Page 1

Guia didàctica

iIngredients de l’univers

La guia didàctica és una eina que ofereix al professorat la base conceptual dels materials ofertats, així com l'estructura i la definició de cadascuna de les tipologies dels seus continguts. L'objectiu final és donar pautes per tal que hom pugui utilitzar-los de la forma més adequada a la realitat de la seva aula.

1. Objectius del programa Ingredients de l'Univers ha estat pensat tant per al professorat com per a l'alumnat. A continuació es presenten els objectius del professorat i de l'alumnat. 1.1. Del professorat: –

Obtenir un material didàctic, ric en continguts, pràctic i modular, adaptable a les particularitats de cada situació d’ensenyament–aprenentatge.

Obtenir eines que permetin la realització de tasques d’exploració i aprofundiment de nous conceptes i d’incorporació als coneixements prèviament adquirits.

Permetre la retroalimentació a partir de l’avaluació permanent de l’aprofitament i l’interès de l'alumnat.

Obtenir una alternativa metodològica al procés d’ensenyament–aprenentatge tradicional mitjançant la introducció d’Internet com a mitjà de coneixement.

1.2. De l’alumnat: – – – –

Desenvolupar estratègies d’autoaprenentatge de la matèria a partir d’un nucli de continguts ben estructurat, entenedor i concís. Construir els continguts de la matèria a partir d’unes tasques que permeten l’experimentació i el descobriment dels conceptes i l’autoavaluació posterior. Desenvolupar la capacitat d’obtenir, filtrar i processar la informació. Aprendre a fer ús de les TIC no només com a finalitat sinó, principalment, com a mitjà en el procés d’ensenyament–aprenentatge.

2. Base conceptual: L’explosió de la informació, l’augment del soroll informatiu i els nous llenguatges de comunicació estan requerint unes noves habilitats cognitives i d’autoaprenentatge. El crèdit Ingredients de l’Univers sorgeix de l’anàlisi d’aquesta necessitat. La conceptualització del programa intenta donar resposta a: – Internet com a mitjà d’informació i de formació, tant en la pròpia llengua com en d’altres llengües. –

Les necessitats d’autoaprenentatge i de desenvolupament d’habilitats de cerca i habilitats de treball en equip.

La nova funció que assumeix el professorat com a guia dels aprenentatges i d’atenció a la diversitat.

El crèdit Ingredients de l’Univers parteix d’un enfocament teòric bàsicament constructivista per diversos motius: –

En primer lloc, per la consideració que l’autoaprenentatge esdevé una habilitat crucial per desenvolupar i ajudar l’alumnat, segons les seves necessitats, a descobrir el coneixement, a assimilar-lo, a relacionar-lo amb els coneixements previs i a crear nous continguts a partir d’aquests coneixements.

En segon lloc, per la funció de guia que el professorat pren davant l’explosió de la informació i davant la necessitat d’atendre la diversitat.

3. Estructura del programa i1/8


Guia didàctica

iIngredients de l’univers

3. Estructura del programa El crèdit que presentem porta per títol Ingredients de l’Univers i versa sobre els continguts de física i química que els estudiants de l’ESO treballen durant el primer cicle. El crèdit és la unitat superior en què s’estructura el contingut del material. Per sota hi ha un seguit d’elements jerarquitzats de la següent manera: – – – –

El crèdit es compon de 10 unitats. Cada unitat es divideix en diversos mòduls, segons el seu contingut particular. Els mòduls són unitats temàtiques que es componen de diversos nodes amb una finalitat didàctica i un tractament específics: activitats expositives, activitats d’autoavaluació, activitats en grup, etc. Cada node es materialitza en un document HTML independent vinculat directament als seus antecessor i successor a través de les fletxes del menú de navegació. Els documents HTML poden contenir diversos elements multimèdia.

