Lilla Skilsmässoboken

Page 1

Li l l aSki l s mäs s oboken


Endbr i ght~enhj äl pandehand Närj ags ki l demi ghadej agmångaf r ågoroc hs ökt eef t eren pl at sdärj agkundefinnas varpådem,et t“ got opl ac e” . J agf anni nt edenpl at s en,s åj ags kapadeden. I bl andbl i ri nt el i vets om mant änkts i g.Kans kes ki l j erdudi g f r ånnågonduäl s kat ,el l erf or t f ar andeäl s kar .Kans keärdet et tgemens amtbes l ut .El l ers åhardi npar t nerf at t atet t t r åki gtbes l ut . Oavs et tvads om l i ggerbakom di ns ki l s mäs s ael l er s epar at i onkanmanbehöval i t ehj äl pl ängsmedvägen.

I ns i c knes sandi nheal t h, Char l ot t eL j ung Gr undar eavEndbr i ght


Ski l s mäs s aärvanl i gar eän mant r or ⚫120000per s oners ki l j ers i gvar j eår ⚫Ci r ka65000bar npåver kasavens ki l s mäs s a ⚫Et täkt ens kapvar arigenoms ni t t11år ⚫Des enas t ef yr adec enni er naharant als ki l s mäs s or f ör dubbl at s ( Käl l a:SCB) Des s as i ffr orvi s arpåat ts ki l s mäs s oroc hs epar at i onerär vanl i gar eänvadvikans ket r or .Detärl ät thäntat tman känners i gmi s s l yc kadel l ers kämsövers i t tuppbr ot t-men vihoppasdennas t at i s t i kkant abor tel l eri al l af al lmi ni mer a denkäns l an. Dets kai nt ebehövavar aens kam at ts ki l j as2021.


Jur i di k


Om duärgi f t Detärt i ngs r ät t ens om bes l ut arom s ki l s mäs s a.Där f örs ka enans ökanom s ki l s mäs s al ämnasi nt i l lt i ngs r ät t en. Detfinnst våol i kaans ökni ngar :enf örgemens amtbes l ut oc henannanom bar aenavervi l ls ki l j as .Avdenanl edni ngenkanpr oc es s envar i er aber oendepåom detäret t gemens amtbes l utel l eri nt e,s amtom bar näri nvol ver ade.

Vadkos t ardetat tl ämna i nenans ökan? Detkos t ar900krat tans ökaom s ki l s mäs s a.Avgi f t enbet al as endas tvi dans ökan. Kom i hågat tdubehöverbi f ogaper s onbevi soc h hemor t s bevi sf örbådapar t er .Dets kagäl l af örs ki l s mäs s a oc hböri nt evar aäl dr eänt r emånader .Dubes t äl l erdet t a påSkat t ever ket shems i da.


Gemens amtbes l ut Vi det tgemens amtbes l utans ökerenel l erbådamakar na om s ki l s mäs s a,vi l ketävenkal l asf öräkt ens kaps s ki l l nad. Ans ökans kaal l t i dunder t ec knasaverbåda.Vi det tgemens amtbes l utgårdetnumer aävenbr aat tans ökaom s ki l s mäs s adi gi t al tmedBankI D. ⚫Om nii nt eharbar nunder16års om borhemmabes l ut ar t i ngs r ät t enom s ki l s mäs s adi r ektel l erber oendepåhur l ånghandl äggni ngs t i dt i ngs r ät t enharj us tdå. ⚫Nit i l l del asal l t i dbet änket i dmel l an6oc h12månaderom niharbar ns om borhemmaoc härunder16år ,ävenom detäret tgemens amtbes l utat ts ki l j as .

