Page 1

Laur enMi l l er

504Sal o n I r vi ng,TX 972. 258. 0504 316. 880. 0140 www. l mi l l e r s t yl e s . c o m

Page4

Pho t o gr aphybyLar r yJ.St e phe ns Make up:Vi c kiLynn

004