Page 1

04ffi

7 Psti I

oenousto

fknygalg

sue

ry

Uot

q

&I l\

Iri

t\

$

s

{

?f-ll FI

-l

uri >a -,;

#

ll


VAIKU SVENTES

Turi rmnusnme

SUpnT(

4-7 Patarimai. kaio i5 anksto pasiruo$ti Sventei ir kokius darbus palikti Sventes dienai.

Su=neity

TdMOS

8-17 Dvide5imt Svendiq temq su patarimais apie dekoravimq, kvietimus, tortus ir Zaidimus.

tAn\U

recepta.i

18-19 Torto pagrindo ir glajaus receptai visiems Sventiniams tortams.

mmini'q

tOn\U

shemos

20-21

v" TORT,,4I-SKAICIAI 22-25 Kaip pagaminti ir papuosti tortus - skaicius. vi*uj e kiftje sdrlaiflidi. b,fta "F4u l.utek!" (fftpt8 24 p.), ep^iioje (ii kan6 i dciilql itenti,ia; Mmh!"ai: ,,Piirhade/i't h| nuotu" (BEtd! 24 ?.), rk;!' (tdptd' 37 p.) i Muniniai ,,Pilatq "Snieso ,eidelidi" (K.ptA 28 l.). K"irtiw! i i,utâ‚Ź parrznZidi latflo PjF,M-{AME vn$ELylF:


TURINYS

NY3 suenrinixi

p#ieXABi

26-49 Smagiam svediq buriui tinkami valgiai - nuo saldumynq ir uZkandZiq iki patiekalq, valgomq susddus prie stalo.

Su=nrinixi GORI m

50-53

Tro5kulj malSinantys gaivieji gdrimai pa56lusiems vaikams.

sutnciol 54-73

ileiolmli

Zaidimai, kurie patiks jvairiq interesq, gebdjimq ir amZiaus vaikams.

\i1-f/rJ G

ROdYK/d 74-75

NdudrngA

iNformacijt 76

o:

GO


VAIKU SVENTES

PLAnUOj/AmE

3 uprv

VAIKU POKYLIAI GALI blti ir dideles, prabangios lvent€s

-

maios, neforma.lios tai priklauso nuo jq

rengejq. Pasirinkus $vent€s tem4, j4 daug lengviau rengti, ji tampa Zaismingesnd ir labnu

isimintina.

PASIRUOSIMAS SVENTEI Likus kelioms savairdms iki ivenres kartu su vaiku aprarkire svarbiausius .jos principus.

a Pasirinkite lventes rem4 (pasinlymai 8-17 p.). Nusprgskite, ar vaikai turi ateiti vilkedami maskaradiniais kostiumais, ar juos parupinsite jus, o gal pakaks kokio nors vieno elemento (pavyzdiiu| piratq skryb€liq ar daZytq klounq veidq).

r' Nutarkite, kiek pakviesite vaikq (kai kurios ieimos laikosi paprastos taisyklds: keweriq metq sukakdiai - keturi svediai, penkeriq - penki ir t. t.). Gali bnti, kad jusq vaikas nor€s pasikviesti visq mokykl4, tadiau dia .jnsq iodis turi bud lemiamas.

viet4 (namuose, parke ar kur nors kitur) pagal ivent€s tem4, tarkime, zoologijos sode ar paplndimyje. Planuodami iventg lauke, tur€kite atsargini varianrq. jei sraiga prapliuprq Jierus.

o Pasirinkite

I

Aptarkite

vaikus, o

Svent€s

trukmg - twai turi Zinori, kada pasiimti kada galesite atsip0sti. Optimalus laikas -

Sventes

jls -

trys valandos.

r

Pagalvokite apie pagrindinius patiekalus ir gerimus: ar bus patiekti tik uikandZiai, ar kariti patiekalai, valgomi

sedint prie sta.lo? Pritaikykite patiekalus iventds temai. O gimtadienio tortas? Kiekvienai lventes remai knygoje rasire patiekalq, gerimq ir tortq pasillymq.

a Pasvarstykite apie iventds iaidimus. Jie pad€s sudominti svedius ir nulreipti vaikq energij4 teisinga, Iinkme. 52J 1 puslapiuose rasite ivairiq iaidimq, o 8-17 puslapiuose pasiulymq, kokie iaidimai tiktq vienai ar kitai lventds temal.

r

Susitarkite del ivent€s eigos: kada teikiamos dovanos, patiekiamas maistas, gdrimai, gimtadienio tortx, LardLiami Zaidimai. Palikite vaikams Iaisvo laiko - kanais jie geriausiai linksminasi patys. Sventes eiga

ir dekoracijos, kvietimai, apranga prillauso

nuo dvieiq s4lygq: jnsqjegq ir pinigines srorio.

Nepamirikite, kad kartais paprastos ivent€s blna padios sdkmingiausios - nesuvarilti svediai patys linksmiausi. Jei jnsq biudietas ribotas, nebijokite sulauZlti tradici.jq ir pasirinkite ne loterijas, o Zaidimus be apdovanojimq. Sis paruoiiamasis darbas turdtq pasibaigti dviem s4ra,iais: ,,IQ nupirkti?" ir ,,K4 padaryti?". Pirkiniq s4rai4 padalykite i greit gendandius produktus ir tuos, kuriuos galima nusipirkti iJ anksto. Panadiai paskirstykite ir patiekalq gaminimo darbus. Sudarykite savo ir pagalbininkq darbq plan4 iki iventds, pakabinkite j! matomoje vietoje, kad iivengrum€te paskutinds minut€s sumaiities.


PLANUOJAI\i1E SVENTq

r'up'u,

5u Kaupu

Iaiko,sugaisto ruobiantis Sventer' atstbirks per SventQ

]traukite vaikus i ruoiim4si iventei - jiems bus smagu eiti apsipirkti iinant, kad tai - lventiniam sralui. Galite kartu darJti kvietimus, tegul vaikai juos nupie!, o jus uZraiysire. Vyresni vaikai gali parys pasirupinri savo maskaradiniais drabuiiais, bet maZiesiems tikrai prireiks jfsq pagalbos. Pagalvokite, kas galetq jums pad€ti. Jei draugaujate su

kviediamq vaikq t€vais, galite papra$'ti, kad jie paruoitq kuriuos nors patiekalus arba pagelbetq iventds dien4. Jei turite ryresniq vaikq (arba tokio amZiaus paZjstamq), kurie nordtq uisidirbti papildomq kiienpinigiq, pasitelkite juos organizuodami iaidimus ar papra5ykite po ivent€s suwarlg'ti namus. Patys darykite tik tai, k4 tikrai mokate, kiriems darbams ieSkokite pagalbos.

arba priei pietus, kol jie dar nelabai pavargg. Vaikams, lankantiems t4 padi4 mokykl4, geriausiai tinka penktadienio

popiete: jns galite pasiimti savo vaik4 irjo svedius tiesiog i5 molryklos, o t€vai vdliau awaiiuosjq pas jus i namus. Taigi turesite laisv4 savaitgali, o kiti tevai gales ramiai baigi savaites darbus.

KVIETIMAI KVIETIMUS I NUMATOM{

iventg i$siqskite arba

iteikite priei dvi savaites iki numarJ'tos dienos; juose nurodykite:

I

iventes kalrininkq ir prog4 (kad svediai ame5ti dovanq) ;

iinotq, ar reikia

LAIKAS

r

JEI JUSU VAIKO

o adres4 kartu su planeliu ar kirais poiymiais, .jei Sventes viet4 sunkiau rasri; vertdtq uiraiyti ir savo telefono numeri;

gimtadienis sutampa su paiiomis svarbiausiomis metq Svent€mis, tarkim, Kaledomis, pagalvokite, ar nevertefll surengri pokylio ramesiu laiku, o padi4 gimtadienio dien4 ivgsti su ieima.

Taip pat apga.lvotai rinkit€s ir sayait€s dien4 bei dienos laik4. Jei jisq biudietas riboras, gal tinkamiausia bitrl rJtin€ ar popietin€ arbatele, o ne pietq stalas. Jei numatote didel! ar prabangq polcyli, jis galetq r.ykti sekmadienio popietg, kad turdtumete daugiau laiko pasiruoiti. Jaunesniems vaikams tinkamiausias laikas Sventei

{re *

)e

-

r'.re

Svent€s dat4

ir laik4, taip pat jos trukmg;

r

bet koki4 kit4 svarbi4 informacij4: ar kartu kvieiiami tevai; kaip apsirengti; ar bus keidiama lvent€s vieta, .jei prad€tq lyti, ir kur ji bus perkelta.

8-17 puslapiuose rasire kvietimq parlzdiiq. Leiskite pasirinkti sukaktuvininkui ar sulaktuvininkei. Knygynuose ir prelcybos cenuuose gausu ir jau paruoitq kvietimq.


VAIKU SVENTES

pasisilti ar pajegia i5sinuomoti. Kvietime galima paki5ti kelet4 mindiq paprasdiausioms kauk€ms: paqzdiiui, visi piratai su dZinsais, trumparankoviais marikineliais ir raiSdiu

ant aki€s, visi robotai su galvomis ii kartoniniq deiiq. Padekite vaikui, kuris per klaid4 atdjo vilkedamas paprastais drabuiiais ir jauiiasi it balta varna. Turdkite medZiagos

improvizuotam karnavaliniam,,kostiumui". Beveik kiekvienai temai galima panaudoti lcepo popieriq, o

ii

spalvotq

skiaudiq i5karpytais lopais papuoiti lprastinius rlbus.

DEKORACIJOS VIENA LINKSMIAUSItJ pasiruoiimo iventei daliq patalpq ar vietos, kur ji bus rengiama, dekoravimas. Galima naudoti paprasdiausias priemones: balionus, spalvotas

deiimtmedio hipiq neiiotas spalvotas plaukq juostas. Svediai ateina apsirengg kaip nori, o jau at€jg pasipuoSia pagal

juosreles. ar prie sienos prisegti plakac4 su u2rasu ,,Sveikiname su gimtadieniu". Jei pasirinkote Sventes tem4, galite pagal j4 derinti

Sventes tem4.

-

- Vaiduokliq Sventei, m€lynq ir iali4 Povandeninei temai. Knygo.je rasite daug pasinlymq, kaip

spalvas; .juod4

dekoruoti patalpas, piniginei.

-

tikrai tinkamq savo skoniui ir

Jei patalpos nedideles, gali tekti iineiti kai kuriuos baldus, padaryti vietos Sokiams ar iaidimams. Negailekite balionq! Jie iymi Svent€s viet4, paprastai nebrangiai pakelia nuotaik4. Vaikams smagu Zaisti su

ir

balionais ar juos sprogdinti. Pasirupinkite balionq atsargomis, kad galetumet pakeisti susprogusius. Maii vaikai sprogus balionui gali prapliupti verkti. Nedelsdami iimeskite sprogusio baliono gabalelius - vaikai gali jais uispringti. Jei balionai jus erzina - pririikite juos labai aukltai ir padovanokite jau i5einantiems vaikams.

SvENerU TEMos rR MASKARADINIAI DRABUZIAI N

Vietoj viso maskaradinio kostiumo galima kiekvienam sveiiui paruoiri ko( nors su Sventes tema susijusi element4 - skrybelg ar kaukg, tarkim, vampyrr+ maltijas i5 juodo krepo popieriaus, fe.jq burtq lazdeles ar septinto.jo

EBUKITE PERDAUG pretenzingi rinkdamiesi

polrylio tem4, ypad .lei svediai turi ateiti vilkedami maskaradiniais drabuiiais - nepamirikite, kad ne visi moka .juos

MAISTAS IR GERIMAI PATIEKALAI PRIKLAUSO NUO Svent€s trukm€s ir laiko - ar.ji bus rengiama popiet, vaiiinant svedius tik tortu ir uikandZiais, ar bus patiekiami kariti patiekalai. Planuodami patiekalus ir g€rimus, pasiklauskite pakviestq vaikq tevq, ar jie nealergiiki kokiems nors produktams, o gal yra vegetarai. Tai ne tik mandagu, bet ir pades iivengti galimq nemalonumq. Yra vaikq, kurie suvalgg per daug saldumynq tampa agreslvus, o juk visi vaikai puikiai moka pasinaudoti situacija, toddl visai nebutina nulrauti smlus kalnais culraus. Galima rasti weikesng iieitl, paryzdZiui, vaiiinti razinomis ir dZiovintais vaisiais, ridutais (ryresnius nei penkeriq metq vaikus), o saldumynus ii cukraus palailq'ti lventes pabaigai - patiekti juos kanu su tortu ar paruoiti laukne$elius kiekvienam svediui. Jei iventg planuojate rengti ne namuose (paqzdZiui, Pliuiiniq meikiukq idkyl4 parke), pasirinkite lengvai transportuo.jamus patiekalus. Pagalvokite, kaip reik€rq aweiti i parl<4 nesuthpus! didZiuli ledq tort4 ir kaip maist4 iilaikl.ti ialt4.


PLANUOJAME SVENTE

r; p Zaidimai turdtq r.ykti kiek galima toliau nuo vietos, kur valgoma. Jei skirsite valgymui tam tikr4 apibreZr4 laik4, o ne rengsite

a

f,e )a O

nenutrukstam4 valgymo ir iaidimq granding turdsite daugiau Iaiko ir jegq kitiems ivenr€s dalykams ir jums nereik€s laksqti pirmyn atgal, kad pripildytumdte lekites ir stiklines. Neabejokite, kad indai dui, o g€rimai liesis ant grindq; padaq.t4 newark4 suwarlrykite greitai ir linksmai. Nepamirikite, kad vaikai - tik imonds! Jei tokia newarka jus erzina - vaiiinkite vaikus lauke ar paralpoje, kur nera

kilimo, pavlzdiiui, verandoje.

Pasiruoikite daugiau gerimq, nei tikites, kad prireiks.

Nepamirikite, jog saldus gaivieji gerimai dar labiau troikina vaikus. Geriausia duoti namuose pagamintq vaisiq g€rimq, pieno kokteiliq ir gryno vandens - jie puikiai maliina troikuli, ir vaikams nepudia pilvq.

Zarornnel PARINKITE ZAIDIMUS pagal svediq amZiq ir gebejimus -.jei Zinote, kad kai kuriems vaikams sunkiau skaig.'ti ar ra31ti, venkite Zaidimq, reikalaujandiq birtent tokio mokdjimo. Kai kurie vaikai, lpad jaunesni, tiesiog nemoka rungtyniauti ar drovisi, tod€l parinkite bent du iaidimus, kur vaikams nereikdtq varZytis vienam su kitu. Komandiniai Zaidimai tinka ryresniems vaikams ir puikiai pralauiia ledus, jei vaikai vieni kirq nepaijsta, bet pasirlpinkite, kad i juos butq ltraukri visi vaikai. nepriklausomai nuo jq :umanumo ar populiarumo. (Bus geriau, jei komandas sudarysite jus, o ne vaikai.) Jei vaikq skaidius nelyginis, pasirnpinkite, kad visi paeiliui praleistq vien4 iaidimo dali. Turekite paruoit4 iaidimq s4rai4. Blkite lankstrls, - jei matote, kad per audring4 iaidim4 isisiaur€.jusius vaikus darosi sunku suvaldyti, siulykite ramesn!. Jei kuris nors Zaidimas vaikams ypad patiko, leiskite .j! iaisti kito

suplanuoto iaidimo s4skaita, Neleiskite Zaidimams uZsitgsri. Pakaks trijq ar keturiq iaidimq (dar du ar rris palikite atsargoje). Vienas iaidimas gali trukti apie deiimri minuditl.

DOVANOS, PRIZAI IR LAUKNESELIAI lS ANKSTO NUSPRESKITE,

ar organizuosite tokius Zaidimus, kur bus apdovanojamas kiekvienas vaikas, ar teiksite apdovanojimus pagal nuopelnus - ne visi jaunesni

vaikai tai supras ir negavg prizo gali labai nusiminti. Kiekvienoje iventeje btina benr vienas vaikas, kuriam niekaip nepasiseka k4 nors laimeri. Jei taip atsitinka, paZaiskite Zaidim4, kuriame nugaletojas priklauso nuo j[sq. Dovanos neturi br:ti brangios, ir idomiau, kai jos susietos su Sventes tema.

Laukne5elius galite paruoiti ir priei iventg. Atiduokite juos vaikams jau einant pro duris (kad nepamiritumete, maromoje vietoje prisekite sau priminim4). Puiki mintis kiekvienam svediui ideti po gabaleli gimtadienio rono jei

jo dar liko.

Pagaliau nepamirikite, kad ir geriausias planas negali numattti visq nerikdtumq, todel atsipalaiduokire. Jei busite

linksmi - svediai ims ii j[sq paqzdi. Jei linksmintis - bus linksma visiems!

esate

pasiruoig

PASTABOS DEL SAUGUMO PRIEMONIU NepamirSkite istraukti dantq krapstukq i5 p-atiekalq, duodamq jaunesniems nei penkeriq metq vaikams. NevaiSinkite jaunesniq nei penkeriq metq vaikq riesutais ir mazais saldumvnais. Budriai vadovaukite Zaidimams ir nedelsdami pasalinkite sprogusio baliono skutus.


VAIKU SVENTES

sarne4T

4MOS

FEjtos I

DEKoRActJos: viskas, kas spindi ir atrodo ,,rnagiikai': nrLo i:riiaruojaniiq folijos Zvaigidiiq anr k.r'rb,-io .renq iki 'ijq groro ,u b:,g.ru' popieriau. sienomis ir stebuklingomis musmiremis (pagalves su

balto ralLuoto audinio uivalkalais), ant kuriq gali susesti vaikai. Stalq uitieskire sena tiulio uiuolaida, 6 (J1r1pu. 'u1..kirs. p.'d.rbirlir. rr b:'oja 'cion '' ivaigidclcmis. r ToRrAs: ,,GraZioji ivaigid€".

r

PATTEKALAT: ,.Psichodclina feiq duona", ,,Feiq pyragaiiiai", ,,Fejtl burtq lazdeles", ,,Skrebuiiai su viitiena", ,.Ploklt:rinis su suriu ir kumpiu", ,,lvl usn ircs "

.

r GERtMAS: .,Persikq svajone". r Zarorntlt: .,Sudek iodj", ,,Estafctc

su

burtq

lazdele",,,Verinio lenktvnes",,,RoZiu vainikas".

r DovaNos:

fr.uLq rir'kineli,'. Ind/"\ -/r ,\q

\'r'guLe,.id:bri'l

'.

rrrielr..ri, ,rr b izg..iiai'.

plastmasini:ri papuoialai.

KOSTNOS,4S I

DEKoRAclJos:

sienas

ir lubas galim:r paprroiti

irytin6iomis ivaigid€mis; jei biudieras ribotas, gelima padaryri juod4 kartoninj lang4, pro krr-i r.rrl ri .\n'rr o.a'" ,u (r ie.i.rniiorni,

?ra.3arr

:

tamsoje

atrL8,,r;.o

.3ver11r.

0

:

p

V]

p

6d

ivaigidemis. Calima sukurri kosminio laivo nuoraik4: t! pric jvailiq daiktq pritaisyri lcrrtoninius valdymo ^0 pultus, o stalq paversti didiiuoju valdl'mo pultu su U valdymo mlgtukais.

r ToBTAS:

r

,,Kosminis Iaivas". PATTE KALAT: ,,Menulio kreteriai",,,Marso

iJ

I'

sausainiukai".,,Calaktiniai diskai", ,,Kosmin€s bulves".,.Uoliniai pyragaiiiai", ,,NSO", ,,Meteorq ledq kugiai". r GERtMAS: .,Putojantis krareris". rZatotwlt, .Brl onq |lrni. . .Zieda. . ,,Muzikines planetos" (iaidiiama kaip

\lur 'Linc' 'rl,','1. . {. ,\ridru r V,rr,.1 . Ko,mir o la'ro v'llg mo rrrilbo." ,.ri.

rp p

.

t4

diiama kaip ,,Spurgq valgymo variybos").

r DovANos:

tamsoje (vietianiiq

,irr g'd2iq l.pdrrk"i. ko'riniai .urcny:i.

I

:

Aarc.sas


SVENe

s\o\ome

dvidesimt temg

l!

rEI\4OS

- tikrai rasite tinkama kiekvieno ir pomegiui

arnzrui

DINOZAUR,4I r

DEKoBActJos: erinrlis ulklrkire rudu popicriunri .rr drobe. prisp.rLrsliirc j,r .rkmcnrmrs

ri rr rr'

. .li .t .1.,

.i.rr

pakrbinlrire ialius ir ruclus Laspinus, ticsrus

rr

srLq:rbiniuonrs. ar krepo popicr iar* juosras.

\,r.

,,

,.t -,

.l t., ,, ,..,.

k.rrtoninenris..pirmrkiLeuis gclernis. I ToRTAS: ..I)inozrurrs Din.rs .

TPaTEKALA|:

-

...dr

1,.,.. t.ll..,

I \'.:.,.,i',

.

niai . ..Dinoznru lii.ruiini.Li . .,trlcsos kuhuliai'.

r Gratntls: ..Irrrc-rj.rntis Lrercris r Zetotti,tat: | . . r,.. . r. ; 'r .

"l

-.

..Nrrdrir'k Llinozaurr", ,.Anr lr.urto ir p.'lkljc' (zrir1:i.una k.rip..'\ni kr:rnro ir up€je ), ..K.rrir.r r LrlLrnint uolicna (leidii:rma knip

( -. t,.tr ] r r,,. .r \. .o ..o , .i .. \r r'..'r \

buhimis ).

,.Sudck

lipduli.ri

clinozaureis,

torlrius . r" i ,. i :rr '

r DovaNos; | sLr

,

'

.

'.

knlq.ls

,r,

:

epic

clinoz:rurrrs,

I

t tsr ryrrdrRmRi

PtTfAtAl r

DEKoRActJoS:

srL

F,

I

I

T............

nr.rtosi clen.lus

R tr,,

fl fi,

I

ar

fl,$

-

pir'.rrLr hir'.rs

ir jrrra. St.rlas ncuiriesrrs.

m.risr.x padctes anr mediniu pjrusrlnto l.'ntq

ir mcdiniu ltkliiLr. L.rulie lobiq

rlrr:..

il

1)arelpojc

iliurrinaroriais anr sienq. pro liuriuos

. .ll

seLe su

r l l",r'

mcdiiuose.

r ToRTAS: ,.l.obi| s1n'nh r PATIEKALAI: ..\levx kukuliri . .

.VyrLroLL

nis su deirr". ..Sario r rltelts '. ..f iratu r eiLlai".

I

GERIMAs:

.,NuodL1

nuoviras

rZatDt|ltAl: ., i.i

.

,r r

\'i.r

lcnktr ncs susiqlru,:1us nuqarouis', .,li.ri nunl.r rnrzilcr' (grojanros jrtrtir iu daincx).

\1.r. -. , Tr

s.rlo

(ZeicL2i.rma

I

k:rip ..Sirronrs salio

..Arrine krpironas

J.

.

r

d

DOVANos: iobiLr nrei!:ri su iokoledin€mis oroucronis. akiLL rei{iiei. pirrt.l

..

I \. , r' .r'.r. lr'ro

pilanrs.

l,i.


VAIKU SVENTES

PAPIUDtmys r

Jskirpk

Pakabinkite ialias palmes i! krepo popienaus,

Pvt^kvtu

2xliLr.. gehonu' ir melynu. baliorus: jrairiore vietose padekite pliuiiniq beidiioniq, glwaiiq

Pa>yme+a

DEKoRAcrJos: paplldimio skediai, pinti kreslai, lezlongai ir papludimio ranklluosdiai.

rr spalvotq papugrl. - surenkire iventg paplndimyje; jsitaisykite ieielyje, apsirupinkite

Jei yra galimyb€

nuo saules, priiiurekite vaikus, besimaud:niiu' ir 2aid2ianiiu, randenyje. r ToRTAs: ,,Saulute". sk€diais

r

Papladimio vrl sventel

PATTEKALAT: ,,Skrebuiiai su krevetemis",

,,Sald1ti bananq gabaliukai", ,,Saul€ pro de-

besis",,,Deirainiq valteles",,,Zele imogiukai papllidimyje", ir 'Kumpio ananasq ratukai". I GERtMAs: ,,Ananxq it grietineles gerimas". r ZATDTMAT: ,,Kar!ta bulv€", ,,Laiikininko atostogos",,,Paplndimyje ir jnroje" (iaidiiama L;ip . Anr kr:nLo i upeie'). ..Pragaro varrai". ,,Vitwes traukimas",,,Velliq lenkrynes", ,,Lapute ir laulys".

I

DovANos: palmiq lapq sijonai,

skrybeles

nuo saules, kremas nuo idegimo, tamsirs akiniai.

"""d;:;"j""'

Y ,r#;"&;

(d.+.) (laikas)

""";.",".""",""" \'telelo^ds)

sn regas r

DEKoRAcrJos: uiklokite baldus baltomis

pallodemis, sienas papuodkite baltais kaspinais ir balionais, prie lubq siulais pr i\zbinhire popieri' e,'eretele, l"snaige."l. sniegui priplelykite balto popieriaus arba naudokite balt4 konfeti, iauias gali bati

suglrmil r;. raudonas .elofanas. padera, kampe arba nenaudojamame iidinyje. r ToRTAS: ,,Pingviniukas Lolo".

r

PATTEKALAT

:,,Saldyti lokoladiniai

pyragaidiai",,,M€sos kukuliai",,,Kokosimar

Kuiaiitl

Lnt@l

ledai", ,,Pica", ,,Sniego senis".

I GERTMAS:,,Sokoladinis kokreilis". I Zltorunt: ,,Pasidaryk skrybelg", 'Muzikines skrybdies",,,Obuolio lupimo r,rriybo-'. . Sur,ell I<iikuiiai" (zaidziama kaip

.Tirrrnry' kiikuairi"). ..DrikLq

ieiky nes".

,,Sokoladinis iaidimas". YoATTNGA wIKLAt jei ivente r.yksta lauke 'nieguorq dien4. Taidimai :u sniegu gali rapri

p;grindine ios dalimi. Surenkire sniego.eniq lipdymo varil ba:. lenlryres,u roguremir.

mliius. DovANos: krygeles rpie iiem4. vilnone.

sniego

r

piritines ar kojines, liaures gyvlnai (iaisiiukai).

10

,..{


SvENe rU TEMos

Ateilc,

oo/ogrjos odzs

zoo r

DEKoRActJos: prisekite prie sienos didelius lakitus lyniojamojo popieriaus ir papraiykite vaikq nupieiti jvairius glwrlnus;

ant stalo pedekire lenrelF qu uzraiu..Prasome nelerti g1w[nq", ]vairiose kambario vietose padtki re pliu,ii niq,,verelrq: meiki nq. Zi rafq. liurr.l ir pan.; stiklines ir indai su g'virnq ar

d-iiungliq awaizdais.

r ToFTAs:

F

v

ar

,,Gudrusis liirtas". PATIEKALAT: ,,G1wiiinq formos tralkudiai", ,liirienos gabaleliai",,,Zebrq sumultiniai",

I

,,Kupranugariq kupros",,,Sokolado stirtos", ivairiq formq vaisiq lele saldainiai. r G ERr[,rAs: ,,Diiungliq sulrys".

Zelotlll:

,,Daryk kaip ai" (lvairiq gwunq desiai), ,,Varle, varle, ar galima pereiti tavo

}ybos", .,Jokrq nagq!". ..G1'vnn:i'. ATINGA wIIa-A: fi!fi\as ar animacinis

nuhas apie glwunus.

DovaNos:

d€liones ar lipdukai su glwunais, mali plastmasiniai ar pliuiiniai glwnneliai, knygos apie glwunus.

PERDUODAMA INFORMACI.]A

viii

rbborai

fa t6mniiiteriq

operatoriai prisistado

i

I

I; aobotal m rI KomPiuteniai r

"A

tur"ronas...-

DEKoFAcrJos: Keli4

!Sventes vietq

paiymekite ii kartono ilkirprais lrankiais; uitieskite stal4 aliuminio folija, apklijuokite ja sienas; lekites apkiijuokite apvaliais saldainiukais, kad atrodytrl lyg valdymo pultal.

r ToBTAs: ,,Robotas Robis". r VALGTAT: ,,Vaikiiki kukurtzq

paploteliai",

,,Kukurizq burbuol€s su sviestu", ,,Bulvrq lazdeles",,,Galaktiniai diskai",,,Traikus lokoladiniai pyragaidiai",,,Karameles ir dribsniq gabaliukai".

r r

GERIMAS: ,,Variklio tepa1as". ZATDTMAT: ..Daryk kaip a: , ..Lenkryner trimis kojomis", ,,Ko truksta?" (iaidiiama kaip,,Daiktq ielkyn€s"),,,Pieiimas uiriitomis alimis". ..Muzikiniai skaiiiai . ..laslapringa' siuntinys". I DovANos: plastmasiniai iaisliniai mobilieji Lelefonai. zaisiiniai robor;i be. lrankiai, maii kompiuteriniai iaidimai.


VAIKU SVENTES

vaiduoKlau Szexte r DEKoRAcUos: sienas ir stal4 uidenkite juodu audiniu, ji papuoikite ivieiiandiu tinklu; priremdykite dviesas ir uidenkite langus

oraniiniu arba ialiu celofaru; prie

lubq prikabin€kite juodq balionq, plastma.iniq vorq ir iikinosparniq, anr sralo pastatykite didiiulius iibintus ii moliugq su iipjautomis akimis ir burna, uideLite juodas ivakes; naudokite juodus indus

r ToBTAS:

r

ir sereteles.

,,Molingo iibintas".

PATTEKALAT:,,Sikinosparniq sparneliai",

veideliai",,,Pelekaurai",,,Ledq kngiai",,,Kraujuojentys piriteliai", ,,Baisus

,,Trailkyk ir treikink", ,,Kraujo vonios". GERtMAt: ,,Raganos viralas".

I r

ZatDtMAt: ,"Alla vi5ta", ,,Katilas sprogol",,,Muzikin€ tamsa",,"Atsp€k nematydamas",,,Lenkrynes su iluota",

,Sok per iluot4", ,,Muzikinis iibintas". YeAnNGA wlroAt pasakoti vaiduoklilkas istorijas.

r

DovANos: plastmasiniai vampyrq

danrys, magiikq

triukq priemones, kortq

kalad€s, raganq kaukis.

arabrJos ndKtys r DEKoBAcrJos: Iineikite i! kambario b.rldus. o anr grindq patieskire..'kraidanrl

kilim4"; ant jo padekite daug pagalv€liq, uidenkite margu audiniu ar Lad atrodyrq lyg palapine: mais14 patiekite ant iemo stalelio. r ToRTAS: ,,Skraidantis kilimas". I PaTtEKALAt: ,,Bananq, rieiutq ir datuliq pirireliai",,,Kupranugario kupros", ,,Zvaigidetos nakties traikudiai", sienas

.k;romi..

,,Maiosios picos".

r GERtMAt: ,,Gaivus vejelis". r ZAtDtMAt :'Muzikinis sLraidantis kilimas",,,Muzikines pagalvel€s" (iaidiiama kaip,,Muzikin€s kedes"),,,Stebuklingas zibintar". ..Dierai ir deivc.'. ..Aj paklausiau diin4",,,Prisek kupranugariui uodeg4". Y?ATINGA ,EIIn"t: Pasakoti istorijas ii ,,Tukstandio ir vienos nakties". Plastmasiniai papuoialai, egzotisko' kak|juowi. ir skarele'. pypkes burbulams pusti.

r DovANos:

12


<\/trNa I TF-Nrne

SKYLA

ffdB1xr0/e

I

KVt ECl0 SAV0 ive ilrr'!

E

DEKoRActJoS: p.r'irinrire rrr.ii.1 ri.tclg

lirl||) r :ltr.l rrrl n riie irrr:r. :.no .oJt E IORTAS. ,/ ]L \ ts VALGrar f .,t,"t.,; . ..f .,,.ri I

..)\ L)qu[Lr |r:r]iiL.r! . .\Luii) riLirLrli,ri . ..\ :li,u L.rubr:r:Lir:'

e GEnrntl,s; \krLv,{z

0a1a,..... laikas,

, Zo,ott.rnr: .. irsl u.

..1)rilirLr

Adresas,,

a aaa aaa aao a a a A c a a

d

L:r.Lrrr.L

l.rp

1ll.cri,-

21.'i. j:rn,)

f\.r.lL.oL

t'P.1al'\'G.\ \'tt1(tA:

E

.

r

'iir:rrn

.

rrr|.rrnir ilC:s p0

DovaNos: :.,i,lini,:i i:ri..irt. 'i]il.r

rrr.rir.li.:

pl.r':ur.r.ini.r lri'Lrrar.r:. r,r1-.:lLL L i LlrL.slr:r: q,rn,hri.

g.:Lrtir^1.. rinLl.

