Page 1

Bruksanvisning

Dimmerinrättning ZDM 3000 för högtrycksurladdningslampor och lysrörslampor med induktiva förkopplingsdon

A

0 . 3 . E . 1

02 02 0 /. 10

L

S -

B

D

7 0

0 2


Innehållsförteckning:

1.0 Allmänt................................................................................................................................. 3 1.1 Användningsområde............................................................................................................. 3 2.0 Installationsanvisningar........................................................................................................ 3 2.1 Installation............................................................................................................................ 3 2.2 Effektkompensering ............................................................................................................. 3 2.3 Montering ............................................................................................................................. 4 3.0 Konstruktion ZDM 3000...................................................................................................... 4 3.1. In- och utgångsplintar.......................................................................................................... 5 5.2 EMC och ingångsfilter...................................................................................................... 5 3.3 Effektdel ............................................................................................................................... 6 3.3.1 Bypass-koppling effektdel................................................................................................. 7 3.4 Kontrollerkretskort SU0.0006.R.3.0A ................................................................................ 8 3.4.1 Konfiguration av driftlägen............................................................................................... 9 4.0 Konfigurationsmjukvara..................................................................................................... 11 4.2 Hantering............................................................................................................................ 12 6. Fel- och statusmeddelanden ZDM Kontrollerkretskort: ...................................................... 15 7.0 Underhåll............................................................................................................................ 16 8.0 Tekniska fakta .................................................................................................................... 17 9.0 Principkoppling centraldimmer för nya anläggningar ....................................................... 18 9,1 Principkoppling centraldimmer för gamla anläggningar ................................................... 19 9.2 Fixering av centraldimmer ................................................................................................. 20 9.3 Dimensioner armatur.......................................................................................................... 21 8.0 Konformitetsförklaring....................................................................................................... 22

DB-SL0.0001.E.3.0A

2/ 22

01.02.2007


1.0 Allmänt 1.1 Användningsområde Dimmerinrättningen är lämpad för kvicksilver- och natriumlampor samt kompaktlysrör med konventionella förkopplingsdon. En blandning av ovan beskrivna lamptyper kan användas. Förutsättning för användning av dimmern är ett självständigt belysningsnät. De konventionella styranordningarna för in- och frånkoppling av belysningsanläggningen är kvar. Dimmern är inte lämpad för gatubelysning som direkt matas och styrs av det offentliga lågspänningsnätet. (Blandnät). Vid luftledningsanläggningar kan dimmern endast användas under vissa förutsättningar. Bestäm med er servicepartner om kontroll av användningsmöjligheterna.

2.0 Installationsanvisningar OBSERVERA! Ledningskabeln kopplas som tvåledarsystem, dvs. båda ledarna i tilledningen är potentialbelastade gentemot jorden. Allt arbete med dimmer och lampor måste ske i spänningsfritt tillstånd. Gör en allpolig frånskiljning från försörjningsnätet genom att ta bort säkringarna i stolpanslutningslådorna resp. i gatubelysningsanläggningens kopplingsskåp.

2.1 Installation Installation, idrifttagning och underhåll får endast göras av utbildad och insatt fackpersonal. Avvikelser från föreskrivet installationssätt är inte tillåtet! Beakta föreskrifter från aktuell elleverantör. Hur ZDM 3000 fixeras i belysningsanläggningen behandlas i bruksanvisningens avsnitt 7.0.

2.2 Effektkompensering Effektkompensering sker som centralkompensering inom dimmeranordningen. Vid anläggningar med en anslutningseffekt på mer än 2 k W måste var 5e kondensator vara kvar i lampan. (Se bilaga 9: bilder 1 – 3) Vid gamla anläggningar rekommenderar vi i detta sammanhang att belysningsmedlen byts ut.

DB-SL0.0001.E.3.0A

3/ 22

01.02.2007


2.3 Montering Dimmern monteras antingen i ett befintligt kopplingsskåp eller i ett extraskåp. Kontrollera att det finns tillräckligt med plats enligt dimensionsinformationen (avsnitt 9,3). Dimmern måste monteras lodrätt. Håll ett tillräckligt avstånd till andra apparater på minst 20 mm åt sidorna samt minst 200 mm uppåt och minst 100 mm nedåt. Sörj för en god ventilation (ev. ventilationsgaller) av kopplingsskåpet.

