Page 1

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Rosemount 1195, 3051SFP i 3095MFP

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką UWAGA Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Pełne zrozumienie i zastosowanie się do zawartych w instrukcji procedur gwarantuje bezpieczeństwo personelu oraz prawidłowe działanie urządzeń. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z biurem przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. Telefon: (48) 22 54 85 200.

UWAGA Urządzenie NIE są przeznaczone do pracy w aplikacjach nuklearnych. Stosowanie urządzeń nieposiadających atestów do pracy w aplikacjach nuklearnych może być przyczyną niedokładnych pomiarów. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze przedstawicielskim firmy Emerson Process Management.

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Rozdział 1

Wstęp Informacje o przetworniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−1 Odbiór przesyłki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−1 Zwrot urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−1 Opis przepływomierzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−2

INFORMACJE O PRZETWORNIKU

Jeśli zwężka1195 została zamówiona razem z przetwornikiem Rosemount 3051S, to tworzą one zespół przepływomierza ProPlate Rosemount 3051SFP. Informacje o instalacji, konfiguracji i obsłudze przetwornika ciśnienia Rosemount 3051S można znaleźć we właściwej instrukcji obsługi (numer 00809−0100−4801). Jeśłi zwężka 1195 została zamówiona razem z przetwornikiem Rosemount 3095MV, to tworzą one zespół przepływomierza Mass ProPlate Rosemount 3095MFP. Informacje o instalacji, konfiguracji i obsłudze przetwornika przepływu masowego Rosemount 3095MV można znaleźć we właściwej instrukcji obsługi (numer 00809−0100−4801).

ODBIÓR PRZESYŁKI

Przepływomierze dostępne są w różnych wersjach, z różnym wyposażeniem dodatkowy, dlatego przed instalacją należy sprawdzić, czy dostarczony został właściwy model. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić jej zawartość i zgodność listy przewozowej z zamówieniem. Wszystkie elementy wyposażone są w tabliczki znamionowe z numerem modelu, numerem seryjnym i oznaczeniem projektowym użytkownika. W przypadku uszkodzenia urządzeń należy skontaktować się z firmą przewozową.

ZWROT URZĄDZENIA

W celu zwroru urządzenia należy skontaktować się z biurem firmy Emerson Process Management przedstawiając następujące informacje: •

Model urządzenia

Numer seryjny

Nazwę ostatniego medium z którym stykało się urządzenie

Użytkownik otrzyma •

Numer RMA (Return Material Authorization)

Instrukcje i procedury, które należy wykonać zwracając urządzenia, które były narażone na działanie mediów agresywnych

UWAGA Jeśli urządzenie stykało się z substancjami niebezpiecznymi, to obligatoryjne jest wypełnienie karty informacyjnej (MSDS).

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

OPIS PRZEPŁYWOMIERZY Funkcjonalność

Przepływomierze Rosemount 1195 gwarantują najdokładniejsze i powtarzalne pomiary, jeśli medium mierzone jest jednoskładnikowe lub para o temperaturze powyżej temperatury saturacji. Pulsacja przepływu medium będzie powodować powstawanie zaszumionego sygnału. Drgania rurociągu mogą być również przyczyną zakłóceń w sygnale wyjściowym. Przepływomierz 1195 należy zainstalować na bezpiecznym odcinku rurociągu, tak daleko jak to możliwe od źródeł zakłóceń przepływu takich jak zawory odcinające, sprężarki, pompy lub zawory regulacyjne. Przepływomierz 1195 należy zainstalować w rurociągu w miejscu gwarantującym eliminację błędów związanych z zakłóceniami przepływu. Maksymalna temperatura w aplikacjach przy montażu bezpośrednim wynosi 232 ˚C, a przy montażu zdalnym 454 ˚C.

1−2


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Rozdział 2

Instalacja Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona 2−1 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−2

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez personel obsługi. Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynności należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie personelu: • Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy główki przyłączeniowej są dokładnie dokręcone. Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie personelu obsługi: • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Podczas prowadzenia prac obsługowych zwrócić szczególną uwagę na to, że medium może być gorące, co może spowodować oparzenia.

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

INSTALACJA Schemat przebiegu procesu instalacji

Na ilustracji 2−1 przedstawiono schemat procesu instalacji , który ma za zadanie ułatwić jego wykonanie. Numery kroków podane na schemacie pozwalają na sprawdzenie, czy wszystkie czynności zostały wykonane.

Ilustracja 2−1. Schemat instalacji

Start Rozpakowanie Zapoznanie się z instrukcją Wybór prawid³owej lokalizacjiKroki 1, 2

Obszar zagrożony?

TAK

Patrz Dodatek B

Krok 3

NIE

Konfiguracja warsztatowa

Konfiguracja zabezpieczeń i alarmów Podłączenie zasilacza Podłączenie do komputera

NIE Wykonanie konfiguracji warsztatowej (opcja) Wykonanie kalibracji warsztatowej

Krok 4

Jaki model?

Kroki 5−9 Zdalny montaż elektroniki?

Kroki 5−9

TAK

Instalacją urządzenia

NIE

Instalacja przepływomierza Instalacja elektroniki Okablowanie

Kroki 11−14 Zdalny montaż elektroniki?

TAK

Przekazanie do eksploatacji

NIE Przekazanie do eksploatacji Koniec

2−2

Kroki 11−14


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przenoszenie

Przywieszka z tabliczką nie jest przeznaczona do podnoszenia przetwornika i ulegnie przerwaniu przy podjęciu takiej próby.

Wymagania odcinków prostoliniowych Wymagania odcinków prostoliniowych Ilustracja A. Rdeukcja (2 d do d na długości od 1.5 d do 3 d)

U

Ilustracja B. Pojedyncze kolano 90˚ przepływ tylko w jednym kierunku

U

D

Ilustracja C. Dwa lub więcej kolana 90˚ w tych samych płaszczyznach U

Ilustracja D. Dwa lub więcej kolan 90˚ w różnych płaszczyznach

D

U

Ilustracja E. Rozszerzenie (0.5 d do d na długości od d do 2 d)

U

D

D

Ilustracje F i G. Zawory kulowe/odcinające całkowicie otwarte

D

U

D

TABELA 1. Zalecane długości odcinków prostoliniowych W poniższej tabeli przedstawiono zalecane długości odcinków prostoliniowych rurociągów po stronie dolotowej (U) i wylotowej zgodne z normami ISO 5167 dla powyższych instalacji. Długości podane są w wielokrotnościach średnicy rurociągu. Na przykład, dla rurociągu o średnicy 1 cal i stosunku beta (β) równego 0.4 w przypadku instalacji typu B, odcinek po stronie dolotowej musi mieć długość 16 x 1 = 16 cali, a po stronie wylotowej 6 x1 = 6 cali. Po stronie dolotowej(U)

b

Ilustracja A(1)

Ilustracja B(1)

Ilustracja C(1)

Ilustracja D(1)

Ilustracja E(1)

Ilustracja F i G(1)

Po stronie wylotowej (D) Ilustracje A − G

<0.20 0.40 0.50 0.60 0.67 0.75

5(2) 5(2) 8 (5) 9 (5) 12 (6) 13 (8)

6 (3) 16 (3) 22 (9) 42 (13) 44 (20) 44 (20)

10(2) 10(2) 18 (10) 30 (18) 44 (18) 44 (18)

34 (17) 50 (25) 75 (34) 65 (18) 60 (18) 75 (18)

6(2) 12 (8) 20 (9) 26 (11) 28 (14) 36 (18)

12 (6) 12 (6) 12 (6) 14 (7) 18 (9) 24 (12)

4 (2) 6 (3) 6 (3) 7 (3,5) 7 (3,5) 8 (4)

U

D

(1) Wartości w nawiasach odpowiadają uwzględnieniu dodatkowego błędu 0.5% określenia współczynnika wypływu. (2) Odcinki prstoliniowe nie wnoszą dodatkowego błędu; brak danych dla krótszych odcinków prostoliniowych.

2−3


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Montaż przetwornika na zwężce Rosemount 1195

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Jeśli zwężka 1195 jest zamawiana oddzielnie od przetwornika 3051S lub 3095MV i będzie używana w konfiguracji montażu bezposredniego, to należy zamontować ją na przetworniku. UWAGA Dla uzyskania najwyższej jakości działania zaleca się fabryczny montaż przetwornika na zwężce. Montaż do zblocza 3− lub 5−zaworowego 1. Do podłączenia do czujnika przetwornika i zblocza należy wykorzystać śruby dwustronne i nakrętki dostarczone wraz ze zwężką 1195. 2. Przy montażu zwężki bezpośrednio na przetworniku należy zawsze stosować zblocze 3− lub 5−zaworowe. 3. Na powierzchni kryzy odnaleźć napis “Inlet.” Tą stroną należy skierować zwężkę do strony wysokociśnieniowej przetwornika ciśnienia różnicowego. 4. Dokręcić śruby momentem siły 53 Nm. UWAGA Zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić membran pomiarowych przetwornika i nie wyjmować pierścieni uszczelniających z modułu czujnika przetwornika. 5. Ostrożnie zainstalować zwężkę 1195 na przetworniku ciśnienia sprawdzając, czy poprawnie umieszczono zwężkę względem strony wysokociśnieniowej i niskociśnieniowej przetwornika. 6. Dokręcić śruby momentem wstępnym 210 Nm, a następnie końcowym 420 Nm.

Ilustracja 2−2. Mocowanie zwężki 1195 do przetwornika

Śruby dwustronne Zblocze

Uszczelki płaskie

Korpus zwężki 1195 Przetwornik

2−4

Nakrętki


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Orientacja przy montażu bezpośrednim

Zintegrowana zwężka 1195 może być dostarczona z fabrycznie zamontowanym przetwornikiem na czujniku. UWAGA Maksymalna dopuszczalna temperatura dla montażu bezpośredniego wynosi 232 ˚C. Jeśli temperatura procesowa może przekroczyć tę wartość, to patrz “Montaż zdalny” na stronie 2−7. Pomiar gazu w rurociągach poziomych Przepływomierz 1195 powinien być zainstalowany powyżej rurociągu, aby skropliny nie gromadziły się na membranie czujnika. Przepływomierz powinien być zainstalowany w strefie pokazanej na ilustracji 2−3.

Ilustracja 2−3. Bezpośredni pomiar gazu w rurociągu poziomym 30˚ 120˚

30˚

Pomiar cieczy lub pary w rurociągu poziomym Przepływomierz 1195 powinien być zainstalowany poniżej rurociągu, aby gazy nie gromadziły się na membranie czujnika. Przepływomierz powinien być zainstalowany w strefie pokazanej na ilustracji 2−4. Ilustracja 2−4. Bezpośredni pomiar cieczy lub pary w rurociągu poziomym 30˚

120˚

30˚

2−5


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Pomiar cieczy w rurociągu pionowym Przepływomierz 1195 powinien być zainstalowany w sposób przedstawiony poniżej na ilustracji. UWAGA Przepływomierz 1195 nie powinien być instalowany w rurociągach pionowych do pomiaru cieczy lub pary, gdy medium przepływa do dołu.

Kierunek przepływu

Ilustracja 2−5. Bezpośredni pomiar cieczy w rurociągu pionowym

360˚

Pomiar gazu w rurociągu pionowym Przepływomierz 1195 powinien być zainstalowany w sposób przedstawiony poniżej na ilustracji. UWAGA Przepływomierz 1195 nie powinien być instalowany w rurociągach pionowych do pomiaru gazu, gdy medium przepływa do góry. Rozważyć możliwość zdalnego montażu przetwornika ciśnienia, aby ułatwić usuwanie skroplin.

Ilustracja 2−6. Bezpośredni pomiar gazu w rurociągu pionowym

360˚

Kierunek przepływu

2−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Montaż zdalny przetwornika

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Gaz w rurociągach pionowych lub poziomych Przetwornik zainstalować powyżej zwężki 1195 z rurkami pomiarowymi skierowanymi do dołu.

Ilustracja 2−7. Zdalny montaż przy pomiarze gazu w rurociągach pionowych lub poziomych

360˚

Kierunek przepływu

Pomiar cieczy lub pary w rurociągach poziomych lub pionowych Przetwornik zainstalować poniżej zwężki 1195 z rurkami pomiarowymi skierowanymi do góry. UWAGA Przepływomierz 1195 nie powinien być instalowany w rurociągach pionowych do pomiaru cieczy, gdy medium przepływa do dołu.

Kierunek przepływu

Ilustracja 2−8. Zdalny montaż przy pomiarze cieczy w rurociągach pionowych lub poziomych

360˚

2−7


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przyłącze procesowe (tylko montaż zdalny) Zwężka 1195 jest dostępna z przyłączmi procesowymi 1/2 cala 14 NPT (kody opcji G2 i G3). Przyłącza 1/2 cala mogą być obracane, aby uzyskać rozstaw między środkami przyłączy 2−cale (51 mm), 2 1/8−cala (54 mm) lub 2 1/4−cala (57 mm). Gwinty są klasy 2; przy wykonywaniu połączeń procesowych należy stosować smar uszczelniający. Przed podaniem ciśnienia procesowego sprawdzić, czy wszystkie cztery śruby kołnierzy są zainstalowane i dokręcone. UWAGA Nie wolno odkręcać lub demontować śrub kołnierzy podczas działania przepływomierza w instalacji procesowej. W celu montażu adapterów kołnierza na zwężce 1195 należy wykonać poniższą procedurę (patrz ilustracja 2−9). 1. Umieścić pierścień uszczelniający w wyżłobieniu kołnierza przyłacza procesowego. 2. Umieścić adaptery kołnierza. 3. Przełożyć śruby dwustronne przez kołnierz zwężki 1195i kołnierze adapterów. 4. Nakręcić nakrętki na śruby. Dokręcić je momentem siły 53 Nm. Podczas ściskania pierścienie uszczelniające z Teflonu (PTFE) mają tendencję do płynięcia na zimno, co zwiększa ich właściwości uszczelniające. Po demontażu adapterów należy zbadać stan techniczny pierścieni uszczelniających. Jeśli widoczne są jakiekolwiek ślady zużycia lub uszkodzenia, to należy wymienić je na nowe. Jeśli nie są uszkodzone, to można je wykorzystać ponownie. Jeśli pierścienie uszczelniające są wymieniane na nowe, to należy dokręcić ponownie nakrętki po instalacji, aby skompensować efekt płynięcia na zimno. Wersja wysokotemperaturowa (kod opcji G) Pieścienie uszczelniające z Inconelu® muszą być wymieniane na nowe, przy każdorazowym demontażu przepływomierza.

Instalacja

Zwężkę 1195 należy zainstalować zgodnie z poniższą procedurą. 1. Przepływomierz umieścić zgodnie ze wskazówkami w rozdziale “Czujniki temperatury” na stronie 2−9. Sprawdzić, czy strona kryzy oznaczona “Inlet” znajduje się od strony dolotowej. 2. Włożyć uszczelki płaskie. UWAGA Dla ułatwienia instalacji uszczelka płaska może być umocowana do kołnierza przy użyciu małych odcinków taśmy. Upewnić się, że uszczelka płaska i/lub taśma nie przedostaną się do wnętrza rurociągu. 3. Umieścić zwężkę 1195 między kołnierzami tak, aby znaczniki na pierścieniu centrującym dotykały zainstalowanych śrub dwustronnych. Śruby dwustronne muszą dotykać do znaczników na pierścieniu centrującym, aby zagwarantować właściwe scentrowanie uszczelki.

2−8


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

4. Zainstalować pozostałe śruby dwustronne i nakrętki (dokręcić ręcznie). Sprawdzić, czy trzy ze śrub dwustronnych stykają się z pierścieniem centrującym. 5. Pokryć smarem śruby dwustronne i dokręcić nakrętki w sposób krzyżowy właściwym momentem siły zgodnym z normami lokalnymi. Ilustracja 2−9. Instalacja zwężki 1195

Śruby dwustronne

Nakrętki

Zblocze Uszczelki płaskie

Korpus zwężki 1195 Przetwornik (1) (1)

Czujniki temperatury

Dotyczy przepływomierzy 3051SFP (wykorzystuje przetwornik 3051S) i 3095MFP (wykorzystuje przetwornik 3095MV).

Przepływomierze 3095MFP są dostarczane standardowo wraz z czujnikiem temperatury. W konfiguracji do montażu bezpośredniego czujnik będzie podłączony fabrycznie do przetwornika 3095MV. W przypadku montażu zdalnego dostarczany jest kabel o długości 3 m. Dla zapewnienia norm przeciwwybuchowości FM/CSA kabel należy prowadzić w osłonie kablowej. W przypadku zwężki 1195 i przepływomierza 3051SFP zamawianych z czujnikami temperatury nie są dostarczane kable do czujnika.

