Page 1

Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

ÍNDEX 1. Introducció 2. Estructura i personal del Departament. 2.1 Organigrama i funcions 2.2 Coordinació 2.3 Promoció turística 2.4 Dinamització turística 2.5 Comerç 2.6 Fires promocionals i Turístiques

3. Desenvolupament Local (AODL) 3.1 Administració •

Formació del personal del Departament

Subvencions

3.2 AODL – Observatori

4. Promoció Turística. Gestió d’Oficines de turisme 4.1 Punts d’informació turística. Estadístiques 4.2 Senyalització turística 4.3 Informació turística presencial i virtual •

Web turística

Inventari

Edició de material

4.4 Informació turística platges 4.5 Indicadors i enquestes relacionats amb promoció turística

5. Dinamització Turística. Eixos Vila-Marina-PNAE 5.1 Turisme cultural, marina i natura •

Targeta 4 x 3

XATITC. Pla de Dinamització industrial. Col.laboració amb l’Ecomuseu Farinera

5.2 Nous productes i paquets turístics •

Patrimoni i cultura Jueva 1


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

-

Adhesió a la Red de Juderías Caminos de Sefarad (RJCS)

-

Projecte qualitat RASGO

-

Casament Jueu

Espais Musicats

Ruta de Pirineu Comtal

Itinerannia

Ruta dels Estanys

Ruta de Art (veure 6.9)

5.3 Visites guiades •

Temàtiques

Tècniques

5.4 Altres Activitats •

Doctor Loft

Col·laboració i esponsorització esdeveniment esportius

Col·laboració i esponsoritació esdeveniment culturals

Festival Terra de Trobadors

Exposició Harmonia Fractal

Jornades Europees del Patrimoni

Conferències ofertes des del departament

5.5 Publicitat, guies i campanyes. Marques de difusió turística •

Publicitat en mitjans de comunicació

Comunicació: press i Fam-trips

Marques de difusió turística -

Membres de l’Associació Alt Empordà Turisme

-

Membres dels clubs de turisme de Agencia Catalana de Turisme (ACA)

-

Fitxa plus Cúria Presó

-

Sistema interactiu d’informació turística

-

Col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona

2


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6. Comerç 6.1 Plans i estudis de dinamització comercial •

Dossier Econòmic

Programa Operatiu i d’Orientació comercial

Inventari de locals buits

Estudis diversos

6.2 Activitats d’informació i dinamització comercial •

Visites institucionals

Visites als comerços del municipi

4x3, cultura i natura tot l’any

Industria Viva, dins la xarxa XATIC

Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica

Cafè comerç

Diagnosis Comercials

Taller d’aparadorisme

Nous projectes

6.3 Relació amb entitats i associacions comercials •

Associacions de comerciants

6.4 Cerca de recursos i subvencions amb el sector públic i privat per fomentar la informació i dinamització comercial •

Subvencions

Microcrèdits

6.5 Campanyes i publicitat relacionades amb comerç i amb promoció comercial del municipi •

Web

Fires Comercials

6.6 Senyalització Comercial 6.7 Edició de circulars informatives dirigides a les empreses del municipi •

Info Começ

6.8 Edició de guies comercial amb coordinació amb l’àrea de premsa 6.9 Nou producte de comerç

3


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Ruta de l’Art

6.10 Consum 7. Fires promocionals i Turístiques 7.1 Fires comercials (Veure apartat 6.5) 7.2 Fires turístiques 7.3 Fires anuals

4


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

1. Introducció Aquest document té com a objectiu explicar les accions més rellevants que s’han realitzat des del Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç del 2008 al 2010. El document està estructurat seguint l’ordre i funció de l’organigrama del Departament.

5


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2. Estructura i personal del departament 2.1

Organigrama i funcions

Aprovat en Junta de Govern Local en data de 7 de juliol de 2008. En aquesta legislatura es varen estudiar les necessitats de crear un organigrama

que

englobés

Turisme,

Comerç

i

Promoció

Econòmica

considerant que les accions de caire turístic i promocional van molt lligades entre altres àrees com les de comerç, urbanisme o activitats.

6


Salvi Güell Alcalde de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries Consell Municipal de turisme

Pere Iglesias, Tinent d’Alcalde i Regidor Àrea Urbanisme, serveis i promo.econòmica Jesús Del Val, Regidor adscrit a l’Àrea d’Urbanisme, Serveis i Promoció Econòmica

Lídia Alonso Promoció econòmica i Desenvolupament Local AODL – Observatori i SOC

Angelina Fernández Coordinadora Tècnica àrea, Urbanisme, serveis i Promoció Econòmica Josep Roca Cap Tècnic Departament Promoció Econòmica, Turisme i Comerç

Xell Pallarès Administració

- Coordinació -

Promoció Turística Margarita Barneo

Gestió oficines de turisme

Dinamització Turística Joan Pau Andreu

Comerç Maria Jofre

Eixos Vila-Marina-PNAE

Fires promocionals i turístiques

Dinamització Comercial

Punts d’informació turística

T. Cultural, marina i natura

Plans i estudis din. comercial

Senyalització turística

Nous productes i paquets turístics

Activitats Inf i din. Comercial

Info. Turística presencial i virtual

Visites guiades

Relació entitats i ass.comercial

Informació turística platges

Activitats

Subvencions i recursos

Indicadors i enquestes relacionats amb Promoció Turística

Publicitat, guies i campanyes

Guies comercials/circulars inf.

Marques de difusió turística

Campanyes i publicitat

Fires Promocionals

Fires Turístiques

Assistència a actes i esdeveniments


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2.2

Coordinació

Coordinació i seguiment dels plans d’acció de promoció econòmica, promoció, dinamització turística, comerç i fires.

Procediment, execució i fiscalització dels pressupostos de les partides corresponents de l’àrea.

Administració, tècnica, jurídica i administrativa de tots els serveis del departament.

Vetllar per la transversalitat del departament en relació amb les diferents àrees de la corporació, en especial amb secretaria i intervenció.

Execució de polítiques de promoció econòmica, desenvolupament local i dinamització del territori.

Execució i potenciació de polítiques relacionades amb treball i ocupació. Coordinació amb la borsa de treball de l’àrea de serveis a les persones.

Web municipal i coordinació continguts del departament, amb connexió amb el gabinet de premsa.

Mecenatge i patrocini. Redacció de projectes per a sol·licitar subvencions i recursos externs, en especial d’altres administracions.

Coordinació i creació de bases de dades vinculades al departament i relacionades amb el territori.

Seguiment de projectes i informes AODL.

Coordinació,

direcció

i

estructuració

del

personal

adscrit

al

departament.

8


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2.3

Promoció Turística

Gestió i coordinació oficines municipals de turisme.

Gestió i coordinació punts municipals d’informació turística (farinera, parc natural, etc.)

Senyalització turística del municipi, de les oficines i punts municipals d’informació local.

Potenciació i creació nous punts d’informació, tant físics com virtuals.

Coordinació amb l’àrea de Medi Ambient per tot el que fa referència a platges, senyalització i turisme sostenible

2.4

Indicadors i enquestes de dades vinculades amb Promoció Turística.

Dinamització turística

Dinamització turística i cultural: eixos vila, marina i parc natural. Desenvolupament de Xarxes i sinèrgies entre elements amb producte i temàtica comuna (promocionar en conjunt i apostar pels canvis intercanvis d’experiències).

Turisme cultural i de natura. Desenvolupament i valor del patrimoni tangible i intangible (fonts documentals)

Creació de nous productes i paquets turístics ( amb recolzament a les iniciatives privades).

Gestió i coordinació d’activitats de dinamització esdeveniments puntuals, festivals, viatges incentius, públics especials, fires, festes, mercats culturals, concerts, etc), en coordinació amb l’àrea de serveis a les persones.

Visites guiades especials.

Publicitat, guies i campanyes publicitàries en coordinació amb el servei de premsa i comunicació.

9


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Difusió de marques turístiques marina residencial i vila comtal.

Seguiment d’acords i convenis signats per la corporació amb altres ens supramunicipals, associacions, altres organismes, etc. en matèria de dinamització turística.

2.5

Comerç

Plans i estudis de dinamització comercial.

Activitats d’informació i dinamització comercial.

Relació amb entitats i associacions comercials.

Cerca de recursos i subvencions amb el sector públic i privat per fomentar la informació i dinamització comercial.

Edició de guies comercials en coordinació amb l’àrea de premsa.

Campanyes i publicitat relacionades

amb comerç i la promoció

comercial del municipi. •

Senyalització comercial.

Edició de circulars informatives dirigides a les empreses del municipi.

2.6 Fires Promocionals i Turístiques

Assistència a fires

i esdeveniments relacionats amb la promoció

turística, econòmica i comercial del municipi. •

Fires promocionals i de turisme

Edició material gràfic per assistència a fires..

10


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

3. Desenvolupament Local (AODL) 3.1 Administració •

Formació del personal del departament: Formació 2008

- 1a Trobada de la Cooperació territorial Transfronterera. Cooperació de proximitat a l’Espai Català Transfronterer, el dia 23 de maig, a Banyuls de la Marenda, al Laboratori Aragó. - Congrés Marca Ciutat, dies 13 i 14 de juny a Figueres, primer congrés sobre citymarketing que es celebra a Catalunya. - La Planificació turística local: el rol de l'oficina de turisme. Jornades de formació organitzades per la Diputació de Girona, que es van dur a terme durant cinc dies del mes d’octubre. El temari va consistir en definir una oficina

de

turisme

entesa

com

a

Àrea

de

Turisme,

les

funcions,

classificacions, xarxes, tipus d’usuaris; el futur de l’oficina de turisme, posant èmfasi en la innovació, les pàgines webs i el finançament de les oficines de turisme. - Reptes i oportunitats de la promoció turística de Catalunya, organitzada per la Cambra de Comerç de Girona com a sessió prèvia del III Congrés de Turisme de Catalunya, el dia 16 de setembre a Lloret de Mar. - III Congrés de Turisme de Catalunya, 27 i 28 de novembre, a Tarragona. Congrés organitzat pel Consell General de Cambres de Catalunya que es celebra cada quatre anys. Es va tractar la situació econòmica actual i el seu impacte en el sector turístic, amb quatre sessions paral·leles: innovació, competitivitat, promoció i internacionalització i de les perspectives del turisme com a sector estratègic.

11


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

-Postgrau de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, impartit per la Fundació de la Udg, que esta duent a terme la coordinació becat en part, per la Diputació de Girona. Formació 2009: 1. Participació i els plans de gestió d’ús públic en els espais naturals protegits. La interpretació i educació per a la sostenibilitat. Projecte on hi participen membres representants de tres espais naturals: - Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà - Parc Natural del Montnegre i Corredor - Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Un representant de promoció turístic es nombrat per formar part d’aquest projecte, el qual es representat per Margarita Barneo del Departament. Es realitzen tres taules de treball i el 18 de juny a Vic es reuneixen els tres parcs que han format part del projecte. Està pendent l’entrega del estudi. 2. Carta del Paisatge de l’Alt l’Empordà El departament de turisme forma part d’una jornada de sensibilització i foment dels Miradors de l’Empordà. Organitza Consell Comarcal Alt Empordà juntament amb la COPA, Cooperativa de Projecte Mediambientals. 3. Jornada Habitatge d’Ús Turístic El 27 d’abril s’organitza una jornada del habitatge d’ús turístic organitzada per la Diputació de Girona a Castelló d’Empúries. La Jornada te com objectiu conèixer el marc jurídic de l’habitatge d’ús turístic. Margarita Barneo i Josep Roca.

12


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

4. Viatge de Benchmarking. Escòcia & trekking Alt Empordà Turisme organitza amb el projecte Itinerànnia (Garrotxa i Ripollès) un viatge de formació a Escòcia. Del 8 a l’11 de juny, Margarita Barneo del Departament viatja per tal de conèixer de primera mà la indústria turística d’Escòcia sobre tot en turisme de a peu (trekking) 5. Postgrau de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, impartit per la Fundació de la Udg, que ha finalitzat la coordinació becat en part, per la Diputació de Girona, amb una qualificació d’excel·lent, Josep Roca. 6. Jornada de presentació, Guia pràctica per a la presentació de Projectes Europeus. Diputació de Barcelona, 31 de març 2009. Josep Roca. Formació 2010: - Procediment administratiu I, organitzat pel sindicat UGT, impartit durant el mes de maig 20h a Vilafant, curs adreçat al personal administratiu de les entitats locals. El van realitzar Meritxell Pallarès i Lidia Alonso - Procediment administratiu avançat, organitzat pel sindicat UGT, impartit durant el mes de novembre a la sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Curs va realitzarà Lidia Alonso, per renovar i ampliar els coneixements. -Curset de subvencions de la Unió Europea

per part de l’ ACM, octubre

2010. - Màster Europeu en Direcció i planificació turística, Universitat de Girona -

Jornada

sobre

innovació

i

emprenedoria

en

el

turisme,

Escola

d’Administració Pública de Catalunya -Apunt de finalitzar la diplomatura en Gestió i Administració Pública, a l’UdG.

13


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

-Jornada sobre la nova regulació d’estrangeria, febrer 2010, per part de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica. -Curs de Relacions Laborals, per internet, per l’institució Foro de Formación, dins el Pla Agrupat de Formació Continua. Darrer trimestre 2010. -Jornada de Cooperació Transfronterera, Illa de Tet, 3 de setembre, Valorització del Patrimoni Viu dins l’espai Català Transfronterer. -Seminari organitzat per la Diputació de Girona. 11 i 12 de novembre, ”Models d’organització i gestió de patrimoni cultural”.

14


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Subvencions: Subvencions 2008:

Pla de desenvolupament turístic (PLADETUR). Xarxa oficines de turisme

Com cada any, s’ha sol·licitat al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya la convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic, Programa 5, per a la creació i modernització d’oficines de turisme. La subvenció concedida ascendeix a 2.296,80 € (un terç de la inversió total: 7.656 €) i correspon a l’adequació de l’oficina de turisme de la Cúria amb la confecció d’un armari que realitzarà les funcions de magatzem i amb la col·locació d’unes ales de treball al taulell per integrar dos espais de treball amb escriptori i espai per posar-hi un PC. Des de l’àrea, a més, s’ha donat assessorament a: -

La Vil·la de Castelló, per la central de reserves

-

La Caputxeta, per una reforma, en la redacció de la memòria i a l’hora d’omplir la sol·licitud

-

Tennis Center, en la col·locació de rampes i adequació de l’entrada ( es demanarà al llarg del 2009 perquè no hi havia el projecte redactat )

Des de comerç, s’ha informat a les dues associacions de comerciants del municipi s’han passat circulars informatives.

15


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

AODL

El Departament de Treball, Servei d’ocupació de Catalunya ha concedit la pròrroga de la subvenció per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL) de Lídia Alonso Collado, per un import d’uns 27.144 € ., en concepte de finançament d’un 80% del cost de la contractació, amb el 20% restant a càrrec de l’Ajuntament. Audiovisual: Entre la Corona i l’espasa, la nissaga dels Comtes d’Empúries

El Departament d’innovació, universitats i empresa ha atorgat una subvenció d’import 119.999,68 € per fer front a les despeses de l’actuació d’inversió turística, consistent en la creació d’un audiovisual en l’adequació del Museu Cúria-Presó i la creació d’un audiovisual entorn de la nissaga dels Comtes d’Empúries, per tal de potenciar al màxim el coneixement d’aquesta etapa de la història, amb una ruta nacional de Catalunya: la Ruta dels orígens, emmarcada dins el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, com una acció del programa de Foment i integració de Recursos Turístics. * CONSULTAR PROJECTE AUDIOVISUAL ANNEX 1 Diputació de Girona: Criterium

La Diputació de Girona, a través del departament de cooperació municipal, destina part del seu pressupost a concedir subvencions per a activitats esportives que, en el nostre cas, ha estat pel Critèrium ciclista, celebrat a Empuriabrava el 25 de maig, amb un import de 1.890 €. Programes de col·laboració entre museus i/o col·leccions

S’ha sol·licitat a la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya una 16


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

subvenció de 1.216 € dins el programa de col·laboració entre museus i/o col·leccions, entre l’Ecomuseu-Farinera, el Museu de la Basílica de Santa Maria, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la Cúria-Presó. Subvencions 2009: Pla de desenvolupament turístic (PLADETUR). Xarxa oficines de turisme

Com cada any, s’ha sol·licitat al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya la convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic, Programa 5, per a la creació i

modernització d’oficines de turisme. Les modificacions de

l’oficina de turisme del Centre Cívic consistien en: •

Desmuntar el mostrador actual, modificar la llargada

Expositor frontal del mostrador en metacrilat

Taula auxiliar

Calaix de seguretat

8 Prestatges per a fulletons

2 Cortina expositora de cartells model POP-UP

8 unitats de suports a paret o sostre

1 Bancada

16 m.l. Il·luminació

2 Expositors

Pintura

Vinils corporatius

Vinils per glaçar

4 Cadires de treball

Finalment i després d’haver presentat tota la documentació corresponent i l’aprovació de la subvenció, l’ajuntament per falta de pressupost no va poder duu a terme totes les accions descrites anteriorment, i així renunciar a la subvenció de 4.025,93€ concedida per la remodelació de l’oficina de turisme del centre cívic.

17


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Es va presentar un projecte de subvenció per la creació d’un nou punt d’informació que estarà a l’entrada d’Empuriabrava. •

1 Mostrador

1 Calaix de seguretat

1 Prestatgeria

10 Prestatges per Norma Biblos

10 Conjunt box revister per Norma Biblos de

1 Cub lacat amb DM

5 Armari metàl·lic

8 Prestatges per a fulletons

2 Cortina expositora de cartells model POP-UP

1 Bancada

2 Expositors

Pintura

1 Vinils corporatius

1 Taula de reunions

6 Cadires model eina

1 Alfombra

3 Cadires de treball

1 Dispensador de paper

1 Portarrotlles de paper per WC

Assecador en acer.

1 Barra lateral de recolzament perminusvàlids,

1 Barra lateral de recolzament per minusvàlids,

1 Canviador de paret per nadons amb cinturó de seguretat.

1 TELEVISIÓ SONY STYLE 52”

Finalment i pel retràs de les obres de l’edifici del centre de serveis d’Empuriabrava, no va poder realitzar-se l’adequació del punt d’informació, així que es va revocar la subvenció de 11.577,75€

18


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

AODL

El Departament de Treball, Servei d’ocupació de Catalunya ha concedit l’últim any de pròrroga del darrer pla de treball, de la subvenció per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL) de Lídia Alonso Collado, per un import d’uns 27.144 € aprox., en concepte de finançament d’un 80% del cost de la contractació, amb el 20% restant a càrrec de l’Ajuntament.

Diputació de Girona: Criterium

La Diputació de Girona, a través del departament de cooperació municipal, destina part del seu pressupost a concedir subvencions per a activitats esportives que, en el nostre cas, ha estat pel Critèrium ciclista, celebrat a Empuriabrava el 31 de maig, amb un import de 4.500 €. Subvencions 2010: Pla de desenvolupament turístic (PLADETUR). Xarxa oficines de turisme

Com cada any, s’ha sol·licitat al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya la convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic, Programa 5, per a la creació i

modernització d’oficines de turisme. Les modificacions de

l’oficina de turisme del Centre Cívic consistien en l’adquisició de tot el mobiliari per l’habilitació del nou emplaçament de la oficina. L’import sol·licitat va ser de 5.255,00€ dels quals el Departament d’Innovació Universitat i Empresa va concedir 2.102,00€. La data límit per la justificació és 3 de desembre de 2010.

19


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Subvenció AODL

Aquest és el darrer any de l’últim pla de treball d’AODL concedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per tant no s’ha tramitat cap pròrroga perquè la subvenció a 25 de desembre de 2010 es dóna per finalitzada

3.2 AODL – ObservatoriFuncions •

Donar suport a realitzar les tasques del Departament de turisme

Realitzar les tasques relacionades amb la gestió de subvencions

Atenció al Públic (caps de setmana i festius)

Analitzar i informar sobre diferents esdeveniments que tenen lloc al municipi

Enquestes turístiques, per analitzar la situació turística actual

Donar suport al Departament a l’hora de desenvolupar projectes

Recull

de

premsa

(impressió

i

classificació

per

temes

i

cronològicament) •

Gestió de personal de reforç d’estiu

Gestió de pressupostos de l’àrea

Gestió de Juntes de Govern Local

Gestió d’informes de personal i d’estudiants de pràctiques

Realitzar les tasques relaciones amb la gestió, edició i reedició de material de promoció turística

Realitzar les tasques relacionades amb la gestió d’esdeveniments turístics (fires, campionats, festivals, press o fam trips...)

Realitzar les tasques relacionades amb la gestió de campanyes de promoció (media, publicitat...)

Desenvolupar el projecte observatori: o

Mailing a tots els empresaris (+ de 2.500) del municipi per actualització de dades 20


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Presentació pla de treball per sol·licitar la pròrroga del 2009.

Presentació de la memòria semestral i anual per la justificació de la subvenció AODL del Departament de Treball.

Ocupació i Treball SOC Accions 2009: 1. Relació amb entitats. En

moments

de

crisi

com

els

que

estem

vivint,

la

col·laboració,

l’aprenentatge i la relació amb entitats és important per tal de construir, realitzar, aportar i conèixer iniciatives que puguin ser útils a totes aquelles persones que estan passant per moments difícils i per a la societat civil en general. S’ha mantingut contacte i relació amb diversos ajuntaments, i en alguns casos s’han visitat, com es el cas de Manlleu, Olot, Vilablareix, Salt, Girona i Palafrugell. D’altra banda destacar una vegada més, com ja posem de manifest en altres apartats d’aquesta memòria, la bona relació i els contactes que es mantenen amb la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, i amb els tècnics del departament de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. Amb

el

SOC,

Servei

d’Ocupació

de

Catalunya,

ens

depenent

del

Departament de treball de la Generalitat de Catalunya, per primera vegada s’ha començat a treballar d’una manera continuada i coordinadament, la qual cosa, com veurem ha contribuït a donar uns excel·lents resultats. Varem rebre la visita oficial de la Cap d’oficina de Figueres i vam comentar i intercanviar opinions sobre temes d’interès comú.

21


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

S’han mantingut contactes amb la Fundació dels Oficis, entitat vinculada a la nostra comarca, que en especial treballa temes de formació amb els joves i promoció econòmica. 2.Cooperació i transversalitat amb altres departaments de la corporació.

Un departament de Promoció Econòmica,Turisme i Comerç, per tal d’aconseguir els millors resultats, optimitzar recursos i ser més eficaç, cal que treballi transversalment i en bona coordinació amb la resta d’àrees de la corporació. La diversitat i especialitat d’esdeveniments i assumptes així ho requereixen. Hem de destacar els següents aspectes: -Amb l’ àrea de Premsa i comunicació, la publicitat, notícies i relacions amb els mitjans són els aspectes a destacar. -Amb l’àrea d’Urbanisme i activitats, certs expedients de subvencions, senyalització i mobiliari urbà. Important tota la col·laboració i treball conjunt amb el mercat de nit. -Amb l’àrea de Noves tecnologies, personal i Gestió d’Espais Públics, s’ha col·laborat en la tramitació de diversos expedients de subvenció i en la gestió de convenis d’estudiants en pràctiques. També s’ha col·laborat en la tramitació

dels

expedients

de

renovació

dels

agents

d’ocupació

de

desenvolupament local, AODL. -amb el departament de Mercats, es va treballar l’expedient de modificació del reglament i les al·legacions que a posteriori es van presentar, a més de la col·laboració que es manté habitualment. -Amb l’àrea de Serveis a les Persones, és on es produeixen mes sinergies i relació, atès que molts temes de promoció econòmica estan interrelacionats i gestionats conjuntament per ambdós departaments. Especialment s’han treballat conjuntament: -pla d’ocupació 2009 i relacions amb el SOC.

22


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

-Fundació dels oficis. -Formació per adults.

3.Pla d’Ocupació Castelló d’Empúries 2009.

Conjuntament amb SSPP, es va sol·licitar per primera vegada, una subvenció al SOC, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per l’obtenció d’un Pla d’Ocupació per al nostre municipi. Un pla d’ocupació és una de les eines que el departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través del SOC, facilita a les administracions locals per a generar ocupació. En síntesi, el SOC subvenciona als ajuntaments la contractació temporal d’uns treballadors de uns àmbits o sectors concrets juntament amb un projecte formatiu per als mateixos treballadors. L’ajuntament de Castelló d’Empúries per primera vegada va sol·licitar i aconseguir un Pla d’Ocupació. Concretament s’han contractat 4 jardiners que van estar treballant durant 6 mesos per al consistori. Van rebre classes de jardineria, català i píndoles genèriques vinculades a la recerca de feina. El SOC ha subvencionat íntegrament aquestes contractacions, la qual cosa ha comportat una subvenció aproximada d’uns 26.000 €.

S’adjunta com annex la memòria d’aquest projecte. 4.Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica.

La Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica s’ha constituït com un important ens que contribueix d’una manera decisiva a l’interrelació local en temes de promoció econòmica.

23


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

De manera continuada i regular es mantenen contactes, intercanvis d’opinió i reunions que ens ajuden entre tots a aportar noves idees i projectes per a les comunitats per a les quals treballem. El proper any 2010, es recomana renovar, mitjançant acord del plenari municipal, renovar la voluntat de formar part de la xarxa, que cada vegada està mes activa . El proper exercici rebrem la visita dels tècnics de la xarxa, per veure in situ la feina que estem desenvolupant . Accions 2010: 1.Relació amb entitats.

S’ha continuat mantenint contacte i relació amb diversos ajuntaments, com es el cas de Olot, Vilablareix, Salt, Girona , Palafrugell i Caldes de Malavella. D’altra banda destacar una vegada més, com ja posem de manifest en altres apartats d’aquesta memòria, la bona relació i els contactes que es mantenen amb la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, i amb els tècnics del departament de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. Amb

el

SOC,

Servei

d’Ocupació

de

Catalunya,

ens

depenent

del

Departament de treball de la Generalitat de Catalunya, continuem treballant conjuntament diversos projectes i temes, com per exemple: -Plans d’Ocupació, tancament de la gestió del de 2009, realitzar el de 2010 i sol·licitud de subvenció per al 2011. -subvencions AODL. -A l’àrea de SSPP s’ha instal·lat un punt del SOC per a la renovació i gestions vinculades amb el SOC.

24


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

S’han mantingut contactes amb la Fundació dels Oficis, entitat vinculada a la nostra comarca, que en especial treballa temes de formació amb els joves i promoció econòmica, estem a punt de concretar una col·laboració específica en alguns projectes de formació i promoció. Per exemple, juntament amb la Fundació s’ha realitzat una reunió amb el sector nàutic per intentar promoure alguna acció formativa adreçada als joves, conjuntament amb aquesta entitat.

2.Cooperació i transversalitat amb altres departaments de la corporació.

Hem de destacar els següents aspectes: -Amb l’àrea de Premsa i comunicació, la publicitat, notícies i relacions amb els mitjans són els aspectes a destacar. -Amb l’àrea d’Urbanisme i activitats, certs expedients de subvencions, senyaletica i mobiliari urbà. Important tota la col·laboració i treball conjunt amb el mercat de nit. -Amb l’àrea de Noves tecnologies, personal i Gestió d’Espais Públics, s’ha col·laborat en la tramitació de diversos expedients de subvenció i en la gestió de convenis d’estudiants en pràctiques. També s’ha col·laborat en la tramitació dels expedients de renovació dels agents d’ocupació de desenvolupament local, AODL. -Amb l’àrea de Serveis a les Persones, es on es produeixen més sinergies i relació, atès que molts temes de promoció econòmica estan interrelacionats i gestionats conjuntament per ambdós departaments. Especialment s’han treballat conjuntament: -pla d’ocupació 2010 , 2011 i relacions amb el SOC. -Fundació dels oficis. -Formació per adults.

25


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions més destacades de Promoció 2010 Pla d’Ocupació Castelló d’Empúries 2010. Conjuntament amb SSPP, es va sol·licitar per segona vegada una subvenció al SOC, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per l’obtenció d’un Pla d’Ocupació per al nostre municipi. Un pla d’ocupació és una de les eines que el departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través del SOC, facilita a les administracions locals per a generar ocupació. En síntesi, el SOC subvenciona als ajuntaments la contractació temporal d’uns treballadors de uns àmbits o sectors concrets juntament amb un projecte formatiu per als mateixos treballadors. S’ha aconseguit aquest Pla d’Ocupació, que ha permès per un període de 6 mesos contractar 26 persones de diversos àmbits professionals. Concretament s’ha aconseguit una subvenció de 182.000 €, que representa integrament el salari d’aquests treballadors i també 13.000 € per a formació. S’ha contractat: -20 treballadors per al manteniment,restauració i petites reparacions d’edificis, espais i equipaments públics. -5 treballadors vinculats a noves tecnologies de la informació i la comunicació. -1 treballador vinculat a energies renovables. La formació s’ha coordinat des de el departament i des de l’àrea de SSPP, s’està donant formació en els següents camps: -l’específica de cada departament i/o ofici concret. -català.

26


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

-informàtica. -riscos laborals i higiene en el treball. -píndoles formatives vinculades a la millora de l’ocupació i la recerca de feina. S’adjunta com annex la memòria d’aquest projecte.

Accions 2010.

-accions educatives. En col·laboració amb l’àrea de SSPP s’ha continuat treballant en diverses accions formatives català, informàtica, alfabetització digital, etc. -s’ha endegat el PUNT@TREBALL, a la Biblioteca i a l’Espai Proa, que ofereix un servei més personalitzat que el punt del SOC a l’àrea de SSPP. Fer gestions amb el SOC, recerca de feina, formació on-line i accions de recerca de feina, són algunes de les aplicacions d’aquest espai, que compta amb un servei de monitoratge. Es la primera vegada que des de l’ajuntament s’ofereix un servei d’aquestes característiques.

4.Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica.

La Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, continuem mantenint una estreta col·laboració amb aquesta institució. De manera continuada i regular es mantenen contactes, intercanvis d’opinió i reunions . Es recomana continuar formant part de la xarxa.

27


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Aquest mes d’octubre hem rebut la visita dels tècnics de la xarxa, per veure in situ la feina que estem desenvolupant . 5.Esdeveniments darrer trimestre 2010.

Durant el darrer trimestre de l’exercici 2010, a més de fer balanç s’ha acabat l’any amb l’organització de diversos esdeveniments, realitzats directament o en col·laboració amb la societat civil. Per calendari, evidentment els actes nadalencs són els protagonistes. Des de el nostre departament participem d’una manera molt activa en les fires i fires mercat que s’organitzen aquestes dates. -27 de novembre, Fira de Nadal a Alberes Comercial. -5 de desembre , Fira de Nadal a la vila. -8 de desembre, Fira-Mercat al Passeig Maritim. -11 de desembre, Fira de Nadal organitzada per l’AAVV Rosa dels Vents.

6.Projecte Pla d’Ocupació Castelló d’Empúries 2011

Hem tramitat l’expedient de subvenció per a un Pla d’Ocupació per a l’exercici 2011, que s’ha concedit: seran 19 persones en total, que suposen 133.000€. S’adjunten les memòries explicatives d’aquests projectes. Alumnes en pràctiques Com

sempre

col·laborem

amb

diferents

universitats

i

escoles

tan

internacionals com nacionals en estudis compatibles amb les tasques d’atenció al públic a les oficines de turisme. Aquest any hem tingut la següent relació de personal que ha estat format per el departament i han realitzat les seves pràctiques obligatòries per els seus estudis:

28


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2009: Alumne Lydia Kmecz Amelia de Smet Ludivine Cécat Angelique Daniilakis

Des de 01-06-2009 11-05-2009 11-05-2009 11-05-2009

Fins 06-09-2009 02-07-2009 02-07-2009 02-07-2009

Procedència Salzburg a Klessheim Lycee Gastlon Berger Lycee Gastlon Berger Lycee Gastlon Berger

2010: Alumne Karima Boukhris Marion Fily Melanie Kemmerling

Des de 17-05-2010 24-05-2010 05-02-2010

Fins 25-06-2010 18-06-2010 30-06-2010

Procedència Limoges, França Quimper, França IES, St. Narcís Girona

29


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

4. Promoció Turística. Gestió d’oficines de turisme 4.1 Punts d’informació turística. Estadístiques

Les oficines municipals de turisme estan obertes durant tot l’any sense interrupció, exceptuant els dies festius 25 de desembre i 1 de gener. L’horari d’hivern és de 9h. a 14h del matí i de 16h. a 18h. de la tarda de dilluns a dissabte, i de 10h. a 13h del matí els diumenges i festius. Durant algun “pont” dels mesos d’hivern s’amplia l’horari, o es manté com si fos un dia feiner. Depenent del personal del que es disposa, no es tanca al migdia. A partir de Setmana Santa s’amplia l’horari una hora més per la tarda. A l’estiu, l’horari és de les 9 a les 21h. cada dia. Personal

L’atenció al públic a les oficines de turisme disposa d’un personal anual fix de 4 persones. Durant els mesos d’estiu s’ha reforçat el personal amb 5 persones molt ben qualificades, amb domini de tres llengües estrangeres anglès, francès i alemany. En cas de necessitat, l’atenció al públic rep puntualment l’ajuda de personal de l’administració de l’àrea, per exemple durant la Setmana Santa i la celebració de la Fira del Vaixell, així com per cobrir baixes, vacances i festes del personal, on l’horari d’atenció al públic i, en conseqüència, les tasques del personal, s’amplien notablement. Periòdicament comptem amb estudiants de turisme que realitzen les seves pràctiques no remunerades a les nostres oficines, ajudant-nos amb les tasques diàries d’atenció al públic. Aquests convenis contemplen una cooperació conjunta entre l’Ajuntament i els cicles formatius de pràctiques, així es promou la formació i la creació de nous perfils de professionals del turisme, així com s’estableixen vincles que afavoreixen les relacions

30


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

institucionals. Cal remarcar que els estudiants de pràctiques no poden treballar diumenges i festius, i que sempre han d’estar sota la supervisió d’un responsable d’oficines. Amb aquest sistema, hi ha avantatges com una major dedicació del personal fix en tasques directes de promoció i per altra banda, una disminució considerable dels costos de personal. El personal del Departament ha cursat estudis superiors i parla tres o quatre idiomes, a part del català i castellà, millorant així l’atenció a l’usuari. Esporàdicament es realitzen traduccions orals en col·laboració amb altres departaments; així com traduccions escrites, les quals són realitzades pel personal del departament, el qual no té la de formació com a traductors intèrprets. Aquesta feina es fa per la bona voluntat de treballar i cooperar amb les diferents àrees de l’ajuntament. La feina d’aquest personal és la següent: atenció al públic, visites guiades (oficina de Castelló), actualització constant de la informació a donar al turista, venda d’entrades dels diferents concerts realitzats al municipi, etc. També el personal de l’oficina del Centre Cívic és responsable a l’hora d’atendre les possibles activitats que es duen a terme durant tot l’any a l’edifici, és a dir, reunions, conferències, classes de català, exposicions, etc. En aquest darrer punt és on es troba a faltar la manca d’un conserge o responsable de l’edifici del Centre Cívic. Resumint, les principals tasques de l’atenció al visitant a les oficines municipals de turisme són: -

Atenció, acollida, informació i orientació al visitant

-

Recollida d’indicadors

-

Control material propi i extern

-

Guiatges

-

Traduccions

-

Recollida i gestió d’informació

-

Venda de tiquets de bus i espectacles diversos 31


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

A principis d’octubre i a causa de les obres que es van realitzar al Centre Cívic, com és la habilitació d’un nou dispensari i la nova ubicació de la oficina de turisme, el centre d’informació es va haver d’ubicar provisionalment a l’entrada de l’antic dispensari, amb els inconvenients que això comporta. La nova oficina s’ha inaugurat durant les festes de la Candelera 2011. Oficina de Turisme del Centre Històric

L’oficina Municipal de Turisme del Centre Històric és l’oficina 170 de la Xarxa d’oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya i està situada a l’edifici de la Cúria-Presó, des de l’any 2005. Bàsicament atén visitants que s’hi adrecen per rebre informació sobre la vila, mentre que a Empuriabrava la informació sol·licitada comprèn una zona geogràfica més àmplia. La gestió de totes les visites guiades s’organitza des d’aquesta oficina, així com també es gestiona des d’aquest punt les entrades a la Presó Medieval. Els horaris de visita de la Presó són els mateixos que els de l’Oficina, explicats en el punt anterior. En moments puntuals s’han ampliat aquests horaris, com ara durant el Festival Terra de Trobadors, o com la Ruta de l’Art. L’edifici també es comparteix amb l’Arxiu Històric.

32


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Oficina de Turisme del Centre Cívic

L’Oficina Municipal de Turisme del Centre Cívic d’Empuriabrava (registrada amb el número 18 a la xarxa d’oficines de Turisme de la Generalitat de Catalunya) és l’oficina que atén més visitants durant tot l’any. És el centre neuràlgic del Departament de Turisme des d’inicis de l’any 2001, quan es traslladaren les oficines del sector Puigmal i l’àrea de treball de promoció al Centre Cívic. El 2008 l’àrea de Promoció Econòmica i Comerç es van unificar. L’oficina disposa d’un magatzem amb material promocional, tant del municipi com d’altres espais i comarcal, necessari per a l’activitat d’informació de les oficines L’oficina de turisme té una situació privilegiada al centre d’Empuriabrava i en un lloc molt transitat pel vianant que surt de l’hotel per anar a passejar o a la platja. A més, està situada en el mateix edifici que el Dispensari Mèdic i l’OMAC (Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà).

La separació física de les dues oficines fa més dificultós l’intercanvi diari de material i la comunicació dels canvis produïts a un o altre nucli. Per aquest motiu és indispensable una eina que marqui les pautes a seguir al nostre

33


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

personal, com és el guió de treball o l’ús de tecnologies com el correu electrònic o el Messenger. L’oficina de turisme realitza cada vegada amb més freqüència tasques d’atenció al ciutadà. Actualment és una figura indispensable en donar suport a les àrees d’ensenyament, OMAC, seguretat i sanitat, pel seu suport a les aules

de

formació,

d’assistència

social,

del

dispensari,

de

reunions

d’empresaris, de reunions de comunitat de veïns i propietaris... Podríem dir que és la façana de l’Ajuntament a Empuriabrava. Guió de Treball

Es disposa d’un guió de treball del personal que serveix com a pauta de funcionament i que s’actualitza anualment. Aquest personal s’ha de coordinar i ha de poder donar el mateix material i la mateixa informació a cadascuna de les dues oficines. El guió és un seguit de tasques diàries que s’han de realitzar de manera acurada per a poder donar un bon servei i uns petits consells per a orientar al personal, sobretot als reforços eventuals, que no han treballat mai de cara al públic. Aquest manual requereix una constant revisió i actualització de cares a millorar el servei que es dóna. •

ANNEX 2 GUIO DE TREB

Estadística 2008: Estadístiques: Informació i Consultes Centre Històric

Les dades que es mostren a continuació són les persones que han passat per l’Oficina de Turisme del Centre Històric aquest any, separades per nacionalitats i per mesos. També s’hi aprecia el percentatge d’evolució respecte l’any anterior.

34


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Nov.

Des.

Total

2007

%

13 65 274 173 6 7 20 0 4 0 5 0 3 16 586 514

77 713 1161 156 13 23 39 8 13 4 0 0 9 67 2.283 707

75 69 282 594 20 45 53 0 7 0 0 0 1 45 1.191 2383

111 224 494 632 38 124 97 9 18 0 9 7 11 69 1.843 1505

88 291 465 408 35 72 124 11 27 3 9 0 6 76 1.615 2059

290 1321 1131 1911 197 400 247 32 43 4 28 9 31 92 5.736 47843

265 2496 3415 2387 122 251 311 34 109 4 6 0 37 146 9.583 8246

268 814 3488 1031 52 162 212 7 44 4 2 0 33 85 6.202 5218

94 259 1.287 400 3 48 141 27 9 9 2 3 2 36 2.320 1271

12 99 252 80 2 9 28 0 0 0 0 0 1 28 511 756

18 43 306 136 0 9 14 0 5 3 0 0 0 22 556 450

1320 6442 12765 8041 488 1150 1305 131 285 31 61 19 137 691 32866 28205

1881 6647 9673 6244 582 925 1147 112 346 48 25 30 73 472 28205

-29,82 -3,08 31,97 28,78 -16,15 24,32 13,78 16,96 -17,63 -35,42 144,00 -36,67 87,67 46,40 16,53

Total 2007

9 48 210 133 0 0 19 3 6 0 0 0 3 9 440 353

% 08-07

24,65

14,01

222,91

-50,02

22,46

-21,56

18,44

16,21

18,86

82,53

-32,41

23,56

16,53

ALEMANYA ESPANYA CATALUNYA FRANÇA BÈLGICA HOLANDA GRAN BRETANYA SUÏSSA ITÀLIA SUÈCIA DINAMARCA POLÒNIA RUSSIA ALTRES TOTAL

Centre Històric. Comparativa 2008-2007 14000 12000 10000 8000

2008 2007

6000 4000 2000 0

35


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Centre Cívic

A l’igual que a l’anterior paràgraf, aquí es mostren les mateixes dades però de l’Oficina de Turisme del Centre Cívic.

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Nov.

Des.