3.0 Konstruktion ZDM 3000 Dimminrättningen har ingen styrdon. Den behöver heller inte någon separat styrspänning. Den styrs och sköts via huvudskyddet (se bilaga 2: bild 1). Apparaten har ett internt kvartsur med sommar- och vintertidsautomatik. Via konfigurationsmjukvaran kan 3 olika dimmfaser programmeras för måndag – fredag respektive lördag / söndag. Varje dimmfas kan väljas fritt med mellan 0 och 67% effektreducering. Vid ett permanent fel kan en extern förbikoppling (bypass) anslutas över en potentialfri växelkontakt (effektdel klämmor X:15:1,2,3 – 230VAC / Imax=6A ) via en intern styrsignal

DB-SL0.0001.E.3.0A

4/ 22

01.02.2007


3.1. In- och utgångsplintar

5.2

EMC och ingångsfilter

Med hjälp av EMC-kretskortet säkerställs att erforderliga normer och gränsvärden ang. nätåterverkan iakttas. se bilaga 1, CE konformitetsförklaring

DB-SL0.0001.E.3.0A

5/ 22

01.02.2007


3.3 Effektdel På kretskortets effektdel skapas ur 3-fasnätet med N-ledare ett 2-fasnät utan N-ledare med ström- och spänningsreglering. 2-fasnätets växelspänningsamplitud regleras konstant och utspänningsfrekvensen ställs in beroende på vald effektreducering. Detta garanterar en säker funktion av urladdningslamporna, oberoende av nätspänningsvariationer eller bortfall av en inmatningsfas. D36 – lysdiod D37 - lysdiod D38 – lysdiod D39 – lysdiod D40 – lysdiod D41 – lysdiod

grön: - Kontinuerligt ljus röd: - Kontinuerligt ljus grön: - Kontinuerligt ljus röd: grön: - Kontinuerligt ljus grön: - Kontinuerligt ljus

Æ 12V- försörjning (1) o.k. Æ jordfel Æ fläkt i drift, fläkt på/av Æ kortslutningsfel Æ anläggning i drift, basspänning o.k. Æ 12V- försörjning (2) o.k. D38gn

D41gn DB-SL0.0001.E.3.0A

6/ 22

D40gn

D39rd D36gn D37rd 01.02.2007


3.3.1 Bypass-koppling effektdel Vid identifiering av ett permanent fel kopplas ett internt relä in. Vid uttagsplint X15 kan en extern bypass kopplas in med hjälp av en potentialfri kontakt för att förbikoppla dimmern. - potentialfri växelkontakt: X15.1-X15.3,

DB-SL0.0001.E.3.0A

7/ 22

Omslagseffekt 230Vac, 6A

01.02.2007


3.4 Kontrollerkretskort SU0.0006.R.3.0A Dimmerns centrala styrnings-, skydds- och övervakningsfunktioner styrs från kontroller kretskortet. Konfiguration av drift sker med hjälp av ett jumperblock JP3, DIL- omkopplarblock S1 och uttagsplint X6. De olika drift- och varningstillstånden visas med hjälp av lysdioderna ( 6.2 ) PC-Kommunikation

R36

JP3

S1

uttagsplint Anschlussklemmenblock X6: X6:1 - GND X6:2 - DIM_EXT X6:3 - A_GND X6:4 - A_IN X6:5 - A_+10V X6:6 - GND X6:7 - DIMM_OFF

DB-SL0.0001.E.3.0A

Æ Jord Æ Startsignal för extern ljusreglering Æ Analog jord Æ Analog ingång 0-10V Æ Analog matningsspänning Æ Ljusreglering ”off”, pararellt till S1.1 (för extern brytare). Æ Ljusreglering ”off”, pararellt till S1.1 (för extern brytare).