H'fi'P[ffi9 DEticRAc..os.

cu

Adts

n*"

trrrr?

\ LrJsrrIr, rr.rL.Llio b.r],u(iii.rls. l).irri(, 11.r,irii.:.r, r, (.r t,.rrlcr l,,rrLrrr.ris: \LlrorL.rir\,1:.rronrir. p:rtrli. sri*iLrr.r

g.ruL,iir.. jf c,. zolirr,i.nrbilrir. :r:,r q.:sfrli. i.:i. ..r iri'. irl,.Lriri,r:., r.:rleli.Li. iir li,r,l,.:n;l rj'.

rr,rrsirrr,ri: .rLrJinni. r ToRTAs: ..L,tliLr c.rli,r . tr FATIEKALAT: . Iri:r . ..Tr.r!Lur sLri:olrJiri,ri t .rL ..r

sa$40

,7

d. ! ginrta6ienio

$ventp.I Laikas

4rfr.e.sas

::irl.rl.rs . ..i\ici.Lrd.l:n,. li,

Lr

duLru.r'...lLrn.,r

rorios i.rL,,,..i'.. 1.:LL JLLrrLl,:s t...l.,unrprLr l li.rLLiirri.: r lr iorll:' o GeRtMns: ..Ll.rr,r rr ir iLrgLrrlr koliLr:1is .

.

.

ZAlDllVAi: !lrrbrlr ir L.LL,:r;rrorr.: r:i|:L rf,r.ur:,rr ..ll.rurirrrrn,r' ...\osis

ri,'sLu\Lr J.7Lt:i tr,

rsLL

.

t't'),.Jc.i

iJ.UiI i: i- nii rl.rLLLu,. J.r7r rl r eiLLu, grliLL 'r L. i r. r. nlrlLr pi.l,ini,ris r! DovANos : c1'rir.Lr 1r1.,,i. nilor,t.n ilcLlri. ,:r.Ll.s. .

rr

l.rlLL l:yJcLrs


VAIKU SVENTES

p/iusi nitl mesKucrry ISKVZA r

DEKoRActJos : pasirinktame gamtos kampelyje prisodinkite daug pliuliniq meikudiq; maist4 iiddliokite ant iikylai skirto kilimilio ar popierines stalties€s su ranka nupieitais letenq pedsakais; prie mediiq

priraiiiokire balionq.

r ToRTAs: ,,Meikiukas

I

Rudis".

PATTEKALAT: ,,Kuginiai

pfagaidiai

su

iokoladu ir metomis", ,,Pliuiinio meikiuko pyragaidiai",,,Saldiios bandel€s su bananais",

,,Vyniotinis su de3ra".

r GEBTMAS: ,,Mu sultys". r Zltotttrnt: ,,Lenkrynes su pliuiiniais mejkiukais", ..Muzikinis iiuprukas" (su pliuiiniais meikiutais),,,Perduok siuntin!", ,,Iermeris vaikito po sl€nl".

I

DovaNos:

maTi pal<abinami

pliuiiniai

meikiukai, lipdukai su meikiukais, knygos rpie mesUuLus. pie(tukai. trinrukai ir u2.raiq knygutes su melkutiais.

K,qldnos r

DEKoRActJos: papuoikite oamo latakus, duris ir langus amalu ir bugieniu, tikru arba dirbtiniu, papuoikite Kalidq eglutg, lstriZai langq pakabinkite raudonus kaspinus. I ToRTAS: ,,Ka1edq saldainis". I PATTEKALAT :,,Baltosios Kal€dos", ,,Skrebudiai su krevetimis",

,,Vitraiiniai sausainiai",,,Vyniotinis su de!ra",,,Delreliq saldainiai".

r

I

GERTMAS: ,,Rudolfo punsas". ZAtDtMAt: Sarados, ,,Dovanq

ieikynds",,,Papuoik eglutg",,,ligriebk obuoli",,,Perduok siuntini",,,Kaledq Senis sako" (iaidiiama kaip ,,Simonas sako"). YPATTNGA

wrraa: giedoti Kaltdq

giesmes.

r

DovANos: Kal€dq eglut€s papuoialai, maios Kel€dq eglutis dovaneles.


svENe ru TEllos

ravkin al YAKATlA r

DEKoRActJos: jei Slente rr ksn

arsisesri peruoil<ite

nanucxe

larLkc

tikro iicno qlebius.

Jc

p.rpuo!liirepar:1fuasalliliu

r .1.'r...ri

.i'r

r.. :,i.

L

rLoi ., h..i

sp:rh,otornls skLrclinr is. ..inrl.-niikris' prries:rleis il sienq pepuoielais. haroliukq

ltriniais, moliniris indais ir plunksnq k"r'r 'orrr ,: j (. r o r.rr .. d i,r E. i,- p

.,,

,:

fbl'tus .rr padanri keliont5 \'e7in1usr papuoil<ite sicnas li.rrroniniais kektLrs:ris;

L:rnrbalio vidun jc ealime p.rst:rtyti niLlil<r

indeniiL.l vigvem,r.

r ToRTAS: ,.l cLsrso beres r PATtEKALAt: ..Kuhurirzq avolieclo hrcmu

.

rraii<Lriiai su

', ,.\'riki!ki kuliurirzLr

paplottliai'. ..Kuhurirzq

bLrlbrLolcs su

sr.icsnr". .,Bulvir1 g:rbrleii:Li'.,,f)eir.riniar su

pupclcrris , ,.Sokolado ir niniq volei". GERI[,lAS: ,,K:rkrLrsq sulrls .

r

rZarDrfi,rar:

..,'J.g. ...K

.bI r:r Iri. ,-rr r,. h l, , r.' "...^or

,i

(2rid2ianr:r kaip ..Tirt.rntls kiikuii.ri'J.

Yrttt,,t,s

ttrt,tt: .'.r,r.1.' |,.r,Ji.ii

iokiei, r'eidq dailmas ,,hero' rpaLvomis.

r DovANos: plastmasiniLr k:Lubojq ir rderr ' (i :,. ., i . i,i.J . (. ,r\.,i . [rotaqri.

AIEIX

t

PaNkx! VAKARdLIS

?ANI(q

vAxAnE4 Doto

r

DEKoRAcrJos: pric balLlq ir langq )ioeeliais plisel<ire juodq rudeLl4, ptkabinliire phkams su penku srili.rus muzilos

r r

qr

upimis.

ToFTAS: ,,1'anko PATTEKALAT:

'. .r.rir a

,.lanLiili veideliai

.

..Kreujuojann's pirircliai , ,.Soholado ir

Loikos

r.r'iniq lor:ri . ,.\'r-nioritris su dein", ,.Mriosios picos",,,l(umpio ir sLrrio

ririneliai'.

fi{rosos

r G ERt[,1as: ..Ko]os |or:rs'. I ZAtDt[r]At: muzikiniai i.ritlinrai

(paqa1

pankiih:r muzik:r), ..\'in cr rreulilnres', ,.Balionq mniis", ,,1)risck iiuLl<ei uodegl', .,Nirrusis Sidr sako" (Teidiiama kaip .,Sinonas seko').

Talefonos

r

DovANos: hiLinos tamiruotts, rrirlo

dai.ri, pur!kirmieji daiai pleuk.rms, dideli plastmasini:ri iicdai ir .rrLskerai.


VAIKU SVENTES

s/oRtas I

DEKoRActJos: plakarai .u

garsiau:i.ris

sportininkais, sportines kepuraites, gaireles, sporriniai ffofejai, diplomai ir pan. Stal? uiklokite laikraidio sporto puslapiais.

r ToRTAS: ,,Begantis batas". r VALGtAt: ,,Sokoladu aplieti ledq gabaleliai",,,Karamel€s ir dribsnill

gabaliukai", ,,M€sos kukuliai", ,,Kumpio rr

kiauiiniq ryniotinis",,,Kukurizq burbuoles su wiestu".

t GEBtMAs: ,,Citrinrl gerimas". I Zntotunt: ,,A.ukitos kliurys", ,,Rieduiys su pupq maileliu", ,,Per

viriq ir pro apaii4",

,,Klausimynas",,,Kiauiinio neiimo iaukite lenktyn€s",,,Virv€s traukimas",,,Smugiuok balion4",,,Perduok apelsin4". r DovANos: teniso kamuoliukai, iaisliniai golfo lazdq rinkiniai, kegliai, lipdukai su -^^-.:-:-l-.. ^-,^:-I^i" Jyur rrIU LNtl cLtaL.u4J.

cirkns r

DEKoRAcrJos: ant jvairiq spalvq balionq

nupieikite klounq veidus ir pakabinkite palubeje; nuo Lenlrinio lubq taiko. pag,zdziui. ivierluvo, j visas puses iltempkite spalvotus kaspinus, kad ptimintq cirko palaping; ant lventinio stalo paZerkite spalvotq konfeti, serpantinq, lvilpukq ir balioneliq.

t ToRTAs: ,,Klounas Kukis". r PATTEKALAT :,,Klounq veideliai", ..1

raikutiai su ryiniomi."...Karameles ir

spragintq kukur'1zq kamuoliukai",

,,Deireliq saldainiai".

r GEFtMAs: ,,Putojantis mango gerimas". I ZAtDtMAt: ,,5okinek ir spragink", ,,Smugiuok balion4",,,Snypidianrys balionai",,,Suoliukai su balionais",,,Sokoladinis iaidimas",,,Besijuokianti nosine", ,,Lenktynes su maiiais", ,,Pieiimas

uiriltomis akimis",,,Zviek, kiaulye, iviek!", ,,Daryk kaip ai". YeATINGA wIKLA: profesionalaus klouno ar mago apsilankymas, arba vaikai gali sukuni savo cirL4,

kur kiekvienas atliks kokj nors numeri. klouno kauk€s arba juokingi perukai, knygos apie cirk4. mrgiikq rriukq rinkiniai. iaisliukai su klounais.

r DovANos:


SvENe rU TEMos

DISKO I

DEKoRActJos: isukite spalvotas Iemputes, pakabinkite eglutes lempudiq girliandas, ant sienq prisekite plakatus su disko grupiq ir dainininkq awaizdais, visur primetykite senq plokiteliq.

I ToFTAs:,,Garsintuvas". r PATTEKALAT: ,,Sokolado

ir migdolq saldainiai",,,Pica",,,,{merikietilki deirainiai". I GERtMAs: ,,Pieno koLteilis su salyklu".

I

Zltotttlt:,,Paslaptingas siuntinys",

,,Sarkos patarikos",,,5okoladinis iaidimas",,,Spurgq valgymo varZybos",

,,Klausimynas".

I

DovANos: klijuojamieji nagai, ddai, pigus dideli

blizgesys, veido

auskarai, tamsus akiniai.

PO AANde,nriU r

DEKoRAcuos: papuoikite sienas arba plot4 aplink stal4 spalvotomis kartonindmis iuvimis ir kitais jurq glwrlnais; baseine galite plukdlti plastmasinius ir guminius

jrlrq g;,wunus; ant skalbiniq viw€s pakabinkite iydrq ir ialiq kaspinq; naudokite l€kites, puodelius ir serveteles su

iuvq pieSiniais.

r ToRTAs: ,,Linksmoji iuvele".

r

PaTtEKALAt: ,,liokitainis su siriu ir

,.,r-uvres gaDererlar , ,.uerDelrmo ratai",,,Paskendg povandeniniai laivai", raSISa

,,Zvejo sumuitiniai",,,Margaspalviai tralk[s gabaldliai",,,DeSrainiq valteles".

I

GEFTMAS: ,,Vaisiq punias".

r Zltottltlt:

,,Iigriebk obuoli", ,,Vandens

ne(imo var2ybos . ,.Zvejojimo

varibos'

,,Skraidandios iur'ys",,,Krokodilq lenkrynes", ,,Ant kranto ir up€je", ,,Sardines", ..Pone Jirrq pabaisr. kiek

valandq? {)ai-

diiama kaip ,,Pone Vilke, kiek valandq?") Yrenwe,a wuta: pusti muilo burbulu:. vandens mrllis, iaidimai baseine. r DovANos: plaukiojimo akiniai, plaukiojanrys iaislai, iuvq fornq KemPrnes.

17


VAIKU SVENTES

ton\ry SVIESTINES TESLOS TORTO PAGRINDAS Ruolimo trabmi:20 minftig. K4imo

GLAJUS

nwhtl: 35-40 minutiq.

Kiebis: vietas 23 cm skersmens apvalus arba 23 cm krairinis kvadratinis torro pagrindas (arba 28x18 cm sradiakampis torto pagrindas).

150 g sviesto r 3/4 puodelio cukraus pudtos a 3 kiauiinirl a I iaukitelio vanil€s esencijos r 1 ir 2/3 puodelio miltq r 1/3 puodelio pieno r kepimo milteliq.

1 fkaitinkite orkaitg iki 180" C. Iitepkite skard4 sviestu arba alieiumi. Pagrind4 ir Sonus i3kJokite kepimo popieriumi, 2 Sviest4 ir culcq sukite, kol gausite puri4 vientis4 masg. Atsargiai sud€kire kiauiinius, kruopidiai iisukite. lpilkite esencij4, visk4 gerai ilmailykire. 3 Saukitu po truputi berkite persijotus, su kepimo milteliais sumaiiltus miltus, pakaitom su pienu. Mailykite, kol garxite vientis4 mas€.

4 Saukiru sudekite

masg i paruoit4 skard4, iilyginkite paviriiq. Kepkite 35-40 minudiq arba tiek, kad i viduri ibestas medinis pagaliulas nebeapliptq teila. Palikite pyrag? skardoje 5 minutes, po to iiverskite ant groteliq atauiti.

PASTABA:

pareikms reilos kiekis gali

recePtAi

buti pakeistas pagal

turim4 skardos dydl. Pusantro kiekio teilos pakahs 20x30 cm skardai, Ii teilos likutiq iikepkite pyragelius.

Ruolimo nzbmi: 15 niwti1, Vbimo tahtnlr 5 minutes. /(r'e&s,. vienam tortui. 1

ir l/4 puodelio cukraus

r

3 kiauiiniq baltymq.

"

t;

{,

Tortas,,Klo*tas Kubis" 18

r

1/2 puodelio vandens

1 Nedideliame puode sumaiSykite cukrq su vandeniu. Nuolat maiiydami, pakaitinkite ant silpnos ugnies, kol miSinys uivirs ir iitirps visas cukrus. Nemaiiydami pavirinkire dar 5 minutes, neuZdengdami puodo. Svariame, sausame inde elektriniu plaktur,r: suplakite kiauiiniq balrymus iki stan&iq putq. 3 Plona srovele supilkite karit4 sirup4 | iSplaktus kiauiiniq balty-

2

mus nuolat mailydami, kol glajus pxidarys tiritas, Zvilgantis.

SVIESTINIS KREMAS Raolimo twktnd: l5 minutiq, Kiefi-s.' r,ienam tortui. 250 g sviesto r 1 ir 1/5 puodelio cukraus pudros (sijotos) r 2 3au}lteliq Silto pieno. 1 Nedideliame inde iki purumo iSsukite

2

suberkite cukrq ir supilkite pien4, sulite 5 minurcs arba PamaZr-r

tol, kol gausite masF.

Tofi ds Mo I i ugo

pudros

Zib intas

"

svresr4.


TORTU RECE PTA

l5 torto pasrindo,t

Itil,ili*aryti 1

valarda.

Kiebis: vienas 20 cm Lraitines .kvadratims tortas. 2 puodeliq tarkuotq rnor[g

r

l/2 puodelio razinq

be

r 2/3 puodelio smulkintq rie.Iutrl r I puodelio cuftraus pudrcs r 3 platrtq kiau5idq r 3i4 puoddio augalinio aliejaus r 2 puodeliq miltq r 2 Saukltelirl prierkoniq miSinio r 2 Saukiteliq malto imbiero r I Jau.kitelio malto cinamono r 1 Saukltelio sodos ar kepimo milteliq. kauliukq

1 lkaitinlite orkait9 iki 180" C. Iitepkire gili4 20 cm kra-itines kvadradng kepimo skard4 lydytu wiestu arba aliejumi; dugn4 iiklokite kepimo popieriumi. I dideli duben! suberkite morkas, razinas, rieiutus ir culrrl Ten pat supilkite plaktus kiauJinius ir aliejq. 2 Suberkite persijotus miltus, prieskonius ir sod4. IlmaiSykite

valardq laikyti vesioje, tamsioje vietoje. Nelaikykite laldltuve glajumi padengtrl tonq -jq paviriius taps lipnus, o glajus arsiskirs nuo tono pavirSiaus.

Formuodami tortus, naudokite tik medinius iesmelius ir nepamirskite jq istraukti, pries patiekdami tortus j stalq. Niekada nenaudokite dantq krapgtukq - jie gali lengvai pasimesti, o vaikai gali jais paspringti arba susiZeisti.

mediniu Iaukitu. masg suverskite i paruo5t4 skard4, iilyginkite paviriiq. Kepkite 1 valand4 arba tol, kol ismeigtas medinis pagaiiukas nebeaplips teila. Palikite skardoje 10 minudiq, paskui ilverskite ant groteliq aau3ti. PASTABA: jei norite, morkq torq galite naudoti kaip pakaita.l4 sviestines teilos torto pagrindui. Papuoiti ir lailg'd kaip sviestinds tellos tort4.

3 Gaut4

Tofias

Torta.

-G.dr

tis

lifitds"

tortq

PnSuel: glajq ir sviestines teilos torto pagrind4 reikia nudailti ir panaudoti ii kano (kol nepradeda stingti ir smegti). Padengq glajumi ir papuoit4 torq galima keleq

MORKU TORTAS Ruoiimo tntbmi: 30 nlr,:.ti/r4. I{e2ino *tbtart,

nuosrabig syenrhiq

I

.Sa*l*e'


VAIKU SVENTES

rEminiv

tOn\ry

TORTAMS GAMINTI

naudokite gatav4 sviestines teilos pagrind4, pertept4 jusq m€gstamu kemu ar uogiene. Jeigu jums reiLia p;ilgo gabalo. g.:lire panaudoti gatav4 pl ragg-9 niorinj. Reikiam4 torto forml lengvai gausite sud€liojg ii keliq maiesniq gabalq ir suwirting mediniais ielmeliais ar suklijavg kremu.

Aptepkite vis4 form4 glajumi ar sviestiniu kremu, kad nesimatytq sudurimq. Galite glajq daZyti pirkdniais maistiniais daiais arba vietoje jq naudoti vaisiq ir uogq sultis bei 3okolad4. Puolkite kontrastingq spalvq glazirra, maiais jvairiq formq sausain€liais,

Tortas ..c RAZIoJ I

Zv AlcZDE

ITIrl'rT]

ir cukruotais vaisiais. Parduotuv€se galima rasri ir specialiq, tortams puoiti skirtq spalvotq cukriniq uupin€liq bei karoliukq. Plaukus ir kutus lengvai padarysite i! spagediq, o akiq balrymus - ii zef'ro gabaleliq. spalvotais saldainiais, rieiutais

PATEIKIAIVIE SUMAZINTAS TORTU SCHEMAS. Padidinkite jas kopijavimo aparatu iki jums reikiamo dydiio arba persipieikite ant popieriaus lapo. Galite sugalvoti ir kitokiq tortql

I

KVADRATEL|S = 2 cm

Tortas..ROBOTAS ROBIS"

"

rttll

shemos

I|TTTTTT-

4lfTtllt-l

Tortas,LOBIl.l SKRYNIA'

Tortas ..SKRAl DANTIS Kl Ll lvlAS"

Tonas,,PlNGVlNUKAS LOLO'

Tortas,,ZALTYS"

20


TE

I\,I

IN

IU TORTU SCHEMOS

Tortas,,GELlp GALIA" Tortas.,TEKSASO BATAS"

I

ttltttll

I

Tortas

..1\4

ESKIU KAS RUDIS"

Tortas,,KALEDl,l SALDAI

N

lS"

TT

T'TTiT -T T -

Hll l ll

I fR-fTTT f

TTTTT

Tonas ,,PANKO GALVA"

Tonas,,BEGANTlS BATAS"

lllflr+4 t-r1{+ Tonas,,KLOUNAS KUKIS"

Tortas,,LINKSMOJI ZUVELE"

21


VAIKU SVENTES

DU: ZALTYS kekso

r

1 pakelio sviestinio kremo

26x8x4,5 cm ilgio 2 vyniotiniq o 1 apvalios banddes su diemu kepurei o I pakelio wiestinio kremo o raudong, mdlynq it juodq maistiniq daig r ivaitiq saldumynq.

r r ialio ',guninuko" Iieiuviui r

saldainiukq

"Smarties" juostelds burnai

karoliukq

VIENAS: KAREIVELIS

r

20 cm sketsmens liedinio r Sokolado glazuros r juodos saldymediio saldainio

26x8x4,5 cm ilgio vyniotinio Cia pateikiame parlzdiiq, kaip pagaminti tortus-skaiiius. Jei parduotuveje nerasite norimq maistiniq daiq - nenusiminkite, pritaikykite namuose esandius produltus, drqsiai fantazuokite.

^

Supjaustykite ryniotini, kaip parodlta schemoje apadioje. 1/4 glajaus palikite balq, likusi nudaiykite Sokoladu. Nutepkite ryniotini glajumi, kaip parodJta. Iivingiuokite balto glajaus juosteles, tarpus pabarsrykite culriniais karoliukais, papuoikite ..Smaries" saldainiukais arba kitaio.

Vyniotin! suddkite, kaip parodlta schemoje apadio.je. Ii ryniotinio iirklemis iikirpkile antpetius, rankogalius, diri4 ir ionus. Nutepkite ryniotini glajumi, pridâ&#x201A;Źjg maistiniq ddq, kaip parodyta. Batus nutepkite dvigubu glajaus sluolaniu, kad jie burq iSkilus. Sokolado gl^z[ra apibriZkire kontirus.

z

ry M

_utl

1>t;"-

cukriniq

ielâ&#x201A;Ź saldainiuko, perpiauto pusiau, akims.

I


TORTAI_SKAICIAI

TRYS: JURA 2O cm skersmens 2

KETURI: LELE

iiediniq pgagq

mdlynq ir rudq maistiniq dalq

r I kiekio glajaus r

r

spalvotq culcaus rutuliukq r jwq arftliulq, jdq ivaigtdii+, iur1 ir kiaulleliq formos saldumynq r Sokoladiniq rutuliukq r keptq makaronq (kriaukleliq) o ialio marmeladinio iiedo r iaislin€s valties su ma-lais matmeladiniais karoliuftais ir kitais smulkiais saldumltrais r pirato ir iaisliniq kareiv€liq, Supjaustykite pyragus, kaip parodl'ta schemoje apatioje. Glajq nudaiykite iydra spalva. UZtepkite, kaip parodlta. Suiiaulkite glajq, kad atsirastq bangos. Bangq viriiines papuolkite sidabriniais Laroliukais. Perpjaukite jurq arkliukus pusiau. lspauskite puseles i glajq. I marmeladini iiedl istarykite iaislinj kareiveli, kad atrody'tq lyg gelb€jimosi ratas. Pririikite ji prie valties ialiu raiiteliu. Pad€kite valtelg ant pyrago. ,A"ituonkojo iiuptuvus padarykite i3 spageiiq.

26x8x4,5 cm ilgio 3 pyrago juostq r I pakelio sviestinio kremo I raudonq, roiiniq ir rudq maistiniq daiq I keptq ilgq makaronq plaukams r -Smarties" saldainiuftq skruostams, aftims, nosiai

r

cu-kriniq karoliukg liemenei

I ialiq

saldainiukrl sagoms. Supjaustykite pyrago juosteles, kaip parodyra schemoje apatioje.

Truput! sviestinio kremo nudaiykite raudonai, truputj rudai. Apie 1/2 puodelio krerno palikite balt4, likusl nudaiykite roiine spalva.

Uitepkite krem4, kaip parodlu. Liemeng ir sijon4 apveskite plonu rudu kontiru. Sijon4 nudqduokite siauromis raudonomis juostelemis. Makaronus ismeikite I pyrag:1 kaip plaukus. Papuoikite saldainiais, kaip parodyta.


VAIKU SVENTES

PENKI: TRAUKINYS

SeSt: RtTpIENTTNTNKAS

20 cm skersmens torto pagtindo liedo o 26x8x4,5 cm torto pagrindo juostos r I 'qmiotinio su dlemu o 1 kiekio wiestinio kremo o raudonq ir geltonq maistiniq dalq o ivainq rniiq saldymedlio saldainiq r saldaininiq bananq r spalvotq spragintq kukuruzq r ,,Smarties" saldainiq r dideliq apvaliq iokolado sausainiq ratams o sald)'mediio saldainiq gabaleliq . cukiaus vatos garahs.

20 cm skersmens torto pagrindo liedo r 26x8x4,5 cm torto pagrindo juostos r I kiekio svie.stinio kremo r m6l;'nq'

Supjaustykite pyrag4, kaip parodlta schernoje apadioje. Nupilkite pusg puodelio sviestinio kremo, likusi4 dall nuda.fkite tirpintu Sokoladu. Maiiykite, kol gausite vientis4 masg. Pusg nupilto kremo nudaZykite raudonai, kit4 pusg - geltonai. Uitepkite krern4, kaip parodyta, Kabin4 nutepkite Sokoladiniu kremu. Pyrago dalis sujunhite saldymediio sa.ldainio gabaleliais. Papuoikite saldainiais, kaip parodyna.

geltonq ir $viesiai rudq maistiniq daiq r ,,Smarties" saldainiukq r ovaliniq Sokoladiniq saldainiukq batams r maiq juodq ielâ&#x201A;Ź saldainiukg ratukams ir a-kims r cukrinirl karoliuftg, Supjaustykite p1tag4, kaip parodl'ta schemoje apadioje. Nupilkite 1/3 puodelio kremo, likusiq dali nudaZykite melynai. Treddali - geltonai. Uitepkite krem4, kaip parodlta. IJ sddainiq padarykite rankas ir kojas.

nupilto kremo nudaiykite rudai, likusi4 dali Papuoikite saldainiais, kaip parodlta.


TORTAI-SKAIEIAI

SEPTYNI: PALME

ASTUONI: FEJA

26x8x4,5 cm ilgio 2 toro pagrindo juostq r I kiekio sviestinio kremo I maiq ir didelq saldaininiq bananq I laliq marmeladiniq lapq r melyng, idirl ir geltonq maistiniq dalq r laislinio pauft!&uko.

20 cm skersmens apvalus torto pagrindo

Supjaustykite pyrag4, kaip parodyta schemoje apadioje. Atskirkite 1/4 puodelio kremo ir nudaiykite mâ&#x201A;Źlynai. Likusi krem4 padalinkire pusiau. Vien4 pusg nudaiykire geltonai, kiq - ialiai. UZtepkite krem4, kaip parodl'ta. Papuoikite medl lapais ir bananais. Patupdykite jame paukJdiuk4. Nedidelg dali Iikusio

rutuliu\ r raudonrl apvatiq ield saldaini.Lg, perpiaut{ pusiau, akims I roiiniq Sirdies formos saldainiukq skruosams I saldainio baaano burnai I keptq ilgq makaronq plaukams r

gelrono kremo nudalykite tamsiau. Uitepkite ant mediio kamieno, kad susidaryq Zieves ispudis.

torto pagtindo liedo

I

20 cm skersmens

I I kiekio glajaus r nudong it roiiniq

(arba persiko spalvos) maistiniq daiq r i:lios, geltonos, dine,s ir baltos spalvos saldainiq r spalvoq cukdniq

kartonines

burq

lazdeles.

Supjausrykite pyragus, kaip parodl'ta schemoje apaiioje. Padalinkite gla.jq pusiau. Vien4 pusg nudaiykite raudonai, l/3 kitos puses puodelio palikire nedaiy't4. Likusi4 dali nudaiykite roiine arba persikq spalva. Uitepkite glajq, kaip parodlta. Nedidel! kiekj glajaus nudaZykite tarnsiau, juo apveskite veido ir ktrno kont[rus. Likusiu nedaZytu glajumi aptepkite veid4 ir ranLas.

r6iinio

PapuoSkite saldainiais, kaip parodl'ta,

rl z

25


VAIKU SVENTES

S/ENTWIAI PSrcHoDELrrue

rElg

Ruoiimo trubm6:10 minudiq. Kiebis: 8 riekiq baltos duonos

I

40 g sviesto

PaTle@gI I I

DUoNA

S IKS NOS PARN

porcijos.

smulkig spalvotrl

cuftriniq trupiniliq.

FEJU PYRAGATetAI

lazdeliq

api,e

35 pyragaiiius.

3409 pakelio wiestiniq py-agaiiiq teilos milteliq o 2 iaukJteli4 tarkuotos citrinos iieves o 2/3 puodufto sviesto o l/2 puoduko tirJto kremo o sidabriniq karoliuftq o 1/4 puodelio cukraus.

1 lkaitinkite orkaitg ik 180' C. I dvi kepimo skardas sud€kite pyragaifiq kepimo fotmeles. Pagaminkite pyragaidiq teil4, kaip nurodyta ant pakelio. lmaiSykite tarkuot4 citrinos iievelg. 2 J kiekvien4 formelF idekite po iaukit4 mases. Kepkite l5 minutiq. Atauiinkite ant groteiiq. 3 Pyragaiiiams atauius, nuo kiekvieno jq nupjaukite virlirnelg, awerdami ertmg. Perpjaukite viriun€les pusiau. I kiekvien4 pyragait! ld€kite po pusg iaukitelio sviesto, iisukto su citrinq sultimis. Iki stangrumo iisukite krem1 | kiellien4 pyragait! jdekite po iaukit4 kremo. ] kremo viriq kaip sparnus ]spauskite puseles. Papuoikite sidabriniais rutuliukars. Pabarswkite cukraus oudra.

virluneliq

pusg

FEJU BURTU LAZDELES

r I

Kiehis:

pagaminkite pyragaidius

i! lokoladiniq pyragaidiq teilos miheliq. ldarui sumaiiykite puodeiio plaktos grietineles ir 2 iaukitus skysto lokolado.

1 Aptepkite duon4 sviestu, apipjaustykite plut4. Kiekvienos riekis viduryje uid€kire sausainiq formelg. Jos vidurj apibarstykite plonu vienos rirlies papuoialq sluoksniu, aplink jq - kitos rulies papuoialq sluoksniu. 2 Nuimkite formelg; ivelniai ispauskite papuoialus i sviest4.

Raoiimo trabmi: 75 mrnuti1. Kepimo twbmi: 75 min\rti\+.

IO SPARNAI:

R olb.o trabmi:20 minutiq

ir viena valaada ialdyti. Kepimo trubtni: 1! minudiq vienq skard4. Kiebis: 1.0 lazd.eliq.

kapoto sviesto r 1/3 puodelio cuftraus pudros puodelio rnilt4 r I pakelio kepimo milteliq r I plakto kiauiinio r 200 g skysto juodojo iokolado r 10 spalvotq 9O g

r

spalvotq rutuliu.krl

1 | plaktuv4 sudekite sviest4, cukrq, miltus. Plakite apie 30 sekundiiq, arba kol mase pasidarys vientisa ir puri. Sudekite kiauiinj ir plakite dar 20 sekundiiq. Iiverskire ant miltais pabarsryto paviriiaus ir minkykite pusg minur€s. Uidenkite plevele ir taldykite 1 valand4. 2 Jkaidnkite orkairf iki 180'C. ISklokite dvi skardas kepimo popieriumi. ISkodiokite te!14 tarp dviejq kepimo popieriaus lakitq iki 3 mm storio. Zvaigid€s formos pjausryruvu iipjaukite i! teilos Zvaigzdeles. Sudeliokite jas ant paruoitq skardq ir kepkite 15 minudiq, arba kol taps aukso spalvos. Auiinkite ant skardq. T4 parj pakarrokire 'u Iiku'iomis re'los nuopjovomis.

3

Pusg sausainiq

apipilkite puse laukltelio iltirpinto lokolado,

pridekite lazdelg, paskui ant kiekvieno prispauskite po sausaini be lokolado. Palikite sustingti. Panardinkite kiekvienos burrq lazdeles


SVENTINIAI PATIEKALAI

lvair0s sa/dos

dziaugsmui

17

Prkantiski

uzkandziar

virJnng i skyst4 lokolad4, kad pasidengtrl abi pusis. Pabarstykite spalvorais ruruliuleis. Palikire ant kepimo popieriaus sustingri. Dar galima pripilti Sokolado i popierin! puoiimo maiieli ir iispausti ant sausainiq. Papuoikite karoliukais ir palikite sustingti. Galite pa,sinaudoti paruoJtais ivaigides formos sausainiais.