Total

2007

%

287 129 240 545 20 13 93 3 8 0 5 0 25 174 1.542 1661

473 434 517 499 26 24 146 12 7 13 0 0 20 122 2.293 1358

394 143 207 1643 66 113 163 25 19 5 8 10 19 107 2.922 4039

734 267 365 1692 62 174 218 18 42 1 7 2 23 143 3.748 3433

697 471 412 1476 75 93 203 28 33 28 19 5 24 157 3.721 4886

1868 1680 797 6050 253 381 574 42 88 61 74 23 63 220 12.174 12255

1187 2412 1425 8947 185 241 472 69 234 33 22 7 102 247 15.583 14315

1196 943 631 2327 88 155 289 19 52 17 0 0 33 151 5.901 5486

649 180 212 798 45 21 144 37 8 13 7 0 13 85 2.212 3098

154 116 155 356 13 14 50 19 11 0 1 0 21 81 991 1371

176 93 149 228 10 10 47 1 4 0 0 0 29 34 781 1090

8086 6969 5291 24932 851 1246 2467 280 508 173 143 47 386 1642 53021 53759

8591 8008 5056 24794 1050 1331 2323 171 343 165 77 53 299 1498 53759

-5,88 -12,97 4,65 0,56 -18,95 -6,39 6,20 63,74 48,10 4,85 85,71 -11,32 29,10 9,61 -1,37

Total 2007

271 101 181 371 8 7 68 7 2 2 0 0 14 121 1153 771

% 08-07

49,55

-7,16

68,85

-27,66

9,18

-23,84

-0,66

8,86

7,56

-28,60

-27,72

-28,35

-1,37

ALEMANYA ESPANYA CATALUNYA FRANÇA BÈLGICA HOLANDA GRAN BRETANYA SUÏSSA ITÀLIA SUÈCIA DINAMARCA POLÒNIA RUSSIA ALTRES

TOTAL

Centre Cívic. Comparativa 2008-2007 25000 20000 15000 10000

2008 2007

5000 0

36


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Cúria Presó Medieval

Aquest any a la Presó Medieval hi han entrat un total de 8.098 persones, amb un augment del 40,27% respecte les 5.773 de l’any anterior. No hi ha cap comparativa per nacionalitats perquè fins el mes de juliol de 2007 només es contaven visites, sense discriminació de nacionalitats.

Gener

Febre r

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Set.

Oct.

Nov.

Des.

TOTAL

37 424 326 378 36 113

78 860 1.114 666 36 68

13 193 367 117 7 9

29 110 818 118 2 11

0 10 84 29 0 0

0 8 80 67 0 3

191 1953 3542 1714 103 216

37 56 12 0 6 35 4 0 0 0 4 0 19 17 8 30 1.404 2.960

29 0 4 0 0 0 0 5 744

28 6 0 0 0 0 0 4 1.126

7 0 0 0 0 0 0 0 130

0 0 0 3 0 0 0 0 161

177 23 47 7 2 4 36 83 8098

979 24,0 0

270

98

104

5773

317,04

32,6 5

54,8 1

40,27

ALEMANYA ESPANYA CATALUNYA FRANÇA BÈLGICA HOLANDA GRAN BRETANYA SUÏSSA ITÀLIA SUÈCIA DINAMARCA POLÒNIA RUSSIA ALTRES TOTAL

0 10 32 50 0 0

0 28 86 17 0 1

2 117 269 14 0 0

2 12 48 144 9 6

21 45 133 81 11 2

9 136 185 33 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 92

0 0 0 0 0 0 0 0 132

2 2 0 0 0 0 0 19 425

4 0 0 0 0 0 0 2 227

2 0 2 0 0 0 0 3 300

12 3 0 0 2 0 0 12 397

Total 2007

52

29

39

281

312

1045

2274

76,92

355,17

989,7 4

290 21,7 2

6,76

27,2 4

34,35

30,17

% 08-07

Ecomuseu-Farinera

La major part dels visitants que van a l’Ecomuseu Farinera es concentren a l’època estival i per Setmana Santa. Aquest any hi ha passat un total de 9.418 persones l’origen de les quals és sobretot Barcelona i província, tot i que es mostra un volum considerable de visitants estrangers, principalment francesos, i en menor mesura, de l’Estat espanyol, provinents de València i del País Basc i Navarra, sobretot. Tot i que l’Ecomuseu va estar tancat durant un temps l’any passat, aquest número de visites representa un increment del 76% respecte l’any anterior.

37


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Museu Parroquial

A dia 20 de gener, encara no hem tingut accés a les seves dades. Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Pel Punt d’Informació del Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, hi van passar aproximadament 65.000 persones, una xifra molt similar a l’any anterior (2007). Segons les dades facilitades pel mateix centre d’informació del parc, s’estima que una tercera part dels visitants totals del Parc són els que passen pel punt d’informació. Al voltant d’un 33% de les visites es produeixen durant el cap de setmana i festius. Per nacionalitats

predominen

els

catalans

i

espanyols.

Cal

millorar

la

comunicació i potenciar les col·laboracions entre les entitats Estadística 2009: Estadístiques: Informació i Consultes Centre Històric

Les dades que es mostren a continuació són les persones que han passat per l’Oficina de Turisme del Centre Històric aquest any, separades per nacionalitats i per mesos. També s’hi aprecia el percentatge d’evolució respecte l’any anterior. Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Nov.

Des.

Total

Total 2008

11 56 487 58 1 0 15 0 0 0 3 0 0 32 663 440

9 139 470 162 4 6 36 0 0 0 0 0 2 17 845 586

21 313 472 111 0 1 15 0 8 0 2 0 9 18 970 2283

88 525 1211 935 47 63 91 5 25 3 0 0 3 62 3.058 1191

88 384 859 744 26 83 157 14 5 1 3 2 14 60 2.440 1843

101 481 705 504 35 67 104 3 7 5 0 16 9 47 2.084 1615

342 1371 1060 1806 147 304 199 9 31 33 12 1 19 75 5.409 5736

498 2150 2757 2130 102 273 213 26 73 4 0 6 21 76 8.329 9583

311 1383 3340 1248 71 167 193 4 20 0 0 0 14 95 6.846 6020

94 638 1712 624 28 88 177 36 7 0 0 1 7 59 3.471 2320

22 101 300 1673 0 7 30 0 2 0 0 0 9 16 2.160 512

6 67 540 527 2 2 17 0 5 0 0 0 5 23 1.194 556

1591 7608 13913 10522 463 1061 1247 97 183 46 20 26 112 580 37.469 32866

% 09-08

50,68

44,20

-57,51

156,76

32,39

29,04

-5,70

-13,09

10,38

49,61

321,88

114,75

14,01

ALEMANYA ESPANYA CATALUNYA FRANÇA BÈLGICA HOLANDA GRAN BRETANYA SUÏSSA ITÀLIA SUÈCIA DINAMARCA POLÒNIA RUSSIA ALTRES

TOTAL

2008 1320 6442 12765 8041 488 1150 1305 131 285 31 61 19 137 691 32.866

38

0908% 20,53 18,10 8,99 30,85 -5,12 -7,74 -4,44 -25,95 -35,79 48,39 -67,21 36,84 -18,25 -16,06 14,01


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Centre Històric. Comparativa 2008-2009 16000 14000 12000 10000 8000 6000

2008 2009

4000 2000

AL EM A N ES Y PA A CA N TA YA LU N FR YA AN BÈ Ç A LG IC G H R AN O L A A BR N D ET A A NY SU A ÏS SA IT ÀL SU IA DI È NA CI M A A R PO CA LÒ N RU IA SS AL I A TR E S

0

39


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Centre Cívic

A l’igual que a l’anterior paràgraf, aquí es mostren les mateixes dades però de l’Oficina de Turisme del Centre Cívic.

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Nov.

Des.

Total

2008

%

176 125 190 449 23 13 40 7 6 1 0 0 23 88 1141 1542

244 126 193 484 22 7 69 6 7 0 0 0 29 92 1279 2293

473 375 380 1874 56 79 144 3 24 5 3 0 36 123 3575 2922

732 597 411 1950 26 55 246 10 10 2 3 1 18 83 4144 3748

746 777 378 2023 50 123 269 24 13 10 6 5 39 100 4563 3721

1625 1979 772 7281 269 462 446 115 58 15 60 16 121 202 13421 12174

1804 3015 1458 10975 298 249 377 65 161 2 10 28 123 210 18775 15583

1222 1077 655 2429 91 129 269 36 19 17 3 9 75 209 6240 5901

464 351 280 752 43 36 90 39 5 3 2 4 23 111 2203 2212

134 81 123 332 17 12 28 3 1 2 0 0 13 77 823 991

116 91 190 374 20 8 41 2 5 0 0 0 10 58 915 781

7963 8651 5152 29164 920 1179 2070 318 319 57 87 63 535 1425 57903 53021

8086 6969 5291 24932 851 1246 2467 280 508 173 143 47 386 1642 53021

-1,52 24,14 -2,63 16,97 8,11 -5,38 -16,09 13,57 -37,20 -67,05 -39,16 34,04 38,60 -13,22 9,21

Total 2007

227 57 122 241 5 6 51 8 10 0 0 0 25 72 824 1153

% 08-07

-28,53

-26,01

-44,22

22,35

10,57

22,63

10,24

20,48

5,74

-0,41

-16,95

17,16

9,21

ALEMANYA ESPANYA CATALUNYA FRANÇA BÈLGICA HOLANDA GRAN BRETANYA SUÏSSA ITÀLIA SUÈCIA DINAMARCA POLÒNIA RUSSIA ALTRES

TOTAL

Centre Cívic. Comparativa 2008-2009 35000 30000 25000 20000

2009

15000

2008

10000 5000

ÀL IA SU ÈC DI IA NA M AR CA PO LÒ N IA RU SS IA AL TR ES

IT

NY CA A TA LU N YA FR AN Ç A BÈ LG IC A HO G R LA AN N DA BR ET AN YA SU ÏS SA

ES PA

AL EM AN

YA

0

40


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Comparativa Centre Cívic - Centre Històric 35000 30000 25000 20000

CC

15000

CH

10000 5000

AL E

M AN

YA ES PA CA N TA Y A LU N Y FR A AN BÈ Ç A LG G HO IC A R AN LA N B RE DA TA NY SU A ÏS SA IT ÀL SU IA ÈC DI N AM I A AR PO CA LÒ N RU IA SS I AL A TR ES

0

41


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Comparativa CH-CC del 2002 al 2009 80000 70000 60000 50000 Centre Històric

40000

Centre Cívic

30000 20000 10000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

42


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Anys 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Centre Històric 44.176 nº visitants 63.258 nº visitants 56.813 nº visitants 43.568 nº visitants 33.394 nº visitants 28.205 nº visitants 32.866 nº visitants 37.469 nº visitants

Centre Cívic 70.938 nº visitants 53.930 nº visitants 51.762 nº visitants 52.096 nº visitants 51.215 nº visitants 53.759 nº visitants 53.021 nº visitants 57.903 nº visitants

Cúria Presó Medieval

Aquest any a la Presó Medieval hi han entrat un total de 8.098 persones, amb un augment del 40,27% respecte les 5.773 de l’any anterior. No hi ha cap comparativa per nacionalitats perquè fins el mes de juliol de 2007 només es contaven visites, sense discriminació de nacionalitats.

ALEMANYA

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

TOTAL

0

2

6

7

14

17

114

187

104

36

0

0

487

7

49

64

115

63

98

514

816

441

173

18

8

2366

158

99

281

423

271

208

485

1182

1.805

497

72

169

5650

FRANÇA

4

27

40

335

199

167

655

853

328

279

1.672

297

4856

BÈLGICA

0

0

5

0

2

11

44

50

26

12

0

0

150

HOLANDA GRAN BRETANYA

0

0

0

9

0

4

120

107

34

25

2

0

301

0

0

0

11

19

5

42

50

33

34

10

3

207

SUÏSSA

0

0

0

0

0

3

4

17

2

0

0

0

26

ITÀLIA

0

0

0

0

0

4

12

22

5

3

0

0

46

SUÈCIA

0

0

0

16

0

0

8

3

2

0

0

0

29

DINAMARCA

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

4

POLÒNIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RUSSIA

0

0

0

2

8

3

10

6

6

0

6

0

41

ALTRES TOTAL

0 169

0 177

0 396

7 925

11 589

5 525

38 2.048

32 3.325

24 2.810

7 1.066

1 1.781

2 479

127 14290

Total 2008 Comparativa 09-08

52

29

39

290

281

312

1045

2274

979

270

130

161

8098

68,27

95,98

46,22

187,03

294,81

1270,00

197,52

76,46

ESPANYA CATALUNYA

225,00 510,34 915,38 218,97 109,61

Ecomuseu-Farinera

43


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

La major part dels visitants que van a l’Ecomuseu Farinera es concentren a l’època estival, per Setmana Santa i pel mes d’octubre, que va tenir el mes amb l’afluència més alta de tot l’any, amb un total de 2.783 visitants, gràcies a l’èxit de la segona edició de Ruta de l’Art, que va tenir lloc del 9 al 12 d’octubre. Aquest any hi ha passat un total de 13.961 persones l’origen de les quals és sobretot Barcelona i província, tot i que es mostra un volum considerable de visitants estrangers, principalment francesos, i en menor mesura, de l’Estat espanyol, provinents de València i del País Basc i Navarra, sobretot. L’Ecomuseu va tenir un increment del 33% respecte l’any anterior. Museu Parroquial

** dificultat en obtenir resposta, no disposem de dades Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Pel Punt d’Informació del Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, hi van passar 63.006 persones. Segons les dades facilitades pel mateix centre d’informació del parc, s’estima que una tercera part dels visitants totals del Parc són els que passen pel punt d’informació. Al voltant d’un 33% de les visites es produeixen durant el cap de setmana i festius. Per nacionalitats predominen els catalans i espanyols. Cal millorar la comunicació i potenciar les col·laboracions entre les entitats.

44


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Estadística 2010: Estadístiques: Informació i Consultes

Centre Històric

Les dades que es mostren a continuació són les persones que han passat per l’Oficina de Turisme del Centre Històric , separades per nacionalitats i per mesos. També s’hi aprecia el percentatge d’evolució respecte l’any anterior.

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

TOTAL

TOTAL 2009

ALEMANYA

157

181

298

543

573

618

1772

1920

1282

463

78

133

8018

7963

0,69

ESPANYA

88

99

140

361

335

607

2037

3196

976

281

82

76

8278

8651

-4,31

CATALUNYA

104

173

195

440

416

383

1124

1744

529

202

67

220

5597

5152

8,64

FRANÇA

228

466

393

2071

1705

2049

8893

12186

2688

650

254

257

31840

29164

9,18

BÈLGICA

7

8

9

60

49

100

398

254

63

21

13

11

993

920

7,93

HOLANDA

4

20

12

74

84

150

568

361

164

34

9

2

1482

1179

25,70

GRAN BRETANYA

31

57

33

93

100

204

320

312

234

98

15

20

1517

2070

-26,71

SUÏSSA

6

8

9

26

26

25

98

49

79

37

4

9

376

318

18,24

ITÀLIA

0

3

0

5

14

24

52

169

17

7

0

3

294

319

-7,84

SUÈCIA

0

0

4

3

12

15

27

6

5

3

0

0

75

57

31,58

DINAMARCA

0

0

6

2

8

17

136

3

18

4

0

8

202

87

132,18

POLÒNIA

2

3

1

0

0

8

25

31

17

5

0

1

93

63

47,62

RUSSIA

15

9

12

25

23

48

125

176

72

17

10

4

536

535

0,19

ALTRES

71

46

48

64

82

102

317

260

133

95

57

26

1301

1425

-8,70

TOTAL

713

1073

1160

3767

3427

4350

15892

20667

6277

1917

589

770

60602

57903

4,66

Total 2009 Comparativa 1009

824

1141

1279

3575

4144

4563

13421

18775

6240

2203

823

915

57903

-13,47

-5,96

-9,30

5,37

-17,30

-4,67

18,41

10,08

0,59

-12,98

-28,43

-15,85

4,66

45

% 2010-09


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Oficina de Turisme Centre Històric. Gener- Desembre 2010-2009 16000 14000 12000 10000

2010

8000

2009

6000 4000 2000 ALE MAN YA ES P ANY A CAT ALU NY A FRA NÇA BÈ L GICA HO L G RA AND N BR A ET A NY A SUÏS SA ITÀL IA SUÈ CIA DINA MA R CA POL Ò NIA RUS S IA ALT R ES

0

46


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Centre Cívic

A l’igual que a l’anterior paràgraf, aquí es mostren les mateixes dades però de l’Oficina de Turisme del Centre Cívic.

ALEMANYA

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

TOTAL

TOTAL 2009

% 2010-09

157

181

298

543

573

618

1772

1920

1282

463

78

133

8018

7963

0,69

ESPANYA

88

99

140

361

335

607

2037

3196

976

281

82

76

8278

8651

-4,31

CATALUNYA

104

173

195

440

416

383

1124

1744

529

202

67

220

5597

5152

8,64

FRANÇA

228

466

393

2071

1705

2049

8893

12186

2688

650

254

257

31840

29164

9,18

BÈLGICA

7

8

9

60

49

100

398

254

63

21

13

11

993

920

7,93

HOLANDA

4

20

12

74

84

150

568

361

164

34

9

2

1482

1179

25,70

GRAN BRETANYA

31

57

33

93

100

204

320

312

234

98

15

20

1517

2070

-26,71

SUÏSSA

6

8

9

26

26

25

98

49

79

37

4

9

376

318

18,24

ITÀLIA

0

3

0

5

14

24

52

169

17

7

0

3

294

319

-7,84

SUÈCIA

0

0

4

3

12

15

27

6

5

3

0

0

75

57

31,58

DINAMARCA

0

0

6

2

8

17

136

3

18

4

0

8

202

87

132,18

POLÒNIA

2

3

1

0

0

8

25

31

17

5

0

1

93

63

47,62

RUSSIA

15

9

12

25

23

48

125

176

72

17

10

4

536

535

0,19

ALTRES

71

46

48

64

82

102

317

260

133

95

57

26

1301

1425

-8,70

TOTAL

713

1073

1160

3767

3427

4350

15892

20667

6277

1917

589

770

60602

57903

4,66

Total 2009 Comparativa 1009

824

1141

1279

3575

4144

4563

13421

18775

6240

2203

823

915

57903

-13,47

-5,96

-9,30

5,37

-17,30

-4,67

18,41

10,08

0,59

-12,98

-28,43

-15,85

4,66

47


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Oficina de Turisme Centre Cívic. Gener-Desembre 2010-2009 35000 30000 25000 20000 2010

15000

2009

10000 5000 ALE M ANY A ES PA NY A CAT A LUNY A FRAN ÇA BÈ LG IC HO LA A NDA G RA N BR ETAN YA SUÏS SA ITÀLI A SUÈ C IA DINA MA R CA PO LÒ NIA RUSS IA ALTR ES

0

Comparativa Centre Cívic - Centre Històric 35000 30000 25000 20000

2010 CC

15000

2010 CH

10000 5000

ES

AL E

M AN

Y A C PAN AT AL Y A U N Y FR A AN BÈ ÇA LG I G R HO CA AN LA BR ND ET A AN Y SU A ÏS SA IT ÀL IA S D UÈ IN C AM IA A R PO CA LÒ N IA R U SS AL IA TR ES

0

48


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

ESTADÍSTIQUES GENERALS ANY 2010

PRESÓ

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIO L

GENER

FEBRER

AGOST

ALEMANYA

4

0

4

19

21

39

91

142

ESPANYA

13

8

52

108

179

286

454

827

CATALUNYA

81

69

272

371

311

161

451

1176

FRANÇA

5

61

62

285

189

134

581

838

BÈLGICA

0

2

2

6

0

10

47

HOLANDA

0

2

7

0

28

25

75

GRAN BRETANYA

0

2

5

13

8

39

18

SUÏSSA

0

0

0

0

2

0

ITÀLIA

0

0

0

2

5

3

SUÈCIA

0

0

0

0

0

DINAMARCA

0

0

0

0

POLÒNIA

0

0

0

0

RUSSIA

5

4

0

0

SETEMBRE

TOTAL

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

TOTAL 2009

% 2010-09

62

82

0

0

464

487

-4,72

405

275

8

5

2620

2358

11,11

1.064

958

89

108

5111

5481

-6,75

320

242

28

2

2747

4559

-39,75

32

6

0

0

0

105

150

-30,00

89

17

8

0

0

251

301

-16,61

43

61

33

0

0

222

204

8,82

8

0

3

6

2

0

21

26

-19,23

8

33

8

0

0

0

59

46

28,26

0

3

0

0

2

2

0

7

29

-75,86

0

0

10

4

0

2

0

0

16

4

300,00

0

0

0

8

3

3

0

0

14

0

#¡DIV/0!

3

16

27

25

10

3

0

0

93

41

126,83

ALTRES

0

0

0

7

4

21

30

27

11

2

5

2

109

125

-12,80

TOTAL

108

148

404

811

750

734

1.803

3.244

1.970

1.616

134

117

11839

14290

-17,15

Total 2009 Comparativa 1009

169

177

396

589

525

2048

3325

2810

1066

1781

479

14290

-36,09

-16,38

2,02

925 12,32

27,33

39,81

-11,96

-2,44

-29,89

51,59

-92,48

-75,57

-17,15

Anys 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Centre Històric 44.176 nº visitants 63.258 nº visitants 56.813 nº visitants 43.568 nº visitants 33.394 nº visitants 28.205 nº visitants 32.866 nº visitants 37.469 nº visitants 36.757 nº visitants

Centre Cívic 70.938 nº visitants 53.930 nº visitants 51.762 nº visitants 52.096 nº visitants 51.215 nº visitants 53.759 nº visitants 53.021 nº visitants 57.903 nº visitants 60.602 nº visitants

Cúria Presó Medieval

Aquest any a la Presó Medieval hi han entrat un total de 11.839 persones, amb un descens d’un 17,15% respecte les 14.290 de l’any anterior. No hi ha cap comparativa per nacionalitats perquè fins el mes de juliol de 2007 només es contaven visites, sense discriminació de nacionalitats.

Visites Guiades

49


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Visites Guiades per grups concertats

2008

2009

2010

Nombre de persones

1.726

1.149

995

50


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Ecomuseu-Farinera

El nombre total de visitants de l’Ecomuseu-Farinera el 2010 és de 11.964 visitants, un 14.30% menys que el 2009,

amb 13.961 visitants. El seu

origen és sobretot Barcelona i província, tot i que es mostra un volum considerable de visitants estrangers, principalment francesos, i en menor mesura, de l’Estat espanyol, provinents de València i del País Basc i Navarra, sobretot. Museu Parroquial

** dificultat en obtenir resposta, no disposem de dades Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Pel Punt d’Informació del Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, hi han passat al llarg de l’any 61.350 persones, un 2.63% menys que el 2009, amb 63.006 visitants. Segons les dades facilitades pel mateix centre d’informació del parc, s’estima que una tercera part dels visitants totals del Parc són els que passen pel punt d’informació. Al voltant d’un 33% de les visites es produeixen durant el cap de setmana i festius. Per nacionalitats predominen els catalans i espanyols. Cal millorar la comunicació i potenciar les col·laboracions entre les entitats.

51


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

4.2 Senyalització turística

Accions 2009: Projecte integral de senyalització Enguany s’ha finalitzat el pla de senyalització integral que s’executarà al llarg del 2010. El creixement notori del nostre municipi en els darrers anys ha provocat una execució de la senyalització sense ordre ni coherència realitzant les accions sense un projecte i visió global que provoca en determinades zones un enrenou en les senyals i enteniment de la circulació. Es per aquest motiu que es veu totalment necessària la confecció d’un projecte de senyalització integral, que permeti la circulació viària, com la peatonal, i la senyalització dels recursos turístics i comercials del municipi. Una diagnosi de l’estat actual de la senyalització al municipi amb l’inventari de totes i cada una de les senyals en la primera fase permet la redacció d’un

projecte

integral

de

senyalització

que

només

requerirà

d’un

manteniment anual actualitzant-lo segons les noves necessitats. Es va realitzar una recerca dins d’aquest mercat d’empreses amb suficient experiència per poder realitzar un bon treball. Després de varies opcions es va decidir demanar proposta a l’empresa SISMOTUR amb gran trajectòria i experiència demostrada en aquest àmbit. D’una primera proposta amb pressupost final de 28.000€ es va anar reajustant fins arribar al preu de 17.000€.

52


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Aprovat en Junta de Govern Local el 16 de febrer de 2009.

Procés de Participació: Intern: Des del departament de Turisme s’ha liderat l’organització i logística per tirar endavant aquest Pla. Els tècnics que en un inici han participat en aquesta

tasca

d’identificació

i

recerca

han

estat

Josep

Tornafoch,

aparellador, Carme Gilabert, directora Ecomuseu – Farinera, Josep Roca, Coordinador de Promoció Econòmica i Margarita Barneo Coordinadora de Promoció Turística. 53


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

S’han realitzat varies taules de treball internes entre els diferents departaments del l’ajuntament al llarg de tot l’any. El departament d’urbanisme, la Policia local i el de turisme en liderat el projecte i la resta de departaments de l’ajuntament han pogut treballar el pla abans d’efectuar-se i ho podran fer en qualsevol moment que s’origini una nova necessitat de senyalització. Extern: Paral·lelament s’ha treballat en la confecció i disseny dels pols (elements susceptible d’ésser senyalitzats) amb les diferents associacions d’empresaris del municipi. Les seves aportacions i suggeriments s’han recopilat dins el Pla. S’han invertit i integrat ja diferents línies de subvencions en aquest projecte de senyalització: Execució Fases de senyalització subvencionades 2007 2008 Pla de Dinamització Industrial Logo saques ecomuseu 4.403,36 € seny. Peatonal centre històric 3.844,50 € seny. Peatonal centre històric 12.000,00 € Pla de Roses – Comerç Tòtems 30.000,00 €

Total 38.247,86 €

TOTAL SUBVENCIONAT 12.000,00 € 50.247,86 €

Pel 2010 hi ha prevista també una inversió dins el projecte de subvencions dels plans ZP (El Plan Espanyol para el estimulo de la Economia y el Empleo). El treball es complementarà amb el projecte viari redactat per urbanisme i policia local.

54


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Contínua aplicació de la imatge corporativa a la senyalització vertical Banderes entrada Marina

Tòtems Comercials Pla de Roses

55


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Tòtems triangulars

Tòtems rodons publicitat privada i plànols

56


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Manteniment de les plaques del Passeig Monumental Degut a l’exposició permanent al carrer i a les inclemències meteorològiques de la senyalització vertical del passeig monumental al centre històric, aquest any s’ha realitzat un manteniment posant tota la senyalització correcte i llegible. Accions 2010

Adquisició programa GIS – LENA. Enguany s’ha finalitzat el projecte de senyalització integral *Annex 3 manual de formació i presentació. Aquest treball en equip i l’adquisició del programa LENA deixa a punt la base per poder actualitzar constantment la senyalització del nostre municipi d’una manera ordenada, programada i coherent per executar la senyalització tan viària com turística. Al llarg del 2011 s’iniciarà l’execució de les senyals . Es va realitzar un cafè comerç per a la presentació del projecte el 17 de setembre d’enguany.

57


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Contínua aplicació de la imatge corporativa a la senyalització vertical Banderes entrada Marina, Tòtems, plànols

58


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Cartells ZP S’han reutilitzat els cartells ZP com a indicadors vertical de promoció del municipi. Se n’han fet dos, un al pont vell i l’altre al rentador finançat per empreses privades.

Cartell Alberes Comercial Continuant amb la línea de reutilització de cartells i l’aplicació de la imatge corporativa s’ha ajudat a finançar a l’associació comercial d’Alberes Comercial dos cartells indicadors del nucli comercial.

59


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

4.3 Informació turística presencial i virtual Web turística 2010 Al llarg del 2010 s’ha estat treballant en un portal turístic que es podrà visualitzar a finals de 2010 o principis del 2011. Gràcies a un finançament dels plans ZP, que ens ha permès contractar el serveis de Disseny Kamaleoon de Girona, podrem confeccionar el que serà un portal purament turístic i en cinc idiomes per a promocionar el nostre municipi i l’oferta turística d’una manera directe. L’import: 7.987€ sense IVA

Inventari -

Plànols municipi

-

Passeig Monumental

-

Guia Què fem?

-

Ruta dels estanys

-

Directori d’allotjament

-

Carpetes i fitxes nova imatge

-

DVD genèric

-

DVD Terra de Trobadors

-

Pòster Marina

60


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

-

Pòster Basílica

-

Fulletons i targetes 4 x 3

Material descatalogat: -

Guia de promoció genèrica

-

Edicions puntuals (segons campanyes): 

Estades de primavera

Fulletó platja

Jornades Gastronòmiques

Visites guiades

Aniversari 40 anys

Campanya “Like it, love it, live it”

Campanya “Empuriabrava’t”

61


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Edició de material 2008 Reedició Directori allotjament amb la seva corresponent actualització de dades. Periodicitat: anual Quantitat: 100 blocs de 50 fulls = 5.000 unitats Cost: 596.24 € Proveïdor: Splash Imatge i comunicació S.C, Figueres

62


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Ruta dels Estanys

Periodicitat: anual Idiomes: Català, castellà, anglès, francès, alemany i holandès Quantitat: 15.000 unitats -

5.000 francès

-

2.000 català

-

2.000 castellà

-

2.000 anglès

-

2.000 alemany

-

2.000 holandès

Cost: 3.504,36 € Proveïdor: Splash Imatge i comunicació S.C, Figueres

63


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Passeig Monumental

Periodicitat: anual Idiomes: Català, castellà, anglès, francès, alemany i holandès Quantitat: 9.000 unitats -

1.000 català

-

3.000 espanyol

-

3.000 francès

-

1.000 alemany

-

1.000 anglès

Cost: 2.686,27 € Proveïdor: Splash Imatge i comunicació S.C, Figueres

64


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Plànol

Periodicitat: anual Quantitat: 30.000 unitats Cost: 4.177.16 € Proveïdor: Splash Imatge i comunicació S.C, Figueres

65


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Creació Imatge Corporativa

Periodicitat: anual Quantitat: 5.250 unitats Cost disseny: 2.001 € Proveïdor: Gerard Prats * CONSULTAR PRESENTACIÓ POWER POINT NOVA IMATGE ANNEX 4

66


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Cost edició: 4.576,20 € Proveïdor: Agpograf Impressors Quantitat: 5.475 unitats per 3 models

67


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Edició de material 2009: Ruta dels Estanys

Periodicitat: anual Idiomes: Català, castellà, anglès, francès, alemany i holandès Quantitat: 4.000 unitats -

2.000 francès

-

2.000 castellà

Cost: 1.445,36 € Proveïdor: Splash Imatge i comunicació S.C, Figueres

68


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Passeig Monumental

Periodicitat: anual Idiomes: Català, castellà, anglès, francès, alemany i holandès Quantitat: 6.000 unitats -

1.000 català

-

2.000 espanyol

-

3.000 francès

Cost: 1.640,24 € Proveïdor: Splash Imatge i comunicació S.C, Figueres

69


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Plànol

Periodicitat: anual Quantitat: 20.000 unitats Cost: 2.952.20 € Proveïdor: Splash Imatge i comunicació S.C, Figueres

Aplicació de la nova Imatge Corporativa als suports verticals

Aplicació de la nova imatge corporativa als nous elements tangibles i a elements ja existents del municipi: -

Banderoles

-

Cartells grans (300x196cm)

-

Lones horitzontals

-

Tòtems triangulars

Cost: 1079.10 € Proveïdor: Gerard Prats Impressió de la nova vinilació dels nous elements tangibles i a elements ja existents del municipi, amb l’empresa Publimas.

70


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Pancarta vertical:

Cinturó superior tòtems rodons

71


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Tòtems

Pancarta genèrica:

72


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Edició de material 2010 Ruta dels Estanys

Enguany s’ha fet una nova edició del fulletó de la ruta dels estanys, ja que l’itinerari s’ha ampliat fins a Vilanova de la Muga. L’edició d’aquest fulletó ha anat a càrrec de medi ambient consensuat amb el departament de turisme. Periodicitat: anual Idiomes: Català, castellà, anglès, francès, alemany i holandès. Quantitat: 30.000 unitats -

10.000 català-anglès

-

10.000 castellà-francès

-

10.000 alemany-holandès

Proveïdor: Splash Imatge i comunicació S.C, Figueres

73


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Nou fulletó de promoció del municipi

Vista la imatge corporativa del municipi i per tal de fer una millor difusió del municipi en diferents esdeveniments, s’ha editat un nou fulletó de promoció en 5 idiomes, seguint amb la mateixa imatge de les fitxes i les carpetes. Periodicitat: final d’existències Idiomes: Català, castellà, anglès, francès i alemany. -

Quantitat: 10.000 unitats

Cost: 1.054,93 € Proveïdor: G-rart engineria i disseny

74


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Cartells ZP

Gràcies a les subvencions ZP, el municipi de Castelló a pogut realitzar algunes obres. Una de les condicions “sine qua non” era la d’informar d’aquella obra subvencionada amb uns macro cartells. Aquets una vegada finalitzada l’obra l’ajuntament els ha reutilitzat per posar-hi informació promocional

del

municipi.

La

vinilació

d’aquest

cartells

a

estat

subvencionada per les empreses: Sarfa i Obycall. Idiomes: Català -

Quantitat: 2 unitats

Cost: 566,80 € disseny Proveïdor: G-rart engineria i disseny

75


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Passeig Monumental

Periodicitat: anual Idiomes: Català, castellà, anglès, francès, alemany i holandès Quantitat: 6.000 unitats -

1.000 català

-

2.000 espanyol

-

3.000 francès

Cost: 1.755,08 € Proveïdor: Splash Imatge i comunicació S.C, Figueres

76


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Plànol

Periodicitat: anual Quantitat: 25.000 unitats Cost: 3.625 € Proveïdor: Splash Imatge i comunicació S.C, Figueres

77


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

4.4 Informació turística platges

Accions 2008: A l’inici de la temporada d’estiu, s’ha actualitzat la informació turística dels quatre plafons que hi ha als accessos principals de la platja, per un import total de 90,47 €. Col·laboració amb l’àrea de Medi Ambient, que durant els mesos de juliol i agost va instal·lar cada divendres al matí un punt d’informació ambiental a la platja, al costat del punt base de la Creu Roja. Tenien, a més, fulletons d’informació turística per si els usuaris de la platja en sol·licitaven. Accions 2009: Gràcies al treball d’aquests darrers anys, el 2009 s’han aconseguit les certificacions en qualitat a la platja d’Empuriabrava. S’ha mantingut la mateixa col·laboració amb l’àrea de Medi Ambient ajudant a gestionar i assolir tos els requisits de les certificacions. -

La “Q” de Qualitat Turística – Certificació que atorga l’Instituto para la Calidad Turística Española i que segueix una Norma específica per les platges que contempla diferents serveis de la platja com la seguretat, la neteja, el servei de salvament i socorrisme, els accessos, etc.

-

ISO 14001 – És una certificació a nivell internacional que té com a objectiu una millora en el Sistema de Gestió Mediambiental però que no

necessàriament

implica

una

millora

en

el

comportament

mediambiental de l’empresa. Es redacta una Política Ambiental que es fa pública. -

EMAS – És una Norma a nivell europeu que té com a finalitat la redacció d’una Declaració Ambiental on hi surten reflectits els compromisos de l’empresa i els objectius i fites acomplerts.

78


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Per aconseguir aquestes distincions es va fer una auditoria en dos etapes: 1ª etapa – Va tenir lloc el 27 de juliol i l’auditor es va encarregar sobretot de mirar la documentació escrita de tots els processos que engloben les tres normes. 2º etapa – Es va realitzar en dos dies, el 17 i 18 d’agost i l’auditor va voler contemplar “in situ” com es treballa a la platja d’Empuriabrava, parlant amb els operaris de neteja, de manteniment, de salvament, etc. per saber el grau de coneixement que tenien d’aquest Sistema de Gestió que s’estava implantant. Les certificacions es van poder atorgar quan es van resoldre cinc no conformitats que es van detectar en la segona etapa de l’auditoria. Un cop resoltes, la Declaració Ambiental va ser validada i es va fer entrega del certificat EMAS, el certificat ISO 14001 i la bandera de la “Q” de Qualitat Turística. La consecució d’aquestes distincions es va fer gràcies a la col·laboració entre el Departament de Turisme, el Departament de Medi Ambient i l’empresa concessionària del passeig, Mediterráneo Azul. Cada un hi va aportar les dades que corresponien a la seva part: -

Departament de Turisme: Totes les dades sobre informació turística, difusió, publicitat del municipi, dades de les enquestes de satisfacció, nombre d’usuaris, queixes, etc.

-

Departament

de

Medi

ambient:

Dades

sobre

emissions

atmosfèriques, residus (obtingudes gràcies a la col·laboració amb l’empresa de neteja, Cenet), soroll, deficiències en el manteniment i funcionament dels serveis (dutxes, passeres, etc.), etc. -

Mediterráneo Azul: Dades dels bars i restaurants del passeig sobre el consum d’olis, detergents, gas, llum i aigua.

79


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions 2010: Recordem que al 2009 la platja d’Empuriabrava es va certificar amb la certificació de qualitat “Q”, ISO 14001 i EMAS. Enguany i amb la col·laboració del departament de Medi Ambient de l’ajuntament, s’ha realitzat un nou fulletó de platges or es recull tota la informació d’usos i serveis i en cinc idiomes. S’ha subvencionat amb aportació privades de tots els càmpings del municipi, la concessió de la platja i la diferència pel consistori.

80


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

4.5 Indicadors i enquestes relacionats amb Promoció Turística Enquestes 2008: Enquestes

Aquest estiu, com cada any, es van fer enquestes, un total de 104, per comprovar la visió i percepció sobre el nostre municipi que té el turista que ens visita. Metodologia

Aquestes enquestes s’han realitzat a les dues Oficines de Turisme, la del Centre Històric i la de la Marina. L’enquesta no es pot fer al turista que acaba d’arribar perquè, evidentment, no coneix prou el municipi; s’ha de buscar la persona que fa dies que és aquí, o bé donar l’enquesta i esperar que la tornin passat alguns dies. Al ser una enquesta bastant llarga, 6 pàgines, i que pren bastant temps per respondre-la, a l’acabar-la es “premia” l’enquestat amb una entrada gratuïta a la Presó Medieval o algun altre detallet tipus adhesiu o pòster. Les enquestes es realitzen en cinc idiomes. L’objectiu és assolir una mostra prou significativa de l’índex de satisfacció de l’usuari que doni respostes a les mancances detectades, i que permeti definir els criteris pel pla de treball a desenvolupar a curt termini. Resultats

La tipologia de l’enquestat és la d’una persona entre 26 i 60 anys; treballador qualificat; viatja amb família o parella; amb vehicle propi; ens visita per primera vegada; ens ha conegut a través d’amics o de la mateixa família i per Internet; ens ha escollit per la nostra situació i pel clima; contracta les vacances pel seu compte; amb l’objectiu de conèixer la zona, prendre el sol i descansar; s’està 1 setmana o dues; s’allotja en un hotel o en un apartament de lloguer. A partir d’aquí el visitant valora els serveis del municipi. Els punts més destacats es detallen a continuació.

81


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Globalment, l’allotjament, en quant a acollida del personal, producte contractat, instal·lacions, serveis, i relació qualitat-preu, es valora molt positivament. L’oferta de restauració es valora positivament tot i que el menys valorat és la relació qualitat-preu. En quant al grau de satisfacció dels serveis al municipi, en aquest apartat s’hi inclouen aspectes com la neteja general del municipi, l’estacionament, l’assistència sanitària, la seguretat ciutadana, la contaminació acústica, la circulació, el transport públic, l’atenció a les oficines de turisme, les barreres arquitectòniques, els accessos al municipi, la dotació de sanitaris i les zones verdes. Gairebé tots aquests apartats estan valorats com a “molt bé” o “bé”.

El

més

ben

valorat

és

l’atenció

a

les

oficines

de

turisme,

l’estacionament i la neteja general del municipi. El menys valorat és el transport públic i la dotació de sanitaris, dos punts bàsics pel confort del visitant. Els recursos turístics del municipi estan molt ben valorats. Destaquen l’oferta cultural i patrimonial, els canals, les platges, el carril bici o el Parc Natural dels Aiguamolls. Per contra, els recursos menys valorats són l’oferta comercial, la gastronòmica i l’oferta d’oci i activitats de lleure que, precisament, conformen l’oferta de l’empresa privada. Un altre apartat es refereix als serveis de la platja. En aquest punt s’hi inclou: salvament i primers auxilis, informació, neteja, manteniment d’instal·lacions, serveis higiènics, accessos i serveis d’oci. En global, el visitant ho valora tot com a “bé” o “molt bé”. Destaca positivament la valoració del servei de neteja, la informació i els accessos. D’altra banda, el punt amb més baixa valoració són els serveis higiènics, és a dir, WC i dutxes. El punt dels WC i les dutxes és bastant comentat com a aspecte que es troba a faltar a la platja. En referència a la imatge general del municipi, bona part dels enquestats contesten que està tal com s’ho esperaven i fins i tot millor. Això els fa afirmar que probablement tornaran de visita un altre any.

82


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Cal remarcar també, però, els aspectes negatius que es comenten: excés de sorolls (cotxes, empreses de construcció…), manca de metges en caps de setmanes, papereres, WC, il·luminació al Passeig Marítim, neteja, missa en castellà, més zones de kitesurf, i preus en general bastant cars.

