Page 1

Tłumaczenie z języka angielskiego

C e r t y f i k a t

t e s t ó w Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710446 Strona 1 z 1

Wydany przez

NMi Certin B.V. Hugo de Grootplein 1 3314 EG Dordrecht Nederland Numer instytucji certyfikującej 122

Na mocy

Normy „Metrologiewet” (Stb 2006, 137), holenderskiej implementacji Dyrektywy 2004/22/EC dotyczącej urządzeń pomiarowych (MID).

Zgłaszający

Emerson Process Management Flow B.V. Neonstraat 1 6718 WX Ede The Netherlands

Przedmiot

Przetwornik przepływu (urządzenie liczące/wskazujące do liczników produkcji Micro Motion) Producent : Micro Motion Inc. Oznaczenie : 700, 800, 1700, 2500, 2700, 3500 i 3700 („Seria MVD”)

Charakterystyka

Wersja oprogramowania Klasa dokładności Klasa środowiskowa Zakres temperatur otoczenia

: : : :

Patrz paragraf 1.2 opisu 0.3 Patrz paragraf 1.2 opisu Patrz paragraf 1.2 opisu

W opisie TC7057 wersja 4 podano dodatkowe dane techniczne. Data ważności

5 luty 2017

Opis i dokumentacja

Przetwornik przepływu jest opisany w Opisie nr TC7057 wersja 4 oraz w dokumentacji technicznej TC7057−4 stanowiącej część niniejszego Certyfikatu testów.

Uwagi

Przegląd wykonanych testów podano w Dodatku 1, który stanowi część niniejszego Certyfikatu testów. Opis znaków fabrycznych identyfikujących modele urządzenia znajdujących się na tabliczce znamionowej producenta podano w Dodatku 2, który stanowi część niniejszego Certyfikatu testów. Wersja ta zastępuje wersję wcześniejszą.

Dordrecht, 26 listopada 2008 NMi Certin B.V.

Ing. C. Oosterman Manager Product Certification


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 1 z 11

1

Informacje ogólne o przetworniku przepływu

Wszystkie parametry, opisane lub nie, tego przetwornika przepływu, nie mogą być sprzeczne z unormowaniami prawnymi. Niniejsza nowa wersja 4 została wydana z następujących powodów: − Uzupełnienie o przetworniki przepływu 3500MVD i 3700MVD z oprogramowaniem w wersji 7.0, 7.1 i 7.2.; − Uaktualnienie wersji oprogramowania 2.7 procesora lokalnego MVD 700; − Uaktualnienie wersji oprogramowania 5.20 do MVD 2500/1700/2700. Niniejszy certyfikat jest efektem pozytywnych wyników badań zgodnych z WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology) nad elementem urządzeń pomiarowych, zgodnie z aneksami. − MI−002 (urządzenia do pomiaru przepływu gazu i przeliczania na objętość) − MI−005 (systemy pomiarowe do ciągłych i dynamicznych pomiarów ilości cieczy innych niż woda) dyrektywy 2004/22/EC (MID). Kompletne urządzenie pomiarowe musi posiadać świadectwo dopuszczenia CE. Niniejszy certyfikat potwierdza, że badane urządzenie spełnia wymagania właściwych norm dyrektywy Unii Europejskiej numer 2004/22/EC (MID). Niniejszy certyfikat opisuje przetworniki przepływu Micro Motion wymienione w paragrafie 1.1 niniejszego opisu i może być stosowany z czujnikami pomiarowymi Coriolisa wyprodukowanymi przez Micro Motion: − opisanymi w niniejszym certyfikacie; − bezpośrednio wymienionymi w świadectwie dopuszczenia CE systemu pomiarowego. Przetwornik przepływu ma za zadanie współpracę z czujnikami Coriolisa i przetwarzanie ich sygnałów wyjściowych na: natężenie przepływu masowego, przepływ zsumowany masy, przepływ zsumowany masy do celów rozliczeniowych, aktualna gęstość, natężenie przepływu objętościowego, przepływ zsumowany objętości, aktualna objętość przepływu rozliczeniowego, natężenie przepływu objętościowego w określonej temperaturze referencyjnej, gęstość w określonej temperaturze referencyjnej, przepływ zsumowany objętości w określonej temperaturze referencyjnej, przepływ zsumowany objętości do celów rozliczeniowych w określonej temperaturze referencyjnej, natężenie przepływu masowego netto, przepływ zsumowany masy netto, przepływ zsumowany masy netto do celów rozliczeniowych, natężenie przepływu objętościowego netto, przepływ zsumowany objętości netto, przepływ zsumowany objętości netto do celów rozliczeniowych i koncentracja. Uwaga: Netto oznacza w określonej temperaturze referencyjnej i dla 100% koncentracji. W zależności od typu, przetwornik przepływu może być wyposażony w wyświetlacz lub nie i może być traktowany jako urządzenie przeliczająco − wskazujące lub jako elektroniczne urządzenie przeliczające. Urządzenia dodatkowe podłączone do wyjścia przetwornik przepływu mogą być wykorzystane do określenia objętości w warunkach referencyjnych i do generowania wskazań i wydruków ilości zmierzonych i przeliczonych.


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 2 z 11

Seria urządzeń MVD składa się z modułu procesora i modułu przetwornika, które mogą być podłączone w następujących konfiguracjach: Przewód 4−żyłowy

Czujnik

Wzmacniacz (opcja)

Konfiguracja 2.A.B

Czujnik

Wzmacniacz (opcja)

Przewód Skrzynka 9−żyłowy przyłączeniowa

Konfiguracja 3.A.B

Czujnik

Wzmacniacz (opcja)

Skrzynka przyłączeniowa

Konfiguracja 4.A.B

Czujnik

Wzmacniacz (opcja)

A

Konfiguracja 1.A.B

A

Przewód 9−żyłowy

A

B (opcjonalnie)

Przewód 4−żyłowy

A

B (opcjonalnie)

B

B

gdzie: A i B są cyframi A oznacza procesor lokalny (patrz poniżej). B oznacza przetwornik (patrz poniżej). 1.1

Główne elementy składowe

Wzmacniacz Wzmacniacz stanowi tylko część przetwornika, jeśli jest podłączony do czujnika CMF400 o numerze seryjnym mniejszym od 411000 (szczegóły patrz certyfikat TC7056, paragraf 1.2).

