Page 1

ÄŒASOPIS PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKĂ?CH ELEKTRĂ RNĂ?

Â›ÂŽĂľÂŠÄ‹ÂŽÂ—Â’ÂŽČąÂœÂ’ÂŽÂ?ÂŽ FenomĂŠn neplĂĄnovanĂ˝ch tokov v EurĂłpe

2012 | 04 roÄ?nĂ­k 37

Čą 1 PreĹĽaĹženĂŠ siete v EurĂłpe s.3

„ 1ȹ  FÊrovå rovnovåha medzi výrobou a ekológiou s.8

+m V tomto roku nĂĄs Ä?akĂĄ prieskum kultĂşry bezpeÄ?nosti s.15

O Predstavujeme Ăştvar Design to Cost s.23

 ȹȹ „ Via Bona ako ocenenie pomoci pre Ğudí na s.24 perifÊrii


OBSAH

ČąÂ?˜–Â?Â˜ČąvydanĂ­ >

>>>

Čą1

3

PreĹĽaĹženie siete v EurĂłpe

>Čą

„ȹȹ

10

EkologickĂŠ vyuĹžitie kalu

Ç ČąČą

Čą

Ĺ—Ĺš

TrĂŠningovĂŠ centrĂĄ v elektrĂĄrĹˆach

Ç ČąČą

ȹ+ ȹȹ

Ĺ—Ĺž

Prieskum stravovania na lokalitĂĄch

Ç Čą

 ȹȹ ȹ Získaj cenu Aurela Stodolu

Ĺ˜Ĺœ

SLOVENSKĂ ENERGETIKA – spravodajca VydĂĄvajĂş: SlovenskĂŠ elektrĂĄrne, a. s. Len pre vnĂştornĂş potrebu. Adresa redakcie: SlovenskĂŠ elektrĂĄrne, a. s., MlynskĂŠ nivy 47, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 66 32 25, fax: 02/58 66 38 57 e-mail: zuzana.blahutova@enel.com, www.seas.sk ĹĄĂŠfredaktorka: Zuzana BlahutovĂĄ predseda RR: Michele Bologna podpredseda: Jozef Tomek Ä?lenovia RR: Ivan Barok, Tibor RaÄ?ko, RĂłbert HolĂ˝, Zuzana ChvĂĄlovĂĄ, Veronika ÄŒiÄ?ovĂĄ, Erika DupejovĂĄ, Alena MeÄ?iarovĂĄ, Adam BaÄ?a, Barbora Rumpli, Zuzana AndrlovĂĄ, Lenka DibalovĂĄ. NevyĹžiadanĂŠ materiĂĄly nevraciame. Vyhradzujeme si prĂĄvo Ăşpravy rukopisov. Foto na obĂĄlke: Effectivity, s. r. o. Dizajn a graďŹ ckĂĄ Ăşprava: Effectivity, s. r. o. TlaÄ?: Effectivity, s. r. o. Red. uzĂĄvierka: 10. 4. 2012 TlaÄ?enĂŠ na recyklovanom papieri

>”Â?ž¤•—Ž SprĂĄvnosĹĽ merania emisiĂ­ overenĂĄ V ElektrĂĄrĹˆach Vojany vykonali kontrolu automatizovanĂŠho monitorovacieho systĂŠmu (AMS). SlúŞi na meranie vybranĂ˝ch zneÄ?isĹĽujĂşcich lĂĄtok a jeho povinnĂş kontrolu vyĹžaduje ĹĄtĂĄt raz roÄ?ne. TĂĄ sa uskutoÄ?nila od 16. do 20. aprĂ­la. KontrolovanĂŠ boli aj stavovĂŠ a referenÄ?nĂŠ veliÄ?iny O2, teplota, tlak i objemovĂ˝ prietok spalĂ­n za kotlami K11, K12 a za odsĂ­renĂ­m a boli stanovenĂŠ konĹĄtanty pre meranie mnoĹžstva oxidov dusĂ­ka. PoÄ?as kontrolnĂ˝ch meranĂ­ prevĂĄdzkovali bloky postupne v dvoch vĂ˝konovĂ˝ch hladinĂĄch 100 a 80 MW a v reĹžime bez obmedzenia prevĂĄdzky s ustĂĄlenĂ˝m vĂ˝konom kotla. Okrem snĂ­maÄ?ov a analyzĂĄtorov skontrolovali aj server slúŞiaci na zber a archivĂĄciu nameranĂ˝ch Ăşdajov a na ich sprĂ­stupnenie ObvodnĂŠmu Ăşradu ĹživotnĂŠho prostredia v Michalovciach. OďŹ ciĂĄlne vĂ˝sledky kontroly budĂş prĂ­stupnĂŠ do jednĂŠho mesiaca.

PrvĂ˝ blok elektrĂĄrne Mochovce KrĂĄtka (typovĂĄ) odstĂĄvka bloku odĹĄtartovala 14. aprĂ­la tohtoroÄ?nĂŠ plĂĄnovanĂŠ generĂĄlne opravy blokov v slovenskĂ˝ch atĂłmovĂ˝ch

2 | slovenskĂĄenergetika

elektrĂĄrĹˆach. OdstĂĄvky a opravy sĂş ĹĄtandardnou sĂşÄ?asĹĽou ĹživotnĂŠho cyklu kaĹždej elektrĂĄrne a realizujĂş sa ako dlhodobo plĂĄnovanĂ˝ proces. Na prvom bloku AtĂłmovĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ Mochovce ide o trinĂĄstu generĂĄlnu opravu s Ä?iastoÄ?nou vyvĂĄĹžkou paliva. PrĂ­prava odstĂĄvky sa podÄža vedĂşceho riadenia odstĂĄvok Miroslava Mäsiara zaÄ?ala uĹž s roÄ?nĂ˝m predstihom pred zaÄ?iatkom „generĂĄlky“, Ä?o je v sĂşlade s novĂ˝m procesom zavedenĂ˝m v jadrovej elektrĂĄrni v roku 2010. Pre verejnosĹĽ sĂş neklamnĂ˝m znakom odstĂĄvky chĂ˝bajĂşce „Ä?iapoÄ?ky pary“ nad chladiacimi veĹžami. K Ä?innostiam, ktorĂŠ majĂş vplyv na dĺŞku odstĂĄvky, budĂş patriĹĽ plĂĄnovanĂŠ ĂşdrĹžbovĂŠ prĂĄce na systĂŠmoch a zariadeniach, ako aj ich odskúťanie.

Asociåcia pre emobilitu Na bratislavskom autosalóne predstavitelia energetickÊho a elektrotechnickÊho priemyslu oznåmili zaloŞenie Slovenskej asociåcie pre elektromobilitu (SEVA). Jej cieĞom je podporovaż rozvoj dopravy a dopravnej infraťtruktúry pre osobnÊ i úŞitkovÊ elektrickÊ vozidlå na Slovensku. Asociåcia by mala

byĹĽ platformou pre efektĂ­vnu komunikĂĄciu a spoluprĂĄcu medzi verejnou sprĂĄvou, vzdelĂĄvacĂ­mi inĹĄtitĂşciami, podnikateÄžskĂ˝mi subjektmi a zahraniÄ?nĂ˝mi partnermi. „Uvedomujeme si, Ĺže spolu mĂ´Ĺžeme dosiahnuĹĽ viac pre budĂşcnosĹĽ efektĂ­vnej a ekologickej automobilovej dopravy", uvĂĄdza v spoloÄ?nom vyhlĂĄsenĂ­ asociĂĄcia, ktorĂĄ zdruĹžuje spoloÄ?nosti MyENERGY, SlovenskĂŠ elektrĂĄrne, ZĂĄpadoslovenskĂş energetiku, VĂ˝chodoslovenskĂş energetiku a Schrack Technik. SEVA bude na svojich strĂĄnkach zverejĹˆovaĹĽ informĂĄcie o organizovanĂ˝ch seminĂĄroch, ĹĄkoleniach a konferenciĂĄch, spolu s tematickĂ˝mi analĂ˝zami, ĹĄtĂşdiami a posudkami. Je pripravenĂĄ na vstup Ä?alĹĄĂ­ch Ä?lenov. VĹĄetci, ktorĂ­ chcĂş pomĂ´cĹĽ rozvoju emobility, nĂĄjdu informĂĄcie o podmienkach Ä?lenstva a moĹžnostiach spoluprĂĄce na www.seva.sk.


Čą1

Â›ÂŽĂľÂŠÄ‹ÂŽÂ—Â’ÂŽČąÂœÂ’ÂŽÂ?ÂŽČąÂ&#x;Čąž›à ™Ž NevĂ­danĂŠ toky elektriny na cezhraniÄ?nĂ˝ch vedeniach robia starosti prevĂĄdzkovateÄžom prenosovĂ˝ch sĂşstav v okolitĂ˝ch ĹĄtĂĄtoch. Slovensko nie je Ĺžiadnou vĂ˝nimkou. Ak by sa objemy elektriny prechĂĄdzajĂşce naĹĄou krajinou neĂşmerne zvyĹĄovali, mohlo by to viesĹĽ k ohrozeniu stability siete, v extrĂŠmnom prĂ­pade aĹž k „blackoutu“ (totĂĄlny vĂ˝padok elektriny). VĂ˝voj situĂĄcie pozorne sledujĂş aj SlovenskĂŠ elektrĂĄrne.

S

tabilitu prenosovej sĂşstavy v poslednom obdobĂ­ ohrozujĂş zvýťenĂŠ objemy elektriny teÄ?Ăşcej z Nemecka. Elektrinu, ktorĂş tento eurĂłpsky gigant vyrobĂ­ na severe z veternĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­, potrebuje dopraviĹĽ na juh krajiny, prĂ­padne do RakĂşska. VeÄžkĂŠ objemy elektrickej energie neteÄ?Ăş cez prenosovĂŠ linky vĹždy priamoÄ?iaro, ale vyuŞívajĂş aj vedenia okolitĂ˝ch krajĂ­n, v tomto prĂ­pade PoÄžsko a ÄŒeskĂş Republiku, a neobchĂĄdzajĂş ani Slovensko.

Elektrina teÄ?ie na priemyselnĂ˝ juh „Elektrina teÄ?Ăşca na Slovensko z PoÄžska a ÄŒiech smeruje Ä?alej do MaÄ?arska. Toto je najÄ?astejĹĄĂ­ tok. ZreteÄžne sa prejavil najmä v dobe, keÄ? mal BalkĂĄn nedostatok elektriny (z dĂ´vodu tuhej zimy) a Nemecko veÄžkĂş vĂ˝robu energie z obnoviteÄžnĂ˝ch zdrojov," hovorĂ­ manaŞÊr riadenia trhu SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ RĂłbert Zelenay. PodÄža jeho slov nie je sĂşÄ?asnĂĄ situĂĄcia kritickĂĄ, ale v prĂ­pade pokraÄ?ujĂşceho zaĹĽaĹžovania siete a zvyĹĄovania objemov elektriny by mohla byĹĽ. PrĂ­Ä?iny atypickĂŠho vĂ˝voja na eurĂłpskom trhu s energiami vidĂ­ vo vzĂĄjomnom pĂ´sobenĂ­ viacerĂ˝ch faktorov. PrvĂ˝m je odstavovanie jadrovĂ˝ch zdrojov vybudovanĂ˝ch v uzlovĂ˝ch oblastiach spotreby prevaĹžne na juhu Nemecka. „Ak chce Nemecko nahradiĹĽ vĂ˝robu na priemyselnom juhu elektrinou z obnoviteÄžnĂ˝ch zdrojov, ktorĂŠ mĂĄ alokovanĂŠ na severe, malo by vĂ˝raznĂ˝m spĂ´sobom posilniĹĽ severo-juĹžnĂŠ prepojenie. PokiaÄž sa tak nestane, elektrina vyrobenĂĄ na severe bude tiecĹĽ na juh vyuŞívanĂ­m prenosovĂ˝ch vedenĂ­ okolitĂ˝ch krajĂ­n.“ ÄŽalĹĄĂ­ dĂ´vod je vĂ˝znamnĂ˝ export elektriny do susednĂŠho RakĂşska, ktorĂŠ spolu s ostatnĂ˝mi

po nemecky hovoriacimi krajinami, tvoria jednu trhovĂş zĂłnu. V neposlednom rade to zĂĄvisĂ­ od obdobia roka a ĹĄpeciďŹ ckĂ˝ch okolnostĂ­.

PreĹĽaĹženie mĂ´Ĺže zdvihnúż ceny Pre SlovenskĂŠ elektrĂĄrne by pokraÄ?ujĂşce neplĂĄnovanĂŠ toky mali nepriaznivĂ˝ dopad najmä z pohÄžadu obchodnĂ˝ch moĹžnostĂ­. „Ak by sme sa dostali do situĂĄcie, Ĺže vyrobenĂş elektrinu nebudeme mĂ´cĹĽ spotrebovaĹĽ na Slovensku a z dĂ´vodu preĹĽaĹženia siete ani vyviesĹĽ do zahraniÄ?ia (po dostavbe Mochoviec sa staneme pro-exportnou krajinou), v tomto prĂ­pade budeme musieĹĽ zregulovaĹĽ naĹĄe vĂ˝robnĂŠ zdroje. Tie automaticky nebudĂş poskytovaĹĽ podpornĂŠ sluĹžby, Ä?Ă­m sa znĂ­Ĺži aj bezpeÄ?nosĹĽ prenosovej sĂşstavy. OvplyvnĂ­ to naĹĄe obchodnĂŠ moĹžnosti, ekonomiku Slovenska a prejavilo by sa to aj na cenĂĄch elektriny.“ PoÄžsko sa uĹž v podobnej situĂĄcii nachĂĄdza. SĂş obdobia, kedy mĂĄ cezhraniÄ?nĂŠ prenosovĂŠ kapacity vyĹĽaĹženĂŠ do tej miery, Ĺže mu nie je umoĹžnenĂŠ elektrinu exportovaĹĽ alebo importovaĹĽ. Poliaci dokonca uvaĹžujĂş o radikĂĄlnom rieĹĄenĂ­ – vybudovanĂ­ ĹĄpeciĂĄlneho zariadenia, ktorĂŠ zabrĂĄni „importu“ elektriny do systĂŠmu. RĂłbert Zelenay si uvedomuje, Ĺže rieĹĄenie je hlavne v rukĂĄch operĂĄtorov prenosovĂ˝ch sietĂ­. Musia si sadnúż za jeden stĂ´l a spoloÄ?ne sa dohodnúż na novĂ˝ch pravidlĂĄch prenosu. „My mĂ´Ĺžeme prispieĹĽ tĂ˝m, Ĺže popri intenzĂ­vnej komunikĂĄcii a spoluprĂĄci s operĂĄtorom budeme na fĂłrach poukazovaĹĽ na tento jav", dopÄşĹˆa. Zuzana BlahutovĂĄ 3 | slovenskĂĄenergetika


Čą1

O rozhovor k tĂŠme preĹĽaĹžovania prenosovej siete sme poĹž

ÂŽÂ—Â˜Â–ÂˇÂ—ČąÂ—ÂŽÂ™Â•Â¤Â—Â˜Â&#x;ÂŠÂ—Ä†ÂŒÂ‘ČąÂ?˜”˜Â&#x; prenosovej sĂşstavy, a. s. (SEPS).

ZĂ“NA EXPORTU

PL NL

O rozhovor k tĂŠme preĹĽaĹžovania

OBCHODNĂ? TOK

DE

REĂ LNY „FYZICKĂ?“ TOK CZ

prenosovej siete sme poĹžiadali SK

Michala PokornĂŠho zo Slovenskej AT

elektrizaÄ?nej prenosovej sĂşstavy,

HU

CH

a. s. (SEPS).

SL

ZĂ“NA IMPORTU

Kedy sa problĂŠm s preĹĽaĹžovanĂ­m prenosovej siete vyskytol po prvĂ˝krĂĄt? ÄŒo bolo jeho prĂ­Ä?inou? Od augusta 2011 dochĂĄdza v elektrizaÄ?nĂ˝ch sĂşstavĂĄch Slovenska, ÄŒeskej republiky, MaÄ?arska a PoÄžska opakovane ku kritickĂ˝m situĂĄciĂĄm spĂ´sobenĂ˝m najmä prietokmi elektriny, ktorĂĄ je vyrĂĄbanĂĄ na severe Nemecka. Pre odberateÄžov v juĹžnom Nemecku, RakĂşsku alebo na juhu EurĂłpy teÄ?ie elektrina v dĂ´sledku kombinĂĄcie viacerĂ˝ch faktorov aj cez naĹĄe krajiny. Tieto neplĂĄnovanĂŠ toky spĂ´sobujĂş nemalĂŠ problĂŠmy – ohrozujĂş bezpeÄ?nosĹĽ naĹĄich sĂşstav a obmedzujĂş moĹžnosti cezhraniÄ?nĂŠho obchodovania s elektrinou pre ĂşÄ?astnĂ­kov trhu. Asi najkritickejĹĄia situĂĄcia bola tĂşto zimu. Na cezhraniÄ?nom prepojenĂ­ s Ukrajinou dosiahlo zaĹĽaĹženie v exportnom smere 29. decembra ĂşroveĹˆ cez 100 % kapacity vedenia. ReĂĄlne hrozilo vypnutie vedenia automatikami a to dokonca dvakrĂĄt v spomĂ­nanĂ˝ deĹˆ. DispeÄ?er musel okamĹžite reagovaĹĽ a pristĂşpiĹĽ ku rekonďŹ gurĂĄcii topolĂłgie v rozvodni v LemeĹĄanoch. TĂ˝mto opatrenĂ­m sme tok elektriny „presmerovali“ viac na zĂĄpad, Ä?Ă­m sa vedenie „odÄžahÄ?ilo“. RekonďŹ gurĂĄcia nie je moĹžnĂĄ vĹždy a vĹĄade, zĂĄleŞí na topolĂłgii siete v danej oblasti. 4 | slovenskĂĄenergetika

V zimnĂ˝ch mesiacoch zaĹĽaĹženie dosahovalo Ä?asto ĂşroveĹˆ 80 – 90 %, priÄ?om z pohÄžadu bezpeÄ?nosti a plnenia kritĂŠria N-1 je ideĂĄlne, ak sĂş vedenia zaĹĽaĹženĂŠ na Ăşrovni do 60 %. KombinĂĄcia ktorĂ˝ch konkrĂŠtnych faktorov sa prejavila v tomto prĂ­pade? V rozsiahlom prepojenom celoeurĂłpskom systĂŠme je dosĹĽ nĂĄroÄ?nĂŠ identiďŹ kovaĹĽ konkrĂŠtne faktory. PreĹĽaĹžovanie sietĂ­ sa zaÄ?alo zhruba v Ä?ase, ktorĂ˝ sa kryje

ÂŤ 8SUHGQRVWÄźRYDQtP REQRYLWHÄ´QĂŹFK]GURMRY QHPRçQRRVSUDYHGOQLĹ‘ SRUXĂĽRYDQLHEH]SHÄ€QRVWL SUHQRVRYĂŹFKVLHWtÂť s rozhodnutĂ­m Nemecka odstaviĹĽ Ä?asĹĽ svojich jadrovĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ na juhu krajiny. Spotrebu regiĂłnu pokrĂ˝va vĂ˝roba elektrickej energie z obnoviteÄžnĂ˝ch zdrojov hlavne na severe (veternĂŠ elektrĂĄrne), ale krajina nemĂĄ vybudovanĂş dostatoÄ?nĂş infraĹĄtruktĂşru na fyzickĂ˝ prenos elektriny. NĂĄsledkom

internej vĂ˝meny medzi severnou a juĹžnou Ä?asĹĽou Nemecka sĂş neplĂĄnovanĂŠ toky, tranzitnĂŠ toky elektriny susednĂ˝mi ĹĄtĂĄtmi. Niekedy sa nesprĂĄvne oznaÄ?ujĂş ako „kruhovĂŠ toky“ (kruhovo teÄ?Ăş cez inĂŠ krajiny), ale tento jav je zodpovednĂ˝ len za Ä?asĹĽ tokov. NeplĂĄnovanĂ˝ tranzit je teda dĂ´sledkom rozdielu medzi obchodnĂ˝mi transakciami s elektrinou a fyzickĂ˝m tokom elektriny danĂ˝m parametrami siete. VĂ˝znamnĂ˝ podiel na vzniknutej situĂĄcii mĂĄ vĹĄak aj vĂ˝mena elektriny medzi Nemeckom a RakĂşskom v rĂĄmci spoloÄ?nĂŠho trhu a v zimnĂ˝ch mesiacoch sa k tomu pridal veÄžkĂ˝ nedostatok elektrickej energie na BalkĂĄne. MomentĂĄlne panuje v slovenskej elektrizaÄ?nej sieti „pokoj“, ale kritickĂĄ situĂĄcia mĂ´Ĺže kedykoÄžvek nastaĹĽ znova. StaÄ?Ă­, ak v Nemecku zaÄ?ne fĂşkaĹĽ vietor, prĂ­padne zaÄ?ne intenzĂ­vne svietiĹĽ slnko (21 GW inĹĄtalovanĂŠho vĂ˝konu fotovoltickĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­) a na BalkĂĄne sa zvýťi spotreba alebo bude nedostatok zrĂĄĹžok. NajväÄ?ĹĄie riziko hrozĂ­ v lete a v zime. Priznalo Nemecko oďŹ ciĂĄlne svoj podiel na vzniknutej situĂĄcii? Ĺ˝iadne oďŹ ciĂĄlne stanovisko podÄža mojich informĂĄciĂ­ zatiaÄž nezaznelo. Objavilo sa iba jedno vyhlĂĄsenie v tlaÄ?i od ĹĄĂŠfa nemeckĂŠho energetickĂŠho koncernu RWE JĂźrgena Grossmanna, ktorĂ˝ povedal, Ĺže ambiciĂłzny


1Čą+A

Ĺžiadali Michala PokornĂŠho zo Slovenskej elektrizaÄ?nej

plĂĄn Nemecka klĂĄsĹĽ pri vĂ˝robe elektriny väÄ?ĹĄĂ­ dĂ´raz na obnoviteÄžnĂŠ zdroje je prĂ­liĹĄ nĂĄkladnĂ˝ a znamenĂĄ zĂĄĹĽaĹž pre prenosovĂŠ sĂşstavy susednĂ˝ch krajĂ­n. UprednostĹˆovanĂ­m obnoviteÄžnĂ˝ch zdrojov nemoĹžno ospravedlniĹĽ poruĹĄovanie bezpeÄ?nosti prenosovĂ˝ch sietĂ­. TĂĄ ostane zachovanĂĄ, len ak budĂş prenosy limitovanĂŠ. StanovenĂŠ maximĂĄlne kapacity na cezhraniÄ?nĂ˝ch vedeniach zabezpeÄ?ia, Ĺže obchodnĂŠ rozhodnutia ĂşÄ?astnĂ­kov trhu s elektrinou budĂş fyzicky realizovanĂŠ v reĂĄlnom Ä?ase. Musia byĹĽ vĹĄak reĹĄpektovanĂŠ za kaĹždĂ˝ch okolnostĂ­, bez ohÄžadu na zdroj energie. VĹĄetky energetickĂŠ zdroje by mali maĹĽ rovnakĂş prĂ­leĹžitosĹĽ súżaĹžiĹĽ o tieto kapacity za rovnakĂ˝ch trhovĂ˝ch podmienok, aby sa prediĹĄlo diskriminĂĄcii. PrenosovĂŠ kapacity nie sĂş v sĂşÄ?asnosti limitovanĂŠ? Nemecko s RakĂşskom tvoria jednu obchodnĂş zĂłnu. V rĂĄmci tejto zĂłny je voÄžnĂĄ vĂ˝mena elektriny. NeexistujĂş tu tzv. bottlenecky, Ăşzke miesta, na ktorĂ˝ch sĂş prenosovĂŠ kapacity limitovanĂŠ. RakĂşsky spotrebiteÄž si mĂ´Ĺže kĂşpiĹĽ elektrinu v Nemecku a nemusĂ­ hÄžadieĹĽ na to, kadiaÄž fyzicky teÄ?ie. Napriek tomu elektrina z Nemecka teÄ?ie do RakĂşska aj cez susednĂŠ krajiny, a to bez obmedzenĂ­, a tieto toky ohrozujĂş stabilitu ich sietĂ­. Na problĂŠm poukazujeme v ĹĄtĂşdii, ktorĂş sme zverejnili spoloÄ?ne s prevĂĄdzkovateÄžmi prenosovĂ˝ch sĂşstav ÄŒeskej republiky, MaÄ?arska a PoÄžska. Navrhujeme v nej rozdelenie nemecko-rakĂşskej obchodnej zĂłny. PodÄža nĂĄĹĄho nĂĄzoru je to nevyhnutnĂ˝ predpoklad rieĹĄenia problĂŠmu neplĂĄnovanĂ˝ch tokov elektriny. SĂşÄ?asne sprĂĄva uvĂĄdza niekoÄžko nĂĄvrhov Ä?alĹĄĂ­ch opatrenĂ­, najmä v kontexte spoloÄ?nej

snahy o zavĹ•ĹĄenie procesu vytvĂĄrania vnĂştornĂŠho energetickĂŠho trhu EĂš do roku 2014. NaprĂ­klad, druhĂ˝m krokom by mohlo byĹĽ rozdelenie Nemecka na niekoÄžko internĂ˝ch obchodnĂ˝ch zĂłn, aby boli zohÄžadnenĂŠ bottlenecky medzi jednotlivĂ˝mi regiĂłnmi. Povedzme sever Nemecka by bol jedna obchodnĂĄ zĂłna a juh druhĂĄ. Mimochodom, uĹž mĂĄlokto si pamätĂĄ, ale v zaÄ?iatkoch liberalizĂĄcie trhu boli v Nemecku dve obchodnĂŠ zĂłny. S akou reakciou sa tento dokument stretol? Ĺ tĂşdiu sme zverejnili 23. marca ako odozvu na dokument nemeckĂŠho nĂĄrodnĂŠho regulaÄ?nĂŠho Ăşradu Bundesnetzagentur (BNetzA). V Ĺˆom predseda Ăşradu Matthias Kurth uvĂĄdza, Ĺže rozdelenie Nemecka na obchodnĂŠ zĂłny s elektrinou vystavuje plĂĄnovanĂŠ rozĹĄĂ­renie prenosovej sĂşstavy riziku a poĹĄkodzuje trhovĂş súżaĹž v Nemecku a v EurĂłpe. ÄŒiĹže je skĂ´r reakciou na postoj Nemecka, ktorĂ˝ bol deklarovanĂ˝ uĹž skĂ´r. S nĂĄvrhom, samozrejme, nesĂşhlasia ani Rakúťania. Pre rakĂşske preÄ?erpĂĄvacie vodnĂŠ elektrĂĄrne je moĹžnosĹĽ „uskladniĹĽâ€œ elektrinu z obnoviteÄžnĂ˝ch zdrojov v Nemecku (za zaujĂ­mavĂŠ ceny) v rĂĄmci jednej obchodnej zĂłny, prĂ­nosom. Existuje aj inĂŠ rieĹĄenie? NaprĂ­klad dobudovanie sietĂ­? Budovanie novĂ˝ch sietĂ­ medzi Nemeckom, PoÄžskom, ÄŒeskom, prĂ­padne Slovenskom a posilnenie infraĹĄtruktĂşry aĹž do MaÄ?arska, RakĂşska a na BalkĂĄn rieĹĄi len dĂ´sledok problĂŠmu. A problĂŠmom je to, Ĺže Nemecko nemĂĄ dostatoÄ?nĂŠ vnĂştroĹĄtĂĄtne prepojenia. Tu ale narĂĄĹžajĂş Nemci na obrovskĂş prekĂĄĹžku – Ä?as. Ak nevybudovali siete doteraz, podarĂ­ sa im to neskĂ´r? PrenosovĂŠ siete v EurĂłpe boli

budovanĂŠ tak, aby v prĂ­pade krĂĄtkodobĂŠho vĂ˝padku zdrojov boli nahradenĂŠ dovozom elektriny z inej krajiny. Ak bola krajina exportnĂĄ, aby mohla elektrinu umiestĹˆovaĹĽ do siete v dostatoÄ?nom mnoĹžstve a exportovaĹĽ. EurĂłpa sa rozhodla, Ĺže vytvorĂ­ spoloÄ?nĂ˝ trh s elektrinou, ale pozabudla na to, Ĺže pri spoloÄ?nom trhu s elektrinou sa presĂşvajĂş vĂ˝raznĂŠ objemy elektriny z jednej Ä?asti EurĂłpy do inej. SĂşstava nie je na to pripravenĂĄ, s budovanĂ­m sietĂ­ meĹĄkĂĄme v EurĂłpe minimĂĄlne desaĹĽ rokov. VrĂĄĹĽme sa k Slovensku. MĂ´Ĺže u nĂĄs nastaĹĽ blackout – totĂĄlny vĂ˝padok elektriny? Stalo sa to uĹž niekedy? Je to moĹžnĂŠ, ak sa sĂşbeĹžne vyskytne viacero faktorov, ktorĂŠ som spomĂ­nal na zaÄ?iatku. Na Slovensku blackout v novodobej histĂłrii eĹĄte nenastal. Taliansko sa ponorilo do tmy v roku 2003 a aj ÄŒeskĂĄ republika zaĹžila rozpad sĂşstavy (na malĂŠ ostrovnĂŠ systĂŠmy) v roku 2006. ÄŒo nĂĄs ale znepokojuje v rovnakej miere je fakt, Ĺže zvýťenĂŠ prenosy cez naĹĄu sĂşstavu zvyĹĄujĂş straty v sieti. PrenosovĂŠ straty v slovenskej sieti v roku 2011 dosiahli najvyĹĄĹĄiu hodnotu za poslednĂ˝ch desaĹĽ rokov. NĂĄklady za zvýťenĂŠ straty hradĂ­ Ä?iastoÄ?ne spotrebiteÄž elektriny a Ä?iastoÄ?ne sĂş hradenĂŠ cez ITC mechanizmus. Na tento jav SEPS nemĂĄ nijakĂ˝ vplyv. Je nemorĂĄlne ĹžiadaĹĽ od slovenskĂŠho spotrebiteÄža, aby na to doplĂĄcal a aby niesol nĂĄsledky za nieÄ?o, Ä?o spĂ´sobil niekto inĂ˝. Zuzana BlahutovĂĄ Michal PokornĂ˝ je vrchnĂ˝ riaditeÄž Ăşseku SlovenskĂŠho energetickĂŠho dispeÄ?ingu a obchodu v spoloÄ?nosti SEPS. 5 | slovenskĂĄenergetika


 

—Ž•ȱ™›’—¤ñŠȱ—Šȱ•˜ŸŽ—œ”˜ȱ›Œ‘’•ŽŽ Inteligentné pouličné osvetlenie budú mať ako prví v Pezinku

Slovenské elektrárne oslovili začiatkom roka mesto Pezinok s ponukou spoločností Enel Sole a SE Predaj – inštalovať bezodplatne na jeden rok najmodernejšie LED lampy na ľubovoľnej ulici. Názov pilotného projektu „Archilede“ tak v sebe spája meno fyzika Archimeda a vysoko svietivých LED diód.

V ponuke Enel Sole je aj osvetlenie priechodov pre chodcov.