Aquesta estructuració es fa palesa per a l’usuari al menú “Sumari”:

Aquesta estructuració en unitats, mòduls i nodes permet la realització de subitineraris alternatius a través del contingut, mitjançant el que anomenem la selecció del nivell d’aprofundiment. A banda dels tres nivells d’aprofundiment que es proposen des de l’aplicació, cada professor o professora en podrà establir d’altres a partir de la informació que acompanya cada node a les “Observacions per al professorat”. 3.1. Estructuració dels mòduls en fases de realització A part de la jerarquització visible per l’usuari i explicada a l’apartat anterior, cadascun dels mòduls s’estructura internament en fases, seguint la filosofia constructivista, segons la qual el procés d’aprenentatge en les activitats proposades es regeix per les cinc fases següents: –

Fase 1: Organitzadors previs En aquesta primera fase es produeix l’animació inicial, la presentació de preconceptes per al treball dels coneixements previs i la seva discussió, amb l’objecte de construir el mapa conceptual inicial. Es treballa a un ritme comú, amb tot el grup.

Fase 2: Obtenció d’informació Fase en què l’usuari ha de recollir dades per a la seva posterior anàlisi. Es tracta de treballar sobre la base dels conflictes que puguin sorgir en la resolució de casos o activitats d’aprenentatge. i2/8


Guia didàctica

iIngredients de l’univers

Fase 3: Exposició La fase d’exposició és la que en un disseny tradicional executa el professorat. S’entén que és una feina de síntesi, en la qual el docent té cura de la forma que pren el coneixement adquirit en les fases prèvies.

Fase 4: Aplicació En l’aplicació EXPERIMENTA! hi ha un text expositiu de base per a aquesta fase. És a dir, l’alumnat accedeix a una pantalla que concreta i lliga les informacions adquirides o intuïdes en fases anteriors. El professorat pot no fer res si veu que s’assoleix aquesta síntesi sense la seva intervenció o, en cas contrari, pot intervenir o realitzar una labor d’enriquiment o de reforç de les conclusions. És centra habitualment en l’aplicació dels coneixements obtinguts a casos reals i problemes concrets de l’entorn immediat de l’alumne.

Fase 5: Avaluació Es tracta de nodes en què s’ofereixen activitats d’autoavaluació en què l’usuari rep un feedback immediat, o bé d’activitats d’avaluació destinades a la valoració de l’assoliment dels objectius del mòdul per part del professorat. A tall orientatiu, és interessant observar l’esquema següent sobre la implementació del crèdit Ingredients de l’Univers a l’aula:

Com es pot observar, hi ha algunes activitats introductòries que es realitzen de forma comú. El cos de la unitat, en canvi, es diu que és diversificat perquè es basa en el treball individualitzat de l’alumnat, a diferents ritmes en una mateixa aula. Finalment, l’arribada a un mapa conceptual final i a una recapitulació de la unitat configura el punt de trobada del grup pel que fa al tema estudiat.

3.2. Estructura d’una unitat L’estructura estàndard d'una unitat és la següent: Cada unitat és introduïda per una animació d’un minut i mig de durada aproximadament. Aquesta animació es construeix de forma modular, a base de fragments d'uns 15 a 25 segons i3/8


Guia didàctica corresponents a cada mòdul. Aquests fragments es repeteixen al començament de cada un dels mòduls que componen la unitat. Aquestes animacions s’han construït a base d’il·lustracions dotades de dinamisme intern. Després d’una interactivitat pensada per permetre al professorat esbrinar els nivells previs de l’alumnat, la següent pantalla conté el mapa conceptual de la unitat. Aquest mapa informarà gràficament del procés bàsic d’aprenentatge que es proposa de seguir al professorat. Aquest mapa és accessible en tot moment des de qualsevol punt de la unitat. A partir d'aquí comença ja el primer mòdul, introduït pel primer fragment d'animació. Quan acaba una unitat, una segona aparició del mapa conceptual avisa d’aquest fet i permet un procés de reflexió sobre la feina feta. Com és natural, el desenvolupament de cada mòdul en nodes és diferent i ve condicionat pel contingut. La idea motora és el desenvolupament en les diverses fases del procés d’aprenentatge explicades abans.

iIngredients de l’univers UNITAT Animació introductòria Animació Módul 1

Animació Módul 2

Animació Módul N

Interactivitat introductòria

Mapa conceptual

Módul 1 Animació Módul 1 Node

Node

Node

Módul N Animació Módul N Node

3.3. La navegació entre els elements de la unitat La navegació entre les unitats i mòduls i nodes és lliure - l'usuari pot anar en cada moment allà on vulgui - però guiada, en tant que es suggereix un recorregut ordenat que segueix una seqüència didàctica determinada.