Procesor lokalny Procesor lokalny wykonuje wszystkie pomiary i obliczenia udostępnia wyniki podłączonemu urządzeniu wskazującemu. Dostępne są następujące modele procesora lokalnego: • MVD700, patrz rozdział 2.1 (A=1). • MVD800, patrz rozdział 2.2 (A=2).

Moduł przetwornika Moduł przetwornika przetwarza cyfrowe dane z procesora lokalnego na sygnały wyjściowe (na przykład wyjście prądowe, wyjście impulsowe). Dostępne są następujące modele urządzeń wskazujących: • MVD 1700 / MVD 2700, patrz rozdział 2.3 (B=1). • MVD 2500, patrz rozdział 2.4 (B=2). Uwaga: MVD 2500 może być wykorzystywany w konfiguracji 1 i w konfiguracji 2 opisanych w rozdziale 1. • MVD 3500/3700, patrz rozdział 2.5. Uwaga: MVD 3500 i MVD 3700 mogą być wykorzystywane tylko w konfiguracji 1 i w konfiguracji 2 opisanych w rozdziale 1.

Konwerter dwuimpulsowy (opcja) Konwerter dwuimpulsowy model 510 może być podłączony do modułu przetworników MVD 2500/ 2700. Zamienia on dwa wyjściowe z MVD 2500/2700 sygnały impulsowe przesunięte o 90˚ na dwa sygnały impulsowe przesunięte o 180˚ i tej samej częstotliwości. Szerokość impulsu może być regulowana.


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 3 z 11

1.2 −

Zewnętrzne urządzenie liczące/wskazujące (komputer przepływu) (opcja) Zewnętrzne urządzenie licząco/wskazujące (komputer przepływu) może być podłączone do przetwornika przepływu. Komputer przepływu można podłączyć do: • Modułu przetwornika wykorzystując dostępne wyjścia modułu przetwornika. • Bezpośrednio do procesora lokalnego wykorzystując wejścia i wyjścia MODbus procesora lokalnego. Taka konfiguracja oznaczona jest przez B = 0. Komputer przepływu musi znajdować się w wykazie certyfikatu lub w świadectwie dopuszczenia CE systemu pomiarowego. Istotne właściwości Wersje oprogramowania Część

Numer wersji

Klasa środ. Zakres temperatur otoczenia

MVD 700

2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

E3/M3

MVD 800

3.21, 3.30, 3.40, 3.42, 3.50

E3/M3

MVD 1700 / MVD 2700

3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.3, 3.6, 3.7, 4.1,4.2, 5.00/1.0, 5.12/1.0, 5.20/1.0

M3

MVD 2500

4.0, 4.1, 4.2, 5.00/1.0, 5.12/1.0, 5.20/1.0

E2/M1

MVD 3500 MVD 3700

7.0, 7.1, 7.2

−25˚C / +55˚C

E3/M3 E2/M3

−40˚C/+55˚C

Minimalne wielkości mierzone Minimalna wielkość mierzona jest nie mniejsza niż największa z podanych niżej wielkości: • Minimalna mierzalna wielkość przez podłączony czujnik • 200 razy jednostka wskazywana przez 1700 lub 2700 (tzn. 0,001 ton lub kg odpowiednio 0,001 m3 lub litry; patrz punkt 1.5) • 200 razy jednostka wskazywana przez podłączone urządzenie elektroniczne licząco− wskazujące (komputer przepływu), jeśli jest. • 200 razy jednostka używana przy wydruku, jeśli jest.

Parametry przepływu inwentaryzowanego Parametry przepływu inwentaryzowanego i nastawy obowiązkowe podane są w paragrafie 1.5 niniejszego Opisu.

Tryb z zabezpieczeniem: Urządzenia 700/800 i 1700/2500/2700/3500/3700 posiadają własny, niezmienny identyfikator (ID). Po zakónczeniu nastaw parametrów oprogramowanie przechodzi do stanu zabezpieczonego, co oznacza, że funkcja XOR jest wykonywana w oparciu o oba identyfikatory, aby uniknąć wymiany modułów. W tym samym czasie suma kontrolna CRC obliczana na podstawie parametrów konfiguracji w procesorze lokalnym jest zapisywana w modelu 1700, 2500, 2700, 3500 lub 3700, aby zapobiec zmianie parametrów w procesorze lokalnym („sparowanie procesora lokalnego przetwornika”).


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 4 z 11

Dodatkowo zmiany parametrów metrologicznych w 3500 i 3700 chronione są przez przełącznik zabezpieczający. Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji „ON”, parametry zadeklarowane jako zabezpieczone nie mogą być zmieniane.

SUMOWANIE/INWENTARYZACJA Do pomiarów transakcji przepływu rozliczeniowego można wykorzystywać parametry aktualnego przepływu masowego zsumowanego/inwentaryzowanego, aktualnego przepływu objętościowego zsumowanego/inwentaryzowanego lub standardowego (API) przepływu objętościowego zsumowanego/inwentaryzowanego. Wartości liczników przepływu zsumowanego/ inwentaryzowanego można odczytać przy użyciu wyświetlacza (jeśli taki jest), przy użyciu wyjścia impulsowego (dwukanałowe z przesunięciem fazy) lub komunikacji cyfrowej (MODbus).

1.3

Oznaczenia

Opisy • Na wszystkich modelach opisanych w paragrafie 1.1 należy umieścić oznaczenie słowne co najmniej „TC7057” • Identyfikator czujnika pomiarowego. • W pobliżu wyświetlacza przepływomierzy 1700, 2700, 3500 i 3700 lub (jeśli jest, patrz paragraf 1.6) wyświetlacza podłączonego komputera przepływu: minimalna wielkość mierzona.