Närbar aenavervi l ls ki l j as Om detbar aärenavers om vi l ls ki l j ass kadenper s onen l ämnai nenans ökanom s t ämni ngaväkt ens kaps s ki l l nad. Ti ngs r ät t enbes l ut ars om huvudr egelat tnis kahabet änket i d.Syf t etmedbet änket i denärat tmot ver kaf ör has t ade


s ki l s mäs s or .Bet änket i denr äknasf r åndendagt i ngs r ät t en t agi temotans ökanoc hs t r äc kers i gs exmånaderi nnan s ki l s mäs s ankangåi genom. Kom i hågat tef t ers exmånaderkanni ,t i l l s ammansel l ervar f örs i g,begär af ul l f öl j dom nif or t f ar andevi l ls ki l j as .Annar s f or t s ät t erniat tvar agi f t a.

Närbar nunder16år äri nvol ver ade Om niharbar nunder16årmås t enihabet änket i dimi ns t 6månaderi nnannikanf ul l f öl j as ki l s mäs s an,oavs et tom det äret tgemens amtbes l utel l eri nt e. Ti ngs r ät t enharr ät tat tbes l ut aif r ågors om r örvår dnaden om bar nen,bar nsboendeoc hbar nsr ät tt i l lumgänge medbådaf ör äl dr arom nii nt eäröver ens .Om nii nt ebegär någonändr i ngs åharnigemens am vår dnadom bar netel l er bar nenävenef t ers ki l s mäs s an.


Om duärs ambo Ärdus ambogäl l ers ambol agen.Sambol agengäl l erbar a f ördes om i nt eärgi f t a,oc hgäl l erf ördem s om l everunder äkt ens kaps l i knandef ör hål l anden.Ärmans ambooc hdel ar pås i gärdetf r äms tenbodel ni ngs om kanvar aakt uel lat t uppr ät t a. Sambol agengäl l erenbar tf örgemens am bos t adoc hbohag s ås om möbl eroc hannatl ös ör e.Lagengäl l eri nt ef ört i l l exempelbankkont on,akt i er ,bi l ar ,båt arel l ers ommar s t ugor .Dens ambos om ägerdet t as kabehål l adetäven ef t ers epar at i onens åvi damani nt er egl er atdet t aiannat uppl ägg( s ås om iet tt es t ament e)el l erannanöver ens kommel s e. Ibodel ni ngeni ngårdets om manköptf örgemens am användni ng.Detdenenapar t enägdei nnanmanflyt t adei hop r äknass om r egeli nt ei nibodel ni ngen.Dets pel ari ngenr ol l vem s om bet al atmes t ,el l erom mandel atpåkos t nader na undert i denmanvar i ts ambo.


Ärnis ambors om s kas epar er akanenbodel ni nggör asom någonaverbegärdet .Dukanbegär abodel ni ngs enas tet t åref t erat ts ambof ör hål l andetupphör tpågr undav s epar at i on.


Ekonomi


Om duärgi f t Detärvi kt i gtat tt adetekonomi s kaans var etpåal l var–både f ör e,underoc hef t ers epar at i onenel l ers ki l s mäs s an.Huvudr egel nvi dens ki l s mäs s aärat tal legendom s kadel asl i ka mel l anmakar ,oavs et tom denenaägermerändenandr a. Närniharf åt tet tdoms l utpåers ki l s mäs s as åärnioffic i el l t s ki l da.Menerekonomiärf or t f ar andei nt es ki l d.At tuppr ät t aet tbodel ni ngs avt aläri ngetkr av,menvir ekommender arat tf ådet t apåpl at soavs et t .

Vadi nnebärenbodel ni ng? Näräkt ens kapett agi ts l utkandetkännasöver mäkt i gtat t behövadel auppal l tmanbyggtuppt i l l s ammans .Hurdel ar manuppal l t ?Hurbl i rdetr ät t vi s t ? För del enmedat tgör aenbodel ni ngärat tmanr ederut ekonomi nf örat ts edankunnagåvi dar eekonomi s ktpåvar s i t thål l .Medandr aor d,s t ängakapi t l etpår i kt i gt .


Bodel ni ngi nnebärat tnil i s t aroc hs kr i vernedvem s om ägervadiet tbodel ni ngs avt aloc hs edans i gner aravt al et t i l l s ammans . Nibehöveri nt evänt at i l l sdoms l ut et ,ut annikans i gner a bodel ni ngs avt al ets åf or terans ökanom s ki l s mäs s a r egi s t r er at shost i ngs r ät t en.