SKREBUEIAI SU VISTIENA R{ti;mo trt

bmd: lO minuti4. K4timo dwbml,. 15 minudiq.

Kieb*: 32 sLrehutiai.

I r

dideles sukapotos vi3iiuko krutineles

I I kiauiinio

1/2 Saukitelio citrirrirriq pipirq I 2 supjaustytrt ponl 40 g minklto sviesto I 8 tiekig baltos duonos.

.

1 Jkaitinkire orkaitt iki 180' C. Iiklokire dvi skardas aliuminio folija. Sud€kite viidiuk4, kiauiini, pipirus ir porus i plaktuv4. Plakite 30 sekundZiq, arba kol pasidarys vientisa mase. 2 Uitepkite ant duonos sviesto. Ant kitos pus€s uidekire viidiuko masg. Nupjaustykite pluras ir kiekvien4 riekg supjaustykite trikampiais, Kepkite ant skardq 15 minuiiq, arba kol paraus ir pabrinks.

SKREBUe lAl SU KREVETEMIS: ruoiti taip pat, tik vidtien4 pakeisti 375 g paruoitq krevediq. B haites ! deiing ,,Psichodclinz lijt! &brra", -Sikinas?arrrio ir ,,Fei| pyragdiii.n", ,,fQry bwt4 lazdclas'i .Sbctuiizi m t

.Sbrebuiiai su bereamis\ ,,ryagelri ,,Pyragiliai su n1ia

ir biila'.

r

s furpi"

b rrtriu",

-*ri\u rnaz\Du

puotautoirr

PYRAGELIAI SU KUMPIU IR SURIU Rloiino

trubmA: 30 nirLu{q, K4timo t*hnd.. 15 minudiq. Kiebis: apie 18 pyrageliq.

r 2 plonq gabal€liq smulkiai supjausqto lo'mFio r I maio smul[iai supjaustfto svoguto r l/2 puodelio grietines I I kiau"iinio r 1/2 Saukitelio lvelniq gatstyCiq I l/2 puodelio tarkuoto surio. 2 lakitq iSkoiiotos trapios teilos

1 lkairinkite orkair€ iki 180'C. ISrepkite dvi negilias bandeliq kepimo skarda: tirpinru wiesru arba aliejumi. 2 Patieskite te3l4 ant mihais pabarstlto paviriiaus. Ilpjaukite 7 cm skersmens skritu.liukus, sud€kite juos i kepimo skardq idubimus. Ant viriaus uidekite kapoto kumpio su svoginu. I nedideli ind4 sudekite grieting, kiauiini ir garsrydias. Iiplakite iki vientisos masis. Ant kiekvieno teilos gabal€lio uipilkire po

iaukiteli miiinio. Uibarstykite tarkuoto sirrio. Kepkite 15 minuiiq, arba kol paruduos ir taps traikis. Patiekite liltus.

PYRAGELIAI SU LASISA lR SURIU:

ruoSti raip pat,

rik paLeisti kump! 1/3 puodelio konservuotq laliios gabaleliq.


UOLETASIS KELIAS Ruo{imo

tubnd

10 minudiq. Kepimo

nabnd 5 miirlutis.

Kiebis: mazdaug 36 gabaliliai.

l/4 puodelio

kokoso droilig r 100 g baltq zefrrq r 100 g r 1/2 puodelio ivairiq rieSutq r 1/4 puodelio culruotq rydniq, perpjautq pusiau, arba diiovintq vaisiq r 375 g juodoio Sokolado.

roiiniq zeSrq

1 Negilios 28x18 cm pyrago lormos dugn4 ir kralrus iiklokite folija. Pusg turimo ltokoso droliiq kiekio iibarsrykite ant paruoiros skardos dugno. 2 Perpjaukite zefyrus per pusg ir sudeliokite ant kepimo skardos kaitaliodami spalvts ir palikdami tarp jq nedidelius tarpus. Tarp jq ir pytago formos pakraiiiuose ilbarsrykite likusias kokoso

rieiuto droiles, rielutus ir lyinias. 3 Sudekite iokolad4 ! vidutinio dydiio karldiui atsparq ind4. Panardinkite ji j puod4 su verdaniiu vandeniu, letai mailykite, kol iokoladas ilrirps. Truput! atauiinkite. Lygirr sluoksniu uipilkite anr zef rq. Kai 'usring.. rirri- peiliu gabalel'ai'. 'upjru'ry]<ire

uRVtNtu

zvot!ttt vEzDAl

Ruoiimo trubtni: l0 minuiiq ir 4 vaiandos ialdyti. Gaminimo mhmi: 5 rninrtis. Kiebis:9 gabaleliai

Kiekvien4 banano gabalelj po vien4 panardinkite j lokolado nasg. Nuvarvinkite iokolado pertekliq. Pavoliokire iokoladu

3

padengtus banAno gabalelius srnulkintuose rieiutuose. Sudekite ant paruolto padeklo. Saldykite, kol lokoladas sukietes, tuomet

suryniokite j pl€velg ir padekite I ialdikli maiiausiai 2 valandoms. Patiekite

ii

karto.

PELKIU DUMBLAS Rao;imo tntbmi: 20 minutiq ir 2 valandos ialdyti. Klefr'sr 8 asmenims. 150 g iuodoio Sokolado gabaleti+ . 4 kiaudiniq tryniai, atskirti nuo baltymo o 2 Jauftitq cukraus pudros . I Saukitelio tarkuotos apelsino iievelis o l/3 puodelio gri€tiniles o 1 Saukitelio ielatinos . I Saul<ito apelsinq suldiq o spalvotq cukrinig trupineliq puoiimui.

1 Sudekite iokolad4 !nedidelj karidiui atsparq duben€lj. Paoardinkite jj j puod4 su vefdaniiu vandeniu, mailykire, ko1 lokoladas iltirps ir pasidarys vientisa mxe. Truput! ataulinkite.

2 Elektriniu plakruvu ilsukite kiauiiniq trynius, cukrq ir tarkuotl

3 dideliq banalq, nuluptq ir supjaustltq i 3 dalis r mediniq menteliq, perpjautq pusiau r 12J g juodojo iokolado gabal€liq I 20 g baltq augalini4 riebalq, dedamq i teil4 trapumui suteikti 1/2 puodelio smulkintq riedutq.

Zievelg dideliame dubenyje. Sukite 5 minutes, arba

1 Iiklokire 32x28 cm kepimo skard4 folija. Atsargiai ikilkire po pusg rrredines menteles i kiekvien4 baneno gabaleli. Padekite anr paruoito pad€klo ir laldykite ialdiklyje 2 valandas, arba kol

Panardinkite dubenj i karlt4 vandeni, mailykite, kol iitirps ielatina. SupilL;te j skolado -nijrni .r 'ukire. kol g;u.ire v:enrisq na,9.

^

sukietes.

2 Sokolad4 ir riebalus sudekite j mai4 karidiui

atsparq ind4. Panardinkite jj ! puod4 su verdaniiu vandeniu (mailykite, kol iokoladas iltirps ir gausite vientis4 masg).

2A

kol gausite

tiritq vientis4 masg. Supilkite grietinelg ir iltirpint4 lokolad4, iisukite.

3 Nedideliame duben€lyje ielatin4 uipilkite Saukitu apelsinq suliiq.

4 Nedideliame dubenyje iki srangrumo iiplakite kiauiiniq baltymus. Sukreskite i iokolado masg. Metaliniu laukitu gerai ilmaiiykite. Pad€kire j laldytuvq 2 valandoms, arba kol sukiet€s. Pabarstykite spalvotais cukriniais rrupin€liais. Galima patiekti su

!okoledo lazdelemis.


=\

Ii baires i deiing: ,,Uoldtasis helias", ,Utini4 lmoni4 aizdai" .Saldyti banano gabaliuhai",,, Pelhi4 dumblas',,,Maiiej i misnhiai",,, Dinazaaln hiauiiniai',,Maos hulzuliai".

ir

DTNOZAURU KrAUstNlAl Rtrolimo truhmi:30 minuiiq. .K-le[r. 40 kiauliniq.

I

MAZIEJI MESAINIAI ktoihno trubmi: 30 minttiq. Kepimo tubm6:

1A

ninuiity.

,trirzAlsr 10 mesainiq.

500 g rnaltos jautienos

puodelio smulkiai sup.iaustlr+ diiovintq abrikosq puodelio kokoso droilirl r 1/2 puodelio saldaus kondensuoto pieno r papildomai kokoso droiliq.

r

1

'l

.

maio smulkiai supjausg.to svoguno I I 3au}itelio smulkiai supjausqtq petraioliq I I plakto kiauiinio r 1 daukdtelio pornidorq pada,io I 1/2 Saukitelio prieskoniq mdsai r 2 Saukitq aliejaus r 10 maiq bandeliq, perpjautq pusiau r 2 puodeliq smulkiai supjaustytq salotq I 2 maiq pomidorq, supjausg.t+ plonais grieiin€liais I 5 grieiin€liq konservuot+ anall.rs+, nuspaustq ir perpjautq pusiau I I0 gabal€liq sirio r pomidorq ar keptos mesos 1

p^daio.

I dubenj sudekite abrikosus, kohoso droZles ir kondensuot4 picn4, visk4 gerai sun:riilkite. 2 li 2 iaukireliLt miiinio sulorrnuokite ncdidelj Lutuliuk4r taip suformuokite rutuliukus ii visos mas€s. Pavoliokite ruruliukus

Lnl,*.' dro; i,e.

Ir k,lir, i"lJ'

Jve.

io\.ri..i.

u\.

MESOS KUKULIAI Raolimo truhmi: 15 minuiiq. Kepimo truhmi: l0 minrrtiq. trireAr'sr maidaug 25

kukuliai.

Sudekitc maltq nes4, svogan4, pe.raioles, iaukit4 pomidonl padaTo ir prieskonius ididel! dubenl. Rankomis gerai iiminky.kitc.

375 g maltos jautienos a I mario srnulkiai supjausq.to svogrlno r. 1/2 puodelio minkitq duonos trupiniq r I Saukito pomidorq pastos r prieskoniq r I plakto kiauiinio r 2 iaukitq alie.jaus.

dugnu. Kepkite paplotelius po 5 minrLres kiekvienq pusg, arba kol eer-ai paruduos. Nukelkite il nuvarvinkite ant popieriniq sen,etcliq.

1 NIaltE m€s4, svogunus, duonos trupinius, pomidorq pastq, prieskonius ir kiauiinius sud€kire i dideli dubenj. GcLai iirninkykite. SuformuoLite nedidclius rutuliukus.

3 P.d.kite po mesos paplotclj ant

2 Dideleje kcptu€e pakairinktc aliejq. Sud€kite LuLuiius ir apie

'|

lladalinkite rnasg j 10 daliLr. Suformuokite rpvalius paplotelirLs. 2 Art vidrLrincs ugnies paLaitinkite alicjq dideleje keptuveje storu

aparin€s bandclcs dalies. Anr jo uideLire sdotq, pomidoro grieiineliq, ananaso ir st:rio gabalelius. Uipilkitc padaio ir uidenkite r.iriutine bandeles dalimi. larieLite

nedelsdami.

ninuiiq

10

kol kukuliai iikeps ir llgiei parudrros) Lcpkite anr vi, dutines ugnies, dainai paklawdami kepmvg. Nuvan'inkite anr popicriniq sen-er€liq. P:rtiekitc kalStus arba iJus, su pomidorq padlu. (:Lrba

29


VAIKU SVENTES

VYNIOTINIS SU DESRA

SURIO VALTELES

Raoiimo tn&m6: 35 rninris. I{epimo truhmi:25 rninuts. I{iebis: 48 gabalili . I daukito aliejaus I I smulkiai supjausgto svogllno r 500 g maltos mâ&#x201A;Źsos deiroms | 1 puodelio Svieiiq baltos duonos trupiniq r 2 lauk3tq pomidorq pada.io r I plakto kiauiinio r 3 lakitq paruoitos iskotiotos sluoksniuotos teilos r kiauiinio arba iiek tiek pieno, 1 lkaitinkire orkaitg iki 210'C (190'C, jei orkaite dujine).

tr bmi: 25 minvtas. KE);mo b.abmi: l0 minuti4. Kiebis: )l yakelis. 40 g sviesto r I JauLito miltq 1/2 puodelio pieno r 1/4 puodelio tarkuoto surio ^r r 1/4 SauLjtelio viitienos

Parepkite riebalais kepimo skard4. 2 Kepruvejc pakaitinkite aliejq; sudekite supjausryt:1 svogun4, kcpkite, kol taps skaidrus ir minkitas. I dubcnj sudekite svognn4, malt4 mes4, duonos trupinius. pomidorq padai4 ir kiau!ini. 3 Padtkice rellos lak!rus anr nikais pabarsryros ientos ir hotizontali:ri perpjaukire ltris dalis. trlesos mi3inj padalinkitc I ieiias lygias dalis ir laukiru sudekite ant kiekvienos reilos juostos, iiilgai ilgosios kraitines. Suvyniokire liigE ritinl. Patepkire plaLtu kiauliniu ar pienu. Supjatsqvkite 4 cm ilgio gabalais ir sudeLirc ant paruoltos skardos.

I minurg kaitinkire anr maios ugnies. Plona slovele supilkite picn4, ruol:rr maiiydami. Kairinkite ant vidurincs ugnies 5 minures, arba kol miiinys uivirs ir sotirites. Pavirkite dar 1 rrrinLltf, nuhelkitc nuo ugnics. Suberkirc suli, sultinio miltelius,

4 Kepkire

10 minuiirl; sumalinkire orkaites temperatur4 iki 180"C ir kepkire dar 15 minuiiq, kol bandelts raps aulro spalvos. Pariekire su pomidorq pad:riu.

Pnstlea: vyniotini su dclra g:rlima laikvti !aldiklvje iki 2 savaiiiq. Atiildyti ir 30 minutiq pakairinti t80"C orkaitejc.

Raoiimo

sultinio milteli+

I30 g konserrrrotq kulurizq

^ teilos krep3eliq 24 sluoksniuotos perlauitq pusiau.

r

r

r

prieskoniq

24 suriq lazdeliq,

1 Vidutinio dvdiio kepruveje iltirpinkite sviest4, sudckite milrus. N4aiiydami

kukurirzus ir prieskonius. 2 | kickvien4 hrepiclj sudekite po 3 iaukitclius milinio. fsmeikire 'uri.r. Ludele. kr p i lru,. lar',\:re irlr. .

IVIENULIO KRATERIAI: vAltcles be irklq klateriais" kosminesivcntespatiekalu.

eali tapti,,Menulio

PTRATU VEtDELtAI Raolimo n'ubmd: l5 minuiiq. K/e[r'sr 30 sausainiq. 2 puodeliq cukraus o 1-2 Jaukitq vandens o 250 g dideliq apvaliq sausainiq o 2-3 laiq maistiniq daiq o 30 maiq ielâ&#x201A;Ź saldainiuk4 o 15 iokoladiniq rutuliulg perpjaut4 pusiau o 5 gbaliukais supjausg'tq ield taldiukq . 4 sukapotq saldymediio saldainio juosteliq r l/2 puodetio Sokolado droitiq.


SVENTINIAI PATIEKALAI 1 Suberkite cukrq ! vandenj, j mai4 dubenelj. Panardinkite ji I puod4 su verdantiu vandeniu, maiiykite, kol iitirps. Nudaiykite maistiniais daiais. Aptepkite sausainius glazura. dar nesustingo, padarykite piratq veidus: ii iele saldainiq puseliq - akis, i! iokoladiniq rutuliukq puseliq - akies railti, i! ielt zaltiuko gabaldiq - burn4, i! saldyme&.io saldainiq gabaleJiq ran-

2 Kol glazlra

ii

trupineliq plaulus. lailrykite ialdl'tuve, kol prireiks. PANKISKI VEIDELIAI: plaukus padarykite ii Zaliq culriniq

dus,

Sokolado

trupinelirl, veidui suteikite rnsii4 ilraiiL1.

trabmi: 15 mimtitl, Kiekis:24

niniiqialdyti.

Kepimo

sausainiukai.

I 1/2 puodelio cuftraus pudros . I kiauiinio ir 3/4 puodelio milt4 r 1 puodelio cuftraus o 3 3au},iteliq kadto vandens I 4 laiq ialiq maistiniq daiq I I palelio 1

sald).mediio saldainiq, supjausg.trl plonais gdetindliais.

1 Elektriniu plaktuvu vidutinio dydiio dubenyje ilsukite cukrq ir kiaulini, kol pasidarys puri vienrisa mase.

I

12

mirkitq karameliq

1 Sudekite ant skardos 12 pyragaidiq formeliq ii popieriaus ar folijos. I kiekvienos jq dugn4 ldikite po sausainiuk4. 2 Irisus ir sviest4 sudekite i mai4 ugniai atsparq dubenj, panardinkite dubeni ! puod4 su verdandiu vandeniu; maiSykite, masq.

3 Saukiteliu sudehite

gautE masg ant sausainiukq formel€se

ir

papuoikite ivairiais saldumynais. Laikykite ialdytuve, kol susrings.

125 g sviesto

r

12 maiq apvaliq medaus sausainiulq I 20 g sviesto I saldumynq,

,Irisas"

kol gausite vienalytg

MARSO SAUSAINIUKAI Raolimo tntbmi:15 minuiiq ir dar 30

GALAKTINIAI DISKAI Ruoiimo trabm6:10 minutiq. Kepimo nubm6:5 minutes. Kiebis: \2 dlsks.

sviest4,

2 | masg suberkice miltus. Rankornis iiminkykite teil4. Padekite j4 ant miltais pabarstyto paviriiaus. Dar paminkykite 2 minutes. lr'yniokite i plevelg ir pusvalandiiui pad€kite i ialdytuv4. 3 ]kairinkite orkaitg iki 180'C. Patepkite 32x28 crn skard4 iitirpintu sviestu arba aliejumi. Ilkodiokite te!14 tarp dviejq kepimo popieriaus iapq iki 5 mm storio. 8 cm forma iispauskite Zmogelius. Sud€kite ant paruoito padekio ir kepkite 15 minudiq, arba kol taps aukso spalvos. Awesinkite ant groteliq. 4 Suberkite cukrq I vidutinio dydiio duben!. Supilkite vandenj ir maistinius daius, mailykire, kol gausite vienalytq masg. Vien4 kiekvieno sausainio pusg panardinkite ! glazur4, palaikykire viri dubens, kol nuvaw€s jos perteklius. Kol glazura dar nesustingo, papuoikite saldymediio saldainio gabaleliais. Sausainius galima pagaminti likus savaitei iki iventes ir laikyti sandadame inde.

KOSMINES BULVES Ruoiimo trabmi:70 minttiq. K4timo nubni:50 mirrttiq. Kiebis: 16 bwlvi\+.

r l/4 puodelio grietin6s r 20 g wiesto r I kiaur I daukJto nlajonezo r 2 Jaukitq smulkintq svogun€lir1 laidkq r 3 smulkiai supjaustytq kumpio gabal€lir1 r 8 maiq bulviq Sinio

l/2 puoduko tarkuoto surio r svogunq laiSkrl 1 {kaitinkite orkaitg iki 180'C. Suryniokite bulves jfolij4. Kepkite 30-40 minudiq, arba kol suminkit€s.

2

Perpjaukite bulves pusiau; laukitu iigremikite minkitim4,

oalikire riL Lierq luobq. Sudekire jdubeni grierinl. ,vie,r4. kiaulin!, majonez4, kumpj ir bulviq minLitim4; gerai sumailykite. Gaut4 masg laukiru sukr€skite j bulviq luob4. Sudekite bulves ant kepimo skardos.

3 Uibarslykite

surio ir kepkite 10 minudiq, arba kol suris iisilydys. Papuoikite svogunq lailkais.

Mairis i deiing: .Vyniotittis su deba", -Srrio raheLs", ,,Min lio brateiai", ,,Piran| aeideliai", ,,Marso sausabiakai'\ ,, G a

labti n ia i disha i ",,,

Kosm

inis bul uis".


UOLINIAI PYRAGAIEIAI Ruolimo t'uhmd: l0 ninuiiq. Kepimo tn&nd: l5 rninuiiq.

iirelr!;

I 8 p1

ragaiiiq.

2 puodeliq niltg r I iaukitelio prieskoniq r 90 g kapoto sviesto r 1/2 puodelio cukraus r 1/4 puodelio razinq be

kauliukq r 2 iaukitq iieveliq miiinio r I kiauiinio r 1/3 puodelio pieno r papildomai 1/4 puodelio culraus,

1 fkaitinkitc orkairg iLi 180"C. ilkiokite dvi kcpimo skrrdas kepino popieriumi. I dubenj supilkirc miltrLs ir prieskonius. Sudeliite cukrq ir svicst4. Visk4 gcrai iisutrre. 2 Sud"kitc razinas ir terkuotq 2ieleliq miiinj. Viduryje padarvhite duobutg. Sqrilkitc kiauiinjsu pienu ir maiiykite. kol pasidrrvs PUfr rcslA.

3 Saukitu krcskite teil4

ent paruoitos skardos, palikdami rietos jai plisti. Pabals+kitc crLkrrLmi ir kepkite 10-15 mirruiiq, arba hol

pasidarys auksincs sp:rlvos.

NSO Raoiimo tn&nd: )0 minuiiq ir 30 ninrLiiq ialdvri. Kephno nubmi:20 ninuiiq. -Iire[/s:

2,1

slLs:rini:ri.

milt+.40 g kapoto sviesto r I laukito cukraus r 2 iaukitq kiau3iniq ir pieno milteliq r papildomai 1 Saukito cuLraus r 3/4 puodelio pieno r 12 perpjautq pusiau braikiq r 2 iaukitq obuoliq drebuiiq 1/2 puodelio

rI

iaukito vandens

(ir. pastab4). 1 Iitcpkirc ricbalais dvi

negilias kepimo skardas dr.vlikai pvragaiiiq krcpicliq. I dLrbenj suberliire miltus. sLrdekitc sviest:1. Pirltq gialiukais sutrinkitc sviest4 su miltais, l<ol gausite tfLLpi

32

niuot4 masg. SLrberkire cukrq, iimaiivkite. SLrpilkitc vandeni ir iimaiil kite teilq, jei reikia, jpilkitc dar vandens. Ilverskitc teil4 :rnr miltais p:rb:rrsn-ro pavir!iaus ir minkvkite 2 minutes. Suvvniokite i plcvcLg ir padekite pusvalandiiui j iald-"-tur'4. 2 lkairinkitc orkxirg iki 180"C. Tary dvicjq kepimo popieliaus lapq iSkoiiokirc reil4 iki 2 mrn srorio ir 5 cm skcrsmens formele iSpjaukire i! jos shrituliukus. Sudekire juos j paruoit:rs skardas. Kepkite 15 minuiiq, kol leaus atksing sp:rlvE; arauiinkirc. 3 Nlaiojc kepruveje surnaiil-kire kiauiiniq ir pieno milrelius su cukrumi. lpilirire tick picno. kad gautumere rirlrq masg. Supilkite lihus! picnq; kairilkire:Lnt silpnos ugnies, koi miiinys uzvirs ir sukicrcs. Padtkitc anesti. Kai awes, ldekite po !auk!t4 nT:rses i kieLr.ienq teilos krepielj. Ui:lekite pusg braiLâ&#x201A;Źs ir uitepkitc obuoliq drebudiq. PASTABA: obuoliq drebuiiq galima nusipirkti prekrbos cen.fe,

miisto Yailiams skvriujc.

METEORU LEDU KuGrAl Raoiimo tnrbmd: 20 tt:'ilLtiiq. .aaiâ&#x201A;Źrrr.. B

lcdlt kagixi.

500 ml vaniliniq led+ iitirpinto iokolado.

1]

.

8 ledq kngi\

.

150 g juodojo

kiekvicn+ kagi idiliire 1edq, gerai suspauskire. 10 rninudiq padekite kirgius su ledais I ieltlikll. kad ledai vtl stkietetq.


Atsargiai po vien4 panardinkite klgiq vir(nnes i skyst4 lokolad4. Nuvarvinkite iokolado pertekliq. Palikite sukieteti. MUSMIRES: prikimikite klgius ledq ir l0 minuiiq pad€kite ! ialdildi. Atsargiai panardinkite kiekvieno kugio virlung ! skyst4 iokoladl; nuvawinkite jo pertekliq. Kol iokoladas dar liltas, !spauskite i j!,,Smarties" saldainiukus. Palikite susringti.

TRASKUS sOrOUOrrurnr PYRAGAIEIAI Ruoiimo nwhni:

2O

Ii

hairis i deiing: .Uoliniai pytagaiiiai'\ ,,NSO", ,,Tralbtn loboladiniai plnagaiiiai", ,,Meteoriniai led4 bagiai', ,,Banan4, iei*tty ir daruli4 pirtteliai", ,,Kupranugario hupros", ,.Dyhun4 smilis" ir,.Zuaigtulii4 dulhis".

KUPRANUGARIO KUPROS R rolirrro trubmi: 15 minriig. Kiehis: 10 sausainiq.

minudiq. r(reArs; 24 pyragaitiai.

3 puodeliq pnsq ryiiq r l/4 puodelio ka-kavos milteliq r 1/4 puodelio cukraus r 1/2 puodelio razinq be kauliukq J/4 puodelio kokoso droiliq r 200 g iitirpinto sviesto 1/3 puodelio juodoio Jokolado gabal€liq.

r

I ir

r

1

Sudekire idvi kepimo skardas folijos krepielius. Dideliame dubenyje gerai sumaiiykire pusrus rydius, kakav4 ir cukrq; tuomet suberkite razinas ir Lokoso droiles. fmailykite iitirpint4 sviestq. 2 Saukitu sukraukite miiini j paruoltus krepieiius. Uibarstykite iokolado gabaleliais. Palikite sustingti.

BANANU, RTESUTU lR DATULTU PIRSTELIAI Raolimo n'ubmi:10 minudiq. l(refus. 18 piriteliq. 20 g syiesto . 12 riekiq baltos duonos r 3 sutrintq vidutinio dydiio bararrq r 6 Jvieiiq susmulkintq datuliq r 1/4 puodelio

200 g iitirpintq karamelis saldainiq o l0 pieniikq sausainiukq r 20 maiq baltq zefrrq o 3/4 puodelio kokoso

droiliq. 1 Ant Liekvieno sausainio uipilkire truputi karameles. Kolji nesustingo, ant kiekvieno sausainio padekite po du zefrrus, vien4 greta kito. Palikite sustingti. 2 lanardinkite sausainius ! likusi4 skyst4 karamelg, kad pasidengtq sausainiq virlus su zefyrais. Apibarstykite kokoso droil€mis. Palikite sustingti.

DYKUMU SMELIS Ruoiimo mtbmd:15 minuiiq. I(reFr. l0-iiai asmenq. 3 puodeliq cuftraus r I Jaukitelio geltonq maistiniq daiq 2 pakeliq vaisiniq ledinukq po 25 g.

r

1 Suberkite cuhq ididelj polietileno maiieli, ilaiilkite kelet4laiq

smulkintq rieiuttl,

maistiriq dalq ir gerai pakarykite, kol nusidaiys

1 Uitepkite sviest4 ant duonos. 2 Anr 6 riekeliq uidekite trintus banarus ir apibarsrykite smulkintomis datulemis bei rieiutais. Uidenkite likusiomis duonos riekemis. 3 Aitriu peiliu apipjaustykite pluras ir kiekvien? sumuitini supjaustykite ililgai i tris pirirelius.

Supilkite i didel! dubeni. 2 Sudekite ledinukus j virtuves kombain4 ir susmulkinkite. Suberkire i cukrq kartu su soda, gerai iimaiiykite. ZV AIGZDZIV DU LKES: ruoiti taip pat, tikvietoje geltonq daZu naudokite roiinius.

visas cukrus.


VAIKU SVENTES

MAZOSIOS PICOS Rnolimo h'ahmi! 40 minttiq. Kepimo trabm6: Kiebis: 40 tiai asmentl. 2 puodelig miltq

r

100 g kapoto sviesto

r

l0

vrSeruKU GABALELTAI minutiq.

Raoiimo trubm6: 20 mllouiig. Kepimo Kiebis: 34 gabtltliai.

1/2 puodelio

pasukl r 2 iaukitq pomidorq pastos I 40 plonq de3ros grieiindliq r I maio svogrlno, supjausgto plonais grieiin€liais r 10 rynuoginiq pomidorrl, supjausgtrl plonais grieiin€liais I 6 surio gabal€liq, supiausgti 3 cm skersmens skrituliulais

I

SaukJtelio kepimo

1 fkaitinkite

orkaitg

miltelirl iki 180"C. Iiklokite dvi 32x28

r

cm kepimo

skardas folija. Patepkite iStirpinru sviestr.r arba aliejumi. 2 | plaktuv4 sudekite miltus ir sviest4. Plakite 30 sekundiiq, arba kol gausite puri4 masg. Supilkite pasukas. Plakite dar' 30

sekundiiq, arba kol gausite vienalytg masg. Paskui iiminkl'kite teil4 ant miltais pabarstyto paviriiaus. Iikodiokite i 3 mm srorio Iakit4. 5 cm skersmens forma ilpjaukite skritulius. Pad€kire juos ant paruoltq skardq. 3 Uitepkire anr skrituliq pomidorq pastos. Ant viriaus uid€kite po grieiinel! deiros, svoguno ir pomidoro, skriruliuk4 surio. Kepkite apie 10 minudiq. Galima papuolti mairuno lapeliais.

GYVTINU FORMOS TRASKUetAI Ruoiimo auhnd: 10 minuiiq. Kepimo nahmi:15 minuiiq. Ki ebis : 20 -tiai asmentl.

I lakito paruoitos sluoksniuotos tellos r I plakto kiauiinio I l/4 puodelio tarkuoto sirio. I iaukito aguonq grndeliq I 1 Saukito srnulkintq svogunq.

'I

lkairinkire orkaitg iki 180"C. Iildokite kepimo skard4 kepi[ro popieriumi. Iipjaukite ii teilos lvairiq formq g1wr1n€liq. Sudekite ant paruoitos skardos. Patepkite kiauiiniu. ApibarstyLite tarkuoto surio, aguonq ir svogrlno gabaliukq miiiniu. Kepkire 10 15 minuiiq,,arba kol jgaus auksing spalv4.

ZVAIGZDETOS NAKTIES TRASKUEIAI: teil4 ivaigZdiiq ir pusm€nuliq formomis.

t. hni:

15

milrii\.

375 g stambiai sukapotq yiSiiuk{ Slauneli+ fil€ . I kiauiinio a I iauftito pjausg.trl svogunq a l/4 iaukitelio sezamo aliejaus o 2 iaukJtelig slyq padaio o I Saulitelio soios padaio. I puodelio ku-kuruzq dribsniq.

1 Ikaitinkite orkair9 iki 180'C. Iiklokite 32x28 cm kepimo iitirpintu sviestu arba aliejumi.

skard4 folija. Patepkite

2

Sudekire viidiuko gabalelius, kiauiin!, svogrinus, sezamo aliejq ir padaius i elekrrin! smulkintuv4. Sukite 30 sekundiiq, arba kol gausite vientis4 miiinj. 3 Maukitelio miiinio suformuokite ruruliukus. Pavoliokite juos

kukuruzq dribsniuose. Sudekite rutuliukus ant paruo!tos skardos. Kepkite 15 ninudiq, arba kol igaus auksing spa1v4.

zEBRU SUMUST|NtAT Ruolimo n'abmi: 10 minuiiq. Kre[r. 8 sumuitiniai. 4 riekiq baltos duonos krerno.

^

20 g sviesto a

I

Saukito rieiutinio

1 Ant trijq duonos riekiq uitepkite sviesto ir rielutq kremo. Sudekite sumultinius parept4ja puse i virlq. Uiklokite neparept4ja rieke, lvelniai paspauskite.

2 A!rriu peiliu apipjaustykire duonos plot4.

PeLpjaukite pusiau !

du stadiakampius, paskui kiekvien4 statiakampj supjausrykire j keturias juosteles.

Pasraaa: formel€mis.

1ei

norire.

,rrm:itiIiu, galirnr

irp,auri

glirq


SV

trubni: il) n.nottt1. I{epino

r

//

//Prtl. l{l

rr1ir1u.'itl.

Srl,lrtir. per n.rLLi. 3 Ii.crsLirr zcLt ii skerrlos. sk:Lldr.

Krelzzrli0 plr.rquiiiL1

r l/3 puodelio kakavos milteliq r r 125 g lepoto sviesto I J Puodelirl dribsniq r I ir 1/2 puodelio hokoso droilirl.