Node

Node

Des de la pantalla de “Sumari”, es poden escollir tres trajectòries diferents en funció del nivell d’aprofundiment que se seleccioni. Els nodes estan seqüenciats de més genèric i introductori a més particular i profund, de manera que els itineraris permeten l’adequació a diverses necessitats. Els continguts que es deixaran de visualitzar en cadascuna d’aquestes tres trajectòries queden desactivats en la columna de nodes d’aquesta pantalla.

i4/8


Guia didàctica

iIngredients de l’univers

Una vegada l’usuari o usuària ha iniciat un dels nivells d’aprofundiment, es troba una nova pantalla amb un menú de navegació a mà esquerra que li permet: –

Tenir present el títol de la unitat i accedir en qualsevol moment al seu mapa conceptual.

Conèixer el nombre de mòduls de què es compon aquesta unitat i saber en quin es troba.

Tenir sempre presents de quins nodes es compon la unitat. Considerem que si bé la trajectòria és al capdavall lineal, l’usuari ha de poder visualitzar els continguts en l’ordre que cregui oportú.

Ubicar-se respecte del contingut de la unitat.

El propi programa permet a l’usuari situar-se fàcilment (el títol del node està en negreta i de color) i saber quins nodes ha visitat (el punt de l’esquerra del títol deixa de ser buit i passa a ser de color).

A més, els títols dels nodes es presentaran en el color del mòdul pertinent per tal que l’usuari reconegui fàcilment on es troba respecte del contingut total de la unitat.

4. Descripció dels continguts 4.1. Descripció general dels nodes El nombre total de nodes de l’aplicació és de 249, cosa que dóna una mitjana d’uns 25 per unitat. Tots els nodes s’estructuren internament, en major o menor proporció, entorn d’un text. Els diversos elements multimèdia que contenen són els següents: – – – – – –

10 animacions senceres constituïdes per 3 ó 4 animacions modulars, segons la unitat. 87 interactivitats de 8 models diferents. 68 fotografies. 255 il·lustracions, de les quals 124 es fan servir en altres elements multimèdia. 49 minianimacions addicionals (en format GIF animat). 10 mapes conceptuals.

4.2. Descripció dels exercicis 4.2.1. Diverses tipologies d’exercicis de text Entre els elements textuals dels nodes, a part dels breus continguts expositius, hi ha un seguit d’exercicis que hem tipificat de la següent manera, en funció dels continguts que cal treballar: Exercicis per resoldre en un processador de textos a part. Exercicis per resoldre en un full de càlcul a part. Exercicis web, per resoldre buscant informació a la xarxa. La majoria són guiats. Exercicis per resoldre al laboratori. i5/8