« $UFKLOHGHçLYRWQRVőRXSlőQiVREQH SUHNRQiYDY\VRNRWODNRYpVRGtNRYp YìERMN\» 6 | slovenskáenergetika


 

Ăšspora energie (bez stmievania) [%]

Úspora energie v % Úspora energie oproti ortużovým výbojkåm Úspora energie oproti vysokotlakovým sodíkovým výbojkåm

Projekt Archilede > Na prvom mieste v Európe – 39 LED 125 HG / 70 SAP

59 LED 125 HG / 100 SAP

84 LED 250 HG / 150 SAP

>

VýkonovÊ verzie s 39, 59 a 84 diódami, bez elektronickÊho predradníka (bez dimmera).

nainťtalovaných vyťe 89 000 svietidiel vo viac neŞ 1 300 meståch Priemernå úspora energie - 51 %

ÂŤ ÄŒDOĂĽRX]YĂŹKRG VYLHWLGODMHQXORYĂŹ VYHWHOQĂŹVPRJ SUHWRçHVYHWHOQĂŹWRN MHXVPHUÄźRYDQĂŹSUHVQH WDPNDPVLWRçHOi ]iND]QtNÂť Stav pred a po inĹĄtalĂĄcii

AktuĂĄlny stav Po inĹĄtalĂĄcii

Svietidlo

NÂş

PrĂ­kon svietidla s prĂ­sluĹĄenstvom (W)

RoÄ?nĂĄ spotreba (kWh/a)

Spotreba s regulĂĄciou (kWh/a)

SAP 100W

11

120

5544

5544

11*

101

4666,2

4060

84LED 6000K

Ăšspora

-27%

*ďŹ nĂĄlny poÄ?et svietidiel bude 13+

7 | slovenskĂĄenergetika


·›˜Ÿ¤ȱ›˜Ÿ—˜Ÿ¤‘Š medzi výrobou a zdravým životným prostredím Rok 2011 bol z environmentálneho

Nahrádzanie fosílnych palív biomasou

Pretrvával trend vysokého podielu

V tepelných Elektrárňach Vojany úspešne pokračovala a v Elektrárňach Nováky začala etapa nahrádzania fosílnych palív biomasou s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov. Spoluspaľovaním biomasy s uhlím vo fluidných kotloch sa dosiahli celkové úspory skleníkového plynu oxidu uhličitého v objeme 28 510 ton, z toho v elektrárni Vojany 25 673 ton a v elektrárni Nováky 2 837 ton.

výroby elektriny z jadrových

Energia z obnoviteľných zdrojov

pohľadu v našej spoločnosti vyvážený.

a vodných elektrární a preto prevažná väčšina dodanej elektriny (88,5 %) nebola zaťažená emisiami škodlivín

V uplynulom roku bola po prvýkrát dodávaná do siete aj elektrina z fotovoltických elektrární inštalovaných v okolí elektrární Mochovce a Vojany. Z fotovoltickej elektrárne Mochovce bolo pre vlastnú spotrebu závodu dodaných 859 MWh. Fotovoltická elektráreň Vojany dodala do siete 1 081 MWh. Príspevok oboch fotovoltických elektrární tak predstavoval iba symbolických 0,01 % z celkovej dodávky Slovenských elektrární, avšak v prípade, ak by sa elektrina vyrobená v týchto fotovoltických elektrárňach (cca 2 GWh) vyrobila v uhoľných elektrárňach, bolo by do ovzdušia uvoľnených 2 200 ton CO2.

do ovzdušia. Základné znečisťujúce látky V Slovenských elektrárňach bolo v roku 2011 prevádzkovaných 6 veľkých, 19 stredných a 26 malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Produkciu základných škodlivín zo zariadení spaľujúcich fosílne palivá uvádza nasledovná tabuľka: (t)

2007

2008

2009

2010

2011

Tuhé znečisťujúce látky

748

626

543

379

451

SO2 (oxidy síry)

33 179

35 926

32 872

36 946

40 184

NOX (oxidy dusíka)

6 537

5 691

5 210

4 530

4 856

CO (oxid uhoľnatý)

1 205

1 228

814

791

838

V roku 2011 boli v ENO všetky vypustené emisie škodlivín mierne vyššie ako v predchádzajúcom roku. Zvýšenie emisií bolo zapríčinené najmä zvýšeným nasadzovaním starších kotlov v elektrárni Nováky a zvýšenou poruchovosťou odsírených kotlov.

Emisné kvóty Pre veľké zdroje v ENO a v EVO každý rok prideľujú príslušné obvodné úrady emisné kvóty oxidu siričitého SO2, ktoré možno v danom roku vypustiť. V roku 2011 hrozilo v ENO prekročenie emisnej kvóty SO2. Jej dodržanie sa podarilo len vďaka včasnému presunu 3 000 ton SO2 do ENO. Tento prevod sa uskutočnil historicky prvý raz.

Skleníkové plyny V zákonom stanovenom termíne boli predložené na príslušné úrady overené správy o emisiách skleníkového plynu z prevádzok ENO a EVO za rok 2011.

Overené emisie CO2 Elektrina dodaná Merné emisie CO2 vztiahnuté na dodávku elektriny SE

88| |slovenskáenergetika slovenskáenergetika

2007

2008

2009

2010

2011

kt

4 103

4 079

3 344

3 008

2 972

TWh

21,2

22,3

19,6

20,4

19,9

g/kWh

193

183

171

147

149


„ 1ȱ 

>>>

Prekvapením roka bola novelizácia legislatívy, čím sa na jednej strane umožnil prenos nespotrebovaných emisných povoleniek CO2 z rokov 2008 – 2012 do tretieho obchodovateľného obdobia v rokoch 2013 – 2020, no súčasne bola pre roky 2011 a 2012 zavedená povinnosť 80 %-ného zdanenia nespotrebovaných bezodplatne pridelených emisných povoleniek. Z novelizácie legislatívy vyplynula pre ENO a EVO aj nová povinnosť od 1. 1. 2013 nakupovať všetky povolenky CO2 potrebné pre výrobu elektriny v aukcii za trhové ceny. Bezplatné povolenky ostanú len na výrobu dodávkového tepla, s postupnou redukciou z 80 % reálnej potreby od roku 2013 po 20 % v roku 2020. Definitívne hodnoty bezodplatne pridelených povoleniek CO2 na výrobu dodávkového tepla pre Slovenské elektrárne budú známe koncom roka 2012.

Očakávané zmeny národnej legislatívy v ochrane ovzdušia V roku 2012 sa očakáva ďalšia významná zmena existujúcej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia, ktorej dopady sa naplno prejavia od 1. 1. 2016. Do národnej legislatívy sa musí transponovať európska Smernica 2010/75/EU o priemyselných emisiách. Priamym dopadom na výrobu v EVO a ENO bude sprísnenie emisných limitov základných znečisťujúcich látok (tuhé znečisťujúce látky, oxid siričitý a oxidy dusíka). Preto treba prijať v dostatočnom časovom predstihu rozhodnutie o potrebných technických opatreniach, resp. ktoré z možných výnimiek využiť pri prevádzke v našich dvoch tepelných elektrárňach.

Ochrana vôd V oblasti spotreby pitnej vody sa v roku 2011 podarilo dosiahnuť úsporu oproti roku 2010. Je to výsledok hlavne technických opatrení, ktorými sa šetria surovinové zdroje. Spotreba technologickej a chladiacej vody zaznamenala oproti r. 2010 mierny nárast v dôsledku vyššej výroby na jadrových zdrojoch. Napriek tomu sa darí v rámci Slovenských elektrární udržať ustálený trend v spotrebe týchto vôd. Je to odraz celkových úsporných opatrení, ako aj snahy o prevádzku s čo najnižšími vstupnými nákladmi. Limitné hodnoty znečistenia odpadových vôd predpísané príslušným úradom pre životné prostredie boli dodržiavané a vo väčšine prípadov sú hlboko pod predpísanými limitmi.

Zhodnocovanie odpadov Jedným z dôležitých ukazovateľov odpadového hospodárstva sledovaným v našej spoločnosti je zhodnocovanie odpadov. Množstvo zhodnotených odpadov v roku 2011 oproti roku 2010 má ustálený pozitívny trend. 2007

2008

2009

2010

2011

Produkcia odpadov v Slovenských elektrárňach

953 742

983 491

819 694

753 546

838 020

z toho zhodnotených odpadov

219 135

241 257

247 758

196 481

225 441

22,98

24,53

30,23

26,07

26,87

v%

Stopy našej výrobnej činnosti na životnom prostredí sú za posledné roky neporovnateľne menšie ako v minulosti, ale bude potrebné vynaložiť ešte veľa úsilia a prijať veľa správnych manažérskych rozhodnutí pre dosiahnutie férovej rovnováhy medzi výrobou a zdravým životným prostredím. A. Mečiarová

99| |slovenskáenergetika slovenskáenergetika


”˜•˜’Œ”·ȱŸ¢žċ’’Žȱ”Š•ž Nový produkt Slovenských elektrární má široké využitie v poľnohospodárstve

V Slovenských elektrárňach podporujeme projekty environmentálneho charakteru a hľadáme možnosti, ako využiť odpady vznikajúce z priemyselnej činnosti. Najnovšie sme certifikovali hnojivo Paskal, vápenný kal, ktorý zlepšuje kvalitu pôd. Paskal vzniká ako vedľajší produkt pri úprave chladiacej vody v jadrovej elektrárni Bohunice.

S

lovenské elektrárne svojou činnosťou vytvárajú odpady, s ktorými nakladajú v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie. V rámci environmentálnej politiky je snahou čo najviac tieto odpady zhodnocovať a nezaťažovať nimi životné prostredie. Jedným z odpadov sú aj rôzne druhy kalov. Kaly produkované na lokalitách boli doteraz väčšinou likvidované ako odpad ukladaním na skládky. Našou snahou bolo nájsť také riešenie, aby produkované kaly neskončili ako odpad, ale aby boli účelne a ekologicky využité vzhľadom na ich kvalitatívne vlastnosti overované akreditovanými pracoviskami. Výsledkom tejto iniciatívy je aj vápenný kal, certifikovaný ako produkt Paskal.

Na výživu rastlín aj pôdy Paskal vzniká ako vedľajší produkt pri úprave chladiacej vody v Atómových elektrárňach Jaslovské Bohunice (EBO). Ide o vápenatú pôdnu pomocnú látku obohatenú o uhličitan vápenatý, žltohnedej farby, s hrudovito-prašnou štruktúrou, bez zápachu, ktorá je nehorľavá a nerozpustná vo vode. Paskal je certifikovaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave ako hnojivo. Jeho chemické zloženie bolo skúmané v dvoch od seba nezávislých laboratóriách. Výsledky vykonaných analýz sú uvedené v tabuľke: 10 | slovenskáenergetika

Obsah živín vo vápennej hmote Paskal uhličitany CaCO3 (%)

89,1

organické látky (%)

5,67

humus (%)

0,81

C0X (%) obsah živín v mg.kg-1

Obsah živiny v hm. %

Obsah živiny /kg v 1 t/

0,46 P

20,3

0,00203

0,0203

K

967

0,0967

0,967

Ca

257083

25,7083

257,083

Mg

12017

1,2017

12,017

S

558

0,0558

0,558

Zn

16,5

0,00165

0,0165

Fe

1326

0,1326

1,326

Mn

111,7

0,01117

0,1117

Cu

6,1

0,00061

0,0061


„

PĂ´dna reakcia v rĂ´znych regiĂłnoch Slovenska

K – kyslå; pH 5,1-5,5 SLK – slabo kyslå; pH 5,6-6,5

N – neutrålna; pH 6,6-7,2 A – alkalickå; pH 7,3-7,7

(Výsledky agrochemickÊho skúťania pôd na Slovensku v rokoch 2000 – 2005, vydanÊ Ústredným kontrolným a skúťobným ústavom poĞnohospodårskym, Bratislava, r. 2007)

Z Ăşdajov uvedenĂ˝ch v tabuÄžke vyplĂ˝va, Ĺže hnojivo obsahuje okrem vĂĄpnika aj Ä?alĹĄie vĂ˝znamnĂŠ makro prvky z hÄžadiska výŞivy pĂ´dy a rastlĂ­n, akĂ˝mi sĂş horÄ?Ă­k, draslĂ­k, menĹĄie mnoĹžstvĂĄ sĂ­ry a fosforu. Rozborom boli zistenĂŠ aj niektorĂŠ dĂ´leĹžitĂŠ mikro prvky pre zdravĂ˝ vĂ˝voj rastlĂ­n ako napr. zinok, Ĺželezo, mangĂĄn a meÄ?. Z praktickĂŠho hÄžadiska je pre poÄžnohospodĂĄrov vĂ˝znamnĂ˝ nezanedbateÄžnĂ˝ obsah organickĂ˝ch lĂĄtok. AplikĂĄciou Paskalu sa pĂ´da okrem Ăşpravy pĂ´dnej reakcie zĂĄroveĹˆ obohatĂ­ aj o organickĂş hmotu, ktorĂĄ slúŞi ako zĂĄklad pri tvorbe humusu. Produkt taktieĹž spÄşĹˆa vĹĄetky zdravotno-hygienickĂŠ kritĂŠriĂĄ pri veÄžkoploĹĄnej aplikĂĄcii.

RoÄ?nĂĄ produkcia desaĹĽ tisĂ­c ton Produkcia hnojiva Paskal v lokalite JaslovskĂŠ Bohunice je zhruba 30 ton denne, Ä?o predstavuje roÄ?nĂş produkciu pribliĹžne 10 000 ton. Aj napriek vyprodukovanĂŠmu mnoĹžstvu existujĂş reĂĄlne predpoklady vyuĹžitia celej kapacity. RoÄ?nou produkciou moĹžno pokryĹĽ potrebu Ăşpravy pĂ´dnej reakcie (vĂĄpnenia) na vĂ˝mere asi 1 500 aĹž 2 000 hektĂĄrov ornej pĂ´dy. Ăšprava pH je akĂştna na tisĂ­coch hektĂĄrov rĂ´znych kategĂłriĂ­ poÄžnohospodĂĄrskej pĂ´dy - ornej pĂ´dy, lĂşk, pasienkov, vinohradov aj ovocnĂ˝ch sadov. Hnojivo je najvĂ˝hodnejĹĄie vyuĹžiĹĽ na vĂĄpnenie poÄžnohospodĂĄrskych pĂ´d na Ăşpravu kyslej pĂ´dnej reakcie (pH), priÄ?om pouĹžitĂ­m produktu SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ sĂş dosiahnutĂŠ rovnakĂŠ vĂ˝sledky ako pouĹžitĂ­m vĂĄpenca a to pri niŞťích prevĂĄdzkovĂ˝ch nĂĄkladov vÄ?aka niŞťej cene hnojiva Paskal. Rastliny potrebujĂş k svojmu optimĂĄlnemu rastu, vĂ˝vinu a dosahovaniu Ăşrod primeranej kvantity a kvality hodnotu pĂ´dnej reakcie na hornej hranici slabo kyslej pH (6,5). Na nasledujĂşcom obrĂĄzku je farebne znĂĄzornenĂ˝ stav pĂ´dnej reakcie pĂ´d na Slovensku.

hnojivo Paskal pouĹžiĹĽ. VĂĄpnenie okrem Ăşpravy pĂ´dnej reakcie vplĂ˝va aj na zlepĹĄovanie fyzikĂĄlno-chemickĂ˝ch vlastnostĂ­ pĂ´d (ĹĄtruktĂşry, pufrovacej schopnosti a i.). ÄŽalĹĄia moĹžnosĹĽ vyuĹžitia hnojiva sa naskytuje pri vĂ˝robe kompostov, kde vĂĄpenatĂŠ hmoty tvoria neoddeliteÄžnĂş sĂşÄ?asĹĽ tĂ˝chto materiĂĄlov.

AplikĂĄcia produktu NajvhodnejĹĄĂ­ termĂ­n pre pouĹžitie hnojiva je v pozberovom obdobĂ­ Ăşrod a nevyluÄ?uje sa ani predsejbovĂĄ aplikĂĄcia prostrednĂ­ctvom jednej z najmodernejĹĄĂ­ch technĂ­k - ĹĄpeciĂĄlnym aplikĂĄtorom. Ten je vybavenĂ˝ zĂĄvitovĂ˝m dopravnĂ­kom, ktorĂ˝ zabezpeÄ?uje rovnomernĂŠ rozloĹženie hmĂ´t, rozdrobenie prĂ­padnĂ˝ch hrudiek a prĂ­davnĂŠ kryty umiestnenĂŠ za dopravnĂ­kmi zniĹžujĂş praĹĄnosĹĽ. ÄŽalĹĄou moĹžnou formou aplikĂĄcie je vyuĹžitie modernĂ˝ch rozmetadiel organickĂ˝ch hnojĂ­v.

RizikĂĄ hnojiva

ÂŤ $SOLNiFLRX3DVNDOX

VDS{GDRNUHP~SUDY\ S{GQHMUHDNFLH]iURYHğ RERKDWtDMRRUJDQLFN~KPRWX NWRUiVO~çLDNR]iNODG SULWYRUEHKXPXVX

PĂ´dna reakcia v rĂ´znych regiĂłnoch Slovenska Z tohto obrĂĄzka vyplĂ˝va, Ĺže väÄ?ĹĄina pĂ´d v Slovenskej republike je v kategĂłrii kyslej, alebo na spodnej hranici slabo kyslej pH. VyhovujĂşci stav pĂ´d z hÄžadiska pĂ´dnej reakcie je len na juhozĂĄpade Slovenska a na PovaŞí, ale aj v tĂ˝chto regiĂłnoch existujĂş pĂ´dy so silne aĹž extrĂŠmne kyslou pĂ´dnou reakciou (pH pod 5,0), ktorĂŠ sĂş na pestovanie rastlĂ­n nevhodnĂŠ. PrĂĄve na odstrĂĄnenie tohto negatĂ­vneho stavu je vhodnĂŠ

Z hÄžadiska zdravotnĂ˝ch rizĂ­k nebol Paskal identiďŹ kovanĂ˝ ako nebezpeÄ?nĂĄ lĂĄtka podÄža klasiďŹ kaÄ?nĂ˝ch smernĂ­c a nariadenĂ­ EĂš. Mierna nevĂ˝hoda je, Ĺže lĂĄtka je po uschnutĂ­ praĹĄnĂĄ. Toto riziko vĹĄak moĹžno pri aplikĂĄcii do pĂ´dy zminimalizovaĹĽ voÄžbou sprĂĄvnej techniky a Ä?asu (za bezvetria) a pri prevoze materiĂĄl zakrĂ˝vaĹĽ. Z hÄžadiska environmentĂĄlnych rizĂ­k lĂĄtka rovnako nebola klasiďŹ kovanĂĄ ako nebezpeÄ?nĂĄ a toxickĂĄ pre ĹživotnĂŠ prostredie. Obsah rizikovĂ˝ch prvkov v hnojive je hlboko pod povolenĂ˝mi limitami.

EfektĂ­vne vyuĹžitie vĂĄpenatĂŠho kalu vznikajĂşceho pri Ä?istenĂ­ cirkulaÄ?nĂ˝ch vĂ´d na poÄžnohospodĂĄrske ĂşÄ?ely prinĂĄĹĄa viac pozitĂ­vnych aspektov. VyuĹžiĹĽ sa mĂ´Ĺže na Ăşpravu pĂ´dnej reakcie, zlepĹĄenie ĹĄtruktĂşry pĂ´dy a obohatenie ornice o organickĂŠ lĂĄtky a niektorĂŠ makro a mikro prvky. V neposlednom rade je vĂ˝hodou pre odberateÄžov aj cenovĂĄ dostupnosĹĽ hnojiva Paskal. Aby takĂŠto certiďŹ kovanĂŠ hnojivo vyuŞívalo v rozsahu celej roÄ?nej produkcie a neznehodnocovalo sa ukladanĂ­m na sklĂĄdky, treba hÄžadaĹĽ moĹžnosti na jeho ĂşspeĹĄnĂŠ etablovanie sa v poÄžnohospodĂĄrskej prvovĂ˝robe pre vyuŞívanie Ä?o najĹĄirĹĄou farmĂĄrskou obcou. Na predaji hnojiva sa v spoluprĂĄci s naĹĄou spoloÄ?nosĹĽou podieÄža spoloÄ?nosĹĽ Alimenta Natur, a. s.

-r11 | slovenskĂĄenergetika
˜œžÂ?ÂŁÂ˜Â&#x;Š•’ȹÂ&#x;Ɯ•ŽÂ?Â”Â˘ČąÂœÂ?Â›ÂŽÂœČąÂ?ÂŽÂœÂ?˜Â&#x;Čą ExpertnĂ˝ tĂ­m v jadrovej elektrĂĄrni Mochovce

V SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrĹˆach prebiehala od 26. do 29. marca previerka vĂ˝sledkov zĂĄĹĽaĹžovĂ˝ch testov, ktorĂŠ SlovenskĂĄ republika prezentovala vo februĂĄri v Luxemburgu. Pri prĂ­leĹžitosti jej konania sme sa pozhovĂĄrali s riaditeÄžom odboru jadrovej bezpeÄ?nosti Ăšradu jadrovĂŠho dozoru SR Jurajom RovnĂ˝m.

AtĂłmovĂŠ elektrĂĄrne Mochovce.

S tĂ­mom eurĂłpskych jadrovĂ˝ch expertov ste preverovali 27. marca elektrĂĄreĹˆ Mochovce. Na Ä?o ste sa zamerali? Misie sa konajĂş vo vĹĄetkĂ˝ch krajinĂĄch, ktorĂŠ sa zĂşÄ?astnili hodnotenia, v priebehu troch týŞdĹˆov. TĂ­m, ktorĂ˝ navĹĄtĂ­vil Slovensko, pozostĂĄval z expertov krajĂ­n EurĂłpskej Ăşnie. ZĂĄstupcov z Bulharska, Litvy, FrancĂşzska, MaÄ?arska i Talianska viedol Oskar GrĂśzinger z Nemecka. Po dohode s lĂ­drom tĂ­mu sme zvolili na obhliadku lokalitu Mochovce, keÄ?Ĺže to bolo Ĺželanie, ktorĂŠ vyslovil samotnĂ˝ tĂ­m ENSREG (Skupina eurĂłpskych jadrovĂ˝ch dozorov). Program zahĹ•Ĺˆal prehliadku vonkajĹĄĂ­ch objektov v rĂĄmci elektrĂĄrne ako poĹžiarna Ä?i dieselgenerĂĄtorovĂŠ stanice, systĂŠm havarijnĂŠho napĂĄjania, technickĂĄ voda dĂ´leĹžitĂĄ, systĂŠm cirkulaÄ?nej vody a chladiace veĹže. V rĂĄmci vnĂştornĂ˝ch priestorov atĂłmovej elektrĂĄrne sme si boli pozrieĹĽ blokovĂş dozorĹˆu, miestnosti s akumulĂĄtorovĂ˝mi batĂŠriami strojovne, strojovĹˆu a etaŞÊrky (zariadenie bezpeÄ?nostnĂŠho systĂŠmu elektrĂĄrne). V tretej Ä?asti si expertnĂ˝ tĂ­m pozrel vonkajĹĄie objekty mimo elektrĂĄrne, ktorĂŠ sĂş relevantnĂŠ z pohÄžadu udalosti, ktorĂĄ sa stala vo FukuĹĄime – Ä?erpacia stanica vody v KozmĂĄlovciach, vodojemy umiestnenĂŠ vedÄža lokality Mochovce a rozvodĹˆa vo VeÄžkom ÄŽure. Posudzovanie sa uskutoÄ?nilo bez problĂŠmov a pripravenosĹĽ dozoru, ako aj elektrĂĄrnĂ­ bola na vysokej Ăşrovni.

ÂŤ 3RVXG]RYDQLH VDXVNXWRÄ€QLOR EH]SUREOpPRY DSULSUDYHQRVĹ‘GR]RUX DNRDMHOHNWUiUQtEROD QDY\VRNHM~URYQLÂť

12 | slovenskĂĄenergetika

ÄŒomu ste sa venovali ostatnĂŠ dva dni v Bratislave? Spolu s tĂ­mom sme upravovali koncept reportu z tohto prehodnotenia, ktorĂ˝ bol vytvorenĂ˝ v Luxemburgu poÄ?as tzv. topical review. ZapracovĂĄvali sme doĹˆ poznatky a skutoÄ?nosti, ktorĂŠ tĂ­m uvidel priamo na mieste v praxi a overoval si niektorĂŠ nejasnĂŠ informĂĄcie. FinĂĄlna sprĂĄva bude predloĹženĂĄ EurĂłpskej komisii na oďŹ ciĂĄlne schvĂĄlenie a vydanie. OÄ?akĂĄvame, Ĺže bude jedna sumĂĄrna hodnotiaca sprĂĄva a pravdepodobne bude posunutĂĄ i EurĂłpskemu parlamentu. Bude sa odvolĂĄvaĹĽ na Ä?iastkovĂŠ sprĂĄvy jednotlivĂ˝ch krajĂ­n.

ÄŒakĂĄ nĂĄs prijĂ­manie Ä?alĹĄĂ­ch opatrenĂ­? Opatrenia sa prijĂ­majĂş od samotnĂŠho zaÄ?iatku stres testov, t. j. od minulĂŠho roka. PrijĂ­ma ich elektrĂĄreĹˆ a tieĹž Ăšrad jadrovĂŠho dozoru opatrenia priebeĹžne predpisuje. PoÄ?kĂĄme si na vĂ˝sledky tejto previerky a zĂĄvery. OÄ?akĂĄvame, Ĺže niekedy v priebehu roka vydĂĄme rozhodnutie, ktorĂ˝m zosumarizujeme vĹĄetky opatrenia na zvýťenie Ăşrovne bezpeÄ?nosti a termĂ­ny ich realizĂĄcie vo vĹĄetkĂ˝ch naĹĄich atĂłmovĂ˝ch elektrĂĄrĹˆach. Ĺ tevo Ĺ volik
Združenie Foratom

›ŽŸ¤£”ŠȱŽ•Ž”›¤›—Çȱ ‹˜•ŠȱŸ•Š—’ȱ‹Ž£™Ž²—¤ Úrad jadrového dozoru SR v minulom roku nemusel vydať príkaz na zníženie výkonu alebo na odstavenie reaktorov, respektíve zastavenie prevádzky atómových elektrární na Slovensku.

>>>

Na Slovensku sú v súčasnosti prevádzkované štyri jadrové bloky, dva v atómovej elektrárni Bohunice V2 a dva v atómovej elektrárni Mochovce. Prevádzka jadrových elektrární na Slovensku bola v minulom roku bezpečná a spoľahlivá. „Na základe výsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti môžeme konštatovať, že jadrové zariadenia boli v minulom roku prevádzkované bezpečne a spoľahlivo, bez závažných udalostí, ktoré by viedli k tomu, že by sme museli vydať príkaz na zníženie výkonu alebo na odstavenie reaktora, respektíve zastavenie prevádzky atómovej elektrárne,“ uviedol Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD). Obidva bohunické bloky podľa kontrolného orgánu pracovali vlani spoľahlivo, bez závažných nedostatkov v oblasti jadrovej bezpečnosti. Úrad vlani v bohunických blokoch evidoval celkovo štrnásť udalostí, čo je medziročne menej o štyri. „Počet a charakter udalostí boli v rámci obvyklých technických porúch bez osobitnej bezpečnostnej významnosti,“ spresnil ÚJD.

J

e to obchodné združenie európskeho jadrového priemyslu. Hlavným cieľom asociácie je podpora využívania jadrovej energie na kontinente. Víziou je rozvoj jadrovej energetiky v Európe, vrátane nízkouhlíkových technológií. Združuje 17 národných jadrových asociácií. Je jedným z najväčších priemyselných koncernov európskeho kontinentu s takmer 800 spoločnosťami, od ktorých zbiera podnety na diskusie o energetických otázkach s inštitúciami EÚ. -r-

Ani pri prevádzke prvého a druhého bloku Atómovej elektrárne Mochovce nezaznamenal ÚJD udalosť, ktorá by mala zásadný vplyv na jadrovú bezpečnosť. Celkovo úrad vlani zaznamenal na mochoveckých blokoch 19 udalostí, čo je o dve menej ako rok predtým. Zdroj: SITA

> Ohromila ho flexibilita technológie Generálny riaditeľ Foratomu Jean-Pol Poncelet navštívil 29. marca elektráreň Mochovce. Šéf Európskeho jadrového fóra sa zaujímal o tlakovodný reaktor typu VVER 440. „Ak mám byť úprimný, bol som zvedavý. Mnoho rokov pracujem v oblasti jadra, neviem však takmer nič o type reaktora, ktorý sa v časti Európy, z ktorej pochádzam, často nazýva ruský. Dnes som sa veľa dozvedel, za čo som nesmierne vďačný", odpovedal na otázku, čo bolo cieľom jeho návštevy na Slovensku. Usúdil, že tento typ reaktora by mal byť vhodný pre veľkosť našej krajiny. Jeho porovnanie vychádza zo skúseností s európskym tlakovodným reaktorom 1 600 MW, s ktorým pracoval. „Ohromila ma však flexibilita, ktorú ponúka, priestor areálu elektrárne a najmä, pretože som tiež zodpovedný za verejnú mienku, vysoká podpora verejnosti. Nie len dostavby dvoch blokov, ale aj podpora existujúcich blokov.“ -r-

13 | slovenskáenergetika


Žà›’ŠȱŠȱ™›Š¡ȱ˜ŸŽ—Š V jadrových elektrárňach budú tréningové strediská

V oboch slovenských jadrových elektrárňach sme sa pustili do výstavby stredísk pre praktický výcvik. Zamestnanci sa v nich budú školiť v podmienkach, ktoré čo najvernejšie simulujú ich reálne pracovné prostredie.

« =Y\åRYDQLH~URYQH SUDNWLFNHMSUtSUDY\ SHUVRQiOXMH]iNODGQìP SUHGSRNODGRPåSLĀNRYHM ~URYQHQDåLFKMDGURYìFK HOHNWUiUQt»

Jaroslav Holubec, riaditeľ prevádzky jadrových elektrární

14 | slovenskáenergetika

V

našej organizácii máme na dobrej úrovni tradične zvládnutú teoretickú prípravu jednotlivých profesií. Spätná väzba z konkrétneho výkonu prác však poukazuje na rezervy v praktickej príprave a v systematickom prístupe k odovzdávaniu zručností. Naším zámerom je zvýšenie efektivity prípravy tak, aby bol na pracovnú pozíciu presne vymedzený program, t. j. aby boli eliminované školenia všeobecnej úrovne s univerzálnym obsahom. K tomu sa chceme dopracovať uplatnením Systematického prístupu k tréningu (Systematic Approach to the Training - SAT). Kvalitná príprava personálu jadrovej elektrárne začína už na školách. Napriek veľmi dobrej spolupráci Slovenských elektrární so školami, jadrového profesionála nedostaneme hotového. Tento proces je potrebné zabezpečiť aj dobrou „tréningovou“ organizáciou, preto plánujeme vytvoriť v rámci organizačnej štruktúry EMO a EBO útvary prípravy personálu. Staviame Informačné a tréningové centrum v oboch lokalitách, súčasťou prístupu je i vytvorenie stredísk pre teoretický a praktický výcvik. Tie postupne budujeme v oboch jadrových elektrárňach a ich technologické vybavenie kopíruje reálne pracovné podmienky. Projekt je vzhľadom na rozsah a náročnosť plánovaný na 4 až 5 rokov.

Polygón pre praktický výcvik v Mochovciach „Nové stredisko pre prípravu personálu v Mochovciach bolo skolaudované 15. marca,“ hovorí člen projektového tímu Peter Farkaš. „Nachádza sa v budove bývalej pomocnej kotolne, sú tu dve učebne pre teoretickú prípravu vybavené najmodernejšou didaktickou technikou a prevádzkovoúdržbársky polygón na praktický tréning.“ Polygón tvorí pôvodne málo využívaná technológia na výrobu demineralizovanej vody

pomocnej kotolne. Zariadenie bolo čiastočne upravené a prispôsobené na výcvik personálu prevádzky, údržby, personálu z útvaru riadenia prác a pre personál dodávateľských organizácií. „Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme vybudovali stredisko praktického výcviku je aj skutočnosť, že personál jadrových elektrární starne. Je aj v záujme spoločnosti, aby skúsení odborníci odovzdávali svoje vedomosti a hlavne zručnosti profesijne mladším kolegom.“ Plánom v blízkej budúcnosti je umiestniť do polygónu ďalšie zariadenia. Využiteľné budú na nácvik opatrení proti pádu cudzieho predmetu do otvorených zariadení alebo trénovanie správania sa pri vstupe do kontrolovaného pásma pomocou umelo vytvorenej hygienickej slučky.