Wyjście statusu W przypadku, gdy do 700, 800, 1700, 2500 lub 2700podłączone jest zewnętrzne elektroniczne urządzenie licząco−wskazujące, status wysyłany jest do niego w następujący sposób: • Status jest wysyłany bezpośrednio do komputera przepływu wykorzystując połączenia MODbus. dotyczy modeli 700, 800, 1700, 2700, 3500 i 3700. • Wyjście stanu powoduje przerwanie sygnału w jednym z kanałów nadawczych impulsów, co umożliwia komputerowi przepływu detekcję błędu wyjścia impulsowego, a w konsekwencji wygenerowanie alarmu. Dotyczy modeli 2500 i 2700. • Status MVD powoduje nasycenie wyjścia mA (<3,6 mA lub >21 mA), co umożliwia komputerowi przepływu detekcję błędu, a w konsekwencji wygenerowanie alarmu. Dotyczy modeli 1700, 2500, 2700, 3500 i 3700.

Zabezpieczenia. Patrz rozdział 4 niniejszego Opisu.

1.4

Części opcjonalne

Pamięć zapasowa EEPROM Przetwornik przepływu jest wyposażony w pamięć EEPROM do przechowywania ważnych danych, w przypadku zaniku napięcia. • Pamięć EEPROM procesora lokalnego przechowuje parametry konieczne do wykonania operacji pomiarów. • Pamięć EEPROM przetwornika przechowuje parametry wyjść przetwornika.

Bariera zabezpieczająca Opcjonalnie można zainstalować barierę zabezpieczającą „MVD DIRECT CONNECT”, model 3600663 między procesorem lokalnym a zewnętrznym urządzeniem licząco−wskazującym (komputerem przepływu).


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 5 z 11

1.5

Charakterystyka funkcji zależnych od wersji

Wskazania (dotyczy tylko modeli 1700/2700): • Oprogramowanie w wersji 3.2: wskazanie masy lub objętości składa się z 8 znaków z czterema znakami dziesiętnymi (format XXXX.XXXX). Po osiągnięciu wartości 9999.9999 następuje przesunięcie kropki dziesiętnej o jedną pozycję na prawo (format ma postać XXXXX.XXX). Po osiągnięciu wartości 99999.999, licznik przepływu zsumowanego kontynuuje zliczanie od wartości 0000.0000 (roll−over), bez uruchamiania alarmu „roll−over”. • Oprogramowanie w wersji 3.3 i wyższej daje możliwość wyboru od 0 do 4 liczb po kropce dziesiętnej, tylko dla kasowalnych liczników przepływu zsumowanego. • Oprogramowanie w wersji 3.3 i wyższej jest wyposażone w funkcję (przez wyświetlacz lub komunikację cyfrową) zerowania liczników przepływu zsumowanego. • Oprogramowanie w wersji 5.00/1.0 i wyższej daje możliwość konfiguracji dokładności wyświetlania dla każdej zmiennej procesowej (od 0 do 5 cyfr dziesiętnych) i szybkości aktualizacji wyświetlanych danych. • Oprogramowanie w wersji 5.00/1.0 i wyższej jest wyposażone w cztery opcje kasowania liczników przepływu zsumowanego: brak, przez wyświetlacz, przez komunikację cyfrową oraz przez wyświetlacz i komunikację cyfrową.

Jednostkami do wyświetlania mogą być tony lub kg lub odpowiednio m3 lub litry.

Konfiguracja parametrów przepływu rozliczeniowego przetworników MVD musi być zgodna z podanymi niżej warunkami:

Wybór trybu pracy bezpiecznej • Tryb pomiarów transakcyjnych inwentaryzowanych dla modeli 1700, 2500 lub 2700 Wybór trybu pracy bezpiecznej (rozliczeniowej) odbywa się w dwóch krokach: • uaktywnienie: rejestr 5000: kod 3 dla 1700 i kod 1 dla 2500/2700 • powiązanie 700 z 1700/2500/2700: za pomocą specjalnego programu lub rejestr 5003: kod 7070. Uwaga: Dotyczy tylko 700: Oprogramowanie w wersji 3.3 i wyższej posiada następującą dodatkową funkcję: Zmiana trybu pracy urządzenia z bezpiecznego na niezabezpieczony powoduje zmianę adresu sieciowego podłączonego procesora lokalnego na 1 (wartość domyślna). Ponowne uaktywnienie trybu pracy bezpiecznej powoduje ponowną zmianę adresu sieciowego procesora lokalnego. Więcej szczegółów na temat zmian w oprogramowaniu zawiera dokument Emerson TB13−02, wersja 0.

Z oprogramowaniem w wersji 3.5.3 (dotyczy tylko modeli 1700/2500/2700): • Możliwość śledzenia rzeczywistego zera na wyświetlaczu MVD • Możliwość resetowania liczników przepływu zsumowanego przy użyciu protokołu HART, gdy przepływ jest równy zero i tryb zabezpieczający jest aktywny. Więcej szczegółów na temat zmian w oprogramowaniu zawiera dokumentacja techniczna strona <xxx>, dokument Emerson TB06−03, wersja 0.

Z oprogramowaniem w wersji 3.6 (dotyczy tylko modeli 1700/2500/2700): • Wersja w pierwotnym założeniu przeznaczona dla użytkowników z przetwornikami MVD bez wyświetlacza, aby możliwe było określenie dokładnej wersji oprogramowania, gdyż tylko wyświetlacz ma rozdzielczość umożliwiającą wyświetlenie więcej niż 10 znaków numeru wersji (np. v3.53 wyświetlana jest na wyświetlaczu jako v3.53, lecz jako v3.5 w HART i MODbus). Więcej szczegółów na temat zmian w oprogramowaniu zawiera dokumentacja techniczna strona <xxx>, dokument Emerson TB17−03, wersja 0.