Guia didàctica

iIngredients de l’univers

Ingredients de l’Univers s’ha orientat a unes activitats inicialment individualitzades, actives, però pensades per a la col·laboració amb la resta del grup. S’ha optat per una fase intermèdia en la qual es compta amb un suport informàtic i una participació en viu, sobretot pel que fa a activitats al laboratori. Considerem que, en tots els casos, el professorat decidirà quina és la millor manera d’implementar i de fer un seguiment de la realització d’aquests continguts. A més dels exercicis textuals, els nodes disposen d’un gran nombre d’exercicis interactius. 4.2.2. Diverses tipologies d’exercicis interactius Es tracta de propostes interactives per tal que els usuaris treballin amb el contingut interactuant amb ell i descobrint relacions, comparacions, manipulant variables, etc. N’hi ha diverses: 1. Manipulacions: Es tracta d’exercicis on cal manipular una o més variables per observar els seus efectes. Normalment van acompanyats d’algun altre tipus d’exercici de caire textual o de full de càlcul que permet treballar i treure conclusions de la interactivitat. 2. Puzle: Es tracta d’exercicis en els quals cal situar un seguit de peces –textuals o icòniques– en el seu lloc. Quan la peça cau es situa al lloc incorrecte, torna immediatament al seu lloc d’origen. 3. Puzle de substitució: Es tracta de fer parelles entre dues imatges o entre una imatge i un text o entre dos textos. L’avaluació en aquests casos es fa al final, a petició de l’usuari o usuària, i mostra el nombre de parelles encertades, el temps utilitzat i el nombre d’intents realitzats. L’exercici disposa, també, d’un botó d’ajuda que mostra una solució d’entre les parelles que queden per fer. 4. Classificació: Exercicis de classificació d’elements en un nombre determinat de continents (capses). En el moment que l’usuari o usuària els classifica, queden desactivats de la llista. L’avaluació en aquest cas es produeix al final de l’exercici; mitjançant un clic sostingut en cadascun dels continents, es mostren actius en la llista els elements que l’usuari o usuària ha arrossegat a cada lloc, i apareix una creu vermella damunt dels que no estan ben classificats juntament amb una etiqueta que explicita el seu lloc correcte. Sovint van acompanyats d’exercicis de tipologia textual que promouen una reflexió sobre els criteris que s’han seguit en la classificació dels elements. 5. Obtenció d’informació: Activitats d’obtenció d’informació sensible al context d’una imatge. Es tracta d’un mapa d’imatges i un espai en blanc on apareix un text quan el cursor passa per sobre. Altament útil quan cal mostrar característiques de diversos contexts. S’acompanya d’algun altre tipus d’exercici que ajuda a treballar la informació. 6. Desplegament d’informació: Activitats en què l’usuari ha de desplegar informació, ja sigui per comprendre pas a pas els processos o per facilitar la seva comprensió. 7. Resposta tancada: Petits exercicis d’assignació de “Sí” o “No” a frases donades. Es presenten en quadres de doble entrada i en forma de llistat de preguntes. Cal que l’usuari o usuària demani al final la correcció, que es presenta en la mateixa pantalla damunt de les respostes donades i el nombre d’encerts i d’errades. 8. Mapa conceptual: És el mapa de presentació dels conceptes clau de la unitat i la seva interrelació. La interactivitat consisteix a desplegar els nodes un a un i les seves etiquetes: fent clic en el que està actiu del nivell superior apareixen els seus fills i les relacions entre ells. Així mateix, hi ha una opció que permet desplegar i plegar el mapa complet.

i6/8


Guia didàctica

iIngredients de l’univers

4.2.3. La classificació dels exercicis La riquesa del banc d’activitats del crèdit és gestionada mitjançant un sistema d’indicadors per al professorat, informació que s’ofereix en les “Observacions per al professorat”. Una primera forma de classificació de les activitats és la que fa referència al nivell d’aprofundiment. Cada activitat porta associada una lletra, que pot ser A, B o C. Amb aquestes tres menes d’exercicis, l’aplicació permet confeccionar els trajectes següents: 1. Trajecte de nivell d’aprofundiment 1: inclou activitats de tipus A. 2. Trajecte de nivell d’aprofundiment 2: inclou activitats de tipus A i hi afegeix les de tipus B. 3. Trajecte de nivell d’aprofundiment 3: inclou activitats de tipus A i B, i hi afegeix les de tipus C. L’estructura d’aquesta classificació és inclusiva. Això vol dir que si un alumne o alumna opta pel trajecte 2, farà tots els exercicis de tipus A més uns d’ampliació. Qui opti per l’opció 3 hi afegirà, a més, tota una col·lecció d’activitats de naturalesa generalment exploratòria. Es tracta, per tant, d’un sistema que no posa límits a les ganes d’aprendre de l’alumnat, més aviat el contrari: li ofereix la possibilitat que ampliï tant com vulgui els coneixements sobre cada tema. Aquest mecanisme és el que s’anomena atenció a la diversitat cap a dalt. Sovint succeeix, per exemple, que les activitats de nivell C exigeixen de l’alumnat destreses en altres disciplines (anglès, socials...) i solen acabar de forma oberta, és a dir, amb indicacions sobre com explorar el tema per Internet o sobre com obtenir més informació. Existeix també una atenció a la diversitat cap a baix, ja que el nivell 1 recull tots els conceptes mínims que els usuaris o usuàries han de conèixer en acabar la matèria. Aquesta primera classificació de les activitats no ens ha de fer perdre de vista, però, que l’aplicació no és un simple programa estratificat que es posa en funcionament en una aula. Es tracta, en realitat, d’un programa tutorial, en el sentit més genuí de l’expressió, aplicat a l’ensenyament d’una disciplina concreta, i que vetlla per un procés d’aprenentatge individualitzat, garantint l’atenció a la diversitat general que propugna l’ESO. Una segona classificació de les activitats és la referent a la modalitat de desenvolupament. Aquesta modalitat està indicada amb una o dues lletres, segons els criteris següents: -

