Page 1

AsAhma di sha ppi l yma r r i e dwi t hat woy e a r e r ei sane ws how ont hehor i z on.Ahma d ol ds ona ndKa ma l i si nal ong t e r mr e l a t i ons hi pg i v e susag l i mps eofwha ti st oc ome , “ I ’ m ma r wi t hhi sl i v e i ng i r l f r i e nda ndt he i rc hi l dr e n,r i e dwi t hak i d.Cha nc ei snotma r r i e d.Heha sa t he r ewi l lnote v e rbeaRe a lCha nc eofLov e3.g i r l f r i e ndwi t hahous ef ul lofk i ds .Weha v e e yha v ebot hf oundr e a l l ov e . f a mi l i e snow.[ es howi s ]a bouthowwej ug g l e Ahma ds e t st her e c or ds t r a i g htonhi s ourhomel i v e sa ndmus i cl i v e s .Wi l l ourc a r e e r s br ot he r , Ka ma l ’ si ma g e .Hepa us e sa shes e a r c h- t a k eoff? Wi l lKa ma le v e rg e tma r r i e d? I t ’ s e sf orwor ds ,“ Cha nc e ,Ka ma l .Le tmet e l ly ou a boutr e a l l i f ei s s ue s . Wea r epr oj e c t i ngt he t het r ut ha boutKa ma l .[ Whe npe opl es e ehi m,s how wi l lber e l e a s e ddur i ngt he1s tor2nd t he y ]s e ea na ng r ybl a c kma n. Wewe r et he Qua r t e r2013. mi ddl ec hi l dr e n.Ka ma l wa st hebl a c ks he e p[ of ef ut ur ei sbr i g htf orAhma dGi v e ns .Hei s t hef a mi l y ] .e r ewe r ef ourboy s , nog i r l s .My c ur r e nt l y wor k i ng on hi s upc omi ng r e a l i t y Da ddi dn’ tpa yhi ma smuc ha t t e nt i on,di dn’ ts how.Br ot he r , Ka ma l , Ant honyZe r me no, a nd s howhi ma smuc hl ov e[ a st heot he rboy s ] .He Ahma da r ebui l di ngt he i rownpr oduc t i onc omwa st hec l a s sc l own.Da dwa swa yt ooha r don pa ny ,Unde r dogEnt e r t a i nme nt .Andl a s tbut hi m. not l e a s t , Ahma d a nd pa r t ne r ,J ov onna Ka ma lwe ntf r om as we e tl i t t l ek i dt oa n Mor r i s on,a r ebui l di ngt he i rbus i ne s s ,Re a lS i l k a ng r yt e e na g e r ,[ whi c hr e s ul t e di n]a na ng r y Ha i rCa r eS y s t e ms ,whi c h ma nuf a c t ur e sa nd f a t he r . Da dwa nt e dt oputhi mi nboa r di ng s e l l sha i rc a r epr oduc t s .Gi v e nsa dds ,“ Ic a n’ t s c hoola ndbootc a mp.Hene v e rha dt i mef or t a k eona ny t hi nge l s e . Iha v eaf a mi l y . e Ka ma lwhe nhene e de dhe l pwi t hhi shome - mus i ci supi nt hea i r .Cha nc ei swor k i ngon wor k .[ Ka ma l ]r a na wa yt woort hr e et i me s .pr oj e c t s .[ Young e s tbr ot he r ]Mi c a hi swor k i ng Onet i me , Ir a na wa ywi t hhi m.[ Anot he rt i me ] ,onpr oj e c t s .Ic a n’ ts a ywhe na ny t hi ngi sc omi ng Iwe ntl ook i ngf orhi m.Heg r e wupnotf e e l i ng out .[ emus i ci ndus t r y ]i snotwha ti twa st e n l ov e d; heha dt og e ti tf r omourMom.MyMom y e a r sa g o.Toda y ’ smus i ci st r e ndmus i c ” . ha t e d[ t hebe ha v i or ]al ot .Wel i v e dwi t hmy Gr a ndmaf ort e ny e a r s .MyMoma ndGr a ndma ha dt ode a l wi t hKa ma l .MyDa dwoul dg e tf r us Unl i keot he r t r a t e dwi t hhi m.MyMom woul dg e tf r us t r a t e d c e l e br i t i e swhohav e [ wi t ht hes i t ua t i on] . S heha dt os t e pupa nddoi the r s e l f .S he al t e re gos , Ahmadand l e tKa ma lg e ta wa ywi t hmor et ha nusbe c a us e s hek ne wt hes our c eofhi sa ng e r .Da dk i c k e d Re al i st hes amepe r s on. hi moutoft hehous e .I twa sba d.Nok i ds houl d Ahmade xpl ai ns , “ Iama ha v ebe e nt r e a t e dl i k et ha t .e ydon’ tha v ea g oodr e l a t i ons hi pnow. I twa s n’ te s t a bl i s he d f ami l yman” [ whe nKa ma lwa s ]ac hi l d.MyDa d’ spa r e nt s s e nthi mt oboa r di ngs c hool .I twa sac y c l e . [ Ka ma l ]g e t ss t e r e ot y pe d.Pe opl edon’ tunde r s t a ndhi m” .

________________ _ _ ___ __ ___ S P EA KI N_ G__ O_ F_HA I_ R

Page30

S pe a k i ngofha i r , Ahma dt e l l s , “ J ov onnaMor r i s onma i nt a i nsmyt r e s s e s .S he ’ sbe e nma i nt a i ni ngt he mf ort hel a s t12y e a r s .Ik ne whe rs i nc eIwa s14y e a r sol d.I t ’ sf unnyhowweme t .I us e dt oda t ehe rda ug ht e ri nhi g hs c hool ” .Hes ha r e st ha ti tonl yt a k e sonea ndaha l fhour st o s t y l ehi sha i r , “ S he ’ sr e a l l yf a s t .We ’ v ebe e nons e tbe f or e .[ a tda y ] , s hedi dmyha i ri n30mi nut e s .S he ’ sr e a l l y , r e a l l yg ood.Ius emyownha i rc a r el i ne , Re a l S i l kHa i rCa r e .I ’ v eus e di tf ort he l a s tv ey e a r s .J ov onnac r e a t e dt hef or mul a .S he ' sa l s oac he mi s ta ndak nowl e dg e a bl ebus i ne s s pa r t ne rt oha v e . Al lt heot he rpr oduc t s[ Iha v eus e di nt hepa s t ]woul dj us ts i tont heout s i deofmyha i r . i spe ne t r a t e st hei spe ne t r a t e st hec or t e xofmyha i r .I fi twa s n’ tf orJ ov onna ,myha i r woul dn’ tbet hi she a l t hya ndl ong .Iwa spul l i ngmyha i routwhe nIc ombe di t .Wi t hRe a l S i l kHa i r Ca r epr oduc t s , notonl yi smyha i rs of ta nds hi ny , i ti sde t a ng l e d.I t ’ se a s yf ormet oma i nt a i n.My ha i rwa sv e r yt hi c k !I twoul ddr e a dupwhe nIwa s hi t ” .Youc a nv i s i twww. r e a l s i l k y ha i r . c om t o g e tRe a l S i l kHa i rCa r epr oduc t st oma k ey ourha i rs i l k ys moot h.Andt h a t ’ sf o rr e a l !

030  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you