Výstavba sa začala aj v Bohuniciach „Výstavba strediska praktického výcviku v Bohuniciach sa začala vo februári. Voľba padla na málo využívaný objekt chemickej úpravy vody. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v novembri", informuje vedúci riadenia bezpečnosti v EBO Marián Hlbocký. Súčasťou strediska bude rovnako ako v Mochovciach učebňa s najmodernejšími didaktickými prostriedkami. Polygón bude pozostávať z dvoch nádrží, čerpadiel, armatúr, meracích prístrojov, chladičov, ovládacích pultov a elektrických panelov, elektromotorov a poistných ventilov. „Mnohé zo zariadení pochádzajú zo staveniska MO34, ktoré sme zachránili pred likvidáciou v kovošrote," hovorí Marián Hlbocký. Na tréning žeriavnikov a viazačov bude k dispozícii 5 tonový mostový žeriav. Rozdiel podlaží 6,5 metra umožní trénovať prácu na lešení a vo výškach. V suteréne bude k dispozícii hygienická slučka. Zuzana Andrlová


$35ĂŒ/ĂżĂŒ6/2

SMER EXPO 2015

TakÊto bude inteligentnÊ mesto Enelu na Svetovej výstave v Milåne ZOOM

ENEL GREEN POWER

HORIZONTY

BEZPEÄŒNOSŤ

%H]SHÄ€QRVĹ‘DULDGHQLH NULWLFNĂŹFKXGDORVWt 2

2EQRYLWHÄ´Qp]GURMH EH]KUDQtF 6

Rusko a Slovensko: (QHOSRYRÄ´EiFK 8

-HGQDEH]SHÄ€QRVĹ‘ MHGQDVSRORÄ€QRVĹ‘ 15


Zoom

Riadenie kritických udalostí potrebuje koordináciu, rýchlosť a prevenciu. Takto pracuje Útvar bezpečnosti spoločnosti Enel

VECI, ČO SA NESTÁVAJÚ 2 (QHO6SRORĀQH Apríl 2012


Zoom

K

ìPSUHFKiG]DPHSRG]HPQìPLSULHVWRUPLYHG~FLPLNX NRQWUROQHMEH]SHĀQRVWQHMViOHVSRORĀQRVWL(QHOYQDåHMP\VOL VLQHSUHWUçLWHSUHPLHWDPHDPHULFNpÀOP\PXçLDçHQ\ QHXVWiOHőXNDM~GRSRĀtWDĀRYHMNOiYHVQLFHYPLHVWQRVWLDFK NGHĀDVSO\QLHYVSULHYRGH]YXNRY]YRQLDFHKRWHOHIyQX3DQFLHURYp GYHUHVDQDSRNRQRWYRULDDP\YVW~SLPHGRÅPLHVWQRVWLVWODĀLGODPL´ RGNLDĴ(QHONRRUGLQXMHULDGHQLHNULWLFNìFKXGDORVWt Å3RVODQtPEH]SHĀQRVWLMHRFKUDQDĴXGtDSRGQLNRYpKRPDMHWNX7iWR ĀLQQRVőVDY]iVDGHY\NRQiYDSUHYåHWN\GLYt]LHDVSRORĀQRVWLVNXSLQ\´ Y\VYHWĴXMHDomenico VozzaULDGLWHĴ~WYDUXSUHYiG]NRYHMEH]SHĀQRVWL VSRORĀQRVWL(QHONGHYV~ĀDVQRVWLSUDFXMHRV{E,GHRPLPRULDGQH UR]VLDKOXSUiFXVSRĀtYDM~FXYWURFKW\SRFKRSDWUHQtDQDOì]DD%XVLQHVV ,QWHOOLJHQFHRFKUDQDLQIRUPDĀQìFKVLHWtSUHGN\EHUQHWLFNìPL~WRNPL RFKUDQDLQIUDåWUXNW~UDQDSRNRQULDGHQLHNULWLFNìFKXGDORVWtRGERUQH „krízové riadenie”.RQFHSFLDNUt]\YåDNP{çHPDőYLDFHURRGWLHļRYD QHPXVtYçG\]RGSRYHGDőPLPRULDGQ\PQ~G]RYìPVWDYRPÅ9(QHOL KRYRUtPHYLDFPHQHMRNULWLFNìFKXGDORVWLDFK´SRGRWìNDGaetano CondorelliULDGLWHĴNUt]RYpKRPDQDçPHQWXVSRORĀQRVWL(QHOÅV U{]Q\PL~URYļDPLGRSDGXQDĀLQQRVőSRGQLNX3UtVWXSNQLPYåWiGLX SUHYHQFLHMHWHGDLQìQHçYSULHEHKXLFKULDGHQLD1HĀDNDMWHçHVDR EH]SHĀQRVWLEXGHUR]SUiYDőQDFKRGEiFKĀLYNDYLDUQLDNQiVQHYLGLD DNRQiVQLNQHUR]SUiYD]QDPHQiWRçHYREODVWLSUHYHQFLHVPH Y\NRQDOL]QDPHQLW~SUiFX´

PREVENCIA JE LEPŠIA NEŽ LIEČBA ÅŐDçNR]LVWLőNRĴNRH[WHUQìFKXGDORVWtP{çHQDSRGQLNYSOìYDő´YUDYt &RQGRUHOOLNìPQiVYtWDYEH]SHĀQRVWQHMDNRQWUROQHMViOHVOiYQRVWQH RWYRUHQHMYRNWyEUL7XQDSUt]HPtXOLFH5HJLQD0DUJKHULWDVNU\Wt PHG]LREUD]RYNDPLQDODGHQìPLQDNDQiOHSUtMPXVSUiYKQHč]LVWtWHçH VDULDGLDMHGQRGXFKìPUHFHSWRPYGXFKXNODVLFNpKR~VORYLDÅSUHYHQFLD MHOHSåLDQHçOLHĀED´ 3R]ULPHVDOHSåLHQDWHQWRY]RUHFDYUiőPHVDQDFKYtĴXGRPLQXORVWL WHURULVWLFNp~WRN\Y1HZ<RUNXYURNXDSRQLFKY0DGULGHYURNX D/RQGìQHYURNX]G{UD]QLOLQHY\KQXWQRVő]DYHGHQLDLQLFLDWtY ]DPHUDQìFKQDSRVLOQHQLHNRQFHSWXQiURGQHMEH]SHĀQRVWL6WìPV~YLVtL RFKUDQDGQHåQìFKÅNULWLFNìFKLQIUDåWUXNW~U´ WDNWRLFKR]QDĀLODHXUySVND VPHUQLFD(6 3DWUtPHG]LQHLYìUREDDGLVWULE~FLDHOHNWULQ\ DNRQHY\KQXWQìSUHGSRNODGEODKRE\WXRE\YDWHĴVWYDDIXQJRYDQLDåWiWX Å5R]åtULODVDLNRQFHSFLDSRGQLNRYHMEH]SHĀQRVWL´GRGiYD&RQGRUHOOL Å'QHVQHVWDĀtDNEH]SHĀQRVőFKUiQLLEDPDMHWRN0iURYQDNRSULVSLHőN SO\QXOHMSUHYiG]NHYRYODVWQRPSRGQLNXWHGDLYåWiWRFKNGHS{VREt´ (QHOSRFtWLOQHY\KQXWQRVőY\WYRUHQLDPRGHOXLQWHJURYDQHMSUHYHQFLHD ULDGHQLDNULWLFNìFKXGDORVWt9ļRPSUiYHEH]SHĀQRVWQiDNRQWUROQiViOD ]RKUiYD~VWUHGQ~SRGSRUQ~~ORKXYRNDPçLWRPSULMtPDQtUR]KRGQXWt çLYRWQHG{OHçLWìFKSUHEH]SHĀQRVőSRGQLNX 3 (QHO6SRORĀQH Apríl 2012


Zoom

.ULWLFNiXGDORVล‘ SRGฤดDGHร€QtFLHXYHGHQHMYSRVWXSH(QHO MHQiKRGQรฌPSULURG]HQHDOHER~P\VHOQHY\YRODQรฌPUHiOQ\PDOHER SRWHQFLiOQ\PMDYRPNWRUรฌP{รงHPDล‘GRSDGQDSO\QXORVล‘SUHYiG]N\ SRGQLNXSUtSDGQHVS{VRELล‘LQWHUQpฤ€LH[WHUQpรฅNRG\DOHERYSOรฌYDล‘ QDYHUHMQ~PLHQNXร…-HKRND]XLVWLNDMHSRPHUQHUR]VLDKODยดREMDVฤผXMH &RQGRUHOOLร…DQDPLY\Wรฌฤ€HQpPHWyG\]iVDKXY\FKiG]DM~]WURFK ~URYQtGRSDGX9]QLNRO]HOHQรฌรงOWรฌDฤ€HUYHQรฌNyGH[ยด

NรšDZOVร SEMAFOR 3UHGPHWRP]HOHQpKRNyGH[XV~XGDORVWLVPRรงQรฌPGRSDGRP PHQรฅLHKRUR]VDKX5LDGHQLHWDNpKRWRVWDYXVDXVNXWRฤ€ฤผXMHQDPLHVWQHM ~URYQLSRGYHGHQtPUHIHUHQWDEH]SHฤ€QRVWLDMHGQpKRUHIHUHQWD PHQRYDQpKRYUiPFLNDรงGHMGLYt]LHDOHERVSRORฤ€QRVWLร…,GHQDSUtNODG RNUiGHรงHVS{VREXM~FHHNRQRPLFNpรฅNRG\VREPHG]HQรฌPGRSDGRP QDSO\QXORVล‘SUHYiG]N\ยดSRNUDฤ€XMH&RQGRUHOOL3UiYH]HOHQpNyGH[\ V~QDMฤ€DVWHMรฅLHYMDQXiULDIHEUXiULLFKERORLEDY7DOLDQVNX ]D]QDPHQDQรฌFKSULEOLรงQHRSURWLGHVLDWNHรงOWรฌFKNyGH[RY รฆOWรฌNyGH[VD]DVDY]ล‘DKXMHQDXGDORVWLVSULHPHUQรฌPDOHER Yรฌ]QDPQรฌPGRSDGRP.UiGHรงHOHNWULQ\YSUHYiG]NHP{รงHQDSUtNODG VS{VRELล‘SUHUXรฅHQLHGRGiYN\]iNODGQรฌFKVOXรงLHEYHUHMQRVWLSUHGVWDYWH VLWDNรฌ~SOQรฌYรฌSDGRNQDOHWLVNXDV~YLVLDFLGRSDGQDKRVSRGiUVWYRD YHUHMQรฌSRULDGRN 1HGiYQRXXGDORVล‘RXรงOWpKRNyGH[XEROFHORรฅWiWQ\รฅWUDMN DXWRPRELORYรฌFKSUHSUDYFRY6RVYHWRP(QHOXQHV~YLVHOLED]GDQOLYR 3UiYHQDRSDNQDรฅHMVSRORฤ€QRVWLVDSULDPRGRWNROPDOGRSDGQD SO\QXORVล‘YรฌURE\LGLVWULE~FLHHQHUJLH1DULDGHQtรงOWpKRNyGH[XVD PDM~SRGLHฤดDล‘MHGQRWOLYpYรฌUREQp~WYDU\~WYDUEH]SHฤ€QRVWLL~WYDU YRQNDMรฅtFKY]ล‘DKRYQDPLHVWQHM~URYQL9รฌ]QDPQRXPLHURXNQHPX SULVSLHYD~WYDUSUHYiG]NRYHMNRPXQLNiFLHQD~VWUHGt%H]SHฤ€QRVWQi DNRQWUROQiViOD]DLVล‘XMHLQIRUPDฤ€QpSUHSRMHQLHYรฅHWNรฌFKVXEMHNWRY ]~ฤ€DVWQHQรฌFKQDULDGHQtNULWLFNHMXGDORVWL=iURYHฤผGRKOLDGDQD UHDOL]iFLXRSDWUHQtY\Wรฌฤ€HQรฌFKYSOiQRFKEH]SHฤ€QRVWLDUR]KRGQXWt 4 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012

ad hocSULMDWรฌFKYUiPFL~WYDUXSUHYiG]NRYHMNRPXQLNiFLH 3Rฤ€DVFHORQiURGQpKRรฅWUDMNXNRRUGLQRYDODWiWRViODNRQWDNWV SUHIHNW~UDPLDSROLFDMQรฌPL~UDGPLDE\]DUXฤ€LODQHSUHWUรงLW~YรฌUREX DGLVWULE~FLXHOHNWULQ\=RKUiYDIXQNFLXXUฤ€LWHMFHORVYHWRYHMDQWpQ\ PRQLWRUXM~FHMYรฌVWUDรงQpVLJQiO\YSUtSDGHNULWLFNรฌFKXGDORVWt RSLHUDM~FVDRWDN]YDQpร…RWYRUHQp]GURMHยด WODฤ€RYpDJHQW~U\GHQQtN\ LQWHUQHW LPLHVWQ\FKUHIHUHQWRYEH]SHฤ€QRVWLยฒVNXWRฤ€Q~VWUiรง NWRUiQiVFKUiQLSUHGRKUR]HQtP]YRQND-HWLHรง]iUXNRXYรฌPHQ\ LQIRUPiFLtVWDNรฌPLLQรฅWLW~FLDPLEH]SHฤ€QRVWLDNUt]RYpKRULDGHQLD DNRXMH0LQLVWHUVWYR]DKUDQLฤ€QรฌFKYHFtร”UDGFLYLOQHMRFKUDQ\ฤ€L 0LQLVWHUVWYRYQ~WUD

MIESTNOSลค KRรZOVร‰HO RIADENIA .HE\~URYHฤผGRSDGXฤDOHMVW~SDODNVORYXE\VDGRVWDONyGH[ฤ€HUYHQรฌ 7HQQiPQDMYLDFSULSRPtQDร€OPRYpVFpQ\9VNXWRฤ€QRVWLVDVQtP YรฅDNQDรฅล‘DVWLHSUtOLรฅฤ€DVWRQHVWUHWiYDPHร…7HQWRNyGH[ยดY\VYHWฤดXMH &RQGRUHOOLร…VDXSODWฤผXMHYWHG\NHฤXGDORVล‘QHPRรงQRULDGLล‘LEDQD ]iNODGHYRSUHGGHร€QRYDQรฌFKSOiQRYEH]SHฤ€QRVWL9WRPWRSUtSDGH WUHEDSULMDล‘VWUDWpJLHQDULHรฅHQLHNRQNUpWQHKRSUtSDGXยด 'ฤผDVHSWHPEUD]DรงLOR7DOLDQVNRQDMYlฤ€รฅLH]DWPHQLHYR VYRMLFKGHMLQiFKWDNPHUKRGtQ]RVWDOFHOรฌรฅWiW RNUHP6DUGtQLH DRVWURYD&DSUL EH]HOHNWULQ\7HQWRSUREOpPVS{VRELOSiGVWURPX QDHOHNWULFNpYHGHQLH/DYRUJR0HOWHQYRรคYDMฤ€LDUVNXYG{VOHGNX ฤ€RKRVDSUHUXรฅLOSUHQRVHOHNWULQ\GR7DOLDQVNDร”ฤ€DVล‘LQpKR รฅWiWXDSUHSRMHQLHPHG]LHQHUJHWLFNรฌPV\VWpPRPDRVWDWQรฌPL LQIUDรฅWUXNW~UDPL SUHSUDYDDWHOHNRPXQLNiFLH ]G{UD]QLOLSRWUHEX H[LVWHQFLHMHGQpKRI\]LFNpKRPLHVWDRGNLDฤดEXG~ULDGHQpQ~G]RYp VWDY\PLHVWQRVล‘NUt]RYpKRULDGHQLD=DGOKรฌPVWRORPYMHMVWUHGH VDVWUHWiYDM~ฤ€OHQRYLDNUt]RYpKRYรฌERUX]YROiYDQpKRYHG~FLP ~WYDUXEH]SHฤ€QRVWLVRV~KODVRPJHQHUiOQHKRULDGLWHฤดD9UFKRORYt PDQDรงpULSRGQLNXWXY\XรงtYDM~SRฤ€tWDฤ€RYpSUDFRYLVNiRGNLDฤด VN~PDM~VWDYWHFKQROyJLtYUHiOQRPฤ€DVHฤDOHMPRQLWRUQDNWRURP


Zoom

=ฤดDYD'RPHQLFR9R]]DD*DHWDQR&RQGRUHOOL VOHGXM~YLGHRNRQIHUHQFLHVร”UDGRPFLYLOQHMRFKUDQ\0LQLVWHUVWYRP ]DKUDQLฤ€QรฌFKYHFtD0LQLVWHUVWYRPYQ~WUDWHUHVWULiOQXLVDWHOLWQ~ WHOHYt]LXYVSROXSUiFLVRYรฅHWNรฌPLKODYQรฌPLWODฤ€RYรฌPLDJHQW~UDPL 0LHVWQRVล‘MHSUHSRMHQiVHOHNWULFNรฌPDJUHJiWRP]iVREXM~FLP VWUDWHJLFNpSUHYiG]N\~VWUHGLDVSRORฤ€QRVWL(QHO7HQYSUtSDGH ~SOQpKRYรฌSDGNX]DEH]SHฤ€tLFKIXQNฤ€QRVล‘ .Ut]RYรฌYรฌERU]KURPDรงฤXMHYรฅHWN\LQIRUPiFLHY\KRGQRFXMH GRSDG\DNRRUGLQXMHVWUDWHJLFNpULDGHQLHNULWLFNHMXGDORVWLร…ร”ORKRX NUt]RYHMPLHVWQRVWLMHV~VWUHGLล‘LQIRUPDฤ€QpWRN\SU~GLDFH]U{]Q\FK REODVWtSRGQLNXDNRRUGLQRYDล‘YรฅHWNรฌFKฤดXGtSRYHUHQรฌFKULHรฅHQtP SUREOpPXยดYUDYt9R]]D .HฤรงHWDNpWRVLWXiFLHQHY]QLNDM~ฤ€DVWR(QHOVLPXOXMHULDGHQLH NUt]RYรฌFKVWDYRYDE\SUHYHULOWHQWRPRGHOD]YรฌรฅLOMHKR~ฤ€LQQRVล‘ 3Rฤ€DVVLPXOiFLHQHKRG\YMDGURYHMHOHNWUiUQLVSRORฤ€QRVWL6ORYHQVNp HOHNWUiUQHVDQDSUtNODGYPLHVWQRVWLNUt]RYpKRULDGHQLD]LรฅLHO JHQHUiOQ\ULDGLWHฤดFulvio ContiVFHOรฌPYUFKRORYรฌPPDQDรงPHQWRP 9รฅHWFLPDOLPRรงQRVล‘RVREQHVDSUHVYHGฤ€Lล‘RYรฌ]QDPHYรฌPHQ\ LQIRUPiFLtDNRMHGQpKR]RVLOQรฌFKPLHVWV\VWpPXNUt]RYpKRULDGHQLD

PARTNERSTVO VEREJNร‰HO A SรšKROMNร‰HO SEKTORA 9R]]DSRNUDฤ€XMHร…ฤŒDOรฅtPPLPRULDGQHYรฌ]QDPQรฌPEH]SHฤ€QRVWQรฌP DVSHNWRPYRIi]HSUHYHQFLHMHNRRUGLQiFLDVLQรฌPLSRGQLNRYรฌPL ~WYDUPLNWRUpMHSRWUHEQpGRULDGHQLDNULWLFNHMXGDORVWL]DSRMLล‘ SUHGRYรฅHWNรฌPYรฅDNVRVWDWQรฌPLVSUiYFDPLNULWLFNรฌFKLQIUDรฅWUXNW~UD LQรฅWLW~FLDPLยด$GRGiYDร…9ฤDNDWRPXQDGREXGQHPHLVWRWXรงHYฤ€DVH XGDORVWLEXG~YรฅHWFLSULSUDYHQtVSOQLล‘YODVWQ~~ORKXยด1LHQiKRGRX Y]QLNOLQHGiYQRSDUWQHUVWYiYHUHMQpKRDV~NURPQpKRVHNWRUD XSODWฤผXM~FHNULWpULXP]GLHฤดDQHMEH]SHฤ€QRVWLDNRV~KUQLQLFLDWtYQD ]iNODGHNWRUรฌFKYรฅHWN\YHUHMQpLV~NURPQpVXEMHNW\SULVSLHYDM~N WYRUEHร…~รงLWNRYHMKRGQRW\VQi]YRPEH]SHฤ€QRVล‘ยด *HQHUiOQ\ULDGLWHฤด(QHOXSRGStVDOIHEUXiUDGRKRGX VRGERURPYHUHMQHMEH]SHฤ€QRVWL0LQLVWHUVWYDYQ~WUDR]ULDGHQt REVHUYDWyULDSUH~ฤ€HO\SUHYHQFLHDERMDSURWLNUiGHรงLDPPHGH SRรฅNRG]XM~FLPSRGQLN\VSUDYXM~FHNULWLFNpLQIUDรฅWUXNW~U\YรฅWiWH QD~VHNXHQHUJLHGRSUDY\DWHOHNRPXQLNiFLt'ฤผDIHEUXiUD ERODWLHรงSRGStVDQiGRKRGDV0LQLVWHUVWYRPYQ~WUDRRFKUDQH LQIRUPDฤ€QรฌFKV\VWpPRYYULDGHQtDSULHP\VHOQHMDXWRPDWL]iFLLWUKX VHOHNWULQRXMHGQRGXFKรฅLHSRYHGDQpRSUHGFKiG]DQtLQIRUPDWLFNรฌP ~WRNRP'RPHQLFR9R]]DVDYQHGiYQRPUR]KRYRUHSUHCorriere delle ComunicazioniY\MDGULOร…%H]SHฤ€QRVล‘NULWLFNรฌFKLQIRUPDWL]RYDQรฌFK

รฅWUXNW~U]RKUiYDSUHVSRORฤ€QRVล‘(QHO]iNODGQ~~ORKXDNRMHGHQ] KODYQรฌFKฤ€LQLWHฤดRY]DEH]SHฤ€HQLDQHSUHWUรงLWHMGRGiYN\HOHNWULQ\ DSRGSRU\UR]YRMDQRYรฌFKLQWHOLJHQWQรฌFKGLVWULEXฤ€QรฌFKVLHWtยด 8SHYQHQLHGRKRG\RY]iMRPQHMVSROXSUiFLVSROtFLRXS{รฅWD NRPXQLNiFLtMHWHGDMHMQHRGP\VOLWHฤดQรฌPSUHGSRNODGRP3RNLDฤด LGHRN\EHUQHWLFNp~WRN\QDรฅSDQLHOVNRPIURQWHQHGiYQR(QGHVD SUHGORรงLODSOiQEH]SHฤ€QRVWL]DPHUDQรฌQDY\ULHรฅHQLHQLHNWRUรฌFK ]iNODGQรฌFKRWi]RNWรฌNDM~FLFKVDSUHGRYรฅHWNรฌPQHY\KQXWQRVWL NODVLร€NRYDล‘LQIRUPiFLH]DYiG]DQLDLQIRUPDWLFNHMEH]SHฤ€QRVWL YรฟLOHXSODWQHQLDQRYpKR]iNRQDRRFKUDQHRVREQรฌFK~GDMRYY 3HUXDULDGHQLDUL]LNDY]QLNXLQIRUPDWLFNรฌFK~WRNRYMassimo TamboscoULDGLWHฤด%L]QLV6WUDWpJLHY/DWLQVNHM$PHULNHYLDFNUiW ]G{UD]QLO]ORรงLWRVล‘S{VREHQLDYSLDWLFK]OHJLVODWtYQHKRKฤดDGLVND QDWRฤดNRRGOLรฅQรฌFKรฅWiWRFK(QGHVDWHQWRURNSOiQXMH]RUJDQL]RYDล‘ YLDFHURSRGSRUQรฌFKDNWLYtWYPHVWiFK6DUDJRVVD%DUFHORQD3DOPD GH0DOORUFD0DGULG6HYLOODD/DV3DOPDVGH*UDQ&DQDULDDRGURNX LYLQรฌFKODWLQVNRDPHULFNรฌFKรฅWiWRFK 9RYรฅHREHFQRVWLMHSRGฤดDRafaela Lopeza RueduV~ฤ€DVQpKR ULDGLWHฤดD~WYDUXJOREiOQ\FKVOXรงLHE,&7VSRORฤ€QRVWL(QHODGRQHGiYQD ULDGLWHฤดD~WYDUX6\VWpPRYDWHOHNRPXQLNiFLLY(QGHVHQHRGP\VOLWHฤดQp QiMVล‘URYQRYiรงQ\ERGPHG]LLQIRUPDWLFNRXEH]SHฤ€QRVล‘RXDWDN]YDQRX SRXรงLWHฤดQRVล‘RXWHGDMHGQRGXFKRXDVSRฤดDKOLYRXLQWHUDNFLRXVR ]DULDGHQLDPLรฟLQQRVล‘DQWLYtUXVRYpKRV\VWpPXQDSUtNODGQHPi QHSULD]QLYRYSOรฌYDล‘QDUรฌFKORVล‘QiรฅKRSRฤ€tWDฤ€D$WPRVIpUXVSROXSUiFH YNWRUHMVLNROHJRYLDQDY]iMRPY\PLHฤผDM~GRNXPHQW\ LG{YHUQp PHG]LMHGQRWOLYรฌPLN~WPLVYHWDWUHEDWDNLVWRY\YiรงLล‘EH]SHฤ€QRVล‘RX ]DUXฤ€XM~FRXRFKUDQXG{YHUQรฌFKLQIRUPiFLt

JEDEN PODNIK, JEDNA BEZPEฤŒNOSลค 5R]รฅtUHQLHRNUXKXS{VREHQLDQDรฅHM6NXSLQ\QDNUDMtQVLY\รงDGXMH LJHRJUDร€FNpUR]รฅtUHQLHNRQFHSFLHEH]SHฤ€QRVWL1iรฅSRGQLNSUHWR GHFHPEUDSRGStVDOGRKRGXV0LQLVWHUVWYRP]DKUDQLฤ€QรฌFKYHFt RYรฌPHQHLQIRUPiFLtQD]YรฌรฅHQLHRFKUDQ\YรฅHWNรฌFK]DPHVWQDQFRY NWRUtVDY]DKUDQLฤ€tRFLWQ~YQ~G]RYHMVLWXiFLL9SUtSDGHSROLWLFNHM NUt]\WHURULVWLFNpKR~WRNXSUtURGQHMNDODPLW\ฤ€LQ~G]RYpKRVWDYXY ]GUDYRWQtFWYHE\WDNWRNUt]RYรฌ~WYDUSUL0LQLVWHUVWYH]DKUDQLฤ€QรฌFK YHFtYODVWQLOYรฅHWN\LQIRUPiFLHSRWUHEQpSUHXSODWQHQLHVYRMLFK SRVWXSRYYรงG\Y~]NHMVSROXSUiFLVEH]SHฤ€QRVWQRXDNRQWUROQRXViORX QD~URYQLVSRORฤ€QRVWL(QHO $NPiPHQDFHVWHNQDMOHSรฅLHPXSRGQLNXVYHWD]GLHฤดDล‘ YLDFHURKRGQ{WMD]\NRYV\VWpPRYDSURFHVRY]SRKฤดDGXJednej VSRORฤ€QRVWLEXGHVWiOHG{OHรงLWHMรฅLH]MHGQRFRYDล‘V\VWpP\EH]SHฤ€QRVWLY VSRORฤ€QRVWLDFK6NXSLQ\YU{]Q\FKฤ€DVWLDFKVYHWDร…1HH[LVWXMHรงLDGHQ ~WYDUS{VRELDFLQDWRฤดNRSULHฤ€QHDNR~WYDUEH]SHฤ€QRVWL.ULWLFNp XGDORVWLWUHEDULDGLล‘]~VWUHGLDYรงG\YรฅDNYVSROXSUiFLVRรฅWiWQ\PL RUJiQPLNDรงGHMNUDMLQ\$QDWRPEXGHPHYQDMEOLรงรฅHMEXG~FQRVWL VSROXVNROHJDPL](QGHV\D(QHO*UHHQ3RZHUSUDFRYDล‘ยด 9V~ODGHVQRYรฌPLRUJDQL]Dฤ€QรฌPLSRN\QPLNGHMHGHร€QRYDQi รฅWUXNW~UD-HGQHMVSRORฤ€QRVWLVDEH]SHฤ€QRVล‘VWiYDQHRGGHOLWHฤดQRX V~ฤ€DVล‘RXร”WYDURYJOREiOQ\FKVOXรงLHE5LDGLล‘MXEXGHAntonio Cardani 3RGฤดDMHKRVORYMHSRWUHEQpV\VWpP\EH]SHฤ€QRVWL]MHGQRWLล‘ร…3UDFXMHPH QD]G{UD]QHQtYรฌ]QDPXSUHYHQFLHYRYรฅHWNรฌFKรฅWiWRFKVNXSLQ\(QHO 9รฌ]YDMHWRQiURฤ€QiP\YรฅDNPiPHYรฅHWN\SURVWULHGN\QDWRDE\VPH VDMHMXMDOLD~VSHรฅQHMX]YOiGOLยด 5 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012


+RUL]RQW\

Enel Green Power predkladรก investorom priemyselnรฝ plรกn na najbliลพลกรญch pรคลฅ rokov

Obnoviteฤพnรฉ zd O

EQRYLWHฤดQp]GURMHXรงQHPDM~KUDQLFH$QLSUH(QHO *UHHQ3RZHU6YHGฤ€tRWRPSULHP\VHOQรฌSOiQQDURN\ SUHGORรงHQรฌPDUFDY5tPH3UHGSRNODGi QRYpLQYHVWtFLHQDรฅW\URFKNRQWLQHQWRFK 1DVWROHMHPLOLiUGHXUNWRUpEXG~SUHLQYHVWRYDQpYSULHEHKX EXG~FLFKSLDWLFKURNRY3ULVSHM~N]YรฌรฅHQLXLQรฅWDORYDQpKRYรฌNRQX R*: Y(XUySHQDUDVW~FLFKWUKRFKDY6HYHUQHM $PHULNH =WRKWRFHONRYpKRGRGDWRฤ€QpKRYรฌNRQXMHXรง*:YRIi]H UHDOL]iFLH=RVWiYDM~FLFK*: W]Yร…UH]LGXiOQ\FLHฤดยด VDY\NU\MH SUHGRYรฅHWNรฌPSURMHNWPLUR]SUDFRYDQรฌPLQDUDVW~FLFKWUKRFK ]FHONX DNรฌPLV~MXรงQi$IULND7XQLVNRD0DURNRQDDPHULFNRP WUKX D]Y\รฅQรฌFKYHXUySVN\FKรฅWiWRFKร…3ULEOLรงQH SRORYLFDร…UH]LGXiOQHKRFLHฤดDยดXรงQDรฅODVYRMHPLHVWRNHฤรงHYHฤดNiฤ€DVล‘ SURMHNWRYERODDOHERYEOt]NHMEXG~FQRVWLEXGHVFKYiOHQiยดSRYHGDO Ingmar WilhelmULDGLWHฤด~WYDUX5R]YRMDVSRORฤ€QRVWL(QHO*UHHQ 3RZHUร…9SULHEHKXEXG~FLFKรฅLHVWLFKPHVLDFRYUR]KRGQHPHNWRUp] SULSUDYRYDQรฌFKSURMHNWRYSRNU\M~]RVWiYDM~FHJLJDZDWW\ยด 3RNLDฤดLGHRฤ€LDVWNRYรฌFLHฤดYREODVWLWHFKQROyJLtVLQDMYlฤ€รฅtSRGLHO XNRULVWtYHWHUQiHQHUJLD]FHONRYpKRPQRรงVWYD=RVWiYDM~FLFK Y\NU\MHYRGQiJHRWHUPiOQDVOQHฤ€QiHQHUJLDDELRPDVD

