkie urz¹dzenie pracuj¹ce w pêtli regulacyjnej s¹ pod³¹czone zgodnie z wymaganiami iskrobezpieczeñstwa lub niepalnoœci.

Uaktualnienie komunikatora HART Model 275

W celu uzyskania dostêpu do nowych funkcji przetwornika Model 3144P (wersja opisów 3) mo¿e zajæ koniecznoœæ uaktualnienia oprogramowania komunikatora Model 275 HART. Aby sprawdziæ, czy taka aktualizacja jest konieczna wykonaæ poni¿sze kroki. 1. W³¹czyæ komunikator i wybraæ 4 Utility (narzêdzia), a nastêpnie 5 Simulation (symulacja). 2. Z listy producentów wybraæ “Rosemount”, a z listy urz¹dzeñ “3144 Temp”. 3. Jeœli w polu Fld Dev Rev znajdzie siê “Dev v3, DD v2,” to uaktualnienie nie jest konieczne, natomiast jeœli do wyboru jest “Dev v1” lub “Dev v2” (z dowolnymi wersjami DD), to oprogramowanie musi zostaæ uaktualnione. UWAGA Jeœli zainicjowana zostanie komunikacja z nowym przetwornikiem Model 3144P przy u¿yciu komunikatora ze starszymi wersjami opisów urz¹dzeñ (device descriptors - DD), to pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat: NOTICE: Upgrade 275 software to access new XMTR functions. Continue with old description? (Uaktualnij oprogramowanie w celu uzyskania dostêpu do nowych funkcji przetwornika. Czy kontynuowaæ z opisami w starszych wersjach?) Po wyborze ;'5 6#- , komunikator bêdzie komunikowa³ siê w prawid³owy sposób z przetwornikiem korzystaj¹c ze starych opisów urz¹dzeñ. U¿ytkownik nie bêdzie mia³ mo¿liwoœci wykorzystania nowych funkcji przetwornika. Po wyborze 01 0+' , komunikator bêdzie obs³ugiwa³ tylko podstawowe funkcje przetwornika. Po wyborze ;'5 6#- , jeœli u¿ytkownik bêdzie chcia³ skorzystaæ z zaawansowanych funkcji przetwornika (takich jak konfiguracja wejœcia podwójnego lub nowe typy wejœæ czujników - DIN typ L lub DIN typ U), to komunikacja zostanie przerwana i u¿ytkownik otrzyma komunikat nakazuj¹cy wy³¹czenie komunikatora. Aby unikn¹æ takiej sytuacji nale¿y uaktualniæ wersje opisów DD lub odpowiedzieæ 01 0+' i korzystaæ tylko z podstawowych funkcji przetwornika.. Wykaz nowych funkcji przetworników znajduje siê w rozdziale “Ró¿nice miêdzy przetwornikami Model 3144P i Modelami 3144 / 2\3244MV” na stronie 1-3.

3-2


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Schemat menu

Model 3144P Na ilustracji 3-1 przedstawiono schemat menu komunikatora Model 275 HART w odniesieniu do przetwornika Model 3144P. Opcje wyt³uszczone oznaczajš, ¿e posiadajš one kolejne opcje do wyboru.

Ilustracja 3-1. Schemat menu komunikatora HART Online Menu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. PROCESS VARIABLE

DEVICE SETUP PV is PV AO % RNGE PV LRV PV URV

1. Device Variables 2. PV is 3. PV Digital 4. PV AO 5. PV% rnge 6. PV LRV 7. PV URV 8. PV LSL 9. PV USL 10.PV Damp

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

1. TEST DEVICE

2. DIAGNOSTICS AND SERVICE 3. CONFIGURATION

2. CALIBRATION 1. VARIABLE MAPPING

2. SENSOR CONFIGURATION

Snsr 1 Snsr 2 Terminal Diff. Avg First Good Loop Test Self test Master Reset Status

1. Snsr inp trim 2. Snsr trim-fact 3. Active Calibrator

1. SNSR TRIM 2. D/A trim 3. Scaled D/A trim 1. 2. 3. 4. 5.

PV is SV is TV is QV is Variable re-map

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Chng Type/Conn

2. Show Type/Conn 3. Sensor 1 Setup

1. 2. 3. 4.

4. Sensor 2 Setup 5. Term Temp Setup 3. DUAL-SENSOR CONFIGURATION

4. DEV OUTPUT CONFIGURATION

1. 2. 3. 4. 5.

Diff Config Avg Config First Good Config Config Hot Backup Drift Alert

1. PV RANGE VALUES

2. ALARM SATURATION

3. HART OUTPUT UWAGA Menu review (przeglšdu) zawiera wszystkie informacje zapisane w pamiĂŞci przetwornika Model 3144P: informacje o urzšdzeniu, czujnik, konfiguracja wyjÂœcia i wersja oprogramowania.

4. LCD METER OPTIONS 5. DEVICE INFORMATION

6. MEASUREMENT FILTERING

4. REVIEW

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Tag Date Descriptor Message Final Assembly number

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Sensor 1 2. Sensor 2

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Snsr 2 Units Snsr 2 damp Snsr 2 S/N Snsr 2 LSL Snsr 2 USL 2-Wire Offset Diff Units Diff Damp Diff LSL Diff USL

1. 2. 3. 4.

First Good Units First Good Damp First Good LSL First Good USL

Terminal Units Terminal Damp Terminal LSL Terminal USL

Avg Units Avg Damp Avg LSL Avg USL

1. Drift Alert option 2. Drift Limit 3. Drift Damping

PV LRV PV URV PV Damping PV Units PV LSL PV USL PV Min. Span

1. AO alrm type 2. AO Levels 3. Non-PV Alarms 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Snsr 1 Units Snsr 1 damp Snsr 1 S/N Snsr 1 LSL Snsr 1 USL 2-Wire Offset

1. 2. 3. 4. 5.

Low Alarm High Alarm Low Sat. High Sat. Preset Alarms

Poll addr Num req preams Burst mode Burst option

1. Meter Configuration 2. Meter Decimal Point 3. Meter Bar Graph

1. 2. 3. 4.

50/60 Hz Filter Intermit Detect Intermit Thresh Open Sensor Holdoff

Revision #s Dynamic Variables Device Variables Sensor Variables Other Variables
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

SkrĂłty klawiszowe (sekwencje naciskania klawiszy)

Model 3144P W poniÂższej tabeli przedstawiono skrĂłty klawiszowe dla najczĂŞÂœciej wykorzystywanych funkcji. 79#)# SkrĂłty klawiszowe odnoszš siĂŞ do wersji opisĂłw Device Descriptor Dev v3, DD v2. Tabela 3-1 zawiera alfabetyczny wykaz wszystkich opcji dla komunikatora Model 275 HART oraz odpowiadajšcych im skrĂłtĂłw klawiszowych.

Tabela 3-1. SkrĂłty klawiszowe dla przetwornika Model 3144P

Funkcja Active Calibrator (aktywna kalibracja) Alarm/Saturation (alarm/nasycenie) Analog Output (wyjÂœcie analogowe)

Average Temperature Setup (konfiguracja ogĂłlna temperatury Âœredniej) Average Temperature Configuration (konfiguracja temperatury Âœredniej) Burst Mode (tryb nadawania) Burst Option (opcje nadawania) Calibration (kalibracja)

SkrĂłt klawiszowy komunikatora HART

SkrĂłt klawiszowy komunikatora HART

Funkcja

1, 2, 2, 1, 3 1, 3, 4, 2, 1 1, 1, 4 1, 3, 1, 5, 4

Open Sensor Holdoff (funkcja rozwartego czujnika) Percent Range (procent zakresu) Poll Address (adres sieciowy) Process Temperature (temperatura procesowa)

1, 3, 6, 4 1, 1, 5 1, 3, 4, 3, 1 1, 1

1, 3, 3, 2

Process Variables (zmienne procesowe)

1, 1

1, 3, 4, 3, 3 1, 3, 4, 3, 4 1, 2, 2

Range Values (wartoœci graniczne) Review (przeglšd) Scaled D/A Trim (kalibracja cyfrowa wyjœcia

1, 3, 4, 1 1, 4 1, 2, 2, 3

analogowego w innej skali)

Configure Hot Backup (konfiguracja Hot Backup) Configuration (konfiguracja)

1, 3, 3, 4 1, 3 1, 2, 2, 2 1, 3, 4, 1, 3 1, 3, 5, 2 1, 3, 5, 3 1, 3, 5 1, 2 1, 3, 1, 5, 3

Sensor 1 Configuration (konfiguracja czujnika 1) Sensor 2 Configuration (konfiguracja czujnika 2) Sensor Limits (zakres roboczy czujnika) Sensor 1 Serial Number (numer seryjny czujnika 1) Sensor 2 Serial Number (numer seryjny czujnika 2) Sensor 1 Setup (konfiguracja czujnika 1) Sensor 2 Setup (konfiguracja czujnika 1) Sensor Trim (kalibracja cyfrowa czujnika) Sensor Type (typ czujnika)

1, 3, 2, 1, 1 1, 3, 2, 1, 2 1, 3, 2, 2 1, 3, 2, 3, 3 1, 3, 2, 4, 3 1, 3, 2, 3 1, 3, 2, 4 1, 2, 2, 1, 1 1, 3, 2, 1

1, 3, 3, 1

Sensor 1 Unit (jednostki czujnika 1)

1, 3, 2, 3, 1

1, 3, 3, 5 1, 3, 6, 1 1, 3, 1, 5, 5

Sensor 2 Unit (jednostki czujnika 2) Software Revision (wersja oprogramowania) Status (stan)

1, 3, 2, 4, 1 1, 4, 1 1, 2, 1, 4

1, 3, 3, 3

Tag (oznaczenie projektowe)

1, 3, 5, 1

1, 4, 1

Terminal Temperature Setup (konfiguracja temperatury zaciskĂłw) Test Device (test urzadzenia) Transmitter-Sensor Matching (dopasowanie czujnika i przetwornika)

1, 3, 2, 5

1, 3, 6, 3

URV (Upper Range Value) (gĂłrna wartoÂœĂŚ graniczna)

1, 3, 4, 1, 2

1, 2, 1, 1

USL (Upper Sensor Limit) (gĂłrna wartoÂœĂŚ graniczna pracy czujnika)

1, 3, 4, 1, 6

1, 3, 4, 1, 1 1, 3, 4, 1, 5

Variable Mapping (przypisanie zmiennych) Wires (liczba przewodĂłw czujnika)

1, 3, 1 1, 3, 2, 1, 1

Master Reset

1, 2, 1, 3

1, 3, 2, 3, 6

Message (komunikat) Meter Options (opcje wskaÂ&#x;nika)

1, 3, 5, 4 1, 3, 4, 4

2-wire Offset Sensor 1 (przesuniĂŞcie poziomu staÂłego dla czujnika 1) 2-wire Offset Sensor 2 (dla czujnika 2)

D/A Trim (kalibracja cyfrowa wyjÂœcia analogowego) Damping Values (tÂłumienie) Date (data) Descriptor (opis) Device Info (informacja o urzšdzeniu)

Diagnostics and Service (diagnostyka i serwis) Differential Temperature Setup (konfiguracja ogĂłlna temperatury ró¿nicowej) Differential Temperature Configuration (konfiguracja temperatury ró¿nicowej) Drift Alert (alarm pÂłyniĂŞcia) Filter 50/60 Hz First Good Temperature Setup (konfiguracja ogĂłlna pierwszej dobrej temperatury) First Good Temperature Configuration (konfiguracja pierwszej dobrej temperatury) Hardware Revision (wersja sprzĂŞtu) Hart Output (wyjÂœcie HART) Intermittent Sensor Detect (detekcja uszkodzonego czujnika) Intermittent Threshold (prĂłg detekcji uszkodzonego czujnika) Loop Test (test pĂŞtli) LRV (Lower Range Value) (dolna wartoÂœĂŚ graniczna) LSL (Lower Sensor Limit) (dolna wartoÂœĂŚ graniczna pracy czujnika)

1, 3, 4, 3 1, 3, 6, 2

1, 2, 1 1, 3, 2, 1, 1

1, 3, 2, 4, 6 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

AMS

Model 3144P Jednš z najwaÂżniejszych korzyÂœci ze stosowania inteligentnych urzšdzeĂą jest ÂłatwoÂœĂŚ konfiguracji. Program AMS umoÂżliwia natychmiastowe i proste skonfigurowanie alarmĂłw. G³ównym ekranem konfiguracyjnym dla przetwornika Model 3144P jest ekran “Configuration Properties” (wÂłasnoÂœci konfiguracji). Ekran ten umoÂżliwia szybkš i prostš edycjĂŞ i przeglšd konfiguracji.

Na ekranach wykorzystano ró¿ne kolory do wizualizacji stanu przetwornika oraz zmian, które muszš byÌ wykonane lub zapisane w przetworniku. • Szary ekran: wskazuje na informacje zapisane w przetworniku • Kolor ¿ó³ty: zmiany wykonane w oprogramowaniu nie zosta³e zapisane w przetworniku • Kolor zielony: wszystkie aktualne zmiany na ekranie zosta³y zapisane w przetworniku • Kolor czerwony: wskazuje na stan alarmowy, który wymaga niezw³ocznej reakcji u¿ytkownika

Zapis zmian dokonanych w AMS

ZMiany wykonane w programie muszš byĂŚ przesÂłane do przetwornika, aby wpÂłynaĂŚ na jego dziaÂłanie. 1. W dolnej czĂŞÂœci ekranu “Configuration Properties”, kliknšÌ przycisk Apply. 2. Pojawi siĂŞ ekran “Apply Parameter Modification” (modyfikacja parametrĂłw), wprowadziĂŚ ¿šdane informacje i kliknšÌ OK. 3. Po dokÂładnym przeczytaniu ostrzeÂżenia, nacisnšÌ OK.

PRZEGLÂĽD DANYCH KONFIGURACYJNYCH

Przeglšd wszystkich danych konfiguracyjnych domyÂœlnych jest konieczny, aby sprawdziĂŚ, czy sš one wÂłaÂœciwie dobrane dla aktualnej aplikacji, w ktĂłrej ma pracowaĂŚ przetwornik Model 3144P. Przeglšd (Review) SkrĂłt HART

1, 4

Przed uruchomieniem przetwornika naleÂży sprawdziĂŚ poprawnoÂœĂŚ nastaw paramterĂłw, co gwarantuje osišgniĂŞcie ¿šdanej dokÂładnoÂœci pomiarĂłw i zgodnoÂœci z wymaganiami aplikacji. Po uaktywnieniu funkcji Review moÂżna przejrzeĂŚ wartoÂœci wszytstkich parametrĂłw. SposĂłb zmiany paramterĂłw konfiguracyjnych opisano w rozdziale “Konfiguracja podstawowa”. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładki do przeglšdania danych konfiguracyjnych. 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

SPRAWDZENIE WYJÂŒCIA

Model 3144P Przed uruchomieniem przetwornika naleÂży sprawdziĂŚ nastawy parametrĂłw wyjÂœcia cyfrowego. Zmienne procesowe (Process Variables) SkrĂłt HART

1, 1

Zmienne procesowe, to zmienne, ktĂłrych wartoÂœci pojawiajš siĂŞ na wyjÂœciach przetwornikĂłw Model 3144P. Menu zmiennych procesowych zawiera definicje zmiennych procesowych i umoÂżliwia zmianĂŞ ich przypisania. Zmienne procesowe sš w sposĂłb cišgÂły uaktualniane. G³ówna zmienna procesowa reprezentowana jest przez sygnaÂł analogowy 4–20 mA. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Analog Output (wyjÂœcie analogowe) w celu odczytu zakresu pomiarowego przetwornika.

KONFIGURACJA

Przetwornik Model 3144P musi mieĂŚ skonfigurowane okreÂœlone podstawowe zmienne procesowe, aby dziaÂłaÂł prawidÂłowo. W wielu przypadkach zmienne te sš konfigurowane fabrycznie. Konfiguracja jest konieczna przy zmianie konfiguracji zmiennych. Przypisanie zmiennych (Variable Mapping) SkrĂłt HART

1, 3, 1

Manu Variable Mapping wyÂœwietla kolejno zmienne procesowe. WybĂłr opcji 5 Variable Re-Map (zmiana przypisania zmiennych) umoÂżliwia zmianĂŞ kolejnoÂœci nadawania zmiennych procesowych. W Modelu 3144P z jednym czujnikiem wejÂœciowym kolejne ekrany umoÂżliwiajš wybĂłr g³ównej (pierwszej) zmiennej procesowej (PV) i drugiej zmiennej procesowej (SV). Dla kaÂżdej zmiennej moÂżna wybraĂŚ sensor 1 (czujnik 1) lub terminal temperature (temperatura zaciskĂłw). W Modelu 3144P z dwoma czujnikami kolejne ekrany umoÂżliwiajš wybĂłr g³ó³wnej zmiennej procesowej (PV), drugiej (SV), trzeciej (TV) i czwartej zmiennej procesowej (QV). Jako g³ównš zmiennš procesowš moÂżna wybraĂŚ Sensor 1 (czujnik 1), Sensor 2 (czujnik 2), Differential Temperature (ró¿nica temperatur), Average Temperature (Âœrednia temperatura), First-Good Temperature (pierwsza dobra temperatura) lub Transmitter Terminal Temperature (temperatura zaciskĂłw przetwornika). G³ówna zmienna procesowa reprezentowana jest przez sygnaÂł analogowy 4–20 mA. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Analog Output (wyjÂœcie analogowe) w celu przeglšdu przypisania zmiennych (Mapped Variable Output). ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS” na stronie 3-5). Konfiguracja czujnika (Sensor Configuration) SkrĂłt HART

1, 3, 2

Konfiguracja czujnika zawiera informacje na temat typu czujnika, liczbie przewodĂłw, jednostkach i tÂłumieniu.
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Zmiana typu czujnika i liczba przewodĂłw (Change Type and Connections) SkrĂłt HART

1, 3, 2, 1

Opcja Connections umo¿liwia wybór typu czujnika i liczby przewodów. Mo¿liwy jest wybór nastêpujšcych typów czujników: •

2-, 3- lub 4-przewodowe rezystacyjne platynowe Pt 100, Pt 200, Pt 500 lub Pt 1000: ι = 0.00385 ℌ/ℌ/°C

•

2-, 3- lub 4-przewodowe rezystancyjne platynowe Pt 100 ι = 0.003916 ℌ/ℌ/°C

•

2-, 3- lub 4-przewodowe rezystancyjne niklowe Ni 120

•

2-, 3- lub 4-przewodowe rezystancyjne miedziane Cu 10

•

Termoelektryczne typ B, E, J, K, N, R, S i T IEC/NIST/DIN

•

Termoelektryczne DIN typ L, U

•

Termoelektryczne ASTM typ W5Re/W26Re

•

Sygna³ miliwoltowy –10 do 100 mV

•

SygnaÂł rezystancyjny 2-, 3- lub 4-przewodowy 0 do 2000 omĂłw

Pe³nš ofertê czujników, os³on i elementów monta¿owych mo¿na uzyskaÌ w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraÌ “Configuration” (konfiguracja). WybraÌ “Sensor Connections,” nastêpnie “Change type and connection” (zmiana typu i liczby przewodów). Kreator poprowadzi u¿ytkownika przez kolejne ekrany. Wybór jednostek (Output Units) Skrót HART

1, 3, 2, 3 or 4

Opcja Snsr 1 Unit i Snsr 2 Unit umo¿liwia wybór jednostek zmiennej procesowej. Mo¿liwy jest wybór jednej z nastêpujšcych jednostek: •

Stopnie Celsjusza

•

Stopnie Fahrenheita

•

Stopnie RankineÂ’a

•

Kelwiny

•

Omy

•

Miliwolty

AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Sensor 1 (lub Sensor 2) w celu okreÂœlenia jednostek wyjÂœcia. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). Numer seryjny czujnika 1 (Sensor 1 Serial Number) SkrĂłt HART

1, 3, 2, 3, 3
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Opcja Sensor 1 S/N umoÂżliwia wprowadzenie numeru seryjnego czujnika, co uÂłatwia jego identyfikacjĂŞ i Âœledzenie informacji o kalibracji. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Sensor 1 w celu wpisania numeru seryjnego czujnika 1. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). Numer seryjny czujnika 2 (Sensor 2 Serial Number) SkrĂłt HART

1, 3, 2, 4, 3

Opcja Sensor 2 S/N umoÂżliwia wprowadzenie numeru seryjnego czujnika, co uÂłatwia jego identyfikacjĂŞ i Âœledzenie informacji o kalibracji. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Sensor 2 w celu wpisania numeru seryjnego czujnika 2. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). PrzesuniĂŞcie poziomu staÂłego dla czujnika rezystancyjnego 2-przewodowego (2-Wire RTD Offset) SkrĂłt HART

1, 3, 2, 3, 6

Opcja 2-wire Offset (PrzesuniĂŞcie poziomu staÂłego dla czujnika rezystancyjnego 2-przewodowego) umoÂżliwia uÂżytkownikowi wprowadzenie rezystancji doprowadzeĂą czujnika 2-przewodowego, co pozwala przetwornikowi na korekcjĂŞ pomiaru temperatury wynikajšcš z rezystancji doprowadzeĂą. Brak kompensacji rezystancji doprowadzeĂą czujnikĂłw 2-przewodowych powoduje czĂŞsto niedokÂładne pomiary temperatury. W celu wykorzystania tej opcji wykonaĂŚ poniÂższe kroki: 1. Po zainstalowaniu czujnika zmierzyĂŚ rezystancjĂŞ doprowadzeĂą czujnika 2-przewodowego. 2. Z menu HOME wybraĂŚ kolejno 1 Device Setup (konfiguracja urzšdzenia), 3 Configuration (konfiguracja), 2 Sensor Configuration (konfiguracja czujnika), 3 Sensor 1 Setup (konfiguracja czujnika 1) i 6 2-Wire Offset (rezystancja doprowadzeĂą). 3. WprawdziĂŚ zmierzonš wartoÂœĂŚ rezystancji. WartoÂœĂŚ ta musi byĂŚ podana jako wartoÂœĂŚ ujemna (–), aby kalibracja byÂła prawidÂłowa. Przetwornik bĂŞdzie wykorzystywaÂł tĂŞ wartoÂœĂŚ do korekcji b³êdĂłw spowodowanych rezystancjš doprowadzeĂą. 4. PowtĂłrzyĂŚ kroki od 1 do 3 dla czujnika 2, wybierajšc kolejno 1 Device Setup (konfiguracja urzšdzenia), 3 Configuration (konfiguracja), 2 Sensor Configuration (konfiguracja czujnika), 4 Sensor 2 Setup (konfiguracja czujnika 2) i 6 2-Wire Offset (rezystancja doprowadzeĂą). AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Sensor 1 (lub Sensor 2) do wprowadzenia poziomu staÂłego. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Temperatura zaciskĂłw (Terminal Temperature) SkrĂłt HART

1, 3, 2, 5

Opcja Terminal Temp definiuje jednostki temperatury zaciskĂłw przetwornika. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Electronics w celu wyboru temperatury zaciskĂłw. W oknie Terminal Temperature (temperatura zaciskĂłw), wybraĂŚ jednostki temperatury (Termnl Units). ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). Konfiguracja dwuczujnikowa (Dual-Sensor Configuration) SkrĂłt HART

1, 3, 3

Konfiguracja dwuczujnikowa umoÂżliwia zdefiniowanie funkcji, ktĂłre mogš byĂŚ realizowane tylko w ukÂładzie dwuczujnikowym. Te funkcje to ró¿nica temperatur, temperatura Âœrednia, pierwsza dobra temperatura, Hot Backup i alarm pÂłyniĂŞcia sygnaÂłu. Ró¿nica temperatur (Differential Temperature) SkrĂłt HART

1, 3, 1, 5, 3

Przetwornik Model 3144P akceptuje dwa dowolne sygnaÂły wejÂœciowe temperatury i moÂże wyÂœwietliĂŚ ich ró¿nicĂŞ. W celu pomiarĂłw ró¿nicy temperatur naleÂży wykonaĂŚ nastĂŞpujšcš procedurĂŞ. Po pierwsze naleÂży skonfigurowaĂŚ we wÂłaÂœciwy sposĂłb czujnik 1 i 2. WybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 2 Sensor Configuration, 1 Change type/conn, aby okreÂœliĂŚ typ i liczbĂŞ przewodĂłw czujnika 1. PowtĂłrzyĂŚ dla czujnika 2. UWAGA Procedura poniÂższa zakÂłada, Âże ró¿nica temperatur ma byĂŚ g³ównš zmiennš procesowš analogowš. JeÂœli nie, to ró¿nicĂŞ temperatur naleÂży przypisaĂŚ do drugiej, trzeciej lub czwartej zmiennej. 1. Z ekranu HOME, wybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 1 Variable Mapping, 5 Variable Re-Map, aby umoÂżliwiĂŚ wyÂœwietlanie ró¿nicy temperatur. Po prze³šczeniu sterowania w pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne nacisnšÌ OK. 2. WybraĂŚ 3 Diff z menu g³ównej zmiennej (Primary Variable (PV)). 3. WYbraĂŚ trzy z piĂŞciu zmiennych (temperatura Âœrednia, czujnik 1, czujnik 2, pierwsza dobra i temperatura zaciskĂłw) dla drugiej zmiennej (SV), trzeciej (TV) i czwartej (QV). UWAGA Przetwornik oblicza ró¿nicĂŞ temperatur jako odczyt z czujnika 1 minus odczyt z czujnika 2 (S1 – S2). SprawdziĂŚ, czy tak obliczana ró¿nica zgodna jest z ¿šdanš. SposĂłb pod³šczenia czujnikĂłw pokazano na ilustracji 2-12 na stronie 2-16 lub wewnštrz pokrywy obudowy od strony przy³šczy elektrycznych.
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P 4. Po sprawdzeniu poprawnoÂœci przypisania zmiennych wybraĂŚ OK. 5. Po prze³šczeniu sterowania w pĂŞtli na sterowanie automatyczne wybraĂŚ OK. 6. WybraĂŚ HOME w celu powrotu do menu On-line. 7. WybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 3 Dual-sensor configuration, 1 Differential Config, 1 Differential Units aby okreÂœliĂŚ jednostki ró¿nicy temperatur. 8. WybraĂŚ HOME w celu powrotu do ekranu Home. JeÂœli przetwornik wyposaÂżony jest we wskaÂ&#x;nik LCD, to naleÂży go odpowiednio skonfigurowaĂŚ (patrz “LCD Meter Options” (opcje wskaÂ&#x;nika LCD)” na stronie 3-17. AMS SkonfigurowaĂŚ kaÂżdy z czujnikĂłw w sposĂłb opisany wyÂżej. Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Dual Sensor w celu wyboru ró¿nicy temperatur i jednostek. ZdefiniowaĂŚ tÂłumienie, jeÂœli jest to konieczne. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). ÂŒrednia temperatura (Average Temperature) SkrĂłt HART

1, 3, 1, 5, 4

Przetwornik Model 3144P akceptuje dwa dowolne sygnaÂły wejÂœciowe temperatury i moÂże wyÂœwietliĂŚ ich ró¿nicĂŞ. W celu pomiarĂłw temperatury Âœredniej naleÂży wykonaĂŚ nastĂŞpujšcš procedurĂŞ. Po pierwsze naleÂży skonfigurowaĂŚ we wÂłaÂœciwy sposĂłb czujnik 1 i 2. WybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 2 Sensor Configuration, 1 Change type/conn, aby okreÂœliĂŚ typ i liczbĂŞ przewodĂłw czujnika 1. PowtĂłrzyĂŚ dla czujnika 2. UWAGA Procedura poniÂższa zakÂłada, Âże temperatura Âœrednia ma byĂŚ g³ównš zmiennš procesowš analogowš. JeÂœli nie, to temperaturĂŞ Âœredniš naleÂży przypisaĂŚ do drugiej, trzeciej lub czwartej zmiennej. 1. Z ekranu HOME, wybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 1 Variable Mapping, 5 Variable Re-Map, aby umoÂżliwiĂŚ wyÂœwietlanie ró¿nicy temperatur. Po prze³šczeniu sterowania w pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne nacisnšÌ OK. 2. WybraĂŚ 4 Sensor Average z menu g³ównej zmiennej (Primary Variable (PV)). 3. WYbraĂŚ trzy z piĂŞciu zmiennych (temperatura Âœrednia, czujnik 1, czujnik 2, pierwsza dobra i temperatura zaciskĂłw) dla drugiej zmiennej (SV), trzeciej (TV) i czwartej (QV). 4. Po sprawdzeniu poprawnoÂœci przypisania zmiennych wybraĂŚ OK. 5. Po prze³šczeniu sterowania w pĂŞtli na sterowanie automatyczne wybraĂŚ OK. 6. WybraĂŚ HOME w celu powrotu do menu On-line.
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P 7. WybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 3 Dual-sensor configuration, 2 avarege, 1 avg units aby okreÂœliĂŚ jednostkĂŞ temperatury Âœredniej. 8. WybraĂŚ HOME w celu powrotu do ekranu Home. JeÂœli przetwornik wyposaÂżony jest we wskaÂ&#x;nik LCD, to naleÂży go odpowiednio skonfigurowaĂŚ (patrz “LCD Meter Options” (opcje wskaÂ&#x;nika LCD)” na stronie 3-17. UWAGA JeÂœli uszkodzeniu ulegnie czujnik 1 i/lub czujnik 2, a g³ówna zmienna procesowa PV skonfigurowana jest jako temperatura Âœrednia oraz funkcja Hot Backup nie jest uaktywniona, to przetwornik przejdzie w stan alarmowy. Z tej przyczyny, jeÂœli PV jest temperaturš Âœredniš, to zaleca siĂŞ uaktywnienie funkcji Hot Backup w przypadku konfiguracji dwuczujnikowej lub dwĂłch pomiarĂłw temperatur mierzonych w tym samym punkcie. JeÂœli funkcja Hot Backup jest aktywna i PV jest wybrana jako temperatura Âœrednia, to w przypadku awarii czujnika moÂżliwe sš trzy scenariusze. • JeÂœli uszkodzeniu ulegnie czujnik 1, to pomiar z czujnika 2 zastšpi temperaturĂŞ Âœredniš jako g³ówna zmiennš procesowš PV. • JeÂœli uszkodzeniu ulegnie czujnik 2, to pomiar z czujnika 1 zastšpi temperaturĂŞ Âœredniš jako g³ówna zmiennš procesowš PV. • Gdy uszkodzeniu ulegnš jednoczeÂœnie oba czujniki, przetwornik przechodzi w stan alarmowy i wysyÂła komunikat HART informujšcy o uszkodzeniu obu czujnikĂłw. W pierwszych dwĂłch przypadkach, przy aktywnej funkcji Hot Backup i temperaturze Âœredniej jako g³ównej zmiennej procesowej, sygnaÂł 4-20 mA nie zostaje zak³ócony, a komunikat informujšcy o tym, ktĂłry czujnik ulegÂł uszkodzeniu jest przesyÂłany do sterownika systemu za poÂœrednictwem protokoÂłu HART. AMS SkonfigurowaĂŚ kaÂżdy z czujnikĂłw w sposĂłb opisany wyÂżej. Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Average Temperature w celu wyboru funkcji temperatury Âœredniej i jednostek. ZdefiniowaĂŚ tÂłumienie, jeÂœli jest to konieczne. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). Konfiguracja pierwszej dobrej temperatury (First-Good) SkrĂłt HART