2 puodeliq cukraus l/2 puodclio pieno

aviiiniq

stonr JLrcnLL. Sri.l.l<lrc picn,r. IiritinliLt rnt silpnr* Ltquits. k.ld sriesru ir 'upilliirc ncuzrirrLl. ko1 sr'icrlrs ir culrur ririlpsn. Nrrol.t nniilrhnri Lriri rinliire mliini. nrJ.lsrL.uri r:uliclliitc nuo usni.'s. SuLrerliir. rviiiniLrs LlribsniLrs ir' kolioso Jr,r2lr'. Ger.ri rim,riir kitt. 2 S,rLrlnelio qfeif,ri iikff\kirr r11rs€s lrrrrlclcs.rnr lrp'lnro popierirLrs.

PASTABA:

Lrili

LiLe

srndrri.urt inrLt iisioie.

L.r.1 bLrrLr le ner i,LLr

s,tLrsojc

.rprlrinLr ir iuodLrjLL

Zvenelrg

bcnm.

'LrltiLr.

PASARAS

puodclio niiq dribsrirl o 1 prrodclio saldiiq traikuiitl . puodelio kolioso droiliq e I puodelio 3riesiq ir tamsiq razinq be grutleliq o 2 puodeliq javainiq o 4 ptodcliq spragiltq liukurirzq o I puodclio illukitentq saul€grairl 1

lictojt.

n.LrLrris. ic,liohLlinc nr.rst grLirt

arba moliigo scklq.

Ruoiino trthnt:1a rrlnLriirl ir

1 \'islrq su.lckirr iclicltLi .lLrbenj rr celii iim,ii\rkitc. SubcLlJre l nr.riicliu' i!sin.'iri .rrb.r p.rtieliire dubencliLrosc 'r,:iiams

.rrsLirLLs

ialLLrri pcL r.rl;ri.

tt L ft: ) nrjnurc.. lfzeArs;6 E rsm.nurr. 2 puodeliq apclsinq suliiq r 2 iaukitq culiraus r.

r.Llsr ri.

Wrino

Lni,ts ilt:iue: .,.Vaiosio' pi,u, ... lt,tihuri,ti ,tr'tQidetn nnlttis",,,Cyuurl fonnos anllziitt i",,, Vi!iirh4 gabalilia i", ,,Zebn1 unnultittirti", ,,Soholado * tos", ,,Yaisiq leli Jbrtns", ts

puodelio ielatinos.

1 lskL,kitc - 8xJS . m k.pinlr

sL.rfrlos tiugn,l

ir ionur .rliuminio

j.r. l'.rtcpLiLe rlielum.

2 SupilkiLt sulri' ir rLrkrLr

scr

1

vArsru ZELE FoRMOS

iili

,,Zatreliry pniaras". 1pLLoL1.1.

I

sirLrp:r

jbcrlire

2c1:rriru.

li.ririnhirc rnr,ilprro, Lrqnics. ncu/r

k,rl

ir.|nri.

cLrLrLrs

.

-]:\--\ -_n.--. i:--!_

.' "

\

o

:

- .-{-}' ,,trr1 ':

',,

. .|: ?,i

'

; "i' "f;'..I. !,

&-

*qS'

1

h

':

1 t

*

sLlpirusrlliit.

Ruolirno n ubnti: 5 minuris. -I(leAr; l0 rsrr(nLr.

'ir'

1/,1

Seus:rinirL firrtrrcl.-lllis

jr.ririonris fornromis. lLi p.rticlclenri leillkire i.r[]rrrnc. PASTABA: L,Ld.rrr,.ldrLLr grriirLr, r.rlir, plhrrri drictrr er LrilLr p.rr r zc.7iui. cirrinu. sprh Lr r.risiLr iele lormu ii ir.ririLl

1 SLrdel.ir.."L..1 ir k.rlilr j .li.L.li pLrod.r

l).rliiiire susrinsri.

NTIN AI PAT]EKALAI

i'i!L.ri iirirps. Sudckire i;brinhui.l zclatir.r ir iiLirpdr'1iire. \c.ielsd.rnri nLrinkitc nuo ugnits. Supilkite nriiini iperLrost,r

SOKOLADO STIRTOS Ruo!itno

E

\,

..::

\\ v.i


:r lq FS

.-\ ..ll t9

Zuvles

GABALELIAI

koiimo n'ahmi: 20 rninviiu. Kepimo aubm6: 15 ninuiiq. I(re[l* 24 asrnenims. 250 g baltos iuvies ffli 2 Saukitq miltq r I kiauiinio balty^ mo

r

1/4 puodelio kukuruz4 dribsniq trupiniq r. majonezo.

1 Jkairinhite orkaitg iki lB0"C. Supjauswkite iuvl meideug 3 cm gabaleliais- Pavoliokite iuvies g:rbalitkus miltuose; nupurwkire

miltq perrekliq.

2 Maiame

dubenelyje suplakire kiauiinio baln rnq. Po vicn4 panardinkire jj! iuvics gabal€lius; apibarsrykite jLros kukur[zr1 dribsniq tmpiniais. Sudekite vienu sluoksniu ant kepimo skardos.

Kepkire 15 minuiiq, arba kol taps aukso spalvos. Po l0 minuiiq :.\ir. k.,rir rr.,Lr m.'jorrez. . 5,b.,1e ir. :1"er,ljre. l';r

GELBEJIMO RATAI Ruo{imo

a*bmi:25 minutes Keprto t 1t[rrrlj 30 minuiirl.

,fiiraFus. 5 pvragaiiiai.

2 kiauiiniq balg.rnq r I/2 puodelio cuftraus pudros r 1/4 puodelio plaktos grietindes r avietiq diemo r plono raudono kaspin€lio.

1 fkaitinLite orkairg iLi 150'C. Dvi kepino skaldas ilklokirc kepimo popieriumi. Ant kickvieno popicriaus lapo nubreikite po penkis 5 cm skersmens apskritimus (galire apibreiri lekltur9). 2 Elektriniu plaktuvu suplakite kiau!iniq baltvmus iki standiiq putq. Po ieLrkirell dekite cukrq, lcrskarr gerai iiplakdami. Plakite, kol miiinys raps tiriras ir ivilgantis, o cukrus r.isilkai iirirps. Sukreskite putas j kulinarinj maileli srL paprasru anrgalirL. Iispauskite ratus kiekvicno apskritino r.iduje. Kepkitc 20-30 minrriiq arba kol morengas taps blvikus ir saus:rs. Iljunkite orkair€i morengus laldykite atidarytoje orkaiteje. 3 Atejus laikui tiekti jsra14, suklijuokire po du, surepdami grierinele il diernu. Striikite reudonu kaspin€liu.

36

li

Laires i dering:.,Znuies gabaliliai". ..G"lbij;no ratai", Prchendg poaanden in iai la ipa i", ,Juejo suti uitinini^, ..Margnspahiai rrrch* gabaleliai ', '\izginr4 h h fiz4 uerinJs", dcse ns ,.Snuli pro deLesis". ,,

PASKENDE POVANDENtNtAt LA|VAI Raolimo d'uhmi:10 minuiiq. Kepimo tahmi:15 rninutiq. ,trireFlsr 8 bandeles.

4 bandeliq deirainiarns o 20 g sviesto . I skilteles grdsto tesnako o 440 g virtq malaronq o pornidorq padaio o 80 g susmulkinto kumpio gabal€liq . 100 g snrio gabaleli{, supjausgt4 juosteldmis,

'|

lkaitinkite orkaitg iki i 80'C. Patepkite riebalais kcpino

Bandeles

ililgri pcrpjaukite pusiau, sudeLite ant paruoltos

skard4.

skardos.

2

Keptuveje iitirpilkire sviest4. Sudekite iesnak4, Lepkite 2-3 minures. Uitepkite !io milinio ant kiekvienos bandeles puseles. UTdiLite rn,rl<r-on. '- \umpio i ,i :u p.rd..zu. .2 ", f\ 'e minutiq, alba Lol iitirps suris, o b:rndelc taps rraiki.

ZvEJo SUMUSTINIAI Ruolimo nubmd: l5 ninuiirl. Kepimo tntbme: l5 ninuiiq. -Kr'e[r. 6 sumuitiniai. 6 iuvies piriteliq o 3 perpjautq pusiau plonq gabal6liq kurnpio r 6 maiq salotrl lapeliq o 6 perpjautq pusiau maiq bandeli4 o 6 perpjautq pusiau snrio gabaldliq . 6 iaukiteliq majonezo.

1 lkaitinkitc orkaitg iki 180'C. Kiekvien4 iuvies piritel! suq niokire i gabalell kurrpio. Sudckite anr kepimo skardos ir kcpkite 15 rninuiiq. 2 Anr Liekvienos bandeles apatines pusis padekite po sJotq l:rpeli. Uidekite siLrio gabaleli. iuvies pirlteli, iauLitclj majonezo. Uivoikite

anrraia bandeles ouse.


SVENTIN IAI PATIEKALAI

'/

| €tr%."

'it

\

,.,

a

i-.

'l'!

th

'4.;r, tJ

MARGASPALVIAI TRASKOS GABALELIAI Rtto:itno tl uhnt: :\) nrinLtc'jLr ir I I lllrJo! \LrsringLi. I{epino tnthni: :: nrinuiir. lfirlrr's: I i crb.tliulli. Kar:rmeles ,,Irisai" r 60 g sviesto r 2 ir l/2 puodelio pns(u rr,iiu e 1/2 pur-rdelio spalvotq culcaus trLrpineliu.

1 lilJoklk rrrcili.l lS\iS cm rli,rrLl.r ii,ij.L.rL L.pimo popielirrnrir i.pliirr fi.Lr.rhi\ ..lri.,Lr: :r'sl.,sL.r su.lchii.. i l<Trirle. \hi!rrllmi h.ririnliit. rnr:ibnor usrri.,. ;ol iirirp. \LrL.llirc nrrr irgni.,s

2 l diJ.li

cLLrl,.nj

'uher'1riie

pnsru.

pa

rriiu. ir :p.rirc,LLLs.ukr,rrs

trrrpincliLrs, sLrpilliirc .1ri'Lrs ir .ri.,sro

nriilj

SPBAGTNTU KUKUBUZU VERTNYS nt&ni: I ttltn,1.L.

I{epinto t,.Z1[r/lr -]0 nrilruijLr.

lir,irs; l(t ci.ri r:nrerrLr. 1/3 puodelio ausalinio .Jiejaus o

DESERTAS ,,SAULE PRO DEBESIS''

tn&tti:.\l rninLriiLr ir I r.Ll:LrrJr ',rlJrri. irino rnrln,:: '. , . hithi,: y 2 iaukitq lriauliniq ir pieno milteliq r 1/,1 puodclio cull.:rus pudros r 1 ir 1/2 puodelio pieno r I/2 puodelio grierincles r Raolino

ir gcr,ri iinrrlirLiLr'. 3 SLrpilLiL.'nriiini ip,rruo:rr sL.uc1.1.:rIgiriir., p.llriiLi l,,rliliir. .t\f\ri ir sLr\iinqt. K.ri rLrLirrr'. sLrpl.rrrr.,Lirr g.,.).tl.liri..

Rro-iirtto

I

1

kiaujinio trynio

1 I)i J. l lrnrr pr,rc1., p:rL,riri nlii r.- rllcr LLr sLrr.: lii.., liLrlrulrrzrL gr uJ. Iia' ir urro,liirc li.PtLrc cL.rLqiiu. KiirinLir. rrrr riJLriinio Lrirru K.ri sPL.rqin.

iarrkitelio vanilcs esencijos

r

1 pakclio

r

r

ji

nr.u

lj.run.*j. rLrkclkire rl,rrstj jr ruh.rliire sfirrciutLr5 liL:krrntrL:r i.li Jrlt Jubcn . ,-rrirlinr]rrni ncsLrp r!gini ju,iLr srriJrlrLrs. 2 I pLLotl.r cLLrenrr srrpilIiic LuLrLr. r:r11L1..rLrlriri .iruf,r. 'LorLr rrnJ,:rj ir sli:srl. l:Lei LrzrirLiri nr.riilchni. hol i.irirps cL,LrLLs. \eiirirpu,iu' cuknLr lirisrrLLLs rrLro Lrpnnr.: tr'.:iLLr nul,mrrlire

I

plaktos gictin€les, apelsino ir.kivi gabaliuhq, I riJLrrinio cLrdiio pLrod.r \iorLL .luqrLr soclil,jLe liruiiniLr ir fl.Do rrrilf.lius lre cirLrLr |[rn.r 'rurlc 'upi1kir. srnr.rii\L+ picn.l ir qricrin:1.'.,\rrr silpnos Lrsnies nrri;1(linri li.riilllirc 'i mirLrres. .rl,.r Lol rriiirrrs LLirirs ir srrririres. \uh..lkirc rLro rLsri.s. lti.rkirr l<i.rLrilnio rrr ni ir e:encij.r. 5Lrpilliir., i silLliniLr. inrtLrs. Llll.Lirr

'I

puodelio ltul<uruzu spragininui. 1 iaukito medaus o 1 (aul<iro simpo o I/2 puodelio vandens o 60 g sviesto.

li.IrLrr.

rI

apelsiru ar abrikosu ielc r 2 puodeliu verdanaio vandens prrcdelio (200 g) supjaus6-tq skiltelemis l<onsenuotu abrikosu

l

nro usJ)iL's. 1*nl,.u rrmis p.rli .rLr.1.rni

JrcsnuLLriirrr:irrilrr.pnr,iLr.l'.rsrL.'nL:rr.hrcl

.LrLrrrr iiriryr.r lLi rrri'iniui r:iri,rurrL \ ir'lirc. L.ol nriiirrr : prricli: 1 -;0' (- rrurp. : lni r.r. .J.'r nrrLrrir.' rirnr.i111L'Lf o. il.riin Iirr rcr]idrl. Li.Li rr iii n io : i.rlr.r urLdcrrl ji' rLrri srrliitrr:Li ir p.r'iJ.rri ri :r.rpLLs. 3 Lr;pilLiLr L.rr.u:L.lc.rrrr spr'.rsi1rru kLrLrrrirLr ir nr.risrLii., kLrl risi.ilni rpl pr. [).u nr:risr]iir,.. lol nriiirrrs pr.rLlc,, siin.Li ir: r'.'sLi. 1!LrcrIir.:rnr JiLlciio p.rdcLl,r q:LLrrin.ri rLrlii. \rkirpkir. i0 crl ilsir:i nrc.Lrilninio 'iLr o gebeLiliLr,. 5fofir rd.r.1 \Lr\rrt.::fr spr lqinrLrs l;LrlLrlrLzur :Lnr siulo. SLrri!kir. s,rl:r.

2 \Lrb.r'kir.' tclc i rcrJanrj r'.rrd;ni trleislkire, liol iitirpr ,\t\e!rnliirr iLi Llnrbllr o r.n)prrlLrlrro\.

3 .\nr lir,:rr,r.Lrd..lrlLt.rLrik,r'rL skilrelc'r u.ipiikirc ir\i5rLsiu irL. rirp.rlrr ir p.rL1..Lir. i i:LldlrLr.,r susriuqri. triei p.rLieLJrmi p.ipLxril,irr pl,rliir qr erirrrl. ir nisi.r

s.

37


VAIKU SVENTES

ZELE ZMOGIUKAI PAPLUDIMYJE

APSERKSN IJE SOKOLADINIAI

PYRAGAIEIAI'

Raolimo trukni:20 minudiq ir laikyti Saldltuve per nakti. Kiebis: 12 fuepleliq.

Raoi;nto fittbrr.d:35 minrtes. Kepimo tr'ubuL. 30 rninutiq. Kiebis: apie 25 pyragaiiius.

85 g paketio ialios ield o 2 puodeliq verdarriio vandens I 2 Saukitq smulkiq sausainiq tupin€liq o 12 imogiukg formos lel€ saldainiukq r 12 iateliq o 12 popieriniq sk€&q.

1I

puodelio miltq r 1/2 puodelio kakavos milteliq I 1/2 3au[.{telio kepimo milteliq o l/4 Jauk;telio druskos . 125 g sviesto r I ir 1/2 puodelio smulkaus rudojo cu&raus r 3 kiau.|iniq I I Saukltelio vanil€s esencijos I 1/2 puodelio susmulkintq nesudytq iem€s fie.iuhl . 60 g sviesto . I puodelio persijoto smulkaus cukraus I 1/4 puodelio lemes rieiutq kremo o I dauklto verdan&o vandens. 1 Ikairinkite orkaite iki 180"C. Patepkite riebalais negili4 28x18 cm 1

12 krepleliq trlpos skard4 sudekite dvigubus popierinius

krepielius pyragaidiams.

2 I verdanti

vanden! suberkite iele. Maiiykite, kol iitirps. Palikite awesd. Supilkite i popierinius krepielius iki trijq kewiriiq jq

tnrio. Per naktl laikykire

3

Saldy'tuve.

Art jq

Pusg kiekvienos Zel€ apibarstykite sausainiq trupin€liais,

kepimo skard4. Suberkite miltw, kakavos miltelius, kepimo mildius ir drusk4 i duben!. Elektriniu plaktuvu kitarne dubenyje iisukite wiest4 su cukrumi, kol pasidarys vientisa puri masi. Supilkite kiauiinius ir vaniles esencij4. Gerai iiplakite. Metaliniu iaukitu sud€kite sausus komponentus ir Uemes rielutus, gerai iimaiiykite. 2 SauLitu sukreskite masg i paruoit4 sLard4. Kepkite 30 minudiq, arba kol i pyragaidio vidur! ismeigtas pagaliutas nebeaplips rcila. Awesinkite to.je paiioje skardoje. Kai atauJ, aptepkite glajumi. 3 Sviesq ir cukrq ilsulite iki purumo. Zem€s rielutq krern4 surnaiSykire su randeniu ir sudej€ i ilsukt4 sviesra su cukrumi plakite, kol gausite vientis4 masg. Lygiu sluoksniu uirepkite ant pyragaidiq.

paddkite po Zmogiukq formos ;ele saldainiuk4. Ant kitos Zele pusds padikite po ratuk4 ir persmeikite popiedniu sk€diu.

KUMPIO IR ANANASU RATUKAI Ruoiimo tnthmi: 25 minutes. K4timi tnthmi: l5 minuiiq: Kiehis: apie 30 kepal sumuitiniq. 2

laklq

paruoJtos sluolsniuoms teiloc

lormpio plonq gabaldliq

r

rI

plalco ftiauiinio

r lfi) g

150 g konsermoto ananaso gabalelig

gerai nuvarvintq ir susmulftintq

I l/3 puodelio

tarkuoto s[rio.

1 Jkairinkire orkait€ iki 180'C. Mlokire dvi 32x28 cm kepino iitirpintu wiestu arba alie.jumi.

SOKOLADINIAI PYRAGAIEIAI TRASKIU VIRSUI\4I: iikepkite pyragaiiir-rs, kaip para$pa. Zem€s rieluq krem4

skardas folija. Patepkite

2

PaLlokite tellos lakitus, patepkite plaktu kiauliniu. Uidekite kumpio, ananasq ir sirio. Svelniai prispauskite. 3 Kietai swyniokite kiekvien4 laklt4 i ritin!. ,{itriu peiliu ar elektriniu pjaustJtuvu supjaustykite kieloden4 ritin! i 10 Kepkite 15 minudiq, ar kol taps auksinis spalvos

ir putlus. Patiekite

Siltus.

E bairds i dziing: *hh imogiubai papladinyje", .Kumpio ir ananas4 rutabai', ,e4ple*htijg lokoladinhi pyragaiiiai' ir,,Sohotadiniai Tryragailiai t albia oitlum{, ,,Kokoso rieiat4 hdasi .

''.''

,.

pakeiskite

2.

Sauk{tais

i;-i+.,,.'

milteliq. Apibarsrykite tokoladiniais ryiiais.


SVENT N

KOKOSO RTESUTU LEDAS

SNIEGO

Rttaiino ntktte:.\tt LrirrriiLr ir l r.

Rlto-iilito t]

.r:rJ.t.i.rlrlLL

SI.E:[\IIAI ukl i: .',1) nrinr:ilLr ir lL

A PATIE<ALA

:r irrLiri-r ..r

.l

ii.

.{lc}z-.: lLr q,r.r.ri.iill.

2 it 1/2 puoclelio lrtlllli:lLrs culiraus z. I plahto l"iaulirio -baitrrno a 1/i puoclelio iiondcnsuoto picno a I ir'.i/4 puodelio hokoso droiliu e roZiniLr maistiniu dair1.

2 titr4 r'eniliniLl ledu o t C loiinir zefi ru c i/'i puodciio kokcso rlro:liq o 20 .,Srnartics" salclaioi.rkr. o 1 r':..udorrrr cuiiruoru r i !niq, patt.riintrp i keturias dalis.

t,

1 f)l.l(lirL lr.lr.

l)Lrsr., irLl,rrrr. ,r.;.inr,, p,rpr,,: rrrl .:-..rirp.ir. L,opirriLr ri.[.,r1:ris. t.Lr[,Lr .L r]..r1. i .rLLb.:rir'i.rLrrrl. 1,.r,l r:rIir, i.lrrbr:r.:. SLrrrll.;Lr lonJ.r'rLL,:.1 ri:nl. ru:rli.' r.LL l:.rLr:irir b.rlLrr:rLr. \lcJinil i.LlLirLL irrr.r'rLi:. pr.. Ir,]iol Jr:,tl Lr lr.-1.',r. \.rL,.rhir. li,.Lr',.1'.ir',2... (,.ni rrn.r .,l.,rc '.LL[.LlirrL]r. rrr.r., iJLr JLrb.,ni' \ irn.rrlr,lirLr.rr . ri.:nL'ir nr.rrr rL.:1.:.1' rir. rr,.rin. rp,r1, r. 3 5LrJ.l,Lr roiiri rrr.,sr i 1,.rrL:r,'LLr'.l,.r,lor ,irrg:r,:.r:r \ fi.iu\

,\1.uts:r,Lr 1ciL1

2

rrb.r

r,.rJ.L:r..rnr r..r1.,,i,, lir rLriL.lj.LL-r L-irr. iri,l.liirc lil rrr,c.liLL rLrrL:liLLli.r '.,u1,!i:r.,rrr'rr '.LLLLiLu

1,.rJt.rL. i '.,l.iik.i l:,r,j :. .:i :r,;.rlLLr l! ,rcr':, ipllr . ir 1,.':rLr.'. ior n.r'. 2 i.rnrr[ ,r L.'clLr: ]i :riJlLlio. .Lli.r.r:.1[Lr, l,rlioy, .] ,rtl..rrlr rrf iiifltr r.ro .:n:,, Lricl.;liLr :,,r Lrl,LLrc \pi.. Lr,.:ln: grllrt l'LLsr,r r:rclliLLr

.4,rrnioti :.LlirLr. l.LlcLiLli, LL,l

.\[irri.r,r.

isr.rr.LiLr .\nL.Lr,:ir.

Lit. ii ir.ir iriro . l,r ,.ih.' p,,ri,Ir.

burn.r p.L.i.Lr,

LL,rL,r, r r

jrrio'. I

r

',r],{r:rirrirr ;ir,

r,{,

Iol r,r]ii,,i*.

sLLpl.L.sr L

\LL1ii.,L..iu.i.1 n.,s. i' rrliit. i'.i:rLlr,. rr r. {.L.,.Li.li.ri' li,)li,)',, ri. rirnr lr,l.r qr irrr .l !rr.Lrir!

:*r"

+}

ry,,

F*


G-{r

v

Mairds i deling: ,,Bubit2 tralhutiai * auobado bremu", ,,Baisiis aeideliai" ir,Juohingi uideliai",,,Vaibilhi hub r-nzV paplofiliai",

KUKURUZU BURBUOLES SU SVIESTU Ruoiimo nwbni: 5 nlnutis. Vhimo trabmi: 10 -Iire&r. I O-tiai asmenu. 5 kukuruzq burbuoliq pagal skoni.

r

125 g sviesto

r

suiesr

druskos, maltq pipirq

vandens; anr kiekvienos puseles uidekite '..rul..r.li....ri<'r.. P:b.rr.11Li , J u,l r ir pipir..i'.

po 1 2

j

2 prinokusiq avokad+

drrben.lj ir prricLir,

1 fLaitinkite

.

1

sugris-

1 Suguskite avokadus j vienall'tg rnasg. lrnaiiykire cirrinos rul<re.kire e.-.r\". 'r gi rr 1. I'o- iJ.r u.. g*e| r'e rr r,

Ruolimo n ubmi: 15 minuiiq. Kepimo nubmi: 10 minuiilg. 8 asmcnims.

2-3 iaukitq citrinos suliiq

2 smulkiai supjaust4g maiq pornidorq o l/2 puodelio grietinds o keliq laiq ,,Tabasco"padaio o 100 g bulviq traikudiq. .

210 g konsenuotg nusunktq raudonql4 pupeliq r 150 g kukuruz{ traakudiq r I puodelio tarkuoto sirio 2 smulkiai supjaustytq vidutinio dydiio pomidory r 2 ^ iaukirq srnulkiai supjaustytq svogunq laiSkq.

.

-fiiz'alls.. 10 asmenq.

tos skiltelâ&#x201A;Źs desnaho o 1/2 smulkiai sutarkuoto svoguno o

vArKtsKt KUKURUZU PAPLOTELTAI 6

e*wn1 burbaohs :u

BULVTV TRASKUe rAr SU AVOKADO KREMU Ruolimo tzbm6: l0 minuiiq.

grudai suminjrires.

,triz'efrtr

,,K

nimii4.

1 Nuplaukite krLkrLrizq burbuoles. Perpjaukite pusiau. Sudâ&#x201A;Źkite did.lj puudr .u r-lr. rrrJcr ir. Vrrkire 8 lrr -irr..ii'1 r'b.r lo

2 Iigriebkite ii

gabahliai", ,,Pelibaatai", n". .,Led4 hugiai".

'Buhh2

'- h,lr:q rrr.kuJ

ai,.

'd-7r.

sulris, j

BULVTV GABALELTAI Ruolimo trubmi: 10 minuiiq. Kepimo nahmi: 20

1(r2ir;

I

rnir,iiq.

0-diai asmenq.

8 dideliq butviq prieskoniais.

r

1

iaukito alieiaus

. I

iauk.itelio druskos su

orkaitg iki 180'C. Kepimo skard4 iiLlokite aliuminio fblija. 2 Anr paruoitos skaldos vienrL siuoksniu sudekite kukuruzq rra!, kuiius. Uibarsnkite sirj, sudekire pupeles ir pomidorus. KepLite 10 rninuiiLg, arba kol suris ilsilydvs ir taps aukso spalvos. Apibars-

1 Ikaitinkitc ofkaitf iki 210"C (iki 190'C - dujing orkaitg). Patepkite negili4 kepimo skard4 aliejuni. Kiekr.ienq bulvg supjausrykire j6 8 gabalelius. Sudckitc ant paruoitos skardos. Aprepkite buives aliejumi ir apibarstykite dluska. Kepkite 20

g\:re.rogr.nq lr .\ar.. lriei pr'. \J r,.': r-1p1rj dne,1,kife.

rninutiq, arbr kol parrLduos.

40


lO riekeliq duonos r 60 g sviesto r fO gbaleliq kumpio sumuitiniams r 250 g smul[iai tarkuoto surio r 1/4 puodelio pomidotrl padaio.

BAISUS VEIDELIAI Rtrolirno trthmd:20 minuti4, K4timo ttubnlr 30 minudiq. Kiehis: 24 sattsunii.

24 dideliq sviestiniq apvaliq sausainirl juodojo Jokolado r 50 g wiesto.

1

I

60 g susmulkinto

Suberkite iokolad4 ! nedideli karliiui atsparq dubeneli.

Panardinlite i verdarq vandeni. MaiJykite, kol Jokoladas iltirps ir gausite vientis4 masg. Saukltu sud€kite iokolad4 i nedidelg popierin€ tutelg (Zr. pastab4); sulipdykite arvir4ji gal4 ir rukirpkite smailqii galiuJr4.

2 Ant kiekvieno saLrsainio i(pieikite

mazq baisq veideli.

3 Taip galite papuo|ti ir blynus bei patiekti juos karitus. PASTABA: popierinei rutelei ijkirpkite 25 cm kra-itines wiestinio ar kepimo popieriaus loadrat4. Perlenkite pusiau, kad gautum€te trikamp!. Susukite i kagi; platqj! ga14 uilenkite,

nulirpkite smailojo

galo viriirn€lg.

JUOKINGI VEIDELIAI: lventei cirko

tema iokoladu

iSpieikire juokingus klounq veidelius.

PELEKAUTAI Ruolimo twbmi: '15 minuiiq. Kepimo truhmdr 5 minutes. .Krebr.r 1 0 sumultiniq.

1 Jkairirkire orkairg. Pakepinkite duon4 i! abiejq pusig ant vienos pus€s uitepkite sviesto. Ant kiekvienos duonos riekeles uZdekite gabaliuk4 kumpio ir apibarstykite tarkuotu sirriu. Viduryje uidekite 2 lauhitelius pomidorq padaio. 2 Sudekite duon4 i orkaitg ir kepkite 1-2 minutes, arba kol iisilydys snris ir pasklis padaias. Patiekite karitus.

LEDU KuGrAl Ruolimo mthmi: 30 minuiiq ir 6 valandas Saldyti. Ki e k is : 1O - tiai asnenq. 1 I vaniliniq ledq o 50 g snulkinto $okolado e l/4 puodelio Sokoladinio sirupo o 250 g nuplautq ir susmulkintq braJkiq o l/4 puodelio braikiq sirupo o 100 g roiinirl ir baltq zefyrq o 8 mediniq ledq pagaliutrq,

1 Kambario temperaturoje palikite ledus suminkJt€ti; suskirstykite juos | 3 didelius dubenis. I pirm4ii imaiiykite iokolado gabal€lius ir lokolado sirup4. Saukiru sudekite iokolado miiini ! 8 popierinius puodelius. Sustarykite puodelius i ialdikli. 2 | anuEli dubeni sudekite braikes ir bralkiq sirup4. Saulitu suddkite bra,ikiq milini ant suialusio iokolado miiinio. Vel sustatykite puodelius ! ialdikli 2-3 valandoms, arba kol sukiet€s. 3 I likusl ledq dubeni sudekite susmulkintus zefyrus. Saukitu suLreskite i puodelius, ant bralkiq ir iokolado sluoksnir.5 Persmeikite sluolanius mediniu pagaliuku ir padekite i Saldikl! maiiausiai 3 ralandoms. Priei pariekdami nuimLite puodelius.

41

L


vArKU SVENTES

TRAISKYK IR TRASKINK

KRAUJO VONIOS

Ruolimo trubni:20 minuilq. Kepitno *ubmdr 5 minutds.

Raoiimo trubmA:20 mirL'ttiq. Kepimo tabmdr 15 minudiq.

Kr'eArs.

20 sausainiq.

Ki e bis : l 2 py r agaii:rl,.

185 g Sokoladiniq sausainiq

2 Saukiteliq ielatinos

r l/2 puodelio cukraus .

. l/2 puodelio

vandens o 1 Jaul<itelio

vaailis esencijos o 2-3laiq ialiq naistinirl daiq o sidabriniq karoliukq papuoiimui. 1 Dvi kepimo

skardas i3klokite folija, Sud€kite sausainius.

2 Cukrq, ielatin4 ir vanden! supilkite i puod4. Arrr silpnos

ugnies

maiiydami iStirpinkite cukrq ir uivirkite. Pakaitinkite dar 4 minutes nemaiiydami. Nukelkite nuo ugnies ir awesinkire. Elektriniu plaktuvu plakite sirup4 5-6 minutes, kol jis taps tiritas, Zvilgantis

ir purus.

3 Supilkite

esencij4

300 g Saldytq avieiiq r 3 la[,itai paruoitos sluolisniuotos teSlos r 1/4 puodelio sijoto smulkaus cukraus.

1 Supilkite avietes ! vidurin€s talpos dubeni. Palikite 10-15 minr:dig, arba kol truputi atitirps. Padekite i ialdnuv4. lkaitinkite orkaitg iki 180"C. Iitepkite skard4 su 12 formeliq bandel€ms kepti iitirpintu sviestu arba aliejumi. Teilos lakitus supjaustykite i Iygius gabalus. atsargiai

2 Kepkite

iildokite kiekvien4 formelg, kol taps auLsin€s spalvos. Sudekite

15 minudiq, arba

ant groteliq aw€sti. plaktuv4 sudekite pusiau sulalusias avietes ir cuLrq ir plakite, kol gausite vientis4 masg. Prie3 patiekdami supilkire ri*t4 aviediq

3| ir daius,

Ant kiekvieno Iilyginkite paviriiq ir

gerai iSplakite.

sausainio uitepkite nedideli mas€s kiek!.

pabarstykite sidabro ruruliulais.

i ialtus teilos puodelius. Galite naudoti ir gatavus reilos krepielius.

masg

KRAUJUOJANTYS PIFSTELIAI

KLOUNU VETDELIAI

Rao{into trubrni:20 mir'ttiq. Krytino ttubmi: I valanda. Kiebis: 20 pytagaiiirl.