OKOLO SVETA S PIATIMI TECHNOLร“GIAMI 5DVW~FHWUK\SUHรงtYDM~QDUR]GLHORG(XUyS\HWDSXVLOQHMGHPRJUDร€FNHM H[SDQ]LHDKRVSRGiUVNHKRUDVWX.UiWNRGREรฌGRS\WSRHQHUJLLVW~SD 3ODWtWRLSUHREQRYLWHฤดQpHQHUJLHยฒ]DXMtPDYiSUtOHรงLWRVล‘SUHLQYHVWRYDQLH QH]iYLVOHRGWRKRYDNHMPLHUHLFKMHGQRWOLYpรฅWiW\SRGSRUXM~9 %UD]tOLLMHGQHVQDSUtNODGYรฌUREDHQHUJLH]YHWUDYรฌKRGQHMรฅLDQHรงMHM YรฌURED]SDOLYRYpKRROHMDฤ€LSO\QX3RVOHGQpWULYHUHMQpV~ล‘DรงHQDVHYHUH WRKWRรฅWiWXNWRUรฌFKYtล‘D]RPVDVWDO(QHO*UHHQ3RZHUSUHGSRNODGDM~ 6 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012

GYDGVDล‘URฤ€QรฌRGEHUHQHUJLH]RVWUDQ\รฅWiWX]DYRSUHGVWDQRYHQ~FHQX NHฤรงHVDQDฤผQHY]ล‘DKXM~รงLDGQH]YรฌKRGQHQLD6LOQรฌYLHWRUGXMHLY3HUX NGH(*3]tVNDOREODVWtVYรฌNRQRP0:7HQWRDQGVNรฌรฅWiWMH YรฅDNYHฤดPL]DXMtPDYรฌLVYRMRXYRGQRXJHRWHUPiOQRXDIRWRYROWLFNRX HQHUJLRX+ODYQ~~ORKXQDWHMWRFHVWHEXGH]RKUiYDล‘6HYHUQi$PHULND9 GHFHPEULPLQXOpKRURNDERORLQรฅWDORYDQรฌFK0:YHWHUQรฌFKHOHNWUiUQt Y&DQH\5LYHUYรฅWiWH2NODKRPD9HWUDMHWXYSULHPHUHRYLDFQHรงY 7DOLDQVNX9รฌVWDYEDYHWHUQรฌFKHOHNWUiUQtVYรฌNRQRP0:SUHELHKD PHG]L6SRMHQรฌPLรฅWiWPLD.DQDGRX9QHYDGVNRPPHVWH6WLOOZDWHU EXGH]DNUiWNRRWYRUHQiMHGLQiK\EULGQiHOHNWUiUHฤผQDVYHWHVSiMDM~FD JHRWHUPiOQXHQHUJLXVELQiUQ\PF\NORP 0: DHQHUJLXIRWRYROWLFN~ 0: 3RMHMVSUHYiG]NRYDQtSUHVLDKQHFHONRYรฌYรฌNRQLQรฅWDORYDQรฌY 6HYHUQHM$PHULNH0: ฤŒDOรฅRXQRYLQNRX]R]iPRULDMHUR]PDFKJHRWHUPiOQHMHQHUJLH Y/DWLQVNHM$PHULNH*HRWHUPLFDGHO1RUWHDNRGFpUVNDVSRORฤ€QRVล‘ (*3SOiQXMHYรฌVWDYEXSUYHMWDNHMWRHOHNWUiUQHQDNRQWLQHQWHYREODVWL $QWRIDJDVWD 0: 6SROXVฤDOรฅRXVYRMRXGFpUVNRXVSRORฤ€QRVล‘RX (PSUHVD1DFLRQDOGH*HRWHUPLDYODVWQtWHUD](QHO*UHHQ3RZHURVHP SRYROHQtQDY\XรงLWLHJHRWHUPiOQHMHQHUJLHYWHMWRNUDMLQH&HONRYรฌ JHRWHUPiOQ\YรฌNRQLQรฅWDORYDQรฌVSRORฤ€QRVล‘RX(QHO*UHHQ3RZHU SUHGVWDYXMHSULEOLรงQH0:YUiPFL7DOLDQVNDD6HYHUQHM$PHULN\ 3UHGSRNODGiPHYรฅDNMHKRฤDOรฅtQiUDVWYQDรฅRPรฅWiWHY6SRMHQรฌFKรฅWiWRFK 6WUHGQHM$PHULNHD7XUHFNX (*3WXSUHGURNRPVSROXVHQHUJHWLFNRX VNXSLQRX0HWHRU]Ytล‘D]LOYRYHUHMQHMV~ล‘DรงLD]tVNDOSRYROHQtQD Y\NRQDQLHJHRWHUPiOQ\FKYUWRY 3R]RUQRVล‘VL]DVO~รงLSUHGRYรฅHWNรฌP7XUHFNRYOiGDWXSOiQXMH SRNU\ล‘REQRYLWHฤดQรฌPL]GURMPLFHORรฅWiWQHMYรฌURE\HQHUJLHDWRDรง *:SURVWUHGQtFWYRPYHWHUQHMHQHUJLH GRNRQFDURND D*: SURVWUHGQtFWYRPHQHUJLHYRGQHM GRNRQFDURND 7XUHFNiYOiGDEXGH


roje bez hranรญc YQDVOHGXM~FLFKGHVLDWLFKURNRFKSRGSRURYDล‘LY\XรงLWLHYรฅHWNรฌFKKODYQรฌFK REQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRYHQHUJLH

ZELENร KONTINENT (รฅWHSUHGQLHNRฤดNรฌPLURNPLVPH$IULNXYQtPDOLYรฌKUDGQHDNRR ฤ€DVล‘VYHWDNGHPRรงQRSURGXNRYDล‘REQRYLWHฤดQ~HQHUJLXSUHHXUySVN\ WUKMHMQHGR]HUQpVOQNRP]DOLDWHDYHWURPRรฅฤดDKDQp~]HPLDV~ ]YOiรฅล‘YKRGQpSUHODFQ~YรฌUREXHQHUJLH0HG]LQiURGQรฌHNRQRPLFNรฌ VFHQiU SRNOHVGRS\WXY(XUySHDQiUDVWSRWUHE\YDIULFNรฌFKรฅWiWRFK YรฅDN]DPLHรฅDONDUW\$NRYQHGiYQRPUR]KRYRUHSUHPanorama EconomyY\KOiVLOJHQHUiOQ\ULDGLWHฤดFrancesco StaraceNHE\ H[LVWRYDOLVSRMRYDFLHNiEOHPHG]L$IULNRXD(XUySRXHQHUJLDE\ SUDYGHSRGREQHSU~GLODNรฟLHUQHPXNRQWLQHQWX (QHO*UHHQ3RZHUUR]KRGQรฌPNURNRPVPHUXMHGRWHMWRQRYHM REODVWLQLHLEDYRYรฌUREHHQHUJLHVSRORฤ€QรฌSRGQLNVSRORฤ€QRVWt(*3 6KDUSD670LFURHOHFWURQLFVY\UiEDM~FLY.DWiQLLIRWRYROWLFNpSDQHO\ VWHQNรฌPร€OPRPVDRNUHPHXUySVNHKRWUKX]DPHULDYDLQD$IULNXD %Ot]N\YรฌFKRG3RNLDฤดLGHRQRYpรฅWiW\(*3SOiQXMHYEXG~FLFKURNRFK XPLHVWQLล‘ฤDOรฅtFKSULEOLรงQH0:YHWHUQHMHQHUJLHQDVHYHUH$IULN\ SUHGRYรฅHWNรฌPY0DURNX7HQWRรฅWiWMHDNRXVLYVWXSQRXEUiQRXSUH YรฌUREXHQHUJLHVQXORYรฌPLHPLVLDPLQDVHYHUH$IULN\ERKDWRXQD]GURMH SUHGRYรฅHWNรฌPYLHWRUDVOQNR VUรฌFKORVDUR]YtMDM~FLPKRVSRGiUVWYRP 1DRSDฤ€QHMVWUDQHNRQWLQHQWXYMXรงQHM$IULNHUR]SUDFRYDO (*3Yรฌ]QDPQpSURMHNW\9REODVWLHQHUJHWLN\VDWXฤ€UWDM~REURYVNp Y\KOLDGN\6YRMXSR]RUQRVล‘V~VWUHGtQDPRGHOUR]YRMDVSiMDM~FLY\XรงLWLH ERKDWรฌFK]GURMRYVSRGSRURXUR]YRMDVSRORฤ€QRVWL7iWRVNXWRฤ€QRVล‘ Y\SOรฌYD]QHGiYQ\FKYHUHMQรฌFKV~ล‘DรงtYREODVWLIRWRYROWLFNHMHQHUJLH (QHO*UHHQ3RZHUVDQDQLFK]~ฤ€DVWฤผXMHSURVWUHGQtFWYRPVSRORฤ€QpKR SRGQLNX(VVH (QHO*UHHQ3RZHU 6KDUS6RODU(QHUJ\ 

POHฤฝAD DO BUDรšCNOSTI 9URNXGRVLDKQHFHONRYรฌYรฌNRQ(JS*:XรงSR]RKฤดDGQHQt ]UXรฅHQรฌFKSUHYiG]RNDQLHNRฤดNรฌFKSULURG]HQรฌFKRGVWiYRN SULEOLรงQH 0: 1DNRQFLWRKWRSlล‘URฤ€QpKRREGRELDEXG~REODVWLVY\VRNรฌP SRWHQFLiORPSUHGVWDYRYDล‘Y\รฅHSOiQRYDQpKRSDUNXHOHNWUiUQt RSURWLV~ฤ€DVQรฌP ,QรฅWDORYDQรฌYรฌNRQY(XUySHNOHVQH]RQD Y7DOLDQVNXDรคSDQLHOVNX]RQD 3RUWIyOLRVSRORฤ€QRVWL(QHO*UHHQ3RZHUYREODVWLWHFKQROyJLtEXGHQD ]iYHUWHMWRFHVW\WYRULล‘]RYHWHUQiD]RYRGQiJHRWHUPiOQD VOQHฤ€QiHQHUJLDDELRPDVDร…9HWHUQiDVOQHฤ€QiHQHUJLDGRVLDKOLSRGฤดD P{MKRQi]RUXWDN~~URYHฤผSULSUDYHQRVWLรงHฤDOHMP{รงXNUiฤ€Dล‘SR YODVWQรฌFKQH]iYLVOHRGYOiGQ\FKVWLPXORYยดSRYHGDO)UDQFHVFR6WDUDFH ร…'QHVKฤดDGtPHLQDQRYpYรฌ]Y\97DOLDQVNXQDSUtNODGH[LVWXMHPRรงQRVล‘ Y\YLQ~ล‘QRY~WHFKQROyJLXELRPDV\VNUiWN\PUHล‘D]FRPNGHP{รงHPH ]DXMDล‘YHG~FHSRVWDYHQLH0\YรฅHWFLG~IDPHรงHWDN~WRSUtOHรงLWRVล‘VL QHQHFKiPHXMVล‘ยด

Na ceste k Jednej spoloฤnosti =Dฤ€DOLSUiFHQDUHNRQรฅWUXNFLLQRYรฌFKNDQFHOiUVN\FKSULHVWRURY VSRORฤ€QRVWL(QHO*UHHQ3RZHU%UDVLOH YV~ฤ€DVQRVWLY5LRGH -DQHLUR YVtGOH(QGHV\YPHVWH1LWHURLรฅWiW5LRGH-DQHLUR /RJR(*3XรงY\YHVLOL9รฅHWNRE\PDORE\ล‘SULSUDYHQpGR DXJXVWDร…7RWRMHKPDWDWHฤดQรฌG{ND]LQWHJUiFLHYUiPFL VNXSLQ\(QHOยดSRYHGDOMaurizio BezzeccheriULDGLWHฤด(*3 SUH3\UHQHMVNรฌSRORVWURYD/DWLQVN~$PHULNXร…9GXFKX-HGQHM VSRORฤ€QRVWLVPHUXMHPHNYรฌPHQHVN~VHQRVWtQDFHVWH]DY\รฅรฅRX HIHNWLYLWRXYรฅHWNรฌFKVSRORฤ€QRVWtQDรฅHM6NXSLQ\ยด

7 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012


+RUL]RQW\

Nรกvrat Putina nezmenรญ znamenitรฉ obchodnรฉ vzลฅahy s naลกรญm ลกtรกtom

Rusko โ€“ Taliansko: prรญbeh pokraฤuje

P

R~VSHFKXYSUH]LGHQWVNรฌFKYRฤดEiFKNGH]tVNDO SUHIHUHQฤ€QรฌFKKODVRY]Dฤ€DO9ODGLPtU3XWLQSUDFRYDล‘QD ]RVWDYHQtQRYHMYOiG\$E\XSRNRMLOUR]RKQHQ~DWPRVIpUX YROHEQpKRREGRELDY\]YDOSUHGVYRMtPXYHGHQtPGR IXQNFLHY.UHPOL PiMD YรฅHWN\SROLWLFNpVWUDQ\QDVSROXSUiFXSUH GREURNUDMLQ\$NรฌYรฅDNEXGHGRSDGWDNHMWR]PHQ\YULDGHQtรฅWiWXQD Y]ล‘DK\PHG]L7DOLDQVNRPD5XVNRP"3UH]LGHQWGiorgio Napolitano QLHNRฤดNRWรฌรงGฤผRYSRWRPDNRMaria MontihoSRYHULO]RVWDYHQtP QRYHMYOiG\Y\KOiVLOรงHY]ล‘DK\PHG]LWรฌPLWRGYRPDรฅWiWPLWUHED ร…RGRVREQLล‘ยด0DOSULURG]HQHQDP\VOLRVREQpSULDWHฤดVWYREรฌYDOpKR SUHPLpUDSilvia BerlusconihoD9ODGLPtUD3XWLQD,QรฅWLWXFLRQiOQHD REFKRGQpSDUWQHUVWYR5tPDD0RVNY\PiYVNXWNXERKDW~WUDGtFLX QH]iYLVOHRGIDUE\YOiG\ .XSHYQHQLXWDOLDQVNRUXVNรฌFKY]ล‘DKRYSULVSLHYDHรฅWHMHGQD VNXWRฤ€QRVล‘YVWXS0RVNY\GR6YHWRYHMREFKRGQHMRUJDQL]iFLH 622 9OHWHPiUXVNรฌSDUODPHQWUDWLร€NRYDล‘SUtVWXSRY~]POXYXNWRU~ SRGStVDO.UHPHฤดYGHFHPEUL3RRVHPQiVWLFKURNRFKY]QDPHQt URNRYDQtY\YROiYVW~SHQLH5XVNDGRPHFKDQL]PRYVYHWRYpKR REFKRGXSUtOHY]DKUDQLฤ€QรฌFKLQYHVWtFLtQDWUKEรฌYDOpKR=665$ WDOLDQVNHSRGQLN\XรงWHUD]]DXMtPDM~FHYรฌ]QDPQpSRVWDYHQLHVD WRPXQHEXG~LEDSUL]HUDล‘ 6NXSLQD(QHOFKFHQDSULHNVYRMPXV~ฤ€DVQpPXSRVWDYHQLXY5XVNX ฤDOHMUiVล‘3UHGVHGDSUHGVWDYHQVWYDDJHQHUiOQ\ULDGLWHฤดFulvio Conti WRQHGiYQRY0RVNYH]G{UD]QLOร…1DรฅtPEXG~FLPFLHฤดRPMHXSHYQLล‘WR H[LVWXM~FHUiVล‘YฤDNDHIHNWLYLWHDUR]รฅLURYDQLXDSUHGRYรฅHWNรฌPYฤDND

8 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012

Y\EXGRYDQLXLQWHJURYDQHMSODWIRUP\Y\XรงtYDM~FHMYรฅHWN\PRรงQRVWL WDNpKRREURYVNpKRWUKXDNรฌPMH5XVNRยด

STABILNร PRรTOMNOSลค 7UHEDSULSRPHQ~ล‘รงHVNXSLQD(QHOERODYURNXSUYรฌP ]DKUDQLฤ€QรฌPSRGQLNDWHฤดVNรฌPVXEMHNWRPNWRUรฌYVW~SLOQDUXVNรฌWUK VHOHNWULQRX'QHVMHYWHMWRNUDMLQHYHUWLNiOQHLQWHJURYDQiRGล‘DรงE\ SO\QXFH]YรฌUREXDรงSRSUHGDMHQHUJLH6NXSLQD(QHOYV~ฤ€DVQRVWL YODVWQt2*.ยฒSRGQLNXVRรฅW\UPLWHSHOQรฌPLHOHNWUiUฤผDPL .RQDNRYVNDMD5HIWLQVNDMD1HYLQQRP\VVNDMD6UHGQHXUDOVNDMD YU{]Q\FKUHJLyQRFKVFHONRYรฌPYรฌNRQRP0:'YD NRPELQRYDQpF\NO\EROLRWYRUHQpPLQXOรฌURNYHOHNWUiUฤผDFK 6UHGQHXUHOVNDMD QD8UDOH D1HYLQQRP\VVNDMD YVHYHUQRP .DXND]H 1HYLQQRP\VVNDMDEXGH]DEH]SHฤ€RYDล‘GRGiYNXHOHNWULQ\ SRฤ€DV=LPQHMRO\PSLiG\Y6Rฤ€L5HIWLQVNDMDMHQDMYlฤ€รฅRX XKRฤดQRXHOHNWUiUฤผRXYUiPFLVYHWD(QHO'QHVVDQDฤผX]DPHULDYD DPELFLy]Q\SURMHNWPRGHUQL]iFLHDHQYLURQPHQWDOL]iFLHYรฅHWNรฌFK YรฌUREQรฌFKVNXStQ 6NXSLQH(QHOSDWUtSURVWUHGQtFWYRPVSRORฤ€QpKRSRGQLNX $UWLF5XVVLD%9DNRSDUWQHURYLVSRORฤ€QRVWL(QLQรฌSRGLHO YNRQ]RUFLX6HYHU(QHUJLDยฒYtล‘D]RYLYHUHMQHMV~ล‘DรงHQDDNYL]tFLX DNWtYRGVSRORฤ€QRVWt$UWLNJDV8UHQJRLOD1HIWHWHFKQRORJLDSUH ~ฤ€HO\Y\XรงLWLDQDMYlฤ€รฅLHKRORรงLVNDSO\QXQD6LEtUL$DE\SRLVWLOD YODVWQ~~ฤ€DVล‘QDREFKRGRYDQtVHQHUJLRXYODVWQtQรฌSRGLHOY VSRORฤ€QRVWL5XV(QHUJR6E\WSRNUรฌYDM~FHMGRS\WXQDUXVNRPWUKX


+RUL]RQW\

Jedinรฝ vodca $XWRU*LRYDQQL0DVRWWL .RUHรฅSRQGHQW5DLY0RVNYH

=Ytล‘D]LORSlล‘RQ9ODGLPLU9ODGLPLURYLฤ€3XWLQ7UHWt UD]RGURNXY]OLHWQHWHQWRร…FiUยดVUR]SUHVWUHWรฌPL NUtGODPLQDQDMY\รฅรฅtVWROHF5XVND1H]DVWDYLORKRDQL E~UOLYp D]iURYHฤผ]PlWHQp RSR]Lฤ€QpKQXWLH]PLQXOpKR GHFHPEUD+RFLSULOiNDORGHVLDWN\WLVtFฤดXGtQDQiPHVWLD MHSUDYGHSRGREQpรงHYNUiWNRPฤ€DVH]DQLNQH-HWRWLรง YรฌUD]QHQHMHGQRWQp1HYLHSUHGORรงLล‘VSRORฤ€QรฌYOiGQ\ SURJUDPDQLQDYUKQ~ล‘MHGQRWQpYHGHQLH 3UHGQH]QiP\PGREURGUXรงVWYRPRUDQรงRYHMUHYRO~FLHV XNUDMLQVNRXSUtFKXล‘RXXSUHGQRVWQLODNUDMLQDVWDELOLWXD VN~VHQRVWL3XWLQD=tVNDOWDNPHUSHUFHQW]FHONRYpKR SRฤ€WXKODVRY-HKR~VSHFKEROQDWRฤดNRYHฤดNROHSรฌรงH QHSULS~รฅล‘DSRGR]UHQLDRPRรงQRPSRGYRGHY\MDGUHQp QLHNWRUรฌPLYQ~WRUQรฌPLLYRQNDMรฅtPLร…SR]RURYDWHฤดPLยด -HWXLEDMHGQDFK\ELฤ€NDYROHEQpYรฌVOHGN\]0RVNY\ /HQWXWHQWRร…VLOQรฌPXรงยดQHGRVLDKROSlล‘GHVLDWSHUFHQW 9KODYQRPPHVWHVDQDGUXKRPPLHVWHVGYDGVLDWLPL SHUFHQWDPLSUHNYDSLYRXPLHVWQLOSUHWULDVDQรฌSURDPHULFNรฌ ROLJDUFKD0LFKDLO3URFKRURYKOLQtNRYรฌNUiฤด0QRรงVWYR KODVRY]tVNDORGERKDWQ~FLFKYUVWLHY7LHYW~รงEHSR UรฌFKOHMPRGHUQL]iFLLLQรฅWLW~FLLDWUKXYRODM~SR5XVNX PHQHM YรฌKUDGQH ]iYLVORPRGREURYVNรฌFK]LVNRY]YรฌYR]X MHKRWUDGLฤ€QรฌFKSUtURGQรฌFK]GURMRYยฒSO\QXURS\NRYRY &tWHQLHQHGR]HUQpKR5XVNDMHYรฅDNLQpQHรงSUHGVWDY\ 0RVNY\ 3Rฤ€DVYROHEQHMNDPSDQHEROQRYR]YROHQรฌSUH]LGHQW REYLQHQรฌรงHSRฤ€DVรฅW\URFKURNRYVYRMKRร…SUHPLpURYDQLDยด ]DEU]GLOUR]YRMUXVNpKRKRVSRGiUVWYDDYUiWLOKRGR REGRELDร…EUHรงQHYRYVNHMยดVWDJQiFLH7HQWRQi]RUY\YUiWLOL RILFLiOQH~GDMHPHG]LQiURGQรฌFKDJHQW~UXYiG]DM~UDVW KUXEpKRQiURGQpKRSURGXNWXSHUFHQWDKLVWRULFN\ QDMQLรงรฅLXLQIOiFLX3ULHVNXPDJHQW~U\%ORRPEHUJ Yฤ€DVHRSlWRYQpKRGRVDGHQLD3XWLQDGR.UHPฤดD QDUHSUH]HQWDฤ€QHMY]RUNH]DKUDQLฤ€QรฌFKLQYHVWRURY QHY\YROiYDรงLDGQHSRFK\EQRVWLPODGรฌSROLWLNNWRUรฌY URNRFKDรงQDVNRฤ€LOGRร…MHฤดFLQRYVNpKRยดFKDRVX DSHYQRXUXNRXSULQDYUiWLOK\EQRVล‘~GRP5XVNHM IHGHUiFLHMHLQDฤDOHMMHGLQรฌPYRGFRPVFKRSQรฌP]tVNDล‘ LVWRWXDG{YHUXWUKRYSULOiNDล‘QRYรฌ]DKUDQLฤ€QรฌNDSLWiO DSULSUDYLล‘SHUVSHNWtYQHMรฅLXEXG~FQRVล‘SUH0RVNRYVN~ EXU]X 3XWLQVD]DVDGLO]DQHRGYUDWQรฌFLHฤดSRNUDฤ€RYDล‘QD NUHKNHMFHVWHOLEHUDOL]iFLH$NVDPXWRSRGDUt ฤ€RVDL Rฤ€DNiYD EXG~FQRVล‘NUDMLQ\MHUXรงRYi5XVNRQHEXGH LEDUHรฅSHNWRYDQRXDREiYDQRXYRMHQVNRXDSROLWLFNRX PRFQRVล‘RXDPQRKRNUiWGUVQรฌPKRFLQHRGP\VOLWHฤดQรฌP GLVNXVQรฌPSDUWQHURP6SRMHQรฌFKรฅWiWRY.UDMLQDVD NRQHฤ€QH]KRVWt~ORK\REURYVNHMKRVSRGiUVNHMPRFQRVWL VSRMRYDFLHKRฤ€OiQNX(XUySVNHM~QLHDรฅWiWRY%5,&6ยฒ UR]ฤดDKOHMDUR]StQDM~FHMVDREODVWLRGรฟtQ\SR,QGLXRG %UD]tOLHSRMXK$IULN\NGHSUiYH0RVNYDVWRMtYSUYรฌFK รฅtNRFK7DOLDQVNRNWRUpKRREFKRGQpY]ล‘DK\V5XVNRP QDEHUDM~QDLQWHQ]LWHQHP{รงHW~WRSUtOHรงLWRVล‘QHY\XรงLล‘ 7HQWRรฅWiWMHSUHGVDMHGQรฌP]MHKRQDMSULYLOHJRYDQHMรฅtFK VYHWRYรฌFKร…SDUWQHURYยด3DUWQHURPVQDMY\รฅรฅtPUDVWRP QiรฅKRYรฌYR]X1DQDรฅRPSRORVWURYHMHVWiOHYLDFSRGQLNRY ]DPรฌรฅฤดDM~FLFKSULDPR]DNRWYLล‘YWHMWREรฌYDOHM]HPL KXViURYDNDOSDNRY

Voฤพby na Slovensku โ€“ ฤo prinesรบ Enelu?

R

RYQDNRDNRY5XVNXLQD6ORYHQVNRSULรฅODVMDURXQRYi YOiGDVRFLiOQLGHPRNUDWLRรณberta FicaVฤดDKNRVล‘RXY\KUDOL YRฤดE\VRSHUFHQWDPLKODVRYD]tVNDOLNUHVLHOY SDUODPHQWH]FHONRYpKRSRฤ€WX2SURWLSUHGFKiG]DM~FHM YOiGHP{รงH)LFRYOiGQXล‘FHONRPViP0{รงHY\]GYLKQ~ล‘RGYHWYLH HQHUJHWLN\DNRYรฌ]QDPQรฌQiVWURMVRFLiOQHMSROLWLN\ .HฤรงH6ORYHQVNRMHSUHVNXSLQX(QHOVWUDWHJLFN\Yรฌ]QDPQรฌP รฅWiWRPMHSULURG]HQp]DP\VOLHล‘VDQDGEXG~FLPLHNRQRPLFNรฌPL VFHQiUPLDPRรงQรฌPL]PHQDPLYSDUWQHUVNรฌFKY]ล‘DKRFKยฒPHG]L GFpUVNRXVSRORฤ€QRVล‘RX6ORYHQVNpHOHNWUiUQHDQRYRXYOiGRX7iVD VYRMHMIXQNFLHXMDOD]Dฤ€LDWNRPDSUtOD ร…3UHPLpUD5yEHUWD)LFDNWRUรฌMHSRVYRMRP]UHWHฤดQRPSROLWLFNRP Ytล‘D]VWYHQDรฅtPVWDELOQรฌPSDUWQHURPXรงYHฤดPLGREUHSR]QiPHยดYUDYt Mauro BattocchiULDGLWHฤดPHG]LQiURGQรฌFKLQรฅWLWXFLRQiOQ\FK]iOHรงLWRVWt VSRORฤ€QRVWL(QHOร…3UiYHSRฤ€DVMHKRSUHGFKiG]DM~FHMYOiG\GRURNX RGN~SLODQDรฅD6NXSLQD6ORYHQVNรฌFKHOHNWUiUQtDQDVW~SLODFHVWXN ]GYRMQiVREHQLXNDSDFLW\MDGURYHMHOHNWUiUQHY0RFKRYFLDFKยด 9ฤDNDYรฌ]QDPQรฌPLQYHVWtFLiPSRVOHGQรฌFKURNRY POGHXUY REGREtDรง LLQYHVWtFLiPSOiQRYDQรฌPMHVSRORฤ€QRVล‘6ORYHQVNp HOHNWUiUQHQDMYรฌ]QDPQHMรฅtPVORYHQVNรฌPLQYHVWRURP6NXSLQD(QHO SUHGSRNODGiรงHEXGHQDฤDOHMSUDFRYDล‘YDWPRVIpUHSRNRMDDG{YHU\Y WRPWRVUGFL(XUyS\NWRUpMHPRVWRPPHG]LYรฌFKRGRPD]iSDGRP ร…7UHEDVLXYHGRPLล‘ยดGRGiYD Michele BolognaPDQDรงpU .RPXQLNiFLHDY]ล‘DKRYVYHUHMQRVล‘RX6ORYHQVNรฌFKHOHNWUiUQtร…รงH YรฅHWN\SROLWLFNpVLO\WRKWRรฅWiWXV~SULD]QLYRQDNORQHQpMDGURYHM HQHUJLLURYQDNRDNRYHUHMQiPLHQNDNGHPLHUDV~KODVXSUHGVWDYXMH Dรง1DรฅHHOHNWUiUQH GYHMDGURYpGYHWHSHOQpDWULGVDล‘รฅW\UL YRGQรฌFKVLQรฅWDORYDQรฌPYรฌNRQRPY\รฅH0: EXG~QDฤDOHM ]RKUiYDล‘KODYQ~~ORKXYHQHUJHWLFNRPPL[H6ORYHQVNDยด1HWUHED QDSRNRQ]DEXGQ~ล‘QDMHGQXG{OHรงLW~VNXWRฤ€QRVล‘9UiPFLMDGURYHM Y\รฅH DYRGQHMHQHUJLHRNRORHQHUJLHY\UREHQHMY 6ORYHQVNรฌFKHOHNWUiUฤผDFK ]FHONRYpKRPQRรงVWYDYรฅWiWH YUiWDQHYRGQHMHOHNWUiUQH*DEฤ€tNRYR VDY\UiEDEH]HPLVLt7RWR ]DXMtPDYpSUYHQVWYRP{รงHSUHSURHXUySVNHKRSUHPLpUD5yEHUWD)LFD SUHGVWDYRYDล‘VNXWRฤ€QรฌรฅSHUN 9 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012


+RUL]RQW\

V roku 2015 sa nรกลก podnik zรบฤastnรญ na Svetovej vรฝstave v Milรกne. Predstavรญ inteligentnรบ sieลฅ a inovatรญvny systรฉm verejnรฉho osvetlenia