Vadi ngårienbodel ni ng? Al legendom i ngårvi denbodel ni ngs om exempel vi s boendetoc hmöbl er na. Ens ki l degendom i ngåri nt eom detfinnsäkt ens kaps f ör or d, gåvobr evel l ert es t ament es om s ägerat tegendomens ka var amot t agar ensens ki l daegendom.Al l tannati ngåribodel ni ngen,ävens ådants om makar naägdei nnanäkt ens kapet .


f ör vänt as i gat tenspar t ners kaf ör s t åensval .Ber ät t avar f ör duvi l ls ki l j asoc hhål ldets akl i gt .Undvi kankl agel s erdådet i nt eärkons t r ukt i vtel l err ät t vi s tmotpar t ner n.

EXEMPEL:

At tb e r ä t t aNG f ör aS r n e n B O D E L NI Vb I D K I L S MÄSSA För ber edel s eärAoc hO.Detärvi kt i gtat tnibådaf ör beK i m R o b i n r edereri nnanniber ät t arf örbar nens åat tniharmöj l i ghet at tf ör kl ar as i t uat i onenf örer abar npået tpedagogi s kt , empat i s k t o c h u g7 n0 t0 s ä t t . Dk er t t ak oi mme tu r l ä t t a der as T i l l g å n gl : T l l gånr ga :t 1 0 0 0 1 6n 0d 0e 0 0 0 k r f ör mågaat thant er auppl evel s envi l ketgördetmi ndr e j obbi gt . S kul d: -900000kr Skul d: -1000000kr Detärävenvi kt i gtat tf ör kl ar af örbar nenvads ki l s mäs s an komme i n n bär a f ö rd m, e xemp e l v i s n av e r fl y t t ar Nr e t t oe : 8 0 0 0e 0 0k r Ne t t o :om e 6 00 0 0 0 k r f r ånhus ets åkandetvar abr aat ts ägadet .

80 0 0 0 + 6 0 0 0 0 0 /f 2 = 0 0 0 k rkommer Enbr ai déär at t0 f u n d er a p å v i l ka r å g7 o0 r0 er a b a r n s t äl l aoc hdär ef t erf ör ber edakonkr et as var .At tf ör ber edas i g ( Net t oöver s kot t+Net t oöver s kot t/2= pådet t as ät tge r e r ä v e n mö j l i g h e t a t t h å l l a s a mt a l e t s a k l i g t vadvaroc hens kahaef t erbodel ni ng ut anat tr i s ker aat tnibl andari ner aegnakäns l or .


Vä l må ende


At ts ki l j as i gkanvar a s kr ämmande Ci r ka120000per s oners ki l j ers i gvar j eår .Rel at i oner f ör ändr asoc hi bl andf unger ardethel tenkel ti nt e.Oavs et t om manbl i rl ämnadel l erl ämnarärdetof t aväl di gtt ufft . At tf ör l i kas i gmeddens kr ämmandekäns l as om of t a kommermedet tuppbr ot tkanvar as vår t . Detärdär f örEndbr i ghtfinns ,f örat tges t ödoc hvägl edni ng oavs et tvardubefinnerdi gidi ns ki l s mäs s ael l ers epar at i on.

At tvågat as t eget För ändr i ngkanvar as vår toc hdetokändakankännasot äc kt . Männi s kans ökert r ygghet .At tl ämnaenr el at i oni nnebärat t manl ämnarens t ordelavt r ygghet enoc hkäns l oravvi l s enhetkanl ät tuppkomma. Detärdär f örvi kt i gtat tdus kapardi gr ät tf ör ut s ät t ni ngar . Vari nt er äddf örat tt ahj äl poc hf ör s ökl äs apå.Dennabok kanvar aenbr as t ar t .