1, 3, 1, 5, 5

Zmienna pierwszej dobrej tempratury (First Good) jest wykorzystywana w aplikacjach, w kĂłrych konfiguracja z dwoma czujnikami (lub jednym podwĂłjnym) sÂłuÂży do pomiaru jednej temperatury. Zmienna ta przyjmuje wartoÂœĂŚ czujnika 1, jeÂœli jest on sprawny. W przypadku awarii czujnika 1, pierwsza dobra temperatura przyjmuje wartoÂœĂŚ odczytu w czujnika 2. PowrĂłt do odczytu czujnika 1 nastĂŞpuje dopiero po wykonaniu master resetu lub po wy³šczeniu funkcji “Suspend Non-PV alarms”. JeÂœli zmienna procesowa PV jest przypisana do pierwszej dobrej temperatury i uszkodzeniu ulegnie czujnik 1 lub 2, to sygnaÂł na wyjÂœciu analogowym przejdzie w stan alarmowy, lecz cyfrowa zmienna procesowa odczytywana przez interfejs HART bĂŞdzie wskazywaĂŚ wÂłaÂœciwš, dobrš wartoÂœĂŚ odczytanš z czujnika.
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P JeÂœli nie jest konieczne, by przetwornik wygenerowaÂł alarm analogowy przy przypisaniu zmiennej procesowej do pierwszej dobrej temperatury i uszkodzeniu czujnika 1, to naleÂży wy³šczyĂŚ funkcjĂŞ “Suspend Non-PV Alarm”. Taka konfiguracja spowoduje wygenerowanie alarmu analogowego, tylko w przypadku uszkodzenia OBU czujnikĂłw. AMS W przypadku AMS naleÂży skonfigurowaĂŚ kaÂżdy z czujnikĂłw oddzielnie. Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Dual Sensor do konfiguracji pierwszej dobrej temperatury. W oknie 1st Good (pierwsza dobra temperatura) wybraĂŚ jednostki i tÂłumienie (jeÂœli ma byĂŚ). ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). Konfiguracja Hot Backup SkrĂłt HART

1, 3, 3, 4

Opcja Config Hot BU umoÂżliwia takš konfiguracjĂŞ przetwornika, w ktĂłrej przetwornik automatycznie prze³šcza czujnik 2 na g³ównš zmiennš procesowš w przypadku uszkodzenia czujnika 1. Gdy funkcja Hot Backup jest w³šczona, to g³ównš zmiennš procesowš (PV) musi byĂŚ pierwsz dobra temperatura lub temperatura Âœrednia (patrz strona 3-10 “Temperatura Âœrednia”, gdzie opisano sposĂłb wykorzystania funkcji Hot Backup gdy g³ównš zmiennš procesowš jest temperatura Âœrednia). Pomiar z czujnika 1 lub 2 moÂże byĂŚ przypisany do drugiej (SV), trzeciej (TV) lub czwartej zmiennej procesowej (QV). Gdy uszkodzeniu ulegnie czujnik 1, to przetwornik przejdzie do trybu pracy Hot Backup i czujnik 2 przejmuje rolĂŞ g³ównej zmiennej procesowej. SygnaÂł 4-20 mA nie zostaje zak³ócony, a komunikat informujšcy o uszkodzeniu czujnika 1 jest przesyÂłany do sterownika systemu za poÂœrednictwem protokoÂłu HART. WskaÂ&#x;nik LCD, jeÂœli jest, rĂłwnieÂż wyÂœwietla komunikat informujšcy o uszkodzeniu czujnika. JeÂœli w³šczona jest funkcja Hot Backup i g³ównš zmiennš procesowš stanowi temperatura Âœrednia, to uszkodzenie czujnika 1 powoduje zmianĂŞ przypisania zmiennych i czujnik 2 staje siĂŞ g³ównš zmiennš procesowš. JeÂœli uszkodzeniu ulegnie czujnik 2, nie nastšpi zmiana przypisania zmiennych, lecz wartoÂœĂŚ Âœrednia bĂŞdzie rĂłwna odczytowi tylko z czujnika 1. Przy aktywnej funkcji Hot Backup, jeÂœli uszkodzeniu ulegnie czujnik 2 a czujnik 1 dziaÂła prawidÂłowo, to przetwornik kontynuuje generowanie prawidÂłowego sygnaÂłu analogowego 4–20 mA, a jednoczeÂœnie wysyÂła komunikat HART informujšcy o uszkodzeniu czujnika 2. Po przejÂœciu do trybu Hot Backup, przetwornik nie wykorzystuje oryginalnej g³ównej zmiennej procesowej (czujnik 1 lub temperatura Âœrednia) do generowania sygnaÂłu analogowego 4–20 mA do momentu wyjÂœcia z trybu Hot Backup. WyjÂœcie z trybu Hot Backup jest moÂżliwe przy wykorzystaniu komunikatora HART lub przez w³šczenie i wy³šczenie zasilania przetwornika. W celu skonfigurowania i uaktywnienia funkcji Hot Backup w przetworniku Model 3144P naleÂży wykonaĂŚ poniÂższš procedurĂŞ: 1. Pod³šczyĂŚ do przetwornika dwa oddzielna czujniki dowolnych typĂłw w sposĂłb pokazany na ilustracji 2-12 na stronie 2-16. 2. Z ekranu Home wybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 1 Variable Mapping, 5 Variable Re-map w celu przypisania zmiennych do g³ównej, drugiej, trzeciej i czwartej zmiennej procesowej. Komunikator wyÂœwietla kolejno menu dla PV, SV, TV i QV.
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P 3. WybraĂŚ PV jako First Good (pierwszš dobrš) lub Sensor Average (Âœrednia temperatura); zmienne SV, TV i QV wybraĂŚ dowolnie. 4. Po sprawdzeniu poprawnoÂœci przypisania zmiennych wybraĂŚ OK. 5. Po prze³šczeniu sterowania urzšdzeĂą w pĂŞtli na sterowanie automatyczne wybraĂŚ OK i wybraĂŚ HOME w celu powrotu do ekranu Home. 6. Z ekranu Home wybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 2 Sensor Configuration, 1 Change type and Conn, 3 Sensor 1 Setup w celu skonfigurowania czujnika 1. 7. PodaĂŚ typ czujnika, liczbĂŞ przewodĂłw, tÂłumienie i jednostki dla czujnika 1. 8. WybraĂŚ SEND, aby zapisaĂŚ nowe dane w przetworniku i nacisnšÌ HOME w celu powrotu do ekranu Home. 9. PowtĂłrzyĂŚ kroki 5, 6 i 7 dla czujnika 2 wybierajšc 4 Sensor 2 Setup. 10. Z ekranu Home wybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 3 Dual Sensor Configuration, 3 Config Hot Backup w celu przygotowania uaktywnienia funkcji Hot Backup. 11. WybraĂŚ Yes (tak) w celu uaktywnienia funkcji Hot Backup. 12. Po prze³šczeniu sterowania w pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne nacisnšÌ OK. 13. WybraĂŚ 1 Average (temperatura Âœrednia) lub 2 First Good (pierwsza dobra) w celu okreÂœlenia zmiennej procesowej Hot Backup. 14. Po prze³šczeniu sterowania w pĂŞtli na sterowanie automatyczne nacisnšÌ OK. Informacje na temat wykorzystania funkcji Hot Backup przy wspó³pracy z konwerterem HART Tri-Loop podano na stronie 3-24. AMS W przypadku AMS naleÂży skonfigurowaĂŚ kaÂżdy z czujnikĂłw oddzielnie. KliknšÌ prawym klawiszem myszy na urzšdzenie i wybraĂŚ “Configuration.” WybraĂŚ “Configure Hot Backup.” PostĂŞpowaĂŚ zgodnie z kolejnymi krokami kreatora. Alarm niestabilnoÂœci (Drift Alert Configuration) SkrĂłt HART

1, 3, 3, 5

Funkcja Drift Alert umoÂżliwia takš konfiguracjĂŞ przetwornika, aby wysyÂłaÂł komunikat HART lub generowaÂł analogowy stan alarmowy w przypadku, gdy ró¿nica odczytĂłw z czujnika 1 i 2 przekroczy okreÂœlonš wartoÂœĂŚ. Funkcja ta jest przydatna w aplikacjach, gdzie pomiaru tej samej temperatury procesowej wykonuje siĂŞ przy uÂżyciu dwĂłch czujnikĂłw lub czujnika podwĂłjnego. Przy uaktywnieniu funkcji alarmu niestabilnoÂœci uÂżytkownik musi zdefiniowaĂŚ maksymalnš dopuszczalnš ró¿nicĂŞ odczytĂłw z czujnika 1 i 2. JeÂœli wartoÂœĂŚ ta zostanie przekroczona, to wysyÂłany jest komunikat ostrzegawczy HART. UÂżytkownik ma moÂżliwoÂœĂŚ wyboru opcji, w ktĂłrej przetwornik generuje analogowy sygnaÂł alarmowy po detekcji ró¿nicy wskazaĂą czujnikĂłw. UWAGA Alarm niestabilnoÂœci nie moÂże byĂŚ uaktywniony, jeÂœli aktywna jest funkcja Hot Backup. OstrzeÂżenie o alarmie pÂłyniĂŞcia moÂże byĂŚ wykorzystywane jednoczeÂœnie z funkcjš Hot Backup. Szczegó³owe informacje o funkcji Hot Backup podano na stronie 3-12. 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P W celu skonfigurowania i uaktywnienia alarmu niestabilnoÂœci w przetworniku Model 3144P naleÂży wykonaĂŚ poniÂższš procedurĂŞ: 1. Pod³šczyĂŚ do przetwornika dwa oddzielna czujniki dowolnych typĂłw w sposĂłb pokazany na ilustracji 2-12 na stronie 2-16. 2. Z ekranu Home wybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 1 Variable Mapping, 5 Variable Re-map w celu przypisania zmiennych do g³ównej, drugiej, trzeciej i czwartej zmiennej procesowej. Komunikator wyÂœwietla kolejno menu dla PV, SV, TV i QV. 3. WybraĂŚ PV, SV, TV i QV w dowolny sposĂłb. 4. Po sprawdzeniu poprawnoÂœci przypisania zmiennych wybraĂŚ OK. 5. Po prze³šczeniu sterowania urzšdzeĂą w pĂŞtli na sterowanie automatyczne wybraĂŚ OK i wybraĂŚ HOME w celu powrotu do ekranu Home. 6. Z ekranu Home wybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 2 Sensor Configuration, 1 Change type and Conn, 3 Sensor 1 Setup w celu skonfigurowania czujnika 1. 7. PodaĂŚ typ czujnika, liczbĂŞ przewodĂłw, tÂłumienie i jednostki dla czujnika 1. 8. WybraĂŚ SEND, aby zapisaĂŚ nowe dane w przetworniku i nacisnšÌ HOME w celu powrotu do ekranu Home. 9. PowtĂłrzyĂŚ kroki 6 - 8 dla czujnika 2 wybierajšc 4 Sensor 2 Setup. 10. Z ekranu Home wybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 3 Dual-Sensor Configuration, 5 Drift Alert w celu przygotowania przetwornika do uaktywnienia alarmu niesprawnoÂœci. 11. WybraĂŚ 2 Drift Limit. WprowadziĂŚ maksymalnš dopuszczalnš ró¿nicĂŞ wskazaĂą czujnika 1 i czujnika 2. 12. WybraĂŚ 3 Drift Damping i wprowadziĂŚ wartoÂœĂŚ tÂłumienia. WartoÂœĂŚ musi zawieraĂŚ siĂŞ miĂŞdzy 0 i 32 sekundy 13. WybraĂŚ 1 Drift Alert Option i wybraĂŚ Enable Alarm (uaktywnienie alarmu) lub tylko Warning (ostrzeÂżenie). 14. WybraĂŚ SEND w celu zapisania nastaw parametrĂłw w pamiĂŞci przetwornika. UWAGA Uaktywnienie funkcji alarmu niestabilnoÂœci (krok 13) umoÂżliwi wysÂłanie komunikatu HART, jeÂœli zostanie przekroczona dopuszczalna ró¿nica wskazĂą przez czujnik 1 i 2. JeÂœli przetwornik ma wygenerowaĂŚ analogowy sygnaÂł alarmowy w momencie detekcji alarmu niestabilnoÂœci to wybraĂŚ Alarm w kroku 13. Alarm niestabilnoÂœci nie moÂże byĂŚ uaktywniony, gdy aktywna jest funkcja Hot Backup. AMS W przypadku AMS naleÂży skonfigurowaĂŚ kaÂżdy z czujnikĂłw oddzielnie. Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Dual Sensor (podwĂłjny czujnik) w celu skonfigurowania alarmu pÂłyniĂŞcia. W oknie Drift Alert, uaktywniĂŚ opcjĂŞ Drift Alert Option. WprowadziĂŚ DrftLm limit (dopuszczalna ró¿nica) i wybraĂŚ jednostki (Drift Limit Units). OkreÂœliĂŚ tÂłumienie, jeÂœli jest to konieczne. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

KONFIGURACJA WYJÂŒĂ† URZÂĽDZENIA

Model 3144P Konfiguracja wyjÂœcia obejmuje zakres zmiennej procesowej, konfiguracjĂŞ alarmĂłw i nasycenia, wyjÂœcia HART i wskaÂ&#x;nika LCD. WartoÂœci graniczne zmiennej procesowej (PV Range Values) SkrĂłt HART

1, 3, 4, 1

Opcje PV URV i PV LRV, w menuPV Range Values, umoÂżliwiajš uÂżytkownikowi nastawĂŞ dolnej i gĂłrnej wartoÂœci granicznej przetwornika zgodnš z oczekiwanymi zmianami zmiennej procesowej. Dopuszczalne wartoÂœci graniczne podano w tabeli A-2 na stronie A-5. Zakres przewidywanych odczytĂłw okreÂœlony jest przez dolnš wartoÂœĂŚ granicznš (Lower Range Value - LRV) i gĂłrnš wartoÂœĂŚ granicznš (Upper Range Value URV). Zakres pomiarowy przetwornika moÂże byĂŚ zmieniany dowolnie czĂŞsto, tak by uwzglĂŞdniĂŚ zmieniajšce siĂŞ warunki procesowe. W menu PV Range Values naleÂży wybraĂŚ 1 PV LRV w celu zmiany dolnej wartoÂœci granicznej lub 2 PV URV w celu zmiany gĂłrnej wartoÂœci granicznej. Zakres pomiarowy powinien byĂŚ zgodny z oczekiwanym zakresem zmian zmiennej procesowej, gdyÂż zwiĂŞksza to jakoÂœĂŚ pomiarĂłw przetwornika oraz dokÂładnoÂœĂŚ pomiarĂłw. Zmiany zakresu nie naleÂży myliĂŚ z kalibracjš cyfrowš. ChociaÂż zmiana zakresu pomiarowego dopasowuje sygnaÂł wejÂœciowy czujnika do sygnaÂłu wyjÂœciowego 4-20 mA, tak jak w konwencjonalnej kalibracji, to nie zmienia ona interpretacji sygnaÂłu wejÂœciowego przez przetwornik. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Analog Output. W oknie Analog Input Range, wprowadziĂŚ URV i LRV. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). TÂłumienie zmiennej procesowej (Process Variable Damping) SkrĂłt HART

1, 3, 4, 1, 3

Opcja PV Damp zmienia odpowiedÂ&#x; przetwornika na szybkie zmiany sygnaÂłu wejÂœciowego. OkreÂœlenie wÂłaÂœciwej wartoÂœci tÂłumienia zaleÂży od wymaganego czasu odpowiedzi przetwornika, stabilnoÂœci sygnaÂłu oraz innych wymagaĂą dotyczšcych dynamiki pĂŞtli sterujšcej. DomyÂœlna nastawa staÂłej tÂłumienia wynosi 5.0 sekund i moÂże byĂŚ zmieniana w zakresie od 0 do 32 sekund. Wybrana wartoÂœĂŚ tÂłumienia wpÂływa na czas odpowiedzi przetwornika. JeÂœli wybrano zero, to funkcja tÂłumienia jest wy³šczona i sygnaÂł wyjÂœciowy przetwornika reaguje tak szybko na zmianĂŞ sygnaÂłu wejÂœciowego, jak pozwala algorytm pomiaru temperatury przez czujnik. ZwiĂŞkszenie wartoÂœci tÂłumienia zwiĂŞksza czas odpowiedzi przetwornika. Przy aktywnym tÂłumieniu, sygnaÂł wyjÂœciowy przetwornika w chwili (t) bĂŞdzie wyznaczona z nastĂŞpujšcego rĂłwnania: Output(t) = Input(ts) – De(–t/tÂłumienie) D = zmiana sygnaÂłu wejÂœciowego w chwili t = 0 SygnaÂł wyjÂœciowy z przetwornika, po skoku sygnaÂłu wejÂœciowego podš¿a za nim (zgodnie z powyÂższym rĂłwnaniem) modyfikujšc swojš wartoÂœĂŚ o okoÂło 63% wielkoÂœci tego skoku czasie rĂłwnym staÂłej tÂłumienia.
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Na przykÂład, tak jak pokazano na ilustracji 3-2, jeÂœli nastšpi szybka zmiana temperatury od 100 do 110 stopni i tÂłumienie ma wartoÂœĂŚ 5.0 sekund, to przetwornik oblicza i generuje nowy odczyt co 500 ms korzystajšc z powyÂższego rĂłwnania. Po 5 sekundach sygnaÂł wyjÂœciowy bĂŞdzie rĂłwny 106.3 stopnia lub 63% zmiany sygnaÂłu wejÂœciowego i bĂŞdzie zbliÂżaÂł siĂŞ do wartoÂœci rzeczywistej zgodnie z podanym rĂłwnaniem.

SygnaÂł wejÂœciowy SygnaÂł wyjÂœciowy

A#

63% sygnaÂłu wyjÂœciowego

Temperatura

Ilustracja 3-2. Zmiana sygnaÂłu wejÂœciowego i wyjÂœciowego w czasie przy tÂłumieniu ustawionym na piĂŞĂŚ sekund.

Czas (sekundy)

AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). JeÂœli jako zmienna g³ówna wybrano czujnik 1, to wybraĂŚ zakÂładkĂŞ Sensor 1. •

Snr1 damp

ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). WartoÂœci poziomĂłw alarmowych i nasycenia (Alarm and Saturation) SkrĂłt HART

1, 3, 4, 2

Funkcja Alarm/Saturation umoÂżliwia przeglšd nastaw alarmĂłw (Hi lub Low). Funkcja ta umoÂżliwia rĂłwnieÂż zmianĂŞ wartoÂœci poziomĂłw alarmowych i nasycenia. W celu zmiany ich wartoÂœci naleÂży wybraĂŚ 1 Low Alarm (stan alarmowy niski), 2 High Alarm (stan alarmowy wysoki), 3 Low Sat. (stan nasycenia niski) lub 4 High Sat (stan nasycenia wysoki). WprowadziĂŚ ¿šdanš wartoÂœĂŚ, ktĂłra musi zawieraĂŚ siĂŞ w nastĂŞpujšcych granicach: •

Stan alarmowy niski musi zawieraĂŚ siĂŞ miĂŞdzy 3.50 i 3.75 mA

•

Stan alarmowy wysoki musi zawieraĂŚ siĂŞ miĂŞdzy 21.0 and 23.0 mA

Stan nasycenia niski musi zawieraÌ siê miêdzy niskim stanem alarmowym plus 0.1 mA a 3.9 mA. Przyk³ad: Stan alarmowy niski 3.7 mA. Tak wiêc stan nasycenia niski musi byÌ nastêpujšcy: 3.8 ≤ S ≤ 3.9 mA. Stan nasycenia wysoki musi zawieraÌ siê miêdzy 20.5 mA a wysokim stanem alarmowym minus 0.1 mA. Przyk³ad: Stan alarmowy wysoki 20.8 mA. Tak wiêc stan nasycenia wysoki musi byÌ nastêpujšcy: 20.5 ≤ S ≤ 20.7 mA. 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Fabryczne ustawienia poziomĂłw mogš byĂŚ 1 Rosemount lub 2 NAMUR compliant (zgodne z normš NAMUR). WykorzystaĂŚ prze³šcznik wyboru poziomu alarmowego na pÂłytce elektroniki (patrz “Lokalizacja prze³šcznika” na stronie A-7) wybierajšc stan alarmowy niski lub wysoki. AMS W AMS skonfigurowaĂŚ kaÂżdy z czujnikĂłw oddzielnie. Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Analog Ouput. W oknie Alarm, wprowadziĂŚ poziomy alarmowe i nasycenia wysokie i niskie. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). W celu wyboru poziomĂłw zgodnych ze standardem Rosemount lub NAMUR NE43 naleÂży: Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ “Configuration.” WybraĂŚ “Alarm Configuration”, a nastĂŞpnie “Alarm Configuration” i “Preset alarm levels.” PostĂŞpowaĂŚ zgodnie z kolejnymi krokami kreatora. WyjÂœcie (HART Output) SkrĂłt HART

1, 3, 4, 3

Funkcja HART Output umoÂżliwia zmianĂŞ adresu sieciowego, okreÂœliĂŚ wymaganš liczbĂŞ nag³ówkĂłw, zainicjowaĂŚ tryb nadawania lub zmieniĂŚ opcje trybu nadawania. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ HART, aby skonfigurowaĂŚ pracĂŞ sieciowš i tryb nadawania. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). Opcje wskaÂ&#x;nika LCD (LCD Meter Options) SkrĂłt HART

1, 3, 4, 4

Opcja LCD Meter Option okreÂœla ustawienia wskaÂ&#x;nika LCD, miĂŞdzy innymi jednostki i poÂłoÂżenie kropki dziesiĂŞtnej. Nastawy wskaÂ&#x;nika naleÂży zmieniĂŚ w celu wybrania wÂłaÂœciwej konfiguracji parametrĂłw przy jego montaÂżu lub zmianie konfiguracji. Przetworniki dostarczane bez wskaÂ&#x;nika sš dostarczane z parametrem konfiguracyjnym ustawionym na “Not used.” W celu zmiany parametrĂłw wyÂœwietlacza naleÂży wykonaĂŚ poniÂższš procedurĂŞ: 1. Z ekranu HOME wybraĂŚ kolejno 1 Device Setup (konfiguracja urzšdzenia), 3 Configuration (konfiguracja), 4 Dev Output Config (konfiguracja wyjÂœcia), 4 LCD Meter Options (opcje wskaÂ&#x;nika) i 1 Meter Config (konfiguracja wskaÂ&#x;nik). 2. WybraĂŚ ¿šdane opcje konfiguracji. 3. NacisnšÌ F4, '06'4 a nastĂŞpnie F2, 5'0&, aby przesÂłaĂŚ informacje do przetwornika. WskaÂ&#x;nik LCD wyÂœwietlaÂł bĂŞdzie kolejno wybrane w kroku 2 sygnaÂły wyjÂœciowe. Aby zmieniĂŚ poÂłoÂżenie kropki dziesiĂŞtnej wykonaĂŚ poniÂższe kroki: 1. Z ekranu HOME wybraĂŚ kolejno 1 Device Setup, 3 Configuration, 3 Dev Output Config, 4 LCD Meter Options i 1 Meter Decimal Pt (poÂłoÂżenie kropki dziesiĂŞtnej). 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P 2. WybraĂŚ z Floating Precision (poÂłoÂżenie zmienne) lub One-, Two-, Three-, or Four-Digit Precision (dokÂładnoÂœĂŚ 1, 2, 3 lub 4 cyfr) naciskajšc F4, '06'4, a nastĂŞpnie F2, 5'0& przesÂłaĂŚ informacje do przetwornika. Aby wyÂœwietliĂŚ lub wygasiĂŚ wykres sÂłupkowy wykonaĂŚ poniÂższe kroki: 1. Z ekranu HOME wybraĂŚ 1 Device Setup, 3 Configuration, 4 Dev Output Configuration, 4 LCD Meter options, 3 Meter bar graph (wskaÂ&#x;nik sÂłupkowy). 2. Aby wyÂœwietliĂŚ wykres sÂłupkowy nacisnšÌ F4, Enter. NacisnšÌ F2, aby przesÂłaĂŚ informacje do przetwornika. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Device. W oknie LCD Meter, okreÂœliĂŚ Meter Config (konfiguracja), Meter Decimal Pt (kropka dziesiĂŞtna) i Meter Bar Graph (wykres sÂłupkowy). ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5).

INFORMACJE O URZÂĽDZENIU

DostĂŞp do zmiennych konfiguracyjnych przetwornika uzyskuje siĂŞ wykorzystujšc komunikator HART lub inne urzšdzenie komunikacyjne. PoniÂżej przedstawiono opis zmiennych informacyjnych. Obejmujš one parametry definiujšce przetwornik, zmienne nastawiane fabrycznie oraz inne informacje. Przy kaÂżdym z paramterĂłw podano jego opis oraz wÂłaÂœciwy skrĂłt klawiszowy. Oznaczenie projektowe (Tag) SkrĂłt HART

1, 3, 5, 1

Zmienna Tag (oznaczenie projektowe) jest najprostszym sposobem identyfikacji i rozró¿niania przetwornikĂłw przy pracy sieciowej. Zmienna ta sÂłuÂży do oznaczenia elektronicznego przetwornika zgodnie z wymaganiami aplikacji. Oznaczenie projektowe jest automatycznie wyÂœwietlane na ekranie komunikatora HART, gdy pod³šczony jest on do przetwornika przy w³šczeniu zasilania. Oznaczenie projektowe moÂże skÂładaĂŚ siĂŞ maksymalnie z oÂœmiu znakĂłw i nie ma Âżadnego wpÂływu na wartoÂœĂŚ zmiennej procesowej. Data (Date) SkrĂłt HART

1, 3, 5, 2

Date (data) jest zmiennš definiowanš przez u¿ytkownika, która powinna zawieraÌ datê ostatniej zmiany konfiguracji przetwornika. Data nie ma ¿adnego wp³ywu na dzia³anie przetwornika i komunikatora HART. Opis (Descriptor) Skrót HART

1, 3, 5, 3

Zmienna Descriptor (opis) stanowi dÂłuÂższš nazwĂŞ elektronicznš konkretnego urzšdzenia niÂż jego numer. Opis moÂże skÂładaĂŚ siĂŞ maksymalnie z szesnastu znakĂłw i nie ma Âżadnego wpÂływu na wartoÂœĂŚ zmiennej procesowej, dziaÂłanie przetwornika i komunikatora HART. Komunikat (Message) SkrĂłt HART

1, 3, 5, 4

Zmienna Message (komunikat) gwarantuje dok³adn¹ identyfikacjê przetwornika przy pracy sieciowej. Komunikat mo¿e sk³adaæ siê z 32 znaków 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P i jest przechowywany wraz z innymi danymi konfiguracyjnymi. Komunikat nie ma Âżadnego wpÂływu na dziaÂłanie przetwornika i komunikatora HART. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Device i wprowadziĂŚ dane alfanumeryczne. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5).