ENEL PREMENร EXPO NA SMART

P

UHGVWDYWHVLVNXWRฤ€QpLQWHOLJHQWQpPHVWRNGHNDรงGi WHFKQROyJLDVO~รงLREฤ€DQRP8PLHVWQLWHGRฤผGRP\ RVYHWOHQpIRWRYROWLFNรฌPL]DULDGHQLDPLYHUHMQ~GRSUDYX SUHYiG]NRYDQ~LEDQDEi]HHOHNWULFNpKRSRKRQXฤดDKNR GRVWXSQpQDEtMDFLHVWฤฐS\VPRรงQRVล‘RXUH]HUYiFLH1RDSULURG]HQH GLYDGOiDUHรฅWDXUiFLH)DQWi]LDP\VOtWHVL"1LH7RWRYรฅHWNRVDSUYรฌ UD]]KPRWQtQDYรฌVWDYH([SRQDSORFKHFFDPLOLyQRYPHWURY รฅWYRUFRYรฌFKYPHVWiFK0LOiQRD5KR3ULWHMWRSUtOHรงLWRVWLXNiรงH(QHO DNRYtล‘D]GYRFKYHUHMQรฌFKV~ล‘DรงtQDY\EXGRYDQLHLQWHOLJHQWQHMVLHWHD V~VWDY\RVYHWOHQLDWHMWRSORFK\YรฅHWN\VYRMHVNYRVW\ร…%\ล‘SDUWQHURP SRGXMDWLD([SRMHRVRELWQรฌPG{YRGRPSUHSรฌFKX0iPHPRรงQRVล‘ RSlWRYQHSRWYUGLล‘~ORKX(QHOXYSURFHVHUDVWXDUR]YRMDQDรฅHMNUDMLQ\ยด ]G{UD]QLOSUH]LGHQW3DROR$QGUHD&RORPERร…9รฌVWDYDMHPLPRULDGQH Yรฌ]QDPQiSUH7DOLDQVNRLFHOรฌVYHWยตGRGDOLivio GalloULDGLWHฤด'LYt]LH LQIUDรฅWUXNW~U\DVLHWtร…3UHGYHGLHPHQDMPRGHUQHMรฅLHWHFKQROyJLHVR ]iUXNRXY\VRNHMNYDOLW\VOXรงE\=iURYHฤผ]YLGLWHฤดQtPHFLHOHY\Wรฌฤ€HQpQD FHVWH]DXGUรงDWHฤดQรฌPUR]YRMRPยด(QHOEXGHVSROXSUDFRYDล‘VYLDFHUรฌPL WDOLDQVN\PLL]DKUDQLฤ€QรฌPLSDUWQHUPLSUHGRYรฅHWNรฌPVRVSRORฤ€QRVล‘RX 6LHPHQVVWUDWHJLFNรฌPVSRMHQFRPYREODVWLLQWHOLJHQWQรฌFKVLHWtร…9ฤDND LQWHOLJHQWQHMVLHWLDV\VWpPXYHUHMQpKRRVYHWOHQLDNWRUรฌ(QHOY\YLQLHยด Y\KOiVLOGiuseppe SalaJHQHUiOQ\ULDGLWHฤด([SR6SDร…VD6YHWRYi YรฌVWDYDY0LOiQHVWDQHWรฌPQDMOHSรฅtPPLHVWRPNGHEXG~Y\VN~รฅDQp QRYpWHFKQLN\RVYHWOHQLDVQt]N\PGRSDGRPQDรงLYRWQpSURVWUHGLHยด 3UHYOiGDM~FDWpPDร…9รฌรงLYDSUHSODQpWXHQHUJLDSUHรงLYRWยดQLHMHLED Yรฌ]YRXQDURYQRPHUQHMรฅLXGLVWULE~FLXSRWUDYLQRYรฌFK]GURMRYYRVYHWH DOHLSRGQHWRPSUHSRGSRUXPRGHORYXGUรงDWHฤดQpKRHQYLURQPHQWiOQHKR DXUEDQLVWLFNpKRUR]YRMDQD]DEH]SHฤ€HQLHY\รฅรฅHMNYDOLW\รงLYRWDD Ylฤ€รฅLHKREODKRE\WXSUHYรฅHWNรฌFK

INTELIGENTNร‰ MESTO ENELU Ernesto CoppaULDGLWHฤด'LYt]LHLQIUDรฅWUXNW~U\DVLHWtSUHUHJLyQ VHYHUR]iSDGSRStVDOPHVDฤ€QtNX(QHO6SRORฤ€QHDNRIXQJXMHWDNpWR LQWHOLJHQWQpPLQLPHVWRร…-HKRQDSiMDQLHEXGHY\รงDGRYDล‘SULEOLรงQH 0:9ฤDNDLQYHVWtFLLYRYรฌรฅNHPQRKรฌFKPLOLyQRYHXUEXGH(QHO 'LVWULEX]LRQHร€QDQFRYDล‘VLHล‘VWUHGQpKRDQt]NHKRQDSlWLDYรฌVWDYEX DVSRฤผGYRFKHOHNWUiUQtQDEi]HREQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRYSUHSRMHQLHHQHUJLH YQLFKY\UREHQHMVGLVWULEXฤ€QRXVLHล‘RXDOHLVQDEtMDFtPL]DULDGHQLDPL QD]DEH]SHฤ€HQLHRSWLPDOL]iFLHHQHUJHWLFNรฌFKWRNRYยด5R]KRGXM~FLP PLHVWRPV\VWpPXEXGHNRQWUROQiFHQWUiODQDPRQLWRURYDQLHVLHGPLFK UR]YRGQt91DรฅWUQiVWLFKUR]YRGQt9919FHQWUiOHLQรฅWDOXMH6LHPHQV 10 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012

รฅW\ULG\QDPLFNpSRUWiO\ NRPXQLNXM~FHWRXWRรฅWUXNW~URX 9รฅHWFLEXG~P{Fล‘YVW~SLล‘SR]RURYDล‘ SUiFXFHQWUiO\SULNRQWUROHVLHWH QDMQRYรฅHMJHQHUiFLHDLQWHUDNWtYQ\P VS{VRERPVDQDQHMSRGLHฤดDล‘YฤDND SRNURNRYรฌPWHFKQROyJLiPD SRPRFLVN~VHQรฌFKWHFKQLNRY9R YรฌVWDYQHMPLHVWQRVWLVSRORฤ€QRVWL (QHOXYLGtWHSU~GHQLHHQHUJHWLFNรฌFK WRNRYYUiPFLSRGXMDWLD([SR RGGLVWULEXRYDQHMYรฌURE\] REQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRYFH]V\VWpP\ QDNRQWUROXVLHWHYHUHMQpRVYHWOHQLH V\VWpP\DNXPXOiFLHHQHUJLHDรงSR QDEtMDQLHHOHNWURPRELORY$SUiYH HOHNWULFNiPRELOLWDEXGHMHGQรฌP]ล‘DรงLVNRYรฌFKERGRYLQWHOLJHQWQpKR PHVWD6WDQRYLรฅWLDEXG~Y\EDYHQpLQIRUPDฤ€QรฌPLDSURSDJDฤ€QรฌPL SUtVWUHรฅNDPLVLQIRUPiFLDPLRULDGHQtHQHUJLHYVLHWL'YDGVDล‘ PLOLyQRYRฤ€DNiYDQรฌFKQiYรฅWHYQtNRYVDSRSULY\XรงLWtGREtMDFtFKVWDQtF DXWREXVRYDYR]LGLHOVร…QXORYรฌPGRSDGRPQDรงLYRWQpSURVWUHGLHยด RER]QiPLVRVS{VRERP]DYiG]DQLDYรฅHWNรฌFKLQRYiFLtYUiWDQHVSRWUHE\ YUHiOQRPฤ€DVHDNRQWURO\MHMHNRQRPLFNรฌFKLHQYLURQPHQWiOQ\FK SUtQRVRY2LFKQHSUHWUรงLW~LQIRUPRYDQRVล‘VDSRVWDUDM~DSOLNiFLHQD WHQWR~ฤ€HOQDYUKQXWpSUHVPDUWIyQ\DWDEOHW\NWRUpGRNiรงX]Ylฤ€รฅLล‘LWDNp QH]Y\ฤ€DMQpVFKpP\DNรฌPLV~VNU\WpHQHUJHWLFNpWRN\]iVREXM~FHPHVWR 1HEXG~FKรฌEDล‘PLHVWDSUHRGG\FKยฒSDQRUDPDWLFNรฌNRSHF DPร€WHiWHUNGHVDEXG~NRQDล‘VWUHWQXWLDDGLVNXVLHQDDNWXiOQH WpP\RWYRUHQpSyGLXPSUHGLYDGHOQpSUHGVWDYHQLDDNRQFHUW\SRG ]iรฅWLWRX(QHOXVYHWHOQpSURMHNFLHDKU\SUHKOLDGN\PLQLPHVWDVR VSULHYRGFRP

PRED ROKOM 2015 ร…6YHWRYiYรฌVWDYDY0LOiQHยดGRGiYD&RSDร…MHPHG]LQiURGQRX YรฌNODGQRXVNULฤผRXD]DYล…รฅHQtPFHVW\ QDNWRU~VPHVDYURNX VSROXVHOHNWURQLFNรฌPPHUDฤ€RPY\GDOL VRYรฅHWNรฌPฤ€RVPHRGVN~รฅDOL Dฤ€RHรฅWHYEXG~FLFKPHVLDFRFKDรงURNDRGVN~รฅDPHยด9PHVWH/D 6SH]LDEROQDSUtNODGVSXVWHQรฌSURMHNW6FKpPD9UiPFLQHKRVDYSUD[L YSRGPLHQNDFKVWUHGQpKRQDSlWLDWHVWXMHPRGHOร…รฅWUXNW~URYDQpKRยด ULDGHQLDVLHWH7HQWRPRGHO]DPHG]XMHYรฌSDGNXVLHWHYSUtSDGHY]QLNX


Orizzonti

MHGQRWOLYHMSRUXFK\3RSULSUH]HQWiFLLWDNpKRWRQRYpKRV\VWpPXQD YรฌVWDYH([SRMHFLHฤดRPSURMHNWXLMHKRSUHPHQDQDVLHล‘EXG~FQRVWL 9REODVWLLQWHOLJHQWQรฌFKVLHWtSUHELHKDYV~ฤ€DVQRVWLYLDFHUR H[SHULPHQWRY9UHJLyQRFK$S~OLD.DOiEULD6LFtOLDD.DPSiQLD VDXVNXWRฤ€ฤผXM~SUiFHQD5HJLRQiOQRPRSHUDWtYQRPSOiQH 023 ]DPHUDQRPQD]YรฌรฅHQLHSRGLHOXVSRWUHERYDQHMHQHUJLH] REQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRYDSRGSRUX]Y\รฅRYDQLDHQHUJHWLFNHM~ฤ€LQQRVWL 9PHVWH,VHUQLD]Dฤ€DO(QHO'LVWULEX]LRQHLQรฅWDOiFLXSUYHMLQWHOLJHQWQHM VLHWHY7DOLDQVNX3RXรงLWiWHFKQROyJLDXPRรงQtRSWLPiOQ\PVS{VRERP ULDGLล‘RERMVPHUQรฌWRNHOHNWULFNHMHQHUJLHY\UREHQHM]REQRYLWHฤดQรฌFK ]GURMRYYVLHล‘DFKQt]NHKRDVWUHGQpKRQDSlWLDDNRYรฌFKRGLVNRQRYpKR Y\XรงLWLDHQHUJLH6~ฤ€DVล‘RXSURMHNWXLQWHOLJHQWQpKRPHVWDVDSRWRP VWDQ~-DQRYD%DUL7iWRLQLFLDWtYDPiGRMHGQpKRPRGHOXPHVWDYฤ€OHQLล‘ RFKUDQXรงLYRWQpKRSURVWUHGLDHQHUJHWLFN~~ฤ€LQQRVล‘DHNRQRPLFN~ XGUรงDWHฤดQRVล‘9SURYLQFLL)RUOtยฒ&HVHQDERO]DWLDฤดVSXVWHQรฌSURMHNW *5,'(8-HKRWHFKQLFNรฌPYHGHQtPEROSRYHUHQรฌ(QHODE\SUHXNi]DO UHDOL]RYDWHฤดQRVล‘~ฤ€LQQHMLQWHJUiFLHREQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRYYHOHNWULFNHM VLHWLDY\ULHรฅLOSUREOpP\Y]QLNDM~FHYGLVWULEXฤ€QรฌFKVLHล‘DFKSUL GRGiYNHHQHUJLH]GLVWULEXRYDQHMYรฌURE\WHGDWDNHMNWRU~SURGXNXMH YLDFHURPHQรฅtFKHOHNWUiUQt

PO ROKU 2015 1iรฅSRGQLNยฒSlล‘GHVLDWQLN Y{EHFQDWRQHY\]HUi VDWHUD]Ylฤ€รฅPL ]DPรฌรฅฤดDQDGEXG~FQRVล‘RXHQHUJLH9รฌVWDYD([SRMHLQรฅSLUiFLRX

SUHGOKRGREpYt]LH DFHQQpRGSRYHGH QDYรฌ]Y\NSRGSRUH Elektrickรก sieลฅ V~ล‘DรงLYRVWL - 7 rozvodnรญ VN XGUรงDWHฤดQRVWL - 14 rozvodnรญ VVN รงLYRWQpKRSURVWUHGLD - 50 transformรกtorov - 300 vypรญnaฤov na SN DWHFKQRORJLFNpKR - 300 vypรญnaฤov na NN UR]YRMD$NVDUD] - 80 rozvodnรญ SN Y\GiPHQDFHVWX QHP{รงHPHVDQiKOH Priestory - 160 doฤasne zhotovenรฝch budovi ]DVWDYLล‘,QRYiFLD - 340 bytov WRWLรงQDSUHGXMH - Jedna sedemposchodovรก administratรญva UรฌFKOR(QHOLSUHWR - 20 000 m2 zรกhrad SR]DYล…รฅHQtWRKWR E-mobility SRGXMDWLD]KRGQRWt - 30 elektrickรฝch osobnรฝch vozidiel YODVWQpWHFKQROyJLH - 50 hybridnรฝch autobusov ร…,QWHOLJHQWQ~VLHล‘ - 50 elektrickรฝch kyvadlovรฝch vozidiel SOiQXMHPHRSlล‘ - 50 elektromobilov Y\XรงLล‘YQDรฅLFK ]DULDGHQLDFKYQiGHML รงHVDQiPSRGDUtSUHVXQ~ล‘NRQWUROQ~FHQWUiOXVHPGR5tPDQDXOLFX 5HJLQD0DUJKHULWDยดGRGDOQD]iYHU&RSSD=ULDGLOLE\VPHDN~VL VWiOXPLQLH[SR]tFLXDE\VPHQH]DEXGOLรงHEXG~FQRVล‘QiVฤ€DNi]D NDรงGรฌPURKRP

ฤŒo uvidรญte v Milรกne

11 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012


+RUL]RQW\

Prezentรกcia GPS navigรกtora s lokalizรกciou stojanov na dobรญjanie elektromobilov

NA DRUHEJ ZรKRUTE DOฤฝAVA O

WRฤ€tWHNฤด~ฤ€RP]ฤดDKNDVWODฤ€tWHSO\QRYรฌSHGiODYWLFKRVWL QDรฅWDUWXMHWH-D]GXQDFHVWHHOHNWULFNHMPRELOLW\]Dฤ€DO (QHOXรงSUHGQLHNRฤดNรฌPLURNPL1DPDSHYรฅDNQHXVWiOH SULE~GDM~QRYpYODMN\-HGQRX]QLFKMHREQRYHQLH VSROXSUiFHPHG]LVSRORฤ€QRVล‘DPL(QHOD5HQDXOWYRNDPLKXNHฤ YJDUiรงLQDXOLFL5HJLQD0DUJKHULWD]DSDUNRYDODQRYiOLPX]tQD )OXHQFHNRPSOHWQHY\EDYHQiHOHNWULFNรฌPSRKRQRPNRPXQLNXM~FD VQDEtMDFRXLQIUDรฅWUXNW~URX,QWHJURYDQรฌQDYLJDฤ€QรฌV\VWpP 5HQDXOW&DUPLQDW7RP7RP=(/LYHYฤDNDWHMWRVOXรงEHYUHiOQRP ฤ€DVHSULMtPDLQIRUPiFLHRWURFKQDMEOLรงรฅtFKQDEtMDFtFKPLHVWDFK VSRORฤ€QRVWL(QHOYUiWDQH~GDMXฤ€LV~YRฤดQpร…3UtFKRGYR]LGOD )OXHQFHGR(QHOXยดWYUGtLivio GalloULDGLWHฤด'LYt]LHLQIUDรฅWUXNW~U DVLHWtร…VYHGฤ€tR]Dฤ€LDWNXG{OHรงLWpKRWHVWRYDQLD]DPHUDQpKRQD SUHYHUHQLHGLDOyJXPHG]LQDYLJDฤ€QรฌPV\VWpPRP5HQDXOWDQDรฅtP NRQWUROQรฌPV\VWpPRPULDGLDFLPQDEtMDFLXLQIUDรฅWUXNW~UXยด 2QHMQiPSRUR]SUiYDOFederico CalenoYHG~FLรฅSHFLiOQ\FK SURMHNWRYDWHFKQRORJLFNpKRUR]YRMD'LYt]LHLQIUDรฅWUXNW~UDVLHWt ร…=QiรฅKR~VWUHGLDY0LOiQHYLHPHPRQLWRURYDล‘DNRQWURORYDล‘ SUHYiG]NXYรฅHWNรฌFKQDEtMDFtFKVWDQtFLQรฅWDORYDQรฌFKY7DOLDQVNX LรคSDQLHOVNXยดรฟRVLSRGREQp]DYLHGRO5HQDXOWY3DUtรงLDE\PRKRO NRQWURORYDล‘IXQNฤ€QRVล‘WDPRMรฅtFKDXWRPRELORYร…5HQDXOWSRYDรงXMH HOHNWULFNpYR]LGOR]DMHGLQpKRGQRWQpULHรฅHQLHY]QLรงRYDQtGRSDGX DXWRPRELORYHMSUHPiYN\QDรงLYRWQpSURVWUHGLHยดSRYHGDOSebastian AlbertusJHQHUiOQ\ULDGLHWฤด(9%XVLQHVV'HYHORSPHQWWHMWR IUDQF~]VNHMDXWRPRELON\&HVWDNPRELOLWHVQXORYรฌPLHPLVLDPLMH SRYLQQiDYHGLHFH]HOHNWURPRELOร…9\YUiล‘PH]DXรงtYDQpWYUGHQLD K\EULGQpYR]LGOiY\S~รฅล‘DM~R[LGXKOLฤ€LWรฌDQLHYPDORPPQRรงVWYHยต YUDYtPDQDรงpU5HQDXOWX 0RรงQRVล‘PRQLWRURYDล‘VLHล‘YHUHMQรฌFKQDEtMDFtFKVWDQtF(QHOX ]HOHNWURPRELOXMHLEDSUYรฌPNURNRPNLQWHJUiFLLDรฅLURNHMรฅNiOH VOXรงLHE9EXG~FQRVWLEXGHPRรงQpQDEtMDFLXVWDQLFXUH]HUYRYDล‘ QDSURJUDPRYDล‘MHMRSWLPiOQ\SUHYiG]NRYรฌUHรงLPDPD[LPDOL]RYDล‘ Y\XรงLWLHREQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRY 12 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012

KฤฝรšฤŒOVร‰ SLOVO INTEROPERABILITA

ร…(OHNWULFNiPRELOLWDยด]QLHYMD]\NX(XUyS\DNR*UHHQH0RWLRQ ,GHRรฅWYRUURฤ€QรฌSURMHNWYKRGQRWHPLOLyQRYHXU]DPHUDQรฌQD SRGSRUXLQWHURSHUDELOLW\0HG]L~ฤ€DVWQtNRYSURMHNWXSDWULD DXWRPRELON\HQHUJHWLFNpDSO\QiUHQVNpSRGQLN\WHOHNRPXQLNDฤ€Qp VSRORฤ€QRVWLรฅWiWQHLQรฅWLW~FLHDPLHVWQHVSUiY\YรฌVNXPQp~VWDY\L Y\VRNpรฅNRO\5HIHUHQฤ€QpSLORWQpSURMHNW\SUHELHKDM~YรคSDQLHOVNX 'iQVNXรŒUVNXรคYpGVNXD7DOLDQVNX(QHOMHNRRUGLQiWRURPUDG\QD NWRUรฌVDRGYROiYDM~YรฅHWN\UHJLRQiOQHSURMHNW\2NUHPLQWHJUiFLH LQWHOLJHQWQรฌFKVLHWt]DKล…ฤผDH[SHULPHQWiOQDฤ€LQQRVล‘SUHGRYรฅHWNรฌP VWDQLFHQDYรฌPHQXEDWpULHDQDEtMDQLHMHGQRVPHUQรฌPSU~GRP FH]KUDQLฤ€Q~SUHSUDYXU{]QHSODWREQpV\VWpP\DWHVWRYDQLH DOWHUQDWtYQ\FKREFKRGQรฌFKPRGHORY9UiPFLSURMHNWXVDM~OD EXGHY'XEOLQHNRQDล‘)XOO\&KDUJHGยฒPHG]LQiURGQรฌVXPPLWQD WpPXHOHNWURPRELO\(QHOSULWHMWRSUtOHรงLWRVWLSUHGORรงt]iNODGQpFLHOH SURMHNWX*UHHQH0RWLRQNWRUpVSROXVRVYRMLPLSDUWQHUPLVOHGXMHDNR LVWUDWpJLHUR]YRMDHOHNWULFNHMPRELOLW\Y7DOLDQVNX

RรM โ€“ HLAVNร‰ MESTO ELEKTRINY 1DSROLLQWHURSHUDELOLW\VPHY\NRQDOLฤDOรฅtYรฌ]QDPQรฌNURNDSUtOD SRGStVDOLKODYQpPHVWR5tPDVSRORฤ€QRVWL(QHOD$FHDSURWRNROQD ]iNODGHNWRUpKREXGHLQรฅWDORYDQรฌFKQRYรฌFKVWRMDQRYQDQDEtMDQLH HOHNWURPRELORY6WR]QLFKLQรฅWDOXMH(QHOVWR$FHD.QLPWUHED SULSRฤ€tWDล‘XรงH[LVWXM~FLFKVWRMDQRYYPHVWH7LHWRLQIUDรฅWUXNW~U\V~ LQWHURSHUDELOQp8รงtYDWHฤดWHGDP{รงHVYRMHHOHNWULFNpYR]LGORฤดXERYRฤดQH QDELล‘]RVWRMDQD(QHOฤ€L$FHD3RXรงLMHSULWRPURYQDN~NDUWXDVXPX GRELWLDSRKRGOQH]DSODWtSURVWUHGQtFWYRP~ฤ€WXQD]iNODGH]POXY\ SRGStVDQHMVYODVWQรฌPSUHGDMFRPHQHUJLH=iURYHฤผY]QLNiSUYรฌ SLORWQรฌSURMHNWUtPVN\WUK6DQ&RVLPDWRY\XรงtYDM~FLGLVWULEXฤ€Q~VLHล‘ VSRORฤ€QRVWL$FHDEXGH]iVRERYDQรฌYR]LGODPLVร…QXORYรฌPLHPLVLDPLยด SRFKiG]DM~FLPL]*XLGRQLHREFH]iVRERYDQHMVSRORฤ€QRVล‘RX(QHO 'LVWULEX]LRQHNGHPiVtGORYHฤดNpUtPVNHSRฤดQRKRVSRGiUVNR SRWUDYLQiUVNHFHQWUXP


Technolรณgia a vรกลกeลˆ

+RUL]RQW\

P

RGฤดDMHGQpKRฤ€tQVNHKRSRUHNDGODKODYRXS{MGHPHUรฌFKOHMรฅLHDOH VUGFRP]iMGHPHฤDOHM=GiVDรงHWDNpMHPRWWR Joseho Arroja de LamaXรงQLHNRฤดNRWรฌรงGฤผRYULDGLWHฤดDLQRYiFLtVNXSLQ\(QHO9\รฅH GYDGVDล‘URNRYSUDFRYDOY(QGHVH-HRGERUQtNRPQDHOHNWULFNp V\VWpP\&KFHOLVPHRGQHKRYHGLHล‘ฤ€RVDSULSUDYXMH

รฟR]QDPHQiLQRYiFLDSUH(QHO" -HWRQHSUHWUรงLWรฌSURFHVSUHPLHฤผDM~FLQiSDG\YSURMHNW\DSURMHNW\YR YรฌVOHGN\9รงG\KฤดDGiPHWDNpULHรฅHQLDNWRUpV~SUHSRGQLNDWHฤดVN~DREFKRGQ~ ฤ€LQQRVล‘]DXMtPDYp]RVWUHGQRGREpKRLGOKRGREpKRKฤดDGLVND1DWHMWRFHVWH Y\YtMDPHYODVWQpWHFKQROyJLHDOHERWHVWXMHPHSURWRW\S\Y\YLQXWpLQรฌPL SRGQLNPLฤ€LYรฌVNXPQรฌPL~VWDYPL SR]QiPNDUHGYรงDUJyQHWHQWRVS{VRE QD]รฌYDPHร…PDNHRUEX\ยดurob alebo nakรบp $NRIXQJXMHV\QHUJLDPHG]L(QHORPD(QGHVRX" 9HฤดPLGREUH9SRVOHGQรฌFKWURFKURNRFKVPHLQWHQ]tYQHSUDFRYDOLQD]ELHUDQt QDM]DXMtPDYHMรฅtFKSURMHNWRYDSUHEHUDQtWRKRQDMOHSรฅLHKRVSRPHG]LU{]Q\FK PRGHORYร…PDNHRUEX\ยดNWRUp6NXSLQDGRWHUD]SRXรงLOD'QHVYODVWQtPHYรฌ]QDPQp SRUWIyOLRLQRYiFLtRG]DFK\WiYDQLDDRGYiG]DQLD&2SRXVNODGฤผRYDQLHHQHUJLH RGGLJLWiOQHKRPHUDฤ€DFH]LQWHJUiFLXREQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRYDรงSRHOHNWULFN~ PRELOLWXQRYpHIHNWtYQHY\XรงLWHHOHNWULQ\DQRYp]iND]QtFNHVOXรงE\ $Np]PHQ\QDVWDOLYRVYHWHHQHUJLHYSRVOHGQรฌFKURNRFK" 6PHVYHGNDPLUHYRO~FLHVYHWRYpKRHQHUJHWLFNpKRPRGHOX(SRFKDYHฤดNรฌFK HOHNWUiUQtSULYiG]DM~FLFKHQHUJLXGRRNUDMRYรฌFKฤ€DVWtSUHUiVWODGRIi]\ PQRรงVWYDPDOรฌFKVGHFHQWUDOL]RYDQRXYรฌURERX ลDรงLVNRVDWHGDSUHV~YDN]iND]QtNRYL %H]SRFK\E\=RVSRWUHELWHฤดDVDVWDOSURVXPHUWHGDYรฌUREFDLVSRWUHELWHฤดY MHGQHMRVREH7DNiWR]PHQDVDSUHMDYtYRYรฌUREHGLVWULE~FLLLSUHGDML6WiOH Ylฤ€รฅLXG{OHรงLWRVล‘QDGRE~GDRERMVPHUQiYรฌPHQDLQIRUPiFLt3UiYHSUHWRMH SRWUHEQpLQYHVWRYDล‘GRVHQ]RURYpKRY\EDYHQLDXPRรงฤผXM~FHKRUHJXORYDล‘ WHFKQROyJLHY]iYLVORVWLRGLFKUR]PDQLWpKRY\XรงLWLD]RVWUDQ\]iND]QtNRY รฟRVDGHMHYREODVWLLQWHOLJHQWQรฌFKPLHVW" (QHOMHQDWRPWRSROLSULHNRSQtNRP=Dฤ€DOLVPHYรฅSDQLHOVNHM0DODJH7DPVPH LQWHJURYDOLYรฅHWN\QDMOHSรฅLHH[LVWXM~FHWHFKQROyJLH LQWHOLJHQWQpPHUDฤ€H/(' RVYHWOHQLHHOHNWULFNpYR]LGORDXWRPDWL]iFLDVLHWHXVNODGQHQLHPRQLWRURYDQLH VSRWUHE\DSRG 97DOLDQVNXEXGXMHPHLQWHOLJHQWQpPHVWiY-DQRYH%DULD ,VHUQLL3RGREQpSURMHNW\VPHUR]SUDFRYDOLY%DUFHORQHD%X]LRV %UD]tOLD Akรฉsi laboratรณrium pod holรฝm nebomโ€ฆ 3UHVQHWDN/DERUDWyULXPYฤDNDNWRUpPXYLHPHYUHiOQ\FKSRGPLHQNDFK SUHYHULล‘V~ฤ€DVQ~IXQNฤ€QRVล‘PQRรงVWYDWHFKQROyJLtDY\NRQDล‘SUHVQpPHUDQLH YรฅHWNรฌFKHQHUJHWLFNรฌFKWRNRY=WRKWRSRKฤดDGX]RKUiYDGLJLWiOQ\PHUDฤ€ SUYRUDG~~ORKXDNRGLDOyJRYpUR]KUDQLHPHG]LVLHล‘RXD]iND]QtNPL .GHP{รงHPHRฤ€DNiYDล‘QDM]DXMtPDYHMรฅLHYรฌVOHGN\" =XVNODGQHQLDHQHUJLHยฒร€[QHMLGH\YรฅHWNรฌFKWรฌFKNWRUtSUDFXM~YQDรฅRP RGYHWYt-HKRQDOLHKDYRVล‘VW~SDUXNDYUXNHVUR]YRMRPร…SUHUXรฅRYDQรฌFKยด REQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRY$E\EROV\VWpPSO\QXOรฌHQHUJLXMHQHY\KQXWQp DNXPXORYDล‘DXYLHVล‘GRREHKXYWHG\NHฤYLHWRUQHI~NDDOHERVOQNRQHVYLHWL $NpWHFKQROyJLHWHVWXMHWH" &KHPLFNpXVNODGQHQLHYEDWpULiFKVWODฤ€HQรฌY]GXFK &$(6 ฤ€LWDNpK\EULGQp

Po dvadsiatich rokoch skรบsenostรญ v Endese sa Josรฉ Arrojo de Lamo stal novรฝm riaditeฤพom inovรกciรญ v skupine Enel V\VWpP\DNรฌPMHQDSUDM(O+LHUUR .DQiUVNHRVWURY\ NGHVDYRGQi HQHUJLDY\XรงtYDVSROXVHQHUJLRXYHWHUQRX1H]DE~GDMPHรงHVWRMDFH HQHUJHWLFNpYR]LGOR ฤ€DVX P{รงHXYRฤดฤผRYDล‘HQHUJLXDNXPXORYDQ~YR YODVWQรฌFKEDWpULiFK7RWRPQRรงVWYR]RGSRYHGiGYRMGฤผRYHMHQHUJHWLFNHM SRWUHEHMHGQpKRE\WX 6ฤ€tPNRQNUpWQ\PVDYEXG~FLFKURNRFKVWUHWQHPH" ([LVWXMHQLHNRฤดNRPHG]LQiURGQรฌFKSURMHNWRYYREODVWLHOHNWURFKHPLFNpKR XVNODGQHQLDXPRรงฤผXM~FLFKGHVDล‘QiVREQp]YรฌรฅHQLHQiYUDWQRVWLRSURWL V~ฤ€DVQรฌPEDWpULiP3R]QiPHPDJLFNpฤ€tVORZDWWRYNJ YรฌNRQ :KNJ HQHUJLD GROiURYN:K$QDO\WLFLWYUGLDรงHRGYD ฤ€LWULURN\P{รงHPHWHQWRFLHฤดGRVLDKQXล‘ $DNpV~GOKRGREpY\KOLDGN\" =DXMtPDYRXKUDQLFRXMHPRUH2GKOLDGQXFRGYHWHUQHMHQHUJLHQD RWYRUHQRPPRULYรฟLOHVPHLGHQWLร€NRYDOLSlล‘PLHVWNWRUรฌFKHQHUJHWLFNรฌ SRWHQFLiOPRUVNรฌFKYฤฐQDSUtERMRYSDWUtPHG]LQDMYlฤ€รฅtQDVYHWH7iWR ORNDOLWDMHLGHiOQDSUHYรฌVWDYEXYรฌVNXPQHMVWDQLFH$M(QHO*UHHQ3RZHU ERMXMHQDWRPWRSROLYรคSDQLHOVNXL)UDQF~]VNX 13 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012


([FHOHQWQRVล‘

Aby sme sa nepretrลพite zlepลกovali, musรญme vedieลฅ vyลฅaลพiลฅ hodnotu z kaลพdodennej prรกce