För s toc hf r äms tmås t edut ahandom di gs j äl v.Dukommer at tbehövadenment al aoc hf ys i s kas t yr kanf örat tor ka.Et t uppbr ot tärpåmångavi set ts l agsl oppdärdus kal lt adi g i genom ol i kapas s ager . Ens am äri nt es t ar k.Sökdi gt i l lmänni s koridi nomgi vni ng s om dumårbr aavoc hfinners t ödhosoc hvågat apr of es s i onel lhj äl pom det t abehövs .Käns l oravs kam,s kul doc h mi s s l yc kandeärt yvär rf or t f ar andeväl di gtvanl i gtis kuggan avet tuppbr ot t ,där f örbl i randr aper s pekt i vdes t ovi kt i gar e.

At tber ät t af örs i npar t ner Detfinnsi ngetper f ektt i l l f äl l eat tber ät t af örs i npar t nerat t manvi l ls epar er a.Detärdoc kvi kt i gtat tävenhärges i gs j äl v oc hs i npar t nerr ät tf ör ut s ät t ni ngar .Tas amt al etnärbådedu oc hdi npar t nerärl ugnaoc hhart i dpåerat tpr at a.Undvi k t i l l f äl l ens om i nnanl äggni ngel l erf ami l j emi ddagen.Set i l lat t bar neni nt eärnär var andeoc hundvi kder asi nbl andni ngi s amt al etmel l aners om vuxna.Tänkoc ks åpåat tduär bes t ämdnärduvälber ät t ar . Detärvi kt i gtat tdui nt eharnågr af ör vänt ni ngarpådi n par t ner sr eakt i ondåal l ar eager arol i ka.Manböri nt ehel l er


f ör vänt as i gat tenspar t ners kaf ör s t åensval .Ber ät t avar f ör duvi l ls ki l j asoc hhål ldets akl i gt .Undvi kankl agel s erdådet i nt eärkons t r ukt i vtel l err ät t vi s tmotpar t ner n.

At tber ät t af örbar nen För ber edel s eärAoc hO.Detärvi kt i gtat tnibådaf ör ber edereri nnanniber ät t arf örbar nens åat tniharmöj l i ghet at tf ör kl ar as i t uat i onenf örer abar npået tpedagogi s kt , empat i s ktoc hl ugnts ät t .Det t akommerat tunder l ät t ader as f ör mågaat thant er auppl evel s envi l ketgördetmi ndr e j obbi gt . Detärävenvi kt i gtat tf ör kl ar af örbar nenvads ki l s mäs s an kommeri nnebär af ördem,exempel vi som enaverflyt t ar f r ånhus ets åkandetvar abr aat ts ägadet . Enbr ai déärat tf under apåvi l kaf r ågorer abar nkommer s t äl l aoc hdär ef t erf ör ber edakonkr et as var .At tf ör ber edas i g pådet t as ät tgererävenmöj l i ghetat thål l as amt al ets akl i gt ut anat tr i s ker aat tnibl andari ner aegnakäns l or .


Hurhant er arj agbar nensor o? Tankenom ” bar nensbäs t a”ärenkäpphäs ts om genoms yr ar myc ketnärmanharbar noc hdel arpås i g.Detkanvar abr a at tt änkapåat tbar nharenot r ol i gi nt ui t i onoc hkanof t a kännaavoc hvar akäns l i gaf örol i kas i nnes s t ämni ngar .Man börvar amedvet enom vi l kas i gnal ervi s s as i t uat i onerkan s ändautt i l lbar nef t er s om deof t af ör s t årmeränvadman t r or ,ävenom dekans kei nt eärf ör mögnaat ts ät t as amma or del l erper s pekt i vpådets om envuxenkan. Bar närdes s ut om vadmankal l ar” r andi ga”is i nakäns l out t r yc k.Detkanl ät ts ki f t a.Bar näri nt es ål i nj är as om vuxnat ender arat tvar aut anenas t undenkanet tbar nvar a uppr ör tel l erl eds et ,f örat tmi nut ers enar es pr i ngai vägoc h l ekaobekymr at . Enbr at umr egelärat ts t r ukt uroc henvi s sf ör ut s ägbar heti var dagenärvi kt i gtf öral l abar n.Detgert r ygghetoc hl ugn. För kl ar af ördi nabar nat tkär l ekent i l ldem al dr i gt ars l ut , menat tdenkangör adet t amel l anvuxna.


