Page 1

qvemoT CamoTvlili produqtebis SeZena SesaZlebelia energokreditis sesxiT da 15% subsidirebiT

daxasiaTeba

mzis paneluri avziani wyalgamacxelebeli

brendi

Ariston

modeli

150/1 TR BASIC

teqnikuri maxasiaTeblebi 150 litriani avziT, bunebrivi cirkulaciiT koleqtori - spilenZis mimRebi zedapiri - qromnikelis Savi feniT.

mzisPpaneli 2 kv.m STanTqmisunarianoba - 93% nawrTobi minis gamWvirvaloba - 90%, areklva - 7.5%

damatebiTi informacia: zafxulSi gamomuSavebuli energia 6-9 kvt/dRe, gacxelebis dro (zafxuli) – 80-110 wT.

damatebiTi informaciisaTvis da fasebTan dakavSirebiT gTxovT daukavSirdeT: Sps “saga impeqsi” CaCavas q. # 2-4-6-8-10 Tbilisi, saqarTvelo tel: (+995 32) 35 69 79; 34 00 80 faqsi: (+995 32) 54 07 47 el-fosta: saga@caucasus.net veb-gverdi: www.yourchoice.ge

faliaSvili q. 17 | me-3 sarTuli | 0179 Tbilisi | saqarTvelo | telefoni: (995 32) 22-49-62 |office@geep.ge | www.energocredit.ge

PRF_GEO_SagaImpex  
PRF_GEO_SagaImpex  

daxasiaTeba brendi modeli teqnikuri maxasiaTeblebi qvemoT CamoTvlili produqtebis SeZena SesaZlebelia energokreditis sesxiT da 15% subsidireb...

Advertisement