&HQWUiOD6UHGQHXUDOVND\DY5XVNX

Kฤพรบฤe k excelentnosti

P

R]QDล‘WLHYรฌUREQpDNDรงGRGHQQpSUDFRYQpฤ€LQQRVWL] NWRUรฌFKPRรงQRY\ล‘DรงLล‘YLDFKRGQRW\MHQHRGP\VOLWHฤดQรฌP SUHGSRNODGRPQHSUHWUรงLWpKR]OHSรฅRYDQLD7HQWRWYRULYรฌ SURFHVQHY\KQXWQHY\รงDGXMHNRQIURQWiFLXVQDMOHSรฅtPL SRVWXSPLDE\VPHOHSรฅLHURELOLWRฤ€RXรงUREtPHQDXฤ€LOLVDQRYpYHFL DOHERLQรฌFKQDXฤ€LOLWRฤ€RVDPLY\NRQiYDPHHIHNWtYQHMรฅtPVS{VRERP 7YRUEHKRGQRW\QDรฅHMSUiFH]WRKWRSRKฤดDGXOHSรฅLHSRUR]XPLHPH YฤDNDNฤด~ฤ€RYรฌPXND]RYDWHฤดRPYรฌNRQQRVWL.3, .H\3HUIRUPDQFH ,QGLFDWRUV ร…VSiMDM~FLFKยดYรฌUREQpSURFHV\DSUDFRYQpฤ€LQQRVWLV HNRQRPLFNรฌPLDร€QDQฤ€QรฌPLYรฌVOHGNDPLSRGQLNX9ฤDNDQLPPRรงQR NRQIURQWRYDล‘MHGQRWOLYpYรฌUREQp~WYDU\YHNRQRPLFNรฌFKWUKRYรฌFK V~YLVORVWLDFKSUtSDGQHLFKSRURYQDล‘VLQรฌPLSRGQLNRYรฌPLNXOW~UDPL 5RYQDNRXPRรงฤผXM~Y\Wรฌฤ€Lล‘QDMOHSรฅLHSRVWXS\DY\KRGQRWLล‘LFK~ฤ€LQQRVล‘ 3URFHVQpUR]GLHO\VDWDNWRQDY]iMRP]YLGLWHฤดQLDYU{]Q\FKSRGQLNRYรฌFK NRQWH[WRFK6NXSLQ\7LHVDSRWRP]KRGQRFXM~D]MHGQRFXM~YMHGQX SRGQLNRY~NXOW~UXERKDWรฅLXDKOEรฅLX$E\EROWHQWRGUXKร…MD]\NDยดSUL PHUDQtYรฌNRQRY~ฤ€LQQรฌPXVtE\ล‘VSRORฤ€Qรฌ=MHGQRWHQLHXND]RYDWHฤดRY .3,MHWHGDYรฌFKRGLVNRYรฌPERGRPPDQDรงpUVNHKRSURMHNWX%36 %HVW 3UDFWLFH6KDULQJ YREODVWLYรฌURE\HQHUJLH

ZAOSTRENร‰ NA PREVรDZKU... 3UDFRYQiVNXSLQD]ORรงHQi]Eleny Rotondale 'LYt]LDYรฌURE\DULDGHQLD HOHNWULQ\ Stefana Santiniho 0HG]LQiURGQiGLYt]LD Luisa Matea 'LYt]LDSUH3\UHQHMVNรฌSRORVWURYD/DWDP9รฌURED1((3 Rodolfa Durana a 5RGULJD3DUHGHVD 'LYt]LDSUH3\UHQHMVNรฌSRORVWURYD /DWDP9รฌURED/DWDP SUDFXMHQD]MHGQRFRYDQtSUHYiG]NRYรฌFK.3, 3DWUtPHG]LQHQDSUtNODGQHGLVSRQLELOLWDYรฌUREQรฌFKEORNRYWHGDY]ล‘DK PHG]LHQHUJLRXNWRUiQHERODY\UREHQi]G{YRGXYรฌSDGNXEORNXD FHONRYRXWHRUHWLFN\Y\SURGXNRYDWHฤดQRXHQHUJLRXYGDQRPREGREt 7HQWRXND]RYDWHฤดY\MDGUXM~FLร…SRWHQFLiOQXยดYรฌUREQ~VWUDWXYG{VOHGNX YรฌSDGNXPiVPHURYDล‘Nฤ€RQDMQLรงรฅtPKRGQRWiP7UHEDWLHรงSULKOLDGDล‘ NXVNXWRฤ€QRVWLรงHQt]NHKRGQRW\YรฌSDGNRYVLY\รงDGXM~LQYHVWtFLHGR ~GUรงE\VWiOHUDVW~FLFK]GURMRY 1HH[LVWXMHรงLDGQHULHรฅHQLHYรฌKRGQpSUHYรฅHWNรฌFK(OHNWUiUQHV~ YODVWQHWHFKQROyJLDPLPLPRULDGQHRGOLรฅQpKRYHNXLUR]VDKX,FK 14 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012

SR]tFLDQDWUKXVDWLHรงYรฌUD]QHOtรฅL1LHNWRUp]QLFKY\UiEDM~YUiPFL ]iNODGQpKRYรฌNRQXDSUDFXM~WDNPHUQHSUHWUรงLWH,QpSRNUรฌYDM~LED รฅSLฤ€NXDERMXM~VNRQNXUHQFLRXOHQDE\SUDFRYDOLQLHNRฤดNRPiORKRGtQ GHQQHฤŒDOรฅLHVDQDFKiG]DM~NGHVLXSURVWUHG.QDMOHSรฅLHPXFHONRYpPX HNRQRPLFNpPXYรฌVOHGNXVDWHGDGRSUDFXMHPHLQRXFHVWRXXHOHNWUiUQt Y\UiEDM~FLFKY]iNODGQRPYรฌNRQHGRVLDKQHPHPD[LPiOQXPRรงQ~ SURGXNFLXPLQLPDOL]iFLRXYรฌSDGNRY Vฤ€tPYรฅDNV~YLVtY\QDORรงHQLH ]GURMRYQD~GUรงEX 8WรฌFKฤ€RSURGXNXM~YรฅSLฤ€NHMHQDRSDN YรฌKRGQHMรฅLHPLQLPDOL]RYDล‘SRXรงLWLHDEVRUERYDQรฌFKHNRQRPLFNรฌFK UH]HUYLNHฤV~GRVWXSQpSUDYGHSRGREQRVล‘LFKY\XรงLWLDYRYรฌUREHMH Qt]ND

... A NA รšDRลฝBU ,QiSUDFRYQiVNXSLQDWYRUHQiFlaviom Cozzolinom3DRORP Ioriom 'LYt]LDYรฌURE\DULDGHQLDHOHNWULQ\ Adrianom Benedettim 0HG]LQiURGQiGLYt]LD Jesusom de la Vargom 'LYt]LDSUH3\UHQHMVNรฌ SRORVWURYD/DWDP9รฌURED1((3 Sergiom Avilom a Jaime Toledom 'LYt]LDSUH3\UHQHMVNรฌSRORVWURYD/DWDP9รฌURED/DWDP SUDFXMH QD.3,SRXรงLWHฤดQรฌFKY~GUรงEH3DWUtPHG]LQHQDSUtNODGY]ล‘DKPHG]L ฤ€DVRPSOiQRYDQHM~GUรงE\DFHONRYรฌPฤ€DVRP~GUรงE\ ,GHR]iVDGQรฌXND]RYDWHฤดDNMHMHKRKRGQRWDQt]NDP{รงHWR ]QDPHQDล‘รงHVFKRSQRVล‘SUHGFKiG]Dล‘QiKRGQรฌPSRUXFKiPMH QHGRVWDWRฤ€Qi$NMHQDRSDNSUtOLรฅY\VRNiUR]SRฤ€HWQD~GUรงEXMH SUDYGHSRGREQH]E\WRฤ€QHQDGKRGQRWHQรฌ2SWLPiOQDY\YiรงHQRVล‘Y SUtSDGHXKRฤดQHMHOHNWUiUQHY\UiEDM~FHMYUiPFL]iNODGQpKRYรฌNRQX QDSUtNODGSUHGVWDYXMH8EORNXSURGXNXM~FHKRYรฅSLฤ€NHQDRSDN LGHiOQ\SRPHUร…QiNODG\~ฤ€LQQRVล‘ยดGRVLDKQHPHSULYHฤดPLQt]NRP SHUFHQWXiOQRPSRGLHOHSOiQRYDQHM~GUรงE\7iWRVNXWRฤ€QRVล‘VYHGฤ€tRWRP รงHDQLWXQHH[LVWXMHMHGQRWQรฌFLHฤดSRXรงLWHฤดQรฌSUHFHOรฌSDUNHOHNWUiUQt 9รฅHWN\.3,ฤ€LXรงYSUHYiG]NHDOHER~GUรงEHPDM~WHGDRG]UNDGฤดRYDล‘ XYHGHQpVSULHYRGQpSRGPLHQN\-HURYQDNRSRWUHEQpDE\EROLYKRGQH ร…รฅWDQGDUGL]RYDQpยดSUH~ฤ€HO\SRXรงLWLDYU{]Q\FKHOHNWUiUฤผDFKSRGUREQp DGRVWDWRฤ€QHUR]ฤ€OHQHQpDE\]DFK\WLOLYรฅHWN\Yรฌ]QDPQpSURFHVQp SUYN\3UHGRYรฅHWNรฌPYรฅDNPDM~MHGQRWQรฌPVS{VRERPPHUDล‘YรฌNRQ\D WUDQVSDUHQWQHLFKSRURYQiYDล‘


DeямБnit├нvny krok na ceste k nulovej ├║razovosti prostredn├нctvom nov├йho projektu bezpe─Нnosti

Jedna spolo─Нnos┼е, jedna bezpe─Нnos┼е

D

─╝DDSUtODEROXYHGHQ├мQRY├мSURMHNWEH]SH─АQRVWL-HGQD EH]SH─АQRV┼С7iWRLQLFLDWtYDNWRUiY]QLNODSULDPR]SRGQHWX JHQHUiOQHKRULDGLWH─┤DFulvia ContihoVDW├мNDFHOHM6NXSLQ\ 3ULVSLHYDNY\EXGRYDQLX-HGQHMVSROR─АQRVWL(QHOX EXG~FQRVWLLYREODVWLEH]SH─АQRVWL├Е3URMHNW-HGQDEH]SH─АQRV┼С]DSiMD QiVY├еHWN├мFKSR─АQ~FPQRXDPDQD├зPHQWRPSRY├еHWN├мFKNROHJRYY 6NXSLQHDQH]DE~GDDQLQDGRGiYDWH─┤RY┬┤SRYHGDOJHQHUiOQ\ULDGLWH─┤ SURVWUHGQtFWYRPYLGHR]i]QDPXSR─АDVRWYRUHQLDG─╝D├Е,GHRSURMHNW ]DPHUDQ├мQDSRGSRUXQi├еKR~VLOLDVWD┼СVDSRGQLNRP─АtVORMHGHQYR VYHWHDWRLYREODVWLEH]SH─АQRVWL┬┤ &LH─┤RPSURMHNWXMH]MHGQRWL┼СSURFHV\MD]\N\DQiVWURMHY├еHWN├мFK NUDMtQNGHS{VREtPHDXSODWQL┼СVSROR─АQ~VWUDWpJLXSULVS{VREHQ~ PLHVWQ\PSRGPLHQNDPDE\VPHSRNUD─АRYDOLYQHSUHWU├зLWRP ]OHS├еRYDQt├еWDQGDUGRYYREODVWL]GUDYLDDEH]SH─АQRVWLYFHORPVYHWH (QHOX=DVHERXX├зPiPHGOK~FHVWX9SULHEHKXSRVOHGQ├мFKWURFK URNRYVPHY─НDNDSURMHNWX'HYl┼СERGRYEH]SH─АQRVWLNWRU├мWHUD]NUi─АD SRVWRSiFKPRGHOX┬┤┬╡GRVLDKOL]PHQXNXOW~U\YQD├еRPSRGQLNX 9├мVOHGN\V~KPDWDWH─┤QpY├мYRM~UD]RYRVWLRGURNDGRGQHV QHSUHWU├зLWHNOHVDOD~GDMH]DY├еHWN\~WYDU\6NXSLQ\VDY├м]QDPQRX PLHURX]OHS├еXM~=DWLD─┤VPHY├еDNQHGRVSHOLNY\W├м─АHQpPXFLH─┤X┬▓ QXORYHM~UD]RYRVWL9─НDO├еHMHWDSHVPHSUH├еOLRGSURMHNWRYHMNSURFHVQHM ORJLNHDLGHQWL├АNRYDOLQRYpREODVWL]OHS├еHQLDYUiPFL'HYLDWLFKERGRY

%H]SH─АQRV┼С

EH]SH─АQRVWL7RWRY├еHWNRVDNRQDOR]D├еLHVWLPLSUDFRYQ├мPLVWROPLQD ]iNODGHQRYpKRSUtVWXSX├Е┬╡NWRU├мXPR├зQtXSHYQL┼СGRVLDKQXWpFLHOHD ]OHS├еL┼С├еWDQGDUG\YFHOHM6NXSLQH

ZAOSTREN├Й NA VODCOVSTVO A POSTUPY 3URMHNW-HGQDEH]SH─АQRV┼СEROQHY\KQXWQ├мSUHUHDOL]iFLXSOiQX NRQNUpWQ\FK─АLQQRVWtY~P\VOH~VSH├еQHDEVROYRYD┼СSRVOHGQ├мWHQ QDMQiUR─АQHM├еtNURNFHVWXQXORYHM~UD]RYRVWLYUiPFLGYRFKPDNUR WpP┬▓YRGFRYVWYRDSRVWXS\3URJUDPSRVLOQHQLDYRGFRYVWYDMH YHQRYDQ├мPDQD├зpURPQDFHVWH]DXYHGRPHQtPVLYODVWQHM~ORK\├ЕOtGUD YREODVWLEH]SH─АQRVWL┬┤VFLH─┤RPSUHNOHQ~┼СY]GLDOHQRV┼СPHG]LP\VOHQtP DEH]SH─АQ├мPNRQDQtP1D~YRGSURJUDPXVDXVNXWR─АQLOZRUNVKRS ]D~─АDVWLJHQHUiOQHKRULDGLWH─┤DDY├мNRQQ├мFKYLFHSUH]LGHQWRY-HKR SRNUD─АRYDQtPEXGH]D├еNROHQLHFHOpKRPDQD├зPHQWX(QHOX2EODV┼С SRVWXSRYMHQDRSDNDGUHVRYDQiNROHJRP](QHOXDGRGiYDWH─┤RP .H─Н├зHYl─А├еLQDSUDFRYQ├мFK~UD]RYMH]DSUt─АLQHQiQHVSUiYQ\PL SRVWXSPLSURJUDPVDV~VWUHGtQDSRVWXS\UL]LNRYpSURVWUHGQtFWYRP SUtVWXSX]DOR├зHQpKRQDSUHY]DWtMHGQRWQHMPHWRGLN\QD~URYQL6NXSLQ\ SULLPSOHPHQWiFLLSR]RURYDQt7~WRPHWRGLNXX├з~VSH├еQHXSODW─╝XMH (QHO*UHHQ3RZHU├Е&KFHPHDE\VDND├зG├м─АORYHNY(QHOLFtWLORVREQH ]RGSRYHGQ├м]DQD├еHY├мVOHGN\YREODVWLEH]SH─АQRVWLYRY├еHWN├мFK VLWXiFLiFKDQDND├зGRPVWXSQL&KFHPHDE\E\VDMHKR]RGSRYHGQRV┼С SRWRPSUHMDYLODYND├зGRGHQQ├мFKNRQNUpWQ\FK─АLQQRVWLDFKYRIRUPH VSUiYQ\FKSRVWXSRYNWRUpSR]DYHGHQtPDQD├зpUPLVSUiYFDPL]GURMRY DYODVWQ├мPLNROHJDPLRGSR]RUXM~DSUHYH]P~MHGQRWOLYFL┬┤XYLHGRO ULDGLWH─┤~VHNX─┤XGVN├мFK]GURMRYDRUJDQL]iFLH0DVVLPR&LRI├А

BUD├ЪCE KROKY ├Е3URMHNW-HGQDEH]SH─АQRV┼СSUHGVWDYXMHSUHSRGQLNUR]KRGXM~FX VWUDWpJLXYXSHY─╝RYDQtSR]QDWNRY]KURPD├зGHQ├мFKSR─АDVWURFKURNRY QHSUHWU├зLWpKR]OHS├еRYDQLDRGXYHGHQLDSURMHNWX'HYl┼СERGRYEH]SH─АQRVWL DYMHGQRWQRP├еtUHQtGRVLDKQXW├мFKV─┤XEQ├мFKY├мVOHGNRYYUiPFLFHOHM 6NXSLQ\┬┤SRYHGDOD$OGD3DROD%DOGLULDGLWH─┤ND~WYDUXRFKUDQ\ ]GUDYLDDEH]SH─АQRVWLVSROR─АQRVWL(QHO3URJUDPYREODVWLEH]SH─АQRVWL EXGHLPSOHPHQWRYDQ├мSURVWUHGQtFWYRPV\VWHPDWLFNpKRVOHGRYDQLD SRVWXSRY1DLFK]iNODGHEXG~Y\W├м─АHQpRSDWUHQLD]DPHUDQpQD ]OHS├еHQLH├Е3UtSUDYQiIi]DX├зERODXNRQ─АHQi-HGQ├мP]QDMY├м]QDPQHM├еtFK NURNRYERORXU─АL┼СD]D├еNROL┼СSUY├мFKNROHJRY┬▓├ЕQDYLJiWRURY┬┤ QHRGP\VOLWH─┤Q├мFKSUH~VSHFKQD├еHMFHVW\┬┤XYLHGODQD]iYHU%DOGL&LH─┤RP SR]RURYDQtMHSRVLOQL┼СVSUiYQHSRVWXS\DQDSUDYL┼СSRVWXS\UL]LNRYp,ED WDNWRY\EXGXMHPHVWiOHVLOQHM├еLXNXOW~UXEH]SH─АQRVWL 15 (QHO6SROR─АQH Apr├нl 2012


(GLWRULiO

Francesco Starace Riaditeฤพ รบseku obnoviteฤพnรฝch zdrojov energie a generรกlny riaditeฤพ spoloฤnosti Enel Green Power

A ฤo bude teraz?

P

RGOKRPฤ€DNDQtQiURฤ€QรฌFKURNRYDQLDFKDVLOQRPWODNX YOiG\7DOLDQVNDDรคSDQLHOVNDQHGiYQRGHร€QRYDOLQRYรฌ UHJXODฤ€QรฌUiPHFSUHHQHUJLX]REQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRY 7DOLDQVNRDWDNLVWRDMรคSDQLHOVNRVDRFLWOLYRYiรงQ\FK ร€QDQฤ€QรฌFKDHNRQRPLFNรฌFKSUREOpPRFKDPDM~SUHGVHERXYHฤดPL QiURฤ€Q~~ORKXGRGUรงDล‘HXUySVNHGRKRG\R]GUDYLล‘YHUHMQpGOK\DRรงLYLล‘ KRVSRGiUVWYR9RERFKรฅWiWRFKVWDJQXMHGRS\WSRHOHNWULFNHMHQHUJLLDMH ]UHWHฤดQรฌQDGE\WRNSRQXN\QDVWUDQHYรฌURE\/RJLNDQDULDฤXMHDE\VD VNURPQp]GURMHSRXรงLOLYSULRULWQรฌFKRGYHWYLDFKHNRQRPLN\DDE\VD SR]RUQRVล‘YHQRYDOD]RWDYHQLXKRVSRGiUVWYDREQRYLOLVDDSURMHNWRYDOL NDSDFLW\SUHEXG~FXYรฌUREX9MHGQRWOLYรฌFKURNRFKPDOLREQRYLWHฤดQp ]GURMHHQHUJLHYรคSDQLHOVNXDY7DOLDQVNXYHฤดPLY\VRN~PLHUXUDVWX GRNRQFDYQDรฅHMNUDMLQHVDYรฌVWDYEDEOtรงLODNFLHฤดRPVWDQRYHQรฌPSRGฤดD HXUySVN\FKGRK{GSUHURN6Y\VRNRXSUDYGHSRGREQRVล‘RXVD SRGDUtGRVLDKQXล‘FLHOHYREODVWLYรฌURE\]REQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRYEH] WRKRDE\VPHVDREUiWLOLRSRPRFLPSRUWRYDQรฌFK]GURMRY 7iWRGREUiVSUiYD SULMDWรฌ]iYl]RNNWRUรฌPXVtPHUHรฅSHNWRYDล‘SRGฤดD SURJUDPX GiYDYOiGHPRรงQRVล‘VYlฤ€รฅtPSRNRMRPVOHGRYDล‘RWi]NX ฤDOรฅLHKRUDVWX2SDWUHQLDSULMDWpY7DOLDQVNXDWDNLVWRDMYรคSDQLHOVNX YU{]QHMPLHUH]QtรงLOLSRGSRUX]NWRUHMSURร€WRYDOUDVWMHGQRWOLYรฌFK REQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRY 9OiG\KRYRULOLRSRWUHEHRSWLPDOL]iFLHFHQQรฌFK]GURMRYDSRXNi]DOL QDY\รฅรฅLXNRQNXUHQFLHVFKRSQRVล‘REQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRY]D]QDPHQDQ~ YSRVOHGQรฌFKURNRFKYSRURYQDQtVY\VRNRXPLHURXLQRYiFLHDWHUD] XรงJOREiOQ\PLUR]PHUPLWRKWRRGYHWYLD7LHWRGYDDUJXPHQW\V~Y SRGVWDWHSUDYGLYp 5R]PHU\RGYHWYLDREQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRYV~REURYVNpOHQYURNX YSULHP\VOHVDEXGRYDOLLQYHVWtFLHURYQDM~FHVDPOGHXUSR SUYรฌNUiWSUHGEHKOLRGYHWYLHOX[XVQpKRWRYDUXQDFHORVYHWRYHM~URYQL 7HQWRUDVWVDWรฌNDOU{]Q\FKรฅWiWRYU{]Q\FKWHFKQROyJLtDVWiOHฤ€DVWHMรฅLH VDRSLHUDRQt]NXDOHERรงLDGQXSRGSRUX9URNXYรฌGDYN\YREODVWL YรฌVNXPXDYรฌYRMDQDFHORVYHWRYHM~URYQLGRVLDKOLPOGHXUDWR VSULKOLDGQXWtPQDVWiOHYlฤ€รฅtSULHVWRUSUHWHFKQRORJLFN~LQRYiFLX 2NUHPNODVLFNHMYรฌURE\HOHNWULQ\]RKUiYDPQRKRฤDOรฅtFKRGYHWYt~ORKX 9\EUDWp](QHO,QVLHPH 0HVDฤ€QtNVNXSLQ\(QHOURฤ€QtNฤ€tVOR SULSUDYXMH'LUH]LRQH &RPXQLFD]LRQH(QHO 5HJLVWUiFLDQD5tPVNRP V~GHรฟ] 

16 (QHO6SRORฤ€QH Aprรญl 2012

=RGSRYHGQรฌYHG~FL *LDQOXFD&RPLQ 9\GDYDWHฤด (QHO6SD9LDOH5HJLQD0DUJKHULWD 5RPD 5HDOL]iFLDY\GDQLD %UDQG3RUWDO ZZZEUDQGSRUWDOLW

LQYHVWRURYQDWRPWRSROLRGRGYHWYLDSRORYRGLฤ€RYDรงSRVSRWUHEQ~ HOHNWURQLNXDQHGiYQRYVWXSFKHPLFNpKRRGYHWYLDDRGYHWYLDWODฤ€H $SUHWRV~DUJXPHQW\YOiGRSRGVWDWQHQp$OHฤ€RVDVWDQHWHUD]" $NRP{รงHPHSUHรงLล‘YQiKOHPHQHMSULD]QLYRPSURVWUHGtVY\รฅรฅRX NRQNXUHQFLRX"(QHO*UHHQ3RZHUMHG{OHรงLWรฌSUHYiG]NRYDWHฤดฤ€LXรงY 7DOLDQVNXDOHERYรคSDQLHOVNXNGHVDQDFKiG]DVNXSLQD(QHOXรงRG SUYpKRPRPHQWXDNYL]tFLHVSRORฤ€QRVWL(QGHVD7LHWRRWi]N\VL]Dฤ€DO NOiVล‘RGRGฤผDVYRMKR]URGXDVOHGXMHDNRVDYRERFKรฅWiWRFKUรฌFKOR ]PHQรฅXMHSULHVWRUUDVWXร…]DDN~NRฤดYHNFHQXยต$]WRKWRG{YRGX RG]Dฤ€LDWNXSUDFRYDOYWURFKREODVWLDFK3UHGRYรฅHWNรฌPYรฌUD]QH ]YรฌรฅLOVQDKXSUHQLNQ~ล‘QDQRYpWUK\NGHUDVWGRS\WXSRHOHNWULQH VDVSiMDVKRMQRVล‘RXQHREY\NOรฌFKSUtURGQรฌFK]GURMRYDNGHSULHVWRU DGHPRJUDร€FNรฌUDVW]DEH]SHฤ€XMHGREUpPRรงQRVWLWYRUE\KRGQRW\ SUHWรฌFKNWRUtPDM~]QDORVWLRU{]Q\FKWHFKQROyJLiFKDQHERMDVD NRQIURQWiFLHVLQรฌPLNUDMLQDPLMD]\NRPSUHGSLVPL 3RWRPV~VWUHGLOUDVWY7DOLDQVNXDYรคSDQLHOVNXQDQDMOHSรฅLHSURMHNW\ WDNDE\EROVFKRSQรฌSUHรงLล‘DMYGUVQHMรฅHMNOtPH]tVNDO]Y\EUDQรฌFK SURMHNWRYYรฅHWRNSRWHQFLiO]QtรงHQLDQiNODGRYNWRUpYHฤดNรฌSRGQLNP{รงH XSODWQLล‘ 1DNRQLHFY\WYRULOQRY~RUJDQL]Dฤ€Q~รฅWUXNW~UX]DPHUDQ~QD YHฤดPLSR]RUQ~RFKUDQXฤ€LQQRVWtY\NRQiYDQรฌFKQDFHORPVYHWHY REODVWLDSOLNRYDQHMLQRYiFLHREQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRY7LHWRWULVPHU\ QDฤDOHMSRGSRUXMHSROLWLNDULDGHQLDGOKXVFKRSQiRSWLPiOQHSRXรงtYDล‘ SUtOHรงLWRVWLร€QDQFRYDQLDNWRUiYHฤดPLSR]RUQHKRGQRWtร€QDQฤ€QpWRN\SUL Y\XรงLWtHIHNWXร€QDQฤ€QHMSiN\ $NMHNUt]DREฤ€DVSRWUHEQiDE\XYRฤดQLODPLHVWRG{NODGQHM WUDQVIRUPiFLLNUt]DDNRXSUHFKiG]D7DOLDQVNRDรคSDQLHOVNRVDP{รงH XNi]Dล‘DNRSURVSHรฅQiSUHRGYHWYLHREQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRYYWรฌFKWR NUDMLQiFK$NEXGHYHGLHล‘Y\MVล‘]ฤ€LVWRQiURGQHMGLPHQ]LHDEXGHYHGLHล‘ Y\XรงLล‘NRQNXUHQFLHVFKRSQRVล‘SRWUHEQ~QDSUHรงLWLHฤ€RMHPRWtYSUHQRYp ]GURMHWYRUE\KRGQ{WDSRNUDฤ€RYDQLHUDVWXVR]LVNRPรฟRYรฅHWNRP\ Y(QHO*UHHQ3RZHUVUR]KRGQRVล‘RXQDGรฅHQtPDY]UXรฅHQtPUREtPH DE\VPHSULVSHOLSULHP\VHOQpPXUR]YRMXWRKWRRGYHWYLDNDPSDWUtPH 8YLGtPHฤ€RVDVWDQHรฟRVLRWRPP\VOtWH" 3UHNODG\ ร”WYDUSUHNODGRYDWOPRฤ€HQLD 6ORYHQVNรฌFKHOHNWUiUQtDV 7ODฤ€LDUHฤผ &HQWUR6WDPS(IIHFWLYLW\VUR +H\GXNRYD %UDWLVODYD Slovensko

Adresy HQHOLQVLHPH#HQHOLW (QHO,QVLHPH'LUH]LRQH&RPXQLFD]LRQH(QHO (QHO,QVLHPHP{รงHWHNRQ]XOWRYDล‘ DMRQOLQHQDSRGQLNRYRPLQWUDQHWH YVHNFLLฦ”1RL(QHOฦ•


+m

Â?ČąÂ&#x2122;Â&#x2DC;Â&#x153;Â&#x2022;Â&#x17D;Â?Â&#x2014;¡Â&#x2018;Â&#x2DC;ČąÂ&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x201D;Â&#x17E;Â&#x2013;Â&#x17E; Zmenila sa kultĂşra bezpeÄ?nosti vo ďŹ rme? AkĂ˝ postoj majĂş zamestnanci

ďŹ rmy v tejto oblasti? Odpovede

89 % na klasike a riaditeÄžstve a 73 % v jadrovĂ˝ch elektrĂĄrĹ&#x2C6;ach. Zamestnanci sa vyjadrovali k desiatkam vĂ˝rokov rozdelenĂ˝ch do oblastĂ­, ktorĂŠ sa dotĂ˝kali problematiky osobnej zodpovednosti za bezpeÄ?nosĹĽ, prĂ­kladu a podpory vedĂşcich pracovnĂ­kov, rozvĂ­jania kritickĂŠho postoja atÄ?.

na podobnĂŠ otĂĄzky sme zisĹĽovali

Prieskum nĂĄs Ä?akĂĄ na zaÄ?iatku leta

ku kultĂşre bezpeÄ?nosti a ako vnĂ­majĂş hodnoty a sprĂĄvanie sa

pred dvoma rokmi vo veÄžkom prieskume. Jeho obdobu si zopakujeme znova v tomto roku. PripomeĹ&#x2C6;me si vĂ˝sledky poslednĂŠho prieskumu a spoloÄ?ne sa pozrime, Ä?i viedli k zlepĹĄeniu.

P

ÂŤ 2SDWUHQLDNWRUp Y]LĂĽOL]YĂŹVOHGNRYEROL QiVOHGQH]DSUDFRYDQp GRSUHELHKDM~FHKR 3URMHNWXSUHGRVLDKQXWLH H[FHOHQWQHMYĂŹNRQQRVWLÂť

ri kultĂşre bezpeÄ?nosti ide najmä o hodnoty a sprĂĄvanie sa organizĂĄcie, ktorĂŠ prijĂ­majĂş a presadzujĂş jej zamestnanci, priÄ?om prioritou sĂş otĂĄzky bezpeÄ?nosti. Tento pojem bol po prvĂ˝krĂĄt deďŹ novanĂ˝ v INSAG 3 (sprĂĄva medzinĂĄrodnej poradnej skupiny pre jadrovĂş bezpeÄ?nosĹĽ) z roku 1988. Ă&#x161;roveĹ&#x2C6; kultĂşry bezpeÄ?nosti sa prejavuje kritickĂ˝m postojom, presnĂ˝m a opatrnĂ˝m prĂ­stupom, komunikĂĄciou, angaĹžovanosĹĽou, zodpovednosĹĽou a zameranĂ­m sa na dokonalosĹĽ. KultĂşru bezpeÄ?nosti teda nemoĹžno priamo meraĹĽ, ale moĹžno rĂ´znymi nĂĄstrojmi hodnotiĹĽ, akĂĄ je jej ĂşroveĹ&#x2C6;. DotaznĂ­kovĂ˝m prieskumom zĂ­skavame obraz o tom, ako stav kultĂşry bezpeÄ?nosti vnĂ­majĂş zamestnanci. V roku 2010 sa v dvoch etapĂĄch uskutoÄ?nil poslednĂ˝ prieskum kultĂşry bezpeÄ?nosti.