2−9


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

2−10

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Rozdział 3

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Przygotowanie do eksploatacji Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . strona 3−1 Montaż bezpośredni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−2 Montaż zdalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−5

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez personel obsługi. Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynności należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie personelu: • Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy główki przyłączeniowej są dokładnie dokręcone. Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie personelu obsługi: • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. • Jeśli medium w rurociągu znajduje się pod ciśnieniem, to otwarcie zaworów może spowodować zranienie lub śmierć pracowników obsługi

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

MONTAŻ BEZPOŚREDNI Pomiary dla cieczy

1. Podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 2. Otworzyć zawór wyrównawczy. 3. Otworzyć zawory po stronie nisko i wysokociśnieniowej. 4. Otworzyć zawory spustowo−odpowietrzające i spuścić medium do momentu, gdy w cieczy przestaną się pojawiać bąbelki gazu. 5. Zamknąć zawory spustowo−odpowietrzające. 6. Zamknąć zawór po stronie niskociśnieniowej. 7. Sprawdzić zero przetwornika zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi przetwornika, sygnał wyjściowy musi wskazywać zero procent zakresu pomiarowego. 8. Zamknąć zawór wyrównawczy. 9. Otworzyć zawór po stronie niskociśnieniowej. Przepływomierz jest gotowy do działania.

Ilustracja 3−1. Montaż bezpośredni do pomiarów cieczy

Zawór wyrównawczy

Zawór odpowietrzający

Zawór wysokociśnieniowy

38−490001−999 A 02A

Zawór niskociśnieniowy

3−2


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Pomiar gazów

1. Podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 2. Otworzyć zawór wyrównawczy. 3. Otworzyć zawory po stronie nisko i wysokociśnieniowej. 4. Otworzyć zawory spustowo−odpowietrzające i odpowietrzać przepływomierz do momentu, gdy przestanie wypływać ciecz. 5. Zamknąć zawory spustowo−odpowietrzające. 6. Zamknąć zawór po stronie niskociśnieniowej. 7. Sprawdzić zero przetwornika zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi przetwornika, sygnał wyjściowy musi wskazywać zero procent zakresu pomiarowego. 8. Zamknąć zawór wyrównawczy. 9. Otworzyć zawór po stronie niskociśnieniowej. Przepływomierz jest gotowy do działania.

Zawór odpowietrzający Zawór wysokociśnieniowy Zawór wyrównawczy

Zawór niskociśnieniowy

38−490000−999 A 02A

Ilustracja 3−2. Montaż bezpośredni do pomiarów gazu

3−3


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Pomiary pary

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

1. Uwolnić ciśnienie z rurociągu. 2. Otworzyć zawory wyrównawczy, po stronie wysoko i niskociśnieniowej. 3. Wyzerować przetwornik. 4. Wypełnić zblocze i przetwornik wodą przez zawory spustowe. 5. Zamknąć zawór po stronie niskociśnieniowej. 6. Podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 7. Ostrożnie odpowietrzyć korpus przetwornika, korpus zblocza i zwężkę z uwięzionego powietrza. 8. Wyzerować przetwornik. 9. Zamknąć zawór wyrównawczy. Przepływomierz jest gotowy do działania.

Ilustracja 3−3. Pomiar pary przy montażu bezpośrednim

Zawór wyrównawczy Zawór odpowietrzający

Zawór wysokociśnieniowy

38−490001−999 A 02A

Zawór niskociśnieniowy

3−4


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

MONTAŻ ZDALNY Pomiar cieczy

1. Wyzerować układy elektroniczne i podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 2. Otworzyć zawór wyrównaczy na zbloczu przetwornika. 3. Otworzyć zawory po stronie niskociśnieniowej i wysokociśnieniowej zblocza przetwornika. 4. Otworzyć zawory spustowo−odpowietrzające w przetworniku i spuścić medium do momentu, gdy w cieczy przestaną się pojawiać bąbelki gazu. 5. Zamknąć zawory spustowo−odpowietrzające. 6. Sprawdzić zero przetwornika. Jeśli przetwornik nie wskazuje zera, to powtórzyć kroki 1−5. 7. Zamknąć zawór wyrównawczy na zbloczu przetwornika.

Zawór odpowietrzający Zawór wysoko− ciśnieniowy Zawór wyrównawczy

Zawór niskociśnieniowy

38−490003−999 A 02A

Ilustracja 3−4. Pomiary cieczy przy montażu zdalnym

3−5


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Pomiar gazu

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

1. Wyzerować układy elektroniczne i podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 2. Otworzyć zawór wyrównaczy na zbloczu przetwornika. 3. Otworzyć zawory po stronie niskociśnieniowej i wysokociśnieniowej zblocza przetwornika. 4. Otworzyć zawory spustowo−odpowietrzające na zbloczu przetwornika i odpowietrzać przepływomierz do momentu, gdy przestanie wypływać ciecz. 5. Zamknąć zawory spustowo−odpowietrzające. 6. Zamknąć zawór po stronie niskociśnieniowej zblocza przetwornika. 7. Sprawdzić zero przetwornika. Jeśli przetwornik nie wskazuje zera, to powtórzyć kroki 1−6. 8. Zamknąć zawór wyrównawczy na zbloczu przetwornika. 9. Otworzyć zawór po stronie niskociśnieniowej zblocza przetwornika. Przepływomierz jest gotowy do działania.

Ilustracja 3−5. Pomiar gazu przy montażu zdalnym

Zawór wysokociśnieniowy Zawór wyrównawczy

3−6

Zawór niskociśnieniowy 38−490002−999 A 02A

Zawór odpowietrzający


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Pomiar pary

1. Uwolnić ciśnienie z rurociągu. 2. Otworzyć zawory wyrównawczy, po stronie wysoko i niskociśnieniowej na zbloczu przetwornika. 3. Wyzerować przetwornik. 4. Wypełnić zblocze, rurki pomiarowe i zwężkę wodą przez zawory spustowe na zbloczu przetwornika. 5. Zamknąć zawory spustowo−odpowietrzające na zbloczu przetwornika. 6. Zamknąć zawór po stronie niskociśnieniowej. 7. Podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 8. Ostrożnie odpowietrzyć korpus przetwornika, zblocze przetwornika, korpus zblocza i zwężkę z uwięzionego powietrza. 9. Sprawdzić zero przetwornika. Jeśli przetwornik nie wskazuje zera, powtórzyć kroki 4−8. 10. Zamknąć zawór wyrównawczy przetwornika i otworzyć zawór po stronie niskociśnieniowej przetwornika. Przepływomierz jest gotowy do działania.

Zawór odpowietrzający

Zawór wysoko− ciśnieniowy Zawór wyrównawczy

Zawór niskociśnieniowy

38−490003−999 A 02A

Ilustracja 3−6. Pomiar pary przy montażu pośrednim

3−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

3−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Rozdział 4

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Obsługa i konserwacja INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY page 4−1 Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3−2 RTD Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3−3

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez personel obsługi. Czynności niosące za sobą potencjalne zagrożenie oznaczone są symbolem Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynności należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi: • Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy obie pokrywy przetwornika są dokładnie dokręcone. • Przed podłączeniem komunikatora HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. Porażenie elektryczne może spowodować śmierć lub poważne zranienie: • Nie wolno dotykać przewodów i zacisków.

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką OKREŚLANIE PRZYCZYN NIESPRAWNOŚCI

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Jeśli zachodzi podejrzenie nieprawidłowej pracy przepływomierza mimo braku komunkatów alarmowych na wyświetlaczu komunikatora, to należy wykonać poniższe sprawdzenia, aby określić prawidłowość działania urządzeń i stanu przyłączy procesowych. W pierwszej kolejności należy należy wykonać najprostsze sprawdzenia najbardziej prawdopodobnych przyczyn

Objawy

Prawdopodobna przyczyna

Budząca wątpliwości dokładność lub błędny sygnał przepływu

Nieprawidłowa instalacja

• Czy kierunek przepływu jest zgodny z kierunkiem strzałki? • Sprawdzić, czy rurki pomiarowe są dokłądnie na jednym poziomie. • Czy odcinki prostoliniowe po stronie dolotowej i wylotowej są wystarczającej długości?

Nieszczelności Zabrudzenie/niedrożność Zamknięte zawory

Przepływ dwufazowy

Sprawdzić szczelność rurek pomiarowych. Usunąć przecieki. Zdemontować przepływomierz i sprawdzić drożność rurek. sprawdzić, czy oba zawory HI i LO zblocza są otwarte. Sprawdzić, czy zawory wydmuchowe, spustowo−odpowietrzające i odcinające znajdują się we właściwej pozycji opisanej w procedurze uruchomienia. Sprawdzić, że strona wysokociśnieniowa elektroniki podłączona jest do strony wysokociśnieniowej przepływomierza. Wykonać sprawdzenia dla strony niskociśnieniowej. Czy w przyłączu procesowym nie zostało uwięzione powietrze? Odpowietrzyć. Czy warunki robocze są zgodne ze złożonymi w zamówieniu przepływomierza? Sprawdzić dokładność obliczeń przepływu i parametrów mediu. Sprawdzić właściwy dobór średnicy wewnętrznej zwężki. Przepływomierz służy tylko do pomiarów mediów jednofazowych.

Nieprawidłwoa izolacja (tylko rurociągi pionowe) Nadmierne drgania

Może zajść konieczność dodatkowej izolacji termicznej, aby zmiana fazy następowała w rurkach pomiarowych. Sprawdzić drgania rurek pomiarowych.

Połączenia (tylko montaż zdalny)

Kieszenie powietrzne (pomiary cieczy) Warunki robocze

Sygnał przepływu z chwilowymi pikami Sygnał przepływu z chwilowymi pikami (pomiary pary) Wyjście prądowe wskazuje zero

Działania naprawcze

• • • •

Sprawdzić, czy polaryzacja zasilania jest prawidłowa Sprawdzić napięcie na zaciskach (powinno być 10–55V dc) Sprawdzić diodę w listwie zaciskowej Wymienić obwód drukowany z listwą zaciskową

Nie można nawiązać komunikacji cyfrowej

• • • •

Sprawdzić napięcie na zaciskach zasilania (minimum 10.5V) Sprawdzić rezystancję obciążenia (minimum 250 omów) Sprawdzić poprawność adresu przepływomierza Wymienić obwód elektroniczny

Sygnał prądowy wysoki lub niski

• • • •

Sprawdzić, czy zmienna procesowa nie ma wartości nasycenia Sprawdzić, czy wyjście nie jest w stanie alarmowym Wykonać kalibrację cyfrową wyjścia 4–20 mA Wymienić obwód elektroniczny

Brak odpowiedzi na zmianę natężenia przepływu

• Sprawdzić urządzenia testowe • Sprawdzić drożność rurek pomiarowych • Sprawdzić, czy nie jest wyłączona funkcja regulacji zakresu pomiarowego • Sprawdzić ustawienie przełącznika zabezpieczenia układów elektronicznych • Sprawdzić nastawy kalibracji (punkty 4 i 20 mA) • Skontaktować się z producentem w celu wymiany urządzenia

Odczyt za mały/za duży

• Sprawdzić drożność rurek pomiarowych • Sprawdzić urządzenia testowe • Wykonać pełną kalibrację cyfrową czujnika (dla oprogramowania w warsji 35 lub nowszej) • Skontaktować się z producentem w celu wymiany urządzenia

Błędny odczyt ciśnienia

• • • •

4−2

Sprawdzić drożność rurek pomiarowych Sprawdzić wartość tłumienia Sprawdzić poziom zakłóceń elektromagnetycznych Skontaktować się z producentem w celu wymiany urządzenia


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Sprawdzenie kierunku przepływu medium Sprawdzić, czy strona zwężki oznaczona “Inlet” jest zwrócona w stronę dolotową. Jeśli zwężka 1195 jest montowana zdalnie do przetwornika różnicy ciśnień, to sprawdzić poprawność podłączeń rurek pomiarowych łączących zwężkę z przetwornikiem (stronan wysokociśnieniowa z wysokociśnieniową i niskociśnieniowa z niskociśnieniową). Sprawdzenie orientacji instalacji Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną niedokładnych pomiarów. Sprawdzenie zera Przetwornik może przekłamywać (wskazywać za dużą lub za małą wartość), jeśli nie został prawidłowo wyzerowany podczas przygotowania do eksploatacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika. Sprawdzenie zaworów Prawidłowe ustawienie zaworów podczas pomiarów jest następujące: zawór wyrównawczy całkowicie zamknięty, zawory po stronie wysoko i niskociśnieniowej całkowicie otwarte. Sprawdzenie konfiguracji/skalowania Czy górna wartośc graniczna zakresu pomiarowego URL dla 20mA jest ustawiona prawidłowo? Może zajść konieczność skorzystania z programu Toolkit dla potwierdzenia doboru zwężki 1195. Sprawdzić, czy DCS lub PLC i przetwornik ze zwężką 1195 są wyskalowane identycznie. Czy nie wybrano pierwiastkowania sygnału w DCS lub przetworniku podłączonym do 1195? Pierwiastkowanie nie powinno być wybrane w obu urządzeniach. Sprawdzenie konfiguracji przetwornika 3095MV Jeśli wykorzystywany jest przetwornik Rosemount 3095MV, to podczas określania przyczyn niesprawności należy wykorzystać jego zwiększone możliwości funkcjonalne. Pierwiastkowanie nie powinno być wybrane w DCS, jeśli wykorzystywany jest przetwornik 3095MV. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika Rosemount 3095MV (numer 00809−0100−4716).

OBSŁUGA CZUJNIKA TEMPERATURY

W celu przetestowania 4−przewodowego rezystancyjnego przetwornika temperatury należy (patrz ilustracja 4−1): 1. Odłączyć zasilanie przetwornika. 2. Zdjąć pokrywę obudowy zacisków czujnika temperatury. 3. Odłaczyć przewody czujnika temperatury od listwy zaciskowej. 4. Rozdzielić przewody, tak aby niezaizolowane końcówki nie dotykały do niczego. 5. Zmierzyć rezystancję między dwoma przewodami czerwonymi, która z dokładnością ±0.1Ω powinna być równa rezystancji między dwoma przewodami białymi. Zanotować wartość rezystancji między dwoma przewodami białymi. 4−3


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

6. Zmierzyć rezystancję między jednym przewodem białym i jednym czerwonym. Od tej wartości odjąć rezystancję zmierzoną w kroku 5. Na podstawie tabeli 4−1 określić, czy rezystancja wskazuje na temperaturę aktualnie mierzoną przez czujnik. 7. Sprawdzić rezystancję między dowolnym przewodem a główką czujnika lub ekranem. Powinna ona wynosić 200 kΩ lub więcej. 8. Jeśli którekolwiek z powyższych sprawdzeń daje wartość niemieszczącą się w dopuszczalnej granicy, to skontaktować się z Emerson Process Management w celu wymiany czujnika temperatury. 9. Aby podłaczyć czujniki, należy podłączyć przewody tak jak pokazano na ilustracji 4−1. 10. Założyć pokrywę obudowy zacisków czujnika temperatury. 11. Podłączyć zasilanie przetwornika.

W

W

W

W

R

R

R

R

3095MV

4−Wire RTD Terminal Housing

Wymiana czujnika temperatury

Jeśli zachodzi konieczność wymiany czujnika temperatury, to wykonać należy poniższą procedurę: 1. Odłączyć zasilanie przetwornika. 2. Zdjąć pokrywę obudowy zacisków czujnika temperatury. 3. Odłaczyć przewody czujnika temperatury od listwy zaciskowej. UWAGA Zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić przewodów lub izolacji czujnika. 4. Przy użyciu klucza gniazdowego 7/16 cala i płaskoszczypów wyjąć czujnik z osłony. Konieczne jest przeprowadzenie przewodów przez gniazdo, aby ich nie uszkodzić. Chwycić gniazdo kombinerkami i obrócić je w celu wyjącia czujnika. UWAGA Do wykonania tej czynności można zakupić specjalne nrzędzie (część numer 28.509004−01). 5. Zainstalować nowy czujnik w sposób opisany w kroku 4. 6. Podłączyć przeowdy czujnika do listwy zaciskowej (patrz ilustracja 4−1). 7. Założyć pokrywę obudowy zacisków czujnika temperatury. 8. Podłączyć zasilanie przetwornika.

