Page 1

Tłumaczenie z języka angielskiego

Evaluation certificate Numer T10071 Wersja 1 Projekt numer 710466 Strona 1 z 2

Wydany przez

NMi Certin B.V. Hugo de Grootplein 1 3314 EG Dordrecht Nederland Numer instytucji certyfikującej

Na mocy

Normy „Metrologiewet” (Stb 2006, 137), holenderskiej implementacji Dyrektywy 2004/22/EC dotyczącej urządzeń pomiarowych (MID).

Zgłaszający

Emerson Process Management Flow B.V. Neonstraat 1 6718 WX Ede The Netherlands

Przedmiot

Przerywalne lub nieprzerywalne urządzenia pomiarowe (system pomiarowy dla cieczy innych niż woda) Oznaczenie : MMI−MID 001 Czujnik : Micro Motion CMFXXX (patrz paragraf 1.2), DS600, F100 Elektronika : Micro Motion model 700; 800; 1700; 2500; 2700; 3500 i 3700 Klasa dokładności : 0.3, 0.5, 1.0, 2,5 Klasa środowiskowa : Zależna od budowy urządzenia pomiarowego. Patrz właściwy Certyfikat dla każdego elementu, gdzie określone są ich klasy środowiskowe. Zakres temperatur cieczy : pomiar masy: −200˚C / +200˚C dla CMF200/300/400/HC3 i DS600; −10˚C / +50˚C dla CMF025/050/100; pomiar objętości i gęstości: −10˚C / +50˚C Zakres temperatur otoczenia : Zależna od budowy urządzenia pomiarowego. Patrz właściwy Certyfikat dla każdego elementu, gdzie określone są ich zakresy temperatur otoczenia. Przeznaczony do pomiarów : Ropa naftowa i wyroby ropopochodne, alkohol, chemikalia, napoje, ciekłe gazy pod ciśnieniem i ciecze kriogeniczne o gęstościach między 400 a 2000 kg/m3.

Charakterystyka

W opisie T10071 wersja 1 podano dodatkowe dane techniczne. Ważność do

25 kwietnia 2017


Evaluation certificate Numer T10071 Wersja 1 Projekt numer 710466 Strona 2 z 2

Opis i dokumentacja

Urządzenie jest opisane w opisie numer T10071 wersja 1 i oraz w dokumentacji numer T10071−2 stanowiącej część niniejszego Certyfikatu testów. Wersja ta zastępuje wersję wcześniejszą.

Dordrecht, 26 września 2008 NMi Certin B.V.

Ing. C. Oosterman Manager Product Certification


O p i s Numer T10071 Wersja 1 Projekt numer 710466 Strona 1 z 5

1

Informacje ogólne o czujniku pomiarowym

Wszystkie parametry, opisane lub nie, tego przetwornika przepływu, nie mogą być sprzeczne z unormowaniami prawnymi. Wersja ta została wydana z następujących powodów: − Uzupełnienie o zmodyfikowany procesor lokalny model 800. − Uzupełnienie o przetworniki przepływu model 3500 i 3700. − Uzupełnienie o czujnik CMFHC3. − Uzupełnienie o informacje o procedurze weryfikacji dla systemów pomiarowych i mierników. − Uzupełnienie o różnicowe komputery przepływu. − Uzupełnienie o przetworniki ciśnienia i temperatury. − Zmiany w konstrukcji systemów pomiarowych, takich jak podłączenie szeregowe dwóch czujników oraz obejście miernika w określonych warunkach. 1.1

Główne elementy składowe Producent

Typy

Evaluation Certificate

Uwagi

Czujnik pomiarowy Micro Motion

Rosemount

CMF025, CMF050, CMF100, CMF200, CMF300, CMF400, CMFHC3 i DS600

TC7056

Czujnik przepływu

F100 Seria 3051S Seria 3144P

TC7050 TC7457 TC7458

Czujnik przepływu Przetwornik ciśnienia Przetwornik temperatury

Urządzenia obliczające/przeliczające Micro Motion

700; 800; 1700; 2500; 2700; 3500 i 3700

TC7057

Komputery przepływu Emerson Process Management

FloBoss S600

TC7470

OMNI Flow Cmputers, Inc.