8/ 22

01.02.2007


3.4.1 Konfiguration av driftlägen Ljusreglering intern: Dimmerns olika steg ställs in via en intern, programmerbar profil

JP3 - 1: -ansluten

X6:1 - X6:2: kopplad (leveranstillstånd)

Ljusreglering extern: Dimmerns olika steg kan ställas in manuellt via intern potentiometer R36 Aktivering genom extern kontakt (t.ex. tidströmställare) X6:1 - X6:2: -öppnad Æ ljusreglering AV X6:1 - X6:2: -stängdÆ ljusreglering PÅ

JP3 - 1: -öppen

Ljusreglering extern analog Dimmerns olika steg 0-10V kan ställas in via signal Aktivering genom extern kontakt (t.ex. tidströmställare)

JP3 - 4: -ansluten X6:1 - X6:2: -öppnad Æ ljusreglering AV X6:1 - X6:2: -stängd Æ ljusreglering PÅ X6:3,4,5: Analogvärden 0-10V-DC Sommartid: JP3 - 2: -stängd JP3 - 2: -öppnad

Æ Sommartidsomställning inaktiverad Æ med sommartidsomställning (Standard); (fasta symboler: 31.03. = +1h; 31.10. = -1h)

Kommunikation: JP3 - 3: -stängd Æ intern kommunikationsfunktion (endast för utveckling) JP3 - 3: -öppnad Æ PC- kommunikation för användare (Standard)

DB-SL0.0001.E.3.0A

9/ 22

01.02.2007


DIL S1.1 off: Användning med dimmprofil

Dimmprofil aktiverad, LED D1 (gul) från (leveranstillstånd)

DIL S1.1 on: Användning utan dimmprofil Dimmprofil inaktiverad, LED D1 (gul) lyser Drift har alltid startinställningens frekvens (startfrekvens) (Användning: extern inaktivering av drift med ljusreglering) Huvudbrytarkontakterna från S1 är parallellt kopplade på klämmorna X6.6 och X6.7

DIL S1.2 off : Användning med nominell spänning Ingen ytterligare spänningsreducering LED D7 (gul) från (max. möjlig effektreducering 67%)

DIL S1.2on : Reserve no operation

DB-SL0.0001.E.3.0A

10/ 22

01.02.2007


4.0 Konfigurationsmjukvara ZDM 3000 levereras tillsammans med ett diagnos- och konfigurationsprogram med grafiskt användargränssnitt. (Ladda hem aktuell version på www.dimmLIGHT.de) Med hjälp av detta program kan användaren ställa in dimmprofiler. Vidare kan en omfattande diagnos av anläggnings- och driftstillstånd göras. ZDM 3000 är ansluten till en PC/Laptop med ett USB- gränssnitt via OGSgränssnittsomvandlare samt speciella gränssnittskablar, som följer med vid leveransen. Hård- och mjukvaruförutsättningar: - operativsystem Windows 98 eller senare - PC / Laptop med Pentium-, Celeron- eller Athlonprocessor på minst 800MHz - Primärminne på minst 128 MB - Hårddiskutrymme maxbehov 5 MB - 1 fri USB 1.1/2.0- Port Installation av konfigurationsprogrammet sker automatiskt genom start av Setup.exe – filen. Programmet föreslår installation under C:\Programme\Dimmlight\ . En genväg >>DIMMLIGHT<< skapas automatiskt på skrivbordet. Efter att programmet >>DIMMLIGHT<< har startat kan man välja språk via undermenyn >Optionen< (tyska/engelska).

DB-SL0.0001.E.3.0A

11/ 22

01.02.2007


4.2 Hantering Efter programmets start öppnas automatiskt det förinställda fönstret >Istwerte< .

I detta fönster kan man ställa in de olika dimmprofilerna. Dessutom visas samtliga drift- och felmeddelanden. Upprätta kommunikation PC-dimmer För att skapa en förbindelse till dimmern ska först respektive COM- Port (COM 1-20) i displayen >COM x< väljas ut och knappen >Com aktivate < aktiveras. Överföringens korrekta funktion visas med hjälp av en löpande rubrik till höger om displayen >COM aktivate<. Läsa ut data från dimmern Med hjälp av displayen > data read < kan de programmerade inställningarna läsas ut och visas i fönstret >actual values<. Överföringens korrekta funktion visas med hjälp av en löpande rubrik till höger om displayen >data read<.