4−4

8185EF~1

Ilustracja 4−1. Obudowa zacisków czujnika temperatury


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

TABELA 1. Rezystancja czujnika w funkcji temperatury IEC 751 Czujnik platynowy100, Alpha = 0.00385 ˚F

Ω

˚F

Ω

˚F

Ω

˚F

Ω

˚C

Ω

˚C

Ω

˚C

Ω

˚C

Ω

–330

18.04

60

106.07

450

187.65

840

263.80

–200

18.52

20

107.79

240

190.47

460

267.56

–320

20.44

70

108.23

460

189.67

850

265.68

–190

22.83

30

111.67

250

194.10

470

270.93

–310

22.83

80

110.38

470

191.68

860

267.56

–180

27.10

40

115.54

260

197.71

480

274.29

–300

25.20

90

112.53

480

193.70

870

269.44

–170

31.34

50

119.40

270

201.31

490

277.64

–290

27.57

100

114.68

490

195.71

880

271.31

–160

35.54

60

123.24

280

204.90

500

280.98

–280

29.93

110

116.83

500

197.71

890

273.17

–150

39.72

70

127.08

290

208.48

510

284.30

–270

32.27

120

118.97

510

199.71

900

275.04

–140

43.88

80

130.90

300

212.05

520

287.62

–260

34.61

130

121.11

520

201.71

910

276.90

–130

48.00

90

134.71

310

215.61

530

290.92

–250

36.94

140

123.24

530

203.71

920

278.75

–120

52.11

100

138.51

320

219.15

540

294.21

–240

39.26

150

125.37

540

205.70

930

280.61

–110

56.19

110

142.29

330

222.68

550

297.49

–230

41.57

160

127.50

550

207.69

940

282.46

–100

60.26

120

146.07

340

226.21

560

300.74

–220

43.88

170

129.62

560

209.67

950

284.30

–90

64.30

130

149.83

350

229.72

570

304.01

–210

46.17

180

131.74

570

211.66

960

286.14

–80

68.33

140

153.58

360

233.21

580

307.25

–200

48.46

190

133.86

580

213.63

970

287.98

–70

72.33

150

157.33

370

236.70

590

310.49

–190

50.74

200

135.97

590

215.61

980

289.82

–60

76.33

160

161.05

380

240.18

600

313.71

–180

53.02

210

138.08

600

217.58

990

291.65

–50

80.31

170

164.77

390

243.64

610

316.92

–170

55.29

220

140.19

610

219.55

1000

293.48

–40

84.27

180

168.48

400

247.09

620

320.12

–160

57.55

230

142.29

620

221.51

1010

295.30

–30

88.22

190

172.17

410

250.53

630

323.30

–150

59.81

240

144.39

630

223.47

1020

297.12

–20

92.16

200

175.86

420

253.96

640

326.48

–140

62.06

250

146.49

640

225.42

1030

298.94

–10

96.09

210

179.53

430

257.38

650

329.64

–130

64.30

260

148.58

650

227.38

1040

300.75

0

100.00

220

183.17

440

260.78

660

332.79

–120

66.54

270

150.67

660

229.33

1050

302.56

10

103.90

230

186.84

450

264.18

–110

68.77

280

152.75

670

231.27

1060

304.37

–100

71.00

290

154.83

680

233.21

1070

306.17

–90

73.22

300

156.91

690

235.15

1080

307.97

–80

75.44

310

158.98

700

237.09

1090

309.77

–70

77.66

320

161.05

710

239.02

1100

311.56

–60

79.86

330

163.12

720

240.95

1110

313.35

–50

82.07

340

165.18

730

242.87

1120

315.14

–40

84.27

350

167.24

740

244.79

1130

316.92

–30

86.47

360

169.30

750

246.71

1140

318.70

Zmiana z ˚F na ˚C:

–20

88.66

370

171.35

760

248.62

1150

320.47

0.556 [(˚F) – 32] = ˚C

–10

90.85

380

173.40

770

250.53

1160

322.24

0

93.03

390

175.45

780

252.44

1170

324.01

10

95.21

400

177.49

790

254.34

1180

325.77

20

97.39

410

179.53

800

256.24

1190

327.53

30

99.57

420

181.56

810

258.14

1200

329.29

40

101.74

430

183.59

820

260.03

1210

331.04

50

103.90

440

185.62

830

261.92

1220

332.79

4−5

UWAGA: Zmiana z ˚C na ˚F: [1.8 x (˚C)] + 32 = ˚F Przykład: (1.8 x 100) + 32 = 212˚F

Przykład: 0.556 (212 – 32) = 100˚C


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Zdalnie montowany czujnik temperatury

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Jeśli zachodzi konieczność wymiany czujnika temperatury przy zdalnej instalacji czujnika, to należy wykonać poniższą procedurę: 1. Zamknąć zawory odcinające, aby ciśnienie procesowe zostało odcięte od przetwornika. 2. Otworzyć zawory spustowe w przetworniku, aby uwolnić ciśnienie procesowe. 3. Zdjąć pokrywę. 4. Odłączyć przewody czujnika od listwy zaciskowej. 5. Zdjąć obudowę zacisków z główki. 6. Wyjąć kabel czujnika ze złączki i wyjąć czujnik. Czujnik znajduje się w osłonie, tak więc nie ma bezpośredniego dostępu do medium procesowego. 7. Zainstalować nowy czujnik i przełożyć kabel czujnika przez złączkę. 8. Stosując właściwy smar uszczelniający lub taśmę zainstalować obudowę zacisków na zdalnej główce. 9. Podłączyć przewody czujnika do zacisków w listwie zaciskowej. Przedstawiony sposób podłączenia jest typowy dla czujników rezystancyjnych. 10. Otworzyć zawory odcinające. Podkładka

Złączka

Tuleje

Zacisk Pokrywa Adapter 3/4 do 1/2–cala NPT (wkręcany w główkę przyłączeniową czujnika)

4−6

Podłączenie do przetwornika 3095-0020D01A

Kauczukowa tuleja (Nasunąć do krawędzi zbrojenia kabla)

Pokrywa

Zacisk


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Dodatek A

Dane techniczne Przepływomierz Rosemount 3051SFP Proplate . . . . . . . . strona A−1 Przepływomierz Rosemount 3095MFP Mass Proplate . . . strona A−14 Zwężka zintegrowana Rosemount 1195 . . . . . . . . . . . . . . strona A−24 Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−35

PRZEPŁYWOMIERZ ROSEMOUNT 3051SFP PROPLATE Dane metrologiczne Dokładność referencyjna

Procent (%) natężenia przepływu objętościowego(1) Beta (β)(2)

Classic (współczynnik skali zakresowości 8:1)

Ultra (współczynnik skali zakresowości 8:1)

Ultra dla przepływu(3) (współczynnik skali zakresowości 14:1)

±2.70% ±1.60% ±1.20% ±1.80%

±2.65% ±1.45% ±1.10% ±1.70%

±2.60% 1.40% ±0.95% ±1.65%

β < 0.1 0.1 <β < 0.2 0.2 < β< 0.6 0.6 < β< 0.8

(1) Bez wymaganych odcinków prostoliniowych rurociągu po stronie dolotowej i wylotowej błąd określenia współczynnika wypływu może spowodować dodatkowy błąd pomiaru o wielkości 1.5% − 5%. Dodatkowe informacje można uzyskać od producenta. (2) β = Średnica otworu kryzye Średnica wewnętrzna rurociągu (3) Poszerzenie zakresu pomiarowego dla współczynników skali zakresowości 14:1.

Powtarzalność ±0.1% Średnica • 1/2−cala (15 mm) • 1−cal (25 mm) • 11/2−cala (40 mm) Sygnał wyjściowy HART • 4–20 mA DC, reprezentujący natężenie przepływu. Cyfrowy protokół HART nałożony na sygnał 4–20 mA, dostępny dla wszystkich systemów nadrzędnych wykorzystujących protokół HART. FOUNDATION Fieldbus (kod wyjścia F) • 17.5 mA dla wszystkich konfiguracji (łącznie z opcją wskaźnika LCD) Warunki uzyskania podanych danych metrologicznych • Zastosowanie właściwych odcinków prostoliniowych. • Układy elektroniczne skalibrowane cyfrowo dla uzyskania optymalnej jakości działania

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Dobór przepływomierza Wsparcie techniczne przy doborze przepływomierza można uzyskać w biurze firmy Emerson Process Management. Dla sprawdzenia poprawności doboru konieczne jest wypełnienie Karty konfiguracyjnej (CDS)..

Dane funkcjonalne

Media mierzone • Ciecze • Gaz • Para Zasilanie Opcja 4–20 mA • Wymagany zewnętrzny zasilacz. Standardowy przetwornik (4–20 mA) działa w zakresie napięć 10.5 do 42.4 v dc bez obciążenia Opcja FOUNDATION Fieldbus • Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przetwornik działa w zakresie napięć 9.0 do 32.0 V dc na zaciskach przetwornika. Dopuszczalne temperatury procesowe Montaż bezpośredni elektroniki • 40 do 232 ˚C Zdalny montaż elektroniki • –100 do 454 ˚C(1) Dopuszczalne temperatury dla elektroniki Otoczenia • –40 do 85 ˚C • Z zintegrowanym wskaźnikiem LCD: –20 do 80 ˚C Składowanie • –46 do 110 ˚C • Z zintegrowanym wskaźnikiem LCD: –40 do 85 ˚C Zakres ciśnień statycznych • Zakres 1A: Praca z dokładnością katalogową w zakresie ciśnień statycznych od 0.5 psia do 2000 psig (0.03 bar abs do 138 bar względnych) Zakresy 2A– 3A: Praca z dokładnością katalogową w zakresie ciśnień statycznych od 0.5 psia do 3626 psig (0.03 bar abs do 250 bar względnych)

(1)

A−2

Tylko z kodem materiałów śrub G.


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Możliwości obciążania Maksymalna rezystancja pętli określona jest przez napięcie zasilania zewnętrznego zasilacza w sposób podany poniżej: Maksymalna rezystancje pętli=

43.5 (Napięcie zasilania− 10.5) 4−20 mA dc

Obciążenie (Ω)

1387

1000 Obszar roboczy

500 0 10.5

42.4 30 20 Napięcie zasilania (V)

55

Dla spełnienia wymagań atestów CSA, napięcie zasilania nie może przekraczać wartości 42.4 V dc. Komunikacja HART wymaga rezystancji w pętli co najmniej 250 Ω

Możliwości przeciążania Przepływomierz wytrzymuje następujące ciśnienia bez uszkodzenia: • Zakres 1A: 2000 psig (138 bar) • Zakresy 2A–3A: 3626 psig (250 bar) Średnica 1

/2−cala (12.7 mm) 1−cal (25.4 mm) 11/2−cala (38.1 mm) Wszystkie

Kod przyłącza procesowego

Maksymlane ciśnienie robocze dla temperatury 100 ˚F(1) (2)

S1 lub P2 T1 lub P1 S1 lub P2 T1 lub P1 S1 lub P2 T1 lub P1 Kołnierzowe

3000 psig (207 bar) 1500 psig (103 bar) 2000 psig (138 bar) 1500 psig (103 bar) 1500 psig (103 bar) 1500 psig (103 bar) Spełnia wymagania wytrzymałościowe przyłączy kołnierzowych zgodnie z normą ANSI B16.5 (EN−1092−1 dla kołnierzy DIN)

(1) W przypadku temperatur poniżej −29 ˚C lub powyżej 38 ˚C informacje o wytrzymałości ciśnieniowej przyłącza można uzyskać w Emerson Process Management. (2) Zakres ciśnień statycznych dla przetwornika może ograniczać maksymalne ciśnienie robocze. Patrz informacje o zakresach maksymalnych ciśnień statycznych.

Dopuszczalna wilgotność • 0–100% wilgotności względnej Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną Niedostępne dla klasy jakości 3: Ultra dla przepływu Czas gotowości do pracy Przepływomierz działa zgodnie ze specyfikacją nie później niż po 2 sekundach od włączenia zasilania przetwornika. Tłumienie Czas odpowiedzi sygnału analogowego na skokową zmianę sygnału wejściowego wybierany przez użytkownika w zakresie od 0 do 60 sekund. Czas ten należy powiększyć o czas odpowiedzi modułu czujnika

A−3


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Poziomy alarmowe HART 4–20mA (kod wyjścia A) • Jeśli układy autodiagnostyki wykryją błąd krytyczny w działaniu przetwornika, to wyjściowy sygnał analogowy przyjmie wartość alarmową określoną przez użytkownika. Dostępne są poziomy alarmowe standardowe Rosemount, zgodne z normą NAMUR oraz określone przez użytkownika (patrz tabela poniżej) • Poziom alarmowy wysoki lub niski, wybierany programowo lub sprzętowo przy użyciu opcjonalnego przełącznika (opcja D1) Rosemount Zgodny z NAMUR(1) Określony przez użytkownika(2)

Stan alarmowy wysoki

Satn alarmowy niski

≥ 21.75 mA ≥ 22.5 mA 20.2 − 23.0 mA

≤ 3.75 mA ≤ 3.6 mA 3.6 − 3.8 mA

(1) Wyjściowe sygnały analogowe zgodne z normą NAMUR NE 43. (2) Poziom alarmowy niski musi być o 0.1 mA mniejszy niż niski poziom nasycenia, a stan alarmowy wysoki o 0.1 mA większy niż wysoki poziom nasycenia.

FOUNDATION Fieldbus (kod wyjścia F) Bloki AI umożliwiają użytkownikowi konfigurację alarmów HI−HI, LO lub LO−LO. Własności dynamiczne

Czas martwy(Td) Częstotliwość uaktualniania

Protokół Fieldbus(3)

100 milisekund 255 milisekund 700 milisekund 100 milisekund Patrz Instrument Toolkit™

152 milisekund 307 milisekund 752 milisekund 152 milisekund Patrz Instrument Toolkit

45 milisekund (nominalnie) 22 razy na sekundę

97 milisekund

Typowy czas odpowiedzi przetwornika Sygnał wyjściowy w funkcji czasu Zmiana ciśnienia Td 100%

Td = Czas martwy Tc = Stała czasowa Czas odpowiedzi= Td +Tc 63.2% całości zmiany

36.8%

0%

22 razy na sekundę

(1) Czas martwy i częstotliwość uaktualniania dotyczą wszystkich modeli i zakresów; tylko wyjście analogowe (2) Nominalny całkowity czas odpowiedzi w temperaturze 24 ˚C, w warunkach referencyjnych. (3) Tylko wyjście Foundation fieldbus przetwornika; nie uwzględniono czasu trwania makrocyklu.