I: individual.

-

PG: activitat en petit grup.

-

GC: activitat amb grup gran (normalment el grup classe).

Alguns exercicis estan codificats amb dues modalitats. Això vol dir que el professorat pot escollir-les, tot i que Ingredients de l’Univers li suggereixi que la comenci en una modalitat i l’acabi en l’altra. Per exemple, pot ser molt comú que una activitat en petit grup, en un segon pas, es desenvolupi amb tot el grup. En tercer lloc, les activitats tenen dos camps importants que el professorat pot consultar: –

Requeriments materials: Aquest camp és important en aquelles activitats per a les quals cal experimentació. No sols s’enumeren els estris i materials necessaris, sinó també es fa incidència especial en aquells que sovint no es troben als laboratoris. És una bona eina per a la planificació de l’exercici i per a la previsió de materials a l’aula.

Observacions: Malgrat el caràcter genèric de l’etiqueta ”observacions", aquest camp inclou recomanacions interessants sobre com portar la classe. Per exemple, si la visita i7/8


Guia didàctica

iIngredients de l’univers

a una pàgina web concreta pot substituir-se per una altra, aquest camp ho indica. També indica errors típics que comet l’alumnat en l’activitat proposada. 4.3. Glossari Cadascun dels nodes és autocontingut i autoexplicatiu, però disposa d’un seguit de paraules de difícil comprensió per a l’alumnat que no han estat explicades al llarg del text per no fer-lo feixuc. Per a la definició d’aquests termes s’ha creat el “Glossari”, com un element més que s’ofereix a l’alumnat per ajudar-lo en el seu aprenentatge. Es presenta com un petit diccionari on es poden trobar les definicions tant de conceptes bàsics que no es treballen a la pròpia unitat com de conceptes més específics i complexes sobre la matèria que es treballa. Hi ha dues maneres d’accedir al “Glossari”: 1. A partir de la vinculació hipertextual dels conceptes amb la seva definició dins l’espai de cadascun dels nodes. 2. A partir de l’accés directe del menú principal, on es presenten tot el conjunt de definicions que hi ha dins el glossari organitzat alfabèticament. En aquest segon cas, hi ha la possibilitat de descarregar-se tot el fitxer del glossari en format PDF. 4.4. Observacions per al professorat Les “Observacions per al professorat” són un seguit d’instruccions i consells destinats al professorat com un suport per a l’ús del programa dins l’aula. Aquestes observacions es poden trobar a tots els nodes de totes les unitats. En general fan referència: – Al contingut que es presenta en el node, donant pautes per a la implementació, remarcant aspectes determinats o punts de difícil comprensió per a l’alumnat. – A les activitats, explicitant de quina tipologia són (veure “La classificació dels exercicis”) suggerint possibles usos de les activitats que es proposen a cada un dels nodes, remarcant la necessitat de determinat tipus de material o recursos...

5. Requeriments tècnics Plataformes: PC-WIN, Mac, Linux, Solaris 8 Navegadors: Netscape 4.7 i superiors, Explorer 5.0 i superiors, Opera 5.x Resolució de pantalla: 800x600 Adobe Acrobat i Plug-in de Flash 5.0

i8/8

Ingredients de l'Univers  

Guia didàctica sobre aquesta activitat de coneixement del medi en català penjada a Internet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you