Raoiimo trukmi:20 minuiiq.

2 kiauiiniq baltymq r 1/2 puodelio culrraus a I puodelio kokoso droiliq r l/2 puodelio avie&q ar braikiq diemo r 10 spalvotq apvaliq iel€ saldainiukq.

1/2 puodelio tarkuoto kokoso rieluto I 20 ,,Smarties" saldainiukq I 10 cu.kruotq ryiniq o I smulkintos saldtmediio saldainio juosteles I 5 maiq raudonq it talirl tel€ taliiukq.

1 lkaitinkite orkaitg iki 150' C. Mlokite skard4 kepimo popieriumi; patepkite riebalais ir pabarstykite kukuruzq miltais. 2 Suplakite kiauiiniq baltymus iki standZiq putq. Po iaukit4 sud€kite cukrq, nesiliaudami plakti, kol mas€ pasidarys tirita ir ivilganti. lmaiiykite kokoso droiles. Sukr€skite masg ! kulinarini maiiel! su paprasta 2 cm anga. Ant paruoitos skardos iispauskite 8 cm ilgio juostas. 3 Kepkite 5 minutes; sumaiinkite orkaites temperatirr4 iki 120"C ir kepkite dar 45-50 minudiq, arba kol morengai taps lengvi ir traikis. lijunkire orkairg ir palikite morengLrs arvesri. 4 Puode pakaitinlite diem4, kol taps skystx ir takus. Supilkite ! dubeni. Nuo kiekvieno Uele saldainiuko nupjaukite galiuk4, o

1 Sudekite ledus ! kugius; kietai suspauskite. Viriurin€ kngio dali apibarstykite kokoso droil€mis, kad primintq plaulus. Ii

likusi4 dalj perpjaukirc pusiau. Puselg prispauskite prie kiekvi€nos morengo lazdelis. Pried patiekdami pamirkykite kielcrien4 pirlteli

i iilta diema.

I I vaniliniq

ledq

r

-fiiz'e[ar,

10 kvadratiniq

l0-diai asmeng.

krgiq

ledams o

,,Smarties" saldainiukq ir saldyme&io juosreles gabaliukq padarykite akis. Nosi padarykire i5 culruotos \ygnios ar ,,Smarties" saldainiuko. I5 iele

ialiiukq padarykire

lnpas.


SVENTINIAI PATIEKALAI

TRASKIAI SU VYSNIOMIS Ruolimo t'uhmi: 15 rninuiiq. Kepimo trulzmi: 10 minuiiq. ,trilehs; 20 krepieliq.

30 g sviesto o 2 iauk-itq medaus o 2 Saukitq smulkaus rudo cukraus o 2 puodelig kukurnzq dribsniq o 1/2 puodelio (100 g) srnulkintq cukruotq ry3niq arba diiovintq vaisiq,

1 lkaitinkitc orkaitg iki 180'C. Sudekite popierinius LrepielirLs i20 skardeliq pyragaiiiams kepti. 2 Sviestq, medq ir cukrq sudehirc j ncdidcli puod4. I'akritinkite ant silpnos ugnics, kol pradts prLtoti. Dideliame drLben,vje sunailihitc Lukuruzq dribsnius ir smulkintas ryinias. Suberkire

j sviesto ir medaus masg, gerai iimaiSvi<ite. 3 SauLitu sukreskire i popierinius kLepSelius. I-aikvkite ialdl'cuve, kol sul<ieres.

cukraus kristalus nuo puodo ionq. Uivirkite rirpal4 ir nemailydami virkire 5 minures. 3 UipiLkirc sirup4 anr spreqlnrq kukurlzq. Gelai iirnaiivkite dviem met:rlini:ris i:rukirais. Kei rliiinvs arves tick, kacl birtq galirn:r liesri rankomis, aliejumi pateptais delnais suf-ornruoLire nedidelius kanuoliukus. Pad€kite ant groreliq susringti. Kukumzq ir k"r 'rneli' \ rnruo i.r\u. grl r...v.i91rrk ri .. r'f 'r. rle de. tanlsioje vesioje vieroje.

DESRELTU SALDATNTAI Ruolino trubmd:20 mintiiy, Kepimo ruAmlr

l(lebr.

15

minuiitl,

12 deireliq.

I 3 lahitq paruoitos sluoksniuotos teilos plakto kiauiinio o medvilnin€s virveles.

12 maiq deireliq

KARAMELES IR SPRAGINTU KUKURUZV KAMUOLTAI

Ruolimo n'ubm6: )0 ninuiir1 Kepimo trubmi: l0 mi:nuiig. -trir'elrt.' 50 kanuoliq. 2 iaukitq alieiaus r 1/2 puodelio kukurnzq grndrl r 3/4 puodelio cukraus r 80 g sviesto r 2 Saukitq medaus r 2 iaul-itq grietinelds. 1 Aliejq pakaitinkirc didcliamc puodc. Subcrkite kukuruzus ir gerai uivoikite dangiiu. Kcpkitc 5 minutcs, arba kol liausis

.i; -l$ll

iitirps. Dregnu kulineriniu teptuku nubr:rukite neiitirpusius

sprogineti, karrkart€mis paklawdami puod4. Supilkite spruginrus kukumzus j dideli dubeni; padckitc j ia1!. 2 | nedidell puod4 storu ciugnu srLdekite cukrq, sviesr4 ir medq. Kaitinkitc ant silpnos ugnies, neuivirdami, kol cukrLrs r.isilkai

o

I

1 lkaitinkite orkaitg iki 180'C. Dvi 32x28 crn kepimo skrrd:rs iiLlokire aliLrrninio folija. Patepkire i!rirpintu sviestrL :rrb:r aliejuni.

2

l4

Sakutc subadykite deirelcs. Kickviena reilos Iak!rq supjaLrswkire kvadratus. Patepkire kiekvien4 kvadrar4 pleknr kiauiiniu,

uZdekite po deilelE

3 Arsargiai

il

sur,vniokitel lvelni:ri rpspaudvkite.

sLrspauskire teilos galus. L:risr':ri srLriikite r,ineles

rlirk rr . Zr-Uenr . ill."n'r'\ire l*uru.. SudeLite bandeles ant paruoiq skardq; aprepkire pl:rlitu

5.,b

4

kiauiiniu. Kepkite 15 minuiiq, arba kol

raps aukso spelr,os.

I] habis i deiing: ,,T'aiihyh it'traibitb", ,,K1'aujrcjantyr pi1'!teliai",,,Ktaajo vonios", ,,Kloun4 rcideliai", ,,Karanelis ir spragint4 bubrrnz4 banaoliai", ,,Tralbiai sr uyiniotnis", ,,Delrelitl

>r'

)? 7,@ .<' ffi(.'

,a

*,i .:...n

7:r.-.

:a

_1

,,, J


KARAMELES Raoiimo n'ubnd: 10 minuiiq. Kepimo h.uluni: 25 minutes. Kiehis: apie 2.1 seldainiukr.rs.

r I Saukito spalvotq cukraus trupindliq arba kokoso droiliq.

4 puodeliq cukraus 1 1 puodelio vandens

r

1 I d\.i 12 k."tieliq ralpos sk:rrdas pyrrgaiii:rms kcpti sustaqkite pcrpierinius krcpiclius. 2 Cukrq, vandenj ir act4 supilkite j didelj puod4 storu dugnu. l(aitinkite anr silpnos uqnies, lio1 cukrus visiSkai iitirps; neuivirkite. DregnrL krlinariniu iepetc.liu nubraukire cukraus kristalus nuo prLodo !onq. UZvirLitc; sumaiinhire licpsn4Nemtiivdam i virkite dt 20 minuiiq, arbr ro1, l<ol !ialt:1 vandcn! jlaiint:rs krraneles laias sukicreja arba kol karameli pasiehie f.if3"C temperatir'4. Nedelsdami nukelkrre nuo ugnics.

3

Supillrite lpopicrinius krepielius ir apibarswkite spalvotais furuiiukris Afba kokoso droilcmis. Palikire sustingti kambalio temperaruroje. cL .raus

mimtil.

r 3 riekeles baltos duonos be plutos . 1/4 puodelio lydno sviesto I 2 6aukitai aguonq grudeliq. 12 deireliq

'|

lkairinhire orkeitg iki 180'C. Sakute subedr4iitc dclreLes. Kieh, vienq duonos rickclc supjausrvkirc j4 delis. Skers:ri kickvieno duo, nos gabalelio prdekitc po deirelg. U2lcnkire kra!tus ir pcrsmeikire krapiruku. Aptepkirc sviestu ir :rpibarsrykire aguonomis. sherd4; kepkite 10 15 minuiiq, arba kol duona paruduos ir pasidrrys rr:riki. Ilrrauliire ii orkairâ&#x201A;Źs, parieLite ncdelsdarni. (Priei patiekdami maiicms vaikarns, iitraukite d:rnrr1 d:rnrrL

2 Sudtkite jkcpimo

krapStukus.)

Kiehis: 21 yorirkti. 340 g paketio iokoladinio pyrago milteliq . 100 g juodojo iokolado o 30 g sviesto o 4 saldymediio saldainiq juosteliq r 24 raudonq ,,Smarties" saldainiuk+ o tarkuoto iokolado.

1 !kaitinkite orkaitg iki tcnperaruros. nurodvtos anr pvrago miltcliq pakelio. Iitcpkite Liebalek 2,1 negilias skrrdeles p1r:rgeiiiams. Pagal nurodr-mus anr pakelio pegaminkite pvrago Du treidalius kickvienos pvregaiiiq skardeles pripildl.kitc pyrago teilos. Kcpkite L0 15 minuiiq, alba kol iikeps. tei14.

SKAROTI VABALIUKAI

Raoiimo truhmi:20 .r,inriity. Kepimo tniemi: 15 Kreirs: 12 keptq sumrLitiniu.

GAURUOTI VORIUKAI Raolino nubnd: 10 minti:lq. Kepimo trubzrL. 1 5 minudiq.

{ni'in\ 2

r. .rr'.

r'o'e

iu

po

io-'. o'de\ir. na i1 k,p:rn" .L:rd1.

kar'liiui arsp:rrq incl4 sudeliire iokolad4 il sviestq; palardinkire indl lverdantj vandeni ir rnaiivkitc, kol iltirps iokoladas. Nukelkirc nuo ugnies ir gerai i!maiivkite. 3 Saukiru uipilkite lokolad4 ent pyragaiiiq, kacl pasidengtq visas J nedidcL:

plragaidio paviriirLs. i ivari4 skard4 nrLvervijusj iokolado perteldiq gaLima vil pakaitinti ir naudori. Leiskirc iokoladui sustingti.

4 SaLdymediio saldainius supjaust\.kitc plononis 3 cm ilgicr jLrosrelemis. Pric kiekvieno pvragaiiio pridikite po 6 rokias juosteles, kaip r.olo kojos. 1'crpjaukire .,Srnartics" saldainiukus pusiau ir i! jq padarvkitc akis. Apib:Lrsrl.kite .arliuotu iokolaclu, kad atrodvrq kaip gaurai.


SVENTINIAI PATIEKALAI

Ii

babis i deiing: ,,Karamehs", ,,Shatoti aabaliabai", ,,Gauraoti wriukai",,,Sphgaaiios de$ehd',,Saogan1 mbhalas",,,Saio

titiniliai'.

SVOGUNU MIRKALAS Ruolimo

SPIRGANEIOS DESRELES

R

olirr.o t wbmd: 50 minttiq. Gaminimo

-fiiie6rs.'

1

fiLktui:20 mir.uii\.

0-diai asmenq.

1,5 kg deireliq

r

6 plonais grieiin€liais supjausqtq svogunq r 2 Jauftitq aliejaus r 60 g lydlto sviesto r 10 ilgq bandeliq r tarkuoto srlrio r smulkintq salotq lapq, pomidory skiltelig smulkintq morkq r smulkintq kopist4 salotq su padaiu, 1 Dideliame puode uivirkite vandenj. Sudekite deireles, sumaiinkite liepsn4 ir virkite 5 minutes. Iigriebkite ir aw€sinkite. Subadykite iakute. 2 Dideleje kepruveje pakaitinkite aliejq ir sviest4; pakepinkite svogirn4, kol taps skaidrus. Pastumkite svogrinus j vien4 keptuves kait4; kartkartemis apverskite, kol paruduos. Sud€kite dejreles ir kepkite 10-15 minudiq, arba kol deireles paruduos, o svogunai suminkires. (Ant lauio kepkite skardoje viri kairriausios liepsnos.) 3 Perpjaukite bandeles iliigai; patiekite didelije leldreje su svogunais, deirelemis, slriu ir salotomis. Atskirame inde patiekite

koDistu salotas.

tn*mi:

15

minutig.

Kz'ebjs..

6-8

asmenims.

45 g smu.lkintrl svogunq r 2 ]auftitq citrin4 suldiq r 3/4 puodelio minllto varik6s sirio | 1 puodelio jogufto r 1/4 puodelio kapotq petra.ioliq.

1 I dideli dubeni suberkite svogunus ir supilkite citrinos sultis, palikite pusvalandi pastoveti. Sudekite varikes surj, jogurt4 ir pet, raioles, gerai iimaiiykite. Laikykite uidengt4 ialdytuve, kol

pfireik.

2 Patiekti su krekeriais,

duonos ar darioviu lazdelemis.

SURIo RITINELIAI Ruolimo truhni:15 minudiq 6 riekeliq duonos sumu.itiniams

r

r

,trireArsr 12

sumuitiniq.

6 surio lazdeliq o 6 gaba.ldli4 mesos

12 svoguaq laiikq.

1 Nupjaukite plut4 nuo duonos riekiq. Ant kiekvienos riekis padekite po gabaleli mesos ir surio lazdelg; wirtai sur,yniokite.

2 Aprilkire ririneiiu. dr iern svoginq laiik;i,. po J cm nuo kiekvieno galo. Perpjaukite ritinius pusiau taip, kad kiekvienas svoguno laiiko raiitukas butq ritinelio viduryje.

45


VATKU SVENTES

KUMPIO IR SURIO RITINELIAI

vrKsRU KAUBURELTAT Ruoiirno *tbu6:20 minniiq. Kepimo Kiebis: 60 pytagaiiir4.

laib*:

12

Ruoiimo twhmi:10 ninuii1 KEimo trabmd.' 15 minudiq.

rnintiitl.

-Kr?&rs,. 12

500 g sausq kokoso droiliq r 410 g kondensuoto pieno 1 2 iaukiteliq vanil€s €sencijos I cukruotq vySniq I

Mielinis tellos o 2 5auftitq pomidorq pada.io

ivairiarpalviq ir iokoladiniq trupiniliq. 1 Ikaitinkire orkair€ iki 180'C; iitepkite riebalais dvi kepimo skardas.

I dideli dubeni sudekite Lokoso droiles, kondensuot4

pien4 ir vanil€s esencij4; gerai iSmaiiykite. Ant paruoitq skardq dekite po du laukitelius mases, palikdami vietos pasklisti.

2 Papuoikite cukruotomis rydniomis ir trupineliais. Kepkite 10-12 minudiq, arba kol paruduos. Nedelsdami nuimkite nuo skardq ir awesinkite.

Sorolaoo rR vYSNTU voRAl

. I puodelio

tarkuoto sitio r l/2 puodelio smulkiai suftapoto kumpio o 1-2 Sauftitq pieno.

1 Ikaitinkite orkaiq iki 210'C (iki 190'C - dujing

orkaitg).

Iikoiiokite teil4 i 30x20 cm staiiakamp!. Aprepkite pomidorg padaiu, apibarstykite suriu ir kumpiu. Susukite. 2 Supjaustykite ritini 2 cm ilgio gabal€liais. Kiekvien4 suvilgrkire pienu, Sud€kite anr kepirno skardos. Kepkite 15 minudiq, arba

kol paruduos. Patiekite karitus.

KUGINIAI PYRAGAIEIAI SU rR MEroMrs

Sorouou

Ruolinto tutkmi:20 minlutr4. Viimo trubmi: 5 minxts.

Raoi:tmo ttwbmd: 2o

Kiebis: 20 pyragaiiirq. 100 g smulkiai sukapotq cuktuotq vSniq I l/3 puodelio pakepintq migdolq dribsniq r 100 g pakepintq makaronq r 200 g smu.lkinto juodojo iokolado r 30 g wiesto r cukraus pudros pavirJiui apibarsg.ti, 1 Iiklokire kepimo skard4 sviestiniu popieriumi. ! dubeni sr-rd€kite ryinias, migdolus ir makaronus. '

2

keptq sumuitiniq,

Sokolad4 ir sviest4 sudekite ! nedideli karidiui atsparq ind4; panardinkite ji j puod4 su verdandiu vandeniu, maiSykite, kol lokoladas i3tirps. Nukelkite nuo ugnies. Supilkite IoLolad4 i 'vyiniq miiinj. Atsargiai iSmaiiykite. 3 Saukiteliais iikreskite ant paruoitos skardos. Palikite sustingti. Kai sukiet€s, apibarstykite cukraus pudra.

mlruiiq Kqtimo t'abrne:20

min:uil.q.

Kiebis: 24 pyragiti,ai-

milteliq r 24 ledq inddiai 24 -Smarties" saldainiukai.

34O g pakelis Sokoladinio pytago

24 m€tiniai saldainiu[ai

r

r

1 ILeitinlite

orkairg iki 180'C. Iiklokite dvi skardas kepimo popieriumi. Pagal nuorodas ant pakelio pagaminkite pyrago te!14. 2 fdekite po pusantro iaukito teilos ! kiekvien4 indeli. Sustarykite indelius ant paruoltq skardq. Kepkite 20 minudiq, arba kol pyragaidiai, paspaudus laukitu, atrodo kieti. Iitraukite i! orkaitds

ir aw€sinkite.

3 Kai awes,

ant kiekvieno pad€kire po m€tini saldainiuk4. lkiikite indelius 1-2 minutdms ! iilt4 orkaitg, Lad saldainiukai aptirptrl. Ant jq virSaus padekic po ,,Smarties" saldainiul<a

ir oatiekite.


SVENTIN IAI PATIEKALAI

MESKUeTU PYRAGAtetAI Ruo{imo

mhmi:20 min::.ti4. K4timo ttbtui: 15 min:.ti1.

I{iehis : 12 py ragtLii q.

340 g pakelio sviestiniq pyragaidiq teilos r 100 g.iuodojo Sokolado gabal€liq r 1 puodelio iokolado ir rieiutq kremo r 250 g medalrs skonio meikuiiq lormos sausainiq r 2

iaulitq

spalvotq cukraus karoliukq.

1 Jkairinkite orkaitg iki 180'C. litcpkite aliejumi I2 vietq skard4 bandelems kepri. Pagal nuorodas anr pakelio paruoikire rellq, suddkite ioLolado eabalelius. 2 Saukiru sukreskiie tellE ! paruoitos bandeliq skardos ldubimus; kepkire 15 minuiiq, arba kol sukietes ir parudrros. Palikire skardoje J minutes. Iiirrkire pyragaiiius ir v€sinkite ant groteliq.

3 Aptepkite Liekvien4 pyragait! lokolado ir rieiutq krenu. Apie kraitus padekitc po 4-5 melkuiiq formos sausainjukus. Apibarstykite margaspalviais cukraus karoliukais.

SALDZIOS BANDELES SU BANANAIS

Ruolimo n'uhm6: )0 rnir'uii4. I{epimo tabm6: 15 ninuti1. Kiebis: 12 6andeli9. 1/2 puodelio smulkaus rudojo culraus r 90 g sviesto r 2 Saulitq razinq be kauliulq o 2 ir l/2 puodelio miltq I 2 iaukiteliq kepimo milteliq I 2 trintq prinokusiq bananrl o l/2 puodelio pieno r dar 30 g [yd4o sviesto I dar 2 Jaukitq smulkaus rudojo cukraus.

Viduryje padarykite duobutg; sud€kire bananus ir srrpiikite pien4. K:rpokite plolddiaalmeniu peiliu, kol gausire minkit4 teilq. 2 Ant rnilt:ris pabarstyro paviriiaus iiminkykite teil4. Iikoiiokite 20x15 cm statiakampi. Aptepkite lydytu sviesru ir :rpibalsq.kite papildomu kickiu cukraus. Kietai susukite pagal ilg4j4 kraiting ir supjaustykite j 12 lygiq gabaleliq. Sud€kite jskard4 bandelems kepti. Kepkire 15 minudiq. Anesinkite anr grotelirl.

BALTOSIOS KALEDOS Ruoiimo trubmi:20 minutiq ir'

nuhmi:i

nr"ures. Kiehis:

)t

1

.'alnda ialdyti. Kepimo

oyr"gatciti.

100 g cukruotq ry3niq, perpjautq pusiau o 100 g smulkintq cu-kruotq ananasq gabalefi+ . l/2 puodelio sausq vaisiq

rniiinio o 3 puodeliq pnstq ryiiq o I puodelio

sausq kokoso

droiliq o I puodelio pieno milteliq o 2/3 puodelio sijotos cukraus pudros o 250 g sviesto.

1 Iiklokite 30x20 cm kepimo skard4 folija. I dubenj sudekite winias, ananasus, vaisius, rviius, kokoso droZles. pieno miltelius ir cuLlaus pudr4; viduryje padarvhite duoburg; supilkite riebalus ir gerai iimailykite. llkreskite milinj ant kepimo si<ardos. Sauk!ru suplokite. Valandai jdekite j ialdwuv4. Kai sukietes, supjauswkite jrrostelenis.

Ii

bairis i deiing: ,,Vibin! haubtdliai", ,,Soholado b uylni4 ttorai", ,,Kumpio it' surio itiniliai', ,,Knginiai pyagaiiiai :a ioholadu ir mitomis", ,,Meibuiit2 pyagaiiiai'\ .saldiios bandelis st bananais",,,Babosios Kalidos".

1 |kaitinkite orkaitg iki 180'C. Cukrq ir 30 g sviesro sudekite j nedidel! puod4. Kaitinkite anr silpnos ugries, kol cukrrLs iitirps. Suberkite r:ziras. Saukiru sudekite nasg i drylikos bandeliq kepimo skardq. I dubenj suberkite miltus ir kepimo milreliLrs. Sudckite likus! sviest4

ir trinkite, koi

taps panalus

i stambius duonos j trupinius.

.E :T '

u _-!., '''4' ' 'j-i

\,1:_.4 ..'.':t

.-a


Ii

hairas

i

deling: ,,VitaZiniai sausainiaL', ,,soholado

ir

migdol4

sa saLlainia{',,,Pica',,,Ameribietiibi delrainiai'\ "Bandelis htmpiu ir biaufiniais'\ .Soholadu aplieti le&p gabaliuhai', ,,

Kat

a

melds ir

ia ra inilg4t:l!4'.

VITRAZINIAI SAUSAINIAI R oiimo

traklrrd: 40

ninriiq. Kepimo trubmd:10 miluiiq

viena partija. Kr?Frs. 35 sausainiai.

125 g sviesto

r

1/3 puodelio cukraus pudros r l/4 puodelio r 2 ir l/2 puodelio miltq r 200 g

sirupo r I kiauiinio istirpintos karamelds

r I plakto kiauiinio trynio. 1 fkaidnkite orkairg iki 210'C (iki 190'C - dujing orkaitg). Dvi

kepimo skardas ilklokite kepimo popieriumi. Elektriniu plaktuvu iiplakite sviest4, cukrq ir sirupq, kol gausite puri4 masg. fdekite kiauiinio tryni; getai iiplakite. Suberkite j masg miltus; kapokite peiliu, kol gerai susimai5ys. Iiverskire teil4 ant miltais pabarsryto pavirliaus ir minkykite 1 minutg. Iikotiokite 5 mm storio lakit4. 2 Sausainiq formomis iSpjausrykite i! teilos sausainius. Sudekite j paruoitas skardas. SausainiLl viduryje iipjaulite kitokias formas, ilimkite viduriukus. Patepkite sausainius kiaulinio tryniu. Kepkite 5 minutes.

3 Saukitu pripildykite

sausainiq viduriukus iitirpintos karameles. Kepkite dar 5 minutes, awesinkite.

SoKoLADO lR MtGDoLU SALDATNTAI Ruolino nz.bmi:70 minuiiq ir laikyti

Saldytuve per nakti.

Kepimo mtbmi: 15 minudiq. Kiebis: 24 saldainiai. 400 g saldaus kondensuoto pieno r 90 g svieJto r 2 Sauftitq sijotq kaftavos milteliq r 2/3 puodelio kapotq migdolq r I iautitelio vanilds esencijos r 1 puodelio juodojo iokolado gabaldliq.

1 l3klokite pailg4 26x8x4 cm

skard4 folija.

Art

silpnos ugnies pakai-

tinkite kondensuotq pien4 su sviestu. Suberkite kakavos miltelius ir gerai ilmailykite. l0 minuiiq kaitinLite, maiiydami mediniu laukiru. 2 Nukelkite nuo ugnies; suberkite migdolus ir vanil€s esencij4. Plakite 2 minutes, sudekite iokolado gabalelius. Vel iiplakite, kol gausite tirit4 vientis4 masg. Supilkite j skard4. Per nakti laiiq'kite ialdl'tuve, supjaustykite kvadrateliais.

4a

PICA Raolimo mtLmi: 20 ninttiq. K4timo nzbmi:25 30 min:uti1. -trilaf isi 8-iems asmenims.

1/2 Saukitelio cu[raus . 1/2 Saukitelio druskos o 7 g sausq I puodelio Silto vandens o 2 iaukitq augalinio aliejaus o 2 it 314 ptodelio miltq o 1/4 puodelio pomidorq pastos o 2 puodeliq tarkuoto sirio a I puodelio konsenrrotq alarraso gabaleliq o 1/2 puodelio smu.lkinto kumpio o 1/4 puodelio kapotos saliami o 2 grieiin€liais supjaustttl marinuotq agurk+ o I maiais gbaliulais supjaustyto an-kitinio pipiro o 4 grieiin€liais supiaustytrt gt'bq. 1 Ikaitinhe orkairq iki 210'C (iki 190'C dujing orkaitg). Iitepkite 30 cm skersmens picos skard4 lydl'tu sviestu arba aliejumi. I nedidell dubenj suberkite cukrq, drusk4, mieles ir supilkite iilt4 vandeni. Uidenkite skaidria plevele ir pastatykite deiimdiai minuiiq liltoje vietoje. 2 J dideli dubeni persijokite miltus. Viduryje padarykite duoburg; supilkite mieliq raug4 ir gerai iirnaiiykite. Minkykite teii4 anr miltais pabarstyto paviriiaus 5 minutes, arba kol taps vienalyt€ ir tampri. Modiokite 35 cm skersmens skrituli. (Teilos skritulys turi

mieliq o

buti didesnis ui skard4 picai kepti.)

3

Perkelkire ant skardos; i3 papildornos teilos padarykite krait4.

Uirepkite lygq sluoksn! pomidorq pastos; uibarsrykite pusg turimo tarkuoto sarrio, ulddkite ananasus, kumpi, saliami, agurkq grieiinelius, ankitinio pipiro gabaliukus ir grybus. Uibarstykite likusiu suriu ir kepkite 25-30 minuiiq, arba kol teila pasidaro traiki.


SVENTINIAI

Sorcomou Rrolimo trubmi:

P

APLTETT LEDU GABALIUKAI 5 minut€s

ir 6 r.alandos ialdyti iaidiklvie.

IG'eFrs. 10 ledq porcijq.

AMERTKTETTSTt

oeSnnrrular

Rao{imo tTabnti: 20 m)nuiig. Kepimo trabm6:

l0 minutiq. Lre[rr.' l0-iiai

asmenq.

l0 deireli4 r l0 ilgq bandeliq I amerikieti3kq garstydiq ir pomidorq padaio.

2 nedideliq kryiiaiiedds vaisiq minkitimo o 450 g skardinds ananasq gabaliukg o l/4 indelio jogurto o 10 medinir+ menteliq r Jokolado uipilo.

1 Nedideliame dubenelyje sumaiiykite kryiiaiiedes vaisiq minkStim4 ir ananasus, supilkite jogurt4. Sudekite rniiini ! ledq formas

1 Virkite delreles puode su vandeniu 5-10 minudiq. fpjaukite bandeles iiilgai. Iigriebkite deireles ii vandens. [dekite i bandeles.

ar popierinius puodelius. J kiekvien4 puodeli istarykite po meding mentelg. Padekite ! laldikli maidaug 6 valandoms, arba kol sulals. 2 Iiimkice ledus ii formq ir prie! patiehdami apipilkite lokolado

Uipilkite

uipilu.

garstydiq

ir pomidorq padaio.

DESRAINIAI SU PUPELE[/lS: gaminkite taip pat, tikbe garsrydiq; uid€kite kar5tq virtq pupeliq ir tarkuoto sirio. DESRAI N I U LAIVELIAI : raip par. rik be ga^ryciL1. Perpjaukite 5 gabalilius surio pusiau. Per du kampus persmeikite mediniu pagaliulu ir lyg burg ismeikite I deiraini.

BANDELES SU KUMPIU IR KIAUSINIAIS Raoiimo trubtni: 10 minudiq. K4timo ,Ku

t.

brni:8 mir'llss.

ehrs. 8 kepti sumuitiniai.

r 1 puodelio tarkuoto sirio r 5O g wiesto r 4 plaktq kiauiiniq r 2 Sauftitq smulkintq petra.ioliq r maltq pipirq r l/2 puodelio kapoto kumpio, 4 bandeliq

1 Perpjaukite bardelg pusiau, iiimkite truputi minkitimo,

kad susida-

r1'tq duobut€. J jq ldekite tarkuoro surio. Maiame puodelyje iilydykite wiesq. Supilkite kiauiinius ir kaitinkite ant silpnos ugnies nuolat

maiiydami, kol pasidarp tirita, puri mase. SauJritu sud€kite ! bandeles; ant kiau3inio uibantykite smulhinq peuaioliq, pipirq ir kumpio. Padekite arrt groteliq

2-3 minut€ms, arba kol bandeie paskrus.

KARAMELES rR JAVA|NIU GABALTUKAI Rttoiimo trabmA: l0 minuiiq. Kepimo nabmi:25 mirrutis. Ki e bis : 24 pyragaiiiai.

I puodelio cukraus r 2 Saukitq medaus r 2 Saukitq gliuftozes sirupo . 50 g sviesto I l/3 puodelio va-ndens I 400 g neskrudintq avainiq. .j

1 Negilios 28x18 cm

skardos dugn4 ir lonus ilklokite folija. Iitepkite lydl'tu sviestu arba aliejumi. 2 Cukrq, medq, gliukozg, sviest4 sudekite ! vidutinio dydiio puod4 storu dugnu, supilkite vandeni. Mailydarni kaitiukite ant silpnos ugnies, kol cukrus visiikai iitirps, bet neuivirkite. Dregnu kulinariniu iepeteliu nubraukite cukraus kristalus nuo puodo 3onq. Uivirkite, sumaiinkite ugnj ir nemailydami virkite 20 minuiiq. Po to tuoj pat nukelkite puod4 nuo ugnies. 3 Suberkite javainius ! paiildltq dubeni. Supilkite karamelg ir gerai i5-

mailykite. I5kreskite ant slardos, i5lyginkite paviriiq. Dar Siiq supjaustykite ! 24 gbalelius. Palikite sukieteti. Kai atials, gabal€lius aakirkite..

49


VAIKU SVENTES

I

sernrinini

o

GQftt

PUTOJANTYS KRATERIAI

NUODU NUOVTRAS

Smulkintuvu sumaigykire 250 g nuplauq ir nuvalytq braikiq. Paskirstykite masg po lygiai i altuonias aukiras sriklines. J kiekvien4 stikling iddkire po iaukit4 vaniliniq ledq ir uipilkite limonadu. Patiekite tuoj par.

j

Ai

dideig stildlnp jpilkite po Saukirl citrinq ir avie6iq likerio.

Uipilkite limonadu. Ant viriaus uidekite laukit4 iokoladiniq ledq. Padekite po minures. 1 porcija.

8 porcijos.

DZIUNGLIU SULTYS MU SULTYS

3

Uidenkite ir 3 minutes plakite didZiausiais sarkiais. Padalinkite po lygiai j altuoni:rs aukitas sriklines, uibarsrykite tarkuoru muskato

cukruoromis lyiniomis. 8 porcijos.

rieiutu. Patiekite tuoj par. 8 porcijos.

sultimis.