Enquestes 2009: Enquestes

Aquest estiu, com cada any, s’han fet enquestes, 213, per comprovar la visió i percepció sobre el nostre municipi que té el turista que ens visita. Metodologia

Aquestes enquestes s’han realitzat a les dues Oficines de Turisme, la del Centre Històric i la de la Marina. L’enquesta no es pot fer al turista que acaba d’arribar perquè, evidentment, no coneix prou el municipi; s’ha de buscar la persona que fa dies que és aquí, o bé donar l’enquesta i esperar que la tornin passat alguns dies. Al ser una enquesta bastant llarga, 6 pàgines, i que pren bastant temps per respondre-la, a l’acabar-la es “premia” l’enquestat amb una entrada gratuïta a la Presó Medieval o algun altre detallet tipus adhesiu o pòster. Les enquestes es realitzen en cinc idiomes. L’objectiu és assolir una mostra prou significativa de l’índex de satisfacció de l’usuari que doni respostes a les mancances detectades, i que permeti definir els criteris pel pla de treball a desenvolupar a curt termini. Resultats

La tipologia de l’enquestat és la d’una persona entre 26 i 60 anys; treballador qualificat i empleat administratiu al mateix percentatge; viatja amb família o parella; amb vehicle propi; ens visita per primera vegada; ens ha conegut a través d’amics o de la mateixa família i per Internet; ens ha escollit per la nostra situació i pel clima; contracta les vacances pel seu compte; amb l’objectiu de conèixer la zona, prendre el sol i descansar;

83


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

s’està 1 setmana o dues; s’allotja en un hotel o en un apartament de lloguer. A partir d’aquí el visitant valora els serveis del municipi. Els punts més destacats es detallen a continuació. Globalment, l’allotjament, en quant a acollida del personal, producte contractat, instal·lacions, serveis, i relació qualitat-preu, es valora molt positivament. L’oferta de restauració es valora positivament tot i que el menys valorat és la relació qualitat-preu. En quant al grau de satisfacció dels serveis al municipi, en aquest apartat s’hi inclouen aspectes com la neteja general del municipi, l’estacionament, l’assistència sanitària, la seguretat ciutadana, la contaminació acústica, la circulació, el transport públic, l’atenció a les oficines de turisme, les barreres arquitectòniques, els accessos al municipi, la dotació de sanitaris i les zones verdes. Gairebé tots aquests apartats estan valorats com a “molt bé” o “bé”.

El

més

ben

valorat

és

l’atenció

a

les

oficines

de

turisme,

l’estacionament i la neteja general del municipi. El menys valorat és el transport públic i la dotació de sanitaris, dos punts bàsics pel confort del visitant. Els recursos turístics del municipi estan molt ben valorats. Destaquen l’oferta cultural i patrimonial, els canals, les platges, el carril bici o el Parc Natural dels Aiguamolls. Per contra, els recursos menys valorats són l’oferta comercial, la gastronòmica i l’oferta d’oci i activitats de lleure que, precisament, conformen l’oferta de l’empresa privada. Un altre apartat es refereix als serveis de la platja. En aquest punt s’hi inclou: salvament i primers auxilis, informació, neteja, manteniment d’instal·lacions, serveis higiènics, accessos i serveis d’oci. En global, el visitant ho valora tot com a “bé” o “molt bé”. Destaca positivament la valoració del servei de neteja, la informació i els accessos. D’altra banda, el punt amb més baixa valoració són els serveis higiènics, és a dir, WC i dutxes. El punt dels WC i les dutxes és bastant comentat com a aspecte que es troba a faltar a la platja.

84


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

En referència a la imatge general del municipi, bona part dels enquestats contesten que està tal com s’ho esperaven i fins i tot millor. Això els fa afirmar que probablement tornaran de visita un altre any. Cal remarcar també, però, els aspectes negatius que es comenten: excés de sorolls (cotxes, empreses de construcció…), manca de metges en caps de setmanes, papereres, WC, il·luminació al Passeig Marítim, neteja, missa en castellà, més zones de kitesurf, i preus en general bastant cars. Enquestes 2010 Enquestes

A diferència de l’any passat, en què es realitzà l’enquesta sobre la visió i percepció que tenien els turistes sobre el nostre municipi, aquest estiu s’ha dut a terme l’enquesta sobre la valoració del visitant sobre les platges. Aquesta enquesta s’emmarca dintre el Sistema de Gestió d’Ús Públic de les Platges. Metodologia

Aquestes

enquestes

s’han

realitzat

des

de

l’Oficina

de

Turisme

d’Empuriabrava. Es considerà que el turista que visita el Centre Històric ve adreçat directament a una visita més de tipus cultural, i el de la Marina ens visita més per anar a la platja. L’enquesta no es pot fer al turista que acaba d’arribar perquè, evidentment, no coneix encara prou el municipi ni les platges; s’ha de buscar la persona que fa dies que és aquí, o bé donar l’enquesta i esperar que la tornin passat alguns dies. Les enquestes es realitzen en sis idiomes (català, castellà, francès, anglès, alemany i holandès). El període per realitzar les enquestes fou el juliol i agost. Es van fer una mica més de 100 enquestes. L’objectiu és assolir una mostra prou significativa de l’índex de satisfacció de l’usuari de la platja que doni respostes a les mancances detectades, i que permeti definir els criteris pel pla de treball a desenvolupar a curt termini o mitjà termini.

85


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Resultats

La tipologia de l’enquestat és la d’una persona entre 31 i 60 anys; empleat administratiu, treballador qualificat o del sector serveis; no resideix al municipi; de nacionalitat francesa. També s’han fet enquestes sobretot a alemanys i catalans. Un 44% dels enquestats van a la platja entre 5 i 7 dies a la setmana; i un 32% hi van entre 3 i 4 dies a la setmana. Deduïm que el visitant té un ampli coneixement de les platges del municipi. Més de la meitat dels turistes enquestats valoren com a “molt bé” o “bé” la qualitat de la sorra, les aigües, els bars i els equipaments. L’aspecte menys valorat són els aparcaments. Respecte els diferents serveis existents (autobusos, policia, socorrisme, serveis d’oci i informació de platges) en general no es valoren tant bé com l’apartat anterior. De fet, un percentatge bastant elevat, entre el 50 i el 75%, no contesten a la pregunta o no saben com valorar-ho. Els enquestats que responen ho fan majoritàriament amb un “bé”. Després de les preguntes de valoració general, es deixava un apartat pels suggeriments, queixes o apreciacions. Com a mancances notem la falta de wc públics, de dutxes, de passarel·les, o de policia. Com a punts positius que ens comenten hi ha la bona neteja, que és un lloc molt agradable o la bona acollida. Per acabar, com a punts negatius s’exposa la zona del windsurf o les motos aquàtiques. La qualificació majoritària com a nota final és de 7-8.

86


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

5. Dinamització Turisme cultural, marina, natura Apartats - Eixos Vila-Marina-PNAE. Interlocutors entre els diferents àmbits turístics i l’administració, la creació dels eixos transversals, afavoreixen el treball en grup del que en resulta menys esforç (econòmic i de recursos humans) amb més resultats positius a canvi (circulació de visitants i usuaris). - Nous Productes i paquets turístics El resultat de la unió entre diferents actors implicats en el turisme, es tradueix en nous paquets que afí de comptes serveixen per facilitar a l’usuari el descobriment de la nostra oferta. - Visites Guiades Iniciades fa 20 anys, la visita guiada aporta un valor afegit a la interpretació del patrimoni a través d’un itinerari estratègicament elaborat, l’objectiu de donar a cada grup la seva visita ens ha dut a dividir-les segons la temàtica del seu discurs en: ESTÈTIQUES, DIDÀCTIQUES i LÚDIQUES o el més sovint en una combinació de les tres. – Altres Activitats La participació en les diferents activitats positives per a la comunitat és essencial no tan sols per l’ajuda que es pot brindar sinó per implicar les àrees en diferents treballs de grup, el festival Terra de Trobadors, La Ruta de l’Art o altres esdeveniments puntuals i festes són alguns exemples. – Publicitat, guies i campanyes És evident que massa sovint si no “publicites no existeixes” però la inversió en aquest sentit no sempre és econòmicament factible i és en aquest sentit que s’aprofiten els nexes i xarxes per poder-ho fer junts o a través d’ells, en mesura del possible.

87


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

5.1 Turisme cultural, marina, natura Accions 2008: La targeta “4 espais x 3 € = 12 mesos” CASTELLÓ D’EMPÚRIES, cultura i natura tot l’any” te com a objectius principals : 1)

Unir els esforços de les quatre entitats participants per oferir conjuntament els seu producte més atractiu i assequible; la suma de tots els elements és molt més potent que cada una de les parts per separat, sense obstaculitzar les campanyes que es puguin realitzar individualment.

2)

Promocionar aquests espais conjuntament, millora la imatge donant una sensació d’ordre i complicitat entre els diferents espais.

* CONSULTAR CONVENI 4X3 ANNEX 5 Resultats 2008

S’ha presentat una eina per tal de facilitar a l’usuari l’oferta cultural en els 4 espais més rellevants del municipi: Parc Natural, Basílica, Museu Cúria-Presó s,XIV, Ecomuseu-Farinera a través d’una oferta econòmica molt avantatjosa.

S’ha promocionat els espais a través del SETAC, diaris locals i altres mitjans de comunicació, i també a través d’una presentació als mitjans de comunicació a la Farinera amb la signatura protocol·lària del conveni.

Aconseguir moure el flux de visitants de cada una de les entitats participants cap a la resta, amb la voluntat d’augmentar les visites en cada una d’elles.

Millorar el coneixement que els nostres visitants tenen del municipi.

88


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Desestacionalitzar la demanda i promocionar Castelló d’Empúries com a destinació durant tot l’any.

Des del començament de la comercialització de les targetes al mes de maig 2008 fins el desembre s’han repartit un total de 2.424 targetes.

Accions 2009: 1. Encarregar 6 lones a Publimas / Rètols Empordà per col·locar abans de Setmana Santa a: * Aparcament Farinera * Aparcament Rentador * Aparcament Pavelló * Centre Cívic * Aparcament Pont Vell * Parc Natural Des de l’Àrea de Turisme gestionaran amb la d’Urbanisme la col·locació d’aquests punts d’informació. 2. S’aprofitaran els suports (Tòtems) que ja té Turisme Encarregarem a Martí Turró adaptar el cartell a les mides

* Adaptar el

nou logo de difusió * Adaptar a les mides dels Tòtems * Afegir “Punts de Venta”

89


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Fer pagament a la Basília de la seva part proporcional, retenint la seva aportació a la Campanya 2008.

Adquirir a Emilianna 15 suports de metacrilat amb uns vinils de la campanya per a distribuir els flyers als allotjaments

Pel que fa a Comerç, la campanya de comercialització: Sector allotjament

o

1. Hotels del municipi 2. Càmpings 3. Apart-hotels Els establiments es poden adherir a través d’aquests dos formats:  Dóna suport. El comerç publicita en el seu establiment aquest producte turístic. És a dir dóna suport a la campanya. (Tindrà els Flyers en el seu establiment).  Col·labora. El comerç adquireix a l’Ajuntament la quantitat de 25 targes i per la seva banda l’Ajuntament li’n regala 5. Així la tarja es pot convertir en un regal que el comerç pot oferir als seus clients. L’establiment per la seva banda també les pot vendre.

o

Sector allotjament

 Publicitat en mitjans de comunicació gratuïta. Oferiment al club del subscriptor Setmanari Empordà, Hora Nova, Diari de Girona i Punt Diari, en el club del subscriptor (publicitat gratuïta): 2x1 . 5 per setmana

o

Associació Alt Empordà Turisme

90


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 Es demanarà la inserció del producte a la web  Col.laborarem amb els productes que s’ofereixin amb una tarja gratuïta (escapades ....)

o

Gestionarem amb el GEIC la inserció de publicitat en el butlletí 2x1

Publicitat a Internet

91


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

“4x3 = 12 mesos”

Funcionament

Durant tot un any de durada i per tant sols 3€ l’usuari de la targeta “4x3” te la possibilitat d’accedir una vegada als quatres Espais més simbòlics del Patrimoni Cultural i Natural de Castelló d’Empúries:

La Basílica

catedralícia de Santa Maria, l’Ecomuseu Farinera, El Parc Natural dels Aiguamolls (*) i el Museu Medieval de la Cúria-Presó. A cada una de les visites se li marcarà a la targeta la corresponent entrada amb una caducitat de 12 mesos, a partir de la data de la primera de les visites. (*)Durant la temporada en el que el Parc no fa pagar l’aparcament, a canvi, el beneficiari de la targeta obté uns prismàtics per poder realitzar una visita amb les millors condicions. Objectius Si haguéssim que resumir en una sola paraula el perquè d’un projecte com aquest, la clau de volta seria: ”FACILITAR”. •

Facilitar la descoberta dels nostres espais culturals com a punta de llança per descobrir-ne d’altres.

Facilitar l’adquisició dels tiquets d’entrada de quatres espais en un de sol.

Facilitar les visites a un preu molt assequible, pensant, sobretot, en les famílies.

Facilitar una targeta de presentació del nostre ric patrimoni a la disposició dels empresaris i professionals del sector turístic com un

92


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

detall que poden oferir als seus clients i visitants per tal de millor fidelitzar-los a la qualitat i singularitat del nostre entorn. •

Facilitar el flux de públics i la sinèrgia entre els 4 diferents espais aprofitant

l’intercanvi

d’experiències,

tracte

de

la

informació,

estadístiques, etc. Unificant criteris i treballant en grup. •

Facilitar el procés, de vegades difícil, de seducció al visitant per tal de que estigui interessat en acabar de conèixer o descobrir uns espais en els que “a priori” no hi tenia posada una especial atenció.

Facilitar que els resultats del projecte reverteixin traduïts en xifres de negoci per els nostres professionals i vilatans en general i que ells en siguin, finalment, els màxims beneficiaris.

Facilitar finalment, la resposta a la pregunta que cada dia durant l’estiu hem de respondre des de qualsevol dels punts de Informació repartits pel municipi: Què fem ? on anem ?... El Disseny, Martí Turró, ha estat pensat per tal de facilitar-ne també el seu ús i transport, ja que manté les dimensions i el format de qualsevol altre targeta d’ús quotidià, fàcil de transportar i guardar per a la seva propera utilització.

Accions 2010: En el seu tercer any el projecte es consolida com la unió en xarxa de diferents espais amb un sol objectiu que ha resultat ser del tot positiu. On la tradició ens deia que cadascú anava pel seu compte la targeta ha resultat ser un instrument de contacte i de interacció entre diferents espais visitables.

93


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Pressupost Campanya 4x3 2010 DESPESES Import euros Producció i instal·lació de noves lones 500,00 € Nous disseny de targetes40,00 € Edició de noves targetes (10.000 unitats)870,00 € Reedició de flyers (30.000 unitats)1.200,00 € Distribució de flyers i suports al sector de l’allotjament 300,00 € Promoció en premsa escrita2.500,00 € Promoció en ràdio3.100,00 € TOTAL DESPESES 8.510,00 € Aportació econòmica de les institucions que hi participen ENTITAT% Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries 40 % Museu de la basílica de Santa Maria 27 % Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 20 % Cúria-Presó S.XIV 13% SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I MIJANS DE COMUNICACIÓ: 5.000,00 € Descripció La Campanya 2010 del 4x3 CASTELLÓ D’EMPÚRIES, cultura i natura tot l’any consisteix en la realització d’un seguit d’accions de promoció: Reedició de lones i nous punts d’instal·lació Atès que algunes de les lones han quedat malmeses, ha calgut reeditar-les de nou. Així mateix es considera la oportunitat de col·locar-ne de noves en

94


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

altres punts del municipi, ja que les lones es mostren com un primer contacte amb la informació de l’oferta molt efectiu. Nova edició de targetes Atès que les targes editades a la campanya 2008 s’estaven esgotant, s’ha efectuat una nova edició de 10.000 unitats aprofitant per revisar-ne el disseny. Nova edició de flyers De la mateixa manera, es tornaran a editar els flyers de difusió de l’activitat, 30.000 exemplars. Donar presència a l’oferta al sector de l’allotjament del municipi Distribució de flyers col·locats en suports de metacrilat específics de la Campanya en 25 establiments del sector de l’allotjament del municipi: hotels, càmpings, turisme rural, etc. Amb la voluntat d’augmentar els punts d’informació al visitant i fer més immediata l’accés a aquesta. Promocionar la venta de targes a través del sector allotjament, amb l’oferta de targes de regal a partir d’un nombre determinat de targes adquirides. Promoció en premsa Inserció anuncis de la Campanya en diversos mitjans escrits d’abast comarcal i de les comarques gironines. o

El Punt

o

Revista Presència

o

Diari de Girona

o

Catalònia Today

Inserció de publicitat del 4x3 al fulletó platges de Castelló d’Empúries.

95


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Realització de campanyes radiofòniques a nivell de Catalunya (Rac 1), ja que ha estat una de les accions amb millor resultats assolits durant l’any 2009. D’aquesta se’n realitzaran tres edicions: finals de març –abans de Setmana Santa-, al mes de maig i al Nadal. Presentació a la Fira de Turisme de Barcelona SITC, (15-18 d’abril 2010). Resultats obtinguts Total de targetes venudes (a data 15 de setembre de 2010): 4.389 targetes

o

Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries: 2.366 targetes

o

Parc Natural dels Aiguamolls de l‘Empordà: 12 targetes

o

Oficines de Informació i Turisme: 1.782 targetes

o

Basílica de Santa Maria: 229 targetes

Pel 2011, es vol redissenyar la targeta per encabir l’oferta comercial del centre històric XATIC.

Pla

de

Dinamització

Industrial.

Col·laboració

amb

l’Ecomuseu-Farinera Accions 2008 La XATIC és la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya. Va ser creada a través d’un Pla d’excel·lència a tres parts que va atorgar la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l’Estat i la pròpia Xatic. La XATIC està formada per l’Ajuntament de Terrassa més els municipis adherits a la Xarxa de Museus de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que s’han adherit voluntàriament al projecte. El seu objectiu és la promoció del turisme industrial a Catalunya. El municipi de Castelló d’Empúries s’hi ha adherit a través de l’Ecomuseu-Farinera.

96


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Com a resum, les accions locals del pla de dinamització estan estructurades en tres anualitats, finançades pel Departament de Turisme, que encara que les anomenem 2006, 2007 i 2008 no segueixen els anys naturals ja que el conveni es va signar el maig de 2006. D’aquesta manera: -

Accions 2006. Període d’execució: juny 2006-maig 2007. Per a aquestes accions la XATIC va sol·licitar dues pròrrogues. Les accions locals de Castelló d’Empúries (sala d’audiovisuals i pàgina web) ja s’han executat.

-

Accions 2007. Període d’execució: juny 2007-maig 2008. Les accions locals de Castelló d’Empúries per a aquesta anualitat han estat: la senyalització de la façana del museu amb els sacs, que ja s’ha executat. I la creació del joc didàctic digital, que s’està executant.

-

Accions 2008. Període d’execució: juny 2008-maig 2009. Les accions locals per a aquest període són de senyalització específica a carreteres i pel pla especial de senyalització de recursos turístics culturals peatonals a executar fins a finals de maig del 2009.

Accions 2009: - Programa de Benchmarking a França sobre Indústria Viva i Turisme Industrial (participa gerent Ecomuseu) - Finalització del Pla (2006 – 2008, prorrogable fins el 2009) *ANNEX 3 Xatic Accions 2010: Al llarg del 2010 s’ha mantingut el pagament de la quota de, 2.500€ anuals, així com s’ha participat en projectes sorgits de la pròpia Xarxa, com el d’Indústria Viva.

97


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

5.2. Nous Productes i paquets turístics •

Patrimoni i Cultura Jueva o

Adhesió a la Red de Juderías Caminos de Sefarad (RJCS)

Accions 2009: Projecte Inclusió de La Vila comtal a la RJCS INFORME DEL DEPARTAMENT DE TURISME

Assumpte: Proposta al Ple de la Corporació per tal de donar constància i fer palès l’interès del nostre ajuntament a la seva adhesió a la “RED DE JUDERIAS CAMINOS DE SEFARAD” www.redjuderias.org ANTECEDENTS

La Red de Juderías de España és una associació pública sense ànim de lucre que tenen com a objectiu la defensa del Patrimoni Urbanístic, Arquitectònic, Històric, Artístic i Cultural del llegat sefardí a Espanya. Els membres de la Red de Juderías de España actuen de forma conjunta en defensa del Patrimoni urbanístic, arquitectònic, històric i cultural del llegat jueu. Promovent projectes culturals, turístics i acadèmics i realitzant una política d’intercanvi d’experiències nacionals i internacionals, a més de promoure polítiques sostenibles de desenvolupament en turisme cultural especialitzat en cadascú dels seus municipis. Las ciutats adherides a la Red de Juderías de España subscriuen els principis de la institució, participant en alguns dels seus projectes més emblemàtics y activant els seus propis projectes de desenvolupament del patrimoni jueu. La seu de la secretaria general permanent es troba a Girona representada per Assumpció Hosta i Rebés.

98


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Altres vincles d’interès •

Casa Sefarad-Israel

AEPJ

Turespaña

Consejo de Europa

Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales

Instituto Cervantes

Embajada de Israel en España

Comunidad Judía de Madrid

Comunidad Israelita de Barcelona

Comunidad ATID

Centro de Estudios Judaicos Jabad Lubavitch Barcelona

El camino de Santiago de Compostela

El legado de Al-Andalus

El camino de la Lengua Castellana

Ruta de Don Quijote

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

Juderia.net

Informe tècnic presentat: Des de l’any 1999, Castelló d’Empúries celebra juntament amb més de 30 països adherits al projecte de fer conèixer especialment durant un dia la “Cultura Jueva”. Fins ara es pensava que el patrimoni jueu només interessava als propis jueus però aquestes Jornades han demostrat que sorprenentment els usuaris a les visites i a les activitats han estat sobretot persones no jueves, segons es desprèn dels resultats.

99


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Un americà o un israelita no vindrà expressament per veure Castelló, però si ho farà si estem dins d’una xarxa , d’un itinerari sobre la temàtica jueva. Per tant el primer és

considerar si volem o no participar en el

desenvolupament de la descoberta de la cultura jueva a Castelló, tenint en compte molt seriosament aquest altre oportunitat que la història ens ha brindat, i fer-la assequible al públic de carrer, fer-la sentir al nostre vilatà i promocionar-la amb el cercle d’activitats que se’n poden derivar : Xerrades, conferències, concerts, gastronomia, exposicions, programes d’informació, formació per a guies i estudiants, rutes etc. Un dels elements clau és la senyalització i la localització de qualsevol element relacionat amb la cultura jueva a la capital comtal : El Call. (els carrers del Call, Jueus, Peixateries, amb el seu homòleg en hebreu). Les Sinagogues:

Cases

Comas

i

Sanllehí,

amb

identificacions en diferents idiomes com a:

els

seus

corresponents

Primera Sinagoga, Sinagoga

nova. El procés pot acabar en una primera fase amb la l’edició d’un opuscle informatiu sobre la “Descoberta de la Cultura Jueva a Castelló d’Empúries”. -

Atès l’interès del tema i el profit que em podem extreure per a la seva aplicació a l’espai dedicat a la cultura jueva de la Cúria Presó, així com en el discurs temàtic per a les visites guiades.

Informe sobre la proposta d’adhesió del municipi a la Red de Juderias Caminos de Sefarad Antecedents Arran de la publicació de diferents articles i llibres de mossèn M. Pujol sobre la presencia jueva a la vila de castelló d’Empúries a l’època medieval, en

100


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

varem donar compte que turísticament podíem treure’n un profit, tan econòmic

com

per

potenciar

un

element

diferenciador

amb

altres

comunitats. Així, ens adonàvem de la presència tangible, a més de molta documentació, d’una sèrie d’elements materials que passarem a inventariar: -

1 estela funerària a la basílica.

-

4 esteles funeràries de la col·lecció particular de la família Teixidor.

-

1 de la família Fa.

-

2 dels germans Palau

-

Davant d’aquesta abundància de vestigis i donat que la resta de localitats (llevat de Besalú o Girona) no en tenien, pensàvem que era important adherir-nos a la Xarxa de Juderias en el projecte de les JORNADES EUROPEES DE LA CULTURA JUEVA que es realitzaven arreu de 30 països europeus.

L’any 1999 varem participar a la primera i fins a l’actualitat ens hem adherit a aquest projecte sense interrupció. L’any 2004 varem proposar a la RED de JUDERIAS de formar-ne part com a socis. Però l’elevat cost (uns 2.000 € a l’any) ens va fer tirar enrere. Els Resultats Tot i així sempre adherits com a col·laboradors, hem continuat la nostra tasca en dues vessants: la de divulgació i la de investigació. -

DIVULGACIÓ: hem obtingut visites guiades cada any, visites i famtrips.

-

El gran èxit de l’any 2006 per haver estat convidats (escollits entre tota Espanya) per representar la cultura de Sefardí a la comunitat jueva del Benelux amb presència del aleshores president de la Generalitat Exc. Sr. Pasqual Maragall a qui li varem fer donació del llibre sobre Castelló d’Empúries de M. M. Pujol.

101


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

-

La presentació de les Sinagogues locals amb plaques explicatives va ajudar a la seva localització per als visitants o particulars.

-

INVESTIGACIÓ: d’aquesta segona i a conseqüència dels èxits assolits s’han anat desvetllant noves trobades amb un inventari actual que supera la vintena d’elements tangibles. Així també com nombrosos escrits i articles publicats a les revistes locals com el Salner.

L’ACTUALITAT

-

L’AUDIOVISUAL i la configuració del futur museu a la Cúria presó medieval donarà un gran protagonisme a la cultura jueva amb la gran fita assolida de que els particulars ens deixin en dipòsit les seves peces per a l’exposició.

-

Estem en mesura de realitzar visites guiades en llengua hebrea, mercès als esforços particulars de la nostra companya YVONNE LEON.

-

Estem a punt d’enllestir el prospecte de la visita guiada traduïda a la llengua hebrea.

-

Així com una fulla didàctica destinats als joves estudiants.

Participació al SIMPOSI INTERNACIONAL “Temps i Espais de la Girona Jueva”

102


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions 2010 Projecte Inclusió de La Vila comtal a la RJCS Expedient núm: 09/2o1o Expedients relacionats: 2009/33 Antecedents: 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 28 de maig de 2009, va aprovar, per unanimitat, la sol·licitud d’ingrés a la Red de Juderias de España, Caminos de Sefarad.

El 2 de març de 2010 varem rebre de la Red, la resposta afirmativa a dita sol·licitud (Ref,Reg: 2010/2593).

103


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Informe de Valoració a les conseqüències d’aquesta adhesió.

INFORME i Anàlisi DAFO Valoració de l’adhesió de Castelló d’Empúries a la RED de JUDERIAS CAMINOS de SEFARAD OBJECTIUS DEL DOCUMENT Una vegada aprovat pel ple de la corporació local l’adhesió del nostre municipi a la xarxa RJCS és el moment d’analitzar els pros i els contres de dita anexió tot i que a través del document a més d’ajudar-nos a descobrir millor aquesta associació, veurem que el seva única debilitat per a nosaltres és el seu cost i despesa econòmica que aquest fet suposa per la corporació.

La Xarxa http://www.redjuderias.org/

Es tracta d’una organització INTERMUNICIPAL sense ànim de lucre amb l’objectiu de la defensa i protecció del llegat històric, cultural, arquitectònic, documental i del patrimoni de la cultura jueva. La xarxa aplega, actualment, 21 ciutats, sota l’eslògan: “21 ciutats que et faran descobrir un poble” . La xarxa està lligada amb molts altres paràmetres i estructures simètriques d’àmbit Europeu i mundial, ja que la cultura jueva i la descoberta del seu patrimoni es mereix una atenció especial donades les seves vicissituds i trajectòria, sovint dramàtica, el fet d’organitzar uns itineraris raonats per

104


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

les terres que conserven els vestigis amb la xarxa pren una dimensió més important ja que n’és garantida la qualitat del seus associats. Projecte qualitat RASGO Accions 2010: Per tal de crear un producte vendible més enllà de manifestar que tenim vestigis importants i que estem decidits a que el públic els vingui a veure, per tal de treballar en aquesta garantia de construir un producte turístic qualitatiu, més enllà de tenir una col·lecció de pedres o un museu obert unes hores, finalment, per tal d’esmolar molts altres detalls i valors afegits que poden ser bons per uns i febles per altres, neix el projecte: “R.A.S.G.O” que es pot aplicar a cada municipi atenent les seves parts fortes i les seves febles a millorar i que no necessàriament són comuns a totes (1), així i com si d’un llibre d’estil es tractés, RASGO desenvolupa i analitza els problemes i les millores a treballar desenvolupant cadascuna d’aquestes inicials.  “R”

de

RESTAURANT,

és

evident

que

donar

una

pinzellada

gastronòmica implicada en el producte, en aquest cas jueu, és un valor afegit que pot esdevenir, fins i tot, el motiu del desplaçament. Només cal l’estil jueu d’un plat per poder anunciar el producte i suplir aquesta manca.  “A” d’ ALLOTJAMENT, anunciar que vostè està dins d’un Call, o que l’hotel pertany a la tipologia dels allotjaments amb encant, és un valor important, allà hi trobarà informació a l’habitació en la mateixa coherència i fil conductor de la visita el que donarà una credibilitat inconfusible al visitant.

1

A Barcelona, que fins i tot, pateix d’un numero massa elevat de visitants, el Call jueu és un valor afegit, per Girona el Call és un element protagonista i el gran atractiu turístic per excel·lència, a Besalú el problema és el de comunicacions viaris i enllaços, per Tortosa el problema el tenen amb la distància i el poc ressò turístic que tenen tot i l’esforç que hi encaminen ..

105


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 “S” de SENYALS, el Call ha d’estar ben identificat amb una harmonia en tots els espais associats, de vegades un excés de senyals i anuncis és totalment contraproduent.  “G” de GUIES la formació per fer una visita guiada, és bàsica, tant que quan un visitant ve d’un lloc on ja l’hi ha explicat el que és ser un jueu a l’edat mitjana i li van repetint a cada vista perd molt de valor, més encara si el visitant és jueu (ja que en sabrà més que el guia) aleshores el que podem fer és donar el que els altres no poden fer, és a dir localitzar la visita i enfocar-la ultra territorial i per això ens cal informació contrastada i fidedigne mercès als arxius.  “O” de OFERTA on amés dels serveis complementaris a l’estada amb records i regals hi podem afegir els concerts, conferències, festes i esdeveniments especials que poden conservar el fil conductor que ens ocupa. Casament Jueu Accions 2010

Introducció La novetat del Festival d’aquest any ha estat, com a nou recurs cultural, El casament jueu. Aquest acte ha estat realitzat i dirigit pel Departament de Turisme, i es va comptar amb la direcció i muntatge escenogràfic del sr. Bruno Pérez, així com la logística. Addicionalment, varem tenir la col·laboració de diversos voluntaris que s’esmenten posteriorment en aquest informe.

106


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Objectius Difusió del patrimoni cultural jueu de la vila. Castelló d’Empúries, durant l’Edat Mitjana, va tenir una important comunitat jueva. D’aquest passat ens resta un patrimoni i una memòria que cal recuperar i difondre. Aquesta difusió es pot aconseguir, per exemple, amb actes com el que hem aconseguit realitzar, el casament jueu. Procés d’adhesió a la xarxa Red de Juderías. Un gran valor afegit per al municipi és en el moment que es troba avui en dia en el procés d’adhesió a la xarxa cultural Red de Juderías. Aquesta representació del casament jueu serà de gran ajuda per a la futura adhesió, ja que s’ofereix un producte cultural de qualitat de temàtica jueva. Descripció del projecte Estructura del Casament jueu El projecte consisteix en la representació documentada d’un casament jueu, tal i com es duia a terme a l’Edat Mitjana. La primera part es basa en una visita guiada que ajuda al espectador a començar a introduir-se en la història jueva a Castelló d’Empúries en l’època medieval. El grup comença la visita recollint al rabí i també pare del nuvi, i passen a recollir a la núvia a casa dels seus pares. El grup crida perquè surti la núvia al balcó i tots la puguin veure.

107


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Un cop la núvia baixa al carrer i es col·loca sota el tàl.lem o Jupah, comença el trajecte fins a arribar a la casa del nuvi, que és on es celebra la cerimònia, tal i com manava la tradició jueva. En el moment d’entrar a la casa del nuvi es proporcionava una kippah a cada home i un mocador a cada dona que s’havien de col·locar. Mentrestant, l’entrada era amenitzada amb música sefardita en directe. La segona part de l’acte era la cerimònia pròpiament dita, seguint el ritus original que s’utilitzava a l’època. En finalitzar la cerimònia s’oferia als assistents un petit tastet de menjar típic de l’època, tot amenitzat amb música en viu. Línies metodològiques Mitjans utilitzats Fons de documentació La recerca de documentació històrica jueva ha estat realitzada per Yvonne León. També, Joan Pau Andreu, que va ser l’encarregat de realitzar una visita guiada a mode d’introducció de la cerimònia, per a situar-la al context històric de la vila i també introduint el judaisme en general, i on apareixien diversos personatges. La tasca de documentació per a la representació d’un casament tradicional sefardita va ser d’ aproximadament de 4 mesos. Normalment es pot trobar documentació de casaments jueus actuals, però era molt més difícil documentar-ne un de l’Edat Mitjana i sobretot, com els que es realitzaven a aquella època a la nostra terra. Finalment, després de consultar diverses biblioteques, arxius i llegir molts llibres es va poder guionitzar un casament.

108


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Es va intentar fer de la manera més fidel i respectuosa possible. - Vestit de la núvia Aquesta tasca, pel que fa a la documentació, va ser una de les més complicades. Com que tampoc hi ha massa documentació sobre el vestit que portava la núvia a l’Edat Mitjana, la recerca es va basar en cançoners de noces de l’època. A partir d’aquestes cançons es va crear el vestit que duia la núvia. Mitjans materials Cal destacar la utilització de medis materials amb la menor despesa possible. Per a la cerimònia es van utilitzar diversos mobles que es van trobar a la mateixa casa on es feia l’acte. Es van utilitzar diversos materials que es van trobar a la deixalleria. Per a la major part de la neteja de la casa i adequació del jardí es va comptar amb personal intern. Més tard, els jardiners de l’Ajuntament van acabar de repassar el jardí. Punts de llums de gas proporcionats pels Diables de Torroella de Montgrí. Els canelobres i diversos llums de peu van ser una cessió per a l’acte de la parròquia de Santa Maria. Pel que fa a les cadires, taules, gerres i gots es van utilitzar les que ens va proporcionar l’Ajuntament. Per a complements com kippot o tallitot, es van utilitzar els que hi ha exposats al MHMCE o els que utilitzen a l’associació El Pa Senyat.

109


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Es van repartir 170 kippot i mocadors fets a mà pel Departament de Turisme. Per a complements com la mezuzah o anells els vam comprar nosaltres mateixos. Per a la preparació del tastet es va encarregar massapà a la Pastisseria Surroca, coca de recapte i diferents tipus de pastes a la pastisseria La Fleca i es van cuinar 10kg d’escalivada per poder fer la coca de recapte. Mitjans Logístics La gestió logística va ser dirigida pel departament de Turisme. Organització venda d’entrades i entrada a la casa: Veient la dificultat de controlar i lligar el nombre d’espectadors per a la visita guiada i la visualització de la cerimònia es va proposar la venda de dues entrades de diferent preu: - 10€ per persona, on s’incloïa

la visita guiada, la cerimònia i el tastet.

(màxim 40 pax.) - 5€ per persona, on s’oferia la visualització de la cerimònia (punt de trobada sota el balcó de casa la núvia) i el tastet (màxim 60 pax.) D’aquesta manera van poder gaudir del acte 120 persones cada dia. Per a poder facilitar la tasca del personal d’atenció al públic de turisme que van ser els que venien les entrades, es va idear imprimir entrades de colors varis. Es van diferenciar per diferència de preu i de dia. Així, era molt més visual, i no només facilitava la venda, sinó també l’entrada a la cerimònia.

110


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Col·laboradors en la preparació del acte: Bruno Pérez, Yvonne León, Josep Rodà, Margarita Barneo, Mario Offenberg, Josep Roca, Carme Salleras, Oriol Ribas, Carme Crosas, Jordi Canet, Manel Puig, Joan Pau Andreu, Santi Orós, Bel Bellvehí, Lidia Alonso, Felipe Robles, Marit Eva, Eva, Josep Faig, Lydia Kmeckz, Rosa Maria Vigo, Mercè Rovira, Neus Santaló,

Neus Tibau, Meritxell Pallarès, Lorena Rausch, Sara

Moubarik, Mireia Ros Relació de personatges de la cerimònia: Nuvi David de Gallac: Bruno Pérez Núvia Astruga Algallet: Yvonne Léon Rabí Meshullam de Gallac: Josep Rodà Mare del nuvi: Carme Pare de la núvia, Abraham: Josep Roca Mare de la núvia: Carme Salleras Germana de la núvia 1: Margarita Barneo Germana de la núvia 2: Lidia Alonso Germana del nuvi: Meritxell Pallarès Nasí 1, narrador: Jordi Canet Nasí 2, lector de la Ketubah: Manel Puig Amics i familiars dels nuvis. Calendari reunions i assajos Reunió 03 de juny 2010 – 08.30h – Centre Cívic Reunió 28 de juny 2010 – 08.30h – Centre Cívic Reunió-assaig dimarts 24 d’agost 2010 – 20.00h – Oficina de Turisme Centre Històric / Casa Font dels Hermanos Reunió-assaig dimarts 31 d’agost 2010 – 20.00h – Oficina de Turisme Centre Històric / Casa Font dels Hermanos

111


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Assaig general dimecres 8 de setembre 2010 – 20.00h – Oficina de Turisme Centre Històric / Casa Font dels Hermanos Incidències, anècdotes i agraïments Documentació Una vegada el guió acabat ens vam reunir amb el sr. Offenberg, al qual cal agrair tot el seu interès. El sr. Offenberg va donar les pautes d’un casament ashkenazi actual (nosaltres representàvem un casament sefardita), tot basant-se en el llibre “Shuljan Aruj”, que té 400 anys i on hi apareixen tots els preceptes que regeixen la vida d’un jueu. Evidentment, es va refer el guió, perquè es va veure que no tractava ni l’època, ni la comunitat que nosaltres desitjàvem representar. Es van trobar els errors, i es va continuar amb el guió original. Promoció i difusió de l’acte Es va realitzar un mailing informant de la novetat del Festival a totes les Oficines de Turisme de Catalunya i al canals normal de comunicació i premsa. Va aparèixer la notícia a TV Empordà i al SETAC de l’Ajuntament. També es va fer promoció a diversos diaris com El Punt, el Diari de Girona, l’Hora Nova i el diari Empordà. També, prèviament a l’acte, al vídeo promocional del Festival Medieval Terra de Trobadors d’aquest any es va incloure com a novetat la temàtica jueva, on es van gravar diverses escenes que mostraven el que seria el casament. De manera posterior a l’acte, s’ha fet la difusió específica següent:

112


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

-

Dr. Abraham Haim, catedràtic Universitat de Jerusalem

-

Sra. Pilar Rahola

-

ARCCI (Associació Relacions Culturals Catalunya – Israel)

-

Als presidents de les 22 ciutats que pertanyen a Red de Juderías.

-

Director de teatre israelià, sr. Jacobo Kauffman.

-

Sr. Mario Zareceansky, director Institut Música Jueva de Barcelona

-

Diferents comunitats virtuals de temàtica cultural jueva.

Valoració del projecte Valoració general Parlant en termes generals podem estar molt contents de l’acte ja que va ser un èxit. Valoració dels objectius Pel que fa al primer dels objectius, que era la difusió del patrimoni

cultural

jueu de la vila, creiem que ha estat assolit. No només perquè l’antic call de Castelló ha estat esmentat a molts medis, sinó que també els assistents van poder descobrir part de la història, de vegades oblidada, de la vila, com és la comunitat jueva medieval. Respecte a l’adhesió a Red de Juderías, encara està per determinar. Valoració de les instal·lacions Es va trobar la casa i, particularment, el jardí on fèiem la representació en molt mal estat. A l’edifici principal no es podia accedir ja que es trobava en runes i podia ser perillós.

113


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Es van necessitar moltes hores per a poder adequar el jardí per a la realització de l’acte.

Espais Musicats Accions 2008: Per tal d’incentivar el teixit comercial del municipi neix “ESPAIS MUSICATS” com un nou producte dinàmic i engrescador en el que l’administració i el sector privat participen en un projecte comú: el de donar valor afegit al comerç i a la restauració, amb implicació d’artistes locals, empresaris i administració. Per tal de dissenyar el projecte calia, com a primer pas, posar-nos d’acord amb el marge d’accions i implicacions dels participants. •

L’empresa privada i/o associacions: participa amb els sopars als músics i/o aportacions en metàl·lic per cobrir costos.

L’artista: es compromet a oferir preus assequibles amb la seva actuació en espais de petit format, aprofitant per treballar aspectes que amb altres condicions de contracte no podria.

L’administració: ofereix el suport a les diferents parts i la logística del projecte: muntatge d’escenaris, equip de so i llum, contacte amb els artistes i coordinació de tots i cadascun dels esdeveniments.

Resultats 2008

El resultat ha estat més que favorable, en general la seva bona acceptació ha fet que tant artistes com empresaris vulguin repetir aquesta experiència. * CONSULTAR MEMÒRIA ESPAIS MUSICATS ANNEX 6 Els espais

Els concerts van tenir lloc entre el 3 de juliol i el 10 de setembre. Els espais utilitzats van ser els següents: Plaça dels Homes, Plaça de la Moneda, la

114


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Llotja, el Claustre del Convent Santa Clara, Plaça de les Cols, i Paller d’en Melino, al Centre Històric; i Plaça Dr.Barraquer, Comercial Alberes, i Zona Nit a la Marina. També es va fer un concert al Palau dels Comtes i dos a la Basílica de Santa Maria. Les actuacions

El tipus d’actuacions va ser molt variat: jazz, blues, clàssica, dj’s, cantautors, coral, ballet, dansa tradicional... un decorat per a cada gust.

L’anècdota Al darrer dels concerts una parella de gent gran, manifestava amb certa complicitat no haver-se perdut cap de les més de vint actuacions a la vila, afirmant que les actuacions en directe sempre són molt més enriquidores que qualsevol programa de televisió.