Z oprogramowaniem w wersji 5.00/1.0 (dotyczy tylko modeli 1700/2500/2700):


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 6 z 11

Rozdzielenie trybu przepływu rozliczeniowego (Custody Transfer) na wybór miejsca instalacji przetwornika przepływu na świecie. Możliwy jest wybór NTEP (wszystkie parametry zabezpieczone) lub OIML (zabezpieczone tylko parametry wymagane przez urzędy miar i wag). • Wyjście częstotliwościowe może pracować w trybie symulacji, jeśli urządzenie nie jest w trybie przepływu rozliczeniowego (wymaga to złamania plomb). Więcej szczegółów na temat zmian w oprogramowaniu zawiera dokumentacja techniczna strona <xxx>, dokument Emerson TBFY07−002, wersja A. −

Nastawy wartości przerwania pomiarów dla małego przepływu Wartości przerwania pomiaru dla małego przepływu masowego i objętościowego nie powinny być większe niż jedna piąta minimalnego mierzalnego przepływu podłączonego czujnika.

Nastawy wartości przerwania pomiaru dla gęstości (dotyczy tylko 700) • Wersja oprogramowania 2.0: objętość mierzona jest w dalszym ciągu, gdy gęstość spada poniżej wartości odcięcia pomiaru dla małej gęstości. Więcej szczegółów na temat zmian w oprogramowaniu zawiera dokumentacja techniczna strona <xxx>, dokument Emerson TB01−02, wersja 1. • Wersja oprogramowania 2.1 i nowsza: przepływ masowy wskazuje zero, gdy gęstość spada poniżej wartości odcięcia pomiaru dla małej gęstości. Więcej szczegółów na temat zmian w oprogramowaniu zawiera dokumentacja techniczna strona <xxx>, dokument Emerson TB06−03, wersja 0.

Nastawy tłumienia • Przepływ: maksymalny czas tłumienia wynosi 1,6 s. • Gęstość: maksymalny czas tłumienia wynosi 1,6 s. • Temperatura: maksymalny czas tłumienia wynosi 4,8 s.

Nastawy przepływu korkowego Maksymalny czas trwania przepływu korkowego wynosi 2 s.

Nastawa czasu wyświetlania ostatnio zmierzonej poprawnie wartości Nastawa czasu wyświetlania ostatnio zmierzonej poprawnie wartości dla wyjścia mA i impulsowego (jedna wspólna nastawa) wynosi 2 s.

1.6 −

1.7 −

Elementy warunkowe Drukowany bilet (jeśli dotyczy) • Patrz Certyfikat testu stosownego komputera przepływu, jeśli drukarka podłączona jest do komputera przepływu. • W przypadku gdy drukarka jest podłączona do 3500/3700 drukowane są co najmniej następujące informacje: • Niepowtarzalna informacja identyfikaująca załadunek. • Załadowana masa i/lub objętość w warunkach pomiarowych. • Identyfikator załadowanego produktu. • Komunikat wskazujący na wystąpienie alarmów podczas załadunku. Opcjonalnie mogą być wydrukowane następujące informacje: • Załadowana objętość w warunkach referencyjnych. W takim przypadku obligatoryjny jest wydruk warunków referencyjnych. Informacje dodatkowe Opcjonalnie wyświetlacz może być wyposażony w podświetlenie.


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 7 z 11

2

Informacje o głównych elementach przetwornika przepływu

2.1

Procesor lokalny MVD700

2.1.1 Główne części Patrz dokumentacja rozdział TC75057−700−... 2.1.2 Charakterystyka −

Wejścia MVD700 • Dwa sygnały z detektorów położenia; miliwoltowe sygnały, z których określany jest przepływ masowy i gęstość. • Jeden przetwornik temperatury z 3−przewodowym czujnikiem rezystancyjnym Pt−100 do pomiarów temperatury rurek. UWAGA: Należy zwrócić uwagę, że ta temperatura nie może być wykorzystywana do przeliczenia aktualnej objętości na objętość w temperaturze odniesienia. • Wejścia MODbus: • Sygnał ciśnienia do korekcji wpływu ciśnienia medium na charakterystykę drgań czujnika. • Sygnał temperatury do konwersji aktualnej objętości na objętość standardową. Uwaga: ta temperatura może być wykorzystywana jako temperatura rurek czujnika.

Wyjścia MVD700 • Sygnał prądowy zmienny pobudzający rurki pomiarowe czujnika do drgań. Częstotliwość drgań jest automatycznie sprowadzana do częstotliwości rezonansowej rurek pomiarowych wypełnionych przez ciecz procesową. • MODbus do wysyłania różnych parametrów (na przykład przepływu masowego zsumowanego) do atestowanego urządzenia (na przykład przetworników wymienionych w niniejszym certyfikacie).

Funkcje procesora lokalnego: • Dostęp zapisu i odczytu do interfejsu komunikacji cyfrowej dla wszystkich danych konfiguracyjnych. • Przechowywanie współczynnika kalibracyjnego przepływu (FCF) w pamięci stałej. • Przechowywanie współczynników kalibracyjnych gęstości (K1, D1, K2, D2 i FD) w pamięci stałej. • Przechowywanie współczynników temperaturowych (nachylenie, przesunięcie poziomu stałego) w pamięci stałej. • Zapewnia procedurę kalibracji ustalenia zera mechanicznego i przechowuje wyniki w pamięci stałej. • Przechowywanie w pamięci stałej współczynników tłumienia przepływu, gęstości i temperatury w pamięci stałej. • Zapewnia konfigurację jednostek dla przepływu masowego, przepływu objętościowego, gęstości, ciśnienia i temperatury. • Przechowuje wartości graniczne przepływu korkowego (gęstości) i trwania przepływu korkowego w pamięci stałej.

Oprogramowanie do przepływu inwentaryzowanego • Określenie ilości masy: Przesunięcie czasowe między dwoma sygnałami z detektorów położenia reprezentuje przepływ masowy cieczy przez podłączony czujnik pomiarowy. Przepływ masowy jest obliczany przy wykorzystaniu właściwych równań. Warunki określania współczynnika temperaturowego przepływu (FT) dla konkretnego czujnika opisano w certyfikacie TC7056.


