{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Je re s B ryl l up ENDERSBY PHOTOGRAPHY


De t e r Je r e sd a g HVORDAN ØNSKER IAT DEN SKAL keha rIl æs t el i dtom ospå FORTÆLLES?|Mås vor e shj e mme s i de-må s keha rIi kke . De re rme ge t a tf or t æl l e , me nde tvi gt i gs t ee r : “ Vie l s ke ra tf a ngekær l i ghe d, ia l l ede nsf or me rogf a r ve r . ” Vika ni kkebe s t e mmeom vie rde tr i gt i geva l gf or J e r ,MEN vika nhj æl peJ e rme da thus kea l tde ts om ma nl e tka ngl e mmenå rma ns ka lgi f t e sf orf ør s t e ga ng-t i ngma ni kkeka ngør eom ogs om ma nmå s ke vi lær ges i gove re f t e r f øl ge nde . Viha rde r f ors a ml e tnogl ea fvor e sbe ds t et i psog r e f a r i nge r , t i l a tgør eJ e r e sda gt i l a l thva dIha rdr ømt om!

Ad o n& N a n n aEn d e r s b y


Fo r l o v e l s e s Se s s i o n HVADEREN FORLOVELSESSESSI ON? |De te re nmul i ghe df or a tbl i veme r et r ygf or a nka me r a e t , f a ngee nt i dIj e r e sl i vhvorIha r t a ge tde nbe ds t ebe s l ut ni ng,s a mtf åbi l l e de rs om Ivi l l ekunne br uget i l‘ s a vet heda t e ’kor t , i nvi t a t i one r . . . e l l e rba r et i la tki ggepå hj e mmeis t ue n. Væl ge ts t e doge ns t i lde rr e pr æs e nt e r eJ e rs om pa r . De tka nvær e s ås i mpe l ts om e ngå t urge nne mJ e r e syngl i ngspa r k, e nkopka ffe påde nl oka l ec a f é ,hvorIha vdeJ e r e sf ør s t eda t ee l l e rmå s kee t ge ns yn me d de ts t e d Ibl e vf or l ove de .Kun f a nt a s t i e ns æt t e r gr æns e r . Om Ikunøns ke re ts ætt øje l l e rIgodtkunnet ænkeJ e rfle r e ‘ l ooks ’e rhe l topt i lJ e r . Me nvæl ge ns t i lIf øl e rJ e rgodtt i l pa sve d ogs om vi s e rhve m Ie r .


Fo r b e r e d e l s e r n e J ERESBRYLLUP STARTER LANGT FØR VI ELSEN.| De r f or e l s ke rvia tvær eme dikul i s s e r nehe l eda ge nogf a ngedema nge s måøj e bl i kkede rkomme ril øbe ta ff or be r e de l s e r ne . Dee rme dt i la tf or t æl l eJ e r e sda gshi s t or i e ,ogde te rme dga r a nt i bi l l e de rivi le l s kea ts et i l ba gepåba ge f t e r .

Ett i pe l l e rt o: Ska lIgør eJ e rkl a rhve rf ors i g,e re tl i l l ebr e vf r as i nkomme nde ma nd e l l e rhus t r u,noge ta fde tbe ds t ea ts t a r t eda ge n me d. De ts a ml e rt a nke r ne ,s e nde rs t r e s s e nogne r vøs i t e t e niba ggr unde n. . . ogs åe rde togs åba r ee ns mul er oma nt i s k. Sør gf ora ts æt t egodt i da ff ørbr yl l uppe t ,de te ri kkee nda gde r e gne rs i gt i lunødi gs t r e s s . Fi nda l thva ddus ka lbr uge , da ge nf ør , s åde tl i gge rkl a rogIi kkee nde rme da ts kul l er e nder undogl e de e f t e rde tis i ds t eøj e bl i k. Fåe ngodna t t es øvn!Vika ni kkes i gede tnokga nge .Søvne rs å vi gt i gt ,bå def orJ e r e sopl e ve l s ea fda ge n,me nogs åf ormi gs om f ot ogr a f . J ome r es øvn, de sme r eove r s kudoggodthumør . k, nå ra l tdr i l l e r . . . Oghus . . . e re tgl a sbobl e rdi nbe ds t eve n!


D es måD e t a l j e r “SOMETHI NG BORROWED,SOMETHI NG BLUE”.| Kj ol e n. Ri nge ne .I nvi t at i one r ne .Bl oms t e r ne .De t ,ogal l edeandr es må de t al j e rf r aJ e r e sbr yl l up,e rmås kes måme nS Å vi gt i geoge r me dt i latf or t æl l eJ e r e sdag. De te rdi s s es måde t al j e rde re rme d t i latvi s ehve m Ie rs om parogvi s ue l tf or t æl l eJ e r e sdag-s åvi vi le l s keatha vede m me d.


ALT DU BEHØVER ER KÆRLIGHED. M EN LIDT CHOKOLADE NU OG DA GØR IKKE NOGET

. -Charles m .schulz


Po r t r ætSe s s i o n ETPUSTERUM HVORIKAN VÆREJ ER. |J e r e sbr yl l ups da ggå r hur t i ge r ee ndIka nf or e s t i l l eJ e r .Is ka lde r f orbe t r a gt eJ e r e spor t r æts e s s i ons om e nmul i ghe df ora ts æt t et i de nis t åe tøj e bl i kog ba r e‘ vær eJ e r ’ . Ua ns e tom Ivæl ge ra tf åJ e r e sbi l l e de rt a ge tf øre l l e re f t e rvi e l s e n, s åhus ka ts æt t enokt i da f .Debe ds t eogme s tna t ur l i gebi l l e de r komme rnå rde re rt i d, ogIf å rl ovt i la tt r ækkeve j r e t , s ehi na nde n iøj ne neogba r evær e .