Espais Musicats en xifres Total Esdeveniments Total Músics (1) Total Espais Total públic (aproximadament) Cooperació favorable empresa privada Desfavorable empresa privada (2) Aportació empresa privada

37 370 12 1.550 9 1 2.100 €

(1) Molt poques bandes han respost negativament a l’oferiment de concert en els espais, tot i així la nota negativa en aquest sentit ha estat “Cel Rogent” grup d’havaneres local que no va voler fer cap actuació pensant que no cobraria, a més se’ls va proposar de fer una sessió amb cremat inclòs en un bar del municipi i també la resposta va ser negativa. (2) La nota negativa del projecte ha estat la manca de voluntat i col·laboració del bar “DRAKKAR” del Comercial Amberes, desprès d’haver muntat l’escenari al mig de la plaça i que el músics havien escollit de tocar de cares a l’est (cap el restaurant Can Carriot) es varen mostrar molestos i enfadats. Per la nostra banda varem prometre de fer el proper concert al mig però enfocant l’escenari de cares a sud (cap el restaurant ) tot i així i sense

115


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

previ avís varen tancar el local a les 21h. tot i haver-hi el concert, no solament el fet va deslluir l’esdeveniment sinó que a més va ser una manca de bona voluntat. Els Agraïments Als restaurants i bars: Les Voltes, La Moneda, J.R, Les Cols, Macelli, Silenus, Internet cafè, H. Xon’s, Can Carriot, Pfeffer-Mühle, Paraiso, Jardineria Jorquim, al Juan Carlos d’Alonce, a l’equip de les Oficines de turisme, N. Costabella, Hassan, a les àrees d’Intervenció, Urbanisme, Joventut i Cultura, a Sierra 2 i el seu equip per la bona disposició incondicional, a l’àrea d’espais públics, i a la Lídia de TV Roses, al Manel Puig i en Martí Turró, al Llorenç per ensenyar-me el complicat món del cantó fosc dels escenaris. Al públic en general i a les persones que no es varen perdre ni un concert, naturalment als protagonistes musicals que amb la seva generositat ho varen fer possible i sempre més fàcil: Herberto Miranda, Eduard, l’Oriol Casadevall, en Huub graat, l’Anna, la Maite Mulet, l’Emma, en Josep Font, en Bernie, al Ricard Benett, Jordi Rubau, Carlos Oros, al Nenmagem, l’Irun, Dark Bath Room, l’Alex carbvonell, al Tomas trobador, al Carlos Garcia, la Mari Àngels, al Jordi Tonietti i en Llorenç, especialment al mestre Josep Quer per haver-nos ofert en gran mesura el millor del 37 concerts dels Espais i carinyosament a l’Auxi per donar-me una oportunitat.

116


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions 2009: Espais Musicats II. Edició. Projecte “Uníson” Dins el marc dels “Espais Musicats” es dedica un dia a una comunitat de les 57 que integren la varietat cultural fincada al nostre municipi. Aquest any la comunitat Eslava és la convidada amb el nom de “Uníson” coma referència a la unitat entre les cultures a través de la música. Un marató de musica des de les 18h a les 22h a la plaça dels homes. INTRODUCCIÓ En aquesta segona edició dels EE.MM, ha quedat palès que el producte atrau a l’empresari, si en un principi alguns dels més reticents encara hi tenien dubtes ara ja quedava clar que tothom estava d’acord en que funcionava i que era bo per a tothom. Així i responent als suggeriments dels professionals, en les reunions prèvies, es varen proposar concerts de: HAVANERES, RUMBA i SARDANES. Un dels projectes era l’expansió del producte i es va realitzar amb uns contactes amb els ajuntaments de: Roses, Portbou, Manlleu o Palafrugell. A través de reunions i activitats del coordinador de l’Àrea Sr. Roca. L’adquisició d’un equip de so i unes tarimes ens han donat molta autonomia i un estalvi considerable en la despesa total del projecte. La contractació d’un tècnic ajudant de muntatge ha estat essencial per el bon funcionament del projecte, C. Novell de l’empresa Devil Electrònics, ha resultat ser un dels millors elements d’aquesta segona edició ja que a més de resultar ser un bon tècnic va realitzar la seva tasca sense reparar amb 117


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

les dates de concessió excedint el decurs premeditat en el pacte acordat en un principi. El manteniment dels preus del pagament de músics ens ha permès el contracte de bandes molt més cares però que els empresaris havien sol·licitat. L’aportació dels restauradors ha estat sempre amb forma de sopars i begudes tot i que cal destacar l’aportació en metàl·lic que cada dijous ha realitzar el Bar JR. Amb un total aportat de: 450 €. A més hem col·laborat amb :  L’Escola Municipal de música per un festival de jazz amb el muntatge del nostre equip.  Havaneres de la Festa Major - muntatge del nostre equip.  Parlaments oficial per a la Diada de l’11 de setembre : muntatge de l’equip i les tarimes.  Festival Terra de Trobadors: muntatge de les tarimes.  Bicicletada de setembre: muntatge de les tarimes. 3- El trasllat i transport de l’equip. Necessitem un cotxe o petita furgoneta pel trasllat del material a cada concert i així tenir completa autonomia a l’hora del muntatge de l’equip de so. Amb aquest esperit es va adquirir un equip senzill i fàcil de traslladar. Al no disposar d’un cotxe els trasllats es varen realitzar amb el vehicle particular del tècnic de turisme el que va suposar una sèrie de desperfectes en la xapa i la pintura a causa del trasllats Els Col·laboradors

118


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 Seppel’s Schemmerladem

(Restaurant).

 Dakkar

(Restaurant).

 Jorquim

( Botiga).

 Bar Color  Unicosta

( Immobiliària).

 El Paraiso

(Restaurant).

 Pfeffer-Mühle

(Restaurant).

 Alberes Stobe

(Restaurant).

 Can Carriot

(Restaurant).

 El Cordobés

(Restaurant).

 La farigola

(Restaurant).

 El Port

Bar

 Palau Macelli

(Restaurant).

 Portal de la Gallarda

(Restaurant).

 Les Voltes

(Restaurant).

 Bar JR  Les Voltes

(Restaurant).

Suport Tècnic

 Carles Novell

Devils Computers & sound

 Llorençs Mega Mix

Equip

 Oficines Municipals de Turisme

Ajuntament

 Àrea d’Intervenció

Ajuntament

 Castelló 2ooo

Ajuntament

 Policia Local

Ajuntament

 Espais Públics

Ajuntament

 Àrea de Cultura i Joventut

Ajuntament

Els Músics

230 músics

119


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

- l’Orquestra de Sheffield

40 músics

- Jam Sssion

15 músics

- Oriol jazz trio

3

- Tomàs trobador

5

- Anna Segura

3

- Carles Bech

2

- Sam & carles

3

-Ricard Bennett

2

- A Duo

2

- Auxi...

4

- Herbert

5

- Jordi Rubau

4

- Festival Uniso

15

- Carles i Mª Àngels

2

- Tali-band

8

- Cobla Castellonina

14

- The Blomley Youth Orchestra

40

-Cel Rogent

5

- Son de la Rumba

4

- The Rhinos

6

- Irún

8

- Border Line

6

- Veu Nua

2

- Chipalanca

4

- Contrabaix Viatger

3

- Pinnochio

5

- Factory

8

- Rusó i Sammy

3

- B3

3

- Cloenda Jam

14

“”

120


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Els Espais Musicats en Imatges Presentació i Roda de Premsa . 30.04.09

Tot i que ja es varen fer un concert abans (The Sheffield Orchestra) a la capella del Convent de Santa Clara, la roda de premsa es va realitzar el darrer dia del mes d’abril al Portal de la Gallarda, amb pica-pica i actuació inclosa. Mentre el mateix vespre una Jam aplegava un bon assortiment dels músics que serien protagonistes dels espais en aquesta segona edició. L’esperit dels EE.MM. Érem testimonis del molt que s’aprecien els petits espais, els llocs més emblemàtics del municipi cohabiten amb d’altres molt més discrets, però no per això menys importants, per tal de potenciar-los tant els uns com els altres ens calia una activitat que es pogués casar perfectament amb el lúdic, l’estètic i perquè no el propi didàctic que es pot extreure tant de l’espai com de l’activitat. Al llarg dels anys, també, hem estat els testimonis, de formacions paral·leles i petites fusions entre els propis membres de bandes i orquestres professionals de gran format: el baixista i la cantant es

121


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

trobaven a estones i composaven temes propis, el violinista i el guitarra feien versions en un duo inusual... perquè no els podem sentir en directe? ens preguntàvem.. així i per tal de donar resposta a aquest vuit, ens calia un format petit, discret i d’una certa d’ambició arriscat en la innovació.. així varen néixer els “Espais musicats”. 4-maig-2009 Presentació al Portal de la Gallarda L’Auxi, en Beto i en Pol, varen oferir un fragment improvisat per: violí, baix elèctric i guitarra en un dels nous espais que en aquesta segona edició s’incorporen al projecte: El Portal de la Gallarda. Els vestigis medievals d’una porta d’entrada a la vila comtal. Improvisar

és

obrir-se

als

altres

amb

una

combinació de tècnica i creativitat al servei del moment, aquí el risc és evident i no tothom està obert a aquesta experiència. Bona part dels membres del festival “UNISON” eren presents a la festa al Portal, la música va començar a les 20h amb l’excel•lent baixista Herberto de Miranda i els seus amics, obrint la combinació “rusocatalana” amb : en LEONID, la TATIANA, l’ALEXANDRA, l’ELENA, la VERA, la JENA, l’OLIEG i l’OLGA. La melodia intercalada amb el Duo: LÍDIA i XAVIER GRAU que venien des del Pla de l’Estany i la zona de Barcelona, ara des de Roses la MARI ÀNGELS ORTIZ va interpretar entre la seva collita pròpia alguna versió de la Janis Joplin, a l'IRUN la va acompanyar en TOMAS, en JORDI RUBAU va interpretar LL.LLach i l’ANNA SEGURA amb part de la seva banda varen trencar el gel amb una comunió total amb el públic mentre la festa finalitzava a quarts d’una amb el misticisme de FABRICE i els seus mantres budistes.

122


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Un gran aplaudiment a les copioses receptes culinàries que en VADO va anar traient de la cuina repetidament.

El Calendari 2oo9 ABRIL Dg.5 18h Sta. Clara O.Sheffield clàssic Dj.30 20h Portal Gallarda Innauguració Jam MAIG Dv.8 22h Portal Gallarda Oriol Jazz Jazz Dv. 15 22h Portal Gallarda Tomas Trobador cantautor Dv. 22 22h Portal Gallarda Anna Segura pop-rock Dv.29 22h Portal Gallarda Carles Bech Jazz JUNY Dv. 5 22h Portal Gallarda Sam & Carles pop Dv. 12 22h Portal Gallarda R. Bennet Jazz Dv. 19 22h Portal Gallarda Aduo Veu&baix Diu21 20h D.Muga (Safran) Bacarrà nostàlgic Dv. 26 22h Portal Gallarda Auxi, Pol, Beto i Rocio Improvització JULIOL Dj. 2 21h P.Homes Herbert M.3 Jazz Div. 3 20h Portal Gallarda A determinar Dss. 4 20h D.Muga (Safran) Bacarrà nostàlgic Diu. 5 21h P.Cols Carles Bech Jazz Dj. 9 20h P.Homes Festival Uníso + J. Rubau Festival Div.10 21h Portal Gallarda A determinar Diss. 11 21h D.Muga (Safran) Son de la Rumba Rumba Diu.12 18h Carpa Platja Emp. Tali-band + Locura Rock

123


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Dt. 14 20h C. Alberes Cobla Castellonina Sardanes Dm 15 22h P.Macelli Herberto Miranda Jazz Dm 15 21h D.Muga (Safran) Bacarrà nostàlgic Dj. 16 20h Carpa Platja Emp. The Bromley Youth Chamber Orchestra Clàssic Dv.17 20h Portal Gallarda A determinar Dv.17 21h D.Muga (Safran) Claude Pop Dll.20 21h D.Muga (Safran) Alligator Country Dt. 21 20h P.Homes Hip Hop Gim l'Espai de Castelló d'Emp. Dansa Dm. 22 21h C.Alberes Cel Rogent Havaneres Dj. 23 21h P.Homes Son de la Rumba Rumba Dv. 24 21h Portal Gallarda A determinar Dss.25 21h D.Muga (farigola) The Rhinos Pop/Rock Diu. 26 21h P.Cols IRUN cantautora Dll.27 21h D.Muga (Safran) Dança Brazil+Xavi Baixeras Étnic Dj. 30 21h P.Homes Border Line Blues Div. 31 20h Portal Gallarda A determinar

AGOST Diu. 2 21h P. Cols Veu Nua cantautor Dj. 6 21h P.Homes Chipalanca Jazz Dv.7 21h Portal Gallarda A determinar Di. 11 20h Glorieta Club Nàutic Cobla castellonina Sardanes Dj. 13 21h P.Homes Contrabaix Viatger. Jazz Dv. 14 22h P. Macelli Herberto Miranda Jazz Dss. 15 21h D.Muga (farigola) Carles Beck + Rumy Heads Jazz/Pop-Rock Diu. 16 21h P.Cols Mari Àngels i Carles Garcia Cantautors Dim. 19 21h C.Alberes Pinoccio's Pop Dj. 20 21h P.Homes Rusó+Samy Cantautors Dv. 21 21h Portal Gallarda A determinar Diss. 22 21h D.Muga (farigola) Xavi Baixeras Rumba Rumba

124


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Dt. 25 21h D.Muga (Safran) Bacarrà nostàlgic Dij. 27 21h P.Homes Son de la Rumba Rumba Dv. 28 21h Portal Gallarda A determinar Diu. 30 21h P.Cols B3 jazz Dll.31 21h D.Muga (Safran) Dansa Brazil fi de festa SETEMBRE Diu. 6 19h Portal Gallarda Cloenda Jam Session Jam

el risc és evident i no tothom està obert a aquesta experiència. Bona part dels membres del festival “UNISON” eren presents a la festa al Portal, la música va començar a les 20h amb l’excel·lent baixista Herberto de Miranda i els seus amics, obrint la combinació “ruso-catalana” amb : en LEONID, la TATIANA, l’ALEXANDRA, l’ELENA, la VERA, la JENA, l’OLIEG i l’OLGA. La melodia intercalada amb el Duo: LÍDIA i XAVIER GRAU que venien des del Pla de l’Estany i la zona de Barcelona, ara des de Roses la MARI ÀNGELS ORTIZ va interpretar entre la seva collita pròpia alguna versió de la Janis Joplin, a l'IRUN la va acompanyar en TOMAS, en JORDI RUBAU va interpretar LL.LLach i l’ANNA SEGURA amb part de la seva banda varen trencar el gel amb una comunió total amb el públic mentre la festa finalitzava a quarts d’una amb el misticisme de FABRICE i els seus mantres budistes. Un gran aplaudiment a les copioses receptes culinàries que en VADO va anar traient de la cuina repetidament.

125


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

SOPARS MUSICATS ACOMPANYATS DE VI i OLIS DE L’EMPORDÀ

El Projecte Teníem l’experiència, teníem els motius, volíem més acció... ben lluny de quedar-nos assentats esperant veure passar l’ hivern, hem posat de manifest les nostres ànsies de donar un valor afegit al que ja teníem: Un Espai de somni Una gastronomia del territori Una combinació de degustacions i tastets de vi i olis de l’Empordà i la música com a condiment especial L’Espai : “El Portal de la Gallarda” La única porta d’accés de la fortificació medieval del “Castrum Castillionis”. On aprofitant el fossar defensiu, corrent les tranqui-les aigües del “Rec dels Molins” que tan sols fa setcents anys encara abastien els molins comtals de la vila. És en un marc de pedra , de llegenda i de molta literatura on també hi trobarem els records tangibles de l’últim trobador de l’Empordà “Lo gaiter de la Muga” Carles Fages de Climent. La Combinació Amb el suport de l’ajuntament de castelló d’Empúries, dues empreses es posen d’acord per tal de combinar productes i treballar junts per tal d’oferir als seus clients en un sol paquet un assortit de bona cuina empordanesa, la descoberta de l’oli que es fa a casa combinat amb tastets i degustacions de bon vi de les diferents collites i anyades dels conreus de la plana.

126


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

La música n’és el tercer condiment especial i que com element subtil pot ajudar a passar una vetllada amb garanties de continuació. De fet quan en una empresa o negoci el client no arriba a distingir on comença i on acaba el profit que d’ell en pot extreure el propietari, segurament és perquè la qualitat hi predomina, amb aquest esperit de donar més qualitat i valors afegits al propi producte, que ja de per si en seria prou motiu per desplaçar-nos, trobarem aquests tipus d’activitats que reflecteixen la continuïtat dels estiuencs espais musicats. Reinvertir en el propi local per fidelitzar els visitants i clients habituals oferint la bona cuina, l’oli, el vi i la música que també fan els d’aquí, quin millor regal es podia trobar. El Calendari

Sopars Musicats maridats amb Vins de l'Empordà Calendari d'actuacions Dijous i Divendres Data

Músic

Observacions Obertura de portes: 19h.

Octubre

Actuació: 21h. 15 Jordi Rubau

Cantautor

16 Oriol Jazz

Jazz

22 Anna Segura

pop Rock

23 Anna Segura

pop Rock

29 Tomàs Trobador

Cantautor

30 Pol-sol

pop Rock

Novembre 5 Sam

Cantautor

6 Tobias

Saxo-Jazz

12 Jordi Rubau

Cantautor

127


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

13 Oriol Jazz

Jazz

19 Anna Segura

pop Rock

20 Anna Segura

pop Rock

26 Oriol Jazz

Jazz

27 Tomàs Trobador

Cantautor

Desembre 3 Tobias

Saxo-Jazz

4 Sam

Cantautor

10 Jordi Rubau

Cantautor

11 Herbert Miranda

Jazz, fussion

17 Anna Segura

pop Rock

18 Oriol Jazz

Jazz

Cost Activitat: 12.929,60 Aportació Privada: 3.500€

128


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions 2010: Espais Musicats III. Edició. * Annex 6 EE.MM

A TÍTOL DE PRESENTACIÓ La unió d’un espai de caràcter històric, estètic o emblemàtic per a la vila de Castelló d’Empúries, amb l’art és l’objectiu de la vessant musical dels “Espais Musicats”. Fruit d’aquest maridatge obtenim un valor afegit als espais que lluny de ser tan sols aparador esdevenen quelcom d’actiu i totalment viu. Teníem uns espais macos i adients per fer-hi actuacions de petit format, teníem uns artistes posseïdors d’un bagatge que només en un espai íntim es podia oferir, a més comptàvem amb la imprescindible voluntat dels empresaris que amb la seva ajuda i aportació ens podien encoratjar per dur a terme l’experiència de posar-los junts, finalment hem vist com el públic va respondre tan favorablement a la iniciativa, naturalment sense el suport total del nostre ajuntament no haguéssim tingut les ales per tal de repetir experiència intentant de millorar (o almenys provar-ho) Al llarg dels anys hem estat els testimonis muts, de formacions paral·leles i petites

fusions

entre

els

propis

membres

de

bandes

i

orquestres

professionals de gran format: el baixista i la cantant es trobaven a estones i composaven temes propis, el violinista i el guitarra feien versions en un duo inusual... perquè no els podem sentir en directe? ens preguntàvem, així per tal de donar resposta a aquest vuit, ens calia un format petit, discret i d’una

129


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

certa d’ambició arriscat en la innovació.. així varen néixer els “Espais musicats”. L’any 2010 es presenta com un revulsiu per a la tercera edició dels “ESPAIS MUSICATS”, ara més oberts a les noves tendències musicals i amb més experiència aquesta temporada es proposa una combinació entre els artistes amateurs i els professionals. Una sèrie de nous espais s’afegeixen 8 que ja teníem i el Jazz es compartirà protagonisme amb la música

clàssica,

el

pop-rock,

la

rumba,

les

sardanes

i

la

música

experimental més innovadora amb un total de més de 50 concerts i una centena de músics. Novetats 

Espais nous: Blue Sky a la placeta de la font a Empuriabrava i la Basílica, i es recuperen espais com la placeta del Dr. Barraquer o la mateixa llotja al cantó de la catedral.

Dins de l’espai del Delta Muga s’afegeix un altre empresari amb una cantonada nova que ja tanca tota la plaça amb esdeveniments.

El punt fort el 6 d’agost a la mateixa Basílica els 15 guitarristes

La inserció gratuïta del cartell dels espais musicats, en tres pantalles publicitàries virtuals a Empuriabrava, conferides per l’empresa SPOT SCREEN.

El plat fort per aquesta edició és el de l’actuació dels Guitar Circle of Europe es tracta d’un ensamble de guitarres, un grup que inclou músics de tot el món. El grup toca amb guitarres acústiques de cordes d’acer afinades en la afinació de Guitar Craft, és a dir una afinació que expandeix el rang sònic de l’afinació tradicional. El seu repertori evoluciona constantment i està obert a tots els estils. La música es manté fidel a un concepte comú que inclou una ampla varietat de composicions originals. Una part destacada i característica del repertori són les composicions improvisades o escrites, conegudes com a Circulacions.

El grup va ser fundat en 1997 sota la direcció de Hernán Nuñez,

130


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

alumnes del mític guitarrista de King Crimson ROBERT FRIPP. 

Aquest

any

es

repeteix,

també,

la

col·laboració

estreta

amb

l’associació Empordà Músics que a més de ser una bona eina que aplega els músics locals, lluita pel seus interessos amb la complicitat de les empreses que els lloguen, fent front comú a les adversitats com la crisi o les indiscriminades tarifes de l’SGAE. Els EE.MM EN XIFRES Tot i els moments delicats causats per la crisi econòmica, amb aquesta 3era. Edició hem seguit apostant per un esforç destinat a incentivar les possibilitats del territori donant valors afegits a la bona tasca empresarial maridant l’espai públic i el recurs privat. 

60 concerts.

11 espais 6 orquestres de 40 músics d’Escoles Internacionals ( d’Àsia i Anglaterra)

30 bandes de músics de la comarca

Un total de més 300 músics

15 empresaris implicats.

El suport tècnic de l’Ajuntament, Policia Local, Castelló 2ooo, Megamix i Devil Electronics

Els Col·laboradors  Seppel’s Schemmerladem

(Restaurant).

 Dakkar

(Restaurant).

 Jorquim

( Botiga).

 Bar Color

(Bar)

 Unicosta

( Immobiliària).

 El Paraiso

(Restaurant).

 Pfeffer-Mühle

(Restaurant).

 Alberes Stobe

(Restaurant).

 Can Carriot

(Restaurant).

131


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 El Cordobés

(Restaurant).

 La farigola

(Restaurant).

 Oasis

(Bar restaurant)

 Les Voltes

(Restaurant).

 Bar JR

(Bar)

 Les Voltes

(Restaurant).

 Xupito- Passarel·la

(Bar musical)

 Suport Tècnic  Carles Novell  Llorençs Mega Mix

Devils Computers & sound Equip

 Oficines Municipals de Turisme

Ajuntament

 Castelló 2ooo

Ajuntament

 Policia Local

Ajuntament

 Espais Públics

Ajuntament

 Àrea de Cultura i Joventut

Ajuntament

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS ESPAIS . Els espais que hem seleccionat es consideren públics considerant si són aptes per a concerts i si hi ha una empresa a prop que en pugui treure benefici, a canvi d’aportacions i ajudes. CRITERIS DE SELECCIÓ DELS MÚSICS . Segons l’espai i amb total complicitat de l’empresari beneficiari tot i així llevat de casos excepcionals en general es mira que sigui música que no surti dels paràmetres de la tranquil·litat i bones vibracions. 1. Preferiblement Jazz (pocs músics i catxet assequible). 2. A demanda de l’empresari del sector que coneix bé el seu públic (Rumba, havaneres..). 3. L’Espai gran representa més equip de so o més músics (D. Muga, Alberes, etc).

132


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

4. Per catxet tot i que davant d’oportunitats de gira en concert es pot fer una excepció i contractar un gran concert (el cas del 6 d’agost per la festa i a la Basílica els 25 guitarristes mundialment reconeguts The Guitar cirlce of Europe). 5. Músics d’escoles amb actuacions gratuïtes (a través de l’agència de viatges GEO TRAVEL cada any obtenim un mínim de tres concerts amb 40 o 50 alumnes per concert i de forma totalment gratuïta). Espais Musicats pas a pas Any 2008, es celebra la primera edició, amb més de 40 concerts en 8 espais. Any 2009, segona edició es superen els espais i s’arriben a 45 concerts. Any 2010, tercera edició amb 52 concerts i un caire de projecció més important tan a nivell de participació com a millora de la qualitat artística amb més professionals de nivell local i internacional. UNA MICA MÉS D’HISTÒRIA Primera edició

Es tractava d’una iniciativa amb l’objectiu de fusionar la

música i els espais que formen part del patrimoni donant així un valor afegit, de pura activitat artística, en uns llocs on, tot i que de per si, eren visitables hi podíem incidir de manera activa potenciant la música que es fa en el país combinada amb altres moltes variants, donant vida als espais. Segona edició A través de l’experiència de l’edició del 2008, es va entendre que una de les raons principals del projecte havia de ser la implicació total i directa amb el sector comercial, així es va eliminar l’espai del Paller d’en Melino, que tot i ser un lloc emblemàtic resultava sense cap benefici comercial, substituït per la incorporació de zona del Delta Muga i del Club Nàutic.

133


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Un altre criteri d’eliminació ha estat la implicació de l’empresari afectat, així varen quedar fora del projecte la plaça de la Moneda i la Dr. Barraquer (cafè Internet). Tercera edició No tothom està igual implicat i a resultes d’aquesta motivació i implicació amb el projecte el recolzament també n’és paral·lel, a resultes del mateix es redueix sensiblement l’esforç i la inversió, a la tercera edició recuperem Dr. Barraquer i la zona Pl. De la Font amb el cafè Blue Sky directament implicat, un empresari més al Delta Muga i l’incomparable marc de la Basílica com a escenari natural. Els Punts Forts 

La bona acollida del projecte en la seva 3 era. Edició.

La bona participació de les àrees implicades: Policia local( tancament de places, claus, barreres, etc. ), Espais Públics (material divers, cadires etc.), Castelló 2ooo (muntatge tarimes, etc.), Associacions i empreses del municipi.

La gran complicitat de la Basílica, i la seva gent, que a més de permetre 3 concerts a l’interior de la nau envaint el propi altar, ens varen permetre celebrar el darrer dels concerts clàssics a l’interior.

Disposar d’un cotxe pel transport de l’equip.

La despesa dels músics de GOES TRAVEL que a més de concert gratuït sopen a la vila.

Els punts febles

Problemes amb el pagament dels músics passats els 90 dies molts encara no han cobrat.

Anul·lació de la totalitat dels concerts del Xupito, mancant al compromís amb en Ramon del Passarel·la.

Problemes amb els habitants del Delta Muga (llencen coses per la finestra).

134


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Compromís de reserva cada dimecres al Comercial Alberes i fallen anul·lant alguns.

Els primers dies no hi ha escenari a la plaça dels homes sense previ avís.

La

negativa

de

subvenció

per

part

de

la

generalitat

i

de

l’esponsorització Espelt productors a participar en el projecte. Difusió i Comunicació Roda de Premsa de Presentació 3er. edició : Divendres 25 de juny 2o1o al Claustre de Santa Clara amb l’assistència del Sr. Alcalde i regidors de Turisme, Cultura i Espais Públics. Actuació musical (alumnes escola municipal de música i la Fabrice Hoffman Band). - Informació Local i comarcal. Altres mitjans. - A la Xarxa: www.castello.cat www.espaismusicats.blogspot.com www.facebook.com Disseny Martí Turró Ortega // martiturro@yahoo.es

CONCEPTE Espais Musicats 3 Músics Ajudant muntatge i so Disseny Catering Transport Impremta SGAE Varis i Material Total

IMPORT 15.420 € 1.000 € 218 € 300 € 434,35 € 640,32 € 600 € 881,33 € 19.500 €

FITXA D'INFORMACIÓ ECONÒMICA NOM DE L'ACTIVITAT: 1.DESPESES Contractació Artistes

3er. ESPAIS MUSICATS 2O1O 13936.38

135


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

13936.38 Producció tècnica Tècnic ajudant, muntador

1.000,00 1.000,00

Promoció Disseny Impremta Circuït TV TV-Premsa Altres despeses Aportació varis material Basílica Varis material Altres despeses artístiques: catering 2. INGRESSOS Bar Jr TOTAL INGRESSOS 3. RESULTAT Total Despeses Total Ingressos TOTAL DESPESA

218,00 552,24 0,00 0,00 770,24 300,00 300,00 324,00 924,00 300,00 300,00 16.630,62 300,00 16.330,62

136


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

FACTURACIÓ ESPAIS MUSICATS 2010 Concepte

Quantitat Aprovada per JGL Despesa real 13.936,3

Músics ESTALVI

Concepte

15.420 € 1.483,62 €-

8€

Quantitat Aprovada per JGL Despesa real 2.394,24

Altres despeses 4.074 € ESTALVI

€ Pendents

1.679,76 €

de

SGAE Nº

Data Ajudant

Concepte

FACTURA

BASE

Muntatge Disseny Catering Impremta SGAE Varis material

DEVIL Electronics

6

Emporium Hotel Norprint

84509 1073

IRPF

IVA 137,93

Total a pagar

862,07 €

300,00 € 468,00 €

24,00 € 84,24 €

1.000,00 € 218,00 € 324,00 € 552,24 € pendent 300,00 €

Mossén 246,17 TOTAL

1.630,07 €

2.394,24 €

Resum Total despeses Reals 

Músics Juliol......

5.833,50 €

Músics Agost.....

8.102,88 €

Altres Conceptes.

2.394,24 €

Total

16.330,62 €

Total pressupostat JGL. 19.500€ ______________________________ Diferència al nostre favor ..

3.169,38 €

137


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

APORTACIONS 6X50€ Bar JR R.Taberna de les Cols Blue Sky Blue Sky-músics R.Les Voltes R.Oasis R.Farigola R. Cordobés Bar Color Pfeffer-Mühle Can Carriot B. Internet

Data 05/07/2010 20/07/2010 20/07/2010 06/07/2010 05/08/2010 06/07/2010

Metàl·lic 31x15€ sopars 38x15€ sopars 3x400€ sopars 25x15€ sopars 13x15€ sopars 6x15€ sopars 4x15€ sopars 5x15€ sopars 5x15€ sopars 3x15€ sopars 6x15€ sopars

300,00 € 465,00 € 570,00 € 1.200,00 € 375,00 € 195,00 € 90,00 € 69,00 € 75,00 € 75,00 € 45,00 € 90,00 €

Total

3.549,00 €

DESPESES i MATERIAL Concepte Quantitat material 1 aigues 4 material&moqueta 1 cable 2 material catering 19 rockcable 1

Total 6,13 € 3,56 € 30,44 € 27,00 € 28,01 € 27,00 €

Proveidor Stein B17105248 Bonpreu 018300200043 Bahaus d-59.474.577 Music Sord SCCLf.17669573 Spar b17205410 Musicom f 17669573

138


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

02/08/2010 26/08/2010 14/07/2010 06/08/2010

catring músics aigues cable llum sopar VIP

5 8 1 1

12,48 € 11,40 € 25,75 € 6,00 €

Lidl A-60195278 Super Alberes B 17785692 Brico ESB1866286 Voltes G 17631102 Comercial elèctrica

20/04/2010 29/07/2010 29/07/2010 30/07/2010

RCT Flexible Snack VIPS Sanck músics varis i material

1 3 6 5 TOTAL

14,93 € 13,60 € 12,40 € 82,00 € 300,70 €

a/17/138363 JR B-17481458 JR B-17481458 musical figueres

Els Espais en Imatges 21/06/2010 Presentació dels Espais Musicats

La GAROTA de l'Empordà 25 anys a la carretera amb les "Havaneres" com a estendard la millor recepta per una bona nit musical al C. Alberes. The European Guitar Circle a la Catedral

139


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Relació de despeses: Aportació Espai ajuntament Comercial Alberes 1.475 € Delta Muga 1.800 € Plaça del homes 3.192 € Plaça de les Cols 2.450 € Lla St. Maurici 1.275 € Basílica 3.276 € Pl. Dr. Barraquer 200 € Total 13.668 €

Aportació privada 1.245 € 345 € 725 € 465 € 3.070 € -€ 90 € 5.940 €

Ruta del Pirineu Comtal

140


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Itinerannia Ruta dels Estanys Ruta de l’Art (veure 6.9)

141


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

5.3 Visites Guiades

Treball realitzat amb la col·laboració i dades del l’Observatori (AODL) Oficines Municipals de Turisme – Vila i Marina I amb el suport dels guies Oficials i Locals, Autocaristes i Agencies de Viatge *Annex 8. Vtes. Guiades OBJECTIUS DEL DOCUMENT Analitzar per millorar o prendre determinacions sobre el producte turístic “Visites Guiades” amb les seves possibilitats i perspectives de futur com un Producte turístic consolidat que es pugui utilitzar com a punta de llança o valor afegit en altres paquets turístics que es puguin generar i realitzar amb el sector privat. Només un anàlisi en profunditat ens permetrà percebre el que ressent el nostre usuari. Temàtiques Accions 2008 - Visites especials d’estiu cada divendres i dissabte de juliol i agost a les 18:30. El tipus de client sol ser nacionals amb especial interès per la història i la cultura. El preu (3€) inclou l’entrada a la Presó, la Farinera i el Museu Parroquial, essent per tant unes visites bastant completes.

142


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

- El títol “Art, Comtes i Llegendes”, aplega els tres aspectes fonamentals que es combinen en el discurs de qualsevol visita: “Estètica, Didàctica i Lúdica”. Es varen realitzar 10 visites amb una participació de 50 persones. El 2008 es tanca amb un total de 48 visites guiades i un total de 6.259 € de recaptació. - A més de les visites guiades tradicionals per a grups i particulars, l’any 2008

es

tanca

característiques

amb

un

seguit

essencialment

de

visites

diferents

amb

especials unes

per

grups

expectatives

de molt

precises: - 17 de març: Regata Trans-Mediterrànea. - 3 d’abril: Serveis Socials d’Ajuntament, Pla Educatiu. - 6 de maig: I.E.S. Castelló, La història de Castelló. - 9 de maig: músics de Suïssa. - 15 de maig: I.E.S. Castelló, La recerca dels jueus a Castelló. - 18 de maig: Dia Internacional dels Museus- 5 guies per 5 grups. - 22 de maig: ERCO, visita d’incentius. - 28 de maig: escola d’adults. - 31 de maig: Caravaning 70 caravanes. - 16 de juny: Museu de la Tècnica de Figueres. - 28 de juny: Agricultors d’Elna. - 16 de juliol: Serveis Socials. - 2 d’agost: visita localitzacions per l’audiovisual. - 12 d’agost: Els jueus i la creació, Oficina de Turisme de Besalú. - 19 d’agost: Amicales de França. - 7 de setembre: Jornada Jueva; - 12 i 13 de setembre: Terra de Trobadors. - 18 de setembre: conferència al Centre Cívic per Amitiés. - 27 de setembre: Jornada del Patrimoni. - 18 d’octubre: Ruta de l’Art. * CONSULTAR VISITA ANNEX 7

143


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

- 7 de novembre: Pont Vell per Amitiés.

144


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions 2009 L’oficina de turisme crea un nou producte temàtic, “l’odre del Temple a la vila comtal” Promoció Turística 01/12/2009 Dins el marc de les temàtiques per a visites guiades que s’organitzen des del departament de Turisme, ara comptem amb una nova modalitat en el menú de la nostra oferta, sota el títol de “L’ordre del Temple a la Vila Comtal” es proposa una descoberta de la vila amb el fil conductor d’aquesta ordre religiosa i militar que a la vila comtal va tenir una comanda molt important fins a la seva desaparició al 1317 quan els hospitalers es possessionen dels bens del temple iniciant una nova etapa 1321, 1328 que ens durà a un dels gran protagonistes al 1330: el gran prior de l’ordre Ramon d’Empúries. La visita va tenir un precedent, a títol d’inauguració, el diumenge 29 de novembre, amb el Centre Excursionista Molins de Rei que a Castelló, completaven un cicle dedicat als Templers de Catalunya. L’itinerari, sempre amb un discurs centrat sobre aquesta i les altres ordres religioses que varen proliferar a partir del s. XII i XIII, surt del Rentador (S. Francesc) i passa per les Muralles i Portal (les creuades i la vida militar a l’edat mitjana) 3- Pont de la Mercè, 4- Casa del temple, (centre de la Comanada) 5- la Casa Gran (el puig de la milícia, o portal nou)- 6- Convent de la Mercè, (ordre dels mercedaris) 7- la Basílica (simbolisme, construccions i les tombes comtals i del gran prior Ramon d’Empúries ) 8p. dels Homes, 9- Palau comtal (ordre de S. Domènec) - S. Agustí -10Presó (decliu i empresonament, tràgica fi del darrer templari Molay), 11- El Call, 12-Rentador (fi de la visita).

145


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Aquesta nova modalitat de descoberta cultural , passa a completar la resta de possibilitats temàtiques que, des de les oficines de turisme, es realitzen: Art,¬ comtes i llegendes. Els jueus a Castelló d’Empúries.¬ L’altra Edat¬ mitjana. Els misteris de les catedrals.¬ El gaiter de la Muga “la ruta¬ dels epigrames”. Perquè es fa ? Amb l’objectiu de descobrir la vila sota una perspectiva encara mai explotada, és a dir com poden conviure la guerra i la religió a l’edat mitjana. Així a més d’engrandir les possibilitats temàtiques de la vila comtal,

ens

ajuda a comprendre millor una època poc coneguda i unes persones que a Castelló varen tenir una de les Comandas més importants del nord –est català. Precedents històrics Mercès a les publicacions i estudis realitzats per l’il·lustre historiador castelloní Mossèn Miquel Pujol, sobre la important “Comanda del Temple de Castelló d’Empúries” i amb els comentaris sobre el tema que ens proposen altres investigadors com: Pell Forges, Albert Compte i Montsalvatge hem obtingut prou informació com per establir un itinerari amb aquest fil conductor. Personatges rellevants com el gran prior de l’ordre Ramon d’Empúries (1330) Guillem Poch apareix com a comanador hospitaler al 1326, o els comtes: Ponç Hug II (PONÇ III)( 1173-1200), D’EMPÚRIES (1200 -Mallorca 1230), HUG V

HUG IV LO TRÓ

( 1269 -1277 PONÇ

HUG V- (PONÇ VI) MALGAULÍ ( 1300 -1322). Son els protagonistes de la visita.

146


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Quan es fa ? Sempre amb prèvia reserva a l’oficina de turisme, destinada a tots públics i escolars. Presentació. ITINERARI 1- Rentador, 2- Muralles i Portal, 3- Pont de la Mercè, 4- Casa del temple, 5-Casa Gran- 6- Convent de la Mercè, 7- Basílica, 8- p. Dels Homes, 9Palau, 10- Presó, 11- Call, 12-Rentador. La realització de visites guiades ha de tenir un nou element com a valor afegit en la seva àrea temàtica, aprofitant els edificis i el patrimoni. El discurs s’aplica aprofitant puntes de llança com esdeveniments, festes, visites de professionals, escolars, etc. Amb l’aplicació del discurs adequat es confecciona un Menú temàtic que l’usuari pot escollir a mesura. Visita Guiada Especial “Ruta de l’Art” Fitxa Tècnica “LA RUTA DE L’ART”

Ens vestim de ruta de l'art... així com també ens vestim medieval... ja que una gran part de la població participa d’aquest esdeveniment que tan sols celebra el seu segon aniversari, el que augura un gran futur. Si be en un principi pot semblar que no tothom coneix o participa del projecte, és ben be el cas paral·lel del festival “terra de trobadors”, i el camí és el mateix: es tracta d’engrescar d’antuvi els

147


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

implicats en afers econòmics i socials de la vila. És de sentit comú que el primer beneficiat d’un nou producte ha de ser l’empresari, així anirà implicant la resta del teixit social remarcant els elements a millorar i la bona acollida que ell mateix en fa. També hi ha els que no hi col·laboren directament però que tot i així no hi estaran en contra per que constaten que finalment és bo (en un sentit o un altre) pel poble en general. Els Punts forts:  L’encert d’haver trobat (a hores d’ara quan semblava tot descobert) un nous producte que reuneix: QUALITAT, IDENTITAT i QUALITAT DE PÚBLICS.  El fet de poder estar en la presència de l’autor a l’abast és un fet diferencial de gran qualitat, poder dialogar amb les grans estrelles a peu de carrer és un dels grans valors de la Ruta.  La vila es vesteix de gala obrin nous espais patrimonial de gran interès.  La qualitat dels artistes i de la proposta dona un nivell molt alt d’estil i de tarannà digne més de capital que de petita localitat.  Tot i que les dates poden ser diferents, el pont del 12 d’octubre, el final de temporada i la permanència de bones temperatures donen a aquest esdeveniment un valor afegit com a potenciador d’accions fora de la gran temporada turística plena d’esdeveniments arreu que atapeïts indigesten una informació que sovint no arriba.  La bona feina dels tècnics engrescats en el projecte va més enllà de l’horari i les expectatives laborals, tal i com succeeix amb el festival TdT, la implicació és màxima i és la millor garantia per un bon final.

