Page 1

qvemoT CamoTvlili produqtebis SeZena SesaZlebelia energokreditis sesxiT da 15% subsidirebiT

daxasiaTeba

brendi

modeli

teqnikuri maxasiaTeblebi

mzis energiiT wylis gamacxelebeli

Ecosunny

En-1800cnp24

200 l avzi. 24 c me-4 Taobis vakuumuri mili

mzis energiiT wylis gamacxelebeli

Ecosunny

En-1800cnp36

300 l avzi. 36 c me-4 Taobis vakuumuri mili

simZlavre: 9.5 kvt/sT dRe efeqturoba: 95% simZlavre: 14.2 kvt/sT dRe efeqturoba: 95%

damatebiTi informacia: produqciis transportireba da montaJi saqarTvelos nebismier regionSi 1-2 dRis vadaSi

damatebiTi informaciisaTvis da fasebTan dakavSirebiT gTxovT daukavSirdeT: Sps “ekosani� jiqias q. #5 Tbilisi, saqarTvelo tel: (+995 32) 20 99 51 faqsi: (+995 32) 20 99 52 el-fosta: info@ecosunny.ge veb-gverdi: www.ecosunny.ge

faliaSvili q. 17 | me-3 sarTuli | 0179 Tbilisi | saqarTvelo | telefoni: (995 32) 22-49-62 |office@geep.ge | www.energocredit.ge

PRF_GEO_Ecosunny  

daxasiaTeba brendi modeli teqnikuri maxasiaTeblebi 200 l avzi. 24 c me-4 Taobis vakuumuri mili simZlavre: 9.5 kvt/sT dRe efeqturoba: 95% qve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you