DB-SL0.0001.E.3.0A

12/ 22

01.02.2007


Föra över data till dimmern Med hjälp av displayen >Daten schreiben< förs den av användaren inställda informationen och dimmprofilen över till ZDM 3000. Överföringens korrekta funktion visas med hjälp av en löpande rubrik till vänster om displayen >data write<. Ställa in dimmerns klocka Inställning av aktuellt klockslag sker via displayen >clock synchronize< genom att systeminställningarna på ansluten PC/ Laptop kopieras över. En synkronisering med PC:ns klocka sker. Sommar- vinteromställning Omställningen sker automatiskt med fasta omkopplingstider. Observera: Mellan den 31.03 resp 31.10 och den sista söndagen i den månaden får klockorna inte synkroniseras. (På grund av fast inställda kopplingstider sker annars en dubbel korrigering) Inställning av dimmprofiler Dimmprofilen kan ställas in olika för vardagar och helger. Beakta dimmtidernas ordningsföljd (fas 1,2,3). I dimmfas 1 ska den tidigaste starttiden ställas in och i dimmfas 3 den senaste. Slutligen ska önskad tid för ljusregleringens slut anges. Varje dimmprofil måste börja sin ökning efter klockan 12:00 och sluta före klockan 11:59. Spara konfiguration Säkra den programmerade informationen via displayen >configuration< / >config save< i den övre menylisten. Det rekommenderas att ange ort, gata och datum för inställningarna. t.ex.: Ort_Gata_ÅÅMMDD.ini På så vis får användaren lätt en överblick över aktuell konfiguration. Sparade dimmprofiler kan snabbt tas fram, tillsammans med en dokumentation över installationsplatser och tillhörande information. Läsa in konfiguration Sparade konfigurationer kan tas fram via displayen > configuration < / > config save< i den övre menylisten. Med displayen >Daten schreiben< förs denna information över till ZDM 3000.

DB-SL0.0001.E.3.0A

13/ 22

01.02.2007


Då systeminformation ställs in i fönstret >Service<, är det endast tillgängligt för auktoriserad, utbildad personal och öppnas efter svar på en lösenordsfråga. Efter programmets start öppnas automatiskt det förinställda fönstret >Istwerte< .

Startvärdena för frekvens och inbränningstid kan ändras. Startfrekvens: 50 – 70Hz Inbränningstid: inställbar mellan 3 till 15 minuter Vidare kan felloggen avläsas och nollställas.

DB-SL0.0001.E.3.0A

14/ 22

01.02.2007


6. Fel- och statusmeddelanden ZDM Kontrollerkretskort: Konstant

Kortslutning eller jordfel har uppstäckts Enheten kann ej starta

Blinkar

Omstart pågår efter jordfel

Konstant

Fläkt påslagen

Blinkar

Dimmning vid ööverhettning eller överbelastning

Konstant

Normal drift utan dimmning

Blinkar

Normal drift med dimmning

Konstant

Dimmning frånslagen (Ingen profil men med ändrad startfrekvenz)

D13 - röd:

D14 - gul:

D15:

D1: D1 ge

D13 rt

D14 ge

D15 gn

DB-SL0.0001.E.3.0A

15/ 22

01.02.2007


7.0 Underhåll Dimmerinrättningen är i princip slitage- och underhållsfri. Likväl bör både dimmerinrättning och belysningsanläggning kontrolleras på sin funktionsoch driftssäkerhet minst vart fjärde år av utbildad och insatt fackpersonal. Såväl det allmänna anläggningstillståndet som skyddsanordningarna i den elektriska anläggningen ska kontrolleras. Vid behov ska även klockorna synkroniseras.

DB-SL0.0001.E.3.0A

16/ 22

01.02.2007


8.0 Tekniska fakta Spänningsförsörjning:

- 400Vac, 50Hz/60Hz, 3-fasig (L1-L3, N, PE)

Utspänning:

- 50...100Hz ( 2 faser – nät, LA , LB) utan N-ledare ! - ca 235Vac – inbränningsfas - ca 220Vac – normaldrift - ca 215Vac – drift med tilläggsreducering (8%)

Startfrekvens:

- 60Hz (väljbart 50 – 70Hz)

Inbränningstid:

- Leveranstillstånd 10min, väljbart 3 till 15min

Effektreducering

- 10 - 67%

Leistung

- 3000W, ( till 4000W med automatisk effektreducering )