FILTROWANIE POMIARĂ“W

Filtr 50/60 Hz (50/60 Hz Filter) SkrĂłt HART

1, 3, 6, 1

Opcja 50/60 Hz Filter definiuje filtr elektroniczny wÂłaÂœciwy dla danej czĂŞstotliwoÂœci sieci zasilajšcej przetwornik. Odpowiednie ustawienie opcji umoÂżliwia tÂłumienie zak³óceĂą w pĂŞtli pomiarowej. MoÂżna wybraĂŚ opcje 60 Hz normal, 50 Hz normal, 60 Hz fast i 50 Hz fast (trybem domyÂœlnym jest tryb normalny). W wersji oprogramowania 5.3.4, nie jest moÂżliwy wybĂłr trybu szybkiego i po jego wyborze wyÂœwietlany bĂŞdzie tryb normalny. UWAGA W Âœrodowiskach o wysokim poziomie zak³óceĂą elektromagnetycznych zaleca siĂŞ wybĂłr trybu normalnego. Master Reset SkrĂłt HART

1, 2, 1, 3

Master Reset powoduje reset uk³adów elektronicznych bez wy³šczania zasilania przetwornika. Master reset ma taki sam skutek jak chwilowe wy³šczenie i ponowne w³šczenie zasilania. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraÌ “Diagnostics and Calibration”. WybraÌ “test,” a nastêpnie “Master Reset.” PostêpowaÌ zgodnie z kolejnymi krokami kreatora. Funkcja detekcji uszkodzonego czujnika (Intermittent Sensor Detect Skrót HART

1, 3, 6, 2

PoniÂższe kroki opisujš sposĂłb w³šczenia i wy³šczenia funkcji detekcji uszkodzonego czujnika (10 lub 1(( Przy pod³šczonym komunikatorze  Model 275 HART, naleÂży wpisaĂŚ wÂłaÂœciwy skrĂłt klawiszowy i wybraĂŚ 10 lub 1(( (10 jest dostawš domyÂœlnš). AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Electronics. W oknie Measurement Filtering Box skonfigurowaĂŚ funkcjĂŞ detekcji uszkodzonego czujnika. PostĂŞpowaĂŚ zgodnie z kolejnymi krokami kreatora. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5).
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P WartoÂœĂŚ progowa uszkodzenia czujnika (Intermittent Threshold SkrĂłt HART

1, 3, 6, 3

WartoÂœĂŚ progowa moÂże byĂŚ zmieniana o maksymalnie 0.2% od wartoÂœci nastawy fabrycznej. Wy³šczenie funkcji monitorowania rozwarcia czujnika (Intermittent Sensor Detect) OFF lub pozostawienie jej w³šczonej ON i zwiĂŞkszenie wartoÂœci granicznej poza podane wyÂżej granice nie wpÂływa na czas potrzebny czujnikowi do wygenerowania sygnaÂłu alarmu w przypadku detekcji rozwarcia czujnika. Przetwornik moÂże jednak wygenerowaĂŚ b³êdny odczyt temperatury na czas rĂłwny czasowi uaktualnienia pomiaru (patrz ilustracja 3-4 na stronie 3-23) rĂłwny wartoÂœci progowej (100% wartoÂœci dopuszczalnej czujnika jeÂœli funkcja monitorowania czujnika jest wy³šczona OFF). O ile nie jest ¿šdana ¿šdana szybka reakcja ukÂładu, to zaleca siĂŞ w³šczenie funkcji monitorowania czujnika ON i ustawienie wartoÂœci granicznej na 2%. 25 20

Stan alarmowy wysoki

15

Czujnik rozwarty

10

B³êdny sygnaÂł temperatury do wartoÂœci progowej w obu kierunkach (100% sygnaÂłu wyjÂœciowego jeÂœli funkcja monitorowania jest wy³šczona) jest moÂżliwy, gdy nastšpi detekcja rozwartego czujnika.

5 0 0

0.2

0.4

0.6 0.8 1.0 Czas (sekundy)

1.2

1.4

A

SygnaÂł wyjÂœciowy przetwornika (mA)

Ilustracja 3-3. Reakcja przetwornika na rozwarcie czujnika (trzy przypadki)

1.6

Funkcja monitorowania czujnika (funkcja zaawansowana) Funkcja monitorowania czujnika ma na celu ochronĂŞ przed impulsami zmian temperatury spowodowanymi przerywanš pracš czujnika (przerywana praca czujnika to praca, gdy rozwarcie czujnika trwa krĂłcej niÂż czas uaktualniania pomiaru). Przy dostawie przetwornik ma w³šczonš ON funkcjĂŞ monitorowania czujnika i wartoÂœĂŚ progowš ustawionš na 0.2% szerokoÂœci zakresu wyjÂœciowego. Przy wykorzystaniu komunkatora HART moÂżna funkcjĂŞ w³šczaĂŚ i wy³šczaĂŚ i ustawiaĂŚ wartoÂœĂŚ progowš w zakresie od 0 do 100% szerokoÂœci zakresu wyjÂœciowego. Zachowanie przetwornika przy funkcji monitorowania w³šczonej Przy w³šczonej funkcji monitorowania ON czujnika moÂżliwa jest eliminacja pulsacji sygnaÂłu wyjÂœciowego spowodowanych przerywanš pracš czujnika. Zmiany temperatury procesowej ( ∆T) mniejsze od wartoÂœci progrowej bĂŞdš wpÂływaĂŚ w sposĂłb standardowy na sygnaÂł wyjÂœciowy. Zmiana temperatury ∆T o wartoÂœĂŚ wiĂŞkszš od wartoÂœci progowej powoduje uaktynienia algorytmu monitorowania czujnika. Rzeczywiste rozwarcie czujnika spowoduje przejÂœcie przetwornika do trybu alarmowego. WartoÂœĂŚ progowa powinna byĂŚ wybrana tak, by umoÂżliwiĂŚ wÂłaÂœciwš dla danej aplikacji fluktuacjĂŞ temperatury; wartoÂœĂŚ za duÂża umoÂżliwi zadziaÂłanie algorytmu monitorowania i odfiltrowania zak³óceĂą; wartoÂœĂŚ za maÂła bĂŞdzie powodowaĂŚ zbyt czĂŞste uaktywnienie algorytmu. Przy dostawie przetwornik ma wartoÂœĂŚ progowš ustawionš na 0.2% szerokoÂœci zakresu wyjÂœciowego.
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Zachowanie przetwornika przy funkcji monitorowania wy³šczonej OFF Przy wy³šczonej funkcji monitorowania czujnika OFF przetwornik generuje sygnaÂł wyjÂœciowy proporcjonalny do wszystkich zmian temperatury, nawet tych, bĂŞdšcych konsekwencjš chwilowych zak³óceĂą lub rozwarĂŚ czujnika. (Zachowanie czujnika jest rĂłwnowaÂżna ustawieniu wartoÂœci progowej na wartoÂœĂŚ 100%.) Nie bĂŞdzie wystĂŞpowaÂło opĂłÂ&#x;nienie reakcji sygnaÂłu wyjÂœciowego spowodowane monitorowaniem zachowania czujnika. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Electronics. W oknie Measurement Filtering Box skonfigurowaĂŚ wartoÂœĂŚ granicznš detekcji rozwarcia czujnika. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5). PominiĂŞcie rozwarcia czujnika (Open Sensor Holdoff SkrĂłt HART

1, 3, 6, 4

Funkcja Open Sensor Holdoff, przy normalnej nastawie, umoÂżliwia zwiĂŞkszenie odpornoÂœci przetwornika Model 3144P na zak³ócenia elektromagnetyczne. Funkcja realizowana jest programowo poprzez dodatkowš weryfikacjĂŞ stanu czujnika przed aktywacjš alarmu przez przetwornik. JeÂœli dodatkowe sprawdzenie nie potwierdza rozwarcia czujnika, alarm nie jest generowany przez przetwornik. W przypadku uÂżytkownikĂłw wymagajšcych szybszej detekcji rozwarcia czujnika przez Model 3144P, funkcja pomiĂŞcia rozwarcia czujnika moÂże byĂŚ ustawiona na krĂłtszy czas. Przy takim ustawieniu przetwornik zgÂłasza rozwarcie czujnika bez dodatkowego sprawdzenia. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ "Configuration Properties" (wÂłasnoÂœci konfiguracji). WybraĂŚ zakÂładkĂŞ Electronics. W oknie Measurement Filtering Box skonfigurowaĂŚ funkcjĂŞ Open Snsr Holdoff. ZapisaĂŚ wykonane zmiany (patrz rozdziaÂł “Zapis zmian dokonanych w AMS" na stronie 3-5).

DIAGNOSTYKA I OBSÂŁUGA

Test urzšdzenia (Test Device) Skrót HART

1, 2, 1

Opcja Test Device (test urzšdzenia) inicjuje procedurĂŞ testowš, bardziej wymagajšcš niÂż ta przeprowadzana stale przez przetwornik. Menu Test Device zawiera nastĂŞpujšce opcje: • 1 Loop test powoduje sprawdzenie ukÂładĂłw wyjÂœciowych przetwornika, integralnoÂœci pĂŞtli sygnaÂłowej oraz poprawnoÂœci dziaÂłania urzšdzeĂą rejestrujšcych lub pomiarowych pracujšcych w pĂŞtli sygnaÂłowej. •

2 Self Test inicjuje test samego przetwornika. W przypadku wykrycia b³êdĂłw wyÂœwietlane sš kody b³êdĂłw.

•

3 Master Reset wysy³a rozkaz g³ównego resetu (master teset), powoduje reset przetwornika i jego przetestowanie. Master reset ma taki sam skutek jak chwilowe wy³šczenie i ponowne w³šczenie zasilania.
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P •

4 Status zawiera wykaz b³êdów. ON wskazuje na problem, a OFF wskazuje na jego brak.

AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraÌ “Diagnostics and Calibration.” WybraÌ “Test” a nastêpnie “loop test,” “self test,” lub “master reset.” Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraÌ “status” w celu przejrzenia listy b³êdów. Test pêtli (Loop Test) Skrót HART

1, 2, 1, 1

Opcja Loop Test powoduje sprawdzenie ukÂładĂłw wyjÂœciowych przetwornika, integralnoÂœci pĂŞtli sygnaÂłowej oraz poprawnoÂœci dziaÂłania urzšdzeĂą rejestrujšcych lub pomiarowych pracujšcych w pĂŞtli sygnaÂłowej. Aby zainicjalizowaĂŚ test pĂŞtli naleÂży wykonaĂŚ nastĂŞpujšcš procedurĂŞ: 1. Do przetwornika pod³šczyĂŚ miernik referencyjny do zaciskĂłw testowych lub szeregowo w ukÂładzie zasilania w pĂŞtli sygnaÂłowej. 2. Z ekranu *1/' wybraĂŚ kolejno 1 Device Setup (konfiguracja urzšdzenia), 2 Diag/Serv (diagnostyka/obsÂługa), 1 Test Device (test urzšdzenia), 1 Loop Test (test pĂŞtli) przed wykonaniem testu pĂŞtli. Po prze³šczeniu sterowania w pĂŞtli na sterowanie automatyczne nacisnšÌ 1-. Komunikator wyÂœwietli menu testu (loop test menu). 3. WybraĂŚ poziom sygnaÂłu analogowego, ktĂłry ma wygenerowaĂŚ przetwornik. Po zapytaniu %*115'#0#.1)176276 wybraĂŚ 1 4mA, 2 20mA lub wybraĂŚ 4 Other (inna) aby rĂŞcznie wpisaĂŚ wartoÂœĂŚ z przedziaÂłu 4 - 20 mA. 4. SprawdziĂŚ, czy pod³šczony w pĂŞtli miernik referencyjny wskazuje ¿šdanš wartoÂœĂŚ pršdu. JeÂœli odczyt jest inny, to albo ukÂłady wyjÂœciowe przetwornika wymagajš kalibracji cyfrowej, albo miernik jest niesprawny. Po zakoĂączeniu procedury testowej, komunikator powraca do ekranu testu pĂŞtli, co umoÂżliwia wybĂłr innej wartoÂœci sygnaÂłu wyjÂœciowego. W celu zakoĂączenia testu pĂŞtli wybraĂŚ 5 End i nacisnšÌ Enter. Komunikator wyÂœwietli menu testu urzšdzenia. Przetwornik moÂże symulowaĂŚ warunki alarmowe w oparciu o nastawy sprzĂŞtowe i programowe. Aby zainicjowaĂŚ symulacjĂŞ alarmu naleÂży wykonaĂŚ nastĂŞpujšcš procedurĂŞ: 1. Z ekranu Home wybraĂŚ kolejno 1 Device Setup, 2 Diag/Serv, 1 Test Device, 1 Loop Test, 3 Simulate Alarm. 2. Przetwornik wyÂœwietli alarm w sposĂłb zdefiniowany przez nastawy. 3. W celu powrotu do standardowej pracy przetwornika wybraĂŚ 5 End. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ “Diagnostics and Calibration.” WybraĂŚ “Test” a nstĂŞpnie “Loop Test.” PostĂŞpowaĂŚ zgodnie z kolejnymi krokami kreatora. Przed powrotem przetwornika do standardowej pracy naleÂży wy³šczyĂŚ test pĂŞtli. Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ “Diagnostics and Calibration.” WybraĂŚ “Test”, a nastĂŞnie “Loop Test.” PostĂŞpowaĂŚ zgodnie z kolejnymi krokami kreatora. Z ekranu loop test wizard wybraĂŚ “END.” WyÂœwietlony zostanie komunikat informujšcy o powrocie do normalnej pracy przetwornika. 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

PRACA SIECIOWA

Model 3144P Praca sieciowa oznacza pod³šczenie kilku przetwornikĂłw do jednej linii komunikacyjnej. Komunikacja miĂŞdzy systemem zarzšdzajšcym a przetwornikami odbywa siĂŞ w sposĂłb cyfrowy, przy niekatywnych sygnaÂłach analogowych z przetwornikĂłw. WiĂŞkszoÂœĂŚ przetwornikĂłw Rosemount moÂże pracowaĂŚ w sieci. Protokó³ HART umoÂżliwia pod³šczenie maksymalnie 15 przetwornikĂłw do pojedynczej skrĂŞtki przewodĂłw. Instalacja sieciowa wymaga uwzglĂŞdnienia czĂŞstotliwoÂœci pomiarĂłw kaÂżdego z przetwornikĂłw, typĂłw przetwornikĂłw oraz dÂługoÂœci przewodĂłw komunikacyjnych. KaÂżdy z przetwornikĂłw jest identyfikowany przez swĂłj adres (1–15) i odpowiada na rozkazy zdefiniowane w protokole HART.

Ilustracja 3-4. Schemat typowego po³šczenia sieciowego

Impedancja zasilacza Zasilacz

4–20 mA

250 â„Ś

Komunikator HART Komputer lub DCS

Interfejs HART

Przetworniki 3144P HART

Na ilustracji 3-4 przedstawiono schemat typowego po³šczenia sieciowego. Schematu tego nie naleÂży traktowaĂŚ jako schematu do wykonania instalacji kablowej. Szczegó³owe informacje na temat pracy sieciowej moÂżna uzyskaĂŚ w biurze przedstawicielskim Emerson Process Management. Komunkator Model 275 HART umoÂżliwia testowanie, konfiguracjĂŞ i formatowanie przetwornikĂłw Model 3144P pracujšcych w sieci w sposĂłb identyczny jak przy po³šczeniu bezpoÂœrednim. UWAGA Przetworniki Model 3144P majš fabrycznie ustawiony adres sieciowy 0, co umoÂżliwia im pracĂŞ jednostanowiskowš z sygnaÂłem wyjÂœciowym 4–20 mA. Uaktywnienie komunikacji sieciowej polega na zmianie adresu sieciowego na dowolny z zakresu od 1 do 15. Taka zmiana powoduje zablokowanie sygnaÂłu analogowego na poziomie 4 mA. Zablokowaniu ulega rĂłwnieÂż tryb alarmowy wyjÂœcia pršdowego. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ “Configuration Properties”. WybraĂŚ zakÂładkĂŞ “HART” i okreÂœliĂŚ adres sieciowy.
Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

PRZYGOTOWANIE PRZETWORNIKA DO WSPĂ“ÂŁPRACY Z KONWERTERM HART TRI-LOOP

Model 3144P Przygotowanie przetwornika Model 3144P do wspó³pracy z konwerterm Model 333 HART Tri-Loop obejmuje wybĂłr trybu nadawania (Burst Mode) oraz okreÂœlenie kolejnoÂœci nadawania zmiennych procesowych. W trybie nadawania przetwornik wysyÂła cyfrowe dane wykorzystujšc wyjÂœcie analogowe. Konwerter HART Tri-Loop generuje oddzielne analogowe sygnaÂły pršdowe 4–20 mA dla zmiennych procesowych: • G³ównej (PV) •

Drugiej (SV)

•

Trzeciej (TV)

•

Czwartej (QV)

JeÂœli przetwornik Model 3144P wspó³pracuje z konwerterm HART Tri-Loop, to naleÂży zdefiniowaĂŚ funkcje ró¿nicy temperatur, temperatury Âœredniej, pierwszej dobrej temperatury, alarmu pÂłyniĂŞcia czujnika i Hot Backup, jeÂœli sš wykorzystywane. UWAGA PoniÂższe procedury zakÂładajš, Âże czujnik i przetwornik sš pod³šczone, zasilane i dziaÂłajš prawidÂłowo, a w pĂŞtli pršdowej pod³šczony jest komunikator HART Model 275 HART. Informacje na temat komunikatora moÂżna znaleÂ&#x;ĂŚ na stronie 2-2. WybĂłr trybu nadawania W celu wyboru trybu nadawania naleÂży wykonaĂŚ poniÂższš procedurĂŞ. 1. Z poziomu menu (ekranu) Home, wybraĂŚ 1 Device setup (konfiguracja urzšdzenia), 3 Configuration (konfiguracja), 3 HART output (wyjÂœcie HART), 4 Burst option (tryb nadawania) aby skonfigurowaĂŚ przetwornik do trybu nadawania 3 (burst command 3). Komunikator wyÂœwietli ekran wyboru opcji trybu nadawania (Burst option screen). 2. WybraĂŚ Process vars/crnt (zmienne procesowe). Komunikator powrĂłci do ekranu konfiguracji sygnaÂłu HART (HART output screen). 3. WybraĂŚ 3 Burst mode (tryb nadawania) w celu uaktywnienia trybu nadawania. Komunikator wyÂœwietli ekran trybu nadawania (Burst Mode screen). 4. WybraĂŚ 1P w celu uaktywnienia trybu nadawania. Komunikator powrĂłci do ekranu konfiguracji sygnaÂłu HART (HART output screen). 5. WybraĂŚ 5GPF w celu zapisania nowej konfiguracji w pamiĂŞci przetwornika. WybĂłr kolejnoÂœci nadawania zmiennych procesowych W celu wyboru kolejnoÂœci nadawania zmiennych procesowych naleÂży wykonaĂŚ poniÂższš procedurĂŞ. 1. Z poziomu menu (ekranu) Home, wybraĂŚ 3 Configuration (konfiguracja), 1 Variable Mapping (przypisanie zmiennych), 5 Variable Remapping (zmiana przypisania zmiennych). WybraĂŚ 1- w celu prze³šczenia na sterowanie rĂŞczne w pĂŞtli pršdowej. Komunikator wyÂœwietli ekran g³ównej zmiennej procesowej (Primary Variable screen). 2. WybraĂŚ zmiennš, ktĂłra ma byĂŚ nadawana jako g³ówna zmienna procesowa 5GNGEV28. 3. PowtĂłrzyĂŚ kork 2 dla SV, TV i QV. Komunikator wyÂœwietli ekran przypisania zmiennych procesowych (Variable mapping screen). 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P 4. WybraĂŚ 1- w celu zaakceptowania przypisania zmiennych lub #DQTV w celu przerwania caÂłej procedury przypisania. UWAGA KolejnoÂœĂŚ przypisania zmiennych w przetworniku musi byĂŚ identyczna jak w konwerterze HART Tri-Loop. 5. WybĂłr 1- powoduje prze³šczenie sterowania pĂŞtlš na sterowanie automatyczne. AMS Prawym klawiszem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ “Configuration”. WybraĂŚ “Set Variable Mapping” . PostĂŞpowaĂŚ zgodnie z kolejnymi krokami kreatora przypisania zmiennych. Funkcje specjalne Przed rozpoczĂŞciem wspó³pracy miĂŞdzy przetwornikiem Model 3144P z dwoma czujnikami i konwerterem HART Tri-Loop naleÂży zdefiniowaĂŚ funkcje ró¿nicy temperatur, temperatury Âœredniej, pierwszej dobrej temperatury, alarmu pÂłyniĂŞcia czujnika i Hot Backup, jeÂœli sš wykorzystywane.. Pomiary ró¿nicy temperatur W celu uaktywnienia pomiarĂłw ró¿nicy temperatur w przetworniku Model 3144P wspó³pracujšcym z konwerterem HART Tri-Loop, naleÂży skalibrowaĂŚ punkty graniczne zakresu pomiarowego wÂłaÂœciwego kanaÂłu w konwerterze HART Tri-Loop aby obejmowaÂł on zero. Na przykÂład, jeÂœli druga zmienna ma reprezentowaĂŚ ró¿nicĂŞ temperatur, to naleÂży skonfigurowaĂŚ w sposĂłb wÂłaÂœciwy przetwornik (patrz “WybĂłr kolejnoÂœci zmiennych procesowych” na stronie 3-24) i skalibrowaĂŚ wÂłaÂœciwy kanaÂł konwertera HART Tri-Loop tak, by jeden z punktĂłw granicznych zakresu pomiarowego byÂł ujemny a drugi dodatni. Hot Backup W celu uaktywnienia funkcji Hot Backup przetwornika Model 3144P wspó³pracujšcego z konwerterem HART Tri-Loop, w pierwszej kolejnoÂœci naleÂży sprawdziĂŚ zgodnoÂœĂŚ jednostek czujnika i konwertera HART Tri-Loop. MoÂżliwa jest dowolna kombinacja czujnikĂłw rezystancyjnych i termoelektrycznych, jeÂœli tylko jednostki sš zgodne z wybranymi w konwerterze HART Tri-Loop. Wykorzystanie konwertera HART Tri-Loop do detekcji pÂłyniĂŞcia czujnika Przetwornik Model 3244MV generuje sygnaÂł HART rĂłwnieÂż w przypadku uszkodzonego czujnika. Konwerter HART Tri-Loop moÂże zostaĂŚ tak skonfigurowany, by generowaÂł sygnaÂł analogowy, ktĂłry moÂże byĂŚ zinterpretowany przez system sterowania jako sygnaÂł uszkodzenia czujnika. W celu skonfigurowania konwertera HART Tri-Loop do sygnalizacji awarii czujnika naleÂży wykonaĂŚ poniÂższš procedurĂŞ. 1. SkonfigurowaĂŚ przetwornik Model 3244MV w sposĂłb przedstawiony w tabeli poniÂżej. . Zmienna PV SV TV QV

Przypisanie Czujnik 1 lub temperatura Âœrednia Czujnik 2 Ró¿nica temperatur Dowolne 


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P 2. SkonfigurowaĂŚ Channel 1 konwertera HART Tri-Loop jako TV (ró¿nica temperatur). JeÂ&#x153;li czujnik ulegnie uszkodzeniu, to sygnaÂł wyjÂ&#x153;ciowy bĂŞdzie miaÂł wartoÂ&#x153;ĂŚ +9999 lub Â&#x2013;9999 (wysoki lub niski poziom nasycenia), w zaleÂżnoÂ&#x153;ci od ustawienia zwory poziomu alarmu (Patrz Â&#x201C;Prze³šczniki wyboru poziomu alarmowego i zabezpieczeniaÂ&#x201D; na stronie 2-5). 3. Dla Channel 1 wybraĂŚ jednostki temperatury takie same, jak dla ró¿nicy temperatur w przetworniku. 4. OkreÂ&#x153;liĂŚ zakres pomiary dla TV na przykÂład Â&#x2013;100 do 100 °C. JeÂ&#x153;li zakres jest duÂży, to pÂłyniĂŞcie czujnika o kilka stopni stanowi jedynie maÂły procent zakresu pomiaropwego. JeÂ&#x153;li uszkodzeniu ulegnie czujnik 1 lub czujnik 2, to wartoÂ&#x153;ĂŚ TV bĂŞdzie +9999 (wysoki stan nasycenia) lub Â&#x2013; 9999 (niski stan nasycenia). W naszym przykÂładzie, zero jest Â&#x153;rodkiem zakresu TV. JeÂ&#x153;li DT rĂłwne zero jest ustawione jako dolna wartoÂ&#x153;ĂŚ graniczna (4 mA), to sygnaÂł wyjÂ&#x153;ciowy moÂże przyjšÌ wartoÂ&#x153;ĂŚ dolnego nasycenia, gdy odczyt z czujnika 2 przekroczy wartoÂ&#x153;ĂŚ odczytu z czujnika 1. Umieszczenie zera w Â&#x153;rodku zakresu pomiarowego spowoduje, Âże standardowy sygnaÂł wyjÂ&#x153;ciowy bĂŞdzie miaÂł wartoÂ&#x153;ĂŚ w pobliÂżu 12 mA i nie bĂŞdzie opisanego wyÂżej problemu. 5. SkonfigurowaĂŚ system sterowania tak, by TV < Â&#x2013;100 °C lub TV > 100 °C wskazywaÂła na uszkodzenie czujnika, a na przykÂład TV â&#x2030;¤ Â&#x2013;3 °C lub TV â&#x2030;Ľ 3 °C wskazywaÂła na pÂłyniĂŞcie czujnika. Patrz ilustracja 3-5.

Ilustracja 3-5. Â&#x152;ledzenie pÂłyniĂŞcia czujnika oraz jego uszkodzenia przy wykorzystaniu ró¿nicy temperatur.

Uszkodzenie czujnika (Zwora wyboru poziomu alarmowrgo w pozycji HI)

RĂ&#x201C;ÂŻNICA TEMPERATUR

100 °C

PÂłyniĂŞcie czujnika

3 °C 0 °C Â&#x2013;3 °C PÂłyniĂŞcie czujnika

Â&#x2013;100 °C Uszkodzenie czujnika (Zwora wyboru poziomu alarmowrgo w pozycji LO)
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Rozdzia³ 4

Model 3144P

Obs³uga i konserwacja Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy . . . . . . . . . . strona 4-1 Kalibracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 4-2 Wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4-9 Monta¿ obudowy czêœci elektronicznej. . . . . . . . . . . . . . . strona 4-13 Komunikator Model 275 HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4-17 Oprogramowanie AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4-20 Zmienne AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4-20

INFORMACJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mog¹ wymagaæ zachowania szczególnych œrodków ostro¿noœci przez personel obs³ugi. Informacje dotycz¹ce czynnoœci mog¹cych stanowiæ zagro¿enie bezpieczeñstwa pracy oznaczono symbolem ostrze¿enia ( ). Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynnoœci nale¿y zapoznaæ siê z poni¿szymi ostrze¿eniami.

Ostrze¿enia OSTRZEŻENIE Wybuch mo¿e spowodowaæ œmieræ lub zranienie personelu: •

Nie wolno zdejmowaæ pokrywy g³ówki przy³¹czeniowej w atmosferze zagro¿onej wybuchem przy w³¹czonym zasilaniu elektrycznym.

•

Przed pod³¹czeniem komunikatora HART Model 275 w atmosferze zagro¿onej wybuchem nale¿y upewniæ siê, czy wszystkie urz¹dzenia pracuj¹ce w pêtli pr¹dowej zosta³y zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeñstwa lub przeciwwybuchowoœci.

•

Wymagania atestów przeciwwybuchowoœci s¹ spe³nione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy g³ówki przy³¹czeniowej s¹ dok³adnie dokrêcone.

Pora¿enie elektryczne mo¿e byæ przyczyn¹ œmierci lub zranienia personelu. Jeœli czujnik zainstalowany jest w pobli¿u Ÿróde³ wysokiego napiêcia, to w przypadku uszkodzenia lub nieprawid³owej instalacji, na przewodach i zaciskach przetwornika mo¿e wyindukowaæ siê wysokie napiêcie: •

Zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy kontakcie z przewodami i zaciskami.

Niezastosowanie siê do poni¿szych wskazówek mo¿e spowodowaæ œmieræ lub zranienie personelu obs³ugi: •

Prace instalacyjne mog¹ wykonywaæ tylko osoby odpowiednio przeszkolone.

Nieszczelnoœci mog¹ byæ przyczyn¹ œmierci lub zranienia personelu obs³ugi:

www.rosemount.com

•

Przed podaniem ciœnienia procesowego zainstalowaæ i dokrêciæ os³ony lub czujniki.

•

Nie wolno demontowaæ os³ony i czujnika podczas pracy instalacji technologicznej.


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P KALIBRACJA

Kalibracja przetwornika zwiêksza dok³adnoœæ dzia³ania systemu pomiarowego umo¿liwiaj¹c wykonanie korekcji do krzywej charakteryzacji fabrycznej w wyniku cyfrowej zmiany interpretacji przez przetwornik sygna³u wejœciowego z czujnika. Aby zrozumieæ funkcje kalibracji cyfrowych konieczne jest rozró¿nienie zasad dzia³ania przetworników smart i przetworników analogowych. Przetworniki smart s¹ charakteryzowane fabrycznie, dostarczane s¹ z zapisan¹ w pamiêci standardow¹ charakterystyk¹ czujnika. Przetwornik wykorzystuje te informacje do uzyskania zmiennej procesowej, zale¿nej od sygna³u z czujnika. Kalibracja cyfrowa umo¿liwia wprowadzenie korekcji do zapisanej fabrycznie krzywej charakteryzacji przez cyfrow¹ zmianê interpretacji przez przetwornik sygna³u z czujnika. Kalibracja przetwornika Model 3144P mo¿e obejmowaæ nastêpuj¹ce procedury: • Kalibracja cyfrowa wejœcia czujnika: cyfrowa zmiana interpretacji przez przetwornik sygna³u wejœciowego • Dopasowanie przetwornika i czujnika: generowanie specjalnej krzywej charakteryzuj¹cej konkretny czujnik, przy wykorzystaniu wspó³czynników Callendara-Van Dusena • Kalibracja cyfrowa wyjœcia: kalibracja sygna³u wyjœciowego przetwornika wzglêdem referencyjnej skali 4-20 mA • Kalibracja cyfrowa wyjœcia w innej skali: kalibracja sygna³u wyjœciowego przetwornika wzglêdem innej, referencyjnej skali wybranej przez u¿ytkownika.

