Page 1

E m r e A r o l at A r c h i t e c t s A r a s繡 t 覺 r m a A n l a m a B u r s u


E m r e A r o l at A r c h i t e c t s A r a s繡 t 覺 r m a A n l a m a B u r s u


EAAB-Emre Arolat Architects Aratırma-Anlama Bursu, mimari tasarımın ilk adımının arsa ve ilev seçimi oldu¤u bir e¤itim sistemi içerisinde durum odaklı bir kavrayıı tevik eder. Durum, yapının ortaya çıkıı ile ilgili her çeit verinin, yapıyı koullamadan önceki dü¤ümlenme anıdır. Tek balarına arsa ve ilev kategorileri, güncel metropoliten durumun karmaık ve katmanlı yapısı içinde mimarlık için zemin kurucu olma kapasitelerini yitirmi görünmektedir.


Durum odaklı kavrayıta ilev, program, yer, ba¤lam, ölçek, yatırımcı, kullanıcı, iklim, topografya, kentsel yapı, ekonomik ba¤lam, sosyolojik durum ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar her proje için yeniden sorgulanır ve projeye özgü durumu oluturan özel veriler olarak ayrıtırılır.


MSGSÜ’deki proje atölyelerinin verili biçimi, bulunmaz bir imkan ve ba edilmesi zor bir problemi birlikte barındırır. Proje arazisinin ve programın ö¤renci tarafından belirlendi¤i süreçte, ö¤renci aynı anda araziyi satın alan yatırımcı, programı belirleyen yatırım danımanı, olası uzlamazlıkları demokratik haklar lehine çözecek sosyal arabulucu, ülkenin yürürlükteki kentleme politikasını uygulayan bürokrat, gerekli izin ve müzakerelerin muhatabı olan belediye ve bu ilikiler a¤ının içerisinde mimarlı¤ın kendi özgül sorunları ile hesaplaarak yapıyı üretecek olan mimar gibi rolleri aynı anda oynamak durumunda kalır. Bu, deneyimli bir mimar için bile gerçekletirilmesi mümkün olmayan bir pozisyondur.


MSGSÜ’de uygulanan bu yöntem, hakkıyla kotarılmasının güçlü¤ü sebebiyle kolayca yüzeyselleme tehlikesiyle karı karıyadır. Öte yandan üzerine azimle ve merakla gidildi¤inde, mimarlı¤ın reel ba¤lamına dair belli konular hakkında derin bir kavrayı gelitirme potansiyeli taır. Bu kavrayı, kiinin mimarlı¤a ve kente bakıında oldu¤u kadar mimari tasarıma yaklaımında da farklılık yaratabilir.


Bugün, mimarlı¤ın git gide parlak imajlar ve etkileyici formların üretimine indirgendi¤i ve tüketim kültürünün ana araçlarından biri haline geldi¤i bir ortam içerisinde böyle bir kavrayıın daha da kıymetli oldu¤u öne sürülebilir. Sayıları gittikçe artan mimarlık ödüllerinin pek ço¤unun da bu gidii tetikledi¤i, büyük hızla üretilen ve piyasa tarafından aynı hızla tüketilen bu ödüllerin büyük bir kısmının, yapıyı kendi ba¤lamı içerisinde kavrayıp özgün niteliklerini anlayarak de¤il, birkaç fiyakalı foto¤rafa bakılarak verildi¤i söylenebilir.


A¤a Han Mimarlık Ödülleri ise amacı, seçim süreci ve ödül kriterleri ile bu dünya içerisinde ayrı bir yerde duruyor. Mimarlı¤ın çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini de¤erlendirerek, topluluklardaki yaam kalitesinin arttırılmasına yönelik giriimleri öne çıkarıyor. Bunu; yapıyı defalarca yerinde görerek, mimar, mühendis ve iveren yanısıra yapıyı kullanan kiiler ile görüerek, yapı fizi¤i ve maliyet analizine kadar varan ayrıntılı ve titiz bir çalıma ile yapıyor.

İpek y o l te k st İ l f a b r İ k a sı


İpek y o l te k st İ l f a b r İ k a sı


Balangıç kayna¤ını EAA’nın ‹pekyol Tekstil Fabrikası ile 2010 yılında kazandı¤ı A¤a Han Mimarlık Ödülü’nün maddi tutarından alan Emre Arolat Architects Aratırma-Anlama Bursu (EAAB), mimarlı¤a ilikin kavrayılarını derinletirmek isteyen mimar adaylarını, hem yapacakları aratırmalar için maddi bir kaynak sa¤layarak, hem de bir etkileim ve düünce ortamı oluturarak desteklemeyi amaçlıyor. EAAB-Emre Arolat Architects Aratırma-Anlama Bursu’nun, EAA var oldu¤u sürece devam etmesi öngörülüyor.