A−4

Tc

Czas

3051-3051_17A

Całkowity czas odpowiedzi (Td + Tc)(2): 3051S_C, zakresy 2 − 5: Zakres 1: Zakres 0: 3051S_T: 3051S_L:

4 − 20 mA (HART®)(1)


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Orientacja rurociągu Medium(1) Orientacja/kierunek przepływu

Gaz

Ciecz

Para

Rurociąg poziomy Rurociąg pionowy do góry Rurociąg pionowy do dołu

D/R R R

D/R R NR

D/R R NR

(1) D = Montaż bezpośredni dopuszczalny(zalecany) R = Dopuszzalny montaż zdalny NR = Niezalecany

Orientacja przetwornika Gaz (rurociąg poziomy)

30˚

30˚

4686−33−49000−999

120˚

Ciecz i para (rurociąg poziomy)

30˚

120˚

30˚

4686−33−490001−999

Warunki instalacji

A−5


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

4686−33−490002−999

Gaz (rurociąg pionowy)

360˚ Kierunek przepływu

360˚

Konstrukcyjne

4686−33−490003−999

Kierunek przepływu

Ciecz (rurociąg pionowy)

Pomiary temperatury Zdalny czujnik temperatury • 100 omowy czujnik platynowy ze złączką wkrętną 1/2−cala NPT (seria 078 z obudową Rosemount 644) • Standardowy kabel do czujnika temperatury jest kablem ekranowanym zbrojonym o długości 3.66 m Osłona do zdalnego czujnika temperatury ze stali nierdzewnej z przyłączem 1 /2−cala spawana Przyłącza elektryczne Przepusty kablowe 1/2–14 NPT, G1/2 i CM20. Zaciski do podłączenia interfejsu HART umocowane na stałe do listwy zaciskowej Materiały konstrukcyjne Zwężka • Stal nierdzewna 316/316L • Hastelloy C−276 • Monel 400 Kopus • Stal nierdzewna 316 (CF8M), zgodna z normą ASTM A351 • Hastelloy C−276 (CW12MW), zgodny z normą ASTM A494

A−6


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Materiał kołnerzy i rurek pomairowych (jeśli są) • A312 Gr 316/316L, B622 UNS N10276 • Wytrzymałość ciśnieniowa kołnierza zgodna z normą ANSI B16.5 • Wykończenie powierzchni kołnierza zgodne z normą ANSI B16.5, 125 do 250 RMS Śruby dwustronne/śruby • Śruby dwustronne z ASTM A193 Gr B8M • Śruby z SAE J429 Gr 8 (spełniają lub przekraczają wymagania normy ASTM A193 B7) dla kodu G opcji śrub/śrub dwustronnych dla wysokich temperatur. Śruby dwustronne do podłączenia przetwornika • ASTM A193 Gr B8M Uszczelki płaskie/pierścienie uszczelniające • Teflon® (PTFE) wzmacniany włóknem szklanym • Opcja wysokotemperaturowa Inconel® X−750 • Uszczelki płaskie i pierścienie uszczelniające muszą być wymieniane przy każdorazowym demontażu i montażu przepływomierza 3051SFP. Typ kryzy Ostrokrawędziowa—średnica otworu • 0.066 cala i więcej Kwadrantowa—średnica otworu (tylko dla średnicy przyłącza 1/2− cala) • 0.034 cala • 0.020 cala • 0.014 cala • 0.010 cala UWAGA Zwężki zintegrowane wyposażone są w przyłącza procesowe gwintowane. Długości odcinków prostoliniowych • Odcinki prostloliniowe po stronie dolotowej i wylotowej dostępne są do przepływomierza 3051SFP. W poniższej tabeli przedstawiono długości do zabudowy w funkcji typu przyłącza i średnicy rurociągu. Średnica Przyłącze procesowe kołnierzowe(1) (2) (3) RF, ANSI Class 150, luźne RF, ANSI Class 300, luźne RF, ANSI Class 600, luźne RF, DIN PN16, luźne RF, DIN PN40, luźne RF, DIN PN100, luźne RF, ANSI Class 150, spawane RF, ANSI Class 300, spawane RF, ANSI Class 600, spawane RTJ, ANSI Class 150, luźne RTJ, ANSI Class 300, luźne RTJ, ANSI Class 600, luźne Przyłącze procesowe NPT / stożkowe(1)(2)(3)

1

/2 cala (15 mm) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 21.8 (554) 22.2 (559) 22.8 (579) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18 (457)

1 cal (25 mm) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 33.2 (843) 33.7 (856) 34.3 (871 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734)

11/2 cala (40 mm) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 44.9 (1140) 45.5 (1156) 46.1 (1171) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023)

(1) Patrz specyfikacja zamówieniowa. (2) Inne długości − skonsultować się z producentem. (3) Dodatkowe informacje o odcinkach prostoliniowych − patrz strona A−33.

A−7


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Masa Podane poniżej masy są przybliżone Średnica 1

/2 cala (15 mm) 1 cal (25 mm) 11/2 cala (40 mm)

Z odcinkami prostoliniowymi(1)

Z korpusem funty

kg

funty

kg

13.6 15.6 17.6

6.2 7.1 8.0

17.6 21.6 34.6

8.0 9.8 15.7

(1) Przy długościach standardowych z kołnierzami ANSI Class 150.

Części stykające się z medium Zintegrowane zblocza zaworowe • Stal nierdzewna 316 • Hastelloy C−276 Zdalne zblocza • Stal nierdzewna 316 • Hastelloy C−276 Zawory odpowietrzające przetwornika i kołnierze procesowe • Stal nierdzewna 316 • Hastelloy C−276 Membrany pomiarowe • Stal nierdzewna 316L • Hastelloy C−276 Pierścienie uszczelniajace • TFE wzmacniane włóknem szkalnym / Inconel X−750 Pierścienie uszczelniające zintegrowanego zblocza zaworowego • Teflon (PTFE) / Grafit (D7) Części niestykające się z medium Ciecz wypełniająca moduł czujnika • Olej silikonowy • Opcjonalnie ciecz chemicznie obojętna Pierścienie uszczelniające pokrywy • Buna−N Obejmy montażowe do montażu zdalnego • Stal nierdzewna Elementy do montażu czujnika (łącznie ze śrubami, nakrętkami i uszczelką płaską) • Stal nierdzewna (stal węglowa w wersji wysokotemperaturowej) Obudowa części elektronicznej • Aluminium niskomiedziowe, NEMA 4x, IP65 • Stal nierdzewna (opcja) Pokrycie powierzchni • Farba poliuretanowa Śruby • Stal węglowa • Stal nierdzewna

A−8


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Rysunki wymiarowe Przepływomierz Rosemount 3051SFP Proplate

4686−38−490004−9994A01A.EPS

Widok od przodu

Widok z boku

8.8 (223.46)

11.73 (297.22) 7.7 (195.51)

Kierunek przepływu

5.3 (134.14)

B.D. (2)

K(1) strona wylotowa

J Strona dolotowa

4686−38−490004−9994A02A.EPS, 4686−38−490004−9994A03A.EPS

Widok od dołu

Wymiary podano w calach (mm).

Średnica Wymiary J (RF luźne, RTJ luźne, RF−DIN luźne) J (RF 150#, spawane) J (RF 300#, spawane) J (RF 600#, spawane) K (RF luźne, RTJ luźne, RF−DIN luźne) (1) K (RF 150#, spawane) K (RF 300#, spawane) K (RF 600#, spawane) B.D. (2)

1

/2 cala (12.7 mm)

12.4 cala 14.3 cala 14.5 cala 14.8 cala 5.7 cala 7.5 cala 7.7 cala 8.0 cala 0.664 cala

318 mm 363 mm 368 mm 376 mm 148 mm 191 mm 196 mm 203 mm 16.9 mm

1 cal (25.4 mm) 20.2 cala 22.3 cala 22.6 cala 22.9 cala 8.7 cala 10.9 cala 11.1 cala 11.4 cala 1.097 cala

513 mm 566 mm 574 mm 582 mm 221 mm 277 mm 282 mm 290 mm 27.86 mm

11/2 cala (38.1 mm) 28.4 cala 30.7 cala 31.0 cala 31.3 cala 11.9 cala 14.2 cala 14.5 cala 14.8 cala 1.567 cala

721 mm 780 mm 787 mm 795 mm 302 mm 361 mm 368 mm 376 mm 39.80 mm

(1) Wymiar po stronie wylotowej obejmuje również grubość płyty kryzy 0.162 cala (4.11 mm). (2) B.D. jest średnicą precyzyjnie wykonanych odcinków rur po stronie dolotowej i wylotowej.

A−9


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Specyfikacja zamówieniowa Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza Rosemount 3051SFP Proplate Model

Opis urządzenia

3051SFP

Przepływomierz Proplate

Kod

Typ pomiarów

D

Ciśnienie różnicowe

Kod

Materiał korpusu

S H

Stal nierdzewna 316 Hastelloy C−276

Kod

Średnica / typoszereg

005 010 015

1

/2 cala (15 mm) 1 cal (25 mm) 11/2 cala (40 mm)

Kod

Przyłącze procesowe

T1 S1(1) P1 P2 A1 A3 A6 D1 D2 D3 W1 W3 W6 R1 R3 R6 P9

Korpus z przyłączem gwintowym NPT z gwintem wewnętrznym (niedostępna ze zdalnym czujnikiem temperatury i osłoną) Korpus z przyłączem spawanym wpustowo (niedostępna ze zdalnym czujnikiem temperatury i osłoną) Jako wstawka z przyłączem gwintowym NPT Jako wstawka do wspawania Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 150, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 300, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 600, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, DIN PN16, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, DIN PN40, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, DIN PN100, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 150, spawane Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 300, spawane Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 600, spawane Jako wstawka kołnierzowa RTJ, ANSI Class 150, luźne Jako wstawka kołnierzowa RTJ, ANSI Class 300, luźne Jako wstawka kołnierzowa RTJ, ANSI Class 600, luźne Specjalne przyłącze procesowe

Kod

Materiał kołnierza

S H M

Stal nierdzewna 316 Hastelloy C−276 Monel

Kod

Opcje średnic otworu

0010 0014 0020 0034 0066 0109 0160(2) 0196(2) 0260(2) 0340(2) 0150 0250(2) 0345(2) 0500(2) 0630(2) 0800 0295

0.010 cala (0.25 mm) dla rury 1/2 cala 0.014 cala (0.36 mm) dla rury 1/2 cala 0.020 cala (0.51 mm) dla rury 1/2 cala 0.034 cala (0.86 mm) dla rury 1/2 cala 0.066 cala (1.68 mm) dla rury 1/2 cala 0.109 cala (2.77 mm) dla rury 1/2 cala 0.160 cala (4.06 mm) dla rury 1/2 cala 0.196 cala (4.98 mm) dla rury 1/2 cala 0.260 cala (6.60 mm) dla rury 1/2 cala 0.340 cala (8.64 mm) dla rury 1/2 cala 0.150 cala (3.81 mm) dla rury 1 cal 0.250 cala (6.35 mm) dla rury 1 cal 0.345 cala (8.76 mm) dla rury 1 cal 0.500 cala (12.70 mm) dla rury 1 cal 0.630 cala (16.00 mm) dla rury 1 cal 0.800 cala (20.32 mm) dla rury 1 cal 0.295 cala (7.49 mm) dla rury 11/2 cala

A−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza Rosemount 3051SFP Proplate 0376(2) 0512(2) 0748(2) 1022 1184

0.376 cala (9.55 mm) dla rury 11/2 cala 0.512 cala (13.00 mm) dla rury 11/2 cala 0.748 cala (19.00 mm) dla rury 11/2 cala 1.022 cala (25.96 mm) dla rury 11/2 cala 1.184 cala (30.07 mm) dla rury 11/2 cala

Kod

Sposób montażu części elektronicznej

D3 D4 D5 D6 D7 R3 R4 R5 R6

Montaż bezpośredni, zblocze 3−zaworowe, stal nierdzewna Montaż bezpośredni, zblocze 3−zaworowe, Hastelloy−C Montaż bezpośredni, zblocze 5−zaworowe, stal nierdzewna Montaż bezpośredni, zblocze 5−zaworowe, Hastelloy−C Montaż bezpośredni, wersja wysokotemperaturowa, zblocze 5−zaworowe, stal nierdzewna Montaż zdalny, zblocze 3−zaworowe, stal nierdzewna Montaż zdalny, zblocze 3−zaworowe, Hastelloy−C Montaż zdalny, zblocze 5−zaworowe, stal nierdzewna Montaż zdalny, zblocze 5−zaworowe, Hastelloy−C

Kod

Zakres ciśnień różnicowych

1A 2A 3A

0 do 25 in H2O (0 do 62.2 mbar) 0 do 250 in H2O (0 do 623 mbar) 0 do 1000 in H2O (0 do 2.5 bar)

Kod

Sygnał wyjściowy

A B(3) F

4–20 mA z nałożonym cyfrowym sygnałem HART 4–20 mA do systemów zabezpieczeń z cyfrowym sygnałem HART (wymaga obudowy PlantWeb) FOUNDATION fieldbus: bloki AI, Link Master, blok wyboru wejść (wymaga obudowy PlantWeb)

Kod

Typ obudowy części elektronicznej

Materiał

Przepust kablowy)

1A 1B 1C 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2E 2F 2G 2J 2M

Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa ze skrzynką przyłączeniową Obudowa ze skrzynką przyłączeniową Obudowa ze skrzynką przyłączeniową Obudowa ze skrzynką przyłączeniową z wyjściem do zdalnego wyświetlacza i interfejsu Obudowa ze skrzynką przyłączeniową z wyjściem do zdalnego wyświetlacza i interfejsu Obudowa ze skrzynką przyłączeniową z wyjściem do zdalnego wyświetlacza i interfejsu Obudowa ze skrzynką przyłączeniową Obudowa ze skrzynką przyłączeniową z wyjściem do zdalnego wyświetlacza i interfejsu

Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L

1

/2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2−14 NPT 1 /2−14 NPT

Kod

Klasa dokładności

3(4)

2

Ultra dla przepływu: dokładność 0.95% wartości mierzonej, współczynnik skali zakresowości 14:1, 10−letnia stabilność, ograniczona 12−letnia dokładność Klasa 1 (Ultra): dokładność do 1.05% wartości mierzonej, współczynnik skali zakresowości 8:1, 10−letnia stabilność, ograniczona 12−letnia dokładność Klasa 2 (Classic): dokładność do 1.20% wartości mierzonej, współczynnik skali zakresowości 8:1, 5−letnia stabilność

Kod

Opcje

1

Przetwornik / Materiał śrub G Wersja wysokotemperaturowa (454 ˚C) (śruby korpusu SAE J429 Gr8 / śruby dwustronne przetwornika A193 Gr B8M) Czujnik temperatury T(5) Osłona i czujnik rezystancyjny Opcjonalne obliczenia średnicy otworu zwężki BC Obliczenia otworu zwężki Opcjonalne przyłącze G1 Przyłącze przetwornika zgodne z DIN 19213 Test hydrostatyczny P1 Test hydrostatyczny A−11


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza Rosemount 3051SFP Proplate Czyszczenie specjalne P2 Czyszczenie specjalne PA Czyszczenie zgodne z normą ASTM G93 poziom D (rozdział 11.4) Badanie barwnikowe V1 Badanie wnikania barwnika Badania rentgenowskie V2 Badanie rentgenowskie (dostępne tylko dla przyłaczyprocesowych kody W1, W3 i W6) Kalibracja przepływu WD(6) Weryfikacja współczynnika wypływu WZ(6) Kalibracja specjalna Badania specjalne QC1 Badania metrologiczne i wizualne z certyfikatem QC7 Certyfikat badań i jakości Certyfikaty materiałowe Q8(7) Certyfikaty materiałowe zgodne z normami ISO 10474 3.1.B i EN 10204 3.1.B Zgodność z normami J2(8) ANSI / ASME B31.1 J3(8) ANSI / ASME B31.3 J4(8) ANSI / ASME B31.8 Zgodność materiałów J5(9) NACE MR−0175 / ISO 15156 Certyfikaty lokalne J1 Certyfikat kanadyjski J6 Europejska dyrektywa ciśnieniowa (PED) Certyfikat kalibracji przetwornika Q4 Certyfikat danych kalibracyjnych dla przetwornika Atesty do pracy zagrożonych wybuchem E1 Atest ognioszczelności ATEX I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX N1 Atest niepalności typu n ATEX K1 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa, niepalności typu n i niepalności pyłów ATEX (połączenie atestów E1, I1, N1 i ND) ND Atest niepalności pyłów ATEX E5 Atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta FM I5 Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta FM K5 Atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta (połączenie atestów E5 i I5) E6 Atest przeciwwybuchowości CSA I6 Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA K6 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA (połączenie atestów E6 i I6) E7 Atest ognioszczelności i DIP SAA I7 Atest iskrobezpieczeństwa IECEx N7 Atest niepalności typu n IECEx K7 Atest ognioszczelności i DIP SAA, iskrobezpieczeństwa i niepalności typu n IECEx (połączenie atestów E7, I7 i N7) KA Atesty iskrobezpieczeństwa i ognioszczelności ATEX i CSA (połączenie atestów E1, I1, E6 i I6) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M KB Atesty iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości FM i CSA (połączenie atestów E5, E6, I5 i I6) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M KC Atesty iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości FM i ATEX (połączenie atestów E5, E1, I5 i I1) NUwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M KD Atesty iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości FM, CSA i ATEX (połączenie atestów E5, I5, E6, I6, E1 i I1) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M Alternatywne materiały konstrukcyjne przetwornika L1 Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną (opcja niedostęna przy pomiarach ciśnienia różnicowego Kod 1A) L2 Pierścienie uszczelniające z Teflonu® wypełnianego grafitem (PTFE) LA Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną i pierścienie uszczelniające z Teflonu® wypełnianego grafitem (PTFE)