Kalibracja cyfrowa przetwornika

Kalibracji cyfrowej czujnika nienale¿y myliæ ze zmian¹ zakresu. Mimo, ¿e funkcja zmiany zakresu dopasowuje sygna³ 4-20 mA do sygna³u wejœciowego czujnika - tak jak w tradycyjnej kalibracji - to nie wp³ywa na zmianê interpretacji przez przetwornik sygna³u wejœciowego. Podczas kalibracji mo¿na wykonaæ jedn¹ lub kilka procedur kalibracyjnych. Mog¹ byæ wykonane nastêpuj¹ce procedury kalibracyjne: • Kalibracja cyfrowa wejœcia czujnika • Dopasowanie przetwornika i czujnika • Kalibracja cyfrowa wyjœcia • Kalibracja cyfrowa wyjœcia w innej skali Kalibracja cyfrowa czujnika (Sensor Input Trim) Skrót HART

1, 2, 2, 1, 1

Funkcja Sensor Trim (kalibracja cyfrowa czujnika) umo¿liwia cyfrow¹ zmianê interpretacji przez przetwornik sygna³u wejœciowego, tak jak pokazano na ilustracji 4-1 na stronie 4-3. Kalibracja cyfrowa czujnika w jednostkach temperatury (°F, °C, °R, K) lub jednostkach sygna³u wejœciowego ( Ω, mV) gwarantuje dopasowanie systemu pomiarowego sk³adaj¹cego siê z czujnika i przetwornika do wymagañ konkretnej aplikacji przy wykorzystaniu Ÿród³a o znanej temperaturze. Kalibracja cyfrowa czujnika mo¿e byæ procedur¹ atestowania systemu lub stosowana w aplikacjach, które wymagaj¹ jednoczesnej kalibracji czujnika i przetwornika. Kalibracjê cyfrow¹ czujnika nale¿y wykonaæ wówczas, gdy wartoœæ zmiennej cyfrowej nie umo¿liwia uzyskania zgodnoœci z urz¹dzeniami dzia³aj¹cymi w instalacji technologicznej. Kalibracja cyfrowa czujnika powoduje kalibracjê czujnika i przetwornika w jednostkach temperatury lub jednostkach sygna³u wejœciowego. Jeœli Ÿród³o sygna³u wejœciowego nie ma certyfikatu NIST, to funkcja kalibracji cyfrowej czujnika powoduje utratê certyfikatu NIST systemu pomiarowego. 4-2


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

. Aplikacja: PrzesuniĂŞcie poziomu staÂłego Rozwišzanie: Kalibracja cyfrowa jednopunktowa Metoda: 1. Pod³šczyĂŚ czujnik do przetwornika. UmieÂ&#x153;ciĂŚ czujnik w kšpieli o staÂłej temperaturze z zakresu pomiarowego. 2. Przy uÂżyciu komunikatora Model 275 HART wprowadziĂŚ temperaturĂŞ kšpieli.

Metoda: 1. Pod³šczyĂŚ czujnik do przetwornika. UmieÂ&#x153;ciĂŚ czujnik w kšpieli o dolnej temperaturze granicznej. 2. Przy uÂżyciu komunikatora Model 275 HART wprowadziĂŚ temperaturĂŞ kšpieli. 3. PowtĂłrzyĂŚ dla gĂłrnego zakresu temperatur. Kalibracja cyfrowa dwupunktowa Rezystancja (omy)

Kalibracja cyfrowa jednopunktowa

Aplikacja: Przesuniêcie poziomu sta³ego i zmiana nachylenia Rozwišzanie: Kalibracja cyfrowa dwupunktowa

Rezystancja (omy)

Ilustracja 4-1. Kalibracja cyfrowa

Model 3144P

Temperatura

Temperatura

Krzywa pomiarowa przetwornika Krzywa pomiarowa aplikacji

W celu wykonania kalibracji cyfrowej czujnika naleÂży wykonaĂŚ poniÂższš procedurĂŞ: Kalibracja cyfrowa pojedynczego czujnika 1. Pod³šczyĂŚ urzšdzenie kalibracyjne lub czujnik do przetwornika. 2. Pod³šczyĂŚ komunikator do pĂŞtli sygnaÂłowej przetwornika. 3. Z ekranu Home wybraĂŚ kolejno 1 Device Setup (konfiguracja urzšdzenia), 2 Diag/Service (diagnostyka/serwis), 2 Calibration (kalibracja), 1 Sensor 1 Trim (kalibracja czujnika 1), 1 Sensor 1 inp trim (kalibracja wejÂ&#x153;cia czujnika 1). WybraĂŚ 1 Sensor 1 (czujnik 1). 4. WybraĂŚ Sensor 1. UWAGA Pojawi siĂŞ komunikat przypominajšcy o koniecznoÂ&#x153;ci prze³šczenia urzšdzeĂą pracujšcych w pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne (Set the Control Loop to Manual) (patrz Prze³šczenie pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne na stronie 2-2.) 5. Komunikator wyÂ&#x153;wietli zapytanie Â&#x201C;Are you using an active calibrator?Â&#x201D; (czy uÂżywany jest aktywny kalibrator?) a. WybraĂŚ Â&#x201C;NoÂ&#x201D;, jeÂ&#x153;li czujnik pod³šczony jest do przetwornika. b. WybraĂŚ Â&#x201C;YesÂ&#x201D;, jeÂ&#x153;li wykorzystywane jest urzšdzenie kalibracyjne. Nastšpi prze³šczenie przetworniak w tryb aktywnej kalibracji (Patrz Aktywny kalibrator i kompensacja EMF na stronie 4-5). Jest to bardzo waÂżne, jeÂ&#x153;li kalibrator wymaga staÂłego pršdu czujnika podczas kalibracji. JeÂ&#x153;li urzšdzenie kalibracyjne moÂże wykorzystaĂŚ pršd zmienny, to naleÂży wybraĂŚ Â&#x201C;NoÂ&#x201D;. 6. WybraĂŚ wÂłaÂ&#x153;ciwe jednostki po komunikacie '06'4505464+/ 70+65.
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

7. Wybraæ 1 Lower Only (tylko wartoœæ dolna), 2 Upper Only (tylko wartoœæ górna) lub 3 Lower and Upper (dolna i górna) po komunikacie 5'.'%6 5'051464+/21+065. 8. Nastawiæ urz¹dzenie kalibracyjne na ¿¹dana wartoœæ (w zakresie pomiarowym czujnika). Jeœli kalibracji cyfrowej podlega zespó³ czujnikprzetwornik, to umieœciæ czujnik w k¹pieli, piecu lub bloku izotermicznym o znanej temperaturze i odczekaæ do ustabilizowania siê odczytu. 9. Po ustabilizowaniu siê temperatury nacisn¹æ 1-. 10. Wprowadziæ wartoœæ dolnego lub górnego punktu kalibracji cyfrowej w zale¿noœci od wyboru wykonanego w kroku 7. Kalibracji cyfrowej czujnika nienale¿y myliæ ze zmian¹ zakresu. Mimo, ¿e funkcja zmiany zakresu dopasowuje sygna³ 4-20 mA do sygna³u wejœciowego czujnika - tak jak w tradycyjnej kalibracji - to nie wp³ywa na zmianê interpretacji przez przetwornik sygna³u wejœciowego. Kalibracja cyfrowa dwóch czujników 1. Pod³¹czyæ urz¹dzenie kalibracyjne lub czujnik do przetwornika. a. Jeœli wykorzystuje siê czujniki, to pod³¹czyæ oba czujniki lub czujnik podwójny. b. Jeœli wykorzystywane jest urz¹dzenie kalibracyjne, to pod³¹czyæ je do obu wejœæ kalibratora. 2. Pod³¹czyæ komunikator do pêtli sygna³owej przetwornika. 3. Z ekranu Home wybraæ kolejno 1 Device Setup (konfiguracja urz¹dzenia), 2 Diag/Service (diagnostyka/serwis), 2 Calibration (kalibracja), 1 Sensor 1 Trim (kalibracja czujnika 1), 1 Sensor 1 inp trim (kalibracja wejœcia czujnika 1). Wybraæ 1 Sensor 1 (czujnik 1). 4. Komunikator wyœwietli zapytanie, czy kalibrowaæ czujnik 1 czy 2. Czujniki mog¹ byæ kalibrowane w dowolnej kolejnoœci, lecz w pierwszej kolejnoœci zaleca siê kalibracjê czujnika 1. UWAGA Pojawi siê komunikat przypominaj¹cy o koniecznoœci prze³¹czenia urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie rêczne (Set the Control Loop to Manual) (patrz Prze³¹czenie pêtli na sterowanie rêczne na stronie 2-2.) 5. Komunikator wyœwietli zapytanie “Are you using an active calibrator?” (czy u¿ywany jest aktywny kalibrator?) a. Wybraæ “No”, jeœli czujnik pod³¹czony jest do przetwornika. b. Wybraæ “Yes”, jeœli wykorzystywane jest urz¹dzenie kalibracyjne. Nast¹pi prze³¹czenie przetworniak w tryb aktywnej kalibracji (Patrz Aktywny kalibrator i kompensacja EMF na stronie 4-5). Jest to bardzo wa¿ne, jeœli kalibrator wymaga sta³ego pr¹du czujnika podczas kalibracji. Jeœli urz¹dzenie kalibracyjne mo¿e wykorzystaæ pr¹d zmienny, to nale¿y wybraæ “No”. 6. Wybraæ w³aœciwe jednostki po komunikacie '06'4505464+/ 70+65. 7. Wybraæ 1 Lower Only (tylko wartoœæ dolna), 2 Upper Only (tylko wartoœæ górna) lub 3 Lower and Upper (dolna i górna) po komunikacie 5'.'%6 5'051464+/21+065.

4-4


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P 8. NastawiĂŚ urzšdzenie kalibracyjne na ¿šdana wartoÂ&#x153;ĂŚ (w zakresie pomiarowym czujnika). JeÂ&#x153;li kalibracji cyfrowej podlega zespó³ czujnikprzetwornik, to umieÂ&#x153;ciĂŚ czujnik w kšpieli, piecu lub bloku izotermicznym o znanej temperaturze i odczekaĂŚ do ustabilizowania siĂŞ odczytu. 9. Po ustabilizowaniu siĂŞ temperatury nacisnšÌ 1-. 10. WprowadziĂŚ wartoÂ&#x153;ĂŚ dolnego lub gĂłrnego punktu kalibracji cyfrowej w zaleÂżnoÂ&#x153;ci od wyboru wykonanego w kroku 7. W celu kalibracji drugiego czujnika powtĂłrzyĂŚ procedurĂŞ, wybierajšc w kroku czujnik, ktĂłry nie byÂł jeszcze kalibrowany (zazwyczaj czujnik 2). AMS W przypadku AMS, skonfigurowaĂŚ kaÂżdy czujnik w sposĂłb opisany powyÂżej. Prawym przyciskiem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ Â&#x201C;Diagnostics and CalibrationÂ&#x201D;. NastĂŞpnie kolejno wybraĂŚ Â&#x201C;Calibrate,Â&#x201D; Â&#x201C;Sensor TrimÂ&#x201D; i Â&#x201C;Sensor Input Trim.Â&#x201D; PostĂŞpowaĂŚ zgodnie z poleceniami na kolejnych ekranach kreatora. MoÂżliwy jest powrĂłt do nastaw fabrycznych wybierajšc kolejno: Â&#x201C;Diagnostics and Calibration,Â&#x201D; Â&#x201C;Sensor Trim,Â&#x201D; Â&#x201C;Revert to Factory Trim.Â&#x201D; PostĂŞpowaĂŚ zgodnie z poleceniami na kolejnych ekranach kreatora. ZapisaĂŚ dokonane zmiany (patrz AMS na stronie 3-5). Aktywna kalibracja i kompensacja EMF SkrĂłt HART

1, 2, 2, 1, 3

Funkcja Active Calibrator Mode (aktywna kalibracja) uaktywnia lub wy³šcza funkcjĂŞ pulsacji pršdu. Przetwornik standardowo pracuje zasilajšc czujnik impulsami pršdowymi, co uÂłatwia detekcjĂŞ uszkodzenia czujnika, lecz niektĂłre urzšdzenia kalibracyjne wymagajš pršdu staÂłego. Przy w³šczonej funkcji Active Calibrator przetwornik przestaje wysyÂłaĂŚ impulsy pršdowe i zaczyna zasilaĂŚ czujnik pršdem staÂłym. Wy³šczenie funkcji Active Calibrator powoduje przejÂ&#x153;cie do normalnej pracy z impulsami pršdowymi, co umoÂżliwia diagnostykĂŞ czujnika. Po jej zakoĂączeniu przetwornik ustawia funkcjĂŞ aktywnej kalibracji w takim stanie, jak byÂła przed rozpoczĂŞciem kalibracji cyfrowej. Funkcja aktywnej kalibracji jest funkcjš czasowš i zostaje wy³šczona po wy³šczeniu i w³šczeniu zasilania oraz po wykonaniu Master Reset przy uÂżyciu komunikatora HART. Kompensacja EMF umoÂżliwia wykonanie pomiarĂłw niezak³óconych niepo¿šdanymi napiĂŞciami, ktĂłre sš generowane termicznie w urzšdzeniach pod³šczonych do przetwornika lub urzšdzeniach kalibracyjnych. JeÂ&#x153;li urzšdzenia te wymagajš staÂłego pršdu czujnika, to naleÂży wybraĂŚ tryb Â&#x201C;Active Calibrator Mode.Â&#x201D; JednakÂże w tym trybie niemoÂżliwa jest kompensacja EMF. Efektem tego moÂże byĂŚ rozbieÂżnoÂ&#x153;ĂŚ miĂŞdzy odczytami aktywnego kalibratora i aktualnego czujnika. JeÂ&#x153;li ró¿nica jest wiĂŞksza niÂż dopuszczalna w danej aplikacji, to konieczne jest wykonanie kalibracji cyfrowej czujnika z funkcjš Â&#x201C;Active Calibrator ModeÂ&#x201D; wy³šczonš. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie kalibratora dopuszczajšcego pršd zmienny czujnika Ilub pod³šczenie rzeczywistego czujnika do przetwornika. Gdy komunikator Model 275 HART lub AMS zapyta, czy wykorzystywany jest aktywny kalibrator, naleÂży wybraĂŚ No. Oznacza to wy³šczenie trybu Â&#x201C;Active Calibrator ModeÂ&#x201D;. Szczegó³owe informacje moÂżna uzyskaĂŚ w biurze Emerson Process Management. 


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P Dopasowanie czujnika i przetwornika Skrót HART

1, 3, 2, 1, 1

Przetworniki Model 3144P wykorzystuj¹ wspó³czynniki CallendaraVan Dusena uzyskane w trakcie kalibracji czujników rezystancyjnych do uzyskania specjalnej krzywej obrazuj¹cej zmian temperatury na rezystancjê czujnika. Procedura dopasowania czujnika umo¿liwia zwiêkszenie dok³adnoœci pomiarów temperatury. Patrz porównanie poni¿ej: System Accuracy Comparison at 150 °C Using a PT 100 (α=0.00385) RTD with a Span of 0 to 200 °C Standard RTD Model 3144P Standard RTD Total System(1)

Matched RTD Model 3144P Matched RTD Total System(1)

±0.10 °C ±1.05 °C ±1.05 °C

±0.10 °C ±0.18 °C ±0.21 °C

(1) Calculated using root-summed-squared (RSS) statistical method

6QVCN5[UVGO#EEWTCE[ 

( 6TCPUOKVVGT#EEWTCE[ )  ( 5GPUQT#EEWTCE[ ) 

Porównanie dok³adnoœci pomiarów dla 150 °C przy wykorzystaniu czujnika rezystancyjnego PT 100 (α=0.00385) i zakresie pomiarowym 0 do 200 °C Standardowy czujnik

Czujnik z funkcj¹ dopasowania

Model 644H

±0.15 °C

Model 644H

Standardowy czujnik

±1.05 °C

Dopasowany czujnik

Dok³adnoœæ systemu

±1.06 °C

Dok³adnoœæ systemu

(1)

±0.15 °C ±0.18 °C (1)

±0.23 °C

(1) Obliczona metod¹ b³êdu œredniego kwadratowego Ca³kowita dok³adnoœæ =

( Dok³adnoœæ przetwornika ) 2 + ( Dok³adnoœæ czujnika ) 2

Do wykonania procedury dopasowania potrzebne s¹ nastêpuj¹ce sta³e, które s¹ podawane w przypadku czujników temperatury produkcji firmy Fisher-Rosemount: R0 = Rezystancja dla 0°C Alpha = Sta³a czujnika Beta = Sta³a czujnika Delta = Sta³a czujnika Czujniki innych producentów mog¹ mieæ oznaczenia wspó³czynników “A”, “B” lub “C”. W celu wprowadzenia sta³ych Callendara-Van Dusena nale¿y wykonaæ poni¿sz¹ procedurê: 1. Z ekranu *1/' wybraæ kolejno 1 Device Setup, 3 Configuration, 2 Sensor Config, 1 Change Type/Conn., 1 Sensor 1. Po prze³¹czeniu sterowania urz¹dzeñ w pêtli na sterowanie rêczne wybraæ 1-. 2. Wybraæ Cal VanDusen po komunikacie '06'45'05146;2'. 3. Wybraæ w³aœciw¹ liczbê przewodów czujnika po komunikacie '06'4 5'0514%100'%6+10. 4. Wprowadziæ wartoœci Ro, Alpha, Delta i Beta odczytane z tabliczki znamionowej czujnika. 5. Po prze³¹czeniu sterowania urz¹dzeñ w pêtli na sterowanie automatyczne wybraæ 1-. W celu wy³¹czenia funkcji dopasowania czujnika z ekranu *1/' wybraæ kolejno1 Device Setup, 3 Configuration, 2 Sensor Config, 1 Chande Type/Conn. Po komunikacie '06'45'05146;2' wybraæ w³aœciwy typ czujnika. 4-6


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P JeÂ&#x153;li wykorzystywane sš dwa czujniki, to powtĂłrzyĂŚ kroki 1-5 dla drugiego czujnika. W kroku 1 zamiast Sensor 1 wybraĂŚ Sensor 2. 79#)# Zablokowanie funkcji dopasowania czujnika do przetwornika powoduje powrĂłt przetwornika do nastaw kalibracji fabrycznych lub uÂżytkownika (do wczeÂ&#x153;niejszej z nich). Przed ponownym uruchomieniem przetwornika sprawdziĂŚ poprawnoÂ&#x153;ĂŚ wyboru jednostek przetwornika.

Wspó³czynniki Callendara Van-Dusena mogš byĂŚ przeglšdane w dowolnej chwili po wykonaniu nastĂŞpujšcej procedury: Z menu HOME wybraĂŚ kolejno 1 Device Setup, 3 Configuration, 2 Sensor Config, 2 Show Type/Conn. AMS Prawym przyciskiem myszy kliknšÌ na urzšdzenie i z menu wybraĂŚ Â&#x201C;ConfigurationÂ&#x201D;. WybraĂŚ Â&#x201C;Sensor connections.Â&#x201D; WybraĂŚ typ i liczbĂŞ przewodĂłw czujnika. PostĂŞpowaĂŚ zgodnie z poleceniami na kolejnych ekranach kreatora. Jako typ czujnika wybraĂŚ Â&#x201C;Cal VanDusenÂ&#x201D;. Kalibracja cyfrowa wyjÂ&#x153;cia lub kalibracja cyfrowa wyjÂ&#x153;cia w innej skali Kalibracje cyfrowe wyjÂ&#x153;cia naleÂży wykonaĂŚ wĂłwczas, gdy wartoÂ&#x153;ĂŚ cyfrowa g³ównej zmiennej procesowej jest zgodna z lokalnymi standardami, lecz wyjÂ&#x153;ciowy sygnaÂł analogowy odczytywany przez zewnĂŞtrzne urzšdzenie nie jest prawidÂłowy. Kalibracja cyfrowa wyjÂ&#x153;cia kalibruje przetwornik wzglĂŞdem referencyjnej skali 4Â&#x2013;20 mA; kalibracja cyfrowa wyjÂ&#x153;cia w innej skali kalibruje do wybranej przez uÂżytkownika skali. KoniecznoÂ&#x153;ĂŚ przeprowadzenia tych kalibracji moÂżna okreÂ&#x153;liĂŚ na podstawie testu pĂŞtli (patrz Â&#x201C;Test pĂŞtliÂ&#x201D; na stronie 3-22). Ilustracja 4-2. Schemat pomiaru temperatury

ModuÂł elektroniki przetwornika Konwersja analogowocyfrowa sygnaÂłu Kalibracja cyfrowa czujnika i wejÂ&#x153;cia omy/mV

WejÂ&#x153;cie analogowe

Mikroprocesor

Komunikator HART

Konwersja cyfrowoanalogowa sygnaÂłu Kalibracja cyfrowa wyjÂ&#x153;cia lub wyjÂ&#x153;cia w innej skali

WyjÂ&#x153;cie HART

WyjÂ&#x153;cie analog.
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P Kalibracja cyfrowa wyjœcia (Output Trim) Skrót HART

1, 2, 2, 2

Funkcja D/A Trim (kalibracja cyfrowa wyjœcia) umo¿liwia zmianê sposobu konwersji sygna³u wejœciowego na sygna³ wyjœciowy 4–20 mA (patrz ilustracja 4-2 na stronie 4-7). Zaleca siê okresow¹ kalibracjê cyfrow¹ wyjœcia, co gwarantuje precyzjê pomiarów. W celu kalibracji cyfrowej wyjœcia nale¿y wykonaæ poni¿sz¹ procedurê: 1. Z ekranu *1/' wybraæ kolejno 1 Device setup, 2 Diag/Service, 2 Calibration, 2 D/A trim (kalibracja cyfrowa wyjœcia). Po prze³¹czeniu sterowania urz¹dzeñ w pêtli na sterowanie rêczne wybraæ 1-. 2. Po komunikacie do przetwornika pod³¹czyæ precyzyjny miernik referencyjny %100'%64'('4'0%'/'6'4. Miernik pod³¹czyæ szeregowo w pêtli pr¹dowej. Po pod³¹czeniu miernika referencyjnego wybraæ 1-. 3. Po komunikacie 5'66+0)(.&&'817627661 /# wybraæ 1-. Na wyjœciu przetwornika zostanie wygenerowany pr¹d równy 4.00 mA. 4. Zapisaæ wartoœæ wskazywan¹ przez miernik referencyjny i wpisaæ j¹ do komunikatora po komunikacie '06'4/'6'48#.7' prompt. Komunikator wyœwietli zapytanie, czy wartoœci wskazywana i wygenerowana s¹ sobie równe. 5. Jeœli wskazanie miernika referencyjnego jest równe zadanej wartoœci sygna³u wyjœciowego wybraæ 1 Yes (tak) i przejœæ do kroku 6. Jeœli nie s¹ równe to wybraæ 2 No (nie) i przejœæ do kroku 4. 6. Po wyœwietleniu komunikatu 5'66+0)(.&&'817627661/# wybraæ 1- i powtórzyæ kroki 5 i 6, a¿ wskazania miernika referencyjnego bêdzie równe sygna³owi wyjœciowemu przetwornika. 7. Po prze³¹czeniu sterowania urz¹dzeñ w pêtli na sterowanie automatyczne wybraæ 1-. AMS Prawym przyciskiem myszy klikn¹æ na urz¹dzenie i z menu wybraæ “Diagnostics and Calibration”. Nastêpnie wybraæ kolejno “Calibrate” i “D/A Trim.” Postêpowaæ zgodnie z poleceniami na kolejnych ekranach kreatora. Kalibracja cyfrowa wyjœcia w innej skali (Scaled Output Trim) Skrót HART

1, 2, 2, 3

Funkcja Scaled D/A Trim (kalibracja cyfrowa w innej skali) dopasowuje punkty 4 i 20 mA do wybranej przez u¿ytkownika skali, innej ni¿ 4 - 20 mA (na przyk³ad 2–10 V). Procedura kalibracji cyfrowej w innej skali polega na pod³¹czeniu do przetwornika precyzyjnego miernika referencyjnego i wykonania procedury kalibracji cyfrowej wyjœcia. AMS Prawym przyciskiem myszy klikn¹æ na urz¹dzenie i z menu wybraæ “Diagnostics and Calibration”. Nastêpnie wybraæ kolejno “Calibrate” i “Scaled D/A Trim.” Postêpowaæ zgodnie z poleceniami na kolejnych ekranach kreatora.

4-8


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P

DIAGNOSTYKA SPRZĂ&#x160;TOWA Diagnostyka przy uÂżyciu komunikatora HART

JeÂ&#x153;li zachodzi podejrzenie niesprawnoÂ&#x153;ci przetwornika mimo nieobecnoÂ&#x153;ci komunikatĂłw diagnostycznych na wyÂ&#x153;wietlaczu komunikatu HART, to w tabeli 4-1 podano podstawowe testy pozwalajšce na sprawdzenie poprawnoÂ&#x153;ci dziaÂłania ukÂładĂłw elektronicznych i stanu przy³šczy procesowych. Podano cztery g³ówne objawy niesprawnoÂ&#x153;ci oraz zalecane dziaÂłania naprawcze. Najpierw naleÂży wykonaĂŚ sprawdzenia najbardziej prawdopodobne i najprostsze do wykonania.

Tabela 4-1. Najbardziej prawdopodobne przyczyny niesprawnoÂ&#x153;ci. 1DLCY[

Potencjalna przyczyna

Zalecane dziaÂłania

Przetwornik ni e komunikuje siĂŞ z komunikatorem HART

PĂŞtla sygnaÂłowa

Â&#x2022; SprawdziĂŚ numer wersji opisu urzšdzeĂą (DD) w komunkatorze HART (patrz Dodatek B: Komunikator HART model 275). Komunikator powinien posiadaĂŚ wersje Dev v3, DD v2 (nowe) lub Dev v2, DDv1 (stare). Â&#x2022; SprawdziĂŚ, czy w pĂŞtli znajduje siĂŞ rezystancja co najmniej 250 omĂłw miĂŞdzy zasilaczem a komunikatorem HART. Â&#x2022; SprawdziĂŚ napiĂŞcie zasilania. JeÂ&#x153;li pod³šczony jest komunikator HART, a w pĂŞtli rezystancja 250 omĂłw, to napiĂŞcie zasilania na zaciskach przetwornika musi wynosiĂŚ co najmniej 12.0 V (dla caÂłego zakresu sygna³ów wyjÂ&#x153;ciowych 3.90 do 20.5 mA). Â&#x2022; SprawdziĂŚ, czy nie ma zwarĂŚ lub rozwarĂŚ oraz uziemienia w kilku punktach.

SygnaÂł wysoki na wyjÂ&#x153;ciu

Niesprawny czujnik lub brak po³šczenia

Â&#x2022; Pod³šczyĂŚ komunikator HART, wywoÂłaĂŚ funkcjĂŞ testu przetwornika i zbadaĂŚ sprawnoÂ&#x153;ĂŚ czujnika. Â&#x2022; SprawdziĂŚ, czy czujnik nie jest rozwarty. Â&#x2022; SprawdziĂŚ, czy zmienna procesowa nie jest poza zakresem pomiarowym.

PĂŞtla sygnaÂłowa

Â&#x2022; SprawdziĂŚ poprawnoÂ&#x153;ĂŚ dziaÂłania zaciskĂłw, ³šcznikĂłw i gniazd.

Zasilanie

Â&#x2022; SprawdziĂŚ napiĂŞcie zasilania na zaciskach przetwornika; musi wynosiĂŚ ono od 12.0 V do 42.4 Vdc (dla caÂłego zakresu sygna³ów wyjÂ&#x153;ciowych 3.90 do 20.5 mA).

ModuÂł elektroniki

B³êdny sygnaÂł wyjÂ&#x153;ciowy

Â&#x2022; Pod³šczyĂŚ komunikator HART, wywoÂłaĂŚ funkcjĂŞ testu przetwornika i zbadaĂŚ sprawnoÂ&#x153;ĂŚ moduÂłu elektroniki. Â&#x2022; Pod³šczyĂŚ komunikator HART i sprawdziĂŚ czy punkty kalibracji zakresu pomiarowego mieszczš siĂŞ w dopuszczalnym zakresie pracy czujnika.

PĂŞtla sygnaÂłowa

Â&#x2022; SprawdziĂŚ napiĂŞcie zasilania na zaciskach przetwornika; musi wynosiĂŚ ono od 12.0 do 42.4 Vdc (dla caÂłego zakresu sygna³ów wyjÂ&#x153;ciowych 3.90 do 20.5 mA). Â&#x2022; SprawdziĂŚ, czy nie ma zwarĂŚ lub rozwarĂŚ oraz uziemienia w kilku punktach. Â&#x2022; Pod³šczyĂŚ komunikator HART i wywoÂłaĂŚ test pĂŞtli generujšc sygnaÂły 4 mA, 20 mA oraz wybrane przez uÂżytkownika.

ModuÂł elektroniki

Â&#x2022; Pod³šczyĂŚ komunikator HART, wywoÂłaĂŚ funkcjĂŞ testu przetwornika i zbadaĂŚ sprawnoÂ&#x153;ĂŚ moduÂłu elektroniki.
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P 1DLCY[

Sygna³ za niski lub brak sygna³u wyjœciowego

Potencjalna przyczyna

Zalecane dzia³ania

Czujnik

• Pod³¹czyæ komunikator HART, wywo³aæ funkcjê testu przetwornika i zbadaæ sprawnoœæ czujnika. • Sprawdziæ, czy wartoœæ zmiennej procesowej mieœci siê w zakresie pomiarowym.