tan覺mlar ve kos繡ullar


EMRE AROLAT ARCHITECTS ARATIRMA-ANLAMA BURSU (EAAB) EAAB, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans ve yüksek lisans ö¤rencilerinin yararlanabilece¤i bir aratırma-anlama bursudur. EAAB, MSGSÜ’deki proje atölyesinin ilk aaması olan arsa ve program seçimi sürecini sorunsallatırır. Bursun amacı, ö¤rencinin hazır verilmi kategorik tanımları sorgulaması ve kavramsal birikim ile zenginletirilmi bireysel deneyimi içerisinden kendi özgün pozisyonunu oluturmasıdır. Bu ba¤lamda ö¤renci, mimari proje atölyesi kapsamında çalımak istedi¤i proje ile direkt ya da dolaylı olarak ilikili bir konuyu aratırma projesi konusu olarak gelitirir. Bursun öngördü¤ü aratırma projesi, ö¤rencinin seçti¤i konuya dair kapsamlı literatür aratırması, kavramsal altyapı oluturma çalıması ve gezi/inceleme süreçlerini içine alır. Ö¤renci, bu süreç sırasında alııldık bir okuma, bilgilenme ve dıa aktarım çalımasından öte, konuyu varolusal bir mesele olarak ele alarak içselletirir ve kendi ba¤ımsız kavrayıını ina eder. EAAB, bavuru süreci boyunca ö¤rencilerle birebir diyalog kurmaya önem verir.

Bu ba¤lamda burs

tanıtımından itibaren ö¤rencilerin tüm soruları EAAB tarafından yanıtlanır ve gerekti¤inde bavuru konularının de¤erlendirildi¤i toplantılar yapılır.

Süreç sonunda seçilen 2 ö¤renci, bursu

karılıksız olarak kullanmaya hak kazanır. Bursun miktarı her ö¤renci için 4000 USD olarak belirlenmitir.

Ö¤renciler bu miktarı aratırma

projesi kapsamında gerçekletirecekleri gezi programı için kullanabilirler. Süreç sonunda ö¤rencilerden çalımalarını ortaya koydukları bir sözlü sunu, sergi ve kitap hazırlamaları beklenmektedir.


EAAB TANIMLAR Mimari proje MSGSÜ Mimarlık Bölümü mimari proje atölyesi kapsamında yapılan mimari proje çalıması. Aratırma Konusu önerisi Ö¤rencinin ele almak istedi¤i aratırma konusunu anlatan, burs bavurusunda teslim edece¤i ve kısa listeye seçilmesi durumunda EAAB jürisine sunaca¤ı aratırma önerisi. (Bu bir mimari proje önerisi de¤il, sözel ve görsel anlatım teknikleri ile hazırlanmı bir aratırma önerisidir.) Aratırma projesi Bursu kazanan ö¤rencinin burs kapsamında yaptı¤ı çalımaların tümü. Seyehat programı Burs projesi kapsamında kurgulanacak olan seyahat programı. EAAB Yürütücüsü Bursun yürütülmesinden ve içeri¤inden sorumlu kiidir. Bursun tanıtılması, bavuru öncesinde adaylar ile birebir görümelerin yapılması, seçilen bursiyerlerin çalımalarının yönlendirilmesi ve burs kapsamında gerçekleen sunu, sergi ve kitap gibi üretimlerin içeriklerinin yönlendirilmesi ve organizasyonu bu sorumluluk kapsamındadır.   EAAB Seçici Jürisi Yapılan bavurular içerisinden seçim yaparak kısa listeyi oluturan ve listeye seçilen ö¤rencilerin sunularını de¤erlendirerek burs almaya hak kazanan kiileri belirleyen jüri. EAAB Dönem sergisi ve kitabı Her EAAB döneminin sonunda, tamamlanmı aratırma projelerinin bir araya getirildi¤i sergi ve kitap çalıması.