VysokĂĄ ĂşÄ?asĹĽ v minulom roÄ?nĂ­ku PrvĂĄ etapa prebiehala v jadrovĂ˝ch elektrĂĄrĹ&#x2C6;ach od 15. jĂşna do 2. jĂşla 2010. Druhej etapy sa zĂşÄ?astnili zamestnanci klasickĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ a riaditeÄžstva v termĂ­ne od 20. septembra do 8. oktĂłbra 2010. TĂĄto druhĂĄ etapa bola realizovanĂĄ v rĂĄmci celoploĹĄnĂŠho prieskumu â&#x20AC;&#x17E;Safety Culture Surveyâ&#x20AC;&#x153; MedzinĂĄrodnej divĂ­zie Enel. Ă&#x161;Ä?asĹĽ zamestnancov SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ bola

Opatrenia, ktorĂŠ vziĹĄli z vĂ˝sledkov (prezentovanĂŠ boli koncom roka 2010), boli nĂĄsledne zapracovanĂŠ do vtedy prebiehajĂşceho Projektu pre dosiahnutie excelentnej vĂ˝konnosti. KonkrĂŠtne ide najmä o tieto nĂĄstroje zlepĹĄovania kultĂşry bezpeÄ?nosti a zvyĹĄovania Äžudskej spoÄžahlivosti: spravodlivĂŠ posudzovanie ÄžudskĂŠho Ä?initeÄža, oceĹ&#x2C6;ovanie zamestnancov za bezpeÄ?nĂŠ sprĂĄvanie, dĂ´vernĂŠ nahlasovanie problĂŠmov a obĂĄv, zavedenie BezpeÄ?nostnĂŠho posolstva týŞdĹ&#x2C6;a, preĹĄkolovanie zamestnancov â&#x20AC;&#x201C; pozorovanie a kouÄ?ing pri prĂĄci vedĂşcimi a zlepĹĄenĂŠ hodnotenia Ăşrovne kultĂşry bezpeÄ?nosti. Aby sme sa dozvedeli, akĂ˝ ĂşÄ?inok majĂş tieto zlepĹĄenia a Ä?i priniesli pozitĂ­vnu zmenu vo vnĂ­manĂ­ bezpeÄ?nosti a postojoch zamestnancov, prieskum zrealizujeme znova. NezĂĄvislĂŠ hodnotenie Ăşrovne kultĂşry bezpeÄ?nosti bude po prvĂ˝krĂĄt spoloÄ?nĂŠ pre vĹĄetky lokality â&#x20AC;&#x201C; jadrovĂŠ i klasickĂŠ elektrĂĄrne, aj pre riaditeÄžstvo. Prieskum, ako jeho prvĂ˝ krok, sa uskutoÄ?nĂ­ v termĂ­ne od 18. 6. do 13. 7. Bude pozostĂĄvaĹĽ zo 73 vĂ˝rokov, pouĹžitĂ˝ch uĹž pred dvomi rokmi na jadre, s miernymi Ăşpravami na klasike. -rOsem princĂ­pov kultĂşry bezpeÄ?nosti podÄža WANO (svetovĂĄ organizĂĄcia prevĂĄdzkovateÄžov jadrovĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­): > KaĹždĂ˝ je osobne zodpovednĂ˝ za bezpeÄ?nosĹĽ > VedĂşci pracovnĂ­ci idĂş prĂ­kladom v angaĹžovanosti za bezpeÄ?nosĹĽ > DĂ´vera prenikĂĄ celou organizĂĄciou > Rozhodovanie zohÄžadĹ&#x2C6;uje prioritu bezpeÄ?nosti > JadrovĂĄ technolĂłgia je povaĹžovanĂĄ za zvlĂĄĹĄtnu a jedineÄ?nĂş > Je uplatĹ&#x2C6;ovanĂ˝ kritickĂ˝ (spochybĹ&#x2C6;ujĂşci) postoj > OrganizĂĄcia uplatĹ&#x2C6;uje zĂĄsadu kolektĂ­vneho uÄ?enia > BezpeÄ?nosĹĽ je neustĂĄle preskĂşmavanĂĄ 15 | slovenskĂĄenergetika


§õȱ–’—ø Zhruba toľko trvá v elektrárni Nováky odváženie vlakovej súpravy

Hnedé uhlie je privážané do Elektrární Nováky (ENO) výlučne železničnou dopravou. Ročne to predstavuje okolo 45 000 vozňov. Okrem uhlia sa transportujú v železničných vagónoch aj vápenec, chemické látky alebo ťažký vykurovací olej. Vozne treba odvážiť pred aj po vykládke, čo umožňujú moderné koľajové váhy.

P

ri tovare privážanom do závodu je dôležité overiť jeho skutočné množstvo. Ročne je do železničnej vlečky dopravených približne 45 000 železničných vozňov. Prichádzajú v ucelených vlakových súpravách nepretržite počas pracovných dní aj víkendov. Vzhľadom na pomerne komplikované manipulácie so súpravami je možností na overovanie hmotnosti veľmi málo. Súpravy sa musia deliť, dopraviť na vykladacie miesta, ktorými sú tri hlbinné zásobníky uhlia a stáčacie objekty pre ostatné tovarové zásielky, vykladať podľa druhu uhlia pre selektívne zásobovanie jednotlivých výrobných blokov a následne spájať do ucelených súprav. Najmä v zimnom období, keď treba rozmrazovať veľké množstvo uhlia v dvoch rozmrazovacích tuneloch (aby sa dalo vôbec vykladať zo železničných vozňov), sú manipulácie s vozňami vo vlečke náročné z logistických dôvodov aj pre umiestnenie uvedených tunelov mimo hlavných dopravných trás uhlia. Nájsť časový priestor na overovanie hmotnosti plných, ale aj prázdnych vozňov po vykládke (overenie efektívnosti vykladania, ale aj dodržanie železničných prepravných predpisov), bolo pre elektráreň Nováky výzvou.

Vozne sa kedysi rozpájali a vážili samostatne V minulosti sa vážilo veľmi malé percento dovážaných tovarových zásielok (3 %) a to náhodným spôsobom. Váženie na vtedy 16 | slovenskáenergetika

používaných statických koľajových váhach trvalo neúmerne dlhý čas. Jednotlivé vozne sa museli rozpájať a každý bol samostatne dotiahnutý lokomotívou. Na váhach umiestnených na vzdialených miestach koľajiska vlečky museli byť fyzicky prítomní po celý čas nielen pracovníci dopravy, ale aj vážiaci personál.

Dynamické váhy odvážia takmer všetok tovar Inštaláciou dynamických koľajových váh na dvoch vstupoch do vlečky závodu sa dosiahlo radikálne zvýšenie efektívnosti logistických procesov. V súčasnosti sa prevažuje takmer 100 % došlých tovarových zásielok, ako aj prázdnych vozňov po vyložení. Neváži sa len v čase plánovaných resp. neplánovaných výluk niektorej z koľajových váh alebo príslušnej koľaje, alebo v mimoriadne vypätých prevádzkových stavoch na vykládke tovarov.

Váženie prebieha plnoautomaticky Na vstupe do železničnej vlečky zo strany od Hornonitrianskych baní je umiestnená koľajová váha. Vozne sa na nej prevažujú v plnoautomatizovanom režime bez prítomnosti ľudského personálu. Je to možné nielen vďaka výrobcovi váhy, ale aj dodávateľovi uhlia, ktorý využíva jednotné vozne v nemennom počte. Oproti bežným dynamickým koľajovým váham je na nej nainštalovaný snímač, ktorý skenuje na vozni zariadenie nazývané transpondér, identifikujúce konkrétny


KLASIKA Vynovené potrubie k odkalisku Približne dvojkilometrový úsek potrubia v blízkosti dočasného odkaliska pri závode Elektrárne Nováky prešiel rekonštrukciou. Vplyvom teplotných rozdielov dochádzalo prirodzene k rozpínaniu alebo sťahovaniu potrubia, čo spôsobovalo jeho ohýbanie a pokrivenie. Zabránilo sa tomu nainštalovaním dodatočných nových kompenzátorov.

« 5RĀQHMHGRçHOH]QLĀQHM YOHĀN\GRSUDYHQìFK SULEOLçQH çHOH]QLĀQìFKYR]ļRY»

vagón. V transpondéri sú uvedené všetky relevantné údaje potrebné pre váženie a vyhodnotenie – typ vozňa, počet jeho náprav, číslo a vlastná váha vozňa (tara). Samotné váženie prebieha na vyhodnocovacom zariadení s ovládaním na vzdialenom pracovisku. Váženie jednej súpravy so 14 vozňami bez ostatných logistických náležitostí trvá asi 5 minút. Touto váhou sa prevažuje približne 70 – 75 % tovarov prichádzajúcich do elektrárne Nováky.

Vážia sa aj kvapaliny Zo strany celoštátnych tratí v správe Železníc SR na vstupe do železničnej vlečky je umiestnená dvojmostová koľajová váha s odlišnou konštrukciou. Je schopná prevažovať aj kvapalné látky v železničných vozňoch. Nemá však vybavenie na rozpoznávanie vozňov, lebo tu sa prevažujú rôzne vozne z voľného obehu železníc, na ktorých z objektívnych príčin nemôžu byť umiestnené transpondéry. Všetky údaje potrebné k váženiu vkladá do riadiaceho počítača obsluha na vzdialenom pracovisku. Údaje obsluha získa vizuálne pri vykonávaní prehliadky vozňov, ktorá je súčasťou preberania vlakovej zásielky prichádzajúcej do závodu od iného dopravcu. Získavanie a vkladanie údajov do systému si vyžaduje približne 30 – 40 minút, samotné váženie vlakovej súpravy s 20 vozňamitrvá zhruba 5 minút. -vs-

Hydrozmes (zmes popola a vody) sa dopravuje potrubím až na definitívne odkalisko v blízkosti obce Chalmová vo vzdialenosti približne 5 kilometrov od závodu Elektrárne Nováky. Potrubie pozostáva z troch vetiev – rúr s priemerom 50 centimetrov, z ktorých sú v činnosti väčšinou dve a jedna je v zálohe. Pôvodne sa na všetkých troch vetvách nachádzalo celkovo 13 kusov kompenzátorov, po tom, ako sme do každej vetvy vmontovali ďalších dvanásť, na úseku medzi dočasným odkaliskom až po prečerpávaciu stanicu vratnej vody pracuje celkovo 36 kompenzátorov. Toto zariadenie slúži na vykompenzovanie zmien v dĺžke potrubia, ktoré vznikajú kvôli teplotným výkyvom v lete a v zime. Vzdialenosť medzi jednotlivými kompenzátormi, z ktorých každý je ukotvený na betónovom základe, je zhruba 150 metrov. Pôvodné kompenzátory sme rozobrali, zbavili hrdze a nánosov, ponatierali, vybavili novým tesnením a opäť namontovali. Po montáži boli vo všetkých troch vetvách vykonané tlakové skúšky. -r-

17 | slovenskáenergetika
˜”•ŽœȱŸ˜¢ȱŸȱ˜–Šñ’ Vyprázdneniu nádrže sa zabránilo znížením odtoku

Domaša je viacúčelová vodná stavba na rieke Ondava, ktorá sa využíva na:

> akumuláciu vody pri väčších prietokoch > > > > >

Vodná stavba Domaša na rieke Ondava sa využíva najmä na akumuláciu vody pri väčších

a dotovanie toku pod nádržou v suchých obdobiach, výrobu elektrickej energie v podpriehradovej elektrárni, odoberanie vody z toku pod nádržou na závlahy, sploštenie povodňovej vlny, chov rýb, rekreačné účely.

P

riemerný prítok do nádrže v roku 2011 bol na úrovni 4,29 metrov kubických za sekundu, v porovnaní s dlhodobým priemerom 7,7 m3/s ide o obrovský pokles. Dotovanie toku Ondavy pod nádržou (podľa manipulačného poriadku vo výške 4,9 m3/s) priaznivo ovplyvnilo hlavne kvalitu vody v Ondave počas suchého jesenného obdobia, ale na druhej strane sa to negatívne prejavilo na vodohospodárskej bilancii nádrže. Hladina vody poklesla v decembri o 11 metrov pod maximálnu prevádzkovú hladinu a objem vody sa znížil o viac ako 107 miliónov metrov kubických.

prietokoch a dotovanie toku pod nádržou v suchých obdobiach. Priemerný prítok do nádrže v roku 2011 bol ale hlboko pod dlhodobým

Hrozilo vyprázdnenie nádrže priemerom a hrozilo až vyprázdnenie

Pokles hladiny mal negatívny vplyv na prevádzku strojov vo Vodnej elektrárni Domaša. Prejavilo sa to znížením ich výkonu, ale aj zhoršením prevádzkových podmienok (vyššie chvenie, kavitácia a. i.). Keďže dlhodobé predpovede počasia avizovali pretrvávanie suchého obdobia aj v zimných mesiacoch hrozilo, že nádrž sa vyprázdni do 15. marca 2012 až na úroveň minimálnej prevádzkovej hladiny. Znamenalo by to zníženie odtoku z nádrže na úroveň prítokov, teda na 1 m3/s. Tento odtok by mal výrazne negatívny vplyv na kvalitu vody v Ondave, na hladiny spodnej vody v okolí rieky, ako aj na prevádzku priemyselných odberateľov vody.

nádrže. Preto sa pristúpilo k mimoriadnej manipulácii s hladinou a odtok z nádrže bol znížený.

Znížili odtok vody V snahe spomaliť pokles vody správca vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., požiadal Krajský úrad životného prostredia v Prešove o mimoriadnu manipuláciu na vodnej stavbe Domaša. Po prehodnotení kvality vody v Ondave pod nádržou sa ukázalo, že vzhľadom na pokles teploty vody možno pristúpiť k zníženiu trvalého odtoku z nádrže na úroveň 2,5 m3/s. Mimoriadna manipulácia so zníženým odtokom sa začala 20. decembra 2011. V mesiacoch január až marec 2012 sa pravidelne vyhodnocovali kvalitatívne údaje vody pod nádržou, ako aj prínos zníženého odtoku pre vodohospodársku bilanciu nádrže. Môžeme povedať, že vďaka tomu sa spomalil pokles objemu nádrže do konca marca o viac ako 20 miliónov metrov kubických. Napriek tomu hladina nádrže klesla kvôli nízkym prítokom až na kótu 150,52 m n. m., čo predstavovalo deficit vody v nádrži o 114,5 miliónov m3.

Štvrtina objemu v nádrži Hladina vody v nádrži Domaša 2012

2011

163,00

Nádrž bola vyprázdnená na 25 % maximálneho objemu. Situácia sa začala zlepšovať až s marcovým oteplením a zvýšením prítokov z topiaceho sa snehu. V nádrži sa podarilo zachytiť viac ako 52 miliónov m3 vody a k 29. marcu sa naplnenie zvýšilo na 52 % objemu. Hladina stúpla na kótu 156,19 m n. m. (9,99 metra nad minimálnou prevádzkovou hladinou a 5,81 metra pod maximálnou prevádzkovou hladinou).

161,00 159,00 157,00 155,00 153,00 151,00 Max. prevádzková hladina Hladina VE Domaša 2011 – 2012

149,00 147,00

18 | slovenskáenergetika

ríl Ap

r

ec

ar M

br Fe

Ja

nu

r

ár

r be

m be

m

ve

ce De

No

r

ób er

be

kt

em pt

O

l

st Se

gu Au

n Jú

áj

ríl

M

ec ar M

Ap

ár ru

nu Ja

Fe b

ár

145,00

Napriek týmto opatreniam pri pokračujúcom suchom počasí a pri zachovaní súčasných prietokov nedôjde k naplneniu nádrže na hodnoty blízke maximálnej prevádzkovej hladine. Avšak vytvoril sa priestor na zachovanie funkcií nádrže a kvality vody v dolnom toku Ondavy v nasledujúcom období. Znížený odtok vody sa prirodzene prejavil na výrobe Vodnej elektrárne Domaša. Na druhej strane sa zvýšením hladiny vody v nádrži vytvorili lepšie podmienky na prevádzku strojov. Ján Krišťák, Marek Oslovič
i™ŽŒ’¤•—¢ȱ˜‹›¤‹ŠŒÇȱœ›˜“ Pomáha s prácami počas generálnej opravy v Ružíne V prečerpávacej vodnej elektrárni Ružín (PVE) zamestnáva pracovníkov rekonštrukcia turbogenerátora TG2. Práce vykonávajú v betónovej šachte turbíny, kam museli najprv upevniť špeciálny obrábací stroj. Vlastnými silami ho zmontovali v strojovni a do šachty osadili žeriavom.

O

priebehu najrozsiahlejšej generálnej opravy v elektrárni Ružín sme informovali v januárovom čísle Slovenskej energetiky. Súčasťou sú i práce na turbogenerátore TG2, ktoré vykonávajú zamestnanci Podpory údržby závodu. Počas demontáže a montáže turboagregátu meraniami zistili, že budú potrebné niektoré úpravy navyše – napr. opracovanie prírub horného pomurového kruhu a dolného lopatkového kruhu, drážka pre „O“ krúžok na dotesnenie horného lopatkového kruhu a prečistenie drážok na prírube dolného lopatkového kruhu. Aby mohli tieto práce vykonať, bolo potrebné osadiť do šachty turbíny obrábací stroj.

Osádzanie si vyžadovalo presnosť Na kontrolnom dni v decembri 2011 sa rozoberali alternatívy, či uvedenú situáciu riešiť dodávateľsky. Zvýšilo by to náklady, no najmä, spôsobilo časové zdržanie. Prijali sme preto rozhodnutie, že práce vykonáme vlastnými silami so špeciálnym obrábacím strojom, ktorý máme v správe. Uvedený obrábací stroj nemal potrebné podpery na taký veľký priemer šachty

turbíny a po prvýkrát sa kotvil na betónovú šachtu (v ostatných elektrárňach je šachta kovová, v PVE Ružín je betónová). V spolupráci s útvarmi Elektro a SKR sme upravili najdlhšie podpery tak, aby boli použiteľné v komore TG2. Postavili sme lešenie, na betónové steny šachty pripevnili kovové platne a na ne ukotvili podpery obrábacieho stroja. Na urýchlenie kompletizácie obrábacieho stroja sa vykonala tzv. „predmontáž“ na podlahe strojovne a následne sa žeriavom osadil do šachty turbogenerátora. Celú akciu riadili naši šéfmontéri Milan Gardian a František Hrkeľ, ktorí museli mnohokrát riešiť náročné problémy bezpečnej montáže a presného osádzania. Po osadení sme pristúpili k opracovávaniu horného pomurového kruhu širokého alebo so šírkou cca 0,11 metra do predpokladanej hĺbky 1,5 až 2 milimetrov. Nasledovalo opracovávanie dolného lopatkového kruhu (šírka približne 0,7 metra a hrúbka úberu cca 1,5 až 2 mm) a k ďalším už spomínaným prácam. Všetky plánované činnosti sa nám podarilo ukončiť podľa harmonogramu. Ján Albert

« 2EUiEDFtVWURMQHPDO SRWUHEQpSRGSHU\QDWDNì YHĴNìSULHPHUåDFKW\ WXUEtQ\DSRSUYìNUiW VDNRWYLOQDEHWyQRY~ åDFKWX» Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín. 19 | slovenskáenergetika
Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x201C;ČąÂ&#x17E;Â&#x2018;Â&#x2022;Ă&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x;¡Â&#x2018;Â&#x2DC;ČąÂ&#x2122;Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x17E; na hlavnom budiÄ?i turbogenerĂĄtora TG1 vo Vodnej elektrĂĄrni HornĂĄ Streda Na hlavnom budiÄ?i turbogenerĂĄtora

P

Spolu s komutĂĄtorom zabezpeÄ?ujĂş

Ă´vodne boli na hlavnom budiÄ?i turbogenerĂĄtora TG1 vo Vodnej elektrĂĄrni HornĂĄ Streda aplikovanĂŠ uhlĂ­kovĂŠ kefy z materiĂĄlu s oznaÄ?enĂ­m RE60. PoÄ?as prevĂĄdzky zanĂĄĹĄali komutĂĄtor uhlĂ­kovĂ˝m prachom a vznikalo iskrenie. Aby sa tomu zamedzilo, uhlĂ­kovĂŠ kefy boli obrusovanĂŠ a ich poÄ?et znĂ­ĹženĂ˝ pre lepĹĄiu prĂşdovĂş hustotu a dosiahnutie optimĂĄlnej teploty. VĂ˝raznĂŠ zlepĹĄenie sa vĹĄak napriek tomu nepodarilo dosiahnuĹĽ. NedochĂĄdzalo sĂ­ce k ryhovaniu komutĂĄtora, ale komutĂĄtory bolo treba Ä?asto Ä?istiĹĽ. Pri dvoj strojovom usporiadanĂ­ Vodnej elektrĂĄrne HornĂĄ Streda to bolo moĹžnĂŠ maximĂĄlne jedenkrĂĄt mesaÄ?ne. Preto uhlĂ­kovĂŠ kefy nahradili novĂŠ, z materiĂĄlu E06C. V tomto prĂ­pade sa odstrĂĄnilo nadmernĂŠ zanĂĄĹĄanie uhlĂ­kovĂ˝m prachom, ale zĂĄroveĹ&#x2C6; sa po Ä?ase zistilo nadmernĂŠ ryhovanie komutĂĄtora.

napĂĄjanie vinutia rotora generĂĄtora

NaĹĄli optimĂĄlne rieĹĄenie

TG1 vo Vodnej elektrĂĄrni HornĂĄ Streda boli v rĂĄmci generĂĄlnej opravy vymenenĂŠ uhlĂ­kovĂŠ kefy.

jednosmerným prúdom cez jeho krúŞky.

Na zĂĄklade obhliadok, meranĂ­ a konzultĂĄciĂ­ s dodĂĄvateÄžom boli nakoniec zvolenĂŠ uhlĂ­kovĂŠ kefy z materiĂĄlu RE603. Vlastnosti mĂĄ identickĂŠ ako pĂ´vodnĂ˝ RE60, ale menej sa drobĂ­. Ide vlastne o Ăşpravu materiĂĄlu RE60 impregnĂĄciou. NovĂŠ uhlĂ­kovĂŠ kefy boli namontovanĂŠ na druhom a ĹĄtvrtom drĹžiaku (drĂĄhe) komutĂĄtora, celkovo 16 po obvode, resp. osem na jednu polaritu. MontĂĄĹž uhlĂ­kovĂ˝ch kief sa vykonĂĄvala zabrusovanĂ­m pri zastavenom rotore brĂşsnym papierom zrnitosti 200 aĹž 240 a nĂĄslednĂ˝m jemnĂ˝m dobrusovanĂ­m pemzou pri otĂĄÄ?kach. ZnĂ­Ĺženie poÄ?tu uhlĂ­kovĂ˝ch kief a vĂ˝mena materiĂĄlu zlepĹĄili funkÄ?nosĹĽ zbernĂŠho systĂŠmu. Poklesla praĹĄnosĹĽ, iskrenie, ryhovanie komutĂĄtora aj opotrebovanie lamiel. VĂ˝razne sa zlepĹĄila tvorba ďŹ lmu, teda prĂşdovĂĄ hustota, hoci eĹĄte nedosahuje optimĂĄlne hodnoty.

Nie vĹĄade platĂ­ rovnakĂ˝ postup V elektrĂĄrni navyĹĄe upravili otvory komutĂĄtora a pohyblivĂ˝ch Ä?astĂ­ sĂşstavy. Namontovali odnĂ­mateÄžnĂŠ kryty, aby sa obmedzilo vniknutie neÄ?istĂ´t z vonkajĹĄieho prostredia a zvýťila teplota v komutĂĄtore. Minimalizuje sa tak oder a vznik uhlĂ­kovĂŠho prachu, predĺŞi sa ĹživotnosĹĽ keďŹ ek a lamiel komutĂĄtora. TĂ˝mto opatrenĂ­m sa zĂĄroveĹ&#x2C6; eliminovala moĹžnosĹĽ Ăşrazu od rotujĂşcich Ä?astĂ­ sĂşstavy. Je zaujĂ­mavĂŠ, Ĺže na parametrovo rovnakom budiÄ?i generĂĄtora TG2 vo Vodnej elektrĂĄrni KostolnĂĄ je aplikĂĄcia (pĂ´vodne pouĹžitĂĄ na TG1 Vodnej elektrĂĄrne HornĂĄ Streda) funkÄ?nĂĄ bez problĂŠmov a boli pouĹžitĂŠ 4 uhlĂ­kovĂŠ kefy v kaĹždej polohe (spolu 32 ks). Z uvedenĂŠho vyplĂ˝va, Ĺže rovnakĂŠ rieĹĄenia na podobnĂ˝ch zariadeniach niekedy neprinĂĄĹĄajĂş identickĂŠ vĂ˝sledky a treba ich Ä?alej vylepĹĄovaĹĽ. Ivan PrednĂ˝

Ä&#x152;o je komutĂĄtor a na Ä?o slúŞi? Je to rotujĂşca Ä?asĹĽ elektrickĂŠho stroja umiestnenĂĄ na predĺŞenej osi rotora generĂĄtora, zloĹženĂĄ z medenĂ˝ch klinovĂ˝ch lamiel, elektricky navzĂĄjom izolovanĂ˝ch sÄžudovou izolĂĄciou. K lamelĂĄm sĂş pripojenĂŠ vĂ˝vody cievok vinutia kotvy. Pri otĂĄÄ?anĂ­ komutĂĄtora dochĂĄdza k obracaniu smeru prĂşdu v cievkach pripojenĂ˝ch k lamelĂĄm komutĂĄtora, ktorĂŠ prĂĄve prechĂĄdzajĂş pod zbernĂ˝mi kefami a tĂ˝mto jednosmernĂ˝m prĂşdom je napĂĄjanĂŠ rotorovĂŠ vinutie generĂĄtora cez jeho krúŞky. V celej histĂłrii komutĂĄtorovĂ˝ch strojov je prevĂĄdzka zbernĂŠho systĂŠmu problematickĂ˝m bodom. KomutĂĄcia je ovplyvĹ&#x2C6;ovanĂĄ rĂ´znymi Ä?initeÄžmi, ako napr. stav komutĂĄtora, ktorĂ˝ musĂ­ byĹĽ dokonale valcovĂ˝, hladkĂ˝ a pokrytĂ˝ vrstvou kysliÄ?nĂ­kov medi. MusĂ­ byĹĽ v prostredĂ­ s optimĂĄlnou vlhkosĹĽou vzduchu, teplotou a bez chemickĂ˝ch vplyvov. VeÄžkĂ˝ vĂ˝znam mĂĄ pokojnĂ˝ chod stroja bez nadmernĂŠho chvenia. UhlĂ­kovĂŠ kefy musia byĹĽ z vhodnĂŠho materiĂĄlu, dobrej kvality, maĹĽ predpĂ­sanĂ˝ tlak a primeranĂş prĂşdovĂş hustotu. Niekedy sa aj napriek vĹĄetkej starostlivosti pri nĂĄvrhu, vĂ˝robe a realizĂĄcii nepodarĂ­ ihneÄ? zabezpeÄ?iĹĽ optimĂĄlnu prevĂĄdzku zbernej sĂşstavy a na vyladenie do optimĂĄlneho reĹžimu sa musia vykonaĹĽ urÄ?itĂŠ opatrenia. 20 | slovenskĂĄenergetika


Čą+

Ä&#x2020;Â?Â&#x160;Â&#x2022;Â&#x2019;ČąÂ&#x153;Â&#x2013;Â&#x17D;Čąsa na lokalitĂĄch V dotaznĂ­ku sme zisĹĽovali spokojnosĹĽ so stravovanĂ­m

Na prelome mesiacov februĂĄr a marec zisĹĽoval Ăştvar SluĹžieb spokojnosĹĽ zamestnancov s poskytovanĂ˝m stravovanĂ­m spoloÄ?nosĹĽou Eurest. Prieskum zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;al vĹĄetky lokality s vĂ˝nimkou VodnĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ a RiaditeÄžstva, kde tieto sluĹžby nie sĂş k dispozĂ­cii. VĹĄetky ohlasy, pozitĂ­vne aj negatĂ­vne, poslúŞia k zlepĹĄeniu stravovacĂ­ch sluĹžieb.

H

lavnou ideou prieskumu bolo zistiĹĽ spokojnosĹĽ so stavom poskytovanĂŠho stravovania spoloÄ?nosĹĽou Eurest v zĂĄvodoch SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­. Prieskum zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;al nasledovnĂŠ lokality : EBO (Bohunice), EMO (Mochovce), MO34 (Mochovce â&#x20AC;&#x201C; bloky 3 a 4), ENO (NovĂĄky) a EVO (Vojany). RiaditeÄžstvo a VodnĂŠ elektrĂĄrne neboli do prieskumu zahrnutĂŠ, keÄ?Ĺže spoloÄ?nosĹĽ Eurest na nich neposkytuje svoje stravovacie sluĹžby. DotaznĂ­k pozostĂĄval prevaĹžne z desiatich otĂĄzok, ktorĂŠ sa tĂ˝kali tak jedĂĄlnĂ­ ako aj bufetov na uvedenĂ˝ch lokalitĂĄch. Jeho elektronickĂş alebo papierovĂş formu vyplnilo 1 526 respondentov. ElektronickĂĄ forma bola rozposlanĂĄ formou oznamu na kaĹždĂş z dotknutĂ˝ch lokalĂ­t. PapierovĂĄ podoba pre zamestnancov bez prĂ­stupu k elektronickej poĹĄtovej schrĂĄnke bola na vyplnenie dostupnĂĄ v jedĂĄlĹ&#x2C6;ach zĂĄvodov.

VĹĄeobecne moĹžno z vĂ˝sledkov dotaznĂ­ka skonĹĄtatovaĹĽ, Ĺže vlĂĄdne spokojnosĹĽ s poskytovanĂ˝mi sluĹžbami spoloÄ?nosĹĽou Eurest na lokalitĂĄch. OblasĹĽami, na ktorĂŠ boli najväÄ?ĹĄie negatĂ­vne ohlasy v rĂĄmci pripomienok a nĂĄvrhov na zlepĹĄenie, sĂş: > Hygiena prĂ­borov a tĂĄcok > GramĂĄĹž hlavnĂŠho jedla > VysokĂŠ ceny v bufete > NevyrovnanosĹĽ ponuky jedĂĄl v rĂĄmci jednotlivĂ˝ch dnĂ­ v týŞdni > NedostatoÄ?nĂ˝ sortiment v bufetoch > NevyrovnanosĹĽ kvantity a kvality ponuky v rĂĄmci lokalĂ­t DotaznĂ­k bude slúŞiĹĽ ako podklad k snahe o skvalitnenie sluĹžieb stravovania na lokalitĂĄch a bude sa opakovaĹĽ minimĂĄlne raz roÄ?ne. Takisto bude porovnanĂ˝ s vlastnĂ˝m dotaznĂ­kom dodĂĄvateÄžskej spoloÄ?nosti Eurest. Ä&#x17D;akujeme zamestnancom za ĂşÄ?asĹĽ na prieskume! SlavomĂ­r RojĂĄk

NaĹĄe Mesto 2012 Ĺ anca zapojiĹĽ sa do zmysluplnĂ˝ch prĂĄc je tu opät. Ako po minulĂŠ roky, i tentokrĂĄt sa zĂşÄ?astnĂ­me ako spoloÄ?nosĹĽ na podujatĂ­ NaĹĄe mesto. Viac ako 4 400 dobrovoÄžnĂ­kov sa vlani zapojilo do dobrovoÄžnĂ­ckych aktivĂ­t, ktorĂŠ sa konali v rĂ´znych slovenskĂ˝ch mestĂĄch. Zamestnanci SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ sa stali aktĂ­vnymi ĂşÄ?astnĂ­kmi uĹž dvakrĂĄt. MinulĂ˝ rok sme pomĂĄhali ÄžuÄ?om bez domova, tĂ˝ranĂ˝m ĹženĂĄm a skrĂĄĹĄÄžovali sme prĂ­rodnĂŠ prostredie v lokalitĂĄch naĹĄich elektrĂĄrnĂ­.