\\

\

!|

ti

I

*i-qa

suliiq,

medaus,

x-t@ \\ tlil

ananasq

puodelius obuoliq suliiq ir 450 g nesaldintq sutrintq konservuotq ananasq gabaleliq. Lengvai iimaiiykite, uidenkite ir benr v:rland4 palaikykite ialdytuve. Priei pariekdami jpilkite 750 g atialdyto

I plakcuv4 sudekite 400 g vaisiq skonio jogurto, 2 iaukitus I iaukitelj vaniles esencijos, 2 prinokrLsius nuluprus bananus, 2 prrodelius atialdyto pieno ir 4 iaukltus vaniliniq ledq.

,

I didell dubeni supilkite 850 ml neseldintq

*'

citrininio arba imbierinio limonado. Papuoikite metq lapeiiais ir

PnStlaA;

obuoliq sultis galite pakeisti apelsinq arba mango


SvENTtNtAt GER \IAl

(n,

(srnybes kelia

troskuli,

atsargas ^ag(rQ

borot turdkite dideles garviutQvvArsrU puruSes

KAKTUSU SULTYS

! dideliduben! supilkite 125 ml apelsinq suldiq ii skardines,425 g konsewuotrl vaisiq kompoto, vieno apelsino ir vienos citrinos sultis. Lengvai iimaiiykite; uidenkire ir bent valandai padekite ! ialdy'tuv4. Prie! pat patiekdami ipilkite 750 ml atialdJto limonado. Papuoikite ivieiiais vaisiais: avietemis, melynernis, obuoliais, apelsinais. 10 porcijq.

Nulupkite pusg agurko, iiimkite

s€klas, supjaustykite plonais

grieiin€liais. Sudekite ! didelj dubeni ar 4soti, uipilkite 2 litrais obuoliq suldiq ir 2 laukitais medaus, ISmaiiykite, uidenkite ir padekite ! ialdltuv4 maiiausia valandai. Prie! patiekdami lpilkite 750 ml atlaldy'to limonado ir 750 rnl sodos vandens. Ant viriaus uid€kite ledo gabaliukq. Papuoikite m€tos lapeliais.

8 oorciios.

ANANASU GERIMAS Dideliame 4soryje sumaiiykice 450 g nenusunktq sutrintrl konservuotq ananasq ir 1 puodeli ananasq suldiq. l,etai supilkite 200 ml kokoso pieno, nuolac plakdami, kol gerai susimaiiys. Supilkite i aukitx stiklines su dideliu kiekiu ledo. Papuoikite ananaso grieiin€liais. Patiekite tuoj pat. 2 porcijos.

CI|VUSf S VEJELIS: gaminkite taip pat, tik

be agurko.

RAGANOS VIRALAS I didelp stikling ipilkite 100 ml kokakolos. fdekite laukit4 vaniliniq ledq. Lengvai maiSykite, kol suputos (jei per smarkiai maiiysite, skystis,,uivirs"). Arrt viriaus uipilkite pusg iaukitelio braikiq sirupo. Papuodkite saldaininiu ialdiuku.

l

porcija.

VARIKLIU TEPALAS: gaminkite taip pat, tik KOLOS VORAS: be sirupo ir ialdiukq.

be

ialiiukq.


I

VAIKU SVENTES

\\..

(_..

\

PERSIKINE SVAJON I plaktuv4 sudekite 425 g konseruotq persikq gabaleliq, 500 ml vanilinig ledq, 1/4 puodelio apelsinq suliiq,2 3laius vanilâ&#x201A;Źs esencijos ir 2 puodelius atialdlto pieno; suplakite. Patiekite tuoj pat, aukltose stiklinese, papuoikite apelsino skiltele. 4 porcijos.

SKRUZDztU LtKERtS I dideli puod4 supilkite 3 puodelius

vandens ir 3 puodelius cukraus; ant silpnos ugnies kaitinkite, kol iitirps cukrrx.

Uivirkte, tuomet sumaiinkite ugni; kaitinkite dar 10 minuiiq. Nukelkite nuo ugnies ir awesinkite. fdekite d.vylikos dideliq kq.4iaZie&iq vaisiq minkltim4; uidenkite ir padikite I ialdytuv4 maiiausia valandai. Priei pat patiekdami, j aukitq stikling lpilkite 2 iaukitus k4diaiiediiq sirupo. Uipilkite atialdy.tu ar sodos

RUDOLFO PUNSAS I dideli puod4 supilkite 3 puodelius vandens ir 3 puodelius cukraus; arrt silpnos ugnies kaitinkite, kol iStirps cukrus. Uivirkite, tuomet sumaiinkite ugni; kaitinkite dar 10 minudiq. Nulelkite nuo ugnies ir awesinkite. Kai awes, dideliame dubenyje sumailykire su 850 ml ananasq suldiq, I puodeliu apelsinq suldiq, ii dviejq dideJiq citrinq i5spaustomis sultimis, 2 krliaiiedes vaisiq minkitimu, 5 puodeliais ialtos juodosios arbatos ir 500 ml imbierinio limonado; jdekite ledo gabaliukq. Papuoikie ivieZiais vaisiais ir metq iakelemis. 10 porcijq.

Sor<oleptus KoKTErLrs

vandeniu. Papuolkite kivi skiltelemis.

I asotlsupilkite 4 puodelius ialto pieno ir 1/4 puodelio skysto iokolado, gerai iimaiiykite. Uidenkite ir bent valandai padekite j Saldytuv4. Priei patiekdami iSplakite, kol susidarys putos. I kiekvien4 stikling jdikite po iaukit4 vaniliniq ledq ir uipilkite iokolado kokteiliu. Patiekite tuoj pat.

l0 porcijq.

4 oorciios.

52


SVENTINIAI GERIMAI,

;i '\

,.1

.-

I: Lairis j de;ing: ,,Persilzift suajoui",,,Sbruzdni4 liheris", ,,Indolfo punlas",,,Soholdo hohtei I^",,,Pieuo ht,hteilis stt salyllu",,,Banany i' jogurto Lohteil^",,,Cir'ht t! g,i.ilDds",

PIENO KOKTEILIS SU SALYKLU J pleknn 4 supilhitc I puorlcli picno, 1 !auliiti qefiarrojo ioliohdo

I i.rulir.l siillJo miltcliq ir .i i,rLrkirus vrniliniu Lec1q. dtlii.rusi.ris saLiris I n)inLrr!. arba kol susimaiils visi

n)iLt€liu.

l'lahite

korrponenni. Supilliire ]srilJines ir peritkirt tuoj

I

p.rr.

polciios.

BANANU lR JOGURTO KOKTEtLIS I fuodr:li i,alro pieno. !dekire I nLrlLLpr.l ir supj.rusrlt4 bananq, I iaukitr melhLrs. I ieuLinLs

! pl.rknn4 sLrpiikitc erbaliuk.{i'

jogurro,2 iaLrkrtus vaniliniLr lcdrl ir 2

ledLr

sabiltlius. Plehite

I nrirlurcs.:Lrbe kol prsid:rrls lirntisrs shsrislSpilsn-hite I sril;lines. A;,ibrrsnliite kr iciiLl drigq milrelials. papuo(kire qabrliliu brnano. I porcijos. cliclZilLsi:Lis sLrlJais

,,

Putojant is n augo gir in as".

ctTRtNU GERTMAS Nulupkite '1 cirrin:rs. suclckitt ipLroL|. u2berliire prLsurrro puodclio cukraus ir J pLLodelius r'.rndens. l0 nrinuiiu kuirinliirc aur silpnos ugnies. I i.r1r.1 sinp:1 jpilkire 1 puoLleli cirrinq suliiLl ir I Lirr.1 rmclcns. gcrai .rrialdr liire. Prtlelirc :ruL(rosc rriklincsc

'rr

'u

I.d.1','r'Lrrc irr ' lir..

8 poLcijos.

PUTOJANTIS MANGO GEBIMAS SrnLrLliirrruru s,.rliapc,knt 20 lcclr qrb,rliuiru. lpilliLc 3 puoLltliur iviciiLl n.rngo geb.tliukrr. \luiir-Lite. hol v.risiei gcrai susimaiir! sLr

lcdu. Iipilsn kite j rukitrs stilJines. prrirliirr ruoj nlxnqo sliilt€lelnis ir .rnerr.*o lapeis.

J potcijos.

lxf.

PrpLroikirc


VAIKU SVENTES

su=Hc,rilAi Ol inidimai su balioNais

/-\ TD

ryksta tol, kol kielaienx iaid€jas turi po balion4. Kai paskutinis iaidejas sugriita su balionu, visi komandos nariai pripudia savo balionus ir juos uiri3a. (fei kuriam iaidejui nesiseka uirilti savo baliono, kitas komandos narys gali jam paderi.) Laimi komanda, pirmoji priputusi ir uiriiusi visus balionus.

BALToNU MUSts

I

KIEKVIENAM VAIKUI duokite

balion4 su uirail'tu jo vardu. Vaikai ilmeta balionus i virlq ir sLengiasi kuo ilgiau .r'4jj balion4. karru 'kraidinri stengdamiesi nublokiti iemen kitus balionus. Laimi iaidejas, kurio balionas ilgiausiai iisilaiko ore.

(

) l

SuoLrurer su BAL|oNAts PADALINKITE VAIKUS jdvi

/\

ry

komandas ir

iirikiuokite juos ui kiekvienos komandos kapitono nugaros. Kiekvienai komandai paskirkite spalv4 ir padekite tos spalvos balionq kr[v4 kitoje Lambario pos€je. Kiekvienam iaid€jui turetq tekd po vien4 balion4. Davus ienkl4, kapitonas iuoliuoja prie balionq krivos, pasiima savo komandos spalvos balion4 ir

pariuoliuoja su juo i vietE. Jam sugrjius, kitas iaid€jas iuoliuoja paimti baliono ii savo komandos spalvos balionq kruvos ir pariuoliuoja su juo atgal. Zaidimas

i I

TINKLINIS SU BALIONU PE R KAM BARI ar iaidimq aikitelg galvos aukltyje iltempkite viwg. Suskirstykite iaidejus j dvi komandx ir sustarykite jas skirtingose viw€s pusese. Viena komanda smugiuoja balionl per virr'e, kita turi smdgiu ji sugrlinti, neleisdama nukristi ant iem€s. Jei balionas negrlita, prielininkq komanda pelno taiQ. Laimi komanda, pirmoji surinkusi dvideiimt talkq. Puikus iaidimas kambaryje nenuoramoms vaikams, .jeigu lietus suvare juos vidun. Iineikite ii karnbario baldus ir diiitamus daiktus.

sMuGruoK

BALTONA

SUSKIRSTYKITE VAIKUS idvi

komandas ir liepkite prie! kitus sukrydiavus kojas. Sededami vaikai smugiuoja balion4 kitai komandai, stengdamiesi iimuiti ji vir! jos narig galvq raip. lad ji' nukrisrq ant iemes u2 jg rrugarq. Komanda pelno taik4 kiekvien4 kart4, Lai kitos komandos iaidejai susesti vieniems

)

nepasiekia baliono.


SvENe rU ZArDrN,rAl

visi vaikaim6gsta nauie

OO

zaisti. Keletas pasiulymq kartu su

ESTAFETE ^" '-hFjt'/'-F r\vDnEZn

||

hr,

su Sl-uora

E uvr

' 'l)graEreLra\

llnt]r\

metrq atstumu viena nuo kitos, vien4

ii

parndgtais

VAIKAI ISSIRIKIUOJA ui

IrJLI

jq

linijos. Kiekvienas ruri po balion4, skirtingq spahrl arba su uirasltu vaiko vardu. Zaidejai pripudia balionus ir iki ienklo laiko uispaudg jq kaklelius. Pasigirdus signalui, vaikai paleidiia savo balionus - laimi tas iaidejas, kurio balionas

nuskieja toliausiai nuo paleidimo linijos. T'li labai p'lpra'rr' 7ridima.. nereil-al:u jantis jokiq yparingq sugebojimq, todel

saro prie.rnin.

kui, o lis atiluoti jj atgal. Sprogus balionui pora diskvalilikoojama, o laimi pirmoji pora, kuriai pasiseka perduoti estafetg kitai porai.

SOxInrr

zaidimais

SvITpInTTYS BALIoNAI

pavadinkire'rrrru. 5r:kir rykiLe r aiIru, poromi,. sustatykite juos ui linijq vienq prie! kitq. Kiekvienas vaikas prie stxrto linijos turi po iluor? if brlion4. Vrilas ruri nriluoti balion4

sen/ai

lpad dnkantis jaunesniems vaikams. Kai kuriems vaikams gali rekri paderi pripusti balionus.

IR SPRoGDINK

PRIE KIEKVIENO iaidejo balion4. Vaikai visais budais

-

kelio priri3kite po trypdami ar

LAUKIN IU

VAKARU VEJAS

zna'brdami

- turi 'tengti, 'u5p16gclinri kirq balion.r.. saugodami savuosius. Zaidejas, kurio balionas sprogsta, diskvalifikuojamas.

NU

BREZKITE STARTO

iT

finiio linijas per tris metrus viena nuo kitos. Sustarykite vaikus ui starto linijos ir kiekvieram duokite po apvalq belion4 ir iiaudell. Vaikai eina lenkryniq keturpesti, pro iiaudeli pudiamu oru varydami savo balion4. Laimi vaikas, pirmasis pasiekgs finilo linij4. PASTABA: ii iaidim4 galima iaisti kaip estafetg.

.t (/'' I t

()(


VAIKU SVENTES

POROS PH

IES SVENTE

sudarykire s4rai4 garsiLljq pa.di<q

porq, paqzdiiui, Raudonkepurait€ ir Vilkas, Alisa

urniiokrl ff slePynes , '

.

DAIKTU reSryrues KIEKVIENAI\/ ZAIDEJUI (Ar iaiddjq porai) duokite s4rai4 daiktq, kuriuos reikia

rasti per tam rikr4laikl Vaikams, jau mokantiems gerai skaityti, suraiykire turimus rasti daiktus ant popieriniq maileliq, ikuriuos jie gales juos rinkti. Tik pradedantiems skairyti

-

jaunesniems vaikams s4ralas turetq brLti paprastas (arba pa<Lirkire kiekvienam maiiukui jpo14

ryresni padejej4), r'yresniems vaikarns gana sudetingas. Nusprgskire, ar jtraukti ! s4ra!4 tik su iventes tema susijusius daiktus, kuriuos ,,pasijote" iaidimq teritorijoje, ar tik daiktus, kuriq netrrlksta j[sq namuose ir sode. Laimi pirmasis surinkgs visus daiktus i! s4ra3o. Paprastame s4raie gali buti virvagalis, g€l€, lapas, apvalus akmenelis, plunksna

ir pan.

SARKOS PATARSKOS TAI MAZASIS..D:ikrq ieikl

{r

nes'

varlantas, zJloTlama\ vtso\ svenle\ melu. ' \ven(es pridzro]e KekvrenJm \arKur 'i duodama degtukq deiute su uiraiytu ' jo :^..--r.t-rrl vardu. Zaidimo rikslas kiekvienas laidejas privalo surinkti kuo daugiau maiq daiktq ir visus juos sutalpinti degcukq deiuteje.

(milrele' ar cuLrau' lristalai nejskairomi.

Srebuklq !a1yje ir Baltasis triuiis, Peleni ir Princas ar pan. Kiekvienq vard4 uiraiykite ant atsLiro popieriaus lapelio. Zaidimo pradiioje prisekite lapei! su vardu ant kiekvieno iaidejo nugaros, taip, kad jie nematytq savo vardo. Kekvienas r aika' ruri ,upr;.ri. kx ji.. uiduodamas klausimus kitiems iaidejams. (,Jr ai glwinas?" ,,Kokios ai spalvos?") Atsalyrnai turi buti nuorodos (,,Tu esi Zalias"), neiiduodandios tikrojo vardo, kol iaidejas pats supras savo taparybg. Kai visi vaikai teisingai atsp€ja savo vardus, jie ieiko sau poros pagal vardus ant kitq vaikq nugarq, kuriuos lengvai gali

perskaig'ti. Geras budas suporuoti vaikus kitiems iaidimams, pavlzdiiui, lenkryn€ms suglaudus nugaras ar,,Pasidaryk skrybelg".

LAISKININKO ATOSTOGOS REIKES DESIMTIES deiiq su ply5iu laiikams mesti ir uirdytais pagal ivent€s tem4 miesq bei garviq pavadinimais. DeZ€s paslepiamos oamuose ar sode. Kiekvienas iaidejas gauna po

deiimt vokq su kiekvienos deies adresu. P'adedami ieikori raikai ima po vien4 vok4. kiroie pu.ejc u/ aso ravo inicialus ir big; jmesti j4 i atitinkam4 deig. Tuomet grlita pasiimti kito voko. Savo deiimt vokq jie privalo iisiqsti kiek gal€dami greiiiau. Kai visi vaikai iisiqs savo vokus, atidarykite deies ir patikrinkite juos. Laimi iaid€jas, sumetgs daugiausia vokq i atitinkamas d€ies.

VlRtarutas: laiikininko

atostogos saloje (iventei papludimyje) Zaidiiamos taip pat, tik ant deiiq

uiralomi salq pavadinimai.

Baigianris Svenrei, degtukq d€iutes surenkamos

DOVANU TESKYNES

ir suskaiiiuojamas kiekvienos jq turinys. Laimi

KIEKVIENAS VAIKAS

iaidejas, surinkgs daugiausia daiktq.

'1\ l-" \,/)

atejgs gauna lapeli su nuorodomis, kaip rasti savo dovan4. Kad ilvengtumete nesusipratimq, ant kiekvienos dovanos uiklijuokite

Iapelj su vaiko vardu.


svENe ru zAtDtN/Al r.>,r),)

:h

,!^

!'t',

ZIEDELIS VAIKAI SUSTOJA

ratu, vienas ii jq lieka viduryje. Jie laiko surii14 virvutg, ant kurios uZmautas iiedas. Viduryje stovintis vaikas uisimerkia ir ryliai

paslepta saldumynq maiieliq.

skaidiuoja iki dvideiimties. Jam caip darant, ratu stovintys vaikai siundia iied4 ii rankq j rankas, slepdami ji tarp delnq. Kai viduryje stovintis vaikas suskaiiiuoja iki dvideiimties, jis atsimerkia ir stengiasi atsp€ti, kurio vaiko rankose yra iiedas. Jei jis atsp€ja, iaid€jas, kurio rankose buvo

?

Jie turi pasiimti po saldumyn4 ii kiekvieno mai5elio (po vien4 kiekvienos spalvos) dar priei prad€dami vaiiintis. Nepamirlkite, kur pad€jote maiielius ir kiek jq buvo, jei kartais tektq padeti vaikams ieikol,

uisimenant apie galimas slaptavietes.

iiedas, stoja j rato viduri, o buvgs viduryje uiima jo vietq. Jei neatspeja, iaidejas lieka

Jaunerniems vaika m' mjleliaigali bnr pusiau matomi, svarbiausia, kad ii

viduryje.

kiekvieno butq paimta tik po vien4

'rldum1n4.

SILKES STATINEJE VlSl VAlKAl,

iSskyrus vien4,

skaitiuoja iki dvidelimties, o Baigg skaidiuoti, vaikai

kartu

3is slepiasi

tridi-n4 galimr ,ai\ri vi,{

turi ielkoti

pasislepusio iaid€.jo. Tas, kuris .jj randa, pasislepia kartu su juo. Taip su juo pasislepia

visi laidejai, iisll'rus paskutinjji. Kai paskutinis iaidejas atranda slaptavietg, galima iaisti ii

pradliq. Dabar sJepiasi r;. vaika,. kuri: pirmas atrado pasislepus! iaidej4.

SIULO KELIAS SUSUKITE PO siulq

kamuoliuk4 kiekvienam sveiiui, prie vieno i! sitlq galo pririSkite nedidelg dovan4 ir padeLite jE matomoje vietoje. Iiryniokite siulus, apipindami juos apie k€des, stalus, pakiidami po kilimais ir pan., tiek sudetingai, kiek tinka pagal vaikrl amZiq. Svetiai iisirenka po kamuoliuk4 ir turi vel juos sur.ynioti, kol pagaliau vienas ii jq pasiekia

pririitl

\i

ivent€s laik4 karru su kokiu nors kitu iaidimu, kaip Slepynis, arba atskirai, nustatant tam tik4 ieihojimo laik4.

dovan4. (Reiketq paialinti i! kamoalo

duitamus daiktus.)

LOBrU TESKOJtMAS HHlt$ liVEN I q namuoie

ir ,ode paslepkire

maiielius su saldumynais kiekviename maiielyje

.;ldumynu, jlyniokire j.kirringq.palrq popieriu kus. Kai susirinks sveiiai, pasakykite jiems, kiek

BELAISVIAI SUSKtRSTYKtTE VATKUS j dvi

- ierifq ir banditq. Serifai uisimerkia ir skaidiuo.ja iki 100, o bendirai i.'islaprro namuo'e. Tuomer.eriDi ruri surasti pasislepusius vaikus. Kai Serifas randa bandit4, jis paima jj ! nelaisvg, nuvesdamas I i3 komandas

anksto sutart4 ,,kalejim4". Pirmasis ! nelaisvg paimta' bmdiLas ruri viena ranka laikyti, u7 Laleiimo grorq .r.:lo ar Lede' kojo'. ,Alrrrari,

turi duoti rank4 pirmajam ir t.t., kol visi belaisviai sustoja ! grandinelg. belaisvis

Dar nepaimti j nelaisvg banditai turi stengtis ryliai prasmukri j kalejim4 ir illaisvinti belaisvius. banditas vienu kartu gali iilaisvinti tik vien4

Vienx

belaisvj, t4, kuris yra paskutinis grandin€je. Belaisvis iilaisvinamas palietus jo pet!. Iilaiwintasis banditas gali vei sleptis. Zaidimo tikdas - ierifai privalo sugauti visus banditus, bet tai gali

uitrukti.


VAIKU SVE NTES

PIESIMAS UZRISTOMIS AKIMIS UZRISKITE VAIKAMS

akis, duokite kiekvienam po lap4 popieriaus bei pidtuk4, uiduokite pielinio tem4, susljusi4 su iventis tema. Kai Zaidejai pasako jau baigg savo pielini, papraiykire ji papildlti, pavpdZiui, pripieiti bumbul4 ant klouno

zAtDtmAl

uixi\tomis aKtMrs SIE ZAIDIMAI TINKAMIAUSI VYRESNIEMS NEI KETVERIU METU VAIKAMS.

GYVUNAI UZRISKITE AKIS Jeliems vaikams. Kiri lieka iinreti. Susmrykite r.aikus uZriltomis akimis i eilutg, nesalydami jr1 vardq, kad jie neZinotq, kas jr1 kaimynai. Kiekvienam i! jq suteikite gyvr.rnq vardus: ialdio, liato, dramblio ir pan. Tegul jie ilmoksta pamdg&ioti savojo gyviiLro garsus. Tuomet liepkite raikams ileiti i3 ellutes ir susimai$4i. Paskui raikai uZri5tomis akimis privalo vdl sustoti i eilutg aip, kaip stov€jo i! pradiiq, vadovaudamiesi vienas kito leidiiamais gasais. Ziurovai uenina, ar susrou reisingai. Tuomet abi vaikq grupes keitiasi vietomrs.

nupieiti g€19 jo lvarko adape. Laimi pieliqn, kuri iaidejai lvenina kaip juokingiausi4 ar geriausi4. Sj ,aidim4 galima iaisti ir nerenlant geriausio pie5inio -.iis puikiai tinka nuraminti kepur€s ar

isisiautusiems vaikams.

PRTSEK AStLtUKUT UODEGA ANT DIDELIO POPIERIAUS LAPO

nupie.ikite beuodegio

asiliuko konturq. Vieq, kur turi buti uodega, paiinnekite kryiiuku. Pakabinkite pieJin! vaikq akiq lyryje ir duokite pirmajam vaikui popiering ar virving asiliuto uodegelg su smeigruku viename gale. Tuomet uiri5kite vaikui akis, apsukite tris kanus ir pasukite veidu i t4 pusg, kur kabo pavqilclaLs, Paiym€kite vietg kurioje raikas nordjo prisegti uodeg4, jo inicialais, tuomet q pat! pakartokite su kitu vaiku. l,airni tas vaikas, kuris prisega uodeg4 i teising4

vieq arba artiausiai jos,

VAR IANTAI: ,Prisek rriceraropsui uodeg4", ,,Prisek kupranugariui uodeg4" ir ,,Prisek iiurkei uodeg4" iaidiiami taip pat, tik skiriasi g;,vunq konttrai. Jei marote, kad sugebae ei padaryti, galite nupielti g;rvunq konturus patys arba susirasti knlgoje paprasq paveiksldli, padidinti j! kopijavimo aparatu ir perpieiti jo

kontir4 ant popieriaus lapo.


svENctu zAtDt[,tAl

ATSPEK KAS PARUOSKITE KELET{ indq

su skirtingu maistu,

paryzdiiui, pomidorq padaiu, kari milteliais, iokoladu, pipirais ar citrinomis. UiriiLite akis visiems vaikams ir po r ien4 veskire iuos prie sralo. Paprsykire pagal kvap4 ir l1t€jim4 nustaq.ti, koks ten maistas. Po sp€jimo vaikai gali

nusiriiri akis ir iiur€ti, bet negali pasakin€ti. Galima iaisti ir nustatant maist4 pagal skon!. Maistas turi

blti valgomas, taiiau potencialiai,,bjaurus", parryzdLid, konsewuoti spageti, plakta grietindld ar iiurkiq formos iel€ saldainiai.

AKLA VISTA UZRISKITE VIENAM vaikui akis ir apsukite ji tris kartus. Kiti vaikai turi sukiotis aplinkji, leisdami ivairius garsus, o vaikas uiriStomis akimis - juos gaudl'ti. Pagavgs valkq. jis turi atspeti. kas rai. Jei arspija - pagaurasis rampa ,,akla

viita".

Zvrcx, KIAULYTE, Zvpx: VAIKAI SUSEDA kambaryje ant kediiq. Uiriikite vienarn vaikui akis, apsukite jj kelis kartus ir duokite jam pagalvdlg. Vaikai privalo s€deti kaip galedarni tyliau, o ,,aklasis" iaidijas surasti vien4 ii jq, paded jam ant kelirl pagelvelg, arsisdsti ir

kiaullte, iviek!". Sedintis vaikas turi suiviegti. Jei ,,aklasis" vaikas atsp€ja, art kieno keliq s€di, susikeidia su jr-ro vietomis. Priei prad€dami nauj4 iaidimo ru14, vaikai perstaro kedes ir susiLeitia vietomis. pasal<yti: ,,Zviek,

VAGYS UZRIS KITE AKIS vienam vaikui ir duokite jam susukt4 laikraiti. Pasodinkite j! vaikq ratelio viduryje. Salia sedindio vaiko guli kruvele ,,brangenybiq" - apyraakiq, iiedq, karoliq

ir pan. Vaikai i! ratelio po vien4 stengiasi pavogti koki nors daikt4. Jei s€dintysis iSgirsta vagj, jis suiunka: ,,Vagis! Vagis!" ir stengiasi paliesti j! lailca(diu. Jei jam pavyksta, paliestasis vaikas turi griiti i savo viet4 tuiiiomis ir v€l laukti savo eiles.

Laimi tas, kuris surenka daugiausia daiktq.

GALIMOS DOVANOS Dovnup

pASTRTNKTMAS

kiekvienai Sventei, jos nepriklausomai nuo temos, labai platus. Visiems vaikams patinka, tarkim, . .. vandeniniai pistoletai, bet jie neatsispirs pagundai iskart i5

'

Neuzmirskite to, jei Svente vyksta namuose, o svediai vilki geriausiais iSeiginiais drabuZiais. GnLrre ruesRnrucrAt nupirkti

ivairiq formq tamsiq akiniq ar Sokdyniq.


VAIKU SVENTES

v

zAtDlrnN

.su

MUZXKA DIEVAI IR DEIVES SIAM ZAIDI[/Ul

reikia palyginti leros ir ivelnios muzikos. Duokite kiekvienam vaikui po knyg4. Kai pasigirsta muzika, vaikai pradeda vaikidioti po kambar! su knygomis ant ga1vq. Muzikai nutilus, jie turi pabandlti atsiklaupti ant vieno kelio. Jei knyga nukrenta, jis arba ji iikrenta ii iaidimo. Vel uigroja muzika ir iaidimas tgsiasi. Laimi vaikas, likgs paskutinis.

AUKSTOS KLIUTYS

perlokgs per Sluot4, iikrenta i3 iaidimo. Zaidimas tgsiasi, kol lieka

tik vienas vaikas.

PRAGARO VARTAI ZAIDZIAI/A GROJANT

smagiai muzikai.

Du imones,

geriausia suaugusieji, krntines aukityje laiko dviejq metnl ilgio pagali taip, kad 3is uikliudltas nukristq. Vaikai turi pralisti po pagaliu, sulenkdami kelius ir kiek galedami atsiloidami atgal. Negalima rankomis liesti Zem€s. Ii pra&iq bus gana lengva, bet su kiekvienu nauju ratu pagalys leidiiamas vis iemiau. Ii iaidimo iSkrenta kiekvienas, kas pargritrna ar rankomis palieiia iemg.

MUZIKINES KEDES SUSTATYKITE KEDES dviem eildmis, suglausdami jas atkaltemis. Kediiq turi bld viena maZiau nei vaikq, Uigrojus

suglausdami dvi k€des atkaftdmis. Sustatykite kediiq poras pladiu ratu. Papraiykire vaikq sustoti po ' du. Kai pasigirsta muzika, vaikai eina k€demis ratu, lipdami per atkaldiq kliutis. Muzikai nutilus, i3 Zaidimo iikrenta ros poros, kurios tuo metu liedia atkaltes, Laimi pora, likusi iaidime.

muzikai, visi vaikai eina aplink kedes, Nutilus muzikai, visi skuba atsisesti. Zaid€jas, kuriam pritruksta kedes, iikrenta ii iaidimo. Paialinkire vienq Ledg ir vel paleisk.ire muzik4. Zaidimas tg'ia.i. kol lieka tik du iaidejai, besivarianrys d€l paskutines ked€s.

KARSTA BULVE

ZAIDZIAMA PANASIAI, kaip,,Muzikines

VAIKAI SUSEDA RATU. Grojant muzikai, jie siundia ratu kamuoli. Muzikai nutilus, vaikas, laikantis kamuol!, iikrenta i5

muzikai penkioms sekund€ms uigesinama Sviesa. Kai Sviesa v€l uidegama, visi iaidejai, neradg k€dZiq atsis€sti, iSkrenta ii iaidimo.

PADARYKITE KLl0TlS,

Zaidimo.

laimi

vaikas, likgs paskutinysis.

Sox pen SLUoTA PADEKITE ANT GRlNDl.l iluot4. Crojanr muzikai. raikai raru (okineia per iluot4. Muzikai nutilus, vaikas, tuo metu iokantis per Sluotq, ar paskutinis vaikas,

MUZIKINE TAMSA kedes",

tik nutilus

MUZIKINIAI PRISEDIMAI vaikai doka, Jai nutilus, visi iaidejai A$ised€s tuoj pat atsis€sti. privalo Paskutinis iikrenta i3 iaidimo. iaid€jas, kuris ir tampa kol lieka tik vienas Zaidimas tgsiasi,

MUZIKAI GROJANT

nugaleto.tu.


SVENCIU ZA ID INiIA I

MUZIKINES STATULOS

MUZIKINIS SKRAIDANTIS KILIMAS

ZAIDZIAMA KAIP muzikiniai atsis€dimai, tik muzikai nutilus vaikai turi sustingti toje paderyje, kurioje buvo, ir stov€ti lyg

DALIS KAIVIBARIO tegul bus ,,skraidantis kilimas", bet lailrykite padaptyje, kuri rai dalis. Uigrojus muzikai, vaikai ioka po kambari porornis. Jai nurilus, visi sustingsta. Pora, esanti ardiausiai ,,skraidaniio kilimo", laimi dovan4, ir iaidimas tgsiasi,

surulos. Pirmasis pajudejgs iikrenta ii iaidimo.

MUZIKINES SKRYBELES

kol i3dalinami visi prizai.

VlSl ZAIDEJAI, iislyrus vien4, turi

Galima vietoje dovanrl skirti talkq. Pora, esanti ardiausiai ,,sknidandio kilirno", gauna ta!k4. Laimi ta pora, kuri per tam tikrq sutart4 laik4 surenka daugiausia taikq.

po skryb€lg. Zaidiiama stovint ar s€dint ratu, atsisukus vienam i kir4. Uigrojus muzikai, kiekvienas iaidejas nukelia skryb€lg nuo stoviniiojo prieiais ir

ui*ideda sau. Muzikai nutilus, iaidejas be skrybeles iikrenta

i3

iaidimo. Padekite i Sali vien4 skrybelg ir tgskite iaidim4, kol lieka tik vienas iaideias ir viena skrvbele.