SÜREÇ - Her burs döneminin balangıcında MSGSÜ’de düzenlenecek tanıtım toplantısında bursun amacı, içeri¤i, bavuru koulları ve son bavuru tarihi duyurulur ve sorular yanıtlanır. Ö¤rencilardan konu önerileri hakkında gelen sorular, bursun ilanı ile son bavuru tarihi arasındaki zamanda cevaplanmaya devam edilir, talep halinde görümeler yapılır, öneriler tartıılır. - Bavuruların tamamlanması: 18 ubat 2013 Pazartesi - Burs Dönem Jürisi’nin bavuruları de¤erlendirmesi ve kısa listenin açıklanması: 25 ubat 2013 Pazartesi - Kısa listedeki katılımcıların burs projelerini jüriye sundukları sunu günü: 7 Mart 2013 Perembe - Kazananların açıklanması: 8 Mart 2013 Cuma (Lisans ve yüksek lisans ö¤rencileri arasından toplam 2 kii seçilecektir.) - Burs projesinin gelitirilmesi ve aratırma projesi çerçevesindeki seyahat programının organize edilmesi: Mart–Haziran 2013 - Aratırma/seyahat dönemi: Haziran-A¤ustos 2013 - Aratırma projesinin tamamlanması: Eylül-Aralık 2013 - Aratırma projesinin Burs Dönem Jürisi ve MSGSÜ ö¤retim üyelerine sunulması, kritiklerin de¤erlendirilmesi: Ocak 2014 - EAAB dönem sergisinin açılıı, EAAB dönem bursiyerlerinin toplu olarak aratırma projelerini okula sunuları: ubat 2014 - Bursiyerlerin burs kapsamında yaptıkları üretimin ve tamamladıkları mimari projelerin yer aldı¤ı EAAB dönem kitabının hazırlanması ve yayını: Mart 2014


bavuru dosyası Üç bölümden oluur: 1-Aratırma konusu önerisi Bavuru dosyasının ana dokümanıdır. Bu kısımda ö¤renci, MSGSÜ’deki proje atölyesi kapsamında çalımak istedi¤i proje ile ilikili olan aratırma konusunun içeri¤ini tanımlar.

Yüksek lisans ö¤rencileri için

aratırma konusu yüksek lisans tez konusu ile ilikili olabilir. Konu önerisi için herhangi bir sınırlama yoktur. Mimarlık ve kent ile ilikili soyut ve kavramsal bir konu kadar, somut ve olgusal bir konu da ele alınabilir. Konular tekil yapı ölçe¤inden kentsel alana kadar farklı ölçekleri içerebilir. Konuyu ele alırken genellemelerden ve hazır verili bilgilerden olabildi¤ince kaçınılması tevik edilmekte; konuyu güncel kentsel, ekonomik, sosyal ve düünsel ba¤lam içerisine yerletirebilme kapasitesi kıymetli görülmektedir. Ö¤rencinin, aratırma konusu ile ba¤lantılı bir seyahat önerisi sunması beklenmektedir. Seyahat programı, aratırma konusu ile ilgili örnekleri ya da durumları yerinde gözlemlemek ve deneyimlemek amacıyla kurgulanan yolculuk rotasıdır. Bursun sa¤ladı¤ı maddi kayna¤ın kullanılaca¤ı ana alanı oluturur. Seyahatin rotası ve zamanı ö¤rencinin aratırma konusuna göre belirlenir, co¤rafyaya ilikin kategorik bir sınırlama yoktur. Ö¤renciden aratırma projesi süresince faydalanmayı planladı¤ı bir kaynakça önerisi yapması beklenmektedir. Bu kaynakçanın içindeki kitaplar ya da makalelerin tümünün okunmu olmasından çok, içeriklerinin aratırma konusunu hangi yönlerden derinletirece¤ine dair bir öngörü oluturulmu olması önemlidir. 


2-Portfolyo Ö¤rencinin o ana kadar yaptı¤ı her türlü üretimi gösteren portfolyo dosyasıdır. Okul içinde ve dıında üretilen mimari projeler, tasarım çalımaları, yarımalar, etkinlikler, atölye çalımaları, yazılar, filmler vb. projeler ile görsel, kavramsal, yazınsal üretimi kapsar. 3-Otobiyografi Ö¤rencinin kendisi hakkında bilgi verdi¤i ve mimarlık ile kurdu¤u ilikiye dair düüncelerini paylatı¤ı öznel anlatımıdır. Yazılı ve görsel tüm anlatım teknikleri otobiyografinin ifade aracı olarak kullanılabilir. Ö¤rencinin o ana kadar yaptı¤ı üretimin yanında sahip oldu¤u kiisel özellikler ve yönelimler, burs projesi sürecinin katkısıyla gelitirilebilecek potansiyeller olarak de¤erlendirilir.

BURS PROJESİ DEgERLENDİRME KRİTERLERİ - Proje konusunun mimarlı¤ın güncel problematikleri ile ilikisi tevik edilir. Özellikle, mimarlık ve kentleme ile ilgili Türkiye’nin gündeminde olan konular eletirel bir göz ile irdelenebilir. - Ö¤rencinin konu hakkındaki bireysel heyecanı, halihazır tanımları sorgulama, farklı kaynaklardan eletirel bakı açılarına ulama ve onları de¤erlendirebilme, özgün sorular sorma ve ilikiler oluturma kapasitesi önemsenmektedir. Ö¤renci bu süreçte konu ile ilgili üretimleri olan kiiler ile görüebilir, yazılı kaynaklardan faydalanabilir. - Aratırma projesinin iki ana aya¤ından birini seyahat programı, di¤erini ise kavramsal birikim oluturmaktadır. Kavramsal birikimi oluturan çalımalar, yo¤un ve kapsamlı metin okumalarına dayanır. Ö¤rencinin bir metni okuma, anlama ve yorumlamaya dair merakının olması ve bu merakı burs bavurusundaki ifade biçimi ve kaynakça hazırlı¤ı ile ortaya koyması önemlidir.


