Page 1


PREDSTAVITVENA BROŠURA


poslanstvo PODJETJA Tako kot vsa mesta je tudi mesto Maribor živ organizem, ki se razvija in raste. Za to je pomembna vsaka njegova celica: vsak meščan, vsak dom, vsako podjetje. Skratka vsak subjekt, ki tu živi. Energetika Maribor je motor, ki potiska energijo po žilah mesta v vse dele organizma in mu s tem zagotavlja življenje ter uspešno in skladno rast. »ENERGETIKA MARIBOR JE SRCE MESTA« Energetika Maribor je javno podjetje, ki stremi k zadovoljevanju energetskih potreb svojih

odjemalcev, hkrati pa se zaveda svoje vpetosti v okolje, v katerem deluje. Poleg oskrbe z daljinsko toploto razvija svojo ponudbo tudi na področju alternativnih oblik pridobivanja energije, energetskem svetovanju, okoljskih rešitvah in energetski izrabi odpadkov. Primarna dejavnost Energetike Maribor je izvajanje oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini Maribor, kar zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, kot edini organiziran pristop k toplifikaciji mesta Maribor.

Razvoj daljinske oskrbe s toploto in pripravo tople sanitarne vode je v začetku sledil graditvi novih stanovanjskih naselij na desnem bregu Drave. Vzporedno so se na sistem priključevale starejše kotlovnice, tako na levem kot na desnem bregu Drave. Leto 2013 je bilo za Energetiko Maribor pomembno leto, saj smo zaključili izgradnjo dolgo načrtovane povezave vročevodnega omrežja kotlovnice Pristan z omrežjem, napajanim iz kotlovnice Energetike Maribor na lokaciji sedeža podjetja.


Viri podatkov: Mestna občina Maribor

območje mestne občine maribor

območje goste poselitve območje oskrbe s toplotno energijo z daljinskim ogrevanjem


Naše POSLOVANJe V zadnjih letih je Energetika Maribor s kotli in z napravo za soproizvodnjo (skupaj s podjetjem Moja energija) letno oskrbela odjemalce z več kot 95 GWh toplote in proizvedla 65 GWh elektrike. Skupne kapacitete teh naprav znašajo 120 MW toplotne moči ter 15 MW električne moči. Kot energent se v vseh napravah uporablja zemeljski plin.

Proizvedena toplota se dobavlja našim odjemalcem preko distribucijskega omrežja. Distribucijsko vročevodno omrežje v dolžini več kot 35 kilometrov pokriva večji del gosto naseljenega območja mesta Maribor. Energetika Maribor s toplotno energijo oskrbuje več kot 11.000 odjemalcev.

V strukturi odjema predstavlja gospodinjski odjem večinski, skoraj dvotretjinski delež, preostanek predstavlja poslovni odjem. Celoten proces proizvodnje in distribucije toplotne energije izvaja 50 zaposlenih, podjetje pa ustvari letne prihodke v višini več kot 10 mio EUR.


8,6 GWh

36 %

64 %

Večino prodaje toplote predstavlja gospodinjski odjem.

vroče vode

>11.000 1 mio. Sm3 zemeljskega plina

vročevodno distribucijsko omrežje

>35 km

3,8 GWh

vroče vode

3,9 GWh električne energije


NAČRTOVANJE Trajnostne energetske prihodnosti

Kvaliteta bivanja v mestu Maribor Energetika Maribor prispeva h kvaliteti bivanja v mestu Maribor z uresničevanjem temeljne vrednote podjetja, ki je jasno izražena s skrbjo za ohranjanje čistega okolja oz. z nenehnim prizadevanjem za njegovo izboljšanje. Za doseganje tega cilja, ob sedanji visoko učinkoviti proizvodnji, podjetje načrtuje in razvija različne projekte pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Temeljni razlog za uvajanje procesov pridobivanja energije iz obnovljivih virov

je v pozitivnih podnebnih učinkih zaradi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, predvsem CO2. Pri načrtovanju navedenih procesov je posebna skrb namenjena vplivu na kvaliteto zraka, saj je območje mesta Maribor uvrščeno v območje I. stopnje onesnaženosti, kajti trdni delci in ozon v zraku presegajo mejne in ciljne vrednosti. K onesnaževanju zraka s trdnimi delci največ prispevajo kurilne naprave na trdna goriva in promet. Predvsem so

problematične male kurilne naprave na trdna goriva, saj so njihovi prispevki k celokupnim emisijam trdnih delcev v ozračje zelo veliki, še posebej pa je problematično izvajanje nadzora nad njihovo uporabo. Daljinsko ogrevanje ima pri tem vrsto prednosti, zato si Energetika Maribor prizadeva za širitev omrežja daljinskega ogrevanja in za povečanje danes 12 % deleža v oskrbi mesta Maribor s toplotno energijo.


Mejne in izmerjene emisijske vrednosti trdnih delcev

drva EL kurilno olje

zemeljski plin unp

100 90

50

mala kurilna naprava

srednja kurilna naprava

Mejne emisijske vrednosti trdnih delcev za posamezne naprave Povprečne emisije proizvodnih virov Energetike Maribor

Motorji - spte

plinasto gorivo

tekoče gorivo (se ne ugotavlja)

trdno gorivo

0

plinasto gorivo (se ne ugotavlja)

10

les

20

peleti in briketi

30

tekoče gorivo (se ne ugotavlja)

40

motorji SPTE

velika kurilna naprava - plinasto gorivo

60

Motorji - spte - energetika maribor (povprečna emisija)

70

premog

Emisija trdnih delcev [mg/m3]

80

kurilne naprave energetike maribor (povprečna emisija, pod mejo detekcije)

39 %

34 %

11 %

5%

12 % toplote v gospodinjstvih v Mariboru zagotavlja Energetika Maribor z daljinskim ogrevanjem.