Navrhnite si vlastnĂŠ aktivity Ĺ anca zapojiĹĽ sa do zmysluplnĂ˝ch prĂĄc je tu opäż. DobrovoÄžnĂ­cke aktivity si mĂ´Ĺžete navrhnúż aj sami, oslovte organizĂĄciu, kam chcete Ă­sĹĽ ako dobrovoÄžnĂ­ci a poĹĄlite nĂĄm na Ĺ&#x2C6;u kontakt. Zorganizujte si tĂ­m zo zamestnancov, ktorĂ˝ budete koordinovaĹĽ a my vĂĄm poskytneme grant na nĂĄkup nĂĄradia a materiĂĄlu. NĂĄvrhy nĂĄm zasielajte na adresu se.komunikacia@enel.com. Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na intranete alebo kontaktujte kolegov z Ăştvaru komunikĂĄcie. Darujte svoj Ä?as a prĂĄcu a pomĂ´Ĺžte dobrej veci. Stretneme sa 15. jĂşna. -r21 | slovenskĂĄenergetika


O 

™›¤Ÿ—¢ȱœ™âœ˜‹ǰȱŠ”˜ȱ £•Ž™ñ’õȱŸĆœ•Ž”¢ȱꛖ¢ Lepšie a za menej, tak by mohlo znieť hlavné motto DtC. Že neviete, o čo ide? Prečítajte si rozhovor s manažérom útvaru Design to Cost Giorgiom Tattom.

Mnohí kolegovia sa s pojmom Design to Cost už stretli. Najčastejšie pri práci na projektoch, mohli ho započuť na strategických mítingoch alebo zaregistrovať v interných periodikách. Čo možno hľadať pod týmto označením? Design to Cost je metóda, ktorú uplatňujeme v Slovenských elektrárňach od roku 2006. Jej hlavným cieľom je optimalizácia tzv. celkových nákladov na vlastníctvo (Total Cost of Ownership) so zachovaním bezpečnosti, kvality a požadovaných noriem. Je to vlastne analýza najdôležitejších investičných nákladov (CAPEX) a vytváranie najlepšej stratégie nákupu. Design to Cost je súčasne názov útvaru našej spoločnosti. Do tímu patria projektoví manažéri Peter Čambál, Michal Hrapko, Marián Kupec, Soňa Puchelová a Richard Raček. Rád by som zdôraznil, že DtC metóda je založená predovšetkým na tímovej spolupráci, proaktivite kolegov z elektrární, otvorenej mysli, akceptovaní inovatívnych postupov a vymieňaní si poznatkov a skúseností. Chcem tým povedať, že dobré výsledky DtC sú, samozrejme, aj výsledkami všetkých kolegov spolupracujúcich na týchto projektoch. Od počiatku až do súčasnosti sme na útvare DtC úspešne uzavreli viac ako 30 projektov.

Ktoré projekty sa dostanú na stôl útvaru Design to Cost? Robíte výlučne analýzy nákladov? Posudzujeme všetky investičné projekty s hodnotou vyššou ako 2 milióny eur. Táto hranica je dôležitá aj preto, že podľa vnútorných nariadení projekty presahujúce hodnotu 2,5 milióna eur musia byť posúdené centrálou materskej spoločnosti Enel. Spočiatku sme sa zaoberali najmä DtC hodnotením dôležitých projektov vychádzajúc z ambiciózneho investičného plánu na roky 2006 – 2009. S príchodom Maurizia Rossetta (riaditeľ útvaru Obstarávania v rokoch 2009 – 2011) sme sa začali venovať aj aktivitám, ktoré prispievajú k zvyšovaniu efektívnosti obstarávania. Stali sme sa akousi technickou podporou (Back-office) útvaru Obstarávania. Úzko sme spolupracovali 22 | slovenskáenergetika

na príprave významných tendrov (vrátane MO34), v roku 2010 sme vytvorili návod na vypracovanie technickej špecifikácie, pretože kvalita prijímaných technických špecifikácií je v mnohých prípadoch nepostačujúca. Niet pochýb, že výsledok celého procesu obstarávania sa odvíja od kvality technickej špecifikácie. Ak neobsahuje potrebné informácie alebo, ešte horšie, je nastavená na konkrétny produkt alebo dodávateľa, ohrozuje konkurencieschopnosť výberového konania. Zaoberáme sa takisto analýzou nestrategických aktivít spoločnosti, ktoré môžu byť zabezpečené externe (tzv. outsourcing). Hľadíme na finančnú úsporu, ktorú takéto riešenie prinesie podniku so zachovaním alebo zlepšením kvality služieb. Boli sme rovnako pri spustení elektronického katalógu pre nákupy materiálov nízkej hodnoty, ale s vysokým obratom. Pod vedením nového riaditeľa Obstarávania Slovenských elektrární Miloša Olejníka sa zapájame v súčasnosti do mnohých iniciatív zameraných na kontrolu kvality nákupného procesu, zvyšovanie úrovne konkurencieschopnosti, efektivity pri vyjednávaní a transparentnosti. Jednou z hlavných činností je kontrola zdôvodnení pri priamych zadaniach, ktoré presahujú 100 000 eur. V Slovenských elektrárňach pristupujeme k priamemu zadaniu vtedy, keď je určitý dodávateľ vybratý z dôvodov či už technických alebo komerčných. Našou prácou je analyzovať technické aspekty zdôvodnenia a možnosti trhu, a pripravovať návrhy v krátkodobom horizonte a stratégiu do budúcnosti.

Stanovením kľúčových nákladov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na konečnú cenu, čo je ďalej dôležité pri analýzach? DtC analýzy obyčajne začínajú zozbieraním všetkých údajov o vybranom projekte. Vytvoríme zoznam základných nákladových položiek a zisťujeme, ktoré z nich majú najväčší vplyv na konečnú cenu. Práve na ne (Cost Drivers) zameriame svoju pozornosť a snažíme sa ich optimalizovať.

Giorgio Tatta, manažér Útvaru Design to Cost Slovenských elektrární > Titul získal z chemického inžinierstva > Pracoval ako výskumný pracovník

na univerzite Federico II v Neapole a v Národnom výskumnom ústave (Taliansko) na projekte spaľovania a úpravy spalín > V Slovenských elektrárňach pracuje od roku 2006 > Začal ako člen tímu na útvare Design to Cost, postúpil na pozíciu tím lídra, neskôr koordinátora DtC projektov a od januára 2011 pôsobí ako manažér útvaru

V rámci tímu zisťujeme, ako je zostavený rozpočet projektu, robíme tzv. konsolidáciu rozpočtu. Nasleduje fáza zhromažďovania návrhov, ktoré prichádzajú z interného prostredia od členov tímu, ale aj z externého prostredia od dodávateľov (prostredníctvom workshopov). Najlepšie návrhy sú potom hodnotené z ekonomického aj technického hľadiska. Treba však zdôrazniť, že DtC analýzy nie sú založené na použití najnižšej ceny alebo dosiahnutí najnižších CAPEX. Je to finančné zhodnotenie rovnako priamych ako aj nepriamych nákladov v dlhodobom horizonte. Ako príklad poslúži kúpa auta. Keď si kúpite luxusné silné auto a do svojich nákladov nezahrniete pravidelný servis, náklady na palivo a iné položky, po čase môžete ostať nemilo prekvapený. Ak si však kúpite auto presne pre svoje potreby, povedzme na jazdu v meste, a jeho počiatočná cena pritom nemusí byť úplne najnižšia, no už pri kúpe počítate s ďalšími nákladmi súvisiacimi s jeho používaním, konáte rozumne. Túto metódu chceme aplikovať vo všetkých významných tendroch Slovenských elektrární už v tomto roku. Doteraz sa tento prístup prejavoval skôr v odporúčaniach útvaru DtC pre výber najvhodnejšieho technického riešenia. Ak nie je TCO súčasťou predprípravnej fázy tendra, môže to viesť napr. k tomu, že pre údržbu zakúpenej technológie sme


ZÄžava hore - Giorgio Tatta, MariĂĄn Kupec, Michal Hrapko a Richard RaÄ?ek Dole - SoĹ&#x2C6;a PuchelovĂĄ, Peter Ä&#x152;ambĂĄl nĂştenĂ­ vybraĹĽ neskĂ´r rovnakĂŠho dodĂĄvateÄža cez priame zadanie. Sme tak ukrĂĄtenĂ­ o moĹžnosĹĽ vyjednaĹĽ cenu v trhovej súżaĹži.

NeplatĂ­ teda, Ĺže Ä?Ă­m niŞťia cena, tĂ˝m lepĹĄie rieĹĄenie. VĂ˝klad, Ĺže cieÄžom DtC je vybraĹĽ lacnejĹĄie rieĹĄenie a lacnejĹĄieho dodĂĄvateÄža, je nesprĂĄvny. HodnotĂ­me cenu, kvalitu a Ä?as a vĹĄetky tieto faktory berieme pri rozhodovanĂ­ do Ăşvahy. To, o Ä?o sa snaŞíme, je vytvoriĹĽ zdravĂŠ trhovĂŠ prostredie s moĹžnosĹĽou vĂ˝beru spomedzi viacerĂ˝ch alternatĂ­v. ZabezpeÄ?Ă­me to prĂ­pravou kvalitnej technickej ĹĄpeciďŹ kĂĄcie eĹĄte pred samotnĂ˝m zaÄ?iatkom tendra. Ak naprĂ­klad obstarĂĄvame ĹĄpeciďŹ ckĂş technolĂłgiu a na tender zareaguje len jeden dodĂĄvateÄž, zisĹĽujeme dĂ´vody. Ä&#x152;i je skutoÄ?ne jedinĂ˝m dodĂĄvateÄžom technolĂłgie na trhu alebo sme nastavili zle technickĂş ĹĄpeciďŹ kĂĄciu. V prvom prĂ­pade by sme mali vymyslieĹĽ stratĂŠgiu s cieÄžom obmedziĹĽ tento druh rizika do budĂşcnosti. NemĂ´Ĺžeme dopustiĹĽ, aby sme boli zĂĄvislĂ­ na pĂĄr dodĂĄvateÄžoch pre takĂş strategickĂş oblasĹĽ, akou je naprĂ­klad jadro. MusĂ­me rozvĂ­jaĹĽ sieĹĽ dodĂĄvateÄžov a vĹždy maĹĽ v zĂĄlohe alternatĂ­vy. Ak mĂĄte alternatĂ­vy, ste silnejĹĄĂ­. Ak ich nemĂĄte, nemĂ´Ĺžete vyjednĂĄvaĹĽ cenu ani kvalitu. Je to proces, ktorĂ˝ stojĂ­ Ä?as i peniaze a nezaruÄ?uje Ăşspech. Ale musĂ­me nĂ­m

ÂŤ $NPiWHDOWHUQDWtY\ VWHVLOQHMĂĽt $NLFKQHPiWH QHP{çHWHY\MHGQiYDĹ&#x2018; FHQXDQLNYDOLWXÂť prejsĹĽ, pretoĹže je to jedinĂ˝ spĂ´sob. Je dĂ´leĹžitĂŠ, aby sme my riadili dodĂĄvateÄžov, nie oni nĂĄs.

AkĂŠ projekty v SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrĹ&#x2C6;ach nesĂş rukopis Design to Cost? Spomeniem veÄžkĂ˝ projekt predaja rozvodnĂ­ v roku 2011. NaĹĄi Äžudia, ktorĂ­ na Ĺ&#x2C6;om pracovali, boli nominovanĂ­ aj na top pracovnĂ˝ tĂ­m SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­. PrvĂĄ etapa predaja bola ukonÄ?enĂĄ v zĂĄvere roka 2011, Stredoslovenskej energetike sme odpredali ĹĄesĹĽ rozvodnĂ­. Dosiahli sme vĂ˝nosy a ďŹ rme sme uĹĄetrili nĂĄklady potrebnĂŠ na prevĂĄdzku, ĂşdrĹžbu a modernizĂĄciu rozvodnĂ­, ktorĂŠ sĂş vyuŞívanĂŠ najmä na distribĂşciu elektriny. Tento mimoriadny projekt pokraÄ?uje aj v tomto roku rokovaniami so ZĂĄpadoslovenskou energetikou a VĂ˝chodoslovenskou distribuÄ?nou. K ĂşspeĹĄnĂ˝m projektom z minulosti patria: RekonĹĄtrukcia chladiacich veŞí

a zadnĂ˝ palivovĂ˝ cyklus v Bohuniciach, spoluspaÄžovanie biomasy vo Vojanoch (DtC aj realizĂĄcia projektu), predaj vedÄžajĹĄĂ­ch produktov alebo Ä?istiarne vĂ´d v NovĂĄkoch aj Vojanoch.

AkĂŠ Ăşspory dosahujete v priemere? To skutoÄ?ne zĂĄvisĂ­ od komplexnosti projektu a predmetu nĂĄkupu (je rozdiel, Ä?i je to nĂĄvrh alebo technolĂłgia), ale mĂ´Ĺžem potvrdiĹĽ, Ĺže v poslednĂ˝ch troch projektoch (zadnĂ˝ palivovĂ˝ cyklus v EBO, protipoĹžiarna ochrana v ENO a rekonĹĄtrukcia ĂşsekovĂ˝ch rozvĂĄdzaÄ?ov 0,4 kV v EMO) oÄ?akĂĄvame po tendri priemernĂş Ăşsporu vyĹĄe 30 %.

PoÄ?as ĹĄiestich rokov existencie ste dosiahli vysokĂş ĂşroveĹ&#x2C6;. Ste inĹĄpirĂĄciou pre ostatnĂ˝ch kolegov v skupine Enel. S kolegami zo Skupiny si vymieĹ&#x2C6;ame skĂşsenosti z projektov, zoznam dodĂĄvateÄžov, plĂĄnujeme spoloÄ?nĂ˝ postup pri nadnĂĄrodnĂ˝ch tendroch. Sme sĂşÄ?asĹĽou globĂĄlneho Design to Cost tĂ­mu a zahraniÄ?nĂ˝ch kolegov aj ĹĄkolĂ­me. VÄ?aka ĹĄiestim rokom skĂşsenostĂ­ v danej oblasti a dobrĂ˝m vĂ˝sledkom sme povaĹžovanĂ­ v rĂĄmci skupiny Enel za centrum excelencie. -r23 | slovenskĂĄenergetika


 ȹȹÂ&#x201E; 

Â&#x203A;Â&#x17D;Â?Â&#x153;Â&#x17E;Â?Â&#x201D;¢ȹÂ&#x2014;¤Â&#x153;ČąÂ&#x2014;Â&#x17D;ÂŁÂ&#x160;Â&#x153;Â?Â&#x160;Â&#x;Â&#x2019;Â&#x160; Hodnotiaca komisia dvanĂĄsteho roÄ?nĂ­ka ceny Via Bona za zodpovednĂŠ podnikanie a ďŹ remnĂş ďŹ lantropiu, ktorĂş usporadĂşva NadĂĄcia Pontis, udelila na slĂĄvnostnom galaveÄ?ere 12. aprĂ­la SlovenskĂ˝m elektrĂĄrĹ&#x2C6;am cenu za dlhodobĂ˝ pozitĂ­vny vplyv podniku na spoloÄ?nosĹĽ a okolitĂş komunitu. Dostali ju za dlhodobĂş podporu rieĹĄenia otĂĄzky bezdomovectva v Bratislave.

ÂŤ %H]GRPRYHFWYRMHYiçQ\ SUREOpPYĂĽHWNĂŹFKYlÄ&#x20AC;ĂĽtFK PLHVWÄ´XGLDEH]GRPRYD çLM~QDSHULIpULLVSRORÄ&#x20AC;QRVWL PQRKtYSULDPRPRKUR]HQt çLYRWD6PHSUHVYHGÄ&#x20AC;HQtçH VDWHMWRWpPHWUHEDYHQRYDĹ&#x2018; DSRYDçXMHPHMX]DQRVQ~ WpPXQiĂĽKRSURJUDPX VSRORÄ&#x20AC;HQVNHM]RGSRYHGQRVWL (QHUJLDSUHçLYRWÂť Paolo Ruzzini, generĂĄlny riaditeÄž SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­

24 | slovenskĂĄenergetika

S

lovenskĂŠ elektrĂĄrne nominovala neziskovĂĄ organizĂĄcia Depaul Slovensko, ktorĂĄ s ich prispenĂ­m prevĂĄdzkuje nĂ­zkoprahovĂş NocÄžahĂĄreĹ&#x2C6; sv. Vincenta de Paul. Pomoc ÄžuÄ?om bez domova je jednou z nosnĂ˝ch aktivĂ­t Energie pre Ĺživot, programu sociĂĄlnych a charitatĂ­vnych projektov SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­, programu sociĂĄlnych a charitatĂ­vnych projektov SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­, napriek predsudkom, ktorĂŠ mĂĄ voÄ?i tejto tĂŠme Ä?asĹĽ spoloÄ?nosti.

VÄ?aka energiĂĄm nepomrznĂş na uliciach SlovenskĂŠ elektrĂĄrne uĹž od roku 2006 hradia NocÄžahĂĄrni sv. Vincenta de Paul nĂĄklady na energie. Depaul denne poskytuje priemerne 150 nocÄžahov, Ä?asto zĂĄvislĂ˝m ÄžuÄ?om, ktorĂ­ nie sĂş schopnĂ­ splniĹĽ podmienky prĂ­stupu do inĂ˝ch Ăştulkov. Okrem toho poskytuje svojim klientom vĂ˝daj ĹĄatstva, jedlo, hygienu, oĹĄetrenie, Ăşschovu cennĂ˝ch predmetov, pomoc a poradenstvo. Podporu nocÄžahĂĄrni SlovenskĂŠ elektrĂĄrne dopÄşĹ&#x2C6;ajĂş dobrovoÄžnĂ­ckymi aktivitami zamestnancov. â&#x20AC;&#x17E;Bola som v tĂ­me ÄžudĂ­, ktorĂ­ robili poriadok v Ăştulku Sv. Lujzy de Marilac, upratovali sme im sklady s obleÄ?enĂ­m a posteÄžnou bielizĹ&#x2C6;ou.

Rok predtĂ˝m sme s kolegami maÄžovali brĂĄny areĂĄlu nocÄžahĂĄrne Depaul," hovorĂ­ Monika DrozdovĂĄ zo SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­. â&#x20AC;&#x17E;Moja ochota dobrovoÄžne pomĂĄhaĹĽ sa vĹĄak neviaĹže len na bezdomovcov, chcem pomĂ´cĹĽ, kde sa dĂĄ a s kolegami a kamarĂĄtmi urobiĹĽ nieÄ?o navyĹĄe, Ä?o niekedy prekvapĂ­ aj nĂĄs samĂ˝ch."

Proti prĂşdu aj Divadlo bez domova Depaul najnovĹĄie dostal podporu 70 tisĂ­c eur od Enel Cuore Onlus, nadĂĄcie materskej spoloÄ?nosti SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­, urÄ?enĂş na rozsiahlu rekonĹĄtrukciu. Tieto ďŹ nancie, ako aj osobnĂĄ angaĹžovanosĹĽ manaĹžmentu, pomohli Depaulu vyjednaĹĽ s mestskĂ˝m zastupiteÄžstvom Bratislavy dlhodobĂ˝ prenĂĄjom budovy. Od roku 2008 SlovenskĂŠ elektrĂĄrne spolupracujĂş s obÄ?ianskym zdruĹženĂ­m Proti prĂşdu, ktorĂŠ robĂ­ streetworkovĂŠ aktivity a vydĂĄva mesaÄ?nĂ­k Nota Bene. Zisk z jeho predaja umoĹžĹ&#x2C6;uje ÄžuÄ?om bez domova postaviĹĽ sa opäż na vlastnĂŠ nohy. SlovenskĂŠ elektrĂĄrne tieĹž pomĂĄhajĂş Divadlu bez domova â&#x20AC;&#x201C; sĂşboru, ktorĂŠho hereckĂş komunitu tvoria bezdomovci, telesne postihnutĂ­, Äžudia zo sociĂĄlne znevĂ˝hodnenĂ˝ch skupĂ­n, sociĂĄlni pracovnĂ­ci aj divadelnĂ­ci. Eva BlaĹžekovĂĄ


 ȱȱ„ Gypsy Spirit je podporovaným projektom v rámci nášho programu Energia pre život. Sme generálnym partnerom podujatia.

iŸ›Ćȱ›˜²—Ç”ȱ ¢™œ¢ȱ™’›’ȱ Venovaný je Václavovi Havlovi Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa Rómov bol 3. apríla v Bratislave

Gypsy Spirit od svojho prvého ročníka prezentuje prácu a výsledky všetkých, ktorí prispievajú k zlepšeniu situácie Rómov na Slovensku. Porota pri aktivitách prihliada na ich jedinečnosť, mimoriadny prínos pre komunitu i okolie a pozitívne vnímanie verejnosťou.

vyhlásený štvrtý ročník ocenenia práce V rámci štvrtého ročníka môžu byť nominovaní jednotlivci i organizácie na Ocenenia: s rómskou komunitou – Gypsy Spirit

> pre mimovládnu organizáciu za realizáciu konkrétneho projektu zameraného na podporu

2012. Venovaný je pamiatke Václava

> pre spoločnosť – firmu, ktorá podporuje projekty zamerané na sociálnu pomoc

Havla, ktorý bol opakovane predsedom

> pre mimoškolské vzdelávacie aktivity zamerané na rómske deti a mládež > pre jednotlivca, ktorý dlhodobou prácou prispel k zlepšeniu postavenia Rómov > Čin roka za čin, ktorý prispel k záchrane života, alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca > Gypsy Spirit médiá – špeciálne ocenenie pre novinára/novinárku, ktoré aj v štvrtom

a rozvoj rómskej menšiny a jeho dosiahnuté výsledky a podporu rómskej komunity

odbornej poroty Gypsy Spirit a niekoľkokrát nad ocenením prevzal

ročníku bude uznaním za objektívnu alebo pozitívnu informáciu o rómskej problematike na Slovensku

záštitu. V priebehu predchádzajúcich ročníkov sa o cenenie Gypsy Spirit uchádzalo 335 mimovládnych organizácií, firiem a jednotlivcov. O víťazoch vždy rozhodovala odborná porota, v minulosti boli jej členmi napríklad aj Václav Havel či „Cigánska diablica“ Silvia Šarköziová. Termín na podávanie prihlášok je do 31. mája. Tri nominácie v každej z kategórií budú zverejnené na tlačovej konferencii 26. júna. Víťazi budú známi na slávnostnom odovzdávaní ocenení začiatkom októbra. Prihlášky a viac informácií o projekte nájdete na internetovej stránke www.gypsyspirit.eu. -r-

25 | slovenskáenergetika


 ȹȹ 

Ă&#x2021;Â&#x153;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x201C;ČąÂ&#x152;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x17E; Â&#x17E;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x160;ČąÂ?Â&#x2DC;Â?Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x17E;Čą za vĂ˝bornĂş zĂĄvereÄ?nĂş prĂĄcu

S

lovenskÊ elektrårne uŞ piaty rok podporujú nadaných a ťikovných ťtudentov technických univerzít na Slovensku.

Ak si ĹĄtudent vysokej ĹĄkoly a tvoja zĂĄvereÄ?nĂĄ prĂĄca je z oblasti energetiky, mĂ´ĹžeĹĄ si vylepĹĄiĹĽ svoj rozpoÄ?et o zaujĂ­mavĂş ďŹ nanÄ?nĂş Ä?iastku. PrihlĂĄs svoju prĂĄcu a zĂ­skaj cenu Aurela Stodolu za:

zaujĂ­mavĂş bakalĂĄrsku prĂĄcu v sume ume 1 880 eur, za vĂ˝bornĂş diplomovĂş prĂĄcu v sume ume 2 880 eur alebo za vynikajĂşcu dizertaÄ?nĂş prĂĄcu v sume 3 330 eur. DOKEDY?

TERMĂ?N UZĂ VIERKY PRIHLĂ Ĺ OK JE 31. MĂ JA. Ä&#x152;o musĂ­m pre to urobiĹĽ? ZaslaĹĽ kompletne vyplnenĂş ĹžiadosĹĽ na naĹĄu adresu: SlovenskĂŠ elektrĂĄrne, a. s., MlynskĂŠ nivy 47, 821 09 Bratislava, spolu so zĂĄvereÄ?nou prĂĄcou na DVD alebo CD nosiÄ?i.

Kde nĂĄjdem ĹžiadosĹĽ? InformĂĄcie a formulĂĄr nĂĄjdeĹĄ na internetovej strĂĄnke SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ www.seas.sk v sekcii Ĺ anca pre ĹĄtudentov. PrihlĂĄsenĂŠ prĂĄce budĂş posudzovaĹĽ a hodnotiĹĽ Ä?lenovia komisie, ktorĂĄ je zloĹženĂĄ zo zĂĄstupcov technickĂ˝ch univerzĂ­t a odbornĂ­kov z radov SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­. Ă&#x161;speĹĄnĂ˝m ĹĄtudentom budĂş ceny slĂĄvnostne odovzdanĂŠ na ich promĂłciĂĄch. Ak mĂĄ ĹĄtudent zĂĄujem spolupracovaĹĽ na tvorbe zĂĄvereÄ?nej prĂĄce so SlovenskĂ˝mi elektrĂĄrĹ&#x2C6;ami, obrĂĄtiĹĽ sa mĂ´Ĺže na studenti@enel.com. KaĹždoroÄ?nĂŠ udeÄžovanie cien A. Stodolu za vynikajĂşce bakalĂĄrske, diplomovĂŠ a dizertaÄ?nĂŠ prĂĄce v oblasti energetiky je sĂşÄ?asĹĽou ĹĄirĹĄieho konceptu Energia pre vzdelanie. SlovenskĂŠ elektrĂĄrne podporujĂş ĹĄkolstvo, vedu a vĂ˝skum na zĂĄklade Memoranda o dlhodobej spoluprĂĄci, ktorĂŠ so slovenskĂ˝mi technickĂ˝mi univerzitami podpĂ­sali v roku 2007. -r-

26 | slovenskĂĄenergetika

V rĂĄmci spoluprĂĄce so slovenskĂ˝mi technickĂ˝mi ĹĄkolami pozĂ˝vame ĹĄtudentov aj na exkurzie do elektrĂĄrnĂ­. S prĂ­chodom jari sa zvyĹĄuje zĂĄujem, teplejĹĄie poÄ?asie doslova lĂĄka na prehliadku. V elektrĂĄrni NovĂĄky sa zaÄ?ala â&#x20AC;&#x17E;sezĂłnaâ&#x20AC;&#x153; v marci, exkurzie sa zĂşÄ?astnili ĹĄtudenti a pedagĂłgovia z dvoch fakĂşlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - z Ă&#x161;stavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky a z Ă&#x161;stavu chemickĂŠho a environmentĂĄlneho inĹžinierstva. â&#x20AC;&#x17E;Exkurzie majĂş veÄžkĂ˝ prĂ­nos pre ĹĄtudentov najmä ako praktickĂĄ ukĂĄĹžka. ZĂşÄ?astnili sa jej v rĂĄmci vĂ˝uÄ?by predmetu EnergetickĂŠ zdroje a premeny. V tomto predmete sa na prednĂĄĹĄkach a cviÄ?eniach oboznamujĂş s problematikou vĂ˝roby elektrickej energie aj v tepelnĂ˝ch elektrĂĄrĹ&#x2C6;ach, a preto bolo pre nich dĂ´leĹžitĂŠ vidieĹĽ ju na vlastnĂŠ oÄ?i. Ĺ tudenti vyuĹžijĂş tieto informĂĄcie v semestrĂĄlnych prĂĄcach o tepelnĂ˝ch elektrĂĄrĹ&#x2C6;ach, v ktorĂ˝ch spracujĂş poznatky z prehliadky zĂĄvoduâ&#x20AC;&#x153;, pochvaÄžuje si nĂĄvĹĄtevu v elektrĂĄrni uÄ?iteÄž Marek PĂ­pa z Ă&#x161;stavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky.


Oȱ+

English Summary page 8 Environment

page 3 Main Topic > Transmission Network Stability Varies Unprecedented electricity flows on cross-border lines bother the transmission system operators in the neighbouring states. Slovakia is no exception. If the electricity volumes flowing through our country increased excessively, it could lead to endangering the network stability, in extreme cases even to a “blackout“. The increase in electricity prices would represent an indirect consequence.

> Production Balance In terms of the environment, the year 2011 was balanced in the company Slovenské elektrárne. The trend of a high share of electricity production from nuclear and hydro power plants persisted; therefore, a greater part of electricity supplies (88.5%) was not loaded by emissions of harmful substances into the atmosphere. page 12 Nuclear > Stress-Test Results under Assessment The audit of the stress-test results presented by the Slovak Republic in Luxembourg in February took place in Slovenské elektrárne from 26 to 29 March. On the occasion of the audit, we interviewed Director of the Nuclear Safety Division of the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic Juraj Rovný.

page 6 Innovations

> Archilede Arriving in Slovakia At the beginning of the year, the company Slovenské elektrárne addressed the town of Pezinok with the offer of the companies Enel Sole and SE Predaj – to install, free of charge, for a period of one year the state-of-the-art LED lamps on any street. The name of the pilot project “Archilede“ combines the name of physicist Archimedes and of the LED diodes with high luminous intensity.

page 16 Conventional

> Weighing of Wagons in the Power Plant Nováky

exclusively by railway transport. Annually, it represents about 45,000 wagons. Besides coal, the railway wagons also transport limestone, chemical substances or heavy heating oil. The wagons need to be weighed before and after the unloading and this is provided by modern rail weigh bridges. page 22 Energy for Life

> Award for Philanthropy The evaluation committee of the 12th annual Via Bona Awards for corporate social responsibility and corporate philanthropy organized by the Pontis Foundation has awarded a prize to Slovenské elektrárne for a long-term support to solving the problem of homelessness in Bratislava. The Award for Long-Term Positive Corporate Impact on Society and the Surrounding Community was taken over by member of the Board of Directors of Slovenské elektrárne Nicola Cotugno at the gala evening on 12 April.

Brown coal is delivered to the Nováky Power Plant

Krížovka pomôcky: perl, Eset

základná číslovka

podzemný cicavec

opačná strana

nízka jazdecká prekážka

EČV Starej Ľubovne

herec v pantomíme

ochrana vojaka v poli

časť ženského tela

cudzo-pasná rastlina

stupeň neogénu, astién

egyptský boh Slnka

nešťastník náhla zmena

bál

srdcovnica

Autor aforizmu

predložka

akoby (básn.)

preukaz do cudziny

démon bujnosti

zvierací tuk

1 vládol

druhé seno

franc. maliar

stupeň písma

podmien. spojka

rušil stehy

Katarína

polovica

druh zlodeja

ľudská bytosť

2 skr. pre tlak krvi

pletivo pod kôrou

výnos z peňazí

sneh

spevák moderného štýlu

manželka boha Usíra

správca bánoviny

3

druh papagája

juhoamer. púšť

arabská krajina

zn. aktínia

akási

dravý vták

súdna budova

pohyb nohou

jedno prehltnutie

skr. výr. Komitee

slov. spisovateľ

preddavok

zn. poľnej miery

pojem duše u Egypťan.

slovanská bohyňa lásky

Riešenia zasielajte do: 25. 5. 2012. Vyhodnotenie krížovky 03/2012. Správna odpoveď: „Všetko, čo sa rodilo dlho, môže zmariť okamih”. Výhercom sa stáva: Peter Herega, Trnava, Blahoželáme! 27 | slovenskáenergetika


Vaše nápady týkajúce sa bezpečnosti majú skutočný význam SÚŤAŽ PRACUJ ROZUMNE, MYSLI BEZPEČNE Každý sa môže stať lídrom v bezpečnosti... zistite ako! Do 31. 12. 2012 predložte svoje návrhy v oblasti zvyšovania bezpečnosti na pracovisku. Najlepšie a najinovatívnejšie návrhy v rámci krajiny a na medzinárodnej úrovni získajú špeciálne ocenenie Zlatý nápad bezpečnosti. Viac informácií nájdete v letákoch alebo na intranete.

Slovenská energetika 2012 | 04 ročník 37  

Fenomén neplánovaných tokov v Európe, Via Bona ako ocenenie pomoci pre ľudí na periférii, Predstavujeme útvar Design to Cost, V roku 2012 ná...

Advertisement