Page 1

( a)

1gr adodel i ber t ad

( a)

( a)

( b)

( a)

t r ans mi s i ónempuj emembr ana/pi ez acent r al _ pi ez a cent r al /v ar i l l as _v ar i l l as /membr ana apoyo( ent r emembr anaypi ez acent r al ) ,ar t i cul aci ones ( ent r ev ar i l l as ) ,empot r ami ent o( ent r ev ar i l l asypi ez acent r al )

( b)

( c)

pv c,mader adebal s a,t or ni l l os +t uer cas1. 6mm,per f i l es met ál i cosU,t or ni l l os +t uer cas2mm membr ana,conect orv ar i l l as , ,t or ni l l os +t uer cas1. 6mm,per f i l es met ál i cosU,t or ni l l os +t uer cas2mm

( e)

( a)model oi ni ci al _ochov ar i l l asv i ncul adasaunv ás t agocent r al .

model omej or ado_s ei sv ar i l l ass i némbol ocent r al .al z ado( a)yper s pect i v a( b) .

( b)det al l ev ar i l l a_t or ni l l osi ni ci al esd=1mm,s i nt uer cas .

( c)y( d)ar t i cul aci onesmej or adas _t or ni l l os +t uer casd=2mm

t er mos ol dadur a,ar t i cul aci ónt or ni l l os +t uer cas ,at ado conal ambr e

X

( d)

( e)pi ez as us t i t uci ónenganche6v ar i l l as .Mader adebal s a,t or ni l l o+t uer cad=16mm.

XOMISIÓNELEMENTOSMODELO INICIAL

X X

I nf l amoselmodel oi ni ci alhas t aquedet ect amosl ospunt os débi l es : pér di dasenl auni óndel amembr ana. i nes t abi l i daddel asv ar i l l as at adodelcabl edes edali ns uf i ci ent e el i mi naci óndelv ás t agocent r al

X cabl edeat ados uf i ci ent ement er es i s t ent e v ar i l l ass uf i ci ent ement esr es i s t ent es uni ónmembr anai ns uf i ci ent ement er es i s t ent e

Somet emoselmodel oi ni ci aldecar gahas t aquel l egar aalpunt ocr í t i co.Enes t emoment oencont r amosl os punt osmásf r ´ agi l esyport ant omej or abl es _

Mat er i al i z aci óndel asi nt enci onespl as madasenl af as edees t udi o.

( c)Ex i s t enci adev ás t agocent r alconochov ar i l l asv i ncul adasaél .

( c)El i mi namoselv ás t agocent r alt r aspr obarquenohací af al t ayr educi moselnºdev ar i l l asas ei s par aper mi t i rl auni ónconot r osmódul os .

( a)Par ael l o,s us t i t ui mosl asar t i cul aci onesi ni ci al escont or ni l l osded=1mm s i nt uer caporunasnuev as ( a)Mej or arl aes t abi l i daddel asv ar i l l aspar aev i t arquegi r enenl asar t i cul aci onescuandoelhi nchabl eent r aencar ga. cont or ni l l osded=2mm+t uer ca.Cons egui mosas íev i t arques edes v í edel at r ayect or i aopt i mapar al a t r ans mi s i óndecar gas . ( b)Ver i f i camost ambi énl auni óns ol dadadel amembr ana,concl ui mosquenoer al os uf i ci ent ement er es i s t ent e porl af al t adepot enci adelt er mos el l adordomés t i co. ( b)Vi s i t aa“ Al campo”par aut i l i z ars ut er mos el l adormáspot ent e.

El abor aci óndocument aci óngr áf i ca.

X def or maci óndel at er mi naci óndel asv ar i l l asper mi s i bl e

Las us t i t uci óndel ost or ni l l osporot r osmásr es i s t ent es per mi t el i mi t arl av i br aci óndel asar t i cul aci ónes . Lael i mi naci óndelv ás t agocent r alf av or ecequeeles paci o i nt er i ornos ei nt er r umpa,per odi f i cul t al aaper t ur a. I mpos i bi l i daddeuni ónt er mos ol dabl epr eci s a.

I magenesdelpr ot ot i poi ni ci alydes uv er s i ónmej or ada.

Di v i s i óndelgr upoent r ess ubgr upos _ G1_cons t r ucci óndelpr ot ot i pomej or ado G2_el abor aci óndos s i erconel ement osar qui t ect óni cosypr oduct osex i s t ent esdelmer cadodel acons t r ucci ón. G3_el abor aci óndocument aci óngr áf i cas uf i ci ent equeex pl i queelpr oyect o.

modelo1_strong&stretchy  
modelo1_strong&stretchy  

ficha modelo 1