Pêtla sygna³owa

• Sprawdziæ napiêcie zasilania na zaciskach przetwornika; musi wynosiæ ono od 12.0 do 42.4 Vdc (dla ca³ego zakresu sygna³ów wyjœciowych 3.90 do 20.5 mA). • Sprawdziæ, czy nie ma zwaræ lub uziemienia w kilku punktach. • Sprawdziæ poprawnoœæ polaryzacji sygna³u wyjœciowego. • Sprawdziæ impedancjê pêtli. • Pod³¹czyæ komunikator HART i wykonaæ test pêtli. • Sprawdziæ izolacjê kabli.

Modu³ elektroniki

• Pod³¹czyæ komunikator HART i sprawdziæ czy punkty kalibracji zakresu pomiarowego mieszcz¹ siê w dopuszczalnym zakresie pracy czujnika. • Pod³¹czyæ komunikator HART, wywo³aæ funkcjê testu przetwornika i zbadaæ sprawnoœæ modu³u elektroniki.

Diagnostyka przy u¿yciu programu AMS

Jeœli zachodzi podejrzenie niesprawnoœci przetwornika mimo nieobecnoœci komunikatów diagnostycznych, to w tabeli 4-2 podano podstawowe testy pozwalaj¹ce na sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania uk³adów elektronicznych i stanu przy³¹czy procesowych. Podano cztery g³ówne objawy niesprawnoœci oraz zalecane dzia³ania naprawcze. Najpierw nale¿y wykonaæ sprawdzenia najbardziej prawdopodobne i najprostsze do wykonania.

Tabela 4-2. Najbardziej prawdopodobne przyczyny niesprawnoœci.

. 1DLCY[

Potencjalna przyczyna Pêtla sygna³owa

• Sprawdziæ numer wersji opisu urz¹dzeñ (DD) Komunikator powinien posiadaæ wersje Dev v3, DD v2 (nowe) lub Dev v2, DDv1 (stare). • Sprawdziæ, czy w pêtli znajduje siê rezystancja co najmniej 250 omów miêdzy zasilaczem a miejscem pod³¹czenia AMS. • Sprawdziæ napiêcie zasilania. Jeœli pod³¹czony jest program AMS, a w pêtli rezystancja 250 omów, to napiêcie zasilania na zaciskach przetwornika musi wynosiæ co najmniej 12.0 V (dla ca³ego zakresu sygna³ów wyjœciowych 3.90 do 20.5 mA) oraz 17.5 V do komunikacji cyfrowej. • Sprawdziæ, czy nie ma zwaræ lub rozwaræ oraz uziemienia w kilku punktach.

Sygna³ wysoki na wyjœciu

Niesprawny czujnik lub brak po³¹czenia

• Pod³¹czyæ program AMS, wywo³aæ funkcjê testu przetwornika i zbadaæ sprawnoœæ czujnika. • Sprawdziæ, czy czujnik nie jest rozwarty. • Sprawdziæ, czy zmienna procesowa nie jest poza zakresem pomiarowym.

Pêtla sygna³owa

• Sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania zacisków, ³¹czników i gniazd.

Zasilanie

• Sprawdziæ napiêcie zasilania na zaciskach przetwornika; musi wynosiæ ono od 12.0 V do 42.4 Vdc (dla ca³ego zakresu sygna³ów wyjœciowych 3.90 do 20.5 mA).

Modu³ elektroniki

4-10

Zalecane dzia³ania

Przetwornik ni e komunikuje siê z programem AMS

• Przy u¿yciu programu MAS wywo³aæ funkcjê testu przetwornika i zbadaæ sprawnoœæ modu³u elektroniki. • Przy u¿yciu programu AMS sprawdziæ czy punkty kalibracji zakresu pomiarowego mieszcz¹ siê w dopuszczalnym zakresie pracy czujnika.


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P 1DLCY[

B³êdny sygnaÂł wyjÂ&#x153;ciowy

SygnaÂł za niski lub brak sygnaÂłu wyjÂ&#x153;ciowego

Potencjalna przyczyna

Zalecane dziaÂłania

PĂŞtla sygnaÂłowa

Â&#x2022; SprawdziĂŚ napiĂŞcie zasilania na zaciskach przetwornika; musi wynosiĂŚ ono od 12.0 do 42.4 Vdc (dla caÂłego zakresu sygna³ów wyjÂ&#x153;ciowych 3.90 do 20.5 mA). Â&#x2022; SprawdziĂŚ, czy nie ma zwarĂŚ lub rozwarĂŚ oraz uziemienia w kilku punktach. Â&#x2022; Przy uÂżyciu programu AMS wywoÂłaĂŚ test pĂŞtli generujšc sygnaÂły 4 mA, 20 mA oraz wybrane przez uÂżytkownika.

ModuÂł elektroniki

Â&#x2022; Przy uÂżyciu programu AMS wywoÂłaĂŚ funkcjĂŞ testu przetwornika i zbadaĂŚ sprawnoÂ&#x153;ĂŚ moduÂłu elektroniki.

Czujnik

Â&#x2022; Przy uÂżyciu programu AMS wywoÂłaĂŚ funkcjĂŞ testu przetwornika i zbadaĂŚ sprawnoÂ&#x153;ĂŚ czujnika. Â&#x2022; SprawdziĂŚ, czy wartoÂ&#x153;ĂŚ zmiennej procesowej mieÂ&#x153;ci siĂŞ w zakresie pomiarowym.

PĂŞtla sygnaÂłowa

Â&#x2022; SprawdziĂŚ napiĂŞcie zasilania na zaciskach przetwornika; musi wynosiĂŚ ono od 12.0 do 42.4 Vdc (dla caÂłego zakresu sygna³ów wyjÂ&#x153;ciowych 3.90 do 20.5 mA). Â&#x2022; SprawdziĂŚ, czy nie ma zwarĂŚ lub uziemienia w kilku punktach. Â&#x2022; SprawdziĂŚ poprawnoÂ&#x153;ĂŚ polaryzacji sygnaÂłu wyjÂ&#x153;ciowego. Â&#x2022; SprawdziĂŚ impedancjĂŞ pĂŞtli. Â&#x2022; Przy uÂżyciu programu AMS wykonaĂŚ test pĂŞtli. Â&#x2022; SprawdziĂŚ izolacjĂŞ kabli.

ModuÂł elektroniki

Â&#x2022; Przy uÂżyciu programu AMS sprawdziĂŚ czy punkty kalibracji zakresu pomiarowego mieszczš siĂŞ w dopuszczalnym zakresie pracy czujnika. Â&#x2022; Przy uÂżyciu programu AMS wywoÂłaĂŚ funkcjĂŞ testu przetwornika i zbadaĂŚ sprawnoÂ&#x153;ĂŚ moduÂłu elektroniki.
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P Konserwacja

Przetworniki Model 3144P nie posiadaj¹ ruchomych czêœci i dlatego w³aœciwie nie wymagaj¹ konserwacji. Modularna konstrukcja u³atwia ewentualn¹ naprawê obu przetworników. Jeœli przetwornik nie dzia³a prawid³owo, to przed przyst¹pieniem do procedur opisanych w dalszej czêœci nale¿y w pierwszej kolejnoœci wykonaæ sprawdzenia zewnêtrzne. Zaciski testowe Zaciski testowe oznaczone TEST lub T w bloku przy³¹czeniowym oraz zacisk ujemny s³u¿¹ do szybkiego i ³atwego pod³¹czenia przewodów chwytakowych lub z zakoñczeniami MINIGRABBER™ (patrz ilustracja 2-8 na stronie 2-10). Zaciski tesowy i ujemny zwarte s¹ diod¹, przez któr¹ przep³ywa pr¹d pêtli sygna³owej. Pod³¹czenie urz¹dzenia do zacisków testowych zwiera diodê; jeœli napiêcie na zaciskach jest mniejsze od napiêcia progowego diody, to pr¹d przez diodê nie przep³ywa. Aby podczas pomiarów testowych zapewniæ brak przep³ywu pr¹du przez diodê, rezystancja urz¹dzenia testowego lun miernika nie mo¿e byæ wiêksza od 10 omów. Rezystancja 30 omów spowoduje powstanie b³êdu oko³o 1.0 procentu wartoœci mierzonej. Sprawdzenie czujnika Jeœli czujnik jest zainstalowany w pobli¿u instalacji wysokonapiêciowej i ulegnie uszkodzeniu, to na jego przewodach lub zaciskach przetwornika mo¿e pojawiæ siê niebezpieczne napiêcie. Przy kontakcie z zaciskami i przewodami zachowaæ najwy¿sz¹ ostro¿noœæ. Aby okreœliæ, czy uszkodzony jest czujnik czy okablowanie nale¿y wymieniæ go na nowy lub pod³¹czyæ czujnik testowy lokalnie do przetwornika. Przetworniki z kodem opcji C7 (kalibracja cyfrowa czujnika specjalnego) s¹ dopasowane do konkretnego czujnika. Mo¿liwe jest pod³¹czenie do przetwornika dowolnego czujnika, a w celu wymiany dopasowanego czujnika i przetwornika nale¿y skontaktowaæ siê z biurem przedstawicielskim. Demonta¿ obudowy czêœci elektronicznej Przetwornik ma konstrukcjê dwukomorow¹: jedna komora zawiera modu³ elektroniki a druga zaciski do pod³¹czenia okablowania i komunikatora. Demonta¿ modu³u elektroniki Modu³ elektroniki przetworników Model 3144P znajduje siê po przeciwnej stronie do komory z zaciskami przy³¹czeniowymi. W celu demonta¿u modu³u elektroniki nale¿y wykonaæ poni¿sz¹ procedurê. UWAGA Uk³ady elektroniczne s¹ zahermetyzowane w odpornym na wilgoæ plastiku i tworz¹ ca³oœæ zwan¹ modu³em elektroniki. Modu³ stanowi czêœæ nienaprawialn¹; jeœli dzia³a nieprawid³owo, to nale¿y wymieniæ go w ca³oœci na nowy.

4-12


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P 1. Od³šczyĂŚ zasilanie przetwornika. 2. ZdjšÌ pokrywĂŞ od strony ukÂładĂłw elektronicznych (patrz ilustracja na stronie A-7). Nie wolno zdejmowaĂŚ pokrywy w obszarze zagroÂżonym wybuchem przy w³šczonym napiĂŞciu zasilania. ZdemontowaĂŚ wskaÂ&#x;nik ciekÂłokrystaliczny, jeÂ&#x153;li jest. 3. OdkrĂŞciĂŚ dwie Â&#x153;ruby mocujšce zespó³ moduÂłu elektroniki do obudowy przetwornika. 4. Mocno chwyciĂŚ za Â&#x153;ruby i zespó³ i wycišgnšÌ go z obudowy zwracajšc szczegĂłlnš uwagĂŞ, by nie uszkodziĂŚ szpilek ³šcznika. UWAGA ZapisaĂŚ ustawienie zwory zabezpieczenie przetwornika (ON lub OFF) i zwory wyboru poziomu alarmowego (LO lub HI). Przy wymianie moduÂłu na nowy naleÂży zworĂŞ blokady wÂłoÂżyĂŚ w tej samej pozycji. Zwory zabezpieczenia przetwornika i wyboru poziomu alarmowego Zawory zabezpieczenia przetwornika i wyboru poziomu alarmowego znajdujš siĂŞ na przedniej Â&#x153;cianie moduÂłu elektroniki, tak jak pokazano na ilustracji A-7. Patrz Â&#x201C;MontaÂż i instalacjaÂ&#x201D; na stronie 2-6.

ZÂŁOÂŻENIE OBUDOWY CZĂ&#x160;Â&#x152;CI ELEKTRONICZNEJ Wymiana moduÂłu elektroniki

ZÂłoÂżenie obudowy czĂŞÂ&#x153;ci elektronicznej przetwornikĂłw Model 3144P wymaga wykonania poniÂższej procedury: 1. SprawdziĂŚ poprawnoÂ&#x153;ĂŚ ustawienia zwĂłr zabezpieczenia i wyboru poziomu alarmowego w module elektroniki. 2. OstroÂżnie wÂłoÂżyĂŚ moduÂł elektroniki zwracajšc szczegĂłlnš uwagĂŞ, by szpilki ³šcza weszÂły w gniazdo w module. 3. DokrĂŞciĂŚ dwie Â&#x153;ruby mocujšce. ZainstalowaĂŚ wskaÂ&#x;nik LCD, jeÂ&#x153;li jest. 4. ZaÂłoÂżyĂŚ pokrywĂŞ. DokrĂŞciĂŚ pokrywĂŞ dodatkowo o 1/6 obrotu po uzyskaniu kontaktu pokrywy z pierÂ&#x153;cieniem uszczelniajšcym. Aby speÂłnione byÂły normy przeciwwybuchowoÂ&#x153;ci, to obie pokrywy przetwornika muszš byĂŚ silnie dokrĂŞcone.

Komunikaty diagnostyczne wskaÂ&#x;nika LCD

Poza sygnaÂłami wyjÂ&#x153;ciowymi, przetwornik moÂże sygnalizowaĂŚ swojš niesprawnoÂ&#x153;ĂŚ wyÂ&#x153;wietlajšc skrĂłcone komunikaty diagnostyczne na ekranie wskaÂ&#x;nika LCD. Aby umoÂżliwiĂŚ wyÂ&#x153;wietlanie komunikatĂłw skÂładajšcych siĂŞ z dwĂłch wyrazĂłw wyÂ&#x153;wietlane sš one naprzemiennie. Z powodu ró¿nych priorytetĂłw komunikatĂłw diagnostycznych wyÂ&#x153;wietlane sš one w kolejnoÂ&#x153;ci zgodnej z ich priorytetem. Komunikaty wyÂ&#x153;wietlane sš jednoczeÂ&#x153;nie w wierszu Process Variable (Zmienna procesowa) i Process Variable Unit (Jednostka zmiennej procesowej), tak jak pokazano na ilustracji A-7. Komunikaty w wierszu Zmiennej procesowej okreÂ&#x153;lajš stan urzšdzenia, natomiast komunikaty w wierszu Jednostki zmiennej procesowej okreÂ&#x153;lajš Â&#x;rĂłdÂło tego stanu. W dalszej czĂŞÂ&#x153;ci rozdziaÂłu podano opis wszystkich komunikatĂłw diagnostycznych.
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P [PUSTY]

Jeœli wydaje siê, ¿e miernik w ogóle nie dzia³a, to nale¿y sprawdziæ konfiguracjê przetwornika. Miernik nie bêdzie dzia³a³, jeœli zosta³a wybrana opcja NOT USED. FAIL -lub- HDWR FAIL Komunikat ten mo¿e wskazywaæ na jeden z wielu warunków: • Przetwornik wykry³ uszkodzenie modu³u elektroniki podczas próby zapisu informacji. •

Przetwornik nie przeszed³ testu.

Jeœli diagnostyka wskazuje na uszkodzenie modu³u elektroniki, to nale¿y modu³ wymieniæ na nowy. Prosimy o kontakt z biurem przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. SNSR 1 FAIL -lub- SNSR 2 FAIL Przetwornik wykry³ rozwarty czujnik. Przyczyn¹ mo¿e byæ od³¹czenie czujnika, nieprawid³owe jego pod³¹czenie lub uszkodzenie. Sprawdziæ czujnik i sposób jego pod³¹czenia. SNSR 1 RNGE -lub- SNSR 2 RANGE Temperatura mierzona przez czujnik przekracza dopuszczalne wartoœci okreœlone dla tego typu czujników. HOUSG RNGE Przekroczona zosta³a dopuszczalna temperatura przetwornika (–40 do 85 °C). LOOP FIXED Podczas testu pêtli lub kalibracji cyfrowej wyjœcia 4–20 mA, sygna³ analogowy ustawiony zostaje na wartoœæ sta³¹. W wierszu Zmiennej procesowej wyœwietlana jest aktualnie wybrana wartoœæ sygna³u wyjœciowego w mA i s³owo “WARN.” W wierszu Jednostki zmiennej procesowej wyœwietlane s¹ naprzemiennie “LOOP,” “FIXED,” i wartoœæ pr¹du w mA. OFLOW Lokalizacja kropki dziesiêtnej okreœlona w konfiguracji miernika jest niekompatybilna z wartoœci¹, która ma byæ wyœwietlona przez miernik. Na przyk³ad, jeœli przetwornik mierzy temperaturê wiêksz¹ od 9.9999 stopni, a po³o¿enie kropki dziesiêtnej wymusza dok³adnoœæ 4 miejsc po przecinku, to na ekranie zostanie wyœwietlony komunikat “OFLOW”, gdy¿ najwiêksz¹ wartoœci¹ mo¿liw¹ do wyœwietlenia z dok³adnoœci¹ 4 miejsc po przecinku jest wartoœæ 9.9999. HOT BU Funkcja Hot Backup jest uaktywniana gdy uszkodzeniu ulega czujnik 1. Komunikat ten wyœwietlany jest w wierszu Zmiennej procesowej i towarzyszy mu zawsze drugi, okreœlaj¹cy Ÿród³o w wierszu Jednostki zmiennej procesowej. Na przyk³ad w przypadku uszkodzenia czujnika 1 przy w³¹czonej funkcji Hot Backup, w wierszu Zmiennej procesowej wyœwietlone zostanie “HOT BU,” a w wierszu Jednostki zmiennej procesowej wyœwietlane bêd¹ naprzemiennie “SNSR 1” i “FAIL.”

4-14


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P

A#$

Ilustracja 4-3. Wyglšd ekranu przy uaktywnionej funkcji Hot Backup.

WARN DRIFT ALERT OstrzeÂżenie o niestabilnoÂ&#x153;ci czujnika jest wyÂ&#x153;wietlane, gdy ró¿nica pomiarĂłw z czujnika 1 i 2 przekracza wartoÂ&#x153;ĂŚ okreÂ&#x153;lonš przez uÂżytkownika. Jeden z czujnikĂłw moÂże byĂŚ uszkodzony. W wierszu Zmiennej procesowej wyÂ&#x153;wietlane jest Â&#x201C;WARNÂ&#x201D; a w wierszu Jednostki zmiennej procesowej wyÂ&#x153;wietlane sš naprzemiennie Â&#x201C;DRIFTÂ&#x201D; i Â&#x201C;ALERT.Â&#x201D;

A%&

Ilustracja 4-4. Wyglšd ekranu przy uaktywnionej funkcji niestabilnoÂ&#x153;ci czujnika.

ALARM DRIFT ALERT Alarm niestabilnoÂ&#x153;ci czujnika jest wyÂ&#x153;wietlane, gdy ró¿nica pomiarĂłw z czujnika 1 i 2 przekracza wartoÂ&#x153;ĂŚ okreÂ&#x153;lonš przez uÂżytkownika. Przetwornik dziaÂła nadal, lecz jeden z czujnikĂłw moÂże byĂŚ uszkodzony. W wierszu Zmiennej procesowej wyÂ&#x153;wietlane jest Â&#x201C;ALARMÂ&#x201D; a w wierszu Jednostki zmiennej procesowej wyÂ&#x153;wietlane sš naprzemiennie Â&#x201C;DRIFTÂ&#x201D; i Â&#x201C;ALERT.Â&#x201D; ALARM WyjÂ&#x153;cia cyfrowe i analogowe sš w stanach alarmowych. Przyczynš alarmu moÂże byĂŚ uszkodzenie moduÂłu elektroniki lub rozwarcie czujnika. Komunikat ten wyÂ&#x153;wietlany jest w wierszu Zmiennej procesowej i towarzyszy mu dodatkowy komunikat w wierszu Jednostek zmiennej procesowej. W przypadku uszkodzenia czujnika 1, w wierszu Zmiennej procesowej bĂŞdzie wyÂ&#x153;wietlony komunikat Â&#x201C;ALARM,Â&#x201D; a w wierszu Jednostek zmiennej procesowej naprzemiennie bĂŞdzie wyÂ&#x153;wietlane Â&#x201C;SNSR 1Â&#x201D; i Â&#x201C;FAIL.Â&#x201D; WARN Przetwornik nadal dziaÂła, lecz coÂ&#x153; nie jest w porzšdku. MoÂżliwe przyczyny to miĂŞdzy innymi przekroczenie zakresu pomiarowego czujnika, zablokowanie pĂŞtli sygnaÂłowej lub rozwarcie czujnika. W przypadku uszkodzenia czujnika 2 przy uaktywnionej funkcji Hot Backup, w wierszu Zmiennej procesowej bĂŞdzie wyÂ&#x153;wietlony komunikat Â&#x201C;WARN,Â&#x201D; a w wierszu Jednostek zmiennej procesowej naprzemiennie bĂŞdzie wyÂ&#x153;wietlane Â&#x201C;SNSR 2Â&#x201D; i Â&#x201C;RANGE.Â&#x201D;
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P Ekrany diagnostyczne programu AMS

Program AMS wyposa¿ony jest w zaawansowane komunikaty diagnostyczne, jak równie¿ ekrany pomocy dla wszystkich komunikatów. Ekrany pomocy umo¿liwiaj¹ lokalizacjê i naprawê uszkodzenia. Mo¿liwe jest równie¿ przeniesienie w³aœciwych czêœci instrukcji do programu AMS w celu u³atwienia procedury znajdowania uszkodzeñ. Alarmy i ostrze¿enia Prawym klawiszem myszy klikn¹æ na urz¹dzenie i wybraæ “Process Variables”. Ekran ten przedstawia odczyt z czujnika oraz stan czujnika i przetworników. Jeœli nie ma sytuacji alarmowej lub zagro¿onej, to ekran wygl¹da w sposób nastêpuj¹cy:

Uszkodzenie czujnika Jeœli przetwornik wykryje warunki zwartego lub rozwartego czujnika, mo¿e oznaczaæ to od³¹czenie czujnika, niew³aœciwe pod³¹czenie lub jego uszkodzenie. Sprawdziæ pod³¹czenia czujnika. W razie koniecznoœci wymieniæ czujnik na nowy. Prawym klawiszem myszy klikn¹æ na urz¹dzenie i wybraæ “status,: pojawi siê ekran stanu. Ekran ten umo¿liwia zdiagnozowanie stanu przetwornika. Czerwone podœwietlenie oznacza zmiany w systemie lub nieprawid³ow¹ pracê przetwornika. Nale¿y okreœliæ Ÿród³o b³êdu.

4-16


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Hot BackUpÂŽ Funkcja Hot Backup jest aktywna i uszkodzeniu ulegÂł czujnik 1 lub czujnik 2. PoniÂżej przedstawiony jest wyglšd ekranu zmiennej procesowej (Process Variable Screen). Podejrzany czujnik musi byĂŚ jak najszybciej zbadany i w razie koniecznoÂ&#x153;ci wymieniony.

Alarm pÂłyniĂŞcia czujnika Aktywny alarm pÂłyniĂŞcia powoduje, wygenerowanie alarmu w przypadku przekroczenia przez ró¿nicĂŞ odczytĂłw z czujnika 1 i 2 wartoÂ&#x153;ci okreÂ&#x153;lonej przez uÂżytkownika. Uszkodzeniu mĂłgÂł ulec jeden z czujnikĂłw. Podejrzany czujnik musi byĂŚ jak najszybciej zbadany i w razie koniecznoÂ&#x153;ci wymieniony.

KOMUNIKATOR MODEL 275 HART Komunikaty diagnostyczne

PoniÂżej przedstawiono wykaz wszystkich komunikatĂłw diagnostycznych mogšcych pojawiĂŚ siĂŞ na ekranie komunikatora HART wraz z ich krĂłtkim opisem. Parametry zostaÂły w tekÂ&#x153;cie komunikatu zaznaczone jako <parametr>. OdwoÂłanie do innego komunikatu jest zaznaczone jako [inny komunikat].
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P Komunikat

Opis

Add item for ALL device types or only for this ONE device type Command Not Implemented Communication Error

Pytanie do U¿ytkownika, czy opcja dodawana do menu klawisza skrótu ma odnosiæ siê do wszystkich urz¹dzeñ czy tylko do tego pod³¹czonego.

Configuration memory not compatible with connected device Device Busy Device Disconnected Device write protected Device write protected. Do you still want to shut off? Display value of variable on hotkey menu? Download data from configuration memory to device Exceed field width Exceed precision Ignore next 50 occurrences of status? Illegal character Illegal date Illegal month Illegal year Incomplete exponent Incomplete field Looking for a device Mark as read only variable on hotkey menu? No device configuration in configuration memory No Device Found No hotkey menu available for this device. No offline devices available. No simulation devices available. No UPLOAD_VARIABLES in ddl for this device No Valid Items OFF KEY DISABLED

4-18

Pod³¹czone urz¹dzenie nie mo¿e wykonaæ tej funkcji (tego rozkazu). Urz¹dzenie przesy³a odpowiedŸ, która informuje, ¿e wys³any przez komunikator rozkaz jest nieprawid³owy lub komunikator nie rozumie odpowiedzi przychodz¹cej z urz¹dzenia. Dane konfiguracyjne urz¹dzenia zawarte w pamiêci komunikatora s¹ niekompatybilne z urz¹dzeniem, do którego maj¹ zostaæ przes³ane. Pod³¹czone urz¹dzenie jest zajête wykonywaniem innego zadania. Urz¹dzenie nie odpowiada na wys³any rozkaz. Urz¹dzenie jest zablokowane do zapisu i dane nie mog¹ zostaæ przepisane. Urz¹dzenie jest zablokowane do zapisu i dane nie mog¹ zostaæ przepisane. Nacisn¹æ klawisz YES w celu wy³¹czenia zasilania komunikatora i utraty danych nie wys³anych. Pytanie do U¿ytkownika, czy wartoœæ zmiennej znajduj¹cej siê w wykazie menu klawisza skrótu ma byæ wyœwietlana po dokonaniu modyfikacji opcji menu klawisza skrótu. Pytanie do U¿ytkownika, czy wys³aæ dane konfiguracyjne z pamiêci przetwornika do urz¹dzenia. Po naciœniêciu klawisza SEND nast¹pi przes³anie danych. Wskazuje szerokoœæ pola dla aktualnej zmiennej arytmetycznej przekraczaj¹c¹ wartoœæ wyspecyfikowan¹ w formacie opisu urz¹dzenia. Wskazuje na dok³adnoœæ aktualnej zmiennej arytmetycznej przekraczaj¹c¹ wartoœæ wyspecyfikowan¹ w formacie opisu urz¹dzenia. Pytanie po wyœwietleniu statusu urz¹dzenia. OdpowiedŸ przez naciœniêcie odpowiedniego klawisza definiowanego programowo okreœla, czy nastêpnych 50 komunikatów o statusie bêdzie wyœwietlonych, czy nie. Zosta³ wprowadzony niedozwolony znak przy edycji zmiennej. Czêœæ daty okreœlaj¹ca dzieñ jest niedozwolona. Czêœæ daty okreœlaj¹ca miesi¹c jest niedozwolona. Czêœæ daty okreœlaj¹ca rok jest niedozwolona. Czêœæ bêd¹ca wyk³adnikiem potêgi, przy zapisie wyk³adniczym, jest nieprawid³owa. Wartoœæ nadana edytowanej zmiennej jest niekompletna. Komunikator poszukuje urz¹dzeñ pracuj¹cych w sieci o adresach od 1 do 15. Pytanie do U¿ytkownika czy zmienna znajduj¹ca siê w wykazie menu gor¹cego klawisza mo¿e byæ edytowana i zmieniana przez U¿ytkownika, czy nie. W pamiêci konfiguracyjnej komunikatora nie ma danych konfiguracyjnych dostêpnych do konfigurowania offline lub gotowych do przes³ania do urz¹dzenia. Nie znaleziono urz¹dzenia o adresie zero przy wy³¹czonej funkcji automatycznego przeszukiwania lub nie ma ¿adnych urz¹dzeñ o adresach 1-15 jeœli komunikator ma w³¹czon¹ funkcjê przeszukiwania. Nie ma menu klawisza skrótu w opisie tego urz¹dzenia. Brak jest dostêpnych opisów urz¹dzeñ wykorzystywanych do konfigurowania urz¹dzenia offline. Brak jest dostêpnych opisów urz¹dzeñ wykorzystywanych do wykonania funkcji symulacji urz¹dzenia. Brak jest menu o nazwie ""upload_variable"" w opisie urz¹dzenia. To menu jest konieczne do wykonania konfigurowania offline dla tego urz¹dzenia. Wybrane menu lub edytowana wartoœæ nie zawieraj¹ wa¿nych elementów. Komunikat pojawia siê jeœli Uzytkownik próbuje wy³¹czyæ zasilanie komunikatora przed przes³aniem zmodyfikowanych danych danych lub przed zakoñczeniem wykonywanej procedury.


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Komunikat

Opis

Online device disconnected with unsent data. RETRY or OK to lose data.

W pamiĂŞci konfiguracyjnej komunikatora znajdujš siĂŞ dane konfiguracyjne poprzednio pod³šczonego urzšdzenia. NaciÂ&#x153;niĂŞcie RETRY ponowia prĂłbĂŞ przesÂłania danych, a naciÂ&#x153;niĂŞcie OK powoduje wykasowanie danych i od³šczenie urzšdzenia. Brak pamiĂŞci do zapisu kolejnych opcji dodawanych do menu goršcego klawisza. Niepotrzebne procedury powinny zostaĂŚ usuniĂŞte.