A−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza Rosemount 3051SFP Proplate Wyświetlacz M5 Wyświetlacz PlantWeb LCD (wymaga obudowyPlantWeb) M7 Zdalnie montowany wyświetlacz LCD i interfejs, obudowa PlantWeb, bez kabla, obejma ze stali nierdzewnej M8 Zdalnie montowany wyświetlacz LCD i interfejs, obudowa PlantWeb, kabel 15 m, obejma ze stali nierdzewnej M9 Zdalnie montowany wyświetlacz LCD i interfejs, obudowa PlantWeb, kabel 30 m, obejma ze stali nierdzewnej Listwa zaciskowa T1 Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym T2(10) Listwa zaciskowa z zaciskami sprężystymi WAGO® (10) T3 Listwa zaciskowa z zabezpieczenim przeciwprzepięciowymi i zaciskami sprężystymi WAGO Oprogramowanie PlantWeb Control Anywhere A01 Pakiet oprogramowania sterującego: PID, arytemtyczne, charakteryzacja sygnału, całkowanie, itd (wymaga obudowy PlantWeb i FOUNDATION fieldbus) Oprogramowanie diagnostyki zaawansowanej PlantWeb D01 Oprogramowanie diagnostyczne: niedrożność rurek pomiarowych i diagnostyka SPM (wymaga obudowy PlantWeb i FOUNDATION fieldbus) Poziomy alarmowe C4(11) Poziomy alarmowe i nasycenia zgodne z NAMUR, alarm stan wysoki C5(11) Poziomy alarmowe i nasycenia zgodne z NAMUR, alarm stan niski C6(11) Poziomy alarmowe i nasycenia użytkownika, alarm stan wysoki C7(11) Poziomy alarmowe i nasycenia użytkownika, alarm stan niski C8(11) Alarm stan niski (poziomy alarmowy i nasycenia Rosemount) Specjalna konfiguracja przetwornika (sprzętowa) D1(11) Kalibracja sprzętowa (zero, zakres pomiarowy, zabezpieczenie) D4 Zewnętrzny zacisk uziemienia DA(11) Kalibracja sprzętowa (zero, zakres pomiarowy, zabezpieczenie) i zewnętrzny zacisk uziemienia Przyłącze przepustu kablowego GE(12) M12, 4−wtykowe, z gwintem zewnętrznym (eurofast®) (12) GM Wielkość A Mini, 4−wtykowe, z gwintem zewnętrznym (minifast®) Typowy numer zamówieniowy: 3051SFP D S 010 A3 S 0150 D3 1A A 1A 3 (1) W celu zapewnienia prostopadłości rur gwarantującej szczelność połączeń, średnica wpustu “D” jest mniejsza niż standardowa średnica zewnętrzna rurociągu. (2) Najmniejszy błąd współczynnika wypływu (0.2 < β < 0.6). 0.6 β nie jest dostępne dla średnicy 1/2 cala. (3) Wymaga wyboru kalibracji sprzętowej Kod D1. (4) Opcja niedostępna dla pomiarów ciśnień różnicowych Kod 1A lub sygnału wyjściowego Kod B. (5) Materiał osłony czujnika temperatury jest taki sam, jak materiał korpusu zwężki Model 1195. (6) Opcja niedostępna dla średnic otworów 0010, 0014, 0020 lub 0034. (7) Obejmuje certyfikaty mechanicznych i chemicznych własności korpusów, kryz, rur, kołnierzy i adapterów. (8) Opcja niedostępna z przyłączami procesowymi DIN kody D1, D2 lub D3. (9) Materiały konstrukcyjne są zgodne z normami NACE MR0175/ISO 15156 dla środowisk kwaśnych. Warunki śrowoiskowe mogą ograniczać stosowanie niektórych wykonań materiałowych. Skontaktować się z Emerson Process Management. Wybrane materiały spełniają również wymagania normy NACE MR0103 do pracy przy stężonych kwasach. (10) Opcja dostępna tylko dla kodu wyjścia A i obudowy PlantWeb. (11) Opcja niedostępna z wyjście FOUNDATION fieldbus. (12) Opcja niedostępna przy niektórych certyfikatach do prac w obszarze zagrożonym wybuchem. Skontaktować się z Emerson Process Management.

A−13


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

PRZEPŁYWOMIERZ MASOWY ROSEMOUNT 3095MFP MASS PROPLATE Dane metrologiczne

Dokładność referencyjna

Procent (%) natężenia przepływu objętościowego(1)

Beta (β)(1) β < 0.1 0.1 <β < 0.2 0.2 < β< 0.6 0.6 < β< 0.8 (1) β = Średnica otworu kryzye

Dokładność pomiaru natężenia przepływu masowego (współczynnik skali zakresowości 8:1) ±2.60% ±1.35% ±0.90% ±1.60%

Średnica wewnętrzna rurociągu

Powtarzalność ±0.1% Średnica • 1/2−cala (15 mm) • 1−cal (25 mm) • 11/2−cala (40 mm) Sygnał wyjściowy 4–20 mA DC, reprezentujący ciśnienie różnicowe, ciśnienie bezwzględne, ciśnienie względne, temperaturę procesową, natężenie przepływu lub przepływ zsumowany. Cyfrowy protokół HART nałożony na sygnał 4–20 mA, dostępny dla wszystkich systemów nadrzędnych wykorzystujących protokół HART. Warunki uzyskania podanych danych metrologicznych • Zastosowanie właściwych odcinków prostoliniowych. • Układy elektroniczne skalibrowane cyfrowo dla uzyskania optymalnej jakości działania Dobór przepływomierza Wsparcie techniczne przy doborze przepływomierza można uzyskać w biurze firmy Emerson Process Management. Dla sprawdzenia poprawności doboru konieczne jest wypełnienie Karty konfiguracyjnej (CDS)..

(1) Bez wymaganych odcinków prostoliniowych rurociągu po stronie dolotowej i wylotowej błąd określenia współczynnika wypływu może spowodować dodatkowy błąd pomiaru o wielkości 1.5% − 5%. Dodatkowe informacje można uzyskać od producenta.

A−14


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Media mierzone • Ciecze • Gaz • Para Zasilanie Opcja 4–20 mA • Wymagany zewnętrzny zasilacz. Standardowy przetwornik (4–20 mA) działa w zakresie napięć 10.5 do 42.4 v dc bez obciążenia Dopuszczalne temperatury procesowe Montaż bezpośredni elektroniki • 40 do 232 ˚C Zdalny montaż elektroniki • –100 do 454 ˚C(1) Dopuszczalne temperatury dla elektroniki Otoczenia • –40 do 85 ˚C • Z zintegrowanym wskaźnikiem LCD: –20 do 80 ˚C Składowanie • –46 do 110 ˚C • Z zintegrowanym wskaźnikiem LCD: –40 do 85 ˚C Zakres ciśnień statycznych Praca z dokładnością katalogową w zakresie ciśnień statycznych od 0.5 psia (0.03 bar abs) do górnej wartości granicznej (URL) dla czujnika ciśnienia statycznego. Możliwości obciążania Maksymalna rezystancja pętli określona jest przez napięcie zasilania zewnętrznego zasilacza w sposób podany poniżej: Maksymalna rezystancje pętli=

43.5 (Napięcie zasilania− 10.5) 0.022

2000 Obciążenie (Ω)

Dane funkcjonalne

Obszar roboczy 250 0 10.5

42.4 16.5 Napięcie zasilania (V)

55

Dla spełnienia wymagań atestów CSA, napięcie zasilania nie może przekraczać wartości 42.4 V dc. Komunikacja HART wymaga rezystancji w pętli co najmniej 250 Ω

(1)

Tylko z kodem materiałów śrub G.

A−15


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Możliwości przeciążania Przepływomierz wytrzymuje bez uszkodzenia ciśnienie od zera do swukrotnej wartości maksymalnej zakresu pomiarowego, lecz nie więcej niż 3626 psia (250 bar). Średnica

Kod przyłącza procesowego

Maksymlane ciśnienie robocze dla temperatury 100 ˚F(1) (2)

S1 lub P2 T1 lub P1 S1 lub P2 T1 lub P1 S1 lub P2 T1 lub P1 Kołnierzowe

3000 psig (207 bar) 1500 psig (103 bar) 2000 psig (138 bar) 1500 psig (103 bar) 1500 psig (103 bar) 1500 psig (103 bar) Spełnia wymagania wytrzymałościowe przyłączy kołnierzowych zgodnie z normą ANSI B16.5 (EN−1092−1 dla kołnierzy DIN)

1 /2−cala (12.7 mm)

1−cal (25.4 mm) 11/2−cala (38.1 mm) Wszystkie

(1) W przypadku temperatur poniżej −29 ˚C lub powyżej 38 ˚C informacje o wytrzymałości ciśnieniowej przyłącza można uzyskać w Emerson Process Management. (2) Zakres ciśnień statycznych dla przetwornika może ograniczać maksymalne ciśnienie robocze. Patrz informacje o zakresach maksymalnych ciśnień statycznych.

Dopuszczalna wilgotność • 0–100% wilgotności względnej Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną • Niedostępne dla zakresów B i D ciśnień statycznych • Niedostępne dla zakresu 1 różnicy ciśnień Czas gotowości do pracy • Cyfrowe i analogowe mierzone zmienne procesowe osiągają dokładność pomiaru zgodną ze specyfikacją po 7−10 sekundach od włączenia zasilania przetwornika. • Cyfrowy i analogowy sygnał pomiaru natężenia przepływu osiąga dokładność pomiaru zgodną ze specyfikacją po 10−14 sekundach od włączenia zasilania przetwornika. Tłumienie Czas odpowiedzi sygnału analogowego na skokową zmianę sygnału wejściowego wybierany przez użytkownika w zakresie od 0 do 29 sekund. Czas ten należy powiększyć o czas odpowiedzi modułu czujnika Poziomy alarmowe Jeśli układy autodiagnostyki wykryją błąd krytyczny w działaniu przetwornika, to wyjściowy sygnał analogowy przyjmie wartość alarmową poniżej 3.75 mA lub powyżej 21.7 mA. Poziom sygnału alarmowego wybierany jest przez użytkownika przez ustawienie wewnętrznego przełącznika.

Warunki instalacji

Orientacja rurociągu Medium(1) Orientacja/kierunek przepływu

Gaz

Ciecz

Para

Rurociąg poziomy Rurociąg pionowy do góry Rurociąg pionowy do dołu

D/R R R

D/R R NR

D/R R NR

(1) D = Montaż bezpośredni dopuszczalny(zalecany) R = Dopuszzalny montaż zdalny NR = Niezalecany

A−16


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Orientacja przetwornika Gaz (rurociąg poziomy)

4686-38-490025-999

30° 120°

30°

Ciecz i para (rurociąg poziomy)

30°

86-38-490026-999

120°

30°

Kierunek przep³ywu

360°

4686-38-490027-999

Gaz (rurociąg pionowy)

Ciecz i para (rurociąg pionowy)

360°

4686-38-490028-999

00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Kierunek przep³ywu

Instrukcja obsługi

A−17


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Konstrukcyjne

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Pomiary temperatury Zdalny czujnik temperatury • 100 omowy czujnik platynowy ze złączką wkrętną 1/2−cala NPT (seria 078 z obudową Rosemount 644) • Standardowy kabel do czujnika temperatury jest kablem ekranowanym zbrojonym o długości 3.66 m Osłona do zdalnego czujnika temperatury ze stali nierdzewnej z przyłączem 1 /2−cala spawana Przyłącza elektryczne Przepusty kablowe 1/2–14 NPT, G1/2 i CM20. Zaciski do podłączenia interfejsu HART umocowane na stałe do listwy zaciskowej Materiały konstrukcyjne Zwężka • Stal nierdzewna 316/316L • Hastelloy C−276 • Monel 400 Kopus • Stal nierdzewna 316 (CF8M), zgodna z normą ASTM A351 • Hastelloy C−276 (CW12MW), zgodny z normą ASTM A494 Materiał kołnerzy i rurek pomairowych (jeśli są) • A312 Gr 316/316L, B622 UNS N10276 • Wytrzymałość ciśnieniowa kołnierza zgodna z normą ANSI B16.5 • Wykończenie powierzchni kołnierza zgodne z normą ANSI B16.5, 125 do 250 RMS Śruby dwustronne/śruby • Śruby dwustronne z ASTM A193 Gr B8M • Śruby z SAE J429 Gr 8 (spełniają lub przekraczają wymagania normy ASTM A193 B7) dla kodu G opcji śrub/śrub dwustronnych dla wysokich temperatur. Śruby dwustronne do podłączenia przetwornika • ASTM A193 Gr B8M Uszczelki płaskie/pierścienie uszczelniające • Teflon® (PTFE) wzmacniany włóknem szklanym • Opcja wysokotemperaturowa Inconel® X−750 Uszczelki płaskie i pierścienie uszczelniające muszą być wymieniane przy każdorazowym demontażu i montażu przepływomierza 3051SFP. Typ kryzy Ostrokrawędziowa—średnica otworu • 0.066 cala i więcej Kwadrantowa—średnica otworu (tylko dla średnicy przyłącza 1/2− cala) • 0.034 cala • 0.020 cala • 0.014 cala • 0.010 cala

A−18


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

UWAGA Zwężki zintegrowane wyposażone są w przyłącza procesowe gwintowane. Długości odcinków prostoliniowych • Odcinki prostloliniowe po stronie dolotowej i wylotowej dostępne są do zwężki 1195. W poniższej tabeli przedstawiono długości do zabudowy w funkcji typu przyłącza i średnicy rurociągu. Średnica Przyłącze procesowe kołnierzowe(1) (2) (3) RF, ANSI Class 150, luźne RF, ANSI Class 300, luźne RF, ANSI Class 600, luźne RF, DIN PN16, luźne RF, DIN PN40, luźne RF, DIN PN100, luźne RF, ANSI Class 150, spawane RF, ANSI Class 300, spawane RF, ANSI Class 600, spawane RTJ, ANSI Class 150, luźne RTJ, ANSI Class 300, luźne RTJ, ANSI Class 600, luźne Przyłącze procesowe NPT / stożkowe(1)(2)(3)

1

/2 cala (15 mm) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 21.8 (554) 22.2 (559) 22.8 (579) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18 (457)

1 cal (25 mm) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 33.2 (843) 33.7 (856) 34.3 (871 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734)

11/2 cala (40 mm) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 44.9 (1140) 45.5 (1156) 46.1 (1171) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023)

(1) Patrz specyfikacja zamówieniowa. (2) Inne długości − skonsultować się z producentem. (3) Dodatkowe informacje o odcinkach prostoliniowych − patrz strona A−33.

Masa Podane poniżej masy są przybliżone Średnica 1

/2 cala (15 mm) 1 cal (25 mm) 11/2 cala (40 mm)

Z odcinkami prostoliniowymi(1)

Z korpusem funty

kg

funty

kg

16.1 18.1 20.1

7.3 8.2 9.1

20.1 24.1 37.1

9.1 10.9 16.8

(1) Przy długościach standardowych z kołnierzami ANSI Class 150.

Części stykające się z medium Zintegrowane zblocza zaworowe • Stal nierdzewna 316 • Hastelloy C−276 Zdalne zblocza • Stal nierdzewna 316 • Hastelloy C−276 Zawory odpowietrzające przetwornika i kołnierze procesowe • Stal nierdzewna 316 • Hastelloy C−276 Membrany pomiarowe • Stal nierdzewna 316L • Hastelloy C−276 Pierścienie uszczelniajace • TFE wzmacniane włóknem szkalnym / Inconel X−750

A−19


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Pierścienie uszczelniające zintegrowanego zblocza zaworowego • Teflon (PTFE) / Grafit (D7) Części niestykające się z medium Ciecz wypełniająca moduł czujnika • Olej silikonowy • Opcjonalnie ciecz chemicznie obojętna Pierścienie uszczelniające pokrywy • Buna−N Obejmy montażowe do montażu zdalnego • Stal nierdzewna Elementy do montażu czujnika (łącznie ze śrubami, nakrętkami i uszczelką płaską) • Stal nierdzewna (stal węglowa w wersji wysokotemperaturowej) Obudowa części elektronicznej • Aluminium niskomiedziowe, NEMA 4x, IP65 • Stal nierdzewna (opcja) Pokrycie powierzchni • Farba poliuretanowa Śruby • Stal węglowa • Stal nierdzewna

A−20


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Rysunki wymiarowe Przepływomierz Rosemount 3051MFP Mass Proplate

4686−38−490009−9992A01A.EPS

Widok od przodu

R

Widok od dołu

Widok z boku

8.8 (223.46)

6.3 (160.61)

B.D. (2)

5.3 (134.14)

RTDL K(1) Strona wylotowa

J Strona dolotowa

4686−38−490009−9992A02A.EPS, 4686−38−490009−9992A03A.EPS

10.3 (262.32)

Kierunek przepływu

Wymiary podano w calach (mm).