148


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Els Punts febles:  La senyalització dels diferents espais va ser deficient en molts punts on els cartells varen caure, es varen desfer (o algun brètol es va encarregar de malmetre). Aquest fet va originar alguna confusió en el recorregut de les persones que no coneixien la vila.  Una millor previsió dels espais per tal de poder acomodar-los i no haver d’anar a corre-cuita els últims moments.  La manca d’implicació d’alguns empresaris que podrien aprofitar l’acció per muntar paquets turístics, un “tot inclòs”, menús artístics, aparadors detallats.  La manca d’activitats paral·leles com xerrades, happenings, murals , concerts especials, fòrums i debats oberts, etc. Que pot donar un sentit més complet a la festa i anar més enllà de la pròpia exposició.  La manca d’implicació d’altres àrees que podrien ajudar.  La manca de més gran ressò mediàtic a nivell estatal (TV3, TVE, etc) però la centralització de la informació a la metròpolis seria un altre debat.  Manca d’implicació d’agències de viatge i autocaristes que poden portar els grups aprofitant l’esdeveniment i els guiatges. El Futur:  Motivar alumnes i professor per aprofitar la ruta impartint classes utilitzant la ruta.  El futur és el de les grans Fires de Mercat CULTURAL, com el mercat de música de viva de Vic, o el teatre de Tàrrega, però a castelló l’art i la pintura son els protagonistes.  Una trobada d’aquest renom i qualitat farà venir marxants d’art, professionals, estudiants i artistes d’arreu.  A poc a poc s’aniran incloent apartats i activitats paral·leles relacionades.

149


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

LA VISITA GUIADA Dissabte 10 d’octubre – de

Guia: J.Pau Andreu

17h a 20:30h- Sortida OMT. Diumenge 11 d’octubre- de Guia: Oriol Ribas 17h a 20:30h- Sortida OMT. Activitat 3ª RUTA DE L’ART Persona responsable MARIA JOFRE & ANNA Mª 21 espais amb 72 Artistes Del 9 al 12 d’octubre 2010

CONSTANSEU País convidat: Comunitat de Madrid visita guiada (dia 10) & concert (dia 12 - Auxi&Pol)

Accions 2010 Visita Guiada Especial “Ruta de l’Art” *Annex 9 III. Ruta de l’Art & memòria Comerç Fitxa Tècnica “VISITART” - LA VISITA GUIADA

Diumenge 10 d’octubre – Guia: J.Pau Andreu de 10h a 14,30h (Club 3C) de 17h a 20:30h- Sortida Farinera.

150


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

5.4 Altres Activitats Doctor Loft Festival Doctor Loft 05:00

Amb estreta col·laboració amb Cultura i la pròpia organització tot i que aquesta innovadora experiència musical va ser molt positiva per la promoció del municipi, el resultat final segurament no va acabar d’assolir totes les expectatives, segurament més a causa de decisions de la pròpia empresa organitzadora que dels propis elements actius de l’ajuntament. El festival Doctor Loft 05:00 va ser promocionat com “El festival que comença allà on els altres acaben”. Des de les 5 de la matinada de la nit del dissabte 5 al diumenge 6 de juliol fins 24 hores més tard, als terrenys del Mas Can Bech, un seguit de grups i D.J.’s van actuar repartits entre l’escenari principal i la carpa gegant muntada com a macrodiscoteca. El grup més reconegut era els nord-americans R.E.M., amb Iggy Pop com a teloner de luxe. El Departament de Turisme va col·laborar els dies previs amb la venda d’entrades per l’espectacle, el preu de les quals va anar canviant amb els dies, de 55 €, a 60 €, 69 €, i acabant amb 74 €. El dia dels concerts es va muntar una carpa a l’esplanada principal, a l’entrada del recinte, com a punt d’informació del municipi i del festival, amb personal les 24 hores. La valoració de la promoció va ser molt positiva, per altra banda el públic assistent no va ser l’esperat. La manca de públic va fer que l’organització promotora, Dr. Music, es decidís a regalar entrades a tothom, quan el dia abans es venien per 74 €, causant la indignació de la gent que havia pagat. A l’hora de donar explicacions al públic, ningú de l’organització ho va fer, i va haver de ser el personal de les oficines de turisme qui ho fes.

151


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Col.laboració i esponsorització esdeveniment esportius El gran objectiu d’aquest apartat és el de mantenir la nostra especialització en línea esportiva i de liderar projectes de diferents àmbits esportius. Això ens permet consolidar un tipus de públic que tria la nostra destinació, fora de temporada d’estiu, amb motiu de la pràctica del seu esport i/o dels esdeveniments

esportius

que

es

produeixin.

Des

del

departament

continuarem la col·laboració amb tots esdeveniments esportius que siguin interessants pel municipi i per la seva promoció dintre d’aquest món i així mateix continuarem cooperant amb l’àrea d’esports i cultura. Accions 2008:

- CRITERIUM ciclista, organitzat per Esport Ciclista Figueres, el diumenge

25

de

maig.

El

patrocini

ha

estat

de

4.000

€,

subvencionats en 1.890 € per la Diputació de Girona - TRIATLÓ, organitzada pel Club Nàutic d’Empuriabrava, el dia 11 de setembre. El patrocini ha estat de 1.111,51 €, i es correspon als trofeus i a l’adquisició d’una moqueta. - CAMPIONAT NACIONAL DE VOL EN FORMACIÓ A QUATRE, del 23 al 27 de juliol. El patrocini ha estat de 789,96 € corresponent a l’adquisició dels trofeus. -

Col·laboració

amb

l’ASSOCIACIÓ

ESPORTIVA

DE

KITESURF

d’Empuriabrava. - PATROCINI del CICLISTA José Antonio Cortizo, amb un cost de 1.000 €.

152


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions 2009: -

CAMPIONAT ESCACS o

Organitzat per l’AAVV Rosa del Vents del 16 al 24 de maig a l’Hotel Xon’s Platja a Empuriabrava. La participació va ser de 80 persones amb acompanyant i aquest és el programa que el departament va adaptar per a la seva descoberta del municipi.

DILLUNS 18

DIMARTS 19

DIMECRES 20

Visita guiada CH Aiguamolls de l'Empordà Marina Ferry Torre Panoràmica

Visita guiada CH Aiguamolls de l'Empordà Marina Ferry Torre Panoràmica

Visita guiada CH Aiguamolls de l'Empordà Marina Ferry Torre Panoràmica

DIJOUS 21 Visita guiada CH Aiguamolls de l'Empordà Marina Ferry Torre Panoràmica

- CRITERIUM ciclista, organitzat per Esport Ciclista Figueres, el diumenge

31

de

maig.

El

patrocini

ha

estat

de

4.500

€,

subvencionats en 1.890 € per la Diputació de Girona

153


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

- TRIATLÓ, organitzada pel Club Nàutic d’Empuriabrava, el dia 11 de setembre. El patrocini ha estat de 2836 €, i es correspon als trofeus i a l’adquisició d’una moqueta.

-

CREACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE VELA (Col·laboració amb el departament d’esports)

154


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Promoció en DTE: Col·laboració amb l’ACT en la certificació de DTE en el nostre municipi Presentació del Pla d’accions de 2010 a Barcelona:

Esports Certificats: Futbol i Paracaigudisme En Futbol 29 equips procedents dels països escandinaus han utilitzat les

nostres instal·lacions dels camps de futbol per realitzar les seves estades esportives. Han utilitzat allotjament del municipi, majoritàriament als Apartament Comtes d’Empúries i al hotel Castellblanc. Tot hi haver ingressat una quantitat de 12.048€ cal remarcar la contínua problemàtica de l’ocupació del camp per part de grups de persones no autoritzades que creen conflicte amb els lloguers. FEBRER EQUIP

HORES

CAMP

PREU/HORA

TSV Willsbach

6,5

1

29,55

206,67 €

FC Wiedikon

27

1

29,55

797,85 €

FC Red Star

155

1

29,55

4.015,42 €

FC Adligenswil

13,5

1

29,55

398,93 €

TOTAL A PAGAR

TOTAL

5.418,85 €

155


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

MARÇ EQUIP

HORES

CAMP

PREU/HORA

Segeltorps IF

9

1

29,55

265,95 €

Perstorps SK

7,5

1

29,55

221,63 €

TOTAL A PAGAR

TOTAL

487,58 €

ABRIL EQUIP

HORES

CAMP

PREU/HORA

6

1

29,55

177,30 €

BK Häcken Jun

12

1

29,55

354,60 €

Vallentuna BK

7,5

1

29,55

221,63 €

Trondheims - Oerm

12

1

29,55

354,60 €

Qviding FIF P93

7,5

1

29,55

221,63 €

Mjällby Aif Jun

6

1

29,55

177,30 €

Hälsö BK P94

9

1

29,55

265,95 €

IFÖ Bromölla Dam

7,5

1

29,55

221,63 €

Skähamns IK P94

7,5

1

29,55

221,63 €

IFK Nyköping Dam

4,5

1

29,55

132,98 €

Hampetorp Odensd

6

1

29,55

177,30 €

10,5

1

29,55

310,28 €

Hammarby IF Tallang

Jonsereds IF Torna Hällestads IF

TOTAL

7,5

1

29,55

221,63 €

IFK Lidingö P93

9

1

29,55

265,95 €

Skillingaryd/Klevhult

9

1

29,55

265,95 €

Smalandstenar Goif

9

1

29,55

265,95 €

Navestad IF

7,5

1

29,55

221,63 €

Upplands Ekerby IF

7,5

1

29,55

221,63 €

Donsö IS

9

1

29,55

265,95 €

Ángby IF P17

13,5

1

29,55

398,93 €

Strindheim IL

9

1

29,55

265,95 €

1,5

1

29,55

44,33 €

Liungen TOTAL A PAGAR

4.964,40 €

MAIG EQUIP Ákersberga BK

TOTAL A PAGAR

Paracaigudisme

HORES

CAMP

PREU/HORA

7,5

1

29,525

TOTAL 221,44 € 12.048,23 €

156


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Enguany s’ha donat una subvenció de 1.000€ per ajudar en tots els esdeveniment esportius que realitzen durant al llarg de l’any que aporten gent i visitants sobre tot fora de temporada. -

CAMPIONAT NACIONAL DE VOL EN FORMACIÓ A QUATRE, del 23 al 27 de juliol. El patrocini ha estat de 789,96 € corresponent a l’adquisició dels trofeus. El ressó mediàtic ha estat cobert per varies televisions i mitjans de premsa a nivell nacional.

-

EURORECORD FREEFLY EUROPA Durant el juny del 2009 es va tornar a assolir el record de Freefly on l’ajuntament va col·laborar en una aportació econòmica de 1.000€. Van participar 100 paracaigudistes de 13 nacionalitats diferents provocant una estada de 4 dies a la Marina per poder assolir el rècord. Nombrosos mitjans de comunicació van cobrir la notícia i hi ha hagut un ressó tan internacional com nacional molt alt.

157


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions 2010: Futbol i Paracaigudisme En Futbol 29 equips procedents dels països escandinaus han utilitzat les

nostres instal·lacions dels camps de futbol per realitzar les seves estades esportives. Han utilitzat allotjament del municipi, majoritàriament als Apartament Comtes d’Empúries i al hotel Castellblanc. Tot hi haver ingressat una quantitat de 12.048€ cal remarcar la contínua problemàtica de l’ocupació del camp per part de grups de persones no autoritzades que creen conflicte amb els lloguers. Col.laboració i esponsorització esdeveniment culturals Accions 2008: - Col·laboració entre la Discoteca Pacha i el teixit comercial i l’ajuntament en la celebració de tres concerts benèfics els dies 13, 20 i 27 de juny, amb l’actuació dels grups Abbey Road, Sultans of Swing i Smoking Stones, a benefici de l’Associació Joan Alsina i de Càritas (427,50€ cadascuna d’elles) i amb un cost de 3.600 €. - Col·laboració amb l’entitat Y 80 Autocaravanistas Foro acpasion en la 1a. Trobada cultural i de turisme a Empuriabrava, els dies 30, 31 de maig i el dia 1 de juny. Es van instal·lar al Sector Flamicell i es va realitzar una visita guiada al Centre Històric el dia 31 de maig.

158


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

- Col·laboració amb l’Associació d’Oci nocturn amb l’edició de material publicitari per a diversos actes pel dia 5 de juliol, amb un cost de 670,48 €. - Projecció d’imatges a la façana de la basílica durant 60 dies, amb un projecte d’il·luminació amb un projector d’imatges fixes que no s’ha arribar a realitzar, però que ha tingut un cost de 2.784 € - Col·laboració amb la Societat Britànica de Catalunya amb la Fira d’artesania a Sant Mori el dia 21 de setembre amb l’aportació de 367,72 € corresponents a l’adquisició d’una pancarta. - Col·laboració amb l’Associació de Veïns d’Empuriabrava la Rosa dels Vents, per la Fira Mercat de Nadal celebrada a Empuriabrava el dia 6 de desembre. Adquisició d’una pancarta per un import de 344,52 € - Des de el Departament de turisme consolidar els nous productes i col·laborar i cooperar tant amb l’àrea d’esports i l’àrea de cultura.

Festival Terra de Trobadors Accions 2008: Com cada any, s’ha participat activament en el Festival Terra de Trobadors, del 12 al 14 de setembre, que enguany celebrava la seva divuitena edició. Ambdues oficines han estat un punt de venda de programes (aquest any es feien pagar a 1 €) i de promoció. Per la seva localització, l’Oficina del Centre Històric té un paper importantíssim dins el Festival, a més de ser el punt d’informació més actiu durant aquells dies, es reben moltes consultes de diferents caires i es gestionen dificultats facilitant al màxim la bona entesa entre públics i participants. La Cúria – Presó esdevé el centre d’operacions i logística del festival amb una obertura de 9h a 22h.

159


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Les visites guiades escenificades, les nocturnes dedicades a llegendes i la nostra activa participació en el torneig formen part de moltes altres activitats. * CONSULTAR TEXT TORNEIG TDT ANNEX 8 Resultats 2008

Aquest 2008, per l’Oficina de Turisme del Centre Històric hi han passat 3.498 persones (un 13% més que l’any passat, a més tenint en compte que enguany el Festival durava un dia menys) i es van fer 2.592 € en concepte d’entrades a la Presó. Aquest any, l’entrada a la Presó incloïa la visita de la sala del primer pis, on hi havia l’exposició d’armadures d’Alma Cubrae, que va ser un veritable èxit. Així mateix, es van vendre un total de 1.404 programes i 150 persones van assistir a les visites guiades. Accions 2009: Com cada any el departament col·labora d’una manera molt activa al Festival. Enguany s’ha introduït un nou punt d’informació a l’entrada del Festival al rentador amb personal preparat per informar i realitzar qüestionari de satisfacció. S’ha realitzat un press trip francès per promocionar el Festival en un mercat de proximitat i de gran potencialitat. (veure press trips)

160


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions 2010: Festival Terra de Trobadors Aquest any es celebrava el xxé aniversari del festival, així a partir dels primers mesos

d’estiu ja proposàvem que a cada publicació anés inclosa

una referència al festival. A més varem realitzar: 

Visites guiades per a professionals (periodistes francesos).

Elaboració del text i presentació del Torneig.

Proposta de la temàtica, Joana d’Empúries, amb el text i recerca sobre el tema.

Casament Jueu, text visita guiada preparatòria a l’activitat i col·laboració logística. Informe “Festival Tdt 2010”

Un any més però especial per tractar-se del 20é aniversari de la festa, tot i les restriccions econòmiques es pot qualificar el festival com d’èxit dins de la discreció ja que no hi va haver res de massa rellevant o que marqués de lluny la diferència amb altres edicions. Possiblement dins d’aquest àmbit “el casament jueu” estaria dins de les activitats noves a les que ens referim però al no ser d’abast total, ja que les entrades eren restringides a l’espai.

161


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Punts Febles:

Pèrdua de públic, degut al les dates d’inici del curs escolar.

Manca de recursos econòmics i subvencions.

Manca d’implicació dels estaments i organitzacions estatals que ajudarien o donarien més suport en publicitat, material, etc.

Manca de més unitat i implicació de tots en els actes puntuals.

Detalls de manca de facilitar la tasca a les activitats o altres.

Manca de concert cloenda i punts forts.

Punts Forts

“Casament jueu” que demostra que desprès de XX anys encara podem ser prou creatius i muntar nous productes i activitats.

Implicació de vàries àrees per el projecte abans esmentat.

Gran número de persones implicades en el dia a dia i vestides d’època.

Afegir el segon dia de mercat.

Manca d’anticipació i reunions de treball més actives a través de les àrees implicades i associacions.

Exposició Harmonia Fractal Accions 2010: El treball del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà, l'Ajuntament de Castelló d’Empúries i El Museu de la Tècnica de L'Empordà (MTE) ha donat el seu fruit i del 7 de maig al 30 de juny es podrà veure al Parc dels Aiguamolls l'exposició: Armonía fractal de Doñana la Marismas. Art i ciència magistralment units en una exposició on és la pròpia Terra qui s'expressa. A partir d'un conjunt d'espectaculars fotografies aèries el

162


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

visitant s'endinsarà en el fascinant món de la geometria fractal. Tota una reflexió visual sobre l'eterna lluita de l'home -sota la forma de la geometria euclidiana- i la naturalesa -geometria fractal-. Un passeig per les formes harmòniques esculpides pel fang, el temps i l'aigua en les marismes andaluses. Exposició La mostra és una iniciativa del del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que es compon d'una exposició divulgativa, un llibre i la Web www.armoniafractal.com. A través de les originals i sorprenents fotografies aèries que Hèctor Garrido ha realitzat en les marismas atlàntiques andaluses i la direcció científica del professor Juan Manuel García Ruíz, el visitant podrà acostar-se al complex i apassionant món de la geometria fractal de les formes de la naturalesa. A més de l’exposició en el programa trobareu un seguit de sortides, activitats i tallers que donen un valor afegit al projecte. A més de les conferències i tallers a l’exposició es va realitzar una visita Guiada a la basílica amb el títol: “Geometria medieval” que va acabar amb un concert a la farinera.

163


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Jornades Europees del Patrimoni Accions 2008:

Des de l’any 1999 es participa a aquestes Jornades de nivell internacional amb més de 30 països implicats en les que es recorda la cultura i el patrimoni jueu de tota Europa. El tema principal d’enguany era la música. El dia 6 de setembre el Centre de Recerca i Difusió de la Història

Local

(CRDHL)

va

organitzar

diverses

conferències, comptant amb la col·laboració del Centre Zakhor. El diumenge 7 de setembre el Departament de Turisme va organitzar una visita comentada per l’antic Call de Castelló d’Empúries. Tot seguit, i com a novetat, comptant amb la col·laboració del recentment inaugurat Institut de la Música Jueva de Barcelona, es va realitzar una conferència sobre l’arbre genealògic de la música jueva a càrrec de la Llda. Isabel Luñansky, musicòloga i musico terapeuta i directora del centre Musitando de Madrid. En acabar la conferència es va convidar a tots als assistents a un petit tastet de dolços jueus, en aquest cas, una selecció de pastissos de la Cafeteria Blume d’Empuriabrava. A tots els actes van assistir-hi una quinzena de persones, i totes van quedar satisfetes dels actes organitzats.

164


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions 2009: El dia 6 de setembre el Centre de Recerca i Difusió de la Història Local (CRDHL) va organitzar diverses conferències, comptant amb la col·laboració del Centre Zakhor. El diumenge 7 de setembre el Departament de Turisme va organitzar una visita comentada per l’antic Call de Castelló d’Empúries. Tot seguit, i com a novetat, comptant amb la col·laboració del recentment inaugurat Institut de la Música Jueva de Barcelona, es va realitzar una conferència sobre l’arbre genealògic de la música jueva a càrrec de la Llda. Isabel Luñansky, musicòloga i musico terapeuta i directora del centre Musitando de Madrid. En acabar la conferència es va convidar a tots als assistents a un petit tastet de dolços jueus, en aquest cas, una selecció de pastissos de la Cafeteria Blume d’Empuriabrava. A tots els actes van assistir-hi una quinzena de persones, i totes van quedar satisfetes dels actes organitzats. Accions 2010: Conferències ofertes des del departament Conferències 2009 26.02.2009 “Castelló d’Empúries, les traces de la culture juive” per l’associació “Amicale de França”. 3.03.2009 Visita al representant cultural i Joventut de la Vila d’Elna Mrs. J.Lluís. 10.03.2009 Reunió al Consell Comarcal, full de ruta Empordà Turisme. 15.03.2009 Visita als membres participants a la trobada dels Esbarts dansaires. 18.03.2009

165


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Reunió a l’Escola d’Hostelaria i Turisme /Girona) amb el tema de les col·laboracions de 3 alumnes. 20.04.2009 Projecte grups Sol i Muntanya per a visites a la presó, formació dels seus propis guies. 25.04.2009 Visita especial representants del comité internacional UNESCO a Catalunya. 4.05.2009 Projecte Centenari de la Costa Brava PTCBGI, banderoles i exposició. 14.05.2009 Visita tècnica i estètica amb el periodista Guillermo Esain de la guia turística “El Pais Aguilar” . 3.06.2009 Assemblea ordinària de Empordà Turisme al Consell Comarcal. 9.06.2009 Visita tècnica de Neus Cairò representant producte cultural de l’Hotel llegendes de Girona. 12.06.2009 Visita tècnica revista “Viajar”. 1.07.2009 Repàs tècnic i manteniment de les plaques de les cases i de les d’espais públics històrics. 6.09.2009 Jornada cultura jueva i Visita guiada 12.09.2009 Torneig, festival TdT. 26.10.2009 Visita Guiada “L’altre Edat Mitjana” nou producte. 5.11.2009 “Sopars Musicats” col·laboració amb la música al Portal de la Gallarda. 11.11.2009

166


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Visita Guiada “Ruta de l’Art”. 26.11.2009 Projecte “Exposició Fractals”. 14.12.2009 Assemblea general Ass. Guies Oficials a Girona. 19.12.2009 Col·laboració amb la Fira de Nadal de l’Ass. Comercial Alberes. Conferències 2010 5.01.2010 Cessió de l’equip dels EE.MM per a la celebració dels reis ( 2 11.01.2010 Preparació de la subvenció pels espais musicats. 18.01.2010 Reunió taller fractal. 20.01.2010 Reunió Escola Hostaleria, conveni pràctiques i altres col·laboracions. 26.01.2010 Consolidació targeta 4x3 projectes 2010. 4.02.2010 Participació a la conferència “la comanda del temple de Castelló” 19.02.2010 Jornada Turisme Club Cultura a Barcelona. 23.02.2010 Participació al “dia internacional del Guia”. 23.02.2010 Reunió red de Juderias (Girona) 2.03.2010 Coordinadora TdT (proposta del tema: JOANA D’EMPÚRIES). 15.03.2010 2

167


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Curs Guies RASGO. 31.03.2010 Primer concert clàssic dels EE.MM.2010, Nortwich Y.O. 6.03.2010 Reunió amb l’alcalde de Fortià, participant amb Sibil·la per el XXé aniverssari del TdT. 22.03.2010 Projecte interrelació amb l’Hotel de les Llegendes de Girona per flux de clients amb el tema jueu (Neus Cairó) 22.03.2010 Work-shop interclubs Turisme de Catalunya, 6.05.2010 Contactes i preparacions del casament jueu i la casa Hermanso S. Gabriel. 7.05.2010 Projecte col·laborador amb Empordà Músics. 14.05.2010 Selecció de personal de turisme. 1.06.2010 Reunió músics dels EE.MM 7.06.2010 Projecte “Ambos Mundos” als EE.MM 2010 14.06.2010 Roda de premsa EE,.MM 25.07.2010 Projecte pantalles gratuïtes amb propaganda arreu dels espais. 5.09.2010 Jornada Europea de la cultura jueva, visita i concert 8.09.2010 Presentació TdT 2010. 9.09.2010 Casament Jueu

168


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

11.09.2010 II edició casament jueu 10.10.2010 Visites Ruta de l’Art (5 hores de duració amb tastet per descansar). 11.10.2010 Visita Guiada Empuriabrava per artistes participants a la Ruta de l’Art (comunitat de Madrid). 14.10.2010 Visita tècnica amb els alumnes del master en Turisme Internacional de La universitat de Girona. 22.10.2010 Conferència “Orígens de castelló d’Empúries” a Castelló de la Ribera.

169


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

5.5 Publicitat, guies i campanyes. Marques de difusió turística Publicitat en mitjans de comunicació Enguany s’han seleccionat els mitjans que oferien condicions especials per mantenir els contractes, tal i com s’explica al quadre que segueix. Pel pròxim any es valora positivament una campanya amb els mitjans de comunicació adients en funció del producte a promocionar. Dependrà de les disponibilitats pressupostària. Accions 2008: Mitjà de comunicació

Anunci

Visit Girona

Anunci gratuït Empuriabrava

Aeroport Girona Costa

Espai al mòdul del vestíbul d’arribades

Brava

per fulletons

El Periòdic d’Andorra

Trilogia d’espais. Suplement especial:

Publicació

Cost

Mensual

Gratuït

2.436€ 7 de maig

104€

estiu

1.914€

recorregut pel litoral empordanès. Guia professional de vendes

Municipi: tres espais, fotografies

2008-2010 del Patronat de Turisme Costa Brava

Accions 2009: Mitjà de comunicació Empordà Guia

Anunci

Publicació

Cost

Primavera, museus cúria, farinera y

3 insercions

1740€

catedral, fires: productes locals, fira

anuals

vaixell d’ocasió. Estiu, Festivals: espais musicats, terra de trobadors i Ruta de l’art Hivern, 4 x 3, recorregut cultural Aeroport Girona Costa

Espai al mòdul del vestíbul d’arribades

Brava

per fulletons

2.436€

170


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Guia professional de vendes

Municipi: tres espais, fotografies

estiu

1.914€

30 anuncis, durant mes de maig

Maig i

1247.63€

2008-2010 del Patronat de Turisme Costa Brava Telebilbao

(informació genèrica del municipi)

Setembre

30 anuncis durant mes de setembre publicitar Ruta de l’art

Accions 2010: Mitjà de comunicació Empordà Guia

Anunci

Publicació

Cost

Primavera, museus cúria, farinera y

3 insercions

1740€

catedral, fires: productes locals, fira

anuals

vaixell d’ocasió. Estiu, Festivals: espais musicats, terra de trobadors i Ruta de l’art Hivern, 4 x 3, recorregut cultural Aeroport Girona Costa

Espai al mòdul del vestíbul d’arribades

Brava

per fulletons

Guia professional de vendes

Municipi: tres espais, fotografies

Anual

1.499,88 €

Estiu

1.914€

Febrer

1.800€

2008-2010 del Patronat de Turisme Costa Brava Revista Ryanair

Turisme actiu i cultural, campanya conjunta amb l’ajuntament de l’Escala i Roses

Comunicació: Press i Fam-Trips Accions 2008: Al llarg del 2008 s’han rebut diversos grups de periodistes especialitzats en premsa turística de diferents àmbits. Cal destacar entre ells un grup de periodistes especialitzats en turisme natural d’arreu d’Europa, un grup de periodistes de turisme actiu d’holanda i un d’alemanya.

171


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

L’atenció personalitzada d’aquest grups de professionals ajuda d’una manera molt positiva i òptima la promoció de la destinació. El pressupost destinat per aquest tipus d’accions és mínima. Relació de Press Trips que s’han realitzat al llarg d’aquest any a càrrec de l’Àrea: 1. Press trip productora andorrana PLANET CACTUS. - Del 25 al 30 de juny. Empuriabrava 27 de juny. - Nombre de periodistes: quatre. - Producte: sèrie de TV de turisme actiu. - Emissió: Andorra TV i xarxa de TV locals adherides a Comunicalia - Contacte des de: Patronat de Turisme Costa Brava 2. Press trip de premsa nacional - Publicació: Paraísos and trips - Nombre de periodistes: un 3. Press trip de premsa francesa - Del 15 al 20 de setembre. PN Aiguamolls de l’Empordà 15 de setembre. - Nombre de periodistes: nou - Promoció de parcs naturals de Catalunya i del parc nacional d’Aigüestortes. - Contacte des de: Turisme de Catalunya 4. Press trip de premsa alemanya - 4 de setembre. Visita aèria, col·laboració de Skydive Empuriabrava - Nombre de periodistes: tres. - Presentació i difusió de l’oferta turística de la Costa Brava al mercat emissor alemany. 5. Press trip de premsa holandesa - del 8 a l’11 de setembre. Empuriabrava 9 de setembre, col·laboració amb Skydive Empuriabrava

172


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

- Nombre de periodistes: quatre - Turisme actiu i canals 6. Press trip de premsa suïssa - 12 de juliol. PNAE - Nombre de periodistes: un - Turisme de natura i espais naturals, senderisme i turisme actiu 7. Press trip de premsa catalana - 21 de juliol. Ecomuseu-Farinera - Nombre de periodistes: un - Producte: Canal Terrassa, sèrie Les Voltes - Turisme industrial 8. Press trip de premsa catalana - 27 de desembre, Skydive Empuriabrava - Equip de 7 persones - Producte: vídeo promocional Turisme de Catalunya - Turisme actiu- natura, paracaigudisme Accions 2009: Al llarg del 2009 s’han rebut diversos grups de periodistes especialitzats en premsa turística de diferents àmbits. L’atenció personalitzada d’aquest grups de professionals ajuda d’una manera molt positiva i òptima la promoció de la destinació. El pressupost destinat per aquest tipus d’accions és mínima. 1. Press trip organitzat per l’ACT de DTE Copa de Rem - Visita el 30/05/2009. Empuriabrava - Realitzen tàndem i ruta en bicicleta pels aiguamolls. dinen a Castelló - Grup mixt, TTOO i Premsa

173


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2. Revista Viajar de El País - Reportatge costa Brava, visita Castelló d’Empúries el 12 de juny. - S’espera reportatge 3. España directo - Canals d’empuriabrava, 3 d’agost de 2009

http://www.rtve.es/alacarta/todos/abecedario/E.html#550675 4. Geo Magazine - Interès en els racons de l’Empordà. Visita Castelló d’Empúries, entrevista L’Atmetlla com a modista i artista. Retorn: 18.000€ 5. La Vanguardia Digital - 30 / 01 / 2009 - Reportatge muncipi. Tandem supès mal temps, visita a Castelló, dormen a l’Hotel de la Moneda i dinen a l’Hotem Port Salins

http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica? COMPID=53646678180&PAGINACIO=4&ID_PAGINA=200806163&ID_FORMAT O=9&PARTICION=2006&SUBORDRE=3&SECCIO=&CANAL=53481988175&NA VEGACIO='SI' - Retorn: 1.500€ 6. Entrevista Ràdio Sabadell - Entrevista de 10 minuts de descoberta de Castelló d’Empúries. Turisme Cultural - Retorn: 850€ 7. Revista Viajar - Visita Centre Històric.

174


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

- Dorm a la Moneda del 11 a la 12 de juny www.revistaviajar.com 8. Press Trip propi de França per a la promoció del Festival Tdt 2009 - Participants: Archéo-Théma Reportatge promocional gratuït

Radio Occitanie Falques gratuïtes durant quasi bé tot l’any i varies entrevistes en atalà i francès Hebocatalan Video Promocional gratuït http://www.dsprod.fr/

Retorn: 35.000€ 9. Thalassa Francesa -

Es

presenten

d’improvist el 25/05/2010. Visiten la Marina, torre Club Nàutic, passeig pels canals i torres Senillosa Treuen

reportatge

de

tota

la

costa

del

mediterrani

d’Espanya

i

Empuriabrava apareix quasi durant més d’un minut.

175


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Retorn: 25.000€ 10. Reportatge a tV3 de Quin País. - Emès 31 / 07 / 2010

Retorn: 80.000€ 11. Pregó de la Festa Major Molts mitjans de comunciació s’interessen per la campanya de recerca de pregoner, com España en Directo, TV3, Catalunya Ràdio, RAC 101...

Accions 2010:

176


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Al llarg del 2010 s’han rebut diversos grups de periodistes especialitzats en premsa turística de diferents àmbits. L’atenció personalitzada d’aquest grups de professionals ajuda d’una manera molt positiva i òptima la promoció de la destinació. El pressupost destinat per aquest tipus d’accions és mínima. Relació de Press Trips que s’han realitzat al llarg d’aquest any a càrrec de l’Àrea: 1. Guia de turisme Jueva 18 / 02 / 2010 Yvonne rep al Centre Històric la visita de Vanesa Alcayde per promocionar el turisme jueu a Castelló d’Empúries Apareixerà a principis de 2011 en una guia de turisme jueu Retorn: 2. Press Trip organitzat pel l’ACT del Pirineus Comtal: Al llarg d’aquest any hem comtat amb la visita de dos grans grups de periodistes a la Vila comtal de Castelló d’Empúries en relació a la ruta cultural del Pirineu Comtal. S’ha obtingut un gran ressò mediàtic. Nacional: Turismo & Aventura, Q TRavel, ABC, El Periódico Destinos i La Vanguardia, visiten el Centre Històric de Castelló per realitzar reportatges de la Ruta del Pirineus Comtal.

Internacional: Russos Programa Facty, TV canal. Ucraïna, TV Canal NTV, Ikh Nravy 177


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

En aquests dos press trips la valoració econòmica que es pot arribar a comptabilitzar com a publicitat, supera els 100.000€ a nivell nacional i els 250.000€ a nivell de mercat rus. 3. Sunday Telegrapf 25 / 03 /2010 , salt en tàndem. S’anul·la pel mal temps. Queda pendent. Coordina el Patronat de Turisme Costa Brava 4. TV local: Rodamon (POL) 26 / 04 /2010 Visita Castelló d’Empúries i recursos culturals 5. Extranjeros en España. TV2 27 / 05 / 2010 Coordina el Sr. Joan Sabadí i protagonista és el Sr. Dimitri del Hotel Port Salins. Emeten per primera vegada el 29/06 a les 13h

Retorn: 80.000€ 6. Press Trip Suec del Pirineu Comtal en Espanya.

178


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

11 / 06 / 2010 Coordina l’ACT. Visiten Centre Històric, canals i dormen a l’Hotel la Moneda 7. Radio Occitania 28 / 06 / 2010 Entrevista en Occità – Català sobre els recursos turístics del nostre municipi i el nostre entorn. Margarita Barneo la realitza a les 19h i te una durada d’uns 12 minuts. Retorn: 600€ 8. Maneras de vivir en España. ATENA 3 TV 22 / 07 / 2010 Filmen com es viu a Empuriabrava a través de varies famílies. Aprofitant les festes del Carme i la seva activitat festiva, el presentador del programa ha compartit amb diverses famílies el seu entorn i a través del seu punt de vista han mostrat la vida diària i quotidiana a la Marina http://www.antena3.com/programas/maneras-de-vivir/noticiasmaneras-vivir/distintas-familias-maneras-vivir_2010071400082.html

Retorn: 50.000€ 9. La Vanguardia Digital La Vanguardia Digital 179


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Entrevista Kim Densalat Llibre: La Invitación Cúria – Presó Medieval 5/08/2010 a la tarda Kim Densalat i La Vanguardia han escollit la Presó Cúria Medieval per fer un reportatge del primer volum d’una trilogia de noveles del Vampir dels Pirineus. El llibre es diu La Invitación i és de l’editorial Planeta Retorn: 500€ 10.

Radio Sabadell 9 / 08 / 2010 , entrevista en directe de 11 a 12h Tema: la platja de gossos i recursos turístics del municipi 10 minuts d’entrevista en directe Retorn: 800€

11.

Antena 3TV 12 / 08 / 2010 Antena 3 visita Empuriabrava per anar darrera les declaracions econòmiques de la visita del paracaigudistes de Qatar. Se’ls acompanya a fer un passeig en barca amb los Barkitos i s’explica la marina i els seus orígens i els nostres recursos turístics, però no es comenta res del tema de Qatar, al·lego ignorància i desconeixedora del tema, s’aprofita per mostrar altres recursos. Retorn: 50.000€

12. España directo. TVE 12 / 08 / 2010 Visiten Empuriabrava per anar darrera les declaracions econòmiques de la visita del paracaigudistes de Qatar. Retorn: 10.000€ 13.

A fondo, Antena 3TV 08 / 08 / 2010 Programa de vacances a Fondo d’antena 3. Venen de Madrid per rodar el luxe a Empuriabrava Reportatge de vacances de luxe de Canals, golf… S’aconsegueixen 4 minuts de prime time mostrant la bellesa d’Empuriabrava i els seus canals i el golf Castelló. 180


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

http://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/veneciaespanola_2010090400036.html Retorn: 50.000€ 14. La Sexta Notícias Paraísos de Verano 12 / 08 / 2010 Reportatge d’Empuriabrava i els seus canals dins del programa de les notícies.

Retorn: 50.000€ 15.

Bollywood

Película, Solo se vive una vez 181


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

30/ 08 / 2010 Durant una setmana un equip de 150 persones ha estat treballant al centre de paracaigudisme en rodar una pel·lícula Bollywood. S’estrenarà a finals de 2011 o al llarg del 2012

16.

A fondo, Antena 3TV 25 / 10 / 2010 Programa de vacances a Fondo d’antena 3. Reportatge de Montse Mecho i paracaigudisme

http://www.antena3.com/videosonline/especiales/noticias/sociedad/afondo/jovenes_2010102300050.html Retorn: 25.000€ 17.

Reality Show de Finlàndia 11 / 08 / 2010 Coordina Patronat de Turisme Costa Brava

182


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Gravat al Castell de St. Mori Fan una sortida en barca des d’Empuriabrava. 18.

Press Trip Campionat de Piragüisme 25 / 09/ 2010 9 mitjans de comunicació, nacionals i internacionals venen a fer un tande, que degut el mal temps no poden fer. Resta pendent. Visiten els canals, el Parc Natural i sopen a Castelló.

19.

Diari la “Semaine” 21 / 09 / 2010 Reportatge del Festival Medieval Terra de Trobadors

Retorn: 25.000€

20. Falques gratuïtes Ràdio Occitània 09 / 2010

183


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Emissió diàries de falques gratuïtes per promocionar al mercat del sud de França el festival Tdt. Retorn: 18.000€ 21. Ressó Casament Jueu, Festival tdt 2010 09 / 2010 http://www.castello.cat/upload/prensa/0_6905_1_festival-1.pdf Empordà Especial, 15/09/2010 (Part 1ª)

http://www.castello.cat/upload/prensa/0_6906_1_festival-2.pdf Empordà Especial, 15/09/2010 (Part 2ª)

http://www.castello.cat/upload/prensa/0_6894_1_arrels.pdf http://www.castello.cat/upload/prensa/0_6893_1_arrels-2.pdf Hora Nova, 14/09/2010

184


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/298016-castellodempuries-retorna-a-lepoca-medieval-amb-moltissim-exit.html El Punt Diari 12/09/2010

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/297555-castellovol-entrar-a-la-xarxa-de-municipis-jueus.html El Punt Diari 11/09/2010

185


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/260229-vintanys-dexit.html El Punt Diari 10/09/2010

http://www.youtube.com/user/empordatv#p/u/5/6mMpNof_-Qw TV Empordà, 10/09/2010

186


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

http://empordatv.cat/castello/index.php? option=com_content&view=article&id=67:reportatge-del-casamentjueu&catid=36:viu-a-castello&Itemid=37 Reportatge casament jueu, TV Empordà, 10/09/2010

http://www.tv3.cat/videos/3088150/Telenoticies-comarques---Girona Telenotícies comarques, TV3, minut 05.15, 10/09/2010

187


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

http://www.emporda.info/cultura/2010/09/07/casament-jueu-terratrobadors/89657.html Empordà.info, 08/09/2010

http://www.youtube.com/user/empordatv#p/u/57/OIoFgIor3BQ Notícia casament introducció, TV Empordà, 02/09/2010

188


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

http://www.youtube.com/watch?v=KLV2evJqnz0 TV Empordà, nou video promocional TdT, 08/09/2010

-

Retorn: 85.000€

189


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Marques de difusió turística Membres de l’Associació Alt Empordà Turisme Accions 2008: L’Ajuntament de Castelló d’Empúries és membre de l’Associació Alt Empordà Turisme per fer front a la competència creixent i dotar de competitivitat el territori. El cost d’aquest any ha estat de 3.000€. L’Associació Alt Empordà Desenvolupament juntament amb el Consell Comarcal lideren el projecte Itinerànnia, que consta d’una Xarxa de senders que uneix el Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà.

Accions 2009: L’Ajuntament de Castelló d’Empúries és membre de l’Associació Alt Empordà Turisme des del 2004 per fer front a la competència creixent i dotar de competitivitat el territori. Les aportacions son anuals i de 3.000€ L’Associació Alt Empordà Turisme (AET) és l’eina turística de la comarca que integra el sector públic i el privat. AET ha creat aquest any 2009 tres taules de treball: la taula de les Oficines de Turisme, la taula de comercialització i la taula de seguiment. El que es decideixi en aquestes taules es farà arribar al consell assessor de l’associació per transmetre-ho a la junta per a tal que hi doni l’aprovació. La nostra Àrea participa a la taula de les Oficines de Turisme, que es reuneix periòdicament, a diferents punts de la comarca, i amb la participació de les Oficines de Turisme de la Comarca, del mateix Consell Comarcal i d’algunes entitats privades. Margarita Barneo, Coordinadora del Departament és una de les coordinadores responsables d’aquestes taules conjuntament amb Sara Lladó de Roses.

190


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Principalment aquestes taules tenen dos objectius: optimitzar recursos entre totes les oficines i treballar en xarxa, amb la finalitat de poder oferir millor servei i amb més eficiència al visitant. Els punts principals que s’han tractat aquest any han estat: la creació del mapa comarcal, amb tots els recursos turístics; l’assistència a fires de forma consensuada per tothom, la millora de l’espai web amb la nova pàgina

web

d’Alt

Empordà

Turisme,

i

amb

informació

i

agenda

periòdicament actualitzada. També s’han realitzat activitats pels assistents a les reunions com les sortides per conèixer atractius turístics de la comarca, o xerrades, com ara la Xarxa de camins Itinerànnia, sobre la nova web, o sobre la creació d’un punt d’informació comarcal a cada oficina.