MUZTKTNTS

erUptUrAS

BARIO VIDU RYJ E sudekite pliuiinig iaislq jq turi b[ri vienu maZiau nei vaikq. UZgrojus muzikai, KAIVI

Lruvelg

-

visi vaikai ioka aplink iaislus. Muzikai nutilus, kiekvienx vaikas iiumpa po koki nors Zaisl4 i3 kruvos, Kas liela be iaislo - ilkrenta ii iaidimo. Atidekite ! iali vien4 iaisl4 ir tgskite iaidim4, kol lieka vienas

DIDZIOJI GRANDINE SUSKIRSTYKITE VAIKUS poromis ir papraiykite

jas

pasklisti po kambari. Kiekviena pora gauna po balion4, kurl privalo lai\ti suspaudg keliais. Uigrojus muzikai, poros turi susikabinti rankomis ir vaiLidioti po kambarl muzikos ritmu. Kas parneta balion4, iikrenta

ii iaidimo. Laimi

pora, paskutind likusi

vaikidioti po kambar! su balionu tarp keliq.

-

nugal€tojas.

PAsTABA: Zaidimas gali baigtis guzais kaktose, tod€l parinkire palyginti didelius iaislus.

MUZIKINES SALOS ANT GRINDU PATIESKITE maiq kilimeliq, laikra-idiq, lenteliq ar pan. Uigrojus muzikai, vaikai eina raru. Jai nurilus. kiekvienas vaikas turi susirasti sala. anr kurios galetq atsisroti. Ant vienos sdos gali stovdti ir daugiau vaikq. I3 iaidimo idkrenta visi, nesugebejusieji ui3okti ant salos ar nukritusieji nuo jos i ,,vandeni". V€l uZgroja muzika

btti maiiau nei vaikq, kad ant po kelis vaikus. Zaidimas tgsiasi, vienos salos bandytq sustoti kol lieka rik vienas vaikas. kuris ir tampa nugaletoiu. ir iaidimas

tgsiasi. Salq turetq

GALIMOS

DOVANOS

.. MAZosros FEJos apsidZiaugs gavusios

jusq padarytE burtq lazdelg fiE galite padaryti i5 blizgudiq, kartono, Siaudelio, juosteles, padedami gimtadienio kaltininko). MEGSTANTEMS GAMrA ir pradedantiesiems entomologams puikiai tiks plastmasind v abzdliq gaudykle, didinamasis stiklas, ar tinklelis drugeliams gaudyti.

J)

f)

J)


VAIKU SVENTES

MUZIKINIAI SKAIEIAI GROJANT l\4UZlKAl,

vaikai iokin€ja po kambarj. Jai nutilus, suiukite skaitiq, ir vaikai turi sustori igrupes po tiek nariq, koks pasakomas skaiiius. Sakykite tokl sLaidiq, kad vienas vaikas liktq atskirai, par,lzdiiui, jei ivent€je septyniolika vaikq,

suiukite skaiiiq ,,keturi", ir susidarys keturios grupes po keturis vaikus, o vienas liks atskirai ir iikris i! iaidimo. Zaiskite, kol liks

tik vienas vaikas.

MUZIKINIS ZIEINTAS VAIKAMS SUSEDUS RATU, iijungiama

5viesa.

Uigroja

muzika, vaikai siundia ratu iibint4, laikydami j! po smakru taip, kad bitg apiviestas veidas. Nutilus muzikai, iibint4 laikantis vaikas ilkrenta

ii iaidimo.

Geriausia tinka winas plastmasinis

atminries inidimai ATMINTIES TESTAS S U R lN

KITE

AP

lE dvideiimt jprastq daiktq, tokiq kaip iauki-

tas, raktai, saga, knyga, saldainis, raSiklis, s4varlele, iiogelis

ir pan.

Sudekite juos ant padiklo ir uidenkite staltiesele. Kiekvienam vaikui paduokite po pieltuk4 ir lap4 popieriaus. Vaikai susroja

ratu ir nuo pad€klo dviem minutem nuimama staltiesele. Paskui pad€klas vel uildojamas ir iinelamas. Vaikai privalo sura!1,ti tiek daiktq, kiek prisimena. Vaikas, suraigs ilgiausi4 teising4 s4ralq per tam tikr4 sutart4 laik4, empa iaidimo nugal€toju.

AS SKRIDAU I MARSA VAIKAI SUSEDA BATU.

iibintas, nes vaikai tikrai ne sykl ilmes ji ant Uemes. Leiskite siaub4 varanii4 muzik4, ir bauginantis jspudis, koLi sukelia po smakru laikomo iibinro aplviestas veidas, taps dar stipresnis.

Pirmasis vaikar pradeda sa}<ydama: ,,Ai skridau ! Mars4 ir pasiemiau..." ir pasako daikto pavadinim4. Pavyzdiiui, jis gali pasaklti ,,A! shidau ! Mars4 ir pasi€miau pieituk4." Kitas vaikas turi tai palartoti ir pridurti savo daikt4.

PERDUOK SIUNTINJ

Ptyzdilui,,,Ai skridau j Mars4 ir pasi€miau pieituk4 ir obuolj". Treiiasis priduria savo daikt4, iilailrydamas ankstesng daiktq sek4: ,"Ai skridau iMars4 ir pasi€miau pieituk4, obuolj ir savo iuniuk4".

lS ANKSTO PARUOSKITE siuntinj.

Sur.yniokire dovan4

i daug sluoksniq laikraitiq. Labai rnaiiems vaikams tarp kielcvieno laikraidio sluoksnio iryniokite po saldainl ar koki4 smulkmen4. Vaikai sedi ratu ir grojant muzikai siundia vienas kitam siuntinl. Nutilus muzikai, vaikas, laiLantis siuntinj, gali nur.ynioti vien4 laikraidio sluoksnl. Vel uigroja muzika ir siuntinys Leliar:ja roliau. Zaldiju, kuriam kliuvo nur.ynioti paskutini laikaitio sluoksni, atirenka dovana.

PASLAPTINGAS SIUNTINYS PARUOSKITE SIUNTINI kaip iaidime

,,Perduok siuntinj", tik ant kiekvieno sluoksnio uiralykite po nuorod4, pavyzdi:iui,,,Paduok rnergaitei tamsiausiomis akimis" arba ,,Perduok s€diniia.jam ii kaires". Grojant muzikai, siuntinys keliauja ratu. Nutilus muzikai, j! laikantis vaikas perskaito uiraiyt4 nuorod4 ir paduoda jj vaikui, labiausiai atitinkaniiam apibudinim4 nuorodoje. Sis vaikx nurynioja laikaidio sluoksni, ir v€l uigroja muzika.

REFLEKSAI JUMS REIKES neliojamojo kasetinio magnetofono. Vienas ii iaid€jq leis muziLA (pirma ieimininkas tur€tq parodlti, kaip tai reikia daryti). Sis stovi nugara !kitus;aidejus ir ruri buri Kiri iaidejai sedi iiurddami i jo nugar4. Muzikos leidejas ijungia muzik4, o kiti iaidejai turi atspiti, kada jis j4 iijungs. Zaid€jai, galvojanrys, kad muzika bus iijungta, atsistoja. gerai matomas.

(Ai!ku, bus tokiq, kurie atsistos per anksti ir tokiq, kurie liks sedeti muzikai nutilus.) Muzikos leid€jas gali daryti apgaulingus

judesius, kad suklaidintq kirus iaid€jus. Tas, kuris atsistoja kaip tik t4 akimirk4, kai iijungiama muzika, gauna taJk4. Visi likusieji s€d€ti prararda po tadk4. Pirmasis surinkgs penkis ta5kus, laimi iaidim4 ir kitame ure tampa muzikos leid€ju.

Zaidimas tgsiamas ratu kiek galima ilgiau.

VARIANTAs: Arabijos naktq temos lventeje galima iaisti,"{i paklausiau diin4 ii stebuklingojo iibinto". Reikia tik pakeisti pirmuosius iodiius. St Zaidim? galima pritaiLlti daugumai

lveniiq temq.

NEATITIKIMAI SUSKIRSTYKITE VAIKUS idvi komandas. Viena komanda iieina i! kambario, o kita ji ,,perwarko". Jie gali

pal<eisti

daiktq padetj, pat"7zdLfui, apversti vaz?, arba Zmogaus iivaizd4, paqzdiiui, jis apsivelka iivirkidi4 megztinj. Pasibaigus sutartam laikui, antroji komanda sugriita ir stengiasi pamaq'ti pasikeitimus. Kiekvienas per tam rikr4 sutart4 laik4 nepastebetas pasikeitimas pelno taik4 ji padariusiai komandai. Tuomet komandos pasikeiiia vaidmenimis, Laimi komanda, surinkusi daugiausia tajku.

c

(


SvENe rU ZArDrl\,4Ar

JUODASIS PARSIUKAS Labai snaeus iaidimas nedldeliam vaikq bureliuj arba vienam vaikui. Vaikui arba jq bureliui uiduodami jvairus Llausimai, j kuriuos galima atsekrti tik..Juodasis pariiLrLas". Kiekvienas nusiiypsojgs:rr nusijuokgs vaikas ilkrente ii iaidimo. Gudliai

sudulti ldausimai

.rr : l r:-. ':s ir sudekite Liekvien4 sukarpvt:1 eileraitj i \::r;:-: ..:rr.::::: i::ikire po vokr. Po signalo Zaidcjai stcn, ( .! u\. l.lmi prn.".. r.i,ing"i .:.'....:....... ci[Lrinr:r

roka.

sudejes

s:,,r ::..:.:::

KLAIDA!

paspend2ia sp4stus neepdairiam iaidejui: ,,Kas palvelge j tave, kai ijn't TiiLrejai j vcidrod!?', ,.Kas geriausias t:rvo draugas?', ,.1{as micga po ravo Iova? ir p:Ln.

l)riei ir cnru

SUJAUKTI EILERASEIAI

paneberi

Kielo'ienarn v:rikui reikes duoti po vaiki!k4 eilera!ti. Galire padidinti ir rtiviesti jj ii knvgos. padaq'd:rrni riek kopijq, kiek numaroma iAiclajq, arba kiekvienam vaikrri drLoti po skiltingq cilcraitj, svarbu, kad jie bntq vienodo iigio. Sukarpykite eilera!ri

.

::r-:: r::: .:.1::.r..1 .tfis.lk\ ma su gausybe klaidq, panzd2iui. k:.r'.::-:.-.: .::-: r :nriharinirL deiktq palduotuvE pirliri n:ru jo lii r:orl:r.'r ::i:r. ilrusldamiesi iio apsakymo, turi jrnl. ..::- ::.. i ::.:::. \-rik.rs. pasrebejgs ldaid4, su!uokr ,,I(aidal ir turi t: :::.:rr:::. i.-r. r.nas. reisineai pastebtjgs klaid4, gauna taik4. Iei ., rji:s :.::-::-.:-,.. .l.:i nere ld.rldos, jis praranda ra!k4. Laimi 2aitlel.rs. -.i::r-:rq::. .:r:i\r'mui surinkgs daugiausia

raikq.

GALII\4OS DOVANOS A"s LA\KE LABDAFoS a' laudot.?

j)

daiktq parduotuveje gallte puikiai apsirupinti hipi.1 temos sv e rie i. lli nedidelp ke in, 'dn rasite vis us jums reikaling us pr z us. leSkokite karoliu kq veriniq. iiedn f nrmnc e rrc Lza rr to meto plo kste liq flesvarbu. kad jq gal nebus kaip paklausyti /.\ jei tik virSeliai pakankamai psichodellniai, jos tikrai bus lvertintos),

-

fifnrc --:l

63


VAIKU SVENTES

inidimai namuose

at televizijos laidos pavadinimus, kuriuos ii turi suvaidinti. Uiduotys suraiomos ant popieriaus lapeliq ir sudedamos j

OBUOLIO LUPIMAS

uiduoti i! prielininkq Lomandos skrybeles ir turi suvaidinti, kas ten paraiyta, o kiri tuti atspeti. Galima susitarti, kokie judesiai reiki skrybelg. Pirmasis komandos iaidejas rraukia

KIEKVIENAIVI VAIKUI duokite po obuolj, peil! ir lekitutg. Obuoliai ir peiliai turi brlti vienodo dydiio ir kokybes. Vaikai turi atsargiai nuiupti savo obuolius taip, kad butq ilga ir siaura lupena. Laimi vaikas, kurio obuolio lupena bus ilgiausia ir

tokias s4vokas, kaip,,garsai, panalus i...", ar nurodytq skiemenq skaidiq, tatiau privaloma taisykl€ yra ta, kad vaidintojas negali

kalbeti. Komandos nariai garsiai laukia kas, jq manymu, vaidinama, kol atsp€ja arba kol baigiasi sutartas iaikas. Saradoje

siauriausia.

RIEDULYS SU PUPU MAISELIU SIAN4 ZAlDll\4Ul REIKES nedidelio pupq maiielio, dviejq

gali dallwauti daugiau nei vienas imogus. Su labai maiais vaikais geriau Zaisti, jei jie vaidina po du, arba kiekvienam vaiLui reikia priskirti po suauguslj!. Galima iaisti nesivariant d€l prizq arba

kediiq ir dviejq kietai susuktq jtnteles bei taip virvele suriitq laiklaiiiq, kad butq panains i riedulio lazdas. Suskirstykite vaikus j dvi komandas ir sustarykite eilemis prielingose kambario pusese vienus priei kitus. Kiekvienas pirmosios komandos narys gauna

.:pdovanoti iiradingi;usiur, energingiau.iu. ar ter.ingi.rur,ai vaidinusius vaikus.

numer! i! kaires ideiing, o antrosios komandos narys tuos padius numerius, tik i! deiin€s j kairg. Tuomet komandos nariai stoves vieni priei kitus tokia warka:

SUSKIRSTYKITE VAIKUS !dvi

savo

komandas ir susodinkite eilute vienus prie! kitus. Vaikai sudeda rankas ui nugaros. Pirmajam vaikui kiekvienoje eil€je paduokite po apelsin4, kuri jis laiko kojomis. Davus ienkl4, jis perduoda vaisiq gretimam iaidijui ir t.r. Jei apelsinas

12345

54321 Kambario viduryje padekite lazdas i! laikraidiq ir puptl maiielj. Prie prieiingrl sienq pastaryhite po kidg tai bus vartai. -

ilkrenta, jis grfinamas i eiles pradii4. Laimi pirmoji komanda, perdavusi apelsin4 i! pradiios i gal4.

Teisejas pradeda iaidiml suiukdamas skaiiiq. Siuo skaidiumi paiymiti abiejq komandq nariai iib€ga j kambario vidurj, diumpa lazdas ir bando lmuiti pupq maileli i vartus, kitaip tariant, tarp prieiininkq kedes kojq. fmulg ivarti iaidejai padeda lazdas ir pupq

maiiel! ! viet4. Teisejas gali labai pagreitinti iaidimo temp4, vos palikdamas laiko iaidejams atsikvepti. Laimi komanda, lmulusi daugiausia

jvariiq.

SaRaoos SUSKIRSTYKITE VAIKUS i dvi komandas. Viena komanda paraio kitai komandai Zodiius, sakinius, knygos, filmo

PERDUOK APELSIN4

Sorcolaornts

ZATDtMAS

KAIVIBARIO VIDU RYJE ant grindq padekite skrybelg, !alik4, por4 piritiniq, peilj, iakutg, ldkitg ir plytelg iokolado. Susodinkite vaikus ratu apie liuos daiktus. Vaikai m€to kauliukl. Vaikas, iimetgs leiis taikus, eina iraro vidu(i ir, kol kitas iaidejas iimes ieiis taikus, turi uisid€ti skrybelg, apsimuturiuoti ialik4 ir apsimauti pirltines, iirynioti Sokolad4 bei, padejgs ji ! lekitutg,

suvalgni su peiliu ir iakute. Kai tik kitas vaikas iimeta ieiis taikus, jis bega prie pirmojo vaiko, nutraukia jam skryb€lg, nurila !alik4, numauna piritines, visk4 apsirengia pats ir bando toliau valgyti tokolad4 su peiliu ir iakute. Pirmasis iaidejas griita j rateli. Zaidimas tgsiamas, kol suvalgomas visas iokoladas.

O&

u@ffi,.


SvENe rU ZA D

Zvelo.tttvto vARZYBoS lS PLONO KAFITONO

p,rd,rrlkire d"'.g 'prl,o..1 /uveliq.

Pric kiekvienos i! jq nosies prisekite po iiogell. Kitoje iuveles puseje ulralvkite skaiiiq, kuris reiki jos svori, ir sud€kire jas i platq seldq dubenj (,,eier4') taip, kad skaidiq neburq m:rtyti. Kiekvienam iaidejLri duokite po meikerg prie pieitrLko ant siulo pririit4 rllaiq magnetulcr. Per ram tikr4 sutart4 laikl vaikai ruri

iuvcliq, kiek tik pajegia. Iigaudiius visas iuvis, kickvicnas suskaiiirroja savo laimikio svor]. stengtis pagauri riek

SKRAIDANEIOS ZUVYS IS KIETO POPIEFIAUS rnaldaug 25 cm ilgio iuvis

ar pluno lrr.ouo r.kirpkire

(karconas negali buri sunkus, ncs iuvis

neskis). Kichvicnarr vaikui duokire po iuvi kartu su I tur4 susukru laiLraidiu:rr iurnalu. Kicoje kambario puseje sustarvkite eilg lek(tiq. Eidami keturp€siiomis, vaikai. v€duodami laikraiiiais,

turi nuskraidinti savo Zuvis j lekites. Laimi pirmas vaikas, krrriam paryks tai padaryti.

PASLAPTINGOS DEGTUKU DEZUTES ! ASTUONIAS DEGTUKU DEZUTES

jdekite po du ar tris vienodus daiktus, pav_vzdiiui, diiovintq pupcliq, akmenukq, cukraLrs, plunksnLl, smeigtukq, degtukq, wiiq, s4varleliq. Turinio sga!4 pakabinkite ant sienos taip, kad vaikai galetq jj perskaiwti. Kiekvien4 deiutg siqskite ratu ir papralvkite, kad kiekvicnas vaikas uirairtq, kas, jo nuomone, ioje yra. (Nesupainiokite d€iuiiq

sekos). Laimi r':rikas, p:rraigs daugiausia teisingq atsakymq.

r,'rA

vaikui paduokire po laikraitj. Iigirdg Zenkl4, vaikai ruri kuo greiaiau sutvarkyti savo )aikraliiq lapLLs. Laimi tas, kuriam ^i--.:..,-- .^: --,^,1-.--

PASIDARYK SKRYBELq RAIVUS ZAIDIIVAS maicsniam vaiLq buriui, tinkamiausias iaisti poromis. Kickvienai porai duokite po laikraiti, tris lapus spalvoto popieriaus, dwlika smcigtukq, ritinel! lipnios juostos ir zirlde.. loro' ruri per p, rr\:ol:ka minrrcirl prdirbr' j-:nrriskrybelg. naudodamos tik iias mediiegas. Laimi skrybeld, kuriq visi Zaidejai pripaiista esanr geriausi4. Galima iaisti ij )aidim4 nerenkant nugaletojo, o vaikai per iventg gali pasiprLolti savo padirbromis skrybelemis.

SKRYBELE IR SALIKAS KIEKVIENAI KOMANDAI paruolkite po skrybelg,

!alik4,

ir po14 pilitiniq. Komandos iSsirikiuoja ui s:rvo kapitonq. Ant ked€s priei kiekvien4 komand4 padekite iivardintus daiktus. Ilgirdg signal4, konandq kapitonai bega prie k€diiq, apsivelka ant jq sudetais drabuiiais ir grjita pric savo komandq. TrLomet nusivelka apsivilkrus drabuiius ir perduoda juos kiram konrandos nariui, kuris turi jais apsivilkti. T4 parj turi padaryti apsiaust4

visi l<omandos nariai. Paskutinis komandos iaidejes, nusivilkgs drabuiius, nubega padeti jq anr kedes. Laimi komanda, pirnoji

gr4iinusi drabuiius argal ant kedes.

EZIUKAI KIEKVIENAIV VAIKUI duokite srneigrukais

po didelg bulvs, delutg su

ir por4 piritiniq. Vaikai uisimauna piritines ir po

turi susmaigsrvti smeigtukus jbrLlvg. Laimi tas, kuris per tris minutes prismaigsws eiirrkui datgiausia spygliq. Puikus iaidimas nedidelems Sventems.

vien:1

LAIMI NGI EJI KELIAUTOJAI SU l\4Al SYKITE LAI KRASC I U LAPUS, sukeisdani juos vietomis, kai kuriuos apversdami ir pan. Vaikai sus€da cilernis vieni prici kitus labai arti, kaip rraukinio kcleiviai. Kiekvienam

,/.t\,4r\

,'7-]

)/ .

r.r

a2s_J::l

i'.;.-\/

('2

\ t? \

// /tv ).^

65


VAIKU SVENTES

ZAIDITNN

BESIJUOKIANTI NOSINE V lE

NAS VAIKAS

).ra vadovas.

Kiti

sustoja aplink

jj

ratu.

Vadovas ruri nosing. Numesdarnas j4 duoda ienkl4 kitiens vaikams pradeti juoktis. Jie ruri praderi juoktis, kai rik jis paleidiia nosing, ir liautis, kai ji pasiekia grindis. Zaid€jas, kuris nesijuokia

SU

PIESTUKAXE IR

vis4 nosines

POPtErtu\tl

VERINIO LENKTYNES

KAI REIKIA NURAI\4INTI VAIKUS AR PRADEDA LYT I, ARBA SVENTES ORGAN IZATORIAIVS REIKALINGA PERTRAUKELE, PABANDYKITE KURI NORS rs srTU zAtDtN/U.

kritirno laik4 arba kuris nesiliauja juoktis jai palietus grindis, iikrenta i! iaidimo. (Vadovas gali juoktis, kiek tik jam patinkal) Laimi likgs paskurinis iaidejas.

SUSKIRSTYKITE VAIKUS poromis ir ilrikiuokite juos vienus ui kitq vienoje karrbario puseje. Kitoje puseje kiekvienai porai padikite po dubeneli su dwlika karoliukq. Vienam r.aikui kiekvienos poros duokite po adar4 ir stor4 siul4. Davus ienkl4, vaikai, trLrintys adatas ir siulus, turi iverti siul4 !adat4 ir kit.rme

ii

DUOKITE VAIKAMS

uirregzti storl mazg4. Tuo pat rneru jg porininkai bega prie duben€liq, pasiima ii jq tik du karoliukus ir grjita atgal. Kai gale

pirrnasis vaikas jvcria siulE j adar4, jis uZveria ant

jo porininkes

jo karoliukus,

SUDEK ZODZIUS

o

atnelti kirLl dviejq karoliukq. Zaidimas tgsiasi, kol suveriani visi karoliukai. Jei koks nors karoliukas nukrenta ant grindq, jj reikia pakeiti ir uZverti anr siulo. Kai vaikas suveria visus drylika karoliukq, jis iiveria sinl4 ii adatos, suriia jo g:rlus ir papuoiia savo partnerio kaklq. Zaidim4 laimi pirmoji pora, pasipuoiusi karoliukq v€riniu. bega

BE RANKU KIEKVIENAM ZAIDEJUI

ant popierines lekltes pad€kite po obuoli. Padekite lekites ant grindq. Kai visi vaikai :rrsiklaupia prie l€kiiiq ir sudeda rankas ui nugarq, duokite ienkl4 pradeti. Jie turi sLlvalg)1i obuolius neimdami jq rankomis. Laimi pirmasis suvdggs

obuolj. PASTABA: jeigu esate pasiryig vaikus paskui noprausti, jie mielai paiaistq i! Zaidim4, be rankq valgvdami Zele, ledus ar !okoladinl krem4. Zaidimui tinka daug valgiq.

NOSIS DEGTUKU DEZUTEJE SUSKIRSTYKITE VAIKUS i dvi komardas ir susrarykite juos !dvi eiles, labai arri vienas kiro. Pirmajam kiekvienos eil€s vaikoi paduokite po degtukq deiutes dangtelj. Iigirdq icnklq, jie turi uisideti juos ant nosies ir neimdami rankomis perduoti ant kito iaidejo nosies. Jei iaidejas palieiie dangteli runkomis ar numeta jj ant grindq, dangtelis gr4iinamas ! eilds pradii4. Laimi komanda, pirmoji sekningai perdavusi dangtelj per visE eil9.

pakankamai ilg4, bet supranram4 iodi,

susijusj su iventes tema. Dinozaurq lventei tai gali

buti

Bronrozauras, V:riduokliq iventei - Franken!reinas ir pan. Vaikai uisiralo iodi kickvienas savo lapo viriuje ir per de!imr minudiq i!

jo raidiiq turi sudeti kuo daugi:ru kitq iodiiq. Kiekvienas sudarytas iodis pelno vien4 taik4. Jei norire, galite sug:rlvoti

apribojimq, tarkime, iodis turi buti maiiausiai

ii keturiq raidiiq.

NETIKETI SAKINIAI ZAIDIIVO TIKSLAS

- paraiyti netiket:], oeplanrot+, gnmariikai teisykling4 sakinj. Suskirsrykite vaikus ikomandas. Pavlzdiiui, jei kickvienoje ii jq yra po sepwnis vaikus, jie turi parailti sepryniq

iodiiq sakini. Iirikiuokite

vaikus prie! dideli popieriaus lap4.

Pirmajam eileje vaikui duokite flomasrerl. Iigirdgs signal4, pirmasis vaikas bega prie popieri:rrrs lapo ir paraio iodj, paskui grjita prie savo komandos ir perdLroda flomasterj kiram vaikui. Sis vaikas turi paraiyti iodj priei jau paralytq iod! arba ui jo ir griiti j savo vietE. Paskutinis vaikas turi uibaigri sakini. Jei n€ vienai konandai nepar.yksta parail'ti sahinio, estaflte pradedama

ii

naujo.

PASTABA: kitas iio i.ridimo variantas gali buri iaidiiam:rs

i,rnr'j;. (\ 'u'edLr,. l: ma,i' \oml do, rrary' prrded; diJcl'.rrne popieri-ru' lrpe rrzr.r:'d'lrr;, \. erq ,rLrriq. # Lr'kui ii' 'rr ,:nk,ro l;pa. p-likdam. m.,romrr' rik ( l\ \cli',odziu.: !:ras lromarrdo, n;11. re.i" :'rur:i4 n / /'^ taip iki paskutiniojo nario, kuriam tenka jq uibaigti. Tokiq isrorijq skairymas - tikras (rrrri

smagumelis. C:rlima Zaisti nesivar)ant del prizq.


svENctu

zA

t

D ,l;

ATSPEK TAMSOJE

DAIKTU KLASES

KIEKVIENAIM VAIKUI Juokire po pieiruk4 ir popieriaus lap4. Iijunkite ivies4 ir paie:'r:; o;r rankas kelet4 daiktq. (Daiktai turi buti 2inorni, ber g;l r:;itr;sios ibrmos, parvzdiiui, labai

SUDOIVI I NTI VYRESN I US VAI KUS galima kickr ier: lteikus po lap4 popieriaus bei pieituk4 ir papraiius surairti kuo daugiau kurios nors klases nariq. Kuo sunkesne klase, tuo geri::.

susitraukgs kn

biti

ii.vieirs .. eiri.rs ar plasrmasine musâ&#x201A;Ź. Daiktas gali iriiunr. raip pemzos gabaliukas ar kernpine, arba

nelygiu par

tureti stiprq ln ap;1. k:ir :oriiio'as.t Kai kiekvienas iaidejas juos paiiupineja, iineikirt i.:il!r:: . riunlite Slies4 ir papraiykite vaikq uira31ti, kokie ju nuonon;. r;i culo daiktai. Laimi teisingai jvardings daugiausi;,i.rixiu.

KLAUSIMYNAS PARUOSKITE Jl PBIES SVENTE. Galite pasirinkti LJar.inu' j,.ir o'r. .(n.J:::. -f fnrrik\ri juo\ ivenre' rem"i. Pasirupinkite, kad klausin;: :iiiikru i aiku sugebejimq lygj nuo patiq lengviausiq iki qrn.r sJr-ir. Sufbrmuluokite juos taip, kad atsakymai burq rrumpi i:.:irk.r-.. panz&iui, r'eikejq, sportininkq ar dainininkq lardai. r i:ie.r.:rJ2iei. launesniems vaikams pakabinkite lenrelg su lsu i"tJeiu vardais, kurioje iymekite kekvieno jq pelnvrus r.:s:u:. Prnkain kite klausimE ir iiklausykite pirmojo pakelusio ranka r:rko arsals'm4. Drovesni vaikai gali susiporuoti, kad paderu.,'ieri kiriems. \'r'resni vaikai savo atsakymus gali uirairri k:,j 5uru linksmiau, sugalvokite klausimus, i kuriuos e,:1imr k:Li eirah mai), o pasibaigus iaidimui, juerrinkire rez-lrrr.-r.. C.:J, . .r.i\r pi -o'io'.,rnrro.io. ir trediosios vieros prizui.

PIESIMAS TASKELIAIS KIEKVIENAS VAIKAS GAUNA po pieituk4

bei lap4 popieriaus ir nupieiia iame i;iis.riikius ra3kus. Tuomet perduoda savo pielin!vaikui iS kalrr . Sl ruri suiungti raikus, nupieidamas atpaZistam4 objekt4. G:litc :n ardinci tuos dalykus, kurie acitiktq lventes tem4. Nupieiti areir ius n:bus sunku, bet su g,wunais gali iieiti tikrai juokingu pieiiniu.

Pe

@

pavydLid, iodiiai, prasidedanrys raide ,,i", arba vaisiai. kuriuos prie! valgant reikia nulupti. Klases lengva susieti su iventes rema rrrkim. filmri .rpie vampl r;. ar kompiureriq ripai.

Zeves RrESurU

-

TESKYNES

PAPRASYKITE VAIKUS iieiti

i3 kambario ir paslepkite jame deiimt neillukltentq iemâ&#x201A;Źs rieiuli. Jie ruri truputi matyds. Pakvieskite vaikus sr.rgriiti j kambarj, duokite kiekvienam po lap4 popieriaus bei pieitukA ir papraiykite tyliai pasidairyti po kambarj, nieko nelieiiant ir surail'ti rieiutq slapravietes. Laimi vaikas, pirmasis pamatgs visus rielutus.

GALIMOS DOVANOS

Toks pat prizas kiekvienam nugal6tojui gali padeti iSvengti barniq, bet kartu tapti n uobodus. Galima juos paivairinti. Tarkime, sn iego Sventei pasirinkite,,sniego prlgas" rutuliuose su skirtinoais vaizdeliais. Sporto Sventdje kiekvienq gal6tojq apoovanoKrle nu garetolq apdovanokite skirtingu Svilpuku. Kaip asme./ninj r7 { trofdiu li^r.,,i^^^6 kiekvienam \,^it.,,i vaikui ^i^i +l^+;i,, gaiite pa-dbvanoti po plastmaV sing taure ir auksinio ar sidabrinio raSalo pripildytq raSiklj.


VAIKU SVENTES

DA.lnuobmtEJl

FERMERTS VATKSTO PO SLENI VAI KA | | S R E N KA FE RM E Rl (dainiausiai gimtadienio kdtininka) ir sustoja rateliu. Jie suka rateli apie fermeri

iatdtnrnt

dainuodami:

Fetmeis uihho po shnl, slinj,

SoSana RATELI epre Snxvr=oZto KRUM4

Fe.nneris aaikito po

Hei-ho, hei-ho, Fext tris Mikito po

SIAME ZAIDIME

vaikai parodo ivairius veiksmus, apie kuriuos dainuoja. Jie Jo[a tareliu ir dainuoja:

Tuomet fermeris iisirenka vien4 vaik4 ir atsistoja su juo vidury ratelio, o vaikai suka ratu dainuodarni:

Sokdrn rate$ apie iilkmediio hrum4,

iilhmedlio hram6 iilhmed*io kram6 lokam rate$ apie iilkmed.l:io hnm4 iab4 Eeigaot4 ryt4.

Fermerir aedd 2mon4 Fameris ueda Znon4, Hei-ho, hei-ho,

Kitame posmelyje jie dainuoja ir rodo: Taip mes &albiam

Fetmeris aeda Zrnon4

babuliut

Paskui dainuojami

Shah iam drab*Cias, shahiam drabulius.