Średnica Wymiary J (RF luźne, RTJ luźne, RF−DIN luźne) J (RF 150#, spawane ) J (RF 300#, spawane ) J (RF 600#, spawane ) K (RF luźne, RTJ luźne, RF−DIN luźne) (1) K (RF 150#, spawane ) K (RF 300#, spawane ) K (RF 600#, spawane ) B.D. (2) RTDL R

1

/2 cala (12.7 mm)

12.4 cala 14.3 cala 14.5 cala 14.8 cala 5.7 cala 7.5 cala 7.7 cala 8.0 cala 0.664 cala 3.11 cala 7.4 cala

318 mm 363 mm 368 mm 376 mm 148 mm 191 mm 196 mm 203 mm 16.9 mm 78.9 mm 187.96 mm

1 cal (25.4 mm) 20.2 cala 22.3 cala 22.6 cala 22.9 cala 8.7 cala 10.9 cala 11.1 cala 11.4 cala 1.097 cala 5.25 cala 7.8 cala

513 mm 566 mm 574 mm 582 mm 221 mm 277 mm 282 mm 290 mm 27.86 mm 133.4 mm 198.12 mm

11/2 cala (38.1 mm) 28.4 cala 30.7 cala 31.0 cala 31.3 cala 11.9 cala 14.2 cala 14.5 cala 14.8 cala 1.567 cala 7.50 cala 8.4 cala

721 mm 780 mm 787 mm 795 mm 302 mm 361 mm 368 mm 376 mm 39.80 mm 190.5 mm 213.36 mm

(1) Wymiar po stronie wylotowej obejmuje również grubość płyty kryzy 0.162 cala (4.11 mm). (2) B.D. jest średnicą precyzyjnie wykonanych odcinków rur po stronie dolotowej i wylotowej.

A−21


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Specyfikacja zamówieniowa Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza Rosemount 3051MFP Mass Proplate Model

Opis urządzenia

3095MFP

Przepływomierz Mass Proplate

Kod

Materiał korpusu

S H

Stal nierdzewna 316 Hastelloy C−276

Kod

Średnica / typoszereg

005 010 015

1

Kod

Przyłącze procesowe

T1 S1(1) P1 P2 A1 A3 A6 D1 D2 D3 W1 W3 W6 R1 R3 R6 P9

Korpus z przyłączem gwintowym NPT z gwintem wewnętrznym (niedostępna ze zdalnym czujnikiem temperatury i osłoną) Korpus z przyłączem spawanym wpustowo (niedostępna ze zdalnym czujnikiem temperatury i osłoną) Jako wstawka z przyłączem gwintowym NPT Jako wstawka do wspawania Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 150, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 300, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 600, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, DIN PN16, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, DIN PN40, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, DIN PN100, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 150, spawane Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 300, spawane Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 600, spawane Jako wstawka kołnierzowa RTJ, ANSI Class 150, luźne Jako wstawka kołnierzowa RTJ, ANSI Class 300, luźne Jako wstawka kołnierzowa RTJ, ANSI Class 600, luźne Specjalne przyłącze procesowe

/2 cala (15 mm) 1 cal (25 mm) 11/2 cala (40 mm)

Kod

Materiał kołnierza

S H M

Stal nierdzewna 316 Hastelloy C−276 Monel

Kod

Opcje średnic otworu

0010 0014 0020 0034 0066 0109 0160(2) 0196(2) 0260(2) 0340(2) 0150 0250(2) 0345(2) 0500(2) 0630(2) 0800 0295 0376(2) 0512(2) 0748(2)

0.010 cala (0.25 mm) dla rury 1/2 cala 0.014 cala (0.36 mm) dla rury 1/2 cala 0.020 cala (0.51 mm) dla rury 1/2 cala 0.034 cala (0.86 mm) dla rury 1/2 cala 0.066 cala (1.68 mm) dla rury 1/2 cala 0.109 cala (2.77 mm) dla rury 1/2 cala 0.160 cala (4.06 mm) dla rury 1/2 cala 0.196 cala (4.98 mm) dla rury 1/2 cala 0.260 cala (6.60 mm) dla rury 1/2 cala 0.340 cala (8.64 mm) dla rury 1/2 cala 0.150 cala (3.81 mm) dla rury 1 cal 0.250 cala (6.35 mm) dla rury 1 cal 0.345 cala (8.76 mm) dla rury 1 cal 0.500 cala (12.70 mm) dla rury 1 cal 0.630 cala (16.00 mm) dla rury 1 cal 0.800 cala (20.32 mm) dla rury 1 cal 0.295 cala (7.49 mm) dla rury 11/2 cala 0.376 cala (9.55 mm) dla rury 11/2 cala 0.512 cala (13.00 mm) dla rury 11/2 cala 0.748 cala (19.00 mm) dla rury 11/2 cala

A−22


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza Rosemount 3051MFP Mass Proplate 1022 1184

1.022 cala (25.96 mm) dla rury 11/2 cala 1.184 cala (30.07 mm) dla rury 11/2 cala

Kod

Sposób montażu części elektronicznej

D3 D4 D5 D6 D7 R3 R4 R5 R6

Montaż bezpośredni, zblocze 3−zaworowe, stal nierdzewna Montaż bezpośredni, zblocze 3−zaworowe, Hastelloy−C Montaż bezpośredni, zblocze 5−zaworowe, stal nierdzewna Montaż bezpośredni, zblocze 5−zaworowe, Hastelloy−C Montaż bezpośredni, wersja wysokotemperaturowa, zblocze 5−zaworowe, stal nierdzewna Montaż zdalny, zblocze 3−zaworowe, stal nierdzewna Montaż zdalny, zblocze 3−zaworowe, Hastelloy−C Montaż zdalny, zblocze 5−zaworowe, stal nierdzewna Montaż zdalny, zblocze 5−zaworowe, Hastelloy−C

Kod

Zakres ciśnień różnicowych

1A 2A 3A

0 do 25 in H2O (0 do 62.2 mbar) 0 do 250 in H2O (0 do 623 mbar) 0 do 1000 in H2O (0 do 2.5 bar)

Kod

Zakres ciśnień statycznych

B C D E

0−8 do 0−800 psia (0−55.16 do 0−5515.8 kPa) 0−8 do 0−800 psig (0−55.16 do 0−5515.8 kPa) 0−36.2 do 0−3626 psia (0−250 do 0−25000 kPa) 0−36.2 do 0−3626 psig (0−250 do 0−25000 kPa)

Kod

Sygnał wyjściowy

A

4–20 mA z nałożonym cyfrowym sygnałem HART

Kod

Typ obudowy części elektronicznej

1A 1B 1C 1J 1K 1L

Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb

Kod

Opcje

Materiał

Przepust kablowy)

Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L

1

/2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2

Klasa dokładności U3(3) Ultra dla przepływu: dokładność 0.95% wartości mierzonej, współczynnik skali zakresowości 14:1, 10−letnia stabilność, ograniczona 12−letnia dokładność Przetwornik / Materiał śrub G Wersja wysokotemperaturowa (454 ˚C) (śruby korpusu SAE J429 Gr8 / śruby dwustronne przetwornika A193 Gr B8M) Czujnik temperatury(4) N Brak osłony i czujnika rezystancyjnego (stała temperatura) Opcjonalne obliczenia średnicy otworu zwężki BC Obliczenia otworu zwężki Opcjonalne przyłącze G1 Przyłącze przetwornika zgodne z DIN 19213 Test hydrostatyczny P1 Test hydrostatyczny Czyszczenie specjalne P2 Czyszczenie specjalne PA Czyszczenie zgodne z normą ASTM G93 poziom D (rozdział 11.4) Badanie barwnikowe V1 Badanie wnikania barwnika Badania rentgenowskie V2 Badanie rentgenowskie (dostępne tylko dla przyłaczyprocesowych kody W1, W3 i W6) Kalibracja przepływu WD(5) Weryfikacja współczynnika wypływu WZ(6) Kalibracja specjalna

A−23


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza Rosemount 3051MFP Mass Proplate Badania specjalne QC1 Badania metrologiczne i wizualne z certyfikatem QC7 Certyfikat badań i jakości Certyfikaty materiałowe Q8(6) Certyfikaty materiałowe zgodne z normami ISO 10474 3.1.B i EN 10204 3.1.B Zgodność z normami J2(7) ANSI / ASME B31.1 J3(8) ANSI / ASME B31.3 J4(8) ANSI / ASME B31.8 Zgodność materiałów J5(8) NACE MR−0175 / ISO 15156 Certyfikaty lokalne J1 Certyfikat kanadyjski J6 Europejska dyrektywa ciśnieniowa (PED) Certyfikat kalibracji przetwornika Q4 Certyfikat danych kalibracyjnych dla przetwornika Atesty do pracy zagrożonych wybuchem E1 Atest ognioszczelności ATEX I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX N1 Atest niepalności typu n ATEX K1 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa, niepalności typu n i niepalności pyłów ATEX (połączenie atestów E1, I1, N1 i ND) ND Atest niepalności pyłów ATEX E5 Atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta FM I5 Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta FM K5 Atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta (połączenie atestów E5 i I5) E6 Atest przeciwwybuchowości CSA I6 Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA K6 Atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA (połączenie atestów E5 i I5) Alternatywne materiały konstrukcyjne przetwornika L1 Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną (opcja niedostęna przy pomiarach statycznego kody B i D) Wyświetlacz M5 Zintegrowany wyświetlacz LCD Listwa zaciskowa T1 Z zabezpiczeniem przeciwprzepięciowym Typowy numer zamówieniowy: 3095MFP S 010 A3 S 0150 D3 1 C A 1A (1) W celu zapewnienia prostopadłości rur gwarantującej szczelność połączeń, średnica wpustu “D” jest mniejsza niż standardowa średnica zewnętrzna rurociągu. (2) Najmniejszy błąd współczynnika wypływu (0.2 < β < 0.6). 0.6 β nie jest dostępne dla średnicy 1/2 cala. (3) Opcja niedostępna dla pomiarów ciśnień różnicowych Kod 1A lub sygnału wyjściowego Kod B. (4) Materiał osłony czujnika temperatury jest taki sam, jak materiał korpusu zwężki Model 1195. (5) Opcja niedostępna dla średnic otworów 0010, 0014, 0020 lub 0034. (6) Obejmuje certyfikaty mechanicznych i chemicznych własności korpusów, kryz, rur, kołnierzy i adapterów. (7) Opcja niedostępna z przyłączami procesowymi DIN kody D1, D2 lub D3. (8) Materiały konstrukcyjne są zgodne z normami NACE MR0175/ISO 15156 dla środowisk kwaśnych. Warunki śrowoiskowe mogą ograniczać stosowanie niektórych wykonań materiałowych. Skontaktować się z Emerson Process Management. Wybrane materiały spełniają również wymagania normy NACE MR0103 do pracy przy stężonych kwasach.

ZWĘŻKA ZINTEGROWANA ROSEMOUNT 1195 Dokładność Beta (β)(1)

Błąd współczynnika wypływu

β < 0.1 0.1 < β < 0.2 0.2 < β < 0.6 0.6 < β < 0.8 (1) β = Średnica otworu kryzye Średnica wewnętrzna rurociągu

A−24

±2.50% ±1.25% ±0.75% ±1.50%


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Średnice przyłącza • 1/2 cala (15 mm) • 1 cal (25 mm) • 11/2 cala (40 mm) Dobór przepływomierza Wsparcie techniczne przy doborze przepływomierza można uzyskać w biurze firmy Emerson Process Management. Dla sprawdzenia poprawności doboru konieczne jest wypełnienie Karty konfiguracyjnej (CDS).

Dane funkcjonalne

Media mierzone • Ciecze • Gaz • Para Dopuszczalne temperatury procesowe Standard (montaż bezpośredni/pośredni) • −40 do 232 ˚C Zakres rozszerzony (montaż zdalny z opcją kod T): • –100 do 454 ˚C Możliwości przeciążania • Dopuszczalne ciśnienia zgodne z normą ANSI B15.5 600# lub DIN PN100. Średnica 1 /2−cala (12.7 mm)

1−cal (25.4 mm) 11/2−cala (38.1 mm) Wszystkie

Kod przyłącza procesowego

Maksymlane ciśnienie robocze dla temperatury 100 ˚F(1) (2)

S1 lub P2 T1 lub P1 S1 lub P2 T1 lub P1 S1 lub P2 T1 lub P1 Kołnierzowe

3000 psig (207 bar) 1500 psig (103 bar) 2000 psig (138 bar) 1500 psig (103 bar) 1500 psig (103 bar) 1500 psig (103 bar) Spełnia wymagania wytrzymałościowe przyłączy kołnierzowych zgodnie z normą ANSI B16.5 (EN−1092−1 dla kołnierzy DIN)

(1) W przypadku temperatur poniżej −29 ˚C lub powyżej 38 ˚C informacje o wytrzymałości ciśnieniowej przyłącza można uzyskać w Emerson Process Management. (2) Zakres ciśnień statycznych dla przetwornika może ograniczać maksymalne ciśnienie robocze. Patrz informacje o zakresach maksymalnych ciśnień statycznych.

Składanie z przetwornikiem Wybrać opcję D11 w zamówieniu przetwornika Rosemount 3051S (lub opcję kod S3 dla przetwornika 3051C lub 3095MV), aby uzyskać fabryczny montaż zwężki Rosemount 1195 na przetworniku ciśnienia Rosemount. Wybór opcji D11 (lub S3) powoduje konieczność wyboru sygnału wyjściowego pierwiastkowego (proporcjonalny do natężenia przepływu). Zwężka 1195 i przetwornik mogą być zamawiane oddzielnie. Jeśli zwężka ma być fabrycznie montowana na przetworniku, to należy wybrać kod zamówienia S4. Aby zamówienie było realizowane jednocześnie, należy o tym poinformować Emerson Process Management.

A−25


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Warunki instalacji

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Orientacja rurociągu Medium(1) Orientacja/kierunek przepływu

Gaz

Ciecz

Para

Rurociąg poziomy Rurociąg pionowy do góry Rurociąg pionowy do dołu

D/R R R

D/R R NR

D/R R NR

(1) D = Montaż bezpośredni dopuszczalny(zalecany) R = Dopuszzalny montaż zdalny NR = Niezalecany

Orientacja zwężki

4686−38−490021−999

Gaz (rurociąg poziomy)

120˚

30˚

30˚ Ciecz i para (rurociąg poziomy)

30˚

30˚

4686−38−490022−99

120˚

360˚ Kierunek przepływu

4686−38−490023−999

Gaz (rurociąg pionowy)

360˚

A−26

4686−38−490024−999

Kierunek przepływu

Ciecz (rurociąg pionowy)


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Dane konstrukcyjne

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Materiały konstrukcyjne Zwężka • Stal nierdzewna 316/316L • Hastelloy C−276 • Monel 400 Korpus • Stal nierdzewna 316 (CF8M), zgodna z normą ASTM A351 • Hastelloy C−276 (CW12MW), zgodny z normą ASTM A494 Materiał kołnerzy i rurek pomiarowych (jeśli są) • A312 Gr 316/316L, B622 UNS N10276 • Wytrzymałość ciśnieniowa kołnierza zgodna z normą ANSI B16.5 • Wykończenie powierzchni kołnierza zgodne z normą ANSI B16.5, 125 do 250 RMS Śruby dwustronne/śruby • Śruby dwustronne z ASTM A193 Gr B8M • Śruby z SAE J429 Gr 8 (spełniają lub przekraczają wymagania normy ASTM A193 B7) dla kodu G opcji śrub/śrub dwustronnych dla wysokich temperatur. Śruby dwustronne do podłączenia przetwornika • ASTM A193 Gr B8M Uszczelki płaskie/pierścienie uszczelniające • Teflon® (PTFE) wzmacniany włóknem szklanym • Opcja wysokotemperaturowa Inconel® X−750 • Uszczelki płaskie i pierścienie uszczelniające muszą być wymieniane przy każdorazowym demontażu i montażu przepływomierza 3051SFP. Typ kryzy Ostrokrawędziowa—średnica otworu • 0.066 cala i więcej Kwadrantowa—średnica otworu (tylko dla średnicy przyłącza 1/2− cala) • 0.034 cala • 0.020 cala • 0.014 cala • 0.010 cala UWAGA Zwężki zintegrowane wyposażone są w przyłącza procesowe gwintowane.

A−27


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Długości odcinków prostoliniowych • Odcinki prostloliniowe po stronie dolotowej i wylotowej dostępne są do zwężki 1195. W poniższej tabeli przedstawiono długości do zabudowy w funkcji typu przyłącza i średnicy rurociągu. Średnica Przyłącze procesowe kołnierzowe(1) (2) (3) RF, ANSI Class 150, luźne RF, ANSI Class 300, luźne RF, ANSI Class 600, luźne RF, DIN PN16, luźne RF, DIN PN40, luźne RF, DIN PN100, luźne RF, ANSI Class 150, spawane RF, ANSI Class 300, spawane RF, ANSI Class 600, spawane RTJ, ANSI Class 150, luźne RTJ, ANSI Class 300, luźne RTJ, ANSI Class 600, luźne Przyłącze procesowe NPT / stożkowe(1)(2)(3)

1

/2 cala (15 mm) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 21.8 (554) 22.2 (559) 22.8 (579) 18.2 (463) 18.2 (463) 18.2 (463) 18 (457)

1 cal (25 mm) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 33.2 (843) 33.7 (856) 34.3 (871 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734) 28.9 (734)

11/2 cala (40 mm) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 44.9 (1140) 45.5 (1156) 46.1 (1171) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023) 40.3 (1023)

(1) Patrz specyfikacja zamówieniowa. (2) Inne długości − skonsultować się z producentem. (3) Dodatkowe informacje o odcinkach prostoliniowych − patrz strona A−33.