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 8 z 11

2.2

Określenie gęstości: Procesor lokalny steruje pracą rurek pomiarowych w ten sposób, że drgają one z częstotliwością rezonansową. Częstotliwość rezonansowa jest reprezentantem aktualnej gęstości w czujniku i jest obliczana z odpowiadającej częstotliwości. Warunki określania współczynnika temperaturowego gęstości (DT) dla konkretnego czujnika opisano w certyfikacie TC7056. Określenie objętości: Z pomiarów masy i gęstości procesor lokalny oblicza objętość cieczy przepływającej przez czujnik. Warunki określania współczynników FT i DT dla konkretnego czujnika opisano w certyfikacie TC7056. Konwersja objętości na warunki referencyjne: • Konwersja objętości przy uzyciu tablic API: • Tablice API 5A, 5D, 6C, 23A, 23D, 24C, 53A, 53D i 54C. • Procesor lokalny umożliwia obliczenie objętości w warunkach referencyjnych przy użyciu tablic API 5B, 23B lub 53B dla wersji 2.5 i wyższej oprogramowania procesora lokalnego. Przy wykorzystaniu tabel 53A, 53B lub 53D temperatura standardowa jest programowana. • Dostępne jest zastosowanie funkcji rozszerzonych pomiarów gęstości dla gęstości i objętości w określonej temperaturze referencyjnej dla dowolnych cieczy znajdujących się w bazie danych lub z dostępnymi danymi normalnymi/standardowymi. Na przykład biopaliwa. Patrz rozdział 3 Funkcja rozszerzonych pomiarów gęstości wykorzystuje ręcznie konfugurowane tabele w procesorze lokalnym. Tabele te są zabezpieczone, to znaczy nie mogą być modyfikowane, gdy urządzenie pracuje w trybie rozliczeniowym. • Rozszerzone pomiary alkoholu, zawartości alkoholu i objętości alkoholu w 20˚C (100% alkohol). Aby móc skorzystać z funkcji rozszerzonych pomiarów dla alkoholu konieczne jes zawsze (niezależnie od temperatury) określenie współczynników FT i DT dla każdego czujnika. • Przy konwersji objętości konieczny jest pomiar temperatury cieczy przy użyciu zewnętrznego czujnika temperatury. Nie wolno wykorzystywać czujnika temperatury znajdującego się w czujniku. • Konwersja objętości na warunki referencyjne nie jest dozwolona przy podłączeniu do przetwornika MVD 2500. Korekcje Procesor lokalny MVD700 dokonuje automatycznej korekcji wpływu temperatury na rurki pomiarowe czujnika, wykorzystując pomiary z przetwornika temperatury wewnętrznej czujnika. Oprogramowanie w wersji 2.1 lub nowszej wykorzystuje ulepszone wzory korekcyjne temperatury dla temperatur niższych od 0˚C. Jeśli jest konieczne, w zależności od wielkości czujnika, to możliwa jest automatyczna korekcja od ciśnienia przy podłączeniu zewnętrznego przetwornika ciśnienia i używając cyfrowego protokołu komunikacyjnego HART Bell 202. Procesor lokalny MVD800 Zmodyfikowany procesor lokalny MVD800 jest w dużej mierze identyczny z MVD700.

2.2.1 Główne części Patrz dokumentacja rozdział TC75057−800−... 2.2.2 Charakterystyka −

Patrz charakterystyka MVD700

Uzupełnienia w MVD800 w porównaniu z MVD700;


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 9 z 11

2.3

Funkcja weryfikacji miernika (możliwa tylko wówczas, gdy urządzenie nie pracuje w trybie rozliczeniowym, co wymaga zerwania plomby) Weryfikacja miernika polega na porównaniu aktualnej charakterystyki czujnika z zapisaną (początkową). MVD 1700 / MVD 2700

2.3.1 Główne części Patrz dokumentacja rozdział TC75057−2700−... −

Zasilanie MVD 1700 / MVD 2700 wyposażony jest w uniwersalny zasilacz o parametrach: • 85 − 265 VAC, 50 − 60 Hz; 18 − 100 VDC.

Główna płytka drukowana elektroniki Główna płytka drukowana elektroniki odczytuje parametry z procesora lokalnego i konwertuje je na różne sygnały wyjściowe. Dostępne są dwa warianty głównej płytki drukowanej: • CONFIG I/O (nie do modelu MVD 1700) (kod modelu „2700***x****y*”, x=B lub C, y = W lub D) • ANALOG BRD (kod modelu „x700***A****y*”, x= 1 lub 2, y = W lub D)

Wyświetlacz z przyciskami na podczerwień (opcja) Mierzone zmienne i parametry mogą być wyświetlane na ekranie przy użyciu dwóch przycisków na podczerwień i systemu menu.

2.3.2 Charakterystyka −

Wejścia MVD 1700 / MVD 2700 • MODbus z procesora lokalnego • Opcjonalny cyfrowy odczyt ciśnienia i/lub temperatury przy użyciu protokołu HART, BELL 202 na wyjściu prądowym. Sygnał HART jest nałożony na wyjściowy analogowy sygnał stałoprądowy.

Wyjścia MVD 1700 / MVD 2700 • W przypadku ANALOG BRD: • Wyjście prądowe dla gęstości • MODbus RS485 do wysyłania różnych parametrów (na przykład przepływu masowego zsumowanego) do atestowanego urządzenia wskazującego (komputer przepływu). • W przypadku CONFIG I/O: • Podwójne wyjście impulsowe z przesunięciem fazowym do transmisji informacji o przepływie objętościowym lub masowym; wyjście to może być również wykorzystywane jako wyjście statusu. (90˚, 180˚ lub kwadraturowe oznaczające kierunek przepływu). Wyjście to jest również wykorzystywane jako wyjście stanu. • Wyjście prądowe dla gęstości

W przypadku, gdy jedyną wartością przepływu rozliczeniowego jest wskazanie masy, wskazanie objętości musi być wzbronione lub na przepływomierzu należy umieścić naklejkę z tekstem „Objętości nie wolno wykorzystywać do pomiarów rozliczeniowych”.

