Page 1

Trekantomr책det Susanne Krawack


•  6 storkommuner •  Ca. 350.000 indbyggere •  Et pulserende erhvervsliv •  International lufthavn •  Attraktive boliger •  Spændende natur


Foreningen Trekantområdets historie • Startede som en båndby: Kolding, Fredericia, Middelfart • Vejle kom med på foranledning af Miljøministeriet • Billund kom med i 2007 1997:

Formand og direktør gik på omgang Alle kommunale chefer indgik

2007:

Valgt formand Stærkere sekretariat med direktør Satse på få højt profilerede projekter


Trekantområdets samarbejder Fælles forsyningsselskaber: TAS, TVIS, TRE-FOR Samarbejder om : Måltider til ældre, Indkøb, efteruddannelse…. En lang række konkrete samarbejder Samarbejde i Trekantområdet Danmark og Trekantområdets Innovationsforum


Foreningen Trekantområdet

Det der ikke lykkes: En fælles sportsarena Placering af nyt regionalt sygehus Fælles fodboldklub


Organisation ReprĂŚsentantskab Bestyrelse Advisory Board

TRIN Erhverv og uddannelse

Transport

Kultur

Klima og PlanlĂŚgning


Foreningens økonomi Kommunerne finansierer et fast beløb per indbygger – i alt ca. 12 mio. kr. per år Virksomheder og uddannelsesinstitutioner betaler hver 25.000 – 50.000 kr. per år, i alt knap 1 mio. Foreningen søger EU, Vækstforum mv. om støtte til projekter


MISSION Gøre det kendt at Trekantområdet er et attraktivt sted at bo og drive virksomhed  konkrete projekter der giver vækst og velfærd  brande projekterne i omverdenen Sikre at Trekantområdet optræder samlet og stærkt


TO TYPER PROJEKTER Kommunale opgaver, som med fordel løses af de 6 kommuner i fÌllesskab Projekter der involverer erhverv, uddannelser og myndigheder i samarbejde


FIRE TEMAER Erhverv og Uddannelse Kultur Klima og planlĂŚgning Transport


ERHVERV OG UDDANNELSEN Klyngeaktiviteter: Klyngeprojekter og klyngeakademi Tiltrække kvalificeret arbejdskraft: Karrieremesse Netværk og viden: Innozone Uddannelsessamarbejde: Energiuddannelser Turismesamarbejde: Konferenceturisme Velfærdsinnovation: Nyt samarbejdsområde Innovations regnskab


KLYNGEPROJEKTET – FOODSTEP Vision: at producere friske, sunde måltider   Kræver samarbejde i hele værdikæden: Producent – bestilling – distribution - salgskanaler   Behov for innovation i SME Vækstforum bevilget 5,1 mio. kr. til ny uddannelse – ”Food Architect”, første hold startet august 09


KLYNGEPROJEKTET – ENERGY STEP Vision: at udnytte udsving i produktion og forbrug af energi Pilot projekter, hvor potentialet demonstreres

”KLYNGEPROJEKTET” – E-TRANS At gøre elbiler til en succes i området Designskolen, Dong Energy, Fredericia Kommune og Trin


KLYNGE AKADEMI Et nationalt videncenter om klyngeudvikling Opgaver:  Uddannelse af klyngefacilitatorer  Inspirationsseminarer for erhvervspolitiske aktører  Udvikle danske metoder til klyngeinitiativer  Arbejde praksisnært  Sikre at erfaringer opsamles og formidles


ENERGIUDDANNELSER Koncentration af Energivirksomheder i Trekantområdet   Fælles efteruddannelsesbehov   F.eks. en Master i Energisystemer   Fælles introduktionskursus Bedre samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder


INNOZONE En stor konference og 4 temaarrangementer per år Inviterer internationale oplægsholdere Sponsoreres af større virksomheder

2009: Klima, Innovation i markedsføring, Ledelse, Veje til vækst


KONFERENCETURISME Samarbejde med Syddansk Turisme om ansøgning til Vækstforum   International markedsføring   Oprette PCO funktion (Professional Conference Organiser)


VELFÆRDSINNOVATION Udfordringen er klar Trin indgür i projekter, som bindeled mellem kommuner og virksomheder Trin vil formidle erfaringer Kick off konference 8. September med UCL og VEU Starter et projekt BDI projekt med mange parter


INNOVATIONSMONITOR 3 Vækstindikatorer: Innovation, iværksætteri og menneskelige ressourcer Måling af innovationskraften som grundlag for nye initiativer Målingen baseret på kvantitative og kvalitative analyser


KULTUR Kulturaftale danner rammen for indsatsen En aftale med kulturministeriet og regionen Administrativ og politisk styregruppe Kulturaftale 2010 – 2011: Netværkssamarbejde, kulturen ud af institutionerne Fælles markedsføring


UTERUS – fornyelse af Musical Indkalder ideer (konkurrence) 3 ugers Workshop Hoved idé til ny Musical ………….. Første forløb i foråret 2008: Den ny Musical vandt en pris på festival i UK


KULTURARV OG TURISME Fælles kortlægning af kulturarv med stort potentiale Beskrivelse af potentialet Udvalgt 5 steder med stort potentiale

Indgår i en fælles turismesatsning


KLIMA OG PLANLÆGNING Det Østjyske Bybånd Kommuneplanens Hovedstruktur Markedsføring af klimainitiativer Analyse af bosætningspræferencer Bioforgasning af husholdningsaffald ?


Det Østjyske Bybånd En fælles planlægning i 17 kommuner i Østjylland - et stort vækstpotentiale - særligt infrastrukturen skal udvikles i samarbejde Udvikler fælles strategi, som baggrund for vækst med hensyn til landskaber og bæredygtig udvikling


Kommuneplan Fælles hovedstruktur for byudviklingen i området Fælles planforslag er udarbejdet og vedtaget politisk Forhandlinger med Miljøcenteret afsluttet Endelig vedtagelse i 2009


KLIMA AKTIVITETER  Større synlighed  Fælles markedsføring  Fælles viden Fælles platform for information og idéer. Et initiativ, der skal leve efter COP15


BIOFORGASNING AF HUSHOLDNINGSAFFALD  Velfungerende anlæg i Grindsted  Kan udbygges til at tage al husholdningsaffald i Trekantområdet  Trekantområdet står for analyser og beslutningsgrundlag


TRANSPORT Trafikmodel Lobbyarbejde ift. statslige investeringer Kollektiv trafik


INFRASTRUKTUR Enighed om ønskerne til infrastruktur: • Færdiggøre de planlagte projekter • Ny midtjysk motorvej og 3. Lillebæltsforbindelse • Bedre kollektiv trafik

Bedre planlægningsprocesser Bedre grundlag for synspunkterne


Bustrafik • Igangsætter analyse af bustrafikken for at få bedre planlægningsgrundlag • Samarbejder med Sydtrafik, Regionen og KKR • Trekantområdet er projektleder


Afslutning Der er mange potentielle projekter, som kan styrke områdets attraktivitet. Der er mange ”projektmagere” Trekantsamarbejdets styrker: Være katalysator for samarbejder, kan samle aktører, udnytter stordriftsfordele Trekantsamarbejdets svagheder: Konkurrence mellem kommunerne Store aktører ”går selv”

Trekantområdet Danmark og fremtiden  

Susanne Krawack, direktør Trekantområdet Danmark, foredrag for erhvervsledere i ep3.dk - Haderslev-Vojens Erhvervspark

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you