Taip mes skalbian drabadius Sah4 speigaot4

Vaihas atsiueda aukQ;

Kiekvien4 karq paskurinis iirinktasis kviedia ! raq nauj4.vaiQ. Pagaliau visi dainuoja:

Taip mes laeiiian sauo batus,

plzunamis ranka,

Taip Taip Taip Taip Taip

met aahmis dzntfu. mes

lyfzan

mes

geriane arbat4.

I

dtabaLias.

mes

fustom ianl,

mes

glostom

ianl,

Taip dainuodami, jie glosto ,,iuni" per nugar4 Zaidimas pradiiq. Paprastai .3uo" tampa naujuoju

mokykl4.

pradedamas id

fermeriu.

Veilamai turi bUti iprastiniai, ir r,.aikai kur! laik4 mielai iais taidim4. Kai jiems pritrnks mindiq, liaukirâ&#x201A;Źs Zaidg ir pradikite kit4 iaidim4.

Vsi

Wi

Hei-ho, bei-ho, Visi met glostom lunl...

nes glottom saoo hatp. mes einam

prasidedanrys eilutcmis:

Aakle atsbcda ianl,

Paskui i! eilâ&#x201A;Źs kiekvienas vaikas arba suauggs radovas padainuoja pirm4j4 naujo posmelio eilutg, o visi, dainuodami toliau, parodo veiksrn4. Posmeliai galetq biti tokie:

tnes

kiti smlpeliai,

Zmona attiaeda oaih4;

ry4

Taip

rlni,

$!


svENctu zAtDlIAl

LAPUTE IR SAULYS VIENAS VAIKAS Fie.dira bF.@,

L;* -

ROzrU VATNTKAS Sauliu. Iaput€

ir

laulys susikabina rar:[omis vfui g.lw6, pcdzrtdami vartus. Zaidelai vorele bega pro raros, daimodmi &inetg-

VAIKAI SUSIKABINA RANKOMIS ir sukasi ratu dainuodami:

Roii4 uainihas,

I+""'t, lqsitTaihe.eiai

Patitd$*, PatitaS*,

finefua;a&a tt;fifua;alea I(zdaoe& P4sigatttu d 4nah Pasigatstu

d ++i-4

Ramuniq puokiteli, Kas uainik4 aisideg

Ant lemelis nabildis. Su

iodiiais ,,ant iemeles nubildes" visi vaikai krenta ant

grindq Kai iaidiia rlresni vaikai, susitarkite, ked paskutinis nukritgs anr iem€s iieina i3 iaidimo.

Skaaiaipiait

yaib| hiLanrys vartus, nulei&ia ra-nkas, pagaudani tuo E@r Fo in6 .in,nri vaik4. Jis soja ui laput€s, Kitas pagautas rreilas uti oti ui Saulio. Taip iaidiiama, Sulig iodiiu .papieansiu'

kol pagaunami visi vailai Tuome zbi grupes traukia virvg,

GALIMOS DOVANOS

Vyresni vaikai, o ypad paaugliai, gali laikyti Zaidimus ir prizus vaikiSkais dalykais, toddl parinkite Zaidimus bei trofejus pagal jq amziU. q vaikams tikrai \ Vyresniems turdtq patikti toks,,suaugusiqjq" atributas, kaip laikinos taluiruotes, bet jei svediai tikrai nenori Zaisti, neverskite jq, nes sugadinsite Svente.


VAIKU SVENTES

daidimai rauke

ir renktynEs

ISBIKIUOKITE VAIKUS prie starto linijos ir kiekvienam i$ jq duokite po dvi plytas. Vaikai turi pasiekti fini5o linij4, eidami iiornis plnomis - stovedami ant vienos, kit4 perkelti pirmyn ir t.t. (Susitarkite, ar nuLrirgs

rScnreer oBUoLl PRIPILKITE DIDELI

LENKTYNES SU PLYTOMIS

ij!

duben[ vandens ir primeskite obuoliq. Vaikai ru-ri aLsiklaupti prie dubens ir stengtis pagauri obuolius burna. Laimi vaikas, pirmasis pagriebgs obuol! ir i3trautgs ji i3 vandens. (Per ii iaidim4 reikia alrylai saugori vaikus.)

LENKTYNES SUSIGLAUDUS NUGAROMIS SUSKIRSTYKITE VAIKUS poromis ir liepkite jiems susiglausti nugaromis bei susikabinti ui parankiq. Pora turi kaip gal€dama greidiau nubegti iki pa.f'metos linijos, apsisukti ir parbegd atgal. Pirrnoji grliusi pora laimi iaidim4.

ii iaidimo, ar turi griiti prie starto linijos, ar gali toliau tgsd lenkrynes). Iaimi pirmasis

vaikas paJalinamas

pasiekgs fini54. (Zaidimas gana strnkus, todel tiqkamas

KROKODILU LENKTYNES PADALINKITE VAIKUS i dvi

komandas ir iSrikiuokite

sudarydami ,,krokodil4". Krokodilas juda pirmyn maZais iuoliukais. Jei vaikas atsikabina nuo savo draugo prielcyje, komanda privalo sustoti ir vel susikabinti - ,,Lrokodilo" uodega lieka savo vietoje, o priekis prie jos prisi.jungia, Iaimi komanda,

pirmoji pasiekusi finiio linij4.

rnaiiems vaikams. pluoltas plastmasiniq Siaudeliq burbulams pusri ir indas su putomis (vendeniu, sumailtu su plovimo skysdiu) gali kuriam laikui juos sudominti. Galima paivairinti iaidim4 varlantis, kas Gpars didiiausi4 burbulq, kieno burbuJas ilgiausiai nesusprogs, toliausiai

KIEKVIENAM VAIKUI duokite

nuskris ar aukidiausiai iikils ir pan.

ui

smno linijos. Vaikai sutupia vienas ui kiro ir susikabina,

BURBULU POT|MAS GERAS UZSIEMIMAS

tik

ryesniems, stiprierns vaikams.)

LENKTYNES SU MAISAIS po maii4 ar didel! pagalves ufialkal4. Sulipg i mai$us vaikai iSsirikiuoja prie stano linijos ir po ienklo pradeda Sokineti finilo link. Laimi pirmasis atiuoliavgs pde fini3o linijos.


SVENEIU

SPURGU VALGYMO VARZYBOS K I E KV I E N

AM ZA

I

D EJ U I

FLbinlite

Ienktynes su dviem Saukitais ir dviem kiauiiniais kiekviename. Kiauiinius galima pakeisti maiomis bulv€mis.

mrmpas sLalbiniq

viwes atraiZas ir kieh-ieDos iu gzl Firiilie po spurgq (su kiauryme). (Virvele ruri buri toLu-oe au.kitsie- lad kiekvienas vaikas burna pasiekn; spurga

DARYK KAIP AS

*ordirms anr piriq galq). Vaikai rsxt if ra-ok s ui nugani, o

stovi kiekvienas prie sato spu€gi"

laimi pirmasis suvalgp spur:a-

MESK NOSINE SUSTATYKITE VAIKUS i savanoris b€ga aplink

ZA ID IMAt

pl.rrq rae teidais ! r-iduri. Vienas

req

iiorinere prrseie la\'damas nosing. Jis gali ber kada numesri nosire uz Lrrrio oon sror inciojo nugaros.

num€ nodn€- ruri ia pakelti ir v1'tis pirm4ji vaik4 aplinl rau- ,lei ii.m p{r-rL$a pirmam pasiekti tuiii4 Vaikas, uZ kurio nugeros

Grojant muzikai, suauggs vadovas vaikq vor4 vediioja po namus ir sod4 lokuodamas, linguodamas, risnodamas

ir atlikdamas ivairius

juokingus judesius, kuriuos vaikai turi pam€gdZioti. Llskite po stalais, Sokite per woras, Iipkite i mediius ir i3 jq. Kuo jvairiau ruo ldomiau.

-

ESTAFETE SU KARSTA BULVE PADALINKITE VAIKUS ! dvi

kornandas. Kiekvienai

komardai duokite po iauLir4 ir krepii. Priei kiekvien4 komand4 sudekite po dvi eiles bulviq pakankamu atstumu viena nuo kitos, o buti jq turi tiek pat, kiek komandoje yra iaidejq. Iigirdgs

19

'L

.".-..:\rr -.\lf

&

ll/

ut/tll

viet4 rate, likgs be vieros laikas nrri begd ir mesti nosing. (Stovintys ratu vaikai gali dainuod kok4 nors dainelg).

signal4, pirmasis iaidijas biga prie pirmosios bulv€s, pakelia j4 iaukitu (ne rankomis) ir parneia i krep!! prie starto linijos.

LENKTYNES ATSITOPUS

Tuomet perduoda laukit4 Litam iaid€jui, kuris b€ga, paima kit4 bulvg ir parneia j4 | krepii. Laimi komanda, pirmoji suneiusi visas bulves ! savo krepii.

LENKTYNIAUJAMA TIESIAJA nuo stano iki finiio linijos, judant atsitupus ir plasnojanr sulenlomis ranLomis. Praradgs pusiau*yr4 vaikas ruri r'€l aaicirpd ir rpri lenkrynes.

po kietai virt4 kiauiini

komandas ir kiekvien4 jq i eilutg. Komandos nariai turi perduoti ivairius daiktus pliulinius Zaisliukus ar ivairaus dydiio kamuolius - per pakeltas sustatykite

LENKTYNES SU KIAUSINIU IR SAUKSTU KIEKVIENAM VAIKUI duokite

PER VrBsV rB PRO APAC rA PADALINKITE VAIKUS ! dvi

ir

5auldt4. Vaikai bega laikydami iaukituose kiauiinius nuo scarto

iki

fini3o linijos. Paivairindami iaidim4 ryresniems vaikams, susitarkite, kad, iSmetg kiauiini, jie privalo iaukitu ji pakelti, griiti prie starto lini.jos ir prad6ri i5 nauio. Zaidimo varialltas gali blti

rankas nuo pirmojo iki paskutinio Zaidejo. Kai daiktas pasiekia paskutin! iaidej4, jis gr4iina ji pro apaii:1 tarp kojq, ! eilutes pradii4. Kad butq linksmiau ir sudetingiau, priei pasiqsdami kit4 daiktq nelaukite, kol ankstesnysis grli j eilut€s pradZi4. ZaJ.dimo riLslas - kiek galima greiiiau sugrfinti visus daiktus pirmajam

iaidejui.


VAIKU SVENTES

DVIKOVA RAITOMIS ZAISKI

lt lij ZAlDlM4

pievute;e arerdriamc. Li imu iiklotame kambaryje. Vaikai pasiskirsto poromis ir susitaria, kuris pirmasis bus ,,iirgas", o kuris,,raitelis". Dvi poros joja viena kitos link ir raiteiiai bando nutraukrivienas kit4 nuo,,iirgq". Jei kuri nors,,raitelio" karno vieta palieiia iemg, jis laikomas nusodintu nuo ,,iirgo". Priei variybas vaikai susitaria, ar ,,iirgai" vaikiiios dviem kojom, ar kerurpesti (taip letiau, bet iemiau kristi). Pralaim€jusios poros gali rungris toliau, susikeirusios vietonis.

zxdimar

su

guDRYBemls IR StdrgmElloMts

Uiralykite visus rezultarus ir finalinese variybose iirinkite nugalejusi4 por4.

vEzLtu vARzYBOS SIOSE LETUN/O VARZYBOSE arba vaikai gali

galima vaiiuoti dviraiiais

!liauiti, lokuoti ar tiesiog eiti. Nubreikite starto ir

finilo linijas. Laimi letiausias variybq dallwis. Jei vaikai vaZiuoja dviradiais, turi buti pakankamai dideli intewalai, kad neuigriunl vienas ant kito. Iigirdg signalq, vaikai tori kiek imanoma tiesesne liDija jud€ti finiio link kaip galtdami lediau, bet nesustodami. T

rimi pa'kuLiny.i, pr'iekq'

fin:so linij...

LENKTYNES SU PLIUSINIAIS MESKIUKAIS vAlKAl lsslFlKluoJA KETURPESTT prie.tarro liniio,. Anr kiekvieno vaiko nugaros padekire po pliu!inj meikiuk4. Reikia nenumetus nunelti ji iki finilo linijos. Meikiukui nukritus, jo neiikas turi jipakelti, grliti prie starto linijos ir praderi i! pradiiq. Laimi pirmasis, sikmingai nugabengs meikiuk4 i fini!4.

LENKTYNES TRIMIS KOJOMIS SUSKIRSTYKITE VAIKUS POROIVIIS.

Saliku ar didele nosine suriikite vieno vaiko deling koj4 su kito vaiko kairi4ja koja. Pora turi b€gti kaip viena rrikojd bnrybe nuo starto iki finiio linijos. (Prie! lenktynes galima leisti uuputi pasimankitinti).

ATEINA KAPITONAS VIEN4 KAI\4BABlO DALI

VIRVES TRAUKIMAS REIKES STIPRIOS VIRVES, naiiausiai keturitl metrq ilgio. Suskirstykite vaikus j dvi komandas. Stipriausias kiekvienos komandos narys bus ,,inkeras" kiekviename virv€s gale. Tarp abiejq komandq ant iemes nubreZkite linijq. Laimi komanda, perremprLsi kit4 komandq per vidurio lini14.

VANDENS NESIMO VARZYBOS SUSKIRSTYKITE VAIKUS idvi

komandas ir abi sustaq.kite j eilures. Priet kiekvien4 komand4 padekite po miti4 kibi14, o toliau dideli kibir4, piln4 vandens. Pirmajam komandos nariui duokite plastmasinj puodel!. Siuo puodeliu komandos nariai turi pernelti vandeni ii pilnojo kibiro I tulii{i, ii eil€s begdami nuo vieno kibiro ir prie kico. Laimi komanda, pirmoji pripildiiusi savo kibi14.

PASTABA: kad butq linksmiau, ivandenj ipilkite muilo putq. tikrai suilaps, rodel paruolkite rankiluosdiq jiems nusi!luosryti. Per iias variybas vaikai

pavadinkire kranrine, kitq laivo deniu. Taip pat tam tikras kambario vietas ar baldus pavadinkite valtimi, inkaru, didiiuoju stiebu, patranka ir t.t. Visi vaikai susiburia kambario viduryje. Sulukite pagrindinl sakinj ir

pridurkite komand4, pav,r.zdiiui: ,,Ateina kapitonas - visi i denll" arba ,"Ateine kapitooas - gremiti denjl" Paskurinis paklusgs rykdyti komand4 vaikas ilkrenta ii )aidimo. Kitos komandos gali prival€ti atiduoti pagarb4, pakelti inkar4 ir pan. Laimi jnreivis, laiku atlikgs visas komandas.

VARLYTE, VARLYTE. AR GALIU PERPLAUKTT TAVO SRAUNt4J4 UPE? VIENAS VAIKAS

ilrenkamas varlyte, jis stovi nugara jvaikq

Nubr€ikite dvi lygiagredias linijas per 4 - 5 merrus viena nuo kitos. Varlyt€ stovi ui vienos linijos, kiri vaikai - ui btLr!.

antrosios. Visi kartu vaikai dainuoja: ,,Varlyte, varlyte, ar galime perplaukti tevo srauri4jq upg?" Varlyte atsako: ,,Tik tie, kurie turi... melynos spalvos drabuiiq!" ar pan. Su paskutiniu iodiiu variyte atsisuka, ir vaikas ar vaikai, rurintys jos pasakytos spalvos

drabuiiq, turi perbegti per upg ir nepakliuti variytei j renkas.


SvENetU Pagautas vaikas tampa

rl.dtc,

o

trtnnii

warlyt€

ZATDTMAT

griita i vaikq

SENELES ZINESXNI VIENAS VAIKAS YRA -reoda'- ICri Eikai atokiau nuo jo. Send6 *ori Iink jos. Kai senel€ se{p

sustoja eilure

i waihs, r.aiLai turi selind

-Zr. a;dft F tui srcoti Jei senele pasteb€s kurl non vai! iJ4 F urrtr gdtri arga.l prie starto linijos. Pirmasis pasie*ss s.rd? teqn sende. -'ii" PAUKSEIAI SKRENDA TAI ZAIDIMAS labai vailzms- Susodinkite vaikus -;l* ant gdndq taip, kad abu jq dehci dasofi prie grindr; Jie turi nejudeti, kol suauggs wrdova mioi ! nors, Las skraido, Kai vadovas pasako: &a&', vrfui nri pakeld rankas, "Baladtiri bet kai jis pasako k4 no6 b nt&code (rartin, kiauiiniai ar tirafos), rankq kelti *liSo$y'p waitas iiLrenra i! ieidno. Zajdiiame. kd liL & vienas himetoias.

N

SIMONAS SAKO

VAIKAI SUSTOJA rcirh i jmm+', huis adieka ivairius veiksmus ir duoda L*-**, mnLdzndas;odiiais: ,,Simonas sako" ir pridurie Jali*foe d& gJrls'- Kai kurie nurodymai neprasideda iodiiais .Srm srlo', pavyzdiiui, sakoma: ,Simonas sako: palie*ie toiq ti'fu g.hrs' i. paskui: ,,eiupkite sau ui nosies". VaiLai *i vf*dFi looandq, kuios neprasideda

iodiiais

-Simm:ab'- Srldlp

taidimo. Laini pashnini [&F

vaikas iSkrenta

iS

vrik-

ANT KRANTO IR UPEJE SUSTATYKITE VAIKUS rn nrhttos linijos. Tai yra krantas. Kitoje linijc prseie yte q€- Vadovas suiuka: arba .Upd', o v&d *i egrl koma.nd4 Iokin€ti "Krantas!" linij4. Suklydg vaiLai iik€@ ii r.;finor

per

PONE VTLKE, KIEK VALANDU? ii€ a.r tilh- Koki nors kambario karnpas ar sodo dalis r*idm +L viera- Vilkas sdlina VIENAS VAIKAS

aplink, o kiti vaiLai eina pcfui I bdrira 5au[dami ,,Pone kiek valandql" V kas s.to veL6d- - pirna, antra, !dta. Kai vilkas suiunla .Pietq Derlr, veibi drri beti ! saugi4 viet4. Jei vilkas pagauna kuri oors wefl9 ns umpa naujuo.iu vilku. Galima iaisti ir susirarus,

bd o€roosb

iaidimo, o paskutinis likgs nepagautas vaikas kitame ture rarnpa nauiuoiu vilku.

raikas iitrenta i3

TIRTANTYS KISKUEIAI ZAIDEJAI PRIGLAUDZIA

delnus prie galvos kaip ausis ir lokuoja aplink, vaizduodami kiikudius. Su"{ukus ,,Pavojus!", visi

ir turi nejudeti, kol suskaiiiuojarna iki penkiq. Kiekvienas nors kiek paiudeip vaikas ill<renra i! iaidimo. susringsta

KATILAS SPROGOI SUSODINKITE VAIKUS ir

pradekite pasakod kokiq nors kuo kr,ailesng, ruo geriau. Paaiikinkite jiems, kad vos dk pasakysite iodiius sprogo!", jie turi pakilti ir begd ! "Katilas sutart4 viet4. Istorija gdi buti trumpa ar ilga, bet kupina netikrq kulrninacijq, kad vaikai,. iJgirdg lemtinguosius iodiius ,,Katilas sprogo!" jau butq pasiruo$g parp sprogti i5 nekantrumo. Iaimi istorij4

-

vaikas, pirmasis atb€ggs I suiart4 viet4.

73


VAIKU SVENTES

nodYK/d

A

Daiktq

AIla vilra

klas€s

(iaidimas)

67

59

49 Ananasq ir grietindl€s gdrimas 51 Arrt kranro ir upqe 73 Aplerkinijg lokoladiniai pyragaidiai 38 Arabijos nakrys (tema) 12 Ai paklausiau diin4 (iaidimas) 52 Ai skridau j Marsq (iaidimas) 62 Ateina kapitonas (Laidimas) 72 Atminties testas 62 Atsp€k kas (iaidima$ 59 Atspdk tamsoje 67 Aukitos kliurys 60 Amerikieti3ki de3rainiai

Daryk kaip ai 71 Deirainiai su pupelemis Deirainiq laiveliai 49 Deireliq saldainiai 43

grandine 61 Dievai ir deivds (iaidimas) 60 Dinozaurai (tema) 9 Dinozauro kiauliniai 29 Disko (tema) 17 Dykumq sm€lis 33 Dovanq ieikyn€s 56 Dvikova raitomis 72 Diiungliq sultys 50 (iaidimas)

E

B

41 Balionq m[!is 54 Baltosios Kalddos 47 Bananq ir jogurto kokteilis 53 Bananq, rielutq ir datuliq piriteliai 33 Bandelds su kumpiu ir kiauiiniais 49 Belaiwiai (iaidimas) 57 Be rankq (iaidimas) 66 Besijuokianti nosin€ (iaidimas) 66 Bulviq gabaldliai 40 Bulviq tra-ikudiai su avokado kremu 40 Burbulq putimas 70

71

16 Citrinq gerimas 53 Cirkas (rema)

D Daiktq ieikynds

56

(Iaidimas)

bulve

55 (iaidima$ 65

Estafet€ su $luota

Eiiukai

F Fermeris vaikito po

(iaidimas) Fejos (tema)

sldni

68 8

Fejq burtq lazdeles 26 Fejq pyragaidiai 26

G Galaktiniai diskai 31 Gauruoti voriukai 44 Gelbe.jimo ratai

36

Gfvunai (iaidimas) 58 Gp.rlnq formos tralkudiai

34

19

H Hipiai (tema)

parliukas 63 41 veideliai Juokingi Juodasis (i:aidimas)

15

Laukiniq val<arq vdjas

K

(Zaidimas) 55 Ledq klgiai 41

Kaktusq sulrys 51 Ka1€dos (tema) 14

44 Karamel€s ir.javainiq gabaliukai 49 Karameles ir spragintq kukuruzq kamuoliai 43 Karita bulve (iaidimas) 60 Katilas sprogo! (iaidimas) 73 Klaida! (iaidimas) 63 Klausimynas 67 Klounq veideliai 42 Karameles

Kokoso rieiutq ledas 39 Kolos voras 51

31

Kosminis laivas (tortas) Kosmosas (tema) 8

Kraujo vonios

19

42

42 70 Kukurlzq burbuol€s su sviestu 40 Kumpio ir ananasq ratukai 38 Kumpio ir strio ritindliai 46 Kupranugario kupros 33 Kuginiai Pyragaidiai su Sokoladu ir m€tomis 46 Kvietimai 5-6 Krau.juojanrys pirlteliai

Krokodilq lenktynes

Lenktynds atsitupus 71 Lenkcyn€s su kiau$iniu ir

laukitu 71 Lenkrynds su maiSais 70 Lenkrynds su pliuiiniais

meikiukais 72 Lenkryn€s su plytomis

70 Lenkryn€s susiglaudus

nugaromis 70 Lenktyn€s trimis kojomis 72

Lobiq iedko.iimas 57 M Maistas ir g€rimai (pasiruoiimas lventei) 6-7 Margaspdviai traikns gabaleliai 37 Marso sausainiukai 31 Maskaradiniai kostiumai (pasiruoiimas Sventei) 6

Maiieji mdsainiai 29 MaZosios picos 34

Mesk nosing (iaidimas) 71

MeSkudiq pyragaiiiai 47 Meteorq ledq klgiai 32 M€nulio krateriai 30 Mesos kukuliai 29

Morkq tortas 19

13

| ISgriebk obuoli

70

Lailkininko atostogos saloje (iaidimas) 56 Laput€ ir iaulys (iaidimas) 69 Laukiniai vakarai (tema)

J

Kosminds bulves

Glajus 18,

C

13

Didiioji

Estafetd su karlta Baisus veideliai

49

I$kyla gamtoje (tema)

L

Musmires 33

l-aimingieji

Muzikind tamsa 60 Muzikines kedes 60 Muzikinds salos 61 Muzikines skrybeles

keliautojai (Zaidimas) 65 (Zaidimas) l-ailkininko atostogos (Zaidimas) 56

6l


RODYKLE Muzikines stan:los

6l

Muzikiniai prisedim.ri Muzikiniai skaiciai 6l

Pla-nuojam iventg

tep;r'alg ) 4-5

6O

PliGiniq meikudiq iilyla

Muzikinis iiupolas 6t Muzikinis skaidarris kilimas 6l Muzikinis iibinras 6l

Ma

sulrys

Itema) 14

Skruzdiirl likeris 52

Pone vilke, kiek valandq?

Smlgiuok balion4 54

tiaidimas) 73 Poros (iaidimas) 56

Sniegas (tema) 10

Po r-andeniu (tema) 17 Pragaro vanai (Zaidimas)

i0

60

N

Neatitikimai

(iaid;r,r 6:

Netik€ti sakiniai 66

Prisek asiliut<ui uodeg4 58 Prisek kupranugariui uodeg4

Nosis degukq deiureje 66

5

uodeg4

Nuodq nuoviras (gerimas 50

Sarrio

59, 61, 63,

26 Putojanris krateris igerimas) 50 Putoiantis mango gdrimas

(iaidimas) 65 Paskendg povandeniniai

Reileksai (iaidimas) 62

deZures 65

fuedulrs su pupq maiSeliu

Paslaptingas siuminrs 63

64 Robo.ai ir kompiuteriai

Paukidiai skenda

/J

tzarolmasl Pel€kaurai 4

I

I

Pelkiq dumblas 28 Perduok apelsin4 64 Perduok siuntin! 62 Persikine svajon€ (girimas 52

Prca 48

69

Rudolfo punlas 52

s Lrutanus 47 Saule pro debesis (desenas) 3=

Pieno kokteilis su salvklu

,3 Pieiimas talkeliais 67 Pieiimas uiriStomis akimis 58

Piratq veideliai 30

iingsniai \zetotmes) /3

Seneles

Silkes starineje (iaidimas) >7 Simonas sako 73 Sitlo kelias 57 Skarod vabaliukai 44

Pyrag€liai su kumpiu

sirtu 27

snriu 27

I

Saldzios bandeles su

Per virSq ir pro apaci4 (Zaidimas) 7 I

Pyrageliai su laiiia

remf,l I

Roiiq vainikas (iaidimas)

t

ir

ir

U Uoletasis kelias 28 Uoliniai pyragaidiai

Skraidaadios iuvys

(iaidimas) 65 Skrebudiai su krevetemis

27

3l

Urviniq imoniq vdzdai 18

V

firireliai

Vaiduokliq lvente (tema)

45

12

Vaiki3ki kukuruzr.y

s

Varikliq tepalas (gerimas)

paplotiliai 40 Vaisiq punias 5l Vaisiq ieli formos 35 Vandens neiimo vadybos 72

Saldyd bananrl pbaliukai

51

Varllte, varlyte, ar galiu

28

perplaukti tavo srauni4j4

Raganos viralas (gdrimas)

Paslaptingos degnrhr

Traikns iokoladiniai pyragaiiiai 33

Sarkos patarikos (iaidimas)

R

ulval -lo

Torrai-skaiiiai l:-:l Traiilyk ir rraikink +i Tra5kiai su n'iniomis +-i

Surio valrcles 30 Sviestin€s teilos tono pagrindas 18 Sviestinis kremas 18 Svogunq mirkalas 45

53

Pasidaryk skrybelp

(zatqtmas, l

Vagys (Zaidimas) 59

Prisek iiurkei uodeg4 58

Planavimas 7

Pankq vakar€lis (temar 15 Papludimys (tema) l0

iodiius (iaidimas)

66

Psichodeline fejtl duona (sausainiai) 31

Suddk

Prizai. dovanos:

Obuolio lupimas 64

Tinanns kiil-u.i:i

7T

i8

Patatini 6:,69

P

Spragintq kukuruzrl v€rinys 37 Spurgq valgymo variybos

Sulaukti eil€ra{diai 63

o

Pankilki veideliai

Sniego seniai 39 Spirgandios deireles 45 Sportas (tema) 16

8

Prisek uiceratopsui

NSO 31

Skrebudiai su viitiena 27 Skrybele ir ialikas (iaidimas) 65

up1? 72

Verinio lenkrynes 66

56

Sikinosparnio sparnai 26 Sokam rateli apie iilkmedZio Lrnm4 (iaidimas) 68

YeLIil varlrybos 72

Sokin€k ir sprogdink

VitraZiniai sausainiai 48 Vyniotinis su deira 30

(iaidimas)

5

5

Sokoladiniai pyragaidiai rralkiu viriumi 38 Sokoladinis kokteilis 52 Sokoladinis Zaidimas 64 Sokolado ir migdolq saldainiai 48 Sokolado ir ry,iniq vorai 46 Sokolado stirtos 35 Sokoladu aplieti ledq gabaliukai 49 Sok per iluot4 60 Suoliukai su balionais 54 Svilpianrys bationai 5 5

T

Vikirq kaubureliai 46 Virves traukimas 72 ViSdiukq gabaleliai 34

z Zebrq sumuitiniai 34 Zoologijos sodas (tema) I I

z Zaidimai (pasiruoiimas iventei) 7 Zelt Lmogittkai paplndimyje 38 Zem€s rieiutq ie3kynds

67 4.tt.,. t -z-leoer$ (zalolmas] )/ Zuvies gabal€liai 36 Zvaigidetos nakdes

tralkudiai 34

+,..,,,^^

Teminiq tortq schemos 20-2r

zvargzcErq clutKe! JJ Zvelojimo vadybos 65

Temos (pasiruoiimas

Zvejo sumudtiniai 36 Zvereliq paiaras 35 Zviek, kiaulyte, iviek 59

Sventei) 6

Tinklinis su balionu 54


Ntudlng+ lNforrnaciit

2cm

Visi receptai iibandlti Australijos Seimos klubo bandomojoje virtuvdje. Receptuose naudojami standartiniai puodelig ir laukitq matai, pawirtinti Australijos standartq instituto. Visi puodeliq ir laukdtq matai yra be priklausomai nuo gamintojo

5cm

-

ORKAITES TEI\4PERATURA

MATAI

6cm

1

puodelis

= 250 ml

l iaukitelis

iaukitas iaukitas JIflAV

1 australiikas

/cm

1

8cm

=5ml 20 ml (4 iaukiteliai) = 15 ml (3 iauLiteliai) =

Kepimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojamos orkaites tipo. Prie! ikaitindami orkaitg, perskaitykire gamintojo instrukcijas, kad galetumete tinkamai nustatyti temperadrA.

PASTABA: mes naudojome 20 ml talpos iruklrq. Jei naudojare l5 ml ralpo. Saukirq. daugumai receptq skirtumas bus nepastebimas. Tadiau tuose receptuose, kur reikia kepimo milteliq, ielatinos, sodos, bus per maias miltq kiekis priddkite papildom4 !auk!teli prie kiekvieno nurodlto

9cm 10 cm

Il

(IlI kategorijos) kiaulinius. Konservq skardiniq dydis skiriasi imkite skarding, kurios dydis artimiausias nurodltam recepte.

kaupo. Visuose recepruose naudojome 609

4cm

iaukito.

cm

PUODELIU MATAI

-

12 cm

I

miltq

= 125 g

.^ ] 1J cm

lpuodelis tarkuoto

= l'25 g = 100 g

Pnsrlen:

= 80 g

nLrrracyri

= 250 g = 240 I

nurod'.ta recepte.

14 cm

-

*| l)

puodelis

sirio 1 puodelis sausg duonos trupiniq I puodelis Svieiiq duonos trupiniq 1 puodelis cukraus pudros 1 puodelis sukapotq cukruotq ryiniq

Jeigu !.jungtas ventiliatorius, reiketq

20'C

maZesng

orkaire' temperaturq. nei

cm

16 cm

"' 18 cm 19 cm

-r0.-l O Copyright, text, design, photography and illustrations Murdoch Books@ 1999 Yerstai!: Kids Party Baaf, Mr-rrdoch Books, 1995

27 cm 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm

]

Id anglq kalbos verre Inga Tulilevskaite.

ISleido UAB,,Egmont Lietuva", Algirdo g. 5la, LT-2006 Spausdilta Cekijoje.

Vlnius

SL 2238

ISBN 9986-22-394-6 Visos lios knygos leidimo teisds priklauso Murdoch Books@. leidinio dalies negalima kopijuoti, dauginti nei elekroniniu, nei mechaniniu, Nt vienos iio nei fotokopijavimo, nei kokiu kitu bldu be railtinio Murdoch Books@ leidimo. Murdoch Books@ yra Murdoch Magazines Pty Limited ofSidney Australia prekes ienklas


$

ISBN 598b-tE-lCq-b

,ilil[[lJ[il[[U]ilil

Vaiku sventes  

Uot $ fknygalg &amp; oenousto l\ -,; uri &gt;a ?- ll f-ll FI I t\ Iri { - -l

Vaiku sventes  

Uot $ fknygalg &amp; oenousto l\ -,; uri &gt;a ?- ll f-ll FI I t\ Iri { - -l

Advertisement