HVAD SKAL VI M EDBRINGE TIL VORES PORTRÆ T SESSION?

1 . Al ta f hængi ga fhvorIøns ke ra tf åt a ge tJ e r e spor t r æt t e r , e rde ta l t i d godta tvær ef or be r e de tpål i dta fhve r t .Enpa r a pl yoge tt æppee r a l t i dgodta tha veiba ghå nde nit i l f æl dea fr e gne l l e rkul de . 2 . Ska lJ e r e spor t r æt t e rt a ge side tf r i , ogvi lIge r nepa s s epåJ e r e ss ko, ka n de tvær ee nf or de la tpa kkee tpa rs ki f t e s ko,s pe c i e l tf or br ude nsve dkomne . 3 . Ska lIgi f t e se nva r ms omme r da g,e rde te ngodi dea tpa kkee n pudde rt i la tma t t e r ee ne vt . bl a nkpa ndee l l e rnæs e . Hus kogs åe n godl æbe poma dee l l e rgl os st i la tf r i s kel æbe r neop.


S ol nedgang TAG ETØJ EBLI K OG NYD DEGYLDNETI MER.|J e ghol de r me ge tafatt agemi neparvækf r af e s t e ne tparmi nut t e ril øbe taf ‘ TheGol de nHour ’ ,hvi sve j r e tt i l l ade rde t .Mi nut t e r neomkr i ng s ol ne dganggi ve re tf ant as t i s kl ysf ornogl es i ds t ebi l l e de r ,me n e rs amt i di gogs åe ngodunds kyl dni ngf oratf or l adef e s t e ne t øj e bl i kogt r ækkeve j r e t .


Ti l Br u d e n FREMHÆV DI N NATURLI GESKØNHED.|St yl i nge npådi n br yl l ups da g,be t yde rme ge tf ordi nuds t r å l i ng.De te rvi gt i gta t nå rdu,ua ns e ts t i l ,ki gge rt i l ba gepådi nebr yl l ups bi l l e de r ,ka n ge nke ndedi gs e l v ,ogi kkef øl e rDU e rf or s vunde tba gs mooki e e ye sogfinhå rkuns t .

Ett i pe l l e rt o: Dr i kr i g e l i g tme dva nd, e vt . me dc i t r on, da ge neopt i ldi tbr yl l up. De te rgodtf orhude nogøj ne ne , oggi ve rme r euds t r å l i ng. e rdudi gi kket r ygve da tl æggee nbr udema ke up,ka nde t Føl vær ee ni dea tf åe npr of e s s i one le l l e re ndygt i gve ni ndet i la t hj æl pet i l .Enbr udema ke upbe t yde ri kkee n‘ f ul dkr i gsma l i ng’ , me ne re nma ke upde rka nhol dede tme s t ea fda ge n. Få rdué nt i l a tl æggedi nma ke up,s åhus ka tde ns ka lr e pr æs e nt e r edi gs om pe r s on.Ma ke up s ka lf r e mhæve di n na t ur l i ge s kønhe d,i kke ove r døvede n. ke nl i l l et a s keme de nde o,ma tpudde r ,l i dtl æbepoma de ,e n Pa gl os s ,hå r l a koge tpa rhå r nå l e ,hvi shå r e te rs a top.Såe rdu f or be r e dtpåde tme s t e , ogka nf øl edi gl ække rhe l eda ge n.


Ti l Go mme n SMÅTMEN GODT.|De re rmå s kei kkes åme ge tdus om gom s ka lt ænkepå ,udove ra tt a gedi tj a kke s ætpåogs æt t ehå r e t .J e g ha rdoga l l i ge ve lf r ami nma ndf å e te rpa rs må , me ngode , r å ddu ka nt a geme didi npl a nl ægni ng.

Ett i pe l l e rt o: Ska ldukl i ppe sf ørbr yl l uppe t ,s åvæl ga tgør ede t5 7da gef ør . De tgi ve rkl i pni nge n mul i ghe df ora t‘ f a l de t i l ’og s e me r e na t ur l i g, me ns t a di gf r i s kud. Ba r be r edudi g,ogha rdut e nde nst i ls a r thud,ka nde tvær ee n f or de la tdugørde ta f t e ne nf ørogs ør ge rf ora tbr ugema s s e ra f f ugte f t e r .De tgi ve rhude nt i dt i la tf a l det i lr o,s ådus e re ks t r a s pr ødudpåda ge n. ve vt .e ne ks t r as kj or t eme d.De te rs åær ge l i gthvi suhe l de te r Ha ude , a ts kul l eha vee npl e t t e ts kj or t epår e s t e na fa f t e ne n. Udme dt yg g e g ummi e t , i ndme dpas t e l l e n. De tka nvær ef r i s t e nde a tt yggel øspål i dtt ygge gummi ,f ori kkea tbl i vet øribunde na f ne r vøs i t e t . . . me ni nge na tpænenå rdeguml e rpås å da ne t . Såha v e npa kkepa s t e l l e rii nde r l omme n. . . e l l e re nl omme l ær keme dl i dt Wi s ke y .


w w w .endersby.dk

nanna@ender s by. dk • +4540119905 @ender sby_phot ogr aphy

Profile for Endersby Photography

Jeres Bryllup  

Et magasin med vores små tips til alle de ting I som par skal huske på en dag der kun sker én gang i Jeres liv.

Jeres Bryllup  

Et magasin med vores små tips til alle de ting I som par skal huske på en dag der kun sker én gang i Jeres liv.

Advertisement