2.3.3 Części opcjonalne −

Obudowa Obudowy mają różne konstrukcje w zależności od konfiguracji (patrz schemat w punkcie 1) i mogą być stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem.


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 10 z 11

2.4

MVD 2500

2.4.1 Główne części Patrz dokumentacja rozdział TC75057−2500−... −

Zasilanie 24 VDC.

CONFIG I/O Moduł ten przetwarza cyfrowe dane z procesora lokalnego na różne sygnały wyjściowe.

2.4.2 Charakterystyka −

Wejścia MVD 2500 • MODbus z procesora lokalnego • Opcjonalny cyfrowy odczyt ciśnienia i/lub temperatury przy użyciu protokołu HART, BELL 202 na wyjściu prądowym. Sygnał HART jest nałożony na wyjściowy analogowy sygnał stałoprądowy.

Wyjścia MVD 2500 • Podwójne wyjście impulsowe z przesunięciem fazowym do transmisji informacji o przepływie objętościowym lub masowym; wyjście to może być również wykorzystywane jako wyjście statusu. (90˚, 180˚ lub kwadraturowe oznaczające kierunek przepływu). Wyjście to jest również wykorzystywane jako wyjście stanu. • Wyjście prądowe dla gęstości

MVD 2500 posiada połączone wyjście MODbus i przyłącze serwisowe. Aby uzyskać dostęp do przyłącza serwisowego, musi zostać wykonane „specjalne” nawiązanie komunikacji w czasie 10 sekund po włączeniu zasilania modułu. W celu zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą parametrów, port ten nie może być fizycznie okablowany, gdy moduł pracuje w trybie przepływu rozliczeniowego.

2.5

MVD 3500/3700

2.5.1 Główne części Patrz dokumentacja rozdział TC75057−3000−... −

Wyświetlacz LCD z podświetleniem, 128 x 128 pikseli, mapa bitowa

Zasilanie MVD3500/MVD3700 może być wyposażony w zasilacz o następujących parametrach: • 85−265 VAC, 50−60 Hz lub 18−100 VDC.

2.5.2 Charakterystyka −

Wejścia MVD 3500/3700 • MODbus z procesora lokalnego • Opcjonalny cyfrowy odczyt ciśnienia i/lub temperatury przy użyciu protokołu HART, BELL 202 na wyjściu prądowym. Sygnał HART jest nałożony na wyjściowy analogowy sygnał stałoprądowy.


O p i s Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 11 z 11

3

Wyjścia MVD 3500 / 3700 • Dwa wyjścia 4−20 mA do wysyłania wartości gęstości. Pierwsze wyjście prądowe może również wskazywać zewnętrzna temperaturę i/lub ciśnienie przy wykorzystaniu protokołu HART, Bell 202. • RS485 MODbus do komunikacji z zewnętrznym urządzeniem. • Wydruk biletu załadunku przez port RS485 przy wykorzystaniu protokołu FDW. Uwaga 1: Port RS485 może być skonfigurowany jako wyjście MODbus LUB wyjście na drukarkę. Uwaga 2: Aby można było wykorzystać protokół FDW konieczne jest zastosowanie drukarki− sterownika FDW wytwarzanej przez firmę Dohmann GmbH.

Warunki spełnienia atestu

Stosowanie niniejszego certyfikatu jest ograniczone: • Strony trzecie mogą wykorzystywać niniejszy certyfikat tylko po uzyskaniu pisemnej zgody przez Emerson Process Management Flow B.V., Neonstraat 1, 6718 WX Ede, the Netherlands.

Okablowanie. • Okablowanie musi być wykonane zgodnie z instrukcjami instalacji producenta. • Do połączenia MVD700 i MVD 2500 obligatoryjne jest wykorzystanie kabla produkcji Micro Motion.

W przypadku wykorzystywania funkcji pomiaru koncentracji, początkowa weryfikacja musi obejmować sprawdzenie poprawności skonfigurowanej tabeli. Ma to na celu zagwarantowanie, że konwersja nie spowoduje przekroczenia wartości granicznych określonych przez oprogramowanie obliczeniowe.

4

Zabezpieczenie

Po uaktywnieniu trybu rozliczeniowego w modelu 1700 lub 2700, należy zabezpieczyć dostęp do portu serwisowego, aby uniemożliwić wykonanie nieautoryzowanych zmian parametrów. Patrz dokumentacja strona TC7057−SEAL−1.

Po uaktywnieniu trybu rozliczeniowego w modelu 2500: • Należy odłączyć kabel od portu serwisowego i port zabezpieczyć, uniemożliwiając podłączenie się do niego. Uniemożliwia to również wykorzystanie protokołu MODbus. • Obudowa, w której zainstalowany jest model 2500 musi być zaplombowana. Zabezpieczenie obudowy uniemożliwia dokonanie zmian w okablowaniu wyjścia impulsowego i mA. Patrz dokumentacja strona TC7057−SEAL−2. Po uaktywnieniu tryubu rozliczeniowego w modelu 3500 lub 3700 należy zabezpieczyć dostęp do przełącznika zabezpieczającego, aby uniemożliwić wykonanie nieautoryzowanych zmian parametrów. Patrz dokumentacja strona TC7057−SEAL−3.

Zabezpieczenie elektronicznego urządzenia liczająco−wskazującego, jeśli jest, opisane jest we właściwym Certyfikacie testów.


D o d a t e k

1

Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 1 z 2

Przeprowadzone testy przepływomierza: TEST

Elementy

TYP

Testy programowe Przepływomierz MVD zgodne z OIML R117 Testy klimatyczne i Przepływomierz MVD EMC/CE zgodne z R117

RAPORT MIEJSCE BADAŃ CVN NMi Certin B.V. 201269 − 1

UWAGI −

CVN 201269 −1

NMi Certin B.V.

Czujnik CMF 400 Czujnik plus bez wzmacniacza przetwornik

CMF400 CVN− plus MVD 410178−4

NMi Certin B.V.

Testy przeprowadzone na instalacji testowej Micro Motion w Veendaal

Testy klimatyczne Przetwornik zgodne z R117

MVD 2500 CPC− 307228−1

NMi Certin B.V.