Out of memory for hotkey configuration. Delete unnecessary items. Overwrite existing configuration memory

Press OK. Restore device value? Save data from device to configuration memory Saving data to configuration memory. Sending data to device. There are write only variables which have not been edited. Please edit them. There is unsent data. Send it before shutting off? Too few data bytes received Transmitter Fault Units for <variable label> has changed. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent. Unsent data to online device. SEND or LOSE data Use up/down arrows to change contrast. Press DONE when done. Value out of range <message> occurred reading/writing <variable label> <variable label> has an unknown value. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent.

Komunikat wymagajšcy potwierdzenia skasowania danych zawartych w pamiĂŞci konfiguracyjnej komunikatora przez przepisanie danych z urzšdzenia do komunikatora lub procedurĂŞ konfigurowania offline. OdpowiedÂ&#x; uzyskuje siĂŞ przez naciÂ&#x153;niĂŞcie odpowiedniego klawisza definiowanego programowo. NaciÂ&#x153;nij klawisz definiowany programowo OK. Komunikat ten pojawia siĂŞ zazwyczaj po komunikacie o b³êdzie w dziaÂłaniu lub po wykonaniu przez komunikator czynnoÂ&#x153;ci zwišzanych z wymianš danych. Edytowana i przesÂłana do urzšdzenia dana zostaÂła Â&#x;le okreÂ&#x153;lona. OdpowiedÂż ""Yes"" na ten komunikat powoduje przywrĂłcenie oryginalnej wartoÂ&#x153;ci zmiennej. Komunikat informujšcy, Âże po naciÂ&#x153;niĂŞciu klawisza definiowanego programowo SAVE nastšpi przepisanie danych konfiguracyjnych z urzšdzenia do pamiĂŞci konfiguracyjnej komunikatora. Komunikat informujšcy o przepisywaniu danych konfiguracyjnych z urzšdzenia do pamiĂŞci konfiguracyjnej komunikatora. Komunikat informujšcy o przepisywaniu danych konfiguracyjnych z pamiĂŞci konfiguracyjnej komunikatora do urzšdzenia. Komunikat informuje, Âże wartoÂ&#x153;ci niektĂłrych parametrĂłw danych konfiguracyjnych nie zostaÂły okreÂ&#x153;lone. NaleÂży nadaĂŚ wartoÂ&#x153;ci tym zmiennym, w przeciwnym razie do urzšdzenia mogš zostaĂŚ przesÂłane b³êdne dane. NacisnšÌ ""YES"" w celu przesÂłania nie przesÂłanych jeszcze danych i wy³šczenia komunikatora HART. NacisnšÌ ""NO"" w celu wy³šczenia zasilania komunikatora, co powoduje utratĂŞ nie przesÂłanych danych. Komunikat informuje o przesÂłaniu za maÂłej iloÂ&#x153;ci danych konfiguracyjnych. Komunikat informujšcy o niesprawnoÂ&#x153;ci podÂłaczonego urzšdzenia. Jednostki inÂżynierskie dla tej zmiennej byÂły edytowane i zostaÂły zmienione. NaleÂży najpierw wysÂłaĂŚ nowe jednostki do urzšdzenia, a dopiero potem edytowaĂŚ zmiennš. W pamiĂŞci konfiguracyjnej komunikatora znajdujš siĂŞ dane konfiguracyjne poprzednio podÂłaczonego urzšdzenia. Dane muszš zostaĂŚ przesÂłane do urzšdzenia lub zostanš skasowane. WskazĂłwki do zmiany kontrastu wyÂ&#x153;wietlacza ciekÂłokrystalicznego komunikatora HART. WartoÂ&#x153;ĂŚ zmiennej wprowadzona przez UÂżytkownika nie zawiera siĂŞ w dopuszczalnych granicach wyspecyfikowanych w opisie urzšdzenia. Komunikat moÂże wskazywaĂŚ na zbyt ma³š liczbĂŞ danych przesÂłanych z komunikatora, b³šd przetwornika, b³êdny kod odpowiedzi, b³êdnš odpowiedÂż, b³êdne pola zmiennych wprowadzanych, b³êdy w odczycie lub/i zapisie, itp; zwrĂłcono kaÂżdy inny kod klasy odpowiedzi niÂż SUCCESS przy czytaniu konkretnej zmiennej. Dokonano edycji zmiennej zwišzanej z tš nazwš zmiennej. NaleÂży przesÂłaĂŚ zwišzanš z nazwš zmiennš przed jej edycjš.
Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P PROGRAM AMS Komunikaty diagnostyczne

Poni¿ej przedstawiono komunikaty diagnostyczne programu AMS. Pojawiaj¹ siê one w postaci rozwijanych menu Komunikat

Opis

Command Not Implemented Communication Error

Pod³¹czone urz¹dzenie nie mo¿e wykonaæ tej funkcji (tego rozkazu). Urz¹dzenie przesy³a odpowiedŸ, która informuje, ¿e wys³any przez komunikator rozkaz jest nieprawid³owy lub komunikator nie rozumie odpowiedzi przychodz¹cej z urz¹dzenia. Pod³¹czone urz¹dzenie jest zajête wykonywaniem innego zadania. Urz¹dzenie nie odpowiada na wys³any rozkaz. Urz¹dzenie posiada blokadê zapisu i dane nie mog¹ zostaæ przepisane. Zosta³ wprowadzony niedozwolony znak przy edycji zmiennej. Czêœæ daty okreœlaj¹ca dzieñ jest niedozwolona. Czêœæ daty okreœlaj¹ca miesi¹c jest niedozwolona. Czêœæ daty okreœlaj¹ca rok jest niedozwolona. Czêœæ bêd¹ca wyk³adnikiem potêgi, przy zapisie wyk³adniczym, jest nieprawid³owa. Wartoœæ nadana edytowanej zmiennej jest niekompletna. Komunikat informuj¹cy o przepisywaniu danych konfiguracyjnych z pamiêci konfiguracyjnej komunikatora do urz¹dzenia. Komunikat informuje, ¿e wartoœci niektórych parametrów danych konfiguracyjnych nie zosta³y okreœlone. Nale¿y nadaæ wartoœci tym zmiennym, w przeciwnym razie do urz¹dzenia mog¹ zostaæ przes³ane b³êdne dane. Nacisn¹æ ""YES"" w celu przes³ania nie przes³anych jeszcze danych i wy³¹czenia komunikatora HART. Nacisn¹æ ""NO"" w celu wy³¹czenia zasilania komunikatora, co powoduje utratê nie przes³anych danych. Komunikat informuje o przes³aniu za ma³ej iloœci danych konfiguracyjnych. Komunikat informuj¹cy o niesprawnoœci pod³aczonego urz¹dzenia. Jednostki in¿ynierskie dla tej zmiennej by³y edytowane i zosta³y zmienione. Nale¿y najpierw wys³aæ nowe jednostki do urz¹dzenia, a dopiero potem edytowaæ zmienn¹.

Device Busy Device disappers from list Device write protected Illegal character Illegal date Illegal month Illegal year Incomplete exponent Incomplete field Sending data to device. There are write only variables which have not been edited. Please edit them. There is unsent data. Send it before shutting off? Too few data bytes received Transmitter Fault Units for <variable label> has changed. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent. Unsent data to online device. SEND or LOSE data Value out of range <message> occurred reading/writing <variable label> <variable label> has an unknown value. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent.

4-20

W pamiêcie znajduj¹ siê dane konfiguracyjne poprzednio pod³aczonego urz¹dzenia. Dane musz¹ zostaæ przes³ane do urz¹dzenia lub zostan¹ skasowane. Wartoœæ zmiennej wprowadzona przez U¿ytkownika nie zawiera siê w dopuszczalnych granicach wyspecyfikowanych w opisie urz¹dzenia. Komunikat mo¿e wskazywaæ na zbyt ma³¹ liczbê danych przes³anych z komunikatora, b³¹d przetwornika, b³êdny kod odpowiedzi, b³êdn¹ odpowied¿, b³êdne pola zmiennych wprowadzanych, b³êdy w odczycie lub/i zapisie, itp; zwrócono ka¿dy inny kod klasy odpowiedzi ni¿ SUCCESS przy czytaniu konkretnej zmiennej. Dokonano edycji zmiennej zwi¹zanej z t¹ nazw¹ zmiennej. Nale¿y przes³aæ zwi¹zan¹ z nazw¹ zmienn¹ przed jej edycj¹.


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Dodatek A

Model 3144P

Dane techniczne Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A-1 Rysunki wymiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A-7 Specyfikacja zamówieniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A-9 Oznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona A-10 Zespó³ zewnêtrznego zacisku uziemienia. . . . . . . . . . . . . strona A-11 Konfiguracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A-11

DANE TECHNICZNE Funkcjonalne

Sygna³y wejœciowe Wybierane przez u¿ytkownika z listy. Patrz tabela “Dok³adnoœæ”. Sygna³ wyjœciowy 2-przewodowy 4–20 mA, liniowy wzglêdem temperatury lub sygna³u wejœciowego; sygna³ cyfrowy na³o¿ony na sygna³ analogowy 4–20 mA, dostêpny dla komunikatora HART lub systemu sterowania. Mo¿liwoœci obci¹¿ania

Obci¹¿enie (Ω)

Maksymalne obci¹¿enie = 40.8 X (Napiêcie zasilania - 12.0) 4–20 mA dc

1240 1100 1000 750 500

Zakres roboczy

250 0 10

20 30 40 42.4 12.0 Napiêcie zasilania (V dc)

UWAGA Komunikacja HART wymaga obecnoœci w pêtli rezystancji od 250 do 1100 omów. Nie mo¿na komunikowaæ siê z przetwornikiem, jeœli napiêcie zasilania na zaciskach jest mniejsze od 12 V dc. Zasilanie Wymagany zewnêtrzny zasilacz. Przetwornik dzia³a w zakresie napiêæ zasilania od 12.0 do 42.4 V dc na zaciskach przetwornika (przy obci¹¿eniu 250 Ω wymagane napiêcie zasilania wynosi 18.1 V). Maksymalne napiêcie zasilania 42.4 V dc.

www.rosemount.com


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

Izolacja Izolacja galwaniczna wejœcia od wyjœcia 500 V ac rms (707 V dc) Czas aktualizacji W przybli¿eniu co 0.5 sekundy dla jdnego czujnika (1 sekunda dla dwóch czujników.) Wyœwietlacz lokalny Opcjonalny piêciocyfrowy zintegrowany wyœwietlacz ciek³okrystaliczny z wykresem s³upkowym i 8 mm cyframi. Mo¿liwoœæ wyœwietlania w jednostkach (°F, °C, °R, K, Ω i mV), mA lub procentach zakresu pomiarowego. Mo¿liwe jest przemienne wyœwietlanie wartoœci w wybranych jednostkach/mA, czujnik 1/czujnik 2, czujnik 1/czujnik 2/ró¿nica temperatur i czujnik 1/czujnik 2/œrednia temperatura. Wszystkie opcje wyœwietlania mog¹ byæ skonfigurowane w warunkach polowych przy u¿yciu komunikatora HART Model 275 lub AMS. Wilgotnoœæ 0–100% wilgotnoœci wzglêdnej Zabezpieczenie przed przepiêciem (kod opcji T1) Zabezpieczenie chroni przed przepiêciami powstaj¹cymi na skutek wy³adowañ atmosferycznych, dzia³ania spawarek, urz¹dzeñ o du¿ym poborze pr¹du oraz styczników. Uk³ad elektroniczny umieszczony jest w zespole do³¹czanym do standardowego bloku przy³¹czeniowego. Zespó³ zewnêtrznego zacisku uziemienia (kod opcji G1) jest dostarczany, gdy wybrano opcjê zabezpieczenia przed przepiêciem kod T1. Uk³ad przeciwprzepiêciowym zosta³ przetestowany zgodnie z nastêpuj¹cymi normami: • ASME B 16.5 (ANSI)/IEEE C62.41-1991 (IEEE 587)/ Kategorie lokalizacji A2, B3. Impuls 6kV/3kA (1.2 x 50 µs i 8 x 20 µs) Impuls 6kV/0.5kA (100 kHz) Impuls 4kV EFT (5 x 50 ns) • Dodatkowa rezystancja wprowadzana do pêtli przez zabezpieczenie: maksymalnie 22 Ω.. • Nominalne napiêcie zwierania: 90 V (tryb wspólny), 77 V (tryb normalny) Dopuszczalne temperatury otoczenia Ze wskaŸnikiem LCD Bez wskaŸnika LCD

Praca

Sk³adowanie

–20 do 85 °C –40 do 85 °C

–45 do 85°C –50 do 120 °C

Czas gotowoœci do pracy Osi¹gniêcie dok³adnoœci katalogowej po mniej ni¿ 5 sekundach od w³¹czenia zasilania Sygnalizacja awarii Model 3144P posiada programow¹ i sprzêtow¹ diagnostykê i aktywacjê sygna³ów alarmowych. Niezale¿ny obwód elektroniczny zapewnia wygenerowanie sygna³u alarmowego, nawet w przypadku uszkodzenia mikroprocesora lub niesprawnoœci oprogramowania. A-2


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Poziomy alarmowe sš okreÂ&#x153;lane przez uÂżytkownika przy uÂżyciu prze³šcznika. W przypadku wykrycia b³êdu, pozycja zwory determinuje poziom sygnaÂłu alarmowego (wysoki lub niski). Zwora prze³šcznika steruje pracš przetwornika cyfrowo- analogowego (D/A) generujšcego wÂłaÂ&#x153;ciwy sygnaÂł alarmowy. WartoÂ&#x153;ci sygna³ów alarmowych zale¿š od wyboru trybu pracy standardowej, niestandardowej lub zgodnej z normami NAMUR (NAMUR NE 43, czerwiec 1997). WartoÂ&#x153;ci sygna³ów w przypadku trybu standardowego i zgodnego z NAMUR podano poniÂżej.

Tabela A-1. Parametry robocze WyjÂ&#x153;cie liniowe: Stan wysoki: Stan niski:

Standard (1)

Zgodne z NAMUR (1)

3.9 â&#x2030;¤ I â&#x2030;¤ 20.5 21.75 â&#x2030;¤Iâ&#x2030;¤ 23 (domyÂ&#x153;lnie) I â&#x2030;¤ 3.75

3.8 â&#x2030;¤ I â&#x2030;¤ 20.5 21.5â&#x2030;¤I â&#x2030;¤ 23 (domyÂ&#x153;lnie) I â&#x2030;¤ 3.6

(1) W miliamperach

Niestandardowe poziomy alarmowe i nasycenia Niestandardowe poziomy alarmowe i nasycenia (okreÂ&#x153;lane przez uÂżytkownika) konfigurowane sš fabrycznie i sš dostĂŞpne przy zamĂłwieniu opcji kod C1. WartoÂ&#x153;ci te mogš byĂŚ zmieniane w warunkach polowych przy uÂżyciu komunikatora HART.

Konstrukcyjne

Przepusty kablowe 1/ Â&#x2013;14 NPT, PG13.5 (PG11), M20 X 1.5 (CM20) lub JIS G 1/ .. Przepusty 2 2 M20 X 1.5, PG 13.5 i JIS G 1/2 uzyskiwane sš przy uÂżyciu adaptera. Patrz rysunki wymiarowe. Wspó³praca z komunikatorem HART Zaciski do pod³šczenia komunikatora HART sš umieszczone na staÂłe w listwie zaciskowej. MateriaÂły konstrukcyjne Obudowa przetwornika Â&#x2022; Aluminium niskomiedziowe lub CF-8M (odlewana stal nierdzewna 316) WykoĂączenie Â&#x2022; Farba poliuretanowa PierÂ&#x153;cienie uszczelniajšce pokrywy Â&#x2022; Buna-N Masa Aluminum(1)

Stal nierdzewna(1)

1.4 kg

3.5 kg

(1) DodaĂŚ 0.2 kg w przypadku miernika i 0.5 kg w przypadku obejmy montaÂżowej.

MontaÂż Przetwornik moÂże byĂŚ zamontowany bezpoÂ&#x153;rednio na czujniku. Opcjonalne obejmy montaÂżowe B4 i B5 umoÂżliwiajš zdalny montaÂż. Patrz Â&#x201C;Opcjonalne obejmy montaÂżoweÂ&#x201D; na stronie A-8. Klasa ochrony obudowy NEMA 4X, CSA Typ 4X, IP66 i IP68 #


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P Dane metrologiczne

Dane techniczne przetwornika Model 3144P spe³niaj¹ podane dane techniczne na poziomie co najmniej 3 σ. Stabilnoœæ ±0.1% odczytu lub 0.1 °C (wiêksza z tych wartoœci) na 24 miesi¹ce dla czujnika rezystancyjnego ±0.1% odczytu lub 0.1 °C (wiêksza z tych wartoœci) na 12 miesiêcy dla czujnika termoelektrycznego Stabilnoœæ 5 letnia ±0.25% odczytu lub 0.25 °C (wiêksza z tych wartoœci) na 5 lat dla czujnika rezystancyjnego ±0.5% odczytu lub 0.5 °C (wiêksza z tych wartoœci) na 5 lat dla czujnika termoelektrycznego Wp³yw drgañ Przetworniki przetestowano w nastêpuj¹cych warunkach i nie stwierdzono ¿adanego wp³ywu na ich dok³adnoœæ: Czêstotliwoœæ

Drgania

10 do 60 Hz 60 do 2000 Hz

Ampiltuda 0.21 mm Przyspieszenie 3 g

Autokalibracja Obwody przetwarzania analogowo-cyfrowego automatycznie kalibruj¹ siê dla ka¿dej temperatury przez dynamiczne porównanie zmiennej pomiarowej z wewnêtrznymi elementami wzorcowymi o wyj¹tkowej dok³adnoœci i stabilnoœci. Wp³yw zmian napiêcia zasilania Mniejszy ni¿ ±0.005% szerokoœci zakresu pomiarowego na jeden wolt zmiany napiêcia Wp³yw zak³óceñ elektromagnetycznych W najgorszym przypadku wp³yw zak³oceñ jest równowa¿ny nominalnej dok³adnoœci przetwornika podanej w tabeli A-2 na stronie A-5, jeœli testowano zgodnie z norm¹ ENV 50140, 30 V/m, 80 do 1000 MHz, z kablem nieekranowanym. Test zgodnoœci elektromagnetycznej CE Model 3144P spe³nia wymagania normy IEC 61326: Dodatek 1, 1998. Zgodnoœæ danych technicznych przetworników firmy Rosemount z danymi katalogowymi

Nasze zaanga¿owanie w nieustanne podnoszenie jakoœci zapewnia, ¿e konstrukcja przetworników, ich wiarygodnoœæ i dok³adnoœæ zwiêkszaj¹ siê z ka¿dym rokiem. Dziêki dok³adnej kontroli procesu produkcyjnego nast¹pi³o zmniejszenie rozrzutu parametrów, a parametry techniczne ulegaj¹ ci¹g³emu poprawianiu. Jakoœæ i dok³adnoœæ przetworników z ka¿dym rokiem ulega podwy¿szeniu. I chocia¿ wiêkszoœæ wprowadzonych zmian nie jest widoczna na zewn¹trz, to z ka¿d¹ dostaw¹ otrzymuje siê coraz doskonalsze przetworniki. Mo¿na byæ pewnym, ¿e dostarczone jutro przetworniki bêd¹ lepsze od tych dostarczonych dzisiaj.

Typowa dok³adnoœæ Dolna wartoœæ graniczna dopuszczalnego b³êdu zgodnie z danymi technicznymi

–3σ

–2σ

–1σ

Górna wartoœæ graniczna dopuszczalneg o b³êdu zgodnie z danymi technicznymi

Uwaga: Rozk³ad dok³adnoœci przedstawiono dla przetwornika Model 3144P, czujnik PT 100, Zakres 0 do 100 °C.

m. (1) Sigma (σ) jest wielkoœci¹ statystyczn¹ oznaczaj¹c¹ odchylenie standardowe od wielkoœci œredniej dla zmiennej opisanej rozk³adem normalny

A-4

3144-GRAPH

Kupuj¹c przetwornik firmy Rosemount, u¿ytkownik mo¿e byæ pewien, ¿e parametry dostarczonego produktu nie tylko spe³niaj¹, lecz przekraczaj¹ za³¹czone dane techniczne. Zaawansowane technologie produkcyjne i stosowanie kontroli jakoœci zapewnia najwy¿sz¹ jakoœæ wykonania i zgodnoœæ z danymi katalogowymi na poziomie ± 3σ(1), co oznacza, ¿e a¿ 997 na 1000 wyprodukowanych przetworników ma dane techniczne co najmniej tak dobre, jak podane w dokumentacji.


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P

DokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ Tabela A-2. Opcje wejÂ&#x153;ĂŚ i dokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ Model 3144P Rodzaj czujnika

Opis czujnika

Czujniki rezystancyjne 2-, 3-, 4-przewodowe Pt 100 IEC 751, 1995 (Îą = 0.00385) Pt 100 JIS 1604, 1981 (Îą = 0.003916) Pt 200 IEC 751, 1995 (Îą = 0.00385) Pt 500 IEC 751, 1995 (Îą = 0.00385) Pt 1000 IEC 751, 1995 (Îą = 0.00385) Ni 120 Krzywa Edisona No. 7 Cu 10 Czujnik Cu Edison No. 15 Czujniki termoelektryczne (4) Typ B(5) Monografia NIST 175, IEC 584 Typ E Monografia NIST 175, IEC 584 Typ J Monografia NIST 175, IEC 584 Typ K(6) Monografia NIST 175, IEC 584 Typ N Monografia NIST 175, IEC 584 Typ R Monografia NIST 175, IEC 584 Typ S Monografia NIST 175, IEC 584 Typ T Monografia NIST 175, IEC 584 DIN Typ L DIN 43710 DIN Typ U DIN 43710 Typ ASTM E 988-96 W5Re/W26Re WejÂ&#x153;cie napiĂŞciowe WejÂ&#x153;cie rezystancyjne 2-, 3-, 4-przewodowe

Zakres pomiarowy

Zalecana minimalna szerokoÂ&#x153;ĂŚ zakresu pomiarowego(1)

DokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ wyjÂ&#x153;cia cyfrowego(2)

°C Â&#x2013;200 do 850 Â&#x2013;200 do 645 Â&#x2013;200 do 850 Â&#x2013;200 do 850 Â&#x2013;200 do 300 Â&#x2013;70 do 300 Â&#x2013;50 do 250

°C 10 10 10 10 10 10 10

°C ¹ 0.10 ¹ 0.10 ¹ 0.22 ¹ 0.14 ¹ 0.10 ¹ 0.08 ¹1.00

100 do 1820 Â&#x2013;50 do 1000 Â&#x2013;180 do 760 Â&#x2013;180 do 1372 Â&#x2013;200 do 1300 0 do 1768 0 do 1768 Â&#x2013;200 do 400 Â&#x2013;200 do 900 Â&#x2013;200 do 600 0 do 2000

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Âą 0.75 Âą 0.20 Âą 0.25 Âą 0.25 Âą 0.40 Âą 0.60 Âą 0.50 Âą 0.25 Âą 0.35 Âą 0.35 Âą 0.70

Â&#x2013;10 do 100 mV

3 mV

Âą0.015 mV

0 do 2000 â&#x201E;Ś

20 â&#x201E;Ś

Âą0.35 â&#x201E;Ś

DokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ przetwornika cyfrowoanalogowego(3)

Âą0.02% szerokoÂ&#x153;ci zakresu pomiarowego

Âą0.02% szerokoÂ&#x153;ci zakresu pomiarowego

Âą0.02% szerokoÂ&#x153;ci zakresu pomiarowego Âą0.02% szerokoÂ&#x153;ci zakresu pomiarowego

(1) Zalecana minimalna szerokoÂ&#x153;ĂŚ zakresu pomiarowego gwarantuje utrzymanie dokÂładnoÂ&#x153;ci pomiarĂłw w podanych granicach przy staÂłej tÂłu mienia rĂłwnej zero sekund. (2) DokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ wyjÂ&#x153;cia cyfrowego: okreÂ&#x153;la b³šd bezwzglĂŞdny pomiaru temperatury przy odczycie wartoÂ&#x153;ci mierzonej za pomocš komunikato ra HART. (3) CaÂłkowita dokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ wyjÂ&#x153;cia analogowego jest rĂłwna sumie dokÂładnoÂ&#x153;ci wyjÂ&#x153;cia cyfrowego oraz przetwarzania cyfrowo-analogowego. (4) CaÂłkowita dokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ wyjÂ&#x153;cia cyfrowego dla czujnikĂłw termoelektrycznych: suma dokÂładnoÂ&#x153;ci wyjÂ&#x153;cia cyfrowego +0.25°C (dokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ zimnego koĂąca). (5) DokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ wyjÂ&#x153;cia cyfrowego dla czujnikĂłw termolektrycznych NIST Typ B wynosi Âą3.0 °C dla temperatur od 100 do 300 °C. (6) DokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ wyjÂ&#x153;cia cyfrowego dla czujnikĂłw termolektrycznych NIST Typ K wynosi Âą0.50 °C dla temperatur od Â&#x2013;180 do Â&#x2013;90 °C .

PrzykÂład obliczania dokÂładnoÂ&#x153;ci pomiarĂłw Do pomiarĂłw wykorzystywany jest czujnik rezystancyjny Pt 100 (Îą = 0.00385), a zakres pomiarowy wynosi od 0 do 100 °C: DokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ wyjÂ&#x153;cia cyfrowego wynosi Âą0.10 °C, dokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ przetwarzania analogowo-cyfrowego Âą0.02% zakresu pomiarowego 100 °C lub Âą0.02 °C, dokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ caÂłkowita = Âą0.12 °C. MoÂżliwoÂ&#x153;ci pomiaru ró¿nicy temperatur miĂŞdzy dwoma dowolnymi czujnikami (wersja z dwoma czujnikami) We wszystkich konfiguracjach pomiarĂłw ró¿nicy temperatur, zakres wejÂ&#x153;ciowy jest rĂłwny X do +Y gdzie: Â&#x2022; X = minimum czujnika 1 Â&#x2013; maksimum czujnika 2 Â&#x2022; Y = maksimum czujnika 1 Â&#x2013; minimum czujnika 2. DokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ wyjÂ&#x153;cia cyfrowego przy pomiarze ró¿nicy temperatur (wersja z dwoma czujnikami) Â&#x2022; Oba czujniki tego samego typu (np. oba rezystancyjne lub termoelektryczne): DokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ wyjÂ&#x153;cia cyfrowego = 1.5 razy wiĂŞksza od dokÂładnoÂ&#x153;ci gorszego z czujnikĂłw.

#


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

• Czujniki ró¿nych typów (jeden rezystancyjny, drugi termoelektryczny): Dok³adnoœæ wyjœcia cyfrowego = dok³adnoœæ czujnika 1 + dok³adnoœæ czujnika 2. Wp³yw temperatury otoczenia Przetworniki mog¹ byæ zainstalowane w miejscu, gdzie temperatura otoczenia zawiera siê w przedziale –40 do 85 °C. Ka¿dy przetwornik jest indywidulanie charakteryzowany fabrycznie dla tego zakresu temperatur. Charakteryzacja fabryczna dokonywana jest w ca³ym zakresie pomiarowym czujnika i ma na celu obliczenie indywidualnych wspó³czynników korekcyjnych dla ka¿dego czujnika. Przetwornik w sposób automatyczny dokonuje korekcji zwi¹zanej z dryftem parametrów elementów sk³adowych w wyniku zmiany temperatury otoczenia. Tabela A-3. Wp³yw temperatury otoczenia Rodzaj czujnika

Zmiana dok³adnoœci wyjœcia cyfrowego na 1.0 °C zmiany temperatury otoczenia (1)

Czujniki rezystancyjne 2-, 3-, 4-przewodowe Pt 100 (α = 0.00385) 0.0015 °C Pt 100 (α = 0.003916) 0.0015 °C Pt 200 0.0023 °C Pt 500 0.0015 °C Pt 1000 0.0015 °C Ni 120 0.0010 °C Cu 10 0.015 °C Czujniki termoelektryczne 0.014 °C Typ B 0.029 °C – (0.0021% (odczyt – 300)) 0.046 °C – (0.0086% (odczyt – 100))

Zakres pomiarowy

Wp³yw zmiany temperatury na dok³adnoœæ przetwarzania cyfrowo-analogowego

Ca³y zakres pracy czujnika Ca³y zakres pracy czujnika Ca³y zakres pracy czujnika Ca³y zakres pracy czujnika Ca³y zakres pracy czujnika Ca³y zakres pracy czujnika Ca³y zakres pracy czujnika

0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego

odczyt ≥ 1000°C 300 °C ≤ odczyt < 1000 °C 100 °C ≤ odczyt< 300 °C

0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego

0.004 °C +(0.00043% odczytu)

Ca³y

0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego

0.004 °C +(0.00029% odczytu) 0.004 °C + (0.0020% wartoœci bezwzglêdnej odczytu) 0.005 °C +(0.00054% odczytu) 0.005 °C + (0.0020% wartoœci bezwzglêdnej odczytu)

odczyt ≥ 0 °C odczyt < 0 °C odczyt ≥ 0 °C odczyt < 0 °C

0.005 °C +(0.00036% odczytu)

Ca³y

0.015 °C 0.021 °C – (0.0032% odczytu) 0.005 °C 0.005 °C +(0.00036% wartoœci bezwzglêdnej odczytu) 0.0054 °C + (0.00029% odczytu) 0.0054 °C +(0.0025% wartoœci bezwzglêdnej odczytu) 0.0064 °C 0.0064 °C +(0.0043% wartoœci bezwzglêdnej odczytu) 0.016 °C 0.023 °C +(0.0036% odczytu)

odczyt ≥ 200°C odczyt < 200 °C odczyt ≥ 0 °C odczyt < 0 °C odczyt ≥ 0 °C odczyt < 0 °C odczyt ≥ 0 °C odczyt < 0 °C odczyt ≥ 200 °C odczyt < 200 °C

0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego

Wejœcie miliwoltowe

0.00025 mV

Ca³y zakres pracy czujnika

0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego

Wejœcie rezystancyjne 2-, 3-, 4-przewodowe

0.007 Ω

Ca³y zakres pracy czujnika

0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego

Typ E Typ J Typ K Typ N Typ R, S Typ T DIN Typ L DIN Typ U Typ W5Re/W26Re

0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego 0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego 0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego 0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego 0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego

0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego 0.001% szerokoœci zakresu pomiarowego

(1) Zmiana temperatury otoczenia dotyczy zmiany temperatury w stosunku do temperatury kalibracji przetwornika o 20 °C.