OMNI 6000/3000

TC7375

Contrec Enraf

Contrec 1010

TC7348

Do drukowania i przechowywania danych. Szczegółowe informacje patrz Evaluation Certificate konkretnego urządzenia.


O p i s Numer T10071 Wersja 1 Projekt numer 710466 Strona 2 z 5

1.2

Istotne właściwości Oprócz danych technicznych podanych na stronie 1 certyfikatu czujniki pomiarowe charakteryzują się następującymi cechami:

Pomiary natężenia przepływu masowego

Czujnik typ CMFxxxy (xxx oznacza numer określający średnicę czujnika) i DS600 CMF025 CMF050 y) y)

• Qmax [kg/min] dla wszystkich klas dokładności

CMF100 y)

CMF200 CMF300 CMF400 y) y) M 1)

CMF400 M 2)

DS600 CMFHC3 S

F100

36

110

450

1450

4500

6800

6800

10800

22000

272

• Qmin [kg/min] dla klasy dokładności 0.5, 1.0 i 2.5

0.23

1.36

5.7

18

57

680

340

570

1134

18

• Qmin [kg/min] dla klasy dokładności 0.3

0.46

2.72

11.4

36

114

680

680

1140

2268

36

0,5

5

10

20

200

500

500

1000

1000

10

6

12

25

50

80

100

100

150

200

25

• Minimalna mierzona ilość przez czujnik [kg] • Średnica wlotu i wylotu [mm]

Pomiary natężenia przepływu objętościowego

Czujnik typ CMFxxxy (xxx oznacza numer określający średnicę czujnika) i DS600 CMF025 CMF050 y) y)

CMF100 y)

CMF200 CMF300 CMF400 y) y) M 1)

CMF400 M 2)

DS600 CMFHC3 S

F100

• Qmax [l/min] dla wszystkich klas dokładności

Qmax/ρmin

• Qmin [l/min] dla klasy dokładności 0.5, 1.0 i 2.5

Qmin/ρmax

• Minimalna mierzona ilość przez czujnik [l]

mmq/ρmax

Uwagi: • Szczegółowe dane techniczne czujników przepływu znajdują się we właściwym Evaluation certificate. •

Wartości Qmax i Q min systemu pomiarowego w kg/min muszą być określone na podstawie konstrukcji systemu pomiarowego (wydajność pomp i straty ciśnienia) i nie mogą być sprzeczne z danymi technicznymi znajdującymi się we właściwym Evaluation certificate czujnika.


O p i s Numer T10071 Wersja 1 Projekt numer 710466 Strona 3 z 5

• •

1.3

Minimalna wartość stosunku Qmax do Q min musi wynosić 4. Minimalna mierzona wartość (w kg i l) jest największą wartością z następujących trzech; 1. Minimalna wartość mierzona podana w tabeli powyżej. 2. Jednominutowy załadunek przy natężeniu przepływu równym Qmin dla systemu pomiarowego. 3. 100 * dodatkowy efekt wpływu orurowania łączącego miernik z punktem załadunku na skutek zmiany temperatury, równy 10˚C dla rurociągów nieizolowanych i 2˚C dla rurociągów izolowanych lub podziemnych. Informacje niezbędne

1.3.1 Konfiguracja Typowy schemat przerywalnego systemu pomiarowego przedstawiono na schemacie numer T10071/1−1. Typowy schemat nieprzerywalnego systemu pomiarowego przedstawiono na schemacie numer T10071/1−2. 1.3.2 Oznaczenia − Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa musi zawierać dobrze widoczne następujące informacje: − Oznaczenie typu atestu nr T10017 − Znak identyfikacyjny lub znak handlowy producenta − Oznaczenie − Numer seryjny i rok produkcji − Qmin − Qmax − Pmax − Ciecze mierzone − Zakres temperatur otoczenia − Oznaczenie CE − Klasa dokładności czujnika przepływu − Klasy środowiskowe − Patrz opisy czujnika,przetwornika przepływu, przetwornika ciśnienia, przetwornika temperatury i komputera przepływu we właściwych certyfikatach (Evaluation Certificate). Uwaga: Zaleca się rozplanowanie tabliczki znamionowej takie, aby oprócz oznaczeń bezpieczeństwa, metrologiczne i ogólne możliwe było umieszczenie innych ważnych informacji wynikających z innych unormowań prawnych. Przykładowa tabliczka znamionowa jest przedstawiona w dokumencie numer T10071/1−3. − Minimalna mierzona ilość produktu w kg lub litrach. 1.3.2 Plomby Patrz rozdział 3 niniejszego opisu.