Accions 2010: L’Ajuntament de Castelló d’Empúries és membre de l’Associació Alt Empordà Turisme per fer front a la competència creixent i dotar de competitivitat el territori. El cost d’aquest any ha estat de 3.000€. Continuant amb la feina iniciada l’any passat, des de l’Associació Alt Empordà Turisme, la nostra Àrea ha assistit a les taules de les Oficines de Turisme, un seguit de reunions dutes a terme periòdicament a diferents punts de la comarca conjuntament amb la resta d’oficines de l’Alt Empordà. Els objectius d’aquestes taules són bàsicament dos: optimitzar els recursos entre totes les oficines i aprofundir en el treball en xarxa, amb la finalitat de poder oferir millor servei i amb més eficiència al visitant. Els temes principals tractats en les reunions són, fins ara, els següents: Projecte Empordà (treballar conjuntament Alt i Baix Empordà); organització

191


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

de les sortides de familiarització del territori amb el personal de la temporada d’estiu; fires (Mercat del Ram de Vic i Girona Viva a Madrid). També hi hagué la presentació de l’estudi estadístic de les pantalles tàctils de cada oficina. S’inicia l’elaboració d’una guia turística de l’Empordà, projecte que es comença actualment, i el d’un vídeo promocional de la comarca per penjar a la web, pràcticament enllestit.

Membres dels clubs de turisme d’Agencia Catalana de Turisme (ACT) Accions 2008: L’Ajuntament de Castelló d’Empúries manté un conveni amb Turisme de Catalunya, en relació als clubs cultura, Turisme actiu i Gastronomia, que té com a objectiu vetllar per la imatge i la millora del desenvolupament del sector turístic, i la realització d’accions en l’àmbit del màrqueting i la comercialització. El cost de la quota anual dels clubs pel 2008 ha estat de 787.49€ Accions 2009: L’Ajuntament de Castelló d’Empúries manté un conveni amb Turisme de Catalunya, en relació als clubs cultura, Turisme actiu i Gastronomia, que té com a objectiu vetllar per la imatge i la millora del desenvolupament del sector turístic, i la realització d’accions en l’àmbit del màrqueting i la comercialització. El cost de la quota anual dels clubs pel 2009 ha estat de 787.49€ El

25

d’octubre

participàvem

a

de

2009,

l’assemblea

general del Club a les caves Sant Sadurni d’Anoia.

192


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Accions 2010: L’Ajuntament de Castelló d’Empúries manté un conveni amb Turisme de Catalunya, en relació als clubs cultura, Turisme actiu i Gastronomia, que té com a objectiu vetllar per la imatge i la millora del desenvolupament del sector turístic, i la realització d’accions en l’àmbit del màrqueting i la comercialització. El cost de la quota anual dels clubs pel 2010 ha estat de 787.49€

Fitxa Plus Cúria Presó Accions 2008: Col·laboració entre el PTCB i l’ajuntament amb l’objectiu de millorar la competitivitat en el posicionament de la promoció i la comercialització de la Cúria-Presó, amb un cost anual de 156,60€.

Accions 2009: Col·laboració entre el PTCB i l’ajuntament amb l’objectiu de millorar la competitivitat en el posicionament de la promoció i la comercialització de la Cúria-Presó, amb un cost anual de 158,92€. El 2010 se suprimeix aquesta fitxa per motius aliens a l’ajuntament.

Sistema interactiu d’informació turística Accions 2008: Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament amb la implantació de la xarxa de sistemes interactius d’informació turística a l’Alt Empordà, a fi de promoure la dinamització econòmica de la comarca, potenciar l’aprofitament i de tots els recursos turístics repartits pel territori, i promoure’n la revalorització, durant tot l’any.

193


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

El manteniment anual de la pantalla tàctil instal·lada a l’oficina de turisme d’Empuriabrava ha tingut un cost de 542,88€. Accions 2009: Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament amb la implantació de la xarxa de sistemes interactius d’informació turística a l’Alt Empordà, a fi de promoure la dinamització econòmica de la comarca, potenciar l’aprofitament i de tots els recursos turístics repartits pel territori, i promoure’n la revalorització, durant tot l’any. El manteniment anual de la pantalla tàctil instal·lada a l’oficina de turisme d’Empuriabrava ha tingut un cost de 716,88€.

Accions 2010: Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament amb la implantació de la xarxa de sistemes interactius d’informació turística a l’Alt Empordà, a fi de promoure la dinamització econòmica de la comarca, potenciar l’aprofitament i de tots els recursos turístics repartits pel territori, i promoure’n la revalorització, durant tot l’any. El manteniment anual de la pantalla tàctil instal·lada a l’oficina de turisme d’Empuriabrava ha tingut un cost de 552,24€.

Col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineus de Girona Accions 2009 Com sempre el departament te una relació estreta i rellevant en les accions promocionals del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. S’ha col·laborat estretament amb les accions promocionals del Centenari

194


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

7. Fires promocionals i Turístiques 7.1 Fires comercials (Veure apartat 6.5) 7.2 Fires turístiques Accions 2008: L’àrea de Promoció Econòmica s’ha dedicat exclusivament a les fires. Ha funcionat de manera autònoma, sota la supervisió del regidor adscrit a l’àrea, el Sr. Jesús Del Val. Assistència a Fires Nom fira Participació Fitur Navartur ITB Sevatur SITC Expo vacaciones Girona Viva Saló Nàutic

Lloc

Dates

Madrid Pamplona Berlín San Sebastián Barcelona Bilbao Granada Barcelona

30/01-03/02 22/02/-24/02 05/03-09/03 14/03-16/03 16/04-20/04 08/05-11/05 08/11-16/11

Total despesa fires:

Cost 11.205.60€ 5.823,84€ 1.459.17€ 2.444.01€ 1.459,17€ 1.378.60€ 1.407.80€ 2.917.45€ 7.242.08€

35.337.72€

7.3 Fires anuals Fira del Vaixell d’Ocasió 2008: La XX edició de la Fira del Vaixell d’Ocasió es va celebrar durant la Setmana Santa, del 15 al 23 de març, al Port d’Empuriabrava. És la fira d’embarcacions usades més important de l’Estat, amb 500 embarcacions de tot tipus en sec i a flot. Com a novetats, enguany el Port i l’Ajuntament van fer la presentació conjunta de l’esdeveniment. També es va ampliar espai d’exposició en sec amb la cessió per part de l’Ajuntament de 2.000m 2 amb la finalitat que el recinte fos més espaiós tant per visitants com per expositors. A més es va estrenar un nou punt d’informació turística, es va adquirir una carpa amb un cost de 1.543,96 €. 195


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Emmarcat dins aquest esdeveniment, i en col·laboració amb l’Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya, Empuriabrava va tornar a ser seu per a celebrar els exàmens de nàutica d’esbarjo (patró de navegació bàsica, i patró d’embarcacions d’esbarjo), el dia 19 de març, al Club Nàutic, on s’hi van examinar unes dues-centes persones. 2009: La XXI edició de la Fira del Vaixell d’Ocasió es va celebrar durant la Setmana Santa, del 4 al 13 d’abril, al Port d’Empuriabrava. És la fira d’embarcacions usades més important de l’Estat, amb 520 embarcacions de tot tipus en sec i a flot. 36

empreses

nàutiques,

de

reconegut

prestigi, van exposar les seves millors embarcacions de segona mà a la venda, amb uns preus ajustats pels temps que corren. La fira va comptar amb un ampli ventall d’embarcacions, amb uns preus compresos entre els 1.000€ i els 2.000.000€. El total de vaixells venuts en el moment de clausurar la fira ha estat de 83, xifra un mica per sobre del que es vendre durant els dies de Fira l’any passat. Emmarcat dins aquest esdeveniment, i en col·laboració amb l’Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya, Empuriabrava va tornar a ser seu per a celebrar els exàmens de nàutica d’esbarjo (patró de navegació bàsica, i patró d’embarcacions d’esbarjo), el dia 7 d’abril, al Club Nàutic, on s’hi van examinar unes dues-centes persones. 2010:

196


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

La XXII Fira del Vaixell d'Ocasió tingué lloc aquest any entre el 27 de març i el 4 d'abril, cada dia des de les 10 del matí fins les 7 de la tarda, amb entrada gratuïta, al Port d'Empuriabrava, en una zona d'exposició d'aproximadament 10.000m2, amb més de 500 embarcacions de segona mà de tot

tipus,

com

les

de

pesca

i

passeig, neumàtiques, caiacs, jet-ski, etc. 30 empreses de la zona van exposar les seves embarcacions. Hi hagué també les embarcacions anomenades de "Milla Zero", les quals ja han estat matriculades pels concessionaris i que, precisament per això, es venen a un preu més baix. Com ve sent habitual, l'escola Nàuticopesquera de la Generalitat de Catalunya celebra, aprofitant la Fira, una convocatòria pels exàmens dels títols del PER i PNB. El Departament de Turisme hi ha col·laborat com cada any amb la instal·lació d'un punt informatiu a l'entrada de la fira, amb informació de tot tipus referent al municipi, com ara activitats a realitzar, restaurants, festes... i també amb informació referent a la mateixa fira.

197


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Memòria COMERÇ 2008 -2010

Introducció La present memòria té per objecte exposar les tasques realitzades al llarg dels anys 2008, 2009 i 2010 des de l’àrea de comerç, així com exposar les línies generals en les que s’està treballant i algunes propostes de futur. L’àrea de Comerç de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries té com a funció bàsica la promoció dels diferents sectors comercials del municipi, mitjançant l’estímul del comerç, afavorint el consum interior i també a través de la seva projecció exterior, per tal de captar públic extern que ens conegui, ens visiti i hi consumeixi. Des de l’Ajuntament s’ha pensat que cal dedicar una especial atenció al comerç, degut al paper que històricament ha desenvolupat com a element cohesionador de la vida econòmica i social del municipi. En l’actualitat, atesa la conjuntura econòmica que s’està vivint i les característiques del municipi, comptar amb una bona xarxa de comerç urbà, entesa en tota la seva dimensió, és bàsic per al correcte desenvolupament i cohesió del municipi.

198


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

El comerç a Castelló d’Empúries i Empuriabrava El nostre municipi compta amb un model de comerç, consolidat al llarg dels anys, en el que coexisteixen diferents formats: el comerç tradicional i de proximitat, petites i mitjanes empreses, un sector industrial capdavanter especialment en el sector nàutic... En total més de 1500 establiments que a part de ser el motor econòmic del municipi, són el factor clau en la seva configuració i exerceixen una important funció vertebradora i integradora. Eixos comercials: Centre històric Sta. Clara i c/Figueres Castelló Nou Pla de Roses Joan Carles I Aeroclub Puigmal Alberes Comercial Davant de Mar / Delta Muga Sant Mori, Moxó, Poblat Típic, Port i Ports El Pla Càmpings

199


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Línies de treball: • • • •

• •

Atendre les necessitats del comerç de proximitat. Engegar accions conjuntes amb les associacions de comerciants per tal de detectar inquietuds, propostes i problemàtiques empresarials. Impulsar iniciatives de foment comercial en els àmbits promocionals, conjuntament amb les associacions de comerciants. Col·laboració amb les associacions de comerciants i els mateixos comerciants per tal d’aconseguir incrementar la qualitat del comerç del municipi en tots els sentits i en el seu conjunt. Impulsar el nostre atractiu comercial, un municipi el comerç del qual aconsegueix captar clients més enllà dels seus límits. Sumar esforços per aconseguir dinamitzar el teixit comercial de Castelló d’Empúries i Empuriabrava.

Què oferim des de l’àrea de comerç: • • • • • •

Informació dels ajuts municipals, bonificacions i/o exempcions, per a la creació d’empreses o implantació de comerços. Informació puntual de línies de subvenció d’altres administracions Assessorament als interessats per a la preparació de documentació i si és el cas redacció de petites memòries en tràmits de subvencions. Informació sobre la normativa que regula el comerç Fer de mitjancer entre l’interessat i l’àrea d’activitats de l’Ajuntament per donar facilitats en resoldre expedients i facilitar els tràmits administratius. Activar l’associacionisme entre els diferents sectors empresarials. Accions de difusió i promoció de l’oferta comercial i de serveis que ofereix tot teixit socioeconòmic local.

200


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

ACCIONS 2008

6.1. Plans i estudis de dinamització comercial

6.1.1

Dossier Econòmic

2008 S’ha encarregat al Gabinet de comunicació econòmica Larraburu Comunicació l’elaboració d’un dossier econòmic amb dades macroeconòmiques i microeconòmiques per tal que estigui a disposició de les empreses del municipi o d’empreses que es vulguin implantar en un futur. Aquesta eina és molt necessària per disposar d’una informació econòmica de la realitat actual del municipi, informació que pot ser d’utilitat per a l’activitat econòmica local i per a la promoció del potencial que ofereix el municipi a l’hora d’implantar negocis S’ha treballat, i encara s’està treballant, amb el Gabinet en l’elaboració del dossier, facilitant-li la informació i dades que demana. (fotografia, padró d’habitants...) El treball consistirà en una recopilació de la informació i xifres de la vida econòmica, cultural, social i demogràfica del municipi. S’ha pensat que la publicació es faria en suport informàtic perquè serà més útil a la hora de la seva difusió. També s’inserirà a la web municipal a disposició dels interessats potencials. 2009 El Gabinet de comunicació econòmica Larraburu Comunicació ha realitzat durant aquest any 2009 un dossier econòmic amb dades macroeconòmiques i microeconòmiques per tal que estigui a disposició de les empreses del municipi o d’empreses que es vulguin implantar en un futur.

201


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Plans i estudis de dinamització comercial

S’ha col·laborat amb el Gabinet en l’elaboració del dossier, facilitant-li la informació i dades que demana. (fotografia, padró d’habitants...) El treball és una recopilació de la informació i xifres de la vida econòmica, cultural, social i demogràfica del municipi. Aquesta eina és molt necessària per disposar d’una informació econòmica de la realitat actual del municipi, informació que pot ser d’utilitat per a l’activitat econòmica local i per a la promoció del potencial que ofereix el municipi a l’hora d’implantar negocis. El document es troba a la web municipal, en el destacat dedicat a Comerç a disposició dels interessats potencials. 2010 El Gabinet de comunicació econòmica Larraburu Comunicació va lliurar a principis de 2010 el Dossier econòmic elaborat. Aquest dossier conté dades macroeconòmiques i microeconòmiques per tal que estigui a disposició de les empreses del municipi o d’empreses que es vulguin implantar en un futur. El treball és una recopilació de la informació i xifres de la vida econòmica, cultural, social i demogràfica del municipi. Aquesta eina és molt necessària per disposar d’una informació econòmica de la realitat actual del municipi, informació que pot ser d’utilitat per a l’activitat econòmica local i per a la promoció del potencial que ofereix el municipi a l’hora d’implantar negocis. El document es troba a la web municipal, en el destacat dedicat a Comerç a disposició dels interessats potencials. S’ha realitat una campanya de tramesa del treball perquè els agents implicats en tinguin coneixement:  Institucions comarcals  Institucions Generalitat de Catalunya  Teixit associatiu i empresarial del municipi (a través de l’Info Comerç i del destacat a la web municipal)

202


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Prova del dossier que s’està elaborant

Plans i estudis de dinamització comercial

203


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.1.2

Pla Director de Comerç

El Pla Director de Comerç és un procés de reflexió, debat i definició d'uns objectius i accions concretes sobre diferents agents que inicideixen en el comerç amb l'objectiu de millorar la situació i/o impulsar uns potencials que es consideren desaprofitats. A diferència d'altres plans, com els urbanístics, aquests no són legalment vinculants i el seu compliment i implementació depèn exclusivament de l'interès i la capacitat dels actors i agents implicats. El pla director incorpora:  Una visió compartida de futur, a partir d'escenaris prospectius i normatius.  Un caràcter territorial i selectiu de les propostes, perquè siguin veritablement estratègiques.  Formalització de consensos a partir de processos amb coneixement de causa, basats en estudis tècnics rigorosos.  Un cert lideratge i la implicació d’institucions públiques A partir d’aquest document s’haurien de desenvolupar plans d’actuació comercial adaptats a cada zona o eix comercial en concret. La finalitat d’aquesta eina seria aconseguir un comerç de qualitat, frenar el deteriorament comercial del centre històric, consolidar l’existent i propiciar la renovació vers la qualitat. Paral·lelament a l’elaboració del Pla, s’haurà de continuar amb una promoció comercial, amb la involucració del sector privat, que tindrà com a conseqüència la promoció i fidelització de clients, dissenyant actuacions coordinades que beneficiïn la promoció del petit i mitjà comerç. Amb aquestes actuacions hem d’aconseguir projectar una imatge de ciutat comercial, amb gran oferta i especialització, amb el fi d’aconseguir que Castelló d’Empúries sigui un verdader centre comercial d’àrea urbana que destaqui per la qualitat i que cobreix satisfactòriament qualsevol necessitat del consumidor. Estratègia de qualitat, varietat i serveis. S’ha parlat amb la Cambra de Comerç i Comerç de la Generalitat de Catalunya per tal de demanar-los assessorament

Plans i estudis de dinamització comercial

204


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2009 El Programa Operatiu i d’Orientació comercial del municipi, Pla Director de Comerç, és un treball que té per objecte analitzar els diferents agents que incideixen en el comerç amb l’objectiu de millorar la situació i/o impulsar plans d’actuació i propostes de millora. Els treballs s’han encarregat el mes d’agost d’aquest any i es preveu que estigui finalitzat a principis de 2010. L’empresa Focalizza és l’encarregat de realitzar els treballs. El Pla director del comerç és un procés de reflexió, debat i definició d'uns objectius i accions concretes sobre diferents agents que incideixen en el comerç amb l'objectiu de millorar la situació i/o impulsar uns potencials que es consideren desaprofitats. A diferència d'altres plans, com els urbanístics, aquests no són legalment vinculants i el seu compliment i implementació depèn exclusivament de l'interès i la capacitat dels actors i agents implicats. El pla director incorpora:  Una visió compartida de futur, a partir d'escenaris prospectius i normatius.  Un caràcter territorial i selectiu de les propostes, perquè siguin veritablement estratègiques.  Formalització de consensos a partir de processos amb coneixement de causa, basats en estudis tècnics rigorosos.  Un cert lideratge i la implicació d’institucions públiques A partir d’aquest document s’haurien de desenvolupar plans d’actuació comercial adaptats a cada zona o eix comercial en concret. La finalitat d’aquesta eina seria aconseguir un comerç de qualitat, frenar el deteriorament comercial del centre històric, consolidar l’existent i propiciar la renovació vers la qualitat. Paral·lelament a l’elaboració del Pla, s’haurà de continuar amb una promoció comercial, amb la involucració del sector privat, que tindrà com a conseqüència la promoció i fidelització de clients, dissenyant actuacions coordinades que beneficiïn la promoció del petit i mitjà comerç.

Plans i estudis de dinamització comercial

205


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Amb aquestes actuacions hem d’aconseguir projectar una imatge de ciutat comercial, amb gran oferta i especialització, amb el fi d’aconseguir que Castelló d’Empúries sigui un verdader centre comercial d’àrea urbana que destaqui per la qualitat i que cobreix satisfactòriament qualsevol necessitat del consumidor. Estratègia de qualitat, varietat i serveis. Per a aquest estudi s’ha demanat una subvenció a la Diputació de Girona, programa Subvencions als municipis de 10.000 habitants, de la demarcació de Girona per dur a terme un Pla d’Orientació en Equipaments Comercials.

2010 El Programa Operatiu i d’Orientació comercial del municipi, Pla Director de Comerç ha estat elaborat per l’empresa Focalizza. És un treball que té per objecte analitzar els diferents agents que incideixen en el comerç amb l’objectiu de millorar la situació i/o impulsar plans d’actuació i propostes de millora. El treball ha consistit en:  Anàlisi del context comercial a Castelló d’Empúries i Empuriabrava  Marc socioeconòmic  Anàlisi de l’oferta comercial  Mapificació i delimitació d’eixos comercials  Qualificació comercial  Anàlisi del marc normatiu  El comerç vist pels comerciants  Estudi de la demanda comercial a Castelló d’Empúries i Empuriabrava  Estudi d’atractivitat  Estudi d’hàbits de compra  Càlcul de la despesa comercialitzable  Anàlisi DAFO, en relació a l’oferta, a la demanda i a l’associacionisme comercial.  Pla d’Acció Per a aquest estudi la Diputació de Girona va atorgar una subvenció dins el programa Subvencions als municipis de 10.000 habitants, de la demarcació de Girona per dur a terme un Pla d’Orientació en Equipaments Comercials

Plans i estudis de dinamització comercial

206


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.1.3

Estudis diversos

Col·laborem en els següents estudis:

Estudi sobre responsabilitat social corporativa o o

Un estudiant de la UdG realitza aquest estudi sobre l’impacte de les empreses del nostre municipi en la societat. Col·laborem amb ell ajudant-lo a identificar els sectors econòmics i gestionant-li les entrevistes a canvi de que ens doni una còpia de l’estudi.

Estudi de la UdG sobre comerç transfronterer entre Catalunya i França i el Grau de complementarietat del comerç de ciutats del nord-est de Catalunya (com ara el nostre municipi) entre si. o

Col·laborem amb ells aportant dades de l’estructura del nostre comerç (m2. dedicats a alimentació...). Partint de les dades proporcionades per l’àrea de Gestió Territorial estic elaborant les dades tal com les han demanat.

Plans i estudis de dinamització comercial

207


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.1.4

Inventari de locals buits

2008 Una de les problemàtiques més importants que es troba al centre històric, comercialment parlant, és el tancament de locals dedicats al comerç de proximitat. Per tal de poder promocionar el municipi com un centre apte per instal·lar un negoci hem ideat aquest inventari de locals buits que junt amb el dossier econòmic constituirà una eina de promoció del potencial que per instal·lar negocis ofereix el municipi. Es tractaria d’un format senzill on es trobessin:  Foto del local  Superfície  Estat de conservació (apte per a instal·lar negoci o pendent de reforma)  Tipologia de negoci que s’hi pot muntar i requisits  Contacte. Estem elaborant un document d’autorització del propietari i també es necessitarà la col·laboració de l’enginyer municipal per determinar la tipologia d’activitat que s’hi pot realitzar. Aquest inventari es trobaria a la web, a part del material que s’editi per promocionar i fer arribar directament a agents econòmics. És una eina d’activació econòmica i comercial.

2009 Una de les problemàtiques més importants que es troba al centre històric, comercialment parlant, és el tancament de locals dedicats al comerç de proximitat i també la conversió d’alguns d’ells en magatzem. Per tal de poder promocionar el municipi com un centre apte per instal·lar un negoci caldria de disposar d’un inventari de locals buits que junt amb el dossier econòmic constituirà una eina de promoció del potencial que per instal·lar negocis ofereix el municipi. Plans i estudis de dinamització comercial

208


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Per realitzar aquests treballs es requereix de la col·laboració de l’enginyer municipal i dels serveis d’inspecció activitats per determinar la tipologia de l’activitat que s’hi pot realitzar. Aquest inventari es trobaria a la web, a part del material que s’editi per promocionar i fer arribar directament a agents econòmics.

2010 Malgrat que per diverses raons no s’ha pogut portar a terme, aquest inventari constitueix una eina molt necessària per potenciar la instal·lació de nous comerços. Per tal de poder promocionar el municipi com un centre apte per instal·lar un negoci caldria de disposar d’un inventari de locals buits que junt amb el dossier econòmic constituirà una eina de promoció del potencial que per instal·lar negocis ofereix el municipi. Per realitzar aquests treballs es requereix de la col·laboració de l’enginyer municipal i dels serveis d’inspecció activitats per determinar la tipologia de l’activitat que s’hi pot realitzar. Aquest inventari es trobaria a la web, a part del material que s’editi per promocionar i fer arribar directament a agents econòmics. Cal elaborar el document estructurat per tal d’adaptar-lo a format digital perquè estigui disponible a la web municipal. Es tractaria d’un format senzill on es trobessin:  Foto del local  Superfície  Estat de conservació (apte per a instal·lar negoci o pendent de reforma)  Tipologia de negoci que s’hi pot muntar i requisits  Contacte Per tal de donar-li les garanties jurídiques i de protecció de dades s’elaborarà un document d’autorització del propietari. És una eina d’activació econòmica i comercial.

209


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.2. Activitats d’informació i dinamització comercial

6.2.1

Visites institucionals

2008 S’han realitzat diferents visites institucionals per donar a conèixer l’àrea i per establir un flux d’informació des dels estaments oficials: Generalitat de Catalunya:  Departament de Comerç a Girona  Serveis Territorials del CIDEM, innovació i desenvolupament d’empreses  Serveis territorials del COPCA, internacionalització de producte, mercats emissors i receptors  Agència Catalana de Consum Cambra de Comerç de Girona Diputació de Girona, àrea de Promoció Econòmica Consell Comarcal de l’Alt Empordà  Departament de Turisme pel tema xarxa allotjament rural i producte Empordà.  Servei de Dinamització Laboral, tema cursets Ajuntament de Girona. Associació d’Empresaris d’Hosteleria de l’Empordà Ajuntament d’Olot, Institut Municipal de Promoció Econòmica Federació Alt Empordanesa d’Empresaris.

2009 S’han realitzat diferents visites institucionals per tal de mantenir el flux d’informació des dels estaments oficials: Generalitat de Catalunya:  Departament de Comerç a Girona  Serveis Territorials d’ACC10 (CIDEM i COPCA)

210


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Cambra de Comerç de Girona Diputació de Girona, àrea de Promoció Econòmica Activitats d’informació i dinamització comercial

Consell Comarcal de l’Alt Empordà  Departament de Turisme pel tema xarxa allotjament rural i producte Empordà.  Servei de Dinamització Laboral Ajuntament d’Olot, Institut Municipal de Promoció Econòmica Federació Alt Empordanesa d’Empresaris.

2010 S’han realitzat diferents visites institucionals per tal de mantenir el flux d’informació des dels estaments oficials: Generalitat de Catalunya:  Departament de Comerç a Girona  Serveis Territorials d’ACC10 (CIDEM i COPCA) Cambra de Comerç de Girona Diputació de Girona, àrea de Promoció Econòmica Consell Comarcal de l’Alt Empordà  Departament de Turisme pel tema xarxa allotjament rural i producte Empordà.  Servei de Dinamització Laboral Ajuntament d’Olot, Institut Municipal de Promoció Econòmica Federació Alt Empordanesa d’Empresaris.

211


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

6.2.2

Visites als comerços del municipi

2008 Amb la doble finalitat d’obtenir dades reals del comerç del municipi i establir contacte per donar a conèixer els serveis de l’àrea de comerç, s’han iniciat visites als comerços i elaborat una petita enquesta. Les visites les hem començat als comerços del centre històric. D’aquí partirem amb dades que ens donaran una idea de la situació real de cada eix comercial del municipi: centre històric i fora muralles, Castelló Nou, Mas Nou, Empuriabrava, diferents sectors, i Polígon Industrial el Pla. (Aquesta tasca topa amb la dificultat de la manca de vehicle.) Aquest és el qüestionari que s’omple in situ:

212


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

WEB o publicació municipal Nom comercial Adreça Tel. Fax Adreça pàgina web E-mail Activitat principal Altres activitats

DADES QUE NO APAREIXERAN A LA PÀGINA WEB: Nom Fiscal Persona de contacte Nacionalitat Mail de contacte Període anual d’obertura Horari Antiguitat del comerç Superfície del local Quants treballadors té el negoci? Forma part d’alguna associació de comerciants? Està interessat en assistir a cursos de formació? Quins? I horaris Les dades d’aquesta enquesta constaran en el fitxer corresponent a la guia comercial de l’ Ajuntament de Castelló d’Empúries. La finalitat de la recollida d’aquestes dades, ho és a efectes estadístics de l’activitat comercial a Castelló d’Empúries.

213


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

6.2.3

4x3, cultura i natura tot l’any

214


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

2008 L’àrea de turisme ha ideat aquest producte com una eina dinamitzadora dels museus del municipi. Un cop ja s’ha iniciat la seva comercialització, s’ha encomanat a l’àrea de comerç la seva difusió entre els comerços locals. S’ha dissenyat una campanya promocional dirigida a: 4. Associació Tot Comerç, Comerç Vila de Castelló i Comercial Alberes 5. Associació Alt Empordà Turisme 6. Hotels del municipi 7. Càmpings 8. Comerços 9. Associació Alt Empordà Comerç (tarja) Estructura de la campanya: Els establiments es poden adherir a través d’aquests dos formats:  Dóna suport. El comerç publicita en el seu establiment aquest producte turístic. És a dir dóna suport a la campanya.  Col·labora. El comerç adquireix a l’Ajuntament la quantitat de 25 targes i per la seva banda l’Ajuntament li’n regala 5. Així la tarja es pot convertir en un regal que el comerç pot oferir als seus clients. L’establiment per la seva banda també les pot vendre.  Tarja comerç. L’Ajuntament pot fer una oferta als clients de la tarja comerç de l’Alt Empordà, com un incentiu (pendent de que les associacions del municipi s’hi adhereixin).  Publicitat en mitjans de comunicació. Setmanari Empordà i Punt Diari, en el club del subscriptor (publicitat gratuïta): 2x1  A la web municipal s’hi hauria de posar un apartat amb els establiments col·laboradors o patrocinadors per animar la iniciativa privada a col·laborar. Els logos també els inserirem en la campanya promocional a premsa. Material necessari: La campanya es portarà a terme porta a porta, oferint el producte als diferents establiments. Per tan faria falta el següent material: o o o

Per als establiments col·laboradors caldria un suport i un pòster. Per als establiments que donen suport un pòster. Edició de Flyers

215


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Les accions realitzades han estat:  S’ha publicitat a través del fulletó informatiu de comerç  1 resposta, botiga Fet a mà  S’ha enviat escrit a tot el sector allotjament per si hi estan interessats.  1 resposta, càmping Internacional  Els establiments que han mostrat la voluntat de col·laborar, tot i que no tenim material, se’ls ha tramès un escrit i facilitat un pòster. Quan tinguem els flyers els hi portarem. (Més informació Pàg. 43 memòria de Turisme, apartat A) 2009 Durant aquest 2009 s’ha continuat treballant aquest producte, eina dinamitzadora dels museus del municipi, conjuntament amb el Parc Natural, la Basílica, l’Ecomuseu-Farinera i les àrees de Comerç i Turisme de l’Ajuntament. Les accions realitzades han estat: 1. Edició d’unes lones publicitàries a instal·lar en els aparcaments d’entrada del centre històric, aprofitant els suports que ja té turisme. 2. Promoció del producte entre el sector allotjament: o Hotels del municipi o Càmpings o Comerços 3. Publicitat en mitjans de comunicació gratuïta. Oferiment al club del subscriptor Setmanari Empordà, Hora Nova, Diari de Girona i Punt Diari. 4. Associació Alt Empordà Turisme o Inserció del producte al newsletter de l’entitat. 5. Campanya en premsa: o Campanya a RAC 1 o Campanya a El Punt, Dirari de Girona, Empordà i Hora Nova, en total 9 anuncis.

216


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

El 4x3 és una eina dinamitzadora dels museus del municipi, conjuntament amb el Parc Natural, la Basílica, l’Ecomuseu-Farinera i les àrees de Comerç i Turisme de l’Ajuntament. Aquest 2010 s’han continuat les accions de promoció, que afavoreixin l’augment dels visitants a les nostres entitats i la circulació de fluxes entre una entitat i l’altra:  Reedició de lones i nous punts d’instal·lació  Restauració de les que s’han fet malbé i col·locació de noves en altres punts del municipi.  Nova edició de targetes Atès que les targes editades a la campanya 2008 s’estan esgotant.  Nova edició de flyers De la mateixa manera, reedició de flyers de difusió de l’activitat.  S’ha tornat a fer la promoció en el sector de l’allotjament del municipi Distribució de flyers col·locats en suports de metacrilat específics de la Campanya en 25 establiments del sector de l’allotjament del municipi  Promoció en premsa i difusió - Inserció anuncis de la Campanya en diversos mitjans escrits d’abast comarcal i de les comarques gironines. o El Punt o Revista Presència o Diari de Girona o Catalònia Today - Inserció de publicitat del 4x3 al fulletó platges de Castelló d’Empúries. - 3 campanyes radiofòniques a nivell de Catalunya (Rac 1), ja que ha estat una de les accions amb millor resultats assolits durant el 2009. - Presentació a la Fira de Turisme de Barcelona SITC, (15-18 d’abril 2010).

(Més informació Pàg. 43 memòria de Turisme, apartat A) 217


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

6.2.4

Industria Viva, dins la xarxa XATIC

2008 A través de la Xatic (l’Ecomuseu Farinera en forma part) s’ha iniciat el projecte Indústria Viva, que consisteix en fer visitables empreses que estiguin en funcionament. S’ha proposat les següents empreses: o o o o

Gelats Dino Marco Castiglione Indústries Falgas Indústria nàutica

Estem pendents que es realitzin les reunions locals per iniciar el projecte. Des de comerç varem participar en la jornada i col·laborarem, junt amb l’Ecomuseu Farinera, en aquest projecte.

2009 Les accions realitzades es concreten en donar informació, consulta i tramitació del programa Industria Viva a les empreses del municipi i també de la comarca de l’Alt Empordà.

218


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 Castelló disposa de dues antenes, punts d’assessorament, del Programa “Indústria Viva” a Castelló d’Empúries. S’han constituït com a antenes: • Maria Jofre, de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries • Carme Gilabert, de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries.

 Hem assistit a les jornades de formació: • 30 de març de 2009, a Granollers. • 3 d’abril de 2009 a Terrassa, amb una sessió impartida per Cecile Pierre d’ADEVE (Agència per al Desenvolupament de la visita a Empresa de Paris).  Presentació del programa Industria Viva a Castelló. Es va fer l’1 d’abril de 2009, juntament amb la Cambra de Comerç de Girona  Visites a empreses Després de fer un primer recull d’empreses de l’Alt Empordà susceptibles de ser incloses al programa, se’ls va adreçar un correu electrònic amb la informació del programa i també se’ls ha realitzat una visita in situ: Les empreses receptives van ser: • Cooperativa de Pau (28/10/2009) • Gràfiques Montserrat (28/10/2009) • Indústries Falgàs (28/10/2009) • la Vinyeta (03/11/2009) • Gelats Dino (3/11/2009) • Aigües de Vilajuïga (03/11/2009) • Coll Verd (05/11/2009) Les reticències que tenen les empreses a la proposta es deuen a la quota que s’ha de pagar per accedir al programa.

2010 Les accions realitzades es concreten en donar informació, consulta i tramitació del programa Industria Viva a les empreses del municipi i també de la comarca de l’Alt Empordà.  Castelló disposa de dues antenes, punts d’assessorament, del Programa “Indústria Viva” a Castelló d’Empúries:

219


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

• •

Maria Jofre, de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries Carme Gilabert, de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries.

 Visites institucionals al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació i Cambra de Comerç per tal que entrin a formar part del projecte.  Mantenir el contacte amb les empreses de l’Alt Empordà susceptibles de ser incloses al programa. Les reticències que tenen les empreses a la proposta es deuen a la quota que s’ha de pagar per accedir al programa.

220


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

6.2.5 Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 2008 Des de l’àrea de Comerç hem entrat en contacte amb la Diputació de Girona per tal de formar part d’aquesta iniciativa. En l’actualitat s’està estudiant, però des de l’àrea es recomana que l’ajuntament hi formi part. Es tracta d’impulsar una xarxa de serveis locals de promoció econòmica/desenvolupament local constituint un grup de treball tot aprofitant les sinergies i la complementarietat amb la voluntat de: •

Dibuixar un mapa de recursos del territori. Posada en comú del treball que es fa a les comarques gironines.

• • • • • • • • • • •

Crear la xarxa i estudiar la viabilitat de la implementació d’un aplicatiu telemàtic comú per les entitats de la xarxa. Facilitar una formació als tècnics Donar suport a les polítiques d’igualtat en Promoció Econòmica Realitzar reunions de coordinació dels Serveis Locals del territori Fer una prospecció de les necessitats de les empreses de les comarques gironines Dissenyar i consensuar una metodologia comuna Dotar les entitats adscrites a la xarxa d’un equipament informàtic. Formar en el nou aplicatiu. Implantar la xarxa telemàtica comuna. Difondre el servei a les empreses Aplicar una metodologia comuna

2009 Aquest ha estat el primer any sencer que ha estat en funcionament la Xarxa, els resultats, contactes i feina han estat importants. Els objectius són els que segueixen: •

Dibuixar un mapa de recursos del territori. Posada en comú del treball que es fa a les comarques gironines.

221


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

• • •

Crear la xarxa i estudiar la viabilitat de la implementació d’un aplicatiu telemàtic comú per les entitats de la xarxa. Facilitar una formació als tècnics Donar suport a les polítiques d’igualtat en Promoció Econòmica Activitats d’informació i dinamització comercial

• • • • • • • •

Realitzar reunions de coordinació dels Serveis Locals del territori Fer una prospecció de les necessitats de les empreses de les comarques gironines Dissenyar i consensuar una metodologia comuna Dotar les entitats adscrites a la xarxa d’un equipament informàtic. Formar en el nou aplicatiu. Implantar la xarxa telemàtica comuna. Difondre el servei a les empreses Aplicar una metodologia comuna

2010 Com a membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica hem tramitat la sol·licitud de renovació que ja ha estat estimada per l’exercici 2011. S’ha continuat la mateixa línia de treball i objectius marcada per l’entitat. Transversalment formar part d’aquesta xarxa ens ha aportat know-how, contactes i bones pràctiques. Aquest mes d’octubre tècnics de la institució han realitzat una jornada de treball amb el nostre departament per posar en comú temes i afers d’interès comú per continuar treballant conjuntament.

222


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

6.2.6

Cafè Comerç

2008  Cafè comerç Estem planificant l’organització de conferències sobre temes relacionats amb el comerç i promoció econòmica durant tot l’any 2009. Es tracta d’obrir un espai de debat entre els professionals del sector del nostre municipi per detectar inquietuds i crear sinergies de col·laboració entre privats i administració és a dir provocar el debat entre la iniciativa privada i la pública.

2009 El mes d’octubre va tenir lloc la primera de les conferències que sota la marca Cafè Comerç organitzem mensualment. La finalitat és obrir un espai de debat entre els professionals del nostre municipi per detectar inquietuds i crear sinergies de col·laboració entre privats i administració, és a dir provocar el debat entre la iniciativa privada i la pública. Les convocatòries es realitzen on-line i s’envia al teixit empresarial i comercial del municipi així com a les associacions de comerciants i entitats diverses. Un resum de les ponències, que ens faciliten els conferenciants, es troba en el destacat de Comerç de la web municipal perquè pugui ser consultat. És de destacar que tots els ponents han realitzat la conferència de forma totalment gratuïta. D’altra banda, s’ha elaborat una caràtula pròpia, seguint la mateixa línia de disseny del newsletter de comerç info comerç i que incorpora el logo-marca del municipi. Les conferències realitzades han estat:  Anàlisi de la Responsabilitat Social Corporativa a càrrec de Carles Genover  El context comercial actual, noves formes de dinamisme, a càrrec d’Oriol Cesena  Esport i turisme, una oportunitat, a càrrec de Narcís Casassa

223


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2010 Mensualment organitzem aquestes conferències que sota la marca Cafè Comerç tenen com a finalitat obrir un espai de debat entre els professionals del nostre municipi per detectar inquietuds i crear sinergies de col·laboració entre privats i administració, és a dir provocar el debat entre la iniciativa privada i la pública. Les convocatòries es realitzen on-line i s’envia al teixit empresarial i comercial del municipi així com a les associacions de comerciants i entitats diverses. Un resum de les ponències, que ens faciliten els conferenciants, es troba en el destacat de Comerç de la web municipal perquè pugui ser consultat. És de destacar que tots els ponents han realitzat la conferència de forma totalment gratuïta. Les conferències realitzades han estat:  Castelló d'Empúries-Empuriabrava, economia i empresa a càrrec de Carmen Larraburu, periodista i economista, Directora de l' empresa Larraburu Comunicació.  Diagnosis individuals per a establiments comercials i de serveis a Castelló d’Empúries, a càrrec de Gabriel Lopez, gerent de l’empresa GHL Consulting.  Estratègies de reconversió turística en destinacions turístiques madures a càrrec de Lluís Mundet, degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.  El turisme que ve. Noves idees per a un nou context a càrrec de José A. Donaire, profesor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona  Innovació i noves tecnologies aplicades al comerç a càrrec de Joan Ribas, director de la Comissió d'Innovació i noves tecnologies de la Cambra de Comerç de Girona.  El turisme cultural: una realitat o una entelèquia, a càrrec de Dolors Vidal-Casellas, professora de la Facultat de turisme de la UdG i especialista en turisme cultural  Presentació del Projecte integral de senyalització del municipi de Castelló d’Empúries a càrrec de Augusto Ramos, director de SisMoTur.  Presentació del Projecte de gestió del manteniment de l’enllumenat de Castelló d’Empúries a càrrec de Albert Auguet, enginyer Industrial de Serveis, Instal.lacions i Muntatges SA

224


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 La Cambra de Comerç de Girona amb el comerç local, a càrrec de Domènec Espadalé, President de la Cambra de Comerç de Girona. Propostes pel 2011  Presentació de l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona: Mercats, Xifra, Igualtat, Ocupació , Emprenedoria ...i tot el que sigui útil per als comerciants, a càrrec de Carles Benítez Portillo tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies de la Diputació de Girona. Presentació del nou webturístic del municipi, a càrrec de Pere Iglesias i Martí, regidor de Promoció Econòmica, urbanisme i serveis i de Marc Calleja director de Kamaleeon, Solucions Gràfiques.