A-6

Przyk³ad wp³ywu temperatury Pomiary: czujnik rezystancyjny Pt 100 ( α = 0.00385), zakres pomiarowy 0–100 °C przy temperaturze otoczenia 30 °C:


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P WpÂływ temp. na ukÂłady cyfrowe: 0.0015 °C x [(30 Â&#x2013; 20)] = 0.015 °C WpÂływ na przetwornik C/A: [0.001% ze 100] x [(30 Â&#x2013; 20)] = 0.01 °C NajwiĂŞkszy b³šd: dokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ wyjÂ&#x153;cia cyfrowego + dokÂładnoÂ&#x153;ĂŚ przetwarzania analogowo- cyfrowego + wpÂływ temperatury na ukÂłady cyfrowe + wpÂływ temperatury na przetwarzanie analogowo -cyfrowe = 0.10 °C + 0.02 °C + 0.015 °C + 0.01 °C = 0.145 °C Sumaryczny b³šd:          °%

Widok perspektywiczny przetwornika

Lokalizacja prze³šczników Prze³šcznik trybu alarmowego i blokady

Schemat prze³šczników Failure ailure Mode

Pokrywa ze schematem po³šczeù

Security Secur ity

4.4 cala (112 mm)

Tabliczka znamionowa Z³šcze LCD ModuÂł elektroniki WskaÂ&#x;nik LCD

Obudowa z listwa zaciskowš

2352A01D, 0000A03B

RYSUNKI WYMIAROWE

4.4 in. (112 mm)

PÂłyta czoÂłowa wskaÂ&#x;nika LCD

3144-0001B01B,

Pokrywa wskaÂ&#x;nika

Rysunki wymiarowe przetwornika Widok od gĂłry

5.2 (132) z LCD 4.4 (112)

Pokrywa wskaÂ&#x;nika

4.4 (112)

4.4 (112)

2.0 (51)

Naklejka

3/

8-16 UN-2B

3144-0204B02A, 0000A07A

Przepust kablowy

Widok z boku

Przepust kablowy

Wymiary podano w calach (milimetrach) #


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

Rysunki wymiarowe przetwornika z adapterem do przepustów M20 x 1.5, PG 13.5 i JIS G 1/2 Widok od góry

0.85 (21.6)*

4.00 (102)

* przeœwit do zdjêcia pokrywy)

0.5 (12.7)

0.21 (5.3)

4.4 (112)

0.94 (23.8)

2.0 (50.8)

3/ –16 8 UN–2B

4.40 (112)

Adaptery do przepustów M20 x 1.5, PG 13.5 i JIS G 1/2

1.17 (29.8)

3144-3144A021A, A022A

5.20 (132) 4.40 (112)

Widok od przodu

Adaptery do przepustów M20 x 1.5, PG 13.5 i JIS G 1/2 Wymiary podano w calach (milimetrach)

Opcjonalne obejmy monta¿owe 1.0 (25)

1.04 (26)

2.81 ±0.03 (71) 3.65 ±0.06 (92)

0.41 (10) Œrednica

2.0 ± 0.03 (50)

1.55 (39)

0.375 (10) Œrednica (2 otwory)

3044-2101A01A; B01B, 3144-3144A14A,

Obejma kod opcji B4

Podk³adka o œrednicy 2 (51) (w dostawie)

1.0 (25.4)

6.4 (162.6)

7.15 (181.6) 2.81 (71.4)

Wymiary podano w calach (milimetrach)

A-8

3144- 1081A01A

Obejma kod opcji B5


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P

INFORMACJE ZAMĂ&#x201C;WIENIOWE Przetwornik Model

Opis urzšdzenia

3144P Kod

Przetwornik temperatury smart Obudowa przetwornika/przepust kablowy

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Kod

Obudowa do montaÂżu polowego (dwukomorowa), aluminium, 1/2Â&#x2013;14 NPT Obudowa do montaÂżu polowego (dwukomorowa), aluminium, M20 x 1.5 (CM20) Obudowa do montaÂżu polowego (dwukomorowa), aluminium, PG 13.5 (PG11) Obudowa do montaÂżu polowego (dwukomorowa), aluminium, JIS G1/2 Obudowa do montaÂżu polowego (dwukomorowa), stal nierdzewna,1/2Â&#x2013;14 NPT Obudowa do montaÂżu polowego (dwukomorowa), stal nierdzewna, M20 x 1.5 (CM20) Obudowa do montaÂżu polowego (dwukomorowa), stal nierdzewna, PG 13.5 (PG11) Obudowa do montaÂżu polowego (dwukomorowa), stal nierdzewna, JIS G1/2 SygnaÂł wyjÂ&#x153;ciowy

A Kod

4-20 mA z sygnaÂłem cyfrowym opartym na protokole HART Konfiguracja pomiarĂłw

1 2 Kod

Z moÂżliwoÂ&#x153;ciš pod³šczenia jednego czujnika Z moÂżliwoÂ&#x153;ciš pod³šczenia dwĂłch czujnikĂłw Atesty do pracy w obszarach zagroÂżonych wybuchem

NA E5 K5 KB K6 E1 N1 I1 K1 ND KA E7 N7 I7 K7 I2 E4 Kod

Bez atestĂłw Atesty przeciwwybuchowoÂ&#x153;ci i niepalnoÂ&#x153;ci FM Atesty iskrobezpieczeĂąstwa, przeciwwybuchowoÂ&#x153;ci i niepalnoÂ&#x153;ci FM Atesty iskrobezpieczeĂąstwa, przeciwwybuchowoÂ&#x153;ci i niepalnoÂ&#x153;ci FM i CSA Atesty iskrobezpieczeĂąstwa, przeciwwybuchowoÂ&#x153;ci i niepalnoÂ&#x153;ci CSA Atest ognioszczelnoÂ&#x153;ci CENELEC/Kema Atest typu n CENELEC/BASEEFA Atest iskrobezpieczeĂąstwa CENELEC/BASEEFA Atesty iskrobezpieczeĂąstwa, ognioszczelnoÂ&#x153;ci i typu n CENELEC Atest zapÂłonu py³ów CENELEC Atesty iskrobezpieczeĂąstwa i przeciwwybuchowÂ&#x153;ci CENELEC/CSA Atest ognioszczelnoÂ&#x153;ci SAA Atest typu N SAA Atest iskrobezpieczeĂąstwa SAA Atesty iskrobezpieczeĂąstwa, ognioszczelnoÂ&#x153;ci i typu n SAA Atest iskrobezpieczeĂąstwa CEPEL Atest ognioszczelnoÂ&#x153;ci JIS; wymaga kodu obudowy D4 lub D8. Opcje

B4 B5 M5 G1 T1 C1 F5 A1 CN C8 C2 C4 Q4 C7 U1 U2 U4 U5 U6 X1(1) X2 X3(1) QS

WyposaÂżenie dodatkowe Uniwersalna obejma montaÂżowa do montaÂżu panelowego lub na rurze 2 calowejÂ&#x2014;obejma i Â&#x153;ruby ze stali nierdzewnej Uniwersalna obejma montaÂżowa Â&#x201C;LÂ&#x201D; do montaÂżu na rurze 2 calowej Â&#x2014;obejma i Â&#x153;ruby ze stali nierdzewnej Miernik LCD Zespó³ zewnĂŞtrznego zacisku uziemienia (patrz strona 12.) Zintegrowane zabezpieczenie przed przepiĂŞciami Konfiguracja uÂżytkownika Fabryczna konfiguracja pĂłl daty, opisu i komunikatu (konieczne wypeÂłnienie karty konfiguracyjnej) Filtr sieciowy 50 Hz. Uwaga! Konieczny dla warunkĂłw polskich. Analogowe poziomy alarmowe zgodne z normš NAMUR NE-43, 27-June-1996, alarm - stan wysoki Analogowe poziomy alarmowe zgodne z normš NAMUR NE-43, 27-June-1996, alarm - stan niski Stan alarmowy niski (standardowe wartoÂ&#x153;ci poziomĂłw alarmowych i nasycenia Rosemount) Kalibracja Dopasowanie przetwornika do czujnika zgodnie z procedurš Rosemount Kalibracja 5-punktowa (wybraĂŚ opcjĂŞ Q4, aby otrzymaĂŚ certyfikat kalibracji) Certyfikat kalibracji (standard kalibracja 3-punktowa; wybraĂŚ C4 i Q4 w celu kalibracji 5-punktowej) Kalibracja cyfrowa czujnika niestandardowego (uÂżytkownik musi dostarczyĂŚ wszystkie informacje o czujniku) Konfiguracja wejÂ&#x153;cia dwuczujnikowego (tylko przy wyborze kodu konfiguracji pomiarĂłw 2) Hot Backup Temperatura Â&#x153;rednia z funkcjami Hot Backup i alarmem uszkodzenia czujnika Dwa niezaleÂżne czujniki Ró¿nica temperatur Temperatura Â&#x153;rednia Kompletacja zespoÂłu pomiarowego MontaÂż przetwornika z czujnikiem (dokrĂŞcenie rĂŞczne, taÂ&#x153;ma uszczelniajšca TeflonÂŽ (PTFE), peÂłne okablowanie) MontaÂż przetwornika z czujnikiem (dokrĂŞcenie rĂŞczne, bez taÂ&#x153;my uszczelniajšcej z TeflonÂŽ (PTFE), brak okablowania) MontaÂż przetwornika z czujnikiem (dokrĂŞcenie kluczem, taÂ&#x153;ma uszczelniajšca TeflonÂŽ (PTFE), peÂłne okablowanie) Certyfikaty specjalne Certyfikat jakoÂ&#x153;ci do SIS

Typowy numer zamĂłwieniowy: 3144P D1

A 1 E5

B4 M5

(1) Przy zamawianiu opcji X1, X2 lub X3, podaÌ tê samš opcjê w numerze zamówieniowym czujnika. Kody opcji X1 i X3 nie sš dostêpne z atestem CSA.

#


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P Wykaz czêœci zamiennych Opis

Numer czêœci

Modu³ elektroniki Modu³ elektroniki Model 3144P (skonfigurowany do wspó³pracy z jednym czujnikiem) Modu³ elektroniki Model 3144P (skonfigurowany do wspó³pracy z dwoma czujnikami) Zespó³ wskaŸnika M5 (obejmuje wskaŸnik, elementy monta¿owe, ³¹cznik 10-wtykowy i pokrywê) Zespó³ wskaŸnika M5–Aluminium Zespó³ wskaŸnika M5- Stal nierdzewna WskaŸnik (obejmuje wskaŸnik, elementy monta¿owe, ³¹cznik 10-wtykowy) Czêœci wskaŸnika Zespó³ pokrywy wskaŸnika z aluminium (obejmuje pokrywê i pierœcieñ uszczelniaj¹cy) Zespó³ pokrywy wskaŸnika ze stali nierdzewnej (obejmuje pokrywê i pierœcieñ uszczelniaj¹cy) Zespó³ adaptera LCD (zespó³ do modyfikacji przetwornika Model 3144/3244MV do Modelu 3144P) Zespo³y obejm monta¿owych Zespó³ obejmy monta¿owej B4 Zespó³ obejmy monta¿owej B6 Pokrywa obudowy (z pierœcieniem uszczelniaj¹cym) Pokrywa do obudowy aluminiowej Modelu 3144P Pokrywa do obudowy ze stali nierdzewnej Modelu 3144P Pierœcieñ uszczelniaj¹cy do pokrywy (zestaw 12 szt.) Zespó³ obudowy (bez pokryw) Zespó³ obudowy Modelu 3144P z aluminium Zespó³ obudowy Modelu 3144P z aluminium z zewnêtrznym zaciskiem uziemienia Zespó³ obudowy Modelu 3144P ze stali nierdzewnej Zespó³ obudowy Modelu 3144P ze stali nierdzewnej z zewnêtrznym zaciskiem uziemienia Wyposa¿enie dodatkowe Œruba z podk³adk¹ do zacisków czujnika / zasilania (zestaw 12 szt.) Zwora (10-wtykowa)–do ³¹cznika wskaŸnika (zestaw 12 szt.) Zespó³ zewnêtrzngo zacisku uziemienia (obejmuje wszystkie elementy do istniej¹cego zacisku uziemienia) Zespó³ zabezpieczenia przeciwprzepiêciowego (obejmuje zaciski œrubowe i listwê zaciskow¹)

03144-3111-0001 03144-3111-0002 03144-3120-0001 03144-3120-0011 03144-3120-0002 03144-1043-0001 03144-1043-0011 03144-2114-0001 03044-2131-0001 03144-1081-0001 03144-1142-0001 03144-1142-0002 01151-0033-0003 03144-1141-0001 03144-1141-0002 03144-1141-0003 03144-1141-0004 03144-1044-0001 03144-1146-0001 03144-1047-0001 03144-3040-0001

OZNACZENIE Tabliczka znamionowa

• • • • • •

Programowe

• Przetwornik mo¿e przechowywaæ w pamiêci maksymalnie 8 znaków. • Oznaczenia programowe i na tabliczce znamionowej mog¹ byæ ró¿ne. • Jeœli nie podano, to standardowym zapisem jest pierwsze 8 znaków numeru punktu pomiarowego.

A-10

Bez op³at 2 wiersze po 28 znaków (w sumie 56 znaków) Tabliczki wykonane ze stali nierdzewnej Umocowana na sta³e do przetwornika Wielkoœæ znaków 1/16-cala (1.6mm) Na ¿yczenie dostêpna przywieszka. 5 wierszy po 12 znaków (w sumie 60 znaków)


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

ZESTAW ZEWNĂ&#x160;TRZNEGO ZACISKU UZIEMIENIA

Model 3144P W celu zamówienia zestawu zewnêtrznego zacisku uziemienia wybraÌ kod opcji G1. Nie jest konieczne zamawianie opcji G1 w przypadku atestów zawierajšcych zestaw zewnêtrznego zacisku uziemienia, szczegó³owe informacje podano w tabeli poni¿ej. Opcja G1 jest równie¿ zawarta w uk³adzie zabezpieczajšcym kod opcji T1 i wówczas nie musi byÌ oddzielnie zamawiana. Atest

Czy jest zestaw zewnĂŞtrznego zacisku uziemienia?

NA, E5, K5, K6, KB N1, E1, I1, ND, K1, E7, N7, I7, K7, KA, I2 i E4

NieÂ&#x2013;wybraĂŚ kod opcji G1 Tak

KONFIGURACJA Standardowa

ZarĂłwno konfiguracja standardowa, jak i uÂżytkownika mogš byĂŚ zmienione przy uÂżyciu komunikatora HART. JeÂ&#x153;li nie wyspecyfikowano inaczej, to przetwornik bĂŞdzie dostarczony z nastĂŞpujšcš konfiguracjš: Konfiguracja standardowa WartoÂ&#x153;ĂŚ 4 mA WartoÂ&#x153;ĂŚ 20 mA TÂłumienie WyjÂ&#x153;cie Stan alarmowy Filtr napiĂŞcia zasilania Oznaczenie programowe Zintegrowany miernik

0 °C 100 °C 5 sekund Liniowe z temperaturš Wysoki 60 Hz Patrz Â&#x201C;OznaczeniaÂ&#x201D; Jednostki i mA

Wersja z jednym czujnikiem Typ czujnika G³ówna zmienna (4Â&#x2013;20mA) Druga zmienna Trzecia zmienna Czwarta zmienna

4-przewodowy Pt 100 Îą = 0.00385 Czujnik 1 Temperatura zaciskĂłw Brak Brak

Wersja z dwoma czujnikami Typ czujnika G³ówna zmienna (4Â&#x2013;20mA) Druga zmienna Trzecia zmienna Czwarta zmienna

UÂżytkownika

Dwa 3-przewodowe Pt 100 Îą = 0.00385 Czujnik 1 Czujnik 2 Temperatura zaciskĂłw Brak

Przetwornik Model 3144P moÂże byĂŚ zamĂłwiony w konfiguracji niestandardowej. PoniÂższa tabela zawiera dane konieczne do wykonania

#


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P procedur niestandardowych. Kod opcji C1: Konfiguracja

Opis (1) fabryczna

C2:Dopasowanie czujnika i przetwornika

C4: Kalibracja 5-punktowa C7: Czujnik specjalny A1: Poziomy zgodne z NAMUR, stan alarmowy wysoki CN: Poziomy zgodne z NAMUR, stan alarmowy niski C8: Stan alarmowy niski F5: Filtr sieciowy 50 Hz (1)

Data: dzieñ/miesi¹c/rok Opis: 16 znaków alfanumerycznych Informacja: 32 znaki alfanumeryczne Wyjœcie analogowe: poziomy alarmowe i nasycenia Przetworniki wykorzystuj¹ wspó³czynniki Callendara-van Dusena otrzymywane w procedurze kalibracji czujnika. Wspó³czynniki s³u¿¹ do interpolacji krzywej czujnika. W zamówieniu podaæ czujnik z serii 65, 68 lub 78 oraz opcjê specjalnej charakteryzacji (V lub X8Q4). Uzyskane sta³e bêd¹ zapisane w pamiêci przetwornika. Przetwornik bêdzie poddany 5-punktowej kalibracji dla wartoœci 0, 25, 50, 75 i 100% wyjœciowego sygna³u analogowego i cyfrowego. Do stosowania z certyfikatem kalibracji Q4. Opcja dla czujnika niestandardowego, dodanie czujnika niestandardowego lub nowe jednostki. U¿ytkownik musi dostarczyæ wszystkie konieczne informacje o czujniku. Sygna³y alarmowe zgodne z norm¹ NAMUR. Stan alarmowy wysoki. Sygna³y alarmowe zgodne z norm¹ NAMUR. Stan alarmowy niski. Standardowe poziomy wyjœcia analogowego, stan alarmowy niski Kalibracja z filtrem sieciowym 50 Hz

Wymagane wype³nienie karty konfiguracyjnej

Niestandardowa konfiguracja przetwornika Model 3144P z dwoma czujnikami wymaga wyboru jednej z poni¿szych opcji. Jeœli nie podano typu czujnika, to przetwornik zostanie skonfigurowany dla czujnika rezystancyjnego 3-przewodowego Pt 100 (α = 0.00385). Kod opcji U1 Konfiguracja funkcji Hot Backup

Zastosowanie

G³ówna zmienna (4–20 mA) Druga zmienna Trzecia zmienna Czwarta zmienna

Przetwornik w sposób automatyczny prze³¹cza siê na czujnik 2, jeœli czujnik 1 ulegnie uszkodzeniu. Prze³¹czenie nastêpuje bez zak³ócenia sygna³u analogowego. Czujnik 1 Czujnik 2 Temperatura zacisków Niewykorzystana

Kod opcji U2  Temperatura œrednia z funkcjami Hot Backup i alarmem niesprawnoœci czujnika

Zastosowanie

G³ówna zmienna (4–20mA) Druga zmienna Trzecia zmienna Czwarta zmienna

Aplikacje krytyczne, takie jak uk³ady zabezpieczaj¹ce i pêtle regulacyjne.Sygna³ wyjœciowy jest œredni¹ z dwóch pomiarów, alarm w przypadku, gdy ró¿nica temperatur przekracza wartoœæ dopuszczaln¹ (alarm niesprawnoœci czujnika). Jeœli jeden z czujników ulegnie uszkodzeniu, to generowany jest alarm, a Ÿród³em g³ównej zmiennej procesowej staje siê drugi z czujników. Temperatura œrednia Czujnik 1 Czujnik 2 Temperatura zacisków

(1) Domyœlne ustawienie to ró¿nica 3 °C miêdzy czujnikami. T³umienie równe 5 sekund.

A-12


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Kod opcji U4 Dwa niezaleÂżne czujniki

Zastosowanie

G³ówna zmienna (4Â&#x2013;20 mA) Druga zmienna Trzecia zmienna Czwarta zmienna

Konfiguracja stosowana w aplikacjach niekrytycznych, gdzie wyjÂ&#x153;cie cyfrowe wykorzystywane jest do pomiarĂłw dwĂłch ró¿nych temperatur. Czujnik 1 Czujnik 2 Temperatura zaciskĂłw Niewykorzystana

Kod opcji U5 Ró¿nica temperatur

Zastosowanie G³ówna zmienna (4Â&#x2013;20 mA) Druga zmienna Trzecia zmienna Czwarta zmienna

Jako g³ówna zmienna procesowa wybrana jest ró¿nica temperatur. Ró¿nica temperatur Czujnik 1 Czujnik 2 Temperatura zacisków

Kod opcji U6 Temperatura Â&#x153;rednia

Zastosowanie

G³ówna zmienna (4Â&#x2013;20 mA) Druga zmienna Trzecia zmienna Czwarta zmienna

KonfiguracjĂŞ stosuje siĂŞ wĂłwczas, gdy potrzebna jest temperatura Â&#x153;rednia dwĂłch ró¿nych temperatur procesowych. JeÂ&#x153;li jeden z czujnikĂłw ulegnie uszkodzeniu, to generowany jest alarm, a Â&#x;rĂłdÂłem g³ównej zmiennej procesowej staje siĂŞ drugi z czujnikĂłw. Temperatura Â&#x153;rednia Czujnik 1 Czujnik 2 Temperatura zaciskĂłw

#


Instrukcja obs続ugi

Model 3144P

A-14

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecie単 2003


Instrukcja obsługi 00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

Dodatek B

Model 3144P

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem. . . . . . . . . strona B−1 Schematy instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−6

INSTALACJA W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Przetwornik wyposażony jest w obudowę przeciwwybuchową i obwody elektryczne umożliwiające pracę przeciwwybuchową i niepalną. Każdy przetwornik posiada tabliczkę z atestami. Aby spełnić wymagania posiadanych atestów należy przetwornik zainstalować zgodnie z właściwymi normami i schematami instalacyjnymi. Sprawdzić, czy obszar, w którym instalowany jest przetwornik jest zgodny z posiadanymi atestami. Dla spełnienia norm przeciwwybuchowości obie pokrywy przetwornika muszą być silnie dokręcone.

Atesty amerykańskie

Atesty amerykańskie wydawane przez producenta − Factory Mutual (FM) E5 Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D. Atest zapłonu pyłów w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D. Atest przeciwwybuchowści tylko w przypadku podłączenia zgodnego ze schematami montażowymi Rosemount numer 03144−0320. Możliwość stosowania w pomieszczeniach zewnętrznych i w warunkach polowych. Obudowa NEMA Typ 4X. Kod temperatury: T5 (Totoczenia = – 50 do 85 ˚C) UWAGA W przypadku grupy A uszczelnić osłonę na długości 45 cm od obudowy, uszczelnienie kabli niewymagane dla zgodności z NEC 501−5a(1). Nieplaność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Niepalność tylko w przypadku podłączenia zgodnego ze schematami montażowymi Rosemount numer 03144−0321. Kody temperatury: T5 (Totoczenia = – 50 do 85 ˚C), T6 (Totoczenia = – 50 do 60˚C) K5 Połączenie atestu E5 i następujących: Atest iskrobezpieczeństwa do stosowania w klasie I, II i III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G. Kody temperatury: T4A (Totoczenia = – 50 do 60 ˚C), T5 (Totoczenia = – 50 do 50˚C) Niepalność w klasie I, II, III; strefa 2, grupy A, B, C, D, F i G.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

Model 3144P Kody temperatury: T5 (Totoczenia = – 50 do 85 ˚C), T6 (Totoczenia = – 50 do 60˚C)

Iskrobezpieczeństwo i niepalność obwodów tylko w przypadku w podłączenia zgodnego ze schematami montażowymi 03144−0321. Atesty kanadyjskie − Canadian Standards Association (CSA) K6 Połączenie następujących: Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D; w klasie II, strefa 1, grupa E, F i G; w klasie III, strefa 1. Klasa I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Fabrycznie uszczelniony. Atest iskrobezpieczeństwa do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D; w klasie II, strefa 1, grupy E, F i G; w klasie III, strefa 1 tylko w przypadku podłączenia zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03144−0322.

Atesty europejskie

E1 Atest ognioszczelności (strefa 1) Numer certyfikatu: KEMA01ATEX2181 Oznaczenie ATEX II 2 G EEx d IIC T6 (Totoczenia = –40 do 70 ˚C) EEx d IIC T5 (Totoczenia = –40 do 80 ˚C) Maksymalne napięcie zasilania: 55 Vdc E1B Atest przeciwwybuchowości Kopalni Doświadczalnej “Barbara” KDB Nr 03.E.317X Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Dopuszczalna temperatura otoczenia dla klasy temperaturowej T5 wynosi Totoczenia = –40 do 80 ˚C, a dla klasy temperaturowej T6 wynosi Totoczenia = –40 do 70 ˚C 2. Osprzęt elektryczny dla wlotów kablowych przetworników temperatury musi być zgodny z normami PN−EN 50014:1997, PN−EN 50018:2000. 3. Na obudowie przetwornika należy umieścić napis ostrzegawczy: “NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM” 4. Wszelkich napraw należy dokonywać w serwisie firmowym Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa ND Atest niepalności pyłów CENELEC Numer certyfikatu: KEMA01ATEX2181 Oznaczenie ATEX II 1 D T95 ˚C (Totoczenia = –40 do 85 ˚C) N1 Atest niepalności typu n CENELEC (strefa 2) Numer certyfikatu: BAS01ATEX3432X Oznaczenie ATEX II 3 G EEx nL IIC T6 (Totoczenia = –40 do 50 ˚C) EEx nL IIC T5 (Totoczenia = –40 do 75 ˚C) Ui = 55V

B−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

Model 3144P Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Przetwornik nie przechodzi testu wytrzymałości na pola elektryczne wymaganego przez normę BS 6941, Clause 6.1 (1998). Podczas instalacji należy uwzględnić ten fakt. I1

Atest iskrobezpieczeństwa CENELEC (strefa 0) Numer certyfikatu: BAS01ATEX1431X Oznaczenie ATEX II 1 G EEx ia IIC T6 (Totoczenia = –60 do 50 ˚C) EEx ia IIC T5 (Totoczenia = –60 do 75 ˚C)

I1B Atest Kopalni Doświadczalnej “Barbara” KDB Nr 03.E.318X Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Dopuszczalna temperatura otoczenia dla klasy temperaturowej T5 wynosi Totoczenia = –60 do 75 ˚C, a dla klasy temperaturowej T6 wynosi Totoczenia = –60 do 50 ˚C 2. Przetwornik temperatury może współpracować tylko z obwodem iskrobezpiecznym. PArametry obowdu wejściowego (zaciski + i −) wynoszą: Ui = 30 V, Ii = 300 mA, Pi = 1W Zastępcza pojemność wewnętrzna wynosi Ci = nF, a indukcyjność Li=0. 3. Parametry obwodu pomiarowego (zaciski 1 do 5) wynoszą: Uo = 13.6 V, Io = 56 mA, Po = 190 mA, Ci = 78 nF, Li = 0 dopuszczalna pojemność i indukcyjność zewnętrzna wynosi Grupa

Co [µF]

Lo [mH]

L/R [µH/Ω]

IIC IIB IIA

0.74 5.12 18.52

11.7 44 94

93 341 700

4. Wszelkich napraw należy dokonywać w serwisie firmowym Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa Tabela B−1. Dopuszczalne parametry wejściowe

Zasilanie/pętla

Czujnik

Ui = 30 V dc Ii = 300 mA Pi = 1.0 W Ci = 5 nF Li = 0

Uo = 13.6 V Io = 56 mA Po =190 mW Ci = 78 nF Li = 0

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Przetwornik nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500 V wymaganego przez normę EN50 020, Clause 5.7 (1977). Podczas instalacji należy uwzględnić ten fakt. K1 Połączenie atestów E1, N1 i I1

B-3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

Model 3144P Atesty australijskie

Atesty australijskie − Standard Australia Quality Assurance Services (SAA) E7 Atest ogioszczelności Numer certyfikatu: AUS Ex 02.3813X Ex d IIC T6 (Totoczenia = –20 do 60 ˚C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount numer 03144−0325. 2. Jeśli czujnik ma być zainstalowany zdalnie, to należy zainstalować go w obudowie ognioszczelnej posiadającej atest Standards Australia zgodnie ze schematami Rosemount 03144−0325. 3. Jeśli podłączane są dodatkowe obwody zewnętrzne, to należy stosować dławiki kablowe lub adaptery osłon kablowych posiadające atesty Standards Australia. Jeśli wykorzystywany jest tylko jeden przepust kablowy, to niewykorzystany przepust kablowy musi zostać zaślepiony zaślepką dostarczoną przez firmę Rosemount lub inną posiadającą atest Standards Australia. N7 Atest niepalności typu N Numer certyfikatu: AUS Ex 02.3794X Ex n IIC T6 (Totoczenia = –60 do 50 ˚C) Ex n IIC T5 (Totoczenia = –60 do 75 ˚C) IP66 Un = 55 V Pn = 1.3 W I7

Tabela B−2. Dopuszczalne parametry wejściowe

Atest iskrobezpieczeństwa Numer certyfikatu: AUS Ex 02.3794X Ex ia IIC T6 (Totoczenia = –60 do 50 ˚C) Ex ia IIC T5 (Totoczenia = –60 do 75 ˚C)

Zasilanie/pętla

Czujnik

Ui = 30 V dc Ii = 300 mA Pi = 1.0 W Ci = 0.005 µF Li = 20 µH

Uo = 13.6 V Io = 100 mA Po = 80 mW Co = 0.66 µF Lo = 1.9 mH

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. W przypadku zastosowaniu obwodu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, urządzenie musi być uziemione przy użyciu przewodu miedzianego o przekroju 4 mm2 lub większym. 2. W przypadku tabliczek z wymienionymi kilkoma typami atestów, po zakończeniu instalacji urządzenia należy w sposób jednoznaczny wykreślić atesty nie mające zastosowania. K7 Połączenie atestów E7, N7 i I7.