O p i s Numer T10071 Wersja 1 Projekt numer 710466 Strona 4 z 5 1.4

Części dodatkowe System pomiarowy zawiera również następujące części dodatkowe; − Czujnik temperatury (patrz certyfikat czujnika) − Czujnik ciśnienia (patrz certyfikat czujnika) − Zasilacz zapasowy bezprzerwowy (dla systemów nieprzerywalnych)

1.5

Dodatkowe dane techniczne − Przed rozpoczęciem załadunku, system musi być odpowietrzony − Układ obejścia czujnika (opcjonalnie) Warunki układu obejścia czujnika opisane są w dokumencie T10071/1−4.

1.6

Informacje dodatkowe − Konstrukcja powinna być taka, aby nie tworzyły się kieszenie powietrzne po otwarciu zaworów odpowietrzających. − Średnica zaworów i rurociągów.

1.7

Części dodatkowe niewchodzące w zakres certyfikatu − Pompa, rurociąg i połączenia − Zawory odcinające − Zawory odpowietrzające − Filtr/sito

2

Warunki atestu − Procedura weryfikacji systemu • Do początkowej weryfikacji należy wykorzystać procedurę NMi numer C−SP−HW−281 zatytułowaną „Procedura C−SP−HW−281 dla uzyskania zgodności MID dla przepływomierzy Micro Motion wykorzystywanych do przepływu rozliczeniowego przy pomiarach gazu (Dodatek MI−002) i cieczy (dodatek MI−005)”. − Procedura weryfikacji miernika • Do weryfikacji samego miernika należy wykorzystać procedurę NMi numer C−SP−HW− 280 zatytułowaną „Procedura C−SP−HW−281 dla uzyskania zgodności MID dla przepływomierzy Micro Motion wykorzystywanych do przepływu rozliczeniowego przy pomiarach gazu (Dodatek MI−002) i cieczy (dodatek MI−005)”. − Weryfikacja początkowa jest oparta o: • Kalibrację dla wody, która obejmuje: − test natężenia przepływu masowego − weryfikacja zera natężenia przepływu masowego − test gęstości (jeśli dotyczy) • W warunkach polowych weryfikacja zera natężenia przepływu masowego i weryfikacji gęstości (jeśli dotyczy).


O p i s Numer T10071 Wersja 1 Projekt numer 710466 Strona 5 z 5

Procedura ta jest uzasadniona tym, że dokładność pomiarów natężenia przepływu masowego i gęstości dla wody jest reprezentatywna dla dokładności pomiarów natężenia przepływu masowego i gęstości dla innych cieczy. Uwaga: Metoda weryfikacji początkowej może być również wykorzystywana dla kolejnych weryfikacji. 3

Plomby Tabliczka znamionowa systemu pomiarowego zabezpieczona jest plombą. Metody plombowania czujnika, przetwornika przepływu i komputera przepływu opisane są we właściwych Evaluation Certificate. Element zabezpieczający musi nosić: − Oznaczenie producenta posiadającego system kontroli jakości atestowany przez urząd certyfikacyjny; lub − Oznaczenie urzędu certyfikacyjnego.

Tłumaczenie wykonał Andrzej Z. Kubiaczyk 02−793 Warszawa ul. Małej Łąki 80 m 24

CERT_CMF_NMI T10071 wersja 1_PL  
CERT_CMF_NMI T10071 wersja 1_PL  

Numer T10071 Wersja 1 Projekt numer 710466 Strona 1 z 2 Na mocy Normy „Metrologiewet” (Stb 2006, 137), holenderskiej implementacji Dyrektywy...

Advertisement