Seyahat programı, bursun maddi destek sa¤ladı¤ı ana etkinliktir. Bu sebeple burs bavurusunda tanımlanan seyahat programının, konunun genel çerçevesi ve kaynakça ile güçlü bir iliki içinde yapılandırılmı olması önemsenir. ‹stenirse birden fazla seyahat programı önerisi sunulabilir. Aratırma projesi sürecinde, kavramsal birikim ve seyahat programında edinilen deneyimin birbiri içine nüfuz ederek bütünsel bir kavrayı oluturması beklenmektedir. Aratırma projesi süreci yüksek tempolu ve sürekli bir çalıma disiplinini gerektirir. Ö¤rencinin böyle bir sürecin içine girme hevesinin bavuru dokümanları ve sunuunda okunması kıymetlidir.

EAAB YÜRÜTME KURULU Emre Arolat | EAAB Kurucusu Nil Aynalı | EAAB Yürütücüsü Prof. Dr. Meral Özbek Bostancıo¤lu, MSGSÜ Rektör Yardımcısı | Rektörlük Temsilcisi Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı | Dekanlık Temsilcisi Prof. Dr. Deniz ‹ncedayı, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Bakanı | Mimarlık Bölüm Temsilcisi

EAAB 2013 DÖNEMİ SEÇİCİ JÜRİSİ EAAB Yürütme Kurulu, 2013 dönemi için seçici jüri görevini üstlenecektir.

EAAB 2013 DÖNEMİ TAKVİMİ* Duyuru tarihi: 7 Aralık 2012, 15:30

MSGSÜ, Video Konferans Salonu

Son bavuru: 18 ubat 2013 Kısa listenin açıklanması: 25 ubat 2013 Sunular/mülakatlar: 7 Mart 2013 Seçilen ö¤rencilerin açıklanması: 8 Mart 2013 Aratırma/seyahat dönemi: Haziran-Eylül 2013

* Bu

tarihler MSGSÜ akademik takvimine göre revize edilebilir.


NOTLAR Bursu kazandı¤ı açıklanan bursiyer, EAAB’nin ve bursiyerin haklarını açıklayan “burs sözlemesi”ni imzalayarak bursun maddi tutarını kullanmaya hak kazanır. Bursiyer bu maddi tutarı aratırma projesi dahilinde planladı¤ı gezi programı bata olmak üzere aratırmanın gerçeklemesi için gerekli her türlü ihtiyacı karılamak için kullanabilir. Bursun maddi tutarının aratırma projesi ihtiyaçlarına aykırı ekilde kullanılması ya da aratırma projesinin söz konusu zaman zarfında gerçekletirilmemesi durumunda bursiyer kendisine ödenen maddi tutarı EAAB’ye geri ödemekle yükümlüdür. Bursiyer, seyahat programını gerçekletirdi¤i yaz dönemini izleyen güz yarıyılındaki proje atölyesinde, aratırma projesi konusu ile ilikili bir mimari proje çalıması yapması konusunda tevik edilmektedir. Söz konusu proje atölyesinin “Diploma Projesi” olması durumunda ö¤renci aratırma konusunu diploma projesi konuları ile direkt ya da dolaylı ilikili olacak ekilde belirleyebilir.


İ LET İ  İ M eaab@emrearolat.com nil@emrearolat.com EAA-Emre Arolat Architects Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:24 1.Levent 34340 I ‹stanbul T: 0(212) 284 7073 M: 0(530) 040 9441

EAA - E m r e A r o l a t A r chi t e c t s EAA - Emre Arolat Architects, Emre Arolat’ın 1987 yılında Arolat Mimarlık’ta baladı¤ı mimarlık hayatının devamı olarak 2004 yılında Emre Arolat ve Gonca Paolar tarafından kuruldu. 2008 yılında Neet Arolat ve aziment Arolat’ın, 2009’da Sezer Bahtiyar’ın ortak olarak katıldı¤ı EAA, ‹stanbul’daki ofisinde yaklaık 80 kiilik kadrosuyla “durum” odaklı olarak tanımlanabilecek bir mimari tasarım prati¤i sürdürüyor. EAA-Emre Arolat Architects’in farklı ölçek ve konulardaki mesleki üretimi bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek çok ödül ile de¤erlendirildi.

© 2013 Emre Arolat Architects


EAAB 2013  

Emre Arolat Araştırma-Anlama Bursu 2013 Tanıtım Broşürü

Advertisement