Procedura testowa: monitorowanie ręcznie wprowadzonej wartości ZERA przepływu masowego i odpowiadającej jej wartości objętości i wartości sygnału mA i impulsowego podczas testu

Testy EMC zgodne Przetwornik z R117

MVD 2500 CPC− 307228−1

TNO EPS B.V.

Procedura testowa: monitorowanie ręcznie wprowadzonej wartości ZERA przepływu masowego i odpowiadającej jej wartości objętości i wartości sygnału mA i impulsowego podczas testu Testy nadzorowane przez NMi Certin B.V.

Testy EMC zgodne Przetwornik z R117−1

MVD700 CPC− MVD2500 607580−1 MVD1700/ MVD2700

NMi Certin B.V.

Procedura testowa: monitorowanie ręcznie wprowadzonej wartości ZERA przepływu masowego i odpowiadającej jej wartości objętości i wartości sygnału mA i impulsowego podczas testu

Procedura testowa: monitorowanie ręcznie TNO Certification wprowadzonej wartości B.V. ZERA przepływu masowego i odpowiadającej jej wartości objętości i wartości sygnału mA i impulsowego podczas testu


D o d a t e k

1

Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 2 z 2

TEST

Elementy

TYP

RAPORT MIEJSCE BADAŃ

Testy klimatyczne, Przetwornik drgań, EMC zgodne z R117−1 i R137−1

MVD800 CPC− MVD2500 610406−2 MVD1700/ MVD2700

Pomiary % alkoholu

MVD700 DDC/22/ LNE MVD2700 G070447− MVD3700 D4

Przetwornik

NMi Certin B.V.

Testy klimatyczne, Konwerter Model 510 07060402. TUV Rheinland emc EMC dwuimpulsowy Electronic Products & Services (EPS) BV Testy klimatyczne, Przetwornik drgań, EMC zgodne z R117−1 i R137−1

MVD3500 CPC− MVD3700 710466−1

NMi Certin B.V.

UWAGI Procedura testowa: monitorowanie ręcznie wprowadzonej wartości ZERA przepływu masowego i odpowiadającej jej wartości objętości i wartości sygnału mA i impulsowego podczas testu


D o d a t e k

2

Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 1 z 5 Przewód 4−żyłowy

Czujnik

Wzmacniacz (opcja)

Konfiguracja 2.A.1

Czujnik

Wzmacniacz (opcja)

Przewód Skrzynka 9−żyłowy przyłączeniowa

Konfiguracja 3.A.1

Czujnik

Wzmacniacz (opcja)

Skrzynka przyłączeniowa

Konfiguracja 4.A.1

Czujnik

Wzmacniacz (opcja)

A

Konfiguracja 1.A.1

A

A

Przewód 9−żyłowy

1700 / 2700 (opcjonalnie)

Przewód 4−żyłowy

A

1700 / 2700 (opcjonalnie)

1700 / 2700

1700/2700

gdzie A oznacza procesor lokalny (model 700 lub model 800)

Typ przetwornika a700bcdefghijk Pozycja a:

1 = Przetwornik jednej zmiennej (tzn. 1700) 2 = Przetwornik wielu zmiennych (tzn. 2700)

Pozycja b:

Litera oznaczenia typu montażu; R = montaż zdalny przy użyciu kabla 4−żyłowego (konfiguracja 1.A.1) B = montaż zdalny przy użyciu kabla 4−żyłowego i zdalny procesor lokalny przy użyciu kabla 9−żyłowego (konfiguracja 1.A.2) C = montaż zdalny przy użyciu kabla 9−żyłowego (konfiguracja 1.A.3) I = montaż zintegrowany przetwornika )konfiguracja 1.A.4)

Pozycja c:

Zasilanie. Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja d:

Wyświetlacz: 1, 2, 4, 5 = z wyświetlaczem; 3 = bez wyświetlacza;

Pozycja e:

Wyjścia: A = ANALOG BRD układy analogowe (MVD 1700 i MVD 2700) B = CONFIG I/O BRD konfigurowane układy wejścia/wyjścia, nastawy fabryczne (tylko 2700) C = CONFIG I/O BRD konfigurowane układy wejścia/wyjścia, nastawy dedykowane (tylko 2700)

Pozycja f:

Przepusty: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja g:

Atesty Ex: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja h:

Język: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja i:

Kod oprogramowania 1: Z = Pomiary przepływu i gęstości (standard) A = Pomiary wyrobów ropopochodnych (konwersja objętości) (tylko MVD 2700) G = Pomiary rozszerzone gęstości (konwersja masy, objętości lub gęstości) (tylko MVD2700) Alternatywny kod Z jest stosowany z numerami ETO 09851 i 12767.

Pozycja j:

Kod oprogramowania 2: W = przepływ rozliczeniowy D = przepływ rozliczeniowy i weryfikacja miernika (tylko MVD800)

Pozycja k:

Opcje fabryczne: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Fabryczne kody identyfikacyjne modeli dla wersji atestowanych


D o d a t e k

2

Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 2 z 5

Konfiguracja 1.A.2

Konfiguracja 2.A.2

Czujnik

Wzmacniacz (opcja)

Czujnik

Wzmacniacz (opcja)

A

Przewód 4−żyłowy

Przewód Skrzynka 9−żyłowy przyłączeniowa

A

2500 (opcjonalnie)

Przewód 4−żyłowy

2500 (opcjonalnie)

gdzie A oznacza procesor lokalny (model 700 lub model 800)

Typ przetwornika 2500abcdefghij Pozycja a:

Litera oznaczenia typu montażu; B = montaż zdalny przetwornika na szynie DIN 35 mm przy użyciu kabla 4−żyłowego i zdalny procesor lokalny przy użyciu kabla 9−żyłowego (konfiguracja 2.A.2) D = montaż zdalny przetwornika na szynie DIN 35 mm przy użyciu kabla 4−żyłowego (konfiguracja 1.A.2)

Pozycja b:

Zasilanie: 3 = 19,2 do 28,8 VDC

Pozycja c:

Przepusty: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja d:

Wyjścia: B = jedno mA; dwa konfigurowane kanały WE/WY; RS−485 nastawy fabryczne C = jedno mA; dwa konfigurowane kanały WE/WY; RS−485 nastawy dedykowane

Pozycja e:

Zaciski: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja f:

Atesty: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja g:

Język: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja h:

Kod oprogramowania 1: Z = Pomiary przepływu i gęstości (standard) Uwaga: opcja A (Pomiary wyrobów ropopochodnych) jest niedozwolona

Pozycja i:

Kod oprogramowania 2: W = przepływ rozliczeniowy D = przepływ rozliczeniowy i weryfikacja miernika (tylko MVD800)

Pozycja j:

Opcje fabryczne: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Fabryczne kody identyfikacyjne modeli dla wersji atestowanych


D o d a t e k

2

Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 3 z 5

Konfiguracja 11

Konfiguracja 12

Czujnik

700/ 800

Czujnik (CMF 400, D600)

Wzmacniacz (opcja)

Przewód 4−żyłowy

700/ 800

Przewód 4−żyłowy

3500/ 3700

3500/3700

Typ przetwornika 3a00bcdefghijklm Pozycja a:

5 = Przetwornik wielu zmiennych Micro Motion Coriolis i sterownik dyskretny, montaż w kasecie / montaż panelowy 7 = Przetwornik wielu zmiennych Micro Motion Coriolis i sterownik dyskretny, montaż zdalny polowy

Pozycja b:

Opcje montażu; R = Montaż na szynie DIN (tylko 3500) P = Montaż panelowy (tylko 3500) A = Montaż polowy (tylko 3700)

Pozycja c:

Zasilanie. Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja d:

Zdalny procesor lokalny. Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja e:

Dodatkowe moduły sprzętowe; 2 = Przepływ rozliczeniowy (OIML)

Pozycja f:

Interfejs czujnika: 5 = Zaciski do podłączenia kabla 4−żyłowego do czujnika z procesorem lokalnym

Pozycja g:

Zaciski. Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja h:

Styczniki i obudowy: 1 = Brak styczników i obudowy

Pozycja i:

Atesty. Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja j:

Język: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja k:

Oprogramowanie aplikacyjne do sterowania: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja l:

Oprogramowanie aplikacyjne pomiarowe: A = Pomiary wyrobów ropopochodnych (konwersja objętości) B = Pomiary koncentracji zdefinowane wstępnie G = Pomiary koncentracji Z = Brak oprogramowania aplikacyjnego pomiarowego

Pozycja m:

Aplikacje specjalne: Z = Brak aplikacji specjalnych

Fabryczne kody identyfikacyjne modeli dla wersji atestowanych


D o d a t e k

2

Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 4 z 5

Konfiguracja 13

Konfiguracja 14

Czujnik

Skrzynka przyłączeniowa

Czujnik (CMF 400, D600)

Wzmacniacz (opcja)

Przewód 9−żyłowy

Skrzynka przyłączeniowa

Przewód 9−żyłowy

700/ 800

700/ 800

Przewód 4−żyłowy

Przewód 4−żyłowy

3500/ 3700

3500 /3700

Typ przetwornika 3a00bcdefghijklm Pozycja a:

5 = Przetwornik wielu zmiennych Micro Motion Coriolis i sterownik dyskretny, montaż w kasecie / montaż panelowy 7 = Przetwornik wielu zmiennych Micro Motion Coriolis i sterownik dyskretny, montaż zdalny polowy

Pozycja b:

Opcje montażu; R = Montaż na szynie DIN (tylko 3500) P = Montaż panelowy (tylko 3500) A = Montaż polowy (tylko 3700)

Pozycja c:

Zasilanie. Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja d:

Zdalny procesor lokalny. Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja e:

Dodatkowe moduły sprzętowe; 2 = Przepływ rozliczeniowy (OIML)

Pozycja f:

Interfejs czujnika: 6 = Montaż zdalny przetwornika przy użyciu kabla 4−żyłowego i zdalny procesor lokalny przy użyciu kabla 9−żyłowego

Pozycja g:

Zaciski. Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja h:

Styczniki i obudowy: 1 = Brak styczników i obudowy

Pozycja i:

Atesty. Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja j:

Język: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja k:

Oprogramowanie aplikacyjne do sterowania: Opcja bez wpływu na atest przepływu rozliczeniowego

Pozycja l:

Oprogramowanie aplikacyjne pomiarowe: A = Pomiary wyrobów ropopochodnych (konwersja objętości) B = Pomiary koncentracji zdefinowane wstępnie G = Pomiary koncentracji Z = Brak oprogramowania aplikacyjnego pomiarowego

Pozycja m:

Aplikacje specjalne: Z = Brak aplikacji specjalnych

Fabryczne kody identyfikacyjne modeli dla wersji atestowanych


D o d a t e k

2

Numer TC7057 Wersja 4 Projekt numer 710466 Strona 5 z 5

Kody atestowanych modeli dla 3500 z CIC A2: •

3500***2 [5 lub 6]****[Z lub D][Z, G, B lub A] z modelem 700

3500***2 [5 lub 6]****[Z, C, D lub E][Z, G, B lub A] z modelem 800

Kody atestowanych modeli dla 3700 z CIC A2: •

3700***2 [5 lub 6]****[Z lub D][Z, G, B lub A] z modelem 700

3700***2 [5 lub 6]****[Z, C, D lub E][Z, G, B lub A] z modelem 800

Tłumaczenie wykonał Andrzej Z. Kubiaczyk 02−793 Warszawa ul. Małej Łąki 80 m 24

Fabryczne kody identyfikacyjne modeli dla wersji atestowanych

CERT_2500 3500 3700 MVD_TC7057 v4_PL  

Charakterystyka Wersja oprogramowania : Patrz paragraf 1.2 opisu Klasa dokładności :0.3 Klasa środowiskowa :Patrz paragraf 1.2 opisu Zakres...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you