Atesty japońskie

Atest ognioszczelności Japanese Industrial Standard (JIS) E4 Bez czujnika: Ex d IIB T6 (Totoczenia = –20 do 55 ˚C) Z czujnikiem: Ex d IIB T4 (Totoczenia = –20 do 55 ˚C)

B−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

Atesty brazylijskie

Model 3144P Atest Centro de Pesquisas de Energia Eletrica (CEPEL) I2

Atest iskrobezpieczeństwa BR−Ex ia IIC T6

Atesty łączone

Atesty amerykański i kanadyjski KB Połączenie of K5 i K6 Atesty CENELEC i CSA KA Połączenie K1 i K6

Dodatkowe atesty

Atest American Bureau of Shipping (ABS) Atest ABS pomiarów temperatury w instalacjach okrętowych, portowych i morskich. Atest ten jest wydawany na podstawie atestu Factory Mutual (FM), dlatego w zamówieniu należy wyspecyfikować kod K5. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. Atest norweski Det Norske Veritas (DNV) do instalacji okrętowych i portowych DNV określa klasyfikację statków i instalacji morskich do pomiarów temperatury w następujących warunkach:

Tabela B−3. Aplikacja / ograniczenia

Warunki

Klasa

Temperatura Wilgotność Drgania Obudowa

D B B/C D

UWAGA Przy zamawianiu atestu DNV należy zamówić układ zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (kod opcji T1). Mogą być też konieczne inne atesty (w zależności od lokalizacji), które muszą być wymienione w specyfikacji zamówieniowej Jeśli potrzebna jest kopia certyfikatu, to należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem Emerson Process Management. GOSTANDART Przetestowany i atestowany przez Rosyjski Instytut Metrologiczny GOSTANDART.

B-5


Instrukcja obsługi

Model 3144P SCHEMATY INSTALACYJNE

00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

Schematy instalacyjne Rosemount 03144−0320, 1 karta: Schemat instalacji przeciwwybuchowej zgodnej z normami amerykańskimi Factory Mutual. Schematy instalacyjne Rosemount 03144−0321, 3 karty: Schemat instalacji iskrobezpiecznej i niepalnej zgodnej z normami amerykańskimi Factory Mutual. Schematy instalacyjne Rosemount 03144−0322, 1 karta: Schemat instalacji iskrobezpiecznej zgodnej z normami kanadyjskimi CSA. Schematy instalacyjne Rosemount 03144−0324, 1 karta: Schemat instalacji ognioszczelnej KEMA/CENELEC zespołu pomiaru temperatury. Schematy instalacyjne Rosemount 03144−0325, 1 karta: Schemat instalacji ognioszczelnej SAA zespołu pomiaru temperatury. UWAGA Po zainstalowaniu urządzenia z kilkoma atestami, nie powinno być ono ponownie instalowane przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenia zostało zainstalowane.

B−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

Model 3144P

3144_3144-0320A01A

Ilustracja B−1. Schemat instalacji przeciwwybuchowej zgodnej z normami amerykańskimi (schemat instalacyjny 03144−0320, Rev. AB)

B-7


Instrukcja obsługi

Model 3144P

00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

3144_3144-0321A01A

Ilustracja B−2. Schemat instalacji iskrobezpiecznej i niepalnej zgodnej z normami amerykańskimi (schemat instalacyjny 03144−0321, Rev. AB)

B−8


Instrukcja obsługi

Model 3144P

3144_3144-0321A02A

00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

B-9


Instrukcja obsługi

3144_3144-0321A04A

Model 3144P

00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

B−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

Model 3144P

3144_3144-0322A01A

Ilustracja B−3. Schemat instalacji iskrobezpiecznej zgodnej z normami kanadyjskimi CSA (schemat instalacyjny 03144−0322, Rev. AA)

B-11


Instrukcja obsługi

Model 3144P

00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

3144_3144-0324A02A

Ilustracja B−4. Schemat instalacji ognioszczelnej zgodnej z normami ISSEP/CENELEC dla zespołu do pomiaru temperatury (schemat instalacyjny 03144−0324, Rev. AA)

B−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003

Model 3144P

3144_3144-0325A01A

Ilustracja B−5. Schemat instalacji ognioszczelnej zgodnej z normami australijskimi SAA dla zespołu do pomiaru temperatury (schemat instalacyjny 03144−0325, Rev. AA)

B-13


Instrukcja obsługi

Model 3144P

B−14

00809−0100−4021, Rev BA Kwiecień 2003


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Dodatek B

Model 3144P

Atesty do pracy w obszarach zagro¿onych wybuchem Instalacja w obszarze zagro¿onym wybuchem. . . . . . . . . strona B-1 Schematy instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B-5

INSTALACJA W OBSZARZE ZAGRO¯ONYM WYBUCHEM

Przetwornik wyposa¿ony jest w obudowê przeciwwybuchow¹ i obwody elektryczne umo¿liwiaj¹ce pracê przeciwwybuchow¹ i niepaln¹. Ka¿dy przetwornik posiada tabliczkê z atestami. Aby spe³niæ wymagania posiadanych atestów nale¿y przetwornik zainstalowaæ zgodnie z w³aœciwymi normami i schematami instalacyjnymi. Sprawdziæ, czy obszar, w którym instalowany jest przetwornik jest zgodny z posiadanymi atestami. Dla spe³nienia norm przeciwwybuchowoœci obie pokrywy przetwornika musz¹ byæ silnie dokrêcone.

Atesty amerykañskie

Atesty amerykañskie wydawane przez producenta - Factory Mutual (FM) E5 Atest przeciwwybuchowoœci do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D. Atest zap³onu py³ów w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D. Atest przeciwwybuchowœci tylko w przypadku pod³¹czenia zgodnego ze schematami monta¿owymi Rosemount numer 03144-0320. Mo¿liwoœæ stosowania w pomieszczeniach zewnêtrznych i w warunkach polowych. Obudowa NEMA Typ 4X. Kod temperatury: T5 (Totoczenia = – 50 do 85 °C) UWAGA W przypadku grupy A uszczelniæ os³onê na d³ugoœci 45 cm od obudowy, uszczelnienie kabli niewymagane dla zgodnoœci z NEC 501-5a(1). Nieplanoœæ w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Niepalnoœæ tylko w przypadku pod³¹czenia zgodnego ze schematami monta¿owymi Rosemount numer 03144-0321. Kody temperatury: T5 (Totoczenia = – 50 do 85 °C), T6 (Totoczenia = – 50 do 60°C) K5 Po³¹czenie atestu E5 i nastêpuj¹cych: Atest iskrobezpieczeñstwa do stosowania w klasie I, II i III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G. Kody temperatury: T4A (Totoczenia = – 50 do 60 °C), T5 (Totoczenia = – 50 do 50°C) Niepalnoœæ w klasie I, II, III; strefa 2, grupy A, B, C, D, F i G.

www.rosemount.com


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P Kody temperatury: T5 (Totoczenia = – 50 do 85 °C), T6 (Totoczenia = – 50 do 60°C)

Iskrobezpieczeñstwo i niepalnoœæ obwodów tylko w przypadku w pod³¹czenia zgodnego ze schematami monta¿owymi 03144-0321. Atesty kanadyjskie - Canadian Standards Association (CSA) K6 Po³¹czenie nastêpuj¹cych: Atest przeciwwybuchowoœci do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D; w klasie II, strefa 1, grupa E, F i G; w klasie III, strefa 1. Klasa I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Fabrycznie uszczelniony. Atest iskrobezpieczeñstwa do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D; w klasie II, strefa 1, grupy E, F i G; w klasie III, strefa 1 tylko w przypadku pod³¹czenia zgodnie ze schematami monta¿owymi Rosemount 03144-0322.

Atesty europejskie

E1 Atest ognioszczelnoœci (strefa 1) Numer certyfikatu: KEMA01ATEX2181 Oznaczenie ATEX II 2 G EEx d IIC T6 (Totoczenia = –40 do 70 °C) EEx d IIC T5 (Totoczenia = –40 do 80 °C) Max supply voltage: 55 Vdc ND Atest niepalnoœci py³ów CENELEC Numer certyfikatu: KEMA01ATEX2181 Oznaczenie ATEX II 1 D T95 °C (Totoczenia = –40 do 85 °C) N1 Atest niepalnoœci typu n CENELEC (strefa 2) Numer certyfikatu: BAS01ATEX3432X Oznaczenie ATEX II 3 G EEx nL IIC T6 (Totoczenia = –40 do 50 °C) EEx nL IIC T5 (Totoczenia = –40 do 75 °C) Ui = 55V Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Przetwornik nie przechodzi testu wytrzyma³oœci na pola elektryczne wymaganego przez normê BS 6941, Clause 6.1 (1998). Podczas instalacji nale¿y uwzglêdniæ ten fakt. I1

Tabela B-1. Dopuszczalne parametry wejœciowe

B-2

Atest iskrobezpieczeñstwa CENELEC (strefa 0) Numer certyfikatu: BAS01ATEX1431X Oznaczenie ATEX II 1 G EEx ia IIC T6 (Totoczenia = –60 do 50 °C) EEx ia IIC T5 (Totoczenia = –60 do 75 °C)

Zasilanie/pêtla

Czujnik

Ui = 30 V dc Ii = 300 mA Pi = 1.0 W Ci = 5 nF Li = 0

Uo = 13.6 V Io = 56 mA Po =190 mW Ci = 78 nF Li = 0


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Przetwornik nie przechodzi testu izolacji dla napiêcia 500 V wymaganego przez normê EN50 020, Clause 5.7 (1977). Podczas instalacji nale¿y uwzglêdniÌ ten fakt. K1 Po³šczenie atestów E1, N1 i I1

Atesty australijskie

Atesty australijskie - Standard Australia Quality Assurance Services (SAA) E7 Atest ogioszczelnoÂ&#x153;ci Numer certyfikatu: AUS Ex 02.3813X Ex d IIC T6 (Totoczenia = Â&#x2013;20 do 60 °C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Urzšdzenie musi byĂŚ zainstalowane zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount numer 03144-0325. 2. JeÂ&#x153;li czujnik ma byĂŚ zainstalowany zdalnie, to naleÂży zainstalowaĂŚ go w obudowie ognioszczelnej posiadajšcej atest Standards Australia zgodnie ze schematami Rosemount 03144-0325. 3. JeÂ&#x153;li pod³šczane sš dodatkowe obwody zewnĂŞtrzne, to naleÂży stosowaĂŚ dÂławiki kablowe lub adaptery osÂłon kablowych posiadajšce atesty Standards Australia. JeÂ&#x153;li wykorzystywany jest tylko jeden przepust kablowy, to niewykorzystany przepust kablowy musi zostaĂŚ zaÂ&#x153;lepiony zaÂ&#x153;lepkš dostarczonš przez firmĂŞ Rosemount lub innš posiadajšcš atest Standards Australia. N7 Atest niepalnoÂ&#x153;ci typu N Numer certyfikatu: AUS Ex 02.3794X Ex n IIC T6 (Totoczenia = Â&#x2013;60 do 50 °C) Ex n IIC T5 (Totoczenia = Â&#x2013;60 do 75 °C) IP66 Un = 55 V Pn = 1.3 W I7

Tabela B-2. Dopuszczalne parametry wejÂ&#x153;ciowe

Atest iskrobezpieczeĂąstwa Numer certyfikatu: AUS Ex 02.3794X Ex ia IIC T6 (Totoczenia = Â&#x2013;60 do 50 °C) Ex ia IIC T5 (Totoczenia = Â&#x2013;60 do 75 °C)

Zasilanie/pĂŞtla

Czujnik

Ui = 30 V dc Ii = 300 mA Pi = 1.0 W Ci = 0.005 ÂľF Li = 20 ÂľH

Uo = 13.6 V Io = 100 mA Po = 80 mW Co = 0.66 ÂľF Lo = 1.9 mH

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. W przypadku zastosowaniu obwodu zabezpieczenia przeciwprzepiêciowego, urzšdzenie musi byÌ uziemione przy u¿yciu przewodu miedzianego o przekroju 4 mm2 lub wiêkszym. 2. W przypadku tabliczek z wymienionymi kilkoma typami atestów, $


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P

po zakoñczeniu instalacji urz¹dzenia nale¿y w sposób jednoznaczny wykreœliæ atesty nie maj¹ce zastosowania. K7 Po³¹czenie atestów E7, N7 i I7.

Atesty japoñskie

Atest ognioszczelnoœci Japanese Industrial Standard (JIS) E4 Bez czujnika: Ex d IIB T6 (Totoczenia = –20 do 55 °C) Z czujnikiem: Ex d IIB T4 (Totoczenia = –20 do 55 °C)

Atesty brazylijskie

Atest Centro de Pesquisas de Energia Eletrica (CEPEL) I2

Atest iskrobezpieczeñstwa BR-Ex ia IIC T6

Atesty ³¹czone

Atesty amerykañski i kanadyjski KB Po³¹czenie of K5 i K6 Atesty CENELEC i CSA KA Po³¹czenie K1 i K6

Dodatkowe atesty

Atest American Bureau of Shipping (ABS) Atest ABS pomiarów temperatury w instalacjach okrêtowych, portowych i morskich. Atest ten jest wydawany na podstawie atestu Factory Mutual (FM), dlatego w zamówieniu nale¿y wyspecyfikowaæ kod K5. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. Atest norweski Det Norske Veritas (DNV) do instalacji okrêtowych i portowych DNV okreœla klasyfikacjê statków i instalacji morskich do pomiarów temperatury w nastêpuj¹cych warunkach:

Tabela B-3. Aplikacja / ograniczenia

Warunki

Klasa

Temperatura WilgotnoϾ Drgania Obudowa

D B B/C D

UWAGA Przy zamawianiu atestu DNV nale¿y zamówiæ uk³ad zabezpieczenia przeciwprzepiêciowego (kod opcji T1). Mog¹ byæ te¿ konieczne inne atesty (w zale¿noœci od lokalizacji), które musz¹ byæ wymienione w specyfikacji zamówieniowej Jeœli potrzebna jest kopia certyfikatu, to nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym przedstawicielstwem Emerson Process Management. GOSTANDART Przetestowany i atestowany przez Rosyjski Instytut Metrologiczny GOSTANDART.

B-4


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

SCHEMATY INSTALACYJNE

Model 3144P Schematy instalacyjne Rosemount 03144-0320, 1 karta: Schemat instalacji przeciwwybuchowej zgodnej z normami amerykaùskimi Factory Mutual. Schematy instalacyjne Rosemount 03144-0321, 3 karty: Schemat instalacji iskrobezpiecznej i niepalnej zgodnej z normami amerykaùskimi Factory Mutual. Schematy instalacyjne Rosemount 03144-0322, 1 karta: Schemat instalacji iskrobezpiecznej zgodnej z normami kanadyjskimi CSA. Schematy instalacyjne Rosemount 03144-0324, 1 karta: Schemat instalacji ognioszczelnej KEMA/CENELEC zespo³u pomiaru temperatury. Schematy instalacyjne Rosemount 03144-0325, 1 karta: Schemat instalacji ognioszczelnej SAA zespo³u pomiaru temperatury. UWAGA Po zainstalowaniu urzšdzenia z kilkoma atestami, nie powinno byÌ ono ponownie instalowane przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwa³e oznaczenie atestu, zgodnie z którym urzšdzenia zosta³o zainstalowane.

$


Instrukcja obs続ugi

Model 3144P

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecie単 2003

3144_3144-0320A01A

Ilustracja B-1. Schemat instalacji przeciwwybuchowej zgodnej z normami ameryka単skimi (schemat instalacyjny 03144-0320, Rev. AB)

B-6


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P

3144_3144-0321A01A

Ilustracja B-2. Schemat instalacji iskrobezpiecznej i niepalnej zgodnej z normami amerykaĂąskimi (schemat instalacyjny 03144-0321, Rev. AB)

$


Instrukcja obs続ugi

3144_3144-0321A02A

Model 3144P

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecie単 2003

B-8


Instrukcja obsÂługi

Model 3144P

3144_3144-0321A04A

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

$


Instrukcja obs続ugi

Model 3144P

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecie単 2003

3144_3144-0322A01A

Ilustracja B-3. Schemat instalacji iskrobezpiecznej zgodnej z normami kanadyjskimi CSA (schemat instalacyjny 03144-0322, Rev. AA)

B-10


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P

3144_3144-0324A02A

Ilustracja B-4. Schemat instalacji ognioszczelnej zgodnej z normami ISSEP/CENELEC dla zespoÂłu do pomiaru temperatury (schemat instalacyjny 03144-0324, Rev. AA)

$


Instrukcja obs続ugi

Model 3144P

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecie単 2003

3144_3144-0325A01A

Ilustracja B-5. Schemat instalacji ognioszczelnej zgodnej z normami australijskimi SAA dla zespo続u do pomiaru temperatury (schemat instalacyjny 03144-0325, Rev. AA)

B-12


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Dodatek C

Model 3144P

Systemy bezpieczne - Safety Instrumented System (SIS) Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona C-1 Czêstotliwoœæ awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona C-2 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona C-3

INFORMACJE OGÓLNE

Przetwornik temperatury Rosemount 3144P mo¿e byæ wykorzystywany w aplikacjach spe³niaj¹cych wymagania norm SIS - Safety Instrumented System. Mimo, ¿e przetwornik 3144P nie ma certyfikatu IEC 61508, to przeprowadzona pe³na analiza awarii, ich efektów oraz diagnostyki (FMEDA) pozwoli³a okreœliæ procent bezpiecznych awarii przy zastosowaniu go w aplikacjach SIS. Charakterystyki FMEDA urz¹dzenia nale¿y wzi¹æ pod uwagê przy próbie uzyskania certyfikatu bezpiecznego urz¹dzenia zgodnego z norm¹ IEC61508. Umo¿liwiaj¹ one okreœlenie prawdopodobieñstwa awarii urz¹dzenia dla wszystkich konfiguracji urz¹dzenia. Obliczany jest równie¿ procent bezpiecznych awarii dla ka¿dej z czterech konfiguracji wejœæ. Przetwornik Model 3144P jest urz¹dzeniem SMART pracuj¹cym w uk³adzie 2-przewodowym 4-20 mA, sklasyfikowanym jako urz¹dzenie Typ B zgodnie z norm¹ IEC61508. Wyposa¿one jesyt w systemy autodiagnostyki i jest zaprogramowane do wygenerowania sygna³u alarmowego niskiego lub wysokiego w momencie detekcji awarii. Analiza pokazuje, ¿e urz¹dzenie posiada procent bezpiecznych awarii miêdzy 60 i 90% (przy za³o¿eniu, ¿e uk³ad logiczny jest zaprogramowany do detekcji pr¹dów poza zakresem pomiarowym). Urz¹dzenie posiada procent bezpiecznych awarii ponad 90% przy pod³¹czeniu czujnika termoelektrycznego lub rezystancyjnego. Urz¹dzenie ma mo¿liwoœæ detekcji rozwartego lub zwartego czujnika temperatury.

Tabela C-1. Definicje

Oznaczenie

Opis

Definicja

λ

Alarm stan

λL

Alarm stan niski(1)

λDU

Awaria powoduj¹ca wygenerowanie pr¹du wyjœciowego mniejszego od 4 mA

Uszkodzenie niewykryte

Powa¿na awaria niewykryta przez uk³ady wewnêtrznej autodiagnostyki

SFF

Procent bezpiecznych awarii

Procent wszystkich awarii, których efekty zosta³y zdiagnozowane jako bezpieczne lub spowodowa³y alarm

H

wysoki(1)

(1) Okreœlone przez uk³ad logiczny.

www.rosemount.com

Awaria powoduj¹ca wygenerowanie pr¹du wyjœciowego wiêkszego od 20 mA


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P CZÊSTOTLIWOŒÆ AWARII Model 3144P z lub bez czujnika rezystancyjnego

Dane dotycz¹ce awarii dla przetwornika 3144P wspó³pracuj¹cego z 4-przewodowym czujnikiem rezystancyjnym, z wyj¹tkiem awarii samego czujnika s¹ nastêpuj¹ce: • λH = 32.85 * 10-9 awarii na godzinê •

λL = 351.96 * 10-9 awarii na godzinê(1)

•

λDU = 74.29 * 10-9 awarii na godzinê

•

SFF = 83.82%(2)

Po³¹czenie powy¿szych warunków z czêstotliwoœci¹ awarii dla zabezpieczonego przed urazami, 4-przewodowego czujnika rezystancyjnego daje sumaryczn¹ czêstotliwoœæ awarii dla uk³adu pomiaru temperatury: • λH = 32.85 * 10-9 awarii na godzinê

Model 3144P z lub bez czujnika termoelektrycznego

•

λL = 2331.96 * 10-9 awarii na godzinê (1)

•

λDU = 94.29 * 10-9 awarii na godzinê

•

SFF = 96.17%(2)

Dane dotycz¹ce awarii dla przetwornika 3144P wspó³pracuj¹cego z czujnikiem termoelektrycznym, z wyj¹tkiem awarii samego czujnika s¹ nastêpuj¹ce: • λH = 32.85 * 10-9 awarii na godzinê •

λL = 344.16 * 10-9 awarii na godzinê(1)

•

λDU = 74.29 * 10-9 awarii na godzinê

•

SFF = 82.62%

Po³¹czenie powy¿szych warunków z czêstotliwoœci¹ awarii dla czujnika termoelektrycznego zamontowanego bezpoœrednio daje sumaryczn¹ czêstotliwoœæ awarii dla uk³adu pomiaru temperatury: • λH = 32.85 * 10-9 awarii na godzinê

(1) (2) C-2

•

λL = 5094.16 * 10-9 awarii na godzinê(1)

•

λDU = 329.29 * 10-9 awarii na godzinê

•

SFF = 93.96%(2)

Przy za³o¿eniu, ¿e stan alarmowy jest stanem niskim. Przy za³o¿eniu, ¿e stany alarmowe wysoki i niski s¹ detekowane przez uk³ad logiczny.


Instrukcja obsÂługi

00809-0100-4021, Rev BA KwiecieĂą 2003

Model 3144P

INSTALACJA

No special installation practices are necessary with the Model 3144P in a Safety Instrumented System. However, a full review of the Failure Mode and Security switches is required. Follow the standard installation requirements (see Section 2: Installation).

Prze³šczniki

Prze³šcznik wyboru poziomu alarmowego Oprogramowanie przetwornikĂłw realizuje procedury sprawdzajšce poprawnoÂ&#x153;ĂŚ dziaÂłania ukÂładĂłw elektronicznych. Procedury diagnostyczne sš w sposĂłb cišgÂły powtarzane. JeÂ&#x153;li zostanie wykryta niesprawnoÂ&#x153;ĂŚ czujnika lub b³êdne dziaÂłanie ukÂładĂłw elektronicznych przetwornika, to nastĂŞpuje ustawienie analogowego sygnaÂłu wyjÂ&#x153;ciowego na poziomie wysokim lub niskim w zaleÂżnoÂ&#x153;ci od ustawienia prze³šcznika wyboru poziomu alarmowego. WartoÂ&#x153;ci sygna³ów analogowych pojawiajšcych siĂŞ w momencie zaistnienia warunkĂłw alarmowych zale¿š od nastaw fabrycznych - konfiguracji standardowej lub zgodnej z normami NAMUR. WartoÂ&#x153;ci dopuszczalne sš nastĂŞpujšce: Â&#x2022; 21.0 â&#x2030;¤ I â&#x2030;¤ 23 dla stanu wysokiego alarmu Â&#x2022;

3.5 â&#x2030;¤ I â&#x2030;¤ 3.75 dla stanu niskiego alarmu

WartoÂ&#x153;ci poziomĂłw alarmowych standardowych i zgodnych z normš NAMUR sš nastĂŞpujšce: Poziom

Konfiguracja standardowa

Konfiguracja zgodna z normš NAMUR

Alarm stan wysoki Wysoki poziom nasycenia Niski pozim nasycenia Alarm stan niski

21.75 mA â&#x2030;¤ I â&#x2030;¤ 23.0 mA I â&#x2030;Ľ 20.5 mA I â&#x2030;¤ 3.90 mA I â&#x2030;¤ 3.75 mA

21.0 mA â&#x2030;¤ I â&#x2030;¤ 23.0 mA I â&#x2030;Ľ 20.5 mA I â&#x2030;¤ 3.8 mA I â&#x2030;¤ 3.6 mA

Prze³šcznik zabezpieczenia prze³šcznika Przetwornik jest wyposa¿ony w prze³šcznik blokady zapisu, który mo¿e zabezpieczyÌ przed przypadkowš lub nieautoryzowanš zmianš danych konfiguracyjnych..

Zmiana ustawienia prze³šcznika

Prze³šczniki wyboru poziomu alarmowego i blokady zapisu znajdujš siĂŞ na Â&#x153;rodku moduÂłu elektroniki (patrz ilustracja C-1). ModuÂł elektroniki znajduje siĂŞ od strony ukÂładĂłw elektronicznych przetwornika. W przypadku przetwornikĂłw ze wskaÂ&#x;nikiem LCD, moduÂł elektroniki znajduje siĂŞ za pÂłytš czoÂłowš wskaÂ&#x;nika LCD. Bez wskaÂ&#x;nika LCD 1. JeÂ&#x153;li przetwornik jest zainstalowany, to prze³šczyĂŚ sterowanie w pĂŞtli na sterowanie rĂŞczne. 2. ZdjšÌ pokrywĂŞ przetwornika od strony ukÂładĂłw elektronicznych. Nie wolno zdejmowaĂŚ pokrywy w obszarze zagroÂżonym wybuchem przy w³šczonym zasilaniu. 3. UstawiĂŚ prze³šcznik w ¿šdanej pozycji. Patrz ilustracja C-1. 4. Wszystkie pokrywy muszš byĂŚ szczelnie zamkniĂŞte, co zapewnia speÂłnienie wymagaĂą przeciwwybuchowoÂ&#x153;ci. 5. Prze³šczyĂŚ sterowanie urzšdzeĂą w pĂŞtli na sterowanie automatyczne.

%


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Model 3144P Ze wskaŸnikiem LCD

1. Jeœli przetwornik jest zainstalowany, to prze³¹czyæ sterowanie w pêtli na sterowanie rêczne. 2. Zdj¹æ pokrywê przetwornika od strony uk³adów elektronicznych. Nie wolno zdejmowaæ pokrywy w obszarze zagro¿onym wybuchem przy w³¹czonym zasilaniu. 3. Zdj¹æ pokrywê obudowy, wykrêciæ œruby mocuj¹ce wskaŸnik LCD i ostro¿nie wyci¹gn¹æ wskaŸnik LCD. 4. Ustawiæ prze³¹cznik w ¿¹danej pozycji. Patrz ilustracja C-1. 5. Ponownie zainstalowaæ wskaŸnik LCD, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na dok³adne pod³¹cznie ³¹cznika 10-wtykowego/ 6. Zabezpieczyæ wskaŸnik LCD dokrêcaj¹c œruby mocuj¹ce. 7. Wszystkie pokrywy musz¹ byæ szczelnie zamkniête, co zapewnia spe³nienie wymagañ przeciwwybuchowoœci. 8. Prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ w pêtli na sterowanie automatyczne. Ilustracja C-1. Lokalizacja zwór. Lokalizacja zwór

P³yta czo³owa wskaŸnika LCD

Schemat po³¹czeñ Failure ailure Mode

Security Secur ity

£¹cznik LCD

C-4

3144- 0200G33A, 0001B01B

Prze³¹cznik trybu alarmowe i zabezpieczenia


Instrukcja obs³ugi

00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003

Rosemount, logo Rosemount i Hot Backup s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi Rosemount Inc. HART jest zastrze¿onym znakiem towarowym HART Communication Foundation. Teflon jest zastrze¿onym znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours & Co. Wszystkie inne znaki s¹ w³asnoœci¹ ich prawowitych w³aœcieli.

Emerson Process Management Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317 USA T (U.S.) 1-800-999-9307 T (International) (952) 906-8888 F (952) 949-7001

Emerson Process Management Sp. z o.o ul. Konstruktorska 11A 02-667 Warszawa T (22) 54 85 200 F (22) 54 85 231

www.rosemount.com

© 2003 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one.

MAN_3144P Smart_00809-0100-4021_BA_2003-04_PL  

Instrukcja obs³ugi 00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003 www.rosemount.com UWAGA Instrukcja obs³ugi 00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003 Mo...

MAN_3144P Smart_00809-0100-4021_BA_2003-04_PL  

Instrukcja obs³ugi 00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003 www.rosemount.com UWAGA Instrukcja obs³ugi 00809-0100-4021, Rev BA Kwiecieñ 2003 Mo...

Advertisement