Hurkommerj agövermi t tex? Et tuppbr ot tärf örmångaet ts l agmots j äl vbi l denoc hkan i nnebär as t orps yki s kpåf r es t ni ng,s åf ör s ökat thi t t aac c ept anskr i ngat tdui nt ekanpåver kaal l ts om s ker .Ti l l åtdi g s j äl vat tf ås ör j adets om i nt ebl evmenkl amr adi gi nt ef as t vi dnågons om i nt eharkär l ekt i l ldi gel l err el at i onen. För s ökundvi kaat tf öl j adi nt i di gar epar t ner sl i vpåexempel vi s s oc i al amedi er ,ef t er s om detof t aärs år andeoc hl ät tl eder t i l let tos untkont r ol l behov.Skonadi gs j äl vf r åndens mär t an oc hi ns eat tal l til i veti nt egårat ts t yr a,hurgär naduänvi l l . Set i l lat thakl okaoc hkär l eks f ul l amänni s koromkr i ngdi g. Detärhel tavgör andef örat tkunna" l andapåf öt t er "i gen. För s ökat tundvi kac yni s m oc hbi t t er het .Tai s t äl l etl är dom av dets om hänt ,detgördetbådeuppbr ot t etl ät t ar eoc hdi g s j äl vs t ar kar e.Fr ågadi gs j äl vhuret tr i ktl i vom et tel l ert våår kans eut ?Vi l kanyadr ömmarvi l ldus kapa?


Chec kl i s t or


Pr akt i s khj äl pfinnsat tf å! Som medl em iEndbr i ghtfinnsdetmyc kethj äl pat tf å. Endbr i ghthars at ti hopet tant alc hec kl i s t ori nom vår akär nomr ådenJ ur i di k,Ekonomioc hVäl mående.Des s akandu användas om ver kt ygf örat tnavi ger aidi ns ki l s mäs s a. Chec kl i s t or nahi t t ardu,t i l l s ammansmedannani nf or mat i on, f akt aoc hs t öd,påwww. endbr i ght . s e. Som bet al andemedl em kanduävenf åt i l l gångt i l lvåruni ka Di vor c ePl anni ng,s amtvår aväl ut val dar ådgi var eoc h exper t ert i l lf ör månl i gapr i s er .


Någr aavs l ut andeor d Vihoppasat tvårgui deharget tdi genbät t r eöver bl i c köver hurens epar at i onel l ers ki l s mäs s agårt i l lut i f r ånet tj ur i di s kt , ekonomi s kt -oc hväl måendeper s pekt i v. Som medmyc ketannats om ärt ufftil i vets åärt i denf akt or . Detbl i rbät t r emedt i denoc hmanl ärs i gat tf ör hål l as i gt i l l oc hupps kat t adenäs t kommandekapi t els om f öl j ermedoc h ef t eret tuppbr ot t .Idefles t af al lbl i rmans t är ktoc hmånga er f ar enhet err i kar e. Et tuppbr ot tärnågotmanl evermedoc hvifinnshärs om en hj äl pandehandbådef ör e,underoc hef t er .Endbr i ghtärSver i gesf ör s t aDi vor c ePl anni ngt j äns t ,oc h gr undadesavChar l ot t eLj ungmedmål etat thj äl pa männi s kors om genomgårs ki l s mäs s ael l ers epar at i on. Endbr i ghter bj uderol i kani våeravpr akt i s ks uppor toc hhj äl p, s åväli nf örs om underoc hef t ers epar at i onenel l ers ki l s mäs s an.Enpl at sdärmani nt ebar ahant er arf or mal i aoc h j ur i di k,ut anal l tf r ånboendef r ågoroc hol i kaf ami l j eper s pekt i v,t i l lf ys i s ktoc hment al tväl mående. Endbr i ghter bj uderävens i t tegetuni kakonc eptDi vor c e Pl anni ng,därduf århj äl pmedhel het s per s pekt i vetavdi n s epar at i on.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.