Przyłącza do przetwornika Rozstaw przyłączy 21/8 cala (54 mm). Możliwe jest podłączenie do przetworników o innym rozstawie przyłączy przy wykorzystaniu opcjonalnych zdalnych adapterów i rurek pomiarowych dostarczanych przez użytkownika. Dostępne są przyłącza zgodne z normą DIN 19213. Momenty sił dokręcających śruby standardowe Śruby dwustrone korpusu złączki (dla materiału śrub kody C i D) • 81 Nm Śruby korpusu złączki (dla materiału śrub kod G) • 105 Nm Śruby dwustrone przetwornika • 46−52 Nm Śruby zblocza 3−zaworowego • 46−52 Nm Masa Podane poniżej masy są przybliżone Średnica 1

/2 cala (15 mm) 1 cal (25 mm) 11/2 cala (40 mm)

Tylko zwężka 1195 funty

kg

funty

kg

4.0 6.0 8.0

1.8 2.7 3.6

8 12 25

3.6 5.4 11.3

(1) Przy długościach standardowych z kołnierzami ANSI Class 150.

A−28

Z odcinkami prostoliniowymi(1)


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Zintegrowana zwężka pomiarowa Rosemount 1195

4686−38−490029−9991A01A.EPS

Widok od przodu

1

/2 cala NPT

Widok od dołu

Widok z boku

10.3 (262.32) 4686−38−490029−9991A02A.EPS, 4686−38−490029−9991A03A.EPS

2.13 (53.98) 1.10 (27.94) Flow

B.D. (2)

M (1) Strona wylotowa

L Strona dolotowa

Wymiary podano w calach (mm).

Średnica Wymiary L M B.D. (1)

1

/2 cala (12.7 mm)

12.4 cala 5.6 cala 0.664 cala

315 mm 142 mm 16.9 mm

1 cal (25.4 mm) 20.1 cala 8.6 cala 1.097 cala

511 mm 218 mm 27.86 mm

11/2 cala (38.1 mm) 28.2 cala 11.7 cala 1.567 cala

716 mm 297 mm 39.80 mm

(1) B.D. jest średnicą precyzyjnie wykonanych odcinków rur po stronie dolotowej i wylotowej.

A−29


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Specyfikacja zamówieniowa Specyfikacja zamówieniowa zwężki zintegrowanej Rosemount 1195 Model

Opis urządzenia

1195

Zwężka zintegrowana

Kod

Materiał korpusu

S H

Stal nierdzewna 316 Hastelloy C−276

Kod

Średnica / typoszereg

005 010 015

1

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm)

Kod

Process Connection

T1 S1(1) P1 P2 A1 A3 A6 D1 D2 D3 W1 W3 W6 R1 R3 R6 P9

Korpus z przyłączem gwintowym NPT z gwintem wewnętrznym (niedostępna ze zdalnym czujnikiem temperatury i osłoną) Korpus z przyłączem spawanym wpustowo (niedostępna ze zdalnym czujnikiem temperatury i osłoną) Jako wstawka z przyłączem gwintowym NPT Jako wstawka do wspawania Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 150, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 300, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 600, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, DIN PN16, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, DIN PN40, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, DIN PN100, luźne Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 150, spawane Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 300, spawane Jako wstawka kołnierzowa RF, ANSI Class 600, spawane Jako wstawka kołnierzowa RTJ, ANSI Class 150, luźne Jako wstawka kołnierzowa RTJ, ANSI Class 300, luźne Jako wstawka kołnierzowa RTJ, ANSI Class 600, luźne Specjalne przyłącze procesowe

Kod

Materiał płyty zwężki

S H M

Stal nierdzewna 316 Hastelloy C−276 Monel

Kod

Opcje średnic otworu

0010 0014 0020 0034 0066 0109 0160(2) 0196(2) 0260(2) 0340(2) 0150 0250(2)

0.010 cala (0.25 mm) dla rury 1/2 cala 0.014 cala (0.36 mm) dla rury 1/2 cala 0.020 cala (0.51 mm) dla rury 1/2 cala 0.034 cala (0.86 mm) dla rury 1/2 cala 0.066 cala (1.68 mm) dla rury 1/2 cala 0.109 cala (2.77 mm) dla rury 1/2 cala 0.160 cala (4.06 mm) dla rury 1/2 cala 0.196 cala (4.98 mm) dla rury 1/2 cala 0.260 cala (6.60 mm) dla rury 1/2 cala 0.340 cala (8.64 mm) dla rury 1/2 cala 0.150 cala (3.81 mm) dla rury 1 cal 0.250 cala (6.35 mm) dla rury 1 cal

A−30


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Specyfikacja zamówieniowa zwężki zintegrowanej Rosemount 1195 0345(2) 0500(2) 0630(2) 0800 0295 0376(2) 0512(2) 0748(2) 1022 1184

0.345 cala (8.76 mm) dla rury 1 cal 0.500 cala (12.70 mm) dla rury 1 cal 0.630 cala (16.00 mm) dla rury 1 cal 0.800 cala (20.32 mm) dla rury 1 cal 0.295 cala (7.49 mm) dla rury 11/2 cala 0.376 cala (9.55 mm) dla rury 11/2 cala 0.512 cala (13.00 mm) dla rury 11/2 cala 0.748 cala (19.00 mm) dla rury 11/2 cala 1.022 cala (25.96 mm) dla rury 11/2 cala 1.184 cala (30.07 mm) dla rury 11/2 cala

Kod

Materiał śrub przetwornik / korpus

C G(3)

Stal nierdzewna 316 (śruby dwustronne 11/2 cala) Wersja wysokotemperaturowa (454 ˚C) (Śruby korpusu SAE J429 Gr8 i śruby dwustronne przetwornika A193 Gr B8M)

Kod

Opcje

Czujnik temperatury S(4) Osłona i czujnik temperatury (Obudowa czujnika ze stali nierdzewnej) T(4) Osłona i czujnik temperatury (Obudowa czujnika z aluminium) Montaż fabryczny przetwornika S4(5) Montaż fabryczny do przetwornika i zblocza Opcjonalne obliczenia średnicy otworu zwężki BC Obliczenia otworu zwężki Opcjonalne przyłącze G1 Przyłącze przetwornika zgodne z DIN 19213 Adaptery do montażu zdalnego G2 Adaptery do montażu zdalnego 1/2–14 NPT – stal nierdzewna G3 Adaptery do montażu zdalnego 1/2–14 NPT – Hastelloy C Test hydrostatyczny P1 Test hydrostatyczny Czyszczenie specjalne P2 Czyszczenie specjalne PA Czyszczenie zgodne z normą ASTM G93 poziom D (rozdział 11.4) Badanie barwnikowe V1 Badanie wnikania barwnika Badania rentgenowskie V2 Badanie rentgenowskie (dostępne tylko dla przyłaczyprocesowych kody W1, W3 i W6)

A−31


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Specyfikacja zamówieniowa zwężki zintegrowanej Rosemount 1195 Kalibracja przepływu WD(6) Weryfikacja współczynnika wypływu WZ(6) Kalibracja specjalna Badania specjalne QC1 Badania metrologiczne i wizualne z certyfikatem QC7 Certyfikat badań i jakości Certyfikaty materiałowe Q8(7) Certyfikaty materiałowe zgodne z normami ISO 10474 3.1.B i EN 10204 3.1.B Zgodność z normami J2(8) ANSI / ASME B31.1 J3(8) ANSI / ASME B31.3 J4(8) ANSI / ASME B31.8 Zgodność materiałów J5(9) NACE MR−0175 / ISO 15156 Certyfikaty lokalne J1 Certyfikat kanadyjski J6 Europejska dyrektywa ciśnieniowa (PED) Konfiguracja specjalna (sprzętowa) A1 Zewnętrzny zacisk uziemienia do główki przyłaczeniowej czujnika temperatury A2 Obejma pokrywy i zewnętrzny zacisk uziemienia do główki przyłaczeniowej czujnika temperatury Typowy numer zamówieniowy: 1195 S 010 A3 S 0150 C (1) W celu zapewnienia prostopadłości rur gwarantującej szczelność połączeń, średnica wpustu “D” jest mniejsza niż standardowa średnica zewnętrzna rurociągu. (2) Najmniejszy błąd współczynnika wypływu (0.2 < β < 0.6). 0.6 β nie jest dostępne dla średnicy 1/2 cala. (3) Opcja niedostępna z opcją montażu na przetworniku kod S4 lub z czujnikiem temperatury kod R z E5. (4) Materiał osłony jest taki sam jak materiał korpusu zwężki 1195. (5) Opcja niedostępna z przyłączem procesowym kod S1. (6) Opcja niedostępna dla średnic otworów 0010, 0014, 0020 lub 0034. (7) Obejmuje certyfikaty mechanicznych i chemicznych własności korpusów, kryz, rur, kołnierzy i adapterów. (8) Opcja niedostępna z przyłączami procesowymi DIN kody D1, D2 lub D3. (9) Materiały konstrukcyjne są zgodne z normami NACE MR0175/ISO 15156 dla środowisk kwaśnych. Warunki śrowoiskowe mogą ograniczać stosowanie niektórych wykonań materiałowych. Skontaktować się z Emerson Process Management. Wybrane materiały spełniają również wymagania normy NACE MR0103 do pracy przy stężonych kwasach.

A−32


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Rysunki wymiarowe Korpus z przyłączem gwintowym lub spawanym wpuszczanym

Płyta zwężki

A E

0.162 (4.11)

2.46 (62.4)

D

F

I.D. B

0.47 (11.85)

C H

D 1.625 (41.23)

F

2.13 (53.93) 3.37 (85.6)

Odcinki rurowe z gwintem NPT lub przystosowane do wspawania

Zdalne adaptery 0.062 (1.57) 0.81 (20.64)

L strona dolotowa

1

/2−14 NPT

0.81 (20.64)

1.10 (27.94)

0.47 (11.91)

M strona wylotowa B.D(2)

Przepływ

Czujnik temperatury

Flow

R

RTDL Wymiary podano w calach (mm).

Line Size Dimensions A B C D(1) E F H L M B.D.(2) I.D.

1

/2 cala (12.7 mm)

3.4 cala 4.7 cala 3.0 cala 0.805 cala 3.6 cala 2.6 cala 2.5 cala 12.4 cala 5.6 cala 0.664 cala 0.622 cala

86 mm 119.38 mm 76 mm 20.45 mm 91 mm 66 mm 64 mm 315 mm 142 mm 16.9 mm 15.8 mm

1 cala (25.4 mm) 3.8 cala 5.2 cala 3.3 cala 1.280 cala 3.9 cala 3.0 cala 3.0 cala 20.1 cala 8.6 cala 1.097 cala 1.049 cala

97 mm 132.08 mm 84 mm 32.51 mm 99 mm 76 mm 76 mm 511 mm 218 mm 27.86 mm 26.64 mm

11/2 cala (38.1 mm) 4.5 cala 5.9 cala 3.7 cala 1.865 cala 4.4 cala 3.5 cala 3.5 cala 28.2 cala 11.7 cala 1.567 cala 1.500 cala

114 mm 149.86 mm 94 mm 47.37 mm 112 mm 89 mm 89 mm 716 mm 297 mm 39.80 mm 38.1 mm

(1) W celu zapewnienia prostopadłości rur gwarantującej szczelność połączeń, średnica wpustu “D” jest mniejsza niż standardowa średnica zewnętrzna rurociągu. (2) B.D. jest średnicą precyzyjnie wykonanych odcinków rur po stronie dolotowej i wylotowej.

A−33


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Wymagania odcinków prostoliniowych Ilustracja A. Rdeukcja (2 d do d na długości od 1.5 d do 3 d)

U

Ilustracja B. Pojedyncze kolano 90˚ przepływ tylko w jednym kierunku

U

D

Ilustracja C. Dwa lub więcej kolana 90˚ w tych samych płaszczyznach U

Ilustracja D. Dwa lub więcej kolan 90˚ w różnych płaszczyznach

D

U

Ilustracja E. Rozszerzenie (0.5 d do d na długości od d do 2 d)

U

D

D

Ilustracje F i G. Zawory kulowe/odcinające całkowicie otwarte

D

U

D

TABELA A−1. Zalecane długości odcinków prostoliniowych Po stronie dolotowej(U)

β

Ilustracja A(1)

Ilustracja B(1)

Ilustracja C(1)

Ilustracja D(1)

Ilustracja E(1)

Ilustracja F i G(1)

Po stronie wylotowej (D) Ilustracje A − G

<0.20 0.40 0.50 0.60 0.67 0.75

5(2) 5(2) 8 (5) 9 (5) 12 (6) 13 (8)

6 (3) 16 (3) 22 (9) 42 (13) 44 (20) 44 (20)

10(2) 10(2) 18 (10) 30 (18) 44 (18) 44 (18)

34 (17) 50 (25) 75 (34) 65 (18) 60 (18) 75 (18)

6(2) 12 (8) 20 (9) 26 (11) 28 (14) 36 (18)

12 (6) 12 (6) 12 (6) 14 (7) 18 (9) 24 (12)

4 (2) 6 (3) 6 (3) 7 (3,5) 7 (3,5) 8 (4)

U (1) Wartości w nawiasach odpowiadają uwzględnieniu dodatkowego błędu 0.5% określenia współczynnika wypływu. (2) Odcinki prstoliniowe nie wnoszą dodatkowego błędu; brak danych dla krótszych odcinków prostoliniowych.

A−34

D


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

CZĘŚCI ZAMIENNE Opis Zestawy pierścieni uszczelniających zwężki Zestaw, pierścień uszczelniający zwężki, Teflon® (PTFE), –40 do 232 ˚C, 10 sztuk Średnica przyłącza 1/2 cala Średnica przyłącza 1 cal Średnica przyłącza 11/2 cala Zestaw, pierścień uszczelniający zwężki, Inconel® X750, –64 do 454 ˚C, 4 sztuki Średnica przyłącza 1/2 cala Średnica przyłącza 1 cal Średnica przyłącza 11/2 cala Zestaw pierścieni uszczelniających przyłącza pomiarowego Zestaw, pierścień uszczelniający, 10 sztuk Teflon, –40 do 232 ˚C Teflon, DIN19213, –40 do 232 ˚C Teflon, Inconel X750, –64 do 454 ˚C Zestawy śrub Zestaw, śruby korpusu, (śruby dwustronne 7/16 cala–20 x 2.75 cala z nakrętkami) A193 Gr B8M, < 232 ˚C J429 Gr 8, < 454 ˚C Zestaw, śruby połączenia zblocze / przetwornik (montaż bezpośredni do kołnierza tradycyjnego lub zblocza 305RT/RM), A193 Gr B8M (śruby dwustronne 7/16 cala–20 x 2.75 cala z nakrętkami) (< 454 ˚C) Zestaw, śruby przetwornika (montaż bezpośredni do 3051C / 2024−DIN)) Zestaw zdalnych adapterów Zesatw, zdalne adaptery, stal nierdzewna 316 (łącznie ze śrubami dwustronnymi i nakrętkami ze stali nierdzewnej 316) Uszczelka płaska Teflon, < 232 ˚C Uszczelka płaska Inconel, < 454 ˚C Kit, Remote Adapter, Hastelloy−C® (łącznie ze śrubami dwustronnymi i nakrętkami ze stali nierdzewnej 316) Uszczelka płaska Teflon Gasket, < 232 ˚C Uszczelka płaska Inconel Gasket, < 454 ˚C

Numer części

01195−0036−0031 01195−0036−0032 01195−0036−0033 01195−0036−0040 01195−0036−0041 01195−0036−0042

