Page 1

qvemoT CamoTvlili produqtebis SeZena SesaZlebelia energokreditis sesxiT da 15% subsidirebiT daxasiaTeba

brendi

modeli

standartuli kedlis ROCA Laura 35/35 qvabi standartuli kedlis ROCA Laura 35A qvabi standartuli kedlis ROCA Laura 35/35F qvabi standartuli kedlis ROCA Laura 35AF qvabi standartuli kedlis ROCA Victoria 24/24 qvabi standartuli kedlis ROCA Victoria 24/24F qvabi standartuli kedlis ROCA Victoria 24/24T qvabi damatebiTi informacia: efeqtianoba - 94% maqsimalurad NOX dabali Semcveloba gamonabolqvSi garantia: 2 weli

teqnikuri maxasiaTeblebi Ria wvis kameriT

simZlavre: 35 kvt

Ria wvis kameriT

simZlavre: 35 kvt

daxuruli wvis kameriT

simZlavre: 35 kvt

daxuruli wvis kameriT

simZlavre: 35 kvt

Ria wvis kameriT

simZlavre: 24 kvt

daxuruli wvis kameriT

simZlavre: 24 kvt

Ria wvis kameriT

simZlavre: 24 kvt

damatebiTi informaciisaTvis da fasebTan dakavSirebiT gTxovT daukavSirdeT: Sps “Terma� tbel-abuseriZis q. #7 baTumi, saqarTvelo tel: 895 30 66 21 el-fosta: info@terma.ge veb-gverdi: www.terma.ge

faliaSvili q. 17 | me-3 sarTuli | 0179 Tbilisi | saqarTvelo | telefoni: (995 32) 22-49-62 |office@geep.ge | www.energocredit.ge

PRF_GEO_Terma1  

qvemoT CamoTvlili produqtebis SeZena SesaZlebelia energokreditis sesxiT da 15% subsidirebiT faliaSvili q. 17 | me-3 sarTuli | 0179 Tbilisi |...