Startström:

- Imax 40A

Utgång bypass:

- potentialfri växelkontakt, X15.1-X15.3 Omslagseffekt 230Vac, 6A

Anslutningsklämmor:

- direkt anslutningsbara till 6mm2 flexibla / 10mm2 stela

Verkningsgrad:

- 90%

Apparatskydd:

- Temperaturövervakning, kortslutning, jordfel

Omgivningsvillkor:

- Lagertemperatur 30°...+85°C - Omgivningstemperatur -30°...+50°C - Omgivningstemperatur >30°C autom. Effektreducering - rel. fuktighet <95%, ej kondenserande

Mått:

- Höjd x bredd x djup, 383 x 220 x 148,5mm

Vikt:

- 9,8 kg

Skyddstyp:

- IP 20

DB-SL0.0001.E.3.0A

17/ 22

01.02.2007


DB-SL0.0001.E.3.0A

18/ 22

ACHTUNG !!! Im Betrieb beide Leiter a uf Netzpotentia l

Ausga ng 2-Leitersystem

Einspeisung 3-Phasen

(br)

(sw)

B32

LA LB

N L1 L2 L3

6A T

6A T

6A T

EMV AusgangsFilter

EMV EingangsFilter

KVG

KVG

KVG

Leistungselektronik

6A T

3

PC-Sc hnittstelle RS 232

Aktivierung des hinterlegten Dimmprofils ( Option )

jede 5. Leuchte mit Kompensationskondensator

Bei schutzisolierten Leuchten entfä llt der Schutzleiter

Controller

Aktivierung des Dimmvorganges über externe Sc haltuhr

Einstellregler Leistungsreduzierung 0...67%

Prinzipschaltung des Zentraldimmers ZDM 3000 für Neuanlagen

9.0 Principkoppling centraldimmer för nya anläggningar

Bild 1

01.02.2007


DB-SL0.0001.E.3.0A

19/ 22

ACHTUNG !!! Im Betrieb beide Leiter a uf Netzpotentia l

Ausga ng 2-Leitersystem

Nutzung der best. Autom aten

Einspeisung 3-Phasen

B32

(bl) (sw)

(sw)

(br)

B16

LA LB

N L1 L2 L3

6A T

6A T

6A T

EMV AusgangsFilter

EMV EingangsFilter

KVG

KVG

KVG

Leistungselektronik

6A T

3

PC-Sc hnittstelle RS 232

Aktivierung des hinterlegten Dimmprofils ( Option )

jede 5. Leuchte mit Kompensationskondensator

Bei schutzisolierten Leuchten entfä llt der Schutzleiter

Controller

Aktivierung des Dimmvorganges über externe Sc haltuhr

Einstellregler Leistungsreduzierung 0...67%

Prinzipschaltung des Zentraldimmers ZDM 3000 für Altanlagen

9,1 Principkoppling centraldimmer för gamla anläggningar

Bild 2

01.02.2007


9.2 Fixering av centraldimmer

Bild 3 DB-SL0.0001.E.3.0A

20/ 22

01.02.2007


9.3 Dimensioner armatur

Bild 4

DB-SL0.0001.E.3.0A

21/ 22

01.02.2007


8.0 Konformitetsfรถrklaring

Bilaga 1

DB-SL0.0001.E.3.0A

22/ 22

01.02.2007


Begrepp: Principkoppling av dimmern för gamla anläggningar Principkoppling av dimmern för nya anläggningar Varning, i drift har båda ledare nätpotential Var 5e lampa med kompenseringskondensator PC gränssnitt Belysning vid dimmertid Utgång, 2-fassystem Intern dimmprofil Aktivering av dimmerförlopp, t.ex. extern tidströmställare Dimmerns olika steg 0-10V kan ställas in via gränssnitt Inställningsregulator effektreducering

DB-SL0.0001.E.3.0A

23/ 22

01.02.2007

Dimmlight_Manual_ver1  
Dimmlight_Manual_ver1  

7 0 0 2 2 2 / 1A0.3.E.1000.0 L S - B D högtrycksurladdningslampor med induktiva förkopplingsdon och lysrörslampor för Innehållsförteckning:...

Advertisement