01195−0036−0034 01195−0036−0035 01195−0036−0043

01195−0206−0004 01195−0206−0005 01195−0206−0006 01195−0206−0007

01195−0036−0051 01195−0036−0049 01195−0036−0052 01195−0036−0050

A−35


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Opis Czujnik temperatury Czujnik rezystancyjny, –40 do 518 ˚C, 1/8 cala NPT, 3.35 cala x 0.093−cala średnicy, do zwężki 1/2 cala (12.7 mm) 3.6 cala x 0.093−cala średnicy, do zwężki 1 cal (25.4 mm) 3.9 cala x 0.093−cala średnicy, do zwężki 11/2 cala (28.1 mm) Adapter gwintowy, 1/2 cala NPT x CM20, stal nierdzewna Adapter gwintowy, 1/2 cala NPT x G1/2, stal nierdzewna Dławik kablowy, 1/2 cala NPT, plastik Zestaw obejmy pokrywy zgodny z KEMA / CENELEC Zestaw zewnętrznego zacisku uziemienia Pokrywa obudowy czujnika temperatury Aluminium, niebieski Stal nierdzewna Uszczelka pokrywy obudowy czujnika temperatury, Buna−N Płyta kryzy 0.010 średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.014 średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.020 średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.034 średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.066 średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.109 średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.160 średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.196 średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.260 średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.340 średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® A−36

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Numer części

01195−3000−0335 01195−3000−0360 01195−3000−0390 00444−0282−0011 03031−0649−0001 12342−02 28−59002−901 TBA 03031−0632−0001 03031−0632−0001 03031−0634−0001

01195−0220−0010 01195−0220−1010 01195−0220−2010 01195−0220−0014 01195−0220−1014 01195−0220−2014 01195−0220−0020 01195−0220−1020 01195−0220−2020 01195−0220−0034 01195−0220−1034 01195−0220−2034 01195−0220−0066 01195−0220−1066 01195−0220−2066 01195−0220−0109 01195−0220−1109 01195−0220−2109 01195−0220−0160 01195−0220−1160 01195−0220−2160 01195−0220−0196 01195−0220−1196 01195−0220−2196 01195−0220−0260 01195−0220−1260 01195−0220−2260 01195−0220−0340 01195−0220−1340 01195−0220−2340


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Opis Płyta ślepa średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® Cpecjalna średnica przyłącza 1/2 cala (12.7 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.150 średnica przyłącza 1 cal (25.4 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.250 średnica przyłącza 1 cal (25.4 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.345 średnica przyłącza 1 cal (25.4 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.500 średnica przyłącza 1 cal (25.4 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.630 średnica przyłącza 1 cal (25.4 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.800 średnica przyłącza 1 cal (25.4 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® Płyta slepa średnica przyłącza 1 cal (25.4 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® Specjalna średnica przyłącza 1 cal (25.4 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel®

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Numer części 01195−0220−0999 01195−0220−1999 01195−0220−2999 01195−0220−0XXX 01195−0220−1XXX 01195−0220−2XXX 01195−0221−0150 01195−0221−1150 01195−0221−2150 01195−0221−0250 01195−0221−1250 01195−0221−2250 01195−0221−0345 01195−0221−1345 01195−0221−2345 01195−0221−0500 01195−0221−1500 01195−0221−2500 01195−0221−0630 01195−0221−1630 01195−0221−2630 01195−0221−0800 01195−0221−1800 01195−0221−2800 01195−0221−0999 01195−0221−1999 01195−0221−2999 01195−0221−0XXX 01195−0221−1XXX 01195−0221−2XXX

A−37


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Opis 0.295 średnica przyłącza 11/2 cala (38.1 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.376 średnica przyłącza 11/2 cala (38.1 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.512 średnica przyłącza 11/2 cala (38.1 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 0.748 średnica przyłącza 11/2 cala (38.1 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 1.022 średnica przyłącza 11/2 cala (38.1 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® 1.184 średnica przyłącza 11/2 cala (38.1 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® Płyta ślepa średnica przyłącza 11/2 cala (38.1 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel® Specjalna średnica przyłącza 11/2 cala (38.1 mm) Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Monel®

A−38

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Numer części 01195−0222−0295 01195−0222−1295 01195−0222−2295 01195−0222−0376 01195−0222−1376 01195−0222−2376 01195−0222−0512 01195−0222−1512 01195−0222−2512 01195−0222−0748 01195−0222−1748 01195−0222−2748 01195−0222−5022 01195−0222−6022 01195−0222−7022 01195−0222−5184 01195−0222−6184 01195−0222−7184 01195−0222−0999 01195−0222−1999 01195−0222−2999 01195−0222−0XXX 01195−0222−1XXX 01195−0222−2XXX


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Dodatek B

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem Przepływomierz ze zintegrowaną zwężką 3051SFP . . . . . strona B−1 Przepływomierz ze zintegrowaną zwężką 3095MFP . . . . . strona B−5 Schematy instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−7

PRZEPŁYWOMIERZ ZE ZINTEGROWANĄ ZWĘŻKĄ ROSEMOUNT 3051SFP Certyfikaty urządzenia

Lokalizacja zakładów produkcyjnych Rosemount Inc. — Chanhassen, Minnesota USA Fisher−Rosemount GmbH & Co. — Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited — Singapur Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD — Beijing, Chiny Informacje o Dyrektywach Europejskich Deklaracja zgodności ze wszystkimi właściwymi Dyrektywami Europejskimi dla tego urządzenia jest dostępna na stronie www.rosemount.com. Kopię można również uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. Dyrektywa ATEX (94/9/EC) Zgodność z Dyrektywą ATEX. Dyrektywa europejska dla sprzętu ciśnieniowego (PED) (97/23/EC) Przetworniki ciśnienia 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5 (również z opcją P9) − Certyfikat jakości QS − EC No. PED−H−20, pełna gwarancja jakości (Moduł H) Wszystkie inne przetworniki ciśnienia 3051S − zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Wyposażenie dodatkowe: Membrany oddzielające − Kołnierz procesowy − Zblocze − zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Przepływomierz ze zintegrowaną zwężką 3051SFP − patrz instrukcja dla danego urządzenia Zgodność elektromagnetyczna (EMC) (89/336/EEC) Wszystkie modele: EN 50081−1: 1992; EN 50082−2:1995; EN 61326−1:1997 – przemysłowa Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Standardowo, przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i pożarowymi. Badania przeprowadzane są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Atesty amerykańskie Wydawane przez producenta (FM) E5

Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D; niepalność pyłów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G; obudowa Typ 4X, niewymagane osłony kablowe, jeśli podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1003.

I5

Iskrobezpieczeństwo do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D; klasa II, strefa 1, grupy E, F i G; klasa III, strefa 1 wówczas, gdy urządzenie podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1006; Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Obudowa Typ 4X Parametry wejściowe przedstawiono na schemacie instalacyjnym 03151−1006.

Atesty kanadyjskie − Canadian Standards Association (CSA) E6

Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grypy B, C i D; niepalność w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G; możliwość stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D, jeśli podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1013, obudowa CSA Typ 4X; niewymagane uszczelnione dławiki kablowe.

I6

Iskrobezpieczeństwo do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D wówczas, gdy urządzenie podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1016. Kod temperatury T3C. Parametry wejściowe przedstawiono na schemacie instalacyjnym 03151−1016.

Certyfikaty europejskie I1

Atetest iskrobezpieczeństwa ATEX Certyfikat numer: BAS01ATEX1303X EEx ia IIC T5 (−60˚C ≤ Ta ≤ 40˚C) T4 (−60˚C ≤ Ta ≤ 70˚C) 1180

II 1G

TABELA B−1. Parametry wejściowe

B−2

Pętla / zasilanie

Grupy

Ui = 30V Ii = 300 mA Pi = 1.0W Ci = 30nF Ci = 11.4nF Ci = 0 Li = 0 Li = 60 μH

wszystkie wszystkie HART/4−20mA SuperModule™ Z opcjami obudowy Zdalny wyświetlacz Wszystkie poza zdalnym wyświetlaczem Zdalny wyświetlacz


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenia, poza 3051 S−T i 3051 S−C (z przyłączem gwintowym i Coplanar SupeModuł), nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500V wymaganego przez klauzulę 6.4.12 normy EN50020. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia. Zaciski w Typie 3051 S−T i 3051 S−C muszą być zabezpieczone z klasą ochrony co najmniej IP20. N1

Atest niepalności ATEX Certyfikat numer: BAS01ATEX3304X EEx nL IIC T5 (Ta = −40 ˚C TO 70 ˚C)

II 3 G

TABELA B−2. Parametry wejściowe Pętla / zasilanie

Grupy

Ui = 45V dc Ci = 11.4nF Li = 0

wszystkie HART/4−20mA wszystkie

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500V wymaganego przez klauzulę 9.1 normy EN50021:1999. Przy instalowaniu urządzenia należy to uwzględnić. ND

Atest niepalności pyłów ATEX Certyfkat numer: BAS01ATEX1374X T105˚C (Tamb = −20˚C do 85˚C) Vmax = 42.4 V A = 22 mA IP66 1180

II 1 D

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Użytkownik musi zapewnić, aby maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania i prąd (42.4 V, 22 mA prądu stałego) nie zostały przekroczone. Wszystkie podłączenia do innych urzadzeń muszą również spełniać powyższe wymagania, co jest równoważne kategorii "ib" obwodów, zgodnie z normą EN 50020. 2. Stosowane dławiki kablowe muszą zapewnić klasę ochrony obudowy co najmniej IP66. 3. Niewykorzystane przepusty kablowe muszą być zaślepione przy wykorzystaniu zaślepek gwarantujących klasę ochrony obudowy co najmniej IP66. 4. Dławiki kablowe i zaślepki muszą być odpowiednie do zakresu temperatur urządzenia i muszą przechodzić test udaru 7J. 5. Przetwornik 3051S musi być odpowiednio umocowany, aby zapewnić właściwą klasę ochrony obudowy.

B−3


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką E1

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Atest ognioszczelności ATEX Certyfikat numer: KEMA 00ATEX 2143X EEx d IIC T6 (Tamb = −50 ˚C do 65 ˚C) EEx d IIC T5 (Tamb = −50 ˚C do 80 ˚C) Vmax = 42.4V 1180

II 1/2 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji i obsłudze należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i obsługi dostarczaną przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. Przetwornik ciśnienia model 3051S musi się znajdować w obudowie serii 300S zintegrowanej z modułem czujnika model 3051S, zgodnie ze schematami Rosemount numer 03151−1023. Połączenie certyfikatów Jeśli wyspecyfikowano opcjonalne atesty, to tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Po zainstalowaniu urządzenia z kilkoma atestami, nie powinno być ono ponownie instalowane przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenia zostało zainstalowane.

B−4

K1

Połączenie E1, I1 i N1

K4

Połączenie E4 i I4

K5

Połączenie E5 i I5

K6

Połączenie E6 i I6

KA

Połączenie E1, I1, E6 i I6

KB

Połączenie E5, I5, I6 i E6

KC

Połączenie E5, E1, I5 i I1


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

PRZEPŁYWOMIERZ MASOWY ZE ZINTEGROWANĄ ZWĘŻKĄ ROSEMOUNT 3095MFP Certyfikaty urządzenia

Lokalizacja zakładów produkcyjnych Rosemount Inc. — Chanhassen, Minnesota USA Fisher−Rosemount GmbH & Co. — Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited — Singapur Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD — Beijing, Chiny Informacje o Dyrektywach Europejskich Deklaracja zgodności ze wszystkimi właściwymi Dyrektywami Europejskimi dla tego urządzenia jest dostępna na stronie www.rosemount.com. Kopię można również uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. Dyrektywa ATEX (94/9/EC) Zgodność z Dyrektywą ATEX. Dyrektywa europejska dla sprzętu ciśnieniowego (PED) (97/23/EC) Przetworniki przepływu 3095M_2/3,4/D − Certyfikat jakości QS − EC No. PED−H−20, pełna gwarancja jakości (Moduł H) Wszystkie inne przetworniki przepływu/poziomu 3095_ − zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Wyposażenie dodatkowe: Membrany oddzielające − Kołnierz procesowy − Zblocze − zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Przepływomierz 3095MFP ze zintegrowaną zwężką 3051SFP − patrz instrukcja dla danego urządzenia Zgodność elektromagnetyczna (EMC) (89/336/EEC) Wszystkie przetworniki przepływu 3095MV: EN 50081−1: 1992; EN 50082−2:1995; EN 61326−1:1997 – przemysłowa Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Standardowo, przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i pożarowymi. Badania przeprowadzane są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

B−5


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Atesty amerykańskie Wydawane przez producenta (FM) E5

Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Atest zapłonu pyłów w klasie II/klasie III, strefa 1, grupy E, F i G. Obudowa typu NEMA 4X. Fabrycznie uszczelniona. Przyłącze do czujnika temperatury spełniające wymagania niepalności w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D.

I5

Atest iskrobezpieczeństwa do stosowania w klasie I, II i III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G w warunkach polowych. Niepalność w klasie I, strefa 2, grupa A, B, C i D. Kod temperatury T4. Fabrycznie uszczelniony. Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1020 (podane parametry wejściowe).

Atesty kanadyjskie − Canadian Standards Association (CSA) E6

Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Atest zapłonu pyłów w klasie II/klasie III, strefa 1, grupy E, F i G. Obudowa CSA typ 4X do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i w warunkach polowych. Przyłącze do czujnika temperatury spełniające wymagania niepalności w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Fabrycznie uszczelniona Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1024. Dopuszczony w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D.

K6

Atest iskrobezpieczeństwa do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D, jeśli zainstalowano zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1021. Kod temperatury T3C. Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1021 (podane parametry wejściowe).

Certyfikaty europejskie I1

Atest iskrobezpieczeństwa ATEX Certyfikt numer: BAS98ATEX1359X II 1 G EEx ia IIC T5 (Tamb = –45 ˚C do 40 ˚C) EEx ia IIC T4 (Tamb = –45 ˚C do 70 ˚C) 1180

TABELA B−3. Parametry dopuszczalne (zaciksi zasilania/sygnałowe) Ui = 30V Ii = 200 mA Pi = 1.0 W Ci = 0.012 μF Li = 0

TABELA B−4. Parametry przyłącza czujnika temperatury Uo = 30V Io = 19 mA Po = 140 mW Ci = 0.002 μF Li = 0 B−6


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

TABELA B−5. Parametry przyłącza czujnika temperatury Co = 0.066 μF Co = 0.560 μF Co = 1.82 μF Lo = 96 mH Lo = 365 mH Lo = 696 mH Lo/Ro = 247 μH/om Lo/Ro = 633 μH/om Lo/Ro= 633 μH/om

Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Model 3095 z blokiem przeciwprzepięciowym (kod B) nie przechodzi testu izolacji 500 V wymaganego przez normę EN50 020, klauzula 6.4.12 (1994). Uwzględnić ten fakt przy instalacji przetwornika. N1

Atest niepalności typu N ATEX Numer certyfikatu: BAS98ATEX3360X EEx nL IIC T5 (Tamb = –45 ˚C do 40 ˚C) EEx nL IIC T4 (Tamb = –45 ˚C do 70 ˚C) Ui = 55V

II 3 G

Urządzenie ma możliwość podłączenia zewnętrznego rezystancyjnego czujnika temperatury Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Model 3095 z blokiem przeciwprzepięciowym (kod B) nie przechodzi testu izolacji 500 V wymaganego przez normę EN50 021, klauzula 9.1 (1995). Uwzględnić ten fakt przy instalacji przetwornika. E1

Atest ognioszczelności ATEX Certyfikat numer: KEMA02ATEX2320X EEx d IIC T5 (−50˚C ≤ Tamb ≤ 80˚C) T6 (−50˚C ≤ Tamb ≤ 65˚C) 1180

II 1/2 G

Połączenie certyfikatów Jeśli wyspecyfikowano opcjonalne atesty, to tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Po zainstalowaniu urządzenia z kilkoma atestami, nie powinno być ono ponownie instalowane przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenia zostało zainstalowane. K5

SCHEMATY INSTALACYJNE

Połączenie E5 i I5

Szczegółowe informacje o przetwornikach można znaleźć w następujących instrukcjach obsługi: •

Przetworniki ciśnienia Rosemount 3051S (numer 00809−0100−4801)

Przetworniki przepływu masowego Rosemount 3095MV (numer 00809−0100−4716)

B−7


Przepływomierze Rosemount ze zintegrowaną zwężką

B−8

Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004


Instrukcja obsługi 00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004

Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym koncernu emerson Process Management. Wszystkie inne znaki są własnością ich prawowitych właścieli.

Emerson Process Management Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317 USA T (U.S.) 1−800−999−9307 T (International) (952) 906−8888 F (952) 949−7001

Emerson Process Management Sp. z o.o ul. Konstruktorska 11A 02−667 Warszawa T (22) 45 89 200 F (22) 45 89 231

www.rosemount.com

© 2005 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MAN_1195_00809-0114-4686_GA_2004-10_PL  

00809−0100−4686, wersja GA Październik 2004 Instrukcja obsługi Rosemount 1195, 3051SFP i 3095MFP www.rosemount.com UWAGA 00809−0100−4686, we...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you