NAČRTOVANJE Trajnostne energetske prihodnosti

Trajnostni razvoj Energetika Maribor si intenzivno prizadeva za povečanje deleža proizvedene toplote v kogeneracijskih enotah z visokim izkoristkom ob uporabi obnovljivih virov energije in obratovanju z okoljsko najučinkovitejšimi enotami. Zato v okviru razvojno-raziskovalne dejavnosti proučuje različne možnosti: Izgradnja soproizvodnje toplotne in električne energije na lesno biomaso. S projektom se uvaja dodatna visoko učinkovita in inovativna tehnologija v proizvodni proces

1

toplotne energije Energetike Maribor, s katerim bi zagotovili 25 % toplotne energije iz obnovljivih virov energije. Načrtovani objekt temelji na tehnologiji integriranega uplinjanja lesne biomase, ki omogoča soproizvodnjo toplotne in električne energije ob CO2 nevtralni izrabi goriva brez emisij trdnih delcev. Upravljanje objekta energetske izrabe odpadkov. Energetika Maribor želi prispevati k zmanjšanju nastajanja odpadkov oz. njihovi

2

uporabi kot energijskega vira v postopkih termične obdelave. Najprimernejša oblika energetske predelave odpadkov je tehnologija soproizvodnje v napravah, ki so del sistema za daljinsko ogrevanje. Postopek ne obremenjuje okolja, predvideva rabo preostanka komunalnih odpadkov iz naše regije, nižanje cene energije in ogljičnega odtisa ter nova delovna mesta. Energetska izraba odpadkov pomeni izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe, med drugim tudi v Mariboru.


10 kg energijsko bogatih odpadkov

20000

475 ur

20 W

LETNega OGREVANJA našega odjemalca

Obratovanje daljinskega sistema ogrevanja

18000 16000

koristno porabljena toplota (MWh)

1%

žarnica sveti

14000 12000 10000

vršna proizvodnja

8000 6000

soproizvodnja toplote in elektrike

4000 2000 0 januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust september

oktober

november december

obnovljivi viri energije


NAČRTOVANJE Trajnostne energetske prihodnosti

Razvoj in raziskave novih produktov V okviru prizadevanj po izboljšanju zunanjega zraka želi Energetika Maribor izvajati ukrepe na področju trajnostne mobilnosti. Kot ključen projekt je uporaba stisnjenega zemeljskega plina (CNG) v prometu. V prizadevanjih za kvaliteto bivanja v mestu Maribor in čim boljšo kvaliteto zraka, Energetika Maribor skupaj z nacionalno projektno skupino in zaščiteno blagovno znamko METAN promovira uporabo

zemeljskega plina v prometu. Zemeljski plin se namreč lahko uporablja kot okoljsko najmanj občutljiv fosilni energent, ki je istočasno najcenejši na enoto sproščene energije. Zato Energetika Maribor nadaljuje s prizadevanji, da bo v letu 2014 na frekventni postaji v Mariboru zaživela CNG polnilna postaja. Prednost predvidene polnilne postaje je v tem, da bo na njej mogoče polniti tudi biometan, ki je obnovljiv vir energije.

Biometan je proizveden z bogatenjem (čiščenjem) bioplina, ki ga proizvajajo bioplinske naprave. Prednost biometana je v tem, da ga je mogoče uporabljati tudi v vseh napravah in sistemih na zemeljski plin, kjer z zgorevanjem nastaja podnebno nevtralen CO2. Ker gre za dokaj nov pristop, potekajo vzporedne raziskave o pridobivanju, bogatenju in transportiranju bioplina do CNG polnilne postaje.


energijska vrednost 1 kg stisnjenega zemeljskega plina

= 1,57 l bencinskega goriva

= 1,39 l = 1,99 l dizelskega goriva

Koliko km lahko prevozimo z 10 evri

(avtomobil srednjega razreda)

avtoplina

CNG

228 km

LPG

154 km

Dizel

emisije motorjev z notranjim izgorevanjem

165 km

Bencin

119 km

zeleni cikel metana

CO2 NOx

trdni delci CNG

meljsk e ze eg 탑j

dizel

zemeljski plin

om re

lina ap

ozon

biometan

meljsk e ze eg 탑j lina ap

CO

om re

bioplin

industrija ogrevanje gorivo


Z majhnimi ukrepi do velikega prihranka! 01

Nastavite pravilno temperaturo stanovanjskih prostorov

06

Ne odpirajte oken na preklop

02

Ogrevajte prostore po potrebi

07

Ponoči zagrnite zavese, spustite rolete in žaluzije

03

Izberite kakovostne termostatske ventile

08

Uporabljajte dodatne električne grelnike samo v nujnih primerih

04

Preprečite neželeno zračenje stanovanja

09

Sprostite prostor pred radiatorji

05

Redno pregledujte in vzdržujte ogrevalne sisteme

10

Izognite se toplotnim mostovom


Polno ime Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. Kratko ime Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, Slovenija T: +386 (0)2 300 88 00 F: +386 (0)2 332 17 11 W: www.energetika-mb.si E: info@energetika-mb.si Leto ustanovitve 1978 Struktura lastniĹĄtva 100 % Mestna obÄ?ina Maribor

Predstavitvena brošura  
Predstavitvena brošura  
Advertisement