225


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

6.2.7 Diagnosis comercials 2010 Les Diagnosis individuals per a establiments comercials i de serveis a Castelló d’Empúries és un servei que hem engegat conjuntament la Cambra de Comerç de Girona, la Federació d’associacions de comerç i empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb la finalitat d’incentivar la millora en la qualitat en el servei i en la gestió dels establiments i proveir d’eines necessàries als empresaris i comerciants per fidelitzar els seus clients i millorar els resultats comercials. El 27 d’abril, a la seu de la Cambra de Comerç es va signar el conveni que permet portar a terme aquest servei d’auditoria. El cost l’assumeixen conjuntament Cambra de Comerç i Ajuntament de Castelló d’Empúries. Oferir al comerciant aquest servei, té les següents finalitats: -Incentivar la millora en la qualitat en el servei i en la gestió dels establiments -Proveir d’eines necessàries als empresaris i comerciants per fidelitzar els seus clients i millorar els resultats comercials.

Acte de signatura del conveni: Sr. Espadalé, President de la Cambra, Sr. Iglesias regidor de Promoció Econòmica, Sr. Puig president de Comerç Castelló

226


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

L’assessorament tècnic de les diagnosis s’estructura des de dues vessants: Control Extern: avaluació del tracte al client, servei realitzat. Control Intern: diagnosi comercial, servei ofert El control Extern es realitza mitjançant el servei Mystery Shopping. Professionals especialitzats, simulant ser clients normals, visiten d’incògnit els establiments per tal d’avaluar objectivament una sèrie de paràmetres relacionats amb la Qualitat del Servei: - Tracte - Professionalitat - Infraestructura - Productes - Elements de Comunicació El control Intern consisteix en l’elaboració d’una Diagnosi Comercial del Punt de venda i analitza i avalua amb profunditat les característiques relatives a Infraestructura, Serveis, directrius corporatives i posicionament de l’establiment respecte a l’entorn comercial, efectuant una avaluació comercial del punt de venda a partir d’un exhaustiu anàlisi tècnica dels principals aspectes funcionals que configuren l’escenari de la venda. Auditors especialitzats en Qualitat de Servei al Comerç, degudament identificats, concerten dia i hora de visita en el punt de venda, per tal de poder efectuar l’auditoria amb la necessària col·laboració del propietari o encarregat de l’establiment.

227


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

6.2.8 Curs d’aparadorisme 2010 Fruit de les

gestions realitzades amb la Cambra de Comerç, Castelló

d’Empúries va ser un dels municipis escollits per a la realització d’un dels cursos i tallers que organitza la Cambra per als comerciants de la demarcació.

La

capella

de

Sta.

Clara

va

acollir

el

taller

d’aparadorisme i merchandising impartit per Rosa Haba. Aquesta aparadorista és coneguda per la seva implicació en diferents centres de formació de Catalunya i la resta d’Espanya, sòcia fundadora de Skaire, que combina la formació amb la creació i assessorament en Feng Shui, reciclatge de mobles, redecoració d’espais i realització de tallers especialitzats. Els participants al taller van rebre coneixements per poder practicar després al seu establiment i confeccionar bodegons amb els productes amb els que treballa cada dia, les pràctiques es van fer amb materials de la pròpia botiga garantint una formació pràctica. Cal recordar que l’aparador ha de tenir un bon atractiu comercial, motiu pel qual la correcta col•locació del producte donarà un aspecte més selecte a l’aparador revaloritzant el potencial de l’establiment. En el curs hi van prendre part 27 comerciants.

228


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Un moment de la part pràctica del curs

229


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

6.2.9

Nous projectes

 Castelló incentius (Espai de negocis) 2008 Catàleg dels espais i serveis que ofereix l’Ajuntament per tal que les empreses que ho desitgin ho puguin utilitzar per fer congressos en petit format, trobades professionals, viatges d’incentius... Es un producte de dinamització econòmica. S’elaborarà el catàleg i es dissenyarà la campanya promocional partint de la idea pensada des de Turisme 2009 Aquest projecte té com a finalitat estructurar tota l’oferta d’espais municipals per tal d’oferir-los per a la celebració de congressos en petit format, convencions, viatges d’incentiu i esdeveniments. S’ha iniciat la realització del catàleg per tal de poder-ho oferir a empreses i institucions.

les

Les sales incloses són les següents:     

Sala Gòtica Sala Municipal Santa Clara Ecomuseu-Farinera Centre Cívic

Aquest projecte té com a finalitat promocionar el nostre municipi com un destí específic per a la celebració de congressos, convencions i actes d’empresa. 2010 Aquest projecte està supeditat a la finalització de les obres al Claustre de Sta. Clara (equipament de serveis per a la Capella) i el Centre Cívic. Un cop acabades tindrem definit el mapa d’espais que es poden oferir per a la celebració de congressos en petit format, convencions, viatges d’incentiu, convencions, actes d’empresa i esdeveniments. Després caldrà estructurar els processos i mecanismes interns per tal de sistematitzar la reserva de sales, logística....

230


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

A partir d’aquí es dissenyarà la campanya de promoció i difusió de Castelló d’Empúries com a espai de negocis. Activitats d’informació i dinamització comercial

Seria convenient entra a formar part del Girona Convention Bureau que és l’Oficina de Congressos que promociona la ciutat de Girona i la marca Costa Brava i Pirineu de Girona com a destí específic per a la celebració de congressos, convencions, viatges d’incentiu i esdeveniments. És un ens de la Cambra de Comerç. Les sales que s’ofereixen són les següents:     

Sala Gòtica Sala Municipal Santa Clara Ecomuseu-Farinera Centre Cívic

Aquest projecte té com a finalitat promocionar el nostre municipi com un destí específic per a la celebració de congressos, convencions i actes d’empresa.

Castelló d’Empúries INCENTIUS

231


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 Descomptes en serveis 2008 A proposta de Comerç Vila de Castelló estem mirant si podem oferir convenis per a serveis (telèfon, llum, telefonia mòbil....) amb descomptes per als comerciants locals. Es tracta d’uns convenis que les empreses subministradores han fet amb FOEG. La línia de treball consisteix en intentar aconseguir els mateixos beneficis però a través de l’Ajuntament, com un servei que oferirem.

 Servei especial establiments

de

neteja

de

contenidors

per

als

2008 A petició de Tot Comerç s’han iniciat gestions per poder oferir aquest servei als establiments. Està pensat sobretot per als locals petits i que no tenen espai per realitzar aquesta neteja dels propis contenidors dins el seu establiment.

2009 A l’estiu va entrar en funcionament el nou servei de neteja domiciliària de contenidors de grans generadors (comerços, bars i restaurants). Des de l’àrea de comerç, a la vista de la problemàtica observada, en què molts establiments efectuaven la neteja dels contenidors fora dels seus locals, a la via pública, amb la conseqüent manca d’imatge i higiene, s’han iniciat gestions amb l’empresa Cenet per poder oferir un serveis de neteja de contenidors, dissenyat per al teixit comercial del nostre municipi, i a fi de donar resposta sobretot als locals petits, que no tenen espai per realitzar aquesta neteja dins el seu establiment. El servei s’estructura de la següent manera: • • • •

Un cop realitzada la recollida porta a porta es retirarien els contenidors i es portarien a la base de Cenet on tindria lloc el procés de neteja i desinfecció. Els establiments que volguessin optar per aquest servei han de demanar-ho prèviament a Cenet al telèfon 972 1589 02 (horari: de dilluns a divendres ) Cenet etiquetarà els contenidors amb els nom de l’establiment i els retornarà el mateix dia. Es realitzarà un cop al mes i serà totalment gratuït per la comerciant/empresari que realitzi correctament la recollida selectiva.

232


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

(Només es cobrarà el servei a partir de la segona neteja mensual, és a dir, l'Ajuntament garanteix un servei gratuït al mes). Activitats d’informació i dinamització comercial

El cost del servei, és de 9€ per contenidor, a partir de la segona neteja, que haurà de ser abonat a la mateixa empresa Cenet.

2010 Aquest ha estat el segon any que s’ha ofert aquest servei de neteja domiciliària de contenidors de grans generadors (comerços, bars i restaurants). Des de l’àrea de comerç, a la vista de la problemàtica observada, en què molts establiments efectuaven la neteja dels contenidors fora dels seus locals, a la via pública, amb la conseqüent manca d’imatge i higiene, s’han iniciat gestions amb l’empresa Cenet per poder oferir un serveis de neteja de contenidors, dissenyat per al teixit comercial del nostre municipi, i a fi de donar resposta sobretot als locals petits, que no tenen espai per realitzar aquesta neteja dins el seu establiment. El servei s’estructura de la següent manera: • • • • •

Un cop realitzada la recollida porta a porta es retirarien els contenidors i es portarien a la base de Cenet on tindria lloc el procés de neteja i desinfecció. Els establiments que volguessin optar per aquest servei han de demanar-ho prèviament a Cenet al telèfon 972 1589 02 (horari: de dilluns a divendres ) Cenet etiquetarà els contenidors amb els nom de l’establiment i els retornarà el mateix dia. Es realitzarà un cop al mes i serà totalment gratuït per la comerciant/empresari que realitzi correctament la recollida selectiva. (Només es cobrarà el servei a partir de la segona neteja mensual, és a dir, l'Ajuntament garanteix un servei gratuït al mes).

El cost del servei, és de 9€ per contenidor, a partir de la segona neteja, que haurà de ser abonat a la mateixa empresa Cenet. Malgrat que no és molt utilitzat es recomana continuar-lo prestant per evitar actuacions de mala imatge i d’insalubritat a la via pública.

233


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Activitats d’informació i dinamització comercial

 Fira de l’intercanvi En la mateixa línia s’està estudiant la viabilitat d’organitzar la fira de l’intercanvi, partint de l’experiència d’altres municipis, com Mieres. Engegar-ho dependrà de la disponibilitat pressupostària i de la coordinació amb altres àrees.

 Fira dels sentits Igualment s’està estudiant la viabilitat d’organitzar la fira dels sentits. Engegar-ho dependrà de la disponibilitat pressupostària i de la coordinació amb altres àrees.

Servei de Coworking

2010

El servei coworking ofereix un espai de treball comú a freelances i professionals autònoms i independents on poden desenvolupar la seva professió tot generant un ambient de cooperació, amb intercanvi d'experiències i establint sinergies empresarials. Els propietaris de Sant Maurici 68 van dirigir-se a l’àrea de Comerç per oferir un servei de coworking en la seva propietat. La proposta consistia en una opció de lloguer o compra del seu immoble que oferia espai per a 16 llocs de treball. És un projecte interessant perquè es pugui desenvolupar en un futur proper, tot dependrà de les disponibilitats pressupostàries.

234


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.3. Relació amb entitats i associacions comercials

6.3.1

Associacions de comerciants

Una de les funcions bàsiques d’aquesta àrea és la de col·laborar estretament amb les entitats associatives del teixit comercial, atès que són el principal element cohesionador i dinamitzador del comerç. Treballar conjuntament amb la iniciativa privada és vital per aconseguir avenços en el comerç. Es manté un feed back constant amb les diferents associacions de comerciants per treballar plegats iniciatives que portin a la conservació i foment del comerç del municipi. Se’ls informa puntualment d’aquells projectes que afecten de manera directa o indirecte el comerç.

6.3.1.1 Tot Comerç. Associació d’empresaris turístics de Castelló d’Empúries i Empuriabrava 2008 S’han mantingut reunions periòdiques per diferents temes, dels que destacaríem els següents: • Problemàtica sota porxos de Sant Mori • Remodelació de la zona comercial de Sant Mori • Senyalètica i mobiliari urbà • Pla de Roses • Recollida d’escombraries i neteja viària • Mobilitat • Platges • PTSEC • POUM La col·laboració ha suposat bàsicament treballar conjuntament els projectes que s’han presentat a Comerç de la Generalitat i l’elaboració de memòries i tramitació de la sol·licitud. El projecte presentat tenia un pressupost de 15.273,76 €. La Generalitat ha concedit una subvenció de 4.754,60 € i l’aportació municipal ha estat de la mateixa quantitat: 4.754,60 €

235


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2009  S’han mantingut reunions periòdiques per diferents temes, dels que destacaríem els següents: • • • • • • • • • •

Problemàtica sota porxos de Sant Mori Passeig Marítim Canals Projectes ZP Recollida d’escombraries i neteja viària Mobilitat Venda ambulant Platges POUM Ordenança sobre construcció a l’estiu

 La col·laboració ha suposat bàsicament treballar conjuntament els projectes que s’han presentat a Comerç de la Generalitat i l’elaboració de memòries i tramitació de la sol·licitud. El projecte presentat tenia un pressupost de 12.574 €. La Generalitat ha concedit una subvenció de 6.287 € i l’aportació municipal ha estat de 3.143,5 €. També se’ls ha ajudat en els tràmits de justificació de la subvenció de 2008

2010  S’han mantingut reunions periòdiques per diferents temes.  La col·laboració ha suposat bàsicament treballar conjuntament els projectes que s’han presentat a Comerç de la Generalitat i l’elaboració de memòries i tramitació de la sol·licitud. El projecte presentat tenia un pressupost de 12.573,7 €. La Generalitat ha concedit una subvenció de 6.286 € . També se’ls ha ajudat en els tràmits de justificació de la subvenció de 2009

236


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.3.1.2

Federació

d’associacions

de

Comerç

i

Empresaris del municipi de Castelló d’Empúries i Empuriabrava 2010 S’ha constituït la Federació d’Associacions de Comerç d’Empresaris de Castelló d’Empúries-Empuriabrava amb la finalitat, entre altres, d’aglutinar les accions en matèria de comerç de les associacions comercials adherides i realitzar accions conjuntes de promoció del comerç i fomentar el creixement i qualitat del teixit empresarial en el municipi. La Federació està formada per 3 associacions: -

-

Comerç Vila de Castelló, amb 68 associats i que representen un 80% dels establiments de la zona. Té un àmbit d’influència que engloba tot el centre històric de Castelló d’Empúries. Associació Local d’Oci Nocturn de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, amb 20 socis, que representen un 80% dels establiments del municipi d’aquest sector. Té un àmbit d’influència que engloba principalment la zona comercial del sector Moxó d’Empuriabrava que és on es concentren els locals d’oci nocturn. Associació de Comerciants Zona Comercial Alberes d’Empuriabrava, amb 16 socis, que representen un 80% dels establiments situats a la zona d’Alberes Comercial. Té un àmbit d’influència que engloba aquesta zona d’Empuriabrava i sectors circumdants.

S’ha treballat conjuntament els projectes que s’han presentat a Comerç de la Generalitat i l’elaboració de memòries i tramitació de la sol·licitud. La Federació ha presentat propostes conjuntes per a totes les associacions i propostes individuals per a cada associació. El total del projecte suma 12.735 € que ha estat subvencionat per la Generalitat amb 6.367,5 €. S’han iniciat els tràmits municipals per a concedir-los una subvenció de la part proporcional en que l’Ajuntament participa del projecte 3.184 €

237


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.3.1.3

Associació Comerç Vila de Castelló

2008 Aquest any ha representat la consolidació de l’associació com aglutinador del comerç del centre històric. S’han mantingut reunions periòdiques en les quals s’han tractat temes referents a: • Zona de vianants al centre històric • Recollida d’escombraries i neteja viària • Senyalètica i mobiliari urbà • Aparcaments zones blaves La col·laboració ha suposat bàsicament treballar conjuntament els projectes que s’han presentat a Comerç de la Generalitat i l’elaboració de memòries i tramitació de la sol·licitud. El projecte presentat ha obtingut una subvenció de la Generalitat de 8.353 € i l’aportació municipal ha estat també d’aquesta mateixa quantitat. D’altra banda l’Ajuntament els ha atorgat una subvenció de 1.000 € per a les despeses d’elaboració de la imatge institucional de l’associació. L’Associació durant aquest primer any de vida ha realitzat les següents accions:    

Web institucional Imatge Corporativa Fira específica: Castelló Art (pag 41 present memòria) Campanyes promocionals: . Espot publicitari a la Xarxa de Televisions Locals . Campanya de Nadal amb l’edició d’un punt de llibre col·leccionable en col·laboració amb la parròquia. . Campanya Posa color al teu Nadal. . Campanya Adopció d’un animal de companyia.

(Annex B-1, tríptic editat per la mateixa associació) 2009  S’han mantingut reunions periòdiques en les quals s’han tractat temes referents a: • Zona de vianants al centre històric • Recollida d’escombraries i neteja viària • Senyalètica i mobiliari urbà

238


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 La col·laboració ha suposat bàsicament treballar conjuntament els projectes que s’han presentat a Comerç de la Generalitat i l’elaboració de memòries i tramitació de la sol·licitud. El projecte presentat tenia un pressupost de 14.674 €. La Generalitat ha atorgat una subvenció de 7.337 € i l’aportació municipal ha estat de 3.668,5 € També se’ls ha ajudat en els tràmits de justificació de la subvenció de 2008  Comerç Vila de Castelló va presentar-se als premis al Dinamisme Comercial que anualment atorga la Cambra de Comerç de Girona. Des de l’àrea es va col·laborar en l’elaboració de les memòries i presentació de la documentació (el mes de març de 2010 en el marc dels IV Premi al Dinamisme Comercial la Cambra de Comerç de Girona va atorgar un Reconeixement Especial a l’Associació Comerç Vila de Castelló. ) 2010  S’han mantingut reunions periòdiques en les quals s’han tractat temes referents a: • Recollida d’escombraries i neteja viària • Senyalètica i mobiliari urbà  La col·laboració ha suposat bàsicament treballar conjuntament els projectes que s’han presentat a Comerç de la Generalitat i l’elaboració de memòries i tramitació de la sol·licitud. Aquest any s’ha constituït la Federació d’Associació de Comerç del municipi i per tant la subvenció s’ha demanat a través d’ells, amb projectes propis per a cada associació. També se’ls ha ajudat en els tràmits de justificació de la subvenció de 2009  Comerç Vila de Castelló va obtenir de la Cambra de Comerç de Girona un Reconeixement, lliurat el mes de març dins els actes dels premis al Dinamisme Comercial que anualment atorga la Cambra de Comerç de Girona.  Des del departament es va coordinar l’assistència del Director dels Serveis Territorials de Comerç, Sr. David Mascort, en una assemblea de l’associació per tal de potenciar la implicació dels comerciants en l’associació. 

239


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Acte de lliurament del reconeixement a la Cambra de Comerç

240


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.3.1.4

Associació de Comerciants Comercial Alberes

2008 Durant aquest any 2008 s’ha creat aquesta nova associació que té com a objectiu fonamental promocionar el comerç del sector Comercial Alberes.

Mantenim reunions periòdiques en les que es tracten temes que preocupen i afecten directament al sector, que resumits són els següents: • Problemàtica de vialitat i aparcament • Projecte de llar d’infants i aparcament • Neteja viària i recollida d’escombraries • Mobiliari urbà. • Construcció de rotondes a l’entrada del sector. La col·laboració realitzada s’ha centrat bàsicament en ajudar en la constitució de l’associació. Preparació d’un esborrany d’estatuts, de l’acta de constitució i s’ha tramitat a través de la Generalitat la inscripció de l’associació. S’ha col·laborat amb ells en l’organització de la Fira de Nadal (gestió de material, tancament de carrers, neteja viària). També ho hem publicitat a través de la web i als diaris comarcals i locals (sense cost). 2009  S’han mantingut reunions periòdiques en les que es tracten temes que preocupen i afecten directament al sector, que resumits són els següents: • Problemàtica de vialitat i aparcament • Neteja viària i recollida d’escombraries • Mobiliari urbà. • Seguretat ciutadana • Fira de Nadal • Construcció de rotondes a l’entrada del sector.  La col·laboració ha suposat bàsicament treballar conjuntament els projectes que s’han presentat a Comerç de la Generalitat i l’elaboració de memòries i tramitació de la sol·licitud.

241


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

El projecte presentat tenia un pressupost de 12.000 €. La Generalitat no va atorgar-los la subvenció, malgrat això l’ajuntament sí que va participar en el projecte presentat amb una aportació de 3.000 €  S’ha col·laborat amb ells en l’organització de la Fira de Nadal (gestió de material, tancament de carrers, neteja viària). També ho hem publicitat a través de la web i als diaris comarcals i locals (sense cost).  A iniciativa d’aquesta associació, el mes de febrer, es va mantenir una reunió monogràfica sobre Seguretat Ciutadana a la que es va convidar a la resta d’associacions del municipi. En aquesta reunió hi van assistir Policia Local i Mossos d’Esquadra. 2010  S’han mantingut reunions periòdiques en les que es tracten temes que preocupen i afecten directament al sector, que resumits són els següents: • Problemàtica de senyalització • Neteja viària i recollida d’escombraries • Seguretat ciutadana • Fira de Nadal  La col·laboració ha consistit bàsicament en treballar conjuntament els projectes que s’han presentat a Comerç de la Generalitat i l’elaboració de memòries i tramitació de la sol·licitud. Aquest any s’ha constituït la Federació d’Associació de Comerç del municipi i per tant la subvenció s’ha demanat a través d’ells, amb projectes propis per a cada associació.  S’organitzarà la Fira de Nadal (gestió de material, tancament de carrers, neteja viària). També ho hem publicitat a través de la web i als diaris comarcals i locals (sense cost).  S’ha elaborat un panell identificatiu de comerç urbà en els extrems del sector. El disseny i contingut s’ha consensuat amb l’associació.

6.3.1.5

La Cuina dels Aiguamolls de l’Empordà

2008 S’han acabat els tràmits per a la constitució d’aquesta associació, tot i això, per problemes diversos l’associació s’ha mantingut inactiva aquest any 2008.

242


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Des de l’àrea de Comerç s’ha intentat participar en el Fira Tast de Girona, però únicament un restaurador estava interessat (a més li era impossible ser-hi tots els dies), per tan s’ha optat per treballar-ho a través de l’Associació Vila de Castelló per al proper any.

També es va contactar amb un assessor per orientar l’activitat de l’associació, però degut a la inactivitat dels membres no es va tirar endavant. Els temes plantejats en una única reunió que es va mantenir foren: • • • •

Incorporació de nous restaurants Incorporació de restaurants del municipis del parc Definir productes de la cuina dels aiguamolls Assessorament pel projecte

La Cuina dels Aiguamolls de l’Empordà Associació de comerciants sector Puigmal 2009-2010 L’Associació Cuina dels Aiguamolls de l’Empordà s’ha mantingut inactiva aquest 2009-10 D’altra banda s’han realitzat reunions diverses per constituir l’associació de comerciant del sector Puigmal, però de moment no ha reeixit

6.3.1.6

Alonce 2008 L’Associació Alonce conjuntament amb l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, ha portat a terme una important remodelació de la zona on estan ubicats els locals d’oci nocturn.

Atesa la problemàtica especial de la zona han mantingut un contacte més directe amb els polítics i Policia Local, la qual cosa s’ha concretat en les següents accions: • • • •

Millora de la seguretat ciutadana Millora de la neteja viària i recollida d’escombraries Neteja i adequació de la part de darrera dels locals Unificació de l’estètica exterior dels locals 243


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

o o

Enderroc de tancaments de 13 terrasses Pintar façanes del mateix color

Aquesta acció ha comportat l’atorgament del guardó Llauna Daurada a la Seguretat per part de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives (Fecasarm) a l’Ajuntament en reconeixement de l’esforç dels bars musicals i de les administracions locals per aconseguir una bona seguretat a les zones d’oci nocturn.

El premi, atorgat al consistori i a l’ALONCE (l’Associació de Locals d’Oci Nocturn de Castelló i Empuriabrava), reconeix el projecte urbanístic de remodelació de la Zona Nit. Castelló d’Empúries competia amb altres projectes per a la millora de la seguretat, com per exemple els que presentava la discoteca Pont Aeri de Sant Celoni, l’Associació de la Zona Hermètica de Sabadell, l’Associació Catalana de Controladors d’Accés de Terrassa, i amb la mateixa ALONCE pel “BuhoBus”. Per a 2009 està previst una 2ª fase d’unificació i remodelació de la zona, les accions que s’emprendran, són les següents: Redacció d’un pla especial que ha de contemplar • Ampliació de la vorera • Enllumenat públic • Mobiliari uniforme • Videovigilància També iniciar la campanya de Consum responsable per millorar la problemàtica de la zona nit. 2009-2010

L’Associació Alonce S’ha treballat els temes iniciats el 2008, consistent en la redacció d’un pla especial que ha de contemplar: • • • •

Ampliació de la vorera Enllumenat públic Mobiliari uniforme Videovigilància

També iniciar la campanya de Consum responsable per millorar la problemàtica de la zona nit.

244


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.4. Cerca de recursos i subvencions amb el sector públic i privat per fomentar la informació i dinamització comercial

6.4.1

Subvencions

2008 Des de comerç hem treballat les següents subvencions:  Convocatòria de la Generalitat de Catalunya, departament de comerç, de concessió d’incentius per al comerç d’aquest exercici 2008: S’ha treballat la subvenció tan pel que respecta a comerciants, associacions de comerciants i al propi Ajuntament.  També hem treballat la convocatòria Pladetur, només per a comerciants i empresaris, per a l’Ajuntament s’ha treballat des de l’àrea de Turisme.  Convocatòria d’ajuts a l’Artesania.  Pla Renove d’establiments turístics. La tasca realitzada en aquest apartat ha consistit en: • • • • • •

Cerca de projectes municipals i adaptació a la línia de subvenció. Difusió entre els comerciants de la convocatòria Col·laboració amb les Associacions de comerciants en la redacció i presentació de projectes Assessorament directe als comerciants Redacció de memòries i preparació de documentació Presentació de la documentació al departament oficial corresponent

2009 Des de comerç hem treballat les següents subvencions:  Convocatòria de la Generalitat de Catalunya, departament de comerç, de concessió d’incentius per al comerç d’aquest exercici 2009: S’ha treballat la subvenció tan pel que respecta a comerciants i associacions de comerciants.  També hem treballat la convocatòria Pladetur per a comerciants i empresaris.  Convocatòria d’ajuts a l’Artesania. 245


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 Pla Futur E, Renove La tasca realitzada en aquest apartat ha consistit en: • • • • • •

Cerca de projectes municipals i adaptació a la línia de subvenció. Difusió entre els comerciants de la convocatòria Col·laboració amb les Associacions de comerciants en la redacció i presentació de projectes Assessorament directe als comerciants Redacció de memòries i preparació de documentació Presentació de la documentació al departament oficial corresponent

2010 La tasca realitzada en aquest apartat ha consistit en: • • • • •

Difusió entre els comerciants de la convocatòria Col·laboració amb les Associacions de comerciants en la redacció i presentació de projectes Assessorament directe als comerciants Redacció de memòries i preparació de documentació Presentació de la documentació al departament oficial corresponent

Des de comerç hem treballat les següents subvencions:  Convocatòria de la Generalitat de Catalunya, departament de comerç, de concessió d’incentius per al comerç d’aquest exercici 2010: S’ha treballat la subvenció tan pel que respecta a comerciants i associacions de comerciants.  Convocatòria de l’ICAEN, Pla Renova’t de Finestres i Enllumenat per a comerços. S’ha publicitat la subvenció entre el teixit empresarial a través de l’Info comerç, un destacat a la web municipal i a les notícies del SETAc i Empordà TV. S’ha donat assessorament als comerciants interessats pels següents conceptes: - Als comerços que ho desitgin: tramitació de l’ajut. - A les empreses instal·ladores: tramitació per a l’adhesió de les empreses comercialitzadores o instal·ladora al Pla Renova’t de la Generalitat per poder ser empresa col·laboradora.

246


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 Convocatòria per a la concessió d'Incentius en l'àmbit del Pla de desenvolupament turístic (PLADETUR) El PLADETUR és un instrument concebut per contribuir a la potenciació del sector turístic, la millora de l’atractivitat de les destinacions catalanes, la creació de nous productes turístics, l’impuls de la iniciativa

privada, així com el foment de la desestacionalització, la diversificació de l’oferta i la qualitat. S’ha publicitat la subvenció entre el teixit empresarial a través de l’Info comerç, un destacat a la web municipal i a les notícies del SETAc i Empordà TV.  Subvencions per a Projectes d'energies renovables L’Institut Català d’Energia ha tret aquesta convocatòria que estableix ajuts de fins el 37% en instal·lacions solars tèrmiques per a pimes i particulars; i fins a un 40% per a instal·lacions fotovoltaiques aïllades de la xarxa elèctrica. S’ha publicitat aquesta subvenció i s’han ofert els serveis de l’àrea de Comerç a través de l’Info Comerç, la web municipal, el SETAC i l’agenda d’Empordà TV per a la preparació i tramitació de l’ajut.  Convocatòria de l’ICAEN per al Pla Renova’t d’electrodomèstics, calderes i aires condicionats. 5ª convocatòria del Pla Renova’t d’electrodomèstics, calderes i aires condicionats, una acció destinada a promoure la substitució d’aparells vells per uns altres nous energèticament més eficients. S’ha publicitat aquesta subvenció i s’han ofert els serveis de l’àrea de Comerç a través de l’Info Comerç, la web municipal, el SETAC i l’agenda d’Empordà TV per a la preparació i tramitació de l’ajut. 

Línia de finançament per Projectes d’innovació turística Consistia en préstecs de l’ Institut català de Finances per a projectes d’inversió en innovació turística per un import comprès entre 80.000 € i 300.000 €.

247


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

S’ha publicitat aquesta subvenció i s’han ofert els serveis de l’àrea de Comerç a través de l’Info Comerç, la web municipal, el SETAC i l’agenda d’Empordà TV per a la preparació i tramitació de l’ajut. Cerca de recursos i subvencions amb el sector públic i privat per fomentar la informació i dinamització comercial

6.4.1.1 Subvencions demanades al departament De Comerç, ordre 392/2008 2008 (2009-2010 aquesta línia de subvenció s’ha anul·lat) 4.1.1.1

Programa Espai Urbà (Ajuntament)

Els projectes que l’ajuntament ha demanat han estat l’aparcament d’Alberes Comercial i la senyalètica del sector comercial Pla de Roses. La tasca realitzada ha estat la d’adaptar l’avantprojecte redactat pels serveis tècnics municipals del sector Alberes als requisits de l’ordre. També s’ha redactat una memòria per a la senyalètica del Pla de Roses. Un cop concedida la subvenció han estat els serveis tècnics municipals els que han gestionat l’adjudicació dels projectes. Des de comerç únicament hem fet la funció d’informar els veïns i determinar, amb la seva col·laboració, els establiments que havien de constar en la senyalètica. Finalment afegir, que també s’han redactat la memòria per a la millora i condicionament de l’Espai urbà al centre històric de Castelló d’Empúries (zona de vianants) i la senyalètica de l’espai urbà amb finalitat comercial també al centre històric. Finalment l’ajuntament va desistir d’aquests dos projectes per tal de concentrar l’ajut en els primers projectes esmentats.

Projecte

Ubicació

Pressupost

Sol·licitat

Concedit

Aparcament

Alberes cial

255.222’16 €

60.000 €

50.000

Senyalètica

Pla de Roses 61.776,90 €

30.000 €

30.000 €

90.000 €

80.000 €

TOTAL

316.999,06 €

248


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Cerca de recursos i subvencions amb el sector públic i privat per fomentar la informació i dinamització comercial

6.4.1.1.2

Programa Establiment, PIME comercial i TIC (Particulars)

2008 L’Ajuntament ha posat a l’abast dels comerciants els serveis del departament de Comerç per assessorar i ajudar-los en la preparació de la documentació. Aquest servei s’ha concretat en: • • •

Redacció de memòries i petits projectes Preparació de sol·licituds Presentació de la documentació davant els serveis territorials de comerç

Aquests incentius es concreten en diferents programes adreçats a la millora individual de la competivitat del sector comercial i als projectes col·lectius de cooperació empresarial i de millora de les infraestructures de caràcter comercial. S’ha donat assessorament directe a 9 establiments per a reformes de locals. Finalment les subvencions presentades han estat les següents: PROGRAMA ESTABLIMENT Pressupost Establiments centre històric, artesania. Establiment centre històric, productes de qualitat. Reforma. Establiment Empuriabrava, menjars preparats. Reforma. Establiment Empuriabrava, roba, Sistema antifurt.

botiga

de

Subvenció que es demana

27.652,66 €

8.295,79€

15.500,2 €

4.650€

57.825 €

8.000 €

17.120 €

5136 €

118.097,86 €

26.081,79 €

249


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

PROGRAMA PIME COMERCIAL, TIC Pressupost Establiments centre històric, programari i maquinari. Establiment històric, web.

centre

Establiment Empuriabrava, Web. Establiment Empuriabrava, programari.

Subvenció demana

que

es

42.329,1

11.000

3.247

1.623,5

17.564

4000

55.957,58

11.000

119.097,68

27.624

intranet,

Totals

2009 S’ha donat assessorament directe a 9 establiments per a reformes de locals. http://www.gencat.cat/diue/serveis/ajuts_subvencions/comerc/suport_comercial_s ervieis/index.html

Finalment les subvencions presentades han estat les següents: PROGRAMA ESTABLIMENT Pressupost Establiment Establiment Establiment de qualitat Establiment Establiment Establiment

Empuriabrava, botiga roba Empuriabrava, roba centre històric, productes

10.200 € 12.591,94 € 24.612 €

Subvenció que es demana 2.040 € 2.518 € 6.153 €

centre històric, joieria centre històric, roba centre històric, perfumeria

10.218,45 € 25.619 € 21.433,22 104.675 €

2.554,5 € 6.405 € 5.358,31 25.029 €

250


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2010 S’ha donat assessorament directe a 4 establiments per a reformes de locals: http://www.gencat.cat/diari/5572/10033169.htm Finalment les subvencions presentades han estat les següents: PROGRAMA ESTABLIMENT Pressupost Establiment centre històric, fotografia

6.4.1.1.3

11.932,23

Subvenció que es demana 2.983,05 €

PROGRAMA COMERÇ CIUTAT (Associacions)

Des de Comerç hem col·laborat en l’assessorament i preparació de projectes i documentació. Aquest servei s’ha concretat en: • • •

Redacció de memòries i petits projectes Preparació de sol·licituds Presentació de la documentació davant els serveis territorials de comerç

Un cop presentada la sol·licitud, cal destacar: • • •

Mensualment fem reunions amb el tutor designat per la Generalitat de Catalunya, per tal de fer el seguiment del desenvolupament del projecte presentat. Tant amb Vila de Castelló com amb Tot Comerç. Subvenció Comerç Vila de Castelló: S’ha tramitat la subvenció de 8.353 € corresponents a la part que l’Ajuntament aporta al projecte que subvenciona la Generalitat. Subvenció Tot Comerç: S’ha tramitat la subvenció de 4.754’60 € corresponents a la part que l’Ajuntament aporta al projecte que subvenciona la Generalitat.

251


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Resum projectes demanats per les associacions:

2008 Entitat

Pressupost

Comerç vila de Castelló Associació Comerciants Tot Comerç

97.940 €

Demanat

40.000 €

Subvenció concedida comerç Generalitat

Aportació Ajuntament

8.353 €

8.353 €

4.754,60 € 15.273,76 €

7.636,88€

4.754,60 €

2009 Un cop presentada la sol·licitud, cal destacar: • • • •

Mensualment fem reunions amb el tutor designat per la Generalitat de Catalunya, per tal de fer el seguiment del desenvolupament del projecte presentat. Tant amb Vila de Castelló com amb Tot Comerç. Subvenció Comerç Vila de Castelló: S’ha tramitat la subvenció municipal de 3.668,5 € corresponents a la part que l’Ajuntament aporta al projecte de l’Associació que subvenciona la Generalitat. Subvenció Tot Comerç: S’ha tramitat la subvenció municipal de 3.143,44 € corresponents a la part que l’Ajuntament aporta al projecte de l’Associació que subvenciona la Generalitat. Subvenció Alberes Comercial. Tot i que no ha obtingut la subvenció de la Generalitat, s’ha tramitat la subvenció municipal de 3.000 € corresponents a la part que l’Ajuntament aporta al projecte de l’Associació.

Associació Alberes cial Comerç vila Castelló Tot Comerç TOTAL

Total 12.000 € 14.674 € 12.573,76 € 39.247,76 €

Generalitat 6.000 € 7.337 € 6.287 € 19.624 €

Ajuntament 3.000 € 3.668,5 € 3.143,44 € 9.811,94 €

Associació 3.000 € 3.668,5 € 3.143,44 € 9.811,94 €

2010 Un cop presentada la sol·licitud, cal destacar: • •

Mensualment fem reunions amb el tutor designat per la Generalitat de Catalunya, per tal de fer el seguiment del desenvolupament del projecte presentat. Tant amb Vila de Castelló com amb Tot Comerç. Subvenció Federació d’Associacions de Comerç d’Empresaris de Castelló d’Empúries-Empuriabrava. S’han iniciat els tràmits

252


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

municipals per a concedir-los una subvenció de la part proporcional en que l’Ajuntament participa del projecte 3.184 €

Resum projectes demanats per les associacions:

Tot Comerç Cost total

Suport administratiu/ tècnic Campanyes en mitjans Totals

Sol·licitud total a Gencat

Aportació total ajuntament

4.573,76

2.286,88

1.143,44

Aportació total entitat sol·licitant 1.143,44

8.000 €

4.000 €

2.000 €

2.000 €

12.573,76 €

6.286,88

3.143,5

3.143,5

Federació d’Associacions de Comerç d’Empresaris de Castelló d’Empúries-Empuriabrava

Projectes conjunts

Concepte Campanya de promoció d’imatge en premsa

Import 4.176 €

Disseny i aplicació del Logo de la Federació

1.305 €

Projectes Comerç Vila Castelló

Insercions publicitàries en equipament esportiu Insercions publicitàries, pancartes i anuncis

1.276 €

Assoc comerc

Zona Cial Alberes

1.815,2 € € 962,8

Adquisició de bústies de sobretaula per a promocions Campanya de publicitat a la via pública Organització de fires com a factor publicitari

2.000 € 1.200 €

TOTAL

12.735 €

Cost total 12.735 €

Sol·licitud total a Gencat 6.367,5

Aportació total ajuntament 3.183,75

Aportació total entitat 3.183,75

253


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.4.1.2 PLADETUR Convocatòria de la Generalitat de Catalunya de concessió d’incentius en l'àmbit del Pla de desenvolupament turístic (PLADETUR 2008) http://www.gencat.cat/diue/serveis/ajuts_subvencions/turisme/pladetur_1/ index.html PLADETUR és un instrument concebut per contribuir a l'assoliment fels objectius fixats en el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010 mitjançant la potenciació del sector turístic i la millora de l'atractivitat de les destinacions catalanes. 2008 L’ajuntament ha posat a l’abast dels comerciants els serveis del departament de Comerç per assessorar i ajudar-los en la preparació de la documentació. • •

S’ha demanat subvenció per a l’Oficina de Turisme (des de l’àrea de Turisme) S’ha donat assessorament:

Establiment de Turisme Rural per a central de reserves Establiment de Turisme Rural, reforma de l’establiment (redacció memòria i omplir sol·licitud) - Establiment esportiu, per rampes i adequació entrada (Possiblement ho demanaran l’any 2009 perquè no disposaven de projecte redactat) (Únicament ho ha presentat un establiment de turisme rural degut a la dificultat de reunir els requisits que demanaven.) -

• •

S’ha passat informació expressa a les dues associacions de comerciants S’ha passat circular als comerços des de Comerç i des de Turisme.

2009 L’ajuntament ha posat a l’abast dels comerciants els serveis del departament de Comerç per assessorar i ajudar-los en la preparació de la documentació. •

S’ha donat assessorament: - Uns establiment, reforma de l’establiment (redacció memòria i omplir sol·licitud)

S’ha passat comerciants

informació

expressa

a

les

dues

associacions

de

254


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

S’ha passat circular als comerços des de Comerç i des de Turisme.

6.4.1.3

AJUTS A L’ARTESANIA

2009-2010 S’ha assessorat un establiment per tal que pogués obtenir una subvenció de la Generalitat de Catalunya d’incentius a l’Artesania. Finalment per problemes de documentació no ha estat possible demanar-la.

6.4.1.4

PLA RENOVE

2008 Convocat pel Ministeri de Industria, Comerç i Turisme, conjuntament amb l'ICO, dotat amb 400 milions d'euros per l'any 2.009 i destinat a les empreses turístiques. (allotjament, restauració, agències de viatges..) Tal com varem fer amb les subvencions de comerç hem publicitat a través de circular que l’ajuntament posa al Servei dels ciutadans el departament de comerç per assessorar i ajudar en la preparació de la documentació. • • •

S’ha passat informació expressa a les dues associacions de comerciants S’ha passat circular als comerços des de Comerç i des’ de Turisme. S’ha contactat directament amb dos restauradors interessats per informar-los directament.

2009 Convocat pel Ministeri de Industria, Comerç i Turisme, conjuntament amb l'ICO, dotat amb 400 milions d'euros per l'any 2.009 i destinat a les empreses turístiques. (allotjament, restauració, agències de viatges..) Tal com varem fer amb les subvencions de comerç hem publicitat a través de circular que l’ajuntament posa al Servei dels ciutadans el departament de comerç per assessorar i ajudar en la preparació de la documentació. • • •

S’ha passat informació expressa a les dues associacions de comerciants S’ha passat circular als comerços des de Comerç i des’ de Turisme. S’ha contactat directament amb dos restauradors interessats per informar-los directament.

(Veure annexos_ResumSubvencions)

255


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.4.2

Microcrèdits

Una de les línies de treball que estem seguint és la d’incorporar-nos al projecte comarcal que està portant a terme el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Creu Roja Girona i l’Ajuntament de Figueres que té per objectiu facilitar ajudes econòmiques a les microempreses i emprenedors. La inversió de MicroBank per a aquesta iniciativa és de 1.000.000 euros. El projecte estableix noves línies de finançament dirigides tant a autònoms com a microempresaris i persones amb projectes d’autocupació. També els col·lectius més vulnerables, en situació d’exclusió financera, poden accedir a aquests préstecs de MicroBank. La finalitat és fomentar l’activitat productiva, el desenvolupament personal i la creació d’ocupació al nostre municipi.

256


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.5. Campanyes i publicitat relacionades amb comerç i amb la promoció comercial del municipi

6.5.1

WEB

2008 S’ha elaborat i redactat el contingut que hauria de tenir un espai dedicat al Comerç a la web municipal. Malgrat estar molt estretament relacionat amb turisme, el comerç hauria de tenir un espai diferenciat per generar il·lusió entre els propis comerciants i empresaris i per donar una imatge a l’exterior de comerç consolidat. Els espais de contingut:  Introducció  El comerç a Castelló d’Empúries i Empuriabrava: eixos comercials (Relació d’eixos comercials, amb una galeria d’imatges perquè els comerços s’hi sentin protagonistes.) (link amb guia comercial)  Les associacions de comerciants  Per al comerciant: serveis que s’ofereixen (Relació dels serveis que oferim.) o o o o o o o

Informació d’interès Tràmits municipals Ordenances Recollida selectiva Horaris comercials (normativa) Normativa de comerç (Generalitat) PTSEC

Informació d’utilitat per al comerciant (normatives, telèfons d’organismes oficials...).  Racó de l’emprenedor: o o o

Dossier econòmic Cens de locals buits Necessites personal? Borsa de treball

Es tracta d’ajuntar eines de dinamització econòmica com és el dossier econòmic (en procés d’elaboració), el cens de locals buits i el serveis

257


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

d’ocupació per tal de mostrar el potencial del municipi a l’hora de muntar un negoci. Campanyes i publicitat relacionades amb comerç i amb la promoció comercial del municipi

 Castelló incentius (Espai de negocis) Catàleg dels espais i serveis que ofereix l’Ajuntament per tal que les empreses que ho desitgin ho puguin utilitzar per fer congressos en petit format, trobades professionals, viatges d’incentius...  Català. Recursos lingüístics en línia per al comerç (Recursos de la Generalitat de Catalunya)

2009 L’àrea de Comerç disposa d’un destacat a la pagina web de l’Ajuntament amb dos apartats:  Info comerç Conté les newsletters que periòdicament es difonen des de l’àrea. D’aquesta manera es posen a disposició del públic per a consulta general.  Cafè comerç Aquest apartat conté un petit resum de les conferències que es realitzen així com el material de suport que els mateixos ponents faciliten.

258


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

No obstant això, s’ha elaborat i redactat el contingut que hauria de tenir un espai dedicat al Comerç a la web municipal. Malgrat estar molt estretament relacionat amb turisme, el comerç hauria de tenir un tractament diferenciat a la web, per diverses raons: generar il·lusió entre els propis comerciants i empresaris, per donar una imatge a l’exterior de comerç consolidat, per mostrar el teixit comercial... Les últimes tendències reconeixen el comerç com un atractiu turístic més dels que poden oferir els municipis. Contingut que hauria de tenir l’espai diferenciat per al comerç:  Introducció  El comerç a Castelló d’Empúries i Empuriabrava: eixos comercials (Relació d’eixos comercials, amb una galeria d’imatges perquè els comerços s’hi sentin protagonistes.) (link amb guia comercial)  Les associacions de comerciants Link directe a la pàgina de cada associació  Info comerç Newsletters de l’àrea de comerç, format pdf, ordenat cronològicament  Cafè comerç Petit resum de cada conferència annexant la documentació/resum que cada ponent aporta

259


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 Industria Viva Projecte per fer visitables els negocis com un valor afegit per a la pròpia empresa. Condicions per sumar-se al projecte, activitats ....  Ruta de l’Art És una iniciativa concebuda per dinamitzar el comerç local. Atès que s’ha consolidat com un producte de gran rellevància hauria de tenir un espai diferenciat. Amb molta imatge (fotografies) i informació actual però també de les diferents edicions.  Per al comerciant: serveis que s’ofereixen (Relació dels serveis que oferim.) o o o o o o o

Informació d’interès Tràmits municipals Ordenances Recollida selectiva Horaris comercials (normativa) Normativa de comerç (Generalitat) PTSEC

Informació d’utilitat per al comerciant (normatives, telèfons d’organismes oficials...).  Racó de l’emprenedor: o o o

Dossier econòmic Cens de locals buits Necessites personal? Borsa de treball

Es tracta d’ajuntar eines de dinamització econòmica com és el dossier econòmic (en procés d’elaboració), el cens de locals buits i el serveis d’ocupació per tal de mostrar el potencial del municipi a l’hora de muntar un negoci.  Castelló Espai de negocis Catàleg dels espais i serveis que ofereix l’Ajuntament per tal que les empreses que ho desitgin ho puguin utilitzar per fer congressos en petit format, trobades professionals, viatges d’incentius...  Adreces d’interès Català. Recursos lingüístics en línia per al comerç Generalitat de Catalunya, comerç ACC10.... Cambra de Comerç (Recursos de la Generalitat de Catalunya i demés institucions que puguin ser d’interès per al teixit comercial i empresarial del municipi)

260


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

(veure annex B-3-web) Campanyes i publicitat relacionades amb comerç i amb la promoció comercial del municipi

2010 L’àrea de Comerç actualment disposa d’un destacat a la pagina web de l’Ajuntament amb dos apartats:  Info comerç Conté les newsletters que periòdicament es difonen des de l’àrea. D’aquesta manera es posen a disposició del públic per a consulta general.  Cafè comerç Aquest apartat conté un petit resum de les conferències que es realitzen així com el material de suport que els mateixos ponents faciliten.

Portal web Aquest any s’han estat treballant els continguts de l’apartat referent a comerç que tindrà el Portal web de turisme. Malgrat estar molt estretament relacionat amb turisme, el comerç hauria de tenir un tractament diferenciat a la web, per diverses raons: generar il·lusió entre els propis comerciants i empresaris, per donar una imatge a l’exterior de comerç consolidat, per mostrar el teixit comercial... Les últimes tendències reconeixen el comerç com un atractiu turístic més dels que poden oferir els municipis. Contingut proposat per l’empresa Kamaleoon de l’espai diferenciat per al comerç: 1. COMERÇ I EMPRESA

261


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

1.1

COMERÇ 1.1.1 Eixos comercials 1.1.2 Entitats 1.1.3 Projecte Indústria viva 1.1.4 Info comerç (Newsletter) 1.1.5 Cafè comerç 1.1.6 Informació/serveis per al comerciant 1.1.7 Serveis privats 1.1.7.1

Bancs i caixes

1.1.7.2

Immobiliàries

1.1.7.3

Assessories

1.1.7.4

Gestories

1.1.7.5

Asseguradores

1.1.7.6

Serveis Nàutics (enllaç amb l’apartat de “Què fem”)

1.1.7.7

Locutoris

1.1.7.8

Benzineres

1.1.7.9

Bugaderies

1.1.7.10 Perruqueries/estètica 1.1.7.11 Salut 1.1.7.12 Veterinaris

El portal elaborat www.castelloempuriabrava.cat conté els següents apartats a Comerç i Empresa: Ø

Eixos comercials. On s’enumeren els principals eixos que configuren l’oferta comercial del municipi Ø Entitats comercials. Pensada com una porta d’entrada a les associacions, amb un link directe a les seves pagines web

262


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Ø

Projecte Indústria viva. Explicació d’aquest projecte, que es porta a terme a través de la Xatic, i que consisteix en fer visitables els negocis com un valor afegit per a la pròpia empresa. Condicions per sumar-se al projecte, activitats .... Ø Info comerç. Newsletters de l’àrea de comerç, format pdf, ordenat cronològicament Ø Cafè comerç. Petit resum de cada conferència annexant la documentació/resum que cada ponent aporta Ø Informació/serveis per al comerciant. Conté la següent información Què oferim des de l’àrea de comerç: ♣ Informació dels ajuts municipals per a la creació d’empreses o implantació de comerços. ♣ Informació puntual de línies de subvenció d’altres administracions i assessorar els interessats de la seva tramitació. ♣ Informació sobre la normativa que regula el comerç ♣ Agilitat en respondre peticions d’informació escrites, telefòniques o telemàtiques Fer♣ de mitjancer entre l’interessat i l’àrea d’activitats de l’Ajuntament per donar facilitats en resoldre expedients i facilitar els tràmits administratius. ♣ Elaborar un índex de locals comercials disponibles ♣ Organització de cursos de formació ♣ Activar l’associacionisme entre els diferents sectors empresarials. ♣ Engegar accions conjuntes amb les associacions de comerciants Tràmits municipals: Llicència per obertura d’establiments Llicència per ocupació de la via pública http://server.castello.cat/upload/OMAC/catala/CartaServeis/A838B74059EB 4FA9810224186EE42DC5.asp Les ordenances municipals: www.castello.cat/upload/File/ordenances_fiscals/OrdFiscals2010.pdf La gestió dels residus: www.castello.cat/interior/ca/746-128/la-gestio-dels-residus.html El porta a porta comercial: www.castello.cat/interior/ca/752-128/el-porta-a-porta-comercial.html

263


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Campanyes i publicitat relacionades amb comerç i amb la promoció comercial del municipi

6.5.2 Fires Comercials 2008 Les fires tenen un paper molt important com a elements dinamitzadors del comerç pels següents motius:   

Funció Comercial, és a dir dinamitzadora del comerç Projecció exterior del municipi, per captar nous clients Funció social i lúdica per als propis veïns

Des de l’àrea de comerç hem organitzat i/o col·laborat en les següents fires:     

CastellóArt, mercat-fira de pintura Fira de Nadal de Comercial Alberes Fira d’Artesania d’ Estrasbourg Fira de Nadal, Rosa dels Vents Fira de Nadal centre històric

CastellóArt El Mercatd’Art va ser el primer Mercat de Dibuix i Pintura que es va celebrar els dies 26 i 27 de juliol al centre històric. En aquesta primera edició, el certamen comptà amb la presència d'una cinquantena de dibuixants i pintors, que posaren les seves paradetes a la plaça Joan Alsina i la Llotja, al centre històric. L’Associació Comerç Vila de Castelló va organitzar aquest projecte CastellóArt com a nexe d’unió amb el món artístic, els recursos arquitectònics del centre històric i el comerç del municipi. S’ha col·laborat amb Comerç Vila de Castelló en aquesta activitat. Per a aquest concepte se’ls va atorgar la subvenció de 1.500 € corresponents a les despeses d’organització. També s’ha tramitat i gestionat el lloguer de taules: 974’4 € També s’ha fet una col·laboració mínima amb tramesa de publicitat a càmpings tan del municipi com de la comarca.

264


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Campanyes i publicitat relacionades amb comerç i amb la promoció comercial del municipi

Fira Nadal Comercial Alberes S’ha col·laborat amb l’Associació de Comerciants Comercial Alberes en l’organització de la Fira de Nadal (gestió de material, tancament de carrers, neteja viària). També ho hem publicitat a través de la web i als diaris comarcals i locals (sense cost).

Fira d’Estrasbourg, Saboneria Catalana Dins la línia de foment del comerç local i de suport a les iniciatives privades, s’ha atorgat una subvenció a l’establiment local Saboneria Catalana, dedicat a l’elaboració artesana de sabons, per tal que pogués assistir a la fira d’artesania d’Estrasbourg el mes de desembre (500 €).

Mercat de Nit Durant aquest any s’ha regularitzat el mercadillo de les nits, regularitzant una situació que anava degenerant, evitant així el top manta i mercadillos il.legals. S’ha traslladat al passeig marítim, obrint una nova zona d’atracció i en horaris que no interfereixin en el comerç quotidià i hem servit d’exemple a altres Ajuntaments com ara Roses i l’Escala.

 Mercat ecològic S’està estudiant la viabilitat de fer periòdicament un mercat ecològic aquí en el municipi, partint de l’experiència d’altres municipis, per exemple Sant Martí Vell. Engegar-lo dependrà de la voluntat de la Regidoria de Medi Ambient i de l’Ecomuseu Farinera.

265


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

(veure annex B-4_Relació de Fires i mercats locals)

2009 La seva organització es realitza en coordinació de competències de cada àrea i en funció de la regulació de l’ocupació de la via pública i les ordenances fiscals. D’altra banda tenim previst un espai destacat a la web municipal i s’editarà un tríptic informatiu, condicionat a la disponibilitat pressupostària. Des de l’àrea de comerç hem organitzat i/o col·laborat en les següents fires:    

Mercat ecològic Fira de Nadal de Comercial Alberes Fira de Nadal, Rosa dels Vents Fira de Nadal centre històric

Mercat ecològic Des de l’Ecomuseu-Farinera s’ha engegat la iniciativa d’un mercat ecològic de periodicitat quinzenal. Des de l’àrea de Comerç s’ha col·laborat en la seva difusió, sobretot en els inicis per tal de difondre l’activitat dins del teixit comercial per veure com es poden implicar amb el mercat: participant-hi directament (cal que llavors s’associïn a Món Empordà), per tal que aquell dia obrin els negocis etc.. Fira Nadal Comercial Alberes S’ha col·laborat amb l’Associació de Comerciants Comercial Alberes en l’organització de la Fira de Nadal (gestió de material, tancament de carrers, neteja viària). També ho hem publicitat a través de la web i als diaris comarcals i locals (sense cost).

Mercat de Nit Un cop regularitzat el mercadillo de les nits –imatge comuna, horaris que no interfereixin en el comerç quotidià..- L’Ajuntament ha volgut que aquest mercat es converteixi en un complement de l’oferta comercial i que hi pugui haver una representació dels comerços del municipi, sobretot els que es dediquen a una activitat artesanal.

266


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Per aquest motiu es va convidar els comerciants del municipi a participar en el Mercat de Nit, obrint un període excepcional perquè poguessin presentar les seves sol·licituds. Aquesta oportunitat es va difondre a través de l’Info comerç i els mitjans de comunicació locals (SETAC, Empordà TV ...) (veure annex B-2(Normativa Mercat de Nit)

267


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Campanyes i publicitat relacionades amb comerç i amb la promoció comercial del municipi

2010

Des de l’àrea de comerç hem organitzat i/o col·laborat en les següents fires:     

Fira del Pa, la Farina i el Blat Fira de Nadal de Comercial Alberes Fira de Nadal, Rosa dels Vents Fira de Nadal centre històric Mercat de Nit

XIII Fira del Pa, la Farina i el Blat S’ha col.laborat amb l’Ecomuseu-Farinera i l’Associació de Comerç Vila de Castelló per tal que els comerciants prenguessin part activa en la Fira. A través de l’info comerç es va publicitar l’elaboració d’un apartat especial dedicat a la nostra oferta gastronòmica. Els restauradors havien d’oferir menús especials amb motiu d’aquesta fira. L’Hotel Emporium es va sumar a la iniciativa i va oferir el menú especial de la Fira del Pa.

Fira Nadal Comercial Alberes Es col·laborarà amb l’Associació de Comerciants Comercial Alberes en l’organització de la Fira de Nadal (gestió de material, tancament de carrers, neteja viària). També ho hem publicitat a través de la web i als diaris comarcals i locals (sense cost).

Mercat de Nit Aquest any s’ha dotat a cada parada d’un tendal de color blanc amb la marca “Mercat de nit d’Empuriabrava”, continuant la línia d’uniformitat i dotar una imatge comuna a totes les parades. Hem augmentat la rigorositat a l’hora de decidir i seleccionar els marxants, des del punt de vista de legalitat i de qualitat. 268


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.5.3 Nous projectes 2008

 Campanyes promocionals

Es recomana realitzar: 1. Campanya general de suport al comerç destinada als propis veïns 2. Campanya per a productes concrets a través de la web, però en estreta col·laboració i complicitat dels comerciants. Per exemple 4x3, espais de negocis.... 3. Campanya per a sector concret que puguin demanar les associacions (p.e. Alberes Comercial)

 Comercial Alberes L’associació Comercial Alberes ha demanat, mitjançant les trobades periòdiques que realitzem amb ells, una campanya promocional del sector i la senyalització comercial de la zona.

 Fires L’organització de fires es realitzarà en coordinació de competències de cada àrea i en funció de la regulació de l’ocupació de la via pública i les ordenances fiscals. Hi haurà un espai destacat a la web municipal i s’editarà un tríptic informatiu, condicionat a la disponibilitat pressupostària.

2009 Campanya a Tele Bilbao Atès que durant el mes de maig té lloc la fira turística de Bilbao Expovacaciones i Expoconsumo 2009, es va contractar amb la xarxa de televisions locals d’Euskadi una campanya publicitària a l’empresa Local Media Euskadi TV. La campanya s’ha desenvolupat en dos blocs:

269


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

30 espots durant el mes de maig de publicitat genèrica del municipi ressaltant els Canals de la marina, el parc natural i el centre històric. 30 espots durant el mes de setembre per a publicitat de la Ruta de l’Art Documental Karakia L’equip del programa Karakia va realitzar un documental sobre l’aparició de restaurants regentats per persones vingudes d’altres països i com ha influït tot això en la nostra societat. El programa volia copsar aquesta influència tant a nivell “forani”, o sigui, veure com els restaurants han estat, sovint, un punt de referència preferent pels nouvinguts, com a nivell “autòcton”, és a dir, el descobriment per part de la societat catalana de nous costums, ingredients i gustos de la cuina d’altres contrades. Des de l’àrea de comerç es va facilitar la informació per facilitar la localització dels restaurants i cases de menjar de cuina estrangera al nostre municipi. A principis de gener de 2010 es va emetre el programa dedicat al restaurant Veccia Milano.

270


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.6 Senyalització comercial 2008

6.6.1

Senyalètica sector Pla de Roses

Des de comerç s’ha redactat un petit projecte de senyalètica comercial per al sector Pla de Roses i que engloba els carrers: • • •

El Pla de Roses Alzina Tribanes

Aquest projecte ha obtingut una subvenció de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya de 30.000 €. Un cop concedida la subvenció han estat els serveis tècnics municipals els que han gestionat l’adjudicació dels projectes. Des de comerç hem fet la funció d’informar els veïns i determinar, amb la seva col·laboració, els establiments que havien de constar en la senyalètica. El Pla de Roses constitueix l’aparador comercial del municipi. Des de la C260 es divisa aquest espai i dóna una idea de la importància que té el comerç urbà per al municipi. Un dels reptes que ha d’afrontar la zona comercial del Pla de Roses és l’adaptació a la nova situació que ha generat el desdoblament de la C-260 amb la construcció de l’autovia. L’encaixonament d’aquesta infraestructura viària en dificulta l’accés i una manca de senyalització podria portar a una pèrdua de competivitat d’aquesta zona. El passar desapercebut podria suposar un greu perjudici, no només a la zona comercial esmentada, sinó a tot el municipi en general. Per fer front a aquesta nova situació i adaptar-se als canvis esmentats s’ha plantejat el projecte de senyalització de l’eix comercial PLA DE ROSES. L’actuació beneficia un total de 900 ml de façana comercial i consisteix en: • •

Senyalització comercial de tot l’àmbit del sector Repàs asfàltic a la zona

Cal que el Pla de Roses tingui una imatge renovada i esdevingui una zona agradable per al passeig i el lleure

271


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

272


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Senyalització comercial

6.6.2

Pla de Roses C-260

Complementant el projecte anterior s’ha demanat la instal.lació de dos senyals a la C-260. Tal com hem dit abans un dels reptes que ha d’afrontar la zona comercial del Pla de Roses és l’adaptació a la nova situació que ha generat el desdoblament de la C-260 amb la construcció de l’autovia. L’encaixonament d’aquesta infraestructura viària dificulta l’accés a la zona comercial, el conductor que circula per la C-260 moltes vegades no s’adona de l’accés a aquesta zona comercial i això pot suposar un greu perjudici, no només a la zona comercial esmentada, sinó en general a tot el comerç de la marina d’Empuriabrava. El Pla de Roses constitueix l’aparador comercial del municipi. Des de la C260 es divisa aquest espai i dóna una idea de la importància que té el comerç urbà per a Empuriabrava. Per solucionar aquest problema s’ha gestionat amb Carreteres la senyalització de la zona Pla de Roses des de dins la C-260. Ja tenim el permís de carreteres, l’acord de Junta de govern d’encàrrec dels senyals ja s’ha aprovat. En aquests moments s’ha encarregat a l’empresa Girod que elabori els senyals.

273


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.6.3

Nous projectes 2009

 MUPIS, cartelleria publicitària L’Ajuntament té un conveni amb l’empresa Publiter la qual gestiona 3 Mupis, panells publicitaris situats a la via pública. Es tracta d’un sistema de cartelleria publicitària molt indicat per a campanyes atès el gran impacte i l’audiència en trobar-se a la via pública i a peu de circulació, divisable per a vianants i també per a conductors. Tot Comerç ha demanat la possibilitat d’inserir-hi publicitat. Aquest 2009 es planificarà la publicitat i si es possible es dedicarà una cara a publicitat institucional i una altra a publicitat comercial. També es canviarà la imatge i es numeraran.

 Comercial Alberes L’associació Comercial Alberes ha demanat, mitjançant les trobades periòdiques que realitzem amb ells, una campanya promocional del sector i la senyalització comercial de la zona.

274


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2009

Senyalètica comercial Des del departament de turisme s’està elaborant el Pla Integral de senyalització del municipi. Es tracta d’un projecte que té per objectiu la definició de criteris de classificació per a jerarquitzar les destinacions i també implementar una base de dades de pols d’atracció aplicant un sistema SMT-Signing. Com que es tracta d’un pla integral que afecta tan al sector públic com al sector privat, des de l’Ajuntament es va convidar les diferents associacions del municipi per tal d’informar-los i demanar-los el seu parer pel que fa a la senyalització comercial. Des de comerç es van gestionar i coordinar diverses reunions.

Senyalètica sector Comercial Alberes L’associació Comercial Alberes ha demanat, mitjançant les trobades periòdiques que realitzem amb ells, una campanya promocional del sector i la senyalització comercial de la zona. Atès que l’ajuntament està portant a terme diverses obres d’infraestructura (aparcament, llar d’infants) que comportaran un pla de senyalització integral, l’acció de l’àrea de comerç s’ha concretat en l’assessorament i gestió de senyalització puntual del sector per a esdeveniments concrets (p.e. campanya de Nadal).

Mupis, cartelleria publicitària Els Mupis són un sistema de cartelleria publicitària molt indicat per a campanyes atès el gran impacte en trobar-se a la via pública i a peu de circulació, visible per a vianants i també per a conductors. Atès que l’Ajuntament tenia un conveni amb l’empresa Publiter que ha quedat obsolet s’ha cregut convenient realitzar un concurs per adjudicar la gestió dels Mupis, panells publicitaris situats a la via pública. Aquest concurs es porta a terme des de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament. Des de comerç es considera molt interessants els Mupis per portar a terme campanyes publicitàries.

275


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Si és possible es podria dedicar una cara a publicitat institucional i una altra a publicitat comercial.

2010

Senyalètica sector Comercial Alberes L’associació Comercial Alberes va instal·lar als extrems del seu sector uns panells per inserir-hi informació relativa a l’activitat del seu sector. Des de l’àrea s’ha treballat conjuntament amb ells per l’elaboració d’un cartell que identifiqui el sector com un referent per al comerç de proximitat, entès com un gran centre comercial a cel obert. Aquest panells estan situats de tal manera que son visibles des de l’av Marinada, un dels vials principals d’Empuriabrava Aquest ha estat el cartell dissenyat que conté:  L’oferta comercial del sector  L’anagrama que identifica el sector comercial Alberes  La marca shoping center per identificar que el sector és un gran centre comercial a cel obert.

276


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

277


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.7. Edició de circulars informatives dirigides a les empreses del municipi

6.7.1

INFO Comerç

2008 Aquest any hem iniciat un nou servei de comunicació:

L’Info Comerç.

Es tracta d’un butlletí on line on periòdicament informem de temes rellevants i d’interès per al sector comerç. Encara que de format auster pretenem que es converteixi en una eina útil per als empresaris i comerciants. Es difon a les associacions de comerciants i directament a les bústies de correu dels comerciants dels quals disposem adreça de correu electrònic. A la web municipal hi ha un destacat on es poden consultar. Aquest butlletí electrònic té un format senzill però estem em procés de remodelació, s’encarregarà un disseny de capçalera atractiu perquè sigui identificable visualment.

2009 Durant el 2009 s’ha continuat difonent els newsletter de l’àrea de comerç , pensat com un servei de comunicació vers el teixit comercial i empresarial: L’Info Comerç. Aquest any s’ha elaborat una nova capçalera amb un disseny atractiu, unificat amb el cafè comerç per donar una línia unitària, i que sigui identificable visualment. Es tracta d’un butlletí on line on periòdicament informem de temes rellevants i d’interès per al sector comerç. Encara que de format auster pretenem que es converteixi en una eina útil per als empresaris i comerciants. Es difon a les associacions de comerciants i directament a les bústies de correu dels comerciants dels quals disposem adreça de correu electrònic. A la web municipal hi ha un destacat on es poden consultar. (Veure annex B-3_InfoComerç)

278


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

2010 Durant el 2010 s’ha continuat difonent els newsletter de l’àrea de comerç , pensat com un servei de comunicació vers el teixit comercial i empresarial: L’Info Comerç. Es tracta d’un butlletí on line on periòdicament informem de temes rellevants i d’interès per al sector comerç. Es difon a les associacions de comerciants i directament a les bústies de correu dels comerciants dels quals disposem adreça de correu electrònic. A la web municipal hi ha un destacat on es poden consultar. L’entrada en funcionament del nou portal de turisme, serà una bona ocasió per tal de repensar el seu format, ja que tot i mantenint el mateix disseny, se li donarà un format més consistent informàticament parlant i un sistema d’enviament més segur (no detectable per l’anti-spam) (Veure annex B-5_InfoComerç)

279


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.8. Edició de guies comercials en coordinació amb l’àrea de premsa

6.8.1

Guies comercials

2008 El juny de 2007 l’ajuntament va editar la guia Què Fem, una guia comercial del municipi que abastava dues anualitats. Atès que era una publicació molt actual, de la qual se’n van editar 50.000 exemplars, vigent fins a 2009 no s’ha editat cap altre publicació en aquest sentit.

9. Nou producte de comerç

280


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.8.1

Guies comercials

2009 El juny de 2007 l’ajuntament va editar la guia Què Fem, una guia comercial del municipi que abastava dues anualitats. Atès que era una publicació molt actual, de la qual se’n van editar 50.000 exemplars, no s’ha editat cap altre publicació en aquest sentit. D’altra banda, el que s’ha realitzat és una mini-guia on-line específica de la Ruta de l’Art. Es trobava en l’apartat “d’organitza la teva estada” i aportava informació diferenciada sobre restauració i allotjament.

6.8.1

Guies comercials

2010 Continua vigent la guia Què Fem editada pel departament de turisme, de la qual se’n van editar 50.000 exemplars.

281


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

D’altra banda, el que s’ha realitzat és una mini-guia on-line específica de la Ruta de l’Art. Es trobava en l’apartat “d’organitza la teva estada” i aportava informació diferenciada sobre restauració i allotjament.

6.9

Ruta de l’Art

2008 La tasca realitzada en la 1ª Ruta de l’Art ha estat la creació d’un nou producte dinamitzador del comerç

282


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

que alhora servís d’altaveu per difondre els nostres valors arquitectònics i culturals, en definitiva la bellesa del centre històric. S’ha desenvolupat un producte específic, creant-lo i gestionant-lo per obrir noves vies de promoció del municipi. Aquestes vies es dirigeixen vers un públic potencial interessat en la cultura, que afavoreixi la desestacionalització turística i repercuteixi en la dinamització del comerç . En resum, es pretén que aprofitant les nostres oportunitats i amb la implicació del sector privat, -amb l’art i el patrimoni arquitectònic com a fil conductor-, dinamitzar el comerç a través de la identitat territorial. Concretament les accions realitzades han consistit en:  Dissenyar el projecte, un itinerari lligat amb l’art, patrimoni arquitectònic i turisme cultural  Disseny (i portar a terme) de la campanya de difusió: organismes oficials, premsa especialitzada, públic directe....  Disseny (i portar a terme) de la campanya de premsa  Organització i realització de l’esdeveniment  Dossier de premsa posterior, recull, dossier fotogràfic.... La 1ª Ruta de l’Art ha estat concebuda com un nou producte turísticcultural, dinamitzador del comerç de la vila i que té com a finalitat la divulgació de l’art, dels nostres valors arquitectònics i de la nostra història. A través d’un itinerari que transcorre per l’entrellat medieval dels carrers del centre històric, es convida el visitant a passejar provocant la seva complicitat per tal que admiri durant el recorregut les obres d’art (pintura i escultura) exposades en diferents edificis. Descobrir a través de l’art diferents aspectes de la bellesa arquitectònica dels edificis, encara que formin part del paisatge quotidià del participant (o no)... és una invitació a mirar els edificis amb uns altres ulls, descobrir la bellesa arquitectònica a través de l’art i viceversa, descobrir l’art a través de la bellesa arquitectònica. Veure memòria adjunta – Annex B-6 i Annex B-7Recull premsa) Resum dels punts a tenir en compte per a 2009, RUTA DE L’ART:  Seguir en la mateixa línia de potenciar la qualitat artística. La professionalitat dels artistes participants és un tret distintiu de l’activitat que caldria preservar.  La iniciativa d’invitar artistes d’altres comunitats és un valor afegit atès que és un altres dels aspectes més ben valorats per visitants i artistes participants.

283


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 Caldria valorar la data de celebració de la Ruta. Si és convenient mantenir el cap de setmana posterior al pont del Pilar o traslladar-lo al mateix pont, tal com van apuntar diversos comerciants (veure estadístiques de les oficines de turisme d’anys anteriors a l’annex).  Diversos privats han ofert a l’Ajuntament nous espais expositius que es podrien afegir als públics i privats que aquest any s’han utilitzat. Poder veure obres d’art en espais que normalment no són visitables confereix un joc que agrada al públic. Tan si es tracta d’espais rehabilitats com decadents.  Senyalitzar in situ la ruta. Malgrat tenir el tríptic durant la ruta es va fer patent la necessitat de posar petits senyals indicadors en els carrers per tal que el visitant no se senti desorientat.  Realitzar una campanya publicitària en premsa. Cal tenir present que en aquesta 1ª Ruta de l’Art totes les insercions en premsa i Tv han estat gratuïtes. 

Tenir present les mesures de seguretat durant els dies de la Ruta

 Destinar-hi una partida pressupostària suficient per afrontar les despeses d’organització, muntatge, repartiments.

Nou producte de comerç

2009

La 2ª Ruta de l’Art ha significat la consolidació d’aquest nou producte dinamitzador del comerç. La finalitat de la Ruta és difondre els nostres valors arquitectònics i culturals, en

284


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

definitiva la bellesa del centre històric, donar suport a l’art i dinamitzar el comerç del municipi. S’ha desenvolupat un producte específic, creant-lo i gestionant-lo per obrir noves vies de promoció del municipi. Aquestes vies es dirigeixen vers un públic potencial interessat en la cultura, que afavoreixi la desestacionalització turística i repercuteixi en la dinamització del comerç . En resum, es pretén que aprofitant les nostres oportunitats i amb la implicació del sector privat, -amb l’art i el patrimoni arquitectònic com a fil conductor-, dinamitzar el comerç a través de la identitat territorial. En aquesta edició s’ha realitzat un homenatge a Fages de Climent, que va viure durant molts anys a Castelló d’Empúries, i als pintors que van estar relacionats d’alguna manera amb ell. La Casa Pairal dels Climent va acollir una exposició amb obres i objectes de l’escriptor Carles Fages de Climent i la seva vinculació amb l’art.

Nou producte de comerç

Concretament les accions realitzades en aquesta II Ruta de l’Art han consistit en:  Dissenyar el projecte, un itinerari lligat amb l’art, patrimoni arquitectònic i turisme cultural  Disseny (i portar a terme) de la campanya de difusió: organismes oficials, premsa especialitzada, públic directe....  Coordinació i gestió en l’elaboració del material de difusió  Gestió administrativa de l’organització de l’esdeveniment  Disseny (i portar a terme) de la campanya de premsa  Organització i realització de l’esdeveniment  Dossier de premsa posterior, recull, dossier fotogràfic.... Valoració:

285


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

La Ruta de l’Art és un producte turístic-cultural, dinamitzador del comerç de la vila i que té com a finalitat la divulgació de l’art, dels nostres valors arquitectònics i de la nostra història. A través d’un itinerari que transcorre per l’entrellat medieval dels carrers del centre històric, es convida el visitant a passejar provocant la seva complicitat per tal que admiri durant el recorregut les obres d’art (pintura i escultura) exposades en diferents edificis. Descobrir a través de l’art diferents aspectes de la bellesa arquitectònica dels edificis, encara que formin part del paisatge quotidià del participant (o no)... és una invitació a mirar els edificis amb uns altres ulls, descobrir la bellesa arquitectònica a través de l’art i viceversa, descobrir l’art a través de la bellesa arquitectònica. La 2ª Ruta de l’Art ha significat la consolidació d’aquesta activitat com un nou producte de prestigi i de promoció fora de la temporada estiuenca. Segons els comentaris recollits tan dels comerciants, de la gent del municipi com dels propis artistes ha constituït un èxit. L’afluència de públic ha estat considerable, i la qualitat de les obres exposades han estat molt ben valorades. També, a criteri de professionals de l’art, portar artistes d’una altra comunitat constitueix un valor afegit. No obstant això s’han de millorar i polir alguns aspectes per consolidar i dirigir convenientment aquest nou producte dinamització del comerç de la vila que té com a finalitat la divulgació de l’art, dels nostres valors arquitectònics i de la nostra història. (Veure memòria adjunta – Annex B-4 i B-5 recull premsa) Nou producte de comerç

Resum dels punts a tenir en compte per a 2010, RUTA DE L’ART:  Seguir en la mateixa línia de potenciar la qualitat artística. La professionalitat dels artistes participants és un tret distintiu de l’activitat que caldria preservar.  La iniciativa d’invitar artistes d’altres comunitats és un valor afegit atès que és un altres dels aspectes més ben valorats per visitants i artistes participants.  Mantenir la data de celebració de la ruta en el pont del Pilar, atès que no coincideix amb cap esdeveniment similar de la província (Fira d’Olot, Banyoles, Girona...)

286


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

 Millorar la senyalització de la ruta. Malgrat tenir el tríptic durant la ruta es va fer patent la necessitat de posar petits senyals indicadors en els carrers per tal que el visitant no se senti desorientat. Els que s’han utilitzat no han funcionat massa  Tenir present les mesures de seguretat durant els dies de la Ruta  Destinar-hi una partida pressupostària suficient per afrontar les despeses d’organització, muntatge, dotació de personal, repartiments.  Cal esmentar que la Ruta ha crescut molt, en artistes i en espais expositius. Seria convenient no créixer més fins que l’esdeveniment estigui ben consolidat.

9.1

Ruta de l’Art

La 3ª Ruta de l’Art ha significat la projecció de Castelló d’Empúries com un referent a la comarca d’Art i Patrimoni Arquitectònic. La finalitat de la Ruta és difondre els nostres valors arquitectònics i culturals, en definitiva la bellesa del centre històric, donar suport a l’art i dinamitzar el comerç del municipi.

287


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

S’ha desenvolupat un producte específic, creant-lo i gestionant-lo per obrir noves vies de promoció del municipi. Aquestes vies es dirigeixen per atraure un públic potencial interessat en la cultura, que afavoreixi la desestacionalització turística i repercuteixi en la dinamització del comerç En resum, es pretén que aprofitant les nostres oportunitats i amb la implicació del sector privat, -amb l’art i el patrimoni arquitectònic com a fil conductor-, dinamitzar el comerç a través de la identitat territorial. En aquesta edició la comunitat convidada ha estat Madrid. Concretament les accions realitzades en aquesta 3ª Ruta de l’Art han consistit en:  Dissenyar el projecte, un itinerari lligat amb l’art, patrimoni arquitectònic i turisme cultural  Disseny (i portar a terme) de la campanya de difusió: organismes oficials, premsa especialitzada, públic directe....  Coordinació i gestió en l’elaboració del material de difusió  Gestió administrativa de l’organització de l’esdeveniment  Disseny (i portar a terme) de la campanya de premsa  Organització i realització de l’esdeveniment  Dossier de premsa posterior, recull, dossier fotogràfic.... Valoració: La Ruta de l’Art és un producte turístic-cultural, dinamitzador del comerç de la vila i que té com a finalitat la divulgació de l’art, dels nostres valors arquitectònics i de la nostra història. A través d’un itinerari que transcorre per l’entrellat medieval dels carrers del centre històric, es convida el visitant a passejar provocant la seva complicitat per tal que admiri durant el recorregut les obres d’art (pintura i escultura) exposades en diferents edificis. Descobrir a través de l’art diferents aspectes de la bellesa arquitectònica dels edificis, encara que formin part del paisatge quotidià del participant (o no)... és una invitació a mirar els edificis amb uns altres ulls, descobrir la bellesa arquitectònica a través de l’art i viceversa, descobrir l’art a través de la bellesa arquitectònica. La 3ª Ruta de l’Art ha significat la projecció del municipi com un referent d’art i patrimoni arquitectònic a la comarca.

288


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Malgrat el mal temps, -llevantada, carretera C-260 tallada...- ha estat nombrós el públic que s’ha acostat a Castelló per gaudir de la ruta. Els comerciants, la gent del municipi i els propis artistes valoren molt positivament la Ruta que s’ha consolidat com un producte de referència, desestacionalitzador de la temporada turística. La qualitat de les obres exposades han estat molt ben valorades. També, a criteri de professionals de l’art, portar artistes d’una altra comunitat constitueix un valor afegit. No obstant això s’han de millorar i polir alguns aspectes per consolidar i dirigir convenientment aquest nou producte dinamització del comerç de la vila que té com a finalitat la divulgació de l’art, dels nostres valors arquitectònics i de la nostra història.

289


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Nou producte de comerç

Resum dels punts a tenir en compte per a 2011, RUTA DE L’ART:  Seguir en la mateixa línia de potenciar la qualitat artística. La professionalitat dels artistes participants és un tret distintiu de l’activitat que caldria preservar.  La iniciativa d’invitar artistes d’altres comunitats és un valor afegit atès que és un altres dels aspectes més ben valorats per visitants i artistes participants.  Mantenir la data de celebració de la ruta en el pont del Pilar, atès que no coincideix amb cap esdeveniment similar de la província (Fira d’Olot, Banyoles, Girona...)  Es recomana mantenir o disminuir la quantitat d’espais/artistes. No és convenient créixer més, fins que l’esdeveniment estigui ben consolidat.  Millorar la senyalització de la ruta. Malgrat que s’ha millorat en relació a l’any anterior, el material utilitzat encara no ha funcionat prou. Caldria posar panells indicadors del “vostè és aquí” sobretot per orientar els espais més allunyats del nucli de la ruta.  Tenir present les mesures de seguretat durant els dies de la Ruta  Destinar-hi una partida pressupostària suficient per afrontar les despeses d’organització, muntatge, dotació de personal, repartiments.

290


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

6.10 Consum 2008 Des de l’àrea hem rebut dues denúncies referent a consum:  A través de l’àrea de participació ciutadana ens ha arribat una denúncia per una pràctica incorrecta amb el tema de pagament de la VISA. S’ha intercedit entre el denunciant i el restaurant denunciat.  També s’ha rebut una reclamació d’un consumidor contra telefònica. S’ha tramès a l’Oficina comarcal d’informació al Consumidor. 2009  Des de l’àrea hem rebut una denúncia referent a consum la qual s’ha tramès a l’Oficina comarcal d’informació al Consumidor. La queixa era sobre la qualificació d’un establiment hoteler del municipi. 2010  Des de l’àrea hem rebut una denúncia referent a consum la qual s’ha tramès a l’Oficina comarcal d’informació al Consumidor. La queixa era sobre un problema de telefonia mòbil.

291


Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Memòria 2008 - 2010

Jornades i cursos de formació 2008 JORNADA PIMESTIC APLICA TECNOLOGIA I MILLORA EL TEU NEGOCI. Figueres, 17 de Gener de 2008. JORNADA INDÚSTRIA VIVA. Al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. 13 de març de 2008. JORNADA A L’ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ I DISTRIBUCIÓ de Terrassa sobre la normativa legal que afecta el comerciant davant el consumidor. 4 de juny de 2008. CONGRÉS MARCA CIUTAT Figueres, 14 de juny de 2008. GESTIÓ COMERCIAL DES DE L’ÀMBIT LOCAL DEL COMERÇ. Sant Hilari Sacalm, 25 de novembre de 2008. GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, segon curs de la diplomatura, durant tot l’any. 2009 JORNADA INDÚSTRIA VIVA. Al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, sessió impartida per Cecile Pierre d’ADEVE (Agència per al Desenvolupament de la visita a Empresa de Paris). 3 d’abril de 2009 SESSIÓ FORMATIVA D’ANTENES. INDÚSTRIA VIVA. Granollers, el 30 de març de 2009. CONGRÉS MARCA CIUTAT Roses, 27 de maig de 2009. JORNADA COMERÇ AL DIA a Girona sobre experiències innovadores del comerç d’arreu del món. 2 de novembre de 2009. GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, tercer i últim curs de la diplomatura, durant tot l’any.

JORNADA DE GESTIÓ EMPRESARIAL. Pla de xoc, programa d’acompanyament a la direcció. Empuriabrava, 23 de Febrer de 2010

executiu

CONFERÈNCIA “Captació i consolidació dels socis en les associacions de comerciants”. Cambra de Comerç Girona. 26 de març de 2010. Estudi dels reptes de finançament de les PIMES i Empreses en Expansió del sector TIC. Girona, 3 de juny de 2010 GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA, 3r curs, durant tot l’any.

292

MEMORIA AREA TURISME 2008-2010  

Document amb descripció i justificació accions dutes a termes per l'Àrea de promoció turística, econòmica i comercial de l'Ajuntament de Cas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you